ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» Αριθμ. Πρωτ.: 11 Ημερομηνία: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου Πληροφορίες: κα Ιωάννα Σβήρκου Τηλέφωνο: Fax: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: & ΚΟΙΝ: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μονάδα Γ ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» με κωδ. ΟΠΣ «380371» 1

2 Έχοντας υπ όψιν: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ). 2. Την με αριθμ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την με αριθμ. πρωτ /οικ (ΦΕΚ Μαΐου 2011) τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/ Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης». 4. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 5. Την με αριθμ. πρωτ /οικ.3.33/ (ΦΕΚ 16/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο ». 6. Την με αριθμ. πρωτ.: 3652/ΕΥΘΥ 114/ Υπουργική Απόφαση με θέμα: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» 7. Την με αριθμ πρωτ. 1781/ (κωδ 064) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στον Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της 2

3 πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 περιφέρειας σταδιακής εξόδου», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 8. Την με αριθμ πρωτ. 3092/ (οικ. 2892/ ) αίτηση χρηματοδότησης της Πράξης του Δικαιούχου Α.Σ. «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την ένταξη της Πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 9. Την με αριθμ. πρωτ..7968/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με κωδ ΟΠΣ «380371» και κωδικό «2012ΕΠ » 10. Το Σύμφωνο αποδοχής όρων της προαναφερόμενης απόφασης ένταξης 11. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης 12. Το με αριθμ. πρωτ. 7937/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας για τη συγκεκριμένη Πράξη με ειδικές προδιαγραφές 13. Την με αριθμ. πρωτ. 9590/ απόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 14. Την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Σ περί ορισμού νόμιμου εκπροσώπου 15. Την πιθανή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έναρξη υλοποίησης δράσης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας προέγκρισης. Αποφασίζουμε Την έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης/ υποέργου «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» και κωδικό ΟΠΣ «380371», ως ακολούθως: 3

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Α.1. Επωνυμία Α.Σ.: Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Β.1. Συντονιστής ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Φορέας: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «I.DE.A. Ε.Π.Ε.» Β.2. Μέλη: I. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ II. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ.Ε.Π.Θ.Ε. III. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ IV. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. V. ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ i4g Α.Ε. VI. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Ε.Π.Β.Ε. VII. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Σ. / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΦΟΡΕΑ Όδος & Αριθμός: Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου Τ.Κ.: Πόλη: Θεσσαλονίκη Περιοχή: Νέα Ξυλάδικα Τηλ.: Fax.: Δ. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Δ.1. Ονοματεπώνυμο Λεωνίδας Φάκας Υπευθύνου Έργου: Δ.2. Τηλέφωνο: Δ.3. Fax: Δ.4. Δ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΦΟΡΕΑ E.1. Ονοματεπώνυμο Ιωάννα Σβήρκου Υπευθύνου Έργου: E.2. Τηλέφωνο: E.3. Fax: E

5 1.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς 1 Εργασίας ΔΙΚΤΥΩΣΗ 2 Φυσική και ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ των φορέων της Α.Σ. Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Α.Σ. με τοπικούς και 3 υπερτοπικούς φορείς Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. 4 ΤοπΣΑ 5 Κοινωνική Δικτύωση ωφελουμένων 6 Διακρατικότητα στα πλαίσια των δράσεων Δικτύωσης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 7 Οργάνωση Ημερίδων & Συνεδρίων 8 Δημιουργία και Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης (Portal) 9 Έκδοση και διάθεση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού- Προβολή στα ΜΜΕ 10 Διακρατικότητα στα πλαίσια της Δημοσιότητας - Ευαισθητοποίησης ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 11 Συντονισμός και διαχείριση Έργου ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 12 Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Υγιεινή, Τεχνολογία και Ασφάλεια Τροφίμων 13 Ζωικής και Φυτικής Προέλευσης Δημόσια Υγεία» Πρόγραμμα Κατάρτισης «Βιοτεχνολογία και καινοτομία στον αγροδιατροφικό 14 τομέα» Πρόγραμμα Κατάρτισης «Σχεδιασμός και Λειτουργία σύγχρονων 15 εφοδιαστικών αλυσίδων» 16 Πρόγραμμα Κατάρτισης «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Κατάρτισης «Διαχείριση του προορισμού για βιώσιμη τουριστική 17 ανάπτυξη (Destination Management)» Πρόγραμμα Κατάρτισης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων, πολύ-λειτουργικών 18 και ευφυών υλικών» Πρόγραμμα Κατάρτισης «Εφαρμογές βιοπληροφορικής στον κλάδο των 19 βιολογικών επιστημών, της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ενέργειες συμβουλευτικής που αφορούν όλη τη διαδικασία επιλογής των 20 ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Επαγγελματική Ένταξη των 21 Ωφελουμένων 22 Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας 23 Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Ανάπτυξη και Διαχείριση της Καινοτομίας Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής 24 κοινωνικής ευθύνης 5

6 1.3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Πράξης είναι: , ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ως «Περιοχή Παρέμβασης» ορίζουμε τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, και τις Δημοτικές Ενότητες Πυλαίας και Θέρμης ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Προβλεπόμενη Ημερομηνία Έναρξης: 20/12/2012 Προβλεπόμενη Ημερομηνία Λήξης: 20/06/2014 Διάρκεια (σε μήνες): ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α. Στόχος της παρέμβασης Παραγόμενο προϊόν της προτεινόμενης Πράξης Βασικός Στόχος της παρέμβασης είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 120 νέων επιστημόνων της περιοχής αλλά και η ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης. Οι ωφελούμενοι θα προωθηθούν στην Απασχόληση ως βοηθητικό προσωπικό σε ερευνητικά προγράμματα και έργα, ως προσωπικό τμημάτων RND ή την Αυτοπασχόληση ως νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εταίροι μικρών επιχειρήσεων. Έμμεσος στόχος αλλά εξίσου σημαντικής σπουδαιότητας είναι: 1) η δημιουργία μόνιμων δομών δικτύωσης και λειτουργίας φορέων, οι οποίες θα παραμείνουν λειτουργικές και ενεργές και μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, 2) Η ανάπτυξη μέσων, εργαλείων και μεθόδων που θα αξιοποιηθούν σε διαχρονικό πλαίσιο προκειμένου για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ανεργίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής και καινοτόμας δραστηριότητας. Β. Περιγραφή των βασικών προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης Τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής παρέμβασης που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άρα την αύξηση της απασχόλησης, είναι η κυριαρχία παραδοσιακών κλάδων έντασης εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης, η χαμηλή παραγωγικότητα της βιομηχανίας της Περιφέρειας, η υστέρηση του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα ως προς την 6

7 τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, η αδυναμία αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού της Περιφέρειας, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι σημαντικές αδυναμίες στην εσωτερική πολεοδομική οργάνωση και κυκλοφορία, καθώς και η μη ορθολογική αξιοποίηση του ρόλου και της σημασίας της κατάρτισης και συνεχούς προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του μοντέλου Ανάπτυξης. Τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες της περιοχής εφαρμογής και της ευρύτερης υπερτοπικής αγοράς εργασίας αποτελούν σημαντική παράμετρο ανατροπής της υφεσιακής κατάστασης στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Η Γεωστρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η συμμετοχή της στα Διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας μεταφορών και εφοδιασμού, η συγκέντρωση σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων στον Αστικό Τουρισμό, οι Υποδομές Υγείας και Περίθαλψης, η μεταποιητική δραστηριότητα στον Διατροφικό Τομέα, τα Δομικά Υλικά και η ύπαρξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, οι σημαντικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές υποδομές, η λειτουργία οργανωμένων επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΙΠΕ- ΒΙΟΠΑ), η ανάπτυξη καινοτόμων θεσμών υποδοχής και στήριξης της επιχειρηματικότητας της γνώσης (Τεχνόπολη Θερμοκοιτίδες Τεχνολογικό Πάρκο), οι σημαντικοί φυσικοί, εδαφικοί και υδάτινοι πόροι καθώς και η «μητροπολιτική» λειτουργία του αστικού κέντρου της πόλης στο χωρικό πλαίσιο της Περιφέρειας είναι η κρίσιμη μάζα ενός ισχυρού ενδογενούς αναπτυξιακού αποθέματος για την δημιουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Γ. Γενικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου, το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων 27,8 % είναι με δείκτη μακροχρόνιας ανεργίας 17,7% δηλαδή σχεδόν 7 στους 10 άνεργους πτυχιούχους είναι μακροχρόνιοι άνεργοι. Στην Ηλικιακή κατηγορία η Ανεργία είναι 39%! Στη δε ηλικιακη κατηγορία η μακροχρόνια ανεργία είναι 83,3%. Τα παραπάνω μεγέθη παρουσιάζουν σημαντική αυξητική διαφοροποίηση από τα αντίστοιχα σε επίπεδο νομού Θεσσαλονίκης στοιχείο που καταδεικνύει την αναγκαιότητα της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης στην επιλεγμένη χωρική ενότητα. Σε σχέση με τις τάσεις απασχόλησης, οι προσδοκίες των ωφελούμενων διατυπώνονται σε συγκεκριμένους αναπτυξιακούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας καθώς και σε εξειδικευμένα πεδία που οριοθετούν το Νέο Παραγωγικό και Στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μετά την κρίση, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποίησε η McKinsey για λογαριασμό του ΣΕΕ (Κεντρικοί τομείς: χονδρικό εμπόριο, βιομηχανία τροφίμων ενέργειαπροστασία περιβάλλοντος, οικολογική γεωργία κτηνοτροφία, τουρισμός, εξειδικευμένα πεδία: διαχείριση & επεξεργασία απορριμμάτων, μεταφορές & εφοδιασμός προϊόντων, διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων, βιομηχανία γενετικής- φαρμάκων, θεματικός τουρισμός, βοήθεια & εξυπηρέτηση ηλικιωμένων). Σε Σχέση με τις ανάγκες επιμόρφωσης και κατάρτισης της ομάδας στόχου τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν σαν κύριους τομείς επιμόρφωσης τις ξένες γλώσσες και την 7

8 επιχειρηματικότητα, ενώ σαν κύριους τομείς κατάρτισης την επικοινωνία & τις δημόσιες σχέσεις, τον τουρισμό, την πληροφορική & νέες τεχνολογίες, τη γεωτεχνία- αγροδιατροφολογία και τη διανομή προϊόντων. Δ. Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης Η παρέμβαση αφορά σε 120 ωφελούμενους (Νέοι επιστήμονες και απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ). Ε. Σύντομη περιγραφή των Δράσεων Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που εξελίσσονται συνδυαστικά και με οργανική λειτουργικότητα στα πεδία την υποστήριξης, της ενδυνάμωσης και της επαγγελματικής ένταξης των ωφελουμένων και της ανάπτυξης νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει δράσεις εκπόνησης, δικτύωσης, Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης σε επαγγέλματα που άπτονται των ενδιαφερόντων της ομάδας στόχου και Συμβουλευτικής Υποστήριξης επαγγελματικής ένταξης, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης καινοτομίας. Στ. Εκτιμώμενα αποτελέσματα (Παρουσίαση με αριθμητικούς δείκτες) Δείκτης Μονάδα Μέτρησης (Αριθμός) 1. Σύνολο ωφελουμένων Ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση 60 δραστηριοτήτων) 1.2. Ωφελούμενοι που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις Ωφελούμενοι που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα 1.4. Ωφελούμενοι που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε νέα προγράμματα 1.5. Αριθμός νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα εκτελέσουν 20 έργο σχετικό με το αντικείμενο της Πράξης, εντός τριμήνου 2. Κοινωνικές Επιχειρήσεις 2.1. Αριθμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων 2.2. Αριθμός απασχολουμένων σε αυτές 3. Αριθμός Θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς 120 κλάδους 4. Αριθμός Ωφελουμένων γυναικών Αριθμός Ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών) 20 8

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (συμπεριλαμβανομένου του Συντονισμού και της Διαχείρισης της Πράξης) Κατηγορία Δράσης ΜΕΛΕΤΕΣ Δράση: 1 Μελέτη αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας Εταίρος που την υλοποιεί: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «I.DE.A. Ε.Π.Ε.» Κόστος Δράσης: 3.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η Μελέτη Τοπικής Αγοράς Εργασίας στηρίχθηκε στην ανάπτυξη μηχανισμού και διαδικασιών αφενός ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας και των ομάδων στόχου και αφετέρου την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. Βασική προτεραιότητα αποτέλεσε η στενή επικοινωνία και η στοχευμένη συνεργασία της ομάδας έργου της Α.Σ. με τους εκπροσώπους της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και των υπεύθυνων των παραγωγικών φορέων για την από κοινού διατύπωση λύσεων και εξειδικευμένων προτάσεων σε δράσεις με στόχο την ενίσχυση των ομάδων και της ευρύτερης τοπικής αγοράς εργασίας. Η Μελέτη Τοπικής Αγοράς Εργασίας περιλαμβάνει εννοιολογικές αποσαφηνίσεις της αγοράς εργασίας και της τοπικής αγοράς εργασίας, ενώ παρουσιάζει και το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς για τις αγορές εργασίας (θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου, θεωρία της διαρθρωτικής ανεργίας). Ακολουθεί μία περιγραφή της φυσιογνωμίας της περιοχής παρέμβασης, των βασικών δηλαδή αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της, ενώ αναλύονται τα στοιχεία δημογραφίας, ηλικιακής σύνθεσης και φυσικής μεταβολής του πληθυσμού στην περιοχή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα παραγόμενα προϊόντα ανά κλάδο στην περιοχή, ενώ παραθέτονται και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δημογραφία και τη διαχρονική εξέλιξη οικονομικής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης. Επίσης, δίνονται πρόσθετα στοιχεία για τους τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων που άπτονται του περιεχομένου του Σχεδίου Δράσης, ενώ πραγματοποιείται και μια Αξιολογική αποτίμηση της τοπικής αγοράς εργασίας της Θεσσαλονίκης και των όμορων προς αυτή Νομών της Κεντρικής Μακεδονίας. 9

10 Έπεται η παρουσίαση και ανάλυση στοιχείων σχετικά με την απασχόληση και την ανεργία στην περιοχή παρέμβασης, την επάρκεια θέσεων εργασίας και τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και ειδικότερα όσον αφορά την ομάδα στόχο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Κατόπιν παρουσιάζονται τα βασικά προβλήματα, ανάγκες, πλεονεκτήματα και δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης και η προοπτική ανάπτυξης της απασχόλησης για την ομάδα στόχο σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Η μελέτη κλείνει με την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων και παρατηρήσεων ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η Ομάδα Μελέτης προχώρησε στην ακόλουθη σειρά ενεργειών, για την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας υλοποίησης της μελέτης προκειμένου αυτή αφενός να ενσωματώνει τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώνουν την κατάσταση στην αγορά εργασίας και αφετέρου να συμπεριλάβει τα πλέον αξιόπιστα ποιοτικά στοιχεία από δευτερογενείς πηγές, που με τη σειρά τους επίσης θα τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου. Η Ομάδα Έργου εργάσθηκε με επιστημονική συνέπεια για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας υλοποίησης και με μελετητική επάρκεια για τη σε βάθος επεξεργασία και ανάλυση των ευρημάτων από την έρευνα. Η Ομάδα Έργου ακολούθησε με τη σειρά τα ακόλουθα εννέα (9)στάδια μεθοδολογίας: i) Αποτύπωσε το αναπτυξιακό προφίλ των Δήμων της περιοχής παρέμβασης, ii) Προχώρησε σε εννοιολογικές αποσαφηνίσεις που σχετίζονται ευθέως με την τοπική αγορά εργασίας, και κυρίως τεκμηρίωσε την εν πολλοίς ταύτιση των στοιχείων που απεικονίζουν την κατάσταση στο νομό Θεσσαλονίκης με αυτή η οποία επικρατεί στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης. iii) Αναζήτησε το σύνολο των πλέον πρόσφατων δημοσιευμένων στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση, την ανεργία, το παραγόμενο ΑΕΠ, τη δημογραφική κατάσταση, το διαθέσιμο εισόδημα, την κατανομή του εισοδήματος κλπ., τα οποία επεξεργάσθηκε και σχολίασε, ούτως ώστε να αποτυπώσει τάσεις και βασικά χαρακτηριστικά και τις προοπτικές απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και ανεργίας για την περιοχή παρέμβασης. iv) Κατέγραψε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και προέβη στην έρευνα μέσω δομημένου ερωτηματολογίου για να αποτυπώσει με τον πλέον πρόσφατο, αντικειμενικό και τεκμηριωμένο τρόπο την απασχολησιμότητα της ομάδας - στόχου. v) Μέσω πρωτογενούς έρευνας αλλά και έρευνας σε δευτερογενείς πηγές αποτύπωσε τις τάσεις που επικρατούν κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης στην τοπική αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας έτσι τα βασικά προβλήματα και τις κύριες ανάγκες της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. 10

11 vi) Η όλη προσπάθεια ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας στην περιοχή παρέμβασης συμπληρώθηκε με την ανάλυση swot, μέσω της οποίας αναδείχθηκαν οι δυνατότητες, οι αδυναμίες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης. vii) Επειδή ακριβώς κεντρικό ζητούμενο από το προτεινόμενο έργο είναι η δημιουργία απασχόλησης, και μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, διερευνήθηκε εκτενώς το θέμα της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης καινοτομίας, το οποίο αποτελεί και την προσφορότερη διέξοδο εργασίας για την ομάδα - στόχο, πέρα από τις προφανείς - παραδοσιακές δραστηριότητες όπως τις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας) viii) Αναζητήθηκαν και καταγράφηκαν πιθανές συνέργιες και αλληλεπιδράσεις με άλλες πράξεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης, τα κύρια στοιχεία των οποίων έχουν ενσωματωθεί στην ανά χείρας μελέτη, και, τέλος, ix) Συμπεριελήφθησαν συμπερασματικές παρατηρήσεις, μέσω των οποίων τεκμηριώνεται απολύτως η συνάφεια του προτεινόμενου σχεδίου με την προκήρυξη, μέσω ακριβώς των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που σκιαγραφούν την αγορά εργασίας στην περιοχή παρέμβασης. Τα κείμενα που συνθέτουν την παρούσα μελέτη δεν ακολουθούν μια τυπική εφαρμογή μιας συγκεκριμένης επιστημονικής μεθοδολογίας, αλλά συνάδουν απολύτως με τον τρόπο και τη διαδικασία υλοποίησης μιας εμπειρογνωμοσύνης. Η έννοια της εμπειρογνωμοσύνης αντικατοπτρίζει ακριβώς τη σύνθεση επιμέρους επιστημονικών μεθοδολογιών για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε κάποιο αντικείμενο εργασίας, για το οποίο δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί μια συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό τα στοιχεία μεθοδολογίας υλοποίησης της μελέτης/εμπειρογνωμοσύνης είναι τα ακόλουθα: i. βιβλιογραφική επισκόπηση, συλλογή και αξιοποίηση δευτερογενών στοιχείων, ii. iii. έρευνα πεδίου: στοχευμένη, εμπειρική και σε βάθος διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν την τοπική αγορά εργασίας στους πέντε Δήμους που συγκροτούν την περιοχή παρέμβασης, αξιοποίηση των συμπερασμάτων από δημόσιες συζητήσεις, workshops και ημερίδες εργασίας, για τη συγκεκριμένη αγορά εργασίας και τις προοπτικές της, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Το παραδοτέο / προϊόν της Δράσης είναι: Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας (ποσότητα: 1) 11

12 Κατηγορία Δράσης Δράση: 2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ Φυσική και ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ των φορέων της Α.Σ. Εταίρος που την υλοποιεί: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κόστος Δράσης: 6.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Στο πλαίσιο της Δράσης θα πραγματοποιηθεί η φυσική και ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η φυσική δικτύωση θα πραγματοποιηθεί μέσω των συναντήσεων των εκπροσώπων των φορέων της Α.Σ., οι οποίες θα είναι τυπικές συναντήσεις (συνεδριάσεις ΔΣ, συναντήσεις ομάδων έργου, επιστημονικών επιτροπών) και άτυπες συναντήσεις και επικοινωνίες που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης και πορείας όλων των δράσεων του έργου. Ο μηχανισμός φυσικής δικτύωσης θα περιλαμβάνει: - τη συγκέντρωση των εμπειριών και των προβλημάτων των φορέων μελών της Α.Σ. - την ανάλυση της πορείας των δράσεων του έργου, - τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών - την εμψύχωση των μελών του δικτύου και την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων μεταξύ των μελών. Στο πλαίσιο της φυσικής δικτύωσης θα αναπτυχθεί μια σειρά κοινών εργαλείων που θα χρησιμοποιούν οι δικτυωμένοι φορείς της Α.Σ., ώστε να υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας μεταξύ τους. Η ηλεκτρονική δικτύωση θα πραγματοποιηθεί μέσω intranet εσωτερικού δικτύου. Μέσω του εσωτερικού δικτύου, το οποίο θα αποτελεί τμήμα του portal που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Δράσεων Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης, θα επιτυγχάνεται η επικοινωνία των φορέων, η ενημέρωση και η πρόσβαση των συμμετεχόντων φορέων σε στοιχεία και πληροφορίες για το έργο και την πορεία του και θα συνδέεται η καθημερινή εργασία των συμμετεχόντων φορέων. Επιπρόσθετα, μέσω της ηλεκτρονικής δικτύωσης θα προσφέρεται ευκολότερη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες με τυποποιημένο τρόπο και μορφή (format), και θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική εφαρμογή για την καταχώρηση και αναζήτηση όλων των εισερχομένων, εξερχόμενων και υπηρεσιακών εγγράφων που διακινούνται από τους φορείς της Α.Σ καθώς και των προϊόντων και αποτελεσμάτων του έργου. Η εφαρμογή θα αποθηκεύει και 12

13 διαχειρίζεται τα έγγραφα και τις κάθε είδους πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή (έγγραφα κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σελίδες του Διαδικτύου, εικόνες και φωτογραφίες). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Κατά την υλοποίηση της Δράσης θα διαμορφωθούν και θα αξιοποιηθούν μια σειρά κοινών εργαλείων που θα χρησιμοποιούν οι φορείς της Α.Σ., ώστε να υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας μεταξύ τους. Τέτοια εργαλεία θα είναι: Τυπικές και άτυπες συναντήσεις και ομάδες εργασίας των εκπροσώπων των φορέων της Α.Σ Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των εκπροσώπων των εταίρων της Α.Σ (μέλη Δ.Σ., Διαχειριστές, επιστημονικοί υπεύθυνοι, μέλη ομάδας έργου, υπεύθυνοι επικοινωνίας κα) Έντυπο εσωτερικής ενημέρωσης 1 τριμηνιαίο έντυπο/ newsletter για εσωτερική ενημέρωση των φορέων της Α.Σ για την πορεία των δράσεων της Προτεινόμενης Πράξης, τις μελλοντικές δράσεις, επικαιροποιήσεις ή/και τροποποιήσεις χρονοδιαγραμμάτων, δράσεων κλπ, κοινοποίηση προβλημάτων, κρίσιμων σημείων υλοποίησης και προόδου έργου Έντυπες φόρμες καταγραφής βημάτων υλοποίησης, καταγραφής αποτελεσμάτων και προβλημάτων ενεργειών δικτύωσης Εσωτερικό δίκτυο intranet το οποίο θα περιλαμβάνει εργαλεία διαχείρισης εγγράφων, εργαλεία επικοινωνίας, βάσεις δεδομένων και εργαλεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική αλληλογραφία, msn, skype). ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Τα αναμενόμενα παραδοτέα / προϊόντα της Δράσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Πρακτικά συναντήσεων - τυπικών, άτυπων, ομάδων εργασίας (ποσότητα: τουλάχιστον 6) τριμηνιαίο έντυπο/newsletter (ποσότητα: 6) Έντυπη φόρμα καταγραφής βημάτων υλοποίησης δράσεων δικτύωσης (ποσότητα: 1) Έντυπη φόρμα καταγραφής αποτελεσμάτων και προβλημάτων ενεργειών δικτύωσης (ποσότητα: 1) Εσωτερικό δίκτυο intranet 13

14 (ποσότητα: 1) 14

15 Κατηγορία Δράσης Δράση: 3 ΔΙΚΤΥΩΣΗ Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Α.Σ. με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς Εταίρος που την υλοποιεί: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κόστος Δράσης: 9.600,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της προτεινόμενης δράσης προβλέπεται η ουσιαστική δικτύωση των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς με στόχο τη δημιουργία τοπικών συμμαχιών και τη μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων των δράσεων του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης. Ευρύτερη επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός ευρέος δικτύου που θα στηρίξει τις δράσεις και τα αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης, θα ενισχύσει τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της περιοχής και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη σταθερών δεσμών συνεργασίας. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες ενέργειες δικτύωσης στα ακόλουθα επίπεδαάξονες: Σε επίπεδο παραγωγικών φορέων και επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής παρέμβασης Η ενεργή συμμετοχή της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας στην εξέλιξη του Σχεδίου Δράσης θα συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και επίτευξη των στόχων του Σχεδίου καθώς βασικός στόχος αποτελεί τόσο η προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση όσο και η ανάλυση και αξιοποίηση των τάσεων που επικρατούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η δικτύωση με τους παραγωγικούς φορείς θα αναδείξει περαιτέρω και σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων και τις προοπτικές στην αγορά εργασίας, θα προωθήσει την από κοινού ανάπτυξη προτάσεων και τη δημιουργία ενιαίων στρατηγικών και δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Σε επίπεδο συνδικαλιστικών οργανώσεων, φορέων υποστήριξης της ομάδας στόχου, εκπροσώπων της ομάδας στόχου Η ενεργός συμμετοχή των ίδιων των ωφελούμενων αποτελεί βασική αρχή ανάπτυξης της Δικτύωσης. Θα αναπτυχθεί ένας μηχανισμός προσέγγισης και ανάπτυξης διαλόγου με εκπροσώπους της ομάδας στόχου με μέλη της οποίας ήδη η Α.Σ. μέσω των εταίρων της διατηρεί σχέσεις υποστήριξης και διαλόγου. Ο μηχανισμός αυτός θα αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ των ωφελούμενων και τόσο των φορέων της Α.Σ όσο και της τοπικής κοινωνίας και θα αναδείξει ζητήματα, απόψεις και προτάσεις των ωφελούμενων τα οποία θα παρέχουν 15

16 σημαντική ανατροφοδότηση στο σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων της προτεινόμενης πράξης. Επιπρόσθετα θα αναπτυχθεί συνεργασία με τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην ενίσχυση των προσόντων των ωφελουμένων, όπως εκπαιδευτικοί οργανισμοί, Δομών και υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, Κέντρων Πληροφόρησης σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα, Δομών Επιχειρηματικής Υποστήριξης. Σε επίπεδο φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών και υπερτοπικών φορέων Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα αναπτυχθούν ενέργειες δικτύωσης και συνεργασίας με φορείς αυτοδιοίκησης και άλλες υπηρεσίες και δομές. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένας μηχανισμός δικτύωσης με Δήμους της χωρικής ενότητας της περιοχής παρέμβασης Τοπικούς φορείς που έχουν ως πεδίο δραστηριότητας την απασχόληση (γραφεία ΟΑΕΔ, δομές προώθησης στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα) Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω φορέων θα υποστηρίζουν και θα λειτουργούν συμπληρωματικά στις δράσεις του Σχεδίου Δράσης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα τους, παρέχοντας ανατροφοδότηση και μεταφέροντας τεχνογνωσία, εμπειρία και καλές πρακτικές αναφορικά με τις ανάγκες υποστήριξης της ομάδας στόχου. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η μεθοδολογία υλοποίησης της Δράσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Καταγραφή παραγωγικών φορέων, εκπροσώπων παραγωγικών φορέων και επιχειρηματικής κοινότητας, δομών, φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται με την υποστήριξη και την προώθηση της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας κλπ Σύσταση ομάδων εργασίας από στελέχη των φορέων της Α.Σ και τακτικές συναντήσεις εργασίας για την ανάπτυξη ενημερωτικού και υποστηρικτικού της δικτύωσης υλικού (κείμενα εργασίας, προσκλήσεις κλπ), καταγραφή συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων, ανατροφοδότηση και επανασχεδιασμό ενεργειών Προσέγγιση όλων των εμπλεκόμενων φορέων μέσω αποστολής ενημερωτικών υλικών / direct mailing Υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών και ειδικότερα θεματικών εργαστηρίων, εκδηλώσεων και συναντήσεων εργασίας Λοιπές ενέργειες δικτύωσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων, τοπικών υπηρεσιών απασχόλησης και ωφελούμενων, η οποία θα συμβάλλει τόσο στην 16

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7, 71202 - Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ.Βλασάκης Τηλέφωνο : 2813 404540 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ συνεργασια & επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤοπΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤοπΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤοπΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Δεκέμβριος 2014 (Τεύχος 2 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΟΖΩ465ΦΘΘ-Υ37 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:44:42 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. Κομοτηνή, 27.07.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-6ΦΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-6ΦΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 154/ ΕΦΔ 98 Προς: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 154/ ΕΦΔ 98 Προς: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7 T. ΑΔΑ: ΩΚΧΧΟΡΙΝ-Χ60 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.29 11:55:44 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-7ΗΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-7ΗΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΔΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΔΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-2ΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-2ΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-1Μ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-1Μ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us! ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Innovate with us! 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Δράσης Νέας Σμύρνης»

ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Δράσης Νέας Σμύρνης» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 9: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 351) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 η ενδιάμεση ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και ενεργοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων, της πράξης «Συνεργασία» της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-3ΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-3ΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΠΩΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΠΩΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Στόχοι Αποτελέσματα μέχρι σήμερα Ποιές δράσεις προγραμματίζονται ακόμα Κριτική 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα