ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Υλοποίησης του Προγράμμα τος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ» Δρά ση 2.8.3/3 του Ε.Π.ΑΝ Καθορισμός τελών Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών Έγκριση πρότασης: α) ένταξης του έργου «Α Αρ χαίο Θέατρο Λάρισας» στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έρ γων συντήρησης στερέωσης αναστήλωσης αποκατάστασης προστασίας ανάδειξης και β) συγκρότησης επιστημονικής επιτροπής του ίδιου έργου Έγκριση υπερωριών για το προσωπικό της Διεύθυν σης Ανάπτυξης Βιομηχανίας... 4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ν.Α. Μαγνησίας... 5 Έγκριση κανονισμού και άδεια σύστασης του αμοι βαίου κεφαλαίου «HSBC BALANCED STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» που θα διαχειρίζεται η εταιρεία HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3168/533 (1) Έγκριση Κανονισμού Υλοποίησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ» Δράση 2.8.3/3 του Ε.Π.ΑΝ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α/ ). 2. Τις διατάξεις των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/ ), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/ ) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) «Οργανισμός της ΓΓΒ», του άρθρου 21 του ν.2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της υπ αριθμ. 3584/ (ΦΕΚ 147/ Β/ ) Υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρμο διότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της ΓΓΒ». 3. Το π.δ. 27/ (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση Υπουρ γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο λογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 4. Το π.δ. 121/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 84/Α/ ). 5. Την υπ αριθμ. 7154/ απόφαση του Υπουρ γού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιο μηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουρ γείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ 655/Β/ ). 6. Το άρθρο 28 παρ. α του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 2438/1996 (ΦΕΚ 211/Α). 7. Τις διατάξεις του ν. 707/1977 (ΦΕΚ 273) όπως τρο ποποιήθηκε από τον 1472/1984 (ΦΕΚ 112), 1479/1984 (ΦΕΚ 145), 2000/1991 (ΦΕΚ 206), 2702/1999 (ΦΕΚ 70) και το π.δ. 159/1997 (ΦΕΚ 135). 8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1685/2000 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2000 για τη θέσπιση λεπτομερών κανό νων εφαρμογής του Κανονισμού ( ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσο αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρ θρωτικά ταμεία, όπως τροποποιήθηκε με τον 448/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύ σεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (L10/ ), έτσι όπως τροποποιήθηκε με τον υπ αριθμ. 364/2004 Κανονισμό (ΕΚ) της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2004 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ώστε να συμπεριλάβει τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη (L63/ ). 11. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, όπως ισχύει και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο Την υπ αριθμ. C (2001) 550 της απόφαση της ΕΕ με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρό γραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.).

2 7214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Την υπ αριθμ. Ε(2004) 5484/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία εγκρίνεται η Αναθεώρηση του Ε.Π.ΑΝ. 14. Την υπ αριθμ. Ε(2005) 5832/ απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη αναθεώρηση του ΕΠΑΝ. 15. Τις διατάξεις του ν.2860/2000 «Διαχείριση, Παρακο λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α). 16. Τις διατάξεις του ν. 2141/1996 σχετικές με τον «Εκ συγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανι σμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α/1996). 17. Τον ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/ ) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)». 18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο πρό γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 19. Την ανάγκη υλοποίησης της Δράσης 2.8.3/3 του Ε.Π.ΑΝ., αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση του Κανονισμού Υλοποίησης του Επιχει ρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (Ε.Π.ΑΝ.) Μέτρου 2.8 Δράση 2.8.3/3 «Ενίσχυση Επιχειρηματικότη τας ΡΟΜ». Η απόφαση αυτή και ο Κανονισμός (οδηγός) Υλοποίη σης του Προγράμματος, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής και του Κανονισμού Υλοποίησης του Προγράμματος αρχίζει από την ημε ρομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόγραμμα «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ» ΔΡΑΣΗ 2.8.3/3 του Ε.Π.ΑΝ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Α ΚΥΚΛΟΣ Άρθρο 1 Σκοπός Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού διέπουν την υλοποίηση του Α Κύκλου του προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ», του Μέτρου 2.8. του Επιχει ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.) που εγκρίθηκε με την απόφαση της ΕΕ C(2001) 550 της Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρημα τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 63% και από το Ελληνικό Δη μόσιο κατά 37%. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστή ριξη και προώθηση της Επιχειρηματικότητας στους ΡΟΜ πληθυσμούς μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφισταμένων επιχειρήσεων στους τομείς της μετα ποίησης του εμπορίου και των υπηρεσιών με έμφαση στις περιοχές των τόπων συγκέντρωσης και διαμονής των. Άρθρο 2 Αρχή Εφαρμογής Φορέας Υλοποίησης «Αρχή Εφαρμογής» του προγράμματος είναι το Υπουρ γείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Δι εύθυνση ΜΜΕ η οποία: παρακολουθεί και εποπτεύει τον τρόπο υλοποίησής του προγράμματος σύμφωνα με τον παρόντα Κανονι σμό εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης τη συγκρότηση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών. Φορέας Υλοποίησης» του προγράμματος είναι ο Ελ ληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.), ο οποίος έχει την ευθύνη της διαχείρισης και της παρακο λούθησης υλοποίησής του. Ειδικότερα, η ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. με βάση τις οδηγίες της ΓΓΒ/ΥΠΑΝ αναλαμβάνει: Την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερο μένων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Πρό γραμμα. Την εκτύπωση και διανομή του αναγκαίου υλικού. Την οργάνωση της απαραίτητης υποδομής και την παραλαβή, ταξινόμηση και καταχώριση των προτάσεων, τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την παροχή κάθε μέσου που απαιτείται για την πλήρη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος. Την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων στο πρόγραμμα με κατάλλη λους εισηγητές στα αρμόδια όργανα. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων, τη διεκπεραίωση των διαδι κασιών πληρωμής των δικαιούχων και την εισήγηση επί των θεμάτων αυτών στα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Όργανα υλοποίησης του προγράμματος 1. Επιτροπή Εποπτείας Η Επιτροπή Εποπτείας είναι 5μελής, ορίζεται με από φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β. και αποτελείται από υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εκ των οποίων τρεις (3) τουλάχιστον από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η Επιτροπή Εποπτείας έχει την ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης και εποπτείας του Προγράμματος. Ειδικότερα: Παρακολουθεί την όλη πορεία του προγράμματος και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονι σμού. Εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης επί όλων των ερωτημάτων που ανακύπτουν σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού του προγράμματος. 2. Αξιολογητές Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων προτάσεων δι ενεργούνται από αξιολογητές ή ομάδες αξιολογητών, οι οποίοι προέρχονται δια κληρώσεως από το Μητρώο Αξιολογητών που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, οι αξιολογηθείσες προτάσεις εισάγονται στη Γνωμο δοτική Επιτροπή. 3 Γνωμοδοτική Επιτροπή Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας του προ γράμματος, δημιουργούνται μία ή περισσότερες 3/με

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7215 λείς Γνωμοδοτικές Επιτροπές, οι οποίες ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η σύνθεση της (3μελούς) Γνωμοδοτικής Επιτροπής έχει ως ακολού θως: ένα μέλος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ένα μέ λος από την ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ και ένα μέλος από νόμιμους εκπροσώπους ΡΟΜ. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της γνω μοδότησης επί όλων των υποβαλλομένων προτάσεων, μετά την αξιολόγησή τους από τους Αξιολογητές. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει όταν παρευρίσκονται δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της. 4 Όργανα Ελέγχου και Πιστοποίησης Η Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. έχει την ευθύνη της διαδικασίας πιστοποιήσεων των έργων και των αντίστοιχων εκταμιεύσεων της δημόσιας χρηματοδότησης. Η πιστοποίηση των υποέργων πραγ ματοποιείται από όργανο ελέγχου που προέρχεται από ειδικό μητρώο το οποίο έχει συγκροτηθεί με αποφάσεις της Διοίκησης της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Οι αποφάσεις εκταμίευσης της δημόσιας χρηματοδό τησης υπογράφονται από τον αρμόδιο Δ/ντή της ΕΟΜ ΜΕΧ Α.Ε., και οι εγκρίσεις ολοκλήρωσης των υποέργων για την τελική εκταμίευση υπογράφονται από το Διευ θύνοντα Σύμβουλο μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Έργων. Οι αποφάσεις συγκρότησης των ανωτέρω οργάνων και οι αμοιβές των μελών τους ορίζονται με αποφάσεις του Δ/ντος Συμβούλους της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Άρθρο 4 Γενικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 1. Τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος είναι: Η προδημοσίευση του Προγράμματος Η δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα προγράμματα. Η πρόσκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία ανακοι νώνεται δια του τύπου. Η εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υπο βαλλομένων προτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η ένταξη με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης των προτάσεων που θα επιλεγούν στο πρόγραμμα σύμφωνα και με τους διατιθέμενους πόρους. 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα διατεθεί για την ένταξη των προτάσεων ανεξάρτητα από την περιφέ ρεια σύμφωνα με τη γενική κατάταξη όλων των προτά σεων. 3. Στην παραπάνω διαδικασία κατανομής δύναται να συμμετάσχουν μόνο οι προτάσεις που έλαβαν τουλά χιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας (50 βαθμοί με άριστα το 100). 4. Προτάσεις με βαθμολογία χαμηλότερη των 50 βαθ μών δεν μπορούν να τύχουν επιχορήγησης. 5. Για το πρόγραμμα «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ» ισχύει ο κανόνας De minimis (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001). Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις που δίδονται με τον κανόνα De minimis αθροιστικά σε μία τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τα Euro. 6. Τα παρεχόμενα με το πρόγραμμα αυτό κίνητρα έχουν την μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Η χρηματοδότηση, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών. Άρθρο 5 Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι ΡΟΜ (άνδρες γυναίκες). 2. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι γεννημένοι μέχρι και το Στο πρόγραμμα εντάσσεται το σύνολο των επι χειρηματικών δραστηριοτήτων των τομέων της μετα ποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού 4. Στο πρόγραμμα εντάσσονται προτάσεις που η νο μική μορφή τους θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ, Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός). 5. Σε περίπτωση σύστασης εταιρίας, απαραίτητη προϋ πόθεση είναι να μετέχουν στο κεφάλαιο δικαιούχοι κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, με ποσοστό 100%. 6. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων / εταίρων εκτός από Εταιρείες Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων και μέχρι ποσοστού 25% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου. 7. Οι δικαιούχοι πρέπει να αποδεικνύουν την κατά στασή τους με πιστοποίηση από την «Πανελλήνια Επιτροπή ΡΟΜ» που εξελέγη στη Θεσσαλονίκη στις Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση ανά κύκλο του προγράμματος. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισ σότερες από μία προτάσεις στο Μέτρο 2.8 του Ε.Π.ΑΝ., οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων. 9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι η μη απαγόρευση από την κειμένη νομοθεσία της εγκατάστασης και λειτουργίας της επι χείρησης στον προτεινόμενο χώρο. 10. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου πρέ πει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 6 Όρια προϋπολογισμών και Ποσοστό Χρηματοδότησης 1. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προ ϋπολογισμού των προτάσεων σε ΕΥΡΩ (μη περιλαμβα νομένου του Φ.Π.Α.), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης. Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπο ,00 λογισμού της πρότασης Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπο ,00 λογισμού της πρότασης 55% του συνολικού εγκε Ποσοστό Δημόσιας Χρημα κριμένου προϋπολογισμού τοδότησης της πρότασης Κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, τυχόν υπερβάσεις των παραπάνω ανωτάτων ορίων του συνο

4 7216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λικού προϋπολογισμού γίνονται δεκτές και δεν αποτε λούν λόγο μη εξέτασης της πρότασης. Σε καμία περί πτωση όμως ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παραπάνω όρια. 2. Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματο δότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογι σμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί και με Τραπεζικό δανεισμό. Αν οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, μπορούν για τη διευκόλυνσή τους, να απευθύνονται στο Ταμείο Εγγυο δοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), το οποίο αναλαμβάνει το τμήμα των εγγυήσεων που απαιτούνται για τη σύναψη του δανείου (Διεύθυνση ΤΕΜΠΜΕ: Λεωφ. Αμαλίας 26, Τηλ.: , Διαδι κτυακός τόπος: 3. Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθεί ας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρη ση της δημόσιας χρηματοδότησης σε τράπεζες, για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης δημόσιας χρηματοδότησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος ή για την παροχή εγγυητικής επιστολής που απαιτείται για την εκταμίευση προκαταβολής της επιχορήγησης. Άρθρο 7 Επιλέξιμες Δαπάνες 7.1 Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρα κάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών. 1 Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις 2 Διαμόρφωση Χώρων, Προβολή Προώθηση και Άλλες Δαπάνες Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία: Περιγραφή Επιλέξιμων Δαπανών 1 Εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις 1.1 Εξοπλισμός Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας: Παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων / υπηρε σιών. Μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης της παρα γωγικής διαδικασίας. Ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων. Εξοπλισμός διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου παραγωγής (όπως γερανογέ φυρες, ανυψωτικά μηχανήματα, καρότσια κ.λπ.). Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εμπορευμάτων. Εξοπλισμός περιορισμού της ρύπανσης (Συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αντιμετώ πισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλή των). Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας). Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισμι κό (S/W) που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή των προϊόντων ή την παροχή της υπηρεσίας. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου και περιφερεια κές συσκευές (fax, φωτοτυπικά μηχανήματα, τηλεφω νικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, scanners, και άλλα περιφερειακά υπολογιστών). Δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊ όντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια). Δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ρά φια, ντέξιον κ.λπ.). Δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού. 1.2 Ειδικές Εγκαταστάσεις Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν: Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστά σεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση). Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. χλοοτάπη τας αθλητικής εγκατάστασης) 2. Διαμόρφωση Χώρων, Προβολή Προώθηση, Άλλες δαπάνες 2.1 Διαμόρφωση Χώρων Η κατηγορία δαπανών αφορά: Διαμόρφωση διαρρύθμιση χώρων εργασίας όπως κατασκευή χωρισμάτων, επιχρίσματα, βαψίματα, και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων για τη χρησιμοποίησή τους στην προτεινόμενη επένδυση. Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστά σεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. Μεταφορά και εγκατάσταση των παραπάνω. 2.2 Προβολή Προώθηση Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες: Συμμετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών). Διαφημιστικής καταχώρησης σε ημερήσιες ή οικο νομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά/ εξειδικευμένα για το αντικείμενο περιοδικά Δημιουργίας λογότυπου. Σχεδιασμού και εκτύπωσης διαφημιστικών εντύ πων. Κατασκευής ιστοσελίδων για την προβολή της επι χείρησης στο διαδίκτυο (Internet). Δημιουργίας εφαρμογών πολυμέσων (CD ROM). Επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου της επιχεί ρησης. 2.3 Άλλες δαπάνες Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν αποκλει στικά μόνο τα παρακάτω: Μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας, δαπάνες πατεντοποίησης, πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιο κτησίας, πιστοποίησης προϊόντων ή υπηρεσιών.` Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου, δαπάνες έκδοσης άδειας εγκατά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7217 στασης και λειτουργίας). Ειδικότερα για την σύντα ξη του φακέλου υποψηφιότητας, η δαπάνη θα είναι επιλέξιμη και επιχορηγούμενη κατά 100% μέχρι του ποσού των 500 ευρώ. Για την εξέρευση σύνταξης του φακέλου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο νται στην Πανελλήνια Επιτροπή ΡΟΜ που εξελέγει στην Θεσσαλονίκη στις Δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επι χείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού Περιεχομένου). Επιπλέον διευκρινίζεται ότι: Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατη γορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη, εκτός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ. Δεν θεωρείται ως επιλέξιμη οποιαδήποτε άλλη δαπάνη πέραν των αναφερομένων κατηγοριών, όπως αναλύονται στην παραπάνω περιγραφή επιλέξιμων δα πανών. Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία προδημο σίευσης του προγράμματος (29/12/2006). Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνεται μετά την ημερομηνία προδημοσίευ σης του προγράμματος. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει τη Διοικητική απόφαση σχετικά με την έγκριση ή μη του σχεδίου. Ο εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του προγράμματος πρέπει να είναι καινούρ γιος. Για όλες τις δαπάνες, απαραίτητα παραστατικά θε ωρούνται τα εξοφλημένα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης μέχρι και τη συμπλήρωση πενταετίας (5ετίας) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης τελικής πιστοποίησης του έργου: διαπιστωθεί εγκατάλειψη του έργου κατά το στάδιο υλοποίησης του, εφόσον έχει εκπνεύσει η προθεσμία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην εγκριτική απόφαση και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για παράταση, η επιχείρηση μεταβιβάσει για οποιονδήποτε λόγο ή εκμισθώσει πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν επι χορηγηθεί χωρίς προηγούμενη έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής απόφασης, η εγκριτική απόφαση θεωρείται αυτοδικαίως ως ου δέποτε εκδοθείσα και η καταβληθείσα επιχορήγηση καθίσταται αμέσως απαιτητή στο σύνολό της. Δεν επιτρέπεται η πώληση ή μεταβίβαση της επι χείρησης ή αλλαγής της εταιρικής/ μετοχικής σύνθε σης χωρίς προηγούμενη έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής απόφασης, για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης τελικής πιστο ποίησης του έργου. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να διατηρείται το ίδιο ποσο στό συμμετοχής επιλέξιμων φορέων στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Η επιχείρηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να ενημε ρώνει για τα παραπάνω κάθε τρίτο με νόμιμο δικαίωμα πληροφόρησης (π.χ. τράπεζες, πιστωτές κ.λπ.). Η καταστρατήγηση των παραπάνω δεσμεύσεων επι φέρει αυτόματα την επιστροφή εντόκως του συνόλου της καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης. 7.2 Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών και οικονομικό τομέα δραστηριοποίησης Α/Α Επιλέξιμη Κατηγορία Δαπάνης Ανώτατα όρια επιχορη γούμενων Δαπανών ανά κατηγορία Εξοπλισμός και Ειδικές 1 Μέχρι ,00 Εγκαταστάσεις Διαμόρφωση Χώρων, 2 Προβολή Προώθηση Μέχρι ,00 και Άλλες Δαπάνες Στην κατηγορία εξοπλισμός περιλαμβάνονται επαγ γελματικά ή μικτής χρήσης μεταφορικά μέσα που είναι απαραίτητα για τη διακίνηση εμπορευμάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης με ανώτατο όριο ποσό ΕΥΡΩ. Η επιλογή του οικονομικού τομέα δραστηριότητας (μεταποιητικές ή λοιπές επιλέξιμες δραστηριότητες) εξαρτάται αποκλειστικά από το κύριο αντικείμενο δρα στηριότητας της επιχείρησης. Άρθρο 8 Υποβολή Προτάσεων 8.1 Απαιτούμενα δικαιολογητικά Κατά την υποβολή των προτάσεων, μαζί με την αίτηση και το έντυπο υποβολής της πρότασης (επιχειρηματικό σχέδιο) υποβάλλονται υποχρεωτικά όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά. Α/Α Δικαιολογητικά για υποβολή της πρότασης Για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο: Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήμα τος (Ε1) ή/και αντίστοιχο εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους 2006 (χρήση 2005), ή αντί στοιχη επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του 1 ν. 1599/1986 ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δή λωσης ή βεβαίωση της ΔΟΥ ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. Υπεύθυνη Δήλωση Επικυρωμένη του άρθρου 8 2 του ν.1599/1986 για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυ 3 νομικής ταυτότητας κάθε συμμετέχοντος δικαι ούχου (φυσικό πρόσωπο) Προσφορές προτιμολόγια τιμοκατάλογοι και φυλλάδια Τεχνικών χαρακτηριστικών και λοιπών στοιχείων του μηχανολογικού εξοπλισμού και των επαγγελματικών μεταφορικών μέσων. Για 4 τις δαπάνες των εγκαταστάσεων, των λοιπών δαπανών και των πάσης φύσεως κτιριακών ερ γασιών και ιδιοκατασκευών αρκεί η υποβολή τεκμηριωμένου προϋπολογισμού, ανά περίπτω ση. Πιστοποίηση καταγωγής τους από την «Πανελ 5 λήνια Επιτροπή ΡΟΜ» που εξελέγη στη Θεσσα λονίκη στις 25/12/ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

6 7218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση συμμετοχής εταιριών παροχής επιχει ρηματικού κεφαλαίου και μέχρι ποσοστού 25% του με τοχικού/ εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται η προσκόμιση καταστατικού, δήλωση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα και συμφωνίας με όλα τα στοιχεία του φακέλου της πρότασης. Στο έντυπο υποβολής πρότασης συμπληρώνεται η ενσωματωμένη επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 το ν.1599/1986 (μία για κάθε ένα φυσικό πρό σωπο που συμμετέχει στην πρόταση), στην οποία θα αναφέρει ότι: i. τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα του φακέ λου υποψηφιότητας είναι πλήρη, ακριβή και αληθή ii. το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος του δεν θα χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα. iii. δεν συμμετέχει σε άλλη πρόταση στο Μέτρο 2.8 του Ε.Π.ΑΝ. iv. Αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών. 8.2 Υποβολή Προτάσεων Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας υποβάλλονται ή απο στέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16, Αθήνα με την ένδειξη: «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ» Ο Φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως συμπληρωμένα τα παρακάτω: 1. την Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα/ Έντυπο Υποβολής της Πρότασης (Επιχειρηματικό Σχέδιο) 2. τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά με την σειρά που περιγράφονται στην Παράγραφο 8.1. Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν ένα πρωτότυπο φάκελο υποψηφιότητας και προαιρετικά θα υποβάλλουν σε δισκέτα το συμπληρωμένο έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προτά σεων, δεν επιτρέπεται η προσκόμιση φακέλων. Άρθρο 9 Κριτήρια επιλογής προτάσεων Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Οι γνώσεις των υποψηφίων που σχετίζονται με το αντικείμενο της 1 επένδυσης (εκπαίδευση, κατάρτι ση, επιμόρφωση) Η προηγούμενη εμπειρία και ειδι 2 κότερα η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Η πληρότητα και η σκοπιμότητα 3 του επιχειρηματικού σχεδίου Ο αριθμός των τέκνων της οικο 4 γένειας των υποψήφιων Συντελεστής Βαρύτητας 10% 25% 40% 25% 100% Κριτήριο 1: Γνώσεις των υποψηφίων που σχετίζονται με το αντικείμενο της επένδυσης (εκπαίδευση, κατάρ τιση, επιμόρφωση) Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση της τεκμηριω μένης γνώσης των υποψηφίων (εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση). Οι γνώσεις των υποψηφίων τεκμηριώνο νται με τίτλους σπουδών που περιέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας. Α. Επίπεδο Εκπαίδευσης Ανώτατη Ανώτερη Εκπαίδευση 50 Τεχνική Εκπαίδευση 40 Λύκειο Γυμνάσιο 30 Δημοτικό Καμία τεκμηρίωση 20 Κριτήριο 2: Η προηγούμενη εμπειρία και ειδικότερα η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση της τεκμη ριωμένης εμπειρίας των υποψηφίων. Η εμπειρία των υποψηφίων τεκμηριώνεται με ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, πτυχία, φορολογικές δηλώσεις οικογενειακής επιχείρησης (στις περιπτώσεις απασχό λησης σε οικογενειακή επιχείρηση), ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης και επικυρωμένης Υπεύ θυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου για την εμπειρία του. Α. Έτη εμπειρίας Μεγαλύτερη των 5 ετών τεκμηριωμένη 50 Μεγαλύτερη των 2 ετών τεκμηριωμένη ή 40 Εργασία σε οικογενειακή επιχείρηση Μικρότερη των 2 ετών τεκμηριωμένη 20 Κριτήριο 3: Η πληρότητα και η σκοπιμότητα του επι χειρηματικού σχεδίου Αφορά στην εξέταση και αξιολόγηση των ακόλου θων στοιχείων: αρτιότητα και πληρότητα του τεχνικού σχεδιασμού της πρότασης, εφικτότητα του χρονοδια γράμματος, συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, τεχνολο γικός και καινοτομικός χαρακτήρας της προτεινόμενης επένδυσης, αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, συσχέτι ση με πρότυπα παραδοσιακού πολιτισμού της χώρας. Κριτήριο 4: Ο αριθμός των τέκνων της οικογένειας των υποψηφίων τέκνα βαθμοί τέκνα βαθμοί τέκνα 5 και άνω 100 βαθμοί Άρθρο 10 Διαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων 1. Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογη τικών Η Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και στον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμε τοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 8 του παρόντος Κανονισμού. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψουν ελλείψεις εγγράφων, ενημερώνεται αμέσως ο ενδιαφε ρόμενος, ο οποίος υποχρεούται εντός 10ημέρου από την λήψη της κοινοποίησης, να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Παρεχομένης άπρακτης της προθεσμί ας αυτής ή σε περίπτωση που και τα νέα στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή, και γενικότερα στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέ σεις επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου, η αίτηση διαβιβάζεται από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. στην Επι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7219 τροπή Εποπτείας Προγράμματος η οποία εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης, είτε την απόρριψη του Επι χειρηματικού Σχεδίου, είτε τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι προτάσεις που απορρίπτονται σε αυτό το στάδιο τίθενται στο αρχείο και ενημερώνονται άμεσα οι ενδιαφερόμενοι από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Οι υπόλοιπες προτάσεις προχωρούν προς αξιολόγηση. 2. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προτάσεων Οι προτάσεις που δεν τέθηκαν στο αρχείο εξετάζο νται στη συνέχεια από αξιολογητές, στους οποίους η αξιολόγηση ανατίθενται με κλήρωση. Κάθε πρόταση αξιολογείται από ένα αξιολογητή. Οι προτάσεις βαθ μολογούνται με βάση τα κριτήρια του άρθρου 9 του παρόντος, ακολουθώντας τα πολλαπλάσια του 10 στην αριθμητική κλίμακα Γνωμοδότηση Οι αξιολογηθείσες προτάσεις εισάγονται στη Γνωμο δοτική Επιτροπή η οποία λαμβάνοντας υπόψη τα στοι χεία του φακέλου, τη σχετική αξιολόγηση βαθμολογεί την πρόταση με βάση τα κριτήρια του άρθρου 9 του παρόντος, ακολουθώντας επίσης τα πολλαπλάσια του 10 στην αριθμητική κλίμακα Ένταξη των προτάσεων Μετά την παραπάνω διαδικασία εξέτασης των προτά σεων, συνάγεται η τελική βαθμολογία των προτάσεων που προκύπτει με πολλαπλασιασμό της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου κατά το στάδιο της γνωμοδότησης με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Στη συνέχεια, οι προτάσεις σύμφωνα με τη βαθμολο γία που έχουν συγκεντρώσει κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. Οι προτάσεις που έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία >= 50 βαθμών και δεν έχουν συμπεριληφθεί στον πα ραπάνω Πίνακα διότι δεν επαρκεί ο διαθέσιμος προϋ πολογισμός, θεωρούνται επιλαχούσες και καταρτίζεται πίνακας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Η ένταξή τους θα είναι δυνατή με την προϋπόθεση εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων. Ο παραπάνω πίνακας συντάσσεται με μέριμνα του φο ρέα υλοποίησης και αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύ θυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης για έκδοση σχετικής απόφασης. Ακολούθως, ο φορέας υλοποίησης ενημερώ νει όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με σχετικές εγκριτικές ή απορριπτικές αποφάσεις, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Άρθρο 11 Χορήγηση προκαταβολής Μετά την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης υπα γωγής του έργου στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 50% της δημόσιας χρηματοδότησης, (εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή με διάρκεια ισχύος μέχρι την πιστοποίηση του έργου και την κα ταβολή ολόκληρης της Δημόσιας Χρηματοδότησης. Η εγγυητική επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά την πιστο ποίηση του 50% του οικονομικού και φυσικού αντικει μένου του έργου). Άρθρο 12 Παρακολούθηση Έργου Τρόπος Χρηματοδότησης 1. Η πορεία υλοποίησης των έργων θα γίνεται μέσω εκ θέσεων προόδου που υποβάλουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι. Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται από την επι χείρηση προς την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. σταδιακά (σε 2 φάσεις) καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Εκθέσεων Προόδου ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 12μήνες ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Μετά την υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του οικονομικού αντι κειμένου του έργου Μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονο μικού αντικειμένου του έργου, την επίτευξη των στόχων και την έκδοση άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας ή απαλλακτικό αδείας λειτουργίας ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ Αναλυτική Έκθεση Προόδου Τελική Έκθεση ολοκλήρωσης αντικειμένου Εφόσον ο Επιχειρηματίας το επιθυμεί οι δύο φάσεις μπορούν να συμπτυχθούν σε μία. Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των έργων θα πραγματοποιείται μέσω Φυσικών και Οικονομικών πι στοποιήσεων, που θα διενεργούνται από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης θα γίνει σταδιακά σε δύο (2) φάσεις ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου. Το έργο θεωρείται ολοκληρω μένο εφόσον α) πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, β) εγκριθούν οι δαπάνες (οικονομική πιστο ποίηση), με βάση τις ανωτέρω προβλεπόμενες αναλυ τικές εκθέσεις, γ) κατατεθούν όλες οι απαιτούμενες νόμιμες άδειες που αφορούν στο έργο της επένδυσης και δ) έχει αρχίσει η λειτουργία της επιχείρησης. 2. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανά φάση παρουσι άζεται στον ακόλουθο Πίνακα. ΦΑΣΕΙΣ Υλοποίησης Έργου Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ Καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης Πιστοποιηθέν Έργο Πιστοποίηση τουλάχι στον του 30% 60% του οικονομικού αντι κειμένου του έργου Πιστοποίηση ολοκλή ρωσης του φυσικού και οικονομικού αντι κειμένου, πιστοποίη ση των στόχων του έργου και έκδοση της άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας ή απαλλακτικό αδείας λειτουργίας Ποσοστό Κατα βολής Δημόσιας Χρηματοδότησης 30% 60% (ανάλογα με το υλοποιηθέν οικονομικό αντικείμενο) το υπόλοιπο της επιχορήγησης

8 7220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου θα πρέπει να υπάρχουν εξοφλημένα παραστατικά. Οι εξοφλήσεις θα πρέπει να γίνονται με μετρητά ή με επιταγές της επιχείρησης δικαιούχου μη επιτρεπομένης της εξόφλησης δαπανών με επιταγές τρίτων. Εξοφλήσεις κάτω των ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) μπορεί να γίνονται απευθείας στον προμηθευτή με μετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαρι ασμών. Εξοφλήσεις άνω των ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέχρι ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) πρέπει να γίνονται μόνο με επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Για ποσά από ευρώ και άνω η εξόφληση (τμη ματική ή ολική) παραστατικών γίνεται μέσω τραπεζι κού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή της ίδιας της επιχείρησης (παρ. 5, άρθρο 16 του ν.2992/2002, ΦΕΚ 54/Α/ και υπ αριθμ /202/0015/ΠΟΛ. 1127/ διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών). Η αποπληρωμή του έργου (καταβολή του υπολοίπου 50%) γίνεται με την πιστοποίηση της επίτευξης του στόχου που είναι: Εκκίνηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας που πιστοποιείται με την προσκόμιση τιμολογίων πώλη σης. 3. Για το σύνολο των δαπανών του έργου, η δικαι ούχος επιχείρηση τηρεί βιβλία και στοιχεία που προ βλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύει. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τη ρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα καθ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος. 4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στην ενι σχυόμενη επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε Τράπεζες για την παροχή βρα χυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. 5. Για την πιστοποίηση του έργου και την καταβολή της α δόσης της επιχορήγησης (α φάση), υποβάλλε ται από τη δικαιούχο επιχείρηση προς την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. αίτηση, όπου θα γίνεται αναλυτική καταγραφή της προόδου του έργου. Σχετικό υπόδειγμα θα αποσταλεί στις δικαιούχους επιχειρήσεις, όπου θα γίνεται αντιστοίχηση κάθε επί μέρους εγκεκριμένης δαπάνης με αντίστοιχα εξοφλημέ νο παραστατικό (τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμών κ.λπ.), καθώς και επισύναψη αντιγράφων των εξοφλημένων παραστατικών. Την αίτηση της παραπάνω παραγράφου θα συνοδεύ ουν επίσης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Αν πρόκειται για εταιρία, το καταστατικό σύστασης και οι τυχόν τροποποιήσεις του. Πρόσφατη βεβαίωση του τμήματος Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του αρμό διου Πρωτοδικείου κατά περίπτωση, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για πτώχευση ούτε έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού πέραν των τροποποιήσεων που υποβάλλονται. Στις περιπτώσεις τραπεζικού δανεισμού, απαιτείται αντίγραφο δανειακής σύμβασης και βεβαίωση εκταμί ευσης από την τράπεζα. Σε περίπτωση εκχώρησης της επιχορήγησης απαιτείται σύμβαση ενεχυριάσεως απαι τήσεως, εξουσιοδότηση της Τράπεζας για την είσπραξη της επιταγής και απόδειξη παραλαβής της επιταγής υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπροσώπους της Τράπεζας. Αντίγραφο πρόσφατου πρακτικού Δ.Σ. εφόσον η επιχείρηση είναι Ανώνυμη Εταιρεία, με το οποίο εξου σιοδοτείται εκπρόσωπος για την είσπραξη της δόσης. Για τις λοιπές επιχειρήσεις απαιτείται νόμιμη εκπρο σώπηση. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της επι χείρησης. Πιστοποιητικό εγγραφής στο αντίστοιχο επιμελη τήριο. Για την καταβολή της β δόσης της επιχορήγησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου με όλες τις επί μέρους ενέργειες που θεωρήθηκαν επιλέξιμες και αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση ή τις τυχόν τροποποιήσεις της. Απαιτείται επίσης η προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή άδειας λει τουργίας ή απαλλακτικό άδειας λειτουργίας ή άλλες υποχρεωτικές άδειες που εκδίδονται από Υπηρεσίες, όπως Υπηρεσίες Τουρισμού, Δήμος κ.λπ. Επίσης, απαι τούνται τα στοιχεία που πιστοποιούν την επίτευξη των στόχων του Εγκριθέντος Επιχειρηματικού Σχε δίου. Η διαδικασία ακολουθεί τα βήματα που αναφέ ρονται και για την α δόση της επιχορήγησης στις προηγούμενες παραγράφους. Είναι δυνατόν να συγχωνευθούν οι παραπάνω ανα φερόμενες φάσεις εφόσον ισχύουν οι σχετικές προϋ ποθέσεις. 6. Σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έρ γου είναι τελικά μικρότερη της εγκριθείσης, η δημόσια χρηματοδότηση θα υπολογισθεί επί του πραγματοποι ηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου (με ελάχιστο κόστος ΕΥΡΩ). Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης για καταβολή της β (τελικής) δόσης μετά τη λήξη της διάρκειας υλο ποίησης του έργου, ο φορέας υλοποίησης διενεργεί αυτοδίκαια έλεγχο προς διαπίστωση της ολοκλήρωσης ή μη του έργου και των στόχων του προγράμματος, και εισηγείται αρμοδίως. 7. Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τους ελέγχους ότι δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος κανονισμού και της εγκριτικής απόφασης, αναστέλλεται η πλη ρωμή των δόσεων και το θέμα παραπέμπεται στην Επιτροπή Εποπτείας, η οποία εισηγείται στον Υπουρ γό Ανάπτυξης για την απένταξη από το Πρόγραμμα και την επιστροφή από την δικαιούχο επιχείρηση του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που έχει καταβληθεί, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμι μων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής της χρηματοδότησης αποτε λούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια ΔΟΥ. * *

9 ΦΕΚ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7221 Άρθρο 13 Διαδικασίες έγκρισης μεταβολής επενδυτικού σχεδίου ή άλλων μεταβολών 1. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίη σης της εγκριτικής απόφασης που αφορά αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 2. Η δικαιούχος επιχείρηση μπορεί να ζητήσει αναδι άρθρωση του προϋπολογισμού της πρότασης, εφόσον η τροποποίηση συντελεί στην επίτευξη ή βελτίωση των στόχων. Τροποποιήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των έργων και δεν αφορούν ουσιώδεις μεταβολές στο εγκριθέν επιχειρηματικό σχέδιο (αλ λαγή επωνυμίας αλλαγή εταιρικής σύνθεσης, αλλαγή έδρας της επιχείρησης εντός της ίδιας περιφέρειας, αλλαγή εξοπλισμού πληροφορικής, όπως Η/Υ, scanner, και εκτυπωτών, αλλαγή προμηθευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών των μηχα νημάτων, αιτήματα αλλαγής εξοπλισμού χωρίς ουσι ώδη μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, εσωτερικές μεταφορές κονδυλίων μεταξύ επιλέξιμων ενεργειών, αιτήματα αλλαγής χρηματοδοτικού σχήμα τος του έργου, στα πλαίσια πάντοτε του κανονισμού του προγράμματος, 4μήνες παρατάσεις εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% του έργου σύμφωνα με τον Κανο νισμό του Προγράμματος), γίνονται με απόφαση της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ. Οι λοιπές τροποποιήσεις, εγκρίνονται από τον Υπουρ γό Ανάπτυξης μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επο πτείας. Με την ολοκλήρωση του έργου είναι δυνατόν να γί νουν αποδεκτές τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, εφόσον η τροποποίηση συντελεί στην επίτευξη ή βελ τίωση των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και τηρούνται οι λοιποί όροι του παρόντος. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπο γραφής της εγκριτικής απόφασης. 3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το εγκεκριμένο έργο θα απεντάσσεται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μη επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες Επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνο τροφία, θήρα, δασοκομία, αλιεία, ορυχεία, λατομεία) Δραστηριότητες που δεν ενισχύονται από τον κα νόνα de minimis* Επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο νυχτερινές ώρες Επιχειρήσεις με τυχερά παιχνίδια, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια Επιχειρήσεις με αντικείμενο την παροχή πνευμα τιστικών αστρολογικών υπηρεσιών καθώς και των γραφείων συνοικεσίων Επιχειρήσεις προσφοράς αλκοολούχων ποτών (μπαρ) Οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τα σωματεία και οι ενώσεις Οι επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δρα στηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου. *Κανόνας de minimis (1) Στο κλάδο ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ (παραγωγή, επεξερ γασία ή εμπορία), επιλέξιμες είναι μόνο οι δραστηριό τητες του πίνακα Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α Επιλέξιμες Δραστηριότητες κλάδου ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Α Παγωτά Β Αρτοποιία, νωπά είδη ζαχαροπλαστικής Γ Παξιμάδια και μπισκότα, διατηρούμενα είδη ζαχαροπλαστικής Δ Κακάο, σοκολάτα και ζαχαρωτά Ε Μακαρόνια, λαζάνια, κουσκούς και παρόμοια ζυμαρικά ΣΤ Υποκατάστατα καφέ. Συμπυκνώματα και εκχυλί σματα καφέ και τσαγιού. Αφεψήματα βοτάνων. Ζ Αρτύματα και καρυκεύματα (κέτσαπ, σάλτσες, μουστάρδα, μαγιονέζα) Η Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατρο φής και διαιτητικών τροφών (διαιτητικές τρο φές, παιδικές τροφές) Θ Σούπες, ζωμοί Ι Μεταλλικά νερά και αναψυκτικά (Εξαιρείται η παραγωγή και εμπορία χυμών από φρούτα και λαχανικά) (2) Στον κλάδο ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ επιλέξιμες είναι όλες οι δραστηριότητες, πλην της νηματοποίησης λιναριού και κάνναβης. (3) Οι δραστηριότητες του κλάδου ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑ ΠΝΟΥ δεν είναι επιλέξιμες. (4) Επιχειρήσεις του ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ δεν ενι σχύονται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2007 Αριθμ. Φ2 670 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ F (2) Καθορισμός τελών Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη Α) Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση Κυβερνητικά Όργανα». Β) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α) όπως αντι καταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α). Γ) Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ». Δ) Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου». Ε) Την υπ αριθμ. Δ.15/Α/Φ19/ΟΙΚ.4040/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ ξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου (ΦΕΚ 249/Β/ )». ΣΤ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τα τέλη του Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου των Μέτρων και Σταθμών και εν γένει μετρι κών οργάνων που προορίζονται ή χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές ως κατωτέρω:

10 7222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α Είδη οργάνων * ΕΥΡΩ * ΕΥΡΩ Α ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ Τέλη Αρχικού Ελέγχου Τέλη Περιοδικού Ελέγχου 1 Μέτρα μήκους (ξύλινα ενός ή δύο μέτρων) 0,50 0,40 2 Σταθμά χάλκινα και χυτοσιδηρά (άνω των 20 γραμμαρίων) 0,50 0,40 3 Δοχεία λιανικής πωλήσεως υγρών 0,50 0,40 4 Στατήρες Παλάτζες 1,70 1,30 5 Ζυγοί αμφοτεροβαρείς επιτραπέζιοι 1,70 1,30 6 Αυτόματοι μετρητές γάλακτος (μέχρι 20 κιλών) 2,50 1,70 7 Αυτόματοι μετρητές ελαίου 3,00 2,50 8 Ζυγοί αυτόματοι και ημιαυτόματοι επιτραπέζιοι ή κρε μαστοί 8,50 6,50 9 Ζυγοί αυτόματοι δαπέδου 13,00 8,50 10 Πλάστιγγες κοινές δεκαδικές και επίπεδες 8,50 6,50 11 Πλάστιγγες κοινές εκατονταδικές 8,50 6,50 12 Γεφυροπλάστιγγες μέχρι 30 τόννων 34,00 16,50 13 Γεφυροπλάστιγγες πάνω από 30 τόννους 57,00 29,00 Β ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Αντλίες πεζοδρομίου παροχής υγρών καυσίμων και υγρα Τέλη Αρχικού Ελέγχου Τέλη Περιοδικού Ελέγχου ερίου για τροχοφόρα οχήματα (ανά ακροσωλήνιο) α) βενζίνης SUPER 13,00 8,50 14 β) βενζίνης ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 13,00 8,50 γ) πετρελαίου DIESEL 13,00 8,50 δ) βενζίνης μετά μείγματος ορυκτελαίου 13,00 8,50 ε) υγραερίου 13,00 8,50 15 Αντλίες μετρητές βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων 20,00 17,00 16 Μετρητές ροής υγρών καυσίμων 17,00 13,00 17 Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών 17,00 13,00 18 Αυτόματες συσκευές μετρήσεως επανωδερμάτων 13,00 8,50 Απαλλάσσονται της καταβολής των τελών Αρχικού και Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι Κοινότητες), οι Λιμενικοί Οργανισμοί και τα Λιμενικά Ταμεία. Η απόφαση αυτή ισχύει από Από της ημερομηνίας αυτής η υπ αριθμ. Φ2 547/ (ΦΕΚ 456/Β/ ) σχετική απόφαση καταργείται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ F Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ15/9886/467 (3) Έγκριση πρότασης: α) ένταξης του έργου «Α Αρχαίο Θέατρο Λάρισας» στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσε ων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων συντή ρησης στερέωσης αναστήλωσης αποκατάστασης προστασίας ανάδειξης και β) συγκρότησης επι στημονικής επιτροπής του ίδιου έργου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το π.δ. 191/2003 «Περί Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 146/Α/ ). 3. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/ (ΦΕΚ 743/Β/ ) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών». 4. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 5. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/15455/715/ Υπουργική απόφαση «Περί κριτηρίων ένταξης αρχαιο λογικών έργων στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. 6. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιο λογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 45/ πράξη του, αποφασίζουμε:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του ν. 2021/1992 άρθρο 7 «Ταμείο Διαχεί ρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 36 Α ). Α) Εγκρίνουμε την ένταξη στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώ σεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων συντήρησης στερέωσης αναστήλωσης αποκατάστασης προστασίας ανάδειξης του έργου «Α Αρχαίο Θέατρο Λάρισας» και Β) Εγκρίνουμε τη συγκρότηση επιστημονικής επι τροπής του ίδιου έργου, αποτελούμενης από τρεις (3) αρχαιολόγους, δύο (2) αρχιτέκτονες, ένα (1) συντηρητή αρχαιοτήτων και ένα (1) πολιτικό μηχανικό. Από τις διάταξης της παρούσας απόφασης δεν προκύ πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ F Αριθμ. οικ. 283 (4) Έγκριση υπερωριών για το προσωπικό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Βιομηχανίας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 περί υπερωριακής εργασίας. 3. Την υπ αριθμ. οικ. 282/ απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε συνεργείο υπαλλήλων της Διεύ θυνσης Ανάπτυξης Βιομηχανίας που απασχολούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών. 4. Την ανάγκη αντιμετώπισης των υπηρεσιακών ανα γκών για έλεγχο στα καταστήματα του Νομού Ημαθίας επί των Νομίμων Προδιαγραφών Προϊόντων (ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικά είδη, παιχνίδια κ.λπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κοινοποιήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης / Γ.Γ. Βιομηχανίας καθώς και τη διεκπεραίωση Αδειών Εγκαταστάσεως και Λειτουργίας Βιομηχανιών Βιοτεχνι ών και καταχώρηση Ανελκυστήρων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας απο γευματινής σε 860 συνολικά ώρες για τους Κουριδάκη Νικόλαο, Γαβρά Ιωακείμ, Σαχινίδη Κων/νο, Μαυρόπου λο Θεμιστοκλή και Μπονάνου Μαρία υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Βιομηχανίας για το χρονικό διάστημα από έως , προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, συνο λικής δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.648,80 ). Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0511 και υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της Ν.Α. Ημαθίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθμ. 270 Βέροια, 8 Φεβρουαρίου 2007 Ο Νομάρχης ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ F (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ν.Α. Μαγνησίας. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ α) Του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης». β) Του άρθρου 15 παραγ. 18, εδαφ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.». γ) Του άρθρου 18 του ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μι σθολογίου» όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998. δ) Του άρθρου 25 παραγ. 7 του ν. 2738/1999 «Συλλογι κές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.». 2. Την ανάγκη της έγκαιρης σύνταξης και προώθη σης για υλοποίηση των Ν.Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΑ/3, ΚΑΠ, κ.λπ.), την έγκαιρη προώθηση των διαδικασιών σύνταξης του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Μαγνησίας εν όψει του ΔΈΣΠΑ και την έγκαιρη υποβολή προτάσεων (Τεχνικά Δελτία κ.λ.π.) για άμεση ένταξη στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ Κ.Π.Σ. και Δ ΕΣΠΑ. 3. Το γεγονός ότι για τη διεκπεραίωση των ανω τέρω εργασιών θα απαιτηθεί απασχόληση των υπαλ λήλων της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία τους, απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση (200) ωρών από μέχρι για κάθε υπάλληλο πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας σε 5 υπαλλήλους της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Ν.Α. Μα γνησίας για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και θα βαρύνουν τον Φορέα /072 ΚΑΕ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 9 Φεβρουαρίου 2007 Ο Νομάρχης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ F Αριθμ. 494 (6) Έγκριση κανονισμού και άδεια σύστασης του αμοιβαί ου κεφαλαίου «HSBC BALANCED STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» που θα διαχειρίζεται η εταιρεία HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ. ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ( Απόφαση 54/ του Γενικού Διευθυντή) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 12 και 13 του ν. 3283/ 2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφα λαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /210/ ). 2. Την υπ αριθμ. 14/379/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Με ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπο γραφής «Με εντολή Δ.Σ.» στην Εκτελεστική Επιτροπή, στο Γε νικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β /674/ ). 3. Την υπ αριθμ /Β.903/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαμόρφω ση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β /1492/ ). 4. Τις από και επιστολές της δια χειρίστριας εταιρείας HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ με το υποβληθέν σχέδιο κανονισμού του νέου αμοιβαίου

12 7224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κεφα λαίου και την από επιστολή του θεμα τοφύλακα HSBC BANK PLC. 5. Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Χορήγη σης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει: Εγκρίνει τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου «HSBC BALANCED STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» και παρέχει άδεια για τη σύστασή του. Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο θα διαχειρίζεται η εταιρεία HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ και θεματοφύλακας θα είναι η εταιρεία HSBC BANK PLC. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2007 Με εντολή Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΜΕΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009» ΣΤΟΧΟΣ Χρηματοδότηση πολύ μικρών υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων για την κάλυψη άμεσων μικρών αλλά και στρατηγικής σημασίας αναγκών. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΜΕΤΟΙΚΩ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΜΕΤΟΙΚΩ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΜΕΤΟΙΚΩ» Στόχος Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, η ενίσχυση της ανάπτυξης των περιφερειακών / τοπικών οικονομιών μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προδηµοσίευση Προγράµµατος Προδηµοσιεύθηκε στις 4/3/2009 ο Κανονισµός του Προγράµµατος «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών». Αναµένεται η προκήρυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρώστε τα Βιογραφικά όλων των φορέων (εταίρων) και τοποθετήστε τα στο τέλος του επιχειρηµατικού σχεδίου.

Συµπληρώστε τα Βιογραφικά όλων των φορέων (εταίρων) και τοποθετήστε τα στο τέλος του επιχειρηµατικού σχεδίου. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Οι οδηγίες που ακολουθούν αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τους σπουδαστές/τριες στην παρουσίαση της επιχειρηµατικής τους ιδέας σε µορφή business plan Στόχος είναι να δοθεί ένας ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο (κανονισμός) χρηματοδότησης επιχειρήσεων

Μοντέλο (κανονισμός) χρηματοδότησης επιχειρήσεων Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» Πράξη: «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν. Ξάνθης» Δράση 15 : Παροχή συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Α.Π.: οικ.107886/569 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών»

«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» Τηλ. : 210.52.45.141 2, Fax: 211.740.67.81, e-mail: info@valuedel.gr Περίληψη Προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» 2009 Λ. Αλεξάνδρας 62, 11473 Α θ ή ν α ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΓΩΝ) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ 1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000 ΣΚΟΠΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»

Περίληψη Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Περίληψη Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Μάρτιος 2009 Λ. Αλεξάνδρας 62, 11473 Α θ ή ν α Τηλ. : 210.52.45.141 2, Fax: 211.740.67.81, e-mail: info@valuedel.gr «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Θέλεις να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση περιορίζοντας το ρίσκο και αξιοποιώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση; Προκηρύχθηκε το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 301/1026 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές B-Economics Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΕΛ. 6 ΑΘΗΝΑ 14.10.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα Απρίλιος 2015 Σύντομη Περιγραφη ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 108 Nikou Pattichi

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 135405/690 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 ΤΚ 101 92 Πληροφορίες : Μ. Πετρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/25258/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου Μαρία Κονέ Συμβ. Επιχειρήσεων ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαιούχοι Νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα