---- 'r πιύοuνο ~ Τυπσyριιφιlοu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "---- 'r πιύοuνο ~ Τυπσyριιφιlοu"

Transcript

1 ΣΤΙΣ Α. -

2 ''ΜΑ ΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ,, ΜΗΜΙΑ ΙΑ ΕΠΙβΕΟΡΗΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟV ΠVPOJ:BEΣTIKOV ΣΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕλΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΗΜΟΣΙΩΗ ΣΧΕΣΕΩΗ rρ Α ΕΙΟΗ ΤΥΠΟΥ Γ Ρ.+.ΦΕ Ι Α : ΣΑ ΡΡΗ 9.+.ΘΗΗ.+.Ι ΤΗλ ΦΙΒΡΟ Υ.+.ΡΙΟΣ t973, ΕΤΟΣ 3οv-ΤΕΥΧΟΣ 27ov Ε I ΚΩΝ ΕΞΟΦ ΥΛΛ ΟΥ : ---- 'r πιύοuνο ~ Τυπσyριιφιlοu Λ Ι. ΚΑΣ fmjtσ Φ ειοί~υ Ι () - Ί' ηλ Σl"ΧΔΙ'ΟΜ ΛΙ ΕΤΗΣΙΑΙ : Ι. ΕΣΩΊΈΡ Ι ΚΟ r Ίοιωτιίιv &?Χ 100 Ί'ρα:πιζών Όργα.νισμώv Δήμων Κοινοτήτων δρχ ΕΞΩΊΈ ι>ικο r s')λλ. 10 "Γ/?tfll TEfXOfΣ ορχ. 8 Χειρ~γριι;:~:χ. μελετι;ιv. ί.ίημοσιεuθl"r.ιι η μή οιν έr. ι :ττρέφ?γ;:a,ι 11 ~ιι κ}.οφς")~~ ια1t.11 rrυμφ1'1" 11,,ι.;, r:c.:ιί.;_ι,,ιι.. ι, Ι:.ιιιι~)ι.) ί ;r.~ : ι\ν ι.iιελε1 σιv tfϊ)ν n:ιιf)ι).,. βισ τ ι~ω\'.,,'ιχ ημιt τιιιv Ι')ΔΗ Γ 0 1 \ ΙC~ ~uϊ.ιναtt tήν δ ιέλε\'jι>' 1ι;1ν ltl pooβεtιmbv 1)χ11μοιω ν. \ i i;;,,.,, ι λλ φ.ιvw. ι λέτaι aιον ι!ι εί ι':j.t 5'2.χwλογριιφημέ νιιι!:κεφθη ΓΙ : : 1 ι\ στι> μ :'\... αutή \. ~U ~ <)ΙΟζ "'\'0 \-θρωπός σας ι:ινόuνtι t ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή κοτιή τής ~ασιλότιιττας των Σωμάτων Ά. σφαλείας καi της ΔιεuθUνσεως Α γροφυ λακης. - Παναγιώτας, Στιuράκη: L\ιονύσ ιος Σολ.ωμος. - ARTHUR CLA ΥΤΟΝ: Αύτι τrος έξαερισμός - είς ~ιομηχανικά 1<τίp. Άθαιασ ίοu Κάτσοu: Καίμτιr. (. Άντ ι-πupάρχοu Κων. Γ1<ίκ.α: 11ροληm ι 1<ά μέτρα διά τήν άποκρίά. Αλέ.κοο Χριισομάλλη: Ή μά-(r, τής Βέρ γας. - Μαρίας Κατιερώνη: Μeθώνη. - Έτιι1<αιρότητες Π. Β. Ζ~αριάδη, Δ)ντοΟ Π. Υ. Κίrrιροu: Κτίρια καί τιuρασφάλεια. - Ύτιο1tupαyοϋ Θεοφ. Δεληγιάννη: Πατριωτι κά qσματα. - Γρήγορες ματιές σέ mιροο6εστικά γεγονό τα δλοu τοϋ κόσμου. - Αίγumος. Ύ1tοτιuραγοϋ Δημ. Σ~~α: 'Αθλητικά Χρονικά. - Πuραyοϋ =.ενοφ : Αφεντίδη: Ή δύναμις τής βουλήσεως. Κατάταξις 159 Δοκιμων Πυροσt!>eστών.

3 ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ)ΣΕΩΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Τήv 20ην Ίανουαρ{ου t.lf. και C>ραν 11.00' ε.{ς τό ΙΙ(ιvηματοθέατρον cπ ΑΛΛΑΣ 0-α& χώ. ραv ή καθιερωμένη τελετή τijς κοπijς τijς 6ασιλόπιττας των Σωμάτων Ασφαλείας.καί τijς Διευθύνσεως Άγροφυλακijς. Τήν τu-ετήv tλάμ11:ρυvε διά τijς 1tαpουσίας του, Θ<-ιφοσω- 1tων τήν Α. Ε. τόν Άντι6ασιλέα -Πρωθυτrουργόν.χ. ΓΕΩΡΓ Ι ΟΝ Πι\ιΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ,ή Α.Ε. ό Α' Άντι1tρόε6pος τijς Κυ ~ ερ>ήσ εως κ. Στυλιανός Παττακός. Έκτός τοο κ. Παττακοϋ "Παρ έστησαν έmσης οί ύπουργοί Δημοσίας Τάξεως 11(. βασiλειος Τ σοόμ'πας, Οίκονομwκών κ. Ί - ωό:ννης Κούλης, Κυ6ερ~.κijς Π ολιτικijς ικαi Προγραμματι - σμοο κ. Κων.. Παnα6άπουλος. Δικαιοσίινης κ. ΑγγU-ος Τσου καλιχς, Ναvτιλίας - Μεταφορών καi 'Ε"Πικοινωνιων κ. Όρ. Γιάκας, Δημοσίων Εργων 'Κ. Κων. Πα'Παδημητρίοu, 9 ί>φυ "Ποuργός 1tαρά τ<;'> Πρf.>θυ 'Ποuργ~ ικ. Σ'ΠUρ. Κατσώτας, ό τέως δπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγιώτης Τζε.6ελέ κος, οί 'Αρχηγοί Χωροφυλα κijς κ. Καρα6ίτης, 'Αστυνομίας Πόλεων κ. Γιαννούλης, Πuροσ~σrιχοΟ Σώματος κ. 'Ανδρό νικος Δήμας, ό Διευθυντής Ά γροφι:λακijς κ. Νtκου, ό Δ)τής ΑΣΔΕΝ 'Αντιστράτηγος κ. Τ σουμάνης, ό Α' 'Υπαρχηγός ΣτρατοΟ 'Αντιστράτηγος κ. Μοuρ ί!κης, ό Διευθυντής τijς Σχολijς Έθνικijς 'Αμύνης Ύ1tο ναόαρχος κ. Εuγενίδης, οί Ύ - 11:αρχηγοt' 'Αεροπορίας κ. Παπα6ασιλείοu, Λ\μeνι~οΟ Σώμαος ι κ. Μητράχος, Χωροφυλαχijς κ.κ. ΖαφΕιρόπουλος!Κal Τζα-.....>,,, -. Ό Α ' Άνrιχρόεδρος tfις Κυβερ tισεως κ. Σtυλ ιuνός nunuιcό;, καθ ' ηv σtι yμήv κόιnet τήv βασι/.όχιtταv. 6άρας, 'Αστυνομίας Πόλεων κ. ΚαλτσιΧς, Πuροσ6εστ~κοϋ ~ ματος Κ. Βασίλειος Κατσ<iνος, έτcίnμοι 'Αρχηγοί ικ.αl Ύπαρ. χηγοί των Σωμάτων Άσψα λείας. Έ mσης "Παρέστησαν ό Πρό εδρος τοο 'Αρείου Πάγου κ. Πατζοuρ<iτος, ό Είσαγyελεύς τοϋ 'Αρείου Πάγου κ. θερά 'Πων, ό Πρόεδρος τοο 'Ελεγκτικού Σuνεδρlοο Κ. Κούκης, ό Άντι'Ιtρδεδρος τοο Συμ6ουλίου Έ11:ικρατείας κ. Γλu.κοφρόδης, άνώτατοι, άνώτεροι καί κατώ.,.εροι Άξιωματ ~κοί των Σωμάων 'Ασψαλείας., άνώτατοι κρατικοί λειτουργοί διαφόρων Ύ πηpεσων καt έκ'πρόσω'ποι των 'Παραγωγιχών τάξεω ν. Μετά τή.ν κα9ιε.ρωμένην δοξολοyίαv ό ύ1tοuρyός Δημοσίας Τάξεως κ. Βασίλ ειος Τ σcόμ'πας, προσφωνών τόν Α' Άντι'Πρόεδpον τijς Κul!>ερνήσεως κ. Στuλιανόν Παττακόν εί1tε μεταξύ άλλων κ:χl τά έξijς: cτά Σώματα 'Ασφαλείας f.. t

4 'Πραξαν τό 'Παν κατά τό 'Παρελθόν Ιίτος 1 S72 διά τήν Δημοσίαν άσψάλειαν καi δτι, κα -τά τό -τρέχον Ιίτος 19'73, αί 'ΠpΟσ'Ιtάθεια! των θά ετναι 'Πλέοv ηόξημέναι, ίνα άντα'ποκριθοgν κατά τόν καλότερον τρό 'ΠΟν είς τάς προσδο κίας της Έ θνικης Κυ~ερνήσεως της 21ης Ά'Πριλίου 1967:.. Άκολοόθως και 'Πρό της ΚΟ 'Πrjς της ~ασιλ&n:ιττας ώμίλησεν ό Α' Άντι'Πρόεδρος της Κυ~ερνήσεως κ. Στ. Παττα1<ός, ό δποϊcς άφοg ηόχήθη «Χαλή Χρονιά» είς τοuς Άξιωματι- 1<οuς καί άνδρας των Σωμάτων 'Ασφαλείας,.είπε.μεταξu των άλλων Ι<αl δτι: «Έν τc';) 'ft.ρcσώ'π~ των Σωμάτων Άσφαλείας ~λέπουν 'Πάντες τόν φορέα έ'ιtιgολης τοg Νόμου καί διά τοgτο έ'πι Gάλλεται δ'πως, α'παντες έ'παy ρuιττνοgν διά τήν έφαι:μογήν ο..,,. z ΠOVfYt~... Λ- 1 μ.οσtαι; ' "'.ιι: z "'!. εωr κ. Βασ'' &Λιtος "', σουμ.παι; ' ΚΟ'Π'rων ' rrι Βασιλόπtrrα. Ό 'Αρχηγός τοσ Πυροσβeστικοσ Σώματος κ. Άνδρόνικος Δήμας μt τήν σει "- ράν του κόπτει τήv βασιλόπιtταν. τοg Νόμοu, ϊνα ο! "Ελληνες 'Πολίται ζοgν έν ήσυχ!~ καί γαλήνη».. Έν σu~εχεί~ δ Α' Άντι'Πpόεδρος της Εθνι1<fiς ΚυGερνήσεως. Ι<. Στυλ. Παττακός ~κο ψε τήν Gαυιλ&πιτταν έν μέσe:> θερμων χε:ιροκροτημάτων των 'Παρευρεθέντων. 'Ακολοόθως δέ εκσψαν μέ τήν -σειράν των τήν ~ασιλό'!τιτταν δ ό'!τουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βασίλειος Τσοόμ'Πας, δ 'Αρχηγός Χωροφυλα1<fiς Ι<. ΚαραGίτης, δ Άρχηγός 'Αστυνομίας Πόλεωv 1<. fiιανvοόλης, ό 'Αρχηγός ΠυροσGεστικοG Σώματος Κ. 'Ανδρόνικος Δήμας και δ Διευθυντής 'Α γροφυλακfiς.. Ούτως έληξεν ή ώραία αότή τελετή άφοο έστέφθη διά.μίαν άκόμη - φοράν ύπό πλήρους έ'π'tιυχιας. '

5 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΑΩΜΟΣ Ύπο της ΠΑΝ. ΣΠΥΡΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ 9 Φεδροuαρίου 'Η\Jέpα θλιδερά διά τοuς υελληνας και δι' δλους τούς άγωνιστάς lδ ε l'jν. Ό «ψάλτης της 'Ελευθερίας, ό μεγάλος έθvικός μας ποιητής, δ &ποίος έθεμελίωσε και έχάραξε τοίις δρόμους καί τοc)ς τρόπους της Έλληνικης ποιήσεως καί έθνικης άναyεννήσεως, περνξί τό κατώφλιον της άθανασίας. Ό θάνατός του. &:ν και μ'ή άνέλτιιστος έκο:ταθορύeησεν δλην τήν πόλιν της Κερκύρας. Μέ την πολύκαιρον διαμονήν τcυ ούχl όλιγώτερον παρά τήv φήμην τού μεγάλου νοός και της σοφίας, ό Σολωμός εtχε καταστfi πρό ττολλού σεδαστός 'Καί άξ ιαγάπητος. Ώστε τίττοτε δ έν ήδύνατο ώραιότερον νά ά11οκριθft τό κοινόν αίσθημα των Κερκυραίων, 'Πα,pά ή ό μοφωνία της Έ mανησιακης Β cυλης, ή ό'ιtοία εύ9ύς διέκοψε την συνεδρίασιν, κηρόττουσα δημόσιον τό πένθος. Ό 'ΠΟΙητής έγεννήθη εlς τήν Ζάκυνθον τό 1798 τό έτος άκρι6cjς κατά τό ό'ιtοίον έμαρτύρησεν 6 ιbάρδος της έλευθερίας Ρήγας Φεραίος. Τόν διά 'Πράξεων 'Πρόμαχον της θεάς, διαδέχεται 6 πρόμαχος διά τοϋ λόγου. Ό υίός τcϋ κόντε Νικολάου Σολωμού καl μιάς κόρης τοϋ λαού, της Άγγελικiiς Νίκλη, ύ'πηρέτησε μέ 'Πάθος τήν ποίησ ιν. Μετά τάς σπουδάς τcυ είς τήν 'Ι ταλίαν έ'ιtέστρεψεν είς τή ν Ζάκυνθον τό 1818 ιbαθέως φλογισμένος άπό τάς φιλελευθέ.ρας tδέας, τάς &ποίας εtχεν διασκορ'πίσει είς τήν Δύσιν ή Γαλλικη 'Ε'Πανάστασις. Μία φύσις τόσον λεmή, μlα ψυχή τόσον όρμητικι\ καί έλευθέρα, ~το άδύvατον νά μή συγκ ινηθη άπό τόν yιγαντιαiον άγl'jνα διά ττ)ν ά"ιtοτίναξιν της καταιτιέσεως των άνθρωιτιiνων δ-ι καιω μάτων. Τώρα ό Σολωμός εtναι άποφασισμένος μέ τ"ιν 'Πένναν του νά 6οηθήση την Ε'Πανάστ::t1σιν νά έκραγfi και νά έπιζήσn. Εtς τήν άρχηv τά πρώτα του ποιήματα τά Ιίγραψεν εlς τήν Ί ταλικήν. Άργότερον δμως 'Παροτρυνθείς καί άπό τόν Σ πυ.ρίδωνα Τρικούπη, 6 &ποίος τού εlπε δτι ό Έλληνικός Παρ νασ-σός δέν Ε)( ε ι άκόμη τόν Δάντη του, έφιλοδόξησε νά γί. νπ ό έθνυκός ποιητής κ:χί vά δοξάσn τήν 'Ελλάδα μέ τό μεγαλόπνευστον Ιίργον του. Τοιουτοτρό'Πως Ιίγραψε τόν cuυμνον ε ίς τήν Έλευθερ(ανι c'ωδη είς τόν Μπάϋρον, τήν cφαρ μακωμένη, τήν «Ξανθούλα και άλλα μικρά, τά όποία έπέ. ρασαν εlς τά χεiλη τού λαcv καί έτραγουδήθησαν. Τά i!.ργα του αύτά καλύmουν τήv πρώτη ποιητι κη περίοδον τcv Σολωμοϋ Καl μαρτυροϋν τό ύπέροχον ταλέντον του. Ό υυμνος Qμως είς την 'Ελευθερία (Μάϊος 1823) τόν άνέδειε ε είς έθνικόν 'ΠΟιητήν, μετ-εφράσθη είς ξέw:χς γλώσσας, έ'πηνέθη, έδιαδάσθη καί ένέπνευσε τόν άyωνιζόμενον, διότι άπεκάλυmε <μέ πινδαρικτ) πνοή, μέ άριστο~ργημστ~κό τρόπο τό 6αθύτερον νόr,μα τού!εροϋ άyώνος της 'Ελευθερίας, τήν ό'ποίαν 6 Σολωμός έπαρου σίασεν ώς μ.ίαν 'Ιtαντοδ-ύναμον καί 'Παyκαλόμορφον θεάν, 9ε ρίζουσοιν <μέ τό σπαθί της τούς τυράννους και έ1tι6άλλουσα τήν θέλησίν της ώς άντλοοσα τήν δύναμίν της άπό τό δίκαιον, άπό τόν άνθρωnισμόν καί άπό τήν lδίαν τήν φύσιν. Ό ποιητής είς τήν ΖάκιΜΚ>ν ίδρυσε Σχcλήν μέ όπαδούς καί συνεργάτας τιολλοc)ς λο-. γίους. 'Ύστερον έγκατεστάθη είς τήν Κέρκυρα δ'που διηγεν δλον τόν δίον του aφwορωμένος όλqψύχως εtς τό tδανικόν της Τέχ~ης. Εtς την Κέρκυρα έδ ηι..ιούργησε νέ.ον κύκλον θαυμαστών καί μαθητών οί ό'ποίοι έθαύμαζον τήν μεγάλην μορφήν τού ποιητού, εtχοv έ.μποτισθη άπό τάς αlσθητικάς ίδέας του διά τήν έθνικην γλώσσαν, τήν έθνικήν 1tαιδε(αν τήν έθνικήν τέχνην και έζήτουν νά συνεχίσουν τό μεγάλο gργον του. Τά 'Επτάνησα τότ, μέ τήν έπίδρασιν τοϋ Σολωμw Ιiγιναν δημιουργικόν φυτώpιον καί έργαστήριον της νεοελληνικης τέχνης. Έδημιουργήθη Ιiνας κύκλος έμπνευσμένων με. ταφραστών, οί όποίο~ έπλούτι- (ΣΎ"Νt::Χ ~:Ι. \ ΡΪ\: τήν n 1..!1)

6 'Η βρcιβεuθείσcι διά τοϋ πασοϋ τών 210 λιρών στερλινών, lκθεσις εις τόν διcιγωνισμόν της C OL Τ INTERNATIONAL:, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΒΙΟΜΗΙΛΙΙΚΑ ΚΤΙΡ ΙΛ Ύπό τοϋ ARTHUR CLAYTON Διεuθuντοϋ Πuρcισφcιλείcις Β. Ρ. Β ' lχδ6τοu τών πεpιοδιχών BFSA )Clll ΙFRA. εχουν γραφη τόσα πολλά δι.ά τόν αύτ6ματον έξιχερισ μόν, ί.)σt'ε οόδένα σκοτcόν θά tξuτηpετήση fι έ'πανάληψις ένός γνωστοί> και Ύ'fν.ικώς άrcοδεκτοο γεγονότος. θό: ~το ίσως χρησιμ.ώτεpον νά σvζητηθοον τά άμφισ6ητούμενα σημεία και νά ~ξετασθοuν αt 'Πιθανότητες m:.ραιτέρω άοlιcrπτύξεως. Μία τοιαύτη άνάmυξις έ~έχεται νό: εtναι fι χρησψοπο!ησις ύ'πό τού έξαερισμοϋ καταστά'οεων,.ε 1 tς τό νά 't'εθοον εις ένέ.ργειαν μέσα κατcdέσεως τοϋ 'Π\).ρός, δ-πως άφρός ύψη- λϊ;ς ~ με-φίας διαστολϊ;ς, η σvστήματος B.C.F. Βα0tικά σημεία συζητήσεως fχουν άrcοτελέσει α! σuνέ'πειαι τοϋ αύτομάτοο έξ.αθρι~μοϋ, εlς τάς έ'!fιχεφήσεις κατ~έσεως τού -πυρός, είς ά'λλας μο... νίμοuς έ)'καταστάσεις, δπως τι.χ. τά αότ6ματα συστήματα κατcχδρeκτ;ήρων, εις τάς έ11ι των όροφών ύ'πεpκατασκ εuάς και ε!ς τοος τιιθανα'χ; κινδύνοuς, οί ό'ιtοίοι θά 'Ιtpοκύψουν t&:v οί άνειμοδόχοι άφε&ον ά vοικτοί. Διά νά έξετασθοϋν τά σημεία αύτά 'Πλήρως. άrcαιτείται νά l χ~εν γνώσιν των κάτωθι: ' Ι στορίαι καl λρχα! τοϋ tξ.. α.eρισμοϋ. 'Εξαερισμός εiς 1tξpιmώσεις 'ΠUpκαi(Ϊς. Σχέσις α&τομάτου έξαφισμοϋ 'Πρός άλλας έyκαταστάσεις. 'Υλικά όροφης 'Καί όλλ.οι 'Ιtαράyοντες. Ό έfρερισμός τιυρός &ασ<ζεται ε ις την ά'ltλijv ά.ρχ:fγy δτι δ θερμός άfιρ, τα διάφορα: άέ ρια και δ καπνός. τε(νουιν νά άνέρχωνται ε!ς d:νώτερα σιρώ.

7 ματα. Πρώτη ά'πλfι έφαρμοyή αύτής τής άρχi}ς. fιτο ή ά-ιτομάκρuvσις τοv καπt>\ιο\) άπό τάς έστ(ας τών οlκιών, δι.ό: της χρησιμοποιήσεως σπηλαιωδών κ<rιτvοδό)(ων εν σύστημα τό ό ποίον εtναι έ;ν χρήσι:;ι άκόμη καί σήμερον. ΈφαwοΥι'\ της αύτης άρχfις έχει γίνει πρός έπίτεuξιν έξαε. ρισμοό ε;tς κτ~ρια και όρuχεία, διά της προσsκτιιcης τοπcθετή.- 0 ως πυρών εις κατάλληλα μέρη. Μίαν έποχήν τά άνθρακωρυχεί:χ έξαε;ρ(ζοντο διά κλι Μνων (φούρνων) τοπο6ετημέ. νων. Tc;> ό δ.ρ. DESAGUL! ER είσήγσ:yεν gνα νέον τ~ρόπον έξ. aερισμοίι τfις Βουλfις τών Κοι. νοτήτων, διά της διατηρήσεως έστιων ι;lς εν των δωματίων τού άνωτέρω όρόφοv, αl όποίαι έθέρμαινcν τούς σωλfινας έξαερισμοϋ τών δωματίων τοϋ κατωτέρω όρόφοu καί προεκάλοvν τοιουτοτρόπως τήν α. νοδον τοϋ άέρος έντός αύτών. Οί εολογοι κίνδυνοι δλων αύτών τών μεθόδων, ΟΟησαν ε lς τήν άντικατάσταc(ν των ύ πό άσφαλεοτέρων μεθόδων και σήμερον όπάρχουν πολλά άοφαλη συστήματα διά τής χρησι'μοποιήσεως τών μεθόδων cplenum η ι V ACUUM, ~ σιζομένων είς τήν άρχήν δτι ό θzpu:χινόμενος άήρ άνuψοϋται. οι Ο:vδρες της Π.Υ. έ)(οvν έκτιμήcει άνθκαθεν τό γεγόνός δτι άνοίγοντες στρατηγιικά ση. μεία ειίς ~ν ψλεγόμε.νον κτίριον, δόνανται νά έ-τητόχοvν έξαερισμόν τοϋ κτιρίου, ό ό ποίος θά τούς δοηθήση εις τό έργον τωy. Έψ' δσον τwro γίνη μέ τόν <Κατάλληλον τρόπον καί εις τήν κατάλληλον στιγμήν, δύναται ~ προλά6η έκρηξιν, νά μειώση τήν έξό: πλωσιν τοϋ πυρός, τόν έκ των καπνών κί'\ιδυνον, τάς πιθανότητας θανάτων έξ ά:jφυί,ίας καί γενικώς νά δελτιώση τάς σuνθ~κας κατα~έc;εως τοϋ πυρός. Ή cημασία λοιπόν τοϋ έξαεριcμοίι τών κτ~ρlων ε tς τάς περιπτώσεις πuρκα'ί<χς l!.χει έκ- τιμ'ηθη_ πρό Π<?λλοίι Καί χρηeι. μοποιειται μυριοτρόπως. Ή νομοθεσία ή σχετικη πρός τόν έξαερι-σμόν των κτιρίων. άφορ<χ κυρίως είς τήν άνεσιν τών έργαζqμένων f\ κατοικούν. των είς αότά, και κατ' ά!κολουθίαν, τά ύπάρχοντα συστήματα έξαε.ι:)ιq.ιοϋ ένδέ)(εται νά καλύπτοον τάς άνάyκας άνf.. σεως, άλλά εtναι έλά)(ιστα ά ποτελεσματcκά ώς πρός τ ' κάλυψιν τών άνσ:yκών πuρασφαλε(ας. Τ ά κτlρια τών έργοστασίων JAGUAR είς τό COVENTRV, εις τά όποία έξέσπασε σο /Κχρά πuρκ.αϊά τc;> 1957, διέ& τον σύστημα έξαερισμοίι, τό ό. ποίον mρtελάμδανε 6κτώ καλύμματα άνεμοδόχων ε<lς gκαστον τών πεντήκοντα ένος ά νοιγμ'άτων της όροψfις -408 ά νεμο66χοuς έν σuν6λιr- μέ τρομεράν ταχύτητα. Οί άνεμο.. δόχοι οοτοι εtχαν τ01tοθετηθfι διά νά.eξυπηρετοϋν τάς καθημε.ρινάς άνάγκας έξαερι σμοϋ τοϋ 'κτιρίοv και δχι ώς μέτρον πuρσ:jψαλείας. 'Εκτός αότοϋ, ο! έν λ6γf.i> άνεμοδόχοι εύρίσκοντο έπί της όροφης τοϋ κτιρ{οu, τό ύλικόν καί ή,κατασκευή. της δ ποίας i!:παιξαν σποuδαιότατον ρόλον είς τήν ταχuτάτην έ. ξάπλωσιν τοϋ πυρός. Ή πuρκαιά JAGUAR ένίσχuσε τάς σκέψες ώς :πρός τήν άνάγκην είδικc>ν σvστημάτων έξαερισμού, έξuπηρετούντων σκοπ9ύς πυρασφαλε(ας. 'Ήδη τά καταστρεπτικά άποτελέσματα τοϋ πυρός είς μεγάλα κίρια στερούμε να συστημάτων έξαερισμοϋ έψάνησαν εις τήν καταστρεπτικήν πυρκαϊάν της cge NERAL MOTORS. εtς τό Μ 1CH1 GAN τώ 1953 τω δέ 1956 ή GENERAL M01ΌRS έν σvνεργασίg: μέ τά έργαστή ρια 'Ερευνών θερμοδu1ιαμικτ\ς της ARMOUR RESE. ARCH FOUNDA Τ 1 ΟΝ έπι:;δεί κνυαν τήν δυνατότητα προγροιμμάτων έρεύνης σχετικων πρός το πρμλημα τοϋ έξαε-.. - καιας. -.. ρισμοv εις περιπτωσεις πυρ- ΔΟΚΙΜΑΙ ΕΙΣ UXBRΙDGE Εtς τήν Μεγάλην Βρεταννίαν ή m>ρκαϊά JAGUAR, σuνε τέλεσεν εις τό νά ένισχύση τήν ά-ιτόψασιν της COL Τ VE NT 1 LA ΤΙ ΟΝ ι TD, δπως ά ναλάδοvν ι:ν τετραετές πρό. γραμμα έρεύνης έν συνεργασία πρός -τήν Ύπηρεσίαν Έ- πιστημ'ονυκων ' και ΒιQμηχανικών 'Ερευνών. Ή 'Εταιρία COL Τ εtχεν fiδη κάμει έπίδειξιν της άποτελεσματικότητος των ίδεc>ν των, εtς τό UXBR 1- DGE τόν Μάϊον τού 1957 χαί μεθοδ~κώς f)δη fiρχ1ιcε τήν έγ-

8 Sολι~<ή έπ~θυμία άναπαuσεως 'Ί αύvτηρά προσήλωσις είς τόν χαρα~<τηρα της πόλε~ ώς κυρίως Πα νεπιστημιet~<ης; Μεγαλοπρεπές i<αi άθάνατον ι..vη.μείον τοg Κα ίμπριτζ παρα μέ ε ι πάντα τ;) παρειj<~<λήσιοv τσu Κ 1 NG'S COLLEG Ε. θεμε \ιωθέν τό 1446 ιίπό τοϋ Βασιλέως Ερρίκου τcu 6ου, άπ.οτε Λ εί έ:να θαϋμα γοτθι~<οg ρ~θμοϋ καί τό κυριώτερον δει ) μα καθέτου άρχιτεκτονι.~<i\ς τέχνης ε ίς τήν Άγyλίαν. ΝΕχε ~ i-<ίi κος 291, πλάτος :ο καί ϋψcς u2 ποδων. Έσωτερι~<ως καί έ ξωτ s.ρ ικως διαθέτει -rtλουσί.:χν f:ιακόσμησιν, είς τήν όροφηv παρcυσιά(ει τά μοναδικά συμ - 1τλtyμ'ατα τών yοτθ~κοu ρυ. (;)μc.g ναών, έν9 ε ίς τά παράθupα δι' έπιτυχοϋς συ>~θέσεως.±γχρώμοu ιίάλου, είκονίζεται iντuπωσιακώτατα, άπό της 'γεννήσεως της Θεοτόκου, όλό >1.ληρος ή ίστορία της Χριστιανοσύνης. Γεν uκως πρόκειται &ι, εvα ύπέροχοv άρχιτε~<τονιι.,.όν έπίτευγ.μα, ενα σύνολον έ τιι&λητικόν, 6.ξιο9αύμ.ασ τον. 'Ένας τόπος, ό όποίος παρέ χει τό δι καίωμα νά πιστεύσης δτι ~<αμιμιά ψc.ρά, ή άδύναμος άνθρωπί η προσ'πάθεια πλ η σιάζει την θείαν τελειότητα. "Ενας χώρος είς τόν όποί ον Οαρρείς οτι ή προσευχή ~γyίζει όρίζοντας θείας πetρρησ(. ας, οταν μέσα είς τό ~]:μίψως -των ~<ηρίων ψάλλη ~<αί ιίμνi\..:ίς άριστον τόνον.μελωδι ~<ό -ι ητος, ή χορωδία τοg Κολλε γίου. Πλέον τούτου, τό FITZWI L- 1. Ι ΑΜ MUS EUM, παρουσιάζει i.)ιαίτερον ένδιαψέρον. Πρόκ ε ι ται περί έξαιρετικοϋ οίκcδοui1ματος, ίδρυθέντος τάς άρχάς του 18ov αίωνο~ διά δωρεaς τοg Λόρδου Ι 1TZW1 L. Ι Ι ΑΜ. Περιέχει μίαν άπό τόχ; σπουδαιοτέραlς σvλλ.σyάς ε tς ιήν Άγγλίαν,.μετά τό Μουσείον τοϋ Λονδινοu ~αι δια-θέτει ίδίους χώρους άρχαίας At. -vυπτιακi\ς. ' Ελληνu~<iiς >t<αί Ρω μαϊκi\ς Τέχνης. Μεταξύ δέ των λοιπων έκθεμάτων σuγ.καταλέ )ονται όλόκληροι σειρσ.'ι /!.ρ. yων έ~< πορσελάνης, lσ-::ορι,αί πανοτιλίαι, περί τούς ιίvακες φημισμένων ζωγράφων -Ροϋμτcενς, Ρενουάρ, Ρέ Ι Πραντ, Μαρτίνι- ώς έπlσης -τολλά άντ~κείμενα ~<αί χειρό ) ραψα διασήμων συνθετων.,_ ι''mτμεν, Χένταλ καί Μόζαρτ.. Ε ~<εϊνο ο..ιως τό όποϊον άπό Έλληνικftς πλευρ<χς παρουσιάζει ί δίαν σπουδαιότητα, εί \ αι. ό Έλληνι~<ός ρυθμός τοο ολοu οί11<οδομήματος. Ιίχcντος ::ίς τήv πρόσοψιν 12 πανυψήλους ~<ολώνας ~<οριν9ιακο0 ρυθμοϋ, ώς ~<αί αί τρ είς εύρύχω ροι α{θουσαι, πλήρεις άντικει ;..ιένων άρχ αίας έλλην~κης τέχνης, τάς όποίας διαθέ:τει. Έ. i<ατοντάδες άyαλμάτων, άyγείων ~<α! vομισμάrτων περιλαμ l!ιάνονται μεταξύ των Θκ. 9εμάτων. Μία θαυμασία συλλογή άρχαίων άντικειιμένων, σπαν ία ε ίς περι-εχόμενον ~<αί ά ξίαν. 'Ένας θησαυρός έλληνι κϊ;ς iέχ\ ης, τόν όποϊον άσψαλώς πολλαί -πόλεις της Έλλάf,ος θά οέζήλεuον. Ό έπισκέπτης φθάνοντας εις τό Καϊμπριτζ, ψuσι~<9 τφ λό. ~. έπιζητεϊ νά fδη καί vά έτcισ~<εψθij τό Πανεπ ιστήμιον. Ματαίως δμως. Τ οϋτο διότι δέv ί:πάρχει ίδιαίτερον κτίριον, δέν c ', ' υψισταται συ)ι~<εκριμενον οικο. δόμημα, εντυπωσιακόν ισως, τό όποϊον νά άποτελij t\ νό: στεγάζη τό ΠαΙΑΕπιστήμιον. '.'\ντιθέτως, τό Πανεπιστή,μιον τσu.καϊμ'πριτζ, συνίσταται ~<αί συγ ~<ροτεϊται άπό τά άνά τήν πόλιν ιίπάρχοντα 22 Κολλέγια (19 δι' άρρενας καί 3 διά θ'ήλε(ς). Πρόκ<ε ιται περί lδιοτύ-, Η ' -που σuστη:ματος, εχοντος τας ρίζας του είς τόν Ί2ον αίωνα -<αi τό όποϊον, έξ οσων γνωρίζω, είς Όξφόρδην ~ καί Καϊ~,,ριτζ άπο~<λειστι~<ως έψαρμοζεται. Τό Πανεπιστήμιον άποτελεϊ άνεξάρτητον ικαί aμ ~~<ως αότοδιο~κούμενον -πρόσωπον, διοικείται uπό έ~<λεγομένου Συμ tbουλίου της Συγκλήτου, ή ό -τtοία νομοθέτεϊ ~<αί άτιοψασίζει έπί παντός θέματος. 'Επίσης Ιi~<-αστον Κολλέyιον συνιοτa αότοδιοικούμενον όργανισμόν. Διαθέτει ίδία,, Όιοί~<ησιν, i&ιον διδοικτι~<όν -προσωπι~<όν -<αi ίδίους πόρους. Jlαρ' ολ.α ταϋτα δ~ν ετναι νοητόν νά yί. 1 ηται ' διαχωρ~σμός μεταξύ Πανεπιστημίου ~<αί Κολλεγίων, οοτε ~<αθ~σταται δυνατόν νά ) ίνη τις δεκτός είς τό Πανετιιc-ιήμιον χωρίς ν' άνή~<η συγχρόνως είς ίίνα Κολλέyιον η τd:νάπαλιν. Ή σχέ.dις :μεταξύ r:ανεπιστ η μίοu i<αi Κολλεγίων ε[ναι άλληλένδετος, σχεδόν ταυτόσημος. Τό Ιiνα νοείται -:ταντα,έν συναρτήσει πρός τό άλλον. 'Αιμψότερα δέ συνεργα. ζυμεvα στε ώς Ιίχcυν δημιουρνήσει έ~<εϊνο τό ότιοϊον ετναι τό άποτέλεσμα έ-τττά αίώνων ~ ψυσι~<ης ' ~<αι πνευματ~κης ανα- r.τύξεως καί άποτελ εί τό Όαϋ ;..ια τού Πανεπιστημίου τοu Ι~αϊμπρ ιτζ. 'Ένα θαcμα, έ:να μεγαλε ίον, διά τό όποίον τό Πανεπιστήμιον αίόθάνεται έ ξαιρετι~ά ύπερήψανο ν. Ύπερήψανον διά την ίστο,ρίαν, τά πε ~ραγμένα και τόν ιίψηλόν τοv προορισμόν. ΕΊvαι μία δε.δικαιολογημένη έπαρσις, μία συνειδητοποιημένη ύπερη ψ ά \ εια, ή όπο(α, νομίζω, έξηyεϊ. ται πλήρως δταν άνw..οyισθη ~<ανεί ς, δτι διά.μeσοu των 7'JO lτώ" ζωi\ς τήν δποίαν ά:παριθμεϊ, χιλιάδες προσώπων, 'Άγγλων καί μή, είς τό Πανε ιιστήμιον τοϋ Καίμπριτζ Ιίλα Ι!ιον τά ψωτα τftς άνωτάτης μορφώσεως ~<αί έκείθεν κατέστησαν έαυτούς μύστας των yραι--μάτων καt τftς έπιστήμης. 'Εκατοντάδες δέ έ~< τούτων, ι:uτως η άλλως, ίίχουν συνδέ <rει στενώς τό δνομά των μέ -ιιiν ίσ'!'ορίαν της Νήσου αύτijς!i της άνθρωπότητος γενικώτερον. Ένδει~<τικώς άναψέρονται τά όνόματα των 'Όλ ιl!ιερ Κρωμl!>ελ, Λόρδου Βύρωνος, Ί ωάν. Χάρl!ιατ, Γιάν Σμάτς i<αl Ί σάάκ ΝιοΟτον. θησαυρόν τοο Πανεπισ"'η ;.Αίου άποτελεί ή Βιl!ιλιοθήκη. Διαθέτει ίδιον ~<αινουργές i<αt προς τον σ~<οπον τουτον c~~<οδομηθέν ~<τίριον. 'Όπως τό Βρεταννικόν Μουσεrον τοϋ Λονδίνου ~<αί ή BODLR 1 ΑΝ τiϊς Όξψόρδης, ή Πανετιιστημ,ακή Βιl!>λιοθή 11<η ~<ατέχει άπό eνα άντίγραφον παντός Ι!ιιl!ιλίου έκδιδομέ,ιου εlς Βρεταννίαν. Είς τάς χιλιάδας δέ των άτσαλέ:νιων αύτης ραψιών φυλάττονται έ ~<ατο-μμύρια τόμοι ~ιι'bλίων. Ένδε ικτικώς άιναψέ-

9 ρεται δτι μετά τήν.κατά τό έτος 1960 γενομένην άνιrτ&πω. -., - σιν των εuρετηριων, ταuτα κα.. λύmοuν t)δη τόν χωρον δόο μεγάλωl\/ αttια.ισων καt ΟΙJ'Vίστανται έξ 600 μεγάλων τόμων. 'Εκείνον δ,μως τό ό1tοίον σημε ιοί καί χαρa;κτηρ(ζει 1tερισοότεροv τό Πανεπιστήμιον τοϋ Καίμπρτζ, τήν ϋτιαρί,ιν, τήν λειοuργlαν και τήν έξέ.λtξιν αύτcc), εtναι τά Εθιιμα, οι θεσμοί καί αί παραδόσεις. Μ ία σ ε ιρά έιθ~μων, Ι!νας όρμαθός nοικίλων -παραδόσεω.ν, αί ό ποίαι -δημιοuργοϋν ~(αν tδια-ιτέραν γραφικότητα καt μίαν άτμόσφσιραν έπι(bλητικήν tξίς οίανδήποτε έκδήλωσιν τοcι Πανεπιστημίοο. Ή έw>υμασία των φοιτητων, ύποχρ εοuμένων "ά φέρουν μαύρην, ώς εtδος ράσου έσθfiτα καt κασ1κώλ μέ τά χρώματα τοϋ Κολλεγlοu εtς τό όποίον παρακιολουθοgν και δι01μένοuν, ή άνά τήν πόλιν σuχνι'ι κuκλcφορία των καθηγητων μέ τάς tδι~&πους στολάς των, ή παράξενος φ. ψάνισις των έπl τfiς πανεπιστη. μιακfiς τάξεως άρμοδίων, φερόντων <bραδuνόν έπ~μον gν. δuμα, ό τρόπος τfiς ιδιδασκαλ(. ας, τά πάντα, άπο't'eλοϋν,. ά- κλασσική μέ τάσ ιν πρός τήν τελειομορψίαν κα ί τή~ Ι!ιαθυτέσψαλως, ~α.σύνολον οαyηνεuτικων έeίμων ικαί παραδόσεων, μίαν σrrοuδαίσjv ποtκιλί.αν και λcιίμ1tρότητα clς τήν δλην Πανε πιοτημιa;κήν ζωήν καί κ(νησιν. Μεταιξύ δέ τοοτων, 1tλέον χαρακτηριστυκή,.έντuπωσιακή καί άξιόλογcς παρaιμένειι ή τελετή d:1tovoμfiς των τίτλων 11.α! πτυχίων τοϋ Πανεπστημίου. Εtναι μία eκδήλωσις γ ε μάτη μεγαλοπρέπεια καί σuμ- ' (bολικότητα. Μία τελετή ή.6- ποία μένει άξέχαστος. Κατ' αύτήν, ό Πρύτανις, τά μέλη της Συγικλήτοu καί Καθηγητα(, σι άρχαι των Κολλεγίων καί οί λοιποί τιτλοgχοι ταj Πανε1tιστημίοu, δλοι φέροντες πολuχρώ,μοuς έοθητας, διοf>ήματα καί παράσημα φθάνουν tv πομτιfi είς τό μέγαρον τfiς Σuγκλήτοο. 'Εικεϊ ή τελετή, χαρακτηριζομένη 1t~α ~ό τό άθάνατοv μεγαλειον της 1ΤC\iραδόσεως, συνεχίζεται. οι Συγκλητικοί κατοjλαμ(bάjνουν τάς έ1tl τούτφ /!.δρας ένcp οι uπ<>ψήψιοι, ένδεδυμένοι άναλόyως, -προσέρχονται άνά δύο, -ιονιιπετοϋν έμπρός ά'πό τήν 'Ι!ροεδρικήν /!.δραν και ό Πρό εδρος, όμιλων λαt'ιι\ιιστί, d:1t0- νέμει τούς τ(τιλοuς fί τά άντίστο ιχα διπλώματα. Μία έπι6λητική, άκρως συμ (bολική καί θαvμασία, 1t~α -:ι, έκδήλωσις. Μία άκόμη φαν. τασμαyορία, ή ό1tο(α -δτιως καί τόσαι Οiλλ.αι- ταιριάζει και πρcσαρμόζεται άπολύτως πρός τό έξαίσιον κάλλος τfiς γύρω περιοχης. Μία 1tαράδοσις, ή &ποία δίδει τό δικαίωμα νά θαuμάσης, νά σuσχετίσης καί τελικως νά π ιστεύσης, δτ ι τά 1tάντα είς τήν πόλ ιν αύτήν έχουν άναλω9η ε lς ενα άγωνα yραφlκότητος καί μεγαί\είου. θά ήδύνατο δ έ νά ψανταο(;)fι κανείς δτι, δταν κά1tοt<ε καί δι' όλίγας στιγμάς, ή άyλύς τfiς όμίχλης κ ::χτά κοτιος &πεχώρησε και 6 tjλιος δ ειλά - δε ιλά έλάμ1tpu νε τήν 1tόλ ιν, ή ψόσις καί τό πνεgμα, ή παρά δοσις καί τό κάλλος συνεκιvή. θησαν, έγοητεύθησαν καί συvεφώνησαν δπως ά1tό ΚΟινοG άγων ισθοϋ ν διά νά δημια.>ρyήσουν. -rτpο~ι'χλ}."ο".,,.! Ι(fΥΤΝστήσcuν τό Καϊμπριτζ ενα τύπον, είς τόν 61tοϊον θά συναν τωνrα ι καί θά συνυπάρχ ουν πάντα ε ίς ύττέρτατον <bαθμόν τελειότητος cή θεσπεσία γοητεία τfiς φύσ εως και ή άκτινο <bολία τοϋ άνθρω1τ(νου -π:νεύ:ματος». Ν ομίζω δτι τό έπέτuχον. σαν άκολcuθοgvτες τάς όδηγίας τοϋ ΣολωμοG τήν mωχήν τότ ε νεοελληνικήν λογοτ εχνία ν, μέ ύπερόχοuς μ εταφράσε ις ά'τtό τά ίταλ ικά, τά άyγλι'κά κ αί τή ν άρχαίαν έλληνuκήν, δλας ε ίς τήν δη μοτ ικήν γλωσ. σαν καί μέ τ έχνην d:1tαρά μιλλον. Τοιουτοτρόπως 6 Σολωμός άνεδείχθη ό πατήρ καί 6 θεμελιωτής τcg 1tνεuματ ικο0 μας πολιτισμοg. Τά 1t0ιήματα Λάμ1tpος, «Πόρφυρα >, «Κρητικό μαζί καί τό «Έλει)θεροι Πολιορ κημένσι :. τό όποϊον ά vα(b ι l!ιάζε ι τήν 1tο(ησιν τοg ΣολωμοG είς καθαρήν Ιδεολογίαν εtναι ή έ~οξος κληρ::>νομ ία τοg πcιητοϋ πρός τήν 'Ελλάδα. Ή τεχνοτροπία του ετ\αι νεο ραν έpμηνείαν τfiς ζωfiς. Ή μανία της τελειότητος ή όποία τόν i6ασάνιζε ητο ή μόνη αιτία ή &ποία συνετέλεσε εις τό νά εόρεθοgν.μετά τόν θάνατόν του μ'ικρά d:1tοσπάαματα σχ έ δια, σημ ε ιώματα, σκόρπιοι στί χοι. Δ ιότι δ 1'tοιητής είργάζετο +<αί έπανειργάζετο τούς στί- χοuς του χωρις να τους τε - λε ιώνει. Μά άσχ ετα -πρός τοgτο ή ποίησις τοϋ Σολωμοο θό. ζfi 01tως ή 'Ελλάς ε ίς αίωνίαν νεό τητα. Οί (bαθuστόχαστοι σκόρ πιοι στίχοι του ώς ή -δύναμή σου 1tέλαyο κ ι ή θέλησή μου Ι!ιρ άί(ος καθώς καi αί δυνατα ί σκέψεις του τό μ Εθνος 1'tρέτιει νά μάθn νά θεωρn δ,τι εtναι άληθινό, είναι δείγματα μου. - τfiς μ εγσλοφuίας τοg Σολω- Τά πο ιήματά του έξέδωκε τό Ί άκωl!ιος Πολυλάς. 'Ιδού π&ς χαρακτηρίζε ι ό άλλος έθνικός μας τιοιητής τόν ψάλτη της 'Ελ ευθερίας. c Κάθε φορά πού σημ.eιώνεται στήν σκέψη μ'ας κάτι φωτεινό, κάθε φορά ττού δοκ~μάζεται ε να Ι!ιίΊμα γεv\,αίο πρός τά έ:μ - τιρος, τό φως έρχεται καl τό Ι!ιfiμα γ ίνεται μέ τό σόνθημα Σολωμός... Καί θά τιεράοοuν χ ρόνια καί ή ΜοGσα θά κτ ίσn νέους ναούς ε tς τήν 'Ελλάδα. Κι άκόμη τότε ό Σολωμός θά tστατα ι είς τήν κορuψήν. Κ ι άκόμη δστερα άπό αίωνες θά ταιριάζn νά λέγωμεν : «.,.Ητο ή ζωvτανι'ι πηγή οιά τήν νεωτέραν ποίη σ(ν μας. 9

10 ΠΡΟ ΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Καίτοι ε ίσήλθομεν ε ίς τόν δεύτερον μήνα τοϋ iτοvς, δέν έξηvτλήθη άκόμη ό κατάλογος κ01tiϊς τής πίττας των διαφό ρων Ύπηρ εσιων καt Σωμα. τείων. Εtνα ι <Κ ι' αύτό εvα eθιμο πού κα-θι,ερώθη τελευταίως ε ίς την χώ~αν μας καί τε ίνε ι νά παγιοποιηθη. Πρiν καλό: καλά τελειώση τό κόψιμο τής πίττας, f)ρχισαν άπό τόν προηγc~μεvον άκc μη μηνα, συνεχίζονται μέ εντασι ν τόν τρέχοντα μfiνα, μέ άποκο. ρ6φωμα τό πρωτο 1 Οήμερον τοu μηνός Μαρτίου, οί έτήσιοι. '. χοροι, οι πραyματοπο ι?uμενc~ λόy4> των έορτων των Ά πόκ ρεω. ο'ιtως εtναι ψuσικόν, δέν δύ γαvται νό: έπαρκέσοuν αί αί. θουσαι αί κατάλληλοι διά πα, > ρομοιας συγκεντρωσεις, τουλάχιστ<>ν είς την περιοχη 11 Ά θη νων, καθ' δσον έ κατοντάδες,/ Ι : ' ε ίναι οί Σύλλογοι, τά Σωματεϊα, αί Ένώσε ις καi αί Ύπηρ εσία ι, αίτινες πραγuαταποι οlιν την κατ' ετος έπίσημον χο ροεσπερίδα η συνε :ιτίασιν, δ πως i'\ρχ ισ ε προσψατως. νά χαρακτηρίζεται Μέ τήν δ ικαιολογίαν δτι τά έσοδα ~κ των τοιούcων έκδη λώσεων διατίθενται ύπέρ φιλανθρωπ ικών κυρίως σκοπων, τούλάχιστον δλας τό:ς ήμέρας τοlι Φε~ρουαρίου καt τό:ς τrρώ. Tou 'Αvτιπupάρ:χ,οu χ. ΚΩΝ. ΓΚΙΚΑ τας ήμέρας τοϋ Μαρτ ίου, αί τrροσψερόμενα ι αtθοuσαι θά ετ. ναι κατειλτyμμέναι, <>i πάντες δέ θά μετάσχωμ.j;ν ε ίς Δη.μοσίουr Τiι κέντρα δ ι ασκεδάσεως. eά είνα ι όσφuκτικως γεμότο, κατα τή ν έ ποχήν τεί>ν Άπ όκρεω. Πόσοι δμως έ κ tώ\' προσερχομ έ νων είς αότά ίιπολογίζοuν τόν κiν 1 () δυνο \. έ\ πε ριπτώσε ι έ vάρξεως πυρκuϊiiς ; χορούς καί θό: εϋρωμεν τήν εύκαιρίαν νά ξεφαντώσωμεν ξ εφεύyοντες ε.στω καi γιό: λίγο άπ ' τήν καθημερινή ρουτ ίνα ' κα ι το αγχος της σημερινης ζωi)ς των μεγαλουπόλεων. Κα. τέστη i')δη.έπιτ α~κτ ική ή άνάy. κη αύξήσεως τής ψυχαγωγίας τών άνθρώπων των πόλεων καi ή έξ-εύρεσις τρό.ποu., - '. αποσπασεως των σκεψεων των άπό τό: άπασχολοϋντα αύτούς άγχώδη προ~λήματα τi)ς έποχi)ς. Οϋτως Ο:τrαντες, λόγ~ τών άνωτέρω καί έξ άφορμi)ς των ήμερών τών Άπόκρεω, θά δηλώσωμ εν συμμετοχήν καί παρευρεθώμεν ό-τrωσδή 'Ιf()ΤΕ Ο χι μόνον i<αί μίαν, άλλά καί. ' ' εις περισσοτερας παρομο ιας έ κδηλώσεις, συνωστιζόμενο ι, χορεύοντiίς καi διασκεδάζοντες. Μεγάλη έπίσης θό: είνα ι ή κ ίνησις κ αi είς τό: διάφορο: Κ έντρα διασκεδάσεως καί τό:.,. πσσης φυσ εως ~υκτερινα κοσμικά Κέ-ντρα άδιακρίτως τάξεως καi κατηγορίας, δπου τό άνώνυμο πλfiθος καi ίδ ίςχ τά νει<χτα θά διασκεδάσουν, θά εύθυμήσουν καt θά ξεψαντώ σοuν. Κ ι' έvω τό μ εγαλύτε.ρον πο. σοστόν τ<>u τrληθυσμοg των Ά στυκών Κ.έντρων θά έαρτάση, δπως-δπως, πάντα, την έτrοχήν τών Ατrόκρεω, άσφαλώς έλάχ ι.στοι θά έtναι έκείνοι ot 6 - ποίοι θά άναλοyισθοϋν ικαί θό: ύπολογίcοvν, προσερχό~ενοι εις μίαν όποιανδήτrοτε αίθοvσαν, τούς ύφισταμέ'-όuς κινδύνους έν τrεριπτώσ ε ι, έστω οι<αi ένάρξεως, πυρκαϊ<χς. Ό καθέ νας μας καταλήγοντας ε ίς ό πο ιοδήποτ ε Κέντ<ρο διά διασκέ δ ασιν, δχι μόνοv τώρα, τήν έ ποχήν των χορών καί τών δια. σκεδάσεων, άλλά ό1τοιανδή1t0- τε έποχήν πασχίζε ι πώς θά ψu. χαyωyηθη ~< αί θά εύθυμήση

11 καλύτερα, τιοτέ δμως δέν άvαλογ{ζεται, δτι κι' <έκεϊ έλλ.~ χεύει δ έκ τοίί mιρός κίνδυνος. ΛαμGάΙ-Οvrο:ι, Gε<!>αίως, όπό της Γ Ιολιτείας κι' έδ.ω. είς τό:ς περιτιτώσεις ταύτας είδικά μέτρα και /!χουν ψηφισθfι σχετι καl διατάt,εις διά τήν 11ροοτασ{αν τοϋ κοινοϋ άπό 11αρ0ιμοίους κινδύνους είς 1τ0λuσυχνάοτους χώροι.:ς καί τιάσης φύσεως Κέντρα, έφαρμόζεται δέ ελεyχος τιαρ' είδικ&ν ΣυμGουλίων έξ άρμοδίων όργάvων, 11λήν δμως έκεϊ"c τό δ11οϊον θά άποτρέψη τόν κίνδυνον, εtνα~ ή μέριμνα, ή 11ροσοχή καί ή φpοντίς τοϋ άτόμου καί εtδικώτερcιv τοίί προσωτιι'κοϋ των δ{αφόρων Κέντρων, άλλό: κο:i 11οnιτός 11ελάτου, γeνtκώτ.ερον. ΗΕχει ά11οδε-ιχθη isκ της πείρας δτ~ι εlς 11αρομοίας τιερί- 11τώοεις, δηλαδή έ11i τιυρκαϊων είς αtθούσας σvyκεντρώσεων, διασκεδάσεων καί γε.νικό: είς πολυσvχvάστους χώρους, τια ρουσιάζεται ηύξημ.ένος άριθμός θυμάτων, ούχί οδκ της mψκαίiiς άλλά τάς τιερισσοτέρας φοράς έκ τοϋ :πανuκοίί, δ δποίος έ'ιtικρατεί συνήθως. UΟπως εtνα~ έ'πόμενσν εiς,..ερ{τιτωσιν ένάρξεως τιυρκαίaς εtς κλε ιστόν yωρον δ11ου τά άτc μα συνωστίζσνrαι, άι<6μη και ίιπό δμαλάς ' 1Jνθήκας, έν τιερι'πτώσει παρομοίου σuμιbάν. τος, οι 'Πάντες θά σπεύσουν τιρός τήν Ιiξοδον, ή &ιrοία δσον δήποτε όπολοyιομένη κι' άν εtναι, δέν εtναι δυνατόν νά έξυτιηρετήση όλόκληρον τό 1tλΤjθος ταυτοχρόνως. Τ ό άτιοτέ λεσμα εtναι νά 'Προωθοϋνται 'Πάντοτε 11ολλαιτλάσι:χ θύματα έν τοίί σvνωστισμοϋ. Παράδειγμα, τραyιι<όv, ή τιρό 2ετίας τιερίπτωσις τοϋ Γαλλικοίί Κέν. τροο, δ'ποu έι< των 144 θυμάτων, τά 11ερισσότ'Ερα όψείλονται εtς τόν συνωσt'ιμόν Ίψό των έξόδων. Καί άλλην φοράν έτονίσα>μεν, δτι άτιό τήν σι<οπιάν μας, όσά. κις μaς δίδεται ή εύκαιρία θά έπισημαίνωμε ι<αί θά τονίζωμε άπό των στηλών τοίί τιεριοδικοίί μας τούς έvδεχομένcυς ι<ινδύνους καi θά συνιστοϋμε είς τό Κοινόν τά κατά Ί=:χει άnοδeιχθη έιc της nείρttς. δτι εις nολuσυχv(ιστοuι; χώρους, πι.ι.ρουσιά~r.τι1 1 η()ξημένος άpιθμό; Οuμάτων ούχl tιc τf\ς ιιυpκαϊ/ις. άλλά τάς nεpισσοτι:ρuς φοράς έιc το\) πttνικοϋ. Πόσοι έκ t(j)ν ιίνω-tέpω, Οά διατηρήσουν τή\' ψι χpαι - μίαν των, έν πεpιπτωσει ~vάpξεως πυpκι.ι.ϊιις : 'Περίmωσι.ν 11ρολητιτικό: μέτρα. Είς τήν σuγκεκριμένην mρίmωσιν, των αiθουσων σuyκεντρώσεων, 'Προτείνονται τά κάτωθι: 1. Τ ότι ρ ο σ ω 1t ι κ ό ν των Αίθουσων καί Κ έντρων. α) Πρέ'Πε~ νό: γνωρίζη τάς θέσεις των 'ΠυροσGεστήρων 6- πωσδiιτιοτε. β) 'Οφείλει νά εlναι έικπαιδευμένον είς τήy χρϊ;σιν των τιυροοgεστήρων όπό της Π. Υ. γ) Νά διατηρη έιλεuθέρας τάς ιtξ6δους κινδύvοι καί γε "' κ{},ς δλας τάς έξ(.-.,ους. δ) Νό: μή αύξάνη :άς κανονι ι<άς θέσεις τών αίθουσων διά της τιροσθήκης έτέρων. ε) Νό: λαμδάνη μέ~μναν ά. 'Ι!Ομαι<ρίινσεως έ'κ των χώρων, ίδl:χ τών μαγειρείων καί τών 6οηθητιοΚων χώρων, των καυσίμων ύλών. στ) Νά διατηρη ι<αθαριότη τα τιλήρη. ζ) Νά έλέγχη τό:ς διαφόρους έyι<αταστάσεις, (ήλεικτρικάς, τροφοδοτήσεις των μαyειρ. μηχανών κ.λ.'π.). η) 'Εν mριmώσει έινάρξεως τιυι: κ:χϊaς, νά έ11ιληφθη της κα τα~έσεως διά των όπαρχόν - των μέσων άθορύδως. θ) Νά μεριμνήση ώστε νά μή γ{νη άvτιλητιτόν τό γεγονός είς τούς Θσ.μωνας πρός ά τιοφυγήν δημιουργίας 11ανι1<οίί. ι) Νά άτιοψευγη τ'ήν χρηοι μαιτοίησιν εύφλέι<των διακοσμητικών ύλικων, διό: τόν διά. ι<οσμον. 2) Τ ό κ ο ι ν ό ν, δ π ε ρ ά'ιtοτελεi τούς θαμωνας των Κέντρω ν δέον ο'πως: α) Πειθαρχη εtς τό:ς όποδει. ξεις τοίί τιρvσω11ικοϋ των αίθουσων. β) 'Α'Ποφεύγη τήν χρησ{ν εύφλέκτων είδων ( σερτιαντ ι vών κλ'π.). γ) Διατηρήση τήν ψυχραιμ{αν του έν 11εριτιτώοει παρομοίου συμιbάντος. δ) Δίδη τιροσοχήν είς τά ύ 'Π'Ολείμματα τοϋ κα'πvίσματος. ε) Μή άνάτιτη χάριν παιδιiiς σερπαντίνας. Μέ τήν πε1tοίθησιν δτι αί ά. νωτέρω συστάσεις θά έφαρμοσθοίίν καί,μέ τήν εύχήν δτι οόδέν δυοάρεστον συμδάν θά μaς ά'πασχολήση «ατά τό διάστημα τών Άτιόκρεω, εύχόμεθα, μέσ~ τοϋ περιοδικού μας, Χοφ ύμενες Α11οκριές. 1 1

12 .Ο ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ, Ύπό τοϋ χ. ΑΛ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΤΗΣ 8ΕΡΓΑΣ β' 'Ω-πόσο ά.π()ψο:t7ίζιται α.} ή 1'ύοτοr.7ι; c έξ Ι:ννtοr. μελών tiί..!φορi~ τη; Σr.4ρτη; - br.ω, γρά.φcι ι, 3ιοι11?επή; Μcι ι:ά.tη; ίστοριχό; Α. Βοr.γ:cιχάχο;- με lορι;ι:ι τήν Κα.ρ ~cψύi.-r,ν -χοr.ι δρίζοντ οι: οί ίδιο: - Π ο.γώνης - Κωvστοιvτd.. xcιl Κορ 1 +,λιιχ.- t'ιtιτροπή, ποr.ρά. τ~ Έ:pο.. p(q. Σπά.ρτη;, της δποίcις lργοv ήτο tv σ'jνεννο+,αι μετ~ τ'ι)ς έ ι Ζσr.χ&ι Οψ tr.:τρcιπής ά.π~ελοuμέvη; ix τώι.l. Ρώμοι. Κ..lρι:ιγώνοι χιιί 11. Στ φά.\/00. 'Yi πρφηθιόη τpοφιίς χοι! -r.οί.φοψόδιcι ει-. -:οος Μ α ιιά. τι~; πολφ:στ:iς. χ~ β) Ν ά μη tπι τpέφου ι τη ι είσοδον το() ' Lμτqpα.χημ ε!ς την ltl ά.vη π!πτονtες έυ :i:νά.γχ '(Ι μtχρ ι.ς έ ιός. Ή ά. ια.χα.ίτισις 1nO A!'(U'lt't'ioυ στpοr. tηλά.τη θά iγι-.ιετο ε!ς τήν Btpγr;ι.v το\j Άλμυροti, μlοι ι χοr.ι ήμίσεια..v πιpίrnj ιiιpοιv 'Α να.τ. τη; Κσ.λα.μά. τ~. J 2 Η ΒΕΡΓΑ ΊΙ -:οπ:ο&σία ':'Υ/ς Βέργα;; 1ιοιά. ;ει με μεγά.λ ην στενω;:ον e;ϋτως ι! πεί ι. Άριστερά. χρtμετοιι tό με γά.λο 6ρQ\χ_ώδες 6ουν0 τή; Σέλ ιτσο.ς χοιl fj εξιά. σ1ι?ύι; πρόr.οδέι; τοο ά. πλώ~ται ή χοιθά.ρισr. θά.λι:ι.οοα. τοο Μεσσηνιαχ.οϋ. 'Από την θά.λα.-:ισοιν l~ τό βοu ιό, ή ά.πόστα.σις εlνcιι -περ!ποu μ.. ο! Μcιvιdτει;, το οτι;ι.v Ιι 'ψmι,?σr. χήμ «να. χ ωpοσσι διά. τb Μεσολόγγι- χοr.τεσχεύa.σα.1> λιθ6χτιστον Βίργσ;ι 1-1-Ψος 3 xor.! πλέο'ι χιλιά.δωv μέτρων, ϋψου~ 2 μ. xor.! πλcίτοu; hος περίποu. Φ ο ο!)ύμε 101 δμως ο! Μα.νι~ (1826)?τ: ή Βlpγα.> ιι.ϋτη, οbι θά. ciν -:εχ.ε ε!ς τήν έ-::( θεσιγ τοο χα.λώς ι~ργα.νωμt ιοu στpοr.τ?u το\j Ίμπρα. χήμ, τή 'Ι χσr.τεσ-.ι.εύα.σι:ιν έ-υ. νtου, ά.λλά ά.σβιστόχτιστον. Κα.&' δλο ι το μ.'ι)χος της Βέργα.ς;ο χαιτ:εσχ.ιυά.7θησι:ιν r.eρ!φημοι τuaλφhtpιmor.ι χοιί θιιο ij-tγcίλοι χαl τ..ολύ όχυρο! 7'ύργο: - διώροφο: με έπά.λξε~.ς xor.i ~ψε~uπε,. Λέγεw.ι lrtι δλι:ι :~.ότ7. lγιv:υι έvτός, τριώ'ι ~ρών iφοϋ ε!pγά.σθησι:ιν Θντα.τιχά χ σr.ι &νιυ δια.χ.οπ'i)ς!ν1ι> τώ"ι d.. τόμ.u)ν. Ί'Υ,~ t-ποπ τιιcιν ι;;...,,,, το\) lργοο είχ.εν ~ 11 tτ;>όμ.πι η; ~1ι:ιυρομtχa..Αης. " 'Έ ι τφ μετα.ξ:j Μα.ν:dτες 'όr.λαρχη-yοί ξεχύθησι:ιν ε!ς δλόχ.ληpaυ tήν Λ α.χιjτι!οιν χοι! οιά; χωδωνοχρου σιών έχαλοίίσcιν ~λους δσοι ήδ~να. 1- tο νά. φέρουν δπλι:ι, vά. τού, tίχ.ολουθήσοw ε!ς τό Αλμυρό, [διότι δ τόπο; έχι ιwιευε, lιχcί.,ετο διά πά. 1- τcι. Ο! συγu.vtρωθtvτις Μα.vιά.tι~ μιτά. τών 60 ~ηtώυ χσr.ι τώ ι Μεσ οηνiω' ά;νήλθοv ι!ς wiις 0000 πολεμιστιίς. Το πρόστα.γμcι τf/ς στρσ.. τολογία.ς 't'ό.ε!χο.ν χυp 1ως, δ Ίωά.vνης η Κσ.τσ'i) ς Μοr.υρ~ιχά.λ r,ς, δ υ!ός του ΊΙ.λίας, Ιι Μ mεϊζ α.ντέ~ Γε. ωργά.χης Μct!)ρομιχά.λης, ~ Διι:wύσιος Μοοpτζινο}, δ Τζα.~τά.χ.η ς, Γ ρηγορά.χη ι;. Ιι Α vτώ'1ιος χ.σ.ί Ά να.στά.σιος Μα.υρομιχcίλης,, δ Άθ. Κουμοuvδουρά.χης,, πα:τηp τοο xor... τbπι ι -πρωθu1'tουργοο τη; 'Ελλάδος Α. Κ~όpου, δ Στέφ. Χρηστέο.ς, δ 'Βλlο.; Χpυσοσπά.θηι;, ό Πα.ν6.γος Κυ6έλος;, δ Νι11.όλα.?~ Χρηστέι;ι.ς, δ ΆΙΥ't'ώνtοζ Τρουπcίχη~

13 ι 11 _ Δωρhη;- ό lt?jρτ;;ϊ.,ο;,.i; Ξα.Α!iχτ,~. ι Κιτpινιι:ί?η, χ.ιi. Ό Ίμπρ~χ-ίιμ πχ"~ λα.&;,., -:ή-ι 4ytρωχ_ον ιi=r.τιτιχυ,ν έπιστοl.'ι; ι i-tirι Μzνια.τών. λunι;,ν έξ όpγη; ~ - "'..!"\... ~ ό nr.ιc-ι τωy Ο<.λλα. χα.ι περισσ τερο~ l.νa..,::ον ~u Γεωpγιiχη ~ία. Jpομιχιi).Τj, Π!7j ΕΠt tτος ToU έψέpθη \ιέ χ:ιλω,,.,;vτj. ιi ι=u-;ετιiχθη iμi;ω; (..2.ι 0:% ο~~ y:ι.ι.ι.ιπων ε-προχω~τ,ι:π ~ fιτιν Ίo-Jv:ou δ~ :7. lνδ.,., τi 1 ; ΜεσΤf,νί2.;- "'Ετ7ι, Α'ΚΠ?ν, ε17. μ.έ G!iU Κορώτη; χα.ί tl ετα.λιδίι;u <lψ' ί νό; χα.( 0:7. tl ύλσj χα.1 Χονδp:.,~u ιl;ι' έτέρuj, lφθα.σεν ε!, Ρ :ζ~μuλον, δπόθεv δια.&σ; τ7. έ-.ιε! ετιρ.,::ι:zfι τη; Ka.(J'.Jά.; χα.ί Β ελίχz;, lφθαοεν ε\; τό Νησίον (σημερ:νή Μ ε:;:;ήνη) τήν 8ην Ί ouνlou, Οποu χ z!! σt'f~~πε~ν. Άπό έχεί lστε~ δ:ιiφοιzι ιiνιχ.~:u ιi.-=τ.τiομα.τz ε!; oιa.-;:!. pa'j; τ.εpιαχ~ τη; Μ εσσηγί~ χz- 8ώ; xzi εί; τυjν Κzλα.μiτtι ι, Υι ~::?!α. "ίτι~ πόλις π.,λw.νθρωπο,, <lί.λά. χα.ί εύρ:σχqι.ένη πλη,,ιον τοι} Έλλη11<- -.. xou σ:-pιχτ-οr..εοα-..,. &&:r.:ω&ί;, ό Ίμπρα.χiιμ, Ωτ:.,ι yύροιθέ ι W.J ivtίπzλ'κ Έλληγε; εl- ~.,Α.,,,J.,. χ.σν ο~ιz.σχοp=:.ιιv. 1 ει;: -:%. c-uσπγ-.ιι#ι-:ι~ 6οον.i τη; _.\uχοσώρα.;, τη; Ά~ί CJΙ;. τη; 'Α.λα.τονίtις χ_λ.π. έτχα.τέuιψε τό Νησiογ X!Xt δι~ τόν neιιισογ ποτιιμ.όγ lιpθα.ιn:ν ε~ Κ α.λιχμ«w.ν, την δπ~;ία.ν, εύρών lρτιμον, χ«τiλ χ6ε., ιiμ.α.χητι Άτ..t -.Τrι Κzλ~χιιιiτα.ν ιiπαn:έλλει μι~:χ!ιν οιι:ιπ ελέα. πplι; τόν, ~~»ι α.ίχ.μιilωτόγ τσj, r_ &ια.upομιχ«- 1.η, 1Ι4ί τώ; λοιτ.w; σuνιχδέλ'ρ"'-'' "to'j, ζητών τήν διιί:λucnν τοϋ εi.; τό λj.ιwρlιν lτχ-«τεσττιιι1νοu έλλην<χσu α:rιnτοπtοο.,, η, τοόλιiχιστον, n ιiποδ:ώξοuν ιiπό έχεί, χ.α.ί -γενιχώ; έχ τη; Κciτη;, wύς χ.α.ταιpυτ6ν=; έ ν.εί lιl.εσ'1ην~; χα.ί λοιτ.w; Wouς "'Εlλη~- Οί τεννtttο1, ~- ΧΙΧl w.ερήφ<ινι~ι lιlrr.ιiτa.:, ιiτ.lρριφα.ν χ.α.ί πιίλιν μ.tci uριψpονήσεω; τήν άπ~εχwν_ τιχ.-;ε:νωnχήν χcι.! χα.χόδουλον 4ξiωmν τοϋ 'lμr.pα.χήιι..ε ΙΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ 'ΓΠΣ ΜΑΧΗΣ Λυσσών έζ ~; δ,\ ί-yuπ:ιος.πρα.τηλiτη; bι τi); νlα.; <lρ ιήσεως ι';tί)ν hy'..trttiiν, τίtkτ:u, δ fiιo;, την 18τrι 'Iouvb-J έπιuφtιλ'i), JO 000 xa.λtii; ~ισμένων ιiνδρών, πa.υ- - -t ~.τα; ει??".ι;. χα.ι στρα.τοr.εοεuει εις ':ήν r.>.τι,,ι:;:, τη; Βέργ~ \ Αλμuρr.,U) τeι;;~ttεσiιι. ι Ά :~1 ~~ώ Ι", έ.,φ "'JΠ.fόνω; ό στlλο; τοu. 6ραδu ::λοων_ χz-:ίπλευσι ι ά.ν~χτά -:~ δρ \ W τw Αλιwf'W- Τήν 2 Ι ην Ί οuνίω, ~ έχθρι"ιtό; στρ:~:tό; -.ιιγείτα.ι πρό; τήν Βέpγα.ν, πpοηγ?uιιivσ.ι μεrά.λοu Τι iιιι.α.το; Ίππιχοiι. Ο! όπεpα.σπιστα.t τi); Βέpγα.~. γράφει ι 'lστοριχό; Βχrια.κά.χο; Ι-"100 περίr.ο-j έπί τή; r.pώτη; τρα.μμ*. ιι.έ ιirρύr.νι~:.; r.tιρα.στά.τ~ τοiι; λ ι "' L- ~ u,.-.o oιr.ou, α.των:στ,..;;. «νεμενον του; Εχθροο.ί,. ιι.έ τ'ν δiχ-:uλον ε!ζ τήν σw~νδιί:λrrι. οt<ιlπτjλοί ώ;: δ θά.να.τος. φύχρ:>.:ιιοι. χα.! ιiτάρa;χc;ι ώς οι λ! Οοι τfι; Β έpγι:ιι;... Ά χούρ~οι ο[ οόο Άρχψ.α. ιδρίτα.ι, ό Δα.ν ιήλ Κοuλοuφιiχο; χα.! δ 11 ρι~χδπιοι; Γχιοu λέα.ς, μl τόν στα.υρόν ιiνi χεtρa;ι; περ1φiρc;ντι:ιι ιiπό το;; ιiνω εω; τοο χιiτω \ιiρο".ις τοο:; C.χuρώο,ια.τr. χα.! έν όνόμα.τι τοο Χp.στ~:; iτχα.ρδι\iιvοuν '. τσ~ ιuχτ;τιχς. Ί'ήν Ία.τριχή-ι ψpov-:lδa. τού στροι, τοπέδοu ε!χεν δ 'Λρχ_ίzτpοι; Σχr.ιpπα.λεζιiχτ1;. Α! πολειιi)στρα.ι χa.::νίζοuν χιχ! οι, - '-' L 6 - 'Ε' α.ρα.πα.ο~ς υπ;ο τιιν χρ τον τοu Λ - ληνιχοίι χa.ριοιp:λ:ο.; χορεύουν τόν χορόν τνν θ.ι ιά.τe>'.ι...l εχ:>.τ:σθέντες,.. ~.... χι a.:xxw-_ u.ι:c;χω('<' Jν χιu πιχρ«- χωρου., ττ,ν θέσιν των εί; τόν ίν τψ με:~ύ χα.τzψθιiσχντιj...:α.χτιχόν :r:pα.τ~ ι. iχοντα. Γιii.λσ:.ς ιiξιωιι.α.τι κw;; έ r.! χει;n.λής.... (Βλ. Ό 'Ιμ ;:p2.ή:ι! ι~ ι:~ι')ν ~ i;; ~1 ~ ιr,; - A ίl iι va. ι 1961}. ; t~,,?~x,._ Ζ.. -~. i -.. ω,r:2.'ιτ 1 ι z : 1.~ν-χ μιiχη; τi 1 ; Βέι::-r"-; 1.Δ; δίδε: χα.!!ι,. 11 1' ~ -:ρ?.τηγο;. α.pr?.ι.:οης: "()ταν :? ί~π:χ~"ι lφθα.σε ι εt; ιi,-.όπzσιv χιλtf)ιι.έ>p(;:> iπό το j :ε! χο'χ. τη; δχuριίjπω; --γpάφειέπα.μ.ιi-:ησε χ?.' :-t?.pιχrίψησε -: Τιν θέ σ~\ι -:ι;u ~l; :r;u; έ-:t~μi ιe,:,,; ~ύ":'cιο &- yz:2.v :::ϊ:t'x.';'j. -;ι;ιχ-:~~. 1 {,~ρχ7.λ0'.ι~ 1; ~ -- Χ~f. Τ οuρ- Χ6χ~τ,~_χ.;. 1~~?:~χεκριμέΨ..ι ι χ:ι: i νw:ι~i.-:,..,, ls'ι.y~;? ί ν iτ.ί::pε-::εν ένlρ-. - 'l'};:ηχολι;ύθτ 1σεν?.v:iπτuξι; -:ών d. τιi>::ων κιχί ~ρμτι:ιχή χα.ί δpό~ί"' ;:ρ?έλ.~σ~; ~ J'tci)ν πρh; ':'ό τείχcς 1.ι.ετ 9 ιiλι:ιλσιrμ.ων. ()[ ~1?.1ιιiτιχι. ~ί~θιχvόμε'ιοι έα.υτοiι: i ι ιi-;φz).ιίtι. δπισθεν :~;; θα.υμ:ι.;(σ.j όχuρ(:ιμσι;δ ; των -ι.tιί :τι; πpό a,:;,o-j (μ:χ?ά.;) χtι:;i?ρα.; (~'f/ρ'.αt~nιιο;). τ, ~1:0:~ iπ!ι τη; θέσεω; -:ών i;:~ :~θzμ.ένι!)'ι fι:rι έ 'Jτξλώ; iψ~νή~ Ι" f.. -..~ Κ'l. t E;;?μzYt ); α"(vt J~Go; ει; ~!J~vv,, έδέχθησιχν :i 1 ν τ.pιό:1 1 v τιχό:ην έπί Οει;:y ιιετιi χzρσιχ-:τιριστιχ'i);: σιrή~ Υ..α.ί ψυχρα.ιμί:ι.;. Τi1 ν ιiντιμε:ώπισα.ν Ot ~, ο: ' ' εuσ'tοj '..'-"τ~τ')u τ. Jρ ό ;. -::~ ~r.o τ - ο ι ~μω:; ήρχιπ ιιl.νον τή ι στιrμήν χαθ ' Υ,ν οί i':'::::θiιι.ενι;,: ::ίχ~ν φθtiσει ε:; tδ i-::i ι~v:t χε!λr,; -:ής χο.ρi ~ρ.ι; :t..αί εύ?:σχι;ν:'ι έν έχ-:τλήξιι έ-.ι τ::;ij ά.r.pι;tϊοtιυ.ήτg~ ~~τ~ο έ;~1ποδ(ου 13

14 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΣΕΙΣ ΜΕΘΩΝΗ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΚΑΡΑΒΙΩΝ 'ΓΟΥ ΜΕΣΑJΩΝΆ Σε άπόσtοοη t 2 χιιλμ: πεcιίm~ {ι.πλ τη,. 11,~Μ, εu(/ίij'cεmt ή Μιθ(ίl\'η. Έδιίι μ;rοί \"41ι-,ι.ε ιιι~ίς \'li τλ καrολά60'ι>με σ-n) χ~ό. Δ8ν μ~ δtνε'ιαι ή εuι«l"!ία \.(ι τλ διίύ μt:. άπο 'Ι'ιψιt~α κι έτσι ~παθοϋ~ιε να τό ιi~ι)'/'1j'ψ:ρ 6i'jμα προς 6 i'jμα. "Ένα μ~~. καθq(.)c) χ~ιό, που ιια περισσό-τφ:ι σπ{ιnα 't'\)\) μ~w tx""l.μιας πολυ παλιάς hwχi'j~ Κ t:ωμένα στον δι~όμο. σψα το ~,, σ:το dλ~. ~~ άφήνουν πa ~θώιρια 'V'α α'ι'ιλ.f.ς ~αί ιcή~. ~ο.λα άν~. μe τα xανtcmo στολισμένα μέ ΒuσίWειο τών πα.ιδιίίw: ό δοό μας, mn) τ.ον γεμ~j)\)ν με ~& τ~).ιλά., χ<q~ο\)μενα παι.γνίδια f(~ καi. τίίw άπυμ4ιων: τλ χ.αγιάu i\ -τό κπ.φενεί<1 που μαζί με τί.ς χάντqες ένi1ς κομnιμ.σγιοi;, μεη_)(ι\;ν τίς Ολλmι νe.ς και τίς τι11ιιινίt.ς μ~, 'fts Χ~ και 'f~ λύπεs το<ι ς. ετm π"(!πα-τώντας ά(rιά καί Π«(!ατηιιώνπας, ιχεις διαιrχ,ίσε.ι δλο τl1 χ~ιλ κι f;φθα.σες. στήν άχqη ΤΟ\). Tijς χ. ΜΑΡΙΑΙ ΚΑΠΕΡΟΜΗ 'Εδώ άντ~ τό όνομστu σ' Άνwrοιλή καt Δύση κοο~ο της. Μ.ιiι νεοcιιή πολι τείσ. σxro.w 50 στρι>.μμάτι'"" Ίσι )b νό εl \'Ιtl τίι μ l'. γαλrτl'ρο κ.α λοδ ιατ11ιι ηιι f.ν<1 κάστt)ο τi'j\; Ελλάδι~. Λ i;τό τίι χάστρu πm.' άyχαλι.άζl' ι ή μ ατιά ναι τι'ι σται ~ δρόμι. ΤΙΪΙ\' Χ<ι{Ηι6Ηίι\' ;rιο\ (ι~ιιι \'ΙL\" τίς 6άλιισσες σιιόν Με σαlιu,.ιι. ταξιδει' ιιντας άπ(ι ',\\ τ11λη σf _\ ι'ιση. Διαιiαίνιη>με π~iιτ-α τλ γε~ιιι :ιάνιu iι:ιίι τή\ τάιι '10 ποt γεμά τη.μf' \' εqό. fιτιι\ τίι ΠQίίιτο σrο-reι-τι.χι'> μ έσ11\'. ll r.f)νoi\με -τfιν πρ6ιτη π'ι?λη κι ά{>χίζομ.ε Fνα μαχq1' διά~ μο. Ε1ν.αι e\ αs δεfτειισs ΠQO<J. τα'\1εmιχίιs χώρος γ"-i!ω άπό τό Κ\1(!ί ι11ς κάστρο. ΣΙ- λίγο μπα~νοιψε στό\ έσώχι11ρο ΧiΙ ά\ τικρ-ύζοt'μ ε.μ.ιό μεσαιιιινική πόλη. Πολεμί.στ~ες. έ ρείπια δια~~ισμάτω'' ιτείχ. 11. ΙJiκόσιwα.!\t~ά μας; 11 πεeίφημη σ'fήλη τtιi> ~ορuζί'"'i 'Εκεί άφήνοt' με γι(ι λίγσ ιι:ό 6λι'!.μμα μας \-ά πλα'\-'1}θή γι)ρω. ΤΙ. γαλήνη! Τί ήρεμ ύα! Κι δ μως μέ τη,. ιrα ννασία μας ψά - 1''0\Jμε νια τίι παρελθόν, για τήν iπο:ιiι που σι\τη ή ι'ί~ μιεσm(ο<\'uκη γω'ι-"ιά.. νεμάτη ζωντά \!\.Q καί δqοοη. τη\' bγθμισε με ίσ'τι~ άγάπης, ζήλεια.ς, μί-. -..,. σοv;;, ιηρω ::σμ01ί χ-αι αιμ.α.τος. 14 'F.σαιtερικόν το\> κάστρου. Ή στήλη tol) Μοροζ\νη. Ζοuμε ά' άμwα σ ' ιi(!χαν.τες οcαί λαϊκοi.ς. Κ α1μαιιώνουμε ιτ;()\iς λιεt!ε-m:όmρμ()'ι;ς και6αλλάιιηδες με τα περήφα.\~ a'\w το\1\; κα.ί ns πανέμοqφες άe'χο\'τοποuλιες μέ Τά πσλ~μα μλ!τ«sωtά 't01x;. Βλέ-"'0-υμε 'ΤίS δοt>λει,;,.ά 6ασαν(-

15 t~"tαι cms 6~ -ι cncληqt<e δο\>λειfs ro'-'{; 1eαt w~ cncλdto\~ νο -Μομf'""'' ~ 1.'i\ν μοίqα Τ~ στq tfc!'q τe\ν cncληqwν ά.εντ4δων. Άιr106α6(tο~,θάνο1:με στη,, πiλη που ~ιds ~\δηyεi στο ~Ιποiιιτζι. Το Μπu~~ι: g,.α κcμtλ Μεοαοοινtκ<ι οl~μηfμα, μcl dλλο(ι.ιονο μια ισχοτει νη φ1: λαχη που στiί 1.Ψνια τιϊι\' 'Ενε τciί,. χαι τών Τοiφιω,, έ6ασα\ (. σ91\χαν άπεt Q<Ιι wελλη''ε\; στ' ά 'ήλια χελιά ntς. Κά\ ιη:με ένα πεq{πατο γύqω τυ~ Qtα\ Χ1Jιρόμαστε τλ ύ-"τέi1010 ιιαλοχαιqtνλ ~ι\-ό, Γύιιω μας ή θάλασσα. llv(1ς: τήν Δύση ώι9..ώ,-eται μια γχιιι ~ οπ(!ά.σινη dνήσuχη θάλασσα π11 u τά άφ~ισμένα χψ,ατά τη s χτι1 - Ή είσοδος 101\ φρουρίου. ποi>ν άλύπητα τά γqcινιτένια 6Qάιια O'tT\ ιιttα τοi ΚάστQΟυ. Κι ΟΠ(Ι)b μ~ται το 6οvητό τiiιν χ-ι:μάτων ~ τ\ς σχέφι.~ ~ bιεί δlπλ«στην αιματό6q~τη cpuλαrιtfι, δbν ιiqσυμε Μν eιναι ή ΜΜισσα ποu Φcοφe η οί δόy- yσι τών φυλφ<.ισμννω, πο\j «Ια σανl~ι στήν σχmε~, ή q;υλαχή 'ro~ Ί'ά μάτια ~ γuιι~ουν π~ τήν 'Ανατολή ιιι ά~ύtοι με τήν ~~οο-αφένια άμμσυδι.ά τij ς: Μ.εθώνηs. Μια sεκοi~αση. JΜά άνφιοi"(fηση γ&μίteι το ε! \'αι ιμαs χ.αι SΙ'JΧινU.με γι.ά έκεί, γιά,.α tήσm:μιε τt\; τfls θάλασσ«ς. άσ('vκρ,ιτ~ χαρf~ rι:~{~νταs στiμ πόλη χι ά\ α μeτιιώντας τlιο ώρες τi\; l1μυρφιds, τ~ άν~μ1ϊs στά παλιά. Ti\S γαλή\ ης οοα\ ti\s Χ«ιΙάS :τ~ έtήσαμε. ή?«1qδιά μιχς qοι-σχι;,. νeι άπλ χα{}4'ι ~ί σ-τ~λ \'ΙΙυμε πί. σω ~. στη,. ~Ιεθώ, ιι. ε,-α ΙfΙ λιιχο ιχαιqεrjσι.ιο χαί μιu ί π<ί σχεση: Να τ fιν θtμόμαστε :tά, τα ιcαί συχνά οά γt'qiζοtμε >UΙ\ τ{ι τηs γιά,.α χα~οi:με :tάλι τί~ όμι~ρ q ι fc; τη,;. Μ11ούρτζι: Ή φυλιιl<ή.ι t φ"""ρiοu. 15

16 ΤΒΛΒΤΗ ΑΠΟ+ΟΙΤΗΣΒΩΣ ΥDΛΡΣΙDΥΡΟΣΒΒΣΤΩ8 Τ ήν 31 ην Ί wouαρlou ιέ.ε. καί περί t;,ραν 10.30' -ιτ.μ. έγένετο ή τwτή άτrοφοιτήσεως της Β ' 'Ει<-ιταιδευτικijς Σ.ειράς T'1i' Τμήματος Δοι<ίμων Ύ-ιταρχι-ιτυ. ροσgεστων τής Πυροοeεστιι<ης Σχολijς. Είς τήν τελετή.ν -ιταpέστησαv ό 'Αρχηγός τοο Πυροσ&στι κοο Σώματος 1<. Αινδρόνιι<ος Δήμας, ό Ύ-ιταρχηγός 'Αρ~ -ιτύραρχος 1<. Βασίλε ιος Κατσα. νος, ό Δ{εuθvντής Α.Π.Σ. Άντι -ιτύρο:ρχος 1<. Ά νδρέας Κάτσοuλας, 6 Διο uκητής Πυρ )ικijς 'Υ. τ,ηρεσίας -ιτόλεως 'Αθηνών Ά ι. τ ι-ιτύραρχος 1<. Κων. /ίι<ύι<ας. 6 Διοιι<ητής της Πυρ ) ικijς Σ χο. λfις Άντι-ιτύpαρχος ικ. Νιι<όλα. ος Κοντογεωργος, οί Δ ιεuθuνταi καί Τιμηματάρχαι των Διευθύνσεων τοο Α.Π.Σ., Άξιω. μcrτι ι<οί διαφόρων &πηρεσιι7)\ 'Αθηνών - Πειραιώς ι<αί οί Καθηγηταl της Πυ~ιι<Τjς Σχολής κ.ικ. Πεντέας ικαί Μπα; οιώτης, ό 'Αστυνόμος Α ' κ. Μάτσιι<ας ι<α\ ό Μοίραρχος 1<. Χαριζ&ποολος.,κατ άpχήν 6 Δ\οLι<ητής της Σχολής Αντι-ιτύραpχος κ. Νικόλαος Κοντογεώργος, άνέyνωσε τήν Ήμερησίαν Διαταγήν, εl-ιτών μεταξύ άλλων ι<αί τά έξής: cύ-ιταρχιπupοσιέσται, Ή ά-ιτό 1 ης Όκτω6ρίοο -ιτα. ρελθόντος ιτοος είσοδός σας -ιτρός έι<παlδεuοιν εlς τό Τμi'\μα Ύπαρχι-ιτυρο~εστων τiίς ι<αθ' ήμaς ΣχολΤjς λήγει σryμερον. 'Έν μεγάλον, ώς {1<. τοοτοu, όνειρον ίδι1<6ν σας, ι}).)..ά ι<αί τοϋ Πυροσδεστικοϋ ~ατος έ-ιτραyμα-t'ο'ιtο ιήεj,η. Κατά τό ώς άνω τεη>cψη'\ιq\/. ύ-ιτέστητε τήν &πό τού οίι<είοu προγράμματος καθωρισμένη ν Ι!ιασιι<Τ\ν έι<-ιταίδεuσ~ν. θεωρητι. κτιν ι<αί -ιτραι<τιι<ήν. μέ σκοπόν νά ι<ατο:στήτε ίι<ανά στελέχη τοο Σώμ'ατος. Έι<τός των έπαy-γελματι,κών mι~εστικών μαθημάτων, έ- lfi () Διοιιcητήι; Τf\ς n~ρcojko<tιcflς Στο'ί..ΙΊς. Άvt11(1,f0ι"XC'<; " 1'-1...,λ.;.,,. Κ ο 1r<υτcώρτος, άνο.τιτνώσ>;6>ν ιήν Ήμερησ\4ν Διcηοyήν. Ωαραιι4~ρeς. σ "Λρχιπόι; τοu Πupοσ βι:cmι:οl) Σώμα ιοζ ι:. Άνδρόνιιcο; Δήμος ιι:αί ο Ύ ΙΙΟΡΧ'Πό; Άριι κύραρχος ι:. f.ιιδάχθητε άτιό διgκsι<ριμένα.χ; ι<αθηγητάς καl μαθήματα γε. νικfις i<<xt έγκυι<λσπαι6~1<τjς μορφώσεως, εtσαχθέvrα -ιτρός διδαχήν είς τήν Πuροσ&στικήν Σχολήν, μετά τήν Έ-πανάστασιν της 21 ης Άτφιλίοu. Και σuνέ)('ισεv: c Άνfιι<ετε ε.tς τήν.μεγάλην Πυροο<!>εστικήν ο~ι<ογένειαν, ή δποία έμφορείτο:ι κ<χί διισ:πνέε. ται άτιό άι<ραιφντj -πο:τριωτισμόν ι<αί τό τρί-ιττυχον τών Έ. θν~ι<ων μ'ας Ιδεωδών, τήν Χρ ι. στιο:νικήν -ιτlστιν, τήν Πατρίδα καί τήν Οίκογένειαν, τά 61τοία Ιδεώδη, τόσον έι<ινδύι.ιε.υσαν είς τήν πρό της 21ης Ά-ιτρ ιλίοu 190/ -περίοδον καί τά ό-ιτοία σήμερον ζοον, άναπτύσσοντα ι ι<αl μεγαλοuργοον &πό τήν σι<έ-ιτην των mερύγων και τήν ζωογό-vον πνοήν της Έmχνα. στάσεως ΒααU.ειο.; Κατσdνος. Καί κατέληξε: cμέ τήν -Π: ποίθησιv καί &- 6αιότητα δτι αί διά της -ιτο:. ρούσης 'Ημερησίας μου Διατσ:. γτjς ουμδα.μ.αί κσί πσραινέ σεις θά εϋρωσι\ άτιήχησιν είς τάς ψvχάς.καί τάς καρδίας σας, δτι αδται θά Ι<Ε\'τρίζοuv τό ένδιαφέρον σας ι<αί θά άτιο τελοον τό -π:ιστcύω σας καθ' δ. λην τήν έν τι;.> Σώματι στσδιο δρφίm σας. εύχομαι είς ε,σ {καστον Μ., ύμώ\ ι<αλήv 'Ιtρόοδοv, ό:rομικήν, ο!.κογενειακήν..... ' ι<αί uπηρwιαι<ην ε uτuχιο:ν ι<αι χαράν, καλόν κατευόδιον ι<αi σi.iς καλώ ν' άναφωνήσωμ εν: -Ζήτω ή Έθνοσωτήριος Έ -π:ανάστασις ι<αί ό 'Αρχηγός αίιτf}ς 1<. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠλΠΑ ΔΟΠΟΥΛΟΣ -Ζήτω τό ένδοξσ. στικόν Σώμα. Πυροσk

17 'Εν '1Υqε"'=1 τόν λόyοιv Ελο. &;,. ό Άρχηγός τοϋ Πυροσ6ε.,τιιιού Σώμιrrος κ. Ά1-δρόvι ~ ος Δήμας. ό ότιοϊος lδωσε :uu6οvλάς καi uαρcnvέσεις 'ltp6ς τούς νέοιjς Ύπαξιωματι ιιούς. έτδ1.\σε δέ έuίσης τά 1fλεοvεκτήματα τοϋ ύιtό της ΈΕΜκίiς Κυδεpvήσεως ψηφι ~έντος Νομοθετtκοϋ Διατά γματος ~περί ίερσρχίας καί 11poo:yωyώv κατωτέρων δρyά. νω, τεn Σωμάτων Άοφ3. > ::.ίας~. Ή τεμτή έιcλεισε διά δεξιώ. ' 'fως. ή δ-.tοίσ iδόθη είς τίt'- '.:ί'\-:'\.jαn δεξιώσεων τοϋ Λρ, : 1y$'ίOU Πυροσ6εστικοϋ Σώ- ΠΑΡΑΛΛΒΗ ΝΕΩΝ Οί κα!)ι\γητaί αιi μδ~ιu τl\ι; ΠυpοσβαπlΧΙ\c; Σ:ιώ.ιjc; iι"οίιοντες μ.c:α 1<~ :ιi\ι; τόν ~..., Άρχ'f'(όν τοc fh.1)00'1\σπurοίί Σ.ιDμ..τοι; L Ανδρόνιχον Δί(μμ. ΠΥΡΟΣΒΕΣ Ι ΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ύwό τοϋ Πυροσδεστικοϋ Σώματος ~ τά είκο \ ι{όμενα νέα uυροσδεσnκά δ yn 11στ α. μέ τά δποία τnστεύετσι δτι θά λ.υθίί τό ;ιρό6λημα ~ϊις bασών. καταστολής τώv πυρκαϊών Τ ά νέα αύτά πυροσ6εστικά όχrιματα διε_..μοιράσθησο.ν ηδη είς τάς Ύuηρεσίας έκεi\'σς. σi ότιοtσ:ι κατά τήν θερι,.ήν mορίοδον πσρουc;ιάζα.ον ηύξημένην '<ίνησι λόγ<:> τών ~ρκσϊών δ ""tσώ\ Τ ά τιupοσ6εστικά αύτά όχήματσ. εί\uι κατεσκεuασμένα γ.ατα τοιουτον τ~οv. οuτως (.'(ΤΤΕ ;-(ι ~μ11οροϋν v('ι φιέpχωv-, ~.',...ι! <. Α τ ' ε ις μερη vvu<>~a.και.,,ρα., ~δ η κσί έ1tιτρέτ«κjv άίτως είς τους τιv~έστας νά ;ιλησιά. ι,σ.- έτγύτερον τήν mjρχαίάv ιzι uεγαλuτέρας 11ιθανότητας 11~αστολijς της γρηγορωτερον. 1ί

18 ΕΠΕΔΟθΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΛΑΞ Έ 1tιστρέψας είς ΆμεριοΚήν δ Ύ1tαpχηγός της ΠυροσGεστικΤjς Ύτηρεσίας Νέας Ύδρκης. κ. 'Άλμ1tεpτ Σ ίλεο, έτrίδωκεν - εtς τόν ΆρχηΥ,ον ' αυτης κ. COMM LOWERY τό τιροσφερ. θέν άναμνηστικόν δώρον ύ1tό τοο Άρχηγοϋ Πυροσ~εστικοϋ Σώματος 'Ελλάδος κ. Ά δρον(κοu Δήμα, κατά τήν έτrίσκεψιν των 'Α!!ερικανών συναδέλ φων, τόν 1tαpελθόνr:χ ΝοέμGριcν εtς τήν Έλλάδα. Τό τrροσφεfiθέν δώρον εtναι αν0.1μνηστική τrλακέτα μέ τό ~μgλημα τοϋ ΠυροσGεοτικοϋ Σώματος 'Ελλάδος, 1tpοσεφέρ. θη δέ είς ΕνδειΕ.ιν τών φιλικών αίσθημάτων τά όποία τρέ φει ή 'Ελλάς 1tpός τήν σύμμαχον και φίλην χώραν τijς 'Αμε. ρικfiς. Ό 'Υπαρχ ΙΥόι; τη.; Γl υροσβι:nrι~η ς Υπιιρεοιι.ις Νi:ας Ύόρκης ~. Άί.ίιΠ :ρt ί)..εο, καθ fιν οιιγμήv ιτιιρuδίδει cίς τόv Άριιιγόv αύτής.:. ΚΟΜ ΛΟΗΕΙ'Υ τήν ιτ ρο nφr.ρflείοαν ί rιό τοv Άρχηyοϋ τοiι Πυροσj!εστικ<>ίί Σώματι>; Έ λλάδος " Άνδρcινιι<οu Δημα. άvαμvηστικήv ιτλαιctταv. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Ύπό τοο 'Ακολούθου Μεταναστεύσεως τfiς Ν οτιοαφρικανικfiς Πρεσι!>είας κ. Η. Τ. Β. ΜΑ ΤΓΗ EWS, άπ στάλη 1tpός τόν κ. Διευθυvτfrν 'Αρχηγείου ΠυροοGεστι.κοϋ Σώματος εύχα ριστήριος έ1tιστολή, δι' ~ς έκ. φράζει τήν θχτίμησίν τοu διά τήν δέοuσαν ένέρ'υi'ιαν τοο 1tpοσω'Ιηκοϋ τοϋ Πυροσ~σrι κοg Σώματος, οί δτrοίοι άντα. πεκ.ρ!θησαν ό:ιμέσ~ stς τη.ν g.,ι κλησιν Gοηθε ίας καί διά τόν άτrοτελ.εσιματικον τρόπ.ον καθ' δν ένήργησαν διά τήν άτrελευ θέρωσίν του, τήν 15ην Ίανου αρίου Έ1t ίσης έκφράζει τόν Θαυμασμόν του διά τά άλτρουϊ.στικ.ά Ι ~ συναισθήματα τών άνδρών τοϋ ΠυροσGεσιι<οϋ Σώματος. *** Ύτrό τών τέ.κνων τώ άττο Gιώσαντος άρχι1tupάρχου Χρή. στα.ι Μαρ(τσα, Κωνσταντίνου καί Δημητρίcυ, άπεστάλη εύ. χαριστήριος έ1tιστολή πρός τόν Αρχηγόν τοϋ Πuροσ&στι. κοο Σώματος. κ. Άνδρόνικον Δήμαν, διά τήν είλ-ικρινij καί συναδελψικήν συμmχράστασί" τοο, έ1tί τω. θανάτω τοϋ λα- ' τρευτοϋ προστάτου.καί τrατρός των, ύτrοσχόμενοι δτι θά δια τηρήσουν εις τήv μνήμην τω" άνάγλuφον τήν εtκόνα τταj τούς έχάρισε. *** Ύ1tό της Α.Ε. Έλληνι1<ή Βιο. μηχανία Χαλ<κοϋ καί Καλωδί. ων άπwτάλη πρός τό Άρχηγείον Πυροσi!>εσ:'fικ οij ~ώματος εύχαριστήριος έτrιστολή, δι' ~ς έκφράζονται εύχ :χριστίαι &ιά τήν μεθοδuκήν καί ταχείαν περιστολήν καί κατάσgε σιιν της εκραγείσης τήν 26ην Δεκeμ Gρlου 1Υ72, πυρκαϊάς, γεγονός τό όποίον συνετέλεσεν εις τό νά μή 1tpοκληθfi κίνδυνος ζη. μιcw εις τό έ.ργοστάσιον. ΕΚΔΟΣΕΙΣ *** ο\ Ι ί.α \'θα έκδοοις ήλθεν εi.ς τό cι ι~ τίjς δημσσιότητ{)s. 11ρόκ.ειτ<.ι~ περί. τοϋ ~ισήμου δ 1μοσωγ11α.φικοϋ ό!fνάνου τijs Διrι'Ιθύν σεως; 'Α γ4.)οψ1:λ:ακij1;, ύπό τον τιτλο \' «ΕΠΙ θεωρησ Ι Σ ΛrΡΟ ΦΥ ΛΛ ΚΗ Σ». '11 έκδ ιισι~ α\;1 η ά:ιοτελεί ~ν άκόμη δεϊνμ.α τίjς ά\ οδιχίjς πορείαs η)s 'Αγροφυλαχίjs. Έπi τη έχδόσε ι τοϋ π!!ώτου ~iχ11ι:;; εi:χόμ:εθα ε~ τιι( την λαμπρiιν καί παρα,γιογιχl\ν δοα οτ ηιιιότι1τα.

19 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Ύπο χ. Π. Β. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ, ΔιεuθuV'τ'οu Πυροσβεστιχijς Ύπηρεσίcις Κόπρου Στις 25 Δεκεμ~ρ(οu τοϋ πε. ρασμένοu χρόvοu, στήν Σεοολ της Κορέας, 123 Ο.:wμiα έχα. σαν τήν ζωή τους άπό wρκαϊά σέ κτίρι0ν 26 ό.ρόφωιν, στiς 24 τοϋ 1tΕpασμένοu Φε. ~ροuαρίοu στό Σάο Πάολο άλλα 20, άψα) 350 διεσώθησαν άπό έλικόπτερα, καί πρίν άπό δύο μηvες άλλα 120 πρόσωπα σέ άλλο έπεισόδιο στήν ι απω~ία. Πολλές άλλες πυρκαϊές σuμ~αίνοuν κάθε χρόνο σέ όλόκ.ληρο τόν κόσμο καί πcλλοl άvύπο'πτοι πολίτες χά. νουν τήν ζωήν τους. Φυσιολο γικά λοιπόν γε\.νιέται τό έ ρώτημα: Ύπάρχeι άσφάλεια στό. δικά μ:χς κτίρια; θά άπαντήσω σύl('τομα στό έρώτημα. Τό θέμα είναι πο λύ πλατύ, καi μόνον ~ικά σημεία θά -μπορέσω νά θ ίξω. Ή άπάντησι. σέ γενικές γραμμές, δυστυχώς είναι άρνητική, γιατί &πάρχcu 1 :Ενδείξεις πού μaς πείθουν δτι δέν είμεθ::χ άρκετά προσεκτικο ί κοl συχ\.ό. σκόπιμα άποψεύγομε ~ασικές προg>uλάξεις. Δυστυχώς, τό κακό ξε:κινa ά πό σ~αρές έλλ είψεις στήν σχετική νομcθεσία (τών περί Όδών καί Κτιρίων Νόμων) ή όποία έγη.ε δταν ό νομο9έτης κατά τό 1946 δέν είχε κατά "οϋν τά ίιψηλά κτίρια πού κτίl:οvται σήμερα. Νομοθεσία, έ"τελώς έι<τός της πραγματικότητcς, παρά τό γεγο1'6ς δτι ό γράφων γνωρίζει δτι άπό πολλού κατα~άλλονται φιλό τιμες προσπάθειες δι" άvαθεώρησιν αύτης. Τό θέ.μα ειναι ~αρόν καί κ :χτά ίήν γνώμην μας έπε ίγει. 'Εδώ πρέπει νά παραθέσω, - δτι σέ δλες τίς προηγμένες ~. ' χωρες, υπαρχοuν προνοιες στήν σχετική νομ'οθεσία. πού έεασφαλίζουν τήν άσφάλιεια τώ\ ένοικων άπό τήν wρκαίά σέ δλες τίς οlι<οδομές, ε[τε αύτές ειναι Δημόσια Κτίρια,. ~ πολυώροφες πολιυκατο ικ(ες f\ κτίρια Δη-μοοίων θεαμάτων. Σ τήν Κί!1τρο, οί πρόνοιες αίι. τές ειναι ιλλιπείς, t; δέ.ν ύ πάρχοuν. ΕΙναι έπι6~λημέvη ή άνά)'κη άνταλλαγης άπόψεων και ή ΟV\ΑΕργασία καί ' το πνευμα καταvοησεως με - ταξύ δλων των ένδιαφερομένων, δστε "ά γίνουν κατανο. ητοί οί σι<οποί καί ή άναyκαιότης της wρασφαλείας σέ κτίρια, τά όποια πρόκειται νά άνεγερθοϋν. Οί 'Αρχές Έ.κ - δόσεως 'Αδ ε ιών Ο~κοδομών.καί ο! άρχ ιτέικτονες τrρέπει νά άρθούν ε tς iό ϋψος της άποστολης των και νά άναλογι σθούν τίς εύθϋνες των. 'Όλοι 11χομεν καθηκον νά άντικρύ. σωμεν τό θέμα μ'έ mτικειμενικότητα καί νά <bτορρίψωμεν &ποκειμενι κάς (JΙ(έψεις καί μ ι κροσvμφέροντα, δπως τό κόστος παραγωγijς, τό σuμφέρον τοϋ τrελάτοu. Πάνω άπ' δλα εύρίσκεται ή άσφάλεια των άνθρωπ(νων ζω{}ιv. Ή Πυ~εστ:ική 'Υπηρεσία σάν Ο.: μεσα έvδ ιαφερομένη, άρχιισ ε άπό νωρίς νά ένδια. φέρεται γιά τό θέ.μα αίιτό και συνέιστησε είδuκό γραφείο στελεχωμένο μέ gμπειροuς άξι. ωματικούς, οί δποίοι παρηκολcύθησαν εlδικήν έι<παίδευσιν σέ Κολλέγιο της 'Αγγλίας. Κ ατά τά τελευταία 15 χρόνια, τό γραφείο τούτο της Πυρασφαλείας εύρίσκεται σ' έπαφή μέ τlς διάφορες 'Αρ. χές Οtκοδομης (στή ν Κύπρο /:'χουμε πf.ι;ρα πολλές, γιατί κάθε ΔfΊμος, ~Επαρχος και Συμeούλιον 'Αναπτύξεω ς, ά ποτελοοv άvεε,άρtητη 'Αρχή). Αύτή ή έπαφή στά τελευταία χρόvια 11γινε iσχυρος δεαμός ι<αι μaς δίδει τήν εύκαιρίαν νά έκφράζωμε τίς άπόψεις. μας, &πό σuμ~οuλεuτικήν ι διότητα, γιά δσες άδειες οίι<οδομης άναφέρονται σέ μaς. Ό συμ~οuλευ't'ικός τούτος ρόλος ειναι σέ καλή ~άσι άλλά ~χει τά τρωτά του, γιατι \}

20 ουμ6αίvουν -ιιφι11τώσa.ς αiτήσεων ~ τiς όmχες u~ 'Μι διfιε.ιες δίχως -..ά 11Ερά. οουν κ' άιιό τό δι1tq μας γραφείο, μέ άιιστtλε.σμα δχι μόwν vά τιθψεβα 1Ιρό τεπ.λεσμiνων ~ωv. άλλ' έmσης vά τiθεmι ή ζωή των ένοiκων σέ κuιδυνο. Τό θφο της ~~ τώι.- κτιρίων εί\ιcπ τόσο εύρύ. 1fού δυστυχώς είναι ηροκτιιtά ά δύνατο νά έξη-yήσω δίχως \ό. μακρηγαρ!jσω. Χαρακτηρ ιστικά ~. δτι έκεiνο 1ΠΟύ iί Kt.nrpιmcfι νομοθεσία κσλimτει σε 4 σdί.δες καi με γενικόιι ιιες. σnίν νομοθεσία "1ψ0η- 7μbιω\Ι χωρ(;)ν ό:ιιmτοϋnαι ΊΟ σdί.δες καi λεοrrομερείς 'ΙtρΟδιαyρσφαi. Γ ιά να μ-,rορέση δμως ό άναyνώστης v άνnλη90ij μξριιιές άιιο τiς 6ασι:ιιές ~ές τοϋ Θέματος. ~ρω τά ό::κδμυθσ: (1 ) Ά11Οiτησις -yιά δεύτερη κλίμακα σέ ιcτψι0v ίδιωπ«.ίjς χρήσεως. 1LX- 1Wλυκατοικίας. Πόπ εbιαι όcιιάyιιη Ίιά ύ- ΣU- 2 κο:τηyφίες. (Στήν Κύ;φο δέν ίrιιάρχει τέτοια δ ιά!tpισις) 1 η Κατηγορία : Κλίμακες ά:σφαλείας. 2α Κατηγορία Κλίμακες καθαρά &rτηρεσιακές. 1 Ύ:Jtάρχει ε.ύρωπαiκη χώρα..00 καθορίζει δτι σέ κό:θε κτί,ρc.ο -ιrρέπει vά ίmάρ-;{11 έwι "ΙΙ'pόσθΕτη eξοδοc; (χλίμαχα) f.ιαφυγης. σέ περ\"1>ί<.>σt uού 3 ύψηλότερος δροψuς Gρiσκε.αι -πάνω mro.20 mχ>ια mιο -;:ό ξδαιpος_ w λλλες χ'1ρες 1(([- θορtζουν, ότι μόνο κλψαιcες ασφαλείας έmτρέm:.ται Ίιά 'ΚΟ: ταul<wοχjθοϋν, ό-.τότε με μία μό\>ο κλίμακα δυvσ:τόν vά ό: νέλθωμεν στά: 80 '!tόδια. Δηλαδή, ά\ιάλογα τοϋ τύ :JΟQ της κλψαικος. δυνατόν ~ ir:τάρχη ά!α:χίτησι γιό: δεό- 1φη κλψαϊκα: ά'πό τό σημείον Π:W.20 ~νί2} Ά-παίτησις κλψ.σκα. Κτίρια. γιά σε δεύτερη Δημόσια Σ ear ~

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μουβιχοϊιδαβχάλου τήζ έν Χάλχγι Ί. Θεβλογιχής Σχολής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛ

Μουβιχοϊιδαβχάλου τήζ έν Χάλχγι Ί. Θεβλογιχής Σχολής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Μουβιχοϊιδαβχάλου τήζ έν Χάλχγι Ί. Θεβλογιχής Σχολής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛ 19 6 1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Μουβικοίιοασχάλου της έν Χάλχγι Ί. Θεολογιχης Σχολής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΑΜΠΟΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα