Πιρl,διι:r ~ι:δoση Εν ριο["=ν Σt,άξΙ\Ι:Υ \ίtι:ν '1,\ Άγ Γεtι:ργίoι: Γιoννιrσώ. Βα-θ-έων ",.. ΤΙ'Χ("ΙΙ ΔFΚΙ '1lll'ι())..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιρl,διι:r ~ι:δoση Εν ριο["=ν Σt,άξΙ\Ι:Υ \ίtι:ν '1,\ Άγ Γεtι:ργίoι: Γιoννιrσώ. Βα-θ-έων ",.. ΤΙ'Χ("ΙΙ ΔFΚΙ '1lll'ι()).."

Transcript

1 Πιρl,διι:r ~ι:δoση Εν ριο["=ν Σt,άξΙ\Ι:Υ \ίtι:ν '1,\ Άγ Γεtι:ργίoι: Γιoννιrσώ '6κ ",.. ΤΙ'Χ("ΙΙ ΔFΚΙ '1lll'ι()).. Βα-θ-έων

2 ΠθΡΙθΧΟΜθΝλ Έoρτσιrn~Ις ιό):tς όπά ιό,,'εκ Bαθiων» 3 ΓιΟΨΟVfoρua; ΈΥιάικλιος Xρισrouytwι.ιν του ΣtβooμIwrάrou Hητρonoλlτou Έδισσης Πα/.ηι; 1(0Ι 'Aλμωπioς Κ. Ίωήλ.. 4 Παιιριι:ός λ6υ0ς:..πώς θά βoδiσωμι. δnως οι μόυοι, πρός 0\Miντησι ΤΟΟ τqθmoς Xρισroϋ» 6 liocι<; ισii "Α.,.,.....,. "Κ "ι ~ 1"6ο6ι", ' Είιιι rιρι.ι.- ιιf1φilifi'ioii'ji.ii -ι-...ισii Ίφο;ι "",.j μoιr "It""ό μι ".,. Iμιρa r~ ισίί Lφιoιo,...,...~ ' "Ο ΡόΙ.σς "κ Ί'J$'" ; ~ις Έι<ιdηι:ιooς...~ ι'ις tuι.-iκuι«ιaι;. Πφi ιiκ "":Ι:'ί'κ...~ - WΉ 1'0" """" Ι ". Γ...tς"., \ Ι ιap.:.ι 8.' _όιiιιo; Ίφί """ρόπω/ιιι; ~ l1iuης <Qι ' '''I'_~ τσι-;λ Έ_ ΤΟ b "'"'" Τ. b 11ηtpι:ιιιώιιι..., 9 -",... l~ " " nφoι>ilunj~t... ",-.. r.-y... '-1. '~τ- Γ""ITfίoυ Γ..-tιι; Ιφ&;M~l'δc:om); IΙ~ &.. ~=ι.;,1:.&6.ω ιd 111" "" Ι...r.,. W~"'" 1m... ~,,~. ".ψωj:iσ... ΙΟΗ.'....'1'."'. Οι ""'1φ6c; "'-'<; λ'f'l'" Γ~r_~ τ..ιιι...κ ΔU~'1-'1; '1wcR-ι<;!~ "'ση "X..nι 1:ι<φD.uoo: Δ",r.ψrιι;\I~ ".ιrφfi.<ιo:o ΟΕ.'...:twτaxnxtι /Iμόt& ~ tο.06~σ..τ...~χ. Άντa_Tiιo; 1. \lητρο"ω..ω;: '1φa.o.:;x~'lcι:,,~ \I...'~."~, I\<ιoι)...δoo."t Πι:Ιψφ).η Χ.!.<u<~.nt'*-o:T_~"" ΈxWπωaη: Γι $ Ι, <fx\cι; \"'ΑΟ-';!λ.,~ ΙΑ, 57009~n:ιλ 2}IΟ 75~H" Δ~: 1 '" λτ l...,.:rr;ou 1_."""'.n , Tr,)..: ~1" Φαξ: ll}"~.-"'..ι,nl<><' ιnoι41..."..." 16 "cρorιiiwi",,_rnlln<ι:i~. Γ\ρ<>αφ<tu<.ί Iι>φoρtι; ><ιd tιφ-ιιa.tτ "Τ/~ mύ~_ ι.ι.."φ" ; _~",.ι~""_,η Ρ'_ """.

3 'Ι;>", 6cr&"... _, ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΛΤΛΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ..... Άλλά τ{ w::ί πω η "'~ w::ί μιλήσω. Διόπ μί yεμ~..' ιi"ό Κά,άπλη';η,ό θαύμά. Ό Πάλάιά; 'ών ~μ<'(>ων lytv~ ",,,,,δι. ixn"wκ; ποι) κάo~,,,,, σι! ιψόw, ψηλό και μ~yαλo π~πfι, ωπo(kτεiται σέ φάτvη. ό ιi"λφιαστoς. ό ιiπl!ι>(".",ς, ό ιiσιί,.oετoς και ιiσώ ματος τυλιγnά' μι! ιiloo(>ώ:.,,,,,,,, χέρια. ίκτιwς ποο σπάζε, τά δτσμά τής 6μάρriας.,υλΙμτ", σέ ".",ι:iρyα"... έπε:δή "ύrιj τι".., ή θέλησή τ,,<>. Δ,6π θέλει rιjν στψια v6 τ/ν με,αβάλε,,,.1!,ψή. τ/ν σ&>ξιί> "'" rιjν iv&;"tl μι! δ6ξ". τήν καrιiσταπη,ής "'ροofkjmj;: w::ί rιjν μ&ταβάλ.., σέ τρόπ:ο ά~τ/ς. Ι, "ύτό λ",1<w λαμβάνε, τό σώμα μου. ytι:i v6 χω(.'έσω έυώ μέσα μου τόν λόγο αυ",ί)' και. ιiφoιj Ιλ"fJε το πωμ" μ'''', /'00 δiντ, τ6 ΠντΙ-ψα.-ου. ώστε. δι""ν,ας "ύτά; σι μivα και "αί{>voνταςάπό μένα. w::ί μα; πρoσφt~ι τον θrισαυrxι <i!. αiώ"""ς ζωής. Π"ίι,ντ, τή σάρκα μικ"" ytι:i vά ι'l! άμστ,' μικ, δίνε, τ6 Πντύμα του. ytd νά μέ σώστ~" (/φού XfJuaQO"lμoυ) θύχύl-,"""< "',6.' ",,,,4,;.,, "Β"""''''''''Ι'; b -r~χ4~"ζ "ύt!""<.- ό ό.,.ο'''ζιλ"f>. τ6 σ,;,ι'" l..-ι~ Ι'~ ι-'''ου σ",ο.,.6 -r~ ~,"-~ Ι-'αζ o<u"~e"',.,~ /,αζ "[,,Ι,σ.. <ι. )"'.ου/,< "'e"j,/,,,~,,,-<i...υ'~,,' TOC' θ~αί'i "..-,4J;O'T<~ O(α~'';' ~~. O('Ψ~"'" Ύ'".ό ;,f.,,,,.f}<>"i'~.ci.,,,.. λ.f}ου/,~ α..-~ (,(ασ,λ<,α τι'" 0"e""w. Κ,,",α Xct<ΓΓ<:><',..,.«.a "'" "'<ψ,,--τooι.q. "-"'e""'4'όe".ό 2Q(j7 ",',,- 6«σι...

4 ',,- (lo;rtilw" ΠΟIΜΑΝΤΟΡΙΚΗ εγκυκλιοσ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜ1ΩΤΛΙΌγΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΙΙΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ χ. ΙΩΗΛ nρi><;,ον ιίισιβij Κλiipα 00; IΟν ιiιλoβii i.oό τής κοθ' τ';μος 'Ιφας Μητροπόλε... "Έ,ικl\I ιδυ υ/όοι σιίrής ιο" πρωιόι()l(ιw ΚΟ" lσrraργά'mljlν αιirδy lιι φdf\l~" 'Ayαπιyraι Ιν Xpιm9 δδελφoi. χοίρετ[ /ν Kυρi~ π/ινιοιιl 1?: το πσνθοuμαστσ yηoσv6<; ri'jς rι"'"'ισι... 'ού Κυρίοο ~ μας ςεχωριστή θιση ΚΟΤΕχι:' τό σrrψ.oιo "ο; ~ φάινη δπ"" 'f'vi'!\θηι:ι "ο; ΙΙ",,<λiθφ;ι. την ΙΙXUι_ή πlιηpaφoρia Ιιροο. μιθο όπό 'όv [ΟΟΥγΕλισll,! Λoo.ii "ωι lrco:ιv "'. ~Iό"; αιiπ]ς mv nρι.ιrόroκov και άmapγι:io;ωσcv σιίrδν ι. Φ<ΠvrJ. διό" 00' ΙΙν αιίrιιις "'Π'ος f,; '9 Kσιaλύμσ" (Λοοι:. 2.7). Άπό τό χι.>ρio αιfrό (jjλoyo όvo... οι ιό Ιρώιημο; ποο βρι<ι<όταν ~ Φ<Jτνη: Η παllδoχtίo. σt σnτjλα'o ~ σι "όποιο σπίτι: Τό EιίιJytiλισ δίν μας πλη~ tιtoφm. 'ιi,ναφtρouv μόνο δη ycννήθηκ' σί φστνη όλ<). Υ<Ν ψμ;. μιοα <Jt [\/Ον O'foίiλo. 'Επίσης, 1'16 rι]ν φάrνη ~αι ιό σπόρυαvo 100 ΧΡισιού ΥΙνηοι λόυοι; "α, όπό τόν δυυιλο δ δπo<e>ς πληροψόρηοι: 'cm.>ς βooι<c>ύς; "εύρήιmc 1JιΚ;oς lanapyαyωμίvσv ιm; κ:πμιvoν '" Φdrv:ι... (Λοο,,- 1. Ι η. Ό Oj'loς Ίoικrrίvoς ό φ.λ6σοφοι; "01 μάρτυρος '00 δευτιρου μπα X~στΌV αιώνα /.1'((,: ΙΠcιδι/ ΊωοήΦ ούκ cfχεν Ιν '!ί κώμα {MΙvrι "00...,ισλύοαι. lν OIIιμcι;" 7'" αιiνtmις,ίjς πόλfως <o,o,ooc'. Δηλaδ<j. lnιιδή ό ΊwσιΊΦ δί:ν ιφii., mή Βηθλι:Ιμ τόπο δ<αμoνiίς,,atu.ooι oi: ίνα σπιy..aιo κοντά σιήν πόλη. λ/λοι; Ι'ι<λησ'ασιtκOςσιιyypαφiας λiyt, δτ, 1Ον lρi'o αιι:.νο φα. yνootό τό σπ(ιλa,o τής Γι:νo.ήcIt Xρoσroo; "δι,'.:vυται <ό lιι 8ιιθλΕίμ σπηλοια., lνθo~, Kai ιj lιι ιι;ι σπηλαι't' Φάrνη. ίvθo 'σπαpγσvωθrf'. Ί::oo~ν δηλoδiί τό σπιy..a.o κσ1 τ/ Φότνη δποο yrννήθηκι δ Koji>'oς. Ή mjλjvη Φό'vΗ. δποο δνακλiθηk[ δ e,clvθixjnoς, uπηρχι οοί ΙπρoσκwιITO δπο τοίις πισταίις μi):ρι οοί τον l[τορτο ol""'q, Τό σπήλσιο Κ01 ~ tci""l, πού ι1να, (οτά τόν uμ""υρόφο τό χωρια" Ν ι;, d.l"λiθiι ό dxωp'lro(. ίχοο" πολλά vά μας δ<oo~ooν. Έ. πρώ,,,,ς μας OOxvouν lήν μι;υάλη lσπ,'''''''''' ToιJ Χ,ιςστοο. ΑύτΟς ποίι διν δρ,ζπα, δπό οομίο δινομη. δλλά φiζί:ι ιό σύμπαν. πφιoρiψα, μίao σιο οκστ,""ο σπfv.aια

5 'e.. Bttfι"... _ ; Υιό!iJν σι.πηρiα τοο κόσμαιι, Τό παιδioν 'Iησoίi<;, ιό "ooρσ'loίj παλιιιόιεpov", πφωρίζπαι Ικι>ύσια μισο ατrrι mι.rι:ικη φι.iτνη. 'Ο δί'ας 'Αμφιλ/ιχιος 'j<ov1oo fνώπι,,", ιηι; φόιvηι; 100 'Irpαι.ί δναφωνtί'"'o φάτνη, ι:ι Φάτνη. οι.ιμμέ'οχι,ώιι Χφοιι{kjμ ιm; όjjόπμc,,;w ΣιρσΦcίι/, Τ oνiζ<ι brvισδι'ι δη ~ Φάτνη μπφι <α\ ουιή στήν δόξα,,:;;ν Xcρoυβιίμ,lπί Μ bnιxwii μαριυριιται καθήμενος ό Κύρ<ος ιοο ΟΟραναι.ί <α\ ιηι;-.,.ης, "0\ ιψόιο, σπως ιό ΣιραΦcΙμ.,ά όπιχα δοζολσυώι σι.ινqώς l/ιν Klψiα ι:.; αi tyyύτcρις πplις τ/ιν Θro σόρό"ις διμιμιις, 'Ο ΛόΥος τοο θιοο Ινδύθη"ι τήν δyθρwπ,"'] φοοη Kai σπαρ~νώθηκε, /ι.ij,.ά μπά!ijν 'Ανόστα σή Του πραiβαλε μέσο όπο ιό σπάρυ<!να τοο θαll<iταιι Kai τής lαφίi<;. ΈΥινι lλι:lίθφoς /ινόμιοα ατούς νι:"ροι:;ς. 'Η δμαρτία ομίφινc ιrnι όνθρι..>πα. Γι' αυιο "α; ό ΦιM..epωπoς ΚύΡΗ>ς αμι"ρύνθr; ΚΙ <ατό τό όνθρώπινα μιοα ατό σrrήλαιo, Υ'ό νό μιyαλιn"!ijν ΙΙI'6j':ιώΠΙ"'] ΦUΣΗ. Στroρyα'o'ώθηi<ι ~ ζι.ιο1. ί'δ ν/ι δiαρρι)ξιι ιό &<11,0 ιοο θανότοο Kai vά Ιπιαφiy{ιι μι ιό διομό ιης /ιφθαρσίας 10Ος ΙΙ'ο'θρώποος. ΜΙσα ατή Φιιινη ιοο κόαμοο η.νc ~ ζι..ιοποιάς τραφη '"'" ΙΙ'ο'θρώπι.Ν. ΠροοΦι'ριιαι καθημιριν/ι Υ'Δ ν/ι ζήοοομε ΨιΙς. KάIΠ ΦορΔ ποο),wi,ai ή θιία EU).'lPΙαTia ατήν Άί'α Τράπιζα, ~ όπαα [ίναι το θoooαατιip-α της ΈKιdησίας Kai ψι π/ι.pιl τή &ιαη τής Φα/νης '00 σπτγ.αιοο fίίι; BηθΛCΙμ. προοφιριιαι ό -Αριας ιης Zι.Jης "di fjρcxjιν,οις π'σroi(. Έι", μπoρι:ιw νά ζιioαw αϊώνοα.α\ νά /ιπoβάλαw ΙΙπό μloα ιouς ιήν π"ρία όπό ιό ζιjλo<ιραια τής όμαρτίας. οι πιριooότtρoι /ινθρwιτ", ιίς ήμιρις αυιtς OU't"I'>IQVνιOI όπο ιό ί'ορτινά ατολίδια, ιο όπιχα αιινή&>ς δναπαρισroiiν ιό σπι}ί.α,ο κα; ιη φι.;ι"'] μι φόπο φ.ολ.<λορικό και jχ>μαvιι./ι. Χριιάζι:ται δμως ν/ι ζιπ[ράoouμ' ιό ΟΟμβσλα, πριπ" ν/ι Ιμβαθιίνσυμι,δν νow ιις OOραvOν μιrαθiνrι( ιm'ι~ Kilιι.χιη.ai στήν ταπ"ν<.>αη τοο Χρ<ατ"'λ ό /ιπσioς Kα'αδt;(θηKΙ νό YΙWηθι:Τ αι σπήλαιο κα; σι φόινη δπό /ιυ.:;πη προς ιό~ δ'ο'θρι..>πο, Ας <α'ανuχθoίίμι δπ/ι oίιtl) ιήν ΙΙκοlόληπτη σιιυι:ατόβααη <ai δς πρασπαθήooιjμε νό προοιυυί ΟΟΙιμι ιό μιιστήριο fίίι; M..epωπία[ως 'Ορθόδοξο. Αι; ταπει~μι Ιvι;,πιόlι της ι/ιν ΙαUΙό μας. Αι;,,<ήoαuμι τή φιλαuιία μας, Ας ίj+ωθooμ, ΠVΙLlμσηKδ οομμπιχοντας ιm'ι θ';α ΕUχαρ<σriα μι βαθι:ιό μπόνοια Kai ιις <I;<inης <1...00'1""1'. δηλαδη σι δ...απόδααη αιiτfις ιης όυ.:;πης. 'Ως ταπι,υ/ις ΈπΙσκοπος αιiτfις τής MηιpαπΌΛCως ε~αι σι δλα<ις. κληρικούς κα; λα'κοιίς, vό (ήσow τό με)'όλο '(ηqvός 1ής rιwήσιως τοο Xρισroo πού ΠΡαwα,οn",ήθηκε μισα ιm'ι Φιιινη. μι iιyι:ία.ιιχi\ς Kai σώμαιος. μι μπόνοια κα\ ταπ(ίνωαη. μι ΠV[Uμαιικ/j).'lρι\. Kai Iι~lJJaoη. ΧρόνΙα πολ/ό κα\ ιύλαυημέναl 'Ο Έδiooης. Πα/ης καί Ά)Ψι.JπΙας ΙΩΗΛ

6 '{ι" 6~':... Πατεραός Λόγος Πώς..(tci 6α&ίσωμε. ο-ιτωζ οί μάγοι, 1Τβός aυvcivτi1.ul,ου τεχi)-έvτος Χειστου ΑΓιΟΥ At~OIMOV ΤΗΣ ΧΙΟΥ,Δόξα t... ίιψi.σ'oις θu;ι χα, Επί t.. ~πoι:; WOOx!ll-. 'f'); ιiρr,ν'η λύτά. l<ιαmαν nί 0;yyW.x. α JAάτoι όδ~ ά::ο Τν/ ιiστφα lor.eu"" O(Γιl w; 1lkιι", "όν <q{br:a erov. α μιiyoι &.ά Iiά Wpoι.rv,ό\ο Χρ<στον. τ,>loaoύθrp... τόν άστιρα. λύτός ό άσπιf> Τιτο dnu.o; χαί Εφαίνι:το ly [<δα; άστιρος χα! ώδη'τοίιοε τούς μάγοα;. AίI,oi 0\ μάτοι δtν ή-:αν άπ' αiι,σύς τους μάυοικ;. r.oύ xαμwιυν τά; μαyriαςιwτoί ήταν ιiατρol.όyα χαί tr-ώρt. ζα... τούς άστίριι.ς. \ιόλ\.ς λο;κπόν dδo.ι τόν ιxσ"':tpα τ!; τ/v ιn.α,oar,-... Eyvώρlι:ια" δ"':ι αίι"ό [,..." μήvuμα

7 e.. 6,,-θ',υ , πώς μέλλει νά rtvνη&fj tva; σωτήρ τοίί χόσμou' ίνας μιυας βασιλεύς. 'επiiyαν λο'.πόν νά τόν πroσχ<.>νήσoln "αι τού ι'πρόσφεραν χα( τά δώρα τους ό μέν τού ι'τφόσφε(>t' χpuσόν ώς βασιλtα ό ίiλλoς: τού έπρόι:ιφερε λίβανον. ώς θεόν' ό δi ίiλλoς: τού Ιπρόσφερε σμύρνα. Ή σμύρνα είναι tw>' μίίρον, μι τό o:r:oίoν άλειφαν τούς νεχρούς χαί προειχόνtζε τ/ν ταφήν "αι τόν θάνατον πού θά έπάθαινε. Τώρα, ήμείς πώς θά παμε νά δούμεν τόν Χριστόν; τι χρειαζόμεθα; Οί μάυοι διά νό πανε νά τόν προσκυνήσουν. δοό χρόνια έχοπίασανδήτε τι έ:r:ιμονή είχ.αν, τι ύπομονή, Τ' εύλάβεια, τι ανδ(jεία, νά περπατούν δίκι χρόνια, μι τόσας χαχouχ.ίας, μι' τόσας ταλι;ηπωρίας τ/ς ό&>ί:i. και δμως έπέμεναν, ώσπolj νά φθάσοιιν εις τ/ν oiκίαν πού Εμι;νεν ό Χρ'.στός, Υιά νά τόν πroσχυνήσoljν. Λοιπόν τι μας χρειάζεται χαι μάς, διά νά παμε νά τόν βρούμε χα' νά τόν πroσχυνήσωμεν χαι ήμεις; Διά νά φθάσωμεν νά 7';;ροσχυνήσωμεν χα' ήμεις τόν Χριστόν, ώς 0\ μάυοι, πρέπει νό περιπατήσουν οί πόδες μας μ'.ά στενή χαί τεθλιμμένην ijδόν. Αίιτ/ν τήν όδόν, τήν ίιπ<>ιαν βαδίζομεν τώρα. ΚαΙ χαθώ<; lxciilot ήταν έφω <'JΙΙXOIJtlIOt βεβαiως μέ δλα τά χρεια ζ<>ι)μενα, δι"τι τό μάχρος ΠΙς ό&>ί:i ή..,ο,-;ολι), ΟΟτω πως χα' ήμεις πρεπει νά έφ<>διασοώμεν μέ μιά πίστι. μι' μιά ανδρεία "αι μι' μιά μευάλη ψυχή "αι νά βαδiσωμεν ε<ς αίιτόν τ"ν δρόμο\'. l'::r:ειδή τό μάχρσι:; είναι :r:ολι) και θά τύχη χα! χειμώνας, Οά περάσωμεν χαί χρίοα και ζέστες και άνήφορα χαι χατήφορα' ΧιΧιαζόμεΟα λοιπόν μιά μεγάλη &ναμι. διά νά μήν άποχάμωμεν. ΚαΙ τι Οά τοίί προσφirωμεν έμεις; διν Εχομεν ήμε"ίς μήτε μιόρα πολι;τιμα. μήτε Χ.fI'J"'όν, μήτε λίβανον' έμε"ίς θά τού πρoσφι:rωμεν τάς άρετάς μας' τήν ίjπαχοήν μας, τήν ταπείνω σιν μας, τ/ν έυχοπήν τού θελήματός μας... μέ μιά εύλάβεια θά τα προσφι:rωμεν, μι μιά ύπoμovιj. μέ μιά έ:r:ιμuνή εις τό χαλδν κα, τ/ν αρετήν. μι μιά αι,ταπάρνησιν τού Ιαυτού μας χα( μέ μ'.ά ανδεία από Ψυχ.ής Οά βαδίσωμεν, διά νά φθάσωμεν χαι νά,",ροσχυνήσωμεν τόν γεννηθέντα Χριστόν.

8 ()~ 6<:rθ.",," Σάς βλέπω πώς εχcτε πμοουμίαν χαί ή ψυχή μου χαίρεται. Πrtπε, νά εχετε σι μι\ια, αγάπην χα( ύπαχοήν: διότι αν lι':ν εχετε άγάπην, διν Οά σάς άρέσouν αύτά πού σάς λtγω διό. νά το. εγχολπ":'νεσοε' χαι πάλι αν δέν Ιχετε ~,παχoήν. /ιιν Οό Ιχτελήτε αίιτά ποι; σάς διατάζω και διν θά πείθεσοε είς τούς λόγους μοο. Λύτά λοιπόν τφ':πει νά Ιχωμεν, <'Ιιά νά ήμπο(,ισωμεν νά φοάσωμεν τόν Χρι στόν. Άλλά <'.φάγε δέν χρειαζόμεοα νά δοομεν χαί ήμεις χανι\ιαν άστιρα, (Ι,ά νά μή χάσωμεν τόν l'ιμόμον, καοώς εφαίνετο χαί εις τούς μάγους; Λίιτός είναι αί άrεταί' χαί μι τάς άρηάς Οά,6ν άπολαοοωμεν όλίγον χατ' "λίγον. 'Όταν Ιχωμεν τάς αρε τάς πού ετπαμεν, τ/ν π(στιν, τ/ν άγάπην χαί τήν ίir.axoήv, τότε Οά λάμψn χάποw\l φως μέσα είς τ1':ν χ(ψδία μας Οά λάμψη ή χάρις τού :.\γ\οι, Ilνει'ιματος μέσα μας, ώσάν ένα φως χα( Οά μάς φωτ(ζη πάντοτε wi βλέπωμεν πως 06: βαδ(σωμεν. Άλλά ό lιρι;μος είνα'. γεμάτος άπό θηrια χαι από χλιπτας' χλιπτα, ~ί\lαι οί δαίμovι:ς α,ιτοι δέl, Otλoιιν νά πί'ψ~ ήμ~ίς νά βρouμε τόν Χριστόν χαι Οά σπε[ρουν εiς τ/ν χ«ρδιαν μας εμπόδια: τήν "Gιpaxoήv, τήν i:",υποταξια, τήν άνευλάβεια, τ/ν ίιr.φηφάν~\α, τόν Οιψόν, τ/ν πολυλογιαν, τ/ ζήλεια χα( τό Οέλημα, ΙΜ νά μάς σβήσοον τό φώς, τήν χάριν τάι Ί\γίοιι Πνεύματος ποι; μάς φωτίζει' δ,ότι όταν!λοη ό δ,άβολος. φε,;γε, ή χάρι.ς τάι "Λγioιι Πνεύματος. 'Οταν πέσω μεν ~ίς τήν άδμάνειαν, είς τήν ά""πο ταξίαν χαί τ/ν άνευλάβειαν, τότε Οά σβήση τό φώς χαί Οά χά,,~'μεν τόν δρόμον, επειδή ή Μός διν εί\lα' ισια γραμμή χαραγμένη, άλλά στενή χα( τεολψμ':νη χαι χρειάζε"οε όδηγόν. 'Όταν αχολουοήτε τόν όδηγόν σας, χαί χάτω αν π':σετε, 0& σάς σηχώσώ πάλιν' Οά σάς προουμοπο'ή"ώ χαί όπως λίγει ό ψαλμός _επί χεψών ά(>oιiσι σε, μήποτε προοχόψης πρός λίο"ν τόν πόδα "ου_.

9 '6". 6αi1l",.-- _ l3ίος του "Αγίου 'Ιωάννου Κροστάνοης -.ι «Ό ~όr.uς σ~όν όποιο είδε τό φως ό π. ΊωάWΗς τής Kριχπάνo'Jης ηταν!νι::ι άπόκεvτμo, φτωχ,κό μά πλuί>σ,,, σι φuσ,κή ομορφιά χωρώ τού ρωσ'. κου βορρα, τό χωμ'" Σο,;ρα ~oύ voμο\', ;\μχάπελσκ. Ό μικρός Ίβάν 'Ίλιτς Σiρκιεφ γεwήoηχε στίς! 8 Όκτωβρlι,., ~oύ Ή~αν,όσο άδύνατος χαι καχεκτιχός ποο οι γονείς τou δέν!λπtζαν στι Οά ζήσει ouτι μια ήμerα, γι' αί,τό τόν βάφτισαν τή νύχτα της γι:wήσεώς τοο. Οί γονείς τou φ~ωχo{ μά ε,'λαβιις. Ό πατέrας ~ou, νεωκιψος. ~oύ Εμφύση ση τήν άγά1τ/ γ,ά Πιν έχκλησία, τίς άκoλouoίες, τήν προσε"χή χαι πάvω άπ' σλα τήν έμπιστοσύνη στό θεό. Ό μ,κρός Ίβάν &>σκολευότα" μέ τά γράμματα, γι' auto παρακαλούσε καοημεικνά ~ό θεό νά τού χιψίσει τή γνώση. Πράγματ'.ξαφνιχά!πεσε χάη σάν πέπλος άπό τό μι..αλό flou και άρχισα "ά καταλαβα,vω ~ά μαο';ματα. λέει ό ωιος. Έτσι χα~άφφ! νά σονεχίσε, ~ίς σπιχιδές τou χαι μάλιστα ώς: όπόφοπος στή θεο λογ,κ'; Σχολ'; τής 'Αγίας Πετρούπο λης. "O~α" πέθανε ό πατέρας τοι, ό ΊωάWΗς αναγχάσπ)κι νά έργάζεταο. παράλληλα μέ ~ίς σπουδές ~OIJ ώς γραμματξας, ώστε "ά σομβάλλει στις ανάγκες τής ot.χoγινειάς ~()IJ. Δoκιμάσ~ηκε σχληρά από χάοι λογής δε,νά και από τό" πεψασμό τής άπo!lόl,ρ"iiσης και άγωνtζι\ταν διαρχως πρσσιuχόμεvoς ζητώ"τας

10 '" ~'" (Όι~ι... άπι, τό θιό τ/ χ<xιrη της π(στ~ως καί τής χαράς. θεωρούσε κάθε γεγονός της ζωης Τ()ΙJ ώ<; σημι:i:o Εκ θεοο και γι αύτό. μετά άπό άποκαλυπτιχό o\teψo, δέχοηχι νά wμφεικιε"[ τήν κόρη 1m:; πρω{l,φi~ τού καθεδρι ><0(> l'αoίi τ/ζ ΚροστάW!ης. ΕΥχατα Aeir.OYτa; τά δνεφά του γι.ιχ iεpα-r:o στολή "τ/" ΚΙνα και yεyόμεw.ς iεpαπόστολα; ατή" ωια τή" πατρίδα του, σ" αί.τό τό ναύσταθμο ποο ouyxt "'ρωνε δλη Πι" αθλιότητα, Πι" >\0'." νω""'>1 ά<'!,χια καί τή" ήοαή κατάπτωση της εποχης <Ol). Τήν >jittpα τοι:; γάμou τοο είπε στήν γυναίκα tuv,.είιτυχισμινις οικογένειες. Λίζα. και χωρις εμάς ίιπάρχouν όρκε,ις... 'Εγώ χι tiou ας άφιφώσouμε τούς Εαυτούς μας στ/ν ίιπηρεσία τοο θεοίί. Πράγμα" ά"ό τήν "'rxoi τ/ς ίε:ρατικής "'00 δα/κοviας. 12 Νοφβ(>iou ό Π. Ίωά,, νης ηταν ό άφοσιωμέ'ιι<:><; λε'τoofiγός μά και ό άληθ'νός πατέρας όλων τών πφ<οωριακώ" άvo(>ώπων της Xf.'O" σταν<'!αης KO,νω'ιtίας. Λε'ΤOUΡγoυσE κα!tημερ,yά. Ή θ. ΛεΙΤOOΡγlα ητα\> ή ζωή '''lj. Γ!εΟα(1)ω ότα\> δι\> λει ΤοορΥώ. iλεγε. Στή\> ΠΡUΣκ"μιδή. τ/\> όποία ξεκι'>'c>ύσε στις tρε,,;: τό πρωι μνημδl>ωε άτιλειω,α ό'ιιόματα. Τή\> ωρα ΕκεΙ"'! ό wxός ητα\> ηδη γεμάτος άπό κόσμο π",', ε1χε φέρει τις π(lοσφnρές του. ί\\i(1φέ(i~ται ότι κάποιες φorές τά πρόσφορα εφταwx\> τις 5000! Ό π. ΊωάWΗς Ε:ταψ\>ε στά χiρ", του τά ό'ιιόματα και <ivt πεμπε διάπυρο προοε"χή πρός τδl> K6ρw σά\> νά μεσίτωε γιά κάθε ε\>(χ1> χωριστά. Στή θ. Λειτoιψγlα στεκότα\> σά\> νά βρισκότα\> μπροστά στό Ορό\F() τού θωύ καί ότα\> μετελάμβα \>ε ό πρόσωπό το<> λουζότα\> άπό δάκροο. Στά φλουε(}ά το<> κηρύγματα παρόφlj\>ε τούς χριστιαvoύς νά KOΙI>ωYOO\> σuχνά. γιατι τήl> Επ"χή ΕκεΙνη πολ/οι είχα\> τ/ σljνήθεια νά KOΙI>ωYOO\> μlα φορά τό χρόllo. θεία Koιl>ω\liα δμwς χωρίς έξομολόγηση ητα\> άδια'ιιόητη. lϊ αυτό τό λόγ" Eξαιτlας του υπερβολικ"" κόσμolj Εβλεπες στίς θ. Λειτουργίες του π. Ίωά.\I\>QO αl>θρώ"oljς μετα\>οου\>τες και θρηl>()o)ν;ες νά έξoμoλoyoί">l>ται όλα τouς τά άμαρτ/ματα Ε'ΙΙώ"ιο\> τώ\> άδελφώ\> τouς πρι\> πα\>ε νά κοιl>ωνήσοο\>. όπως τδl> καψό rijς πρώτης εκκλησίας. Ίδιαιτέρως τ/ Μ. Τεσσαρακοστή κoι\>ωl>ouσε ΟΧΙ λιγό τερα άπό 3000 άτομα! Πά\ΙW στ/\> i\ylα Τράπεζα ίιπηρχα\> ]2 Άγια Δ~κoπότηρα! Ή θ. Koιl>ωl>!α διαρκuqσε περισσότερο από δι:.ο ώρες! ΤΙτοια ητα\> ή μεταστροφή τώ\> (",,{φώπω\>! Ό π. Ίωά\>νης. όμως Ιμ!ι\>ε yvω. στός και γιά τό τεράστιο φιλανθρωπικό tolj έργο. Τόσο έλεήμω\> ητα\> πού κάθε ιφωι βγα(lιοl>tαι άπό τό σ"ιτι Τ<ΚJ τδl> περ(ιιε\>! δλο τό πλήθος έκεί\>ω\> τώl> απόκληρω\> τής Κροστά\>δης γιά vά "">ο'ς α\>(xκouφiπει.

11 '6.. 6.&1.... " VΕδιv~ Ο, τι είχ~ και δέ... ~ίχ~ και συχvά έr.έστρεψε στό σπίτι tou χωρις παπούτσιαi'i πανωφόρι. Ή διαγωγή τοο αύτή σιίvτoμ.α τόν ϊκανε στόχο ot>xoφo.vτι(i>v και κατηγορ<ώv. 1'6v άποκαλούοαν τρελό, άλλά ό rδως δέ... lδ~vε άπολ6τως καμία σημασία. Παρά τίς άvαr,iθμητες δuoκολιες κατόρθωσε χάρη στ(ς δλο και μι;γαλιίτερες δωρεές vά Ιδρύσει τόν οί"ο 'Εργασίας, τεράστω φv.ανορωπικό σογκρότ/μα μέ δοο ναούς, σχολε<α. \IOOoκoμεiα, έργαστήρια Ύtό: o:vτρες και yιjvαίχες, Οποο πολλοί ϊβρωκαν δχι μόvσ ύλική βοήθεια, άλλά Xt>flIως τ/ν σωτ/ρία της ΨUχης τους. Έπ, τριάvτα Μο χpόvw:, παράλληλα μi τό,",oψαvτικό τοο ίργο, δωασκε και πάσης της Ρωσίας_. Πρός τά τέλη τοο βίου του ωκιμάστηκε σκληρά άπό άρρώστεια τ/... br:oία ίιπέμειvε μέ πραότητα. 6πομο νή και ευχαριστία. Γtf>OEirt! τήν ήμiρα της έκδημίας τοο και κοιμήθηκε έν ΚυρΙ<ι> στις 20 Δεκεμβρlou ]908,,"εριβεβλημΙ:voς τήν τιμή "αι τή... εύλάβεια όλου,ο<) ρωσικοι) λαού, άπό τοος πιό ταπειvoίις μέχρι τήν α6τοκρατορ",ή obωγένεια. Στή διάρκεια τοο o:otou καθεστώτος ό,άφος το<) δεχότα... χιλιάδες σημειώ ματα άπό τouς πιστούς μέ αίτήματά,ους άr:ό εvα φη'γίτη ΠOl; cβλεπε στό δρόμσ και μέχρι σήμφα δέν l'παυσε νά είναι (ατρεω αμισθο ΟΟων στό σχολείο. Προέκρινε τήν έκπα,,φοοφέχou... στή σκέπη καί τή... βοήθειά τou. δε''''η τijς κι:φδriiς και,φοετοιμαζε Ψ.Π. τούς μαθητές νό: δεχοοον τ/ χάρη το\> 6εο;;, έμφuoώντας τοuς τήν αϊσθηση της ωραιότητας τοο σuμr:αντος και τό σεβασμό πρός τό... Ο:νΟρωπο ώς εαόνα τού θεού. MVΗμειώC'5ης lμelv! και δ δγκος τώ... γραμμάτων, τ/λεγραψημάτω... καί έμβασμάτων ποό εφθαvα" καθημι;ρινό: γιά τό... π. Ίωάννη. Έξαιτίας tou τό ταχuδρoμεω άvαγκάστ/kε ν' άvσiξει είδική 6πηρεσία γlό. ιιά μπορέσει vά τά διαvειμει. 1'.1" <IUtQ; τά χρήματα ό αγως πρόσφφε συσσίτω σέ περισσότεροuς άπ6 χίλr.ouς άπ6 ρους "αί ίδρυσε πολλοος ναοος και μοll<xστήρια. "Εγιvε ϊ:;<jι ό _πolμήν

12 " '.. 6~"-...,. ειπε rεrωκ ("Οσίου Νείλου του Άσκητου).ΠΕΙ'! ΠΙ'ΟΣΕγΧΗΣ. "Οπως τό Φωμί είναι τroφη τού σώματος ><α( ή άρετ,!\ τροφή της Φ"χής, Ιτσί και του 'II<)(j τροφή είναι ή προσωχή. "Άν λαχτcφό.ς νά προσεηχηθεις δπως πρέπει., μή λ"πήσεις κανέναν άνθρω' πο. Δο,αφορετιχά άδικα προσεύχεσαι. ΔΙ" μπορεί ό δεμι:1ο'<:>ς Υά τρέξε,- Οϋτε δ YQ(ις, πού δouλεύε, σάν σκλάβος σι κάποιο πάθος. 06: IλrtOf>ioe, νά κάνε' άληο,νή προσευχή. Γwιτι σύρεται κα( Υιψιζε, Εδώ χι ε"ε, άπό τήν iiλrta&lj σκέψη και δι" μπορεί νά σταοει ά.άρα,<>ς. ΔΙ" Οα χα':"'ψιιώσε,ς νά προσε<'>χ'10εις καθαρά, αν avαkateoje<lct' μι,)1.'.1<6: πράγματα χα, ταράζεσαι μέ άδιάκοπε; <ρ(>οντίδες. Γιατί 1ψoσΕUχή σημαίνει άπαλ/αγή άr,:,ί "άθε μέριμνα.

13 ' σι"" " Ε'ϊτε μόνα; σου εϊτε μαζί μέ αδελφούς προσεόχεσαι, άγωνiσoo νά 'ψοσευ.. χωαι οχι άπ,\ σ,>vijθεια. αλλά μέ σιιναiσθηση. ~Aν είσαι πραγματικός θεολόγος, Οά τφοσεύχεσαι αληθινά, Κι αν προσεύ χεσαι αληθινά, είσαι πραγματικός θεολόγος. r loλλtς φορές ζήτησα μι τήν προσεσχή από τό θεό νά μοο γίνει κάτι ποο νόμιζα καλό. Καί έπέμενα παράλογα νά τό ζητώ. βιάζι:ιν-:ας τό θείο θέλημα, Δέν άφηνα τό θεό νά οίχοlloμήσει δ. τι λύτός: Υνι;>ριζε ώς δικό μ"'" σομφέqo". Καί λοιπόν. αφού Ιλαβα σ, τι ζητ<>ί>σα. σ-:ενοχωρήθηχα UΣτφα πολύ. 1':00 &ν ε;:χα παρακαλέσει νά γίνει μάλλον τό θέλημά ΤΟ!), Γιατί Μν μοο ijroe τό πράγμα Ι:τσl (nτως τό νόμιζα, Πρόσεχε! Στέκεσαι αληοινά Ενώπιον τ<κ, θεοο τήν ώρα της πρσσε\>χής, ή μήπως νtχιέσαι από τόν άνθρώπινο ίπαιllo χι αuτόν έπιδιώκεις μι τό νά κάνεις πολλές και μεγάλες ΠΡUΣωχές; : Ί.Ι'! )1,11,11~

14 " '.. 6,,-&...> Έ-πισημάυσεις 70ϋ 'Ιερού Χρυσοστόμου σχετικά μέ τή... 'ήμέρα Γεννήσεως τού Κυρίου ήμων 'Ιησού Χριστού Μιά από τίς πιό Εκλεκτές ΕορτολοΥ,,,ές όμιλίε:ς τοι) 'Ιεροί, Xρt>σoστόμoυ ε'vαι ή πρώτη 'rqu όμι.λία στ/~.γενέθλιον ημέρα τού Σωτήρος ημών ΊησΟΟ Xp",trnJ., Ή ομιλία αύτή EκφωVΉl1ηχε στήν Άντιόχεια τό 386 μ.χ. "σί είναι '!ολυ σ1'jμαντ,κή μηαξύ άλλων και άπό i.στoριχης απ6qεως. διότ, σι αυτ/ν μαρτυρείτωωτι ή έηρτ/ τών ΧρισΤΟ"ΥέννωνδιαΜΟηχε απ,) τήll Δι>ση στή" α.vατσλή εκείνα περίπο<) τα. χρόνια. Στό r:apόv άρθρο τό έ"δ.aφeρον μας Οά έτnχενψωοεί στό πρώτο μέρος τής Εν λόγιιι ομιλίας. στό 6r:o<o ό 'Ιερός Πατήρ itnooeιxwet ότι ή EQ(,tTι των Χμωτrn'ίέwwν πυλό σωστά και πολί> "oφιi εορτάζεται ά,.,ό τήν 'Εκκλησία κατά την ήμέρα τήν όποία εορτάζεται.

15 ' <. 6αf1.1."". ", Συγκεκριμένα, ό Χριισορρήμων σημειώνει δτι μολονότι δtν πέrασαν άκόμη δέκα χpό\l,..(x άπό τότε πol> ί:υινε γνωστή και άποοεκτ/ η ήμι'ρα των Χριστouγέννων, δμως μέ τόση πολλή προθομία τήν άποδέχθηχαν οί πιστof~ ώστε νά λάβει ίσάξια θέ"'1<'1ίπλα στίς άλλες μεγάλες και παλα!iς έορτές τής 'εκκλησίας. Σuνεχα;ovτας άναφέρεl δτl έχει τρείς άποοε(ξεις, μέ τίς όποιες Οά καταδειχθεί &ΤΙ η ήμέρα κατά τήν όποια ίσρτάζouν τά Γενέθλια το6 Σωτήroς είναι όντως η ημέρα πού γεννήθηκε ό Χριστός. Ή πρώτη άπό<'lειξη ειναι η φοβφή ταχuτητα μ! τ/ν όποια διαδόθηκε κα( εγινε γνωστή η εορτή των Χριστouγέννων σέ όλα τά πέρατα τού γνωστοο τότε XOOIlOU. Ό Γαμαλιήλ είχε πεί γιό. τό κήρuγμα τών αποστόλων δτι αν είναι εργο άνορώπων, Οά καταλuoει, αν όμως είναι ί'ργο θεοο, δέν μπσρει κανείς νά τό καταλίίσει' κα, αν προσπαθήσει νά κάνει κάτι τέτοιο, θά βρεθεί θεομάχος. Τό \διο σομβαίνει καί μέ τ/ν εο(>τ/ των ΧρισΤουΥέννων- έπειδή ειll<xι λ"γος θεο6 πού προιορχεται από τόν θεό, γι' αύτό δχι μόνο <'Ιέν καταλύθηκε, αλλά και κάθε ετος σημειώνει μεγαλι\τερη πρόοδο καί γίνεται λαμπρότερη. Kwr.ιX στήν πρώtl) αύτήν απόδειξη ό ίι:ρός Xρuσόσ,oμoς προσθέτει καί τήν έξής δεύτερη άπό<'lειξη. Σύμφωνα μέ τά ΕύαΥγέλια, η γιοννηση τοο Χρι στοο ελαβε χώρα σέ συγκεκριμiνη ημερομηνία, Τήν ημέρα τής πρώτης απογραφής τοο Καίσαρος AI'γoUστou. "Επομένως. δποιος χριστιανός εκείνη; της έποχης ηθελε νά <'Ιιαπωτώσει ίδίσις δμμασι τήν ακριβή ήμφομην.α της απογραφής καί τα"τόχρονα τής γεwήσεω;,00 ΧριστΟΟ,lIiv είχε παρά νά άνατρέξει στούς άρχαωος κώδικες πού φυλάσσονταν σ,ίς δημόσιες βιβλιοοηκες ττις Ι'ώμης. Βέβαια, tιά μποροόσε κάποια; από τοί>-:; Ctxρoαti; νά αν",αξει στόν ίι:ρό Χρυσόστομο δ" αύτδ τό έπιχεi(jημα δiν πεωει, διό" τούς είναι πολύ &>Οκο λο, αν οχι ιη!ι>νατο νά μεταβouν στ/ Ρώμη. Γι' αύτό ανταπαντά ό ίερός Xρu σόστομος ίο" πρέπει νά δε(ξσuν έμπιστοσύνη σέ αυτol"ς πού κατο'..χο6ν στήν Ρώμη και άπό τούς όποίol,; διαδόθηκε η έορτή ","τ/ κατά τήν σuυχεκμιμένyj μiρα τοο χρόνου καί τήν!':μαθαν και ά χριστιανοί τ/ς Άνατολής. Άλλωστε, οίίτε καί ό ΕύαΥγελιστής άνέφερε τοχαία τό χρόνο αύτό της άπογραφης. αλλά μi σκοπό νά μδις φανερώσει καί γνωστοποιήσει καί τ/ν ημέρα τής γεννήσεως κα( τ/ν θεία Οικονομία. Διότι ό ΛUγouστoς δέν ί'βγαλε τ/ν διαταγή από μόνος το'" δ θεός ήταν 'Εκείνος πol', ι,ποκινησε τ/ν Φuχή το\}, ώστε αθ~λά το" νά ύπηρ~τήσει στό εργο τής ένσάρκou παρouσίας τοο Moνoγ~νους Υιου τοο θεοο.

16 .. "6,,- 6,,-(h!...,... Μnά τίς δοο αι',τι:ς ά"ooεiξεlς ό ίερός Πατήρ προβαίνει στ/ν XUΡιώτερη χα, άναλυτιχότερη άπό&ιξ'1. τή" όποία στ/ρίζει σέ 1tOλλά χωρ(α τής Άγiιxς Ι"ραφής. ί\{ιχ,χά Eπr.ηημα'νε, δτι ή Παναγία σονέλαβε τόν Κύριο τόν εχτο μηvα τής κυήσεως της "Ελισάβετ. ~Arα, α.. βρεθεί δ μήνας κατά τι... 6"'0'" σιονέλαβε ή 1Ξλωάβετ τόν Τίμιο Πρόδρ.ομυ, tiά β{jεθεί χαί ό μήνας κατά τόν όπο1ο γεwήoηχε ό Χριστός. '0 μήνας πάλι κατά τόν όποω συν"λαβι: ή Έλ, σάβετ θά βρεθεί, αν βι>εθεί l'φ ώτα δ χαφός κατά τόν ο'ιποίο δ Zαχαr«<ς ελαβε άπ<, τόν άγγελο τό χcφμόσυνο μή\ιιjμα τής γεwήσεως τou Πρ00ρ6μοο. Σύμφωνα μέ τό Ε">αnt'λl.O δ Ζαχαρίας ε(δε τή" άγγελιχη όπτασία, όταν μόνος του ι:,ς άρχιερέας Ουμίαζε μέ"'" ".ά "Λγια των ί\γίων. ης γvωστόν δμως. κατά τόν Mωσαi:χό Ι'όμο δ άρχ,φιας Οιιμίαζε στά άγια των άyύuν μία φορά τόν χρ{ιυο. ΑΙΙτό σιινtβα,νε κατά τ/" έιιρτή τής σκη\οοmη;'ας τήν [Οη τού έβδόμ<>ο) έβι:>αίκοο μηιιός. Τήν έορτή αύτή συνiχι.ζα~ \tά teaoin., Ιστω χα; χωρίς ναό, Ουσίες χα; ίεrατε<o, οι Ίr:>ι>δαισ-. τή\> έποχή πού μιλούσε ό 'Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αύτό χα; ώς μάρτιιρες τou συγχεχρψi""" χρό\>ot> χατά frn ijπffio οί 'Εβραίοι πλooσα~ τή\> έορτή της Σχ'1VOΠ'1Υίας ό ίφός Πατήρ φίρ \>ει τοός ϊδ,υ"ς τούς άχρι.>ατές tqot>. Λύτοί Υ"ώρι.ζα\> έχ τώ\> πραυμάτω\> ότι οί Ίοοδα<οι ιlόρταζα\> αύτή τή\> Ε;,ιρτή πρός τι! τέλος τolί Μαχεδο\>ιχοίί μ'1\>qς

17 ' <. Β,,'&Ιο.υ. " Γορπια!οο, ό όπα/ος άντιστo<χ~ι μέ τό διάστημα από τίς ] 5 Ai>γσύστOl) μέχρι τίς ] 5 Σ~πτψβρiι>ιJ. Ούτως Εχόντων των πραγμάτων, ή Ί,λισάβtτ σιινίλαβ~ τόν Πρόδρομο λιγο μετά τόν Γορπιαίσ μήνα."εξι μήνες μετά σιινίλαβε ή Παναγία χα! ΟΟΤΕρα από (ν/"α μήνες γεννήθηχε ό Χριστός. Γι' αίιτό, χαταλήγει ό i.ιφός Xρuσooτoμoς, πολ'; σωστά οι πιστα έoρτάζoυv αύτή τ/ν ήμ~ρoμηνία τ/ν Γέννηση τοο KU(J'ίou ΊησΟΟ. 'Εδώ 061 ΠΡ"ΠΕΙ να διεωφινισo~ι ή tξyjς λ~πτoμέρεια. Ό ίερός XρuσOOτo μας δέν χρησψοποιει όνόματα μηνών ποι) Ειναι σέ χρήση σήμφα, αλλά αι'"ά 7100 χρησψοποι.οι)νταν στή σιιγκεχρψένη έποχή χαι τόν τόπο 7100 ζούσε. "ΩστΟΟο Είναι Ευχολο να liιαπιστώnει xάπowς ότι ώς ημερομηνία y~σεως τοο Kιιr!oυ iwoe' τ/ν 25'1 τοο μηνός Δεχψβριου, πρωτα πρώτα αν άvτι στotχήσει τοίις μήν~ς,",,00 άναφiρει μέ τοός μήνες ποο είναι σέ χρήση σήμ~ρα χαι δει>τερον αν λάβει "π' δψη τοο άπό τ/ν ίστορ!α ότι ή Εορτ/ των Χριστooγi""",ν τής 25ης Δ~xψβρίooι εί<τήχθη στή Ι'ώμη γtjρω στό 335 μ.χ. χαί από έχει μεταδόιιηχε στήν υπόλοιπη Δύση χαι Άνατολή (βλ )\Ρχψ. Βασιλείου Κ. Στεφαv!δou, Έχχλησιαστιχή "Ιστορία Έχδόσε'ς _Άστ/ρο, ΆΟηνα 5 Ι 990, (J. 313). "Εχτός από τ6ν ίερό Χρυσόστομο, δ δπο1.ος ήταν τότ~,""ρ~σβι>τφας στ/ν Άντωχεια, στήν ~ισαyωyή χαι παγiωση τής έορτής των Xριστoιιγι'wων τ/ν 25ην Δεχεμβρίοοι πρωτεoovτα ρόλο ίπαιξαν ό ;\'1έγας Bασ!λ~wς στήν Καισάρεια τής Καππαδοχίας079 μ.χ.), ό ΓρηγόρWς δ θεολόυ<>ς στήν Kwvσταντινα">πολη (379 μ.χ,), χαι ό KιJριλλoς Άλεξανδρείας στήν ΈΧΧλησία τou (443 μ.χ.) (βλ. δ.π.). lϊ αίιτό λοιπόν πολύ όρθά χαι σύμφωνα μέ τήν Άγiα Γραφή ή ΈΧΧλφ!α τοποθέτησε τήν σι,λληφη το;; Προδρόμοιι στίς 23 Σεπτεμβρ!ου, τόν ΕΟΟπελισμό τής Θεοτόχοιι εξι μήνες μετά, στίς 25 Μαρτίου, χαι μετά Εν/έα μηνες, στις 25 Δεxcμβρ!oυ, τήν γέννηση τού ΚιιΡ!οο ήμων '1ησού Χριστού,

18 .. '0'" 6,,-θ~.<u. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΙΙΣ ΟΡΘΟ.'10ΞΙΙΣ ΕΚΚΛΙΙΣΙΑΣ ΣΤΙΙΝ ΠΡΟΛΙΙΨΙΙ ΤΗΣ ψγχικησ ΛΣΘΕΝΕJΛΣ "Ο πως είχαν..""ίσε, οί ΠΡΟφ1)τες σ~ή" ngtaa,ιx Διαθήκη, βασική ""ωχή τοο ερύση τοι> ""εσσίσ θι' η."αν ή θεραπεια των ασοενων. Ό Κ6Ρώς μας είνα, ό iστρός -ι;ών Φυχ"''' "αε τών σωμάτων, Κι οταν ρωτήθηκε αν τφάυματι ηταν ό Μεσσίας. ό Ίησούς απάντησε μι τα λόγια -ιοο πroφήτη Ήσαία. Τυφλοί ξαναβλi 7':00'\1 και κouτσol περπατ""ν, λετφα καθαρίζονται χαί χouφοί ιixou". Άλλά "αί Π'Η"ίς μαθητές του ό Kιίrιoς Eδωnε.έξουσία "άνω ο' όλα τά <'Ιαψόνια και δύναμη νιi θφαπει',"j" άρρώστιες. Τούς εστειλε vά κηρύττουν τή βασιλεία τού θεού και νά για.ρε"...," τοός i.φρt:)(ιτοος. ί\νάμεσα στι.; πoλυπolχιλες άρρωστ"'ς, σ,ψπφ,λαμβιiνoνται καε οι Ψυχιατρικές ασθένειες. οί όπo~ς δπως όλα yνωρiζouμε, πονούν καε βασανίζουν πολύ κόσμο. ~E""" μεγά λο μέρος των άσ6ενων πού βλιπouμε ι.χ ίοπόλοιπο\ yιιxrrn(, έχτός από.ouς ψυχιά.ρouς, ~ίvα, έπιβαρυμι:vo, μέ χάποια μορφή "ει>ρωπης, άγχώδouς συχvι).φ<i, η χα' ψύχωσης! Σ.ό σημείο αίιτ6 1Μ ηθι:λα vά ΤΟ"' σω δτι ή χρησψ"πoiηση.ης ρίζας.ψuχ-. άπό τίς (Ι!;προ"ες έπ\σ.ήμες

19 "e.. 6~ό.., " τou άνθρώπou (π.χ. ΦuX,, λoyιι., ΦuX-IαTρt><Tι, ΦuX-ανάλ'ιση. Φυχ,, Οφαπtlα κλπ.), ει"'''' καταχρηστική και δέιι παραπέμπει στ/ν fv\'ow. τ/ζ ΦuXης. σπως τ/" κατα'ιο<>υύμε στήν όρθό&ξη θεσλουιχή παράοοση. ΟΙ έν λόυφ έπιστημες δέν άσχολσύνται οοοιαστικά μι τήν ΦUΧή τού ό:νορώπou - δέν εχouv τις.-:ρο. υποθέσεις ή τό. tfjyauίιx Υιά κάτι τέτοιο - άλλά μi,iς οιψπφιφσρ,κές έκδη λώσεις και τις δ,α:tαραχές στό έπίπεοο των διαπροσωπιχων σχι:<'ιεων της πεπτωχυiας άνθρώπ'\πjς φύσεως. Οί έπιστήμες του ανθρώποο (ΦuΧOλOyiα _ Φuχιατριχή) σ,ηrίζοιπαl κατά βάση στή μελέτ/ τού.πεπτωκότος άν6(>ώπου. και άyνuoίίν τiς άνθρω1ω λογικές και ΦuΧOλoγικές προ. σεγγίσεις π06 βασίζονται ατή" άγωπνε"ματtκή έμπεφiα. τα).άνισταμivoυ. (δηλαδή θεώμε \'Οα) άilορώπqu, ί'iπως αυτές διασώζυ... ταl οτή" πατ!ψιχ1\ χαί άσκητική γραμματεία -ι:τις ΌρΟό3ι.>ξης Ά"α-:,ολtl<ης Παρά δοσης. Στήν ίψθδ&ιξη παρά3οση τό μυστήριο τής μετανoiας εξoμoλoyήσεως, διέπει δλόκληρη τήν ζωή τ/ς εκκληnίας, καθώς ή νήφη, δηλαδή δ άγώνας κατά τών παοών, χα, ή προσπάθεια γο.ά τήν κα~άκτηση τής άγtότ/~ας. τής θεάσεως. καθορίζε, τ(, ηοος τοίί <'>rooδόξoo χpι<7τlανoo. Γο.ά τόν όρuόδ<>ξ" ποψενα η ποψευόμενο, πρέπε'. ν6 ε1νω σαφ':ς καί ξεκάθαρο στl τό μοοτήριο τής ίεράς έξομολογήσεως ε1να, θεμελl.ώδες και.έκ τών ων ούχ άνω. γο.ά τήν ζ~)ή τ/ς υροόδοξης Έκκλησίας. Τό θεόσδοτο αυ~ό μοοτ/ριο ~ δέν πρεπει νά σι>"ι'χ':ετω μ': χαμμο.ά άπό τ(ς διάφορες.φ.,χο.λογα':ς μεθόδοι>ς κα,,φι>χ".θεραπεοταές τεχνα':ς. - διν αποσκοπεί στήν 'ΦuΧO.λOγαή άνακooφιnη, άλλά στήν κά{kφση άπό τά πάση, στον άγιασμό καί στή ΟΕαοη τού άνθρώποο. - δέν στηρίζεται σε όροολογικές. γενικής χρήσεως χα, έφαρμο'(ijς τεχνικές. άλλά στόν φω~\oμό άπό τό Άγιο Πνείιμα, τόσο τοο} έξ"μολογούμεwκ', όσο χα, ΤQOΙ πvεoματιχoυ πατ':ρα. "Η θεραπευταή δύναμη του μooτ/ρίou τ/ς μετανοίας. δέν ε1να, έχ του κόσμοο τούτοο, άφού oτ/ρiζετα'~ οχι σέ χ~ιστές μεθόδoιj.ς, άλλά στις αχ~,

20 " '6<. 6α1Jiw. στες tνcρυε!!:ς της Άγtας τρw.οος. υ χηστός. δηλαδή θνητός, ανθρωπος μπορεί Υά επιζήσει, Υά νικήσει τόν θάνατο, μόνο αν βυεί άπό τι,,,. ωυ." του, αν συνδεθεί χαί σχετιστεί μι κάτι ακτιστο, και τό μόυο αχτιστο ειvαι ό άκnστας θεός. Είναι άνθρώπιl'o vά άμαρτά\'()(}~. Μόνο ό θεός είναι αναμάρτητος. Μφlχα όμως αμαρτήματα μας απωornjν-<αι στό άσυνεί<'lητo, γίνονται,ραύματα πο(> μας βασανίζουν χαι Επηρεάζουν τόσο τή διχή μας 000 καί τ/ν ζωη τών άλλων γύρω μας. Τό μuστήpιo της MεταllO!ας μπορεί vά μας άπαλλάξειάπό τiς """έπε"'ς τής ό.μαρτιας, τuψεις έν<jχές, αvτικoιllωνιxότητα. Μι.ά ησιιχη συνείδηση δίνει στόν ανθρωπυ Φuχική!σορροπ!α χα( άποτρι:πε, τίς άοοένειες έχε'νες πού Ιχουν τήν αιτία tw; στήν φ,'χική διάθεση. Ό Κύριος είπε στόν παραλ",ι"ό τού EooyγeAtou μετά τ/ν Οφαπεία του <Βλέπεις, εχεις γίνει χαλά' άr.ό δω χαι πέρα μήν άμαρτάνεις ytά vά μήν πάθεις rinote χεψότερο" Καί ό ~Aγιoς ΊωάWΗς δ Xρuσooτoμoς γράφει.ετναι iατρεω αι',τ6 τό πνευ, ματιχό σπίτι (ή ΈκκλTισiα) γtά νά θεραπει'>ο!>με τά η:>αυματα πσί> δεχόμαστε άπ' Ιξω. Σέ συγχρονες. της τελευταiας δεκαετίας, Ψυχιατριχiς εργασίες καί μελέτες. ή θρησκεuτικότψα άναγ'j«>ρίζετω δτι παίζει ούσιώδη ρόλο στήν άνθρώ πιν" Ψυχολογία, αφού αποτελεϊ δ,ν/αμη τ"" π<>λιτισμού καί Εκφραση τοο εσωτφικοο περιβάλλοντος τού άτόμου. 'ο άνθρωπος δέν είναι μ6νο αί>τό Π<>U μπ"f"xίν νά π(xloεγγ(σουν οι είδικο" "Επιπλέον, εχει τεκμηριωοεί δ ευεργετικός ρόλος τής θρησκωτιχής πίστης καί ζωής, στήν ψυχική υγεiα και προληπτικά καί Οεραπωτικά. Σι ανασκόπηση ερευνών βρέοηκε βελτίωση της Ψ"χ..,6jς λειτouργiας άσθεvων. λιγότερες νοσηλείες, αν θρήσκωαν rn: 'ίδιοι η τό περιβάλλον ποο τοος φρόντιζε. Διαπ'.οτώΟηκε λιγότερη κατάθλιψη σε θρησκείιοντες, χαμηλότερα έπίπεδα στρές και καλύτερη διαχείριση τοι>. Ο, πιστοί αναφiροον περισσότερη "ψοσωπική ευτοχία, πού άπ<>δiδεται στήν κοινωνική στ/ριςη τής Ι:κκλησ'.αστικής KOι'ιlόττr:ας και στό α'iσoημα εγγύτη τας πρός τό θεό. Έπίσης, χαρακτηρίζονται από καλύτερη σωματική υγεία καί μεγαλ';τερο π(xloδόκψο έπ'.βίωσης. Έννοείται πώς οι πιστοί παrouσώ! ζow,,-ταθερά λιγό-τερες αί>τοκτονίες και μικρότερη χρήση εξαρτησιογόνων οί>σιών. Ένδιαφέι>ον παρο"σιάζοον οι παρατηρήσεις δτι περισσότερη Ψυχική ύγεία σχετίζεται μι: γνήσια έnωτερίκή θρηnκευτικότητα, παρά με εξωτερική.,υπική OρησΚει>τtκότητα κα( πώς ο, πιστοί τά εβγαζαν καλύτερα περα μέ τίς δοσκολίες τ/ς ζωής, όταν είχαν τήν αντίληψη "τι συνεργάζονται μέ τόν Θεό κα( δταν μπορ<>ίκ>αν νά δώσουν πνευματικό νόημα στίς αντ'.ξοοτητες. Τέλος

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα Η Μαρία Τζιρίτα μιλά για το τελευταίο της βιβλίο «Ιόλη», στο Πινάκιο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου

Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Να αγαπώ και να Αποδέχομαι τον εαυτό μου Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα