Λεηηνπξγία Υξεκαηνδνηηθνύ Μεραληζκνύ JESSICA Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ JESSICA Διιάδαο JESSICA and Investment Funds Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λεηηνπξγία Υξεκαηνδνηηθνύ Μεραληζκνύ JESSICA Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ JESSICA Διιάδαο JESSICA and Investment Funds Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ"

Transcript

1 1 Λεηηνπξγία Υξεκαηνδνηηθνύ Μεραληζκνύ JESSICA Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ JESSICA Διιάδαο JESSICA and Investment Funds Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ Θεζζαινλίθε, 4 Απξηιίνπ 2011

2 2 Ση είλαη ε Πξσηνβνπιία JESSICA? Κνηλή Δπξσπατθή Υπνζηήξημε γηα Βηψζηκεο Δπελδχζεηο ζε Αζηηθέο Πεξηνρέο Πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΓΓ Πεξηθ. Πνιηηηθήο) πνπ εγθαηληάζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2006, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ΔΤΔπ & ΤΣΔ (CEB), γηα ηελ πηνζέηεζε θνηλήο πξνζέγγηζεο κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ αζηηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο Πνιηηηθήο Σπλνρήο κέζα απφ ηελ «κεηαηξνπή ησλ επηδνηήζεσλ» ζε ρξεκαηνδνηηθφ κεραληζκφ αλαθπθινχκελσλ πηζηψζεσλ Πξνβιέπεη ηε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηερληθψλ ζηνπο πφξνπο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ

3 National/regional /Local Level National /or regional Level Regional /Local Level EU Level 3 Μνληέιν Δθαξκνγήο ηεο Πξσηνβνπιίαο JESSICA European Commission ERDF DG Regio Managing Authority Holding Fund («HF») Urban Development Funds HF Manager Projects Sustainable Urban Development Plan

4 4 Κίλεηξα Δθαξκνγήο ηεο Πξσηνβνπιίαο JESSICA Ώζηε λα γίλεη θαιύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Τακεία κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ επηζηξεπηέσλ κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο, δεκηνπξγψληαο ηζρπξφηεξα θίλεηξα γηα ηελ πινπνίεζε θαιύηεξσλ θαη βηώζηκσλ έξγσλ Ώζηε λα θηλεηνπνηεζνχλ πξφζζεηνη πφξνη γηα έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο θαη έξγα ΣΓΙΤ κε επίθεληξν ηε βησζηκφηεηά ηνπο θαη ηελ αλαθύθισζε ησλ πφξσλ Ώζηε λα αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία δηεζλψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, φπσο ε ΔΤΔπ

5 5 Ση είλαη ην Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο; Πεξηγξάθεηαη σο ζχλνιν θεθαιαίσλ πνπ επελδχνληαη ζε ΣΓΙΤ θαη άιια, αζηηθνχ ραξαθηήξα, έξγα πνπ απνηεινχλ ηκήκα ελφο Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Αζηηθήο Αλάπηπμεο Τν άξζξν 43 ηνπ Καλνληζκνχ 1828/2006 δελ εμεηδηθεχεη ηε λνκηθή κνξθή ηνπ ΤΑΑ, αλ θαη έλα ΤΑΑ πξέπεη λα ζπζηαζεί σο κία αλεμάξηεηε νληφηεηα ή σο ρσξηζηή ρξεκαηνδνηηθή κνλάδα κέζα ζε έλα ρξεκαηνπηζησηηθό ίδξπκα Πξναπαηηείηαη ε χπαξμε επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ, πνπ λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο ζηνρεπκέλε αγνξά, π/π έξγνπ, ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, φξνη ιχζεο

6 Ση είλαη ην Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ θαη πνηα ηα Πιενλεθηήκαηά ηνπ; Τν Τακείν Φαξηνθπιαθίνπ είλαη έλα fund of funds (πξναηξεηηθφ) πνπ ζπζηήλεηαη γηα ηελ επέλδπζε πφξσλ ζε Τακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο Κχξηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Τακείνπ Φαξηνθπιαθίνπ: αληηκεηψπηζε απνξξφθεζεο θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ (εθηακηεχζεηο ζην ΤΦ ινγίδνληαη σο ενδιάμεζες πληρωμές βάζεη Καλνληζκψλ) επιηάτσνζη πινπνίεζεο έξγσλ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα αμηνπνίεζε ηετνογνωζίας θαη εμπειρίας ζε επηινγή θαη δηαρείξηζε επελδχζεσλ πξνζέιθπζε πξφζζεησλ πηγών τρημαηοδόηηζης (ΔΤΔπ, ηξάπεδεο, ηδησηηθφο ηνκέαο) κείσζε διατειριζηικού βάροσς ΓΑ 6

7 7 Ρνή θεθαιαίσλ: ΣΚ ΣΑΑ Έξγα Λογαριαςμόσ επενδύςεων Λογαριαςμόσ ΤΧ Ι Αμοιβή (α, β) ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑ- ΚΙΟΥ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΤΜΒΑΗ ΤΑΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑ Λογαριαςμόσ ΤΧ ΙΙ Αμοιβή αποδοτικότητασ (γ) Λογαριαςμόσ πληρωμών ΣΑΑ δνκή απνδεκίσζεο/ακνηβήο α) Ακνηβή (ΦΦΦ% εηεζίσο απφ ην πνζφ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ην ΤΦ ζην ΤΑΑ) β) Κίλεηξν απνδνηηθφηεηαο γηα άκεζε εθηακίεπζε (ΦΦΦ% απφ ην πνζφ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ην ΤΦ ζην ΤΑΑ) Από ην 2016 θαη κεηά γ) Ακνηβή απνδνηηθφηεηαο (ΦΦΦ% εηεζίσο απφ ην πνζφ πνπ απνπιεξψλεηαη ζην ΤΑΑ)

8 8 ΔΣΔπ: Δπηζθόπεζε Γξάζεσλ JESSICA EIB Holding Fund mandate Managing Authority Volume (EUR m) Implementation progress HF FA HF - Wielkopolska (PL) 67 II/09 HF - Andalucía (ES) 86 II/09 HF - Lithuania (LT) 227 II/09 HF - Portugal (PT) 130 III/09 HF - WestPomerania (PL) 33 III/09 HF - London (UK) 110 IV/09 Key implementation stages: 0 Pre-negotiation Stage/ HF Agreement to be signed in 2010 HF - NorthWest England (UK) 110 IV/09 HF - Sicily (IT) 148 IV/09 HF - Moravia Silesia (CZ) 20 I/10 HF - Campania (IT) 100 I/10 HF - Scotland (UK) 55 II/10 HF - Greece (GR) 258 III/ HF Agreement signed/ Investment strategy/ Investment board Call(s) for Expression of Interest in preparation Call(s) for Expression of Interest launched Call(s) for Expression of Interest closed HF - Silesia (PL) 60 III/10 5 UDF(s) selected HF - Pomerania (PL) 57 III/10 HF - Bulgaria (BG) 33 III/10 6 Operational agreements in place (HF/ UDF) Total signed ,494 HF - Energy Efficiency (ES) 142 II/11 HF - Galicia (ES) 15 II/11 HF - Sardenia (IT) 60 II/11 HF - Masovia (PL) 40 II/11 Stage Achieved HF - Abruzzo (IT) 25 III/11 HF - Czech National Fund (CZ) 40 III/11 HF - Hungary (HU) 50 III/11 Legend Implementation of the stage imminent Signature expected in coming months HF - Slovakia (SK) 20 III/11 HF - North East (CZ) 20 IV/11 Total expected Total ,906

9 Πνξεία Τινπνίεζεο ηνπ JESSICA ζηελ Δ.Δ 62 Μειέηεο Αμηνιφγεζεο (ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνκεαθφ επίπεδν) 18 Μλεκφληα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ JESSICA Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2010, 1.65 δηζ απφ ηνπο πφξνπο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ έρνπλ ήδε δεζκεπζεί γηα ηε δεκηνπξγία 19 ΣΥ/ΣΑΑ ζε 11 Κξάηε Μέιε θαιύπηνληαο 50 Πεξηθέξεηεο NUTs-2: 15 Σπκβάζεηο Φξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ίδξπζε Τακείσλ Φαξηνθπιαθίνπ έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηελ ΔΤΔπ ( 1.49 δηζ) 1 Τακείν Φαξηνθπιαθίνπ έρεη ζπζηαζεί κε Δζληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα (Δζζνλία) 3 Τακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο έρνπλ ζπζηαζεί ρσξίο ην ελδηάκεζν ζηάδην ίδξπζεο Τακείνπ Φαξηνθπιαθίνπ (Brandenburg/DE, East Midlands/UK and Wales/UK) 7 δνκέο ηακείσλ απφ ηηο 19 εζηηάδνπλ ζηελ ελέξγεηα κε δεζκεχζεηο πφξσλ 784 εθαη. γηα παξεκβάζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ππνδνκψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 9

10 Τινπνίεζε ηεο Πξσηνβνπιίαο JESSICA ζηελ Διιάδα

11 11 Παξνύζα Καηάζηαζε Οινθιήξσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο Φάζεο Υπνγξαθή Σπκθσλίαο Φξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο ΔΤΔπ ηελ 1 Ινπιίνπ 2010 Σχζηαζε ηνπ Τακείνπ Φαξηνθπιαθίνπ JESSICA Διιάδνο σο δηαθξηηή ρξεκαηνδνηηθή κνλάδα εληφο ηεο ΔΤΔπ Έθδνζε Υπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Τακείνπ θαη γηα ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. Γηνξηζκφο Δπελδπηηθνχ Σπκβνπιίνπ Έλαξμε δηαδηθαζίαο επηινγήο Τακείσλ Αζηηθήο Αλάπηπμεο (δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηηο 18 Μαξηίνπ 2011)

12 12 Γεσγξαθηθή Καηαλνκή ησλ Πόξσλ 15 mil 20 mil 10 mil 10 mil 15 mil 20 mil 40 40mil mil 10 mil 10 mil 15 mil 25 mil 28 mil 50 mil 15 mil

13 Ο ξόινο ηεο ΔΣΔπ Γηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ Υαξηνθπιαθίνπ JESSICA ζύκθσλα κε ηε ύκβαζε Υξεκαηνδόηεζεο θαη ηνπο Δπξσπατθνύο Καλνληζκνύο : Πξνεηνηκαζία θαη δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή ΤΑΑ. Αμηνιφγεζε θαη επηινγή ΤΑΑ, ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δπελδπηηθφ Σπκβνχιην Γηαπξαγκάηεπζε θαη ππνγξαθή Δπηρεηξεζηαθψλ Σπκβάζεσλ κε ηα επηιερζέληα ΤΑΑ Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΤΑΑ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Σπκβάζεσλ θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ηνπο Σρεδίνπ 13

14 14 Γνκή Τινπνίεζεο ηνπ JESSICA Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηζθνξά απφ ΔΠ (2010) JESSICA ΣΥ (HF) (δηαρείξηζε ΔΣΔπ) Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ΣΑΑ Αλαθπθινύκελνο κεραληζκόο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε βηώζηκσλ έξγσλ αζηηθήο αλάπηπμεο Δηζθνξά ΔΠ (θχξηνη πφξνη) Εεηνχκελε κφριεπζε απφ άιινπο πφξνπο (επίπεδν ΤΑΑ ή έξγνπ) Γάλεηα, κεηνρηθά θεθάιαηα, εγγπήζεηο γηα έξγα ( ) Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΣΑΑ) Έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο Απνπιεξσκή πφξσλ απφ πινπνίεζε έξγσλ ζε ΤΑΑ (2015 ) Παξνρή δαλείσλ, εγγπήζεσλ ή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε έξγα αζηηθήο αλάπιαζεο Σα έξγα πξέπεη λα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ ΔΠ θαη λα απνηεινύλ ηκήκα ΟΣΑΑ Δθηακίεπζε πόξσλ απφ ηα ΤΑΑ ζηα Έξγα κέρξη ην 2015

15 15 Γνκηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (1/2) 10 Δλόηεηεο (lots) Τν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα δηαλεκεζεί αλέξρεηαη ζε 258 εθαη θαη θαηαλέκεηαη ζε 10 ελφηεηεο, δηαρσξηζκέλεο ζε ηξεηο νκάδεο: Δλόηεηεο πλεηζθέξνλ ΔΠ Πεξηθέξεηα Αμηνπνίεζε Πνζό ( εθαη) Οκάδα A Δλφηεηα 1 ΠΔΠ Αηηηθήο Αηηηθή 50 Δλφηεηα 2 ΠΔΠ Μαθεδνλία - Θξάθε Κεληξηθή Μαθεδνλία 20 Δλφηεηα 3 ΠΔΠ Θεζζαιία Σηεξεά Διιάδα - Ήπεηξνο Σηεξεά Διιάδα 40 Οκάδα B Δλφηεηα 4 ΠΔΠ Μαθεδνλία- Θξάθε Αλ. Μαθεδνλία - Θξάθε 10 ΠΔΠ Κξήηε & Νεζηά Αηγαίνπ Βφξεην Αηγαίν 10 Δλφηεηα 5 ΠΔΠ Μαθεδνλία - Θξάθε Γπηηθή Μαθεδνλία 15 ΠΔΠ Θεζζαιία Σηεξεά Διιάδα - Ήπεηξνο Ήπεηξνο 15 Δλφηεηα 6 ΠΔΠ Γπηηθή Διιάδα Πεινπφλλεζνο Ιφληα Νεζηά Γπηηθή Διιάδα 15 Ιφληα Νεζηά 10 Οκάδα Γ Δλφηεηα 7 ΠΔΠ Θεζζαιία Σηεξεά Διιάδα - Ήπεηξνο Θεζζαιία 20 Δλφηεηα 8 ΠΔΠ Γπηηθή Διιάδα Πεινπφλλεζνο Ιφληα Νεζηά Πεινπφλλεζνο 28 Δλφηεηα 9 ΠΔΠ Κξήηε & Νεζηά Αηγαίνπ Κξήηε 15 Δλφηεηα 10 ΔΠ Πεξηβάιινλ Αεηθφξνο Αλάπηπμε 8 Πεξηθέξεηεο ζηφρνπ 1 10 ΤΝΟΛΟ 258

16 16 Γνκηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (2/2) Γνκή ηεο Πξόζθιεζεο Παξάξηεκα 1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Τπνςήθην (Τπόδεηγκα ΔΣΔπ) Παξάξηεκα 2 Τπεύζπλε Γήισζε Γηαπίζηεπζε άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο, αληηπξνζψπεπζε, δήισζε πεξί κε πηψρεπζεο, δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, δήισζε πεξί κε χπαξμε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, δήισζε πεξί κε νθεηιψλ ζε θνξνινγηθέο αξρέο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία Σρεηηθή εκπεηξία (ππφδεηγκα ΔΤΔπ) Υπνζηεξηθηηθά Έγγξαθα Παξάξηεκα 3 Αληηθείκελν ηεο Πξόζθιεζεο Ιζηνξηθφ JESSICA θαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο Γηάξζξσζε ησλ πφξσλ Γηαδηθαζία πξνεπηινγήο (θξηηήξηα απνθιεηζκνχ θαη θξηηήξηα πξν-επηινγήο) Οδεγφο ππφδεηγκα επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ Φαξαθηεξηζηηθά ησλ δπλεηηθψλ έξγσλ αζηηθήο αλάπηπμεο Φξεκαηνδνηηθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ ΤΑΑ Πξνυπνζέζεηο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξντφλησλ Ακνηβή δηαρείξηζεο Κξηηήξηα Δπηινγήο (Πξνζάξηεκα A) Βαζηθνί Όξνη Δπηρεηξεζηαθψλ Σπκβάζεσλ (Πξνζάξηεκα B) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΤΑΑ, πεξηιακβαλνκέλσλ ππνδεηγκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Πξνζάξηεκα Γ) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νηθνλνκηθν-θνηλσληθή αλάιπζε ησλ έξγσλ αζηηθήο αλάπηπμεο (Πξνζάξηεκα Γ) Οξηζκνί θαη Σπληνκνγξαθίεο (Πξνζάξηεκα E)

17 17 Κξηηήξηα Πξώηνπ ηαδίνπ Κξηηήξηα Απνθιεηζκνύ Πηψρεπζε ή αλάινγν θαζεζηψο Καηαδίθε γηα επαγγεικαηηθφ παξάπησκα Οθεηιέο ζε θνξνινγηθέο αξρέο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία Καηαδίθε γηα παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Υπνβνιή παξαπιαλεηηθψλ ζηνηρείσλ Κξηηήξηα Πξν-επηινγήο Πιεξφηεηα θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο Τεθκεξίσζε θαηάιιειεο εκπεηξίαο Πιεξφηεηα δήισζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 Φξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα

18 18 Δπηρεηξεκαηηθό ρέδην 1. Δπελδπηηθή Πνιηηηθή 2. Πξνυπνινγηζκφο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ΤΑΑ 3. Φαξηνθπιάθην δπλεηηθψλ έξγσλ αζηηθήο αλάπηπμεο 4. Μεζνδνινγία εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο έξγσλ αζηηθήο αλάπηπμεο 5. Πνιηηηθή εμφδνπ απφ ηα έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο 6. Πξνηεηλφκελε λνκηθή κνξθή θαη δηάξζξσζε ηνπ ΤΑΑ 7. Τεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ησλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ παξνρή δαλείσλ θαη επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ 8. Γηαδηθαζίεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη νκάδα δηαρείξηζεο 9. Πξνηεηλφκελε εηήζηα ακνηβή δηαρείξηζεο 10. Δπηηφθην δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ ηα νπνία δελ ζα έρνπλ αθφκε επελδπζεί 11. Μφριεπζε πφξσλ 12. Γηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο ηνπ ΤΑΑ

19 19 Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ Κξηηήξην Βαζκνινγία Δπελδπηηθή Πνιηηηθή 0-15 Πξνυπνινγηζκφο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο 0-10 Φαξηνθπιάθην έξγσλ 0-15 Μεζνδνινγία εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο έξγσλ 0-15 Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 0-10 Οκάδα δηαρείξηζεο 0-5 Δηήζηα ακνηβή δηαρείξηζεο Δπηηφθην δηαζεζίκσλ 0-5 Πφξνη πνπ κνριεχνληαη ζην Τακείν πλνιηθή Βαζκνινγία 0-100

20 20 Δλδεηθηηθό Υξνλνδηάγξακκα ΔΣΔ π Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 18 Μαξηίνπ 2011 Υπνςήθηα ΤΑΑ Πξνζθνξέο (επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην) Μάηνο 2011 Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ: -Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ -Κξηηήξηα πξν-επηινγήο -Κξηηήξηα επηινγήο Μάηνο / Ινύληνο 2011 Τπνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δπελδπηηθό πκβνύιην Δπηινγή ΤΑΑ Ινύληνο 2011 Υπνγξαθή Δπηρεηξεζηαθψλ Σπκβάζεσλ Ινύιηνο 2011

21 21 Δπόκελα Βήκαηα Γηα ηηο Πόιεηο Να ζπδεηήζνπλ ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ έξγνπ, θπξίσο, κε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο (ακθίδξνκα ) Να πξνεηνηκάζνπλ ην έξγν (ζε ζπλεξγαζία κε ηδηψηεο ζπλεηαίξνπο) γηα δηαζθάιηζε αλαθχθισζεο Να ζρεκαηνπνηήζνπλ ππάξρνλ ή λέν ΟΣΑΑ Να μεθηλήζνπλ άκεζα ηελ πξνεηνηκαζία έξγσλ Γηα ηα ππνςήθηα ΣΑΑ Να εμνηθεησζνχλ κε ηα ΔΠ Να δεκηνπξγήζνπλ ραξηνθπιάθην έξγσλ γηα ππνβνιή κε ην Δπηρεηξεκαηηθφ Σρέδην θαηά ηε δηάξθεηα δηαγσληζκνχ γηα ΤΑΑ Να ζπδεηήζνπλ κε δήκνπο/πφιεηο γηα νινθιεξσκέλα ζρέδηα αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ έξγα πνπ δεκηνπξγνχλ ΔΣΟΓΑ Γηα ηνπο θύξηνπο ησλ έξγσλ Να εμνηθεησζνχλ κε ηα ΔΠ Να πξνεηνηκάζνπλ ζσζηά ηα έξγα πνπ δεκηνπξγνχλ ΔΣΟΓΑ - Μειέηε ζθνπηκφηεηαο / επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηνπ έξγνπ Να ζπδεηήζνπλ κε ηελ πφιε/ην δήκν ηηο πξννπηηθέο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα έξγα ζε έλα ΟΣΑΑ Να μεθηλήζνπλ άκεζα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ έξγσλ

22 22 Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ Πξνζνρή ζαο JESSICA and Investment Funds European Investment Bank 100 Bvd Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg Υξήζηνο Κνληνγεώξγνο: Δπηθεθαιήο JESSICA Κεληξηθήο & Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, Ηιίαο Παπαγεσξγίνπ: Τακείν Φαξηνθπιαθίνπ JESSICA Διιάδαο,

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277 Μεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηε ζπλέρεηα απηνύ. Δηζαγσγή Απηφ ην έγγξαθν παξνπζηάδεη κία πιήξε πεξίιεςε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα αλαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ.

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Μάρτιος 2011 Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Ηχρήση. διαρθρωτικών πόρων ως ανακυκλούµενων πιστώσεων -

JESSICA. Ηχρήση. διαρθρωτικών πόρων ως ανακυκλούµενων πιστώσεων - JESSICA Ηχρήση διαρθρωτικών πόρων ως ανακυκλούµενων πιστώσεων - Εξελίξεις Προοπτικές - Ο ρόλος της ΕΤΕπ Jessica, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ JESSICA? Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιµες

Διαβάστε περισσότερα