---- 'r πιύοuνο ~ Τυπσyριιφιlοu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "---- 'r πιύοuνο ~ Τυπσyριιφιlοu"

Transcript

1 ΣΤΙΣ Α. -

2 ''ΜΑ ΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ,, ΜΗΜΙΑ ΙΑ ΕΠΙβΕΟΡΗΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟV ΠVPOJ:BEΣTIKOV ΣΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕλΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΗΜΟΣΙΩΗ ΣΧΕΣΕΩΗ rρ Α ΕΙΟΗ ΤΥΠΟΥ Γ Ρ.+.ΦΕ Ι Α : ΣΑ ΡΡΗ 9.+.ΘΗΗ.+.Ι ΤΗλ ΦΙΒΡΟ Υ.+.ΡΙΟΣ t973, ΕΤΟΣ 3οv-ΤΕΥΧΟΣ 27ov Ε I ΚΩΝ ΕΞΟΦ ΥΛΛ ΟΥ : ---- 'r πιύοuνο ~ Τυπσyριιφιlοu Λ Ι. ΚΑΣ fmjtσ Φ ειοί~υ Ι () - Ί' ηλ Σl"ΧΔΙ'ΟΜ ΛΙ ΕΤΗΣΙΑΙ : Ι. ΕΣΩΊΈΡ Ι ΚΟ r Ίοιωτιίιv &?Χ 100 Ί'ρα:πιζών Όργα.νισμώv Δήμων Κοινοτήτων δρχ ΕΞΩΊΈ ι>ικο r s')λλ. 10 "Γ/?tfll TEfXOfΣ ορχ. 8 Χειρ~γριι;:~:χ. μελετι;ιv. ί.ίημοσιεuθl"r.ιι η μή οιν έr. ι :ττρέφ?γ;:a,ι 11 ~ιι κ}.οφς")~~ ια1t.11 rrυμφ1'1" 11,,ι.;, r:c.:ιί.;_ι,,ιι.. ι, Ι:.ιιιι~)ι.) ί ;r.~ : ι\ν ι.iιελε1 σιv tfϊ)ν n:ιιf)ι).,. βισ τ ι~ω\'.,,'ιχ ημιt τιιιv Ι')ΔΗ Γ 0 1 \ ΙC~ ~uϊ.ιναtt tήν δ ιέλε\'jι>' 1ι;1ν ltl pooβεtιmbv 1)χ11μοιω ν. \ i i;;,,.,, ι λλ φ.ιvw. ι λέτaι aιον ι!ι εί ι':j.t 5'2.χwλογριιφημέ νιιι!:κεφθη ΓΙ : : 1 ι\ στι> μ :'\... αutή \. ~U ~ <)ΙΟζ "'\'0 \-θρωπός σας ι:ινόuνtι t ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή κοτιή τής ~ασιλότιιττας των Σωμάτων Ά. σφαλείας καi της ΔιεuθUνσεως Α γροφυ λακης. - Παναγιώτας, Στιuράκη: L\ιονύσ ιος Σολ.ωμος. - ARTHUR CLA ΥΤΟΝ: Αύτι τrος έξαερισμός - είς ~ιομηχανικά 1<τίp. Άθαιασ ίοu Κάτσοu: Καίμτιr. (. Άντ ι-πupάρχοu Κων. Γ1<ίκ.α: 11ροληm ι 1<ά μέτρα διά τήν άποκρίά. Αλέ.κοο Χριισομάλλη: Ή μά-(r, τής Βέρ γας. - Μαρίας Κατιερώνη: Μeθώνη. - Έτιι1<αιρότητες Π. Β. Ζ~αριάδη, Δ)ντοΟ Π. Υ. Κίrrιροu: Κτίρια καί τιuρασφάλεια. - Ύτιο1tupαyοϋ Θεοφ. Δεληγιάννη: Πατριωτι κά qσματα. - Γρήγορες ματιές σέ mιροο6εστικά γεγονό τα δλοu τοϋ κόσμου. - Αίγumος. Ύ1tοτιuραγοϋ Δημ. Σ~~α: 'Αθλητικά Χρονικά. - Πuραyοϋ =.ενοφ : Αφεντίδη: Ή δύναμις τής βουλήσεως. Κατάταξις 159 Δοκιμων Πυροσt!>eστών.

3 ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ)ΣΕΩΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Τήv 20ην Ίανουαρ{ου t.lf. και C>ραν 11.00' ε.{ς τό ΙΙ(ιvηματοθέατρον cπ ΑΛΛΑΣ 0-α& χώ. ραv ή καθιερωμένη τελετή τijς κοπijς τijς 6ασιλόπιττας των Σωμάτων Ασφαλείας.καί τijς Διευθύνσεως Άγροφυλακijς. Τήν τu-ετήv tλάμ11:ρυvε διά τijς 1tαpουσίας του, Θ<-ιφοσω- 1tων τήν Α. Ε. τόν Άντι6ασιλέα -Πρωθυτrουργόν.χ. ΓΕΩΡΓ Ι ΟΝ Πι\ιΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ,ή Α.Ε. ό Α' Άντι1tρόε6pος τijς Κυ ~ ερ>ήσ εως κ. Στυλιανός Παττακός. Έκτός τοο κ. Παττακοϋ "Παρ έστησαν έmσης οί ύπουργοί Δημοσίας Τάξεως 11(. βασiλειος Τ σοόμ'πας, Οίκονομwκών κ. Ί - ωό:ννης Κούλης, Κυ6ερ~.κijς Π ολιτικijς ικαi Προγραμματι - σμοο κ. Κων.. Παnα6άπουλος. Δικαιοσίινης κ. ΑγγU-ος Τσου καλιχς, Ναvτιλίας - Μεταφορών καi 'Ε"Πικοινωνιων κ. Όρ. Γιάκας, Δημοσίων Εργων 'Κ. Κων. Πα'Παδημητρίοu, 9 ί>φυ "Ποuργός 1tαρά τ<;'> Πρf.>θυ 'Ποuργ~ ικ. Σ'ΠUρ. Κατσώτας, ό τέως δπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγιώτης Τζε.6ελέ κος, οί 'Αρχηγοί Χωροφυλα κijς κ. Καρα6ίτης, 'Αστυνομίας Πόλεων κ. Γιαννούλης, Πuροσ~σrιχοΟ Σώματος κ. 'Ανδρό νικος Δήμας, ό Διευθυντής Ά γροφι:λακijς κ. Νtκου, ό Δ)τής ΑΣΔΕΝ 'Αντιστράτηγος κ. Τ σουμάνης, ό Α' 'Υπαρχηγός ΣτρατοΟ 'Αντιστράτηγος κ. Μοuρ ί!κης, ό Διευθυντής τijς Σχολijς Έθνικijς 'Αμύνης Ύ1tο ναόαρχος κ. Εuγενίδης, οί Ύ - 11:αρχηγοt' 'Αεροπορίας κ. Παπα6ασιλείοu, Λ\μeνι~οΟ Σώμαος ι κ. Μητράχος, Χωροφυλαχijς κ.κ. ΖαφΕιρόπουλος!Κal Τζα-.....>,,, -. Ό Α ' Άνrιχρόεδρος tfις Κυβερ tισεως κ. Σtυλ ιuνός nunuιcό;, καθ ' ηv σtι yμήv κόιnet τήv βασι/.όχιtταv. 6άρας, 'Αστυνομίας Πόλεων κ. ΚαλτσιΧς, Πuροσ6εστ~κοϋ ~ ματος Κ. Βασίλειος Κατσ<iνος, έτcίnμοι 'Αρχηγοί ικ.αl Ύπαρ. χηγοί των Σωμάτων Άσψα λείας. Έ mσης "Παρέστησαν ό Πρό εδρος τοο 'Αρείου Πάγου κ. Πατζοuρ<iτος, ό Είσαγyελεύς τοϋ 'Αρείου Πάγου κ. θερά 'Πων, ό Πρόεδρος τοο 'Ελεγκτικού Σuνεδρlοο Κ. Κούκης, ό Άντι'Ιtρδεδρος τοο Συμ6ουλίου Έ11:ικρατείας κ. Γλu.κοφρόδης, άνώτατοι, άνώτεροι καί κατώ.,.εροι Άξιωματ ~κοί των Σωμάων 'Ασψαλείας., άνώτατοι κρατικοί λειτουργοί διαφόρων Ύ πηpεσων καt έκ'πρόσω'ποι των 'Παραγωγιχών τάξεω ν. Μετά τή.ν κα9ιε.ρωμένην δοξολοyίαv ό ύ1tοuρyός Δημοσίας Τάξεως κ. Βασίλ ειος Τ σcόμ'πας, προσφωνών τόν Α' Άντι'Πρόεδpον τijς Κul!>ερνήσεως κ. Στuλιανόν Παττακόν εί1tε μεταξύ άλλων κ:χl τά έξijς: cτά Σώματα 'Ασφαλείας f.. t

4 'Πραξαν τό 'Παν κατά τό 'Παρελθόν Ιίτος 1 S72 διά τήν Δημοσίαν άσψάλειαν καi δτι, κα -τά τό -τρέχον Ιίτος 19'73, αί 'ΠpΟσ'Ιtάθεια! των θά ετναι 'Πλέοv ηόξημέναι, ίνα άντα'ποκριθοgν κατά τόν καλότερον τρό 'ΠΟν είς τάς προσδο κίας της Έ θνικης Κυ~ερνήσεως της 21ης Ά'Πριλίου 1967:.. Άκολοόθως και 'Πρό της ΚΟ 'Πrjς της ~ασιλ&n:ιττας ώμίλησεν ό Α' Άντι'Πρόεδρος της Κυ~ερνήσεως κ. Στ. Παττα1<ός, ό δποϊcς άφοg ηόχήθη «Χαλή Χρονιά» είς τοuς Άξιωματι- 1<οuς καί άνδρας των Σωμάτων 'Ασφαλείας,.είπε.μεταξu των άλλων Ι<αl δτι: «Έν τc';) 'ft.ρcσώ'π~ των Σωμάτων Άσφαλείας ~λέπουν 'Πάντες τόν φορέα έ'ιtιgολης τοg Νόμου καί διά τοgτο έ'πι Gάλλεται δ'πως, α'παντες έ'παy ρuιττνοgν διά τήν έφαι:μογήν ο..,,. z ΠOVfYt~... Λ- 1 μ.οσtαι; ' "'.ιι: z "'!. εωr κ. Βασ'' &Λιtος "', σουμ.παι; ' ΚΟ'Π'rων ' rrι Βασιλόπtrrα. Ό 'Αρχηγός τοσ Πυροσβeστικοσ Σώματος κ. Άνδρόνικος Δήμας μt τήν σει "- ράν του κόπτει τήv βασιλόπιtταν. τοg Νόμοu, ϊνα ο! "Ελληνες 'Πολίται ζοgν έν ήσυχ!~ καί γαλήνη».. Έν σu~εχεί~ δ Α' Άντι'Πpόεδρος της Εθνι1<fiς ΚυGερνήσεως. Ι<. Στυλ. Παττακός ~κο ψε τήν Gαυιλ&πιτταν έν μέσe:> θερμων χε:ιροκροτημάτων των 'Παρευρεθέντων. 'Ακολοόθως δέ εκσψαν μέ τήν -σειράν των τήν ~ασιλό'!τιτταν δ ό'!τουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βασίλειος Τσοόμ'Πας, δ 'Αρχηγός Χωροφυλα1<fiς Ι<. ΚαραGίτης, δ Άρχηγός 'Αστυνομίας Πόλεωv 1<. fiιανvοόλης, ό 'Αρχηγός ΠυροσGεστικοG Σώματος Κ. 'Ανδρόνικος Δήμας και δ Διευθυντής 'Α γροφυλακfiς.. Ούτως έληξεν ή ώραία αότή τελετή άφοο έστέφθη διά.μίαν άκόμη - φοράν ύπό πλήρους έ'π'tιυχιας. '

5 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΑΩΜΟΣ Ύπο της ΠΑΝ. ΣΠΥΡΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ 9 Φεδροuαρίου 'Η\Jέpα θλιδερά διά τοuς υελληνας και δι' δλους τούς άγωνιστάς lδ ε l'jν. Ό «ψάλτης της 'Ελευθερίας, ό μεγάλος έθvικός μας ποιητής, δ &ποίος έθεμελίωσε και έχάραξε τοίις δρόμους καί τοc)ς τρόπους της Έλληνικης ποιήσεως καί έθνικης άναyεννήσεως, περνξί τό κατώφλιον της άθανασίας. Ό θάνατός του. &:ν και μ'ή άνέλτιιστος έκο:ταθορύeησεν δλην τήν πόλιν της Κερκύρας. Μέ την πολύκαιρον διαμονήν τcυ ούχl όλιγώτερον παρά τήv φήμην τού μεγάλου νοός και της σοφίας, ό Σολωμός εtχε καταστfi πρό ττολλού σεδαστός 'Καί άξ ιαγάπητος. Ώστε τίττοτε δ έν ήδύνατο ώραιότερον νά ά11οκριθft τό κοινόν αίσθημα των Κερκυραίων, 'Πα,pά ή ό μοφωνία της Έ mανησιακης Β cυλης, ή ό'ιtοία εύ9ύς διέκοψε την συνεδρίασιν, κηρόττουσα δημόσιον τό πένθος. Ό 'ΠΟΙητής έγεννήθη εlς τήν Ζάκυνθον τό 1798 τό έτος άκρι6cjς κατά τό ό'ιtοίον έμαρτύρησεν 6 ιbάρδος της έλευθερίας Ρήγας Φεραίος. Τόν διά 'Πράξεων 'Πρόμαχον της θεάς, διαδέχεται 6 πρόμαχος διά τοϋ λόγου. Ό υίός τcϋ κόντε Νικολάου Σολωμού καl μιάς κόρης τοϋ λαού, της Άγγελικiiς Νίκλη, ύ'πηρέτησε μέ 'Πάθος τήν ποίησ ιν. Μετά τάς σπουδάς τcυ είς τήν 'Ι ταλίαν έ'ιtέστρεψεν είς τή ν Ζάκυνθον τό 1818 ιbαθέως φλογισμένος άπό τάς φιλελευθέ.ρας tδέας, τάς &ποίας εtχεν διασκορ'πίσει είς τήν Δύσιν ή Γαλλικη 'Ε'Πανάστασις. Μία φύσις τόσον λεmή, μlα ψυχή τόσον όρμητικι\ καί έλευθέρα, ~το άδύvατον νά μή συγκ ινηθη άπό τόν yιγαντιαiον άγl'jνα διά ττ)ν ά"ιtοτίναξιν της καταιτιέσεως των άνθρωιτιiνων δ-ι καιω μάτων. Τώρα ό Σολωμός εtναι άποφασισμένος μέ τ"ιν 'Πένναν του νά 6οηθήση την Ε'Πανάστ::t1σιν νά έκραγfi και νά έπιζήσn. Εtς τήν άρχηv τά πρώτα του ποιήματα τά Ιίγραψεν εlς τήν Ί ταλικήν. Άργότερον δμως 'Παροτρυνθείς καί άπό τόν Σ πυ.ρίδωνα Τρικούπη, 6 &ποίος τού εlπε δτι ό Έλληνικός Παρ νασ-σός δέν Ε)( ε ι άκόμη τόν Δάντη του, έφιλοδόξησε νά γί. νπ ό έθνυκός ποιητής κ:χί vά δοξάσn τήν 'Ελλάδα μέ τό μεγαλόπνευστον Ιίργον του. Τοιουτοτρό'Πως Ιίγραψε τόν cuυμνον ε ίς τήν Έλευθερ(ανι c'ωδη είς τόν Μπάϋρον, τήν cφαρ μακωμένη, τήν «Ξανθούλα και άλλα μικρά, τά όποία έπέ. ρασαν εlς τά χεiλη τού λαcv καί έτραγουδήθησαν. Τά i!.ργα του αύτά καλύmουν τήv πρώτη ποιητι κη περίοδον τcv Σολωμοϋ Καl μαρτυροϋν τό ύπέροχον ταλέντον του. Ό υυμνος Qμως είς την 'Ελευθερία (Μάϊος 1823) τόν άνέδειε ε είς έθνικόν 'ΠΟιητήν, μετ-εφράσθη είς ξέw:χς γλώσσας, έ'πηνέθη, έδιαδάσθη καί ένέπνευσε τόν άyωνιζόμενον, διότι άπεκάλυmε <μέ πινδαρικτ) πνοή, μέ άριστο~ργημστ~κό τρόπο τό 6αθύτερον νόr,μα τού!εροϋ άyώνος της 'Ελευθερίας, τήν ό'ποίαν 6 Σολωμός έπαρου σίασεν ώς μ.ίαν 'Ιtαντοδ-ύναμον καί 'Παyκαλόμορφον θεάν, 9ε ρίζουσοιν <μέ τό σπαθί της τούς τυράννους και έ1tι6άλλουσα τήν θέλησίν της ώς άντλοοσα τήν δύναμίν της άπό τό δίκαιον, άπό τόν άνθρωnισμόν καί άπό τήν lδίαν τήν φύσιν. Ό ποιητής είς τήν ΖάκιΜΚ>ν ίδρυσε Σχcλήν μέ όπαδούς καί συνεργάτας τιολλοc)ς λο-. γίους. 'Ύστερον έγκατεστάθη είς τήν Κέρκυρα δ'που διηγεν δλον τόν δίον του aφwορωμένος όλqψύχως εtς τό tδανικόν της Τέχ~ης. Εtς την Κέρκυρα έδ ηι..ιούργησε νέ.ον κύκλον θαυμαστών καί μαθητών οί ό'ποίοι έθαύμαζον τήν μεγάλην μορφήν τού ποιητού, εtχοv έ.μποτισθη άπό τάς αlσθητικάς ίδέας του διά τήν έθνικην γλώσσαν, τήν έθνικήν 1tαιδε(αν τήν έθνικήν τέχνην και έζήτουν νά συνεχίσουν τό μεγάλο gργον του. Τά 'Επτάνησα τότ, μέ τήν έπίδρασιν τοϋ Σολωμw Ιiγιναν δημιουργικόν φυτώpιον καί έργαστήριον της νεοελληνικης τέχνης. Έδημιουργήθη Ιiνας κύκλος έμπνευσμένων με. ταφραστών, οί όποίο~ έπλούτι- (ΣΎ"Νt::Χ ~:Ι. \ ΡΪ\: τήν n 1..!1)

6 'Η βρcιβεuθείσcι διά τοϋ πασοϋ τών 210 λιρών στερλινών, lκθεσις εις τόν διcιγωνισμόν της C OL Τ INTERNATIONAL:, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΒΙΟΜΗΙΛΙΙΚΑ ΚΤΙΡ ΙΛ Ύπό τοϋ ARTHUR CLAYTON Διεuθuντοϋ Πuρcισφcιλείcις Β. Ρ. Β ' lχδ6τοu τών πεpιοδιχών BFSA )Clll ΙFRA. εχουν γραφη τόσα πολλά δι.ά τόν αύτ6ματον έξιχερισ μόν, ί.)σt'ε οόδένα σκοτcόν θά tξuτηpετήση fι έ'πανάληψις ένός γνωστοί> και Ύ'fν.ικώς άrcοδεκτοο γεγονότος. θό: ~το ίσως χρησιμ.ώτεpον νά σvζητηθοον τά άμφισ6ητούμενα σημεία και νά ~ξετασθοuν αt 'Πιθανότητες m:.ραιτέρω άοlιcrπτύξεως. Μία τοιαύτη άνάmυξις έ~έχεται νό: εtναι fι χρησψοπο!ησις ύ'πό τού έξαερισμοϋ καταστά'οεων,.ε 1 tς τό νά 't'εθοον εις ένέ.ργειαν μέσα κατcdέσεως τοϋ 'Π\).ρός, δ-πως άφρός ύψη- λϊ;ς ~ με-φίας διαστολϊ;ς, η σvστήματος B.C.F. Βα0tικά σημεία συζητήσεως fχουν άrcοτελέσει α! σuνέ'πειαι τοϋ αύτομάτοο έξ.αθρι~μοϋ, εlς τάς έ'!fιχεφήσεις κατ~έσεως τού -πυρός, είς ά'λλας μο... νίμοuς έ)'καταστάσεις, δπως τι.χ. τά αότ6ματα συστήματα κατcχδρeκτ;ήρων, εις τάς έ11ι των όροφών ύ'πεpκατασκ εuάς και ε!ς τοος τιιθανα'χ; κινδύνοuς, οί ό'ιtοίοι θά 'Ιtpοκύψουν t&:v οί άνειμοδόχοι άφε&ον ά vοικτοί. Διά νά έξετασθοϋν τά σημεία αύτά 'Πλήρως. άrcαιτείται νά l χ~εν γνώσιν των κάτωθι: ' Ι στορίαι καl λρχα! τοϋ tξ.. α.eρισμοϋ. 'Εξαερισμός εiς 1tξpιmώσεις 'ΠUpκαi(Ϊς. Σχέσις α&τομάτου έξαφισμοϋ 'Πρός άλλας έyκαταστάσεις. 'Υλικά όροφης 'Καί όλλ.οι 'Ιtαράyοντες. Ό έfρερισμός τιυρός &ασ<ζεται ε ις την ά'ltλijv ά.ρχ:fγy δτι δ θερμός άfιρ, τα διάφορα: άέ ρια και δ καπνός. τε(νουιν νά άνέρχωνται ε!ς d:νώτερα σιρώ.

7 ματα. Πρώτη ά'πλfι έφαρμοyή αύτής τής άρχi}ς. fιτο ή ά-ιτομάκρuvσις τοv καπt>\ιο\) άπό τάς έστ(ας τών οlκιών, δι.ό: της χρησιμοποιήσεως σπηλαιωδών κ<rιτvοδό)(ων εν σύστημα τό ό ποίον εtναι έ;ν χρήσι:;ι άκόμη καί σήμερον. ΈφαwοΥι'\ της αύτης άρχfις έχει γίνει πρός έπίτεuξιν έξαε. ρισμοό ε;tς κτ~ρια και όρuχεία, διά της προσsκτιιcης τοπcθετή.- 0 ως πυρών εις κατάλληλα μέρη. Μίαν έποχήν τά άνθρακωρυχεί:χ έξαε;ρ(ζοντο διά κλι Μνων (φούρνων) τοπο6ετημέ. νων. Tc;> ό δ.ρ. DESAGUL! ER είσήγσ:yεν gνα νέον τ~ρόπον έξ. aερισμοίι τfις Βουλfις τών Κοι. νοτήτων, διά της διατηρήσεως έστιων ι;lς εν των δωματίων τού άνωτέρω όρόφοv, αl όποίαι έθέρμαινcν τούς σωλfινας έξαερισμοϋ τών δωματίων τοϋ κατωτέρω όρόφοu καί προεκάλοvν τοιουτοτρόπως τήν α. νοδον τοϋ άέρος έντός αύτών. Οί εολογοι κίνδυνοι δλων αύτών τών μεθόδων, ΟΟησαν ε lς τήν άντικατάσταc(ν των ύ πό άσφαλεοτέρων μεθόδων και σήμερον όπάρχουν πολλά άοφαλη συστήματα διά τής χρησι'μοποιήσεως τών μεθόδων cplenum η ι V ACUUM, ~ σιζομένων είς τήν άρχήν δτι ό θzpu:χινόμενος άήρ άνuψοϋται. οι Ο:vδρες της Π.Υ. έ)(οvν έκτιμήcει άνθκαθεν τό γεγόνός δτι άνοίγοντες στρατηγιικά ση. μεία ειίς ~ν ψλεγόμε.νον κτίριον, δόνανται νά έ-τητόχοvν έξαερισμόν τοϋ κτιρίου, ό ό ποίος θά τούς δοηθήση εις τό έργον τωy. Έψ' δσον τwro γίνη μέ τόν <Κατάλληλον τρόπον καί εις τήν κατάλληλον στιγμήν, δύναται ~ προλά6η έκρηξιν, νά μειώση τήν έξό: πλωσιν τοϋ πυρός, τόν έκ των καπνών κί'\ιδυνον, τάς πιθανότητας θανάτων έξ ά:jφυί,ίας καί γενικώς νά δελτιώση τάς σuνθ~κας κατα~έc;εως τοϋ πυρός. Ή cημασία λοιπόν τοϋ έξαεριcμοίι τών κτ~ρlων ε tς τάς περιπτώσεις πuρκα'ί<χς l!.χει έκ- τιμ'ηθη_ πρό Π<?λλοίι Καί χρηeι. μοποιειται μυριοτρόπως. Ή νομοθεσία ή σχετικη πρός τόν έξαερι-σμόν των κτιρίων. άφορ<χ κυρίως είς τήν άνεσιν τών έργαζqμένων f\ κατοικούν. των είς αότά, και κατ' ά!κολουθίαν, τά ύπάρχοντα συστήματα έξαε.ι:)ιq.ιοϋ ένδέ)(εται νά καλύπτοον τάς άνάyκας άνf.. σεως, άλλά εtναι έλά)(ιστα ά ποτελεσματcκά ώς πρός τ ' κάλυψιν τών άνσ:yκών πuρασφαλε(ας. Τ ά κτlρια τών έργοστασίων JAGUAR είς τό COVENTRV, εις τά όποία έξέσπασε σο /Κχρά πuρκ.αϊά τc;> 1957, διέ& τον σύστημα έξαερισμοίι, τό ό. ποίον mρtελάμδανε 6κτώ καλύμματα άνεμοδόχων ε<lς gκαστον τών πεντήκοντα ένος ά νοιγμ'άτων της όροψfις -408 ά νεμο66χοuς έν σuν6λιr- μέ τρομεράν ταχύτητα. Οί άνεμο.. δόχοι οοτοι εtχαν τ01tοθετηθfι διά νά.eξυπηρετοϋν τάς καθημε.ρινάς άνάγκας έξαερι σμοϋ τοϋ 'κτιρίοv και δχι ώς μέτρον πuρσ:jψαλείας. 'Εκτός αότοϋ, ο! έν λ6γf.i> άνεμοδόχοι εύρίσκοντο έπί της όροφης τοϋ κτιρ{οu, τό ύλικόν καί ή,κατασκευή. της δ ποίας i!:παιξαν σποuδαιότατον ρόλον είς τήν ταχuτάτην έ. ξάπλωσιν τοϋ πυρός. Ή πuρκαιά JAGUAR ένίσχuσε τάς σκέψες ώς :πρός τήν άνάγκην είδικc>ν σvστημάτων έξαερισμού, έξuπηρετούντων σκοπ9ύς πυρασφαλε(ας. 'Ήδη τά καταστρεπτικά άποτελέσματα τοϋ πυρός είς μεγάλα κίρια στερούμε να συστημάτων έξαερισμοϋ έψάνησαν εις τήν καταστρεπτικήν πυρκαϊάν της cge NERAL MOTORS. εtς τό Μ 1CH1 GAN τώ 1953 τω δέ 1956 ή GENERAL M01ΌRS έν σvνεργασίg: μέ τά έργαστή ρια 'Ερευνών θερμοδu1ιαμικτ\ς της ARMOUR RESE. ARCH FOUNDA Τ 1 ΟΝ έπι:;δεί κνυαν τήν δυνατότητα προγροιμμάτων έρεύνης σχετικων πρός το πρμλημα τοϋ έξαε-.. - καιας. -.. ρισμοv εις περιπτωσεις πυρ- ΔΟΚΙΜΑΙ ΕΙΣ UXBRΙDGE Εtς τήν Μεγάλην Βρεταννίαν ή m>ρκαϊά JAGUAR, σuνε τέλεσεν εις τό νά ένισχύση τήν ά-ιτόψασιν της COL Τ VE NT 1 LA ΤΙ ΟΝ ι TD, δπως ά ναλάδοvν ι:ν τετραετές πρό. γραμμα έρεύνης έν συνεργασία πρός -τήν Ύπηρεσίαν Έ- πιστημ'ονυκων ' και ΒιQμηχανικών 'Ερευνών. Ή 'Εταιρία COL Τ εtχεν fiδη κάμει έπίδειξιν της άποτελεσματικότητος των ίδεc>ν των, εtς τό UXBR 1- DGE τόν Μάϊον τού 1957 χαί μεθοδ~κώς f)δη fiρχ1ιcε τήν έγ-

8 Sολι~<ή έπ~θυμία άναπαuσεως 'Ί αύvτηρά προσήλωσις είς τόν χαρα~<τηρα της πόλε~ ώς κυρίως Πα νεπιστημιet~<ης; Μεγαλοπρεπές i<αi άθάνατον ι..vη.μείον τοg Κα ίμπριτζ παρα μέ ε ι πάντα τ;) παρειj<~<λήσιοv τσu Κ 1 NG'S COLLEG Ε. θεμε \ιωθέν τό 1446 ιίπό τοϋ Βασιλέως Ερρίκου τcu 6ου, άπ.οτε Λ εί έ:να θαϋμα γοτθι~<οg ρ~θμοϋ καί τό κυριώτερον δει ) μα καθέτου άρχιτεκτονι.~<i\ς τέχνης ε ίς τήν Άγyλίαν. ΝΕχε ~ i-<ίi κος 291, πλάτος :ο καί ϋψcς u2 ποδων. Έσωτερι~<ως καί έ ξωτ s.ρ ικως διαθέτει -rtλουσί.:χν f:ιακόσμησιν, είς τήν όροφηv παρcυσιά(ει τά μοναδικά συμ - 1τλtyμ'ατα τών yοτθ~κοu ρυ. (;)μc.g ναών, έν9 ε ίς τά παράθupα δι' έπιτυχοϋς συ>~θέσεως.±γχρώμοu ιίάλου, είκονίζεται iντuπωσιακώτατα, άπό της 'γεννήσεως της Θεοτόκου, όλό >1.ληρος ή ίστορία της Χριστιανοσύνης. Γεν uκως πρόκειται &ι, εvα ύπέροχοv άρχιτε~<τονιι.,.όν έπίτευγ.μα, ενα σύνολον έ τιι&λητικόν, 6.ξιο9αύμ.ασ τον. 'Ένας τόπος, ό όποίος παρέ χει τό δι καίωμα νά πιστεύσης δτι ~<αμιμιά ψc.ρά, ή άδύναμος άνθρωπί η προσ'πάθεια πλ η σιάζει την θείαν τελειότητα. "Ενας χώρος είς τόν όποί ον Οαρρείς οτι ή προσευχή ~γyίζει όρίζοντας θείας πetρρησ(. ας, οταν μέσα είς τό ~]:μίψως -των ~<ηρίων ψάλλη ~<αί ιίμνi\..:ίς άριστον τόνον.μελωδι ~<ό -ι ητος, ή χορωδία τοg Κολλε γίου. Πλέον τούτου, τό FITZWI L- 1. Ι ΑΜ MUS EUM, παρουσιάζει i.)ιαίτερον ένδιαψέρον. Πρόκ ε ι ται περί έξαιρετικοϋ οίκcδοui1ματος, ίδρυθέντος τάς άρχάς του 18ov αίωνο~ διά δωρεaς τοg Λόρδου Ι 1TZW1 L. Ι Ι ΑΜ. Περιέχει μίαν άπό τόχ; σπουδαιοτέραlς σvλλ.σyάς ε tς ιήν Άγγλίαν,.μετά τό Μουσείον τοϋ Λονδινοu ~αι δια-θέτει ίδίους χώρους άρχαίας At. -vυπτιακi\ς. ' Ελληνu~<iiς >t<αί Ρω μαϊκi\ς Τέχνης. Μεταξύ δέ των λοιπων έκθεμάτων σuγ.καταλέ )ονται όλόκληροι σειρσ.'ι /!.ρ. yων έ~< πορσελάνης, lσ-::ορι,αί πανοτιλίαι, περί τούς ιίvακες φημισμένων ζωγράφων -Ροϋμτcενς, Ρενουάρ, Ρέ Ι Πραντ, Μαρτίνι- ώς έπlσης -τολλά άντ~κείμενα ~<αί χειρό ) ραψα διασήμων συνθετων.,_ ι''mτμεν, Χένταλ καί Μόζαρτ.. Ε ~<εϊνο ο..ιως τό όποϊον άπό Έλληνικftς πλευρ<χς παρουσιάζει ί δίαν σπουδαιότητα, εί \ αι. ό Έλληνι~<ός ρυθμός τοο ολοu οί11<οδομήματος. Ιίχcντος ::ίς τήv πρόσοψιν 12 πανυψήλους ~<ολώνας ~<οριν9ιακο0 ρυθμοϋ, ώς ~<αί αί τρ είς εύρύχω ροι α{θουσαι, πλήρεις άντικει ;..ιένων άρχ αίας έλλην~κης τέχνης, τάς όποίας διαθέ:τει. Έ. i<ατοντάδες άyαλμάτων, άyγείων ~<α! vομισμάrτων περιλαμ l!ιάνονται μεταξύ των Θκ. 9εμάτων. Μία θαυμασία συλλογή άρχαίων άντικειιμένων, σπαν ία ε ίς περι-εχόμενον ~<αί ά ξίαν. 'Ένας θησαυρός έλληνι κϊ;ς iέχ\ ης, τόν όποϊον άσψαλώς πολλαί -πόλεις της Έλλάf,ος θά οέζήλεuον. Ό έπισκέπτης φθάνοντας εις τό Καϊμπριτζ, ψuσι~<9 τφ λό. ~. έπιζητεϊ νά fδη καί vά έτcισ~<εψθij τό Πανεπ ιστήμιον. Ματαίως δμως. Τ οϋτο διότι δέv ί:πάρχει ίδιαίτερον κτίριον, δέν c ', ' υψισταται συ)ι~<εκριμενον οικο. δόμημα, εντυπωσιακόν ισως, τό όποϊον νά άποτελij t\ νό: στεγάζη τό ΠαΙΑΕπιστήμιον. '.'\ντιθέτως, τό Πανεπιστή,μιον τσu.καϊμ'πριτζ, συνίσταται ~<αί συγ ~<ροτεϊται άπό τά άνά τήν πόλιν ιίπάρχοντα 22 Κολλέγια (19 δι' άρρενας καί 3 διά θ'ήλε(ς). Πρόκ<ε ιται περί lδιοτύ-, Η ' -που σuστη:ματος, εχοντος τας ρίζας του είς τόν Ί2ον αίωνα -<αi τό όποϊον, έξ οσων γνωρίζω, είς Όξφόρδην ~ καί Καϊ~,,ριτζ άπο~<λειστι~<ως έψαρμοζεται. Τό Πανεπιστήμιον άποτελεϊ άνεξάρτητον ικαί aμ ~~<ως αότοδιο~κούμενον -πρόσωπον, διοικείται uπό έ~<λεγομένου Συμ tbουλίου της Συγκλήτου, ή ό -τtοία νομοθέτεϊ ~<αί άτιοψασίζει έπί παντός θέματος. 'Επίσης Ιi~<-αστον Κολλέyιον συνιοτa αότοδιοικούμενον όργανισμόν. Διαθέτει ίδία,, Όιοί~<ησιν, i&ιον διδοικτι~<όν -προσωπι~<όν -<αi ίδίους πόρους. Jlαρ' ολ.α ταϋτα δ~ν ετναι νοητόν νά yί. 1 ηται ' διαχωρ~σμός μεταξύ Πανεπιστημίου ~<αί Κολλεγίων, οοτε ~<αθ~σταται δυνατόν νά ) ίνη τις δεκτός είς τό Πανετιιc-ιήμιον χωρίς ν' άνή~<η συγχρόνως είς ίίνα Κολλέyιον η τd:νάπαλιν. Ή σχέ.dις :μεταξύ r:ανεπιστ η μίοu i<αi Κολλεγίων ε[ναι άλληλένδετος, σχεδόν ταυτόσημος. Τό Ιiνα νοείται -:ταντα,έν συναρτήσει πρός τό άλλον. 'Αιμψότερα δέ συνεργα. ζυμεvα στε ώς Ιίχcυν δημιουρνήσει έ~<εϊνο τό ότιοϊον ετναι τό άποτέλεσμα έ-τττά αίώνων ~ ψυσι~<ης ' ~<αι πνευματ~κης ανα- r.τύξεως καί άποτελ εί τό Όαϋ ;..ια τού Πανεπιστημίου τοu Ι~αϊμπρ ιτζ. 'Ένα θαcμα, έ:να μεγαλε ίον, διά τό όποίον τό Πανεπιστήμιον αίόθάνεται έ ξαιρετι~ά ύπερήψανο ν. Ύπερήψανον διά την ίστο,ρίαν, τά πε ~ραγμένα και τόν ιίψηλόν τοv προορισμόν. ΕΊvαι μία δε.δικαιολογημένη έπαρσις, μία συνειδητοποιημένη ύπερη ψ ά \ εια, ή όπο(α, νομίζω, έξηyεϊ. ται πλήρως δταν άνw..οyισθη ~<ανεί ς, δτι διά.μeσοu των 7'JO lτώ" ζωi\ς τήν δποίαν ά:παριθμεϊ, χιλιάδες προσώπων, 'Άγγλων καί μή, είς τό Πανε ιιστήμιον τοϋ Καίμπριτζ Ιίλα Ι!ιον τά ψωτα τftς άνωτάτης μορφώσεως ~<αί έκείθεν κατέστησαν έαυτούς μύστας των yραι--μάτων καt τftς έπιστήμης. 'Εκατοντάδες δέ έ~< τούτων, ι:uτως η άλλως, ίίχουν συνδέ <rει στενώς τό δνομά των μέ -ιιiν ίσ'!'ορίαν της Νήσου αύτijς!i της άνθρωπότητος γενικώτερον. Ένδει~<τικώς άναψέρονται τά όνόματα των 'Όλ ιl!ιερ Κρωμl!>ελ, Λόρδου Βύρωνος, Ί ωάν. Χάρl!ιατ, Γιάν Σμάτς i<αl Ί σάάκ ΝιοΟτον. θησαυρόν τοο Πανεπισ"'η ;.Αίου άποτελεί ή Βιl!ιλιοθήκη. Διαθέτει ίδιον ~<αινουργές i<αt προς τον σ~<οπον τουτον c~~<οδομηθέν ~<τίριον. 'Όπως τό Βρεταννικόν Μουσεrον τοϋ Λονδίνου ~<αί ή BODLR 1 ΑΝ τiϊς Όξψόρδης, ή Πανετιιστημ,ακή Βιl!>λιοθή 11<η ~<ατέχει άπό eνα άντίγραφον παντός Ι!ιιl!ιλίου έκδιδομέ,ιου εlς Βρεταννίαν. Είς τάς χιλιάδας δέ των άτσαλέ:νιων αύτης ραψιών φυλάττονται έ ~<ατο-μμύρια τόμοι ~ιι'bλίων. Ένδε ικτικώς άιναψέ-

9 ρεται δτι μετά τήν.κατά τό έτος 1960 γενομένην άνιrτ&πω. -., - σιν των εuρετηριων, ταuτα κα.. λύmοuν t)δη τόν χωρον δόο μεγάλωl\/ αttια.ισων καt ΟΙJ'Vίστανται έξ 600 μεγάλων τόμων. 'Εκείνον δ,μως τό ό1tοίον σημε ιοί καί χαρa;κτηρ(ζει 1tερισοότεροv τό Πανεπιστήμιον τοϋ Καίμπρτζ, τήν ϋτιαρί,ιν, τήν λειοuργlαν και τήν έξέ.λtξιν αύτcc), εtναι τά Εθιιμα, οι θεσμοί καί αί παραδόσεις. Μ ία σ ε ιρά έιθ~μων, Ι!νας όρμαθός nοικίλων -παραδόσεω.ν, αί ό ποίαι -δημιοuργοϋν ~(αν tδια-ιτέραν γραφικότητα καt μίαν άτμόσφσιραν έπι(bλητικήν tξίς οίανδήποτε έκδήλωσιν τοcι Πανεπιστημίοο. Ή έw>υμασία των φοιτητων, ύποχρ εοuμένων "ά φέρουν μαύρην, ώς εtδος ράσου έσθfiτα καt κασ1κώλ μέ τά χρώματα τοϋ Κολλεγlοu εtς τό όποίον παρακιολουθοgν και δι01μένοuν, ή άνά τήν πόλιν σuχνι'ι κuκλcφορία των καθηγητων μέ τάς tδι~&πους στολάς των, ή παράξενος φ. ψάνισις των έπl τfiς πανεπιστη. μιακfiς τάξεως άρμοδίων, φερόντων <bραδuνόν έπ~μον gν. δuμα, ό τρόπος τfiς ιδιδασκαλ(. ας, τά πάντα, άπο't'eλοϋν,. ά- κλασσική μέ τάσ ιν πρός τήν τελειομορψίαν κα ί τή~ Ι!ιαθυτέσψαλως, ~α.σύνολον οαyηνεuτικων έeίμων ικαί παραδόσεων, μίαν σrrοuδαίσjv ποtκιλί.αν και λcιίμ1tρότητα clς τήν δλην Πανε πιοτημιa;κήν ζωήν καί κ(νησιν. Μεταιξύ δέ τοοτων, 1tλέον χαρακτηριστυκή,.έντuπωσιακή καί άξιόλογcς παρaιμένειι ή τελετή d:1tovoμfiς των τίτλων 11.α! πτυχίων τοϋ Πανεπστημίου. Εtναι μία eκδήλωσις γ ε μάτη μεγαλοπρέπεια καί σuμ- ' (bολικότητα. Μία τελετή ή.6- ποία μένει άξέχαστος. Κατ' αύτήν, ό Πρύτανις, τά μέλη της Συγικλήτοu καί Καθηγητα(, σι άρχαι των Κολλεγίων καί οί λοιποί τιτλοgχοι ταj Πανε1tιστημίοu, δλοι φέροντες πολuχρώ,μοuς έοθητας, διοf>ήματα καί παράσημα φθάνουν tv πομτιfi είς τό μέγαρον τfiς Σuγκλήτοο. 'Εικεϊ ή τελετή, χαρακτηριζομένη 1t~α ~ό τό άθάνατοv μεγαλειον της 1ΤC\iραδόσεως, συνεχίζεται. οι Συγκλητικοί κατοjλαμ(bάjνουν τάς έ1tl τούτφ /!.δρας ένcp οι uπ<>ψήψιοι, ένδεδυμένοι άναλόyως, -προσέρχονται άνά δύο, -ιονιιπετοϋν έμπρός ά'πό τήν 'Ι!ροεδρικήν /!.δραν και ό Πρό εδρος, όμιλων λαt'ιι\ιιστί, d:1t0- νέμει τούς τ(τιλοuς fί τά άντίστο ιχα διπλώματα. Μία έπι6λητική, άκρως συμ (bολική καί θαvμασία, 1t~α -:ι, έκδήλωσις. Μία άκόμη φαν. τασμαyορία, ή ό1tο(α -δτιως καί τόσαι Οiλλ.αι- ταιριάζει και πρcσαρμόζεται άπολύτως πρός τό έξαίσιον κάλλος τfiς γύρω περιοχης. Μία 1tαράδοσις, ή &ποία δίδει τό δικαίωμα νά θαuμάσης, νά σuσχετίσης καί τελικως νά π ιστεύσης, δτ ι τά 1tάντα είς τήν πόλ ιν αύτήν έχουν άναλω9η ε lς ενα άγωνα yραφlκότητος καί μεγαί\είου. θά ήδύνατο δ έ νά ψανταο(;)fι κανείς δτι, δταν κά1tοt<ε καί δι' όλίγας στιγμάς, ή άyλύς τfiς όμίχλης κ ::χτά κοτιος &πεχώρησε και 6 tjλιος δ ειλά - δε ιλά έλάμ1tpu νε τήν 1tόλ ιν, ή ψόσις καί τό πνεgμα, ή παρά δοσις καί τό κάλλος συνεκιvή. θησαν, έγοητεύθησαν καί συvεφώνησαν δπως ά1tό ΚΟινοG άγων ισθοϋ ν διά νά δημια.>ρyήσουν. -rτpο~ι'χλ}."ο".,,.! Ι(fΥΤΝστήσcuν τό Καϊμπριτζ ενα τύπον, είς τόν 61tοϊον θά συναν τωνrα ι καί θά συνυπάρχ ουν πάντα ε ίς ύττέρτατον <bαθμόν τελειότητος cή θεσπεσία γοητεία τfiς φύσ εως και ή άκτινο <bολία τοϋ άνθρω1τ(νου -π:νεύ:ματος». Ν ομίζω δτι τό έπέτuχον. σαν άκολcuθοgvτες τάς όδηγίας τοϋ ΣολωμοG τήν mωχήν τότ ε νεοελληνικήν λογοτ εχνία ν, μέ ύπερόχοuς μ εταφράσε ις ά'τtό τά ίταλ ικά, τά άyγλι'κά κ αί τή ν άρχαίαν έλληνuκήν, δλας ε ίς τήν δη μοτ ικήν γλωσ. σαν καί μέ τ έχνην d:1tαρά μιλλον. Τοιουτοτρόπως 6 Σολωμός άνεδείχθη ό πατήρ καί 6 θεμελιωτής τcg 1tνεuματ ικο0 μας πολιτισμοg. Τά 1t0ιήματα Λάμ1tpος, «Πόρφυρα >, «Κρητικό μαζί καί τό «Έλει)θεροι Πολιορ κημένσι :. τό όποϊον ά vα(b ι l!ιάζε ι τήν 1tο(ησιν τοg ΣολωμοG είς καθαρήν Ιδεολογίαν εtναι ή έ~οξος κληρ::>νομ ία τοg πcιητοϋ πρός τήν 'Ελλάδα. Ή τεχνοτροπία του ετ\αι νεο ραν έpμηνείαν τfiς ζωfiς. Ή μανία της τελειότητος ή όποία τόν i6ασάνιζε ητο ή μόνη αιτία ή &ποία συνετέλεσε εις τό νά εόρεθοgν.μετά τόν θάνατόν του μ'ικρά d:1tοσπάαματα σχ έ δια, σημ ε ιώματα, σκόρπιοι στί χοι. Δ ιότι δ 1'tοιητής είργάζετο +<αί έπανειργάζετο τούς στί- χοuς του χωρις να τους τε - λε ιώνει. Μά άσχ ετα -πρός τοgτο ή ποίησις τοϋ Σολωμοο θό. ζfi 01tως ή 'Ελλάς ε ίς αίωνίαν νεό τητα. Οί (bαθuστόχαστοι σκόρ πιοι στίχοι του ώς ή -δύναμή σου 1tέλαyο κ ι ή θέλησή μου Ι!ιρ άί(ος καθώς καi αί δυνατα ί σκέψεις του τό μ Εθνος 1'tρέτιει νά μάθn νά θεωρn δ,τι εtναι άληθινό, είναι δείγματα μου. - τfiς μ εγσλοφuίας τοg Σολω- Τά πο ιήματά του έξέδωκε τό Ί άκωl!ιος Πολυλάς. 'Ιδού π&ς χαρακτηρίζε ι ό άλλος έθνικός μας τιοιητής τόν ψάλτη της 'Ελ ευθερίας. c Κάθε φορά πού σημ.eιώνεται στήν σκέψη μ'ας κάτι φωτεινό, κάθε φορά ττού δοκ~μάζεται ε να Ι!ιίΊμα γεv\,αίο πρός τά έ:μ - τιρος, τό φως έρχεται καl τό Ι!ιfiμα γ ίνεται μέ τό σόνθημα Σολωμός... Καί θά τιεράοοuν χ ρόνια καί ή ΜοGσα θά κτ ίσn νέους ναούς ε tς τήν 'Ελλάδα. Κι άκόμη τότε ό Σολωμός θά tστατα ι είς τήν κορuψήν. Κ ι άκόμη δστερα άπό αίωνες θά ταιριάζn νά λέγωμεν : «.,.Ητο ή ζωvτανι'ι πηγή οιά τήν νεωτέραν ποίη σ(ν μας. 9

10 ΠΡΟ ΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Καίτοι ε ίσήλθομεν ε ίς τόν δεύτερον μήνα τοϋ iτοvς, δέν έξηvτλήθη άκόμη ό κατάλογος κ01tiϊς τής πίττας των διαφό ρων Ύπηρ εσιων καt Σωμα. τείων. Εtνα ι <Κ ι' αύτό εvα eθιμο πού κα-θι,ερώθη τελευταίως ε ίς την χώ~αν μας καί τε ίνε ι νά παγιοποιηθη. Πρiν καλό: καλά τελειώση τό κόψιμο τής πίττας, f)ρχισαν άπό τόν προηγc~μεvον άκc μη μηνα, συνεχίζονται μέ εντασι ν τόν τρέχοντα μfiνα, μέ άποκο. ρ6φωμα τό πρωτο 1 Οήμερον τοu μηνός Μαρτίου, οί έτήσιοι. '. χοροι, οι πραyματοπο ι?uμενc~ λόy4> των έορτων των Ά πόκ ρεω. ο'ιtως εtναι ψuσικόν, δέν δύ γαvται νό: έπαρκέσοuν αί αί. θουσαι αί κατάλληλοι διά πα, > ρομοιας συγκεντρωσεις, τουλάχιστ<>ν είς την περιοχη 11 Ά θη νων, καθ' δσον έ κατοντάδες,/ Ι : ' ε ίναι οί Σύλλογοι, τά Σωματεϊα, αί Ένώσε ις καi αί Ύπηρ εσία ι, αίτινες πραγuαταποι οlιν την κατ' ετος έπίσημον χο ροεσπερίδα η συνε :ιτίασιν, δ πως i'\ρχ ισ ε προσψατως. νά χαρακτηρίζεται Μέ τήν δ ικαιολογίαν δτι τά έσοδα ~κ των τοιούcων έκδη λώσεων διατίθενται ύπέρ φιλανθρωπ ικών κυρίως σκοπων, τούλάχιστον δλας τό:ς ήμέρας τοlι Φε~ρουαρίου καt τό:ς τrρώ. Tou 'Αvτιπupάρ:χ,οu χ. ΚΩΝ. ΓΚΙΚΑ τας ήμέρας τοϋ Μαρτ ίου, αί τrροσψερόμενα ι αtθοuσαι θά ετ. ναι κατειλτyμμέναι, <>i πάντες δέ θά μετάσχωμ.j;ν ε ίς Δη.μοσίουr Τiι κέντρα δ ι ασκεδάσεως. eά είνα ι όσφuκτικως γεμότο, κατα τή ν έ ποχήν τεί>ν Άπ όκρεω. Πόσοι δμως έ κ tώ\' προσερχομ έ νων είς αότά ίιπολογίζοuν τόν κiν 1 () δυνο \. έ\ πε ριπτώσε ι έ vάρξεως πυρκuϊiiς ; χορούς καί θό: εϋρωμεν τήν εύκαιρίαν νά ξεφαντώσωμεν ξ εφεύyοντες ε.στω καi γιό: λίγο άπ ' τήν καθημερινή ρουτ ίνα ' κα ι το αγχος της σημερινης ζωi)ς των μεγαλουπόλεων. Κα. τέστη i')δη.έπιτ α~κτ ική ή άνάy. κη αύξήσεως τής ψυχαγωγίας τών άνθρώπων των πόλεων καi ή έξ-εύρεσις τρό.ποu., - '. αποσπασεως των σκεψεων των άπό τό: άπασχολοϋντα αύτούς άγχώδη προ~λήματα τi)ς έποχi)ς. Οϋτως Ο:τrαντες, λόγ~ τών άνωτέρω καί έξ άφορμi)ς των ήμερών τών Άπόκρεω, θά δηλώσωμ εν συμμετοχήν καί παρευρεθώμεν ό-τrωσδή 'Ιf()ΤΕ Ο χι μόνον i<αί μίαν, άλλά καί. ' ' εις περισσοτερας παρομο ιας έ κδηλώσεις, συνωστιζόμενο ι, χορεύοντiίς καi διασκεδάζοντες. Μεγάλη έπίσης θό: είνα ι ή κ ίνησις κ αi είς τό: διάφορο: Κ έντρα διασκεδάσεως καί τό:.,. πσσης φυσ εως ~υκτερινα κοσμικά Κέ-ντρα άδιακρίτως τάξεως καi κατηγορίας, δπου τό άνώνυμο πλfiθος καi ίδ ίςχ τά νει<χτα θά διασκεδάσουν, θά εύθυμήσουν καt θά ξεψαντώ σοuν. Κ ι' έvω τό μ εγαλύτε.ρον πο. σοστόν τ<>u τrληθυσμοg των Ά στυκών Κ.έντρων θά έαρτάση, δπως-δπως, πάντα, την έτrοχήν τών Ατrόκρεω, άσφαλώς έλάχ ι.στοι θά έtναι έκείνοι ot 6 - ποίοι θά άναλοyισθοϋν ικαί θό: ύπολογίcοvν, προσερχό~ενοι εις μίαν όποιανδήτrοτε αίθοvσαν, τούς ύφισταμέ'-όuς κινδύνους έν τrεριπτώσ ε ι, έστω οι<αi ένάρξεως, πυρκαϊ<χς. Ό καθέ νας μας καταλήγοντας ε ίς ό πο ιοδήποτ ε Κέντ<ρο διά διασκέ δ ασιν, δχι μόνοv τώρα, τήν έ ποχήν των χορών καί τών δια. σκεδάσεων, άλλά ό1τοιανδή1t0- τε έποχήν πασχίζε ι πώς θά ψu. χαyωyηθη ~< αί θά εύθυμήση

11 καλύτερα, τιοτέ δμως δέν άvαλογ{ζεται, δτι κι' <έκεϊ έλλ.~ χεύει δ έκ τοίί mιρός κίνδυνος. ΛαμGάΙ-Οvrο:ι, Gε<!>αίως, όπό της Γ Ιολιτείας κι' έδ.ω. είς τό:ς περιτιτώσεις ταύτας είδικά μέτρα και /!χουν ψηφισθfι σχετι καl διατάt,εις διά τήν 11ροοτασ{αν τοϋ κοινοϋ άπό 11αρ0ιμοίους κινδύνους είς 1τ0λuσυχνάοτους χώροι.:ς καί τιάσης φύσεως Κέντρα, έφαρμόζεται δέ ελεyχος τιαρ' είδικ&ν ΣυμGουλίων έξ άρμοδίων όργάvων, 11λήν δμως έκεϊ"c τό δ11οϊον θά άποτρέψη τόν κίνδυνον, εtνα~ ή μέριμνα, ή 11ροσοχή καί ή φpοντίς τοϋ άτόμου καί εtδικώτερcιv τοίί προσωτιι'κοϋ των δ{αφόρων Κέντρων, άλλό: κο:i 11οnιτός 11ελάτου, γeνtκώτ.ερον. ΗΕχει ά11οδε-ιχθη isκ της πείρας δτ~ι εlς 11αρομοίας τιερί- 11τώοεις, δηλαδή έ11i τιυρκαϊων είς αtθούσας σvyκεντρώσεων, διασκεδάσεων καί γε.νικό: είς πολυσvχvάστους χώρους, τια ρουσιάζεται ηύξημ.ένος άριθμός θυμάτων, ούχί οδκ της mψκαίiiς άλλά τάς τιερισσοτέρας φοράς έκ τοϋ :πανuκοίί, δ δποίος έ'ιtικρατεί συνήθως. UΟπως εtνα~ έ'πόμενσν εiς,..ερ{τιτωσιν ένάρξεως τιυρκαίaς εtς κλε ιστόν yωρον δ11ου τά άτc μα συνωστίζσνrαι, άι<6μη και ίιπό δμαλάς ' 1Jνθήκας, έν τιερι'πτώσει παρομοίου σuμιbάν. τος, οι 'Πάντες θά σπεύσουν τιρός τήν Ιiξοδον, ή &ιrοία δσον δήποτε όπολοyιομένη κι' άν εtναι, δέν εtναι δυνατόν νά έξυτιηρετήση όλόκληρον τό 1tλΤjθος ταυτοχρόνως. Τ ό άτιοτέ λεσμα εtναι νά 'Προωθοϋνται 'Πάντοτε 11ολλαιτλάσι:χ θύματα έν τοίί σvνωστισμοϋ. Παράδειγμα, τραyιι<όv, ή τιρό 2ετίας τιερίπτωσις τοϋ Γαλλικοίί Κέν. τροο, δ'ποu έι< των 144 θυμάτων, τά 11ερισσότ'Ερα όψείλονται εtς τόν συνωσt'ιμόν Ίψό των έξόδων. Καί άλλην φοράν έτονίσα>μεν, δτι άτιό τήν σι<οπιάν μας, όσά. κις μaς δίδεται ή εύκαιρία θά έπισημαίνωμε ι<αί θά τονίζωμε άπό των στηλών τοίί τιεριοδικοίί μας τούς έvδεχομένcυς ι<ινδύνους καi θά συνιστοϋμε είς τό Κοινόν τά κατά Ί=:χει άnοδeιχθη έιc της nείρttς. δτι εις nολuσυχv(ιστοuι; χώρους, πι.ι.ρουσιά~r.τι1 1 η()ξημένος άpιθμό; Οuμάτων ούχl tιc τf\ς ιιυpκαϊ/ις. άλλά τάς nεpισσοτι:ρuς φοράς έιc το\) πttνικοϋ. Πόσοι έκ t(j)ν ιίνω-tέpω, Οά διατηρήσουν τή\' ψι χpαι - μίαν των, έν πεpιπτωσει ~vάpξεως πυpκι.ι.ϊιις : 'Περίmωσι.ν 11ρολητιτικό: μέτρα. Είς τήν σuγκεκριμένην mρίmωσιν, των αiθουσων σuyκεντρώσεων, 'Προτείνονται τά κάτωθι: 1. Τ ότι ρ ο σ ω 1t ι κ ό ν των Αίθουσων καί Κ έντρων. α) Πρέ'Πε~ νό: γνωρίζη τάς θέσεις των 'ΠυροσGεστήρων 6- πωσδiιτιοτε. β) 'Οφείλει νά εlναι έικπαιδευμένον είς τήy χρϊ;σιν των τιυροοgεστήρων όπό της Π. Υ. γ) Νά διατηρη έιλεuθέρας τάς ιtξ6δους κινδύvοι καί γε "' κ{},ς δλας τάς έξ(.-.,ους. δ) Νό: μή αύξάνη :άς κανονι ι<άς θέσεις τών αίθουσων διά της τιροσθήκης έτέρων. ε) Νό: λαμδάνη μέ~μναν ά. 'Ι!Ομαι<ρίινσεως έ'κ των χώρων, ίδl:χ τών μαγειρείων καί τών 6οηθητιοΚων χώρων, των καυσίμων ύλών. στ) Νά διατηρη ι<αθαριότη τα τιλήρη. ζ) Νά έλέγχη τό:ς διαφόρους έyι<αταστάσεις, (ήλεικτρικάς, τροφοδοτήσεις των μαyειρ. μηχανών κ.λ.'π.). η) 'Εν mριmώσει έινάρξεως τιυι: κ:χϊaς, νά έ11ιληφθη της κα τα~έσεως διά των όπαρχόν - των μέσων άθορύδως. θ) Νά μεριμνήση ώστε νά μή γ{νη άvτιλητιτόν τό γεγονός είς τούς Θσ.μωνας πρός ά τιοφυγήν δημιουργίας 11ανι1<οίί. ι) Νά άτιοψευγη τ'ήν χρηοι μαιτοίησιν εύφλέι<των διακοσμητικών ύλικων, διό: τόν διά. ι<οσμον. 2) Τ ό κ ο ι ν ό ν, δ π ε ρ ά'ιtοτελεi τούς θαμωνας των Κέντρω ν δέον ο'πως: α) Πειθαρχη εtς τό:ς όποδει. ξεις τοίί τιρvσω11ικοϋ των αίθουσων. β) 'Α'Ποφεύγη τήν χρησ{ν εύφλέκτων είδων ( σερτιαντ ι vών κλ'π.). γ) Διατηρήση τήν ψυχραιμ{αν του έν 11εριτιτώοει παρομοίου συμιbάντος. δ) Δίδη τιροσοχήν είς τά ύ 'Π'Ολείμματα τοϋ κα'πvίσματος. ε) Μή άνάτιτη χάριν παιδιiiς σερπαντίνας. Μέ τήν πε1tοίθησιν δτι αί ά. νωτέρω συστάσεις θά έφαρμοσθοίίν καί,μέ τήν εύχήν δτι οόδέν δυοάρεστον συμδάν θά μaς ά'πασχολήση «ατά τό διάστημα τών Άτιόκρεω, εύχόμεθα, μέσ~ τοϋ περιοδικού μας, Χοφ ύμενες Α11οκριές. 1 1

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ Πολιτική Ιοότπτα κα Ι όν θρώπινπ χειραφέτnσπ : αύτός θό μπορούσε ν ό εlν αι ό ύπότιτλος τού έργου τούτου τού Μόρξ, πού θεωρε ίται ένα όπό τό σπμαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 40 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 141 - Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2015 - Γραφ. Γερανίου 41-10431 - Αθήνα - 5ος όροφος - ΤΗΛ.: 210 52.45.310 Βράβευση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Γιορτές ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 106 Οκτώβριος - Δεκέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα

Καλές Γιορτές ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 106 Οκτώβριος - Δεκέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα Τειχιώτικα Έτος 28ο Αρ. φύλλου 106 Οκτώβριος - Δεκέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ Κλειστό - αρ. αδ. 54/09 ΚΩ ΙΚΟΣ: 018407 Καλές Γιορτές Τειχιώτικα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περσινά, ξινά στάφύλιά

Περσινά, ξινά στάφύλιά ΤΙΜΗ: 1 ευρώ ΕΤΟΣ 7ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ: 316 Εβδομαδιαία, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εφημερίδα Διαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: hp://poliis-news. blogspo. com/ Περσινά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 219 - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΥΛΟ ΠΑΥΛΟΥ: «ΕΙΣΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ, ΑΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ»

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΥΛΟ ΠΑΥΛΟΥ: «ΕΙΣΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ, ΑΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γεώργιος Αγγελίδης ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνης & Γ. Μπαλή 14 τηλ. 27410 21952, fax 27410 29122 : Δαμασκηνού & Οικονόμου 2 τηλ. & fax 27440 65166 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΗΣ: τηλ. 27410 33324, 27513,

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγες µέρες πριν, το.σ. της Ένωσης

Λίγες µέρες πριν, το.σ. της Ένωσης ποχή αφιέρωµα ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο γραψαν EKΔOTΩN KEMΠAΘ Αριθµός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ ΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑ Α - e-mail: info@pitsilidis.gr EΦHMEPIΔEΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 17 εκεµβρίου 2012 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ΚΙΝ.: 0977-429265, 0944-468586

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ΚΙΝ.: 0977-429265, 0944-468586 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γεώργιος Αγγελίδης ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνης & Γ. Μπαλή 14 τηλ. 27410 21952, fax 27410 29122 : Δαμασκηνού & Οικονόμου 2 τηλ. & fax 27440 65166 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΗΣ: τηλ. 27410 33324, 27513,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2627 Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) Μήνυμα Προέδρου ΕΑΑΑ για το 2015

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) Μήνυμα Προέδρου ΕΑΑΑ για το 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) ΚΕΜΠΑ ΗΧΩ των «Δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή» Κ. Παλαμάς ΑΙΘΕΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 AP. ΦYΛΛOY 525 ΚΩΔ.:012860 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα