Θαβάια, Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: , FAX: Web site: Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο Ππορ: Κοιν.: Θαβάια, Αξηζ. Πξση: 206 θ. Ησάλλε Σζηξώλε Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Κέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο Θέμα: «Θαηάζεζε ππνκλήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ησλ ΠΔ Θαβάιαο θαη Γξάκαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο γεληθόηεξα» Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, Κε ηελ επθαηξία ηεο επίζθεςήο ζαο ζηελ ΠΔ Θαβάιαο γηα ηα πξνβιήκαηα ζηα Σελάγε Φηιίππσλ, επηζπκνύκε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γεληθόηεξα γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ησλ ΠΔ Θαβάιαο θαη Γξάκαο (πνπ αλήθνπλ ζην παξάξηεκα καο), ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο γεληθόηεξα θαη ησλ Γεσηερληθώλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζε απηήλ. Σν Παξάξηεκα καο σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο (Λ.1474/1984) ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ζεσξεί ηηκεηηθή ηελ επθαηξία απηή ηεο ζπλάληεζεο καδί ζαο θαη παξάιιεια ρξένο ηνπ λα ζαο ππνβάιιεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ επίιπζή ηνπο, θαζώο θαη άιιεο πξνηάζεηο πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο γεληθόηεξα. Πνιιά από απηά πνπ ζα αλαθεξζνύλ παξαθάησ αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν ζέκαηα αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ ζαο, ή αθόκα ζέκαηα ζηα νπνία ην Τπνπξγείν ζαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ηνπο, ζε ζπληνληζκό θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία, κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α θαη Β βαζκνύ θαζώο θαη κε άιινπο θνξείο δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο. ε θάζε πεξίπησζε ζέινπκε λα γλσξίδεηε όηη ηόζν ε ζπλδξνκή ε δηθή καο, όζν θαη ησλ γεσηερληθώλ πνπ ππεξεηνύλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζε θάζε ζεηηθή ζαο πξνζπάζεηα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλε. Άιισζηε είλαη πιένλ από όινπο παξαδεθηό ην γεγνλόο όηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο καδί κε ην ηνπξηζκό είλαη νη δύν κνρινί εμόδνπ ηεο ρώξαο καο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 1

2 Αθνινπζεί αλαιπηηθό ππόκλεκα θαη παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. Δπίζεο γηα πνιιά επηκέξνπο ζέκαηα έρνπκε θαη αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε θαη είλαη ζηε δηάζεζε ζαο αλ ην επηζπκείηε. Σέινο κε ηελ επθαηξία ηεο επίζθεςεο ζαο, ζαο δίλνπκε θαη κηα έθδνζε γηα ηα αξσκαηηθά-θαξκαθεπηηθά θπηά ηνπ παξαξηήκαηνο καο. Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 2

3 ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ ΚΑΗ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑ Οη ΠΔ Καβάιαο θαη Γξάκαο θαη ε Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. γεληθφηεξα, είλαη κηα πεξηθέξεηα πνπ βαζίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηεο ηνκέα θαη ζηνλ άκεζα εμαξηψκελν απφ απηφλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Σα πξνβιήκαηα φκσο πνπ ηνλ απαζρνινχλ δελ ιείπνπλ θαη δελ έρνπλ εμαιεηθζεί, ελψ ζπλερψο αλαθχπηνπλ λέα ηα νπνία πιένλ αληηκεησπίδνληαη δπζθνιφηεξα ιφγσ θαη ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο πνπ επέθεξε ε νηθνλνκηθή θξίζε. Όπσο γηα παξάδεηγκα ηα πιεκκπξηθά πξνβιήκαηα ζηα Σελάγε Φηιίππσλ. Όκσο αλ ζέινπκε ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο Πεξηθέξεηαο καο λα παξακείλεη ε αηκνκεραλή αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο καο ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. Παπακάηω παπαθέηοςμε ηα κςπιόηεπα από αςηά, θα πποηείνοςμε δπάζειρ και παπεμβάζειρ γενικόηεπερ (θεζμικού και μη σαπακηήπα) καθώρ και ζςγκεκπιμένα έπγα πος ππέπει να γίνοςν ώζηε να λςθούν όλα αςηά και να πποασθεί γενικόηεπα η ανάπηςξη ηος ππωηογενούρ ηομέα ηηρ πεπιθέπειαρ μαρ και να βεληιωθεί ηο ειζόδημα όζων απαζσολούνηαι ζε αςηόν. Σα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ αλαθέξνπκε παξαθάησ αθνξνχλ φιε ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ, αιιά φηαλ παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά γηα ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο, απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηηο Π.Δ. Καβάιαο θαη Γξάκαο πνπ αλήθνπλ ζην Παξάξηεκα καο. Οη παξεκβάζεηο νη δξάζεηο θαη ηα έξγα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. ζα πξέπεη ζε γεληθέο γξακκέο λα θαηεπζχλνληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 1) Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο, Μειηζζνθνκίαο θαη Γαζψλ. 2) ε ζέκαηα νξπθηνχ πινχηνπ. 3) ε ζέκαηα αιηείαο (ζαιάζζησλ θαη εζσηεξηθψλ πδάησλ). Σν Βφξεην Αηγαίν είλαη κηα απφ ηηο πην παξαγσγηθέο ζάιαζζεο ηεο Μεζνγείνπ ζε αιηεχκαηα. 4) ε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο (θπζηθνχ, δαζηθνχ, αγξνηηθνχ, ζαιάζζηνπ αιιά θαη αζηηθνχ). ηνλ ηνκέα απηφ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπο. Ζ πιεξφηεηα απηή ζα εμαζθαιίζεη άκεζα ε έκκεζα ηελ επηηπρία φισλ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ απηέο πξαγκαηεχνληαη. 5) ε ζέκαηα έξγσλ ππνδνκήο (Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, Γαζνηερληθψλ έξγσλ, επξχηεξσλ έξγσλ ππνδνκήο). 6) ε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα Γεσηερληθψλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ ΤΠΑΑΣ (ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, πφξσλ θ.ι.π. πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο ππεξεζίεο φπσο ι.ρ. ηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα θαη ηα θηεληαηξεία). Οη ειιείςεηο 3

4 απηέο έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο. 7) ε ζέκαηα εθπαίδεπζεο γηα γεσξγηθά, πεξηβαιινληηθά θαη άιια ζπλαθή πεδία. Απηή ε δξάζε είλαη απαξαίηεηε ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ έξγσλ ηνπ αλαδαζκνχ πνπ πξνηείλνπκε παξαθάησ. 8) ε ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο αιιά θαη ζηα ζέκαηα ησλ κεηαιιαγκέλσλ ηξνθίκσλ. Δλίζρπζε ησλ ζπλνξηαθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ γηα λα εληζρπζεί ε πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ φρη κφλν ηεο πεξηθέξεηαο καο, αιιά επεηδή ε Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. είλαη πχιε εηζφδνπ ηεο ρψξαο καο θαη νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο. Μεγάιε δεκηά ζε απηφ ηνλ ηνκέα πξνθάιεζε ε πινπνίεζε ηεο «Γηαζπλνξηαθήο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα» θαη ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ απφ εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ.. 9) ε ζέκαηα άζθεζεο επξχηεξεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 10) ε ζέκαηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ. 11) ε ζέκαηα δηεξεχλεζεο θαη κειέηεο αγνξψλ, πξφβιεςεο ηηκψλ, πξνψζεζεο πξντφλησλ θ.ιπ.. 12) ε ζέκαηα ράξαμεο αιιά θαη εθαξκνγήο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο ΚΑΠ, ηνπ ΠΟΔ θαη ησλ ΚΟΑ. 13) ε ζέκαηα πινπνίεζεο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ, αιιά θαη πξνεηνηκαζίαο εθαξκνγήο ηεο λέαο ΚΑΠ θαη ηνπ Νένπ ΔΠΑ. 14) ε ζέκαηα αλάδεημεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ησλ Π.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο καο. 15) ε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζεζκνχο ησλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ θαη ησλ Γηεπαγγεικαηηθψλ Οξγαλψζεσλ πνπ εηζήγαγε ε Δ.Δ.. 16) ην πξφβιεκα ηεο εηζαγσγήο παξάλνκσλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ απφ ηηο πχιεο εηζφδνπ ηεο πεξηθέξεηαο καο. 17) Αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κε ηε δηαγξαθή ησλ πεξηζζφηεξσλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ απφ ηε γθάκα ησλ πξντφλησλ ιφγσ κεζνδεχζεσλ ζηελ Δ.Δ θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη απηή ε έιιεηςε, νη νπνίεο ήδε γίλνληαη εκθαλείο απφ ηα έληνλα θπηνπαζνινγηθά θαη εληνκνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε εξαζηηερληθψλ ζθεπαζκάησλ. 4

5 Καη ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο πνπ ε νηθνλνκία ηνπ ρψξνπ δελ καο επηηξέπεη λα επεθηαζνχκε. Αλαιπηηθφηεξα ηα ζέκαηα αθνινπζνχλ παξαθάησ: 1. ΘΔΜΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Γηόξζσζε νξγαλνγξακκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο ψζηε λα κελ παξαγθσλίδνληαη ζεκαληηθά Γεσηερληθά αληηθείκελα, φπσο απηά ησλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (αλαζχζηαζε ηεο ππεξεζίαο) γηα λα κπνξνχλ λα πινπνηνχληαη θαη λα παξαθνινπζνχληαη θαιχηεξα ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα. Ζ απνπζία απηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ έθεξαλ ηελ θαηάζηαζε απηή ζηα Σελάγε Φηιίππσλ. Ζ επαλαζύζηαζε ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο αλά λνκό κε ηαπηόρξνλε ζηειέρσζε ηεο. Σελ θεηηλή ρξνληά γηλφκαζηε κάξηπξεο επαλειεηκέλσλ επηδεκηψλ πνπ πιήηηνπλ ηελ δσηθή παξαγσγή ηεο πεξηθέξεηαο καο θαη ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ησλ θηελνηξφθσλ καο. Με ηελ αλαζχζηαζε θαη ηελ ελίζρπζε ζε πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο ζα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπηζηνχλ θαιχηεξα νη επηδεκίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δσηθφ καο θεθάιαην, ζα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο αλαγλσξηζκέλσλ θαη θαηνρπξσκέλσλ Δζληθψλ καο πξντφλησλ φπσο είλαη ε Διιεληθή θέηα πνπ απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. ηελ Π.Δ. ελόηεηα Καβάιαο απηή ηε ζηηγκή ππεξεηνύλ 3 Κηελίαηξνη θαη θάλνπλ ηα αδχλαηα δπλαηά (ρσξίο λα επαξθνχλ φκσο) γηα λα θαιχςνπλ έλαλ κεγάιεο ζε έθηαζε λνκφ καδί κε ην λεζί ηεο Θάζνπ. Γηα λα πεξηνξίζνπλ ηα θξνχζκαηα επινγίαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πέξζη, «επηζηξαηεχηεθαλ κάιηζηα θαη πξφζθαηα ζπληαμηνδνηεζέληεο Κηελίαηξνη. Γελ γίλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ηα Δπξσπατθά θαη ηα Δζληθά πξνγξάκκαηα ζηε Γεσξγία κε ηνπο Γεσηερληθνχο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο (θαη ηεο Πεξηθέξεηαο) λα έρνπλ κφλν 60 εκέξεο εθηφο έδξαο θαηά έηνο. Πψο ζα θάλνπλ ειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη φηη άιιν πξνβιέπεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα; Πσο ζα ζπκβνπιεχνπλ δσξεάλ ηνπο αγξφηεο θαη ζα βξίζθνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπο κέζα απφ ηα γξαθεία; Οη Γεσηερληθνί ζα πξέπεη λα είλαη έμσ θαη δίπια ζηνλ Αγξόηε θαη όρη κόληκα θιεηζκέλνη κέζα ζηα γξαθεία. Να δεκηνπξγεζνχλ ζπκβνπιεπηηθά όξγαλα ή γξαθεία από ην Τπνπξγείν κε ηε κνξθή ελόο αγξνηηθνύ ΚΔΠ, φπνπ ζα δίλνπλ πξαθηηθέο ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο πξνο ηνπο αγξφηεο- επηρεηξεκαηίεο γηα ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ. Θα θηλνχλ δηαδηθαζίεο φπσο ζηα θαλνληθά ΚΔΠ 5

6 (αηηήζεηο, πηζηνπνηεηηθά, κεηξψν αγξνηψλ, ΟΠΔΚΔΠΔ, θ.α. γηα αγξνηηθή ρξήζε). Δπίζεο ζα ελεκεξψλνπλ ηνπο αγξφηεο γηα λέεο θαιιηέξγεηεο, ζα δηνξγαλψλνπλ ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο θαη ζα δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θ.α. ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. Σν ξόιν απηό, ηε ζηηγκή απηή κπνξνύλ λα παίμνπλ ηα ηκήκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ βξίζθνληαη αλά λνκφ (πξψελ ΚΔΠΠΤΔΛ) θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ζην Τπνπξγείν, έηζη ψζηε ην Τπνπξγείν λα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο καο. Τπνζηειέρσζε γεληθόηεξα ησλ Γεσηερληθώλ ππεξεζηώλ από Γεσηερληθνύο, πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, λα ελεκεξψζνπλ ηνπο αγξφηεο γηα θάζε ζέκα πνπ ηνπο αθνξά θαη λα ζπλδξάκνπλ ζηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη φηη άιιν ρξεηαζηνχλ. Πξέπεη παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε λα γίλνπλ πξνζιήςεηο φπνπ ππάξρνπλ αλάγθεο, δηφηη απηέο νη πξνζιήςεηο ζα έρνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνπο αγξφηεο θαη ηε ρψξα καο. Παξάιιεια φκσο ζα πξέπεη λα γίλεη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ γεσηερληθνχ, θπξίσο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηνλ άμνλα : αζθαιή θαη πγηεηλά ηξόθηκα γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη φρη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ αχμεζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. Σν Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα αύμεζεη ηα δηαζέζηκα θνλδπιία ζε πξνγξάκκαηα κε κεγάιε απήρεζε ζηνπο αγξόηεο καο. πγθεθξηκέλα ππάξρεη αλάγθε ηέηνηαο παξέκβαζεο ζην πξφγξακκα ησλ Νέσλ Γεσξγψλ θαη ζηα ρέδηα Βειηίσζεο ψζηε λα θαιπθζνχλ φιεο νη ππνςήθηνη αγξφηεο, ζε κηα επνρή φπνπ είλαη πιένλ εκθαλήο ε επηζηξνθή ησλ λέσλ θαη αζηψλ ζην αγξνηηθφ επάγγεικα. Παξάλνκεο θαη παξάηππεο εηζαγσγέο Φπηνθαξκάθσλ, Κηεληαηξηθώλ Φαξκάθσλ θαη Ληπαζκάησλ, αθόκα θαη απαγνξεπκέλσλ απφ φκνξεο ρψξεο (Δμνρή Οξκέλην- Πξνκαρψλαο, Βνπιγαξία - Σνπξθία θ.α.) ζηα ζεκεία εηζφδνπ ηεο πεξηθέξεηαο καο. Απηέο εγθπκνλνχλ θίλδπλνπο γηα ην πεξηβάιινλ, ηηο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ, επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία θ.α.. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππάξμεη πξνζηαζία ηεο παξαγσγήο ησλ Κηελνηξόθσλ καο από ηηο παξάλνκεο Διιελνπνηήζεηο Ακλνεξηθίσλ θαη Βννεηδώλ από ηξίηεο ρώξεο. Καη ζηηο 2 πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη έιεγρνη απφ ην Τπνπξγείν θαη ηελ Πεξηθέξεηα κε ηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ΓΑΟΚ ησλ Π.Δ. δίλνληαο έκθαζε ζηα ζεκεία εηζφδνπ. Δδψ δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε ηε ιήςε κέηξσλ απφ κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ειέγρσλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ιφγσ πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο θαη θαηλνκέλσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην παξειζφλ (απεηιέο, εμπβξίζεηο ππαιιήισλ ησλ ΓΑΟΚ θ.ι.π.). 6

7 ηα κέηξα απηά ζα κπνξνχζε λα πεξηιεθζεί θαη ε παξνπζία αζηπλνκηθψλ (ή θαη θνξνινγηθψλ) νξγάλσλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απφ ππαιιήινπο ησλ θαηά ηφπνπο ΓΑΟΚ. Πξνβιήκαηα από ηελ δηαζπλνξηαθή παξνρή ππεξεζηώλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα θαη ηελ ελδνθνηλνηηθή απόθηεζε πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ πξνθαιεί θαη ζα πξνθαιέζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ, ζηελ αγξνηηθή καο παξαγσγή, θηλδχλνπο απφ ηελ είζνδν γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ θαη ζα επηθέξεη θαη απψιεηεο ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. Δπηείθεηα θαηά ηνλ έιεγρν θαηαζηεκάησλ πώιεζεο γεσξγηθώλ εθνδίσλ. Σα θαηαζηήκαηα απηά πέξαλ ηνπ φηη αζθνχλ πηζησηηθή πνιηηηθή θαη ζηήξημε ζηνπο αγξφηεο, πξνζθέξνπλ θαη ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο ππεξεζίεο ζηνπο αγξφηεο καο ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Γεσξγίαο. Δπεηδή ηα θαηαζηήκαηα απηά είλαη θαζφια Διιεληθέο επηρεηξήζεηο κε δηεχζπλζε, νλνκαηεπψλπκν θαη θνξνινγνχληαη απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία, ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαηαπνιεκψληαο ηηο παξάλνκεο εηζαγσγέο θαη ηαπηφρξνλα λα ηνπο δνζεί θαη ρξφλνο πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ρσξίο λα ηνπο επηβάιινληαη εμνλησηηθέο πνηλέο. Δθαξκνγή ηεο ζπληαγνγξάθεζεο. Γηα ην ζέκα απηφ ην νπνίν ζα ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ην παξάξηεκα καο εηνηκάδεη αλαιπηηθφηεξεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο. Αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζε ηνπηθό επίπεδν σο εξγαιείνπ θαηάθηεζεο λέαο γλψζεο πνπ κε ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ πξφνδν ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα (ζπλεξγαζία κε ΔΛΓΟ Γήκεηξα θαη ΗΝΑΛΔ, Α.Π.Θ, Γεσηερληθέο ζρνιέο ηνπ ΓΠΘ θ.α.). Υξεηάδεηαη ελίζρπζε από ην Τπνπξγείν, ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή όισλ ησλ Σ.Ο.Δ.Β. γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπληεξήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα αξδεπηηθά δίθηπα πνπ δηαρεηξίδνληαη, ηα νπνία έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ζηελ ηχρε ηνπο κε ηνλ Καιιηθξάηε θαη ππφθεηληαη ζε θζνξέο θαη θαζεκεξηλέο θινπέο. Πφξνη κπνξνχλ λα βξεζνχλ γηα απηφ ην ζθνπφ κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ. Δθαξκνγή από ην ππνπξγείν ζηνλ ΔΛΓΑ ελόο πιαηζίνπ έγθαηξσλ θαη δίθαησλ απνδεκηώζεσλ γηα ηνπο αγξφηεο θαη θηελνηξφθνπο καο ψζηε λα κελ ραζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπο ζηνλ Οξγαληζκφ. Απηνζθνπφο δελ ζα πξέπεη λα είλαη ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηνλ Οξγαληζκφ.. Θα πξέπεη εθηφο ηεο αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο λα εηζαρζεί θαη έλαο θιάδνο αζθάιηζεο ηνπ θπηηθνύ θεθαιαίνπ θαη ησλ ππνδνκώλ ησλ αγξνηώλ καο απφ θάζε είδνπο δεκηέο. Γηφηη ην ππάξρνλ πιαίζην πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ΠΔΑ δελ είλαη 7

8 δίθαην θαη ζηελ νπζία δελ παξέρνληαη επ νπδελί απνδεκηψζεηο ζηνπο αγξφηεο, απιά θάπνηεο κηθξέο εληζρχζεηο ππφ απζηεξέο φκσο πξνυπνζέζεηο. ηε ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα καο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε αλεμέιεγθηε θαη ιαζξαία αιηεία απφ πνιίηεο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο ε νπνία πξνθαιεί κεγάιε δεκηά ζην νηθνζχζηεκα θαη ξχπαλζε απηνχ. Σν ππνπξγείν ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθέξεηεο ζα πξέπεη κε εληαηηθνχο ειέγρνπο λα πεξηνξίζεη απηφ ην θαηλφκελν ζπλερίδνληαο λα βάδεη θαλφλεο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο κε θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ αιηείαο θαη ηελ πιεξσκή απφ ηνπο ςαξάδεο απηνχο ζρεηηθνχ παξάβνινπ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο. Λήςε κέηξσλ κε ηελ κνξθή απνδεκηώζεσλ γηα ηελ απώιεηα εηζνδήκαηνο ησλ αιηέσλ εμαηηίαο: α) ησλ δεκηψλ πνπ πθίζηαληαη απφ ην επνρηαθφ θπηνπιαγθηφλ πνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ζην Β. Αηγαίν, θαζψο θαη απφ ηα πξνζηαηεπφκελα ζαιάζζηα είδε φπσο δειθίληα, θψθηεο, ρειψλεο θ.α. ηα νπνία πνιχ ζπρλά θαηαζηξέθνπλ ηα αιηεπηηθά εξγαιεία θπξίσο ησλ παξάθηησλ αιηέσλ β) ηεο ζαξσηηθήο επέιαζεο ησλ Κνξκνξάλσλ θαη άιισλ ηρζπνθάγσλ πηελψλ αιιά θαη άγξησλ δψσλ φπσο νη Βίδξεο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ηεο πεξηνρήο κε απνηέιεζκα λα πιήηηνληαη νη εθεί αιηείο. Μείσζε ηεο ςαιίδαο ησλ ηηκψλ κεηαμχ Αγξφηε Παξαγσγνχ θαη Καηαλαισηή. Πέξαλ ησλ έξγσλ πνπ ζαο αλαθέξνπκε παξαθάησ ζα κπνξνύζε ην Τπνπξγείν λα πξνσζήζεη ηε δεκηνπξγία ιατθώλ αγνξώλ αγξνηώλ (Farmers Market) ζηα αζηηθά θέληξα, ζηα πξφηππα ππαξρνπζψλ αλάινγσλ αγνξψλ ζηε Γξάκα θαη αιινχ. ε απηέο ηηο αγνξέο ζα κπνξνχλ κφλν νη αγξφηεο λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο ρσξίο ηελ χπαξμε κεζαδφλησλ πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Οη αγνξέο απηέο ζα πινπνηνχληαη ζε ρψξνπο πνπ ζα πιεξνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο γηα ρξήζεηο γεο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο. Έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη ζύγρπζε κε ηνλ νξηζκό ηεο ρξήζεο γεο θαη λα δηαθπιαρζνύλ νη πςειήο παξαγσγηθόηεηαο αγξνηηθέο εθηάζεηο από ηελ ππνβάζκηζε ηνπο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε κε γεσξγηθέο ρξήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ βνήζεηα ηνπ εδαθνινγηθνχ ράξηε ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (GIS), κπνξεί λα γίλεη έλα ςεθηνπνηεκέλνο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ρξήζεσλ γεο πνπ ζα πξνζηαηεχεη ηηο παξαγσγηθέο θαη πςειήο γεσξγηθήο αμίαο εθηάζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα έρεη θαηαγεγξακκέλεο φιεο ηηο ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη έηζη θαη ε αδεηνδφηεζε λέσλ. Κάπνηα παξφκνηα εθαξκνγή έρεη θηηάμεη δηαδηθηπαθά ε Π.Δ. Γξάκαο θαη είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε πνιίηε. Αληηκεηώπηζε ζε κόληκε βάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαύζεο ησλ θαιακηώλ ζηα Σελάγε Φηιίππσλ. Θα πξέπεη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ 8

9 Τπνπξγείνπ λα εθαξκνζηεί έλα αλάινγν πξφγξακκα κε απηφ πνπ εθαξκφζηεθε απφ φινπο ηνπο θνξείο ηεο Καβάιαο θαη ηεο Γξάκαο κε επηθεθαιή θαη ζπληνληζηή ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Μαθεδνλίαο (ΓΑΟΚ, Ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο, Γήκνη, ΟΠΔΚΔΠΔ θ.α.) θαη είρε κεγάιε επηηπρία ζηελ θαηαπνιέκεζε απηήο ηεο εγθιεκαηηθήο πξαθηηθήο απφ ηνπο αγξφηεο. Ζ ιαλζαζκέλε απηή πξαθηηθή νξηζκέλσλ επηπρψο αγξνηψλ ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα ησλ Σελαγψλ. Πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο θηελνηξνθίαο, πξνγξάκκαηα έθδνζεο θπιιαδίσλ θαη πξνβνιήο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ζπληαγψλ πνπ ζα πξνβάινπλ εκκέζσο θαη ηα πξντφληα καο, πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο (ηζηνζειίδεο πψιεζεο). Μείσζε ηνπ κεγάινπ αλνίγκαηνο ηεο ςαιίδαο ηηκώλ κεηαμύ παξαγσγνύ θαη θαηαλαισηή. Απηή ε ςαιίδα ηηκψλ κεηψλεη δξαζηηθά ην γεσξγηθφ εηζφδεκα αιιά θαη ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, απνθέξνληαο παξάιιεια κεγάια θέξδε γηα ηνπο κεζάδνληεο. Σν Τπνπξγείν πέξαλ ησλ απεπζείαο ζπκθσληψλ πνπ ζα πξέπεη λα επηδηψμεη θαη λα επηηχρεη κεηαμχ παξαγσγηθψλ θνξέσλ θαη ηειηθψλ κεηαπσιεηψλ, κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θαη ηνλ ζεζκφ ησλ δεκνπξαηεξίσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο ΚΑΠ (έκκεζεο εληζρχζεηο). Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη νξγάλσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ παξαγσγψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο (νκάδεο, ζπλεηαηξηζκνί, λνκηθά πξφζσπα) έηζη ψζηε λα νδεγεζνχκε ζε δεκηνπξγία κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Έλαο άιινο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε παξνρή δηεμφδσλ πξνο ηνπο παξαγσγνχο ψζηε λα πσινχλ απεπζείαο ηα πξντφληα ηνπο ζηνλ θαηαλαισηή κε ηηο Farmers market. Κάηη αθφκα πξσηνπφξν ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη ζην γάια, πξντφλ πξψηεο αλάγθεο, κε πνιχ κεγάιε θαηαλάισζε θαη κε πνιχ κεγάιε επίζεο ςαιίδα ηηκήο κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. ηελ πεξίπησζε απηή πηινηηθά ην Τπνπξγείν κε νκάδεο θηελνηξφθσλ ζα κπνξνχζε λα εγθαηαζηήζεη απηφκαηνπο πσιεηέο γάιαθηνο φπνπ θάζε παξαγσγφο ζα πνπιά ην δηθφ ηνπ γάια απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή. ηελ Λάξηζα έρεη γίλεη αλάινγε πξνζπάζεηα κε ηελ Θεζγάια. Δμεύξεζε ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ από ην Τπνπξγείν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ρξεκαηνδόηεζεο ηόζν ησλ αγξνηώλ όζν θαη ησλ θηελνηξόθσλ ζηα πιαίζηα ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ. Αλακέλεηαη λα ππάξμεη θαη ήδε ππάξρεη πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ θηελνηξφθσλ ηεο πεξηθέξεηαο καο ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ εηαηξηψλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ θαη 9

10 δσνηξνθψλ ηα επφκελα ρξφληα. Σα θαηαζηήκαηα γεσξγηθψλ εθνδίσλ δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ εηαηξηψλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ ιφγσ ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. πλεπψο ζα πξέπεη λα βξεζνχλ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ παξαγσγψλ κε θεθάιαηα θίλεζεο. Σελ αλσηέξσ πξνβιεκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θηελνηξφθσλ επηηείλεη θαη ην γεγνλφο φηη κέλεη απιήξσηε ε Δληαία Δλίζρπζε θπξίσο ζε θηελνηξόθνπο απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, ιφγσ κε επηιεμηκφηεηαο ησλ βνζθνηφπσλ ηνπο. Σν πξφβιεκα ζα επηιπζεί κφλν κέζσ λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πνπ ζα ζέβεηαη θαη ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα πηέζεη ε πεξηθέξεηα καο. Να πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζύληαμεο θαη επηθύξσζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ. Ζ ζχληαμε ηνπο ζα επηιχζεη πξνβιήκαηα θαη ησλ θηελνηξφθσλ καο αιιά θαη ην πξνγξακκαηηζκφ θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Γηα λα πξνρσξήζεη φκσο ζα πξέπεη λα επαλέιζεη ε δηαδηθαζία ζηα δαζαξρεία, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. Γείηε ζπλεκκέλα ζρεηηθφ αλαιπηηθφ ππφκλεκα γηα ην ζέκα. Γηνξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο γεσηερληθνύο ησλ ππεξεζηώλ (Τπνπξγείνπ θαη Πεξηθέξεηαο), ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΓΓ θαη κε ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. 10

11 2. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Γεληθφηεξα είλαη αλαγθαία ε επηθέληξσζε ζε κέηξα θαη έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ έληνλα πιεκκπξηθά πξνβιήκαηα. Απνηειεζκαηηθή θαη κόληκε θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ. Ζ πιεκκειήο θαηαπνιέκεζε ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα είρε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ (ηφο ηνπ δπηηθνχ Νείινπ), ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πεξηνρψλ (π.ρ. Κεξακσηή) θαη ζηελ θηελνηξνθία καο (εμάπισζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ απφ ηα θνπλνχπηα). Οινθιήξσζε ησλ εθθξεκνύλησλ έξγσλ αλαδαζκνύ, κε ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο εγγεηνβειηησηηθά έξγα (δξφκνη, αξδεπηηθά δίθηπα θιπ), πνπ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ έθδνζε ησλ λέσλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο. Ζ παξάηαζε απηψλ ησλ εθθξεκνηήησλ δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ζηνπο αγξφηεο θαη δελ βνεζάεη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ εθ κέξνπο ησλ αγξνηψλ (εγθαηάζηαζε κφληκψλ θπηεηψλ, απνζεθψλ θ.ι.π.). Παξάιιεια ζα πξέπεη λα εληαρζνύλ κειέηεο ζην ΔΠΑ δηαθόξσλ αλαδαζκώλ αγξνθηεκάησλ ηνπ λνκνύ θαη λα απμεζνχλ κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ ηα έξγα αγξνηηθνχ εμειεθηξηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα έξγα αιιειέλδεηα πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ηνλ πνιπηεκαρηζκφ ηνπ αγξνηηθνχ θιήξνπ θαη ζα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο δίλνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα γηα αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Σν Τπνπξγείν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ κε ζεζκηθέο παξεκβάζεηο θαη κε ηελ έληαμε ηνπο ζηελ Νέα ΚΑΠ (έκκεζεο εληζρχζεηο). Παξεκβάζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ απμεκέλνπ θόζηνπο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ αιιά θαη αύμεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο. Δδψ εληάζζνληαη ηα αλσηέξσ έξγα αλαδαζκνχ, νδνπνηίαο, γεθπξψλ θαη ηα εγγεηνβειηησηηθά αξδεπηηθά έξγα πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ (π.ρ. θξάγκα Μαξκαξά κε ην ζπλνδεπφκελν αξδεπηηθφ δίθηπν ηνπ) θαζψο θαη άιιεο ππνδνκέο, φπσο έξγα αγξνηηθνχ εμειεθηξηζκνχ ηνπηθνχ επηπέδνπ κε πφξνπο απφ ην λέν ΔΠΑ θ.α.. Δπηζθεπή, βειηίσζε θαη θαηαζθεπή λένπ αγξνηηθνύ δηθηύνπ δξόκσλ ζηηο πεδηάδεο αιιά θαη νξεηλψλ γηα θηελνηξφθνπο, δαζεξγάηεο, ιαηνκεία, ππξνπξνζηαζία θαη γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο. Θα πξέπεη λα εληζρπζνχλ απφ ην Τπνπξγείν νη δήκνη γηα απηφ θαη λα βξεζνχλ θαη πφξνη απφ πξνγξάκκαηα φπσο είλαη ην Π.Α.Α θαη ην λέν ΔΠΑ. Γηα ηελ επηζθεπή βειηίσζε θαη θαηαζθεπή λέσλ δαζηθώλ δξόκσλ, ζα πξέπεη νη θαηά ηφπνπο δήκνη θαη Π.Δ. λα ππνγξάςνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ηα 11

12 Γαζαξρεία θαη λα εληάμνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο πεξηθέξεηαο ζην λέν ΔΠΑ δαζηθά έξγα θαη εηδηθφηεξα έξγα δαζηθήο νδνπνηίαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ θαη νη δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο δαζψλ θαη βνζθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο ζην λέν ΔΠΑ. Όια απηά ζα γίλνπλ κε ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ. ύληαμε κειεηώλ βνζθνηθαλόηεηαο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνγξακκαηηζηεί κε νξζνινγηθφηεξν ηξφπν ε θηελνηξνθία θαη λα αδεηνδνηεζνχλ επθνιφηεξα νη ππάξρνπζεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ζχκθσλα θαη κε ηελ λέα ΚΑΠ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΟΓΔ. Δπεηδή ηα πεξηζζφηεξα βνζθνηφπηα είλαη κέζα ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο ζα πξέπεη νη κειέηεο απηέο λα γίλνπλ απφ δαζνιφγνπο, κηα εηδηθφηεηα πνπ δελ ππάξρεη ζην πξνζσπηθφ ησλ πεξηθεξεηψλ. πλεπψο, ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε νηθνλνκηθά θαη ζηειερηαθά. Σαπηόρξνλα όκσο θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ κειέηεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ έξγα βειηίσζεο ησλ βνζθνηόπσλ από ην Τπνπξγείν. Σα έξγα απηά είλαη απαξαίηεηα ιφγσ ππεξβφζθεζεο θαη ηεο δηάβξσζεο ηνπο. Έηζη ηα έξγα απηά ζα πεξηιακβάλνπλ ζπνξέο κε γεγελή βνζθήζηκα είδε, θαζαξηζκφο βνζθνηφπσλ, αληηδηαβξσηηθά έξγα, δηαρσξηζκνχο θαη δηαρεηξηζηηθά έξγα, πνηίζηξεο γέθπξεο, θαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ γηα ηα δψα θαη θαηαζθεπέο δξφκσλ. Όια απηά ζα σθειήζνπλ άκεζα ηνπο θηελνηξφθνπο απμάλνληαο ηελ θηελνηξνθηθή ηνπο παξαγσγή θαη κεηώλνληαο ην θόζηνο απηήο. Ζ εθηαηηθή καο θηελνηξνθία πξέπεη λα εληζρπζεί κε ηέηνηα κέηξα ιόγσ αύμεζεο ηνπ θόζηνπο δσνηξνθώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Μειέηεο δείρλνπλ φηη ην δηαηξνθηθφ θφζηνο απνηειεί ην 60-80% ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κηαο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο. Σν δηαηξνθηθφ απηφ θφζηνο κε ηηο αλσηέξσ παξεκβάζεηο κπνξεί λα κεησζεί 30-50%. Υσξίο λα ζπλππνινγίδνπκε θαη ηα άιια νθέιε πνπ ζα ππάξμνπλ (επδσία ησλ δψσλ, πνηνηηθφηεξα πξντφληα, κεησκέλν εξγαηηθφ θφζηνο θ.α.). Απαηηνύληαη νινθιεξσκέλεο κειέηεο γηα ηελ Φπηηθή θαη Εσηθή Παξαγσγή από ην ππνπξγείν φισλ ησλ Π.Δ. ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ηεζεί θαη κία ζπζηεκαηηθή ζηνρνζεζία απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην Τπνπξγείν ζην ηνκέα ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ. Οη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμειίμεηο είλαη δχν: νη απαηηήζεηο ησλ αγνξψλ (δει. ησλ θαηαλαισηψλ) θαη νη εμειίμεηο ζηελ ΔΔ θαη ζηνλ ΠΟΔ. Καηαζθεπή ηακηεπηήξσλ λεξνύ κε πνιιαπιή ρξεζηκόηεηα (άξδεπζεο, χδξεπζεο, θηελνηξνθηθήο ρξήζεο, αλαςπρήο, αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη θηινπεξηβαιινληηθή). Ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηελ Θάζν φπνπ 12

13 ππάξρεη έληνλε έιιεηςε πδαηηθψλ πφξσλ. Έληαμε ηέηνησλ έξγσ ζην ζην ΠΑΑ θαη ζην λέν ΔΠΑ. Αμηνπνίεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Δδαθνινγηθνύ Υάξηε Α.Μ.Θ. θαη δηαδηθηπαθή κεηαηξνπή ηνπ. Ο ράξηεο απηφο απνηειέζεη ηε κεγαιχηεξε άπιε, νινθιεξσκέλε θαη θηινπεξηβαιινληηθή παξέκβαζε ζην γεσξγηθφ ηνκέα ηεο πεξηνρήο. Ο ράξηεο είλαη πιένλ ζε ρξήζε ηφζν απφ Γεσηερληθνχο Δπηζηήκνλεο φζν θαη απφ άιινπο θιάδνπο (πνιηηηθνχο κεραληθνχο θ.ι.π.) πξνζθέξνληαο δσξεάλ ζπκβνπιέο ιίπαλζεο ζηνπο αγξφηεο καο. Έλα ηέηνην έξγν ήδε ζπκβάιεη δξαζηηθά ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε θαη ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ιηπαζκάησλ θαη ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ, επηθέξνληαο ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο γηα ηνπο αγξφηεο κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αλαλέσζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ εληάζζνληαο ην ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΠΑΑ Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία δηθηύνπ ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο θαη απνθνκηδήο θελώλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο γεσξγηθώλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ, θαηφπηλ ζα αθνινπζεί ζπγθέληξσζε θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε απηψλ. ην Γήκν Βηζαιηίαο θαη αιινχ πξηλ ιίγα ρξφληα είρε εθαξκνζηεί έλα αλάινγν πξφγξακκα. ηα ζεκεία πδξνιεςίαο ησλ ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια δνρεία απνξξηκκάησλ, ελψ ηα ζεκεία απηά ζπλήζσο βξίζθνληαη θνληά ζε ρψξνπο επηθαλεηαθψλ λεξψλ. Με ηε ζσζηή δηαρείξηζε απηψλ πεηπραίλνπκε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ήδε έρνπκε ππνβάιεη ηέηνηεο πξνηάζεηο ζε ηνπηθνχο δήκνπο θαη επηζπκνχκαη ηελ ελίζρπζε ηέηνησλ πξνζπαζεηψλ θαη απφ ην Τπνπξγείν. Καηάξηηζε πξνγξακκάησλ εθαξκνγήο κέηξσλ νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο ερζξώλ θαη αζζελεηώλ. Ηδηαίηεξα επεηδή είκαζηε κηα παξακεζφξηα πεξηνρή θαη είκαζηε εθηεζεηκέλνη ζηελ εηζβνιή λέσλ παζνγφλσλ (βιέπε diabrotica ζην Ν.Γξάκαο φπνπ έγηλε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, ην ρπηξίδην ζηελ Παηάηα Νεπξνθνπίνπ θ.α.) απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπο ζα κεηψζεη ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ αγξνηψλ καο θαη ηηο ελδερφκελεο δεκηέο. Σν Τπνπξγείν κε ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ (Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην θαη Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Καβάιαο) θαη κε ηελ πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ Γεσηερληθνχ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα ζπκβάιεη ελεξγά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ζ Πεξηθέξεηα καο δηαζέηεη πινύζην γελεηηθό πιηθό θπηώλ θαη δώσλ, απηνρζφλσλ πνηθηιηψλ θαη θπιψλ πνπ είλαη άξηζηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. πλεπψο είλαη απαξαίηεηε κε θάπνην πξφγξακκα ε θαηαγξαθή θαη ε θαηνρύξσζε 13

14 ηνπο ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ δηαηήξεζε ηνπο θαη λα πξνρσξήζνπκε κεηέπεηηα ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα θινπήο απηνρζφλσλ εηδψλ αξσκαηηθψλ θπηψλ απφ αιινδαπνχο, ψζηε λα ηα αλαπαξάγνπλ θαη λα ηα εκπνξεπζνχλ ζην εμσηεξηθφ. Όπσο επίζεο θαη νη πεξηπηψζεηο θαιιηεξγεηψλ φπσο ε Κξαληά ε Καζηαληά, ε Σξνχθα, ληφπηεο πνηθηιίεο θαη ληφπηεο θπιέο δψσλ (π.ρ. άινγα ζην Μελνίθην φξνο) θ.α.. Ζ ζέζπηζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ε πινπνίεζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηαγξαθήο θαη θαηνρχξσζεο θαζψο θαη ειέγρσλ απφ ην Τπνπξγείν κπνξεί λα ζπκβάιεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ. Απηή ζα επηηεπρζεί θαιχηεξα κε ηε δεκηνπξγία πεηξακαηηθψλ επηδεηθηηθψλ αγξψλ κε λέεο θαιιηέξγεηεο θαη εθηξνθέο κέζσ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο αγξφηεο καο, ψζηε λα ηηο δνθηκάζνπλ θαη λα ηηο γλσξίζνπλ θαιχηεξα γηα λα πξνρσξήζνπκε κε αζθαιέζηεξν ηξφπν ζηελ πνζνχκελε αλαδηάξζξσζε. Απηφ ζα γίλεη κε ηελ πινπνίεζε αλάινγσλ πξνγξακκάησλ απφ ην Τπνπξγείν. Ζ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο ΚΑΠ θαη ε απνζχλδεζε ηεο ελίζρπζεο απφ ηελ παξαγσγή παξέιπζε θαη απνδηνξγάλσζε ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο αγξνηηθήο καο νηθνλνκίαο (π.ρ. θαπλνθαιιηέξγεηα, ηνκαηνθαιιηέξγεηα, δαραξφηεπηια θ.ι.π.). Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ κέζα απφ ηελ λέα ΚΑΠ, ζηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο θαη ησλ γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ ηεο πεξηνρήο (π.ρ. Εαραξφηεπηια, Βηνκεραληθή ηνκάηα θ.α.). Αμηνπνίεζε ηεο Γεσζεξκίαο όπνπ ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα. Σν Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο αβαζνχο γεσζεξκίαο πνπ είλαη επθνιφηεξε γηα ηνπο αγξφηεο καο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο φπνπ ππάξρεη ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ (ζεξκνθήπηα θ.α.) θαη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Για ηην καλύηεπη αξιοποίηζη ηηρ γεωθεπμίαρ πποηείνοςμε ζηο ΠΑΑ και ζηο νέο ΕΠΑ να ςπάπσοςν ππογπάμμαηα επισοπήγηζηρ και επιδόηηζηρ γεωθεπμικών εθαπμογών αποκλειζηικά ζηην γεωπγία. Απηή ε πξόηαζε καο πεγάδεη από ην γεγνλόο όηη ε γεσζεξκία είλαη ην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηεο Β. Διιάδαο γηα ηελ αλάπηπμε πιεζώξαο δξάζεσλ κε θπξηόηεξεο από απηέο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Γηα ην ζέκα ηεο Γεσζεξκίαο άιισζηε έρνπκε λα ζαο θαηαζέζνπκε αλαιπηηθόηεξεο πξνηάζεηο αλ ην επηζπκείηε. Θα πξέπεη λα αλαιεθζνύλ δξάζεηο αύμεζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ ηεο πεξηθέξεηαο καο. Με δξάζεηο πξνψζεζεο (εθζέζεηο, 14

15 ηζηνζειίδεο, γηνξηέο θ.α.), δηαθήκηζεο, κε πηζηνπνηήζεηο πξντφλησλ (πξντφληα βηνινγηθά, νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θ.ι.π.) κε ζήκαλζε ηνπο, κεηαπνίεζε θαη ηππνπνίεζε ηνπο, κε θαζηέξσζε ηνπο σο ΠΟΠ, ΠΓΔ (π.ρ. σο πξντφληα ηεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο ή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Α.Μ.Θ. θ.α.). Ζ ηππνπνίεζε θαη ε κεηαπνίεζε κπνξεί λα γίλεη ηφζν ζε ηνπηθή θαη νηθηαθή θιίκαθα φζν θαη ζε ζπλεηαηξηζηηθή ή επηρεηξεκαηηθή θιίκαθα (ηπξνθνκεία, βηνηερλίεο, αιεπξφκπινη θ.α.). Μφλν έηζη ηα πξντφληα απηά ζα απνθηήζνπλ ηαπηφηεηα θαη φλνκα θαη ζα πξνσζεζνχλ θαιχηεξα ζηηο αγνξέο. Σέηνηα πξντφληα κπνξεί λα είλαη ην ειαηφιαδν, ηα αξσκαηηθά θπηά, ην ηζίπνπξν, ην θνλζεξβνπνηεκέλν ζπαξάγγη θ.α.. Οη ζηφρνη απηνί κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ θαιαζηνχ ησλ πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ πνπ έρεη κεγάιε θαη κνλαδηθή πνηθηιία πξντφλησλ, Παλειιαδηθά απφ ην Τπνπξγείν, φπσο θαη κε ηελ έληαμε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην λέν ΠΑΑ Πην ζπγθεθξηκέλα ζήκαλζε, ηππνπνίεζε θαη ζθεπαζία θεκηζκέλσλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ ηεο πεξηνρήο καο ηα νπνία σο ηώξα δηαθηλνύληαη ρύκα. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην Σζίπνπξν απφ ηελ επαξρία Παγγαίνπ, ηα θαζφιηα Υξπζνχπνιεο θ.α.. Μφλν έηζη ηα πξντφληα απηά ζα απνθηήζνπλ ηαπηφηεηα θαη φλνκα θαη ζα πξνσζεζνχλ θαιχηεξα ζηηο αγνξέο. Θα πξέπεη λα ππνζηεξηρηνχλ δπλακηθά ηέηνηεο δξάζεηο θαη κέζα απφ πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ θαη κε αιιαγή ησλ φπνησλ λνκνζεηηθψλ ζηξεβιψζεσλ. ε ζρέζε κε ην παξαπάλσ κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ θαη ηνπ ΠΑΑ ζα πξέπεη λα απμεζνύλ νη επελδύζεηο κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ (θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο). Δπελδχζεηο απαξαίηεηεο πνπ ζα πξνζδψζνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηα αγξνηηθά πξντφληα θαη ε νπνία ζα παξακείλεη ζηνλ ηφπν καο θαη φρη λα θεχγεη ζηα αζηηθά θέληξα φπνπ ππάξρνπλ αλάινγεο κεγάιεο κνλάδεο. Σέηνηεο κπνξεί λα είλαη πξφηππα ηπξνθνκεία (π.ρ. απφ νκάδεο θηελνηξφθσλ), ζπζθεπαζηήξηα (απφ νκάδεο παξαγσγψλ), ζθαγεία, αιεπξφκπινη, βηνηερλίεο γάιαθηνο θ.α., φια πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο δσηθήο παξαγσγήο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ζπκβνιαηαθά ε πξψηε χιε γηα απηέο ηηο κνλάδεο. Απαηηείηαη λα δνζεί έκθαζε ζην «θεθάιαην» έκςπρν πιηθό πνπ είλαη νη γεσξγνί ηεο Πεξηθέξεηαο καο, κε ηελ εθπαίδεπζε, ελεκέξσζε αιιά θαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Αλαγθψλ πνπ ελψ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ γεσξγία, φκσο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηακνλή ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ ζηνπο αγξνηηθνχο νηθηζκνχο (πνιηηηθέο ππνδνρήο ζηελ χπαηζξν, ζε ηνκείο εθπαίδεπζεο, πγείαο, θ.ιπ.). Σν Τπνπξγείν κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ (ΔΛΓΟ Γήκεηξα) θαη κε Ννκνζεηηθέο παξεκβάζεηο κπνξεί λα ζπκβάιεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 15

16 Δλεκεξσηηθέο εθδειώζεηο πξέπεη λα γίλνπλ θαη γηα ηνπο θηελνηξόθνπο καο. Ηδηαηηέξσο ζήκεξα πνπ πνιιέο απφ ηηο δσνλφζνπο απεηινχλ άκεζα θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην δσηθφ ηνπο θεθαιαίνπ. Σαπηφρξνλα ην Τπνπξγείν λα κεξηκλήζεη γηα ηελ παξνρή δίθαησλ απνδεκηψζεσλ ζηνπο θηελνηξφθνπο πνπ ράλνπλ ην δσηθφ ηνπο θεθάιαην απφ ηηο δσνλφζνπο θαη βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν. Έξγα Αγξνηηθνύ εμειεθηξηζκνύ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ηδηαίηεξα κάιηζηα γηα ηνπο θηελνηξφθνπο καο, φπνπ δελ λνείηαη πιένλ ζχγρξνλε θηελνηξνθία ρσξίο ειεθηξηθφ ξεχκα (ακειθηήξηα, παγνιεθάλεο, ςπγεία, ηαηλία δηαηξνθήο, ζθπξφκπιν θ.α.). Σν πξφβιεκα είλαη εληνλφηεξν ζε απνκαθξπζκέλεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο φπνπ κφλε ιχζε θαληάδεη ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηαηθψλ δηαηάμεσλ κε ηελ βνήζεηα πξνγξακκάησλ. Σν Τπνπξγείν κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ δηαζέηεη σο εξγαιεία κπνξεί λα ζπκβάιεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. ρεηηθά κε ηα πιεκκπξηθά θαηλόκελα ζηα Σελάγε, πξέπεη λα γίλεη κηα νινθιεξσκέλε κειέηε πνπ ζα εξεπλά θαη ζα βξίζθεη ιχζεηο γηα ηελ κφληκε θαη δηαρξνληθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνηείλνληαο ηελ θαηαζθεπή αληηζηνίρσλ έξγσλ. Πξφζθαηα κάιηζηα ζε ςήθηζκα ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηεο ιεθάλεο ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ. Σν Παξάξηεκα καο ζέινληαο λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ πέξαλ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη από ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο, ζαο έρεη θαηαζέζεη θαη αλαιπηηθή πξόηαζε γηα ηελ δάζσζε ηεο θεληξηθήο ηάθξνπ θαη ηα νθέιε από απηήλ. Δπηπιένλ ην θξάγκα ηεο πκβνιήο κε ηα 3 ζπξνθξάγκαηα ηνπ, ξπζκίδεη ηελ ξνή ησλ λεξψλ ηνπ Αγγίηε πνηακνχ θαη ηεο απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ. Απηφ ην θξάγκα θιείλεη απφ αξρέο Μάηνπ θαη ζηγά ζηγά αλεβάδεη ηελ ζηάζκε αλάληε ηνπ θαη έηζη αλεβαίλεη ε ππφγεηα ζηάζκε ζηε ηάθξν Φηιίππσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ππφγεηα ζηάζκε ζηα Σελάγε Φηιίππσλ. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηα λα κπνξέζεη λα αξδεπηεί ππφγεηα ε πεδηάδα ησλ Σελαγψλ θαη νη θαιιηέξγεηεο αξαβφζηηνπ, ζφγηα θαη ειίαλζνπ πνπ έρεη επί ην πιείζηνλ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ππάξρεη έλαο κφληκνο ππάιιεινο απφ ηελ πεξηνρή πνπ ζα εθπαηδεπηεί θαη ζα ρεηξίδεηαη ηελ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ θξάγκαηνο, κεηά απφ ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. Σπρφλ αζηνρίεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπξνθξάγκαηνο ζα έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγή ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ. Να ζεκεηψζνπκε φηη πξηλ ηνλ Καιιηθξάηε ην θξάγκα δηαρεηξηδφηαλ νη Ννκαξρίεο ελψ ζήκεξα ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 16

17 Έξγα απνζηξάγγηζεο ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πην έληνλα παξνπζηάδνληαη πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζηα Σελάγε Φηιιίπσλ θαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε. Απνηέιεζκα ηνπο είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο ησλ αγξνηψλ ηεο πεξηνρήο. Γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα απηφ ζα πξέπεη λα γίλνπλ έξγα πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ κφληκε θαη δηαξθή απνζηξάγγηζε ηεο πεξηνρήο. Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο εδαθνινγηθέο κειέηεο θαη κειέηεο πςνκεηξηθήο απνηχπσζεο ηνπ ΔΘΗΑΓΔ πνπ βνεζάλε ζηελ εχξεζε ηεο θαιχηεξεο ιχζεο ζην πξφβιεκα. Αμηνπνίεζε ηνπ γεσινγηθνύ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο κε νξζά Πεξηβαιινληηθά, Κνηλσληθά θαη Οηθνλνκηθά θξηηήξηα, εθφζνλ πξσηίζησο γίλεη ε ζρεηηθή έξεπλα. Αλάδεημε θαη Σνπξηζηηθή αμηνπνίεζε αξραίσλ κεηαιιεπηηθώλ ρώξσλ. ε φιε ηελ πεξηθέξεηα καο ππάξρνπλ αξραία εμνθιεκέλα κεηαιιεία. Με ήπηεο παξεκβάζεηο θαη κε ηελ δεκηνπξγία δξφκσλ πξνζπέιαζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απηέο νη πεξηνρέο γηα γεληθφ θαη εμεηδηθεπκέλεο κνξθήο ηνπξηζκφ (ζπειαηνινγηθφ θ.ι.π.). Απνθαηάζηαζε ησλ ιαηνκεπζέλησλ ρώξσλ καξκάξνπ. Θα πξέπεη ην Τπνπξγείν λα ιάβεη φια εθείλα ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα κελ παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο εγθαηάιεηςεο ιαηνκεπζέλησλ ρψξσλ ρσξίο λα έρνπλ απνθαηαζηαζεί. 17

18 3. ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΔΡΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΔΗ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Πξνγξακκαηηζκφο, ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εθηξνπήο λεξνύ από ηνλ ηακηεπηήξα ηεο Πιαηαλόβξπζεο πξνο ηελ ιεθάλε ηνπ Αγγίηε γηα ηελ άξδεπζε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο Σελαγώλ Φηιίππσλ. Έρεη γίλεη πξφβιεςε ζηελ κειέηε πνπ είρε γίλεη γηα ηελ κεηαθνξά θαη δηαλνκή λεξνχ απφ ηνλ πνηακφ Νέζην ζηηο πεδηάδεο Ξάλζεο θαη Κνκνηελήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ. ηελ ίδηα κειέηε ππάξρεη θαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ Γέιηα Νέζηνπ, ηνπ ζπκπιέγκαηνο ιηκλψλ Βηζησλίδαο θαη Ηζκαξίδαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο. ηελ κειέηε απηή ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη λα παξαρσξεζνχλ ζηελ ιεθάλε ηνπ Αγγίηε 90 εθ. θπβ. κέηξα λεξνχ εηεζίσο απφ ηνλ Νέζην. Απηή ε πξφβιεςε ζα πεξάζεη θαη ζην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηεο ιεθάλεο ηνπ Αγγίηε. Έηζη ζα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηε ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο Σελάγε Φηιίππσλ θαηά ηα έηε ρακειψλ βξνρνπηψζεσλ πνπ ηαιαλίδεη ηνπο αγξφηεο ηεο πεξηνρήο. Καηαζθεπή ηνπ 3νπ ξπζκηζηηθνύ θξάγκαηνο Σεκέλνπο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεη ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ ην νπνίν ζα ζηαζεξνπνηήζεη αθελφο ην ζχζηεκα θαη αθεηέξνπ ζα βνεζήζεη ζηελ άξδεπζε ησλ πεδηάδσλ Ξάλζεο θαη Κνκνηελήο Αλαθαηαζθεπή ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ηεο πεδηάδαο ηνπ Νέζηνπ ζε θιεηζηό δίθηπν (ζηαδηαθά). Πξφθεηηαη γηα έλα επηθαλεηαθφ δίθηπν άξδεπζεο ην νπνίν έρεη μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη παξνπζηάδεη απψιεηεο πάλσ απφ 50%. Πξφθεηηαη γηα έλα θηινπεξηβαιινληηθφ έξγν θαη έηζη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαη λα πξνσζεζεί, φκσο ζα έρεη άκεζα νθέιε ζηνπο αγξφηεο ηεο πεξηνρήο. Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ ζε θιεηζηφ δίθηπν ζα εμνηθνλνκήζεη κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αξδεπηνχλ θαη άιιεο πεξηνρέο (Γξάκα, πεδηάδα Ξάλζεο θ.ι.π.) ελψ παξάιιεια ζα βειηηψζεη θαη ηηο κεζφδνπο εθαξκνγήο ηεο άξδεπζεο (π.ρ. άξδεπζε κε ζηαγφλεο) πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ κε ην ππάξρνλ επηθαλεηαθφ δίθηπν. Δπηπξφζζεηα γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Ξάλζεο ζα εμαζθαιηζηεί λεξφ γηα επαλαπιήξσζε ησλ παξαζαιάζζησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ πνπ ζήκεξα παξνπζηάδνπλ έληνλα θαηλφκελα πθαικχξσζεο. Σν έξγν απηφ θαζίζηαηαη απαξαίηεην ελφςεη θαη ηεο πψιεζεο ησλ θξαγκάησλ ζε ηδηψηε θαη ηεο πξννδεπηηθήο κείσζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ. 18

19 Σα πεξηζζφηεξα αξδεπηηθά δίθηπα (ηηαγξψλ Μπινπνηάκνπ, Κνπδνπλίσλ & Ννηίνπ Γξάκαο, Ρέκβεο, Νέαο Ακηζνχ), είλαη αλνηρηά δίθηπα, θαηαζθεπαζκέλα πξηλ απφ 50 θαη πιένλ έηε, κε απνηέιεζκα ηηο κεγάιεο απψιεηεο αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη ζπρλέο ειιείςεηο ηνπ. Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ δηθηχσλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε θιεηζηά αξδεπηηθά δίθηπα, κε ηελ ηαπηφρξνλε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ γχξσ πεξηνρή, ζα απέδηδε ηα βέιηηζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, νηθνλνκία λεξνχ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γεκηνπξγία δεκνπξαηεξίνπ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζηελ Καβάια κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε πξφηππα Δπξσπατθά θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχλ νη παξαγσγνί λα πσινχλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη απαξαίηεηε ε δηαζχλδεζε ηνπ κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Έξγα ηερλεηνύ εκπινπηηζκνύ γηα ηελ αλύςσζε ηνπ θαηά πνιύ ρακεισκέλνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα εθεί φπνπ ππάξρεη έληνλν πξφβιεκα θαη ηδηαίηεξα ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο φπνπ έρνπκε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ δηείζδπζε ηεο «αικπξήο ζθήλαο» ζηνλ παξάθηην πδξνθφξν νξίδνληα (επξχηεξε πεξηνρή Σνχδιαο Καβάιαο θαη ηεο πεδηάδαο Νέζηνπ, παξαιηαθή δψλε Ξάλζεο θαη Κνκνηελήο) πξνθεηκέλνπ λα αλαραηηηζηεί ην θαηλφκελν ην νπνίν πξνθαιεί θαηαζηξνθή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Σέηνηα έξγα (ηερλεηέο δεμακελέο εκπινπηηζκνχ) έρνπλ γίλεη πηινηηθά ζηελ παιηά θνίηε ηνπ Κφζπλζνπ ζηελ Ξάλζε θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Σνχδιαο κε ηελ επνπηεία ηνπ ΓΠΘ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη αληηδηαβξσηηθά έξγα ζε απηέο ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ αλ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα επηθέξνπλ αθφκα θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ εθεί θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο καο. Σαπηφρξνλα φκσο ε δηάβξσζε απεηιεί ηα πξνζηαηεπηηθά αλαρψκαηα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ζέηνληαο ζε θίλδπλν έλα ζεκαληηθφ πινπηνπαξαγσγηθφ πφξν ηεο πεξηνρήο καο πνπ είλαη νη ιηκλνζάιαζζεο (Καβάιαο, Ξάλζεο, Έβξνπ). Αλάινγα έξγα ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Γξάκαο γηα λα ζπκβάινπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ επίιπζε ηνπ αξδεπηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο πεξηνρήο, ιφγσ ηεο θαηαξξάθσζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα απφ ηελ εληαηηθή ρξήζε ησλ γεσηξήζεσλ. Αμηνπνίεζε ηνπ Γεσζεξκηθνύ πεδίνπ ηεο πεδηάδνο ηεο Υξπζνύπνιεο θαη ηνπ Αθξνπφηακκνπ πξσηίζησο γηα γεσξγηθέο ρξήζεηο (ζεξκνθήπηα, θαιιηέξγεηεο ζπαξαγγηψλ, αχμεζε παξαγσγήο ηρζπνθαιιηεξγείσλ- ιηκλνζαιαζζψλ θ.α.) ρσξίο λα απνθιείνπκε θαη άιιεο εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη νη αγξνηηθέο αλάγθεο (ειεθηξνπαξαγσγή θ.ι.π.). Σν Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα ζπλδξάκεη ηνλ δήκν Νέζηνπ ψζηε λα πξνρσξήζεη ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη ιφγσ ζρεηηθήο θαζπζηέξεζεο πνπ παξνπζηάδεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ. 19

20 Καηαζθεπή ζθαγείνπ ζηελ Θάζν (ε ηνπνζεζία ζέιεη δηεξεχλεζε, αλ θαη κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ αξρηθά ηα Ληκελάξηα). Σν λεζί ηεο Θάζνπ έρεη αμηφινγε θηελνηξνθία ε νπνία πιήηηεηαη νηθνλνκηθά (πςειφ κεηαθνξηθφ θφζηνο) απφ ηελ έιιεηςε ελφο ζθαγείνπ κε Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Δπηπξφζζεηα ιφγσ θαη ηεο κείσζεο ηνπ αιηεπηηθνχ πινχηνπ ησλ ηρζπναπνζεκάησλ ζην Γέιηα ηνπ Νέζηνπ πνπ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Θεζαπξνχ (ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θεξηψλ πιηθψλ θαη ηεο νμπγφλσζεο ηνπ λεξνχ), φπσο έρεη ήδε παξαηεξεζεί απφ ην ΗΝΑΛΔ Καβάιαο ζα πξέπεη λα γίλεη εγθαηάζηαζε ηερλεηώλ πθάισλ (ην ΗΝΑΛΔ αζρνιείηαη κε ην ζέκα) γηα ηελ αύμεζε ησλ ηρζπναπνζεκάησλ, ηφζν αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ Γέιηα ηνπ Νέζηνπ. ρεηηθά πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ είραλ πνιχ θαιφ απνηέιεζκα. Καηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο Διεπζεξώλ γηα ηελ άξδεπζε ησλ δπλακηθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο πεξηνρήο (ακπέιηα, ειηέο, αθηηλίδηα θ.ι.π.). Οινθιήξσζε ηνπ θξάγκαηνο Μαξκαξά θαη ηνπ δηθηύνπ άξδεπζεο πνπ ην ζπλνδεύεη ψζηε λα αμηνπνηεζεί πιήξσο έλα ηφζν ζεκαληηθφ έξγν. ηελ Γξάκα πέξαλ ησλ αλσηέξσ γηα παξάδεηγκα αλαγθαία είλαη ε πινπνίεζε ηνπ θξάγκαηνο Καξβνπλνξέκαηνο-Κάησ Βξνληνχο θαη ε ίδξπζε Γεσξγηθήο ρνιήο ζηελ Γξάκα. Να αληηκεησπηζηνύλ κε θαηάιιεια έξγα νη πιεκκπξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πθίζηαηαη ην ιεθαλνπέδην ηνπ Νεπξνθνπίνπ ζηελ πεξηνρή ησλ θαηαβνζξώλ (Ορπξνύ) κε ηελ θαηαζθεπή θαηάιιεισλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ. Απηά ζα ζπγθξαηνύλ ην λεξό ηεο βξνρήο ζε ιεθάλεο θαηάθιηζεο θαη ζα ην εκπνδίδνπλ λα θζάζεη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ζηηο θαηαβόζξεο ηελ πεξίνδν ησλ έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ αθνύ ε παξνρεηεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ θαηαβξνζώλ είλαη δεδνκέλε θαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηνλ όγθν λεξνύ πνπ ζπγθεληξώλεη ε ιεθάλε απνξξνήο. Δπηπξόζζεηα ην λεξό απηώλ ησλ θξαγκάησλ ζα εληζρύζεη ηελ άξδεπζε ησλ πεξηνρώλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. Καηαζθεπή θάζεησλ αμόλσλ ηεο Δγλαηίαο νδνύ παξάιιεια κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ. Σέηνηα έξγα βνεζάλε ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο κεηαθνξέο θαη εμαγσγέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ καο. ύζηαζε εκπνξεπκαηηθνύ ζηαζκνύ γηα ηα εππαζή αγξνηηθά πξντόληα θαη ηα γθνπξκέ πξνηφληα ζηνλ Αεξνιηκέλα «Μέγαο Αιέμαλδξνο ηεο Υξπζνχπνιεο. Πξνώζεζε ππνζηεξηθηηθώλ δξάζεσλ θαη θαηαζθεπή ππνδνκώλ γηα ηελ πξνώζεζε πξνγξακκάησλ αγξνηνηνπξηζκνύ ζε όιε ηελ Πεξηθέξεηα. Σέηνηα ζα κπνξεί λα είλαη ηα έξγα αλάπιαζεο, έξγα αλαςπρήο, δηεπθφιπλζεο επηζθεςηκφηεηαο 20

Καβάια, 05-12-2014. Αξηζ. Πξση: 990. Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Κ. Γεψξγην Καξαζκάλε. Πξνο:

Καβάια, 05-12-2014. Αξηζ. Πξση: 990. Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Κ. Γεψξγην Καξαζκάλε. Πξνο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 12-01-2015. Αξηζ. Πξση: 32 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 12-01-2015. Αξηζ. Πξση: 32 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 207 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 207 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ Ρ.Θ.1379 ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Δηζήγεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικότερα προβλήματα τοσ Αγροτικού τώροσ - Γεωτετνικών:

Γενικότερα προβλήματα τοσ Αγροτικού τώροσ - Γεωτετνικών: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο.

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ππορ: Καβάια, 04-06-2013 Αξηζ. Πξση: 401 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ Θαβάια, 18-9-2015. Αξηζ. Ξξση: 596. Πξνο: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο. Κνηλ.: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο

ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ Θαβάια, 18-9-2015. Αξηζ. Ξξση: 596. Πξνο: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο. Κνηλ.: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Πξνο: ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ Θαβάια, 18-9-2015 Αξηζ. Ξξση: 596 Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΡΖΙ.: 2510 222942,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, Αξ. Ξξση. 9 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ. Ξξνο: Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε Α.Κ.Θ.

Θαβάια, Αξ. Ξξση. 9 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ. Ξξνο: Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε Α.Κ.Θ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ Ξξνο: Θαβάια, 13-1-2017 Αξ. Ξξση. 9 Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε Α.Κ.Θ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ;

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Λάξηζα, 8 Μαξηίνπ 2013 Βαζίιεο Μπέιιεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλαπηπμηαθήο Καξδίηζαο (ΑΝ.ΚΑ ΑΔ) Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεξγεηαθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 03-01-2012. Αξηζ. Πξση: 1050. Γήκν Νέζηνπ Σερληθή Τπεξεζία Πξεκεηήο Σ.Κ. 64200 - Υξπζνχπνιε Τπφςε θαο Εελά Μαξίαο. Πξνο:

Καβάια, 03-01-2012. Αξηζ. Πξση: 1050. Γήκν Νέζηνπ Σερληθή Τπεξεζία Πξεκεηήο Σ.Κ. 64200 - Υξπζνχπνιε Τπφςε θαο Εελά Μαξίαο. Πξνο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 20-05-2011. Αξηζ. Πξση: 393. Πξνο: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κνηλ.: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

Καβάια, 20-05-2011. Αξηζ. Πξση: 393. Πξνο: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κνηλ.: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα