ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δανει σμό της εταιρείας Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρι σμού (ΔΕΗ) ΑΕ ποσού Καταλληλότητα Νοσοκομείων και Ιδιωτικής Κλινι κής για εμφύτευση Βηματοδοτών και Απινιδωτών σε ασθενείς Συμπλήρωση απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορί ου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Τροποποίηση της υπ αριθμ /3383/Π04/5/00157/Ε/ Ν. 3299/2004/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορά υπαγωγή επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει... 4 Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους πα ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατι κές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, προϋπολογιστικά για το Α εξάμηνο του έτους ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.20084/ 2012/ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ τικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 887/ (τ.β ) Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 9508/8261/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Αττικής Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ /10245/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Αττικής Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ /10427/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Αττικής Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ /10249/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Αττικής ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/26063/0025 (1) Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δανεισμό της εταιρείας Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ΑΕ ποσού Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τον Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α ), ιδίως του άρθρου 1 2. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί ας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/ ) 3. Την αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό αρ μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Χρήστου Στα ϊκούρα. 4. Τις με αριθμ. I , I 24295, I , , I Δανειακές Συμβάσεις (inance Contracts) μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 5. Την με αριθμ. 6/ απόφαση της Διυπουρ γικής Επιτροπής 6. Την με αριθμ. 2082/ επιστολή της ΔΕΗ ΑΕ 7. Τις με αριθμ. 186/2007, 39/2008, 77/2008, 216/2008, 240/2010, 104/2005, 264/2005 και 275/2006 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ 8. Τα από ηλεκτρονικά μηνύματα της ΕΤΕπ, αποφασίζει: Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων της εταιρείας Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ, συνολικού ποσού με τους κάτωθι κυριότερους όρους :

2 18368 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΓΟ: ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑ 5, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Ποσό Εκταμίευση 30 Απριλίου 2013 Διάρκεια 15 έτη Περίοδος χάριτος 4 έτη Επιτόκιο Σταθερό επιτόκιο 2,954% ετησίως Αποπληρωμή Πληρωμή τόκων σε εξάμη νη βάση (στις 30 Απριλίου και 30 Οκτωβρίου κάθε έτους). Πληρωμή κεφα λαίου σε ετήσια βάση (με έναρξη στις 30 Απριλίου 2018 και τελευταία κα ταβολή στις 30 Απριλίου 2028) ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, Η/Ε ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕ ΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ Ποσό Εκταμίευση 30 Απριλίου 2013 Διάρκεια 15 έτη Περίοδος χάριτος 4 έτη Επιτόκιο Σταθερό επιτόκιο 2,954% ετησίως Αποπληρωμή Πληρωμή τόκων σε εξάμη νη βάση (στις 30 Απριλίου και 30 Οκτωβρίου κάθε έτους). Πληρωμή κεφα λαίου σε ετήσια βάση (με έναρξη στις 30 Απριλίου 2018 και τελευταία κα ταβολή στις 30 Απριλίου 2028) ΕΡΓΟ: ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ V ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΥ ΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 811 MW Ποσό Εκταμίευση 30 Απριλίου 2013 Διάρκεια 15 έτη Περίοδος χάριτος 4 έτη Επιτόκιο Σταθερό επιτόκιο 2,954% ετησίως Αποπληρωμή Πληρωμή τόκων σε εξάμη νη βάση (στις 30 Απριλίου και 30 Οκτωβρίου κάθε έτους). Πληρωμή κεφα λαίου σε ετήσια βάση (με έναρξη στις 30 Απριλίου 2018 και τελευταία κα ταβολή στις 30 Απριλίου 2028) ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗ IV Ποσό Εκταμίευση 30 Απριλίου 2013 Διάρκεια 15 έτη Περίοδος χάριτος 3 έτη Επιτόκιο Σταθερό επιτόκιο 2,903% ετησίως Αποπληρωμή Πληρωμή τόκων σε εξάμη νη βάση (στις 30 Απριλίου και 30 Οκτωβρίου κάθε έτους). Πληρωμή κεφα λαίου σε ετήσια βάση (με έναρξη στις 30 Απριλίου 2017 και τελευταία καταβο λή στις 30 Απριλίου 2028) II. Με την απόφαση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυ άται, σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το ποσό της χρηματο δότησης καθώς και των αναλογούντων τόκων και εξόδων. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει την υποχρέωση να κατα βάλει τα ανωτέρω ποσά, αφού λάβει επιστολή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με ανάλυση της οφει λής, μέσα σε 5 ημέρες από το κλείσιμο του λογαριασμού και μετά από προηγούμενη βεβαίωση των ποσών αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ. III. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δη μοσίου 1,50% για την παρεχόμενη εγγύηση του, την οποία η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ θα κα ταβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την αριθμ. 2/9441/0025/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. IV. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προ κληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε πλέον τόκων και εξόδων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Απριλίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αριθμ. Υ4ε/ οικ (2) Καταλληλότητα Νοσοκομείων και Ιδιωτικής Κλινικής για εμφύτευση Βηματοδοτών και Απινιδωτών σε ασθε νείς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/92 (Φ.Ε.Κ. 123/Α/92). 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ/101/Α/90). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του Ν. 1278/82(ΦΕΚ 105/Α/82) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α/82) όπως επαναφέρθη κε σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34/Α/94) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. Υ4α/ οικ (ΦΕΚ 1295/Β/2009) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουρ γίας Κέντρων Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Κέντρων Εμφύτευσης Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές». 5. Την υπ αριθμ. 21 απόφαση της 238ης/ Ολομέλειας του ΚΕΣΥ η οποία έγινε αποδεκτή με την αρ.υ4ε/οικ / απόφαση του Υπουργού, αποφασίζουμε: Την καταλληλότητα Νοσοκομείων ΕΣΥ, Στρατιωτικών Νοσοκομείων, και Ιδιωτικής Κλινικής για την εμφύτευση Βηματοδοτών και Απινιδωτών σε ασθενείς, ως ακολού θως: Α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΣΥ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Εγκρίνεται κατάλληλο ως Κέντρο Βηματοδοτικό και Απινιδωτικό με Επιστημονικά Υπεύθυνους τους ιατρούς Γραίκα Γεώργιο, Σούρλα Ελένη, Παππά Σπυρίδων, Κω λέτη Θεόφιλο, Καραντζόπουλο Παναγιώτη. 2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ Εγκρίνεται κατάλληλο ως Κέντρο Βηματοδοτικό Απι νιδωτικό με Επιστημονικά Υπεύθυνους τους ιατρούς Ιωάννη Στυλιάδη, Βασίλειο Βασιλικό και Στέλιο Παρα σκευαΐδη. 3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑ ΤΕΙΟ» Εγκρίνεται κατάλληλο ως Κέντρο Βηματοδοτικό Απι νιδωτικό με Επιστημονικά Υπεύθυνους τους ιατρούς Σκέμπερη Βασίλειο και Φραγκάκη Νικόλαο. 4. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Εγκρίνεται κατάλληλο ως Κέντρο εμφύτευσης Βη ματοδοτών με Επιστημονικά Υπεύθυνους τους ιατρούς Μόσχο Νικήτα και Γιακουμάκη Τσαμπίκο. 5. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Εγκρίνεται κατάλληλο ως Κέντρο Βηματοδοτών και Απινιδωτών με τους ιατρούς Στεφανάδη Χριστόδουλο, Καλλικάζαρο Ε, Ιωάννη, Τσιούφη Κωνσταντίνο, Ανδρου λάκη Αριστείδη, Σιδερή Σκεύο, Σκιαδά Ιωάννη, Γκατζούλη Α Κωνσταντίνο, Δηλαβέρη Πολυχρόνη. 6. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Εγκρίνεται κατάλληλο ως Κέντρο εμφύτευσης Απι νιδωτών Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών. Επιστημονικά Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας Βη ματοδότησης ορίζεται ο Καρτσαγκούλης Ευστάθιος με αναπληρωτή του τον Ολύμπιο Χριστόφορο. 7. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Εγκρίνεται κατάλληλο ως Βηματοδοτικό και Απινι δωτικό και Αμφικοιλιακό Κέντρο με Εμφυτευτές τους ιατρούς: α) Στην Α Καρδιολογική Κλινική, Αντώνη Σ. Μανώλη, Κωνσταντίνο Γ. Κάππο, Νικόλαο Σακελλάρη και Σπυρί δωνα Κουλούρη. α) Στην Β Καρδιολογική Κλινική αντίστοιχα, Αντώνιο Σιδέρη, Ηλία Σιώρα, Μιχάλη Εφραιμίδη, Δημήτριο Μανω λάτο, Σωτήριο Ξυδώνα και Κωνσταντίνο Λέτσα. Β. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εγκρίνεται κατάλληλο ως Κέντρο Βηματοδοτικό και Απινιδωτικό με Επιστημονικά Υπεύθυνους τους ιατρούς Γαρδικιώτη Αλέξανδρο και Καλπάκο Διονύσιο. Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 9. «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε» Εγκρίνεται ως κατάλληλη για την εμφύτευση Βημα τοδοτών και Απινιδωτών σε παιδιατρικούς ασθενείς. Επιστημονικά Υπεύθυνοι ορίζονται οι ιατροί Παπαγιάν νης Ιωάννης, Παιδίατρος Παιδοκαρδιολόγος και Ζερ βόπουλος Γεώργιος, Καρδιολόγος. Η λειτουργία των προαναφερόμενων Κέντρων διακό πτεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρο νται στην παρ. ΣΤ της αριθμ. Υ4α/ οικ υπουργική απόφαση (όπως απουσία ή μετάθεση ή απόλυση ιατρών, βλάβη μηχανημάτων κ.λπ.). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Απριλίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Αριθμ (3) Συμπλήρωση απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλ λήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ λες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010(ΦΕΚ 40/Α ) «Προστασία της εθνικής οικο νομίας επείγοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δη μοσιονομικής κρίσης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 6. Την αριθμ. 684/ (ΦΕΚ 88/τ.Β / ) από φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί κησης Μακεδονίας Θράκης περί παροχής εξουσιοδό τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/ νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής. 7. Την υπ αριθμ. 7094/ (ΦΕΚ 338/Β / ) απόφασή μας, που αφορά στο ανώτατο όριο επιτρεπο μένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπη ρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 8. Το υπ αριθμ /2762/ έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δ/νση Διοίκησης

4 18370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και το υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1293/ έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη, σχετικά με τη συμπλήρωση της ανωτέρω απόφασής μας με ένα υπάλληλο του κλά δου ΤΕ Μηχανικών/ειδ. ΤΕ Τεχνολογίας Πετρελαίου του Γραφείου Περιφερειάρχη. Η συγκεκριμένη υπάλληλος ανέλαβε καθήκοντα στο γραφείο Πριφερειάρχη ΠΚΜ στις με την εκλογή του νέου Περιφερειάρχη ΠΚΜ προκειμένου να υποστηρίξει τεχνικά το έργο του. 9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0711/721 του προϋπο λογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ. 7094/ (ΦΕΚ 338/Β / ) απόφασή μας, που αφορά στο ανώ τατο όριο επιτρεπομένων κατά το έτος 2013 ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως κατωτέρω: Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Γραφείο Περιφερειάρχη ΤΕ Μηχανικών/ειδ. ΤΕ Τεχνολογίας Πετρελαίου 1X40 ημέρες Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 7094/ (ΦΕΚ 338/Β / ) απόφασή μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2013 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ /3383/Π04/5/00157/Ε/ Ν. 3299/2004/ απόφασης του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορά υπαγωγή επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την απόφαση 33375/643/ΠΟ4/5/00157/Ε/Ν. 3299/04/ του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τρο ποποιήθηκε η 83361/3383/Π04/5/00157/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφαση που αφορά υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στις δι ατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει και εγκρίθηκε η αλλαγή του οικονομικού και φυσικού και αντικειμένου της επένδυσης. Το επενδυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στον εκσυγ χρονισμό γεωργικής επιχείρησης βιολογικής γεωργίας στο Τ.Δ. Καλονερίου, της Δ.Ε. Ασκίου, του Δήμου Βοΐου της Π.Δ.Μ., συνολικού κόστους εκατό ενενήντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ ( ,00), με ποσοστό επιχορήγησης 45% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ογδόντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (89.689,50). Θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου ποσού ευρώ ,50. Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ Αριθμ. απόφ. 163/2013 (5) Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγω γής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των δι ατάξεων του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, προϋπο λογιστικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση την 10η Απριλίου 2013 ) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργά Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α 179/ , όπως ισχύει και ιδίως την περίπτωση (β) της παραγρά φου 2 του άρθρου Τις διατάξεις του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πε ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ Α 85/ , όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρι κής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α 129/ , όπως ισχύει. 4. Την απόφαση 102/2007 της ΡΑΕ «Μεθοδολογία υπολογισμού του μέσου μεταβλητού κόστους παρα γωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 3 του Ν. 2773/1999, και υπολογισμός του ύψους αυτού για το έτος 2007», ΦΕΚ Β 890/ Την απόφαση 1186/2010 της ΡΑΕ «Τροποποίηση Με θοδολογίας υπολογισμού τον μέσου μεταβλητού κό στους παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 3 του Ν. 2773/1999», ΦΕΚ Β 1372/ Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ), όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ), καθώς και Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι κής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 104/ ), όπως ισχύουν. 8. Τις διατάξεις του Π.Δ 139/2001, (ΦΕΚ Α 121/18.6/2001), «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)». 9. Το υπ αρ. Ι / έγγραφο της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με το οποίο υπέβαλλε στη ΡΑΕ στοιχεία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Δια συνδεδεμένα Νησιά και το κόστος αυτής, διακριτά για την Κρήτη, Ρόδο και τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το Α εξάμηνο του έτους Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη Ρ.Α.Ε., δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό. Σκέφτηκε ως εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, η Ρ.Α.Ε.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εγκρίνει το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής των εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής, με εξαίρεση τις μονάδες Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Συναφώς, βάσει της απόφασης 1186/2010 της Ρ.Α.Ε., το κόστος αυτό προσδιορίζεται προϋπολογιστικά διακριτά ανά εξάμηνο κάθε έτους, προκειμένου να λάβουν χώρα οι σχετικές εκκαθαρίσεις. Για τον ως άνω υπολογισμό του μέσου μεταβλητού κόστους στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η εταιρεία ΔΕΔ ΔΗΕ Α.Ε., με το υπ αριθμ. Ι / έγγραφο, υπέβαλε στη ΡΑΕ τις ακόλουθες εκτιμήσεις της σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες και μονάδες Α.Π.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), τις αντίστοιχες ποσότητες καυσίμων, καθώς και το μέσο πρόσθετο μεταβλητό κόστος των θερμι κών μονάδων, διακριτά για την Κρήτη, Ρόδο και τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το Α εξάμηνο του 2013: Πίνακας 1 Κρήτη Ρόδος Λοιπά ΜΔΝ Σύνολο Παραγωγή συμβατικών μονάδων Α Τρίμηνο (MW h) Β Τρίμηνο Παραγωγή μονάδων ΑΠΕ (MWh) Α Τρίμηνο Β'Τρίμηνο Κατανάλωση Μαζούτ (tn) Α Τρίμηνο Β'Τρίμηνο Κατανάλωση Diesel (klit) Α Τρίμηνο Β'Τρίμηνο Πρόσθετο μεταβλητό κόστος θερμι Α Τρίμηνο ,39 0,60 3,36 κών μονάδων ( /Mwh) Β'Τρίμηνο ,81 0,23 3,29 Με το ίδιο έγγραφο η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εκτιμά ότι για το Α εξάμηνο του 2013 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τους συμβατικούς σταθμούς των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών θα ανέλθουν σε τόνους (tri), οι οποίοι θα καλυφθούν μέσω της αγοράς αντίστοιχων δικαιώματα εκπομπών CΟ 2. Επειδή, οι τιμές του πίνακα 1 σχετικά με τις εκτιμήσεις της παραγωγής από μονάδες Α.Π.Ε. και το πρόσθε το μεταβλητό κόστος των συμβατικών μονάδων, καθώς και οι εκτιμήσεις για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, θεωρούνται εύλογες ως βάση για την εκτίμηση του προϋπολογιστικού μέσου μεταβλητού κόστους στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το Α εξάμηνο του 2013 με βάση τόσο τα απολογιστικά στοιχεία για το 2012 για την ίδια περίοδο όσο και το βαθμό διείσδυσης των Α.Π.Ε.. Επειδή, ωστόσο, οι εκτιμώμενες από τον Διαχειριστή ΜΔΝ τιμές του πίνακα 1 σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες και τις καταναλώσεις καυσίμου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα απολογιστικά στοιχεία για το 2012 για την ίδια περίοδο, όσο και τις προβλέψεις για την εξέλιξη του φορτίου στα ΜΔΝ και το μείγμα καυσίμου σε αυτά, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για την παραγωγή Α.Π.Ε. στα ΜΔΝ, οδηγούν σε αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν συνάδει με το ρυθμό μεταβολής (μείωσης) της ζήτησης κατά τα τελευταία έτη, θα πρέπει να αναθεωρηθούν ελαφρώς. Μια πιο εύλογη εκτίμηση της παραγωγής από συμβατικές μονάδες με βάση την μεταβολή της ζήτησης των τελευταίων ετών, καθώς και οι αντίστοιχες καταναλώσεις καυσίμου, παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα 2: Πίνακας 2 Εκτίμηση ΡΑΕ Κρήτη Ρόδος Λοιπά ΜΔΝ Σύνολο Παραγωγή συμ βατικών μονάδων (MW h) Α Τρίμηνο Κατανάλωση Μα ζούτ (tn) Β Τρίμηνο Α Τρίμηνο Β Τρίμηνο

6 18372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατανάλωση Diesel (klit) Α Τρίμηνο Β Τρίμηνο Επειδή, οι διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου ($/bbl) για το έτος 2012 διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 111,65 $/bbl, ενώ από τον Ιανουαρίου 2013 έως σήμερα διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 112,55 $/bbl με πτωτική όμως τάση, με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, την τάση της εξέλιξης της τιμής του πετρελαίου, καθώς και τις διαθέσιμες αναλύσεις και εκτιμήσεις για την τιμή του brent για το Α εξάμηνο του 2013, θεωρείται ως εύλογη τιμή βάσης τα 110 $/bbl. Επειδή, αντίστοιχα, η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου για το έτος 2012 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 1,286 ευρώ/ δολάριο με ανοδικές τάσεις κατά το τελευταίο εξάμηνο, ενώ από τον Ιανουαρίου 2013 έως σήμερα διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 1,3204 ευρώ/δολάριο, με πτωτικές τάσεις, κατά συνέπεια για το Α εξάμηνο του 2013 κρίνεται ως εύλογη τιμή βάσης τα 1,3 ευρώ/δολάριο. Επειδή, με βάση τις ανωτέρω δύο παραδοχές για το αργό πετρέλαιο και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, καθώς και τα εκτιμώμενα στοιχεία του πίνακα 2 σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις καταναλώσεις καυσίμου και του πίνακα 1 κατά τα λοιπά, το κόστος καυσίμου (πλην ΕΦΚ) διαμορφώνεται διακριτά για Κρήτη, Ρόδο και λοιπά ΜΔΝ ως εξής: Κρήτη Ρόδος Λοιπά ΜΔΝ Α Τρίμηνο ,14 137,90 128,35 Κόστος καυσίμου πλην ΕΦΚ ( /Mwh) Β'Τρίμηνο ,65 145,73 128,03 ενώ το μέσο κόστος καυσίμου για όλα τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το Α εξάμηνο του 2013 εκτιμάται σε 145,11 /MWh, σταθμισμένο με την εκτιμώμενη παραγωγή Α.Π.Ε. για την αντίστοιχη περίοδο. Επειδή, με βάση τους ισχύοντες ΕΦΚ για μαζούτ και diesel, η επιβάρυνση στο κόστος καυσίμου διαμορφώνεται διακριτά για Κρήτη, Ρόδο και λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ως εξής: Επιβάρυνση ΕΦΚ ( /Mwh) Κρήτη Ρόδος Λοιπά ΜΔΝ Α Τρίμηνο ,95 18,17 24,39 Β'Τρίμηνο ,85 27,08 24,89 ενώ η μέση επιβάρυνση στο κόστος καυσίμου για όλα τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το Α εξάμηνο του 2013 υπολογίζεται σε 29,41 /MWh. Επειδή, το μέσο πρόσθετο μεταβλητό κόστος παραγωγής των θερμικών μονάδων για το Α εξάμηνο του 2013 εκτιμάται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε 2,23 /MWh. Επειδή, οι τιμές δικαιωμάτων CO2, όπως διαμορφώνονται διεθνώς μέσω των αντίστοιχων δημοπρασιών, από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι και σήμερα, φαίνεται να σταθεροποιούνται γύρω στα 4 /tn, για το Α εξάμηνο του 2013 κρίνεται ως εύλογη τιμή βάσης για την αγορά δικαιωμάτων CO2 τα 5 ευρώ/tn. Συνεπώς με βάση τις εκτιμώμενες ποσότητες εκπομπών CO2 και παραγωγής συμβατικών μονάδων, το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων CO2 για το Α εξάμηνο του 2013 εκτιμάται σε 3,78 /MWh. Επειδή, το πλήρες μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το Α εξάμηνο του 2013 προκύπτει αθροιστικά ως το συνολικό κόστος καυσίμου (καθαρό κόστος καυσίμου και Ε.Φ.Κ.), το πρόσθετο μεταβλητό κόστος παραγωγής των συμβατικών μονάδων και το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων CO2, όπως υπολογίστηκαν ανωτέρω, δηλαδή διαμορφώνεται σε 180,53 /MWh, αποφασίζει: Τον καθορισμό του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, προϋπολογιστικά για το Α εξάμηνο του 2013, σε 180,53 /MWh. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (6) Στην αρ. πρωτ. Φ.20084/2012/ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 887/ (τεύχος Β ) διορθώνεται: το λανθασμένο: «Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ» στο ορθό: «Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (7) Στο ΦΕΚ 824/Β/ που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 9508/8261/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διορθώνεται στο αποφασιστικό αυτής από το λανθασμένο «εγκρίνου με την υπ αρ. 25/ /2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου» στο ορθό «εγκρίνουμε την υπ αρ. 15/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου». (8) Στο ΦΕΚ 626/Β / που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ /10245/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα την καθιέ ρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, διορθώνεται ως προς τα σημεία: Α) από τον λανθασμένο αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ήτοι «12043/10251/ » στο ορθό «12037/10245/ », Β) από το λανθασμένο υποστοιχείο 4 στα έχοντας υπό ψη, ήτοι «Την υπ αριθ. 34/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδος περί καθιέρωσης διαφορε τικού ωραρίου λειτουργίας Τμήματος Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαρωνικού.» στο ορθό «Την υπ αριθ. 34/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδος περί καθιέρωσης διαφορε τικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Έργων της Δ/ νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος.». (9) Στο ΦΕΚ 757/Β / που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ /10427/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία διορθώνεται ως προς τους κωδικούς αριθμούς προϋ πολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμί νας, οι οποίοι θα επιβαρυνθούν από την προκληθείσα δαπάνη λόγω της καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου στο Δ.Λ.Τ.Σ., από τους εσφαλμένους «ΚΑ: » στους ορθούς «ΚΑ: και ». (10) Στο ΦΕΚ 757/Β / που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ /10249/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμή ματος Ύδρευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, διορθώνεται το λανθασμένο υποστοιχείο 4 στα έχοντας υπόψη, ήτοι «Την υπ αριθ. 32/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρ τέμιδος περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουρ γίας Τμήματος Ύδρευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαρωνικού» στο ορθό «Την υπ αριθ. 32/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδος περί καθιέρωσης διαφο ρετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Ύδρευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων Αρ τέμιδος.».

8 18374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 18 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρή σεων του Κώδικα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1343 27 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1529 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 502 5 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα πανών διενέργειας της τριμηνιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2332 7 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πώληση Μετοχών Κυριότητος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας»... 1 Αύξηση Τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 581 10 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού φοι τητών και μεταπτυχιακών φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα