ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Τηλ.: , ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, στις ημέρα Παρασκευή και ώρα μ., που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 1217 έως 1264 έτους 2014: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ Ακύρωση των υπ αριθμ. 2599/ , 2775/ και 583/ Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφ. Αττικής που αφορούσαν: «Έγκριση τευχών δημοπράτησης, διενέργειας διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης του έργου:«σο-05/13: Διαγράμμιση οδικού δικτύου Αττικής αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», (κωδικός 2012ΕΠ ) προϋπολογισμού: ,00, με Φ.Π.Α.», «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος» και «Απόρριψη ενστάσεων, έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου :«ΣΟ-05/13: Διαγράμμιση οδικού δικτύου Αττικής αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: ,00, με Φ.Π.Α.», αντίστοιχα. Ακύρωση της υπ' αριθμ. 638/ Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής που αφορούσε: "A) Έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: "Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στην ΠΕΟ Ελευσίνας-Θήβας", συνολικού προϋπολογισμού ,00, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), Β) Έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στην ΠΕΟ Ελευσίνας- Θήβας", Γ) Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: "Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στην ΠΕΟ Ελευσίνας-Θήβας, συνολικού προϋπολογισμού ,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), Δ) Αποστολή περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση". Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Βελτίωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Κηφισιά-Άνοιξη-Άγιος Στέφανος-Καλέντζι-Μαραθώνας», αναδόχου Δ. Φουντούκου ΕΔΕ." Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96, που αφορά στην με αρ. πρωτ / διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. Α) Έγκριση αποτελέσματος 1ου σταδίου του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας», προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (με το ΦΠΑ) ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΔΑ 1217 ΒΙΥΗ7Λ7-Σ ΒΙΥΗ7Λ7-7ΛΚ 1219 ΒΙΥΗ7Λ7-Α ΒΙΥΞ7Λ7-ΚΩΘ 1221 ΒΙΥΗ7Λ7-7ΑΨ

2 Β) Έναρξη της διαδικασίας του 2ου σταδίου του διαγωνισμού. Α. Έγκριση αποτελέσματος του Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ13» προϋπολογισμού ,00 (με Φ.Π.Α.) και Β. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Α) Εκδίκαση ένστασης κατά του Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ», προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) Β) Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου και Γ) Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης Έγκριση των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών, της περίληψης διακήρυξης και της δημοπράτησης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού ,95 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Έγκριση των όρων της διακήρυξης και των συνοδών τευχών αυτής, της περίληψης διακήρυξης και της δημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών «Αποπεράτωση και σύνδεση με το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο αντλιοστασίου στην γεώτρηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λεμονοδάσους Πόρου στη θέση Μάγειρα», προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. A) Έγκριση του Πρακτικού Επικαιροποίησης Δικαιολογητικών του οριστικού μειοδότη, B) Ανάκληση της αρ 868/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανακηρύχθηκε οριστικός μειοδότης η εταιρεία «TASK J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.», Γ) Ανακήρυξη οριστικού μειοδότη του δεύτερου κατά σειρά μειοδοσίας ήτοι της «Κ/ΞΙΑ LM CONSTRUCTION AKTE Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», Δ) Κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της εταιρείας «TASK J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» και Ε) Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. για τις λοιπές διαδικασίες που απαιτούνται μέχρι της υπογραφής της σύμβασης (επικαιροποίηση δικαιολογητικών Αναδόχου, προσυμβατικό έλεγχο από Ελεγκτικό Συνέδριο κλπ), της παροχής υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤ13», προϋπολογισμού ,00 (με Φ.Π.Α.). Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη Σύσταση Επιτροπής για τη παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης και τη παραλαβή των υπηρεσιών της εξειδικευμένης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-6/12: «Καθολική συντήρηση, προμήθεια και αλλαγή λαμπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης, αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.» Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για δημοσίευση σε οικονομικές εφημερίδες, περίληψης της διακήρυξης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τη στοιχειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με αυτεπιστασία». Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 30,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια 80 κιλών θειικής αμμωνίας για την Διεύθυνση Αγροτικής 1222 ΒΙΥΗ7Λ7-Θ ΒΙΥΗ7Λ7-ΑΘΖ 1224 ΒΙΥΗ7Λ7-ΔΦ ΒΙΥΗ7Λ7-ΨΩ ΒΙΥΗ7Λ7-ΣΟΨ 1227 ΒΙΥΗ7Λ7-ΜΒΥ Το θέμα αποσύρθηκε 1228 ΒΙΥΗ7Λ7-19Η

3 Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 130,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την αντικατάσταση 4 μπαταριών στο UPS του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA του κτιρίου όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 4.400,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πληρωμή του ετήσιου γενικού service καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 167,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την πληρωμή της εργασίας επισκευής καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 4.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια οκτώ πολυμηχανημάτων για τις γραμματείες των υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ αριθμ. 26/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στα πλαίσια του δημοσίου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού(διακήρυξη 6/2014), για την προμήθεια: α) πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. & β) υγρών καυσίμων κίνησης:1)απλή αμόλυβδη βενζίνη κίνησης 2) πετρέλαιο κίνησης, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α., συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Έγκριση του υπ αριθμ 27 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ στα πλαίσια του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την κάλυψη των Πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2014 της ΠΕΑΑ, προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ, κατακύρωση στο μειοδότη. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 56,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την επισκευή του τηλεφωνικού κέντρου Panasonic στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.Α.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Α) Έγκριση των όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση υπηρεσιακών οχημάτων και φορτηγών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Β) Έγκριση δημοσίευσης της Διακήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε μία τοπική ημερήσια Αποσφράγιση των Προσφορών που κατατέθηκαν για την ανανέωση πιστοποιητικού ταχογράφου για τα με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 3258, ΚΗΙ 8226 και ΚΗΗ 3279 οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 260,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1229 ΒΙΥΗ7Λ7-Ν ΒΙΥΗ7Λ7-ΚΓΟ 1231 ΒΙΥΗ7Λ7-Ξ ΒΙΥΗ7Λ ΒΙΥΞ7Λ7-7ΘΠ 1234 ΒΙΥΚ7Λ7-ΒΝΨ 1235 ΒΙΥΞ7Λ7-ΔΜΞ 1236 ΒΙΥ17Λ7-3Υ ΒΙΥ17Λ7-ΑΨΚ

4 Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για το έτος 2014, προϋπολογισμού 2.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. Διακήρυξης 83081/ ) για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών των εταιρειών: 1)Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ PROTECTOR, 2)ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, 3)AIR 1- ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και 4)CONTRACTOR- ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΤΑΞ. ΡΗΓΑΣ Α) «Έγκριση των όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής καθώς και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Β) Έγκριση δημοσίευσης της Διακήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε μία τοπική ημερήσια Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νότιου Τομέα για δέκα (10) δικαιούχους, συνολικού ύψους 1.565,00. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 167,28 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ετήσια συνδρομή για το έτος 2014 της σύνδεσης του συναγερμού με το κέντρο λήψης σημάτων για την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 8.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την ετήσια συντήρηση των εννέα (9) οχημάτων της Π.Ε. Πειραιά Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την ανάγκη ετήσιου (τρεις φορές) καθαρισμού υαλοστασίων στο κτίριο επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16, της Π.Ε. Πειραιά Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 7.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για αγορά, αντικατάσταση λαμπτήρων και ηλεκτρολογικές εργασίες των Δ/νσεων της Π.Ε. Πειραιά Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 2.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την αγορά & εγκατάσταση & ετήσια συνδρομή των συστημάτων συναγερμού & κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 65,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια σφραγίδων του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Πειραιά της Δ/νσης Αλιείας της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης & Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά Έγκριση του υπ αρίθμ. 1/ Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών της Π.Ε. Πειραιά, ματαίωση και επανάληψη της διενέργειας δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (Μελανοταινίες, Toner, Drum κ.α.) των υπηρεσιών 1238 ΒΙΥ17Λ7-ΞΦΡ 1239 ΒΙΥ17Λ7-Φ1Χ 1240 ΒΙΥΗ7Λ7-5ΦΨ 1241 ΒΙΥΗ7Λ7-57Γ 1242 ΒΙΥΗ7Λ7-2ΒΥ 1243 ΒΙΥΗ7Λ7-2ΙΒ 1244 ΒΙΥΗ7Λ7-1ΛΣ 1245 ΒΙΥΗ7Λ7-ΘΘΗ 1246 ΒΙΥΗ7Λ7-7ΚΗ 1247 ΒΙΥ17Λ7-53Κ

5 της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά & του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Πειραιά προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την αγορά 33 γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ, της Περιφερειακής 1248 ΒΙΥΗ7Λ7-ΟΚ7 Ενότητας Πειραιά και ορισμός υπολόγου 34 Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για μετακίνηση υπαλλήλου στο εσωτερικό 1249 ΒΙΥΗ7Λ7-0Η8 Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες 35 καθαριότητας του Πεδίου του Άρεως, της πλατείας Πρωτομαγιάς, του Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως και του 1250 ΒΙΥ17Λ7-ΩΟΔ Αττικού Άλσους, συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 36 α) Έγκριση πρακτικού 15/2014 που αφορά την υπ αριθμ. 06/2014 Διακήρυξη, του Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για αποτύπωση και προστασία δημοσίων εκτάσεων (γεωδαιτικού δορυφορικού 1251 ΒΙΥ17Λ7-2Γ7 δέκτη εντοπισμού θέσης GPS)», προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε επόμενη συνεδρίαση και β) την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών, σε επόμενη συνεδρίαση. 37 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την συντήρηση των υποσταθμών μέσης τάσης (Υ/Σ) του ΚΤΕΟ Χολαργού και του 1252 ΒΙΥ17Λ7-ΤΩΩ ΚΤΕΟ Ελληνικού. α)έγκριση του υπ αριθ. 33/2014 πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών, που αφορά τον πρόχειρο μειοδοτικό 38 διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την πιστοποίηση δύο (2) γραμμών τεχνικού ελέγχου ελαφρών οχημάτων και δύο (2) γραμμών τεχνικού ελέγχου βαρέων 1253 ΒΙΥ17Λ7-ΘΕΚ οχημάτων (συνολικά 4 γραμμών) του ΚΤΕΟ Χολαργού της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. και β) αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς και ανάδειξη μειοδότη. Έγκριση του υπ αριθ. 16/2014 πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 39 Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που αφορά την διενέργεια του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού που απαιτείται 1254 ΒΙΥ17Λ7-ΧΑ5 για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού που απαιτείται για την 1255 ΒΙΥ17Λ7-5ΘΓ κάλυψη των αναγκών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής. 41 Έγκριση Πρακτικού της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προχείρων Διαγωνισμών περί διεξαγωγής κατά την Τετάρτη του υπ αρ.πρωτ.: διαγωνισμού με τίτλο «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια του 1256 ΒΙΥΚ7Λ7-ΖΞΧ Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής με αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης». 42 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 450 ευρώ 1257 ΒΙΥ17Λ7-2ΕΥ

6 πλέον Φ.Π.Α. για την επισκευή της γεφυροπλάστιγγας του ΚΤΕΟ Μεγάρων, η οποία είναι απαραίτητη για ορισμένες επιθεωρήσεις οχημάτων. 43 Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας Το θέμα αποσύρθηκε Επικαιροποίηση της αριθ. 630/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «έγκρισης δαπάνης και 1 ο διάθεσης πίστωσης ύψους ,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., ΕΗΔ για προμήθεια πετρελαίου για την θέρμανση των αθλητικών 1258 ΒΙΥΗ7Λ7-ΑΨΩ εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά, μετά την τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 9.400,00 2 ο ΕΗΔ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την μετεστέγαση των 1259 ΒΙΥΗ7Λ7-ΤΕΔ Δ/νσεων Β/θμιας και Α/θμιας εκπαίδευσης Δ Αθήνας Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για έξοδα δημοσίευσης για τη διενέργεια επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού 3 ο διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών ΕΗΔ (Μελανοταινίες, Toner, Drum κ.α.) των υπηρεσιών της Π.Ε ΒΙΥΗ7Λ7-Ζ41 Πειραιά & των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης 4 ο ΕΗΔ τεσσάρων ΧΕΠ συνολικού ποσού ,00 ευρώ, για 1261 ΒΙΥΗ7Λ7-Ξ2Θ ανάγκες της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. 5 ο ΕΗΔ Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού ,00 ευρώ για ταχυδρομικά τέλη της 1262 ΒΙΥ17Λ7-0ΜΒ Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ο πλέον Φ.Π.Α. για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας ΕΗΔ για τις Δ/νσεις της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα 1263 ΒΙΥ17Λ7-ΙΞΨ της Περιφέρειας Αττικής α) Έγκριση του πρακτικού 20/2014 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 7 ο ΕΗΔ Διαγωνισμών που αφορά την υπ αριθμ. 01/2014 Διακήρυξη, του Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την «μίσθωση και καθαρισμό συντήρηση δεκαοχτώ (18) χημικών τουαλετών Πεδίου Άρεως, για ένα έτος (12 μήνες) με δικαίωμα παράτασης για έξι (6) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ετήσιο ,00 + δικαίωμα εξάμηνης παράτασης 1264 ΒΙΥ17Λ7-Ζ ,00, β) έγκριση του πρακτικού 4/2014 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων, για την ένσταση της εταιρείας «A. Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.E.», σχετικά με την ως άνω διακήρυξη και γ) αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών των οποίων οι προσφορές γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με το πρακτικό 20/2014, σε επόμενη συνεδρίαση Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Αττικής Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βασιλάκου Λιλίκα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-09- 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 184110 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο).

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο). Θεσσαλονίκη 30/04/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 167002(1240) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΘΕΜΑΤΑ 13 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (04-08-2011) ΘΕΜΑ 1 Ο Έγκριση πρακτικών 10 ου και 11 ου της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 201-13/2011 ΘΕΜΑ 2 Ο Έγκριση 12oυ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΘΕΜΑΤΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 10-01-2014) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 9/12/2013 Αρ. Πρωτ : 85232/28049 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002448866 2014-12-04

14PROC002448866 2014-12-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 239252 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 15/3/2013 Αρ. Πρωτ : 17936/6673 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6//0 Αρ. Πρωτ : 558/97 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ -ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΦΠΑ 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/303/16.12.2013 ΑΔΑ:ΒΛΓΛ46Ψ842-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα