ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε.»... 2 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εται ρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυμία «ΑΡΕΖΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΡΕΖΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ ΕΠΕ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ELEOKOMIA L.T.D.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «OCUS ON SPORTS ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και δ.τ. «OCUS ON SPORTS Μ.Ε.Π.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και δ.τ. «Π.Ο. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΕΙΙΟ ΜΟΝ. ΕΠΕ» Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «Μ. ΛΙΑΠΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕ ΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «GR STONE PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Χ. ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΑΚΗ Ι. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ»... 8 Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Β & D Ε.Π.Ε.»... 9 Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «POWER CEPH ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «POWER CEPH». 10 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την 03/10/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» και με αριθμό Μητρώου 69725/01ΑΤ/Β/10/171, που εδρεύει στο δήμο Κηφισιάς Αττικής, με το οποίο απο φασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 3 & 5 του καταστατικού της. Οι παραπάνω τροποποιήσεις των άρθρων 2, 3 και του άρθρου 5 (σε περίληψη) έχουν σε ως ακολούθως:

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) «Άρθρο 2 Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου Ατ τικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα και γραφεία της Εταιρείας, οπουδήποτε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρθρο 3 Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1) η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία και η εκμε τάλλευση ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, στην οποία περιλαμβάνονται οι ακόλουθες, προς τρίτους, υπηρεσίες: α) επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακίνητων περιουσι ακών αγαθών και εγκαταστάσεων, β) προστασία φυσικών προσώπων, γ) ασφαλή μεταφορά, με ειδικά διασκευασμένα, τε θωρακισμένα οχήματα, χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολυτίμων αντικειμένων, δ) προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγω νισμών, αθλητικών και άλλων δράσεων και εκδηλώσεων ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα, ε) έλεγχος ασφαλείας πληρωμάτων, επιβατών, χει ραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες, ελικοδρόμια, υδατοδρόμια, κα θώς επίσης και έλεγχος πρόσβασης στους χώρους και εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής αρχής, στ) έλεγχος ασφαλείας πληρωμάτων, επιβατών, χει ραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και έλεγχος πρόσβασης στους χώρους και εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών, μετά από έγκριση της αρμόδιας λιμενικής αρχής, ζ) ενασχόληση με μελέτες αξιολόγησης ασφαλείας λι μενικών εγκαταστάσεων και λιμένων έναντι ενδεχομένων κινδύνων, από σκόπιμες παράνομες ενέργειες σύμφωνα το κεφ. ΧΙ 2 της Δ.Σ. SOLAS 74 τον Κώδικα ISPS, τον κα νονισμό (ΕΚ) 725/2004, τις διατάξεις της εγκυκλίου MSC 1074 του ΙΜΟ, το ν. 3622/2007 (ΦΕΚ Α 2811/ ), την υπ αριθ /01/2008 (ΦΕΚ Β 674/ ) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, η) συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχή ματα, που φέρουν στοιχεία επισήμανσης, θ) συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους, ι) εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των πα ραπάνω περιπτώσεων, ια) εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, ιβ) λειτουργία και εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και εκπόνηση μελε τών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, πυρός κλπ, 2) ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση εκ παιδευτηρίων, εργαστηρίων και κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αλλά και οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επί των ειδικοτήτων των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Ειδικότερα: α) εκπαιδευτικές δραστηριότητες και θέματα όπως, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η λειτουργία φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν (ΦΕΚ Α163/ , «Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις», ιδίως στο άρθρο 1 & 3, στο ά. 2, στο ά. 3 & 3, 5, 6, 7, 8, στο ά. 4 & 1, 6, στο ά. 7 και 8, στο πνεύμα του ά. 9, στο ά. 10 & 6, δια της οποίας αντικαθίσταται το άρ. 11 του ν. 3696/2008 και σύμφωνα με το πνεύμα των άρ. 11 έως και 23 του ν. 3879/ ), επί των ειδικοτήτων που απαιτούνται για κύριες και δευ τερεύουσες επαγγελματικές λειτουργίες και επί μέρους εργασίες, με την απόκτηση ποιοτικών γνώσεων, στάσε ων και δεξιοτήτων, σε συμφωνία με τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα των εργαζομένων, σε όλα τα επίπεδα (top management, middle level management και επιχειρησιακό προσωπικό), για την πραγματοποίηση, με αποτελεσματικό τρόπο, των δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο, εντός ή εκτός επικρατείας, κυρίως από την Κύπρο, τον ελληνισμό της διασποράς, αλλά και αλ λοδαπούς, οι οποίοι, ατομικά ή μαζικά επιθυμούν, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, μία ή περισσότερες υπηρεσίες, από τις ακόλουθες: υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευ σης, υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία, υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού για προ γράμματα junior LEADERS, εφήβων, γόνων επιχειρημα τιών κλπ, προκειμένου να προετοιμάζονται επαρκώς, με απλοποιημένα μαθήματα security management, β) ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης, σαν ισότιμου πυλώνα της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, για την επίτευξη της δια βίου μάθησης, γ) διεξαγωγή μεθοδολογικών ερευνών, εκπόνηση εργα σιών, μελετών, δημοσιεύσεων, οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης επιστημών ασφαλείας, για την προώθηση και για την πρόοδο του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλειας, δ) εκπόνηση μελετών, αναλύσεων και εκτιμήσεων κιν δύνων, για λογαριασμό πελατών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που έχουν να κάνουν με εκτιμήσεις ασφαλείας τρέχουσας φύσεως, ιστορικό κινδύνων και τρόπου εκδή λωσης τους ή τρόπου ενέργειας τους (modus operandi), καθώς επίσης και μελέτες που αφορούν στην επιχειρη ματική και οργανωτική ετοιμότητα, στη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων προορισμού σε περίπτωση κρίσης, διαχείριση κρίσεων, σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων ασφαλείας, σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, κατάρτιση εγχει ριδίων χειρισμού εξατομικευμένων κρίσεων, εσωτερικών κανονισμών πολιτικής άμυνας και εγχειριδίων καλύτε ρων πρακτικών αντιμετώπισης περιπτώσεων εμπορικού πολέμου και βιομηχανικής οικονομικής κατασκοπείας, 3) α) αγορά και διάθεση ή εκμίσθωση θωρακισμένων οχημάτων, μετά προσωπικού ή άνευ β) εισαγωγή, αντιπρο σώπευση, εμπορία, διάθεση, εγκατάσταση και παρακολού θηση κάθε είδους ηλεκτρονικών και ηλεκτρικώv συσκευών και μηχανημάτων προστασίας γ) εισαγωγή, αντιπροσώ πευση, εμπορία, διάθεση και εκμίσθωση οχημάτων, πυρο σβεστικών, ασθενοφόρων και ειδικών χρήσεων, 4) παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εργασιακών χώρων, κτιριακών, λιμενικών και αεροπορικών εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης οχημάτων, αιγιαλών, γηπέδων, κλπ,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 5) ενοικίαση προσωπικού από άλλες ή προς άλλους επιχειρήσεις, για την επίτευξη όλων των παραπάνω σκοπών, 6) παροχή υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κα τάρτισης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αλλά και οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων και εργαστη ρίων και διαμόρφωση χώρων για το σκοπό αυτό, 7) παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 8) εκτέλεση κάθε έργου και παροχή κάθε υπηρεσίας σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας ή αναγκαίων για την επίτευξή του. Άρθρο 5 Με την από 30/06/2012 Γενική Συνέλευση των μετό χων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με μετρητά με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Σημειώνουμε ότι η νέα διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 6 & Διονύσου. Αγία Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (2) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε.» Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την 09/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΠΛΑ ΤΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 42762/01ΑΤ/Β/99/129, που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση Το από 22/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση , η ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton AE, με Α.Μ.Ε.Γ. 127 Αγία Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (3) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυμία «ΑΡΕΖΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΡΕΖΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ ΕΠΕ». Την 16/10/2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η µε αριθμό / πράξη, σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυμία «ΑΡΕΖΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΡΕΖΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ ΕΠΕ» του Συμβολαιογρά φου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΥ. Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισµένης Ευ θύνης έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: / ) Συμβολαιογράφος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ 3) Επωνυμία: «ΑΡΕΖΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «ΑΡΕΖΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝ ΕΠΕ» 4) Έδρα: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 0, ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΟ ΖΑΝΗΣ Τ.Κ ) Εταίροι: AREZIA SHIPMANAGMENT SA ΑΛ. ΜΙ ΝΩΤΗ 2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 6) Κεφάλαιο: ) Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι τόσο στην Ελ λάδα όσο και στο εξωτερικό η Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων (ΚΑΔ ). Γενικότερα οι εισαγωγές εξαγωγές εμπόριο οποιου δήποτε εμπορεύματος ή προϊόντος, η ενοικίαση και εκμετάλλευση ακινήτων, η παροχή υπηρεσιών σχετική με τα ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλου είδους δρα στηριότητα, μη περιγραφόμενη που δεν αντίκειται στα χρηστά ήθη και δεν εξαιρείται των ισχυόντων Νόμων. 8) Διάρκεια: 50 9) Διαχείριση: 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ του ΧΡΗΣ ΤΟΥ και 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, από κοινού ή χωριστά ο καθένας. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012 Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Ο Συμβολαιογράφος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ (4) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΚΟ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ELEOKOMIA L.T.D.». Την 16/10/2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό / πράξη, σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ELEOKOMIA L.T.D.» της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΥΡΕΤΤΑΣ Φ. ΠΟΛΙΤΗ Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε αριθμό ΓΕΜH και Κωδικό Αριθμό κατα χώρησης στο ΓΕΜH Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: / ) Συμβολαιογράφος: ΜΑΥΡΕΤΤΑ Φ. ΠΟΛΙΤΗ 3) Επωνυμία: «EΛΑΙΟΚΟΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «ELEOKOMIA L.T.D.» 4) Έδρα ΞΑΝΘΟΥ 25, ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5) Εταίρος: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΩΦΡΟΝΑ του Αντωνίου και της Δέσποινας, γεννηθείσα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, στις 11/5/1963, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ξάνθου αρ. 25 με ΑΦΜ , 6) Κεφάλαιο 75,000 ευρώ, διαιρούμενο σε εται ρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30 ευρω εκάστου. 7) Σκοπός: 1 Η εμπορία, χονδρική και λιανική εξαγω γή, διάθεση, διακίνηση και προώθηση κάθε είδους και φυσικής ή χημικής επεξεργασίας, ελαίων, ελαιολάδου, βοτάνων, αρωματικών δια βοτάνων ελαιόλαδων, ελαιο πυρήνων και κάθε παραγώγου ελαιοκάρπου καθώς των επιμέρους στοιχείων της ελιάς ως δένδρου (ενδεικτικά αναφερομένων των φυλλωμάτων κλάδων και της ξυ λείας αυτής) και γενικά οποιουδήποτε στοιχείου ή τμή ματος της ελιάς, τόσο ως δένδρου όσο και ως καρπού, το οποίο μπορεί να αποτελεί βασικό στοιχείο για την φυσική ή χημική παρασκευή, κατασκευή οποιασδήποτε χρήσεως, ωφελιμότητας και λειτουργικής σκοπιμότητας, αναλώσιμου προϊόντος και σκευάσματος 2 Η εμπορία, χονδρική και λιανική ο εκτελωνισμός, η διάθεση στην ημεδαπή και η εξαγωγή και διάθεση στην αλλοδαπή, όλων των υπό των ελληνικών κειμένων νόμων και διατάξεων προβλεπομένων φυσικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, χημικών προϊόντων, υλών πραγμάτων και ει δών που ερείδονται στην επεξεργασία της ελιάς εν γένει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά πέραν των βρώσιμων προ ϊόντων διατροφής των ειδών αισθητικής, αρωματοποιίας, καλλυντικών, αιθέριων ελαίων, φαρμακευτικών βιταμινού χων σκευασμάτων συμπληρωματικών διατροφής κ.λπ. 3. Η αντιπροσώπευση και συνεργασία ξένων ή ελλη νικών επιχειρήσεων ή και μεμονωμένων ιδιωτών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) σχετικά με οποιαδήποτε δρα στηριότητα αυτοί διατηρούν στα πλαίσια συλλογής ή καλλιέργειας βοτάνων, παραγωγής, διακίνησης ή εμπο ρίας ελαιόλαδου και πάσης φύσεως υλών, προϊόντων και ειδών σχετιζομένων με την ελιά και τα παράγωγα της. 4. Η εκπόνηση μελετών με αντικείμενο την προώθηση του ελληνικού ελαιόλαδου, των παραγώγων του ελαι οκάρπου καθώς και την δημιουργία βρώσιμων σκευα σμάτων και προϊόντων με βάση την ελιά, η επιμέλεια σχετικού ενημερωτικού, διαφημιστικού υλικού και η διά δοση αυτού, οι μελέτες και εκτέλεση δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας σχετικά με τα προϊόντα της ελιάς και το ελαιόλαδο, προς τα σημεία πώλησης και τους καταναλωτές, η συμμετοχή σε συνέδρια, η εκπόνηση προγραμμάτων προώθησης και πωλήσεως ελληνικού ελαιόλαδου και ελληνικών προϊόντων ελιάς. 5. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις στην Ελλά δα ή το εξωτερικό, η πλήρης εξαγορά αυτών, προς προώθηση και ολοκλήρωση του σκοπού της εταιρείας καθώς και η σύναψη συμβάσεων ranchising, με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε ως δικαιοπάροχος είτε ως δικαιοδόχος. 6. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με συναφείς ή συνακό λουθους σκοπούς. 8) Διάρκεια: μέχρι 31/12/2032 9) Διαχειρίστρια: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΩΦΡΟΝΑ του Αντωνίου και της Δέσποινας. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012 Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών ΜΑΥΡΕΤΤΑ ΠΟΛΙΤΗ (5) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «OCUS ON SPORTS ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «OCUS ON SPORTS Μ.Ε.Π.Ε.». Την 16/10/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 2122/ πράξη, σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ νης με την επωνυμία «OCUS ON SPORTS ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «OCUS ON SPORTS Μ.Ε.Π.Ε.» της Συμβολαιογράφου ΖΩΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ. Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευ θύνης έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 2122/ ) Συμβολαιογράφος: ΖΩΗ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ του Ηλία 3) Επωνυμία «OCUS ON SPORTS ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «OCUS ON SPORTS Μ.Ε.Π.Ε.» 4) Έδρα: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 371 & ΥΜΗΤΤΟΥ 1) 5) Εταίροι: Η ετερόρρυθμη εταιρεία «Χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (Α.Φ.Μ Λεωφόρος Συγγρού 223) 6) Κεφάλαιο: ευρώ. 7) Σκοπός: Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι: α. Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επι κοινωνίας β. Η παροχή υπηρεσιών προβολής αθλητικών εκδη λώσεων, ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων και δη μιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο γ. Οι δραστηριότητες διαφημιστικών γραφείων, δημο σίων σχέσεων και επικοινωνίας δ. Η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο δι αδίκτυο ε. Η διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία και σε εφημερίδες στ. Η πώληση διαφημιστικού χώρου η χρόνου σε ται νίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα ζ. Η παροχή υπηρεσιών εκπροσώπησης και ασφάλι σης αθλητών και προπονητών καθώς επίσης και νομική υποστήριξή τους η. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, επικοινω νίας και διαφήμισης αθλητικών, πολιτιστικών ή άλλων σωματείων καθώς και οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 θ. Η παροχή υπηρεσιών σε συλλόγους για χορηγίες, δημόσιες σχέσεις προβολή, τεχνικές συμβουλές, διορ γάνωση αθλητικών τουρνουά και λοιπών εκδηλώσεων, εκθέσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και συμποσίων ι. Η παροχή υπηρεσιών προπόνησης και αξιολόγησης αθλητών. ια. Η προμήθεια αθλητικού υλικού στους συλλόγους και στους παίκτες και η παροχή οποιασδήποτε άλλης υπη ρεσίας σχετικής με τον αθλητισμό και τους φορείς του. ιβ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εξειδικευ μένων θεμάτων ως προς τον αθλητικό εξοπλισμό, η παροχή σχεδίων μελετών δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμά των υγείας, η οργάνωση και ανάπτυξη «ακαδημιών» σε όλα τα αθλήματα. ιγ. Η παροχή όλων των παραπάνω υπηρεσιών και μέσω διαδικτύου για οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και η παροχή υπηρεσιών πολυμέσων (multimedia) στο διαδίκτυο. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. β. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. γ. Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρή σεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις, ή απορρόφηση επιχειρήσεως της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας. δ. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπο ρεί να τις εκτελεί για λογαριασμό της είτε για λογα ριασμό τρίτων με κέρδος ή προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). 8) Διάρκεια: 20 έτη 9) Διαχείριση: ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ του Δημοσθένη και της Παναγιώτας. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012 Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών ΖΩΗ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ (6) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περι ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Π.Ο. ΜΑ ΡΑΓΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΕΙΙΟ ΜΟΝ. ΕΠΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Την 10/10/2012 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γενι κό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, η με αριθμό 23080/ συμβολαιογραφική πράξη της Συμβο λαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γερασίμου Απολλω νάτου περί σύστασης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ο.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΕΙΙΟ ΜΟΝ.ΕΠΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 και του Κ.Ν. 1297/1972, όπως ισχύουν, η οποία έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ και της ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Ατ τικής, οδός Χρήστου Λαδά 33, Τ. Κ , γεννημένος στην Αθήνα την 18ην Ιανουαρίου 1963, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ107949/ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, υπαγόμενος στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ΚΗ ΦΙΣΙΑΣ, με Α.Φ.Μ , Ελληνικής ιθαγένειας συνι στά Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με: Επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικός Τίτλος: «Π.Ο. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΟΝ. ΕΠΕ» για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο με λατινικά στοιχεία Έδρα: Ο Δήμος Κηφισιάς και ειδικότερα το επί των οδών Αγίου Τρύφωνος αριθμός 24 και Κύπρου. Σκοπό: Η λειτουργία αρτοποιείου, καθώς και η εμπορία πώληση ή/και διάθεση σε πελάτες (όρθιους, καθισμένους, περαστικούς) ή/και διανομή ειδών ζαχαροπλαστείου, μι κρογευμάτων ή/και ποτών και καφέ ως και κάθε συνα φούς με τις παραπάνω δραστηριότητες, εργασίας. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή με τις παρα πάνω δραστηριότητες σκοπό. Διάρκεια: Τριάντα (30) χρόνια. Εταιρικό Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζε ται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 ), το οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση του μονα δικού εταίρου, έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά, από τον ίδιο σε τηρούμενο στην Εμπορική Τράπεζα (Υποκατάστημα Κηφισιάς) λογαριασμό και αποτελεί το μοναδικό εταιρικό μερίδιο, μπορεί να διαιρεθεί σε πε ρισσότερα εταιρικά μερίδια, όχι όμως κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στην περίπτωση όμως αυτή η εταιρεία αυτομάτως μετατρέπεται σε πολυπρόσωπη. Διαχειριστή: Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εται ρείας αναλαμβάνει από τη σύσταση της εταιρείας και για όλη της την διάρκεια ο μοναδικός εταίρος ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ. Ο διαχειριστής μπορεί με ειδικό πληρεξούσιο, που θα ισχύει μέχρι συμβολαιογραφικής ανακλήσεως του, να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των πράξεων που ανάγο νται στην διαχείριση, σε άλλο πρόσωπο. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Διευθυντής ΠΑΝ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (7) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Μ. ΛΙΑΠΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «GR STONE PRODUCTS ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.». Περίληψη τροποποίησης του υπ αριθμ / Συμβολαίου σύστασης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αντωνίας Ψαράκη Αγοραστούδη, όπως αυτό τροποποι ήθηκε με το υπ αριθμ / συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αντωνίας Ψαράκη Αγο ραστούδη της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Μ. ΛΙΑΠΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «GR STONE PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με την υπ αριθμ / συμβολαιογραφική πράξη, της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αντωνίας Ψαράκη Αγο ραστούδη, που νόμιμα καταχωρίστηκε στο Βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό Δημ. 847/ και AM Εταιρείας 6446 ο μοναδικός εταί ρος της ως άνω εταιρείας τροποποιεί το άρθρο δύο (2) που αφορά την έδρα της εταιρείας και ορίζεται ως έδρα της εταιρείας η Δημοτική Κοινότητα Περαίας, της Δημο τικής Ενότητας Θερμαϊκού, του Δήμου Θερμαϊκού, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα η οδός Συμφιλιώ σεως αριθμός 6 ΤΚ Το παραπάνω υπ αριθμ. δύο (2) άρθρο του καταστατικού συμβολαίου, τροποποιείται, επαναδιατυπώνεται και διαμορφώνεται ως εξής: Άρθρο 2 «Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Περαίας, της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού, του Δήμου Θερμαϊκού, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα η οδός Συμφιλιώσεως αριθμός 6 ΤΚ αλλά και με απλή απόφαση του διαχειριστή μπορεί να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλη πόλη ή δήμο εντός της Ελληνι κής Επικράτειας. Επίσης, η εταιρεία με απόφαση του ως άνω εμφανισθέντος μοναδικού εταίρου μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας τηρώντας όλες τις νόμιμες διατυ πώσεις.» Μετά την παραπάνω τροποποίηση του καταστατικού ως προς την έδρα της ως άνω εταιρείας, όλα τα λοι πά άρθρα του καταστατικού και των τροποποιητικών πράξεων διατηρούν την πλήρη ισχύ τους όπως διατυ πώθηκαν σ' αυτό. Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2012 ΑΝΤΩΝΙΑ ΨΑΡΑΚΗ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ (8) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Ι. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ» Με το υπ' αριθμό / καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κωνσταντινιάς Ευάγγε λου Σταυρακάκη, το οποίο το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με αύξο ντα αριθμό 909/ και περίληψη του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ / φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), συστάθηκε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Ι. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ» που εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και τα γραφεία της είναι επί της οδού Βελισαρίου αριθμός 3, με Α.Φ.Μ Α Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και η οποία εταιρεία προήλθε από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Ι. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΡΗΤΗΣ», με έδρα στο Δήμο Ηρακλείου, με κατάστημα επί της Εθνικής οδού και ειδικότερα στο 4ο χλμ. Ηρακλείου Μοιρών. Με το παρόν, με αριθμό 1.925/ συμβόλαιο των πράξεων μου, που καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εται ρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 132/ τροποποιείται το αρχικό καταστα τικό της εταιρείας αυτής και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά σαράντα δύο χιλιάδες ευρω (42.000,00 ) για την υλο ποίηση προγράμματος, λόγω υπαγωγής της εταιρείας στο επενδυτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ (ΑΞ.4 ΕΜΠΟΡΙΟ), το οποίο στο εξής έχει ως ακολούθως: Άρθρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των εκατό δύο χιλιάδων ( ,00) ευρώ που καταβλήθηκε ολο σχερώς και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες τετρακόσια (3.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30) ευρώ. Άρθρο 6 ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των εκατό δύο χιλιάδων ευρω ( ,00 ) και διαι ρείται σε τρεις χιλιάδες τετρακόσια (3.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30) ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους εταίρους ως εξής: Α) Ο Ιωάννης Δερμιτζάκης του Γεωργίου και της Ελέ νης εισφέρει: α) το ποσοστό συμμετοχής του δηλαδή το 50%, στην καθαρή θέση της μετατρεπομένης ομόρ ρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Ι. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Ο.Ε.» δηλαδή έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (6.880,85) και β) μετρητά στο ταμείο της εταιρείας σαράντα τέσσε ρις χιλιάδες εκατό δέκα εννέα ευρω και δέκα πέντε λεπτά (44.119,15 ) δηλαδή σύνολο εισφοράς του Ιωάννη Δερμιτζάκη πενήντα μία χιλιάδες ευρώ (51.000,00) και έναντι της εισφοράς του και λόγω της μετατροπής συμμετέχει στην συσταθείσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με μία μερίδα συμμετοχής και αναλαμβάνει χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια, αξίας του κα θενός τριάντα (30) ευρω. Β) Η Χαρίκλεια Παναγιωτάκη του Εμμανουήλ και της Αθανασίας εισφέρει: α) το ποσοστό συμμετοχής της δηλαδή το 50%, στην καθαρή θέση της μετατρεπομέ νης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΑΚΗ Ι. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Ο.Ε.» δηλαδή έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρω και ογδόντα πέντε λεπτά (6.880,85) και β) μετρητά στο ταμείο της εταιρείας σα ράντα τέσσερις χιλιάδες εκατό δέκα εννέα ευρω και

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 δέκα πέντε λεπτά (44.119,15 ) δηλαδή σύνολο εισφο ράς της Χαρίκλειας Παναγιωτάκη πενήντα μία χιλιάδες ευρώ (51.000,00) και έναντι της εισφοράς της και λόγω της μετατροπής συμμετέχει στην συνιστώμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με μία μερίδα συμμετοχής και αναλαμβάνει χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρω. Η μερίδα συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια που αποτελούν μέρη του εταιρικού κεφαλαίου, εκφράζουν το μέτρο συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία, ιδίως δε: α) το δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση, β) το δικαίωμα επί των διανεμητέων κερδών και γ) το δικαίωμα επί του προϊόντος της εκκαθάρισης. 4. Εάν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, πρέπει αυτοί να υποδείξουν εγγράφως κοινό εκπρόσω πο προς την εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρό σωπος, οι ανακοινώσεις της εταιρείας προς ένα από αυτούς επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων. Στην περίπτωση αυτή καθένας ευθύνεται, σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας. Κατά τα λοιπά θα εξακολουθεί να ισχύει και να λει τουργεί η παραπάνω εταιρεία σύμφωνα με το καταστα τικό ιδρύσεως της όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα και θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 Ηράκλειο, 14 Ιουλίου 2012 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ (9) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Β & D Ε.Π.Ε.» Με το υπ' αριθμ / συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αγιάς Ιωάννας Τσέλνικα Ζαρκάδα, που καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λάρισας με αύξοντα αριθμό 53/ τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Β & D Ε.Π.Ε.» σε σχέση με το με αριθμό έξι (6) άρθρο αυτού, που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τριάντα εννιά χιλιάδες (39.000,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε χί λια τριακόσια (1.300) εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο, με καταβολή μετρητών κατ' ισομοιρία από τους εταίρους, στο εξής δε το άρθρο 6 του καταστατικού, θα έχει ως εξής: Άρθρο 6 «Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ( ,00) ευρώ, κατανέμεται δε σε έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ το κα θένα. Στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, οι εταίροι συμμετέχουν κατά πενήντα τοις εκατό (50%) έκαστος και συγκεκριμένα ο Δημήτριος Κουλουράς του Ανδρέα έχων εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ,00 ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και η Βασιλική Βασιλείου Χαύδα, σύζυγος Δημητρίου Κουλουρά έχουσα εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ,00 ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής». Κατά τα λοιπά ισχύει το αρχικό καταστατικό της εταιρείας, που συνεστήθη με την με αριθμό / πράξη του τότε Συμβολαιογράφου Λάρισας Βασιλείου Λαζάρου Νάνου, που καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρω τοδικείου Λάρισας με αριθμό 75/ και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3.124/ ΦΕΚ. Αγιά, 8 Ιουνίου 2012 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΕΛΝΙΚΑ ΖΑΡΚΑΔΑ (10) Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «POWER CEPH ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «POWER CEPH». Με την υπ αριθμ. 39/ πράξη της Συμβολαι ογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό και Ειδικό αριθμό 4656 της οι: 1) Θεοδώρα σύζυγος Στέ φανου Καρακουσόγλου, το γένος Σάββα και Ουρανίας Ιωαννίδου, Οδοντίατρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 1/7/1953, κάτοικος Μελισσίων Αττικής οδός Ιλιάδος αριθμός 26, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 20/7/2004 από το AT. Μελισσίων, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας και 2) Στέφανος Κα ρακουσόγλου του Αντωνίου και της Ελένης, Οδοντία τρος Ορθοδοντικός, που γεννήθηκε στην Ορεστιάδα Έβρου την 3/1/1954, κάτοικος Μελισσίων Αττικής οδός Ιλιάδος αριθμός 26, κάτοχος του υπό στοιχεία Π Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 25/1/1991 από το Α.Τ. Μελισσίων, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας, ο οποίος ενεργεί ατομικά για τον εαυτό του και ως νόμιμος εκπρόσωπος της στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 180), εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑ ΚΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Μητρώου Α.Ε /01ΑΤ/Β/92/1650, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, αποτελούντες το σύνολο του εταιρικού κεφα λαίου και το σύνολο των εταιρικών μερίδων της στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 180, εδρεύουσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «POWER CEPH ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΟ ΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «POWER CEPH», με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Νέου Ψυχικού, κατόπιν της από 2 Ιουλίου 2010 συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 31 του κατα στατικού της, αποφάσισαν την ανάληψη του εταιρικού κεφαλαίου και την λύση της παραπάνω Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης. Λόγω μη ύπαρξης παθητικών και ενεργητικών στοιχείων και καμίας οικονομικής υποχρέ ωσης ή εκκρεμότητας προς τρίτους, δεν θα επακολου θήσει στάδιο εκκαθάρισης. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με το υπ' αριθμ / συμβόλαιο της τέως Συμβολαιογράφου Αθηνών Αφροδίτης Πετρούτσου Καραγεώργου και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8773 και Ειδικό 2127 και σε περίλη ψη στο υπ' αριθμ. 1869/ ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΕΝΗ Ν. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα