ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ"

Transcript

1 ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Το κείµενο που ακολουθεί είναι περίληψη των όρων του υπ αριθµόν 3429/8 Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου Ζωής ανειοληπτών Καταναλωτικών ανείων Τακτής Λήξης, που υπέγραψε η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ ΟΣ (Συµβαλλόµενος) µε την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ») και έχει σκοπό να ενηµερώσει τους ασφαλισµένους για τις παροχές που προσφέρει το πρόγραµµα αυτό, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι το κείµενο αυτό δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση τους όρους του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, οι οποίοι αποτελούν την βάση για κάθε νόµιµη διαδικασία. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για την υπαγωγή του στο Πρόγραµµα, ο Ασφαλισµένος απαιτείται να πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλισης, ήτοι να: 1) Είναι φυσικό πρόσωπο που έχει συνάψει Σύµβαση Πιστοδότησης µε το Συµβαλλόµενο, 2) Έχει υποβάλει υπογεγραµµένη Αίτηση Ασφάλισης και έχει αποδεχθεί τους Ουσιώδεις Όρους του Προγράµµατος, 3) Είναι κάτοικος Ελλάδας, 4) Έχει ηλικία µεταξύ 18 και 65 ετών. Συµφωνείται µε τους παρόντες Όρους ότι η ανώτατη ηλικία Κάλυψης σύµφωνα µε το Πρόγραµµα είναι τα 65 έτη, 5) Εργάζεται τουλάχιστον 18 ώρες ανά εβδοµάδα για συνεχή περίοδο 6 µηνών αµέσως προ της Έναρξης Κάλυψης και είναι νοµίµως εγγεγραµµένος ως ενεργός εργαζόµενος στο ταµείο κοινωνικής ασφάλισης που αντιστοιχεί στο επάγγελµα του Ασφαλισµένου, 6) Έχει δηλώσει εγγράφως ότι δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα υγείας. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Σε σχέση µε κάθε Ασφαλισµένο/η πρώτη από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 1) Ηµεροµηνία θανάτου του Ασφαλισµένου, 2) Η ηµεροµηνία του ατυχήµατος που οδήγησε σε Μόνιµη Ολική Ανικανότητα. 3) Η Ηµεροµηνία κατά την οποία έχει καταβληθεί ολοσχερώς το ανώτατο προβλεπόµενο πλήθος µηνιαίων παροχών σύµφωνα µε οποιαδήποτε Κάλυψη παρέχεται µε την παρούσα σύµβαση, 4) Ηµεροµηνία λήξης της περιόδου Κάλυψης. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αµφιβολίας, η ανώτατη περίοδος Κάλυψης θα είναι 96 µήνες από την έναρξη της κάλυψης οπότε και θα παύει αυτοµάτως, 5) Ηµεροµηνία κατά την οποία ο Ασφαλισµένος συµπληρώνει το 65 ο έτος της ηλικίας του, 6) Ηµεροµηνία άσκησης από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος του δικαιώµατός του να καταγγείλει τη σύµβαση ή οποιαδήποτε Κάλυψη σύµφωνα µε το παρόν, 7) Ηµεροµηνία του ανείου που έχει λάβει ο Ασφαλισµένος από το Συµβαλλόµενο σε «οριστική καθυστέρηση», ήτοι σε υπερηµερία άνω των 180 ηµερών. 8) Ρητώς συµφωνείται ότι η λύση ή η λήξη της Σύµβασης Πιστοδότησης λόγω προπληρωµής ή καταγγελίας αυτής, δε συνεπιφέρει την αυτοδίκαιη λήξη της ασφάλισης. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ασφαλιστήριο δύναται να καταγγελθεί από τον Ασφαλισµένο, αναφορικά και µόνο µε τον ίδιο, εφόσον ο Ασφαλισµένος ασκήσει το σχετικό του δικαίωµα εγγράφως, εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω γεγονότα. ικαιώµατα Ασφαλισµένου - Σύµφωνα µε το Νόµο 2496/97 για την Ασφαλιστική Σύµβαση, ο Ασφαλισµένος έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: 1) Το δικαίωµα εναντίωσης, αν το περιεχόµενο του ασφαλιστηρίου αυτού παρεκκλίνει από την Αίτηση για Ασφάλιση (Υπόδειγµα ήλωσης Εναντίωσης περιέχεται στο Προσάρτηµα), σε χρονική περίοδο 30 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του Ασφαλιστηρίου από την Εθνική Τράπεζα. 2) Το δικαίωµα εναντίωσης, αν ο ασφαλισµένος δεν παρέλαβε τις πληροφορίες, που προβλέπονται στο άρθ.4 παράγραφος 3 περίπτωση του Ν.. 400/ ) Το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη Σύµβαση εντός 30 ηµερών από την έναρξη της Κάλυψης (Υπόδειγµα ήλωσης Υπαναχώρησης περιέχεται στο Προσάρτηµα). Αναχρηµατοδότηση Ρύθµιση ανείου Σε περίπτωση αναχρηµατοδότησης-ρύθµισης του ανείου που αναφέρεται στο άρθρο 1 ανωτέρω, αποτέλεσµα της οποίας είναι η εξόφληση του ανείου που αναφέρεται στο άρθρο αυτό και η παράλληλη εκταµίευση νέου δανείου, και µε προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει κάποια εκ των περιπτώσεων 1-7 που περιγράφονται παραπάνω, η παρούσα ασφάλιση συνεχίζει να ισχύει για το νέο δάνειο. Η διάρκεια ισχύος της κάλυψης θα είναι η υπολειπόµενη της αρχικής διάρκειας του ανείου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 ανωτέρω. Η µηνιαία παροχή θα είναι ίση µε το ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο «ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ» στο άρθρο 3 ανωτέρω. Η εφάπαξ αποζηµίωση θα ισούται µε το άληκτο κεφάλαιο του νέου δανείου κατά την ηµεροµηνία επέλευσης του κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση, η ανώτατη εφάπαξ αποζηµίωση (άρθρο 3 «ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ») θα ισούται µε το άληκτο κεφάλαιο του ανείου που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος κατά την ηµεροµηνία της εξόφλησής του, στα πλαίσια της αναχρηµατοδότησης-ρύθµισης. Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 1.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζοµένου από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης, η Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ανάλογο ασφάλισµα (παροχή) στο Συµβαλλόµενο. Το ποσό που θα καταβληθεί στο Συµβαλλόµενο είναι ίσο µε το άληκτο κεφάλαιο του ανείου κατά την ηµεροµηνία θανάτου του ασφαλιζοµένου (σε περίπτωση 2 ασφαλισµένων, το ποσό της εφάπαξ παροχής για κάθε ασφαλισµένο αντιστοιχεί στο 50% της προβλεπόµενης, για κάθε περίπτωση, αποζηµίωσης) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ Αν καλυπτόµενο µε την παρούσα ασφάλιση ατύχηµα ή ασθένεια έχει σαν συνέπεια την ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ασφαλιζοµένου προσώπου, η "Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» θα καταβάλει στο Συµβαλλόµενο, ποσό ίσο µε το άληκτο κεφάλαιο του ανείου κατά την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, (σε περίπτωση 2 ασφαλισµένων, το ποσό της εφάπαξ παροχής αντιστοιχεί στο 50% της προβλεπόµενης, για κάθε περίπτωση, αποζηµίωσης). Για την κάλυψη της ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: (α) Το ατύχηµα ή ασθένεια συνέβη κατά το χρόνο που ίσχυε για το πρόσωπο αυτό η παρούσα ασφάλιση. (β) Η ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ συνέβη αµέσως ή µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από τη στιγµή του ατυχήµατος ή ασθένειας. (γ) Το ατύχηµα ή ασθένεια αποτέλεσε την άµεση και αποκλειστική αιτία της ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ του ασφαλιζοµένου. (δ) Το ποσοστό της ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ κατέστη οριστικό. Κατά τον υπολογισµό του ποσοστού ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, δεν λαµβάνεται υπόψη η απώλεια ή βλάβη οργάνου ή µέλους ήδη ελαττωµατικού. Επίσης δεν λαµβάνεται υπόψη το ότι οι συνέπειες του ατυχήµατος γίνονται σοβαρότερες επειδή προϋπάρχει αποκοπή ή φυσικό ελάττωµα ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:

2 2.1.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ εν καλύπτονται µε την παρούσα ασφάλιση τα ατυχήµατα και οι συνέπειές τους, που οφείλονται ολικά ή µερικά, άµεσα ή έµµεσα: Προϋπάρχουσες της ηµεροµηνίας ασφαλίσεως παθήσεις ή ανικανότητες που δεν έχουν δηλωθεί στην Ασφαλιστική Εταιρία, για τις οποίες ο Ασφαλισµένος ήταν ενήµερος και είχε λάβει ιατρική συµβουλή ή είχε ακολουθήσει θεραπεία, πριν την ηµεροµηνία της αίτησης ασφάλισης. Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS), σύνδροµο σχετιζόµενο µε το AIDS ή µόλυνση από τον ιό HIV. Οποιοδήποτε αεροπορικό ατύχηµα κατά τη διάρκεια πτήσεων του Ασφαλισµένου µε οποιαδήποτε αεροπλάνο ή άλλο µέσω αεροπλοΐας, εκτός αν είναι επιβάτης ή µέλος του πληρώµατος αεροπλάνου Εµπορικής Αεροπορικής Εταιρίας που εκτελεί τακτικά ή έκτακτα δροµολόγια σε εγκαταστηµένες επιβατικές γραµµές ή µεταφέρεται σαν ασθενής ή τραυµατίας ή συνοδός µε ασθενοφόρο ή σωστικό αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή πρόκληση εκούσιων σωµατικών βλαβών ανεξάρτητα από τη διανοητική ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του ασφαλισµένου. Χρόνιο αλκοολισµό, κατάσταση µέθης ή χρήση ναρκωτικών ουσιών, έτσι όπως προσδιορίζεται από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές ή προκύπτει από την εκάστοτε τοξικολογικά εξέταση, εξαιτίας της οποίας θα προκληθεί η Απώλεια Ζωής ή Μόνιµη Ολική Ανικανότητα ή Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα ή η Ακούσια Ενεργεία. Εµφύλιο πόλεµο, πόλεµο, εισβολή ενέργεια ξένης δυνάµεως, εχθροπραξίες, επαναστάσεις, εξεγέρσεις, στάσεις, τροµοκρατικές ενέργειες στο µέτρο που ο Ασφαλισµένος ή συµµετέχει στις καταστάσεις αυτές ή εκτίθεται χωρίς λόγο στις συνέπειές τους. Ενασχόληση µε ή συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε επικίνδυνα αθλήµατα οποιουδήποτε χαρακτήρα (αγώνες, επιδείξεις, προπονήσεις) που αφορούν τον επαγγελµατικό αθλητισµό, πτώση ή πτήση µε αλεξίπτωτο, µηχανοκίνητο ή µη αεροπτερισµό, συµπεριλαµβανοµένων πτήσεων µε αετό, καταδύσεις, ορειβασία, ιππασία, πυγµαχία και οποιοδήποτε άθληµα που απαιτεί µηχανοκίνητα µέσα. Υπηρεσία του Ασφαλισµένου, είτε όταν υπηρετεί τη θητεία του, είτε ως µόνιµος αξιωµατικός ή υπαξιωµατικός στις ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας ή αρχής και µόνο εφόσον βρίσκεται σε ώρα υπηρεσίας, έτσι όπως ορίζεται και πιστοποιείται από τις Αρµόδιες Αρχές των ενόπλων δυνάµεων ή των σωµάτων ασφαλείας. Ψυχικές, διανοητικές ή νευρικές ασθένειες ή διαταραχές Έκθεση του Ασφαλισµένου, ακούσια ή εκούσια σε ατοµική ενέργεια ή ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια πολέµου ή ειρήνης. Ανικανότητα για την οποία ο Ασφαλισµένος αιτιάται υποχρεωτικά ενοχλήµατα που δεν προσδιορίζονται από µικροβιολογικό, βιοχηµικό και απεικονιστικό έλεγχο. Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε ενέργειες που τιµωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα ή ειδικό ποινικό νόµο. Ατυχήµατα που προκλήθηκαν από την οδήγηση µηχανοκίνητων οχηµάτων από τον Ασφαλισµένο χωρίς να φέρει άδεια οδήγησης Κάθε είδους αισθητική ή διορθωτική θεραπεία, εκτός αν αποτελεί άµεση συνέπεια Ασθένειας ή Ατυχήµατος 2.2.ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης: - Μ ό ν ι µ η Ο λ ι κ ή Α ν ι κ α ν ό τ η τ α θεωρείται: (α) Η αθεράπευτη ολική απώλεια της λειτουργίας (χρήσης) των δύο µατιών, των δύο χεριών, των δύο ποδιών, του ενός µατιού και του ενός χεριού ή ποδιού, του ενός χεριού και του ενός ποδιού, συµπεριλαµβανοµένης και της ολικής παράλυσης. (β) Η αθεράπευτη φρενοβλάβεια που καθιστά τον ασφαλιζόµενο ανίκανο για κάθε εργασία ή ενασχόληση. Οι παραπάνω δύο περιπτώσεις ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, συµφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά - Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια θεωρείται: Η ανικανότητα που καθιστά τον ασφαλισµένο ανίκανο για κάθε επικερδή εργασία ή απασχόληση σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Οι ασφαλισµένοι που είναι συνταξιούχοι κατά την ηµεροµηνία επέλευσης του κινδύνου, δεν θα δικαιούνται την κάλυψη της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ακούσια Ανεργία Κατάσταση ανεργίας που οφείλεται σε: 1) Οµαδική απόλυση, 2) Απόλυση που οφείλεται στη µείωση των θέσεων εργασίας για οικονοµικούς λόγους, λόγους που σχετίζονται µε την αγορά, τεχνολογικούς ή οργανωτικούς λόγους και σχετίζονται µε τον εργοδότη, 3) Καταγγελία της σύµβασης εργασίας εκ µέρους του εργοδότη, 4) Λήξη της ατοµικής σύµβασης εργασίας ως επακόλουθο ολικής και µόνιµης αδυναµίας του εργαζοµένου να εκτελέσει την εργασία του. Ανικανότητα Ολική φυσική αδυναµία, κλινικά αποδεδειγµένη, του Ασφαλισµένου να ασκεί την επαγγελµατική του δραστηριότητα, ως συνέπεια Ατυχήµατος ή Ασθένειας. Ατύχηµα Γεγονός που οφείλεται σε βίαια, εξωτερικά και τυχαία αίτια και το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση σωµατικών βλαβών που βεβαιώνονται από Ιατρό. Σωµατική βλάβη θεωρείται επίσης η: 1) Μη παθολογική ασφυξία,

3 2) Οξεία δηλητηρίαση λόγω κατάποσης ή απορρόφησης τροφής, 3) Πνιγµός, 4) Κρυοπάγηµα, 5) Ηλίαση και θερµοπληξία, 6) Τραυµατισµοί λόγω σωµατικής υπερκόπωσης, εξαιρουµένου του εγκεφαλικού επεισοδίου ή κήλης, 7) Τραυµατισµοί που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αναισθησίας ή κατά τη διάρκεια βίαιης επίθεσης. ηµόσιος Υπάλληλος Σηµαίνει το πρόσωπο εκείνο που απασχολείται από το Κράτος, τις τοπικές αρχές ή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, βάσει συµβάσεων που διέπονται από τον Κώδικα ηµοσίων Υπαλλήλων. Ελεύθερος Επαγγελµατίας Η άσκηση από τον Ασφαλισµένο επαγγελµατικής δραστηριότητας, ως ανεξάρτητος εργαζόµενος, ή οποιασδήποτε εµπορικής, βιοµηχανικής ή αγροτικής δραστηριότητας, την οποία µπορεί να ασκεί ατοµικά ή σε συνεργασία µε άλλους, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισµένος είναι εγγεγραµµένος ως ελεύθερος επαγγελµατίας στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και καταβάλλει τις εισφορές του σε οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης. Έναρξη Κάλυψης Η ηµεροµηνία εκταµίευσης του ανείου σύµφωνα µε τη Σύµβαση Πιστοδότησης και εφόσον ο Ασφαλισµένος έχει υποβάλει υπογεγραµµένη Αίτηση Ασφάλισης και έχει λάβει τους Ουσιώδεις Όρους του Προγράµµατος. Εποχικό Προσωπικό ή Προσωρινά Εργαζόµενος Η άσκηση από τον Ασφαλισµένο επαγγελµατικής δραστηριότητας βάσει εποχικής σύµβασης εργασίας ή σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου ή σύµβασης έργου. Μόνιµο Προσωπικό Η επαγγελµατική ιδιότητα του Ασφαλισµένου δυνάµει της επ αµοιβή, επαγγελµατικής δραστηριότητας ως εργαζοµένου, υπό την εξουσία και την καθοδήγηση του εργοδότη, µέσω της (α) σύναψης ιδιωτικού δικαίου ατοµικής σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου συνεχούς απασχόλησης και (β) της εγγραφής του Ασφαλισµένου σε Οργανισµό Κοινωνικής Ασφάλισης. Περίοδος Αναµονής Η χρονική περίοδος αµέσως µετά τη Ζηµία, κατά την οποία δεν γεννάται δικαίωµα καταβολής µηνιαίας παροχής σύµφωνα µε το Πρόγραµµα. Η περίοδος αυτή ορίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης ή τους παρόντες Ουσιώδεις Όρους. Περίοδος Επαναξιολόγησης Η περίοδος µεταξύ διαδοχικών Απαιτήσεων από την ίδια αιτία κατά την οποία δεν θεµελιώνεται δικαίωµα είσπραξης µηνιαίας παροχής από τον Ασφαλισµένο. Η περίοδος αυτή ορίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης ή τους παρόντες Ουσιώδεις Όρους. Περίοδος Εξαίρεσης Η αµέσως µετά την προσθήκη ενός Ασφαλισµένου στο Πρόγραµµα περίοδος, κατά την οποία η ύπαρξη οποιασδήποτε απαίτησης καταβολής αποζηµίωσης δεν θα συνεπάγεται γένεση οποιουδήποτε δικαιώµατος, παρόντος ή µέλλοντος, είσπραξης µηνιαίας παροχής από τον Ασφαλισµένο. Η περίοδος αυτή ορίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης ή τους παρόντες Ουσιώδεις Όρους. Προσωρινή Ανικανότητα - Η προσωρινή φυσική κατάσταση που προκαλείται από Ασθένεια ή Ατύχηµα που µπορεί να καταστήσουν τον Ασφαλισµένο ανίκανο να εξασκεί την επαγγελµατική του δραστηριότητα ή εργασία για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 2. ΚΑΛΥΨΕΙΣ Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να συντρέχουν Απαιτήσεις καταβολής µηνιαίας παροχής από περισσότερες Καλύψεις για τον ίδιο Ασφαλισµένο και για την ίδια χρονική περίοδο. 2.1.Προσωρινή Ανικανότητα Λόγω Ατυχήµατος Ή Ασθένειας 1) Ασφαλισµένοι που είναι Μόνιµο Προσωπικό, Ελεύθεροι Επαγγελµατίες, ηµόσιοι Υπάλληλοι, και Εποχικό Προσωπικό θα δικαιούνται κάλυψης για τους κινδύνους Προσωρινής Ανικανότητας που οφείλεται σε Ατύχηµα ή Ασθένεια. 2) Σε περίπτωση Προσωρινής Ανικανότητας του Ασφαλισµένου Προσώπου, η κάλυψη εγγυάται την καταβολή στο Συµβαλλόµενο, ποσού της µηνιαίας παροχής πληρωτέας µετά από Περίοδο Αναµονής 60 συνεχόµενων ηµερών Προσωρινής Ανικανότητας του Ασφαλισµένου. Στη συνέχεια, το ποσό της µηνιαίας παροχής καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση κάθε 30 περαιτέρω συνεχών ηµερών Προσωρινής Ανικανότητας. 3) Ανώτατο ποσό µηνιαίας παροχής: 6 καταβολές ανά απαίτηση. 12 καταβολές για διαφορετικές απαιτήσεις µε την επιφύλαξη του εδαφίου (9) κατωτέρω. Ανώτατη µηνιαία παροχή για την Προσωρινή Ανικανότητα από Ατύχηµα ή Ασθένεια: Ευρώ. Η ανώτατη περίοδος κάλυψης θα είναι 96 µήνες από την Έναρξη Κάλυψης. 4) Το Ατύχηµα ή η Ασθένεια που προκαλεί την Προσωρινή Ανικανότητα πρέπει να έχει λάβει χώρα εφόσον ο Ασφαλισµένος εργαζόταν στην Ελλάδα. 5) Ιατρός που υποδεικνύεται από την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» ή από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση προκειµένου να γίνει δεκτή η απαίτηση. 6) Το δικαίωµα είσπραξης µηνιαίας παροχής που αναφέρεται στο τµήµα αυτό θα λήξει αµέσως µόλις ο Ασφαλισµένος επιστρέψει στην εργασία του, ακόµη και µερικώς, ή όποτε η κατάστασή του χαρακτηρισθεί ως Μόνιµη Ολική Ανικανότητα. 7) Υπό την επιφύλαξη της Περιόδου Αναµονής, η περίοδος της Προσωρινής Ανικανότητας ξεκινά την ηµέρα αµέσως µετά από εκείνη κατά την οποία ο Ασφαλισµένος ζήτησε ιατρική βοήθεια για το Ατύχηµα ή την Ασθένεια που προκάλεσαν την Προσωρινή Ανικανότητα και έχει δεόντως βεβαιωθεί εγγράφως από τον θεράποντα Ιατρό. 8) Η Περίοδος Εξαίρεσης θα έχει διάρκεια 60 ηµερών σε περίπτωση Προσωρινής Ανικανότητας λόγω Ασθένειας. Σε περίπτωση Προσωρινής Ανικανότητας λόγω Ατυχήµατος δεν θα υπάρχει Περίοδος Εξαίρεσης. 9) Η Περίοδος Επαναξιολόγησης θα έχει διάρκεια 6 µηνών, εφόσον η αιτία Προσωρινής Ανικανότητας είναι η ίδια και διάρκεια 30 ηµερών εφόσον η αιτία είναι διαφορετική. 10) Η Περίοδος Επαναξιολόγησης δεν αφορά τις περιπτώσεις Προσωρινής Ανικανότητας λόγω Ατυχήµατος. 2.2.Εξαιρέσεις Προσωρινής Ανικανότητας 1) Προϋπάρχουσα Πάθηση: Οποιαδήποτε σωµατική ή πνευµατική ανικανότητα, αναπηρία, αρρώστια, ασθένεια ή συναφείς παθήσεις/ συµπτώµατα τις οποίες ο Ασφαλισµένος γνώριζε κατά την Έναρξη της Κάλυψης ή σε σχέση µε τις οποίες βρισκόταν υπό θεραπεία πριν την Έναρξη της Κάλυψης. 2) Ψυχική Ασθένεια ή διανοητική βλάβη συµπεριλαµβανοµένων άγχους και παθήσεων συναφών µε άγχος εκτός αν βεβαιώνονται και παραµένουν υπό την επίβλεψη εξειδικευµένου θεράποντος ιατρού. 3) Ασθένεια, η οποία αποτελεί άµεση συνέπεια της κατάχρησης οινοπνεύµατος (τόσο οξεία όσο και χρόνια), χρήση και εθισµός ναρκωτικών ή άλλων φαρµάκων µη χορηγούµενων από Ιατρό, καθώς και τραυµατισµοί ή ασθένειες που µπορεί να συµβούν σε κατάσταση πνευµατικής διαταραχής, υπνοβασίας ή πάλης, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο Ασφαλισµένος βρισκόταν σε νόµιµη άµυνα, όπως επίσης και εξαιτίας συµµετοχής σε έγκληµα για το οποίο ο Ασφαλισµένος έχει καταδικαστεί από ποινικό δικαστήριο. 4) Ατύχηµα που προκλήθηκε σκόπιµα από τον Ασφαλισµένο ή απόπειρα αυτοκτονίας. 5) Τοκετός, εγκυµοσύνη ή ακούσια ή εκούσια διακοπή κύησης. 6) Ατυχήµατα που προκλήθηκαν από την οδήγηση µηχανοκίνητων οχηµάτων από τον Ασφαλισµένο, χωρίς να διαθέτει νόµιµη άδεια οδήγησης. 7) Κάθε είδους αισθητική ή διορθωτική θεραπεία, εκτός αν αποτελεί άµεση συνέπεια Ασθένειας ή Ατυχήµατος. 8) Πόνοι µέσης, εκτός αν υπάρχουν επαρκώς τεκµηριωµένες ιατρικές αποδείξεις (ακτινογραφίες, αξονικές και µαγνητικές τοµογραφίες, κ.λ.π.). 2.3.Ακούσια Ανεργία Μόνο οι Ασφαλισµένοι που είναι Μόνιµο Προσωπικό θα δικαιούνται κάλυψης για τους κινδύνους της Ακούσιας Ανεργίας.

4 1) Σε περίπτωση Ακούσιας Ανεργίας του Ασφαλισµένου Προσώπου, η κάλυψη εγγυάται την καταβολή στο Συµβαλλόµενο, του ποσού της µηνιαίας παροχής πληρωτέας µετά από Περίοδο Αναµονής 60 συνεχόµενων ηµερών Ακούσιας Ανεργίας του Ασφαλισµένου. Στη συνέχεια, το ποσό της µηνιαίας παροχής καταβάλλεται στη συµπλήρωση κάθε 30 περαιτέρω συνεχών ηµερών Ακούσιας Ανεργίας. 2) Ανώτατο ποσό µηνιαίας παροχής: 6 καταβολές ανά απαίτηση. 12 καταβολές για διαφορετικές απαιτήσεις µε την επιφύλαξη του εδαφίου (6) κατωτέρω. Ανώτατη µηνιαία παροχή: Ευρώ. Η ανώτατη περίοδος κάλυψης θα είναι 96 µήνες από την Έναρξη Κάλυψης. 3) Σύµφωνα µε τους Ουσιώδεις Όρους του Ασφαλιστηρίου, η Ακούσια Ανεργία θα θεωρείται καλυπτόµενος κίνδυνος µόνον σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει βάσει σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου υπηρεσία έξι µηνών κατά την ηµεροµηνία της Ζηµίας. Σε περίπτωση που η σύµβαση εργασίας του Ασφαλισµένου είναι ορισµένου χρόνου, οποιασδήποτε φύσης, ο Ασφαλισµένος δεν θα δικαιούται µηνιαία παροχή από την κάλυψη της Ακούσιας Ανεργίας. Αν, όµως, η σύµβαση ορισµένου χρόνου καταστεί σύµβαση αορίστου χρόνου, ο εργαζόµενος θα δικαιούται µηνιαία παροχή για Προσωρινή Ανικανότητα και Ακούσια Ανεργία για το, µετά τη λήξη του ορισµένου χρόνου της σύµβασης, διάστηµα. Το ίδιο θα ισχύει σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης σύµφωνα µε την οποία η σύµβαση εργασίας είναι ή κατέστη σύµβαση αορίστου χρόνου. 4) Η Περίοδος Εξαίρεσης θα έχει διάρκεια 60 ηµερών. Η Περίοδος Επαναξιολόγησης θα έχει διάρκεια 6 µηνών. 2.4.Εξαιρέσεις Ακούσιας Ανεργίας 1) Σε περίπτωση οικειοθελούς παραίτησης του Ασφαλισµένου. 2) Λύση της σύµβασης Μόνιµης Απασχόλησης λόγω συνταξιοδότησης ή πρόωρης συνταξιοδότησης του Ασφαλισµένου. 3) Λύση της σύµβασης Μόνιµης Απασχόλησης του Ασφαλισµένου µε σχετική συµφωνία των µερών. 4) Καταγγελία της σύµβασης Μόνιµης Απασχόλησης του Ασφαλισµένου από τον ίδιο. 5) Λύση της σύµβασης Μόνιµης Απασχόλησης του Ασφαλισµένου από τα µέρη, κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής περιόδου. 6) Καταγγελία της σύµβασης εργασίας του Ασφαλισµένου εξαιτίας παραπτώµατος/ παράβασης καθήκοντος, απάτης, δολιότητας ή οποιασδήποτε άλλης παράνοµης ενέργειας του Ασφαλισµένου που είχε σαν συνέπεια την καταγγελία της σύµβασης εργασίας του. 7) Αν αµέσως πριν την έναρξη της Ακούσιας Ανεργίας, ο Ασφαλισµένος δεν είχε Μόνιµης Απασχόλησης σύµβαση για συνεχή περίοδο τουλάχιστον έξι µηνών. 8) Αν αµέσως πριν την έναρξη της Ακούσιας Ανεργίας ο Ασφαλισµένος γνώριζε κατά την ηµεροµηνία ένταξής του στο Πρόγραµµα το γεγονός ότι θα µπορούσε να καταστεί άνεργος στο άµεσο µέλλον. 9) Όσοι παρέχουν την εργασία τους στο εξωτερικό µε συµβάσεις Μόνιµης Απασχόλησης, οι οποίες δεν συνδέονται µε την Ελληνική νοµοθεσία. 3.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1) Πόλεµος, ακόµα και ακήρυχτος, εισβολή, ενέργειες εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεµικές ενέργειες, εµφύλιος πόλεµος, ανταρσία, στάση, εξέγερση ή επανάσταση, και οµοίως από εκείνες τις πράξεις που προκαλούνται τυχαία από εκρηκτικούς ή πυροδοτικούς µηχανισµούς. 2) Στρατιωτική εξέγερση ή νόµιµες ενέργειες ή ενέργειες σφετερισµού στρατιωτικής εξουσίας. 3) Έκρηξη, διαρροή θερµότητας και ακτινοβολίας που εκλύεται από τη διάσπαση ή ένωση ατόµων ή από ραδιενέργεια καθώς και αυτών που εκλύονται από ραδιενέργεια που προκαλείται από την τεχνητή επιτάχυνση σωµατιδίων. 4) Τροµοκρατικές ενέργειες, βανδαλισµοί, πρόκληση ταραχών ή σαµποτάζ. 5) ονήσεις της γης, σεισµοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις και καθίζηση του εδάφους, καθώς και άλλα γεωλογικά φαινόµενα και οποιοδήποτε καταστροφικό συµβάν που συνδέεται µε τις ανυπέρβλητες δυνάµεις της φύσης. 6) Απάτη ή δόλος εκ µέρους του Ασφαλισµένου. 7) Αεροπορικό ταξίδι κατά το οποίο δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας που θέτει κατά καιρούς ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA) και ο ιεθνής Οργανισµός Αεροµεταφορέων (ΙΑΤΑ). ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) Σε περίπτωση επέλευσης Ζηµίας, ο Ασφαλισµένος οφείλει να αναγγείλει την Απαίτησή του στην εταιρεία GENWORTH FINANCIAL, η οποία ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» στον ακόλουθο αριθµό: (+30) από ευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:00, µε εξαίρεση τα σαββατοκύριακα και τις εθνικές αργίες. Για κάθε διευκρίνηση ή ενηµέρωση αναφορικά µε το Πρόγραµµα και τις Καλύψεις, οι Ασφαλισµένοι ενηµερώνονται µε το παρόν ότι µπορούν να επικοινωνούν στον ίδιο τηλεφωνικό αριθµό και στον αριθµό fax: τις ίδιες ηµέρες και ώρες. 1) Ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να παρέχει κάθε έγγραφο που αποδεικνύει τη σχετική απαίτηση, όπως αυτό ζητηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ή την ανωτέρω εταιρία που έχει εξουσιοδοτηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ. Ειδικότερα στην περίπτωση Ακούσιας Ανεργίας και Προσωρινής Ανικανότητας, ο Ασφαλισµένος πρέπει, ανά πάσα στιγµή, να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι ακόµα Ακούσια Άνεργος ή Προσωρινά Ανίκανος. Η ΕΘΝΙΚΗ κατά την απόλυτο κρίση της θα µπορεί να µην καταβάλλει το ποσό της µηνιαίας παροχής σε περίπτωση που τα ανωτέρω έγγραφα δεν προσκοµισθούν σε περίοδο εξήντα (60) ηµερών από την ηµέρα που αυτά ζητήθηκαν. 3) Σε περίπτωση επέλευσης ζηµιάς ο Ασφαλισµένος πρέπει να αναγγείλει την Απαίτηση εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης του γεγονότος που ενεργοποιεί την Κάλυψη. 4) Σε περίπτωση Ακούσιας Ανεργίας ο Ασφαλισµένος πρέπει να εγγραφεί στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..) και να παραµείνει εγγεγραµµένος καθ όλη την περίοδο Ανεργίας. 5) Προκειµένου να γίνει έγγραφη αναγγελία, ο Ασφαλισµένος ή τρίτοι που ενδέχεται να έχουν έννοµο συµφέρον από το Πρόγραµµα, πρέπει να συµπληρώσουν τη σχετική ήλωση Απαίτησης, που θα αποσταλεί στον Ασφαλισµένο από την GENWORTH FINANCIAL και η οποία πρέπει να επιστραφεί από τον Ασφαλισµένο στην ακόλουθη διεύθυνση: Κουµπάρη 5, Αθήνα υπόψη GENWORTH FINANCIAL εντός της ανωτέρω περιόδου µε συστηµένη επιστολή. 6) Η ΕΘΝΙΚΗ θα έχει δικαίωµα, εφόσον είναι απαραίτητο, να ζητήσει από τον Ασφαλισµένο ή από τρίτους που έχουν έννοµο συµφέρον µε βάση το Ασφαλιστήριο, να παρέχουν περαιτέρω τεκµηρίωση προκειµένου να θεµελιώσουν τη συνέχιση της ύπαρξης δικαιώµατος να λάβει ο ασφαλισµένος µηνιαία παροχή σύµφωνα µε το Πρόγραµµα. 7) Η καταβολή µηνιαίας παροχής θα γίνεται κατευθείαν στον εκάστοτε συνδεδεµένο µε το δάνειο τραπεζικό λογαριασµό του Ασφαλισµένου που τηρείται σε κατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας. 8) Αν γεννηθεί Απαίτηση λόγω δόλου ή βαριάς αµέλειας του Ασφαλισµένου ή από οποιονδήποτε τρίτο, ή ΕΘΝΙΚΗ θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που σχετίζεται µε την εν λόγω Απαίτηση και η ΕΘΝΙΚΗ θα διατηρεί το δικαίωµα µερικής ή ολικής καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου σε σχέση µε τον συγκεκριµένο Ασφαλισµένο και, µε την επιφύλαξη των εφαρµοστέων ποινικών διατάξεων, θα διατηρεί το δικαίωµα αποζηµίωσης καθώς και παρακράτησης των δεδουλευµένων ασφαλίστρων. 9) Ο Ασφαλισµένος ή τυχόν τρίτος ο οποίος νοµιµοποιείται να απαιτήσει καταβολή του Ασφαλίσµατος βάσει του Προγράµµατος φέρει το βάρος απόδειξης για την ύπαρξη και την ακρίβεια της Απαίτησης καθώς και το βάρος απόδειξης ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων ασφαλισιµότητας που σχετίζονται µε την Κάλυψη. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Για Θάνατο ή Μόνιµη Ολική Ανικανότητα λόγω Ατυχήµατος

5 1) Αντίγραφο δελτίου συµβάντος ή υπεύθυνη δήλωση ατυχήµατος 2) Ληξιαρχική πράξη Θανάτου 3) Απόφαση Επιτροπής του Φορέα Ασφάλισης (ΜΟΑ) 4) Αντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας (φωτοτυπία όλων των συµπληρωµένων φύλλων, συµπεριλαµβανοµένων του πρώτου και του τελευταίου) 5) Ιατροδικαστική έκθεση 6) Τοξικολογική έκθεση 7) Αντίγραφο της ανειακής Σύµβασης 8) Αντίγραφο της Αίτησης Βεβαίωσης Ασφάλισης 2. Για Προσωρινή Ανικανότητα 1) Βιβλιάριο υγείας του Ασφαλισµένου και πιστοποιητικό από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα υγείας, ανάλογα µε την περίπτωση, που αποδεικνύει ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές στον οικείο φορέα για τουλάχιστον έξι µήνες πριν την έναρξη της ασφαλιστικής περιόδου και πριν την επέλευση του γεγονότος που προκάλεσε την Προσωρινή Ανικανότητα. 2) Πρωτότυπη επιστολή του εργοδότη / επικεφαλή του τµήµατος που αποδεικνύει ότι ο Ασφαλισµένος εργαζόταν για τουλάχιστον έξι µήνες πριν την έναρξη της ασφάλισης και ότι ο Ασφαλισµένος δεν εργάζεται επί του παρόντος λόγω αδυναµίας. 3) Απόφαση Ανικανότητας της Υγειονοµικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού φορέα που δηλώνει τη φύση της ασθένειας που προκάλεσε την προσωρινή ανικανότητα, το χρόνο έναρξης της ανικανότητας και την περίοδο διάρκειας της ανικανότητας. 4) Προκειµένου για συνεχιζόµενη ανικανότητα πέρα από την αρχική εκτίµηση της υγειονοµικής επιτροπής ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να υποβάλει έντυπο απαίτησης συνεχιζόµενης ανικανότητας µαζί µε την εκ νέου απόφαση της επιτροπής. 3. Για Ακούσια Ανεργία 1) Επιστολή καταγγελίας της σύµβασης αορίστου χρόνου από τον εργοδότη, η οποία αναφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της εργασίας, β) το είδος της σύµβασης, γ) τους λόγους καταγγελίας. 2) Πιστοποιητικά του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι οι σχετικές κρατήσεις από µέρους του εργοδότη και υπαλλήλου έχουν καταβληθεί για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου µέχρι και την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης. 3) Κάρτα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.. 4) Προκειµένου για συνεχιζόµενη µηνιαία απαίτηση, ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να υποβάλει έντυπο συνεχιζόµενης απαίτησης µαζί µε επικυρωµένο αντίγραφο της κάρτας του Ο.Α.Ε.., µε τη σχετική θεώρηση του Ο.Α.Ε.. για τον αντίστοιχο µήνα. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1) Αντίγραφο του ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του Ασφαλισµένου ή διαβατήριο. 2) Οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά µε τη ζηµία που εύλογα µπορεί να ζητηθεί από την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» ή τρίτο πρόσωπο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτήν. Ο Ασφαλισµένος πρέπει να επιτρέψει στους Ιατρούς του και στον εργοδότη να ανακοινώσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες που εύλογα ζητηθούν από την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτήν. Όλα τα έγγραφα που θα προσκοµίζει ο Ασφαλισµένος στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» θα είναι σε πρωτότυπη µορφή ή επικυρωµένα από δηµόσια αρχή. ΙV. ΓΕΝΙΚΑ Υπηρεσία Πελατών-Απαιτήσεις & Παράπονα Σε περίπτωση απαίτησης ή παραπόνων ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να επικοινωνήσει µε την GENWORTH FINANCIAL, η οποία ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό της Εθνικής Ασφαλιστικής: Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»: Κουµπάρη 5, Αθήνα Τηλ ) Το δικαίωµα εναντίωσης, αν το περιεχόµενο του ασφαλιστηρίου αυτού παρεκκλίνει από την Αίτηση για Ασφάλιση (Υπόδειγµα ήλωσης Εναντίωσης περιέχεται στο Προσάρτηµα), σε χρονική περίοδο 30 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του Ασφαλιστηρίου. 4) Το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη Σύµβαση εντός 30 ηµερών από την Έναρξη της Κάλυψης (Υπόδειγµα ήλωσης Υπαναχώρησης περιέχεται στο Προσάρτηµα). Επιστροφή Μη εδουλευµένων Ασφαλίστρων Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος διακόψει την ασφάλιση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον όρο 7 ανωτέρω ή σε περίπτωση περιέλευσης του ανείου σε «οριστική καθυστέρηση» ήτοι σε υπερηµερία ανώτερη τω 180 ηµερών, οπότε και λήγει η ασφάλιση, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλει το ποσό των µη εδουλευµένων Ασφαλίστρων στο «Συµβαλλόµενο» ο οποίος (α) εφόσον υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή του Ασφαλισµένου έναντι του «Συµβαλλόµενου» στο πλαίσιο της Σύµβασης Πιστοδότησης,, θα φέρει το ποσό αυτό, κατ εντολή του Ασφαλισµένου, σε πίστωση του ανείου που ο «Συµβαλλόµενος» του έχει χορηγήσει, στο πλαίσιο της Σύµβασης Πιστοδότησης. Ρητώς δια του παρόντος και δια της Αίτησης Βεβαίωσης ο Ασφαλισµένος, εφόσον υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή του έναντι του «Συµβαλλόµενου» στο πλαίσιο της Σύµβασης Πιστοδότησης, εκχωρεί το ως άνω ποσό στο «Συµβαλλόµενο» και εντέλει ανεκκλήτως το «Συµβαλλόµενο» και την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» όπως φέρουν το ποσό αυτό σε πίστωση του λογαριασµού που τηρεί ο Συµβαλλόµενος στο πλαίσιο της Σύµβασης Πιστοδότησης, προς αποπληρωµή του ανείου του Ασφαλισµένου. Η ως άνω εντολή είναι ανέκκλητη, δεδοµένου ότι αφορά και το συµφέρον του «Συµβαλλόµενου» και (β) εάν δεν υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή του Ασφαλισµένου έναντι του «Συµβαλλόµενου» στο πλαίσιο της Σύµβασης Πιστοδότησης, θα υποχρεούται να αποδώσει το ανωτέρω ποσό στον Ασφαλισµένο. ωσιδικία Κάθε διαφορά που θα προκύψει από το ασφαλιστήριο αυτό ή σε σχέση µε αυτό, ρητά συµφωνείται ότι υπόκειται κατ αποκλειστικότητα στην δικαιοδοσία των αρµόδιων ικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά.

Παρέχεται Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται

Παρέχεται Παρέχεται Παρέχεται Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται Amslico poisťovňa Alico, a.s. Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I Section: Sa, Insert No. 918/B Company Identification Number: 31 402 071 Registered office: Pribinova

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Το παρόν ενημερωτικό έντυπο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και ορισμούς για το πρόγραμμα ασφαλίσεως των πιστωτικών καρτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. Συµβαλλόµενα Μέρη Λήπτης της Ασφάλισης Ασφαλιστής / Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τravel Assistance Basic) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME

ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΓΟ 110001)...8-14 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑTA: Μόνιμη Ολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000 ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Για ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ οκτ 2008 Σελίδα 1 από 32 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance

www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance Έκδοση 03.2013 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Ταξιδιωτική Ασφάλιση INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνει έχουν σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα