ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)"

Transcript

1 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού Τηλ.: Αθήνα, 09/01/2014 Αρ. Πρωτ. 350 Θέμα: «Πρόσκληση πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλωσίμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην Αθήνα και στο παράρτημα Θεσσαλονίκης για το έτος 2014» Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλωσίμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην Αθήνα και στο παράρτημα Θεσσαλονίκης για το έτος 2014, διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (με συνοπτική διαδικασία), σύμφωνα με την απόφαση της υπ αριθ. 138/ συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και την υπ αριθ. πρωτ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΛ1Ο46ΨΖ34-ΚΝ2), και σας καλεί να αποστείλετε προσφορά, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στα Παραρτήματα Α & Β και Γ, έως και την Τετάρτη 22/01/2014 και ώρα 13:00 μ.μ. Σύνταξη και υποβολή προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (2 ος όροφος), Αγίου Κωνσταντίνου 54, , Αθήνα, με την ένδειξη εξωτερικά στον φάκελο «Προς Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών, Επιτροπή Αξιολόγησης, Προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλωσίμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην Αθήνα και στο παράρτημα Θεσσαλονίκης για το έτος 2014», προσωπικά (ή με εκπρόσωπο σας) στην ανωτέρω διεύθυνση ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων κτλ., δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Προϋπολογισμός Η σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 1261 «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά», 1719 «Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων», 1731 «Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού» του Τακτικού Προϋπολογισμού 2014 του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και δεν θα ξεπεράσει τα κάτωθι ποσά ανά ΚΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2 KAE Τμήμα υλικών Περιγραφή Τμήματος Υλικών Προϋπολογισμός Τμήματος σε ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 1261 ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.500, ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ Β TONER - ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Κ.Λ.Π , ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ Γ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΑΙ Α ,00 Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης, ο προϋπολογισμός της δαπάνης θα είναι χίλια ευρώ ανά τμήμα υλικών. Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα γίνει την 23/1/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Αγίου Κωνσταντίνου 54, Αθήνα, 7 ος όροφος. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι αναγραφόμενες στο Παράρτημα Β ποσότητες έχουν προσδιοριστεί κατ εκτίμηση των αναγκών του Οργανισμού, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Ο Οργανισμός δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. Οι δηλωθείσες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και δύνανται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, χωρίς να υπερβεί η προκύπτουσα δαπάνη τον προϋπολογισμό του παρόντος διαγωνισμού ανά Τμήμα Υλικών. Στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη της Υπηρεσίας για κάποιο είδος εκτός του Πίνακα του Παραρτήματος Β, τότε η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει προσφορά για το είδος αυτό από τον Ανάδοχο του Τμήματος Υλικών που ανήκει το είδος αυτό, καθώς και τους δύο επόμενους σε σειρά κατάταξης μειοδότες του Τμήματος Υλικών. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στο χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υποβολή των λοιπών κατακυρωτικών εγγράφων και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τόπος, χρόνος και τρόπος παράδοσης υλικών ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ 1. Η παράδοση της υπό προμήθεια ποσότητας των ειδών θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη, ασφάλεια και έξοδα του προμηθευτή σε τμηματικές παραλαβές στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κάθε τμηματική παραλαβή θα ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή ως προς τα είδη και ποσότητες που θα περιλαμβάνει, από τον πίνακα του Παραρτήματος Β, καθώς και ως προς την ημερομηνία και τόπο παράδοσης. Η τμηματική παράδοση θα γίνεται εντός δύο εργασίμων ημερών από το αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής. Η παράδοση στη Θεσσαλονίκη δεν θα υπερβεί το 15% του συνόλου των υλικών. Στη Θεσσαλονίκη οι παραδόσεις δεν θα υπερβούν τις 4 τμηματικές παραλαβές. 2. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γραφικής ύλης θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

3 3. Σε περίπτωση απόρριψης της παραλαβής των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η απόφαση αυτής είναι ανέκκλητη και κανένα ένδικο μέσο δεν χωρεί κατ αυτής. 4. Αν απορριφθεί οριστικά για οποιοδήποτε λόγο, η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει αυτά αμέσως από τον τόπο παράδοσης, χωρίς να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση από το δημόσιο για την αιτία αυτή και να προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα σε τρείς (3) ημερολογιακές ημέρες το αργότερο από την απόρριψη της παραλαβής των πιο πάνω ειδών αναλωσίμων και γραφικής ύλης. 5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αρνηθεί την αντικατάσταση των ειδών, μετά από πρόταση της επιτροπής παραλαβής, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Τρόπος Πληρωμής Η εξόφληση των τιμολογίων, που θα εκδίδονται μετά από κάθε τμηματική παραλαβή, θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών, και εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία προσκόμισης των παραστατικών από τον Ανάδοχο, με έκδοση επιταγής μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Λογιστήριο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τη θεώρηση του εντάλματος πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον προβλέπεται από το Π.Δ. 136/2011. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου: Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. 2%, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου. Επιπλέον, θα του παρακρατείται φόρος 4% για την προμήθεια αγαθών στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα του χορηγεί βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. Τέλος, ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κράτηση 0,10% επί της καθαρής αξίας σε κάθε πληρωμή (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Στυλιανός Δ. Κατρανίδης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πρόχειρος Διαγωνισμός (Συνοπτικές διαδικασίες) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ TOY ΔΟΑΤΑΠ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός Η κατακύρωση θα γίνει ανά Τμήμα Υλικών, με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική Αξία προ ΦΠΑ σε ευρώ για το σύνολο των ειδών του Τμήματος Υλικών Τετάρτη 22/01/2014 και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία: 23/1/2014, ημέρα: Πέμπτη Ώρα:.10:00 π.μ. Στην έδρα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Αγίου Κωνσταντίνου 54, Αθήνα 7 ος όροφος. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικού εκτυπώσεων, χαρτιού και αναλωσίμων φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων (μελάνια & toner), για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων του ΔΟΑΤΑΠ στην Αθήνα και στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑ Α : 3.500,00 ευρώ ΤΜΗΜΑ Β : 5.500,00 ευρώ ΤΜΗΜΑ Γ : 3.000,00 ευρώ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2014, ή έως την εξάντληση του ανωτέρω προϋπολογισμού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενδεικτικές ποσότητες αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στα γραφεία του ΔΟΑΤΑΠ στην Αθήνα, ή στο παράρτημα της Θεσσαλονίκης, κατόπιν συνεννοήσεως με την οικονομική υπηρεσία του ΔΟΑΤΑΠ, και εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του ΔΟΑΤΑΠ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 1.000,00 ευρώ ανά Τμήμα Υλικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ τρίτων νόμιμες κρατήσεις Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 Εξήντα ημέρες (60) από την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια γραφικής ύλης, υλικού εκτυπώσεων, χαρτιού και αναλωσίμων φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων (μελάνια & toner), για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων του ΔΟΑΤΑΠ στην Αθήνα και στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα εξής τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑ Β: TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΜΗΜΑ Γ: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΑΙ Α3 Οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για ένα, δύο ή και για τα τρία τμήματα υλικών (Τμήμα Α ή Β ή Γ). Οι συμμετέχοντες είτε καταθέσουν προσφορά για το ένα ή τα δύο ή και για τα τρία τμήματα υλικών, θα πρέπει να καταθέσουν σε ξεχωριστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους για κάθε τμήμα (τμήματα Α-B-Γ), όπου θα προκύπτει με σαφήνεια η συνολική αξία προ ΦΠΑ για κάθε Τμήμα ξεχωριστά (τμήματα Α-B-Γ), σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, ειδάλλως η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1.2 Οι αναγραφόμενες στο Παράρτημα Β ποσότητες έχουν προσδιοριστεί κατ εκτίμηση των αναγκών του Οργανισμού, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Ο Οργανισμός δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. Οι δηλωθείσες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και δύνανται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, χωρίς να υπερβεί η προκύπτουσα δαπάνη τον προϋπολογισμό του παρόντος διαγωνισμού ανά Τμήμα Υλικών. Στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη της Υπηρεσίας για κάποιο είδος εκτός του Πίνακα του Παραρτήματος Β, τότε η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει προσφορά για το είδος αυτό από τον Ανάδοχο του Τμήματος Υλικών που ανήκει το είδος αυτό, καθώς και τους δύο επόμενους σε σειρά κατάταξης μειοδότες του Τμήματος Υλικών. 1.3 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των ειδών του Τμήματος (Τμήμα Υλικών Α, Β, Γ). Προσφορές που αφορούν μέρος των υπό προμήθεια υλικών δεν γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η προμήθεια θεωρείται ενιαία ανά Τμήμα και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος αυτής, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 1.4 Μειοδότης θα αναδειχθεί ανά Τμήμα Υλικών (Τμήμα Α, Β, Γ), εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική αξία προ ΦΠΑ σε ευρώ, όπως αυτή προκύπτει ως άθροισμα των αξιών των ειδών ανά Τμήμα Υλικών, όπου η αξία κάθε είδους προ ΦΠΑ δίδεται από το γινόμενο της «ποσότητας προκήρυξης» επί την «προσφερόμενη τιμή». Η προς αξιολόγηση αξία, θα αναγράφεται στο ειδικό προβλεπόμενο πεδίο του Πίνακα του Παραρτήματος Β για κάθε Τμήμα, με την περιγραφή : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ Α (ή Β ή Γ). Η προσφορά του μειοδότη θα πρέπει επίσης να κριθεί ως αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης. Η ανακήρυξη του Αναδόχου επικυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στον Ανάδοχο.

7 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ 2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλωσίμων ειδών και γραφικής ύλης μέσα σε τρείς (3) ημερολογιακές ημέρες το αργότερο από την απόρριψη της παραλαβής τους. 2.2 Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχομένων ειδών. 2.3 Ο προμηθευτής εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στα παρεχόμενα είδη και ότι δεν θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις ιδιότητες και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 2.4 Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει και υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή προστηθέντων αυτού ή ακόμα και από ελαττωματικά είδη, κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 2.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 2.6 Ο Ανάδοχος οφείλει ν αποφεύγει την καθ οιονδήποτε τρόπο προβολή της συνεργασίας και της συμβατικής του σχέσης με την Αναθέτουσα Αρχή, με εξαίρεση την απλή αναφορά στο πελατολόγιό του. 2.7 Περαιτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι δυνατό να καθορισθούν στη Σύμβασή του με την Αναθέτουσα Αρχή. 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 3.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2014, ή έως την εξάντληση του ανωτέρω προϋπολογισμού. 3.2 Είναι δυνατή η προσφυγή από την Αναθέτουσα Αρχή στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τον Ανάδοχο για νέα υλικά που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων προμηθειών που ανατέθηκαν στον ανάδοχο της πρώτης σύμβασης. Η πρόσθετη αμοιβή του αναδόχου για την προμήθεια των νέων αγαθών θα υπολογίζεται με βάση τις κοστολογήσεις της αρχικής σύμβασης οι οποίες δεν αναπροσαρμόζονται και θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε ποσό προϋπολογισμού 1.000,00 ευρώ ανά τμήμα υλικών. Τα νέα αγαθά θα μπορούν να παρασχεθούν έως 31/12/2015, η ανάθεσή της προμήθειας των οποίων θα γίνει έως 31/12/ Ως τόπος παράδοσης ορίζεται: α) η Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 54 Μεταξουργείο Αθήνα. β) το Παράρτημα Θεσσαλονίκης, (Γραφείο ΔΟΑΤΑΠ- Διοικητήριο- Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλονίκη) Η επιλογή εκ των ανωτέρω θα ορίζεται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή.

8 Η παράδοση στη Θεσσαλονίκη δεν θα υπερβεί το 15% του συνόλου των υλικών. Στη Θεσσαλονίκη οι παραδόσεις δεν θα υπερβούν τις 4 τμηματικές παραλαβές. ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.1 Η σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ 1261, ΚΑΕ 1719, ΚΑΕ 1731 του Τακτικού Προϋπολογισμού 2014 του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και δεν θα ξεπεράσει τα κάτωθι ποσά ανά ΚΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. KAE Τμήμα υλικών Περιγραφή Τμήματος Υλικών Προϋπολογισμός Τμήματος σε ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 1261 ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.500, ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ Β TONER - ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Κ.Λ.Π , ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ Γ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΑΙ Α ,00 Η εξόφληση των τιμολογίων, που θα εκδίδονται μετά από κάθε τμηματική παραλαβή, θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών, και εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία προσκόμισης των παραστατικών από τον Ανάδοχο, με έκδοση επιταγής μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Λογιστήριο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τη θεώρηση του εντάλματος πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον προβλέπεται από το Π.Δ. 136/2011. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου: Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. 2%, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου. Επιπλέον, θα του παρακρατείται φόρος 4% για την προμήθεια αγαθών στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα του χορηγεί βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. Τέλος, ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κράτηση 0,10% επί της καθαρής αξίας σε κάθε πληρωμή (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 4.2 Σε περίπτωση απαίτησης από την Αναθέτουσα Αρχή για αναλώσιμα πέραν του αρχικού προϋπολογισμού της παρ.4.1, και άρα χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης της παρ.3.2, ο προϋπολογισμός της πρόσθετης δαπάνης θα είναι χίλια ευρώ ανά τμήμα υλικών, και η προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο που δόθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα παραμείνει ίδια και για τα επιπρόσθετα τεμάχια. 5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1 Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.

9 5.2 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (το ένα εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ») που θα τεθούν σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. 5.3 Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη: «Στοιχεία προσφέροντος: πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλωσίμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην Αθήνα και στο παράρτημα Θεσσαλονίκης για το έτος 2014» Αριθμ. Πρωτ. : 350/ Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή» Όλοι οι επί μέρους Φάκελοι, «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα φέρουν επιπλέον την ένδειξη του ενιαίου σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς, όπως παρουσιάζεται στο ανωτέρω πλαίσιο. 5.4 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: Α) Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει: Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ρητώς θα δηλώνεται ότι: η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ειδικότερα ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της, η προσφορά τους ισχύει για 60 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, παρ 2, περ. 1 του εδ. Α του Π.Δ 118/ (ΦΕΚ150/Α/ ) - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) εδ. Α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/ (ΦΕΚ150/Α/ ) κατάσταση. - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι

10 - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 3. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 6 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ 118/ (ΦΕΚ150/Α/ ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ,τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Παραστατικό εκπροσώπησης στο διαγωνισμό του υποψήφιου Αναδόχου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: - Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. - Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. - Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Για τους Συνεταιρισμούς, βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων καθώς και η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής, πρέπει με ποινή αποκλεισμού, να ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Β) Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και να είναι συντεταγμένη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα Γ - Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας. Η Τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης (Παράρτημα Γ - Τεχνικές Προδιαγραφές). Γ) Φάκελο με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, μέσα στον κυρίως φάκελο, με ένδειξη σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες :

11 Γ.1 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να υποβάλουν προσφορά: i) Για ένα από τα τρία τμήματα (Α ή Β ή Γ) της προκήρυξης, ή ii) Για τα δύο τμήματα (Α και Β ή Α και Γ ή Β και Γ) της προκήρυξης, ή iii) Και για τα τρία τμήματα (Α και Β και Γ) της προκήρυξης. με σαφή ως ανωτέρω ένδειξη στον εξωτερικό φάκελο υποβολής προσφοράς, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε ξεχωριστό υποφάκελο για κάθε ένα από τα Τμήματα Α-Β-Γ. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, σε ξεχωριστό για κάθε τμήμα υποφάκελο, με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ», όπου θα προκύπτει με σαφήνεια η συνολική αξία προ ΦΠΑ για κάθε Τμήμα (τμήμα Α, B ή Γ). Οι φάκελοι των Τμημάτων Υλικών θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται μία από τις παρακάτω ενδείξεις: I. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τα ΤΜΗΜΑΤΑ A B - Γ» ή II. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τα ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β» ή αντίστοιχα Α-Γ ή Β Γ ή III. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το ΤΜΗΜΑ Α» ή Β ή Γ Γ.2 Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: - Yποχρεωτικά συμπληρωμένο - επί ποινή αποκλεισμού - τον πίνακα του Παραρτήματος Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ως προς τα προσφερόμενα είδη. - Σε υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η Οικονομική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή (cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον. Γ.3 Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις ακόλουθα: 1. Η αναγραφή της τιμής θα δίδεται προ ΦΠΑ σε ΕΥΡΩ αριθμητικώς με δύο δεκαδικά ψηφία. 2. Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς και της Σύμβασης. 3. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 4. Για τα είδη που ορίζεται δυνατότητα προσφοράς αυθεντικού ή ισοδύναμου, θα πρέπει να παρέχεται διευκρίνιση από τον προμηθευτή αν η προσφερόμενη τιμή του αφορά αυθεντικό ή ισοδύναμο είδος, 5. Αν στον πίνακα του Παραρτήματος Β διευκρινίζεται ότι ζητείται αυθεντικό είδος, τότε η προσφορά θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυτό. 6. H προσφερόμενη τιμή θα αφορά τη μονάδα μέτρησης (συσκευασία) που ορίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Β. 7. Σε ιδιαίτερη γραμμή θα παρατίθενται η συνολική αξία ανά Τμήμα Υλικών προ ΦΠΑ, καθώς και το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί. Σε περίπτωση που αναφέρεται

12 εσφαλμένο ποσό Φ.Π.Α., ή άλλο υπολογιστικό σφάλμα αυτό θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, και θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή ανά μονάδα συσκευασίας προ ΦΠΑ. Η Τελική Τιμή (με Φ.Π.Α.) ανά Τμήμα Υλικών ομοίως θα παρατίθεται σε ιδιαίτερη γραμμή. Γ.3 Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ανά Τμήμα Υλικών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Γ.4 H συνολική αξία (άθροισμα των αξιών των ειδών) χωρίς Φ.Π.Α. ανά Τμήμα Υλικών θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους διαγωνιζόμενους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για τα αγαθά που αναφέρονται στην παρούσα και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος. Γ.5 Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον Ανάδοχο και δεν είναι δυνατόν να αυξηθούν για οποιονδήποτε λόγο καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Γ.6 Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς τους καθώς και για το χρόνο που οι υποψήφιοι αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα. 6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα γίνει την 23/01/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Αγίου Κωνσταντίνου 54, Αθήνα, 7 ος όροφος. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η κατακύρωση θα γίνει ανά Τμήμα Υλικών (Τμήμα Α, Β, Γ), στον υποψήφιο που θα υποβάλει την χαμηλότερη συνολική αξία προ ΦΠΑ σε ευρώ, όπως αυτή προκύπτει ως άθροισμα των αξιών των ειδών ανά Τμήμα Υλικών, όπου η αξία κάθε είδους προ ΦΠΑ δίδεται από το γινόμενο της «ποσότητας προκήρυξης» επί την «προσφερόμενη τιμή». Η προς αξιολόγηση αξία, θα αναγράφεται στο ειδικό προβλεπόμενο πεδίο του Πίνακα του Παραρτήματος Β για κάθε Τμήμα, με την περιγραφή : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ Α (ή Β ή Γ) Η προσφορά του μειοδότη θα πρέπει επίσης να κριθεί ως αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης. Η ανακήρυξη του Αναδόχου επικυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στον Ανάδοχο.

13 7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ Ακολούθως, ο υποψήφιος που κατέθεσε τη χαμηλότερη τιμή οφείλει να υποβάλει τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά: 7.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου (πριν την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας Σε περιπτώσεις υποβολής προσφορών από νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). 7.2 Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα: Πιστοποιητικό ότι ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν τελεί σε πτώχευση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης Πιστοποιητικό ότι ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των προαναφερθέντων νομοθετημάτων Τα πιστοποιητικά της παρ. 7.2 πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 7.3 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή ο συμμετέχων στον διαγωνισμό είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. 7.4 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή ο συμμετέχων στον διαγωνισμό είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 7.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό και το ειδικό επάγγελμά του, καθώς και ότι παραμένει εγγεγραμμένος σε αυτό μέχρι και την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή. 7.6 Σε περίπτωση υποβολής προσφορών από νομικά πρόσωπα, επικυρωμένο καταστατικό ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα, από όπου να προκύπτει ποιός εκπροσωπεί και δεσμεύει τη συμμετέχουσα εταιρεία για την υπογραφή της σύμβασης.

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46904Μ-ΘΒ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε-MAIL : gnaprom@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11053/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502679 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα