Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "e-mail: domosbooks@ath.forthnet.gr"

Transcript

1

2

3 ΠΙΚΡΑΜΤΓΔΑΑΑ

4 Σ. Σ. Χcφκιανάκηι; Πιχ.ραμύΥδαλα Πρώτη εκδοση, Άθήνα 2009 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και εκτύπωση Τυπογραφικό εργαστήρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχάλη Άθήνα Τηλ , Fax

5 Σ. Σ. Χαρκεανάκης ΠΙΚΡ ΑΜΥΓ ΔΑΛΑ, ποιημ.ατα Ώσαν την Πικραμυγδαλιά που άνθίζει τόν Γενάρη (Άπα Κρητιχη μαντινάο(χ) Έκδόσεες Δόμος

6 ΠΟΙΠΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Χωμα και στάχτη, Άθ'~να Παραλ-ή,οημα του Νότου, Άθ+,να Άπο φυλακης πρωιας, 'AB'f,va Είς ωτα άκουόντων, Άθ~να 1981, Άπαράκλητοι καιροί, Άθ~να Ή οίκειότητοι των αίνιγμάτων, Άθήνα τροπικα ίδιόμελοι, Θεσσαλονίκη Μεροληψίες, Θεσσαλονίκη Έν Yii άλλoτpί~, Ι (συγκεντρωτικη εκοοση), Άθήνα Ή αμυνοι των νηπιων, Θεσσαλονίκη Πορτροιίτοι τοϋ νεροϋ, Θεσσαλονίκη Χέριοι σχιας, Θεσσαλονίκη Διάκριση πνευμάτων, Θεσσαλονίκη ΝοσταλΥία παραμέτρων, Άθ-ήνα Έν yii άλλοτρί[f, Π (συγκεντpωτικ'~ εκοοση), Άθ~να Ή αλλη εχδοχή, Άθ'ήνα Στη δοχψη του φέυυους, Άθ'ήνα Σπασμένοι συνειρμοί, Άθ'ήνα ΎΥρα τοπία, Άθ~να Fireworks and SfJi1rrOWS (έκο. Primavera), Sydney Τεφρες άκτές, Άθ~να Έν yfί άλλoτpί~, ΠΙ (συγκεντρωτικ,η εκοοση), Άθήνα ΤΟ αλυος της ποιρρησίας, Άθ~να Μετρητες άλυηδόνες, Άθήνα Έπιφυλάξεις, Άθ~να Διτανείοι χρωμάτων, Άθ'ήνα "Ομβρια υδατα, Άθήνα '1-Ι δομη των κρυστάλλων, Άθήνα 200Ι. Ό βαθμος της εκπλήξεως (άνθολογια), Άθ'ήνα 200Ι. Νεροσυρμή, Άθ'ήνα Australii1n ]>;ιssροrt, οίγλωσση άνθολογια (έκο. Brandl & SchΙcsίngCΓ), Sydney Q[ πρωτες ϋλες, Άθ+,να Έν οιίνίυματι χαl εν έσόπτρψ, 'Λθ'ήνα Mother. Α Moι7ng Ret1cction ofgod, (ATF Press) Adelaicle 200). Σπηλαιώδη τοπία, 'Λο ηνα Σκεύη χεραμέως, Άθήνα Θολα ποτάμια, Άθ'ήνα "Αχρονες ωρες, Άθ~να 2008.

7 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΟΔΩΝ Έδω, ό «Νέος Κόσμ.ος» χτίστηκε άπα άνειδίκευτους έργά.τες άνθρώπους που αλλαζαν έπά.γγελμ.α δυο φορες τ η βδομ.ά.δα \, Ι \ ~ β Ι για να μ.πορεσουν να επι ιωσουν στις άκατοίκητες άποστά.σεις που τους όδ-ήγησε ή άνέχεια "ou τόπου των Ι Ι καποτε και.,. ή άστοργία των οικείων. Σ' αύτους τους '~pωες "ou φιλότιμ.ου άναγνωρίζω: \ "Α ~- Ι τον γνωστο..::..τρατιωτη τον 'Ερημίτη των πολλων δακρύων \'Α \ \' Ιλ Κ Ι τον σκητη στο από υτο ενο. Sydney-Bl'ighton Le Sands

8

9 ΛΑΙΚΗ ΣΟΦΙΑ Καθένας, λέει, πρέπει να πεθάνει σαν θά 'ρθει ~ &ρα του μα δεν μας έξ~γύ]σαν αν έννοουν σεφα η ΙδΙΟΚΤΎ]σία. Πάντως και στην άνωνυμία ~ λαϊκη σοφία κρύβει τον Θεό! Sydney-Brighton Le Sands ιι-ι-ο8-9-

10 ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΚΑΖΩ "Ολες μου οί μέρες απο 'δω κι έμπρος θά 'χουνε κωδικο «πικραμύγδαλα». Μ' αύτο δεν προδικάζω πως οί χαρες θα λείψουν δμως θά 'χουν περάσει απο φίλτρο οπως ή γεύση του πικραμύγδαλου κατηγορία διακεκριμένη! Sydney-HoIlywood St

11 ΣΥ'ΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ «ΚΟΥ'ΣΚΟΥ'ΣΕ» Στη ΙΙΙΙαρία Τσφψ.ονάΚΎ) Δεν ειναι πλέξιμο χεριων ~\ '( λ ' οεν ειναι φι αυτια ειναι κρυμμένο φυλαχτο σε σωμα και ψυχ'ή κι οσα βραδιάζει ή σιωπή Ο "β φα ος τα \ συνεχει. " Sydney-Redfern ΙΙ-

12 ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΝΟ Η ΣΚΙΑ «Τελιχα. το fj.όνο που fj.ετράει είναι το σχέδιο.» Άλβ. Τζιaχ.ΟfJ.έτι Δεν είχε &οικο ό Τζιακομέτι καταγράφοντας τη σκια,ι,~..., κι οχι το σωμα της φιγουρας. Δική μας είναι μόνο ή σκια που άπλώνεται κάτω άπ' το φως οσο κινούμαστε η άκινητουμε. Αύτη μετράει τον χρόνο μας,...,... ""..., J ενω το σωμα της μορφης γινεται σκονη. Sydney-Brighton Le Sands

13 ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ «ΚαΙ ην πασα ή γη χεϊλος εν, και φων~ μ.ία πασι.» (Γεν. Η, 1) Γιατί, Κύριε, τό 'βαλες το άκροτελεύτιο άγαθο της όμόνοιας \ J,ι στ-ην πρωτη ανασα της γης; Δεν τό 'ξερες Πoιητ~ς και Παντογνώστης πως Ο,τι δεν ποθήσαμε άπο στέρηση το άφήνουμε πίσω μας σαν αύτονόητη αφεση κι αντι για στόχο λέμε αφετηρία; Κύριε των Δυνά.μεων μεθ' ήμων μ~ γενου,ι ~\, θ ' αν οεν επ-ανορ ωσουμε το άνεστραμμένο Σωμα! Sydney-Brighton Le Sands 19-!

14 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟτι πνεσμα διηλθεν έν αύτφ, χα! ούχ υπάρξει χα! ούχ έπιυνώσεται έτι τον τόπον αύτοσ. (Ψαλμ. i02, i6) 'Ίσως δέν εχει σημασία α:ν ~ταν πήλινος αύλός.., λ' - Π 'λ η το κα αμι του ασκα ή δανεισμένη σάρκα. Το πνευμα που φύσηξε άπ' αύτον τον διάδρομο ':" ι,, 'ψ οεν προκειται να επιστρε ει να ςαναδεϊ για άναγνώριση ι '':' ':' ' μητε να οιεκοικησει καταργημένες ίδιοκτησίες. Sydney-Brighton Le Sands

15 ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΓ ΑΔΕΣ Άλλιώτικα προφέρουν τις ίδιες λέξεις, Ρίτσος Δεν είναι άνάγκύ) να μιλουμε,>1<:' λ' ΤΎ)ν ιοια γ ωσσα για να συνεννού)θουμε. Φτάνει ενας μονάχα τόνος να κρούσει μια Χ ορόη στην "Αρπα που κρατάει ό αλλος κι εχουμε γίνει άόελφοι άπα τις έτερόκλψες συμπλύ)γάόες. Sydney-Brighton Le Sands

16 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ Στον Φι'λο μου 'Άκη Μουτσόπουλο Μονάδες του Ελάχιστου στον ίστορικο χρόνο που ενω σημαδεύουν άνεπανάληπτες στιγμές " \ \ εχουν κοινο παρονομαστη \ Ι τη μ νημειωση φθειρομένων σχημάτων! Sydney-Brighton Le Sands

17 ΕΝ ΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΙ μικρη Ά γγελικη δεν αντεξε την ασφυξία της εοώ ζωης περισσότερο απο δεκαοχτω μ ηνες. Πέταξε με χαμόγελο στην απέναντι οχθη αναπνέοντας δίχως πνευμόνια, ", μοναχα με το στομαχι οπως το διαμόρφωσαν οί γιατροι 'Εμείς, συνοδεύοντας τους γονείς μετα την κηδεία φυτέψαμε στο βρεγμένο χωμα βολβο το σωμα της βέβαιοι πως θα φυτρωσει ό κρίνος την "Α νοιξη. Sydney-Brighton Le Sands Ι7-

18 ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΕΝΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ω έσυ σκάβεις χι ευω σκάβω, και σκάβω μέσα μου ως εσένα και στο δάχτυλό μας ξυπνάει το δαχτυλίδι.» Paul Celan Αύτους που Ισχυρίζονται \ Ι,\ ι, πως γραφουν για τον εαυτο τους ')\ \ Ι ", η πως ριχνουν μ:f)νυματα αοριστως με μποτίλιες στο πέλαγος μην τους πιστέψετε. Κατα κανόνα η μαλλον αύστηρως ειπείν κάθε μας σκέψη και χειρονομία εχει συγκεκριμένο παραλήπτη άκόμ η κι ιiν άποσιωπαται άπο φόβο η επαρση. Κι αύτος άκόμη που παραμιλάει στον δρόμο δεν είναι μόνος ι, θ',, μητε αισ ανεται αποκομμενος,,\ Ι, J απο φαντασματα ευεργετικα που πάντα βιάζεται να τα ενημερώσει γι' αύτο και οί τυφλες χειρονομίες του, " I~ νευματα ανανταποοοτα. οι λέξεις αλλωστε και ΟΙ συλλαβές \ λ' λ'ξ -το εει κι η ε η- -18-

19 ψάχνουν τον" ΑΛλο για να μοφασθουν τον "ΑΛλο ν' άκoυμπ~σoυν. Κι αν προσκρούσουν σε τοϊχο λεϊο.1, η συμπαγη βαθυ πηγάόι με άμίλητο νερό γυρίζουν πίσω άπο μηχανύjς θεός μη μείνουμε τελείως άπαρηγόρητοι. Sydney-Brighton Le Sands ΙΟ

20 ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΘΛΙΨΗ Μια μ.όνο ειεηση χι ετναι άρxετ~ για να γ λιστρ~σει ~ Ψυχ~ σου στ~ν άπέραντη θλίψη! Brighton-Le Sands 15/

21 ΜΙΑ «ΚΗΛΙΔΑ» ΑΠ' ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ Έκεί που μιλούσαμε κάναμε σχέδια και προβλέψεις με πλήρη συνέπεια στις καθιερωμένες ιχπαιτήσεις της Λογικης. "Ομως ξεπήδησε μια κηλίδα απ' το πουθενά τελείως απρόβλεπτη κι εγινε Έφιάλτης. 'Έτσι τα λόγια μας σχόλασαν όρφανά κυνηγημένα ιχπο τον λυγμο που σκότωσε οπως «ή πρώτη σταγόνα βροχης» το Καλοκαίρι! Sydney-Brighton Le Sands η

22 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ Σ' αύτο τον χόσμο δλα συμβαίνουν για μια μόνο φορά χαι δεν ειναι λίγο. "Α ν το άντιληφθείς νωρίς αίσθάνεσαι προνομιουχος στο Ά νεπανάληπτο δ,τι χι αν ετυχε να συναντήσεις! Sydney-Brigllton Ιe Sands

23 ΤΟ ΑΝΑΦΙΛΗΤΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Οί μεγάλες άλήθειες είναι ιχπλές: ό Θεός Ύι 'ΑγάΠΥ) Ύι Είρήν"t). Για να τις πιστέψεις πρέπει νά 'χεις ιχπλ"i) ψυχή σαν το παιδί τη Μάνα τον ΈπαίΤ"t). Τότε κι ό κόσμος θα πεισθετ ν' άκούσει το άναφιλ"t)τό σου οταν μιλα.ς ιχπλά για την 'Αλήθεια! Sydney-Brighton Le Sands

24 ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟ Υήρασμα τοϋ σώματος και της μορφης μου ειναι πληυυ; άπα φρικτο μαχαίρι. Κα.βάψηζ Ι \" θ Π \!Ι' ι ονος τον εμα ε να οιακρινει με άκριβολογία φcφμακοποιοu το τέρμα άπο τη διαδιχασ!α που σιωπύjλα. το κυοφορεϊ άφήνοντας τα. 'ίχνύj των άλλοιώσεων σχεοον άοιόρατα για. να. τα. οεϊ στο τέλος ένσωματωμένα σε εκφρασύj συλλογική ooυνύjρη κατάρρεuσύj της μορφης του. Sydney-Brighton Le Sands

25 Η ΣΤΕΡΝΗ ΤΟΥ ΒΟΛΤ Α Ώστόσσ έπιμένει να βάλει τάξη σε πράυματα έντελως χαμένα. Ρίτσος Άραδιάζει άνάκατα λέξεις / ονόματα λέξεις / αίσθήματα λέξεις / καταστάσεις και οεν μπορεις να πιστέψεις πως είναι εκεϊνος που πάντα εδινε μορψfj στα χαώδη. Τώρα τον άναγνωρίζεις μονάχα άπο τις μονολεκτικες εμμονές του: ό φανοστάτης ό νυχτοφύλακας το ποδήλατο ό καθρέφτης Ι η περουκα το ξεσκονόπανο... Sydney-Brighton Le Sands

26 ΑΣΕ ΤΗ ΝΤΧΤΑ... 'Εκ νυκτος όρθρίζεl το πνευμ.ά μ.ου... (Ήσ.26,9) " Ασε τη νύχτα να σου φέρει μιαν άνοξείδωτη φωνη μέσ' άπ' τ' άγέρι. Θά 'χεις πολλες φορες τη χάρη να σου δροσίσει την αυγη το μαξιλάρι;,/ Ασε τη νύχτα να σου πεϊ \ ~ι 1:: ' τα οσα ι.,ερει Sydney-Brighton Le Sands

27 ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ Συνέλαβαν τον εφύ]βο να κλέβει φρουτα,,... Ι " και του τσακισανε το χερι που ετναι το εγκλύ]μα; Ό αναμάρτψος πρωτος τον λίθον βαλέτω ετπε ό Χριστός! Sydney-Brighton Le Sands

28 «ΜΗΤΡΟΠΑΡΘΕΝΟΝ ΚΛΕΟΣ» Ή θάλασσα ενα ρίγος που σωπαίνει μια όριζόντια άστραπή χι ~ πρωινη υγρασία που άνασταίνει χαταχόρυψη μ νήμ Υ) μαχρινο γιασεμι Sydney-Brighton Le Sands Ι

29 ΜΕΤΕΩΡΟΣ ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ ΚαΙ τα πτολίεθρα έχθρικα και οί πόλεις άφιλόξενες. Τ. S. Elίot Δεν ετναι στου τοπίου τ~ν προαίρεση ή φιλότητα και το μίσος. Συνείδηση ποτε δεν ετχαν τα. πολίσματα και τα. μνημεϊα. του έφήμερου σπέρματος ό βάσκανος όφθαλμος ηταν το βέλος που διεμβόλιζε πάντα του μονομάχου τ~ν ασπίδα τ~ν πολλαπλάσια αντίσταση του συν-ασπισμου. πως να. τολμουσαν τον έξ-ορκισμο των πονηρων πνευμάτων οί λίθοι σε ανθρώπινα ένδιαιτήματα και σε μνημεϊα; Μήπως συνέβη ποτε να., ~I "ψ οποιαού)ποτε α υχα; όρκισθουν Sydney-Brighton Le Sands

30 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΑΚΡΥΩΝ "Οσο περνα ό καιρός /Ι \, λ ιγοστευουν γυρω τα προσωπα ενώ πολλαπλασιάζονται οι αριθμοί. Οί πιο ευαίσθητοι γίνονται ληξίαρχοι θησαυρίζοντας δάκρυα \ 'λ στο μαντη ι. Sydney-Brighton Le Sands

31 Η «ΑΚΡ Α ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ» "Ενα έλάχιστο κομμάτι ύφασμα κι ας είναι κουρέλι εχει τ~ χάρη που το μούσκεψε \,ι, στην ακρα ταπεινωση τ~ μόνη Ούναμη που μεγαλύνει ξορκίζοντας οια παντος τ~ δαιμονοπληξία. \ Ι το κτιστο Sydηey-Redfern

32 ΤΓΡΗΠΑΓΙΔΑ Χρωμα διάχυτο μαβί ό ουρανος σφυρ~λατoς χαωδες στερέωμα καταιγίδας. ΤΟ φεγγάρι θολο μάτι του κυκλωπα υποπτη κίτρινη άπειλ~ το λικνιζόμενο άντιφέγγισμα στη θάλασσα ύγρο δίχτυ παγίδας. Sydney-Brighton Le Sands

33 Η ΑΒΟΗΘΗΤΗ ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ Πεσμένη άνα.σκελα δεν μπόρεσε να σηκωθεί ή άβo~θητη κατσαρίδα. "Οσοι κατέβηκαν με τα πόδια το \ κ λ ιμακοστασιο ' \ Ι,... την πατησαν εκ περιτροπης σα να. 'ταν φλούδα μανταρινιου χωρις οτκτο! Χωρις άνατριχίλα! Sydney-Brighton Le Sands

34 Η ΠΕΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΕΝΔΕΟΥΣ «Παιδία, μή τι προσφάγιον εχετε;» (Ίω.21,5) Πείνασες λοιπόν, Κύριε, και Σύ κι ετχες την απληστία μικρου παιδιου για να μπορεϊς να τα ζητησεις ολα χωρις να τραβάει ή ορεξ-ή Σου μια στιγμιαία προτίμηση όποιαδηποτε γεύση. Κάτι άπλως «φαγώσιμο» ζητησες κι ηταν ό πόνος της στιγμης Σου αιώνιος για οσους πείνασαν στη γη κι οσους άκόμη θα πεινάσουν. 'Όχι λοιπαν για να «φοβερίσεις την πείνα» οπως λένε άνάμεσα σε ολιγάρκεια και σαρκασμό ΟΙ ακόρεστοι κρητες! 'Ονομάζοντας «παιδία» τους Μαθητας που γύριζαν με αδεια πανέρια άπα την αγονη αγρα όλόκληρης νύχτας ηξερες να παρηγορησεις και την πίκρα της στιγμης. -34-

35 ΌOΎJγώντας το οίχτυ στο θαυμα που παρα το βάρος 153 ίχθύων οεν σχίστύjκε άνέσυρες και μέσα άπο τον κορυφαίο Πέτρο τ-~ γενναιότερύj oύjμόσια έξoμoλόγύjσύj που ακουσαν οι αίωνες άπο MαθΎJΤYι Σου! Sydney-Brighton Le Sands 24/

36 ΛΥΡΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ Δεν θα. μπορέσεις να. τους βρεϊς ",ι Ι ~ β' οπως κι αν τους οια ασεις. Πρόκειται για. έπίδοξους μοντερνιστες που δεν άρκουνται στο αιτύjμα να. ψύjλαφήσoυν το χαώδες να. υποκλιθουν στο ρευστό. Σ' ενα μεθύσι εξαλλο αύτoκαταστρoφύjς πρoχώρύjσαν να. πνίξουν το «θέμα» την αύτοτέλεια δύjλαδη τύjς εικόνας το δροσερο πρόσωπο τρέχουσας ζωύjς και τελικα. βρέθύjκαν άπαρύjγόρψoι με άνερμήνευτα σπαράγματα στα. χέρια. Sydney-Brighton Le Sands

37 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ στι γεννηθηκες Νάνος δεν ~τα.ν λάθος δικό σου. ΤΟ στι δεν προσπάθησες να. βελτιώσεις -l)otxa την είκόνα. σου..., θ' \ β θ \, ητα.ν α.να.ισ ησια. σε α. μο μωρια.ς. ΤΟ στι μερίμνησες να. πα.ρα.πλα.νησεις μ' ενα μπόι σε ξυλοπόδαρα ~ταν ή δικη σου ακρα γελοιοποίηση. ΤΟ στι σμως και ή Κοινωνία σε ανέχθηκε συχνα. \ μα 'λ ιστα. χεφοκροτωντας ' ~τα.ν ή έσχάτη πλάνη το τέλειο εγκλημα. των πομων... Sydney-Brighton Le Sands

38 Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 'Ένα θεόρατο βουνο κι ενα σβησμένο κάρβουνο τα πύjρε και τα σήκωσε ό ανεμος του άψήλου μα βέλος εεν μαρτύρησε τον όρόμο τον κρυφό. Ποιος θα μας όώσει ύπομονή νά ' ρθουν και πάλι τα παιειά πού 'χουν καλούμπα μπόλικη κι άνοίγουν την άγκάλη στον "Ηλω τον χαρταετό που ολοι όνειρεuτήκαμε γυρμένο στα λιβάόια μας μια νύχτα - μιαν αύγή! Sydney-Brighton Le Sands

39 ΗΟΥΛΗ Ό έξοστρακισμένος κόσμος συσπαται γύρω άπ' την [στορ{α του, την ουλή του. Σέιμ.ους Χ ήνι "Οσες πληγες κι &ν αφησε στο σωμα: σου 'ή συμπόρευση \ 'θ ~\ Ύ \) \ που συνη ως οεν ητα:ν πιο ειρηνικη, \, Ι α:πο τη συυκρουση μ '''ΛΑ α: α: σωμα:τικα: \ 'λ" ι \,ι στο τε ος επνευσε πα:ντα: μια: α:φεση σιωπηλη σα.ν την oύλ~ που δεν το αντεξε ν' άφ~σει άδέσποτη ' έπιπολυ, \... ti τη ροη του α:ιμα:τος. 'Έσπευσε γρ~γoρα: να. κρύψει άκόμη κα:ι το αλικο χρωμα: το Κόκκινο μη νομισθετ πως άπoδ~μησα:ν για. πάντα: ολοι οί κόκκοι της ζωης. Γι' α:ύτο άφησε μόνο μια. ροζ άνάμνηση στην έπιφάνεια: της έπιδερμίδα:ς να. μνημονεύει το φως δια. βίου σ' ολα: τα. περίχωρα:. Sydncy-Brighton Le Sands

40 ΓΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ Γ ι \ λ 'ζ \ Ι ερος που ια εται σε παγκακι άναπαυόμενος πρωινο ύπερμεσουντος Φθινοπώρου είναι ή πpoσευχ~ δλων των κτιστων Έμψύχων και μ~. Δέηση μαζι και Δοξολογία στον "Ακτιστο και Άόρατο Κτίστη τον" Αρρητο και Άπερινόητο τον 'Άναρχο, Άτελεύτητο και Άδιάδοχο τον Παλαιο των Ήμερων \ Τ ι τον ρισαγιο. Sydney-Brighton Le Sands

41 ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΣΥΝΗ Αιτημα πρωτο. Ν α τους άναγνωρίσουν ενήλικους. Συνακόλουθα δικαιώματα: Να άντιμιλουν, άντι να συνομιλουν. Ν ' 'ζ " \,,, ι α καπνι ουν, ακομη και σε απαγορευμενους χωρους. Νά 'ρχονται καθυστερημένοι, χω ρις να λογοδοτουν. Αιτημα δεύτερο. Να μην τους πουν ήλικιωμένους. Δικαίωμα μοναδικό: 'Α ~ Ι \,, συοοσια στην ουτοπια. Ούδαμου να ισχύει -~μερoμηνία λήξεως. Κάθε άτομικη κίνηση, ύπο ίδίαν εύθύνην! Sydney-Brighton Le Sands Ι -

42 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ Δεν ετναι ζήτημα όξύνοι.ας αμβλύνοιας η βραδύνοιας. Πρόκειται για πληρεστερη \, θ ι μυστικη ευαισ ησια. οι προσφυεστερες κατασκευες 'Αλφαβήτου ~\, ξ ι θ \' ~ Ι \ β ι θ οεν α ιω ηκαν να εισουσουν στα α η που εφθασε αφωνο το ανθρωπινο βλεμμα. Μη λησμονήσουμε πόσο συγγενες το βλεμμα κι αλλων θηλαστικων. Θα μας δικά.σει αδεκαστα στη Δευτερα Παρουσία! Sydney-Brighton Le Sands

43 ΕΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ Ή μαχ ωριά,,(ι -Λ" απ οπου κι αν ερχεται δεν εχει προάγγελο. "Οσο ιχποτρόπαια ή φύση που την κατευθύνει ι, \ \ ~ J τοσο πιο κοντα στην παντοουναμια του «είπε και έγένετο!». Sydney-Brighton Le Sands

44 ΤΟ ΣΧΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑ «Ποίηση ετναι ή βέβηλη τελειότητα της ανθρωπότητας» Yeats Θα. πανηγύριζα τη δήλωση ~,/ Ι ( \ ως αριστο της τεχνης ορισμο έν εuλαβεtq.. "Ομως έδω τείνω βαθύτερα να. δω όριστικη καταγγελία του διχασμου στο σχισμένο Σωμα της 'Ιρλανδίας. Sydney-Brighton Le Sands

45 ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ Διδάχοι μου άνώνυμοι οσων ετυχε να διαβά.σω στίχους άνεπιτήδευτους σε εμμετρο η πεζό. "Ολων αύτων και των όμοίων άτρύγψος ό επαινος. Αίωνία ή μνήμη! Sydney-Brighton Le Sands

46 ΤΡΟΜΑΓΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Γκρίζο έργοτάζιο άραχνιασμένο άπο καιρό ή &βoλύj ψυχή μου. Σαν έκεϊνες τις σκοτεινες γαλαρίες,,, β θ' που περιμενουν να κατα ροχ ισουν 'θ κα ε πρωι άγoυρoζυπνύjμένoυς μερoκαματιάρύjδες μετατρέποντάς τους χωρις λόγο σε τρομαγμένους όφειλέτες! ' Sydney-Brighton Le Sands

47 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΗΨΑΙlVΠΑΣ Οί νεχρες λατρειες όδηύοϋν σε άντιμαχόμενους θεούς. Κατ. Άγγελάχη-Ρούχ Κάτι που λάτρεψες σε χρόνο ανύποπτο ηγουν σε απόλυτο χρόνο μ. ην έπιτρέψεις να πεθάνει όριστικά θα πάθεις σηψαιμ.ία. «Λατρεύω» αλλωστε ποτε οεν ηταν θεατρικη ύπόκλιση θέμ.α μ.ιμ.ήσεως στην αμ.φίεση. "Οταν ή «λάτρα» κύλησε Ικεσία ίος το εσχατο κύτταρο του κορμ.ιου οεν μ.πορετς να πετάξεις στον κάλαθο των αχρήστων μ.ήτε τρίχες που μ.άοησαν. Sydney-Brighton I_e Sands

48 ΑΤΤΟΧΕΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΤΣΙΚΗ Δεν μπορω να σuλλάβω προοοσία πιχρότερ~: Να γίνονται τα οαχτuλιχα ιχποτuπώματα, ", το ισχuροτερο πειστ~pιo στην χαταoίχ~ των οαχτύλων! Sydney-Brighton Le Sands

49 «ΕΥ -ΧΑΡΙΣΤΩ» πως να έκφράσω έν συντoμί~ κραυγύiς με μια μόνο λέξη οσα αίσθάνομαι για τοuς δημιουργούς ποu μ' αφησαν να πάρω δωρεαν,, \ 'δ' ι απ την α εσποτη «πραματεια» δ,τι έτυχε ν' άναγνωρίσω δικό μου σαν τον Ρακίνα! Sydney-Brighton Le Sands

50 ΤΑ «ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΑ» ΤΩΝ «ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ» (Μάρκ. 8, 8) Δεν εχω καμμια. αμφιβολία πως αύτα. πρωτίστως θα. μας κρίνουν στη Δευτέρα Παρουσία χωρις καμια. &λλη διαδικασία για. οσα φέτος κατήγγειλε Τι U nicef απο την παιδικη θνησιμότητα του Τρίτου Κόσμου... Sydηey-Brightoη Le Sands

51 ΣΑΝ ΦΎΆΛΑ ΛΕΥΚΑΣ Σμηνος άπο μικρα πουλιά, ζ' \ \ πετωντας μα εμενα το πρωι στο γαλάζιο συναντουν τον ήλιο του Φθινοπώρου χρυσίζουσα άντίρρηση στα φτερά. 'Αλλάζοντας αιφνιδίως πορεία προς το άντίστροφο ι λ ι ~ λ ι \, ~ \ ~ '1: γινονται κ αοος ευκας που σπευοει να οειc.,ει κι άπο τις ουο έπιφάνειες το χρωμα των φύλλων. Sydney-Brighton Le Sands

52 ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟ ποτάμι που διασχίζει το Bicentennial Park με ξεγελουσε χρόνια ύποκρινόμενο άνεξιχνίαστ1) συναγωγη άπο λύματα δ1)λητ1)ριώδ1), \ β λ ', αστικα α τονερα υπονομων. Τώρα μαθαίνω πως ΊJ πράσιν1) κρούστα με τις άποχρώσεις κίτρινου και φαιου δεν ~ταν pollution άλλα τροφη πρoνoμιακ~ περίπου σαν των Έβραίων το μάννα \,,Ι για κυκνους και παπιες άνάλογ1)ς ύπεροψίας. Σ ' λ \ \ Ι ταυρωνω οιπον τα χερια και \ συνεχι 'ζ ω τον \ Ψ α λ μο: ' Παράτεινον το ελεός Σου τοϊς Υινώσκουσέ Σε. Sydney-Brighton Le Sands

53 ΙΣΟΝΟΜΙΑ Η ΠΡΩΤΗ Στα Έλληνικα μη με ψά.ξετε κά.τω ~ πισω άπ' τις ΛΕΞΕΙΣ. ΦιλοοοξΙα μου να μην ύπερβαινω \, \ f... και να μην υστερω. Sydney-Brighton Le Sands

54 Ο «ΒΙΟΤΟΠΟΣ» Άφοϋ Υυρεύεις το φευυάρι μην άποφεύυεις τη νύχτα. Τζελαλαντιν Ρουμι πρωτο καθύjκoν να εντοπίσεις τον «βιότοπο» σε κάθε περίπτωση. Δεύτερο, να τον σεβασθεϊς. Αύτος έρμηνεύει \ λ' 't' την ποικι ια στην ενοτητα. Αύτος δίνει και το μέτρο για συντήρηση «εν Φ άντιμετρηθήσεται»! Sydncy-Brighton I"c Sands

55 ΑΤΑΚΑ Ά νοίγουν μ.αγαζια και πουλουνε ρουχα. Σκέφτηκαν αραγε πόσο θα ζ~σoυν να φορουνε ρουχα; Queanbeyan (NSW)

56 ΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΥ Μνήμη Σπύρου ΦραΥχούλη ΓενναΤος οεν είναι κετνος που αuθαδιάζει σφετεριζόμενος το ξένο Ισχυριζόμενος το άνύπαρκτο. ΓενναΤος είναι κεϊνος που μιλάει σύμμετρα εκ μέρους των όριζοντιωμένων γενεων που δεν μπορουν να μιλ~σoυν., Ακόμ ΊJ περισσότερο γενναϊος κετνος που δεν ξεχνα, συγχωρετ άλλα. δεν ενδίδει. ΔΊJμιoυpγεΤ άβιάστως αύθεντικά \ \... \ J για να μπορει να σωπαινει. Sydney-Brighton Le Sands

57 ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΕΠΟΠΟΗΑΣ "Ο,τι κι αν σταθεϊς να. σχολιάσεις άπο τις περιπέτειες των Έφ~βων Οά 'ναι άφετηρία μιας εποποιtας που τρέφεται συχνότερα άπ' τον ~λιo και το φεγγάρι \ ';<' \ \ θ') το οασος και τη α \ασσα \ ~,\ 'Ο \ k παρα απο τις προμύ] ειες στο supermar et. Sydney-Mascot

58 ΤΡΟΠΙΚΟ ΤΟΠΙΟ "Ολα έδω τρέπονται,, ι και ανατρεπονται \, ι σε μια στιγμύ). 'Ε \, \,~,, κτος απο τα οακρυα. Caims (Q'ld)

59 Α, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Στον Γιάννη ΠυΡΥιωτάχ.η Τώρα που μας τον εοειξες πιο άνθρώπινο άπoxαλύcρθηxε άπείρως πιο θε'ίχός! Sydney-Brighton Le Sands

60 ΟΛΟ ΒΡΑΔΙΑΖΕΙ Ή-ήματα όμιλ~ματα χειρονομίες. 'Απ' το πρωι ό δρόμος δεν άδειάζει. "Ενας μοναχικος \ λ ι στους ογισμους του λιμοκτονετ άθόρυβα. Ώστόσο 8λο βραδιάζει... Sydney-Brighton Le Sands

61 ΠΡΟΤΙΜΩ Άντι να έξανθρωπίζεις \ Ι το τοπιο προτψ.ω να έντοπίζεις τον ανθρωπο! Sydηey-Brighton Le Saηds

62 «MURDERING ΡΟΙΝΤ» Τρέχει το τροχοφόρο και το βλέμμα χαί'δεύει την άκινητούσα σταχτοπράσινη θάλασσα άπέραντος άφρος άπο άνθισμένο ζαχαροκάλαμο, Μα ξαφνικά τη χλωρη γαλήνη άναχαιτίζει βιαίως ταμπέλα έφιαλτική καθως καταγγέλλει στη γλώσσα του νικητη το ματοκύλισμα που έπεφύλαξαν μες στη νύχτα Aborigines ΟΙ στους χρυσοθηρες του ναυαγήσαντος «Riser», Sydney-Redfern

63 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΦΟΒΟΙ Σωσόν με, Κύριε, στι έκλέλοιπεν δσιος. (Ψαλμ.11,2) "Οταν ένας δίκαιος πεθαίνει οί ανυπεράσπιστοι φοβουνται \, \ ')f t: πως το κενο που avotr..,e θα το γεμίσουν ψευτες και φαντάσματα! Sydney-Brighton Le Sands

64 ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ Περπατουσε με το κεφάλι συνεχως σκυμμενο να βλεπει το χωμα σα να ζητουσε εκ των προτερων συγχώρεση για κάθε σπιθαμη που πατουσε! Sydney-Brighton Le Sands

65 ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΓΙΑ «ΡΕΤΡΟ» ΜΟΥΣΙΚΗ Στους στίχους μου δεν έπιστρέφω έκτος αν κάποιος μου θυμίσει μια λέξη Ισχυριζόμενος πως σκανδαλίσθηκε. Στους στίχους μου δεν έπιστρέφω οχι γιατι δεν εχω κάποτε,\ λ ' κι εγω νοστα για για. ρετρο μουσική. "Ομως δεν θά 'θελα να ταράξω τον ϋπνο σε οσους και οσα άναπαύονται έν ειρήνη η εστω άπλως χοιμουνται. Sydney-Brighton Le Sands

66 ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τέταρτη μέρα του χειμώνα, - ~\ λ l \ 1:... Ι κι ο νους οεν εει να "εκολλησει άπο άόριστες προσδοκίες καθως ~μπαινε ή,ι Α νοιξη περίεργες θερινες θωπεϊες καθυστερ~σαντoς Φθινοπώρου. Ποιος οτστρος τέντωσε σε στιλπν~ έπιόερμίόα τα όλόγυμνα κλαρια της ροδακινιας καθως φύτρωναν - ύποτονικα έξανθύ]ματα τα μισόκλειστα μάτια του δέντρου; Ό κύκλος εκλεισε άθόρυβα \ Ι λ ' θ Ι β, Ι λ θ" lξ και πα ι α ορυ α ο κυκ ος ανοι ει. Μ ~ ρωτας περισσότερα Δόξα σοι ό Θεός! Sydney-Brighton Le Sands

67 ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ «"Οσα χά.νονται άνήκουν πάντα στους πιστεύοντες.» Ν. Γ. Πεντζίκης Κράτα γεριχ τα νοερα «παραπέτια» που σου 'οειξε Τι άνέλπιστη άστραπ'~ θ ' "'β,,, χα ωι:; οια αινει:; το τεντωμενο σχοινι, ", "Αβ παν ω απ την υσσο. "Α ν οεν ξεπέρασει:; άχόμη τον φόβο του ίλίγγου μη φοβηθεϊς. Μάθε άπο στήθουι:; οπωι:; μάθαινει:; την «Προπαίοεια» το θεώρημα τηι:; άφθαρσίαι:;: ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΧΑJ\'ΈΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ' ΠΙΣΤΕΥ'ΣΕ! SΥdneΥ-ΒΓίghtοn Le Sands

68 ΣΥΝΕΧΗΣΥΠΟΧΩΡΗΣΗ Δεν ειναι πια άναγνώσιμα Ι \ Ι μεσα στη νυχτα παρα μονάχα οσα Ύ] θλίψη και Ύ] κούραση αφησαν άσχολίαστα στ~ν αοηλη άναπνo~. Sydney-Brighton Le Sands

69 ΝΗΠΤΙΚΟ ΕΠΙΜΥΘΙΟ Δεν ετναι εα και σπουεαϊο κατόρθωμα, ι \, Ι να περιγραφεις τ-ην αποτυχια" βγαίνει μονάχη της φωτογραφία Polaroid! Sydney-Brighton Le Sands

70 ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ "Ας ετναι οι XiJJPot των δωματίων κατάκλειστοι. Ό άέρας πάντα άθέατος κυκλοφορεϊ: και στεγνώνει τ' άπλωμένα μαντήλια! Sydney-Brighton Le Sands

71 ΤΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ Φειδίας έποίει. πηυαν να πουν \ \!Ι'\ 'λ λ' και ποτε οεν ο οκ :t]ρωσαν την πρότασ:t]. πηυαν να κάμουν \ \ Ι ~I \, Ι και το χερι εμεινε στην αρχη. Και οεν ηταν παράλυτο μήτε πυροβολημένο! Sydney-Brighton Le Sands

72 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΑΒΤΡΙΝΘΟΙ Έγω δεν καταδέχομαι να τους πανικοβάλω με κατασκευασμένους λαβυρίνθους. τους φθάνουν τα σπηλαιώδη άνοίγματα,,, Ι που προκυπτουν ανερμηνευτως στην '''t' Ε"ω φυση και "ψ' την υχη. Sydney-Brighton Le Sands

73 ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΔΑΚΤΥΛΑ "Ήταν μετρημένα τα καρύδια και τά 'τρωγες με δόσεις κάθε μέρα δπως συν~θισες με τα φάρμακα. Άκριβο δωρο ~ταν κετνα τα καρύδια, 'J i", γιατι στα προσφεραν σχεοον συνωμοτικα μέσα σε ξύλινη φρουτιέρα λεπτουργημένη ιχπ' τα μαυρα δάκτυλα των γyjγενων. Sydney-Brighton Le Sands

74 ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΛΙΝΟΥ Με ξεγελουν τον τελευτα'(ο καιρ6 δλο πιο συχνά άκαθ6ριστες σιλουέτες στο βάθος του δρόμου θ \ \, 'ζ' κα ως στα ματια μου μοια ει καποτε σβ'φτος φανοστάτης -h ορθιος όγχόλιθος με άνθρώπου σωμα που περιμένει θ ', χα υστερημενη συναντηση. Ή σύγχυση των σωμάτων έντείνεται πιο πολύ οσο οί σχιες του δειλινου άπλώνονται προς τη νύχτα. Sydηey-Brightoη Le Sands

75 ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Όλουθε και στο φως και στο σκοτάδι μας άγκαλιάζει ή χάρη του Θεου. Ν. ΚαζαντζάΚΎ]ζ Ή θέση των γραμμάτων στη σελίδα μια α.λλη μουσική. Άπ' την προσωπικη α'ίσθηση πειθαρχίας άνοίγονται παρθένες διαδρομες που δεν εϊχcψε ύπολογίσει. 'Ένας αυτοσχέδιος "Ορθρος άνάμεσα σε Φθινόπωρο και "Ανοιξη τείνει να καταργήσει τον βαρυ Χειμωνα χωρις φιλοδοξίες εύρεσιτεχνίας. Στο έκάστοτε τελικο Ισοζυγιο το φως πρέπει να βγαίνει Ισοουναμο με τον ΑΝΘΡΩΠΟ. Sydney-Brighton Le Saηds

76 ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΤΔΑΤΑ 'Έχοντας χάσει προ πολλου την α'ίσθηση του περιττου που χαλάει το 'ίσιο δεν ένοχλήθηκα άπ' τον αίφνιδιασμο του χθεσινου Κατακλυσμου. Άπείλησε προς στιγμ-ην να ματαιώσει τις διατεταγμένες προφυλάξεις που έπιβάλλονται ίατρικως για στεγνα πέλματα άλλα λειτούργησε αύθορμήτως ή συμπάθεια για τον καημο του ΈJJιείπoντoς. Ά ντιπαpύjλθα χωρις δυσφορία τις μικρες λιμ νουλες που ετχαν προκύψει έν PιπΊJ όφθαλμου ώς μανιτάρια AύγΎjς και χαιρέτησα έν εύγνωμοσύνη την άναβαπτισμένη ήμέρα. Sydney-Brighton Le Sands

77 ΓΥΝ ΑΙΚΑ -ΘΑΛΑΣΣΑ «... σ' ακούω πάλι θάλασσα πρωτάκουστη». Μ. ΠρατικάΚΊ1ς Το σωμα; Σου, Ύι πρώτη εχπληξή μου πριν ξέρω άχόμη α.ν ~σoυν Μάνα; -η 'Ερωμένη. Κι άργότερα; που συμπληρώθηχε Ύι ορα;σή μ.ου δεν ετχες Ονομ.α; ~σoυν μόνο ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ! Sydney-Brighton Ιe Sands

78 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΡΗΓΟΡΟΥΝΤΩΝ «'Εκείνα ποιι αρχίζοuν είδαμε να μετεχοuν παράξενα σε οσα τελειωσαν.» Ζ. Λορεντζάτος Πέφτει ένίοτε στην προσοχη γρηγορούντων εστω συμπτωμα.τικά πως ή ά.πλωμένη στα.γόνα. α.ϊμα.τος πάνω σε υφα.σμα. μπορεί να μην είνα.ι λεκες ένοχλητικός. Θά 'πρεπε μαλλον να το ειχα.με φα.ντα.σθεϊ οτι το ρευμα. ζωης που άγωνίζετα.ι να περάσει «χίλια.-μύρια. κύμα.τα. μα.κρια άπ' το 'Αϊβα.λί» δεν θα πα.ρα.δινότα.ν άκα.ρια.ϊα. στην εσχα.τη σιωπή \ ζ \ Ι θ ι κα.ι «ωην πρoμν-ηστεuετα.ι α.να.τος». Sydney-Brighton Le Sands

79 ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΧΡΩΜΑ Το μαυρο πρέπει να 'ταν της ζωης του το χρωμα οχι γιατι θα όρφανευε τόσο νωρίς μ~τε γιατι το ρασο θα τον τύλιγε όριστικα ως την έπιστpoφ~ του στο χωμα. Το μαυρο: Μονοκόμματη σταθερότητα. 'Αμετακίνητο βαρος. 'Απροσποίητη σοβαρότητα. της Αίσθητικης του ίσόβια έκλογν Sydney-Brighton Le Sands

80 ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ Καταγραφη δεν αξιωσαν ι " ι μψε αμεση προσοχη. \' Τ \" Ι Ο μονο που ισως σημαιναν ~ταν να αντιληφθουμε την τέταρτη διάσταση των σωμάτων καθως καταδύονταν σαν σε όνειρο μουσικη διαλειποντος λυρισμου. Sydney-Brighton Le Sands

81 ΕΝΣΑΡΚΟ ΟΝΕΙΡΟ Έγω είμαι που σκέφτομαι, \ 'r \' κι εγω ειμαι που σκαφτω ποια ή οιαφορα ά.νάμεσα στα ουό; Μόνο το ~oαφoς! Sydney-Brighton Le Sands

82 ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΏΠΟΥ (t Μ. Β.) Κάτω απο ενα σχημα κι ενα ονομα ι ~ ι περιπου οικα του ~ζύ]σε οσο αντεξε τον ανταγωνισμό,... t, κυριως των ομοτεχνων. ι "Ι ι Π ε θ αινοντας αφύ]σε πισω του μοναχα ι, καποιες χειρονομιες και λίγα ανέκδοτα έπι το πλε'ϊστον πρόχειρου αύτοσχεδιασμου. Αύτο ηταν δλο, ό 'Άνθρωπος! Sydney-Brighton Ιe Sands

83 ΤΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΤΑ ΤΡΟΠΑΙΑ Πριν να σηκώσει το βλέφαρό της ~ μέρα φάνταζαν δλα χαώόη νυχτερινά άποτρόπαια. Μόλις ό ηλιος ξανάδωσε το «πράσινο φως» στήθηκαν πάλι δλα στ~ σεφα της ρουτίνας τα τρόπαια! Sydney-Brigton Le Sands

84 ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Τόσο πpαyματιχ~ τα \ φανταστιχα '" που συναντησα \ \ ", Υια να μη μεινει χρονος μήτε περιθώριο \,, Ι να χυνηυησω ουτοπιες. " Αλλωστε οεν θυμουμαι μήτε παιοι ν~ με συυχινουσαν οι χίμαιρες. Sydney-Brighton Le Sands 13/

85 ΠΡΟ Σ ΛΑΓΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ Άπόψε εσυ δεν είσαι σχέση εχεις γίνει υπόσχεση. Θα μου κρατήσεις λοιπον συντροφια ι.\ \, ως το πρωι χωρις ν' άφήσεις σκιες στα λεuκα σεντόνια; Μια περαιτέρω άσέληνη νόχτα θ α ' β' αραινε πιο 'λ' πο υ άπο τις διγλωσσίες που πρόλαβα να σημειώσω στο " προσφατο παρε λθ' ον σου. "Ομως μετα τ~ν υπόσχεση σχεδον μοιραϊο να λιγοστεόει το φως καθως fι άνιδιοτέλεια ευτελίζεται σε λοιδορία. Sydney-Brighton Le Sands

86 Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Συχνα το φως της μέρας λειτουργεϊ σαν σιγαστήρας οχι μονάχα για να λιγοστεύει θορύβους των τροχοφόρων. "Ισως πιο πολυ για να μην άκούγονται ΟΙ κραυγες της οδύνης σ' δλη την ποικιλία των παραλλαγων καθως τα πλήθη κυκλοφορουν άκόμη \ 'θ 'θ προς κα ε κατευ υνση με πρόδηλη την άγωνία της επιστροφης στην άδράνεια του οίκείου χώρου. Sydney-Brighton Le Sands

87 ΠΑΝΔΗΜΗ ΑΦΕΣΗ Ό νεκρος ποιητής συυχωρεί στους κλέφτες την πείνα τους. MichaeI Longley Προς Θεου! 'Όχι τόσο πρόχειρη δήλωση άπο ποιητη για ποιητή. Ν εκρος ποιητης ειναι άντίφαση σχεδον βλασφημ-ία. Κι αν κάποιος οντως πέθανε δεν ηταν ό ποιητής, \, μ-ητε το ποιημ-α. "Α ν δεν άκούγεται πια άπ' τους πολλούς ειναι γιατι άναπαύεται έν ειρήνη εχοντας δώσει πάνδημ-η αφεση οχι μ-όνο στην πείνα του κλέφτη λειτουργία θεόσδοτη άλλα και στον κάθε ανθρωπο που τον ειπαν «κλέφτη» έπειδη τόλμ-ησε να φάει ένω δεν ετχε. τη φωνή του πάντως προεκτείνουν τα κύμ-ατα κι ό ανεμ-ος στα κλαδια των δέντρων. Τ, β',, 'ζ" α ημ-ατα του τωρα συνεχι ουν οι σκιες μ-ε κινήσεις άσώμ-ατες ι ') \ 'λ κατω απ την πανσε ηνο. Sydney-Brighton Le Sands

88 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΤ ΘΑΥΜΑΤΟΣ «Το άθέατο εχει κάτι πανοραμικό, άρκετ να μην άποτελετ ψευδαίσθηση.» Στ. Ράμφος Νά. λοιπον που χαρτογραφείται σε πλ~ρη ένά.ργεια με άκρίβεια σύγχρονου γεωοαίτη το έμβαοον τ-ης άθλ~σεως του ποιητ-η ό βιότοπος ενθεου φιλοσόφου! Sydney-Brighton Le Sands

89 ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ - Σ' ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ Καφο ετχα να περάσω μέσ' άπ' το δάσος \ \ 'ψ λ ι;-ι με τα πανυ η α οεντρα \, ι ι""), τα εuσκιοφulv\α. Το βρηχα φαλακρο σαν να μάδησε \ \ Ι σε μια νυχτα χωρις να φαίνεται αν ηταν βίαιος ανεμος η ή άναμενόμενη έξάντληση των χυμων άπ' τους μίσχους. Sydney-Brighton Le Sands

90 ΓΕΡΑΣΙΜΟΝ ΓΗΡΑΣ Ή παρθενία στης φωνης Σου το χρωμα στου χεριου Σου τη σταθερη γραφή. 'Εν άφθoνί~ Σε θαυμάζω άκόμα Χαϊρε σοφή! Sydney-Brighton Le Sands

91 ΕΝΑΣ ΒΑΘ)"Σ )"ΠΑΙΝΙΓΜΟΣ του στερεου ~ άντίσταση οεν ετναι αρνηση. Μήτε συναίνεση ~ ύποχωρητικότητα του ύγρου. Μήτε του άερίου το οιαφανες, ι απουσια. 'Ένας βαθυς ύπαινιγμος άναθρώσκει άπο τις κτιστες καταστάσεις για το τρισυπόστατο του όμοουσίου στον '1 Ακτιστο! Sydney-Brighton Le Sands

92 ΑΡΣΗΒΑΡΩΝ Ό μόνος τρόπος να ανυψώσεtς το αψυχο r \ \, ε ναι να το χαρισεις. Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ

93 ΕΣΧΑΤΗ ΑΜΗΧΑΝΙΑ "Οσο το γήρας προχωρεϊ οι σκέψεις βαθαίνουν έλαττώνονται, συντoμεuoυν. οι κινήσεις σχεοον μύ]χανικές λύ]σμονοσνται πριν τις όλοκλύ]ρώσεις. Ντρέπεσαι πια να ρωτιχς -Λ... " αν ΠΎ]ρες το χαπι σου ένω μόλις ηπιες το νερο εχοντας άνοικτο το κουτάκι! Sydney-Brighton Le Sands ιι

94 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΥΣΑΝΑΣΧΕΤΕΙΣ "Οσο το γήρας προχωρεί 8λες crou οι σuνήθειες γίνονται εχπλήξεις. Τώρα μαθαίνεις να εχτψας, f \,,' αχομύ) χαι την εχπτωσύ) χωρις να οuσανασχετείς μήτε να παζαρεύεις. Sydney-Brighton Ιe Sands ιι

95 ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Δωστε μ-ου τ'~ γλώσσα της Γαλλίας της Βρετανίας τους ύπαινιγμ-ούς των 'Ιταλων τα φωνήεντα τους συριγμ-ους των Τευτόνων χαι θα σας έτοιμάσω χωρις έχπλήξεις άνεπανάληπτο λυριχα χοχτέϊλ 'Ενωμ-ένης Ευρώπης. Sydney-Brighton Le Sands

1985, ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ

1985, ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ ΕΝ ΓΗ. ΑΛΛΟΤΡΙΑι Ι 1985, ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ Σ. Σ. ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΝ ΓΗ. ΑΛΛΟΤΡΙΑ. Ι ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 1985 ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΧΤΉ 1978 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓσΥ Άπό τό χώμα ως τή φωτιά δλα σου τά ταξίδια τά όνειρά σου

Διαβάστε περισσότερα

L. L. Χαρκιανάκης, 21Ι2 UcvcΙlt1d Sl, Rcdfcrrι, 2016 AustrQliu

L. L. Χαρκιανάκης, 21Ι2 UcvcΙlt1d Sl, Rcdfcrrι, 2016 AustrQliu ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΛΓΗΔΟΝΕΣ L. L. Χαρκιανάκη Μετρητ1ς ΆλΥηδόνες 'Εκδόσεις Δόμος L. L. Χαρκιανάκης, 21Ι2 UcvcΙlt1d Sl, Rcdfcrrι, 2016 AustrQliu LΤΟΙΖειοΟεσία και zκτιjπωση: Τ'Jπογραφικο Ζργαστήρι «Δόμος» ΕΚΔΟLΕΙL

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή 1 Λάκης Φουρουκλάς Δυο φωνές και μια σιωπή Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Graceful Dancers. Duncan Noakes. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική Έκδοση (e-book): Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 H Ανθολογία αυτή ετοιμάστηκε για να αναγνωσθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος (Στα αποσπάσματα που ακολουθούν σκιαγραφούνται τα πορτρέτα δύο ηρωίδων του μυθιστορήματος. Οι τίτλοι των «κεφαλαίων» είναι της μεταφράστριας) ΛΙΟΥΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Copyright 2013 A.N. Triantafyllou Smashwords Edition Διαβάστε επίσης: Επισκέπτης (https://www.smashwords.com/books/view/336379) Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Οδυσσέας Ελύτης

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Οδυσσέας Ελύτης ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Οδυσσέας Ελύτης Αντί προλόγου Το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ του Οδυσσέα Ελύτη το αντέγραψα γράμμα-γράμμα το 1996 με ένα δάκτυλο αφού δεν ήξερα γραφομηχανή. Το διοχέτευσα (ανώνυμα) στο Ιντερνετ λίγο μετά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11

Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11 - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11 6. Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙ ΩΛΩΝ.12 7. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ...13

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό! Μ ια φορά κι έναν καιρό πάνω στη Γη δεν ζούσαν μόνο άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ Ίσως «δείτε» πως ονειρεύτηκαν αυτοί καλά ο λογ ησυχίες 2010

ΑΝ Ίσως «δείτε» πως ονειρεύτηκαν αυτοί καλά ο λογ ησυχίες 2010 ησυχίες 2010 Αφιερωμένο εξαιρετικά στην κα Ματίνα και την ευχαριστούμε που μας «άντεξε»!... Συγγραφική ομάδα Επιμέλεια κειμένου: Αρβανιτάκη Μαρία / Γραφιστική επιμέλεια εντύπου: Θεοδωρόπουλος Άγγελος Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ήταν ένας καφές στη χόβολη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Λένα Μαντά, 2001, 2014 Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ Σ ΚΟΤΕΙΝΕΣ Α ΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ ΚΡΙ

Π ΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ Σ ΚΟΤΕΙΝΕΣ Α ΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ ΚΡΙ Π ΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ Σ ΚΟΤΕΙΝΕΣ Α ΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ ΚΡΙ 1 Peninta apoxroseis darker films 25-9 backup.indd 1 25/9/2012 2:51:25 μμ EL JAMES 2 Peninta apoxroseis darker films 25-9 backup.indd 2 25/9/2012 2:51:25 μμ

Διαβάστε περισσότερα

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6 τιτλοσ βιβλιου: Η νύφη φορούσε μαύρα συγγραφεασ: σόφη Θεοδωρίδου επιμελεια ΔιορΘωση κειμενου: Άννα μαράντη συνθεση εξωφυλλου: κατερίνα Δημοπούλου ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: μερσίνα λαδοπούλου εκτυπωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η μπόρα Το κόκκινο σπίτι Το χρώμα του φεγγαριού Σκισμένο ψαθάκι

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η μπόρα Το κόκκινο σπίτι Το χρώμα του φεγγαριού Σκισμένο ψαθάκι ΚΑΛΕΝΤΗΣ Γεννήθηκα σ' ένα χωριό της Κρήτης, κοντά στα Χανιά. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος και η μητέρα μου ονειροπόλα. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ δύσκολα κι έτσι αναγκάστηκα από νωρίς να ψάχνω τα μονοπάτια

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ' ένα γλάρο να πετάει. Luis Sepúlveda. Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ' ένα γλάρο να πετάει

Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ' ένα γλάρο να πετάει. Luis Sepúlveda. Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ' ένα γλάρο να πετάει Luis Sepúlveda Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ' ένα γλάρο να πετάει 1 Τίτλος πρωτοτύπου: Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ' ενα γλάρο να πετάει Εξώφυλλο-Εικονογράφηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΟΣ ΒΑΚΧΟΣ. θριλερ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΟΣ ΒΑΚΧΟΣ. θριλερ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΟΣ ΒΑΚΧΟΣ θριλερ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ Βρισκόταν τέσσερις ώρες στον δρόμο. Έτρεχε για δουλειές από το απόγευμα και τώρα ταξίδευε από την Κομοτηνή στην Καβάλα. Της απέμενε

Διαβάστε περισσότερα

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Μονόλογοι απ τη Γάζα µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Copyright στα ελληνικά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα 2010 ISBN 978-960-98466-7-7 Μεταφράσεις: Ειρήνη Αµπουµόγλι, Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!»

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!» ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!» (Κωμωδία σε τρεις πράξεις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010 1 ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ: - ΚΥΡΙΑ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΜΟΥΡ) - ΚΥΡΙΟΣ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΜΑΡΤΣΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέξε, άνθρωπε, τρέξε

Τρέξε, άνθρωπε, τρέξε Xosé Tarrío Gonzáles Τρέξε, άνθρωπε, τρέξε «Τι να ξεχάσω; Την κακομεταχείριση, την κατάχρηση εξουσίας, εκείνες τις τακτικές και τόσο προσβλητικές έρευνες, τους ξυλοδαρμούς, το δέσιμο στο κρεβάτι, τις μεταγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Κίνα Ο πολιτισμός της Κίνας μοιάζει σαν να έχει ακολουθήσει μια εξέλιξη τελείως διαφορετική από τη υπόλοιπη ανθρωπότητα. Σαν να ξεπήδησε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩ ΑΝΝΟΥ, Σελίδες: Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Οι επιδράσεις στο έργο του: Ο Ιωάννου επηρεάζεται στο έργο του από τον Ν. Πεντζίκη, τον Φ. Κόντογλου, τον Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Οι Άγιοι χωρίς μάσκα. Κείμενα από τις σελίδες. Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου

Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Οι Άγιοι χωρίς μάσκα. Κείμενα από τις σελίδες. Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Οι Άγιοι χωρίς μάσκα Κείμενα από τις σελίδες http://tinyurl.com/agionoros http://www.sarantakos.com και http://roides.wordpress.com Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου Ύπατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα