ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ H /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ H /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΗΛ. ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Λάρισα, 1 /10/2013 Αρ. Πρωτ.: 6138/οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Π.Π. & Υ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Καλλιθέας 7-ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ.: , ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: Fax: Web: Πληροφ.: κ.μουσµούλης Τηλ. : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ άνευ ΦΠΑ: ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (23%): ,50 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ΟΧΙ ΕΙΓΜΑ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ H /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης»,όπως ισχύει. 2. Το Π (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» 4. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 5. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247 / ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 1

2 6. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» 7. Την αριθµ /739 (ΦΕΚ Β 1291/ ) Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 8. Την αριθ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ Β 1789/ ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95» 9. Το άρθρο 26 του Ν (ΦΕΚ 226/Α'/ ) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 11. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 & 7 του Ν. 2882/ «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, όπως ισχύει. 12. Την µε αριθµό 1014/2013 (Πρακτικό 26/ ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών πιστοποιηµένων εκτιµητών για την σύνταξη εκθέσεων εκτίµησης των προς απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή έργων της /νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα Ευρώ (34.250,00 ) άνευ ΦΠΑ και σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά Ευρώ και πενήντα λεπτών (42.127,50 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (23%). Οι προσφορές αφορούν την ανά έργο παρεχόµενη υπηρεσία. Καταληκτική ηµεροµηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών: Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. στα Γραφεία της /νσης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, Καλλιθέας 7 Λάρισα- 2 ος όροφος). Τεύχη του ιαγωνισµού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Ηµεροµηνία, ώρα διεξαγωγής και τόπος διενέργειας του διαγωνισµού: Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. στα Γραφεία της /νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, Καλλιθέας 7 Λάρισα- 2 ος όροφος). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας του διαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από την αρµόδια Επιτροπή που ορίστηκε για το σκοπό τούτο µε την µε αριθµό: 1014/2013 (Πρακτικό 26/ ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας. 2

3 Περιεχόµενα ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...4 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...6 ΑΡΘΡΟ 3 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ...6 ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...9 ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ...10 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ...11 ΑΡΘΡΟ 7 - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...13 ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...15 ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ...15 ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ...16 ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ...16 ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ...16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3

4 ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Το κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο του διαγωνισµού. ΜΕΙΟ ΟΤΕΣ Οι υποψήφιοι, των οποίων η οικονοµική προσφορά έχει τη χαµηλότερη συνολικά τιµή για την σύνταξη έκθεσης ενός έργου. ΑΝΑ ΟΧΟΣ Οι Μειοδότες που, κατόπιν της ενδεδειγµένης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, υπογράφουν την απαιτούµενη σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας την παροχή των υπηρεσιών για κάθε έργο που προβλέπονται από την παρούσα. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - Αναθέτουσα Αρχή στο κείµενο της παρούσης και της σύµβασης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας (Οικονοµική Επιτροπή). - Η υπηρεσία που διεκπεραιώνει τις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισµού είναι η ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας. - Αρµόδιο όργανο που αναλαµβάνει την επίβλεψη της υλοποίησης της σύµβασης είναι η επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης η οποία ορίσθηκε µε την µε αριθµό 1014/2013 (Πρακτικό 26/ ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι η σύνταξη έκθεσης ανεξάρτητου Εκτιµητή, για κάθε ένα από τα αναφερόµενα στον παρακάτω πίνακα έργα, η οποία θα καλύπτει το σύνολο της αξίας των απαλλοτριουµένων ακινήτων και των επικειµένων τους, την µείωση της αξίας των αποµενόντων τµηµάτων µετά την απαλλοτρίωση και την ύπαρξη ή µη ωφέλειας των παροδίων ιδιοκτητών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 653/ 1977 (Α 214).», σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΡΘΡΟ 15 παρ. 6 & 7 του Ν. 2882/ «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» όπως ισχύει. Αναλυτικότερα η έκθεση εκτίµησης θα περιλαµβάνει: 1. Μελέτη εκτίµησης της αξίας της γης (ανά τ.µ.), για κάθε µία από τις ιδιοκτησίες, που περιλαµβάνονται στα κτηµατολογικά διαγράµµατα και κτηµατολογικούς πίνακες των απαλλοτριώσεων των κάθε έργου. 2. Μελέτη εκτίµησης της αξίας των επικειµένων που απαλλοτριώνονται και βρίσκονται εντός των θιγοµένων τµηµάτων των ιδιοκτησιών που περιλαµβάνονται στα κτηµατολογικά διαγράµµατα και κτηµατολογικούς πίνακες κάθε έργου, όπως δέντρα, µόνιµες καλλιέργειες, περιφράξεις, κατασκευές, πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και δίκτυα. 3. Μελέτη εκτίµησης της αποµείωσης της αξίας των αποµενόντων εκτός απαλλοτρίωσης τµηµάτων ιδιοκτησιών που περιλαµβάνονται στα κτηµατολογικά διαγράµµατα και κτηµατολογικούς πίνακες κάθε έργου. Η εκτίµηση θα γίνει για κάθε µία ιδιοκτησία χωριστά και θα καθορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του απαλλοτριωµένου τµήµατος της. 4. Μελέτη εκτίµησης της ενδεχόµενης ωφέλειας των αποµενόντων εκτός απαλλοτρίωσης τµηµάτων των θιγοµένων ιδιοκτησιών που περιλαµβάνονται στα κτηµατολογικά διαγράµµατα και κτηµατολογικούς πίνακες κάθε έργου. Οι εκθέσεις θα συνταχθούν σύµφωνα µε την ισχύουσα µεθοδολογία και τον κώδικα δεοντολογίας των πιστοποιηµένων εκτιµητών, απόφαση µε αριθµό.19928/292/ του υπουργού Οικονοµικών ΦΕΚ Β 1147/ Τα έργα για τα οποία ζητούνται οι εκθέσεις εκτίµησης είναι τα παρακάτω: 4

5 1. Πράξη: Ολοκλήρωση ακτυλίου Λάρισας (β γ εφυρα Πηνειού-κόµβος οδού κοζάνης) ΚΑΕ 2010ΕΠ ΟΠΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Κατασκευή τµήµατος από Β Γέφυρα Πηνειού έως την οδό Κοζάνης Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18- ΕΚΤΑΣΗ ,70 M2 2. Πράξη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο Λαρίσης Τρικάλων: ΚΑΕ: 2009ΕΠ ΟΠΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Ολοκλήρωση έκπτωτης εργολαβίας-κατασκευή Α/Κ Αµυγδαλέας - Ραχούλας ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ Α/Κ ΖΑΡΚΟΥ και κατασκευή έργων οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο Λάρισας Τρικάλων από διασταύρωση Ραχούλας εως Ζάρκο. α)για τον κόµβο Αµυγδαλέας - Ραχούλας Μάνδρας. Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 46- ΕΚΤΑΣΗ ,23 M2. β)για τον κόµβο Ζάρκου (συµπληρωµατική). Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 34- ΕΚΤΑΣΗ ,87 M2 3. Πράξη: ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ. ΚΑΕ 2010ΕΠ ΟΠΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ. Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 161- ΕΚΤΑΣΗ ,40 M2 4. Πράξη: Ε.Ο. Τρικάλων Άρτας τµήµα από Γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά ΚΑΕ 2010ΕΠ ΟΠΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Βελτίωση οδού Τρικάλων Πύλης-τµήµα Γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά Αφορά τον Κόµβο ροσερού (Συµπληρωµατική) Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 24 - ΕΚΤΑΣΗ ,00 Μ2 5. Πράξη: Ολοκλήρωση Επ.Ο.Λάρισας Καρδίτσας: ΚΑΕ:2009ΕΠ ΟΠΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Κατασκευή Αποστραγγιστικής Τάφρου στην Περιοχή Κοιλάδας Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 23-ΕΚΤΑΣΗ ,29 Μ2 6.Πράξη: υτική Παράκαµψης Καρδίτσας ΚΑΕ 2009ΕΠ ΟΠΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Ολοκλήρωση διαλυθείσας εργολαβίας: Κατασκευή οδικού τµήµατος της υτικης Παράκαµψης Καρδίτσας από διασταύρωση οδού προς Φανάρι έως διασταύρωση οδού προς Τρίκαλα. - Κατασκευή τµήµατος από Ι/Κ Αγ. Βησσαρίωνα και Κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου από διασταύρωση οδου προς Φανάρι έως Ι/Κ Αγ. Βησσαρίωνα. Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 144- ΕΚΤΑΣΗ ,56 M2 5

6 7. Πράξη : Παράκαµψη Καρδίτσας: Τµήµα από διασταύρωση Φαναρίου έως Ταυρωπού. ΥΠΟΕΡΓΟ: Παράκαµψη Καρδίτσας: Τµήµα από διασταύρωση Φαναρίου έως Ταυρωπού. ΚΑΕ:2010ΕΠ ΟΠΣ α.για την Αρτηρία: Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 33-ΕΚΤΑΣΗ ,25 M2 β.για το Παράπλευρο δίκτυο: Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 27-ΕΚΤΑΣΗ ,54 M2 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β. Ενώσεις προµηθευτών (παρόχων υπηρεσιών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισµοί. που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών, στον κλάδο Α Ακίνητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4152/2013 ΦΕΚ Α (παρ. Γ ), και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου µε σχετικές αποφάσεις. ΑΡΘΡΟ 3 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης όπου συµµετέχουν. β) να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής 1 της προσφοράς τους, εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα: - συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. εν τελούν σε πτώχευση και ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 1 «Επί αποστολής της προσφοράς ταχυδροµικά, ως ηµεροµηνία υποβολής είναι αυτή της κατάθεσης στην ταχυδροµική υπηρεσία, οπότε την ηµεροµηνία αυτή πρέπει να φέρει και η σχετική υπεύθυνη δήλωση» ( ιαρκής Κώδικας Προµηθειών και Μισθώσεων - Τόµος Γ - Μέρος Α. Π 118/2007. Καν. Προµηθειών ηµοσίου. Άρθρα ιαγωνισµοί - Ερµηνεία σελ ) 6

7 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Για τα Νοµικά Πρόσωπα: εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). γ) να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών. δ) η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού. (2) Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. (3) Αντίγραφο πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλµατος «Πιστοποιηµένου εκτιµητή» της /νσης Τοµέων Παραγωγής του Υπουργείου Οικονοµικών. (4) Να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών. 2. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Μειοδότης), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ιακήρυξη. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: - συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. - Κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 7

8 υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί: (1). Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες. (2). Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε άλλη περίπτωση ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (3). Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: (1). Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι Έλληνες ή Αλλοδαποί αντίστοιχα. (2). Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (3). Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρα πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα, που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες. (4). Επί ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της τέως Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης -όπως αυτή έχει διαρθρωθεί µετά τη διοικητική µεταρρύθµιση «Καλλικράτης»-, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στον διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της Α.Ε. που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. Οι Συνεταιρισµοί: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι 8

9 ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Οι ενώσεις προµηθευτών (παρόχων υπηρεσιών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του προµηθευτή προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. - Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του υποψήφιου αναδόχου από τον διαγωνισµό. - Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.. 118/2007 και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρονικό διάστηµα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συµπληρωθούν από το συµµετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Π.Π. & Υ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Καλλιθέας 7-ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ.: , ΛΑΡΙΣΑ υπό τη µορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. 2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις: 2.1 Τα στοιχεία του αποστολέα: ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ, ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX. 2.2 Τον Αποδέκτη: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Π.Π. & Υ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Καλλιθέας 7-ΛΑΡΙΣΑ 9

10 Τ.Κ.: , ΛΑΡΙΣΑ 2.3 Την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.4 Την ένδειξη: Αριθµός ιακήρυξης: 1/ Την ένδειξη: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πέµπτη Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστηµένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν µόνο αν πρωτοκολληθούν µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής. Προσοχή - η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσµες προσφορές δεν θα παραλαµβάνονται ή εφόσον παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αποσφραγίζονται. ΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην 3 του παρόντος Άρθρου και να περιέχει σε δύο (2) αντίγραφα (πρωτότυπα & απλά φωτοαντίγραφα): 4.1 Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην 3 του παρόντος Άρθρου ανωτέρω και την εξής: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ο οποίος θα περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό. 4.2 Έναν ΧΩΡΙΣΤΟ -επί ποινή απορρίψεως- σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην 3 του Άρθρου 4 ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει το «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) συµπληρωµένο σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος 4.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή ιενέργειας/αξιολόγησης του ιαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, µονογράψει και σφραγίσει την διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής ιενέργειας/αξιολόγησης των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισµό (Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», Κεφ. Β, άρθρο 25, παρ. 9). Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα υποβληθεί πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης προµήθειας µε τον Ανάδοχο. Στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην εγγύηση καλής εκτέλεσης α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 10

11 β. Τον εκδότη. γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. δ. Τον αριθµό της εγγύησης. ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ. Τους όρους ότι: Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. Πέραν των ανωτέρω που ισχύουν για όλες τις εγγυήσεις, κατά περίπτωση πρέπει: α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ της υπογραφής της σύµβασης. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: (Ι)Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διαρκείας ή τουλάχιστον µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης πλέον δύο (2) µήνες. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται το ανώτερο σε ,50 Ευρώ συµπ. ΦΠΑ, κατανεµηµένος ως εξής ανά έργο: 1.Πράξη: Ολοκλήρωση ακτυλίου Λάρισας (β γ εφυρα Πηνειού-κόµβος οδού κοζάνης) ΚΑΕ 2010ΕΠ ΟΠΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Κατασκευή τµήµατος από Β Γέφυρα Πηνειού έως την οδό Κοζάνης Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18- ΕΚΤΑΣΗ ,70 M2 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 2.800,00 ΦΠΑ 644,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ,00 ΕΥΡΩ Πράξη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο Λαρίσης Τρικάλων: ΚΑΕ: 2009ΕΠ ΟΠΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Ολοκλήρωση έκπτωτης εργολαβίας-κατασκευή Α/Κ Αµυγδαλέας - Ραχούλας ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ Α/Κ ΖΑΡΚΟΥ και κατασκευή έργων οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο Λάρισας Τρικάλων από διασταύρωση Ραχούλας εως Ζάρκο. α)για τον κόµβο Αµυγδαλέας - Ραχούλας Μάνδρας. Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 46- ΕΚΤΑΣΗ ,23 M2 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 3.200,00. 11

12 β)για τον κόµβο Ζάρκου (συµπληρωµατική). Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 34- ΕΚΤΑΣΗ ,87 M2 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ,00 ΕΥΡΩ--. ΦΠΑ 1.081,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ,00 ΕΥΡΩ--- 3.Πράξη: ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ. ΚΑΕ 2010ΕΠ ΟΠΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ. Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 161- ΕΚΤΑΣΗ ,40 M2 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 9.000,00 ΦΠΑ 2.070,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ,00 ΕΥΡΩ Πράξη: Ε.Ο. Τρικάλων Άρτας τµήµα από Γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά ΚΑΕ 2010ΕΠ ΟΠΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Βελτίωση οδού Τρικάλων Πύλης-τµήµα Γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά Αφορά τον Κόµβο ροσερού (Συµπληρωµατική) Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 24 - ΕΚΤΑΣΗ ,00 Μ2 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 1.900,00 ΦΠΑ 437,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ,00 ΕΥΡΩ--. 5.Πράξη: Ολοκλήρωση Επ.Ο.Λάρισας Καρδίτσας: ΚΑΕ:2009ΕΠ ΟΠΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Κατασκευή Αποστραγγιστικής Τάφρου στην Περιοχή Κοιλάδας Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 23-ΕΚΤΑΣΗ ,29 Μ2 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 1.450,00 ΦΠΑ 333,50.. ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ,50 ΕΥΡΩ-- 6.Πράξη: υτική Παράκαµψης Καρδίτσας ΚΑΕ 2009ΕΠ ΟΠΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Ολοκλήρωση διαλυθείσας εργολαβίας: Κατασκευή οδικού τµήµατος της υτικης Παράκαµψης Καρδίτσας από διασταύρωση οδού προς Φανάρι έως διασταύρωση οδού προς Τρίκαλα. - Κατασκευή τµήµατος από Ι/Κ Αγ. Βησσαρίωνα και Κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου από διασταύρωση οδου προς Φανάρι έως Ι/Κ Αγ. Βησσαρίωνα. Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 144- ΕΚΤΑΣΗ ,56 M2 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 8.000,00 ΦΠΑ 1.840, ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ,00 ΕΥΡΩ- 12

13 7. Πράξη : Παράκαµψη Καρδίτσας: Τµήµα από διασταύρωση Φαναρίου έως Ταυρωπού. ΚΑΕ:2010ΕΠ ΟΠΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Παράκαµψη Καρδίτσας: Τµήµα από διασταύρωση Φαναρίου έως Ταυρωπού. α.για την Αρτηρία: Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 33-ΕΚΤΑΣΗ ,25 M2 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 4.300,00 β.για το Παράπλευρο δίκτυο: Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 27-ΕΚΤΑΣΗ ,54 M2 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 2.100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ,00ΕΥΡΩ ΦΠΑ 1.472,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ,00 ΕΥΡΩ- -- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 1. Με την προσφορά, αποτυπώνεται αναλυτικά η τιµή για την έκθεση εκτίµησης κάθε έργου, όπως αυτές παρατίθενται στο Άρθρο 1 της παρούσας καθώς και στο «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 2. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος έχει δικαίωµα υποβολής µίας προσφοράς για την έκθεση εκτίµησης κάθε έργου. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της µίας προσφοράς (δηλαδή για την σύνταξη έκθεσης περισσοτέρων του ενός έργου) θα δεσµεύεται ότι ο χρόνος παράδοσης θα είναι δύο µήνες για όσες εκθέσεις αναλάβει, όπως αναφέρεται στην κατωτέρω παράγραφο. 3. Οι εκθέσεις εκτίµησης πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία δύο (2) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης και µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας 4. Στην Προσφορά τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν το «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. 5. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 6. Η γλώσσα στην οποία συντάσσεται και υποβάλλεται η προσφορά ορίζεται η Ελληνική. 7. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και των ιαδικασιών ιαπραγµάτευσης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 10. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η απόλυτα χαµηλότερη τιµή για την έκθεση εκτίµησης κάθε έργου, όπως αυτές παρατίθενται στο Άρθρο 1 της παρούσας καθώς και στο «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», εφόσον καλύπτονται οι όροι της ιακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 7 - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές τους µέχρι την Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. στα Γραφεία της /νσης Τεχνικών Έργων 13

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr. Α Α: Β5Ι94690ΒΜ-7ΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 30/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/ 15655 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 26-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/4564 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑµεΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 007-03

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Α Α: Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/2012 Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876966 2015-06-26

15PROC002876966 2015-06-26 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 15PROC002876966 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26 / 06 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 4437 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ημόσιου Ανοικτού ιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα