ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και παλαιού λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800e/5187

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : "Αντιστήριξη πρανών Καλντέρας Θήρας - Περιοχή Tελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν1800e) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ 1. Αντικείµενο Σκοπός Οι βασικοί Γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) για έργα Οδοποιίας. Η Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ) αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης και συµπεριλαµβάνει τις εγκεκριµένες από την Υπηρεσία προσθήκες για τις ανάγκες του έργου, εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις και διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκληρωµένη και ποιοτική εκτέλεση των εργασιών. Τα αναγραφόµενα στην ΕΤΣΥ αποτελούν συµπλήρωµα των κατασκευαστικών σχεδίων και των υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών και περιλαµβάνουν την εξειδίκευση του τρόπου κατασκευής, ειδικές οδηγίες προς τον Ανάδοχο και ειδικότερες υποχρεώσεις, ευθύνες και δικαιώµατα κάθε συµβαλλόµενης πλευράς σχετικά µε το τεχνικό αντικείµενο του έργου. 2. Εκτέλεση Εργασιών Οι ιδιαιτερότητες της περιοχής εκτέλεσης του έργου (έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο), δεν επιτρέπουν την δηµιουργία οδών πρόσβασης στις θέσεις τοποθέτησης των φρακτών ανάσχεσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι εργασίες: (1) αποµάκρυνσης των επισφαλών όγκων από τα πρανή, (2) δηµιουργίας της θεµελίωσης των φρακτών ανάσχεσης, (3) τοποθέτησης των φρακτών ανάσχεσης, και (4) τοποθέτησης και αγκύρωσης του πλέγµατος να επιβάλλεται να γίνουν αποκλειστικά από εξειδικευµένο και µε µεγάλη εµπειρία σε παρόµοιας φύσεως έργα προσωπικό και κυρίως από αναρριχητές (εναερίτες). Είναι προφανές πως οι παραπάνω εργασίες εκτός του ειδικού εξοπλισµού που απαιτούν, επιβάλλεται να πραγµατοποιηθούν από εξειδικευµένο και ειδικευµένο στις κατασκευαστικές αναρριχήσεις προσωπικό. Η εκτέλεση εργασιών σε µεγάλο ύψος από µη ειδικευµένο στις αναρριχήσεις προσωπικό εγκυµονεί ιδιαίτερους κινδύνους ασφάλειας τόσο για το προσωπικό όσο και για το υπό κατασκευή έργο. Οι «εναερίτες» που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι, και όχι µόνο ο Ανάδοχος, σηµαντική εµπειρία στην πραγµατοποίηση παρόµοιων εργασιών. K:\N1800e\cons\tefhi\5187_ΕΤΣΥ.doc Ν1800e/5187/B03

3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επιλογή του εξειδικευµένου προσωπικού και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής και µηχανηµάτων, ώστε να διασφαλιστεί η έντεχνη και σύµφωνη µε τις προδιαγραφές κατασκευή του έργου και η αποφυγή ατυχήµατος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για τοποθέτηση των φρακτών ανάσχεσης έχει την απαραίτητη εµπειρία στην κατασκευή παρόµοιων έργων. Είναι δεδοµένο πως τα µέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν (ΣΑΥ-ΦΑΥ), θα είναι πολύ αυστηρά και οι εργασίες θα γίνονται µε τη συνεχή παρουσία και επίβλεψη του εργοταξιάρχη µηχανικού ή των βοηθών του από πλευράς του αναδόχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε παρόµοια έργα. 3. Κριτήρια αποδοχής ενσωµατούµενων υλικών 3.1. Αποδεκτά υλικά Οι φράχτες ανάσχεσης καταπτώσεων θα πρέπει να προέρχονται από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO Τα επί µέρους υλικά που αποτελούν το ενιαίο σύστηµα του φράχτη θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των παρακάτω Προτύπων: ΕΛΟΤ EN : Hot rolled products of structural steels part 2: Technical deliver conditions for non-alloy structural steels -- Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για µη κεκραµένους χάλυβες κατασκευών ΕΛΟΤ EN ISO 1461: Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel artivles Specifications and test. -- Επικαλύψεις µε γαλβανισµό εν θερµώ ετοίµων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών EN : Steel wire ropes Safety Part 4. Standard ropes for general lifting applications -- Χαλύβδινα συρµατόσχοινα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Συρµατόσχοινα µε κλώνους για γενικές εφαρµογές ανύψωσης ΕΛΟΤ EN : Steel wire and wire products Non ferrous metallic coatings on steel wire Zinc or zinc-alloy coatings -- Χαλύβδινα σύρµατα και προϊόντα συρµάτων Επικαλύψεις χαλύβδινων συρµάτων µε µη σιδηρούχα µέταλλα - Μέρος 2: Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραµάτων ψευδαργύρου. Το σύστηµα ανάσχεσης καταπτώσεων αποτελείται από: Σύστηµα ανάσχεσης, αποτελούµενο από δίχτυ κατασκευασµένο από συρµατόσχοινα, σύρµατα ή και ράβδους διαφόρων τύπων και υλικών (π.χ δίχτυ από συρµατόσχοινα συνδεδεµένα µε σφικτήρες, δακτυλιοειδή δίχτυα συνδεµένα µεταξύ τους κλπ). K:\N1800e\cons\tefhi\5187_ΕΤΣΥ.doc Ν1800e/5187/B03

4 έχεται την άµεση πρόσκρουση της πίπτουσας βραχοµάζας, παραµορφώνεται ελαστικά ή/και πλαστικά, µεταφέρει τις τάσεις στους συνδέσµους, το σύστηµα στήριξης και την θεµελίωση. Σύστηµα στήριξης, αποτελούµενο από µεταλλικούς στύλους διαφόρων διατοµών και µηκών κατασκευασµένοι από διάφορα υλικά (σωλήνες, διάφορα προφίλ) οι οποίοι στην βάση τους δύνανται να φέρουν άρθρωση. ιατηρεί το σύστηµα ανάσχεσης στην θέση του. Μπορεί να είναι συνδεδεµένο µε το σύστηµα ανάσχεσης άµεσα ή µέσω συνδέσµων. Σύνδεσµοι, οι οποίοι συνδέουν τα συρµατόσχοινα, τα σύρµατα ή/και τις ράβδους διαφόρων µορφών και υλικών, τους σφιγκτήρες, τους κόµβους και τις διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (στοιχεία τα οποία έχουν δυνατότητα καταστροφής ενέργειας ή υφίστανται καθορισµένη µετακίνηση όταν δέχονται την επιβολή φορτίων). Μεταδίδουν τις τάσεις στην θεµελίωση κατά την πρόσκρουση της πίπτουσας βραχοµάζας και διατηρούν το σύστηµα ανάσχεσης στην θέση του. Θεµελίωση αποτελεί το σύστηµα έδρασης του συστήµατος στήριξης στο πρανές. ύναται να αποτελείται είτε από εγκιβωτισµένο σκυρόδεµα κατάλληλων διαστάσεων είτε από µόνιµα αγκύρια βράχου. Μεταφέρει τις δυνάµεις που αναπτύσσονται κατά την πρόσκρουση στο έδαφος. Το σύστηµα ανάσχεσης καταπτώσεων θεωρείται ενιαίο, αποτελούµενο από τα παραπάνω στοιχεία και, µε εξαίρεση την θεµελίωση, θα πρέπει να πιστοποιείται ως σύνολο. Οι δοκιµές για την χορήγηση του πιστοποιητικού του συστήµατος θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων ETAG-027: Guideline for European Technical Approval of falling Rock Protection Kits. Complete Certification - Rev 2008 Κατευθυντήρια οδηγία ΕΤΕ για συστήµατα προστασίας από πτώσεις βράχων Αναθ Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την προσκόµιση του φράχτη απορρόφησης ενέργειας στο έργο προς εγκατάσταση, να υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία φάκελο των τεχνικών στοιχείων του συστήµατος στον οποίο θα περιέχονται: Στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής του συστήµατος φράχτη απορρόφησης ενέργειας και πληροφοριακό υλικό από το οποίο θα προκύπτει η επιτυχής εφαρµογή σε παρεµφερή έργα. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναγνωρισµένου εργαστηρίου για τις προβλεπόµενες δοκιµές από την Κατευθυντήρια Οδηγία Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων ETAG-027, από το οποίο θα προκύπτει η ενεργειακή στάθµη του συστήµατος ανάσχεσης και η συµµόρφωσή του µε τις λοιπές απαιτήσεις της ETAG. Ως ΕΣΛ (SEL) ορίζεται η κινητική ενέργεια ενός βραχοτεµαχίου κανονικών διαστάσεων που προσκρούει στον φράκτη. Ο φράκτης πληροί τα κριτήρια κατάταξής του ως προς την ΕΣΛ όταν: - το σύστηµα συγκρατεί το βραχοτεµάχιο (κατά την 1η και 2η πτώση), - δεν επέρχονται θραύσεις συνδέσµων, - δεν επέρχεται άνοιγµα βροχίδων του πλέγµατος πέραν του διπλάσιου του αρχικού ανοίγµατος, - το ύψος των στύλων (χωρίς να αφαιρεθεί το βραχοτεµάχιο) διατηρείται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% του αρχικού, K:\N1800e\cons\tefhi\5187_ΕΤΣΥ.doc Ν1800e/5187/B03

5 - το βραχοτεµάχιο δεν προσεγγίζει το έδαφος (στάθµη οδού) υπό συνθήκες µέγιστης παραµόρφωσης του δικτυωτού πλέγµατος (κατά την 1η και εν συνέχεια την 2η πτώση). Ως ΜΕΣ (ΜEL) ορίζεται η κινητική ενέργεια που είναι τριπλάσια (x3) της ΕΣΛ. Ο φράκτης πληροί τα κριτήρια κατάταξής του ως προς την ΜEΣ όταν: - το σύστηµα συγκρατεί το βραχοτεµάχιο (πραγµατοποιείται µόνον µία πρόσκρουση), - το βραχοτεµάχιο δεν προσεγγίζει το έδαφος (στάθµη οδού) υπό συνθήκες µέγιστης παραµόρφωσης του δικτυωτού πλέγµατος. - Επιπροσθέτως οι φράχτες κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες ως προς το αποµένον ύψος, υπό συνθήκες Μέγιστης Ενεργειακής Στάθµης (ΜΕΣ): - Κατηγορία A : αποµένον ύψος 50 % ονοµαστικού ύψους - Κατηγορία B: 30% ονοµαστικού ύψους < αποµένον ύψος < 50 % ονοµαστικού ύψους - Κατηγορία C: αποµένον ύψος 30 % ονοµαστικού ύψους. 3.2 Μέθοδος Μεταφοράς και Απόθεσης Υλικών Κατά την φορτοεκφόρτωση για να αποφευχθούν παραµορφώσεις ή και πιθανοί τραυµατισµοί της αντιδιαβρωτικής επίστρωσης θα χρησιµοποιηθούν ιµάντες ανάρτησης µε ελαστική ή πλαστική επικάλυψη. Τα προσκοµιζόµενα στο εργοτάξιο υλικά του φράχτη καθώς και τα στοιχεία σύνδεσης, θα πρέπει να αποθηκεύονται σε προστατευµένους χώρους για την αποφυγή φθορών από τον διακινούµενο µηχανικό εξοπλισµό. 4. Κατασκευή του έργου 4.1. Οργάνωση εργοταξίου Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών το Τελεφερίκ θα παραµένει εκτός λειτουργίας, κατόπιν συνεννόησης µε το Ίδρυµα που το διαχειρίζεται. Επίσης, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών στον χώρο του παλαιού Λιµένα και στο Μονοπάτι. Για τον χώρο του εργοταξίου, θα πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο κατάλληλη σήµανση και να παρθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε η κίνηση ανθρώπων και µηχανηµάτων εντός του εργοταξίου να πραγµατοποιείται µε ασφάλεια. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του έργου θα γίνει από τον ανάδοχο κυκλοφοριακή ρύθµιση και σήµανση (ηµέρας και νύχτας) και θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες σηµάνσεις καθοδήγησης επί του δρόµου, ώστε η κίνηση ανθρώπων και οχηµάτων να γίνεται µε ασφάλεια και ανεµπόδιστα Προεργασίες Μετά τη δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής για την ασφαλή πρόσβαση προσωπικού και µηχανηµάτων στις θέσεις εργασίας, απαιτείται καταρχήν η χειρωνακτική εργασία απόσπασης επικίνδυνων προς αποκόλληση µεµονωµένων βράχων («ξεσκάρωµα»). Η εργασία αυτή θα πρέπει να εκτελεστεί από εξειδικευµένους αναρριχητές. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα πρέπει να εφαρµοστούν όλα τα προβλεπόµενα (ΣΑΥ ΦΑΥ) µέτρα ασφαλείας και να ληφθεί µέριµνα ώστε στο κατάστρωµα της οδού να µην υπάρχει προσωπικό ή/και µηχανήµατα για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήµατος. K:\N1800e\cons\tefhi\5187_ΕΤΣΥ.doc Ν1800e/5187/B03

6 Στις περιπτώσεις που η πτώση των υπό απόσπαση βραχωδών τεµαχών είναι δυνατόν να προκαλέσει βλάβες σε κατάντη ευρισκόµενες ιδιοκτησίες, υποδοµές κλπ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα πρόσφορα µέτρα προς πλήρη αποτροπή αυτού του κινδύνου Μέθοδος εγκατάστασης/κατασκευής Απαιτήσεις τελειωµένης εργασίας Λόγω της φύσης του έργου και των δυσκολιών πρόσβασης, για την συντήρησή του πρέπει να επιλεγούν υλικά που αφενός θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην µελέτη και στην παράγραφο 3 της παρούσας και αφετέρου να απαιτούν την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Η εγκατάσταση των φρακτών απορρόφησης ενεργείας θα γίνεται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, όσον αφορά τις θέσεις εφαρµογής, την ενεργειακή στάθµη, την γωνία αναφοράς, το ονοµαστικό ύψος και το ανάπτυγµα του φράκτη. Οι αγκυρώσεις παραλαβής των φορτίων των καλωδίων θα έχουν την φέρουσα ικανότητα που συνιστά ο προµηθευτής του συστήµατος ανάσχεσης. Κάθε σύστηµα ανάσχεσης δύναται να έχει διαφορετικές απαιτήσεις θεµελίωσης ανάλογα µε τον τρόπο απορρόφησης ενέργειας µε χρήση αρθρώσεων, δακτυλίων κλπ. Οι απαιτήσεις θεµελίωσης και οι λοιπές προβλεπόµενες διατάξεις θεµελίωσης αποτελούν µέρος του επιλεγόµενου συστήµατος. Η συναρµολόγηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του προµηθευτή από αποδεδειγµένα έµπειρο προσωπικό και την υπό την επίβλεψη εξειδικευµένου τεχνικού του Αναδόχου. Εννοείται ότι η συνδροµή σε θέµατα συναρµολόγησης και άλλα τεχνικά θέµατα από τεχνικό του εργοστασίου παραγωγής ή του προµηθευτή του συστήµατος είναι επιθυµητή. Η δυνατότητα των φρακτών ανάσχεσης να απορροφούν τα προβλεπόµενα φορτία, πέραν των τυπικών τους χαρακτηριστικών, εξαρτάται από τον τρόπο θεµελίωσης των στύλων. Αυτός όµως επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τον τύπου του προµηθευόµενου συστήµατος αλλά και την γεωλογία της περιοχής η οποία είναι τέτοια που δύναται να διαφοροποιείται τοπικά. εδοµένων των παραπάνω δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισµός του συνόλου των θεµελιώσεων από τη µελέτη, καθόσον επιβάλλεται να παρθούν επιτόπου αποφάσεις για τη βέλτιστη µέθοδο θεµελίωσης σε συνεργασία µε την ανάδοχο εταιρεία και σύµφωνα πάντα και µε τις προδιαγραφές θεµελίωσης του συστήµατος. Οι γενικές αρχές που θα διέπουν την µεθοδολογία κατασκευής της θεµελίωσης και της τοποθέτησης των στύλων των φρακτών ανάσχεσης είναι οι εξής: Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο αγκύρια σε κάθε στύλο, το ένα κάθετο στη διεύθυνση τοποθέτησής του και το άλλο υπό γωνία όπως εµφανίζεται και στα κατασκευαστικά σχέδια. Μετά την τοποθέτησή τους θα γίνεται πλήρωση της οπής µε τσιµεντένεµα. Κατά τη διάνοιξη των οπών υπάρχει περίπτωση να εµφανιστεί κατάπτωση τεµαχίων εντός της οπής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται νέα οπή σε σηµείο όπου µακροσκοπικά φαίνεται πιο υγιές το υπόβαθρο και θα σφραγίζεται η αποτυχηµένη οπή µε σκυρόδεµα. Το είδος, η διάµετρος και το µήκος των αγκυριών που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ανάλογα µε τον τύπο και τον προµηθευτή του συστήµατος καθώς και το έδαφος (π.χ. θύλακες µαλακού χώµατος, βαθµός αποσάθρωσης βραχόµαζας κλπ). Η επιλογή του βέλτιστου µήκους και είδους αγκυρίου απαιτεί την ύπαρξη σηµαντικής τεχνογνωσίας τόσο από τους µηχανικούς της αναδόχου εταιρείας όσο και από τους «εναερίτες» που θα χειρίζονται το διατρητικό µηχάνηµα και κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχει σηµαντική εµπειρία από τους αναρριχητές που θα χρησιµοποιηθούν και K:\N1800e\cons\tefhi\5187_ΕΤΣΥ.doc Ν1800e/5187/B03

7 άµεση συνεργασία τους µε τους επί τόπου του έργου µηχανικούς. Σε περιπτώσεις αµφιβολίας επάρκειας του αγκυρίου θεµελίωσης δύναται να ζητηθεί από την διευθύνουσα υπηρεσία η εκτέλεση δοκιµαστικών εξολκεύσεων ώστε να πιστοποιηθεί η δυνατότητα παραλαβής των φορτίων που συνιστά ο προµηθευτής του συστήµατος ανάσχεσης Εργατοτεχνικό προσωπικό - Μηχανικά Μέσα Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι δυσκολίες πρόσβασης στις θέσεις τοποθέτησης των φρακτών ανάσχεσης και οι συνθήκες εργασίας σε αυτές τις θέσεις, επιβάλουν την ανάγκη για την κατασκευή των παραπάνω εργασιών σε ποσοστό περίπου 90% από εξειδικευµένο στις κατασκευαστικές αναρριχήσεις προσωπικό (εναερίτες). Εποµένως, για την τοποθέτηση των φρακτών ανάσχεσης απαιτείται ο ανάδοχος να χρησιµοποιήσει ή να έχει στην κατοχή του, εξειδικευµένα µηχανήµατα (π.χ. καλαθοφόρα, ανυψωτικά φορτίων, αιωρούµενα διατρητικά, ελικόπτερο κλπ), αλλά και προσωπικό µε σηµαντική εµπειρία στην κατασκευή παρόµοιων ειδικών έργων. 5. Συντήρηση του έργου Οι ανάγκες συντήρησης του έργου προκύπτουν από την σταδιακή συσσώρευση/παγίδευση µικρών τεµαχίων βράχων και διάσπαρτων λίθων όπισθεν των µηχανισµών ανάσχεσης και των πλεγµάτων. Επίσης άµεση ανάγκη συντήρησης θα προκύπτει όποτε συµβεί αποκόλληση ευµεγέθους τεµαχίου βράχου και παγίδευση από τους φράκτες απορρόφησης ενέργειας. Λόγω της µορφολογίας του εδάφους δεν είναι δυνατή η δηµιουργία µονίµων προσβάσεων για την συνεχή συντήρηση των µηχανισµών και του έργου. Απαιτείται για την ικανοποίηση των αναγκών συντήρησης η επανάληψη των προαναφερθέντων σταδίων προεργασιών και η χρήση των ίδιων ανυψωτικών µηχανηµάτων µε παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τα παραπάνω κατά το χρόνο εγγυήσεως του έργου και παράλληλα µπορεί να προτείνει µόνιµες κατασκευές οι οποίες θα παραµείνουν στο έργο και θα διευκολύνουν µελλοντικές συντηρήσεις. Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει µε δική του δαπάνη και να υποβάλλει προς έγκριση Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης, βάσει του οποίου θα τηρείται, από τον ίδιον κατά την διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως του έργου και, στην συνέχεια, από τον Κύριο του Εργου, Μητρώο Επιθεώρησης και Συντήρησης (ΜΕΣ) του Έργου. Έτσι διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η µακροχρόνια επιτελεστικότητα και λειτουργικότητα των µέτρων ανάσχεσης βραχοπτώσεων, µε την διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων/ελέγχων και την συντήρηση των έργων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τα ευρήµατα των επιθεωρήσεων. Το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης θα προβλέπει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: - Την περιοδικότητα και το είδος των ελέγχων, είτε τακτικών (στα συστήµατα ανάσχεσης, στην γεωλογία των πρανών), είτε έκτακτων, ειδικά µετά από ακραία φαινόµενα όπως σφοδρές βροχοπτώσεις, σεισµός κ.λ.π. - Την σύνθεση επιστηµονικών ειδικοτήτων του υπεύθυνου φορέα για την διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων. - Την τήρηση αρχείου συµβάντων βραχοπτώσεων, µε συστηµατική καταγραφή: του σηµείου απόσπασης του βραχοτεµαχίου, την διαδροµή πτώσης, το K:\N1800e\cons\tefhi\5187_ΕΤΣΥ.doc Ν1800e/5187/B03

8 σηµείο «απόθεσης» του βραχοτεµαχίου, το µέγεθός του, τις τυχόν προκληθείσες ζηµιές κ.ο.κ.. - Την τεκµηρίωση βλαβών που έχουν τυχόν επισυµβεί στα συστήµατα ανάσχεσης. - Την επαλήθευση ή µή, µετά από κάθε επιθεώρηση/έλεγχο, της διατήρησης του αποµένοντος κινδύνου στα αποδεκτά όρια (acceptable residual risk). 6. Χρόνος κατασκευής του έργου Ο συνολικός χρόνος κατασκευής του έργου είναι 6 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου. Το έργο πρέπει να κατασκευαστεί κατά τους µήνες ελαχιστοποίησης της κυκλοφορίας πεζών από και προς τον παλαιό Λιµένα («Γιαλός») µέσω του Τελεφερίκ και του Μονοπατιού, ήτοι εκτός της τουριστικής περιόδου. Επί πλέον, οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται σε ηµέρες και ώρες που δεν υπάρχει κίνηση πεζών (λόγω αφιξο-αναχωρήσεων κρουαζιερόπλοιων) από και προς τον παλαιό Λιµένα, και πάντοτε µε έγκαιρη ειδοποίηση και άδεια των λιµενικών και αστυνοµικών αρχών. K:\N1800e\cons\tefhi\5187_ΕΤΣΥ.doc Ν1800e/5187/B03

9 Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 2012 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ηµήτριος Σαρηγιάννης Πολιτικός Μηχανικός ηµήτριος Τσολιάνος ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Πετρούλα Μεντίζη Μηχανολόγος Μηχανικός Βάια Τσανταρλιώτου Αναπλ. ιευθύντρια Συµβάσεων ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ συµφ. µε την υπ αριθµ 746/3/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ ηµήτριος Τσολιάνος ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου K:\N1800e\cons\tefhi\5187_ΕΤΣΥ.doc Ν1800e/5187/B03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα