ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ"

Transcript

1 ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Το κείµενο που ακολουθεί είναι περίληψη των όρων του υπ αριθµόν 3429/8 Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου Ζωής ανειοληπτών Καταναλωτικών ανείων Τακτής Λήξης, που υπέγραψε η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ ΟΣ (Συµβαλλόµενος) µε την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ») και έχει σκοπό να ενηµερώσει τους ασφαλισµένους για τις παροχές που προσφέρει το πρόγραµµα αυτό, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι το κείµενο αυτό δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση τους όρους του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, οι οποίοι αποτελούν την βάση για κάθε νόµιµη διαδικασία. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για την υπαγωγή του στο Πρόγραµµα, ο Ασφαλισµένος απαιτείται να πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλισης, ήτοι να: 1) Είναι φυσικό πρόσωπο που έχει συνάψει Σύµβαση Πιστοδότησης µε το Συµβαλλόµενο, 2) Έχει υποβάλει υπογεγραµµένη Αίτηση Ασφάλισης και έχει αποδεχθεί τους Ουσιώδεις Όρους του Προγράµµατος, 3) Είναι κάτοικος Ελλάδας, 4) Έχει ηλικία µεταξύ 18 και 65 ετών. Συµφωνείται µε τους παρόντες Όρους ότι η ανώτατη ηλικία Κάλυψης σύµφωνα µε το Πρόγραµµα είναι τα 65 έτη, 5) Εργάζεται τουλάχιστον 18 ώρες ανά εβδοµάδα για συνεχή περίοδο 6 µηνών αµέσως προ της Έναρξης Κάλυψης και είναι νοµίµως εγγεγραµµένος ως ενεργός εργαζόµενος στο ταµείο κοινωνικής ασφάλισης που αντιστοιχεί στο επάγγελµα του Ασφαλισµένου, 6) Έχει δηλώσει εγγράφως ότι δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα υγείας. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Σε σχέση µε κάθε Ασφαλισµένο/η πρώτη από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 1) Ηµεροµηνία θανάτου του Ασφαλισµένου, 2) Η ηµεροµηνία του ατυχήµατος που οδήγησε σε Μόνιµη Ολική Ανικανότητα. 3) Η Ηµεροµηνία κατά την οποία έχει καταβληθεί ολοσχερώς το ανώτατο προβλεπόµενο πλήθος µηνιαίων παροχών σύµφωνα µε οποιαδήποτε Κάλυψη παρέχεται µε την παρούσα σύµβαση, 4) Ηµεροµηνία λήξης της περιόδου Κάλυψης. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αµφιβολίας, η ανώτατη περίοδος Κάλυψης θα είναι 96 µήνες από την έναρξη της κάλυψης οπότε και θα παύει αυτοµάτως, 5) Ηµεροµηνία κατά την οποία ο Ασφαλισµένος συµπληρώνει το 65 ο έτος της ηλικίας του, 6) Ηµεροµηνία άσκησης από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος του δικαιώµατός του να καταγγείλει τη σύµβαση ή οποιαδήποτε Κάλυψη σύµφωνα µε το παρόν, 7) Ηµεροµηνία του ανείου που έχει λάβει ο Ασφαλισµένος από το Συµβαλλόµενο σε «οριστική καθυστέρηση», ήτοι σε υπερηµερία άνω των 180 ηµερών. 8) Ρητώς συµφωνείται ότι η λύση ή η λήξη της Σύµβασης Πιστοδότησης λόγω προπληρωµής ή καταγγελίας αυτής, δε συνεπιφέρει την αυτοδίκαιη λήξη της ασφάλισης. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ασφαλιστήριο δύναται να καταγγελθεί από τον Ασφαλισµένο, αναφορικά και µόνο µε τον ίδιο, εφόσον ο Ασφαλισµένος ασκήσει το σχετικό του δικαίωµα εγγράφως, εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω γεγονότα. ικαιώµατα Ασφαλισµένου - Σύµφωνα µε το Νόµο 2496/97 για την Ασφαλιστική Σύµβαση, ο Ασφαλισµένος έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: 1) Το δικαίωµα εναντίωσης, αν το περιεχόµενο του ασφαλιστηρίου αυτού παρεκκλίνει από την Αίτηση για Ασφάλιση (Υπόδειγµα ήλωσης Εναντίωσης περιέχεται στο Προσάρτηµα), σε χρονική περίοδο 30 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του Ασφαλιστηρίου από την Εθνική Τράπεζα. 2) Το δικαίωµα εναντίωσης, αν ο ασφαλισµένος δεν παρέλαβε τις πληροφορίες, που προβλέπονται στο άρθ.4 παράγραφος 3 περίπτωση του Ν.. 400/ ) Το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη Σύµβαση εντός 30 ηµερών από την έναρξη της Κάλυψης (Υπόδειγµα ήλωσης Υπαναχώρησης περιέχεται στο Προσάρτηµα). Αναχρηµατοδότηση Ρύθµιση ανείου Σε περίπτωση αναχρηµατοδότησης-ρύθµισης του ανείου που αναφέρεται στο άρθρο 1 ανωτέρω, αποτέλεσµα της οποίας είναι η εξόφληση του ανείου που αναφέρεται στο άρθρο αυτό και η παράλληλη εκταµίευση νέου δανείου, και µε προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει κάποια εκ των περιπτώσεων 1-7 που περιγράφονται παραπάνω, η παρούσα ασφάλιση συνεχίζει να ισχύει για το νέο δάνειο. Η διάρκεια ισχύος της κάλυψης θα είναι η υπολειπόµενη της αρχικής διάρκειας του ανείου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 ανωτέρω. Η µηνιαία παροχή θα είναι ίση µε το ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο «ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ» στο άρθρο 3 ανωτέρω. Η εφάπαξ αποζηµίωση θα ισούται µε το άληκτο κεφάλαιο του νέου δανείου κατά την ηµεροµηνία επέλευσης του κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση, η ανώτατη εφάπαξ αποζηµίωση (άρθρο 3 «ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ») θα ισούται µε το άληκτο κεφάλαιο του ανείου που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος κατά την ηµεροµηνία της εξόφλησής του, στα πλαίσια της αναχρηµατοδότησης-ρύθµισης. Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 1.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζοµένου από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης, η Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ανάλογο ασφάλισµα (παροχή) στο Συµβαλλόµενο. Το ποσό που θα καταβληθεί στο Συµβαλλόµενο είναι ίσο µε το άληκτο κεφάλαιο του ανείου κατά την ηµεροµηνία θανάτου του ασφαλιζοµένου (σε περίπτωση 2 ασφαλισµένων, το ποσό της εφάπαξ παροχής για κάθε ασφαλισµένο αντιστοιχεί στο 50% της προβλεπόµενης, για κάθε περίπτωση, αποζηµίωσης) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ Αν καλυπτόµενο µε την παρούσα ασφάλιση ατύχηµα ή ασθένεια έχει σαν συνέπεια την ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ασφαλιζοµένου προσώπου, η "Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» θα καταβάλει στο Συµβαλλόµενο, ποσό ίσο µε το άληκτο κεφάλαιο του ανείου κατά την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, (σε περίπτωση 2 ασφαλισµένων, το ποσό της εφάπαξ παροχής αντιστοιχεί στο 50% της προβλεπόµενης, για κάθε περίπτωση, αποζηµίωσης). Για την κάλυψη της ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: (α) Το ατύχηµα ή ασθένεια συνέβη κατά το χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση. (β) Η ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ συνέβη αµέσως ή µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από τη στιγµή του ατυχήµατος ή ασθένειας. (γ) Το ατύχηµα ή ασθένεια αποτέλεσε την άµεση και αποκλειστική αιτία της ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ του ασφαλιζοµένου. (δ) Το ποσοστό της ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ κατέστη οριστικό. Κατά τον υπολογισµό του ποσοστού ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, δεν λαµβάνεται υπόψη η απώλεια ή βλάβη οργάνου ή µέλους ήδη ελαττωµατικού. Επίσης δεν λαµβάνεται υπόψη το ότι οι συνέπειες του ατυχήµατος γίνονται σοβαρότερες επειδή προϋπάρχει αποκοπή ή φυσικό ελάττωµα ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:

2 2.1.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ εν καλύπτονται µε την παρούσα ασφάλιση τα ατυχήµατα και οι συνέπειές τους, που οφείλονται ολικά ή µερικά, άµεσα ή έµµεσα: Προϋπάρχουσες της ηµεροµηνίας ασφαλίσεως παθήσεις ή ανικανότητες που δεν έχουν δηλωθεί στην Ασφαλιστική Εταιρία, για τις οποίες ο Ασφαλισµένος ήταν ενήµερος και είχε λάβει ιατρική συµβουλή ή είχε ακολουθήσει θεραπεία, πριν την ηµεροµηνία της αίτησης ασφάλισης. Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS), σύνδροµο σχετιζόµενο µε το AIDS ή µόλυνση από τον ιό HIV. Οποιοδήποτε αεροπορικό ατύχηµα κατά τη διάρκεια πτήσεων του Ασφαλισµένου µε οποιαδήποτε αεροπλάνο ή άλλο µέσω αεροπλοΐας, εκτός αν είναι επιβάτης ή µέλος του πληρώµατος αεροπλάνου Εµπορικής Αεροπορικής Εταιρίας που εκτελεί τακτικά ή έκτακτα δροµολόγια σε εγκαταστηµένες επιβατικές γραµµές ή µεταφέρεται σαν ασθενής ή τραυµατίας ή συνοδός µε ασθενοφόρο ή σωστικό αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή πρόκληση εκούσιων σωµατικών βλαβών ανεξάρτητα από τη διανοητική ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του ασφαλισµένου. Χρόνιο αλκοολισµό, κατάσταση µέθης ή χρήση ναρκωτικών ουσιών, έτσι όπως προσδιορίζεται από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές ή προκύπτει από την εκάστοτε τοξικολογικά εξέταση, εξαιτίας της οποίας θα προκληθεί η Απώλεια Ζωής ή Μόνιµη Ολική Ανικανότητα ή Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα ή η Ακούσια Ενεργεία. Εµφύλιο πόλεµο, πόλεµο, εισβολή ενέργεια ξένης δυνάµεως, εχθροπραξίες, επαναστάσεις, εξεγέρσεις, στάσεις, τροµοκρατικές ενέργειες στο µέτρο που ο Ασφαλισµένος ή συµµετέχει στις καταστάσεις αυτές ή εκτίθεται χωρίς λόγο στις συνέπειές τους. Ενασχόληση µε ή συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επικίνδυνα αθλήµατα οποιουδήποτε χαρακτήρα (αγώνες, επιδείξεις, προπονήσεις) που αφορούν τον επαγγελµατικό αθλητισµό, πτώση ή πτήση µε αλεξίπτωτο, µηχανοκίνητο ή µη αεροπτερισµό, συµπεριλαµβανοµένων πτήσεων µε αετό, καταδύσεις, ορειβασία, ιππασία, πυγµαχία και οποιοδήποτε άθληµα που απαιτεί µηχανοκίνητα µέσα. Υπηρεσία του Ασφαλισµένου, είτε όταν υπηρετεί τη θητεία του, είτε ως µόνιµος αξιωµατικός ή υπαξιωµατικός στις ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας ή αρχής και µόνο εφόσον βρίσκεται σε ώρα υπηρεσίας, έτσι όπως ορίζεται και πιστοποιείται από τις Αρµόδιες Αρχές των ενόπλων δυνάµεων ή των σωµάτων ασφαλείας. Ψυχικές, διανοητικές ή νευρικές ασθένειες ή διαταραχές Έκθεση του Ασφαλισµένου, ακούσια ή εκούσια σε ατοµική ενέργεια ή ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια πολέµου ή ειρήνης. Ανικανότητα για την οποία ο Ασφαλισµένος αιτιάται υποχρεωτικά ενοχλήµατα που δεν προσδιορίζονται από µικροβιολογικό, βιοχηµικό και απεικονιστικό έλεγχο. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε ενέργειες που τιµωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα ή ειδικό ποινικό νόµο. Ατυχήµατα που προκλήθηκαν από την οδήγηση µηχανοκίνητων οχηµάτων από τον Ασφαλισµένο χωρίς να φέρει άδεια οδήγησης Κάθε είδους αισθητική ή διορθωτική θεραπεία, εκτός αν αποτελεί άµεση συνέπεια Ασθένειας ή Ατυχήµατος 2.2.ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης: - Μ ό ν ι µ η Ο λ ι κ ή Α ν ι κ α ν ό τ η τ α θεωρείται: (α) Η αθεράπευτη ολική απώλεια της λειτουργίας (χρήσης) των δύο µατιών, των δύο χεριών, των δύο ποδιών, του ενός µατιού και του ενός χεριού ή ποδιού, του ενός χεριού και του ενός ποδιού, συµπεριλαµβανοµένης και της ολικής παράλυσης. (β) Η αθεράπευτη φρενοβλάβεια που καθιστά τον ασφαλιζόµενο ανίκανο για κάθε εργασία ή ενασχόληση. Οι παραπάνω δύο περιπτώσεις ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, συµφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά - Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια θεωρείται: Η ανικανότητα που καθιστά τον ασφαλισµένο ανίκανο για κάθε επικερδή εργασία ή απασχόληση σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Οι ασφαλισµένοι που είναι συνταξιούχοι κατά την ηµεροµηνία επέλευσης του κινδύνου, δεν θα δικαιούνται την κάλυψη της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ακούσια Ανεργία Κατάσταση ανεργίας που οφείλεται σε: 1) Οµαδική απόλυση, 2) Απόλυση που οφείλεται στη µείωση των θέσεων εργασίας για οικονοµικούς λόγους, λόγους που σχετίζονται µε την αγορά, τεχνολογικούς ή οργανωτικούς λόγους και σχετίζονται µε τον εργοδότη, 3) Καταγγελία της σύµβασης εργασίας εκ µέρους του εργοδότη, 4) Λήξη της ατοµικής σύµβασης εργασίας ως επακόλουθο ολικής και µόνιµης αδυναµίας του εργαζοµένου να εκτελέσει την εργασία του. Ανικανότητα Ολική φυσική αδυναµία, κλινικά αποδεδειγµένη, του Ασφαλισµένου να ασκεί την επαγγελµατική του δραστηριότητα, ως συνέπεια Ατυχήµατος ή Ασθένειας. Ατύχηµα Γεγονός που οφείλεται σε βίαια, εξωτερικά και τυχαία αίτια και το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση σωµατικών βλαβών που βεβαιώνονται από Ιατρό. Σωµατική βλάβη θεωρείται επίσης η: 1) Μη παθολογική ασφυξία,

3 2) Οξεία δηλητηρίαση λόγω κατάποσης ή απορρόφησης τροφής, 3) Πνιγµός, 4) Κρυοπάγηµα, 5) Ηλίαση και θερµοπληξία, 6) Τραυµατισµοί λόγω σωµατικής υπερκόπωσης, εξαιρουµένου του εγκεφαλικού επεισοδίου ή κήλης, 7) Τραυµατισµοί που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αναισθησίας ή κατά τη διάρκεια βίαιης επίθεσης. ηµόσιος Υπάλληλος Σηµαίνει το πρόσωπο εκείνο που απασχολείται από το Κράτος, τις τοπικές αρχές ή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, βάσει συµβάσεων που διέπονται από τον Κώδικα ηµοσίων Υπαλλήλων. Ελεύθερος Επαγγελµατίας Η άσκηση από τον Ασφαλισµένο επαγγελµατικής δραστηριότητας, ως ανεξάρτητος εργαζόµενος, ή οποιασδήποτε εµπορικής, βιοµηχανικής ή αγροτικής δραστηριότητας, την οποία µπορεί να ασκεί ατοµικά ή σε συνεργασία µε άλλους, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισµένος είναι εγγεγραµµένος ως ελεύθερος επαγγελµατίας στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και καταβάλλει τις εισφορές του σε οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης. Έναρξη Κάλυψης Η ηµεροµηνία εκταµίευσης του ανείου σύµφωνα µε τη Σύµβαση Πιστοδότησης και εφόσον ο Ασφαλισµένος έχει υποβάλει υπογεγραµµένη Αίτηση Ασφάλισης και έχει λάβει τους Ουσιώδεις Όρους του Προγράµµατος. Εποχικό Προσωπικό ή Προσωρινά Εργαζόµενος Η άσκηση από τον Ασφαλισµένο επαγγελµατικής δραστηριότητας βάσει εποχικής σύµβασης εργασίας ή σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου ή σύµβασης έργου. Μόνιµο Προσωπικό Η επαγγελµατική ιδιότητα του Ασφαλισµένου δυνάµει της επ αµοιβή, επαγγελµατικής δραστηριότητας ως εργαζοµένου, υπό την εξουσία και την καθοδήγηση του εργοδότη, µέσω της (α) σύναψης ιδιωτικού δικαίου ατοµικής σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου συνεχούς απασχόλησης και (β) της εγγραφής του Ασφαλισµένου σε Οργανισµό Κοινωνικής Ασφάλισης. Περίοδος Αναµονής Η χρονική περίοδος αµέσως µετά τη Ζηµία, κατά την οποία δεν γεννάται δικαίωµα καταβολής µηνιαίας παροχής σύµφωνα µε το Πρόγραµµα. Η περίοδος αυτή ορίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης ή τους παρόντες Ουσιώδεις Όρους. Περίοδος Επαναξιολόγησης Η περίοδος µεταξύ διαδοχικών Απαιτήσεων από την ίδια αιτία κατά την οποία δεν θεµελιώνεται δικαίωµα είσπραξης µηνιαίας παροχής από τον Ασφαλισµένο. Η περίοδος αυτή ορίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης ή τους παρόντες Ουσιώδεις Όρους. Περίοδος Εξαίρεσης Η αµέσως µετά την προσθήκη ενός Ασφαλισµένου στο Πρόγραµµα περίοδος, κατά την οποία η ύπαρξη οποιασδήποτε απαίτησης καταβολής αποζηµίωσης δεν θα συνεπάγεται γένεση οποιουδήποτε δικαιώµατος, παρόντος ή µέλλοντος, είσπραξης µηνιαίας παροχής από τον Ασφαλισµένο. Η περίοδος αυτή ορίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης ή τους παρόντες Ουσιώδεις Όρους. Προσωρινή Ανικανότητα - Η προσωρινή φυσική κατάσταση που προκαλείται από Ασθένεια ή Ατύχηµα που µπορεί να καταστήσουν τον Ασφαλισµένο ανίκανο να εξασκεί την επαγγελµατική του δραστηριότητα ή εργασία για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 2. ΚΑΛΥΨΕΙΣ Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να συντρέχουν Απαιτήσεις καταβολής µηνιαίας παροχής από περισσότερες Καλύψεις για τον ίδιο Ασφαλισµένο και για την ίδια χρονική περίοδο. 2.1.Προσωρινή Ανικανότητα Λόγω Ατυχήµατος Ή Ασθένειας 1) Ασφαλισµένοι που είναι Μόνιµο Προσωπικό, Ελεύθεροι Επαγγελµατίες, ηµόσιοι Υπάλληλοι, και Εποχικό Προσωπικό θα δικαιούνται κάλυψης για τους κινδύνους Προσωρινής Ανικανότητας που οφείλεται σε Ατύχηµα ή Ασθένεια. 2) Σε περίπτωση Προσωρινής Ανικανότητας του Ασφαλισµένου Προσώπου, η κάλυψη εγγυάται την καταβολή στο Συµβαλλόµενο, ποσού της µηνιαίας παροχής πληρωτέας µετά από Περίοδο Αναµονής 60 συνεχόµενων ηµερών Προσωρινής Ανικανότητας του Ασφαλισµένου. Στη συνέχεια, το ποσό της µηνιαίας παροχής καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση κάθε 30 περαιτέρω συνεχών ηµερών Προσωρινής Ανικανότητας. 3) Ανώτατο ποσό µηνιαίας παροχής: 6 καταβολές ανά απαίτηση. 12 καταβολές για διαφορετικές απαιτήσεις µε την επιφύλαξη του εδαφίου (9) κατωτέρω. Ανώτατη µηνιαία παροχή για την Προσωρινή Ανικανότητα από Ατύχηµα ή Ασθένεια: Ευρώ. Η ανώτατη περίοδος κάλυψης θα είναι 96 µήνες από την Έναρξη Κάλυψης. 4) Το Ατύχηµα ή η Ασθένεια που προκαλεί την Προσωρινή Ανικανότητα πρέπει να έχει λάβει χώρα εφόσον ο Ασφαλισµένος εργαζόταν στην Ελλάδα. 5) Ιατρός που υποδεικνύεται από την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» ή από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση προκειµένου να γίνει δεκτή η απαίτηση. 6) Το δικαίωµα είσπραξης µηνιαίας παροχής που αναφέρεται στο τµήµα αυτό θα λήξει αµέσως µόλις ο Ασφαλισµένος επιστρέψει στην εργασία του, ακόµη και µερικώς, ή όποτε η κατάστασή του χαρακτηρισθεί ως Μόνιµη Ολική Ανικανότητα. 7) Υπό την επιφύλαξη της Περιόδου Αναµονής, η περίοδος της Προσωρινής Ανικανότητας ξεκινά την ηµέρα αµέσως µετά από εκείνη κατά την οποία ο Ασφαλισµένος ζήτησε ιατρική βοήθεια για το Ατύχηµα ή την Ασθένεια που προκάλεσαν την Προσωρινή Ανικανότητα και έχει δεόντως βεβαιωθεί εγγράφως από τον θεράποντα Ιατρό. 8) Η Περίοδος Εξαίρεσης θα έχει διάρκεια 60 ηµερών σε περίπτωση Προσωρινής Ανικανότητας λόγω Ασθένειας. Σε περίπτωση Προσωρινής Ανικανότητας λόγω Ατυχήµατος δεν θα υπάρχει Περίοδος Εξαίρεσης. 9) Η Περίοδος Επαναξιολόγησης θα έχει διάρκεια 6 µηνών, εφόσον η αιτία Προσωρινής Ανικανότητας είναι η ίδια και διάρκεια 30 ηµερών εφόσον η αιτία είναι διαφορετική. 10) Η Περίοδος Επαναξιολόγησης δεν αφορά τις περιπτώσεις Προσωρινής Ανικανότητας λόγω Ατυχήµατος. 2.2.Εξαιρέσεις Προσωρινής Ανικανότητας 1) Προϋπάρχουσα Πάθηση: Οποιαδήποτε σωµατική ή πνευµατική ανικανότητα, αναπηρία, αρρώστια, ασθένεια ή συναφείς παθήσεις/ συµπτώµατα τις οποίες ο Ασφαλισµένος γνώριζε κατά την Έναρξη της Κάλυψης ή σε σχέση µε τις οποίες βρισκόταν υπό θεραπεία πριν την Έναρξη της Κάλυψης. 2) Ψυχική Ασθένεια ή διανοητική βλάβη συµπεριλαµβανοµένων άγχους και παθήσεων συναφών µε άγχος εκτός αν βεβαιώνονται και παραµένουν υπό την επίβλεψη εξειδικευµένου θεράποντος ιατρού. 3) Ασθένεια, η οποία αποτελεί άµεση συνέπεια της κατάχρησης οινοπνεύµατος (τόσο οξεία όσο και χρόνια), χρήση και εθισµός ναρκωτικών ή άλλων φαρµάκων µη χορηγούµενων από Ιατρό, καθώς και τραυµατισµοί ή ασθένειες που µπορεί να συµβούν σε κατάσταση πνευµατικής διαταραχής, υπνοβασίας ή πάλης, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο Ασφαλισµένος βρισκόταν σε νόµιµη άµυνα, όπως επίσης και εξαιτίας συµµετοχής σε έγκληµα για το οποίο ο Ασφαλισµένος έχει καταδικαστεί από ποινικό δικαστήριο. 4) Ατύχηµα που προκλήθηκε σκόπιµα από τον Ασφαλισµένο ή απόπειρα αυτοκτονίας. 5) Τοκετός, εγκυµοσύνη ή ακούσια ή εκούσια διακοπή κύησης. 6) Ατυχήµατα που προκλήθηκαν από την οδήγηση µηχανοκίνητων οχηµάτων από τον Ασφαλισµένο, χωρίς να διαθέτει νόµιµη άδεια οδήγησης. 7) Κάθε είδους αισθητική ή διορθωτική θεραπεία, εκτός αν αποτελεί άµεση συνέπεια Ασθένειας ή Ατυχήµατος. 8) Πόνοι µέσης, εκτός αν υπάρχουν επαρκώς τεκµηριωµένες ιατρικές αποδείξεις (ακτινογραφίες, αξονικές και µαγνητικές τοµογραφίες, κ.λ.π.). 2.3.Ακούσια Ανεργία Μόνο οι Ασφαλισµένοι που είναι Μόνιµο Προσωπικό θα δικαιούνται κάλυψης για τους κινδύνους της Ακούσιας Ανεργίας.

4 1) Σε περίπτωση Ακούσιας Ανεργίας του Ασφαλισµένου Προσώπου, η κάλυψη εγγυάται την καταβολή στο Συµβαλλόµενο, του ποσού της µηνιαίας παροχής πληρωτέας µετά από Περίοδο Αναµονής 60 συνεχόµενων ηµερών Ακούσιας Ανεργίας του Ασφαλισµένου. Στη συνέχεια, το ποσό της µηνιαίας παροχής καταβάλλεται στη συµπλήρωση κάθε 30 περαιτέρω συνεχών ηµερών Ακούσιας Ανεργίας. 2) Ανώτατο ποσό µηνιαίας παροχής: 6 καταβολές ανά απαίτηση. 12 καταβολές για διαφορετικές απαιτήσεις µε την επιφύλαξη του εδαφίου (6) κατωτέρω. Ανώτατη µηνιαία παροχή: Ευρώ. Η ανώτατη περίοδος κάλυψης θα είναι 96 µήνες από την Έναρξη Κάλυψης. 3) Σύµφωνα µε τους Ουσιώδεις Όρους του Ασφαλιστηρίου, η Ακούσια Ανεργία θα θεωρείται καλυπτόµενος κίνδυνος µόνον σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει βάσει σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου υπηρεσία έξι µηνών κατά την ηµεροµηνία της Ζηµίας. Σε περίπτωση που η σύµβαση εργασίας του Ασφαλισµένου είναι ορισµένου χρόνου, οποιασδήποτε φύσης, ο Ασφαλισµένος δεν θα δικαιούται µηνιαία παροχή από την κάλυψη της Ακούσιας Ανεργίας. Αν, όµως, η σύµβαση ορισµένου χρόνου καταστεί σύµβαση αορίστου χρόνου, ο εργαζόµενος θα δικαιούται µηνιαία παροχή για Προσωρινή Ανικανότητα και Ακούσια Ανεργία για το, µετά τη λήξη του ορισµένου χρόνου της σύµβασης, διάστηµα. Το ίδιο θα ισχύει σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης σύµφωνα µε την οποία η σύµβαση εργασίας είναι ή κατέστη σύµβαση αορίστου χρόνου. 4) Η Περίοδος Εξαίρεσης θα έχει διάρκεια 60 ηµερών. Η Περίοδος Επαναξιολόγησης θα έχει διάρκεια 6 µηνών. 2.4.Εξαιρέσεις Ακούσιας Ανεργίας 1) Σε περίπτωση οικειοθελούς παραίτησης του Ασφαλισµένου. 2) Λύση της σύµβασης Μόνιµης Απασχόλησης λόγω συνταξιοδότησης ή πρόωρης συνταξιοδότησης του Ασφαλισµένου. 3) Λύση της σύµβασης Μόνιµης Απασχόλησης του Ασφαλισµένου µε σχετική συµφωνία των µερών. 4) Καταγγελία της σύµβασης Μόνιµης Απασχόλησης του Ασφαλισµένου από τον ίδιο. 5) Λύση της σύµβασης Μόνιµης Απασχόλησης του Ασφαλισµένου από τα µέρη, κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής περιόδου. 6) Καταγγελία της σύµβασης εργασίας του Ασφαλισµένου εξαιτίας παραπτώµατος/ παράβασης καθήκοντος, απάτης, δολιότητας ή οποιασδήποτε άλλης παράνοµης ενέργειας του Ασφαλισµένου που είχε σαν συνέπεια την καταγγελία της σύµβασης εργασίας του. 7) Αν αµέσως πριν την έναρξη της Ακούσιας Ανεργίας, ο Ασφαλισµένος δεν είχε Μόνιµης Απασχόλησης σύµβαση για συνεχή περίοδο τουλάχιστον έξι µηνών. 8) Αν αµέσως πριν την έναρξη της Ακούσιας Ανεργίας ο Ασφαλισµένος γνώριζε κατά την ηµεροµηνία ένταξής του στο Πρόγραµµα το γεγονός ότι θα µπορούσε να καταστεί άνεργος στο άµεσο µέλλον. 9) Όσοι παρέχουν την εργασία τους στο εξωτερικό µε συµβάσεις Μόνιµης Απασχόλησης, οι οποίες δεν συνδέονται µε την Ελληνική νοµοθεσία. 3.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1) Πόλεµος, ακόµα και ακήρυχτος, εισβολή, ενέργειες εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεµικές ενέργειες, εµφύλιος πόλεµος, ανταρσία, στάση, εξέγερση ή επανάσταση, και οµοίως από εκείνες τις πράξεις που προκαλούνται τυχαία από εκρηκτικούς ή πυροδοτικούς µηχανισµούς. 2) Στρατιωτική εξέγερση ή νόµιµες ενέργειες ή ενέργειες σφετερισµού στρατιωτικής εξουσίας. 3) Έκρηξη, διαρροή θερµότητας και ακτινοβολίας που εκλύεται από τη διάσπαση ή ένωση ατόµων ή από ραδιενέργεια καθώς και αυτών που εκλύονται από ραδιενέργεια που προκαλείται από την τεχνητή επιτάχυνση σωµατιδίων. 4) Τροµοκρατικές ενέργειες, βανδαλισµοί, πρόκληση ταραχών ή σαµποτάζ. 5) ονήσεις της γης, σεισµοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις και καθίζηση του εδάφους, καθώς και άλλα γεωλογικά φαινόµενα και οποιοδήποτε καταστροφικό συµβάν που συνδέεται µε τις ανυπέρβλητες δυνάµεις της φύσης. 6) Απάτη ή δόλος εκ µέρους του Ασφαλισµένου. 7) Αεροπορικό ταξίδι κατά το οποίο δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας που θέτει κατά καιρούς ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA) και ο ιεθνής Οργανισµός Αεροµεταφορέων (ΙΑΤΑ). ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) Σε περίπτωση επέλευσης Ζηµίας, ο Ασφαλισµένος οφείλει να αναγγείλει την Απαίτησή του στην εταιρεία GENWORTH FINANCIAL, η οποία ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» στον ακόλουθο αριθµό: (+30) από ευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:00, µε εξαίρεση τα σαββατοκύριακα και τις εθνικές αργίες. Για κάθε διευκρίνηση ή ενηµέρωση αναφορικά µε το Πρόγραµµα και τις Καλύψεις, οι Ασφαλισµένοι ενηµερώνονται µε το παρόν ότι µπορούν να επικοινωνούν στον ίδιο τηλεφωνικό αριθµό και στον αριθµό fax: τις ίδιες ηµέρες και ώρες. 1) Ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να παρέχει κάθε έγγραφο που αποδεικνύει τη σχετική απαίτηση, όπως αυτό ζητηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ή την ανωτέρω εταιρία που έχει εξουσιοδοτηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ. Ειδικότερα στην περίπτωση Ακούσιας Ανεργίας και Προσωρινής Ανικανότητας, ο Ασφαλισµένος πρέπει, ανά πάσα στιγµή, να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι ακόµα Ακούσια Άνεργος ή Προσωρινά Ανίκανος. Η ΕΘΝΙΚΗ κατά την απόλυτο κρίση της θα µπορεί να µην καταβάλλει το ποσό της µηνιαίας παροχής σε περίπτωση που τα ανωτέρω έγγραφα δεν προσκοµισθούν σε περίοδο εξήντα (60) ηµερών από την ηµέρα που αυτά ζητήθηκαν. 3) Σε περίπτωση επέλευσης ζηµιάς ο Ασφαλισµένος πρέπει να αναγγείλει την Απαίτηση εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης του γεγονότος που ενεργοποιεί την Κάλυψη. 4) Σε περίπτωση Ακούσιας Ανεργίας ο Ασφαλισµένος πρέπει να εγγραφεί στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..) και να παραµείνει εγγεγραµµένος καθ όλη την περίοδο Ανεργίας. 5) Προκειµένου να γίνει έγγραφη αναγγελία, ο Ασφαλισµένος ή τρίτοι που ενδέχεται να έχουν έννοµο συµφέρον από το Πρόγραµµα, πρέπει να συµπληρώσουν τη σχετική ήλωση Απαίτησης, που θα αποσταλεί στον Ασφαλισµένο από την GENWORTH FINANCIAL και η οποία πρέπει να επιστραφεί από τον Ασφαλισµένο στην ακόλουθη διεύθυνση: Κουµπάρη 5, Αθήνα υπόψη GENWORTH FINANCIAL εντός της ανωτέρω περιόδου µε συστηµένη επιστολή. 6) Η ΕΘΝΙΚΗ θα έχει δικαίωµα, εφόσον είναι απαραίτητο, να ζητήσει από τον Ασφαλισµένο ή από τρίτους που έχουν έννοµο συµφέρον µε βάση το Ασφαλιστήριο, να παρέχουν περαιτέρω τεκµηρίωση προκειµένου να θεµελιώσουν τη συνέχιση της ύπαρξης δικαιώµατος να λάβει ο ασφαλισµένος µηνιαία παροχή σύµφωνα µε το Πρόγραµµα. 7) Η καταβολή µηνιαίας παροχής θα γίνεται κατευθείαν στον εκάστοτε συνδεδεµένο µε το δάνειο τραπεζικό λογαριασµό του Ασφαλισµένου που τηρείται σε κατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας. 8) Αν γεννηθεί Απαίτηση λόγω δόλου ή βαριάς αµέλειας του Ασφαλισµένου ή από οποιονδήποτε τρίτο, ή ΕΘΝΙΚΗ θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που σχετίζεται µε την εν λόγω Απαίτηση και η ΕΘΝΙΚΗ θα διατηρεί το δικαίωµα µερικής ή ολικής καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου σε σχέση µε τον συγκεκριµένο Ασφαλισµένο και, µε την επιφύλαξη των εφαρµοστέων ποινικών διατάξεων, θα διατηρεί το δικαίωµα αποζηµίωσης καθώς και παρακράτησης των δεδουλευµένων ασφαλίστρων. 9) Ο Ασφαλισµένος ή τυχόν τρίτος ο οποίος νοµιµοποιείται να απαιτήσει καταβολή του Ασφαλίσµατος βάσει του Προγράµµατος φέρει το βάρος απόδειξης για την ύπαρξη και την ακρίβεια της Απαίτησης καθώς και το βάρος απόδειξης ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων ασφαλισιµότητας που σχετίζονται µε την Κάλυψη. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Για Θάνατο ή Μόνιµη Ολική Ανικανότητα λόγω Ατυχήµατος

5 1) Αντίγραφο δελτίου συµβάντος ή υπεύθυνη δήλωση ατυχήµατος 2) Ληξιαρχική πράξη Θανάτου 3) Απόφαση Επιτροπής του Φορέα Ασφάλισης (ΜΟΑ) 4) Αντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας (φωτοτυπία όλων των συµπληρωµένων φύλλων, συµπεριλαµβανοµένων του πρώτου και του τελευταίου) 5) Ιατροδικαστική έκθεση 6) Τοξικολογική έκθεση 7) Αντίγραφο της ανειακής Σύµβασης 8) Αντίγραφο της Αίτησης Βεβαίωσης Ασφάλισης 2. Για Προσωρινή Ανικανότητα 1) Βιβλιάριο υγείας του Ασφαλισµένου και πιστοποιητικό από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα υγείας, ανάλογα µε την περίπτωση, που αποδεικνύει ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές στον οικείο φορέα για τουλάχιστον έξι µήνες πριν την έναρξη της ασφαλιστικής περιόδου και πριν την επέλευση του γεγονότος που προκάλεσε την Προσωρινή Ανικανότητα. 2) Πρωτότυπη επιστολή του εργοδότη / επικεφαλή του τµήµατος που αποδεικνύει ότι ο Ασφαλισµένος εργαζόταν για τουλάχιστον έξι µήνες πριν την έναρξη της ασφάλισης και ότι ο Ασφαλισµένος δεν εργάζεται επί του παρόντος λόγω αδυναµίας. 3) Απόφαση Ανικανότητας της Υγειονοµικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού φορέα που δηλώνει τη φύση της ασθένειας που προκάλεσε την προσωρινή ανικανότητα, το χρόνο έναρξης της ανικανότητας και την περίοδο διάρκειας της ανικανότητας. 4) Προκειµένου για συνεχιζόµενη ανικανότητα πέρα από την αρχική εκτίµηση της υγειονοµικής επιτροπής ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να υποβάλει έντυπο απαίτησης συνεχιζόµενης ανικανότητας µαζί µε την εκ νέου απόφαση της επιτροπής. 3. Για Ακούσια Ανεργία 1) Επιστολή καταγγελίας της σύµβασης αορίστου χρόνου από τον εργοδότη, η οποία αναφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της εργασίας, β) το είδος της σύµβασης, γ) τους λόγους καταγγελίας. 2) Πιστοποιητικά του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι οι σχετικές κρατήσεις από µέρους του εργοδότη και υπαλλήλου έχουν καταβληθεί για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου µέχρι και την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης. 3) Κάρτα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.. 4) Προκειµένου για συνεχιζόµενη µηνιαία απαίτηση, ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να υποβάλει έντυπο συνεχιζόµενης απαίτησης µαζί µε επικυρωµένο αντίγραφο της κάρτας του Ο.Α.Ε.., µε τη σχετική θεώρηση του Ο.Α.Ε.. για τον αντίστοιχο µήνα. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1) Αντίγραφο του ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του Ασφαλισµένου ή διαβατήριο. 2) Οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά µε τη ζηµία που εύλογα µπορεί να ζητηθεί από την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» ή τρίτο πρόσωπο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτήν. Ο Ασφαλισµένος πρέπει να επιτρέψει στους Ιατρούς του και στον εργοδότη να ανακοινώσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες που εύλογα ζητηθούν από την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτήν. Όλα τα έγγραφα που θα προσκοµίζει ο Ασφαλισµένος στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» θα είναι σε πρωτότυπη µορφή ή επικυρωµένα από δηµόσια αρχή. ΙV. ΓΕΝΙΚΑ Υπηρεσία Πελατών-Απαιτήσεις & Παράπονα Σε περίπτωση απαίτησης ή παραπόνων ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να επικοινωνήσει µε την GENWORTH FINANCIAL, η οποία ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό της Εθνικής Ασφαλιστικής: Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»: Κουµπάρη 5, Αθήνα Τηλ ) Το δικαίωµα εναντίωσης, αν το περιεχόµενο του ασφαλιστηρίου αυτού παρεκκλίνει από την Αίτηση για Ασφάλιση (Υπόδειγµα ήλωσης Εναντίωσης περιέχεται στο Προσάρτηµα), σε χρονική περίοδο 30 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του Ασφαλιστηρίου. 4) Το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη Σύµβαση εντός 30 ηµερών από την Έναρξη της Κάλυψης (Υπόδειγµα ήλωσης Υπαναχώρησης περιέχεται στο Προσάρτηµα). Επιστροφή Μη εδουλευµένων Ασφαλίστρων Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος διακόψει την ασφάλιση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον όρο 7 ανωτέρω ή σε περίπτωση περιέλευσης του ανείου σε «οριστική καθυστέρηση» ήτοι σε υπερηµερία ανώτερη τω 180 ηµερών, οπότε και λήγει η ασφάλιση, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλει το ποσό των µη εδουλευµένων Ασφαλίστρων στο «Συµβαλλόµενο» ο οποίος (α) εφόσον υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή του Ασφαλισµένου έναντι του «Συµβαλλόµενου» στο πλαίσιο της Σύµβασης Πιστοδότησης,, θα φέρει το ποσό αυτό, κατ εντολή του Ασφαλισµένου, σε πίστωση του ανείου που ο «Συµβαλλόµενος» του έχει χορηγήσει, στο πλαίσιο της Σύµβασης Πιστοδότησης. Ρητώς δια του παρόντος και δια της Αίτησης Βεβαίωσης ο Ασφαλισµένος, εφόσον υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή του έναντι του «Συµβαλλόµενου» στο πλαίσιο της Σύµβασης Πιστοδότησης, εκχωρεί το ως άνω ποσό στο «Συµβαλλόµενο» και εντέλει ανεκκλήτως το «Συµβαλλόµενο» και την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» όπως φέρουν το ποσό αυτό σε πίστωση του λογαριασµού που τηρεί ο Συµβαλλόµενος στο πλαίσιο της Σύµβασης Πιστοδότησης, προς αποπληρωµή του ανείου του Ασφαλισµένου. Η ως άνω εντολή είναι ανέκκλητη, δεδοµένου ότι αφορά και το συµφέρον του «Συµβαλλόµενου» και (β) εάν δεν υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή του Ασφαλισµένου έναντι του «Συµβαλλόµενου» στο πλαίσιο της Σύµβασης Πιστοδότησης, θα υποχρεούται να αποδώσει το ανωτέρω ποσό στον Ασφαλισµένο. ωσιδικία Κάθε διαφορά που θα προκύψει από το ασφαλιστήριο αυτό ή σε σχέση µε αυτό, ρητά συµφωνείται ότι υπόκειται κατ αποκλειστικότητα στην δικαιοδοσία των αρµόδιων ικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά.

6 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΗΛΩΣΗΣ ήλωση ικαιώµατος Εναντίωσης/ Υπαναχώρησης (αρθ. 2 παρ. 5 Ν. 2496/97) Προς: Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» Υπόψιν GENWORTH FINANCIAL, Κουµπάρη 5, Αθήνα Ο κάτωθι υπογεγραµµένος (όνοµα Ασφαλισµένου) επιθυµώ να εναντιωθώ/ υπαναχωρήσω από το υπ αριθµ. 3429/8 Ασφαλιστήριο, το οποίο υπογράφηκε την [ηµεροµηνία] διότι*: 1) Το περιεχόµενο του Ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που παρέλαβα ως προς τα ακόλουθα: 2) εν παρέλαβα τις πληροφορίες, που προβλέπονται στο άρθ. 4 παράγραφος 2 περίπτωση Η του Ν.. 400/1970/τους όρους ασφάλισης. 3) ηλώνω την υπαναχώρησή µου από τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Στην ανωτέρω υπό 1 περίπτωση, δηλώνω την αντίθεσή µου στις ανωτέρω παρεκκλίσεις και την τροποποίηση των αντίστοιχων όρων, ώστε να προσαρµοσθούν σε αυτούς που περιλαµβάνονται στην αίτηση ασφάλισης. Στις ανωτέρω υπό 2 και 3 περιπτώσεις, η σύναψη της ανωτέρω ασφαλιστικής σύµβασης ακυρώνεται από την έναρξή της, οπότε και ζητώ την καταβολή των µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., δεδοµένου ότι έχω δώσει την εντολή προς εσάς και προς την εν λόγω Τράπεζα όπως φέρετε το ποσό αυτό σε πίστωση του λογαριασµού που τηρεί η Τράπεζα αυτή στο πλαίσιο της Σύµβασης Πιστοδότησης, προς αποπληρωµή τυχόν οφειλής στο πλαίσιο του ανείου που έχω λάβει. * διαγράψτε ανάλογα µε την περίπτωση Αρ. ανείου.. Τόπος και ηµεροµηνία υπογραφής: O υπογράφων

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Το παρόν ενημερωτικό έντυπο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και ορισμούς για το πρόγραμμα ασφαλίσεως των πιστωτικών καρτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας»

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας» Ασφάλιση Ζωής (Προστασία Μηνιαίου Εισοδήματος) με «Σύνταξη Αυτονομίας» Κωδικός Όρων 145/01/01/0313 Η παρούσα ασφάλιση υπόκειται στoυς Ορισμούς και Γεvικoύς Όρους τoυ Ασφαλιστηρίου Συμβoλαίoυ Ζωής, εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρέχεται Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται

Παρέχεται Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται Amslico poisťovňa Alico, a.s. Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I Section: Sa, Insert No. 918/B Company Identification Number: 31 402 071 Registered office: Pribinova

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος?

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος? Q & A 1. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα ασφάλισης? Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 2. Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος ασφάλισης? 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ)

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ LLOYD S CRITICAL ILLNESS INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ) Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance ή C.I.Ins. ; Είναι το ΝΕΟ ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

αιτούνται για χρηματοδότηση από τη «Volkswagen Bank GMBH». ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

αιτούνται για χρηματοδότηση από τη «Volkswagen Bank GMBH». ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Amslico poisťovňa Alico, a.s. Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I Section: Sa, Insert No. 918/B Company Identification Number: 31 402 071 Registered office: Pribinova

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Παρέχεται Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται

Παρέχεται Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται Amslico poisťovňa Alico, a.s. Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I Section: Sa, Insert No. 918/B Company Identification Number: 31 402 071 Registered office: Pribinova

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Mε την εγγύηση των LLOYD S

Mε την εγγύηση των LLOYD S Mε την εγγύηση των LLOYD S Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance; Είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα των LLOYD S, ΝΕΟ ειδικά σχεδιασμένο από την Karavias & associates για την Ελλάδα. Είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο (4 α ) 4θ του Ν. 2251/1994 & το Π.Δ. 252/1996 1α. Πληροφορίες που αφορούν τον προμηθευτή Προμηθευτής στη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. 1. Λόγω Ασθένειας (Με προηγούμενη διακοπή επαγγέλματος) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 3. Για επιδείνωση της υγείας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα