Πιρl,διι:r ~ι:δoση Εν ριο["=ν Σt,άξΙ\Ι:Υ \ίtι:ν '1,\ Άγ Γεtι:ργίoι: Γιoννιrσώ. Βα-θ-έων ",.. ΤΙ'Χ("ΙΙ ΔFΚΙ '1lll'ι())..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιρl,διι:r ~ι:δoση Εν ριο["=ν Σt,άξΙ\Ι:Υ \ίtι:ν '1,\ Άγ Γεtι:ργίoι: Γιoννιrσώ. Βα-θ-έων ",.. ΤΙ'Χ("ΙΙ ΔFΚΙ '1lll'ι()).."

Transcript

1 Πιρl,διι:r ~ι:δoση Εν ριο["=ν Σt,άξΙ\Ι:Υ \ίtι:ν '1,\ Άγ Γεtι:ργίoι: Γιoννιrσώ '6κ ",.. ΤΙ'Χ("ΙΙ ΔFΚΙ '1lll'ι()).. Βα-θ-έων

2 ΠθΡΙθΧΟΜθΝλ Έoρτσιrn~Ις ιό):tς όπά ιό,,'εκ Bαθiων» 3 ΓιΟΨΟVfoρua; ΈΥιάικλιος Xρισrouytwι.ιν του ΣtβooμIwrάrou Hητρonoλlτou Έδισσης Πα/.ηι; 1(0Ι 'Aλμωπioς Κ. Ίωήλ.. 4 Παιιριι:ός λ6υ0ς:..πώς θά βoδiσωμι. δnως οι μόυοι, πρός 0\Miντησι ΤΟΟ τqθmoς Xρισroϋ» 6 liocι<; ισii "Α.,.,.....,. "Κ "ι ~ 1"6ο6ι", ' Είιιι rιρι.ι.- ιιf1φilifi'ioii'ji.ii -ι-...ισii Ίφο;ι "",.j μoιr "It""ό μι ".,. Iμιρa r~ ισίί Lφιoιo,...,...~ ' "Ο ΡόΙ.σς "κ Ί'J$'" ; ~ις Έι<ιdηι:ιooς...~ ι'ις tuι.-iκuι«ιaι;. Πφi ιiκ "":Ι:'ί'κ...~ - WΉ 1'0" """" Ι ". Γ...tς"., \ Ι ιap.:.ι 8.' _όιiιιo; Ίφί """ρόπω/ιιι; ~ l1iuης <Qι ' '''I'_~ τσι-;λ Έ_ ΤΟ b "'"'" Τ. b 11ηtpι:ιιιώιιι..., 9 -",... l~ " " nφoι>ilunj~t... ",-.. r.-y... '-1. '~τ- Γ""ITfίoυ Γ..-tιι; Ιφ&;M~l'δc:om); IΙ~ &.. ~=ι.;,1:.&6.ω ιd 111" "" Ι...r.,. W~"'" 1m... ~,,~. ".ψωj:iσ... ΙΟΗ.'....'1'."'. Οι ""'1φ6c; "'-'<; λ'f'l'" Γ~r_~ τ..ιιι...κ ΔU~'1-'1; '1wcR-ι<;!~ "'ση "X..nι 1:ι<φD.uoo: Δ",r.ψrιι;\I~ ".ιrφfi.<ιo:o ΟΕ.'...:twτaxnxtι /Iμόt& ~ tο.06~σ..τ...~χ. Άντa_Tiιo; 1. \lητρο"ω..ω;: '1φa.o.:;x~'lcι:,,~ \I...'~."~, I\<ιoι)...δoo."t Πι:Ιψφ).η Χ.!.<u<~.nt'*-o:T_~"" ΈxWπωaη: Γι $ Ι, <fx\cι; \"'ΑΟ-';!λ.,~ ΙΑ, 57009~n:ιλ 2}IΟ 75~H" Δ~: 1 '" λτ l...,.:rr;ou 1_."""'.n , Tr,)..: ~1" Φαξ: ll}"~.-"'..ι,nl<><' ιnoι41..."..." 16 "cρorιiiwi",,_rnlln<ι:i~. Γ\ρ<>αφ<tu<.ί Iι>φoρtι; ><ιd tιφ-ιιa.tτ "Τ/~ mύ~_ ι.ι.."φ" ; _~",.ι~""_,η Ρ'_ """.

3 'Ι;>", 6cr&"... _, ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΛΤΛΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ..... Άλλά τ{ w::ί πω η "'~ w::ί μιλήσω. Διόπ μί yεμ~..' ιi"ό Κά,άπλη';η,ό θαύμά. Ό Πάλάιά; 'ών ~μ<'(>ων lytv~ ",,,,,δι. ixn"wκ; ποι) κάo~,,,,, σι! ιψόw, ψηλό και μ~yαλo π~πfι, ωπo(kτεiται σέ φάτvη. ό ιi"λφιαστoς. ό ιiπl!ι>(".",ς, ό ιiσιί,.oετoς και ιiσώ ματος τυλιγnά' μι! ιiloo(>ώ:.,,,,,,,, χέρια. ίκτιwς ποο σπάζε, τά δτσμά τής 6μάρriας.,υλΙμτ", σέ ".",ι:iρyα"... έπε:δή "ύrιj τι".., ή θέλησή τ,,<>. Δ,6π θέλει rιjν στψια v6 τ/ν με,αβάλε,,,.1!,ψή. τ/ν σ&>ξιί> "'" rιjν iv&;"tl μι! δ6ξ". τήν καrιiσταπη,ής "'ροofkjmj;: w::ί rιjν μ&ταβάλ.., σέ τρόπ:ο ά~τ/ς. Ι, "ύτό λ",1<w λαμβάνε, τό σώμα μου. ytι:i v6 χω(.'έσω έυώ μέσα μου τόν λόγο αυ",ί)' και. ιiφoιj Ιλ"fJε το πωμ" μ'''', /'00 δiντ, τ6 ΠντΙ-ψα.-ου. ώστε. δι""ν,ας "ύτά; σι μivα και "αί{>voνταςάπό μένα. w::ί μα; πρoσφt~ι τον θrισαυrxι <i!. αiώ"""ς ζωής. Π"ίι,ντ, τή σάρκα μικ"" ytι:i vά ι'l! άμστ,' μικ, δίνε, τ6 Πντύμα του. ytd νά μέ σώστ~" (/φού XfJuaQO"lμoυ) θύχύl-,"""< "',6.' ",,,,4,;.,, "Β"""''''''''Ι'; b -r~χ4~"ζ "ύt!""<.- ό ό.,.ο'''ζιλ"f>. τ6 σ,;,ι'" l..-ι~ Ι'~ ι-'''ου σ",ο.,.6 -r~ ~,"-~ Ι-'αζ o<u"~e"',.,~ /,αζ "[,,Ι,σ.. <ι. )"'.ου/,< "'e"j,/,,,~,,,-<i...υ'~,,' TOC' θ~αί'i "..-,4J;O'T<~ O(α~'';' ~~. O('Ψ~"'" Ύ'".ό ;,f.,,,,.f}<>"i'~.ci.,,,.. λ.f}ου/,~ α..-~ (,(ασ,λ<,α τι'" 0"e""w. Κ,,",α Xct<ΓΓ<:><',..,.«.a "'" "'<ψ,,--τooι.q. "-"'e""'4'όe".ό 2Q(j7 ",',,- 6«σι...

4 ',,- (lo;rtilw" ΠΟIΜΑΝΤΟΡΙΚΗ εγκυκλιοσ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜ1ΩΤΛΙΌγΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΙΙΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ χ. ΙΩΗΛ nρi><;,ον ιίισιβij Κλiipα 00; IΟν ιiιλoβii i.oό τής κοθ' τ';μος 'Ιφας Μητροπόλε... "Έ,ικl\I ιδυ υ/όοι σιίrής ιο" πρωιόι()l(ιw ΚΟ" lσrraργά'mljlν αιirδy lιι φdf\l~" 'Ayαπιyraι Ιν Xpιm9 δδελφoi. χοίρετ[ /ν Kυρi~ π/ινιοιιl 1?: το πσνθοuμαστσ yηoσv6<; ri'jς rι"'"'ισι... 'ού Κυρίοο ~ μας ςεχωριστή θιση ΚΟΤΕχι:' τό σrrψ.oιo "ο; ~ φάινη δπ"" 'f'vi'!\θηι:ι "ο; ΙΙ",,<λiθφ;ι. την ΙΙXUι_ή πlιηpaφoρia Ιιροο. μιθο όπό 'όv [ΟΟΥγΕλισll,! Λoo.ii "ωι lrco:ιv "'. ~Iό"; αιiπ]ς mv nρι.ιrόroκov και άmapγι:io;ωσcv σιίrδν ι. Φ<ΠvrJ. διό" 00' ΙΙν αιίrιιις "'Π'ος f,; '9 Kσιaλύμσ" (Λοοι:. 2.7). Άπό τό χι.>ρio αιfrό (jjλoyo όvo... οι ιό Ιρώιημο; ποο βρι<ι<όταν ~ Φ<Jτνη: Η παllδoχtίo. σt σnτjλα'o ~ σι "όποιο σπίτι: Τό EιίιJytiλισ δίν μας πλη~ tιtoφm. 'ιi,ναφtρouv μόνο δη ycννήθηκ' σί φστνη όλ<). Υ<Ν ψμ;. μιοα <Jt [\/Ον O'foίiλo. 'Επίσης, 1'16 rι]ν φάrνη ~αι ιό σπόρυαvo 100 ΧΡισιού ΥΙνηοι λόυοι; "α, όπό τόν δυυιλο δ δπo<e>ς πληροψόρηοι: 'cm.>ς βooι<c>ύς; "εύρήιmc 1JιΚ;oς lanapyαyωμίvσv ιm; κ:πμιvoν '" Φdrv:ι... (Λοο,,- 1. Ι η. Ό Oj'loς Ίoικrrίvoς ό φ.λ6σοφοι; "01 μάρτυρος '00 δευτιρου μπα X~στΌV αιώνα /.1'((,: ΙΠcιδι/ ΊωοήΦ ούκ cfχεν Ιν '!ί κώμα {MΙvrι "00...,ισλύοαι. lν OIIιμcι;" 7'" αιiνtmις,ίjς πόλfως <o,o,ooc'. Δηλaδ<j. lnιιδή ό ΊwσιΊΦ δί:ν ιφii., mή Βηθλι:Ιμ τόπο δ<αμoνiίς,,atu.ooι oi: ίνα σπιy..aιo κοντά σιήν πόλη. λ/λοι; Ι'ι<λησ'ασιtκOςσιιyypαφiας λiyt, δτ, 1Ον lρi'o αιι:.νο φα. yνootό τό σπ(ιλa,o τής Γι:νo.ήcIt Xρoσroo; "δι,'.:vυται <ό lιι 8ιιθλΕίμ σπηλοια., lνθo~, Kai ιj lιι ιι;ι σπηλαι't' Φάrνη. ίvθo 'σπαpγσvωθrf'. Ί::oo~ν δηλoδiί τό σπιy..a.o κσ1 τ/ Φότνη δποο yrννήθηκι δ Koji>'oς. Ή mjλjvη Φό'vΗ. δποο δνακλiθηk[ δ e,clvθixjnoς, uπηρχι οοί ΙπρoσκwιITO δπο τοίις πισταίις μi):ρι οοί τον l[τορτο ol""'q, Τό σπήλσιο Κ01 ~ tci""l, πού ι1να, (οτά τόν uμ""υρόφο τό χωρια" Ν ι;, d.l"λiθiι ό dxωp'lro(. ίχοο" πολλά vά μας δ<oo~ooν. Έ. πρώ,,,,ς μας OOxvouν lήν μι;υάλη lσπ,'''''''''' ToιJ Χ,ιςστοο. ΑύτΟς ποίι διν δρ,ζπα, δπό οομίο δινομη. δλλά φiζί:ι ιό σύμπαν. πφιoρiψα, μίao σιο οκστ,""ο σπfv.aια

5 'e.. Bttfι"... _ ; Υιό!iJν σι.πηρiα τοο κόσμαιι, Τό παιδioν 'Iησoίi<;, ιό "ooρσ'loίj παλιιιόιεpov", πφωρίζπαι Ικι>ύσια μισο ατrrι mι.rι:ικη φι.iτνη. 'Ο δί'ας 'Αμφιλ/ιχιος 'j<ov1oo fνώπι,,", ιηι; φόιvηι; 100 'Irpαι.ί δναφωνtί'"'o φάτνη, ι:ι Φάτνη. οι.ιμμέ'οχι,ώιι Χφοιι{kjμ ιm; όjjόπμc,,;w ΣιρσΦcίι/, Τ oνiζ<ι brvισδι'ι δη ~ Φάτνη μπφι <α\ ουιή στήν δόξα,,:;;ν Xcρoυβιίμ,lπί Μ bnιxwii μαριυριιται καθήμενος ό Κύρ<ος ιοο ΟΟραναι.ί <α\ ιηι;-.,.ης, "0\ ιψόιο, σπως ιό ΣιραΦcΙμ.,ά όπιχα δοζολσυώι σι.ινqώς l/ιν Klψiα ι:.; αi tyyύτcρις πplις τ/ιν Θro σόρό"ις διμιμιις, 'Ο ΛόΥος τοο θιοο Ινδύθη"ι τήν δyθρwπ,"'] φοοη Kai σπαρ~νώθηκε, /ι.ij,.ά μπά!ijν 'Ανόστα σή Του πραiβαλε μέσο όπο ιό σπάρυ<!να τοο θαll<iταιι Kai τής lαφίi<;. ΈΥινι lλι:lίθφoς /ινόμιοα ατούς νι:"ροι:;ς. 'Η δμαρτία ομίφινc ιrnι όνθρι..>πα. Γι' αυιο "α; ό ΦιM..epωπoς ΚύΡΗ>ς αμι"ρύνθr; ΚΙ <ατό τό όνθρώπινα μιοα ατό σrrήλαιo, Υ'ό νό μιyαλιn"!ijν ΙΙI'6j':ιώΠΙ"'] ΦUΣΗ. Στroρyα'o'ώθηi<ι ~ ζι.ιο1. ί'δ ν/ι δiαρρι)ξιι ιό &<11,0 ιοο θανότοο Kai vά Ιπιαφiy{ιι μι ιό διομό ιης /ιφθαρσίας 10Ος ΙΙ'ο'θρώποος. ΜΙσα ατή Φιιινη ιοο κόαμοο η.νc ~ ζι..ιοποιάς τραφη '"'" ΙΙ'ο'θρώπι.Ν. ΠροοΦι'ριιαι καθημιριν/ι Υ'Δ ν/ι ζήοοομε ΨιΙς. KάIΠ ΦορΔ ποο),wi,ai ή θιία EU).'lPΙαTia ατήν Άί'α Τράπιζα, ~ όπαα [ίναι το θoooαατιip-α της ΈKιdησίας Kai ψι π/ι.pιl τή &ιαη τής Φα/νης '00 σπτγ.αιοο fίίι; BηθΛCΙμ. προοφιριιαι ό -Αριας ιης Zι.Jης "di fjρcxjιν,οις π'σroi(. Έι", μπoρι:ιw νά ζιioαw αϊώνοα.α\ νά /ιπoβάλαw ΙΙπό μloα ιouς ιήν π"ρία όπό ιό ζιjλo<ιραια τής όμαρτίας. οι πιριooότtρoι /ινθρwιτ", ιίς ήμιρις αυιtς OU't"I'>IQVνιOI όπο ιό ί'ορτινά ατολίδια, ιο όπιχα αιινή&>ς δναπαρισroiiν ιό σπι}ί.α,ο κα; ιη φι.;ι"'] μι φόπο φ.ολ.<λορικό και jχ>μαvιι./ι. Χριιάζι:ται δμως ν/ι ζιπ[ράoouμ' ιό ΟΟμβσλα, πριπ" ν/ι Ιμβαθιίνσυμι,δν νow ιις OOραvOν μιrαθiνrι( ιm'ι~ Kilιι.χιη.ai στήν ταπ"ν<.>αη τοο Χρ<ατ"'λ ό /ιπσioς Kα'αδt;(θηKΙ νό YΙWηθι:Τ αι σπήλαιο κα; σι φόινη δπό /ιυ.:;πη προς ιό~ δ'ο'θρι..>πο, Ας <α'ανuχθoίίμι δπ/ι oίιtl) ιήν ΙΙκοlόληπτη σιιυι:ατόβααη <ai δς πρασπαθήooιjμε νό προοιυυί ΟΟΙιμι ιό μιιστήριο fίίι; M..epωπία[ως 'Ορθόδοξο. Αι; ταπει~μι Ιvι;,πιόlι της ι/ιν ΙαUΙό μας. Αι;,,<ήoαuμι τή φιλαuιία μας, Ας ίj+ωθooμ, ΠVΙLlμσηKδ οομμπιχοντας ιm'ι θ';α ΕUχαρ<σriα μι βαθι:ιό μπόνοια Kai ιις <I;<inης <1...00'1""1'. δηλαδη σι δ...απόδααη αιiτfις ιης όυ.:;πης. 'Ως ταπι,υ/ις ΈπΙσκοπος αιiτfις τής MηιpαπΌΛCως ε~αι σι δλα<ις. κληρικούς κα; λα'κοιίς, vό (ήσow τό με)'όλο '(ηqvός 1ής rιwήσιως τοο Xρισroo πού ΠΡαwα,οn",ήθηκε μισα ιm'ι Φιιινη. μι iιyι:ία.ιιχi\ς Kai σώμαιος. μι μπόνοια κα\ ταπ(ίνωαη. μι ΠV[Uμαιικ/j).'lρι\. Kai Iι~lJJaoη. ΧρόνΙα πολ/ό κα\ ιύλαυημέναl 'Ο Έδiooης. Πα/ης καί Ά)Ψι.JπΙας ΙΩΗΛ

6 '{ι" 6~':... Πατεραός Λόγος Πώς..(tci 6α&ίσωμε. ο-ιτωζ οί μάγοι, 1Τβός aυvcivτi1.ul,ου τεχi)-έvτος Χειστου ΑΓιΟΥ At~OIMOV ΤΗΣ ΧΙΟΥ,Δόξα t... ίιψi.σ'oις θu;ι χα, Επί t.. ~πoι:; WOOx!ll-. 'f'); ιiρr,ν'η λύτά. l<ιαmαν nί 0;yyW.x. α JAάτoι όδ~ ά::ο Τν/ ιiστφα lor.eu"" O(Γιl w; 1lkιι", "όν <q{br:a erov. α μιiyoι &.ά Iiά Wpoι.rv,ό\ο Χρ<στον. τ,>loaoύθrp... τόν άστιρα. λύτός ό άσπιf> Τιτο dnu.o; χαί Εφαίνι:το ly [<δα; άστιρος χα! ώδη'τοίιοε τούς μάγοα;. AίI,oi 0\ μάτοι δtν ή-:αν άπ' αiι,σύς τους μάυοικ;. r.oύ xαμwιυν τά; μαyriαςιwτoί ήταν ιiατρol.όyα χαί tr-ώρt. ζα... τούς άστίριι.ς. \ιόλ\.ς λο;κπόν dδo.ι τόν ιxσ"':tpα τ!; τ/v ιn.α,oar,-... Eyvώρlι:ια" δ"':ι αίι"ό [,..." μήvuμα

7 e.. 6,,-θ',υ , πώς μέλλει νά rtvνη&fj tva; σωτήρ τοίί χόσμou' ίνας μιυας βασιλεύς. 'επiiyαν λο'.πόν νά τόν πroσχ<.>νήσoln "αι τού ι'πρόσφεραν χα( τά δώρα τους ό μέν τού ι'τφόσφε(>t' χpuσόν ώς βασιλtα ό ίiλλoς: τού έπρόι:ιφερε λίβανον. ώς θεόν' ό δi ίiλλoς: τού Ιπρόσφερε σμύρνα. Ή σμύρνα είναι tw>' μίίρον, μι τό o:r:oίoν άλειφαν τούς νεχρούς χαί προειχόνtζε τ/ν ταφήν "αι τόν θάνατον πού θά έπάθαινε. Τώρα, ήμείς πώς θά παμε νά δούμεν τόν Χριστόν; τι χρειαζόμεθα; Οί μάυοι διά νό πανε νά τόν προσκυνήσουν. δοό χρόνια έχοπίασανδήτε τι έ:r:ιμονή είχ.αν, τι ύπομονή, Τ' εύλάβεια, τι ανδ(jεία, νά περπατούν δίκι χρόνια, μι τόσας χαχouχ.ίας, μι' τόσας ταλι;ηπωρίας τ/ς ό&>ί:i. και δμως έπέμεναν, ώσπolj νά φθάσοιιν εις τ/ν oiκίαν πού Εμι;νεν ό Χρ'.στός, Υιά νά τόν πroσχυνήσoljν. Λοιπόν τι μας χρειάζεται χαι μάς, διά νά παμε νά τόν βρούμε χα' νά τόν πroσχυνήσωμεν χαι ήμεις; Διά νά φθάσωμεν νά 7';;ροσχυνήσωμεν χα' ήμεις τόν Χριστόν, ώς 0\ μάυοι, πρέπει νό περιπατήσουν οί πόδες μας μ'.ά στενή χαί τεθλιμμένην ijδόν. Αίιτ/ν τήν όδόν, τήν ίιπ<>ιαν βαδίζομεν τώρα. ΚαΙ χαθώ<; lxciilot ήταν έφω <'JΙΙXOIJtlIOt βεβαiως μέ δλα τά χρεια ζ<>ι)μενα, δι"τι τό μάχρος ΠΙς ό&>ί:i ή..,ο,-;ολι), ΟΟτω πως χα' ήμεις πρεπει νά έφ<>διασοώμεν μέ μιά πίστι. μι' μιά ανδρεία "αι μι' μιά μευάλη ψυχή "αι νά βαδiσωμεν ε<ς αίιτόν τ"ν δρόμο\'. l'::r:ειδή τό μάχρσι:; είναι :r:ολι) και θά τύχη χα! χειμώνας, Οά περάσωμεν χαί χρίοα και ζέστες και άνήφορα χαι χατήφορα' ΧιΧιαζόμεΟα λοιπόν μιά μεγάλη &ναμι. διά νά μήν άποχάμωμεν. ΚαΙ τι Οά τοίί προσφirωμεν έμεις; διν Εχομεν ήμε"ίς μήτε μιόρα πολι;τιμα. μήτε Χ.fI'J"'όν, μήτε λίβανον' έμε"ίς θά τού πρoσφι:rωμεν τάς άρετάς μας' τήν ίjπαχοήν μας, τήν ταπείνω σιν μας, τ/ν έυχοπήν τού θελήματός μας... μέ μιά εύλάβεια θά τα προσφι:rωμεν, μι μιά ύπoμovιj. μέ μιά έ:r:ιμuνή εις τό χαλδν κα, τ/ν αρετήν. μι μιά αι,ταπάρνησιν τού Ιαυτού μας χα( μέ μ'.ά ανδεία από Ψυχ.ής Οά βαδίσωμεν, διά νά φθάσωμεν χαι νά,",ροσχυνήσωμεν τόν γεννηθέντα Χριστόν.

8 ()~ 6<:rθ.",," Σάς βλέπω πώς εχcτε πμοουμίαν χαί ή ψυχή μου χαίρεται. Πrtπε, νά εχετε σι μι\ια, αγάπην χα( ύπαχοήν: διότι αν lι':ν εχετε άγάπην, διν Οά σάς άρέσouν αύτά πού σάς λtγω διό. νά το. εγχολπ":'νεσοε' χαι πάλι αν δέν Ιχετε ~,παχoήν. /ιιν Οό Ιχτελήτε αίιτά ποι; σάς διατάζω και διν θά πείθεσοε είς τούς λόγους μοο. Λύτά λοιπόν τφ':πει νά Ιχωμεν, <'Ιιά νά ήμπο(,ισωμεν νά φοάσωμεν τόν Χρι στόν. Άλλά <'.φάγε δέν χρειαζόμεοα νά δοομεν χαί ήμεις χανι\ιαν άστιρα, (Ι,ά νά μή χάσωμεν τόν l'ιμόμον, καοώς εφαίνετο χαί εις τούς μάγους; Λίιτός είναι αί άrεταί' χαί μι τάς άρηάς Οά,6ν άπολαοοωμεν όλίγον χατ' "λίγον. 'Όταν Ιχωμεν τάς αρε τάς πού ετπαμεν, τ/ν π(στιν, τ/ν άγάπην χαί τήν ίir.axoήv, τότε Οά λάμψn χάποw\l φως μέσα είς τ1':ν χ(ψδία μας Οά λάμψη ή χάρις τού :.\γ\οι, Ilνει'ιματος μέσα μας, ώσάν ένα φως χα( Οά μάς φωτ(ζη πάντοτε wi βλέπωμεν πως 06: βαδ(σωμεν. Άλλά ό lιρι;μος είνα'. γεμάτος άπό θηrια χαι από χλιπτας' χλιπτα, ~ί\lαι οί δαίμovι:ς α,ιτοι δέl, Otλoιιν νά πί'ψ~ ήμ~ίς νά βρouμε τόν Χριστόν χαι Οά σπε[ρουν εiς τ/ν χ«ρδιαν μας εμπόδια: τήν "Gιpaxoήv, τήν i:",υποταξια, τήν άνευλάβεια, τ/ν ίιr.φηφάν~\α, τόν Οιψόν, τ/ν πολυλογιαν, τ/ ζήλεια χα( τό Οέλημα, ΙΜ νά μάς σβήσοον τό φώς, τήν χάριν τάι Ί\γίοιι Πνεύματος ποι; μάς φωτίζει' δ,ότι όταν!λοη ό δ,άβολος. φε,;γε, ή χάρι.ς τάι "Λγioιι Πνεύματος. 'Οταν πέσω μεν ~ίς τήν άδμάνειαν, είς τήν ά""πο ταξίαν χαί τ/ν άνευλάβειαν, τότε Οά σβήση τό φώς χαί Οά χά,,~'μεν τόν δρόμον, επειδή ή Μός διν εί\lα' ισια γραμμή χαραγμένη, άλλά στενή χα( τεολψμ':νη χαι χρειάζε"οε όδηγόν. 'Όταν αχολουοήτε τόν όδηγόν σας, χαί χάτω αν π':σετε, 0& σάς σηχώσώ πάλιν' Οά σάς προουμοπο'ή"ώ χαί όπως λίγει ό ψαλμός _επί χεψών ά(>oιiσι σε, μήποτε προοχόψης πρός λίο"ν τόν πόδα "ου_.

9 '6". 6αi1l",.-- _ l3ίος του "Αγίου 'Ιωάννου Κροστάνοης -.ι «Ό ~όr.uς σ~όν όποιο είδε τό φως ό π. ΊωάWΗς τής Kριχπάνo'Jης ηταν!νι::ι άπόκεvτμo, φτωχ,κό μά πλuί>σ,,, σι φuσ,κή ομορφιά χωρώ τού ρωσ'. κου βορρα, τό χωμ'" Σο,;ρα ~oύ voμο\', ;\μχάπελσκ. Ό μικρός Ίβάν 'Ίλιτς Σiρκιεφ γεwήoηχε στίς! 8 Όκτωβρlι,., ~oύ Ή~αν,όσο άδύνατος χαι καχεκτιχός ποο οι γονείς τou δέν!λπtζαν στι Οά ζήσει ouτι μια ήμerα, γι' αί,τό τόν βάφτισαν τή νύχτα της γι:wήσεώς τοο. Οί γονείς τou φ~ωχo{ μά ε,'λαβιις. Ό πατέrας ~ou, νεωκιψος. ~oύ Εμφύση ση τήν άγά1τ/ γ,ά Πιν έχκλησία, τίς άκoλouoίες, τήν προσε"χή χαι πάvω άπ' σλα τήν έμπιστοσύνη στό θεό. Ό μ,κρός Ίβάν &>σκολευότα" μέ τά γράμματα, γι' auto παρακαλούσε καοημεικνά ~ό θεό νά τού χιψίσει τή γνώση. Πράγματ'.ξαφνιχά!πεσε χάη σάν πέπλος άπό τό μι..αλό flou και άρχισα "ά καταλαβα,vω ~ά μαο';ματα. λέει ό ωιος. Έτσι χα~άφφ! νά σονεχίσε, ~ίς σπιχιδές τou χαι μάλιστα ώς: όπόφοπος στή θεο λογ,κ'; Σχολ'; τής 'Αγίας Πετρούπο λης. "O~α" πέθανε ό πατέρας τοι, ό ΊωάWΗς αναγχάσπ)κι νά έργάζεταο. παράλληλα μέ ~ίς σπουδές ~OIJ ώς γραμματξας, ώστε "ά σομβάλλει στις ανάγκες τής ot.χoγινειάς ~()IJ. Δoκιμάσ~ηκε σχληρά από χάοι λογής δε,νά και από τό" πεψασμό τής άπo!lόl,ρ"iiσης και άγωνtζι\ταν διαρχως πρσσιuχόμεvoς ζητώ"τας

10 '" ~'" (Όι~ι... άπι, τό θιό τ/ χ<xιrη της π(στ~ως καί τής χαράς. θεωρούσε κάθε γεγονός της ζωης Τ()ΙJ ώ<; σημι:i:o Εκ θεοο και γι αύτό. μετά άπό άποκαλυπτιχό o\teψo, δέχοηχι νά wμφεικιε"[ τήν κόρη 1m:; πρω{l,φi~ τού καθεδρι ><0(> l'αoίi τ/ζ ΚροστάW!ης. ΕΥχατα Aeir.OYτa; τά δνεφά του γι.ιχ iεpα-r:o στολή "τ/" ΚΙνα και yεyόμεw.ς iεpαπόστολα; ατή" ωια τή" πατρίδα του, σ" αί.τό τό ναύσταθμο ποο ouyxt "'ρωνε δλη Πι" αθλιότητα, Πι" >\0'." νω""'>1 ά<'!,χια καί τή" ήοαή κατάπτωση της εποχης <Ol). Τήν >jittpα τοι:; γάμou τοο είπε στήν γυναίκα tuv,.είιτυχισμινις οικογένειες. Λίζα. και χωρις εμάς ίιπάρχouν όρκε,ις... 'Εγώ χι tiou ας άφιφώσouμε τούς Εαυτούς μας στ/ν ίιπηρεσία τοο θεοίί. Πράγμα" ά"ό τήν "'rxoi τ/ς ίε:ρατικής "'00 δα/κοviας. 12 Νοφβ(>iou ό Π. Ίωά,, νης ηταν ό άφοσιωμέ'ιι<:><; λε'τoofiγός μά και ό άληθ'νός πατέρας όλων τών πφ<οωριακώ" άvo(>ώπων της Xf.'O" σταν<'!αης KO,νω'ιtίας. Λε'ΤOUΡγoυσE κα!tημερ,yά. Ή θ. ΛεΙΤOOΡγlα ητα\> ή ζωή '''lj. Γ!εΟα(1)ω ότα\> δι\> λει ΤοορΥώ. iλεγε. Στή\> ΠΡUΣκ"μιδή. τ/\> όποία ξεκι'>'c>ύσε στις tρε,,;: τό πρωι μνημδl>ωε άτιλειω,α ό'ιιόματα. Τή\> ωρα ΕκεΙ"'! ό wxός ητα\> ηδη γεμάτος άπό κόσμο π",', ε1χε φέρει τις π(lοσφnρές του. ί\\i(1φέ(i~ται ότι κάποιες φorές τά πρόσφορα εφταwx\> τις 5000! Ό π. ΊωάWΗς Ε:ταψ\>ε στά χiρ", του τά ό'ιιόματα και <ivt πεμπε διάπυρο προοε"χή πρός τδl> K6ρw σά\> νά μεσίτωε γιά κάθε ε\>(χ1> χωριστά. Στή θ. Λειτoιψγlα στεκότα\> σά\> νά βρισκότα\> μπροστά στό Ορό\F() τού θωύ καί ότα\> μετελάμβα \>ε ό πρόσωπό το<> λουζότα\> άπό δάκροο. Στά φλουε(}ά το<> κηρύγματα παρόφlj\>ε τούς χριστιαvoύς νά KOΙI>ωYOO\> σuχνά. γιατι τήl> Επ"χή ΕκεΙνη πολ/οι είχα\> τ/ σljνήθεια νά KOΙI>ωYOO\> μlα φορά τό χρόllo. θεία Koιl>ω\liα δμwς χωρίς έξομολόγηση ητα\> άδια'ιιόητη. lϊ αυτό τό λόγ" Eξαιτlας του υπερβολικ"" κόσμolj Εβλεπες στίς θ. Λειτουργίες του π. Ίωά.\I\>QO αl>θρώ"oljς μετα\>οου\>τες και θρηl>()o)ν;ες νά έξoμoλoyoί">l>ται όλα τouς τά άμαρτ/ματα Ε'ΙΙώ"ιο\> τώ\> άδελφώ\> τouς πρι\> πα\>ε νά κοιl>ωνήσοο\>. όπως τδl> καψό rijς πρώτης εκκλησίας. Ίδιαιτέρως τ/ Μ. Τεσσαρακοστή κoι\>ωl>ouσε ΟΧΙ λιγό τερα άπό 3000 άτομα! Πά\ΙW στ/\> i\ylα Τράπεζα ίιπηρχα\> ]2 Άγια Δ~κoπότηρα! Ή θ. Koιl>ωl>!α διαρκuqσε περισσότερο από δι:.ο ώρες! ΤΙτοια ητα\> ή μεταστροφή τώ\> (",,{φώπω\>! Ό π. Ίωά\>νης. όμως Ιμ!ι\>ε yvω. στός και γιά τό τεράστιο φιλανθρωπικό tolj έργο. Τόσο έλεήμω\> ητα\> πού κάθε ιφωι βγα(lιοl>tαι άπό τό σ"ιτι Τ<ΚJ τδl> περ(ιιε\>! δλο τό πλήθος έκεί\>ω\> τώl> απόκληρω\> τής Κροστά\>δης γιά vά "">ο'ς α\>(xκouφiπει.

11 '6.. 6.&1.... " VΕδιv~ Ο, τι είχ~ και δέ... ~ίχ~ και συχvά έr.έστρεψε στό σπίτι tou χωρις παπούτσιαi'i πανωφόρι. Ή διαγωγή τοο αύτή σιίvτoμ.α τόν ϊκανε στόχο ot>xoφo.vτι(i>v και κατηγορ<ώv. 1'6v άποκαλούοαν τρελό, άλλά ό rδως δέ... lδ~vε άπολ6τως καμία σημασία. Παρά τίς άvαr,iθμητες δuoκολιες κατόρθωσε χάρη στ(ς δλο και μι;γαλιίτερες δωρεές vά Ιδρύσει τόν οί"ο 'Εργασίας, τεράστω φv.ανορωπικό σογκρότ/μα μέ δοο ναούς, σχολε<α. \IOOoκoμεiα, έργαστήρια Ύtό: o:vτρες και yιjvαίχες, Οποο πολλοί ϊβρωκαν δχι μόvσ ύλική βοήθεια, άλλά Xt>flIως τ/ν σωτ/ρία της ΨUχης τους. Έπ, τριάvτα Μο χpόvw:, παράλληλα μi τό,",oψαvτικό τοο ίργο, δωασκε και πάσης της Ρωσίας_. Πρός τά τέλη τοο βίου του ωκιμάστηκε σκληρά άπό άρρώστεια τ/... br:oία ίιπέμειvε μέ πραότητα. 6πομο νή και ευχαριστία. Γtf>OEirt! τήν ήμiρα της έκδημίας τοο και κοιμήθηκε έν ΚυρΙ<ι> στις 20 Δεκεμβρlou ]908,,"εριβεβλημΙ:voς τήν τιμή "αι τή... εύλάβεια όλου,ο<) ρωσικοι) λαού, άπό τοος πιό ταπειvoίις μέχρι τήν α6τοκρατορ",ή obωγένεια. Στή διάρκεια τοο o:otou καθεστώτος ό,άφος το<) δεχότα... χιλιάδες σημειώ ματα άπό τouς πιστούς μέ αίτήματά,ους άr:ό εvα φη'γίτη ΠOl; cβλεπε στό δρόμσ και μέχρι σήμφα δέν l'παυσε νά είναι (ατρεω αμισθο ΟΟων στό σχολείο. Προέκρινε τήν έκπα,,φοοφέχou... στή σκέπη καί τή... βοήθειά τou. δε''''η τijς κι:φδriiς και,φοετοιμαζε Ψ.Π. τούς μαθητές νό: δεχοοον τ/ χάρη το\> 6εο;;, έμφuoώντας τοuς τήν αϊσθηση της ωραιότητας τοο σuμr:αντος και τό σεβασμό πρός τό... Ο:νΟρωπο ώς εαόνα τού θεού. MVΗμειώC'5ης lμelv! και δ δγκος τώ... γραμμάτων, τ/λεγραψημάτω... καί έμβασμάτων ποό εφθαvα" καθημι;ρινό: γιά τό... π. Ίωάννη. Έξαιτίας tou τό ταχuδρoμεω άvαγκάστ/kε ν' άvσiξει είδική 6πηρεσία γlό. ιιά μπορέσει vά τά διαvειμει. 1'.1" <IUtQ; τά χρήματα ό αγως πρόσφφε συσσίτω σέ περισσότεροuς άπ6 χίλr.ouς άπ6 ρους "αί ίδρυσε πολλοος ναοος και μοll<xστήρια. "Εγιvε ϊ:;<jι ό _πolμήν

12 " '.. 6~"-...,. ειπε rεrωκ ("Οσίου Νείλου του Άσκητου).ΠΕΙ'! ΠΙ'ΟΣΕγΧΗΣ. "Οπως τό Φωμί είναι τroφη τού σώματος ><α( ή άρετ,!\ τροφή της Φ"χής, Ιτσί και του 'II<)(j τροφή είναι ή προσωχή. "Άν λαχτcφό.ς νά προσεηχηθεις δπως πρέπει., μή λ"πήσεις κανέναν άνθρω' πο. Δο,αφορετιχά άδικα προσεύχεσαι. ΔΙ" μπορεί ό δεμι:1ο'<:>ς Υά τρέξε,- Οϋτε δ YQ(ις, πού δouλεύε, σάν σκλάβος σι κάποιο πάθος. 06: IλrtOf>ioe, νά κάνε' άληο,νή προσευχή. Γwιτι σύρεται κα( Υιψιζε, Εδώ χι ε"ε, άπό τήν iiλrta&lj σκέψη και δι" μπορεί νά σταοει ά.άρα,<>ς. ΔΙ" Οα χα':"'ψιιώσε,ς νά προσε<'>χ'10εις καθαρά, αν avαkateoje<lct' μι,)1.'.1<6: πράγματα χα, ταράζεσαι μέ άδιάκοπε; <ρ(>οντίδες. Γιατί 1ψoσΕUχή σημαίνει άπαλ/αγή άr,:,ί "άθε μέριμνα.

13 ' σι"" " Ε'ϊτε μόνα; σου εϊτε μαζί μέ αδελφούς προσεόχεσαι, άγωνiσoo νά 'ψοσευ.. χωαι οχι άπ,\ σ,>vijθεια. αλλά μέ σιιναiσθηση. ~Aν είσαι πραγματικός θεολόγος, Οά τφοσεύχεσαι αληθινά, Κι αν προσεύ χεσαι αληθινά, είσαι πραγματικός θεολόγος. r loλλtς φορές ζήτησα μι τήν προσεσχή από τό θεό νά μοο γίνει κάτι ποο νόμιζα καλό. Καί έπέμενα παράλογα νά τό ζητώ. βιάζι:ιν-:ας τό θείο θέλημα, Δέν άφηνα τό θεό νά οίχοlloμήσει δ. τι λύτός: Υνι;>ριζε ώς δικό μ"'" σομφέqo". Καί λοιπόν. αφού Ιλαβα σ, τι ζητ<>ί>σα. σ-:ενοχωρήθηχα UΣτφα πολύ. 1':00 &ν ε;:χα παρακαλέσει νά γίνει μάλλον τό θέλημά ΤΟ!), Γιατί Μν μοο ijroe τό πράγμα Ι:τσl (nτως τό νόμιζα, Πρόσεχε! Στέκεσαι αληοινά Ενώπιον τ<κ, θεοο τήν ώρα της πρσσε\>χής, ή μήπως νtχιέσαι από τόν άνθρώπινο ίπαιllo χι αuτόν έπιδιώκεις μι τό νά κάνεις πολλές και μεγάλες ΠΡUΣωχές; : Ί.Ι'! )1,11,11~

14 " '.. 6,,-&...> Έ-πισημάυσεις 70ϋ 'Ιερού Χρυσοστόμου σχετικά μέ τή... 'ήμέρα Γεννήσεως τού Κυρίου ήμων 'Ιησού Χριστού Μιά από τίς πιό Εκλεκτές ΕορτολοΥ,,,ές όμιλίε:ς τοι) 'Ιεροί, Xρt>σoστόμoυ ε'vαι ή πρώτη 'rqu όμι.λία στ/~.γενέθλιον ημέρα τού Σωτήρος ημών ΊησΟΟ Xp",trnJ., Ή ομιλία αύτή EκφωVΉl1ηχε στήν Άντιόχεια τό 386 μ.χ. "σί είναι '!ολυ σ1'jμαντ,κή μηαξύ άλλων και άπό i.στoριχης απ6qεως. διότ, σι αυτ/ν μαρτυρείτωωτι ή έηρτ/ τών ΧρισΤΟ"ΥέννωνδιαΜΟηχε απ,) τήll Δι>ση στή" α.vατσλή εκείνα περίπο<) τα. χρόνια. Στό r:apόv άρθρο τό έ"δ.aφeρον μας Οά έτnχενψωοεί στό πρώτο μέρος τής Εν λόγιιι ομιλίας. στό 6r:o<o ό 'Ιερός Πατήρ itnooeιxwet ότι ή EQ(,tTι των Χμωτrn'ίέwwν πυλό σωστά και πολί> "oφιi εορτάζεται ά,.,ό τήν 'Εκκλησία κατά την ήμέρα τήν όποία εορτάζεται.

15 ' <. 6αf1.1."". ", Συγκεκριμένα, ό Χριισορρήμων σημειώνει δτι μολονότι δtν πέrασαν άκόμη δέκα χpό\l,..(x άπό τότε πol> ί:υινε γνωστή και άποοεκτ/ η ήμι'ρα των Χριστouγέννων, δμως μέ τόση πολλή προθομία τήν άποδέχθηχαν οί πιστof~ ώστε νά λάβει ίσάξια θέ"'1<'1ίπλα στίς άλλες μεγάλες και παλα!iς έορτές τής 'εκκλησίας. Σuνεχα;ovτας άναφέρεl δτl έχει τρείς άποοε(ξεις, μέ τίς όποιες Οά καταδειχθεί &ΤΙ η ήμέρα κατά τήν όποια ίσρτάζouν τά Γενέθλια το6 Σωτήroς είναι όντως η ημέρα πού γεννήθηκε ό Χριστός. Ή πρώτη άπό<'lειξη ειναι η φοβφή ταχuτητα μ! τ/ν όποια διαδόθηκε κα( εγινε γνωστή η εορτή των Χριστouγέννων σέ όλα τά πέρατα τού γνωστοο τότε XOOIlOU. Ό Γαμαλιήλ είχε πεί γιό. τό κήρuγμα τών αποστόλων δτι αν είναι εργο άνορώπων, Οά καταλuoει, αν όμως είναι ί'ργο θεοο, δέν μπσρει κανείς νά τό καταλίίσει' κα, αν προσπαθήσει νά κάνει κάτι τέτοιο, θά βρεθεί θεομάχος. Τό \διο σομβαίνει καί μέ τ/ν εο(>τ/ των ΧρισΤουΥέννων- έπειδή ειll<xι λ"γος θεο6 πού προιορχεται από τόν θεό, γι' αύτό δχι μόνο <'Ιέν καταλύθηκε, αλλά και κάθε ετος σημειώνει μεγαλι\τερη πρόοδο καί γίνεται λαμπρότερη. Kwr.ιX στήν πρώtl) αύτήν απόδειξη ό ίι:ρός Xρuσόσ,oμoς προσθέτει καί τήν έξής δεύτερη άπό<'lειξη. Σύμφωνα μέ τά ΕύαΥγέλια, η γιοννηση τοο Χρι στοο ελαβε χώρα σέ συγκεκριμiνη ημερομηνία, Τήν ημέρα τής πρώτης απογραφής τοο Καίσαρος AI'γoUστou. "Επομένως. δποιος χριστιανός εκείνη; της έποχης ηθελε νά <'Ιιαπωτώσει ίδίσις δμμασι τήν ακριβή ήμφομην.α της απογραφής καί τα"τόχρονα τής γεwήσεω;,00 ΧριστΟΟ,lIiv είχε παρά νά άνατρέξει στούς άρχαωος κώδικες πού φυλάσσονταν σ,ίς δημόσιες βιβλιοοηκες ττις Ι'ώμης. Βέβαια, tιά μποροόσε κάποια; από τοί>-:; Ctxρoαti; νά αν",αξει στόν ίι:ρό Χρυσόστομο δ" αύτδ τό έπιχεi(jημα δiν πεωει, διό" τούς είναι πολύ &>Οκο λο, αν οχι ιη!ι>νατο νά μεταβouν στ/ Ρώμη. Γι' αύτό ανταπαντά ό ίερός Xρu σόστομος ίο" πρέπει νά δε(ξσuν έμπιστοσύνη σέ αυτol"ς πού κατο'..χο6ν στήν Ρώμη και άπό τούς όποίol,; διαδόθηκε η έορτή ","τ/ κατά τήν σuυχεκμιμένyj μiρα τοο χρόνου καί τήν!':μαθαν και ά χριστιανοί τ/ς Άνατολής. Άλλωστε, οίίτε καί ό ΕύαΥγελιστής άνέφερε τοχαία τό χρόνο αύτό της άπογραφης. αλλά μi σκοπό νά μδις φανερώσει καί γνωστοποιήσει καί τ/ν ημέρα τής γεννήσεως κα( τ/ν θεία Οικονομία. Διότι ό ΛUγouστoς δέν ί'βγαλε τ/ν διαταγή από μόνος το'" δ θεός ήταν 'Εκείνος πol', ι,ποκινησε τ/ν Φuχή το\}, ώστε αθ~λά το" νά ύπηρ~τήσει στό εργο τής ένσάρκou παρouσίας τοο Moνoγ~νους Υιου τοο θεοο.

16 .. "6,,- 6,,-(h!...,... Μnά τίς δοο αι',τι:ς ά"ooεiξεlς ό ίερός Πατήρ προβαίνει στ/ν XUΡιώτερη χα, άναλυτιχότερη άπό&ιξ'1. τή" όποία στ/ρίζει σέ 1tOλλά χωρ(α τής Άγiιxς Ι"ραφής. ί\{ιχ,χά Eπr.ηημα'νε, δτι ή Παναγία σονέλαβε τόν Κύριο τόν εχτο μηvα τής κυήσεως της "Ελισάβετ. ~Arα, α.. βρεθεί δ μήνας κατά τι... 6"'0'" σιονέλαβε ή 1Ξλωάβετ τόν Τίμιο Πρόδρ.ομυ, tiά β{jεθεί χαί ό μήνας κατά τόν όπο1ο γεwήoηχε ό Χριστός. '0 μήνας πάλι κατά τόν όποω συν"λαβι: ή Έλ, σάβετ θά βρεθεί, αν βι>εθεί l'φ ώτα δ χαφός κατά τόν ο'ιποίο δ Zαχαr«<ς ελαβε άπ<, τόν άγγελο τό χcφμόσυνο μή\ιιjμα τής γεwήσεως τou Πρ00ρ6μοο. Σύμφωνα μέ τό Ε">αnt'λl.O δ Ζαχαρίας ε(δε τή" άγγελιχη όπτασία, όταν μόνος του ι:,ς άρχιερέας Ουμίαζε μέ"'" ".ά "Λγια των ί\γίων. ης γvωστόν δμως. κατά τόν Mωσαi:χό Ι'όμο δ άρχ,φιας Οιιμίαζε στά άγια των άyύuν μία φορά τόν χρ{ιυο. ΑΙΙτό σιινtβα,νε κατά τ/" έιιρτή τής σκη\οοmη;'ας τήν [Οη τού έβδόμ<>ο) έβι:>αίκοο μηιιός. Τήν έορτή αύτή συνiχι.ζα~ \tά teaoin., Ιστω χα; χωρίς ναό, Ουσίες χα; ίεrατε<o, οι Ίr:>ι>δαισ-. τή\> έποχή πού μιλούσε ό 'Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αύτό χα; ώς μάρτιιρες τou συγχεχρψi""" χρό\>ot> χατά frn ijπffio οί 'Εβραίοι πλooσα~ τή\> έορτή της Σχ'1VOΠ'1Υίας ό ίφός Πατήρ φίρ \>ει τοός ϊδ,υ"ς τούς άχρι.>ατές tqot>. Λύτοί Υ"ώρι.ζα\> έχ τώ\> πραυμάτω\> ότι οί Ίοοδα<οι ιlόρταζα\> αύτή τή\> Ε;,ιρτή πρός τι! τέλος τolί Μαχεδο\>ιχοίί μ'1\>qς

17 ' <. Β,,'&Ιο.υ. " Γορπια!οο, ό όπα/ος άντιστo<χ~ι μέ τό διάστημα από τίς ] 5 Ai>γσύστOl) μέχρι τίς ] 5 Σ~πτψβρiι>ιJ. Ούτως Εχόντων των πραγμάτων, ή Ί,λισάβtτ σιινίλαβ~ τόν Πρόδρομο λιγο μετά τόν Γορπιαίσ μήνα."εξι μήνες μετά σιινίλαβε ή Παναγία χα! ΟΟΤΕρα από (ν/"α μήνες γεννήθηχε ό Χριστός. Γι' αίιτό, χαταλήγει ό i.ιφός Xρuσooτoμoς, πολ'; σωστά οι πιστα έoρτάζoυv αύτή τ/ν ήμ~ρoμηνία τ/ν Γέννηση τοο KU(J'ίou ΊησΟΟ. 'Εδώ 061 ΠΡ"ΠΕΙ να διεωφινισo~ι ή tξyjς λ~πτoμέρεια. Ό ίερός XρuσOOτo μας δέν χρησψοποιει όνόματα μηνών ποι) Ειναι σέ χρήση σήμφα, αλλά αι'"ά 7100 χρησψοποι.οι)νταν στή σιιγκεχρψένη έποχή χαι τόν τόπο 7100 ζούσε. "ΩστΟΟο Είναι Ευχολο να liιαπιστώnει xάπowς ότι ώς ημερομηνία y~σεως τοο Kιιr!oυ iwoe' τ/ν 25'1 τοο μηνός Δεχψβριου, πρωτα πρώτα αν άvτι στotχήσει τοίις μήν~ς,",,00 άναφiρει μέ τοός μήνες ποο είναι σέ χρήση σήμ~ρα χαι δει>τερον αν λάβει "π' δψη τοο άπό τ/ν ίστορ!α ότι ή Εορτ/ των Χριστooγi""",ν τής 25ης Δ~xψβρίooι εί<τήχθη στή Ι'ώμη γtjρω στό 335 μ.χ. χαί από έχει μεταδόιιηχε στήν υπόλοιπη Δύση χαι Άνατολή (βλ )\Ρχψ. Βασιλείου Κ. Στεφαv!δou, Έχχλησιαστιχή "Ιστορία Έχδόσε'ς _Άστ/ρο, ΆΟηνα 5 Ι 990, (J. 313). "Εχτός από τ6ν ίερό Χρυσόστομο, δ δπο1.ος ήταν τότ~,""ρ~σβι>τφας στ/ν Άντωχεια, στήν ~ισαyωyή χαι παγiωση τής έορτής των Xριστoιιγι'wων τ/ν 25ην Δεχεμβρίοοι πρωτεoovτα ρόλο ίπαιξαν ό ;\'1έγας Bασ!λ~wς στήν Καισάρεια τής Καππαδοχίας079 μ.χ.), ό ΓρηγόρWς δ θεολόυ<>ς στήν Kwvσταντινα">πολη (379 μ.χ,), χαι ό KιJριλλoς Άλεξανδρείας στήν ΈΧΧλησία τou (443 μ.χ.) (βλ. δ.π.). lϊ αίιτό λοιπόν πολύ όρθά χαι σύμφωνα μέ τήν Άγiα Γραφή ή ΈΧΧλφ!α τοποθέτησε τήν σι,λληφη το;; Προδρόμοιι στίς 23 Σεπτεμβρ!ου, τόν ΕΟΟπελισμό τής Θεοτόχοιι εξι μήνες μετά, στίς 25 Μαρτίου, χαι μετά Εν/έα μηνες, στις 25 Δεxcμβρ!oυ, τήν γέννηση τού ΚιιΡ!οο ήμων '1ησού Χριστού,

18 .. '0'" 6,,-θ~.<u. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΙΙΣ ΟΡΘΟ.'10ΞΙΙΣ ΕΚΚΛΙΙΣΙΑΣ ΣΤΙΙΝ ΠΡΟΛΙΙΨΙΙ ΤΗΣ ψγχικησ ΛΣΘΕΝΕJΛΣ "Ο πως είχαν..""ίσε, οί ΠΡΟφ1)τες σ~ή" ngtaa,ιx Διαθήκη, βασική ""ωχή τοο ερύση τοι> ""εσσίσ θι' η."αν ή θεραπεια των ασοενων. Ό Κ6Ρώς μας είνα, ό iστρός -ι;ών Φυχ"''' "αε τών σωμάτων, Κι οταν ρωτήθηκε αν τφάυματι ηταν ό Μεσσίας. ό Ίησούς απάντησε μι τα λόγια -ιοο πroφήτη Ήσαία. Τυφλοί ξαναβλi 7':00'\1 και κouτσol περπατ""ν, λετφα καθαρίζονται χαί χouφοί ιixou". Άλλά "αί Π'Η"ίς μαθητές του ό Kιίrιoς Eδωnε.έξουσία "άνω ο' όλα τά <'Ιαψόνια και δύναμη νιi θφαπει',"j" άρρώστιες. Τούς εστειλε vά κηρύττουν τή βασιλεία τού θεού και νά για.ρε"...," τοός i.φρt:)(ιτοος. ί\νάμεσα στι.; πoλυπolχιλες άρρωστ"'ς, σ,ψπφ,λαμβιiνoνται καε οι Ψυχιατρικές ασθένειες. οί όπo~ς δπως όλα yνωρiζouμε, πονούν καε βασανίζουν πολύ κόσμο. ~E""" μεγά λο μέρος των άσ6ενων πού βλιπouμε ι.χ ίοπόλοιπο\ yιιxrrn(, έχτός από.ouς ψυχιά.ρouς, ~ίvα, έπιβαρυμι:vo, μέ χάποια μορφή "ει>ρωπης, άγχώδouς συχvι).φ<i, η χα' ψύχωσης! Σ.ό σημείο αίιτ6 1Μ ηθι:λα vά ΤΟ"' σω δτι ή χρησψ"πoiηση.ης ρίζας.ψuχ-. άπό τίς (Ι!;προ"ες έπ\σ.ήμες

19 "e.. 6~ό.., " τou άνθρώπou (π.χ. ΦuX,, λoyιι., ΦuX-IαTρt><Tι, ΦuX-ανάλ'ιση. Φυχ,, Οφαπtlα κλπ.), ει"'''' καταχρηστική και δέιι παραπέμπει στ/ν fv\'ow. τ/ζ ΦuXης. σπως τ/" κατα'ιο<>υύμε στήν όρθό&ξη θεσλουιχή παράοοση. ΟΙ έν λόυφ έπιστημες δέν άσχολσύνται οοοιαστικά μι τήν ΦUΧή τού ό:νορώπou - δέν εχouv τις.-:ρο. υποθέσεις ή τό. tfjyauίιx Υιά κάτι τέτοιο - άλλά μi,iς οιψπφιφσρ,κές έκδη λώσεις και τις δ,α:tαραχές στό έπίπεοο των διαπροσωπιχων σχι:<'ιεων της πεπτωχυiας άνθρώπ'\πjς φύσεως. Οί έπιστήμες του ανθρώποο (ΦuΧOλOyiα _ Φuχιατριχή) σ,ηrίζοιπαl κατά βάση στή μελέτ/ τού.πεπτωκότος άν6(>ώπου. και άyνuoίίν τiς άνθρω1ω λογικές και ΦuΧOλoγικές προ. σεγγίσεις π06 βασίζονται ατή" άγωπνε"ματtκή έμπεφiα. τα).άνισταμivoυ. (δηλαδή θεώμε \'Οα) άilορώπqu, ί'iπως αυτές διασώζυ... ταl οτή" πατ!ψιχ1\ χαί άσκητική γραμματεία -ι:τις ΌρΟό3ι.>ξης Ά"α-:,ολtl<ης Παρά δοσης. Στήν ίψθδ&ιξη παρά3οση τό μυστήριο τής μετανoiας εξoμoλoyήσεως, διέπει δλόκληρη τήν ζωή τ/ς εκκληnίας, καθώς ή νήφη, δηλαδή δ άγώνας κατά τών παοών, χα, ή προσπάθεια γο.ά τήν κα~άκτηση τής άγtότ/~ας. τής θεάσεως. καθορίζε, τ(, ηοος τοίί <'>rooδόξoo χpι<7τlανoo. Γο.ά τόν όρuόδ<>ξ" ποψενα η ποψευόμενο, πρέπε'. ν6 ε1νω σαφ':ς καί ξεκάθαρο στl τό μοοτήριο τής ίεράς έξομολογήσεως ε1να, θεμελl.ώδες και.έκ τών ων ούχ άνω. γο.ά τήν ζ~)ή τ/ς υροόδοξης Έκκλησίας. Τό θεόσδοτο αυ~ό μοοτ/ριο ~ δέν πρεπει νά σι>"ι'χ':ετω μ': χαμμο.ά άπό τ(ς διάφορες.φ.,χο.λογα':ς μεθόδοι>ς κα,,φι>χ".θεραπεοταές τεχνα':ς. - διν αποσκοπεί στήν 'ΦuΧO.λOγαή άνακooφιnη, άλλά στήν κά{kφση άπό τά πάση, στον άγιασμό καί στή ΟΕαοη τού άνθρώποο. - δέν στηρίζεται σε όροολογικές. γενικής χρήσεως χα, έφαρμο'(ijς τεχνικές. άλλά στόν φω~\oμό άπό τό Άγιο Πνείιμα, τόσο τοο} έξ"μολογούμεwκ', όσο χα, ΤQOΙ πvεoματιχoυ πατ':ρα. "Η θεραπευταή δύναμη του μooτ/ρίou τ/ς μετανοίας. δέν ε1να, έχ του κόσμοο τούτοο, άφού oτ/ρiζετα'~ οχι σέ χ~ιστές μεθόδoιj.ς, άλλά στις αχ~,

20 " '6<. 6α1Jiw. στες tνcρυε!!:ς της Άγtας τρw.οος. υ χηστός. δηλαδή θνητός, ανθρωπος μπορεί Υά επιζήσει, Υά νικήσει τόν θάνατο, μόνο αν βυεί άπό τι,,,. ωυ." του, αν συνδεθεί χαί σχετιστεί μι κάτι ακτιστο, και τό μόυο αχτιστο ειvαι ό άκnστας θεός. Είναι άνθρώπιl'o vά άμαρτά\'()(}~. Μόνο ό θεός είναι αναμάρτητος. Μφlχα όμως αμαρτήματα μας απωornjν-<αι στό άσυνεί<'lητo, γίνονται,ραύματα πο(> μας βασανίζουν χαι Επηρεάζουν τόσο τή διχή μας 000 καί τ/ν ζωη τών άλλων γύρω μας. Τό μuστήpιo της MεταllO!ας μπορεί vά μας άπαλλάξειάπό τiς """έπε"'ς τής ό.μαρτιας, τuψεις έν<jχές, αvτικoιllωνιxότητα. Μι.ά ησιιχη συνείδηση δίνει στόν ανθρωπυ Φuχική!σορροπ!α χα( άποτρι:πε, τίς άοοένειες έχε'νες πού Ιχουν τήν αιτία tw; στήν φ,'χική διάθεση. Ό Κύριος είπε στόν παραλ",ι"ό τού EooyγeAtou μετά τ/ν Οφαπεία του <Βλέπεις, εχεις γίνει χαλά' άr.ό δω χαι πέρα μήν άμαρτάνεις ytά vά μήν πάθεις rinote χεψότερο" Καί ό ~Aγιoς ΊωάWΗς δ Xρuσooτoμoς γράφει.ετναι iατρεω αι',τ6 τό πνευ, ματιχό σπίτι (ή ΈκκλTισiα) γtά νά θεραπει'>ο!>με τά η:>αυματα πσί> δεχόμαστε άπ' Ιξω. Σέ συγχρονες. της τελευταiας δεκαετίας, Ψυχιατριχiς εργασίες καί μελέτες. ή θρησκεuτικότψα άναγ'j«>ρίζετω δτι παίζει ούσιώδη ρόλο στήν άνθρώ πιν" Ψυχολογία, αφού αποτελεϊ δ,ν/αμη τ"" π<>λιτισμού καί Εκφραση τοο εσωτφικοο περιβάλλοντος τού άτόμου. 'ο άνθρωπος δέν είναι μ6νο αί>τό Π<>U μπ"f"xίν νά π(xloεγγ(σουν οι είδικο" "Επιπλέον, εχει τεκμηριωοεί δ ευεργετικός ρόλος τής θρησκωτιχής πίστης καί ζωής, στήν ψυχική υγεiα και προληπτικά καί Οεραπωτικά. Σι ανασκόπηση ερευνών βρέοηκε βελτίωση της Ψ"χ..,6jς λειτouργiας άσθεvων. λιγότερες νοσηλείες, αν θρήσκωαν rn: 'ίδιοι η τό περιβάλλον ποο τοος φρόντιζε. Διαπ'.οτώΟηκε λιγότερη κατάθλιψη σε θρησκείιοντες, χαμηλότερα έπίπεδα στρές και καλύτερη διαχείριση τοι>. Ο, πιστοί αναφiροον περισσότερη "ψοσωπική ευτοχία, πού άπ<>δiδεται στήν κοινωνική στ/ριςη τής Ι:κκλησ'.αστικής KOι'ιlόττr:ας και στό α'iσoημα εγγύτη τας πρός τό θεό. Έπίσης, χαρακτηρίζονται από καλύτερη σωματική υγεία καί μεγαλ';τερο π(xloδόκψο έπ'.βίωσης. Έννοείται πώς οι πιστοί παrouσώ! ζow,,-ταθερά λιγό-τερες αί>τοκτονίες και μικρότερη χρήση εξαρτησιογόνων οί>σιών. Ένδιαφέι>ον παρο"σιάζοον οι παρατηρήσεις δτι περισσότερη Ψυχική ύγεία σχετίζεται μι: γνήσια έnωτερίκή θρηnκευτικότητα, παρά με εξωτερική.,υπική OρησΚει>τtκότητα κα( πώς ο, πιστοί τά εβγαζαν καλύτερα περα μέ τίς δοσκολίες τ/ς ζωής, όταν είχαν τήν αντίληψη "τι συνεργάζονται μέ τόν Θεό κα( δταν μπορ<>ίκ>αν νά δώσουν πνευματικό νόημα στίς αντ'.ξοοτητες. Τέλος

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί μου προσφέρεσαι χωρίς να με γνωρίζεις;»

«Γιατί μου προσφέρεσαι χωρίς να με γνωρίζεις;» Σχολική Χρονιά 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εθελοντισμός σ. 1 Εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής προσφορά του κάθε ανθρώπου. Η έννοια του εθελοντισμού είναι η ιδέα της ανθρώπινης αλληλοβοήθειας που ο καθένας μας

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩς ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 21ο Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ -

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ - ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO Ή^ριοάικο 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ - GKAJAGTλΙ He ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY ceg. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ Μ YTI \ Η N H C κ ογ ΐλκωκογ ΙΛΡΥΤΗΟ: 0 MYTI\HNHC

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ Πολιτική Ιοότπτα κα Ι όν θρώπινπ χειραφέτnσπ : αύτός θό μπορούσε ν ό εlν αι ό ύπότιτλος τού έργου τούτου τού Μόρξ, πού θεωρε ίται ένα όπό τό σπμαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ- Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 1983 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ' ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ- Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 1983 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ' ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ ΤΕΥΧΟΣ- Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 983 ΕΚΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ' ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ,, ΣΤΝ ΑΘΝΑ Α Γ Ι Α Γ Α Λ Ν ΕΚΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ " ΑΓΙΑ ΓΑΛΝ " ΣΤΝ ΑΘΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 983 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Τό Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

27χρόνια προσφοράς στον τόπο µας

27χρόνια προσφοράς στον τόπο µας ΛΗΡ ΜΕΝ ΕΛΣ Χ. ΓΡΦΕ. ΝΝΝ Ν ριθµός δε ας 19 ωδ. Εντύπου 093826 ΡΜΗΝ ΛΣΗ Ε ΣΗ Υ Ρ Υ ΣΥΝ ΕΣΜΥ ΛΡΡΥ Ν Η Ν Σ ΝΝΝ ΕΣ ΡΥΣΕ Σ 1985 ΡΘΜΣ ΦΥΛΛΥ 145 ΒΡΣ-ΝΕΜΒΡΣ- ΕΕΜΒΡΣ 2012 ΝΝΝ 31-12-2012 Διαβάστε αρατεταμένη καλοκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» ΙΛΙΟΝ 82 ΚΩΔΙΚΟΣ: 212622 AP TO TI NA H ΓE NE TEI PA TOY AΘA NA ΣIOY ΔIA KOY Τρίμηνη Ενημερωτική και Πολιτιστική Έκδοση του Συλλόγου Αρτοτινών Φωκίδας Xρόνος 21ος Aριθμός φύλ λου 120 Οκτώβριος - Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σημάδια του χρόνου

Τα σημάδια του χρόνου AΣHM. ΦΩTHΛA & ΛEΩΦ. AΛEΞANΔPAΣ, AΘHNA 114 73 ΔIEYΘYNΣH EΦHMEPIΔAΣ: AΓIAΣ BAPBAPAΣ 64 THNOΣ 84200 ETOΣ 8ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 AP. ΦYΛΛOY 31 Επισκευή στο καμπαναριό της Ενορίας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ» Ταχ. Γραφείο Κ.Ε.Μ.Π.Α. 3583 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ: Κυτινίου - Ερινεού - Βόϊου και Πίνδου ή Ακύφαντος

Διαβάστε περισσότερα