ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Π/Υ: ,00 Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 Φεβρουάριος 2015

2 18T1.18T 18TΕΙΣΑΓΩΓΗ18T 18T2.18T 18TΣΤΟΙΧΕΙΑ 18T3.18T 18TΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 18T4.18T 18TΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18T5.18T 18TΚΡΙΤΗΡΙΟ 18T6.18T 18TΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 18T7.18T 18TΣΥΝΤΑΞΗ 18T8.18T 18TΤΡΟΠΟΣ 18T9.18T 18TΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 18T11.18T 18TΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 18T10.18T 18TΜΕΡΟΣ 18T3.118T 18TΑντικείμενο18T... 18T3.218T 18TΚαθήκοντα 18T3.318T 18TΏρες 18T3.418T 18TΤόπος 18T3.518T 18TΈναρξη 18T4.118T 18TΠροϋπολογισμός 18T4.218T 18TΑμοιβή18T 18T4.318T 18TΔικαιούμενοι 18T6.118T 18TΑπαιτούμενα 18T9.118T 18TΑποσφράγιση 18T9.218T 18TΈλεγχος Πίνακας Περιεχομένων 18TΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ18T ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ18T... 4 ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ18T και υποχρεώσεις αναδόχων:18t... 5 λειτουργίας των Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ:18T... 7 εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης18T... 7 και Διάρκεια Εκτέλεσης18T... 7 ΔΑΠΑΝΗΣ18T... 8 Δαπάνης της Σύμβασης:.18T Συμμετοχής18T... 8 ΑΝΑΘΕΣΗΣ18T... 9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ18T... 9 Προσόντα18T... 9 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ18T ΣΥΝΤΑΞΗΣ18T ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ18T Προσφορών18T Προϋποθέσεων Συμμετοχής18T T10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ18T ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ18T T11.118T 18TΑνάθεση Σύμβασης18T T11.218T 18TΓνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού18T T11.318T 18TΑκύρωση διαγωνισμού18t T11.418T 18TΚατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας18T B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ18T TΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ18T TΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ18T TΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ18T TΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ18T Σελίδα 2 από 27

3 18TΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ18T TΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ18T TΑΡΘΡΟ 8: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ18T TΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ18T TΑΡΘΡΟ 10: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ18T TΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ18T TΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ18T TΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ18T TΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ18T TΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ18T Σελίδα 3 από 27

4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει τη δημιουργία Μητρώου Συμβούλων, για την παροχή υπηρεσιών στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ, για περίοδο 9 μηνών. 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για Ψυχολογική Στήριξη, Συμβουλευτική και Ψυχοεκπαίδευση. Ο αριθμός αναδόχων με τους οποίους θα υπογραφεί σύμβαση είναι 1 (ένας). Η επιλογή, θα γίνει μέσα από τη δημιουργία σχετικού Μητρώου. Σύμβαση δύναται να υπογραφεί μόνο με φυσικά πρόσωπα, μία Σύμβαση με κάθε πρόσωπο. 2. Η Σύμβαση αφορά το σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας / Λάρνακας. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα έχει την υποχρέωση να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στις δύο επαρχίες ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 3. Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου που εδρεύει στην Λευκωσία στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 104. Αρμόδιο πρόσωπο για την παρούσα πρόσκληση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής είναι η Λειτουργός Νεολαίας κα Ελισάβετ Παύλου Παπαγιάννη. 4. Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Λειτουργό Νεολαίας κ. Ελισάβετ Παύλου Παπαγιάννη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τυχόν ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό με την ένδειξη Διαγωνισμός α/α 05/2015 Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ. Ερωτήματα θα γίνονται αποδεκτά μέχρι τις 27/02/2015. Πληροφορίες στο τηλ καθημερινά 08:00 15:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 06/03/2015 ώρα 12:00 μεσημέρι. UΣημείωση:U καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι παραλαμβάνουν με οποιονδήποτε τρόπο τα υφιστάμενα έντυπα, όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν τον πίνακα που βρίσκεται στη σελ. 27 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Σε περίπτωση που ο πίνακας δεν αποσταλεί, ο ΟΝΕΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για οποιαδήποτε αλλαγή/ διόρθωση μπορεί να προκύψει. 5. Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται βάσει του άρθρου 84(1)(γ) του περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Νόμου του 2006 {Ν. 12(Ι)/2006}. Λαμβάνοντας υπόψην ότι η εν λόγω διαδικασία αφορά στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών οι οποίες εμπίπτουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του μέρους Β του Περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών του Νόμου 12(Ι)2006. Βάση και της σχετικής εγκυκλίου ΓΛ / ΑΑΔΣ 24 ΣΤ ημερομηνίας 08/03/2006, η εξασφάλιση των εν λόγω εξειδικευμένων υπηρεσιών δεν Σελίδα 4 από 27

5 μπορεί να γίνει με την εφαρμογή της συνήθους διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και έτσι χρειάζεται η εφαρμογή εξειδικευμένης διαδικασίας. Ως εκ τούτου και βάσει των προνοιών της πιο πάνω αναφερομένης εγκυκλίου, ο ΟΝΕΚ ως Αναθέτουσα Αρχή, καθορίζει τη διαδικασία που θα ακολουθήσει «για τη σύναψη συμβάσεων όταν πρόκειται για τις υπηρεσίες του μέρους Β του παραρτήματος ΙΙ του Νόμου, βάσει των αρχών της χρηστής διοίκησης και της καλύτερης διαχείρισης των πόρων». 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1 Αντικείμενο Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τα καθήκοντα που περιγράφονται στην παράγραφο 3.2 Καθήκοντα και υποχρεώσεις αναδόχων. Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ παρέχουν Συμβουλευτική ή/και στήριξη σε νέους και στις οικογένειές τους. Στις Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ μπορούν να απευθυνθούν άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε προσωπικό ή διαπροσωπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα θέματα για τα οποία παρέχονται υπηρεσίες Συμβουλευτικής ή/και Στήριξης είναι: δυσκολίες στις σχέσεις (συγκρούσεις, καβγάδες, έλλειψη επικοινωνίας), συμβουλευτική γονέων για αντιμετώπιση παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων, διαζύγιο και χειρισμός των παιδιών, προβλήματα περιόδου ζωής (δύσκολες αποφάσεις, πένθος κλπ), συναισθηματικές δυσκολίες (άγχος, καταθλιπτικό συναίσθημα κλπ), βία στην οικογένεια και άλλα θέματα. Επιπλέον γίνονται ομαδικές συναντήσεις γονέων και εφήβων/νέων με συγκεκριμένη θεματολογία. Οι Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο άτομα τα οποία εμπίπτουν στην ηλικιακή κατηγορία στόχο του ΟΝΕΚ δηλαδή άτομα ηλικίας ετών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 18Twww.preventionsection.org.cy18 T. Σημειώνεται ότι στο κάθε σύμπλεγμα επαρχιών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δύο ανάδοχοι. Έχει ήδη επιλεγεί ένας ανάδοχος με τον διαγωνισμό α/α 18/2014. Οι δύο ανάδοχοι καλούνται να προβαίνουν στις απαραίτητες μεταξύ τους συνεννοήσεις όσον αφορά τις ώρες παροχής υπηρεσιών και στο χειρισμό τυχόν κοινών περιπτώσεων. 3.2 Καθήκοντα και υποχρεώσεις αναδόχων: 1. Διεξαγωγή συναντήσεων παροχής Συμβουλευτικής ή/και Στήριξης σε άτομα (νέους ή γονείς), ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες ή παραπομπής τους σε άλλους ειδικούς / υπηρεσίες. 2. Ετοιμασία και τήρηση Εμπιστευτικών Φακέλων καταγραφής προσωπικών στοιχείων και σημειώσεων εξέλιξης της συμβουλευτικής διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι η καταγραφή σημειώσεων σχετικά με τη συμβουλευτική διαδικασία ισχύει για UκάθεU συνάντηση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν Σελίδα 5 από 27

6 τηλεφωνικών παρεμβάσεων, συμμετοχής σε πολυθεματικές ομάδες και άλλες ενέργειες που αφορούν στη διαχείριση του περιστατικού). 3. Συμμετοχή όταν του ζητηθεί, σε πολυθεματικές / διεπιστημονικές συναντήσεις που συγκαλούνται από τον ΟΝΕΚ ή συνεργαζόμενες υπηρεσίες (π.χ. ΥΕΨ), για συζήτηση περιστατικών. 4. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ομάδων Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και ομάδων Ψυχοεκπαίδευσης. Ομαδικές παρεμβάσεις διεξάγονται μόνο κατόπιν έγκρισης του σχεδιασμού τους από την υπηρεσία. Η έγκριση αφορά κυρίως στην αντιμετώπιση αναγκών της υπηρεσίας, τήρηση της γενικότερης φιλοσοφίας και μεθοδολογίας και προώθηση των σκοπών των Σ.Υ. 5. Συμμετοχή σε ατομικές και ομαδικές συναντήσεις εποπτείας και συντονισμού. Αυτές διεξάγονται ως εξής: οι ατομικές συναντήσεις έχουν διάρκεια περίπου 60 και συχνότητα τουλάχιστον 1φορά τον μήνα. Οι ομαδικές συναντήσεις έχουν διάρκεια 3 ωρών και συχνότητα τουλάχιστον 1φορά τον μήνα. Τόσο οι ομαδικές όσο και οι ατομικές συναντήσεις μπορεί να ζητηθούν συχνότερα, εφ όσων η υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο. Κύριος χώρος διεξαγωγής είναι η Λεμεσός ή/και η Λευκωσία. 6. Παρουσίαση περιστατικών (case study) στις συναντήσεις εποπτείας και συντονισμού, τα οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει στα πλαίσια των Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ. 7. Παρουσίαση στις συναντήσεις εποπτείας και συντονισμού, θεωρητικού θέματος σχετικού με τις Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ. Σημειώνεται ότι σκοπός των συναντήσεων εποπτείας και συντονισμού είναι η διασφάλιση του ποιοτικού και ποσοτικού αποτελέσματος του έργου που καλούνται οι ανάδοχοι να εκτελέσουν. Οι ομαδικές συναντήσεις λειτουργούν και ως ομάδες εσωτερικής εκπαίδευσης. Οι παρουσιάσεις γίνονται εκ περιτροπής και αναλογούν περίπου 12 παρουσιάσεις σε κάθε ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 8. Συμπλήρωση και παράδοση εντύπων παρουσίασης θεωρητικού θέματος και case study. 9. Τήρηση στατιστικών στοιχείων και ηλεκτρονική καταχώρηση και επεξεργασία (κυρίως με το στατιστικό πακέτο SPSS). 10. Ανάλυση στατιστικών αποτελεσμάτων και συγγραφή έκθεσης απολογισμού κάθε εξάμηνο ή έτος, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 11. Κάθε Ανάδοχος μπορεί να κληθεί να εκπροσωπήσει την υπηρεσία σε συνέδρια, ημερίδες ή διοργανώσεις επιστημονικού ή οργανωτικού χαρακτήρα, που διοργανώνονται είτε από τον ΟΝΕΚ είτε από άλλους φορείς και που λαμβάνουν χώρα εκτός του Συμπλέγματος επαρχιών στο οποίο εργάζεται. 12. Τήρηση και ενημέρωση εγγράφων σχετικών με την υπηρεσία (π.χ. παρουσιολόγια) 13. Ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των χώρων παροχής των υπηρεσιών τους. Σελίδα 6 από 27

7 Νοείται ότι οι ανάδοχοι που θα επιλεγούν, θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τηρώντας πιστά το Πλαίσιο Λειτουργίας των Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ, τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών καθώς και τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος των Ψυχολόγων. 3.3 Ώρες λειτουργίας των Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ: σε όλες τις επαρχίες, το ωράριο λειτουργίας των Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του χώρου όπου φιλοξενούνται (ΚέΠλη ή Πολυχώροι βλέπε. Παράγραφο 3.4 Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης). Τον Αύγουστο, για περίπου 15 ημέρες οι Υπηρεσίες παραμένουν κλειστές ή εξυπηρετούν μόνο έκτακτα και επείγοντα περιστατικά ως εκ τούτου η αμοιβή προσαρμόζεται ανάλογα. Τροποποίηση του ωραρίου μπορεί να γίνει μόνο εάν κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία. Κάθε ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κάθε επαρχία ανάλογα με τις ανάγκες και τα αιτήματα. Αναμένεται ότι οι επαρχίες θα στελεχώνονται καθημερινά από έναν ανάδοχο και ότι οι ανάδοχοι θα κατανέμουν τις 120 ώρες σε όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, κατά το δυνατόν, πρωινά και απογεύματα. Οι υπηρεσίες παραμένουν κλειστές τα Σαββατοκυρίακα και τις Δημόσιες Αργίες. Οι ομαδικές εποπτείες διεξάγονται την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα σε πρωινές ώρες και έχουν διάρκεια 3 ωρών. Κατά κύριο λόγο, ο χώρος διεξαγωγής είναι η Λεμεσός ή/και η Λευκωσία. Επιπλέον, κάθε Παρασκευή ετοιμάζεται το πρόγραμμα με τα νέα ραντεβού και ειδοποιούνται οι πελάτες. Ως εκ τούτου κάθε ανάδοχος οφείλει να στέλνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις διαθέσιμες μέρες / ώρες για νέα ραντεβού κάθε εβδομάδα πριν από τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής. Η διευθέτηση αυτή ενδέχεται να αλλάξει εάν κριθεί αναγκαίο. Οι ατομικές εποπτείες διεξάγονται κατά κύριο λόγο σε πρωινές ώρες, στη Λεμεσό ή/και στη Λευκωσία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την υπεύθυνη Λειτουργό. 3.4 Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης 1. Για τους αναδόχους που θα εργάζονται στο σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας & Λάρνακας, οι χώροι παροχής υπηρεσιών είναι στη Λευκωσία το γραφείο Συμβουλευτικής στον Πολυχώρο Νεολαίας στην οδό Τομπάζη 14 και στη Λάρνακα το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων στη Λεωφόρο Ακροπόλεως. Οι ανάδοχοι μπορεί να κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους χώρους όπου ο ΟΝΕΚ μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες. 3.5 Έναρξη και Διάρκεια Εκτέλεσης Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 1/3 ή/και ανανέωση της Σύμβασης για χρονικό διάστημα μέχρι ακόμη 3 μήνες. Σελίδα 7 από 27

8 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.1 Προϋπολογισμός Δαπάνης της Σύμβασης: Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε (δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ). Στο ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 4.2 Αμοιβή Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται στο ανώτατο ποσό των 1200 (χίλια διακόσια ευρώ) ανά μήνα για 120 ώρες παροχής υπηρεσιών, ανά ανάδοχο. Αμοιβή θα δίδεται μόνο για τις δεδουλευμένες ώρες. Για κάθε μη δεδουλευμένη ώρα θα αποκόπτεται ποσό 10,00 (δέκα ευρώ). Τον Αύγουστο η υπηρεσία για περίπου 15 ημέρες παραμένει κλειστή ή εξυπηρετεί μόνο επείγοντα περιστατικά, οπότε η αμοιβή προσαρμόζεται ανάλογα Υπάρχει η σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, για το έτος 2015 ο οποίος αναμένεται να εγκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα Δικαίωμα προαίρεσης: Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κληθεί να προσφέρει αριθμό επιπρόσθετων ωρών, εντός ή εκτός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, η αμοιβή καθορίζεται στα (δέκα ευρώ) για κάθε επιπλέον ώρα. Το συνολικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης δε θα υπερβαίνει το 13% της συνολικής αξίας της σύμβασης ή το 1/3 της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης (δηλαδή μέχρι 3 μήνες). Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να αξιοποιηθεί μόνο κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ όσων υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι στον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ. Ο Ανάδοχος της Σύμβασης θα καταβάλλει φόρο εισοδήματος καθώς και την εκ του Νόμου αναγκαία συνεισφορά στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και/ή οποιαδήποτε άλλη εκ του Νόμου έκαστου αναγκαία συνεισφορά σε οποιαδήποτε άλλα Ταμεία και/ή Συμβούλια και/ή Συνδέσμους προσωπικά ως αυτοτελώς εργαζόμενο άτομο. Ο Ανάδοχος της Σύμβασης δεν θα υπάγεται σε οποιουσδήποτε όρους υπηρεσίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 4.3 Δικαιούμενοι Συμμετοχής 1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος UφυσικάU πρόσωπα που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένα στην Κύπρο. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει: α. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3 1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση Σελίδα 8 από 27

9 εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) β. να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου γ. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή δ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ε. να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των ανωτέρω και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών (βλ. Έντυπο 4 Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης). Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά για τα πιο πάνω κριτήρια εάν και εφ όσον του ζητηθούν. 2. Οι μόνιμοι, έκτακτοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα δύνανται μεν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, οι αιτήσεις τους όμως θα εξετάζονται νοουμένου ότι Uμε την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να υποβάλουν έγκριση για ιδιωτική απασχόλησηu όπως ορίζεται από το άρθρο 65 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 1999 όπως επίσης και τις εγκυκλίου Αρ.1415 (28/09/2010) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό ανάδοχοι, οι οποίοι στο παρελθόν δεν διεκπεραίωσαν με επιτυχία τις Συμβάσεις τους με τον Οργανισμό ή υφιστάμενοι Ανάδοχοι σε άλλα προγράμματα/υπηρεσίες του Οργανισμού. 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου θα αγοράσει από τους ενδιαφερόμενους υπηρεσίες, με κριτήριο τη σειρά κατάταξής τους σε κατάλογους που θα δημιουργηθούν μετά από την αξιολόγηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβληθεί με βάση τα κριτήρια που φαίνονται στο Άρθρο 10. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία προσφορά η οποία θα αφορά το σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού & Πάφου. 6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 6.1 Απαιτούμενα Προσόντα 1. Για να δικαιούται κάποιος να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως να πληροί UόλεςU τις πιο κάτω προϋποθέσεις: Σελίδα 9 από 27

10 P όροφο. Να είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή Τίτλου ή Ισότιμου Προσόντος στην Ψυχολογία και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών σε οποιονδήποτε από τους κλάδους της εφαρμοσμένης Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, εφαρμοσμένης Κλινικής Ψυχολογίας ή της εφαρμοσμένης Σχολικής Ψυχολογίας Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων Κύπρου σε μια από τις πιο πάνω ειδικότητες. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια ειδική εργασιακή εμπειρία, σχετική με τα καθήκοντα της μίσθωσης. Ο όρος εργασιακή εμπειρία αναφέρεται σε αμειβόμενη εργασία πλήρους ωραρίου (38 ωρών / εβδομάδα). Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, θα υπολογίζεται κατ αναλογία (π.χ. για εργασία 19 ωρών η απαιτούμενη πείρα είναι 4 χρόνια κοκ). Δεν αναγνωρίζεται ως πείρα η εθελοντική εργασία. Η εργασιακή πείρα θα πρέπει να τεκμηριώνεται από σχετικές βεβαιώσεις από τον εργοδότη (οι οποίες θα πρέπει να περιγράφουν τα καθήκοντα αναλυτικά) και από έντυπα ασφαλιστέων αποδοχών από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση αυτοτελώς εργαζομένων, η εργασιακή εμπειρία θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τα έντυπα ασφαλιστέων αποδοχών από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προσωπική δήλωση του υποψηφίου. Η εργασιακή εμπειρία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Να είναι πολύ καλός γνώστης της Ελληνικής και πολύ καλός γνώστης της Αγγλικής γλώσσας. Σημειώνεται ότι οι Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ εξυπηρετούν και αγγλόφωνο πληθυσμό. Τα κριτήρια αξιολόγησης της γλώσσας εφαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγγράφου Αποδεκτά Τεκμήρια Γλωσσών που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. 2. Για όλες τις πιο πάνω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8. Τρόπος Σύνταξης. 7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής 1. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 06/03/2015 και ώρα 12:00 (μεσημέρι). 2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται Uμόνον απευθείας στο κιβώτιο προσφορώνu της Αναθέτουσας Αρχής στα κεντρικά γραφεία του ΟΝΕΚ στην Λεωφόρο Αθαλάσσας 104, στον ο 3P 3. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, αιτήσεις που είτε υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε υποβλήθηκαν με άλλο τρόπο εκτός της απευθείας κατάθεσης στο κιβώτιο προσφορών στην πιο πάνω αναφερόμενη διεύθυνση. 4. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση. 5. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός της απευθείας κατάθεσης στο κιβώτιο προσφορών στα κεντρικά γραφεία του ΟΝΕΚ, δεν θα Σελίδα 10 από 27

11 γίνονται αποδεκτές. Η κατάθεση στο κιβώτιο προσφορών γίνεται με προσωπική ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου. 8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι αιτήσεις προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στις παραγράφους. Εξωτερικά στο φάκελο κάθε αίτησης πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Το ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ.» με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής. Ο αριθμός του διαγωνισμού. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Τα στοιχεία του αιτητή. Οι αιτήσεις δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον αιτητή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 8.1 Περιεχόμενα Προσφοράς 1. Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά στοιχεία ως εξής: Πρότυπο βιογραφικό σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1) αποδεκτό μόνο στην ελληνική γλώσσα. Παράρτημα 2 Πιστοποίηση Προσωπικής Κατάστασης Βεβαιώσεις για τα ακαδημαϊκά προσόντα Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων Βεβαιώσεις ξένων γλωσσών Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας Βεβαιώσεις για οποιοδήποτε άλλο προσόν το οποίο αναφέρεται στον πίνακα σελ. 13/14 Απολυτήριο Λυκείου 2. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες θα απορρίπτονται. 4. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά / αποδεικτικά σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται, δεν θα δίνεται βαθμολόγηση για το αντίστοιχο Σελίδα 11 από 27

12 προσόν. Σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά αφορούν τα απαραίτητα προσόντα, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται. 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9.1 Αποσφράγιση Προσφορών 1. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί στο κιτίο προσφορών, γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, κατά το δυνατόν σύντομα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 2. Με την έναρξη της διαδικασίας αποσφραγίζεται ο φάκελος 3. Οι προσφορές αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο. 9.2 Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής 1. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα των εγγράφων / δικαιολογητικών. 2. Απορρίπτονται προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Άρθρου 6 της παρούσας Πρόσκλησης. 3. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής, η αξιολόγηση δεν συνεχίζεται. 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής, θα αξιολογηθούν από τριμελή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα συσταθεί, τηρουμένων των αναλογιών, με βάση τους Κανονισμούς περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007 (ΚΔΠ 201/2007) και τα μέλη της οποίας θα υπογράψουν σχετική δήλωση. 2. Η Επιτροπή ελέγχει την εκδήλωση ενδιαφέροντος και αξιολογεί την πρόταση του κάθε ενδιαφερομένου με βάση καθορισμένα κριτήρια που αναφέρονται στον Πίνακα 1, τα οποία θα συνυπολογίζονται για την τελική κατάταξη στο μητρώο. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα καταταγούν σε σειρά, ανάλογα με την αθροιστική βαθμολογία τους, που προκύπτει από τη δήλωση ενδιαφέροντος. 2. Ανάδοχοι της Σύμβασης ανακηρύσσονται οι ενδιαφερόμενοι με την πιο ψηλή βαθμολογία. Συγκεκριμένα, ο ΟΝΕΚ θα αγοράσει από τους ενδιαφερόμενους υπηρεσίες, με κριτήριο τη σειρά κατάταξής τους στον κατάλογο που θα δημιουργηθεί μετά από την αξιολόγηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβληθεί με βάση τα κριτήρια που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα και την προτίμηση που θα δηλώσουν αναφορικά με το Τμήμα στο οποίο επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Σελίδα 12 από 27

13 3. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Ενδιαφερόμενοι, κατά το στάδιο αξιολόγησης και βαθμολόγησής της εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους ισοβαθμούν, τότε η επιλογή του Ανάδοχου/Αναδόχων από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης, στην παρουσία των Ενδιαφερόμενων. 4. Όλα τα έντυπα που υποβάλλονται θα πρέπει είτε να είναι πρωτότυπα είτε να έχουν πιστοποιηθεί από πιστοποιών υπάλληλο ή κοινοτάρχη. Όλα τα έντυπα που δε θα είναι πρωτότυπα ή δεν έχουν πιστοποιηθεί δε θα λαμβάνονται υπόψη και δε θα πιστώνονται οι ανάλογες μονάδες. Απαραίτητα προσόντα Ναι Όχι 1. Πτυχίο ή Τίτλος ή Ισότιμο Προσόν στην Ψυχολογία 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σε ένα από τους κλάδους εφαρμοσμένης ψυχολογίας: Κλινική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία ή Σχολική Ψυχολογία. 3. Δύο χρόνια ειδικής εργασιακής εμπειρίας 4. Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων Κύπρου στην ειδικότητα της εφαρμοσμένης Κλινικής Ψυχολογίας, ή της εφαρμοσμένης Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ή της εφαρμοσμένης Σχολικής Ψυχολογίας 5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας 6. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Μέγιστη βαθμολογία Βαθμολογία υποψηφίου Επιπρόσθετα Προσόντα Γενική εργασιακή εμπειρία σχετική με το επάγγελμα του Ψυχολόγου χρόνια χρόνια χρόνια Εργασιακή εμπειρία σχετική με τις Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ (μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.1) χρόνια 4 6 χρόνια 6+ χρόνια Εθελοντική εργασία (λαμβάνεται υπόψη η χρονική διάρκεια καθώς και η συνάφεια με το αντικείμενο των Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ). Λαμβάνεται υπόψη Σελίδα 13 από 27

14 μόνο εθελοντική εργασία που προσφέρεται σε αναγνωρισμένους φορείς / ιδρύματα / ΜΚΟ και μόνο με τις ανάλογες βεβαιώσεις οι οποίες πρέπει να φέρουν υπογραφή από αρμόδιο πρόσωπο και σφραγίδα του φορέα / ιδρύματος / οργάνωσης. (α) λιγότερες από 200 ώρες (β) περισσότερες από 200 ώρες 5 10 Μεταπτυχιακή επαγγελματική εκπαίδευση σε ένα από τα πιο κάτω αντικείμενα: Οικογενειακή Θεραπεία, Συστημική Ψυχοθεραπεία, Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία, Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, Προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία gestalt, Συνθετική Ψυχοθεραπεία ή άλλη μέθοδο / προσέγγιση. (α) 0-1 χρόνο (β) 1-3 (γ) 4 ή/και αναγνωρισμένα (ως παρακάτω ερμηνεία) Απαιτείται πιστοποιητικό με αναλυτική περιγραφή και αναφορά κατά πόσο πρόκειται για ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο οδηγεί σε απόκτηση τίτλου αναγνωρισμένου από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς / παγκόσμιους φορείς πχ. EAP, EFTA ή για εισαγωγικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, αποσπασματική εκπαίδευση σε συγκεκριμένες θεματικές ή μεθόδους ή τεχνικές. Ανεργία Πλήρη μοριοδότηση λαμβάνουν μόνο οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλο σε μια από τις προσεγγίσεις που αναφέρονται στους όρους προκήρυξης και ως το σημείο (γ) παραπάνω. Για σκοπούς του παρόντος ιαγωνισμού, άνεργο θεωρείται το άτομο το οποίο: α) Κατά την περίοδο από την ημερομηνία προκήρυξης του ιαγωνισμού στις 20/02/2015 μέχρι και την λήξη του στις 06/03/2015, ήταν χωρίς εργασία. Απαιτείται η εξασφάλιση σχετικής βεβαίωσης ανέργου (κωδ.01) από το Επαρχιακό ή το Τοπικό Γραφείο Εργασίας και η υποβολή του στην Αναθέτουσα Αρχή ή β) Στην περίπτωση Αυτοτελώς Εργαζόμενου, εξασφάλισε για την πιο πάνω περίοδο αναστολή καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η οποία επιβεβαιώνεται με αντίγραφο επιστολής του 10 Σελίδα 14 από 27

15 Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο πρέπει να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. Καλή γνώση ξένων γλωσσών (εκτός της Αγγλικής) 5 ΣΥΝΟΛΟ μέγιστης βαθμολογίας ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11.1 Ανάθεση Σύμβασης 1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Αρμόδιου Οργάνου ή/και της Αναθέτουσας Αρχής να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον υποψήφιο που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία. 2. Στον Υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική ειδοποίηση Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 1. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού Ακύρωση διαγωνισμού 1. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί εγγράφως στους Προσφέροντες τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε τούτο. 2. Ακύρωση μπορεί να αποφασιστεί εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. όταν ουδεμία προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, β. όταν οι όροι των Εγγράφων Διαγωνισμού περιλαμβάνουν όρους ή τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες διαπιστώνεται ότι κανένας από τους Προσφέροντες δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, γ. όταν οι τιμές όλων των προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των Εγγράφων Διαγωνισμού είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να είναι προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των Προσφερόντων, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού, δ. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον αναγκαίο, ή Σελίδα 15 από 27

16 ε. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο το Αρμόδιο Όργανο κρίνει δικαιολογημένο. 3. Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που ορίζονται στις παραγράφους 2.5, 2.6 και 2.7 της παρούσας Πρόσκλησης Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας 1. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο Προσφέρων δεν προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας, τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος από την Ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 2. Σε τέτοια περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το θέμα στο Αρμόδιο Όργανο με στόχο την ανάθεση της Σύμβασης στον Προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη προσφορά, σύμφωνα με την κατάταξη του εδαφίου (2) της παραγράφου 9.5, που πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: α. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία, 4. Με ευθύνη του κάθε επιτυχόντα, στις Συμβάσεις πρέπει να επικολληθούν χαρτόσημα ανάλογα με την αξία της Σύμβασης που υπογράφεται. 5. Κάθε επιτυχόντας, πριν την υπογραφή της Σύμβασης καλείται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurements). Πληροφορίες στη σελίδα: 18Thttps://www.eprocurement.gov.cy18T Σελίδα 16 από 27

17 10. ΜΕΡΟΣ B: ΣΥΜΦΩΝΙΑ Στον/στην <πόλη στην οποία υπογράφεται η σύμβαση>, σήμερα την <ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης>, ημέρα <ημέρα>, στην <διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής, όπου υπογράφεται η σύμβαση>, αφενός μεν, Ο/Η <επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής>, ο/η οποίος/α εκπροσωπείται νόμιμα από τον <ιδιότητα-θέση νόμιμου εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής> ο/η οποίος/α θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», αφ ετέρου, Ο/Η <επωνυμία Αναδόχου>, που εδρεύει στον/ην <πόλη>, οδός <οδός> και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την <ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου>, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», συμφωνούν τα εξής : ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη: α. Η παρούσα Συμφωνία β. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού γ. Η από <ημερομηνία υποβολής προσφοράς> προσφορά του Αναδόχου και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μέρη οι πρόνοιές τους θα εφαρμόζονται σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας. ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι <τίτλος διαγωνισμού>. 2. Το Αντικείμενο της Σύμβασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι αυτό που περιγράφεται στην από../../.. <ημερομηνία υποβολής προσφοράς Αναδόχου> προσφορά του, καθώς και στο άρθρο 3 του Μέρους Α της από../../.. <ημερομηνία αποστολής πρόσκλησης προς υποψηφίους προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή> Πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής (αρ. Πρόσκλησης... <αριθμός Πρόσκλησης>). Σελίδα 17 από 27

18 ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 1/3 ή/και ανανέωση της Σύμβασης για χρονικό διάστημα μέχρι ακόμη 3 μήνες. ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Ο Ανάδοχος ορίζει ως Υπεύθυνο τον/την κύριο/κυρία <ονοματεπώνυμο>, ο οποίος φέρει τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή, για σκοπούς λήψεως αποφάσεων και έκδοση οδηγιών στον Ανάδοχο και γενικά για τη διαχείριση της Σύμβασης, θα ορίσει Υπεύθυνο Συντονιστή, ο διορισμός του οποίου θα κοινοποιηθεί γραπτώς στον Ανάδοχο αμέσως μετά από την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας. 3. Οποιαδήποτε ειδοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή απόφαση από οποιοδήποτε πρόσωπο απαιτείται από τη σύμβαση θα γίνεται γραπτώς, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. 4. Οποιεσδήποτε προφορικές οδηγίες ή εντολές θα τίθενται σε ισχύ κατά το χρόνο μετάδοσής τους και θα επιβεβαιώνονται στη συνέχεια γραπτώς. ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 1. Εκχώρηση είναι οποιαδήποτε συμφωνία δυνάμει της οποίας ο Ανάδοχος μεταβιβάζει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής σε τρίτους. 2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση ή συμφέρον του που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 3. Η έγκριση μιας εκχώρησης από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του για το μέρος της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελέσει ή το μέρος που δεν έχει εκχωρηθεί. ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατόν οποιεσδήποτε αναγκαίες πληροφορίες ή/και τεκμηρίωση που έχει στη διάθεσή της, που δυνατόν να σχετίζονται με και απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τα έγγραφα αυτά θα επιστρέφονται στην Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης της Σύμβασης. Σελίδα 18 από 27

19 2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για την παροχή πληροφοριών που ο τελευταίος δυνατόν εύλογα να ζητά ώστε να εκτελέσει τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 8: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Ο Ανάδοχος θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με τη Σύμβαση ως προσωπικά και απόρρητα και, εκτός στο μέτρο που δυνατόν να είναι απαραίτητο για σκοπούς εκτέλεσης αυτής, δεν θα δημοσιεύει ή αποκαλύπτει οποιαδήποτε στοιχεία της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ή του εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής Υπεύθυνου Συντονιστή. Σε περίπτωση έγερσης τυχόν διαφορών ως προς την αναγκαιότητα οποιασδήποτε δημοσίευσης ή αποκάλυψης για τους σκοπούς της Σύμβασης, η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι τελεσίδικη. ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Όλα τα παραδοτέα, που συντάσσονται ή ετοιμάζονται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα περιέλθουν στην αποκλειστική κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, με την ολοκλήρωση της Σύμβασης, θα παραδώσει όλα αυτά τα έγγραφα και στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 10: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Η αμοιβή του Αναδόχου, ορίζεται στο ποσό των 1200,00 για παροχή 120 ωρών / μήνα. Η καταβολή της εν λόγω αμοιβής πραγματοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή με την προσκόμιση των πιο κάτω: i. φορολογητέο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο τέλος κάθε μήνα, που εκδίδει ο Ανάδοχος, στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου, ii. μηνιαίο παρουσιολόγιο παροχής υπηρεσιών και μηνιαίο πρόγραμμα. 2. Στην ως άνω αμοιβή περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης που του ανατίθεται, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία. Η αμοιβή αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του άρθρου 2 της παρούσας. 3. Η αναπροσαρμογή αμοιβών για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών απαγορεύεται. 4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος θα προσφέρει λιγότερες από τις ώρες που ορίζεται κάθε μη δεδουλευμένη ώρα δεν θα αμείβεται. Για το σκοπό αυτό θα αποκόπτεται ποσό 10,00 για κάθε μη δεδουλευμένη ώρα. 5. Τον Αύγουστο, η υπηρεσία παραμένει κλειστή για περίπου 15 ημέρες και η αμοιβή προσαρμόζεται ανάλογα. Σελίδα 19 από 27

20 ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Με την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές της συμβατικής αξίας. Για τους σκοπούς της γνωστοποίησης, ή σε περίπτωση τροποποίησης του τραπεζικού λογαριασμού κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει το έντυπο που παρατίθεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αντιτεθεί στην επιλογή του Αναδόχου αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό. 2. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ σε μηνιαία βάση, αφού ο Ανάδοχος καταθέσει τιμολόγιο, πρόγραμμα / κατάσταση των συναντήσεων που διεξήγαγε για τον μήνα για τον οποίο απαιτεί αμοιβή, και παρουσιολόγιο. ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εκτέλεσης της παρούσας καθώς και η παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης γίνεται από την αρμόδια Λειτουργό Νεολαίας Α του Τομέα Πρόληψης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών καθώς και από την Λειτουργό Νεολαίας υπεύθυνη για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμοδιότητές τους αφορούν α. την έγκαιρη παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο. β. τη συμβατική επίβλεψη, τη διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων και την παραλαβή των παραδοτέων, και την πρόταση προς τα αρμόδια όργανα για την έκδοση εντολής πληρωμής προς τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, με γραπτή προειδοποίηση στον Ανάδοχο, να αναστείλει μέρος ή όλες τις πληρωμές, αν ο Ανάδοχος αθετήσει οποιουσδήποτε όρους της Σύμβασης ή δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 2. Αν οι συνθήκες που αναφέρονται στο πιο πάνω εδάφιο συνεχιστούν για δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία της προειδοποίησης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, αν το επιθυμεί, να τερματίσει τη Σύμβαση. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τερματίσει τη Σύμβαση με γραπτή προειδοποίηση προς τον Ανάδοχο τριάντα (30) ημερών. 4. Με τη λήψη γραπτής προειδοποίησης για τερματισμό της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πάρει άμεσα μέτρα για τερματισμό της Σύμβασης, για σκοπούς μείωσης των συνεπαγόμενων δαπανών στο ελάχιστο. 5. Με τον τερματισμό της Σύμβασης καμιά πληρωμή δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, εκτός για υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά πριν την ημερομηνία Σελίδα 20 από 27

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 Λευκωσία, Αύγουστος 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Τελευταία Ήμερο. Υποβολής Προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7 ΕΝΤΥΠΟ 4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/32/2015

Αριθμός Διακήρυξης: 620/32/2015 ΑΔΑ : Ω63Σ46ΨΖΣΠ-1Ο1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS + KAI EURODESK Αριθμός Διακήρυξης: 620/32/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ»

«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΩΝ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο ««ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τηλέφωνα: 2103203473 & 2103202292 Τηλεομοιότυπο (fax): 2103231691 Ηλ. Διεύθυνση (e-mail):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα