ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 04/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 04/10-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 7-04/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Τρίτη και ώρα :30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 3), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 48/7/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.385/00, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ:. Διονύσιος Στραβοράβδης Πρόεδρος. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη Αντιπρόεδρος 3. Διονύσιος Μπάστας Τακτικό Μέλος 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Τακτικό Μέλος 5. Θεόδωρος Καμπίτσης Τακτικό Μέλος 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός Τακτικό Μέλος Στη συνεδρίαση παρέστησαν η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 588/4877/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Μετά την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής.

2 Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 5ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισηγήσεις της αναπληρώτριας Διευθύντριας Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρας Λάντου, οι οποίες έχουν ως εξής: Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν.86/995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».. Τις διατάξεις του Ν.36/995 (ΦΕΚ 47 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.387/00 (ΦΕΚ 4 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το Ν.386/00 (ΦΕΚ Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/00 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.385/00 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 407/0 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 009/50/ΕΚ. 8. Το Ν. 3400/0 Τεύχος Β «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Το Ν. 40/03 (ΦΕΚ54Α ) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», άρθρο Τις διατάξεις του Π.Δ. 47/00 (Φ.Ε.Κ. 40 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».. Τις διατάξεις του Π.Δ.8/007 (ΦΕΚ 50 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».. Τις διατάξεις του Π.Δ.3/00 (ΦΕΚ 94 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 3. Την υπ αριθ. 3530/739/ (ΦΕΚ 9 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου του άρθρου 83 του Ν.36/995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 4. Το από έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με θέμα: «Ανάληψη δαπάνης προγράμματος δειγματοληψιών». 5. Το υπ αριθ. οίκ. 9/ έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, με θέμα: «Προμήθεια υλικών». 6. Την υπ αριθ. 60/3 / Πρόσκληση υποβολής προσφορών του Τμήματος Προμηθειών για την προμήθεια αναγνωστών γραμμικού κώδικα. 7. Την υπ αριθ. οίκ. 33/540/ πρόσκληση υποβολής προσφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. 8. Το υπ αριθ. 47/ έγγραφο του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κεφαλληνίας. 9. Το υπ αριθ. 349/ έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κεφαλληνίας 0. Την υπ αριθ. 39/80/ Πρόσκληση υποβολής προσφορών του Τμήματος Προμηθειών για την προμήθεια σφραγίδων.

3 . Την υπ αριθ. οίκ. 4050/30/ πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του χώρου της Δ/νσης Ανάπτυξης.. Το από Πρακτικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 3. Το από Πρακτικό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας. 4. Την υπ αριθ. Οίκ. 4988/300/ πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτύπωση φωτοτυπιών σχεδίων. 5. Το με αρ. πρωτ. οίκ. 3085/ έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, με θέμα: «Διαβίβαση αποτελεσμάτων ανοίγματος προσφορών καθαριότητας κτιρίου». 6. Το με αρ. πρωτ. 646/ έγγραφο της Δ/νσης Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας, με θέμα: «Αποστολή Πρακτικού ανοίγματος προσφορών και Οικ.Προσφορές μειοδότη». 7. Τις κάτωθι κατατεθείσες προσφορές: I. Την από της εταιρείας Νικολάτου Α. Νικολάτος Ε. Ο.Ε. II. Την από της Δημοπούλου Μαρίας. III. Την από της Κουρή Μαρίας. IV. Την από της εταιρείας «Νικολάτου Α. Νικολάτος Ε. Ο.Ε.». V. Την από του Νεόφυτου Ιωάννη. VI. Την από του Μοσχονά Καρκαβέλα Παναγή. VII. Την από του Αυγουστάτου Νικολάου. VIII. Την από του Σουρβάνου Χρήστου. IX. Την από του Καπογιαννόπουλου Βασιλείου. X. Την από του Βάσσου Κυριάκου. XI. Τις από του Πρέντζα Κωνσταντίνου. 8. Τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως αυτές αποτυπώνονται στους κάτωθι πίνακες. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση των δαπανών στους πίνακες Α «Προμήθειες», και Β «Παροχή Υπηρεσιών». Β) Την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές πίνακα Α «Προμήθειες», και Β «Παροχή Υπηρεσιών». Πίνακας Α - Προμήθειες α/α 3 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Ενημερωτικά τεύχη ( τεμ.) έτους 05 "Διαρκούς Κώδικα Προμηθειών και Μισθώσεων" Α'+Β'+Γ' Τόμος Κλασέρ Συνεχούς Ενημέρωησης. Δύο () αναγνώστες γραμμικού κώδικα (barcode readers) με σύνδεση USB για τις ανάγκες του Τμήματος Αδειών Οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Διενέργεια δειγματοληψιών για τον έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τον έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε φυτικά προϊόντα. Δημοπούλου ΜαρίαΑΦΜ Νικολάτου Α. - Νικολάτος Ε. Ο.Ε. ΑΦΜ ,00 50,00 600,00 3

4 Σφραγίδες ξύλινες ( ορθογώνια και 3 στρογγυλές) για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κεφαλληνίας, λόγω αλλαγής τίτλου του Υπουργείου Ανταλλακτικά για την επισκευή φαξ Panasonic KX-FL40 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Λαμπτήρες ιωδίνης στο κτήριο του Διοικητηρίου (αντικατάσταση υπαρχόντων) Ρελέ ασφαλείας για το computer room στο ισόγειο του Διοικητηρίου. Κουρή Μαρία ΑΦΜ ,00 Νικολάτου Α. - Νικολάτος Ε. Ο.Ε. ΑΦΜ Πρέντζας Κωνσταντίνος, ΑΦΜ Πρέντζας Κωνσταντίνος, ΑΦΜ ,50 34,44 70,60 α/α Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Καθαριότητα του χώρου όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου του Διοικητηρίου, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι δύο είσοδοι και τα γραφεία πέριξ αυτών, Καπογιαννόπουλος Βασίλειος συγκεκριμένα το Γραφείο Οδηγών ΑΦΜ και τα δύο γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας με το W.C. καθώς και ο προαύλιος χώρος του Διοικητηρίου για το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος - Δεκέμβριος 05(Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα, ΦΕΚ 3654Β /3..05)..68, Καθαριότητα του χώρου όπου στεγάζεται η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας για το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος - Δεκέμβριος 05(Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα, ΦΕΚ 3654Β /3..05). Καθαριότητα του χώρου όπου στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών (Κ. Καραμανλή & Π. Ιστράτι, Αργοστόλι) για το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος - Δεκέμβριος 05(Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα, ΦΕΚ 3654Β /3..05). Καθαριότητα του χώρου όπου στεγάζεται η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Διοικητήριο, ος όροφος), για το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος - Δεκέμβριος 05(Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα, ΦΕΚ Καπογιαννόπουλος Βασίλειος ΑΦΜ Καπογιαννόπουλος Βασίλειος ΑΦΜ Καπογιαννόπουλος Βασίλειος ΑΦΜ ,00.694,00.694,00 4

5 3654Β /3..05) Καθαριότητα του χώρου όπου στεγάζεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων (Διοικητήριο, ος όροφος), για το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος - Δεκέμβριος 05(Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα, ΦΕΚ 3654Β /3..05). Εκτύπωση φωτοτυπιών σχεδίων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.Κεφαλληνίας (έως.48 τετραγωνικά μέτρα με τιμή ανά τμ:,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Εργασία επισκευής και συντήρησης φαξ Panasonic KX-FL40 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Ετήσια ασφάλιση του υπηρεσιακού σκάφους του Τμήματος Αλιείας "Κέφαλος". Ηλεκτρολογική επισκευή στον πίνακα και την ηλεκτρολογική γραμμή που τροφοδοτεί τα φώτα στην κεντρική σκάλα του κτηρίου του Διοικητηρίου, έλεγχος όλων των φωτιστικών σωμάτων που τροφοδοτεί η συγκεκριμένη γραμμή και η διπλανή ασφάλεια στον κεντρικό πίνακα, και αντικατάσταση τεσσάρων λαμπτήρων ιωδίνης Ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησης ρελέ ασφαλείας στο computer room που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου του Διοικητηρίου. Καπογιαννόπουλος Βασίλειος ΑΦΜ Νεόφυτος Ιωάννης ΑΦΜ Νικολάτου Α. - Νικολάτος Ε. Ο.Ε. ΑΦΜ ,00.999,0 50,00 Υδρόγειος Α.Α.&Α.Ε. ΑΦΜ ,00 Πρέντζας Κωνσταντίνος, ΑΦΜ Πρέντζας Κωνσταντίνος, ΑΦΜ ,65 84,50 α/α Πίνακας Γ Λοιπές δαπάνες ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Ποσό Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο σύναψης Προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ιθάκης για εκτέλεση σχολικών δρομολογίων στη Βόρεια Ιθάκη, το σχέδιο της οποίας εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 9-9/6..04 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την υπ'αριθ. 09/5..05 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , Επιστροφή χρημάτων λόγω μη έκδοσης Παπαδάτος Παύλος-Σωκράτης 99,00 άδειας κυκλοφορίας Αγγούριας Θεόφραστος 0,00 5

6 ΕΙΣΗΓΗΣΗ η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν.86/995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».. Τις διατάξεις του Ν.36/995 (ΦΕΚ 47 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.387/00 (ΦΕΚ 4 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το Ν.386/00 (ΦΕΚ Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/00 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.385/00 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 407/0 (ΦΕΚ 85Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 009/50/ΕΚ. 8. Το Ν. 3400/0 Τεύχος Β «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Το Ν. 40/03 (ΦΕΚ54Α ) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», άρθρο Τις διατάξεις του Π.Δ. 47/00 (Φ.Ε.Κ. 40 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».. Τις διατάξεις του Π.Δ.8/007 (ΦΕΚ 50 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».. Τις διατάξεις του Π.Δ.3/00 (ΦΕΚ 94 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 3. Την υπ αριθ. /54638/00 απόφαση «περί καθορισμού αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών» (ΦΕΚ 96/ Β / , και ΦΕΚ 76/ Β / ). 4. Την υπ αριθ. 3530/739/ (ΦΕΚ 9 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου του άρθρου 83 του Ν.36/995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 5. Την υπ'αριθ. οίκ. 060/78/ (ΑΔΑ: Ω33Ξ7ΛΕ-ΠΜΑ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 6. Την ανάγκη δικαστικής επίδοσης της με αριθ.πρωτ:969/756/ Απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής (ΔΤΕ) της Π.Ε Κεφαλληνίας και των συγκοινοποιήσεων αυτής στην εταιρεία ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 7. Την υπ αριθ. οίκ. 390/ 84/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6Τ0Χ7ΛΕ-ΔΣ8). 8. Την ανάγκη δικαστικής επίδοσης στο ΕΤΑΑ ( ΤΣΜΕΔΕ) με Δ/νση: Κολοκοτρώνη 4 ΑΘΗΝΑ, των κάτωθι πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών μαζί με το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας: /3.5.0, ποσού:.3.064,00 ΕΥΡΩ /3.5.0,ποσού: 69.9,00 ΕΥΡΩ /4.6.0,ποσού: 6.06,38 ΕΥΡΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση της υπ αριθ. οίκ. 390/ 84/ Απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6Τ0Χ7ΛΕ-ΔΣ8), στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε: 6

7 A. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ύψους σαράντα τριών ευρώ και πέντε λεπτών (43,05 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την απλή δικαστική επίδοση της με αριθ.πρωτ.969/756/ Απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής (ΔΤΕ) της Π.Ε Κεφαλληνίας και των συγκοινοποιήσεων αυτής στην εταιρεία ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. με Δ/νση: Ευτυχίδου 45, Αθήνα, Τ.Κ. 6 34, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σε βάρος του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας Οικονομικού έτους 05, Ε.Φ και Κ.Α.Ε (Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα). Α. Ανάθεση της ανωτέρω δικαστικής επίδοσης Απόφασης της Προϊσταμένη Αρχής (ΔΤΕ) της Π.Ε Κεφαλληνίας και των συγκοινοποιήσεων αυτής στη δικαστική επιμελήτρια Αθηνών Γκούλιου Ιφιγένεια, Α.Φ.Μ Β. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (39,36 ) για την απλή δικαστική επίδοση στο ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) με Δ/νση: Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα, των κάτωθι πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών μαζί με το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας: /3.5.0, ποσού:.3.064,00 ΕΥΡΩ /3.5.0,ποσού: 69.9,00 ΕΥΡΩ /4.6.0,ποσού: 6.06,38 ΕΥΡΩ (+3 φύλλα) Β. Ανάθεση της ανωτέρω δικαστικής επίδοσης των ανωτέρω πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών μαζί με το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας, στη δικαστική επιμελήτρια Αθηνών Γκούλιου Ιφιγένεια, Α.Φ.Μ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: ) Τις διατάξεις του Ν. 303/00 «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ., που αφορά στη χρήση μέσων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. ) Τις διατάξεις του Ν.385/00 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3) Το Ν.387/00 (ΦΕΚ 4 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4) Το Ν.386/00 (ΦΕΚ Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 5) Το άρθρο 83 παρ. 3 περ. δ του Ν. 36/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 6) Τις διατάξεις του Ν. 407/0 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 009/50/ΕΚ». 7) Το ΦΕΚ 3400Β /0--0 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 47/00 (Φ.Ε.Κ. 40 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 9) Τις διατάξεις του Π.Δ.3/00 (ΦΕΚ 94 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 0) Τα κάτωθι έγγραφα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας: I. Το υπ αριθ. οίκ. 687/67/ II. Το υπ αριθ. οίκ. 693/67/ III. Το υπ αριθ. οίκ. 695/673/ IV. Το υπ αριθ. οίκ. 697/674/ V. Το υπ αριθ. οίκ. 698/675/ VI. Το υπ αριθ. οίκ. 70/676/ VII. Το υπ αριθ. οίκ. 70/677/ VIII. Το υπ αριθ. οίκ. 705/678/ ) Την υπ αριθ. οικ 948/754/ (ΑΔΑ: 69ΔΥ7ΛΕ-ΟΧΧ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 7

8 ) Την υπ αριθ. οίκ. 94/736/ (ΑΔΑ: ΒΝΗΓ7ΛΕ-ΒΛΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ι.Ν. 3) Την ανάγκη αποκατάστασης βατότητας στον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο μετά την θεομηνία νεροποντή που έπληξε την Κεφαλονιά στις ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση της υπ αριθ. οίκ.94/736/ (ΑΔΑ: ΒΝΗΓ7ΛΕ-ΒΛΔ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Ι.Ν. στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε: Α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ύψους επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ (7.34 ) σε βάρος του Προϋπολογισμού του Φορέα και Κ.Α.Ε (Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 05) για την εργασία αποκατάστασης βατότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο μετά τη θεομηνία νεροποντή που έπληξε την Κεφαλονιά στις Ι)Ανάθεση της εργασίας καθαρισμού ρέματος σε θέση γεφυριού στo Αφράτο που είχε μπαζωθεί και ξεχείλιζαν νερά στον Επαρχιακό Δρόμο Κεραμειών Βλαχάτων στην εταιρεία Αφοί Διον.Τζάκη Ο.Ε., ΑΦΜ με τα κάτωθι μηχανήματα: Ισχύς (PS) Εκσκαφέας 5384 Hitachi 47 40,00 Εκσκαφέας- Φορτωτής 3467 J.C.B. 85 3,50 ΙΙ) Ανάθεση της εργασίας καθαρισμού τεχνικού κοντά σε ρέμα στην Κριτωνού που είχε μπαζωθεί και ξεχείλιζαν νερά στον Επαρχιακό Δρόμο Αργοστολίου Ληξουρίου και άρση καταπτώσεων κατάντη του επαρχιακού δρόμου στη θέση αυτή, στον Ζαμπέλη Παναγή με ΑΦΜ: με τα κάτωθι μηχανήματα: κυκλοφορίας κατασκευής Εκσκαφέας 3468 Furukana 0 50,00 Εκσκαφέας 3459 Caterpillar 30 40,00 III) Ανάθεση της εργασίας κοπής και απομάκρυνσης δέντρων (πεύκα) εκατέρωθεν του επαρχιακού δρόμου Φανάρι Λάσση, για την αποκατάσταση της βατότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, αλλά και για την άρση της επικινδυνότητας που ενέχει μια πιθανή πτώση δένδρου στο δρόμο στον Χριστοφοράτο Λουκά, ΑΦΜ: με το κάτωθι φορτηγό: κυκλοφορίας Ωφέλιμο φορτίο Φορτηγό ΝΧΥ330 Mercedes 000tn 7,50 IV) Ανάθεση της εργασίας κοπής και απομάκρυνσης δέντρων (ευκάλυπτοι) εκατέρωθεν του επαρχιακού δρόμου Αργοστόλι Ληξούρι, για την αποκατάσταση της βατότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, αλλά και για την άρση της επικινδυνότητας που ενέχει μια πιθανή πτώση δένδρου στο δρόμο, στον Παπαδάτο Γεράσιμο, ΑΦΜ , με τη χρήση του κάτωθι φορτηγού: Ωφέλιμο Φορτίο 8

9 Φορτηγό ΕΚΒ 5978 Volvo 8860 tn 37,50 V) Ανάθεση της εργασίας άρσης και απομάκρυνσης καταπτώσεων και φερτών υλικών στις περιοχές Βλαχάτα (πλησίον Νεκτορταφείου), Καρούζα και Σιμωτάτα (πλησίον ρέματος) και απομάκρυνσης πινακίδας μεγάλων διαστάσεων (4μ.Χμ.) που είχε αποκολληθεί στη μία άκρη της και ήταν ετοιμόρροπη και επικίνδυνη στον Παπαδάτο Δημήτριο, ΑΦΜ 03609, με τη χρήση των κάτωθι οχημάτων: Ισχύς (PS) Εκσκαφέας 5356 O&K 50 30,00 Φορτωτής Caterpillar 3 50,00 Φορτηγό 8560 ΚΕΒ 3678 Mercedes 88 50,00 Φορτηγό 0006 ΗΑΕ 9788 Mercedes 77 50,00 Φορτηγό 770 ΚΕΑ3357 Man ,50 VI) Ανάθεση της εργασίας απομάκρυνσης ογκολίθων και φερτών υλικών καταπτώσεων, που βρέθηκαν στο οδόστρωμα του Επαρχιακού Δρόμου Σάμη Πυργί, προερχόμενα από το ανάντη του δρόμου πρανές, για την αποκατάσταση της βατότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο στον Τζανετάτο Γεράσιμο με ΑΦΜ: με τα κάτωθι μηχανήματα: Φορτωτής CASE 57 37,50 Εκσκαφέας- Φορτωτής 535 CASE 0 40,00 VII) Ανάθεση της εργασίας απομάκρυνσης ογκολίθων και φερτών υλικών καταπτώσεων, που βρέθηκαν στο οδόστρωμα του Επαρχιακού Δρόμου Τσακαρισιάνο Τζαννάτα, προερχόμενα από το ανάντη του δρόμου πρανές, για την αποκατάσταση της βατότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο στον Γιαννάκη Στέφανο, ΑΦΜ με τα κάτωθι οχήματα: Εκσκαφέαςφορτωτής ΜΕ JCB 00 37,50 Φορτηγό ΕΚΒ 5965 Mercedes 0,58τ 50,00 Εκσκαφέας 4098 Liebherr 9 40,00 Φορτηγό 7060 ΚΕΑ 7548 Mercedes 77 50,00 VIII) Ανάθεση της εργασίας απομάκρυνσης φερτών υλικών καταπτώσεων στο οδόστρωμα του Επαρχιακού Δρόμου Αγία Θέλκη Βουνί, προερχόμενα από το ανάντη του δρόμου πρανές, για την αποκατάσταση της βατότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και καθαρισμός ρείθρων για την αποστράγγιση των ομβρίων στον Μουρελάτο Γεώργιο ΑΦΜ , με τη χρήση των κάτωθι μηχανημάτων: κατασκευής κυκλοφορίας Εκσκαφέας- Φορτωτής 536 J.C.B ,00 Εκσκαφέας 09 Liebherr 5 50,00 Β) Την έγκριση της δαπάνης που προκλήθηκε από τις ανωτέρω εργασίες, η οποία ανέρχεται σε: I) 485,85 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της σύμβασης με την εταιρεία Αφοί Διον.Τζάκη Ο.Ε. 9

10 II) 49,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Ζαμπέλη Παναγή. III) 405,90 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Χριστοφοράτο Λουκά. IV).99,5 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Παπαδάτο Γεράσιμο. V).65,8 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Παπαδάτο Δημήτριο. VI) 57,95 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Τζανετάτο Γεράσιμο. VII) 873,30 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Γιαννάκη Στέφανο. VIII).7,70 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της σύμβασης με το Μουρελάτο Γεώργιο. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ) Τις διατάξεις του Ν. 303/00 «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ., που αφορά στη χρήση μέσων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. ) Τις διατάξεις του Ν.385/00 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3) Το Ν.387/00 (ΦΕΚ 4 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4) Το Ν.386/00 (ΦΕΚ Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 5) Το άρθρο 83 παρ. 3 περ. δ του Ν. 36/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 6) Τις διατάξεις του Ν. 407/0 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 009/50/ΕΚ». 7) Το ΦΕΚ 3400Β /0--0 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 47/00 (Φ.Ε.Κ. 40 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 9) Τις διατάξεις του Π.Δ.3/00 (ΦΕΚ 94 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 0) Την υπ αριθ. οίκ. 365/98 / (ΑΔΑ: Β8ΤΚ7ΛΕ-Ε6Ι) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. ) Το υπ αριθ. οίκ. 4807/359/ έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. ) Την υπ αριθ. οίκ. 508/3/ (ΑΔΑ: ΨΤΔΥ7ΛΕ-Φ5) Απόφαση ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 3) Την ανάγκη αποκατάστασης βατότητας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φραγκάτα Αγ. Γεράσιμος, μετά την ανεμοθύελλα που εκδηλώθηκε στις στην Κεφαλονιά, κατά την οποία δημιουργήθηκε η ανάγκη απομάκρυνσης δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα του εν λόγω Επαρχιακού Δρόμου, και της κοπής και απομάκρυνσης μερικών ακόμη δέντρων που θεωρούνται επικίνδυνα να καταρρεύσουν σε μια νέα ανεμοθύελλα. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση της υπ αριθ. οίκ. 508/3/ (ΑΔΑ: ΨΤΔΥ7ΛΕ-Φ5) Απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε: i) Ανάθεση της αποκατάστασης βατότητας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φραγκάτα Αγ. Γεράσιμος μετά την ανεμοθύελλα που εκδηλώθηκε στις στην Κεφαλονιά, κατά την οποία δημιουργήθηκε η ανάγκη απομάκρυνσης δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα του εν 0

11 λόγω Επαρχιακού Δρόμου, και της κοπής και απομάκρυνσης μερικών ακόμη δέντρων που θεωρούνται επικίνδυνα να καταρρεύσουν σε μια νέα ανεμοθύελλα, στον Παπαδάτο Γεράσιμο, ΑΦΜ , με τη χρήση του κάτωθι φορτηγού: Αριθ. Ωφέλιμο Φορτίο Φορτηγό ΕΚΒ 5978 Volvo tn 37,50 ii) Διάθεση πίστωσης ποσού εξακοσίων δεκαπέντε ευρώ (65,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του Προϋπολογισμού του Φορέα και Κ.Α.Ε (Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 05). Β) Την έγκριση της δαπάνης που προκλήθηκε από τις ανωτέρω εργασίες στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Παπαδάτο Γεράσιμο, η οποία ανέρχεται σε 599,63 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Α) Στο πλαίσιο Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της πράξης: «Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης» την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Στολών». ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Ι. Την έγκριση επαναδέσμευσης διάθεσης πίστωσης ύψους 450,00 προκειμένου να καλυφθεί το κόστος δημοσίευσης του διαγωνισμού σε περίπτωση που αποβεί άγονος. ΚΑΕ Φορέα ΙΙ. Την έγκριση επαναδέσμευσης διάθεσης πίστωσης ύψους 78,8 προκειμένου να καλυφθεί το κόστος δημοσίευσης των δύο διαγωνισμών που έχουν ήδη αποβεί άγονοι. ΚΑΕ Φορέα Το Σχέδιο της Διακήρυξης και το Σχέδιο Περίληψης της Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την υπ αριθ /8--04 (ΑΔΑ: 76Β07ΛΕ-Ο86) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. Β) Στο πλαίσιο πρόχειρου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού (Μηχανολογικός Εξοπλισμός Μηχανογράφηση και Είδη Πληροφορικής) για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή, και του υπ αριθ. 8/04 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 38 του Π.Δ. 8/007. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση επαναδέσμευσης Διάθεσης Πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ). ΕΙΣΗΓΗΣΗ 6 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. Έτους 05 και την έγκριση πληρωμής των δαπανών του οικ. Έτους 04 οι οποίες είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους μέχρι 3..04, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

12 α/α Ε.Φ. Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ,34 Οφειλή προς Ι.Κ.Α. βάσει της υπ αρ. 3948/ απόφασης ρύθμισης ,95 Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (Δεκέμβριος 03) ,60 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων οικονομικού έτους 04 ΙΚΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,00 Απασχόληση υπαλλήλων κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες οικονομικού έτους ,00 Εξόφληση μετακινήσεων υπαλλήλων διαφόρων Διευθύνσεων ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ στο εσωτερικό ,67 Ενοίκια κτιρίων ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,87 Τηλεπικοινωνιακά τέλη Ο.Τ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ,9 Εξόφληση υπηρεσιών ταχυμεταφορών ,99 Τέλη ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Α. ACS COURIER ΡΙΓΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε ,57 Τέλη ηλεκτροδότησης Δ.Ε.Η ,0 Εξόφληση τιμολογίων δημοσιεύσεων ,69 Εξόφληση λογαριασμών δαπάνης παροχής υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων ,89 Εξόφληση λογαριασμών δαπάνης συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΩ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΙΝΤΛΕΡ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

13 ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ,43 Εξόφληση λογαριασμών δαπάνης συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ,7 Εξόφληση λογαριασμών δαπάνης συντήρησης και επισκευής λοιπού μηχανικού εξοπλισμού ,64 Εξόφληση 4ου λογαριασμού μελέτης ,00 Εξόφληση δαπανών εκπαίδευσης επιμόρφωσης προσωπικού ,3 Εξόφληση δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ,7 Εξόφληση δαπανών δικαστικών και συμβολαιογραφικών εξόδων ,53 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων ,0 Εξόφληση τιμολογίων ειδών καθαριότητας Α. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Α. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ Α. - ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ε. Ο.Ε. Α. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΥΚΙΔΟΥ ΑΥΓΗ ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ- ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛ ΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3

14 ,6 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς ,95 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ,53 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κοινοχρήστων ,40 Εξόφληση τιμολογίων προμήθειας λοιπών ειδών ,00 Εξόφληση δαπάνης προμήθειας συσκευής κλιματισμού ,00 Εξόφληση δαπάνης προμήθειας μηχανήματος φωτοαντογραφικής ,4 Εξόφληση δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Α. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε. ΚΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε ,00 Επιστροφή χρημάτων ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΤΕΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α&Λ ,39 Εξόφληση τιμολογίων από δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,6 Εξόφληση δαπανών στα πλαίσια δράσεων εθνικού χαρακτήρα ,4 Εξόφληση διαφόρων δαπανών στα πλαίσια εκλογών ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΟΘΩΝΑΣ ΚΑΓΚΑΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ 4

15 ,75 προσώπων που απασχολήθηκαν στις εκλογές της 8ης και 5ης Μαϊου ,00 Επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων ,57 Εξόφληση δαπάνης προμήθειας μεμβράνων ηλεκτροδίου οξυγονομέτρου ,00 Εξόφληση αμοιβής εποχιακού κτηνιάτρου (Δεκέμβριος 04) ,00 Εξόφληση μετακινήσεων υπαλλήλων Διεύθυνσης Κτηνιατρικής στο εσωτερικό , Εξόφληση μετακινήσεων εποχιακού κτηνιάτρου ,63 Εξόφληση δαπάνης προμήθειας φιαλιδίων αιμοληψίας ,00 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα Δακοκτονίας ,48 Εξόφληση μετακινήσεων γεωπόνων που απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα Δακοκτονίας ,00 Εξόφληση δαπάνης προμήθειας Η/Υ και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού, απαραίτητων για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας ,00 Εξόφληση δαπάνης προμήθειας μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητων για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ Α.Ε. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Β) Την έγκριση διάθεσης των εγκεκριμένων πιστώσεων και την ανάληψη ισόποσων δεσμεύσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 05, βάσει της υπ αρ. 7-3/05 Απόφασης Τροποποίησης Προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν.: α/α Ε.Φ. Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ,00 Εξόφληση δαπάνης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της BON STUDIO Α.Ε εταιρείας Bon Studio Α.Ε ,00 Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης 5

16 ,58 Λειτουργική αποκατάσταση ασφάλεια αρ. 5 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα 50.35,09 Προσθήκη κατ' επέκταση γυμνασίου λυκείου Ιθάκης (Παρελθόντων Ετών) 88.53,00 Εξοπλισμός και ενίσχυση των φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης 6.89,38 Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου 40.54,9 Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας ,00 Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης 5.395,30 Αποπεράτωση δημοτικού σχολείου Σκάλας - Διαμόρφωση w.c. Α.Μ.Ε.Α. 3.3,0 Έργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου.37,68 Συντήρηση κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε Κεφαλληνίας 0.000,00 Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Κεφαλληνίας ,00 Εργασίες αποκατάστασης των βλαβών από τους σεισμούς του κτιρίου Διοικητηρίου 3.469,00 Συντήρηση και επισκευές εγκαταστάσεων της Ν.Α. στον Αίνο (επισκευή και συντήρηση κτιρίων).966,93 Προμήθεια 50 τον. θερμού ασφαλτομίγματος έτους ,00 Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου - Κραναίας (Παρελθόντων Ετών) ,00 Μελέτη λιμάνι Αργοστολίου (Παρελθόντων Ετών).350,60 Λιμάνι Πεσσάδας (Παρελθόντων Ετών) 5.665,03 Μελέτη Λιμένος Ιθάκης (Παρελθόντων Ετών) ,06 Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου (Παρελθόντων Ετών) ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Κ. ΠΡΕΝΤΖΑΣ - Α. ΤΕΛΗΣ Κ/Ξ Ν. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ EDRACO Α.Ε. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6

17 ,00 Συγκέντρωση, καταγραφή και δημιουργία αρχείου με στοιχεία και αξιολογήσεις για τους επισκέπτες των νήσων Κεφαλληνίας και Ιθάκης και συναφών με τον τουρισμό δεδομένων 4.600,00 Δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου για την ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας και της κτηνοτροφικής δραστηριότητας 5.000,00 Εργασίες αποκατάστασης της Μαρμαροσπηλιάς στην Ιθάκη ,00 Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκόπιο 5.000,00 Συμπληρωματικές αρχαιολογικές ανασκαφές για την ανάδειξη του υπάρχοντος προϊστορικού μνημείου Αγ. Αθανασίου και αρχειοθέτηση σε Η/Υ ,00 Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου 53.47,77 Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης ,00 Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό τάφο Τζαννάτων ,00 Διαγράμμιση οδικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης ,00 Ηλεκτροφωτισμός οδού "Γύρος Κουτάβου" 9.795,5 Κατασκευή - διαμόρφωση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Αργοστολίου - Πόρου θέση Γεωργική Σχολή Αργοστολίου, Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων Ετών) ,00 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Σάμη - Αργίλια στη θέση Λουτρό Σάμης 9.889,47 Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο) 93.4,43 Επισκευή και αποκατάσταση οδού Μπρος Αετού Ιθάκης (παρελθόντων ετών) 58.63,8 Βελτίωση Επαρχιακού δρόμου Σβορωνάτα - Αεροδρόμιο ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7

18 ,70 Βελτίωση στροφής στην Ε.Ο. Αργοστολίου - Πόρου (Οικισμός Βαλεριάνου χ.θ από Αργοστόλι).706,9 Οδοποιία επαρχιακής οδού προς Γυμνάσιο - Λύκειο Σάμης 7.95,60 Τοπικές βελτιώσεις στις υπ' αριθμό 5 & 38 Ε.Ο. 9.69,8 Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κραναίας - Ελειού Πρόννων 0.04, Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Παλικής.768,46 Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Ιθάκης ,9 Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την ανέγερση Σχολείων στο Νομό Κεφαλληνίας ,00 Υδρογεωτρήσεις ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων στην Ε.Ο. Πόρου - Σάμης, θέση Καλλιθέα - Διγαλέτο (Παρελθόντων Ετών) ,69 Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε. Λειβαθούς 4.99, Αποπληρωμή έργου "Επέκταση αποβάθρας λιμένος Ιθάκης" (Παρελθόντων Ετών).0,88 Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Σκάλας.07,68 Βελτίωση επαρχιακής οδού 40 περιοχής Παλικής (παρελθόντων ετών) 3.38,50 Βελτίωση επαρχιακής οδού 4 περιοχής Παλικής (παρελθόντων ετών) ,83 Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 04 (παρελθόντων ετών) 705,77 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Καρυά.054,59 Επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων, τεχνικών έργων οδού και φθορών οδοστρώματος ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε. ΔΙΑΦΟΡΟΙ 8

19 ,64 Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 05 (Π.Ε Ιθάκης) 4.98,6 Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών) ,00 Συντήρηση υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,6 Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 04 (παρελθούσης χρήσεως) ,00 Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ,40 Τουριστική προβολή (Παρελθόντων ετών) ,00 Επανέκδοση διαφημιστικού υλικού ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ.Τ.Ε. ΡΙΓΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε ,00 Δημόσιες σχέσεις και διαφημιστική προβολή στο εξωτερικό και στο εσωτερικό 403,3 Τουριστική προβολή 03 94,60 Πολιτιστικές εκδηλώσεις ,00 Αθλητισμός 03 (παρελθόντων ετών) 0.998,5 Τουριστική προβολή ,00 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 04.65,60 Αθλητισμός 04 (παρελθόντων ετών) ,00 Π.Σ. με το Κοινωνικό Παντοπωλείο για την προμήθεια τροφίμων ,00 Εντομοκτονία 04 (παρελθόντων ετών) ,00 Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης ACS COURIER ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ IONIAN PLAZA ΜΟΥΪΚΗΣ Α.Ε. ACS COURIER ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε. OLGA HOTEL 9

20 ,00 Εντομοκτονία ,9 Δαπάνες διαφήμισης (τουριστική προβολή 0) (Παρελθόντων Ετών) 430,00 Μετακίνηση και ασφάλιση πλωτού κυματοθραύστη λιμένα Φρικών 6.000,00 Δαπάνες διαφήμισης (τουριστική προβολή) ΡΙΓΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ VINETUM Ε.Π.Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 7η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Παρακαλούμε να γίνει προσθήκη στην υπ αριθ /8..04 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: ΩΚ9Ν7ΛΕ-ΔΛΣ) αναφορικά με την έκδοση Χ.Ε.Π. για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης ότι αφορά και το υπηρεσιακό δίκυκλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΕΖ-55, ως εξής: Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: ) Α. Των άρθρων 5, 68 και 69 του Ν.385/00 (ΦΕΚ 87 Α ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ) Β. Του Π.Δ. 470/75 «Περί υποχρεώσεων και ευθυνών των Ν.Π.Δ.Δ. Εξ ενταλμάτων 3) προπληρωμής». 4) Τον πίνακα Κ.Α.Ε. δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής, που επισυνάπτεται στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό της ΠΙΝ (απόφαση υπ αριθ. 8/0-0 Π.Σ.), όπως αυτός συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 0-/0 όμοια απόφαση. 5) Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας του έτους 05. Πίστωση του ειδικού φορέα και ΚΑΕ ) Την ανάγκη προμήθειας βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων και πετρελαίου κίνησης κατά τις μετακινήσεις εντός και εκτός Νομού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και του δικύκλου αριθ. κυκλοφορίας ΚΕΖ-55 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έκδοση Χ.Ε.Π. δύο χιλιάδων ευρώ (.000,00 ) που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 05 του φορέα ΚΑΕ με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων και πετρελαίου κίνησης κατά τις μετακινήσεις εντός και εκτός Νομού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων συμπεριλαμβανομένου και του δικύκλου αριθ. κυκλοφορίας ΚΕΖ-55 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Ορίζουμε υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟ ΜΗΝΑ με ΑΦΜ , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά του, με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο εκδόθηκε. Η προμήθεια θα γίνεται από το πρατήριο καυσίμων που θα έχει τη χαμηλότερη κατά τη στιγμή εφοδιασμού των οχημάτων τιμή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Εμπορίου, σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των πέντε χιλιομέτρων από την έδρα του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δεν ισχύει ο περιορισμός των πέντε χιλιομέτρων από την έδρα του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας για τον εφοδιασμό των οχημάτων. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 8η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 0

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 0/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 5-0/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 807-35/02-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 123-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 695-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 515-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 744-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 316-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 600-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 639-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 784-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-22/22-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 590-22/16-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 163-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 63-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/7-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 9-05/7-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 782-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 675-26/14-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-25/25-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 567-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 96-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 630-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 693-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 364-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 197-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 128-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 511-18/07-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 45-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 277-15/06-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/20-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 309-13/20-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 463-24/09-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/-06-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 367-5/-06-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 369-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 552-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 188-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 648-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 360-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 186-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 749-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΨ: Ορισμός δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 826-36/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 656-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 643-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 53-03/30-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 402-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 315-12/29-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 78-03/22-02-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 6/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 844-6/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 444-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 400-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 377-20/09-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/212-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/212-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/212-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 288-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 294-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 433-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 174-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 177-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 860-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 780-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 847-36/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 438-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 174-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 774-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 183-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 432-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 696-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 199-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 934-46/10-12-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-29/21-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 649-27/09-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 47-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 752-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 778-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 500-26/021-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 546-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/7-02-205 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 90-05/7-02-205 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 203-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 147-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-0-014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 101-04/19-0-014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 321-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/12-07-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 475-19/31-07-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΣΠΣΜ πό το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ριθμ. απόφασης 475-18/18-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 191-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 441-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/18-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 467-18/18-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 755-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 187-07/03-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 524-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 552-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα