ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» Αριθμ. Πρωτ.: 11 Ημερομηνία: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου Πληροφορίες: κα Ιωάννα Σβήρκου Τηλέφωνο: Fax: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: & ΚΟΙΝ: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μονάδα Γ ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» με κωδ. ΟΠΣ «380371» 1

2 Έχοντας υπ όψιν: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ). 2. Την με αριθμ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την με αριθμ. πρωτ /οικ (ΦΕΚ Μαΐου 2011) τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/ Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης». 4. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 5. Την με αριθμ. πρωτ /οικ.3.33/ (ΦΕΚ 16/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο ». 6. Την με αριθμ. πρωτ.: 3652/ΕΥΘΥ 114/ Υπουργική Απόφαση με θέμα: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» 7. Την με αριθμ πρωτ. 1781/ (κωδ 064) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στον Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της 2

3 πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 περιφέρειας σταδιακής εξόδου», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 8. Την με αριθμ πρωτ. 3092/ (οικ. 2892/ ) αίτηση χρηματοδότησης της Πράξης του Δικαιούχου Α.Σ. «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την ένταξη της Πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 9. Την με αριθμ. πρωτ..7968/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με κωδ ΟΠΣ «380371» και κωδικό «2012ΕΠ » 10. Το Σύμφωνο αποδοχής όρων της προαναφερόμενης απόφασης ένταξης 11. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης 12. Το με αριθμ. πρωτ. 7937/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας για τη συγκεκριμένη Πράξη με ειδικές προδιαγραφές 13. Την με αριθμ. πρωτ. 9590/ απόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 14. Την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Σ περί ορισμού νόμιμου εκπροσώπου 15. Την πιθανή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έναρξη υλοποίησης δράσης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας προέγκρισης. Αποφασίζουμε Την έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης/ υποέργου «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» και κωδικό ΟΠΣ «380371», ως ακολούθως: 3

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Α.1. Επωνυμία Α.Σ.: Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ & ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Β.1. Συντονιστής ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Φορέας: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «I.DE.A. Ε.Π.Ε.» Β.2. Μέλη: I. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ II. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ.Ε.Π.Θ.Ε. III. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ IV. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. V. ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ i4g Α.Ε. VI. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Ε.Π.Β.Ε. VII. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Σ. / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΦΟΡΕΑ Όδος & Αριθμός: Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου Τ.Κ.: Πόλη: Θεσσαλονίκη Περιοχή: Νέα Ξυλάδικα Τηλ.: Fax.: Δ. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Δ.1. Ονοματεπώνυμο Λεωνίδας Φάκας Υπευθύνου Έργου: Δ.2. Τηλέφωνο: Δ.3. Fax: Δ.4. Δ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΦΟΡΕΑ E.1. Ονοματεπώνυμο Ιωάννα Σβήρκου Υπευθύνου Έργου: E.2. Τηλέφωνο: E.3. Fax: E

5 1.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς 1 Εργασίας ΔΙΚΤΥΩΣΗ 2 Φυσική και ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ των φορέων της Α.Σ. Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Α.Σ. με τοπικούς και 3 υπερτοπικούς φορείς Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. 4 ΤοπΣΑ 5 Κοινωνική Δικτύωση ωφελουμένων 6 Διακρατικότητα στα πλαίσια των δράσεων Δικτύωσης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 7 Οργάνωση Ημερίδων & Συνεδρίων 8 Δημιουργία και Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης (Portal) 9 Έκδοση και διάθεση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού- Προβολή στα ΜΜΕ 10 Διακρατικότητα στα πλαίσια της Δημοσιότητας - Ευαισθητοποίησης ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 11 Συντονισμός και διαχείριση Έργου ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 12 Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Υγιεινή, Τεχνολογία και Ασφάλεια Τροφίμων 13 Ζωικής και Φυτικής Προέλευσης Δημόσια Υγεία» Πρόγραμμα Κατάρτισης «Βιοτεχνολογία και καινοτομία στον αγροδιατροφικό 14 τομέα» Πρόγραμμα Κατάρτισης «Σχεδιασμός και Λειτουργία σύγχρονων 15 εφοδιαστικών αλυσίδων» 16 Πρόγραμμα Κατάρτισης «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Κατάρτισης «Διαχείριση του προορισμού για βιώσιμη τουριστική 17 ανάπτυξη (Destination Management)» Πρόγραμμα Κατάρτισης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων, πολύ-λειτουργικών 18 και ευφυών υλικών» Πρόγραμμα Κατάρτισης «Εφαρμογές βιοπληροφορικής στον κλάδο των 19 βιολογικών επιστημών, της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ενέργειες συμβουλευτικής που αφορούν όλη τη διαδικασία επιλογής των 20 ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Επαγγελματική Ένταξη των 21 Ωφελουμένων 22 Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας 23 Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Ανάπτυξη και Διαχείριση της Καινοτομίας Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής 24 κοινωνικής ευθύνης 5

6 1.3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Πράξης είναι: , ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ως «Περιοχή Παρέμβασης» ορίζουμε τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, και τις Δημοτικές Ενότητες Πυλαίας και Θέρμης ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Προβλεπόμενη Ημερομηνία Έναρξης: 20/12/2012 Προβλεπόμενη Ημερομηνία Λήξης: 20/06/2014 Διάρκεια (σε μήνες): ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α. Στόχος της παρέμβασης Παραγόμενο προϊόν της προτεινόμενης Πράξης Βασικός Στόχος της παρέμβασης είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 120 νέων επιστημόνων της περιοχής αλλά και η ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης. Οι ωφελούμενοι θα προωθηθούν στην Απασχόληση ως βοηθητικό προσωπικό σε ερευνητικά προγράμματα και έργα, ως προσωπικό τμημάτων RND ή την Αυτοπασχόληση ως νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εταίροι μικρών επιχειρήσεων. Έμμεσος στόχος αλλά εξίσου σημαντικής σπουδαιότητας είναι: 1) η δημιουργία μόνιμων δομών δικτύωσης και λειτουργίας φορέων, οι οποίες θα παραμείνουν λειτουργικές και ενεργές και μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, 2) Η ανάπτυξη μέσων, εργαλείων και μεθόδων που θα αξιοποιηθούν σε διαχρονικό πλαίσιο προκειμένου για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ανεργίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής και καινοτόμας δραστηριότητας. Β. Περιγραφή των βασικών προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης Τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής παρέμβασης που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άρα την αύξηση της απασχόλησης, είναι η κυριαρχία παραδοσιακών κλάδων έντασης εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης, η χαμηλή παραγωγικότητα της βιομηχανίας της Περιφέρειας, η υστέρηση του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα ως προς την 6

7 τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, η αδυναμία αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού της Περιφέρειας, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι σημαντικές αδυναμίες στην εσωτερική πολεοδομική οργάνωση και κυκλοφορία, καθώς και η μη ορθολογική αξιοποίηση του ρόλου και της σημασίας της κατάρτισης και συνεχούς προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του μοντέλου Ανάπτυξης. Τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες της περιοχής εφαρμογής και της ευρύτερης υπερτοπικής αγοράς εργασίας αποτελούν σημαντική παράμετρο ανατροπής της υφεσιακής κατάστασης στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Η Γεωστρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η συμμετοχή της στα Διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας μεταφορών και εφοδιασμού, η συγκέντρωση σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων στον Αστικό Τουρισμό, οι Υποδομές Υγείας και Περίθαλψης, η μεταποιητική δραστηριότητα στον Διατροφικό Τομέα, τα Δομικά Υλικά και η ύπαρξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, οι σημαντικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές υποδομές, η λειτουργία οργανωμένων επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΙΠΕ- ΒΙΟΠΑ), η ανάπτυξη καινοτόμων θεσμών υποδοχής και στήριξης της επιχειρηματικότητας της γνώσης (Τεχνόπολη Θερμοκοιτίδες Τεχνολογικό Πάρκο), οι σημαντικοί φυσικοί, εδαφικοί και υδάτινοι πόροι καθώς και η «μητροπολιτική» λειτουργία του αστικού κέντρου της πόλης στο χωρικό πλαίσιο της Περιφέρειας είναι η κρίσιμη μάζα ενός ισχυρού ενδογενούς αναπτυξιακού αποθέματος για την δημιουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Γ. Γενικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου, το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων 27,8 % είναι με δείκτη μακροχρόνιας ανεργίας 17,7% δηλαδή σχεδόν 7 στους 10 άνεργους πτυχιούχους είναι μακροχρόνιοι άνεργοι. Στην Ηλικιακή κατηγορία η Ανεργία είναι 39%! Στη δε ηλικιακη κατηγορία η μακροχρόνια ανεργία είναι 83,3%. Τα παραπάνω μεγέθη παρουσιάζουν σημαντική αυξητική διαφοροποίηση από τα αντίστοιχα σε επίπεδο νομού Θεσσαλονίκης στοιχείο που καταδεικνύει την αναγκαιότητα της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης στην επιλεγμένη χωρική ενότητα. Σε σχέση με τις τάσεις απασχόλησης, οι προσδοκίες των ωφελούμενων διατυπώνονται σε συγκεκριμένους αναπτυξιακούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας καθώς και σε εξειδικευμένα πεδία που οριοθετούν το Νέο Παραγωγικό και Στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μετά την κρίση, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποίησε η McKinsey για λογαριασμό του ΣΕΕ (Κεντρικοί τομείς: χονδρικό εμπόριο, βιομηχανία τροφίμων ενέργειαπροστασία περιβάλλοντος, οικολογική γεωργία κτηνοτροφία, τουρισμός, εξειδικευμένα πεδία: διαχείριση & επεξεργασία απορριμμάτων, μεταφορές & εφοδιασμός προϊόντων, διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων, βιομηχανία γενετικής- φαρμάκων, θεματικός τουρισμός, βοήθεια & εξυπηρέτηση ηλικιωμένων). Σε Σχέση με τις ανάγκες επιμόρφωσης και κατάρτισης της ομάδας στόχου τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν σαν κύριους τομείς επιμόρφωσης τις ξένες γλώσσες και την 7

8 επιχειρηματικότητα, ενώ σαν κύριους τομείς κατάρτισης την επικοινωνία & τις δημόσιες σχέσεις, τον τουρισμό, την πληροφορική & νέες τεχνολογίες, τη γεωτεχνία- αγροδιατροφολογία και τη διανομή προϊόντων. Δ. Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης Η παρέμβαση αφορά σε 120 ωφελούμενους (Νέοι επιστήμονες και απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ). Ε. Σύντομη περιγραφή των Δράσεων Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που εξελίσσονται συνδυαστικά και με οργανική λειτουργικότητα στα πεδία την υποστήριξης, της ενδυνάμωσης και της επαγγελματικής ένταξης των ωφελουμένων και της ανάπτυξης νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει δράσεις εκπόνησης, δικτύωσης, Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης σε επαγγέλματα που άπτονται των ενδιαφερόντων της ομάδας στόχου και Συμβουλευτικής Υποστήριξης επαγγελματικής ένταξης, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης καινοτομίας. Στ. Εκτιμώμενα αποτελέσματα (Παρουσίαση με αριθμητικούς δείκτες) Δείκτης Μονάδα Μέτρησης (Αριθμός) 1. Σύνολο ωφελουμένων Ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση 60 δραστηριοτήτων) 1.2. Ωφελούμενοι που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις Ωφελούμενοι που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα 1.4. Ωφελούμενοι που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε νέα προγράμματα 1.5. Αριθμός νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα εκτελέσουν 20 έργο σχετικό με το αντικείμενο της Πράξης, εντός τριμήνου 2. Κοινωνικές Επιχειρήσεις 2.1. Αριθμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων 2.2. Αριθμός απασχολουμένων σε αυτές 3. Αριθμός Θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς 120 κλάδους 4. Αριθμός Ωφελουμένων γυναικών Αριθμός Ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών) 20 8

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (συμπεριλαμβανομένου του Συντονισμού και της Διαχείρισης της Πράξης) Κατηγορία Δράσης ΜΕΛΕΤΕΣ Δράση: 1 Μελέτη αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας Εταίρος που την υλοποιεί: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «I.DE.A. Ε.Π.Ε.» Κόστος Δράσης: 3.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η Μελέτη Τοπικής Αγοράς Εργασίας στηρίχθηκε στην ανάπτυξη μηχανισμού και διαδικασιών αφενός ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας και των ομάδων στόχου και αφετέρου την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. Βασική προτεραιότητα αποτέλεσε η στενή επικοινωνία και η στοχευμένη συνεργασία της ομάδας έργου της Α.Σ. με τους εκπροσώπους της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και των υπεύθυνων των παραγωγικών φορέων για την από κοινού διατύπωση λύσεων και εξειδικευμένων προτάσεων σε δράσεις με στόχο την ενίσχυση των ομάδων και της ευρύτερης τοπικής αγοράς εργασίας. Η Μελέτη Τοπικής Αγοράς Εργασίας περιλαμβάνει εννοιολογικές αποσαφηνίσεις της αγοράς εργασίας και της τοπικής αγοράς εργασίας, ενώ παρουσιάζει και το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς για τις αγορές εργασίας (θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου, θεωρία της διαρθρωτικής ανεργίας). Ακολουθεί μία περιγραφή της φυσιογνωμίας της περιοχής παρέμβασης, των βασικών δηλαδή αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της, ενώ αναλύονται τα στοιχεία δημογραφίας, ηλικιακής σύνθεσης και φυσικής μεταβολής του πληθυσμού στην περιοχή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα παραγόμενα προϊόντα ανά κλάδο στην περιοχή, ενώ παραθέτονται και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δημογραφία και τη διαχρονική εξέλιξη οικονομικής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης. Επίσης, δίνονται πρόσθετα στοιχεία για τους τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων που άπτονται του περιεχομένου του Σχεδίου Δράσης, ενώ πραγματοποιείται και μια Αξιολογική αποτίμηση της τοπικής αγοράς εργασίας της Θεσσαλονίκης και των όμορων προς αυτή Νομών της Κεντρικής Μακεδονίας. 9

10 Έπεται η παρουσίαση και ανάλυση στοιχείων σχετικά με την απασχόληση και την ανεργία στην περιοχή παρέμβασης, την επάρκεια θέσεων εργασίας και τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και ειδικότερα όσον αφορά την ομάδα στόχο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Κατόπιν παρουσιάζονται τα βασικά προβλήματα, ανάγκες, πλεονεκτήματα και δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης και η προοπτική ανάπτυξης της απασχόλησης για την ομάδα στόχο σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Η μελέτη κλείνει με την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων και παρατηρήσεων ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η Ομάδα Μελέτης προχώρησε στην ακόλουθη σειρά ενεργειών, για την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας υλοποίησης της μελέτης προκειμένου αυτή αφενός να ενσωματώνει τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώνουν την κατάσταση στην αγορά εργασίας και αφετέρου να συμπεριλάβει τα πλέον αξιόπιστα ποιοτικά στοιχεία από δευτερογενείς πηγές, που με τη σειρά τους επίσης θα τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου. Η Ομάδα Έργου εργάσθηκε με επιστημονική συνέπεια για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας υλοποίησης και με μελετητική επάρκεια για τη σε βάθος επεξεργασία και ανάλυση των ευρημάτων από την έρευνα. Η Ομάδα Έργου ακολούθησε με τη σειρά τα ακόλουθα εννέα (9)στάδια μεθοδολογίας: i) Αποτύπωσε το αναπτυξιακό προφίλ των Δήμων της περιοχής παρέμβασης, ii) Προχώρησε σε εννοιολογικές αποσαφηνίσεις που σχετίζονται ευθέως με την τοπική αγορά εργασίας, και κυρίως τεκμηρίωσε την εν πολλοίς ταύτιση των στοιχείων που απεικονίζουν την κατάσταση στο νομό Θεσσαλονίκης με αυτή η οποία επικρατεί στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης. iii) Αναζήτησε το σύνολο των πλέον πρόσφατων δημοσιευμένων στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση, την ανεργία, το παραγόμενο ΑΕΠ, τη δημογραφική κατάσταση, το διαθέσιμο εισόδημα, την κατανομή του εισοδήματος κλπ., τα οποία επεξεργάσθηκε και σχολίασε, ούτως ώστε να αποτυπώσει τάσεις και βασικά χαρακτηριστικά και τις προοπτικές απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και ανεργίας για την περιοχή παρέμβασης. iv) Κατέγραψε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και προέβη στην έρευνα μέσω δομημένου ερωτηματολογίου για να αποτυπώσει με τον πλέον πρόσφατο, αντικειμενικό και τεκμηριωμένο τρόπο την απασχολησιμότητα της ομάδας - στόχου. v) Μέσω πρωτογενούς έρευνας αλλά και έρευνας σε δευτερογενείς πηγές αποτύπωσε τις τάσεις που επικρατούν κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης στην τοπική αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας έτσι τα βασικά προβλήματα και τις κύριες ανάγκες της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. 10

11 vi) Η όλη προσπάθεια ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας στην περιοχή παρέμβασης συμπληρώθηκε με την ανάλυση swot, μέσω της οποίας αναδείχθηκαν οι δυνατότητες, οι αδυναμίες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης. vii) Επειδή ακριβώς κεντρικό ζητούμενο από το προτεινόμενο έργο είναι η δημιουργία απασχόλησης, και μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, διερευνήθηκε εκτενώς το θέμα της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης καινοτομίας, το οποίο αποτελεί και την προσφορότερη διέξοδο εργασίας για την ομάδα - στόχο, πέρα από τις προφανείς - παραδοσιακές δραστηριότητες όπως τις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας) viii) Αναζητήθηκαν και καταγράφηκαν πιθανές συνέργιες και αλληλεπιδράσεις με άλλες πράξεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης, τα κύρια στοιχεία των οποίων έχουν ενσωματωθεί στην ανά χείρας μελέτη, και, τέλος, ix) Συμπεριελήφθησαν συμπερασματικές παρατηρήσεις, μέσω των οποίων τεκμηριώνεται απολύτως η συνάφεια του προτεινόμενου σχεδίου με την προκήρυξη, μέσω ακριβώς των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που σκιαγραφούν την αγορά εργασίας στην περιοχή παρέμβασης. Τα κείμενα που συνθέτουν την παρούσα μελέτη δεν ακολουθούν μια τυπική εφαρμογή μιας συγκεκριμένης επιστημονικής μεθοδολογίας, αλλά συνάδουν απολύτως με τον τρόπο και τη διαδικασία υλοποίησης μιας εμπειρογνωμοσύνης. Η έννοια της εμπειρογνωμοσύνης αντικατοπτρίζει ακριβώς τη σύνθεση επιμέρους επιστημονικών μεθοδολογιών για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε κάποιο αντικείμενο εργασίας, για το οποίο δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί μια συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό τα στοιχεία μεθοδολογίας υλοποίησης της μελέτης/εμπειρογνωμοσύνης είναι τα ακόλουθα: i. βιβλιογραφική επισκόπηση, συλλογή και αξιοποίηση δευτερογενών στοιχείων, ii. iii. έρευνα πεδίου: στοχευμένη, εμπειρική και σε βάθος διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν την τοπική αγορά εργασίας στους πέντε Δήμους που συγκροτούν την περιοχή παρέμβασης, αξιοποίηση των συμπερασμάτων από δημόσιες συζητήσεις, workshops και ημερίδες εργασίας, για τη συγκεκριμένη αγορά εργασίας και τις προοπτικές της, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Το παραδοτέο / προϊόν της Δράσης είναι: Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας (ποσότητα: 1) 11

12 Κατηγορία Δράσης Δράση: 2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ Φυσική και ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ των φορέων της Α.Σ. Εταίρος που την υλοποιεί: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κόστος Δράσης: 6.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Στο πλαίσιο της Δράσης θα πραγματοποιηθεί η φυσική και ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η φυσική δικτύωση θα πραγματοποιηθεί μέσω των συναντήσεων των εκπροσώπων των φορέων της Α.Σ., οι οποίες θα είναι τυπικές συναντήσεις (συνεδριάσεις ΔΣ, συναντήσεις ομάδων έργου, επιστημονικών επιτροπών) και άτυπες συναντήσεις και επικοινωνίες που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης και πορείας όλων των δράσεων του έργου. Ο μηχανισμός φυσικής δικτύωσης θα περιλαμβάνει: - τη συγκέντρωση των εμπειριών και των προβλημάτων των φορέων μελών της Α.Σ. - την ανάλυση της πορείας των δράσεων του έργου, - τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών - την εμψύχωση των μελών του δικτύου και την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων μεταξύ των μελών. Στο πλαίσιο της φυσικής δικτύωσης θα αναπτυχθεί μια σειρά κοινών εργαλείων που θα χρησιμοποιούν οι δικτυωμένοι φορείς της Α.Σ., ώστε να υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας μεταξύ τους. Η ηλεκτρονική δικτύωση θα πραγματοποιηθεί μέσω intranet εσωτερικού δικτύου. Μέσω του εσωτερικού δικτύου, το οποίο θα αποτελεί τμήμα του portal που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Δράσεων Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης, θα επιτυγχάνεται η επικοινωνία των φορέων, η ενημέρωση και η πρόσβαση των συμμετεχόντων φορέων σε στοιχεία και πληροφορίες για το έργο και την πορεία του και θα συνδέεται η καθημερινή εργασία των συμμετεχόντων φορέων. Επιπρόσθετα, μέσω της ηλεκτρονικής δικτύωσης θα προσφέρεται ευκολότερη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες με τυποποιημένο τρόπο και μορφή (format), και θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική εφαρμογή για την καταχώρηση και αναζήτηση όλων των εισερχομένων, εξερχόμενων και υπηρεσιακών εγγράφων που διακινούνται από τους φορείς της Α.Σ καθώς και των προϊόντων και αποτελεσμάτων του έργου. Η εφαρμογή θα αποθηκεύει και 12

13 διαχειρίζεται τα έγγραφα και τις κάθε είδους πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή (έγγραφα κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σελίδες του Διαδικτύου, εικόνες και φωτογραφίες). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Κατά την υλοποίηση της Δράσης θα διαμορφωθούν και θα αξιοποιηθούν μια σειρά κοινών εργαλείων που θα χρησιμοποιούν οι φορείς της Α.Σ., ώστε να υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας μεταξύ τους. Τέτοια εργαλεία θα είναι: Τυπικές και άτυπες συναντήσεις και ομάδες εργασίας των εκπροσώπων των φορέων της Α.Σ Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των εκπροσώπων των εταίρων της Α.Σ (μέλη Δ.Σ., Διαχειριστές, επιστημονικοί υπεύθυνοι, μέλη ομάδας έργου, υπεύθυνοι επικοινωνίας κα) Έντυπο εσωτερικής ενημέρωσης 1 τριμηνιαίο έντυπο/ newsletter για εσωτερική ενημέρωση των φορέων της Α.Σ για την πορεία των δράσεων της Προτεινόμενης Πράξης, τις μελλοντικές δράσεις, επικαιροποιήσεις ή/και τροποποιήσεις χρονοδιαγραμμάτων, δράσεων κλπ, κοινοποίηση προβλημάτων, κρίσιμων σημείων υλοποίησης και προόδου έργου Έντυπες φόρμες καταγραφής βημάτων υλοποίησης, καταγραφής αποτελεσμάτων και προβλημάτων ενεργειών δικτύωσης Εσωτερικό δίκτυο intranet το οποίο θα περιλαμβάνει εργαλεία διαχείρισης εγγράφων, εργαλεία επικοινωνίας, βάσεις δεδομένων και εργαλεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική αλληλογραφία, msn, skype). ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Τα αναμενόμενα παραδοτέα / προϊόντα της Δράσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Πρακτικά συναντήσεων - τυπικών, άτυπων, ομάδων εργασίας (ποσότητα: τουλάχιστον 6) τριμηνιαίο έντυπο/newsletter (ποσότητα: 6) Έντυπη φόρμα καταγραφής βημάτων υλοποίησης δράσεων δικτύωσης (ποσότητα: 1) Έντυπη φόρμα καταγραφής αποτελεσμάτων και προβλημάτων ενεργειών δικτύωσης (ποσότητα: 1) Εσωτερικό δίκτυο intranet 13

14 (ποσότητα: 1) 14

15 Κατηγορία Δράσης Δράση: 3 ΔΙΚΤΥΩΣΗ Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Α.Σ. με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς Εταίρος που την υλοποιεί: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κόστος Δράσης: 9.600,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της προτεινόμενης δράσης προβλέπεται η ουσιαστική δικτύωση των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς με στόχο τη δημιουργία τοπικών συμμαχιών και τη μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων των δράσεων του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης. Ευρύτερη επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός ευρέος δικτύου που θα στηρίξει τις δράσεις και τα αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης, θα ενισχύσει τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της περιοχής και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη σταθερών δεσμών συνεργασίας. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες ενέργειες δικτύωσης στα ακόλουθα επίπεδαάξονες: Σε επίπεδο παραγωγικών φορέων και επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής παρέμβασης Η ενεργή συμμετοχή της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας στην εξέλιξη του Σχεδίου Δράσης θα συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και επίτευξη των στόχων του Σχεδίου καθώς βασικός στόχος αποτελεί τόσο η προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση όσο και η ανάλυση και αξιοποίηση των τάσεων που επικρατούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η δικτύωση με τους παραγωγικούς φορείς θα αναδείξει περαιτέρω και σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων και τις προοπτικές στην αγορά εργασίας, θα προωθήσει την από κοινού ανάπτυξη προτάσεων και τη δημιουργία ενιαίων στρατηγικών και δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Σε επίπεδο συνδικαλιστικών οργανώσεων, φορέων υποστήριξης της ομάδας στόχου, εκπροσώπων της ομάδας στόχου Η ενεργός συμμετοχή των ίδιων των ωφελούμενων αποτελεί βασική αρχή ανάπτυξης της Δικτύωσης. Θα αναπτυχθεί ένας μηχανισμός προσέγγισης και ανάπτυξης διαλόγου με εκπροσώπους της ομάδας στόχου με μέλη της οποίας ήδη η Α.Σ. μέσω των εταίρων της διατηρεί σχέσεις υποστήριξης και διαλόγου. Ο μηχανισμός αυτός θα αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ των ωφελούμενων και τόσο των φορέων της Α.Σ όσο και της τοπικής κοινωνίας και θα αναδείξει ζητήματα, απόψεις και προτάσεις των ωφελούμενων τα οποία θα παρέχουν 15

16 σημαντική ανατροφοδότηση στο σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων της προτεινόμενης πράξης. Επιπρόσθετα θα αναπτυχθεί συνεργασία με τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην ενίσχυση των προσόντων των ωφελουμένων, όπως εκπαιδευτικοί οργανισμοί, Δομών και υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, Κέντρων Πληροφόρησης σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα, Δομών Επιχειρηματικής Υποστήριξης. Σε επίπεδο φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών και υπερτοπικών φορέων Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα αναπτυχθούν ενέργειες δικτύωσης και συνεργασίας με φορείς αυτοδιοίκησης και άλλες υπηρεσίες και δομές. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένας μηχανισμός δικτύωσης με Δήμους της χωρικής ενότητας της περιοχής παρέμβασης Τοπικούς φορείς που έχουν ως πεδίο δραστηριότητας την απασχόληση (γραφεία ΟΑΕΔ, δομές προώθησης στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα) Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω φορέων θα υποστηρίζουν και θα λειτουργούν συμπληρωματικά στις δράσεις του Σχεδίου Δράσης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα τους, παρέχοντας ανατροφοδότηση και μεταφέροντας τεχνογνωσία, εμπειρία και καλές πρακτικές αναφορικά με τις ανάγκες υποστήριξης της ομάδας στόχου. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η μεθοδολογία υλοποίησης της Δράσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Καταγραφή παραγωγικών φορέων, εκπροσώπων παραγωγικών φορέων και επιχειρηματικής κοινότητας, δομών, φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται με την υποστήριξη και την προώθηση της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας κλπ Σύσταση ομάδων εργασίας από στελέχη των φορέων της Α.Σ και τακτικές συναντήσεις εργασίας για την ανάπτυξη ενημερωτικού και υποστηρικτικού της δικτύωσης υλικού (κείμενα εργασίας, προσκλήσεις κλπ), καταγραφή συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων, ανατροφοδότηση και επανασχεδιασμό ενεργειών Προσέγγιση όλων των εμπλεκόμενων φορέων μέσω αποστολής ενημερωτικών υλικών / direct mailing Υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών και ειδικότερα θεματικών εργαστηρίων, εκδηλώσεων και συναντήσεων εργασίας Λοιπές ενέργειες δικτύωσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων, τοπικών υπηρεσιών απασχόλησης και ωφελούμενων, η οποία θα συμβάλλει τόσο στην 16

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα