Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "e-mail: domosbooks@ath.forthnet.gr"

Transcript

1

2

3 ΠΙΚΡΑΜΤΓΔΑΑΑ

4 Σ. Σ. Χcφκιανάκηι; Πιχ.ραμύΥδαλα Πρώτη εκδοση, Άθήνα 2009 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και εκτύπωση Τυπογραφικό εργαστήρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχάλη Άθήνα Τηλ , Fax

5 Σ. Σ. Χαρκεανάκης ΠΙΚΡ ΑΜΥΓ ΔΑΛΑ, ποιημ.ατα Ώσαν την Πικραμυγδαλιά που άνθίζει τόν Γενάρη (Άπα Κρητιχη μαντινάο(χ) Έκδόσεες Δόμος

6 ΠΟΙΠΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Χωμα και στάχτη, Άθ'~να Παραλ-ή,οημα του Νότου, Άθ+,να Άπο φυλακης πρωιας, 'AB'f,va Είς ωτα άκουόντων, Άθ~να 1981, Άπαράκλητοι καιροί, Άθ~να Ή οίκειότητοι των αίνιγμάτων, Άθήνα τροπικα ίδιόμελοι, Θεσσαλονίκη Μεροληψίες, Θεσσαλονίκη Έν Yii άλλoτpί~, Ι (συγκεντρωτικη εκοοση), Άθήνα Ή αμυνοι των νηπιων, Θεσσαλονίκη Πορτροιίτοι τοϋ νεροϋ, Θεσσαλονίκη Χέριοι σχιας, Θεσσαλονίκη Διάκριση πνευμάτων, Θεσσαλονίκη ΝοσταλΥία παραμέτρων, Άθ-ήνα Έν yii άλλοτρί[f, Π (συγκεντpωτικ'~ εκοοση), Άθ~να Ή αλλη εχδοχή, Άθ'ήνα Στη δοχψη του φέυυους, Άθ'ήνα Σπασμένοι συνειρμοί, Άθ'ήνα ΎΥρα τοπία, Άθ~να Fireworks and SfJi1rrOWS (έκο. Primavera), Sydney Τεφρες άκτές, Άθ~να Έν yfί άλλoτpί~, ΠΙ (συγκεντρωτικ,η εκοοση), Άθήνα ΤΟ αλυος της ποιρρησίας, Άθ~να Μετρητες άλυηδόνες, Άθήνα Έπιφυλάξεις, Άθ~να Διτανείοι χρωμάτων, Άθ'ήνα "Ομβρια υδατα, Άθήνα '1-Ι δομη των κρυστάλλων, Άθήνα 200Ι. Ό βαθμος της εκπλήξεως (άνθολογια), Άθ'ήνα 200Ι. Νεροσυρμή, Άθ'ήνα Australii1n ]>;ιssροrt, οίγλωσση άνθολογια (έκο. Brandl & SchΙcsίngCΓ), Sydney Q[ πρωτες ϋλες, Άθ+,να Έν οιίνίυματι χαl εν έσόπτρψ, 'Λθ'ήνα Mother. Α Moι7ng Ret1cction ofgod, (ATF Press) Adelaicle 200). Σπηλαιώδη τοπία, 'Λο ηνα Σκεύη χεραμέως, Άθήνα Θολα ποτάμια, Άθ'ήνα "Αχρονες ωρες, Άθ~να 2008.

7 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΟΔΩΝ Έδω, ό «Νέος Κόσμ.ος» χτίστηκε άπα άνειδίκευτους έργά.τες άνθρώπους που αλλαζαν έπά.γγελμ.α δυο φορες τ η βδομ.ά.δα \, Ι \ ~ β Ι για να μ.πορεσουν να επι ιωσουν στις άκατοίκητες άποστά.σεις που τους όδ-ήγησε ή άνέχεια "ou τόπου των Ι Ι καποτε και.,. ή άστοργία των οικείων. Σ' αύτους τους '~pωες "ou φιλότιμ.ου άναγνωρίζω: \ "Α ~- Ι τον γνωστο..::..τρατιωτη τον 'Ερημίτη των πολλων δακρύων \'Α \ \' Ιλ Κ Ι τον σκητη στο από υτο ενο. Sydney-Bl'ighton Le Sands

8

9 ΛΑΙΚΗ ΣΟΦΙΑ Καθένας, λέει, πρέπει να πεθάνει σαν θά 'ρθει ~ &ρα του μα δεν μας έξ~γύ]σαν αν έννοουν σεφα η ΙδΙΟΚΤΎ]σία. Πάντως και στην άνωνυμία ~ λαϊκη σοφία κρύβει τον Θεό! Sydney-Brighton Le Sands ιι-ι-ο8-9-

10 ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΚΑΖΩ "Ολες μου οί μέρες απο 'δω κι έμπρος θά 'χουνε κωδικο «πικραμύγδαλα». Μ' αύτο δεν προδικάζω πως οί χαρες θα λείψουν δμως θά 'χουν περάσει απο φίλτρο οπως ή γεύση του πικραμύγδαλου κατηγορία διακεκριμένη! Sydney-HoIlywood St

11 ΣΥ'ΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ «ΚΟΥ'ΣΚΟΥ'ΣΕ» Στη ΙΙΙΙαρία Τσφψ.ονάΚΎ) Δεν ειναι πλέξιμο χεριων ~\ '( λ ' οεν ειναι φι αυτια ειναι κρυμμένο φυλαχτο σε σωμα και ψυχ'ή κι οσα βραδιάζει ή σιωπή Ο "β φα ος τα \ συνεχει. " Sydney-Redfern ΙΙ-

12 ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΝΟ Η ΣΚΙΑ «Τελιχα. το fj.όνο που fj.ετράει είναι το σχέδιο.» Άλβ. Τζιaχ.ΟfJ.έτι Δεν είχε &οικο ό Τζιακομέτι καταγράφοντας τη σκια,ι,~..., κι οχι το σωμα της φιγουρας. Δική μας είναι μόνο ή σκια που άπλώνεται κάτω άπ' το φως οσο κινούμαστε η άκινητουμε. Αύτη μετράει τον χρόνο μας,...,... ""..., J ενω το σωμα της μορφης γινεται σκονη. Sydney-Brighton Le Sands

13 ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ «ΚαΙ ην πασα ή γη χεϊλος εν, και φων~ μ.ία πασι.» (Γεν. Η, 1) Γιατί, Κύριε, τό 'βαλες το άκροτελεύτιο άγαθο της όμόνοιας \ J,ι στ-ην πρωτη ανασα της γης; Δεν τό 'ξερες Πoιητ~ς και Παντογνώστης πως Ο,τι δεν ποθήσαμε άπο στέρηση το άφήνουμε πίσω μας σαν αύτονόητη αφεση κι αντι για στόχο λέμε αφετηρία; Κύριε των Δυνά.μεων μεθ' ήμων μ~ γενου,ι ~\, θ ' αν οεν επ-ανορ ωσουμε το άνεστραμμένο Σωμα! Sydney-Brighton Le Sands 19-!

14 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟτι πνεσμα διηλθεν έν αύτφ, χα! ούχ υπάρξει χα! ούχ έπιυνώσεται έτι τον τόπον αύτοσ. (Ψαλμ. i02, i6) 'Ίσως δέν εχει σημασία α:ν ~ταν πήλινος αύλός.., λ' - Π 'λ η το κα αμι του ασκα ή δανεισμένη σάρκα. Το πνευμα που φύσηξε άπ' αύτον τον διάδρομο ':" ι,, 'ψ οεν προκειται να επιστρε ει να ςαναδεϊ για άναγνώριση ι '':' ':' ' μητε να οιεκοικησει καταργημένες ίδιοκτησίες. Sydney-Brighton Le Sands

15 ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΓ ΑΔΕΣ Άλλιώτικα προφέρουν τις ίδιες λέξεις, Ρίτσος Δεν είναι άνάγκύ) να μιλουμε,>1<:' λ' ΤΎ)ν ιοια γ ωσσα για να συνεννού)θουμε. Φτάνει ενας μονάχα τόνος να κρούσει μια Χ ορόη στην "Αρπα που κρατάει ό αλλος κι εχουμε γίνει άόελφοι άπα τις έτερόκλψες συμπλύ)γάόες. Sydney-Brighton Le Sands

16 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ Στον Φι'λο μου 'Άκη Μουτσόπουλο Μονάδες του Ελάχιστου στον ίστορικο χρόνο που ενω σημαδεύουν άνεπανάληπτες στιγμές " \ \ εχουν κοινο παρονομαστη \ Ι τη μ νημειωση φθειρομένων σχημάτων! Sydney-Brighton Le Sands

17 ΕΝ ΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΙ μικρη Ά γγελικη δεν αντεξε την ασφυξία της εοώ ζωης περισσότερο απο δεκαοχτω μ ηνες. Πέταξε με χαμόγελο στην απέναντι οχθη αναπνέοντας δίχως πνευμόνια, ", μοναχα με το στομαχι οπως το διαμόρφωσαν οί γιατροι 'Εμείς, συνοδεύοντας τους γονείς μετα την κηδεία φυτέψαμε στο βρεγμένο χωμα βολβο το σωμα της βέβαιοι πως θα φυτρωσει ό κρίνος την "Α νοιξη. Sydney-Brighton Le Sands Ι7-

18 ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΕΝΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ω έσυ σκάβεις χι ευω σκάβω, και σκάβω μέσα μου ως εσένα και στο δάχτυλό μας ξυπνάει το δαχτυλίδι.» Paul Celan Αύτους που Ισχυρίζονται \ Ι,\ ι, πως γραφουν για τον εαυτο τους ')\ \ Ι ", η πως ριχνουν μ:f)νυματα αοριστως με μποτίλιες στο πέλαγος μην τους πιστέψετε. Κατα κανόνα η μαλλον αύστηρως ειπείν κάθε μας σκέψη και χειρονομία εχει συγκεκριμένο παραλήπτη άκόμ η κι ιiν άποσιωπαται άπο φόβο η επαρση. Κι αύτος άκόμη που παραμιλάει στον δρόμο δεν είναι μόνος ι, θ',, μητε αισ ανεται αποκομμενος,,\ Ι, J απο φαντασματα ευεργετικα που πάντα βιάζεται να τα ενημερώσει γι' αύτο και οί τυφλες χειρονομίες του, " I~ νευματα ανανταποοοτα. οι λέξεις αλλωστε και ΟΙ συλλαβές \ λ' λ'ξ -το εει κι η ε η- -18-

19 ψάχνουν τον" ΑΛλο για να μοφασθουν τον "ΑΛλο ν' άκoυμπ~σoυν. Κι αν προσκρούσουν σε τοϊχο λεϊο.1, η συμπαγη βαθυ πηγάόι με άμίλητο νερό γυρίζουν πίσω άπο μηχανύjς θεός μη μείνουμε τελείως άπαρηγόρητοι. Sydney-Brighton Le Sands ΙΟ

20 ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΘΛΙΨΗ Μια μ.όνο ειεηση χι ετναι άρxετ~ για να γ λιστρ~σει ~ Ψυχ~ σου στ~ν άπέραντη θλίψη! Brighton-Le Sands 15/

21 ΜΙΑ «ΚΗΛΙΔΑ» ΑΠ' ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ Έκεί που μιλούσαμε κάναμε σχέδια και προβλέψεις με πλήρη συνέπεια στις καθιερωμένες ιχπαιτήσεις της Λογικης. "Ομως ξεπήδησε μια κηλίδα απ' το πουθενά τελείως απρόβλεπτη κι εγινε Έφιάλτης. 'Έτσι τα λόγια μας σχόλασαν όρφανά κυνηγημένα ιχπο τον λυγμο που σκότωσε οπως «ή πρώτη σταγόνα βροχης» το Καλοκαίρι! Sydney-Brighton Le Sands η

22 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ Σ' αύτο τον χόσμο δλα συμβαίνουν για μια μόνο φορά χαι δεν ειναι λίγο. "Α ν το άντιληφθείς νωρίς αίσθάνεσαι προνομιουχος στο Ά νεπανάληπτο δ,τι χι αν ετυχε να συναντήσεις! Sydney-Brigllton Ιe Sands

23 ΤΟ ΑΝΑΦΙΛΗΤΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Οί μεγάλες άλήθειες είναι ιχπλές: ό Θεός Ύι 'ΑγάΠΥ) Ύι Είρήν"t). Για να τις πιστέψεις πρέπει νά 'χεις ιχπλ"i) ψυχή σαν το παιδί τη Μάνα τον ΈπαίΤ"t). Τότε κι ό κόσμος θα πεισθετ ν' άκούσει το άναφιλ"t)τό σου οταν μιλα.ς ιχπλά για την 'Αλήθεια! Sydney-Brighton Le Sands

24 ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟ Υήρασμα τοϋ σώματος και της μορφης μου ειναι πληυυ; άπα φρικτο μαχαίρι. Κα.βάψηζ Ι \" θ Π \!Ι' ι ονος τον εμα ε να οιακρινει με άκριβολογία φcφμακοποιοu το τέρμα άπο τη διαδιχασ!α που σιωπύjλα. το κυοφορεϊ άφήνοντας τα. 'ίχνύj των άλλοιώσεων σχεοον άοιόρατα για. να. τα. οεϊ στο τέλος ένσωματωμένα σε εκφρασύj συλλογική ooυνύjρη κατάρρεuσύj της μορφης του. Sydney-Brighton Le Sands

25 Η ΣΤΕΡΝΗ ΤΟΥ ΒΟΛΤ Α Ώστόσσ έπιμένει να βάλει τάξη σε πράυματα έντελως χαμένα. Ρίτσος Άραδιάζει άνάκατα λέξεις / ονόματα λέξεις / αίσθήματα λέξεις / καταστάσεις και οεν μπορεις να πιστέψεις πως είναι εκεϊνος που πάντα εδινε μορψfj στα χαώδη. Τώρα τον άναγνωρίζεις μονάχα άπο τις μονολεκτικες εμμονές του: ό φανοστάτης ό νυχτοφύλακας το ποδήλατο ό καθρέφτης Ι η περουκα το ξεσκονόπανο... Sydney-Brighton Le Sands

26 ΑΣΕ ΤΗ ΝΤΧΤΑ... 'Εκ νυκτος όρθρίζεl το πνευμ.ά μ.ου... (Ήσ.26,9) " Ασε τη νύχτα να σου φέρει μιαν άνοξείδωτη φωνη μέσ' άπ' τ' άγέρι. Θά 'χεις πολλες φορες τη χάρη να σου δροσίσει την αυγη το μαξιλάρι;,/ Ασε τη νύχτα να σου πεϊ \ ~ι 1:: ' τα οσα ι.,ερει Sydney-Brighton Le Sands

27 ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ Συνέλαβαν τον εφύ]βο να κλέβει φρουτα,,... Ι " και του τσακισανε το χερι που ετναι το εγκλύ]μα; Ό αναμάρτψος πρωτος τον λίθον βαλέτω ετπε ό Χριστός! Sydney-Brighton Le Sands

28 «ΜΗΤΡΟΠΑΡΘΕΝΟΝ ΚΛΕΟΣ» Ή θάλασσα ενα ρίγος που σωπαίνει μια όριζόντια άστραπή χι ~ πρωινη υγρασία που άνασταίνει χαταχόρυψη μ νήμ Υ) μαχρινο γιασεμι Sydney-Brighton Le Sands Ι

29 ΜΕΤΕΩΡΟΣ ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ ΚαΙ τα πτολίεθρα έχθρικα και οί πόλεις άφιλόξενες. Τ. S. Elίot Δεν ετναι στου τοπίου τ~ν προαίρεση ή φιλότητα και το μίσος. Συνείδηση ποτε δεν ετχαν τα. πολίσματα και τα. μνημεϊα. του έφήμερου σπέρματος ό βάσκανος όφθαλμος ηταν το βέλος που διεμβόλιζε πάντα του μονομάχου τ~ν ασπίδα τ~ν πολλαπλάσια αντίσταση του συν-ασπισμου. πως να. τολμουσαν τον έξ-ορκισμο των πονηρων πνευμάτων οί λίθοι σε ανθρώπινα ένδιαιτήματα και σε μνημεϊα; Μήπως συνέβη ποτε να., ~I "ψ οποιαού)ποτε α υχα; όρκισθουν Sydney-Brighton Le Sands

30 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΑΚΡΥΩΝ "Οσο περνα ό καιρός /Ι \, λ ιγοστευουν γυρω τα προσωπα ενώ πολλαπλασιάζονται οι αριθμοί. Οί πιο ευαίσθητοι γίνονται ληξίαρχοι θησαυρίζοντας δάκρυα \ 'λ στο μαντη ι. Sydney-Brighton Le Sands

31 Η «ΑΚΡ Α ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ» "Ενα έλάχιστο κομμάτι ύφασμα κι ας είναι κουρέλι εχει τ~ χάρη που το μούσκεψε \,ι, στην ακρα ταπεινωση τ~ μόνη Ούναμη που μεγαλύνει ξορκίζοντας οια παντος τ~ δαιμονοπληξία. \ Ι το κτιστο Sydηey-Redfern

32 ΤΓΡΗΠΑΓΙΔΑ Χρωμα διάχυτο μαβί ό ουρανος σφυρ~λατoς χαωδες στερέωμα καταιγίδας. ΤΟ φεγγάρι θολο μάτι του κυκλωπα υποπτη κίτρινη άπειλ~ το λικνιζόμενο άντιφέγγισμα στη θάλασσα ύγρο δίχτυ παγίδας. Sydney-Brighton Le Sands

33 Η ΑΒΟΗΘΗΤΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ Πεσμένη άνα.σκελα δεν μπόρεσε να σηκωθεί ή άβo~θητη κατσαρίδα. "Οσοι κατέβηκαν με τα πόδια το \ κ λ ιμακοστασιο ' \ Ι,... την πατησαν εκ περιτροπης σα να. 'ταν φλούδα μανταρινιου χωρις οτκτο! Χωρις άνατριχίλα! Sydney-Brighton Le Sands

34 Η ΠΕΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΕΝΔΕΟΥΣ «Παιδία, μή τι προσφάγιον εχετε;» (Ίω.21,5) Πείνασες λοιπόν, Κύριε, και Σύ κι ετχες την απληστία μικρου παιδιου για να μπορεϊς να τα ζητησεις ολα χωρις να τραβάει ή ορεξ-ή Σου μια στιγμιαία προτίμηση όποιαδηποτε γεύση. Κάτι άπλως «φαγώσιμο» ζητησες κι ηταν ό πόνος της στιγμης Σου αιώνιος για οσους πείνασαν στη γη κι οσους άκόμη θα πεινάσουν. 'Όχι λοιπαν για να «φοβερίσεις την πείνα» οπως λένε άνάμεσα σε ολιγάρκεια και σαρκασμό ΟΙ ακόρεστοι κρητες! 'Ονομάζοντας «παιδία» τους Μαθητας που γύριζαν με αδεια πανέρια άπα την αγονη αγρα όλόκληρης νύχτας ηξερες να παρηγορησεις και την πίκρα της στιγμης. -34-

35 ΌOΎJγώντας το οίχτυ στο θαυμα που παρα το βάρος 153 ίχθύων οεν σχίστύjκε άνέσυρες και μέσα άπο τον κορυφαίο Πέτρο τ-~ γενναιότερύj oύjμόσια έξoμoλόγύjσύj που ακουσαν οι αίωνες άπο MαθΎJΤYι Σου! Sydney-Brighton Le Sands 24/

36 ΛΥΡΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ Δεν θα. μπορέσεις να. τους βρεϊς ",ι Ι ~ β' οπως κι αν τους οια ασεις. Πρόκειται για. έπίδοξους μοντερνιστες που δεν άρκουνται στο αιτύjμα να. ψύjλαφήσoυν το χαώδες να. υποκλιθουν στο ρευστό. Σ' ενα μεθύσι εξαλλο αύτoκαταστρoφύjς πρoχώρύjσαν να. πνίξουν το «θέμα» την αύτοτέλεια δύjλαδη τύjς εικόνας το δροσερο πρόσωπο τρέχουσας ζωύjς και τελικα. βρέθύjκαν άπαρύjγόρψoι με άνερμήνευτα σπαράγματα στα. χέρια. Sydney-Brighton Le Sands

37 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ στι γεννηθηκες Νάνος δεν ~τα.ν λάθος δικό σου. ΤΟ στι δεν προσπάθησες να. βελτιώσεις -l)otxa την είκόνα. σου..., θ' \ β θ \, ητα.ν α.να.ισ ησια. σε α. μο μωρια.ς. ΤΟ στι μερίμνησες να. πα.ρα.πλα.νησεις μ' ενα μπόι σε ξυλοπόδαρα ~ταν ή δικη σου ακρα γελοιοποίηση. ΤΟ στι σμως και ή Κοινωνία σε ανέχθηκε συχνα. \ μα 'λ ιστα. χεφοκροτωντας ' ~τα.ν ή έσχάτη πλάνη το τέλειο εγκλημα. των πομων... Sydney-Brighton Le Sands

38 Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 'Ένα θεόρατο βουνο κι ενα σβησμένο κάρβουνο τα πύjρε και τα σήκωσε ό ανεμος του άψήλου μα βέλος εεν μαρτύρησε τον όρόμο τον κρυφό. Ποιος θα μας όώσει ύπομονή νά ' ρθουν και πάλι τα παιειά πού 'χουν καλούμπα μπόλικη κι άνοίγουν την άγκάλη στον "Ηλω τον χαρταετό που ολοι όνειρεuτήκαμε γυρμένο στα λιβάόια μας μια νύχτα - μιαν αύγή! Sydney-Brighton Le Sands

39 ΗΟΥΛΗ Ό έξοστρακισμένος κόσμος συσπαται γύρω άπ' την [στορ{α του, την ουλή του. Σέιμ.ους Χ ήνι "Οσες πληγες κι &ν αφησε στο σωμα: σου 'ή συμπόρευση \ 'θ ~\ Ύ \) \ που συνη ως οεν ητα:ν πιο ειρηνικη, \, Ι α:πο τη συυκρουση μ '''ΛΑ α: α: σωμα:τικα: \ 'λ" ι \,ι στο τε ος επνευσε πα:ντα: μια: α:φεση σιωπηλη σα.ν την oύλ~ που δεν το αντεξε ν' άφ~σει άδέσποτη ' έπιπολυ, \... ti τη ροη του α:ιμα:τος. 'Έσπευσε γρ~γoρα: να. κρύψει άκόμη κα:ι το αλικο χρωμα: το Κόκκινο μη νομισθετ πως άπoδ~μησα:ν για. πάντα: ολοι οί κόκκοι της ζωης. Γι' α:ύτο άφησε μόνο μια. ροζ άνάμνηση στην έπιφάνεια: της έπιδερμίδα:ς να. μνημονεύει το φως δια. βίου σ' ολα: τα. περίχωρα:. Sydncy-Brighton Le Sands

40 ΓΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ Γ ι \ λ 'ζ \ Ι ερος που ια εται σε παγκακι άναπαυόμενος πρωινο ύπερμεσουντος Φθινοπώρου είναι ή πpoσευχ~ δλων των κτιστων Έμψύχων και μ~. Δέηση μαζι και Δοξολογία στον "Ακτιστο και Άόρατο Κτίστη τον" Αρρητο και Άπερινόητο τον 'Άναρχο, Άτελεύτητο και Άδιάδοχο τον Παλαιο των Ήμερων \ Τ ι τον ρισαγιο. Sydney-Brighton Le Sands

41 ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΣΥΝΗ Αιτημα πρωτο. Ν α τους άναγνωρίσουν ενήλικους. Συνακόλουθα δικαιώματα: Να άντιμιλουν, άντι να συνομιλουν. Ν ' 'ζ " \,,, ι α καπνι ουν, ακομη και σε απαγορευμενους χωρους. Νά 'ρχονται καθυστερημένοι, χω ρις να λογοδοτουν. Αιτημα δεύτερο. Να μην τους πουν ήλικιωμένους. Δικαίωμα μοναδικό: 'Α ~ Ι \,, συοοσια στην ουτοπια. Ούδαμου να ισχύει -~μερoμηνία λήξεως. Κάθε άτομικη κίνηση, ύπο ίδίαν εύθύνην! Sydney-Brighton Le Sands Ι -

42 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ Δεν ετναι ζήτημα όξύνοι.ας αμβλύνοιας η βραδύνοιας. Πρόκειται για πληρεστερη \, θ ι μυστικη ευαισ ησια. οι προσφυεστερες κατασκευες 'Αλφαβήτου ~\, ξ ι θ \' ~ Ι \ β ι θ οεν α ιω ηκαν να εισουσουν στα α η που εφθασε αφωνο το ανθρωπινο βλεμμα. Μη λησμονήσουμε πόσο συγγενες το βλεμμα κι αλλων θηλαστικων. Θα μας δικά.σει αδεκαστα στη Δευτερα Παρουσία! Sydney-Brighton Le Sands

43 ΕΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ Ή μαχ ωριά,,(ι -Λ" απ οπου κι αν ερχεται δεν εχει προάγγελο. "Οσο ιχποτρόπαια ή φύση που την κατευθύνει ι, \ \ ~ J τοσο πιο κοντα στην παντοουναμια του «είπε και έγένετο!». Sydney-Brighton Le Sands

44 ΤΟ ΣΧΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑ «Ποίηση ετναι ή βέβηλη τελειότητα της ανθρωπότητας» Yeats Θα. πανηγύριζα τη δήλωση ~,/ Ι ( \ ως αριστο της τεχνης ορισμο έν εuλαβεtq.. "Ομως έδω τείνω βαθύτερα να. δω όριστικη καταγγελία του διχασμου στο σχισμένο Σωμα της 'Ιρλανδίας. Sydney-Brighton Le Sands

45 ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ Διδάχοι μου άνώνυμοι οσων ετυχε να διαβά.σω στίχους άνεπιτήδευτους σε εμμετρο η πεζό. "Ολων αύτων και των όμοίων άτρύγψος ό επαινος. Αίωνία ή μνήμη! Sydney-Brighton Le Sands

46 ΤΡΟΜΑΓΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Γκρίζο έργοτάζιο άραχνιασμένο άπο καιρό ή &βoλύj ψυχή μου. Σαν έκεϊνες τις σκοτεινες γαλαρίες,,, β θ' που περιμενουν να κατα ροχ ισουν 'θ κα ε πρωι άγoυρoζυπνύjμένoυς μερoκαματιάρύjδες μετατρέποντάς τους χωρις λόγο σε τρομαγμένους όφειλέτες! ' Sydney-Brighton Le Sands

47 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΗΨΑΙlVΠΑΣ Οί νεχρες λατρειες όδηύοϋν σε άντιμαχόμενους θεούς. Κατ. Άγγελάχη-Ρούχ Κάτι που λάτρεψες σε χρόνο ανύποπτο ηγουν σε απόλυτο χρόνο μ. ην έπιτρέψεις να πεθάνει όριστικά θα πάθεις σηψαιμ.ία. «Λατρεύω» αλλωστε ποτε οεν ηταν θεατρικη ύπόκλιση θέμ.α μ.ιμ.ήσεως στην αμ.φίεση. "Οταν ή «λάτρα» κύλησε Ικεσία ίος το εσχατο κύτταρο του κορμ.ιου οεν μ.πορετς να πετάξεις στον κάλαθο των αχρήστων μ.ήτε τρίχες που μ.άοησαν. Sydney-Brighton I_e Sands

48 ΑΤΤΟΧΕΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΤΣΙΚΗ Δεν μπορω να σuλλάβω προοοσία πιχρότερ~: Να γίνονται τα οαχτuλιχα ιχποτuπώματα, ", το ισχuροτερο πειστ~pιo στην χαταoίχ~ των οαχτύλων! Sydney-Brighton Le Sands

49 «ΕΥ -ΧΑΡΙΣΤΩ» πως να έκφράσω έν συντoμί~ κραυγύiς με μια μόνο λέξη οσα αίσθάνομαι για τοuς δημιουργούς ποu μ' αφησαν να πάρω δωρεαν,, \ 'δ' ι απ την α εσποτη «πραματεια» δ,τι έτυχε ν' άναγνωρίσω δικό μου σαν τον Ρακίνα! Sydney-Brighton Le Sands

50 ΤΑ «ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΑ» ΤΩΝ «ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ» (Μάρκ. 8, 8) Δεν εχω καμμια. αμφιβολία πως αύτα. πρωτίστως θα. μας κρίνουν στη Δευτέρα Παρουσία χωρις καμια. &λλη διαδικασία για. οσα φέτος κατήγγειλε Τι U nicef απο την παιδικη θνησιμότητα του Τρίτου Κόσμου... Sydηey-Brightoη Le Sands

51 ΣΑΝ ΦΎΆΛΑ ΛΕΥΚΑΣ Σμηνος άπο μικρα πουλιά, ζ' \ \ πετωντας μα εμενα το πρωι στο γαλάζιο συναντουν τον ήλιο του Φθινοπώρου χρυσίζουσα άντίρρηση στα φτερά. 'Αλλάζοντας αιφνιδίως πορεία προς το άντίστροφο ι λ ι ~ λ ι \, ~ \ ~ '1: γινονται κ αοος ευκας που σπευοει να οειc.,ει κι άπο τις ουο έπιφάνειες το χρωμα των φύλλων. Sydney-Brighton Le Sands

52 ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟ ποτάμι που διασχίζει το Bicentennial Park με ξεγελουσε χρόνια ύποκρινόμενο άνεξιχνίαστ1) συναγωγη άπο λύματα δ1)λητ1)ριώδ1), \ β λ ', αστικα α τονερα υπονομων. Τώρα μαθαίνω πως ΊJ πράσιν1) κρούστα με τις άποχρώσεις κίτρινου και φαιου δεν ~ταν pollution άλλα τροφη πρoνoμιακ~ περίπου σαν των Έβραίων το μάννα \,,Ι για κυκνους και παπιες άνάλογ1)ς ύπεροψίας. Σ ' λ \ \ Ι ταυρωνω οιπον τα χερια και \ συνεχι 'ζ ω τον \ Ψ α λ μο: ' Παράτεινον το ελεός Σου τοϊς Υινώσκουσέ Σε. Sydney-Brighton Le Sands

53 ΙΣΟΝΟΜΙΑ Η ΠΡΩΤΗ Στα Έλληνικα μη με ψά.ξετε κά.τω ~ πισω άπ' τις ΛΕΞΕΙΣ. ΦιλοοοξΙα μου να μην ύπερβαινω \, \ f... και να μην υστερω. Sydney-Brighton Le Sands

54 Ο «ΒΙΟΤΟΠΟΣ» Άφοϋ Υυρεύεις το φευυάρι μην άποφεύυεις τη νύχτα. Τζελαλαντιν Ρουμι πρωτο καθύjκoν να εντοπίσεις τον «βιότοπο» σε κάθε περίπτωση. Δεύτερο, να τον σεβασθεϊς. Αύτος έρμηνεύει \ λ' 't' την ποικι ια στην ενοτητα. Αύτος δίνει και το μέτρο για συντήρηση «εν Φ άντιμετρηθήσεται»! Sydncy-Brighton I"c Sands

55 ΑΤΑΚΑ Ά νοίγουν μ.αγαζια και πουλουνε ρουχα. Σκέφτηκαν αραγε πόσο θα ζ~σoυν να φορουνε ρουχα; Queanbeyan (NSW)

56 ΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΥ Μνήμη Σπύρου ΦραΥχούλη ΓενναΤος οεν είναι κετνος που αuθαδιάζει σφετεριζόμενος το ξένο Ισχυριζόμενος το άνύπαρκτο. ΓενναΤος είναι κεϊνος που μιλάει σύμμετρα εκ μέρους των όριζοντιωμένων γενεων που δεν μπορουν να μιλ~σoυν., Ακόμ ΊJ περισσότερο γενναϊος κετνος που δεν ξεχνα, συγχωρετ άλλα. δεν ενδίδει. ΔΊJμιoυpγεΤ άβιάστως αύθεντικά \ \... \ J για να μπορει να σωπαινει. Sydney-Brighton Le Sands

57 ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΕΠΟΠΟΗΑΣ "Ο,τι κι αν σταθεϊς να. σχολιάσεις άπο τις περιπέτειες των Έφ~βων Οά 'ναι άφετηρία μιας εποποιtας που τρέφεται συχνότερα άπ' τον ~λιo και το φεγγάρι \ ';<' \ \ θ') το οασος και τη α \ασσα \ ~,\ 'Ο \ k παρα απο τις προμύ] ειες στο supermar et. Sydney-Mascot

58 ΤΡΟΠΙΚΟ ΤΟΠΙΟ "Ολα έδω τρέπονται,, ι και ανατρεπονται \, ι σε μια στιγμύ). 'Ε \, \,~,, κτος απο τα οακρυα. Caims (Q'ld)

59 Α, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Στον Γιάννη ΠυΡΥιωτάχ.η Τώρα που μας τον εοειξες πιο άνθρώπινο άπoxαλύcρθηxε άπείρως πιο θε'ίχός! Sydney-Brighton Le Sands

60 ΟΛΟ ΒΡΑΔΙΑΖΕΙ Ή-ήματα όμιλ~ματα χειρονομίες. 'Απ' το πρωι ό δρόμος δεν άδειάζει. "Ενας μοναχικος \ λ ι στους ογισμους του λιμοκτονετ άθόρυβα. Ώστόσο 8λο βραδιάζει... Sydney-Brighton Le Sands

61 ΠΡΟΤΙΜΩ Άντι να έξανθρωπίζεις \ Ι το τοπιο προτψ.ω να έντοπίζεις τον ανθρωπο! Sydηey-Brighton Le Saηds

62 «MURDERING ΡΟΙΝΤ» Τρέχει το τροχοφόρο και το βλέμμα χαί'δεύει την άκινητούσα σταχτοπράσινη θάλασσα άπέραντος άφρος άπο άνθισμένο ζαχαροκάλαμο, Μα ξαφνικά τη χλωρη γαλήνη άναχαιτίζει βιαίως ταμπέλα έφιαλτική καθως καταγγέλλει στη γλώσσα του νικητη το ματοκύλισμα που έπεφύλαξαν μες στη νύχτα Aborigines ΟΙ στους χρυσοθηρες του ναυαγήσαντος «Riser», Sydney-Redfern

63 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΦΟΒΟΙ Σωσόν με, Κύριε, στι έκλέλοιπεν δσιος. (Ψαλμ.11,2) "Οταν ένας δίκαιος πεθαίνει οί ανυπεράσπιστοι φοβουνται \, \ ')f t: πως το κενο που avotr..,e θα το γεμίσουν ψευτες και φαντάσματα! Sydney-Brighton Le Sands

64 ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ Περπατουσε με το κεφάλι συνεχως σκυμμενο να βλεπει το χωμα σα να ζητουσε εκ των προτερων συγχώρεση για κάθε σπιθαμη που πατουσε! Sydney-Brighton Le Sands

65 ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΓΙΑ «ΡΕΤΡΟ» ΜΟΥΣΙΚΗ Στους στίχους μου δεν έπιστρέφω έκτος αν κάποιος μου θυμίσει μια λέξη Ισχυριζόμενος πως σκανδαλίσθηκε. Στους στίχους μου δεν έπιστρέφω οχι γιατι δεν εχω κάποτε,\ λ ' κι εγω νοστα για για. ρετρο μουσική. "Ομως δεν θά 'θελα να ταράξω τον ϋπνο σε οσους και οσα άναπαύονται έν ειρήνη η εστω άπλως χοιμουνται. Sydney-Brighton Le Sands

66 ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τέταρτη μέρα του χειμώνα, - ~\ λ l \ 1:... Ι κι ο νους οεν εει να "εκολλησει άπο άόριστες προσδοκίες καθως ~μπαινε ή,ι Α νοιξη περίεργες θερινες θωπεϊες καθυστερ~σαντoς Φθινοπώρου. Ποιος οτστρος τέντωσε σε στιλπν~ έπιόερμίόα τα όλόγυμνα κλαρια της ροδακινιας καθως φύτρωναν - ύποτονικα έξανθύ]ματα τα μισόκλειστα μάτια του δέντρου; Ό κύκλος εκλεισε άθόρυβα \ Ι λ ' θ Ι β, Ι λ θ" lξ και πα ι α ορυ α ο κυκ ος ανοι ει. Μ ~ ρωτας περισσότερα Δόξα σοι ό Θεός! Sydney-Brighton Le Sands

67 ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ «"Οσα χά.νονται άνήκουν πάντα στους πιστεύοντες.» Ν. Γ. Πεντζίκης Κράτα γεριχ τα νοερα «παραπέτια» που σου 'οειξε Τι άνέλπιστη άστραπ'~ θ ' "'β,,, χα ωι:; οια αινει:; το τεντωμενο σχοινι, ", "Αβ παν ω απ την υσσο. "Α ν οεν ξεπέρασει:; άχόμη τον φόβο του ίλίγγου μη φοβηθεϊς. Μάθε άπο στήθουι:; οπωι:; μάθαινει:; την «Προπαίοεια» το θεώρημα τηι:; άφθαρσίαι:;: ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΧΑJ\'ΈΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ' ΠΙΣΤΕΥ'ΣΕ! SΥdneΥ-ΒΓίghtοn Le Sands

68 ΣΥΝΕΧΗΣΥΠΟΧΩΡΗΣΗ Δεν ειναι πια άναγνώσιμα Ι \ Ι μεσα στη νυχτα παρα μονάχα οσα Ύ] θλίψη και Ύ] κούραση αφησαν άσχολίαστα στ~ν αοηλη άναπνo~. Sydney-Brighton Le Sands

69 ΝΗΠΤΙΚΟ ΕΠΙΜΥΘΙΟ Δεν ετναι εα και σπουεαϊο κατόρθωμα, ι \, Ι να περιγραφεις τ-ην αποτυχια" βγαίνει μονάχη της φωτογραφία Polaroid! Sydney-Brighton Le Sands

70 ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ "Ας ετναι οι XiJJPot των δωματίων κατάκλειστοι. Ό άέρας πάντα άθέατος κυκλοφορεϊ: και στεγνώνει τ' άπλωμένα μαντήλια! Sydney-Brighton Le Sands

71 ΤΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ Φειδίας έποίει. πηυαν να πουν \ \!Ι'\ 'λ λ' και ποτε οεν ο οκ :t]ρωσαν την πρότασ:t]. πηυαν να κάμουν \ \ Ι ~I \, Ι και το χερι εμεινε στην αρχη. Και οεν ηταν παράλυτο μήτε πυροβολημένο! Sydney-Brighton Le Sands

72 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΑΒΤΡΙΝΘΟΙ Έγω δεν καταδέχομαι να τους πανικοβάλω με κατασκευασμένους λαβυρίνθους. τους φθάνουν τα σπηλαιώδη άνοίγματα,,, Ι που προκυπτουν ανερμηνευτως στην '''t' Ε"ω φυση και "ψ' την υχη. Sydney-Brighton Le Sands

73 ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΔΑΚΤΥΛΑ "Ήταν μετρημένα τα καρύδια και τά 'τρωγες με δόσεις κάθε μέρα δπως συν~θισες με τα φάρμακα. Άκριβο δωρο ~ταν κετνα τα καρύδια, 'J i", γιατι στα προσφεραν σχεοον συνωμοτικα μέσα σε ξύλινη φρουτιέρα λεπτουργημένη ιχπ' τα μαυρα δάκτυλα των γyjγενων. Sydney-Brighton Le Sands

74 ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΛΙΝΟΥ Με ξεγελουν τον τελευτα'(ο καιρ6 δλο πιο συχνά άκαθ6ριστες σιλουέτες στο βάθος του δρόμου θ \ \, 'ζ' κα ως στα ματια μου μοια ει καποτε σβ'φτος φανοστάτης -h ορθιος όγχόλιθος με άνθρώπου σωμα που περιμένει θ ', χα υστερημενη συναντηση. Ή σύγχυση των σωμάτων έντείνεται πιο πολύ οσο οί σχιες του δειλινου άπλώνονται προς τη νύχτα. Sydηey-Brightoη Le Sands

75 ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Όλουθε και στο φως και στο σκοτάδι μας άγκαλιάζει ή χάρη του Θεου. Ν. ΚαζαντζάΚΎ]ζ Ή θέση των γραμμάτων στη σελίδα μια α.λλη μουσική. Άπ' την προσωπικη α'ίσθηση πειθαρχίας άνοίγονται παρθένες διαδρομες που δεν εϊχcψε ύπολογίσει. 'Ένας αυτοσχέδιος "Ορθρος άνάμεσα σε Φθινόπωρο και "Ανοιξη τείνει να καταργήσει τον βαρυ Χειμωνα χωρις φιλοδοξίες εύρεσιτεχνίας. Στο έκάστοτε τελικο Ισοζυγιο το φως πρέπει να βγαίνει Ισοουναμο με τον ΑΝΘΡΩΠΟ. Sydney-Brighton Le Saηds

76 ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΤΔΑΤΑ 'Έχοντας χάσει προ πολλου την α'ίσθηση του περιττου που χαλάει το 'ίσιο δεν ένοχλήθηκα άπ' τον αίφνιδιασμο του χθεσινου Κατακλυσμου. Άπείλησε προς στιγμ-ην να ματαιώσει τις διατεταγμένες προφυλάξεις που έπιβάλλονται ίατρικως για στεγνα πέλματα άλλα λειτούργησε αύθορμήτως ή συμπάθεια για τον καημο του ΈJJιείπoντoς. Ά ντιπαpύjλθα χωρις δυσφορία τις μικρες λιμ νουλες που ετχαν προκύψει έν PιπΊJ όφθαλμου ώς μανιτάρια AύγΎjς και χαιρέτησα έν εύγνωμοσύνη την άναβαπτισμένη ήμέρα. Sydney-Brighton Le Sands

77 ΓΥΝ ΑΙΚΑ -ΘΑΛΑΣΣΑ «... σ' ακούω πάλι θάλασσα πρωτάκουστη». Μ. ΠρατικάΚΊ1ς Το σωμα; Σου, Ύι πρώτη εχπληξή μου πριν ξέρω άχόμη α.ν ~σoυν Μάνα; -η 'Ερωμένη. Κι άργότερα; που συμπληρώθηχε Ύι ορα;σή μ.ου δεν ετχες Ονομ.α; ~σoυν μόνο ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ! Sydney-Brighton Ιe Sands

78 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΡΗΓΟΡΟΥΝΤΩΝ «'Εκείνα ποιι αρχίζοuν είδαμε να μετεχοuν παράξενα σε οσα τελειωσαν.» Ζ. Λορεντζάτος Πέφτει ένίοτε στην προσοχη γρηγορούντων εστω συμπτωμα.τικά πως ή ά.πλωμένη στα.γόνα. α.ϊμα.τος πάνω σε υφα.σμα. μπορεί να μην είνα.ι λεκες ένοχλητικός. Θά 'πρεπε μαλλον να το ειχα.με φα.ντα.σθεϊ οτι το ρευμα. ζωης που άγωνίζετα.ι να περάσει «χίλια.-μύρια. κύμα.τα. μα.κρια άπ' το 'Αϊβα.λί» δεν θα πα.ρα.δινότα.ν άκα.ρια.ϊα. στην εσχα.τη σιωπή \ ζ \ Ι θ ι κα.ι «ωην πρoμν-ηστεuετα.ι α.να.τος». Sydney-Brighton Le Sands

79 ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΧΡΩΜΑ Το μαυρο πρέπει να 'ταν της ζωης του το χρωμα οχι γιατι θα όρφανευε τόσο νωρίς μ~τε γιατι το ρασο θα τον τύλιγε όριστικα ως την έπιστpoφ~ του στο χωμα. Το μαυρο: Μονοκόμματη σταθερότητα. 'Αμετακίνητο βαρος. 'Απροσποίητη σοβαρότητα. της Αίσθητικης του ίσόβια έκλογν Sydney-Brighton Le Sands

80 ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ Καταγραφη δεν αξιωσαν ι " ι μψε αμεση προσοχη. \' Τ \" Ι Ο μονο που ισως σημαιναν ~ταν να αντιληφθουμε την τέταρτη διάσταση των σωμάτων καθως καταδύονταν σαν σε όνειρο μουσικη διαλειποντος λυρισμου. Sydney-Brighton Le Sands

81 ΕΝΣΑΡΚΟ ΟΝΕΙΡΟ Έγω είμαι που σκέφτομαι, \ 'r \' κι εγω ειμαι που σκαφτω ποια ή οιαφορα ά.νάμεσα στα ουό; Μόνο το ~oαφoς! Sydney-Brighton Le Sands

82 ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΏΠΟΥ (t Μ. Β.) Κάτω απο ενα σχημα κι ενα ονομα ι ~ ι περιπου οικα του ~ζύ]σε οσο αντεξε τον ανταγωνισμό,... t, κυριως των ομοτεχνων. ι "Ι ι Π ε θ αινοντας αφύ]σε πισω του μοναχα ι, καποιες χειρονομιες και λίγα ανέκδοτα έπι το πλε'ϊστον πρόχειρου αύτοσχεδιασμου. Αύτο ηταν δλο, ό 'Άνθρωπος! Sydney-Brighton Ιe Sands

83 ΤΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ Πριν να σηκώσει το βλέφαρό της ~ μέρα φάνταζαν δλα χαώόη νυχτερινά άποτρόπαια. Μόλις ό ηλιος ξανάδωσε το «πράσινο φως» στήθηκαν πάλι δλα στ~ σεφα της ρουτίνας τα τρόπαια! Sydney-Brigton Le Sands

84 ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Τόσο πpαyματιχ~ τα \ φανταστιχα '" που συναντησα \ \ ", Υια να μη μεινει χρονος μήτε περιθώριο \,, Ι να χυνηυησω ουτοπιες. " Αλλωστε οεν θυμουμαι μήτε παιοι ν~ με συυχινουσαν οι χίμαιρες. Sydney-Brighton Le Sands 13/

85 ΠΡΟ Σ ΛΑΓΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ Άπόψε εσυ δεν είσαι σχέση εχεις γίνει υπόσχεση. Θα μου κρατήσεις λοιπον συντροφια ι.\ \, ως το πρωι χωρις ν' άφήσεις σκιες στα λεuκα σεντόνια; Μια περαιτέρω άσέληνη νόχτα θ α ' β' αραινε πιο 'λ' πο υ άπο τις διγλωσσίες που πρόλαβα να σημειώσω στο " προσφατο παρε λθ' ον σου. "Ομως μετα τ~ν υπόσχεση σχεδον μοιραϊο να λιγοστεόει το φως καθως fι άνιδιοτέλεια ευτελίζεται σε λοιδορία. Sydney-Brighton Le Sands

86 Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Συχνα το φως της μέρας λειτουργεϊ σαν σιγαστήρας οχι μονάχα για να λιγοστεύει θορύβους των τροχοφόρων. "Ισως πιο πολυ για να μην άκούγονται ΟΙ κραυγες της οδύνης σ' δλη την ποικιλία των παραλλαγων καθως τα πλήθη κυκλοφορουν άκόμη \ 'θ 'θ προς κα ε κατευ υνση με πρόδηλη την άγωνία της επιστροφης στην άδράνεια του οίκείου χώρου. Sydney-Brighton Le Sands

87 ΠΑΝΔΗΜΗ ΑΦΕΣΗ Ό νεκρος ποιητής συυχωρεί στους κλέφτες την πείνα τους. MichaeI Longley Προς Θεου! 'Όχι τόσο πρόχειρη δήλωση άπο ποιητη για ποιητή. Ν εκρος ποιητης ειναι άντίφαση σχεδον βλασφημ-ία. Κι αν κάποιος οντως πέθανε δεν ηταν ό ποιητής, \, μ-ητε το ποιημ-α. "Α ν δεν άκούγεται πια άπ' τους πολλούς ειναι γιατι άναπαύεται έν ειρήνη εχοντας δώσει πάνδημ-η αφεση οχι μ-όνο στην πείνα του κλέφτη λειτουργία θεόσδοτη άλλα και στον κάθε ανθρωπο που τον ειπαν «κλέφτη» έπειδη τόλμ-ησε να φάει ένω δεν ετχε. τη φωνή του πάντως προεκτείνουν τα κύμ-ατα κι ό ανεμ-ος στα κλαδια των δέντρων. Τ, β',, 'ζ" α ημ-ατα του τωρα συνεχι ουν οι σκιες μ-ε κινήσεις άσώμ-ατες ι ') \ 'λ κατω απ την πανσε ηνο. Sydney-Brighton Le Sands

88 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΤ ΘΑΥΜΑΤΟΣ «Το άθέατο εχει κάτι πανοραμικό, άρκετ να μην άποτελετ ψευδαίσθηση.» Στ. Ράμφος Νά. λοιπον που χαρτογραφείται σε πλ~ρη ένά.ργεια με άκρίβεια σύγχρονου γεωοαίτη το έμβαοον τ-ης άθλ~σεως του ποιητ-η ό βιότοπος ενθεου φιλοσόφου! Sydney-Brighton Le Sands

89 ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ - Σ' ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ Καφο ετχα να περάσω μέσ' άπ' το δάσος \ \ 'ψ λ ι;-ι με τα πανυ η α οεντρα \, ι ι""), τα εuσκιοφulv\α. Το βρηχα φαλακρο σαν να μάδησε \ \ Ι σε μια νυχτα χωρις να φαίνεται αν ηταν βίαιος ανεμος η ή άναμενόμενη έξάντληση των χυμων άπ' τους μίσχους. Sydney-Brighton Le Sands

90 ΓΕΡΑΣΙΜΟΝ ΓΗΡΑΣ Ή παρθενία στης φωνης Σου το χρωμα στου χεριου Σου τη σταθερη γραφή. 'Εν άφθoνί~ Σε θαυμάζω άκόμα Χαϊρε σοφή! Sydney-Brighton Le Sands

91 ΕΝΑΣ ΒΑΘ)"Σ )"ΠΑΙΝΙΓΜΟΣ του στερεου ~ άντίσταση οεν ετναι αρνηση. Μήτε συναίνεση ~ ύποχωρητικότητα του ύγρου. Μήτε του άερίου το οιαφανες, ι απουσια. 'Ένας βαθυς ύπαινιγμος άναθρώσκει άπο τις κτιστες καταστάσεις για το τρισυπόστατο του όμοουσίου στον '1 Ακτιστο! Sydney-Brighton Le Sands

92 ΑΡΣΗΒΑΡΩΝ Ό μόνος τρόπος να ανυψώσεtς το αψυχο r \ \, ε ναι να το χαρισεις. Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ

93 ΕΣΧΑΤΗ ΑΜΗΧΑΝΙΑ "Οσο το γήρας προχωρεϊ οι σκέψεις βαθαίνουν έλαττώνονται, συντoμεuoυν. οι κινήσεις σχεοον μύ]χανικές λύ]σμονοσνται πριν τις όλοκλύ]ρώσεις. Ντρέπεσαι πια να ρωτιχς -Λ... " αν ΠΎ]ρες το χαπι σου ένω μόλις ηπιες το νερο εχοντας άνοικτο το κουτάκι! Sydney-Brighton Le Sands ιι

94 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΥΣΑΝΑΣΧΕΤΕΙΣ "Οσο το γήρας προχωρεί 8λες crou οι σuνήθειες γίνονται εχπλήξεις. Τώρα μαθαίνεις να εχτψας, f \,,' αχομύ) χαι την εχπτωσύ) χωρις να οuσανασχετείς μήτε να παζαρεύεις. Sydney-Brighton Ιe Sands ιι

95 ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Δωστε μ-ου τ'~ γλώσσα της Γαλλίας της Βρετανίας τους ύπαινιγμ-ούς των 'Ιταλων τα φωνήεντα τους συριγμ-ους των Τευτόνων χαι θα σας έτοιμάσω χωρις έχπλήξεις άνεπανάληπτο λυριχα χοχτέϊλ 'Ενωμ-ένης Ευρώπης. Sydney-Brighton Le Sands

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης www.24grammata.com σελ. 1 Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Φαρφουλάς, Τεύχος 15 (Αθήνα 2012) στα πλαίσια του αφιερώματος για την Αφή. Δημοσιεύεται κατόπιν αδείας του

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Είσαι ένας φάρος φωτεινός

Είσαι ένας φάρος φωτεινός Είσαι ένας φάρος φωτεινός Του Προμηθέα η φωτιά βάζει τη σπίθα στην καρδιά και θα γεμίσει απ αυτή λάμψη ολόκληρη η γη φιλόξενα την πόρτ ανοίγεις κι απλόχερα το φως σου δίνεις αθάνατη εσύ θα μείνεις κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Μια ιστορία αγάπης και ελπίδας

Μια ιστορία αγάπης και ελπίδας 1 σ ε λ ί δ α Μια ιστορία αγάπης και ελπίδας Αλήθεια πόσο υπέροχος είναι ο ήλιος και το αγεράκι το ανοιξιάτικο. Το ξέρω πως η ζωή μου είναι σύντομη. Σύντομη για τους ανθρώπους φυσικά. Κάποιος άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq Όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αγαπήσαμε, όλα όσα είπαμε δικά μας, θα επαναλαμβάνονται στην απουσία μας μ άλλους να τα ζουν, άλλους να τ αγαπούν, άλλους να τα λεν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου «Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου Ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς των μαθητών-τριών που συμμετέχουν Δώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Νεωτερική παιδική ποίηση

Νεωτερική παιδική ποίηση Τα χαρακτηριστικά των ποιημάτων αυτής της κατηγορίας είναι τα παρακάτω: Είναι κυρίως ποιήματα, τα οποία, αν και γράφονται για παιδιά, αναφέρονται σε μια πραγματικότητα παιδική, η οποία όμως απογειώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Το Πνεύμα του Ποταμού

Το Πνεύμα του Ποταμού Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου Το Πνεύμα του Ποταμού Ένα παραμύθι για μικρούς, για μεγάλους και την παρέα του WWF. Βασισμένο σε ιδέες της παραμυθοπαρέας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.. Πιο πέρα απ την πόλη μας είναι ένας τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Μουσελιμίδου. Ανοίκειος νόστος. Ποίηση

Ιωάννα Μουσελιμίδου. Ανοίκειος νόστος. Ποίηση Ιωάννα Μουσελιμίδου Ανοίκειος νόστος Ποίηση ΑΝΟΙΚΕΙΟΣ ΝΟΣΤΟΣ Ιωάννα Μουσελιμίδου Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχεδιασμός εξωφύλλου: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Μωραϊτίνη. Μυθιστόρημα. Εκδόσεις CaptainBook.gr

Δώρα Μωραϊτίνη. Μυθιστόρημα. Εκδόσεις CaptainBook.gr Δώρα Μωραϊτίνη G Μυθιστόρημα Εκδόσεις CaptainBook.gr Σ εκείνους που μου έδωσαν ζωή, στην Αλεξάνδρα και στον Ανδρέα. Σε αυτούς που εγώ έδωσα ζωή, στη Ράνια και στον Ντίνο. Μα και σε αυτούς που αποζητούν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Πέτερ Κούρµαν. Πανορµίτης

Πέτερ Κούρµαν. Πανορµίτης Πέτερ Κούρµαν Πανορµίτης Σ αυτό το άσπρο µοναστήρι, κρυµµένο δίπλα σε µια λιµνοθάλασσα στην ορεινή Σύµη, ψάχνω µια παρουσία µέσα µου µακριά από τις πόλεις και τις περιστάσεις. Σαν κρυφά ποτάµια κελαρύζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις και έχουν ζήσει συναρπαστικές περιπέτειες. Είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΈΞΟΔΟΣ ΤΩΝ 66. Καίτη Καρβούνη-Γκατζή. Captainbook.gr. ποίηση

Η ΈΞΟΔΟΣ ΤΩΝ 66. Καίτη Καρβούνη-Γκατζή. Captainbook.gr. ποίηση Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ 66 Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα