Ο ρόλος της σχολικής εκπαίδευσης στη διαµόρφωση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος της σχολικής εκπαίδευσης στη διαµόρφωση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών"

Transcript

1 Ο ρόλος της σχολικής εκπαίδευσης στη διαµόρφωση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών Ελένη Ντρενογιάννη Λέκτορας Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισήγηση αυτή ασχολείται µε την εξέταση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών και τη µελέτη του ρόλου των σχολικών τους σπουδών στη διαµόρφωση των εν λόγω γνώσεων και δεξιοτήτων. Στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για τις ανάγκες της εισήγησης, συµµετείχαν 294 φοιτητές/τριες του ΠΤ Ε του ΑΠΘ. Η συλλογή των δεδοµένων βασίσθηκε στη συµπλήρωση ενός τεστ αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ και ενός γραπτού ερωτηµατολογίου. Η επεξεργασία και ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων οδήγησε στο συµπέρασµα ότι το επίπεδο των υπολογιστικών γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών ήταν εξαιρετικά χαµηλό. Η αναποτελεσµατικότητα της παρακολούθησης σχολικών µαθηµάτων Πληροφορικής ήταν ιδιαίτερα εµφανής. Αντίθετα, η παρακολούθηση φροντιστηριακών µαθηµάτων σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, η προσωπική προσπάθεια και η επαφή µε έµπειρους χρήστες από το φιλικό ή/και το οικογενειακό περιβάλλον αποδείχθηκαν σηµαντικότεροι και ουσιαστικότεροι παράγοντες επιρροής και διαµόρφωσης των τεχνολογικών ικανοτήτων των φοιτητών/τριών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Υπολογιστικός γραµµατισµός, δεξιότητες χειρισµού Η/Υ, µελλοντικοί εκπαιδευτικοί, ευτεροβάθµια εκπαίδευση, ψηφιακό χάσµα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Είναι κοινή πλέον διαπίστωση ότι η διάχυση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει ο ολοένα αυξανόµενος αριθµός των αναπτυξιακών και ερευνητικών δράσεων και προγραµµάτων που εκπονούνται σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο µε επίκεντρο τις ΤΠΕ. Στις περισσότερες από αυτές τις δράσεις και πρωτοβουλίες, η έµφαση που αποδίδεται στον ρόλο της εκπαιδευτικής προετοιµασίας των µελλοντικών εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ είναι χαρακτηριστική. Η τελευταία θεωρείται καθοριστικός και καταλυτικός παράγοντας για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναµφίβολα, αν όλοι οι µαθητές «πρέπει να αποκτήσουν µία σφαιρική και συγκροτηµένη αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή» και να καταστούν τεχνολογικά εγγράµµατοι (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2001: 485), τότε όλοι οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κατακτήσουν όχι µόνο τις αντίστοιχες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, αλλά να είναι σε θέση να τις διδάξουν κιόλας. Έτσι, η προετοιµασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ είναι υποχρεωτική σε περισσότερες από τις µισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurydice, 2001; 2004). Η φύση όµως και τα χαρακτηριστικά αυτής της προετοιµασίας διαφέρουν από χώρα σε χώρα, από ίδρυµα σε ίδρυµα και εξαρτώνται από ένα ευρύ φάσµα οικονοµικών, οργανωτικών και διαχειριστικών παραγόντων.

2 298 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Ωστόσο, και παρά τις διαφορές στη δοµή, την οργάνωση και το περιεχόµενο των προσφερόµενων προπτυχιακών µαθηµάτων για τις ΤΠΕ, οι περισσότερες παιδαγωγικές σχολές πασχίζουν να επιτύχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ισορροπίας ανάµεσα στον υπολογιστικό γραµµατισµό των φοιτητών/τριών τους και την προετοιµασία τους στη διδακτική της εγγραµµατοσύνης στις ΤΠΕ (ICT Literacy, ICT Capability) και την αξιοποίησή των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση. Είναι γεγονός, ότι η ικανότητα χειρισµού υπολογιστικών συστηµάτων και κατανόησης των βασικών αρχών λειτουργίας τους δεν είναι ισότιµη µε τη διδακτική αυτής της ικανότητας (Kennewell et al, 2000). Αν ήταν, τότε η ικανότητα κάποιου να κατανοεί και να χρησιµοποιεί µαθηµατικές έννοιες και αρχές θα ήταν ταυτόσηµη µε τη διδακτική των µαθηµατικών, η Παιδαγωγική δεν θα ήταν επιστήµη και οι παιδαγωγικές σχολές δεν θα ήταν απαραίτητες. Επιπλέον, η ικανότητα κατανόησης και χρήσης της υπολογιστικής τεχνολογίας δεν είναι ούτε ταυτόσηµη, ούτε ισοδύναµη µε την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ ως διδακτικών µέσων και εργαλείων µάθησης (Barton, 1996; Makrakis, 1997). Αν ήταν, τότε η επιστήµη της Πληροφορικής θα ήταν ταυτόσηµη µε το επιστηµονικό πεδίο των ΤΠΕ. Ωστόσο, οι TΠΕ αναφέρονται αποκλειστικά στον επικοινωνιακό και υπολογιστικό εξοπλισµό και τις εφαρµογές που ενισχύουν τη διδασκαλία, τη µάθηση και µία σειρά από άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (QCA/DfEE, 1998:19), και εποµένως η σχέση τους µε την Παιδαγωγική είναι ουσιαστική. Από την άλλη όµως, ο υπολογιστικός γραµµατισµός είναι για τις ΤΠΕ, ότι το αλφάβητο στην ανάγνωση γραπτών κειµένων. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές/τριες των παιδαγωγικών σχολών θα πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες χειρισµού της υπολογιστικής τεχνολογίας πριν ακόµη ασχοληθούν µε ζητήµατα διδακτικής της εγγραµµατοσύνης στις ΤΠΕ και αξιοποίησης των ΤΠΕ ως µέσων διδασκαλίας και υλικών µάθησης. Βέβαια, το ερώτηµα που γεννιέται είναι αν η ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής αποτελεί βασικό στόχο και υπευθυνότητα του προγράµµατος σπουδών της εκάστοτε παιδαγωγικής σχολής. Σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πλειοψηφία των χωρών-µελών του ΟΟΣΑ (Eurydice, 2002; 2001; OECD/CERI, 2002), έχουν εισάγει την Πληροφορική στη ευτεροβάθµια εκπαίδευση ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο. Στην Ελλάδα, η διδασκαλία της Πληροφορικής ξεκίνησε στα µέσα της δεκαετίας του 80 στα ΤΕΛ και τα ΕΠΛ. Το εισάγεται στο Γυµνάσιο και από το διδάσκεται τυπικά και ουσιαστικά και στις 3 τάξεις του Γυµνασίου, ενώ το 1998 εισάγεται ως µάθηµα επιλογής στο Ενιαίο Λύκειο (Eurydice, 2001; Vosniadou and Ioannides, 2002; Γρηγοριάδου κ.α., 2004; Μόρµορης και Αποστολάκης, 2004). Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδοµένα, εύλογα κανείς αναµένει ότι οι σηµερινοί φοιτητές/τριες των παιδαγωγικών σχολών έχουν ήδη αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής κατά τη διάρκεια των σχολικών τους σπουδών. Ίσως λοιπόν η προσφορά προπτυχιακών µαθηµάτων υπολογιστικού γραµµατισµού να µην είναι πλέον απαραίτητη. Ύστερα, µια σειρά από ερευνητικές µελέτες αναφέρουν ότι λόγω της αυξανόµενης χρήσης της υπολογιστικής τεχνολογίας στο σχολείο και το σπίτι, το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής των µελλοντικών εκπαιδευτικών βελτιώνεται µε σταθερό ρυθµό (Fisher, 2000; Murphy and Greenwood; Simpson et al, 1998). Εντούτοις, αυτός ο ρυθµός βελτίωσης δεν είναι ο ίδιος σε όλες τις χώρες. ιεθνή και Ευρωπαϊκά δεδοµένα (OECD/CERI, 2000; CEDEFOP, 2003) επισηµαίνουν ότι παρά το εύρος και τη σηµαντικότητα των πρωτοβουλιών και το ύψος των επενδύσεων, οι γνώσεις και οι δεξιότητες χειρισµού υπολογιστικής τεχνολογίας των πολιτών διαφοροποιούνται σηµαντικά. Επιπρόσθετα, υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός «ψηφιακού χάσµατος» που ολοένα και βαθαίνει όχι µόνο µεταξύ των χωρών, αλλά και στο εσωτερικό της ίδιας χώρας.

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 299 Οι ανωτέρω προβληµατισµοί οδήγησαν στη διεξαγωγή της έρευνας που περιγράφεται πιο κάτω. Στόχος της ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών και η εξέταση του ρόλου των σχολικών τους σπουδών στη διαµόρφωση και ανάπτυξη των εν λόγω γνώσεων και δεξιοτήτων. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην έρευνα συµµετείχαν 294 φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Το δείγµα αποτελούνταν κυριότερα από γυναίκες (n=249, 84.7%). Οι περισσότεροι από τους/τις συµµετέχοντες/χουσες (n=180, 61.2%) διένυαν το πρώτο έτος των προπτυχιακών τους σπουδών και η ηλικία τους κυµαίνονταν από έτη. Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε το ακαδηµαϊκό έτος , λίγο πριν την έναρξη ενός προπτυχιακού µαθήµατος υπολογιστικού γραµµατισµού. Βασίσθηκε στην ανάπτυξη και αξιοποίηση δύο διαφορετικών ερευνητικών εργαλείων. Αρχικά, ένα γραπτό ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε µε στόχο τη συλλογή, τόσο προσωπικών στοιχείων (ηλικία, φύλο, κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο γονέων), όσο και δεδοµένων σχετικών µε τις προγενέστερες εκπαιδευτικές και τεχνολογικές εµπειρίες των φοιτητών/τριών. Ειδικότερα, το ερωτηµατολόγιο παρείχε σηµαντική πληροφόρηση σε σχέση µε τις προσωπικές εκτιµήσεις των φοιτητών/τριών για το επίπεδο των τεχνολογικών τους δεξιοτήτων στο χειρισµό Η/Υ, τις µεθόδους και τις στρατηγικές ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων και κυρίως τις εµπειρίες τους από τα σχολικά µαθήµατα πληροφορικής (έτη παρακολούθησης, βαθµίδα εκπαίδευσης, οργάνωση και περιεχόµενο µαθηµάτων, γενικά σχόλια). Μετά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, ένα γραπτό τεστ αξιολόγησης βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ χρησιµοποιήθηκε µε στόχο την πληρέστερη εκτίµηση του τεχνολογικού επιπέδου των φοιτητών/τριών. Το τεστ αυτό δηµιουργήθηκε καταρχήν µε στόχο την εξυπηρέτηση των διδακτικών αναγκών του προπτυχιακού µαθήµατος και το χωρισµό των φοιτητών/τριών σε οµοιογενή τµήµατα αντίστοιχα του επιπέδου των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Για την ανάπτυξή του αξιοποιήθηκαν τα προγράµµατα σπουδών του 1997/98 και τα σχολικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η συµβατότητα του περιεχοµένου του µε αυτό των σχολικών εγχειριδίων δεν υποβλήθηκε σε κάποιο συστηµατικό και οργανωµένο έλεγχο εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Ειδικότερα, αποτελούνταν από µία ευρεία κλίµακα θεµάτων και ερωτηµάτων, οµαδοποιηµένων σε 5 βασικές κατηγορίες: (1) Βασικές γνώσεις υλικού, (2) Χρήση του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας των Windows, (3) Επεξεργασία κειµένου µε το MS Word, (4) Χρήση λογιστικού φύλλου µε το MS Excel, (5) Χρήση του Παγκόσµιου Ιστού µε τον Internet Explorer και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε το Outlook Express. Ο βαθµός δυσκολίας των θεµάτων/ερωτηµάτων στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας αλλά και µεταξύ των κατηγοριών διαφοροποιούνταν σηµαντικά. Για την πληρέστερη αντιπροσώπευση των διαφοροποιήσεων αυτών, ένα λειτουργικό πλαίσιο βαθµολόγησης διαµορφώθηκε. Έτσι, το µέγιστο σκορ ανά κατηγορία ερωτήσεων ήταν διαφορετικό (Υλικό 10 βαθµοί, Γραφικό περιβάλλον 20 βαθµοί, Επεξεργασία κειµένου 25 βαθµοί, Λογιστικό φύλλο 20 βαθµοί, WWW/ 25 βαθµοί), ενώ το µέγιστο συνολικό σκορ ήταν 100 βαθµοί. Τέλος, ας επισηµανθεί ότι και τα δύο ερευνητικά εργαλεία (ερωτηµατολόγιο και τεστ) χρησιµοποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν πιλοτικά από 7 φοιτητές/τριες και 3 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Τα σχόλια, οι διορθώσεις και οι υποδείξεις τους προσέφεραν αξιόλογη ανατροφοδότηση και βοήθησαν σηµαντικά στην αναδιαµόρφωση και την τελειοποίηση τόσο της µορφής όσο και του περιεχοµένου τους.

4 300 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το επίπεδο χειρισµού Η/Υ των φοιτητών/τριών Στην ερώτηση «Πόσο καλά νοµίζεις ότι µπορείς να χειριστείς έναν Η/Υ;», οι περισσότεροι φοιτητές/τριες (56%) εκτίµησαν πως γνωρίζουν ελάχιστα για το χειρισµό ενός Η/Υ ή ότι δεν 50 "Πόσο καλά νοµίζεις οτι µπορείς να χειριστείς έναν Η/Υ;" Percent 7 0 Σχεδόν καθόλου Μέτρια/Καλά Άριστα Ελάχιστα Πολύ καλά Γράφηµα 1: Οι προσωπικές εκτιµήσεις των φοιτητών/τριών 100 Μέσος όρος συνολικού σκορ στο τεστ Σχεδόν καθόλου Μέτρια/Καλά Ελάχιστα Πολύ καλά 79 Άριστα Οι προσωπικές εκτιµήσεις Γράφηµα 2: Οι προσωπικές εκτιµήσεις των φοιτητών/τριών σε αντιπαράθεση µε τους µέσους όρους των συνολικών τους επιδόσεων στο τεστ αξιολόγησης γνωρίζουν σχεδόν τίποτα. Τα ποσοστά των απαντήσεων παρουσιάζονται στο Γράφηµα 1, ενώ το Γράφηµα 2 παρουσιάζει τις προσωπικές εκτιµήσεις των φοιτητών/τριών σε αντιπαραβολή µε τους µέσους όρους των επιδόσεών τους στο τεστ δεξιοτήτων χειρισµού. Οι εκτιµήσεις τους ήταν σε γενικές γραµµές αντίστοιχες των επιδόσεών τους, αλλά και ως ένα βαθµό ανακριβείς. Από τη µια, το µέσο σκορ εκείνων που εκτιµούσαν ότι δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα για το χειρισµό ενός Η/Υ δεν ήταν µηδενικό και ανέρχονταν στο 16%. Από την άλλη, εκείνοι και εκείνες που κατά τις προσωπικές τους κρίσεις, γνώριζαν άριστο χειρισµό, µάλλον υπερεκτιµούσαν τις πραγµατικές τους δυνατότητες. Τέλος, εξαιρετικά µικρή ήταν η διαφορά µεταξύ των µέσων επιδόσεων εκείνων που θεωρούσαν ότι χειρίζονται µέτρια και πολύ καλά έναν Η/Υ. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να επισηµαίνουν ότι οι προσωπικές κρίσεις και θεωρήσεις δεν αποτελούν αποτελεσµατικό, αντιπροσωπευτικό και συνεπή δείκτη εκτίµησης του επιπέδου χειρισµού των φοιτητών/τριών. Ωστόσο το σηµαντικότερο εύρηµα σχετίζεται µε την ιδιαίτερα χαµηλή βαθµολογία των φοιτητών/τριών σε συνδυασµό µε δύο βασικές παραµέτρους:

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 301 Η Πληροφορική έχει εισαχθεί στη ευτεροβάθµια εκπαίδευση ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο από τα τέλη της δεκαετίας του 80 Οι περισσότεροι από τους φοιτητές/τριες που συµµετείχαν στην έρευνα (62.1%) παρακολουθούσαν µαθήµατα Πληροφορικής στο Γυµνάσιο κατά το ακαδηµαϊκό έτος Συγκεκριµένα, ο γενικός µέσος όρος του συνολικού σκορ των φοιτητών/τριών στο τεστ αξιολόγησης ήταν µονάχα 38.7/100 (µέγιστη επίδοση= 90.5). Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους µέσους όρους των σκορ των µελλοντικών εκπαιδευτικών, σε κάθε µία από τις 5 κατηγορίες θεµάτων/ερωτηµάτων που συγκροτούσαν το τεστ αξιολόγησης. Όπως φαίνεται, τα συλλεχθέντα στοιχεία είναι µάλλον απογοητευτικά, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη χρήση των λογιστικών φύλλων, την περιήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό, τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αλλά και τη χρήση του επεξεργαστή κειµένου. Περισσότερο όµως αποθαρρυντικά είναι για την τελευταία κατηγορία, η οποία δεν συνιστά µια διακριτή και αυτόνοµη κατηγορία ερωτηµάτων, αλλά µια νέα υπολογιζόµενη ενότητα. Οι 5 θεµατικές κατηγορίες και µία υπολογιζόµενη Μέσο όρος επίδοσης/µέγιστο σκορ Βασικές γνώσεις Υλικού 5,65/10 Γραφικό περιβάλλον Windows 9,70/20 Επεξεργασία κειµένου 10,35/25 Λογιστικό Φύλλο 4,06/20 WWW/ 8,98/25 εξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών 2,53/12 Πίνακας 1: Μέσοι όροι των επιδόσεων των φοιτητών/τριών ανά κατηγορία θεµάτων/ερωτηµάτων Ειδικότερα, η επίδοση που αφορά στις δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών αναπαριστά το άθροισµα των επιµέρους σκορ σε θέµατα και ερωτήµατα που περιλαµβάνονται ήδη στις 5 κατηγορίες του τεστ. Απλώς, τα συγκεκριµένα θέµατα/ερωτήµατα της ειδικής αυτής ενότητας δεν αναφέρονται σε τεχνικές κυρίως δεξιότητες. Απαιτούν όµως την ικανότητα χρησιµοποίησης τεχνικών δεξιοτήτων για την επεξεργασία πληροφοριών, ενώ κάποια θα µπορούσαν να απαντηθούν από χρήστες µε µηδενική εµπειρία στο χειρισµό Η/Υ. Οι προγενέστερες σχολικές και άλλες εκπαιδευτικές εµπειρίες Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, σχεδόν όλοι οι φοιτητές/τριες που συµµετείχαν στην έρευνα (95.5%) είχαν τυπικά ή άτυπα ασχοληθεί µε τη χρήση Η/Υ. Οι περισσότεροι παρακολουθώντας µαθήµατα πληροφορικής στο σχολείο (n=227, 77.2%), ή/και σε κάποιο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο (n=49, 16.7%), ενώ ένας σηµαντικός αριθµός (n=107, 36.4%) είχε αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες χειρισµού µέσα από προσωπική προσπάθεια και µε την υποστήριξη έµπειρων χρηστών από το φιλικό ή/και το οικογενειακό περιβάλλον. Σε ότι αφορά στη σχολική εµπειρία, µόνο 5 (1.7%) φοιτητές/τριες ανέφεραν ότι χρησιµοποίησαν Η/Υ στο ηµοτικό σχολείο. Ωστόσο και οι 5 φοιτούσαν σε ιδιωτικό και όχι σε δηµόσιο σχολείο. Από την άλλη, η παρακολούθηση µαθηµάτων Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια εκπαίδευση κυµαίνονταν από 1 έως 6 έτη (Μ.Ο.=2.1 χρόνια). Το Γράφηµα 3 παρουσιάζει ξεκάθαρα τα ποσοστά των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν σχετικά µαθήµατα στο Γυµνάσιο, το Λύκειο ή/και στα δύο επίπεδα της ευτεροβάθµιας.

6 302 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Ειδικότερα, 211 φοιτητές/τριες (71.8%) ανέφεραν ότι παρακολούθησαν κάποιο µάθηµα Ποσοστά φοιτητών/τριών Γυµνάσιο 13 Λύκειο Γυµνάσιο & Λύκειο 14 εν παρακολούθησε Γράφηµα 3: Ποσοστά φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν µαθήµατα πληροφορικής στη ευτεροβάθµια εκπαίδευση υπολογιστικού γραµµατισµού στο Γυµνάσιο. Αν και αρκετοί από αυτούς (99 missing cases) δεν απάντησαν σε ερωτήµατα σχετικά µε τη φύση, την οργάνωση και το περιεχόµενο των µαθηµάτων αυτών, τα τελευταία θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως εισαγωγικά µαθήµατα αλφαβητισµού στους Η/Υ, είχαν εργαστηριακό προσανατολισµό και ασχολούνταν µε την κατανόηση βασικών εννοιών και αρχών της υπολογιστικής τεχνολογίας και την εκµάθηση δεξιοτήτων χειρισµού ορισµένων εφαρµογών. Αντίστοιχες ήταν και οι περιγραφές των 141 (48.8%) φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν µαθήµατα σε τάξεις του Λυκείου. Ωστόσο, ένας περιορισµένος αριθµός (n=75) φοιτητών/τριών σχολίασε την αποτελεσµατικότητα των σχολικών µαθηµάτων. Σε ένα συντριπτικό ποσοστό (94.5%), οι επισηµάνσεις τους ήταν όχι µόνο αξιοσηµείωτες, αλλά κυριότερα αρνητικού χαρακτήρα και εντοπίζονταν στο περιεχόµενο των προσφερόµενων µαθηµάτων, τις διδακτικές ικανότητες και το επίπεδο τεχνογνωσίας των καθηγητών τους. Κάποιοι αναφέρθηκαν και σε προβλήµατα οργάνωσης της τάξης και έλλειψης υλικοτεχνικής υποδοµής. Μερικά από τα χαρακτηριστικότερα σχόλια παρουσιάζονται πιο κάτω: «Έδιναν έµφαση στη θεωρία και όχι στην έµπρακτη χρήση των Η/Υ. Στα πιο πολλά µαθήµατα ακούγαµε θεωρία, ενώ οι Η/Υ δεν χρησιµοποιούνταν» «εν µου πρόσφεραν και κάτι ιδιαίτερο. Αυτή τη στιγµή δεν θυµάµαι τίποτα από όσα κάναµε» «εν µπορούσαµε να µάθουµε και τίποτα σηµαντικό. Καθόµασταν 3-4 άτοµα σε κάθε υπολογιστή» «Ο καθηγητής µας επέµενε να µας διδάσκει αλγόριθµους και προγραµµατισµό. Έτσι δεν µάθαµε να χρησιµοποιούµε τους υπολογιστές» «Το επίπεδο των µαθητών στους Η/Υ δεν ήταν οµοιογενές και τα µαθήµατα δεν µπορούσαν να µας διδάξουν αρκετά πράγµατα» «Αυτός που θέλει να µάθει Η/Υ δεν µπορεί να το κάνει στο σχολείο. Τα µαθήµατα στο φροντιστήριο είναι πιο ικανοποιητικά και καλύτερα οργανωµένα» Με γνώµονα τις παραπάνω απογοητευτικές περιγραφές και σχόλια, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ σχολικής εµπειρίας και επιδόσεων των φοιτητών/τριών στο τεστ δεξιοτήτων χειρισµού. Τα παραµετρικά τεστ που πραγµατοποιήθηκαν (Πίνακας 2) έδειξαν ότι οι διαφορές που αναγνωρίσθηκαν µεταξύ οµάδων φοιτητών/τριών µε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές εµπειρίες στο χειρισµό Η/Υ, ήταν στατιστικά σηµαντικές (p<0.01)

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 303 Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 40057, ,647 36,479,000 Within Groups , ,035 Total , Πίνακας 2: Είδος εκπαίδευσης στο χειρισµό Η/Υ * Συνολική επίδοση στο τεστ (ANOVA) Όπως ήταν αναµενόµενο, οι επιδόσεις των φοιτητών/τριών που δεν είχαν καµία προγενέστερη εκπαιδευτική εµπειρία στη χρήση Η/Υ ήταν εξαιρετικά χαµηλές (Γράφηµα 4). Από την άλλη, υψηλότερες ήταν οι επιδόσεις των φοιτητών/τριών που είχαν αποκτήσει πλούσια εµπειρία σε µία σειρά από τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια (στο σχολείο, αλλά και στο σπίτι µε τη βοήθεια φίλων και σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο για κάποιο χρονικό διάστηµα). Σε ότι αφορά όµως στη σχολική εκπαίδευση, τα αποτελέσµατα ήταν µάλλον αποκαλυπτικά και υπέδειξαν ότι η επιρροή των σχολικών µαθηµάτων πληροφορικής στη διαµόρφωση του επιπέδου των τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών ήταν περιορισµένη Συνολικός µέσος όρος επίδοσης στο τεστ Καµµία/Πουθενά Φροντι/Μόνη/Φίλοι Στο σχολείο Στο σχολείο & αλλού Επεξεργασία κειµένου WWW/ Windows Λογιστικό φύλλο Στοιχεία υλικού εξιότ. επεξ.πληρ. Είδη εκπαιδευτικής εµπειρίας Γράφηµα 4: Είδη και µορφές προγενέστερης εκπαιδευτικής εµπειρίας και µέσοι όροι συνολικών επιδόσεων στο τεστ Οι φοιτητές/τριες που είχαν αποκτήσει βασικές τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες είτε µέσω της παρακολούθησης µαθηµάτων σε κάποιο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, είτε µέσα από προσωπική προσπάθεια και µε τη βοήθεια έµπειρων φίλων και συγγενών είχαν σηµαντικά καλύτερες επιδόσεις από εκείνες και εκείνους που είχαν παρακολουθήσει σχετικά µαθήµατα πληροφορικής στο σχολείο τους. Στα τεστ που πραγµατοποιήθηκαν για την διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των επιδόσεων στο τεστ και την ποσότητα των ετών σχολικής εκπαίδευσης δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (F ratio= 2.192, p>0.05). Συνολικός µέσος όρος Std. N Mean επίδοσης στο τεστ Deviation Years of attendance None 43 37, ,62363 One 52 37, ,56607 Two 68 36, ,77740 Three 54 38, ,46804 Four to six 48 48, ,56497 Total , ,85449 Model Fixed Effects 22,65089 Πίνακας 3: Έτη σχολικής εκπαίδευσης στην Πληροφορική Χ Συνολική επίδοση στο τεστ

8 304 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Παρ όλα αυτά, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 3, οι επιδόσεις των φοιτητών/τριών αυξάνονται µετά την πάροδο 3 τουλάχιστον ετών παρακολούθησης σχολικών µαθηµάτων πληροφορικής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Η έρευνα αυτή επιχείρησε να µελετήσει το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών κατά την έναρξη ενός εισαγωγικού προπτυχιακού µαθήµατος υπολογιστικού γραµµατισµού, και να εξετάσει το ρόλο της σχολικής εκπαίδευσης στη διαµόρφωση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν οδήγησε σε µία σηµαντική διαπίστωση. Η έλλειψη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού ήταν έκδηλη και εµφανής τόσο στις εκτιµήσεις των ίδιων των φοιτητών/τριών, όσο και στις χαµηλές τους επιδόσεις σε κατάλληλο τεστ αξιολόγησης. Το συµπέρασµα αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα µιας πρόσφατης ερευνητικής µελέτης. Η τελευταία είχε ως στόχο τη διερεύνηση των τεχνολογικών δεξιοτήτων των πρωτοετών φοιτητών/τριών 7 ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων. Οι φοιτητές/τριες που συµµετείχαν σε αυτή ήταν τακτικοί και ικανοί χρήστες Η/Υ (SEUSISS, 2003). Ωστόσο, κανένα από τα πανεπιστήµια που συµµετείχαν στην έρευνα αυτή δεν ήταν ελληνικό. Σύµφωνα µάλιστα µε τα αποτελέσµατα της πρόσφατης έρευνας επισκόπησης του Ευρωβαρόµετρου για τη δια βίου µάθηση (CEDEFOP, 2003), η έλλειψη υπολογιστικών δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα φανερή και εκτεταµένη στην Ελλάδα (63% των ερωτηθέντων) και την Πορτογαλία (67%). Σε σχέση µε τους πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, οι Έλληνες και οι Πορτογάλοι ήταν οι λιγότερο ικανοί χρήστες Η/Υ. Επιπλέον, σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD, 2002), ο µέσος αριθµός χρηστών Internet ανά 1000 κατοίκους στην Ελλάδα ανέρχεται στους 25, ενώ ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι περίπου 50. Από την άλλη µεριά και πέρα από στατιστικά δεδοµένα, είναι κοινή παραδοχή ότι ο υπολογιστικός γραµµατισµός εξελίσσεται σταδιακά σε µία από τις βαθύτερες, αποφασιστικότερες και κρισιµότερες αιτίες κοινωνικού αποκλεισµού (OECD/CERI, 2000). Είναι επίσης γεγονός ότι οι ανισότητες και οι διαφοροποιήσεις στα επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ σχετίζονται µε µία σειρά από εκπαιδευτικά προβλήµατα και ανεπάρκειες, που επιβεβαιώνουν την υποψία ότι η εκπαίδευση λειτουργεί συχνά ως µηχανισµός ενίσχυσης και αναπαραγωγής, και όχι ως µηχανισµός εξισορρόπησης ανισοτήτων. Στην έρευνα που παρουσιάσθηκε εδώ, τα 2/3 των συµµετεχόντων είχαν παρακολουθήσει µαθήµατα πληροφορικής κατά τη διάρκεια των σχολικών τους σπουδών στο Γυµνάσιο και το Λύκειο. Παρ όλα αυτά οι επιδόσεις τους στο τεστ αξιολόγησης ήταν πραγµατικά απογοητευτικές, γεγονός που µάλλον φανερώνει την αναποτελεσµατικότητα της µέχρι σήµερα σχολικής εκπαίδευσης στους Η/Υ. Η σχετική ερευνητική βιβλιογραφία (Γρηγοριάδου κ.α., 2004; Μαλέτσκος και Κασκάλης, 2004; Vosniadou, 2002; Vosniadou and Kollias, 2001) επιβεβαιώνει την παραπάνω διαπίστωση και αναφέρει µια σειρά από προβλήµατα που σχετίζονται µε τη διδασκαλία του µαθήµατος στη ευτεροβάθµια εκπαίδευση: Ελλιπής και απαρχαιωµένος εξοπλισµός Τεχνοκεντρική διδακτική προσέγγιση του αντικειµένου Ετερογενής σύνθεση διδακτικού προσωπικού Ανεπαρκής χρόνος διδασκαλίας για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του µαθήµατος Σε ότι αφορά τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή, ας σηµειωθεί ότι το 1999/2000, έτος κατά το οποίο οι φοιτητές/τριες του δείγµατος φοιτούσαν στη ευτεροβάθµια εκπαίδευση, αντιστοιχούσε 1 Η/Υ ανά 57.9 µαθητές και οι περισσότεροι 15χρονοι µαθητές (49.6%) υποστήριζαν ότι δεν χρησιµοποιούσαν Η/Υ στο σχολείο τους (Eurydice, 2004). Αντίστοιχα ήταν τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και τα εµπόδια στα οποία αναφέρθηκαν και οι φοιτητές/τριες που

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 305 συµµετείχαν στην έρευνα αυτή. Στην πράξη και ανεξάρτητα από τον αριθµό των ετών εκπαίδευσης, τα τυπικά σχολικά µαθήµατα πληροφορικής δεν επηρέασαν σηµαντικά και καταλυτικά το επίπεδο των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ. Αντίθετα, η παρακολούθηση µαθηµάτων σε φροντιστήρια, η προσωπική προσπάθεια και η βοήθεια έµπειρων χρηστών από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον αποδείχθηκαν πιο σηµαντικοί και ουσιαστικοί παράγοντες επιρροής και διαµόρφωσης των τεχνολογικών ικανοτήτων των φοιτητών/τριών. Η αναγνώριση της συµβολής ανάλογων εναλλακτικών και άτυπων µορφών εκπαίδευσης και αυτο-µόρφωσης έχει ήδη επισηµανθεί τόσο στο εξωτερικό (SEUSISS, 2003), όσο και στην Ελλάδα (Margetousaki et al, 2001). Ωστόσο, είναι πιθανό ότι η αξιοποίησή τους συνδέεται µε την ταυτόχρονη ύπαρξη ενός εµπλουτισµένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ενός µάλλον υψηλού κοινωνικο-οικονοµικού οικογενειακού επιπέδου (OECD/CERI, 2000). Σύµφωνα µάλιστα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία του δικτύου της Ευρυδίκης για την ελληνική πραγµατικότητα (Eurydice. 2004), ο ρυθµός εξοπλισµού των σχολείων µε Η/Υ είναι σηµαντικά χαµηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθµό αγοράς Η/Υ για το σπίτι, ενώ ταυτόχρονα η χρήση Η/Υ στο σπίτι σχετίζεται σηµαντικά µε το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων. Τέλος, και σε ότι αφορά στην εκπαίδευση των µελλοντικών εκπαιδευτικών, είναι φανερό ότι η τελευταία θα εξακολουθήσει να θεραπεύει τις ανεπάρκειες της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης στην Πληροφορική, παρά τις αρνητικές συνέπειες που αυτό µπορεί να έχει σε ένα αυξανόµενα απαιτητικό και υπερφορτωµένο πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών. Η παιδαγωγική σχολή θα πρέπει αναπόφευκτα να συνεχίσει την προσφορά εισαγωγικών µαθηµάτων χειρισµού στους Η/Υ, αν και όλοι γνωρίζουµε πως η ανάγκη για περισσότερα µαθήµατα και σηµαντική πρακτική εξάσκηση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη µοιάζει επιτακτικότερη από ποτέ άλλοτε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Barton, R. (1996) A partnership approach to Information Technology courses in initial teacher education, Journal of Information Technology in Teacher Education, 5 (3), pp CEDEFOP (2003) Lifelong learning: Citizens views. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Γρηγοριάδου, Μ., Γογουλου, Α., Γουλή, Ε., αγδιλέλης, Β., Κόµης, Β., Κορδάκη, Μ., Μικρόπουλος, Α., Μπακογιάννης, Σ., Παπαδόπουλος, Γ., Πολίτης, Π., Σφηκόπουλος, Θ., και Τζιµογιάννης, Α. (2004) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα κατάσταση, προβλήµατα, προτάσεις. Στο Πολίτης, Π. (Επιµ.) ιδακτική της Πληροφορικής, Πρακτικά της 2 ης ιηµερίδας µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής», Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος Eurydice (2001) Basic Indicators on the incorporation of ICT into European Education systems: Facts and Figures-2000/01 Annual Report. Brussels: Eurydice European Unit. Eurydice (2002) Key Data on Education in Europe 2002: Secondary Education. Brussels: European Commision/Eurydice/Eurostat. Eurydice (2004) Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe. Brussels: Eurydice, European Unit. Fisher, M. (2000) Computer skills of Initial Teacher Education Students, Journal of Information Technology for Teacher Education, 9 (1), pp Kennewell, S., Parkinson, J., and Tanner, H. (2000) Developing the ICT Capable School. London: Routledge Falmer Margetousaki, A., Kollias, A. and Michaelidis, P. (2001) In-service and pre-service primary school teachers views and practices on ICT: a Greek case study. Gagatsis, A. (Ed) Learning in

10 306 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Mathematics and Science and Educational Technology (Vol II). Nicosia, Cyprus: Intercollege Press Murphy, C. and Greenwood, L. (1998) Effective integration of Information and Communications technology in teacher education, Journal of Information Technology for Teacher Education, 7 (3), pp Makrakis, V. (1997) Perceived Relevance of IT courses to prospective teachers professional needs: the case of Greece, Journal of Information Technology in Teacher Education, 6 (2), pp Μαλέτσκος, Α. και Κασκάλης, Θ. (2004) Η πραγµατικότητα της εισαγωγής της Πληροφορικής από την πλευρά των νεοδιόριστων καθηγητών. Στο Πολίτης, Π. (Επιµ.) ιδακτική της Πληροφορικής, Πρακτικά της 2 ης ιηµερίδας µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής», Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος Μόρµορης, Μ. και Αποστολάκης, Ι. (2004) Το πλαίσιο προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, στο Λύκειο και στα ΤΕΕ: Από το σχεδιασµό στη διδακτική πράξη. Στο Πολίτης, Π. (Επιµ.) ιδακτική της Πληροφορικής, Πρακτικά της 2 ης ιηµερίδας µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής», Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος OECD/CERI (2000) Schooling for Tomorrow: Learning to Bridge the Digital Divide. Paris: OECD/CERI. OECD/CERI (2002) Quo Vademus? The Transformation of Schooling in a Networked World. Paris: OECD/CERI. OECD (2002) OECD Information Technology Outlook. Paris, France: OECD Publications QCA/DfEE (1998) Information Technology: Teacher s guide. London: Qualifications and Curriculum Authority, UK SEUSISS (2003) SEUSISS Project - Surveys of European Universities skills in Information and communications technology for Staff and students: Final Report/April UK: Publication of the SEUSISS partners. Simpson, M., Payne, F., Munro, R. and Lynch, E. (1998) Using Information and Communications Technology as a Pedagogical Tool: a survey of initial teacher education in Scotland, Journal of Information Technology for Teacher Education, 7 (3), pp ΥΠΕΠΘ/ΠΙ (2001) ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών. Available at [http://www.pi-schools.gr/programs/depps/index.html] Vosniadou, S. (2002) ICT in Education: Perspectives, problems and recommendations. In Dimitrakopoulou, A. (Ed) Information and Communication technologies in Education, Proceedings of the 3 rd Hellenic Conference with International Participation, Information and Communication technologies in Education, September 2002, University of the Aegean, Rhodes, Volume A. Athens: Kastaniotis Editions. Vosniadou, S. and Ioannides, C. (2002) The EMILE Project in Greece: Preliminary Final Report. EMILE partners. Vosniadou, S. and Kollias, V. (2001) Information and Communication Technology and the problem of teacher training: Myths, Dreams and the Harsh reality, Themes in Education, 2 (4), pp

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 593 Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 1 Π. Κυνηγός. Καραγεώργος Α. Βαβουράκη Κ. Γαβρίλης Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Α. Εμβαλωτής, Α. Τζιμογιάννης 1. Εισαγωγή Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η σημερινή εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα Κατάσταση Προβλήµατα - Προτάσεις

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα Κατάσταση Προβλήµατα - Προτάσεις Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα Κατάσταση Προβλήµατα - Προτάσεις Μ. Γρηγοριάδου, Α. Γόγουλου, Ε. Γουλή, Β. αγδιλέλης, Β. Κόµης, Μ. Κορδάκη, Α. Μικρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ελιγκάς Γραµµένος καθηγητής Μαθηµατικών στη Β/βάθµια Εκπ/ση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Υποψήφιων Εκπαιδευτικών στη Χρήση ΤΠΕ και Απόψεις για την Ενσωμάτωσή τους στη Διδασκαλία

Δεξιότητες Υποψήφιων Εκπαιδευτικών στη Χρήση ΤΠΕ και Απόψεις για την Ενσωμάτωσή τους στη Διδασκαλία Δεξιότητες Υποψήφιων Εκπαιδευτικών στη Χρήση ΤΠΕ και Απόψεις για την Ενσωμάτωσή τους στη Διδασκαλία Ν. Αυγερινού 1, Μ. Γιακουμή 2, Α. Κυριακορεΐζη 3 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ, nikoletta_avg@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου Χρήστος Παντσίδης Παναγιώτης Σπύρου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 750 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιωάννης Αποστολάκης Τµήµα Ψυχολογίας Πάντειο Πανεπιστήµιο apost@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Η Ε.Ε και οι πολιτικές εκπ/κών χρήσεων των ΤΠΕ Αρχή στις αρχές δεκαετίας του1990 Σύνοδος της Λισσαβόνας (2000) θέτει ως ορόσημο το 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής

3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Αξιολόγηση της επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 στο πλαίσιο του Υποέργου-1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 795 Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα Όταν βλέπετε τα διπλανά σχήματα σημαίνει ότι υπάρχει δεσμός στο Διαδίκτυο Πρώτα βήματα Τη δεκαετία του 50 ξεκίνησαν οι προσπάθειες να δημιουργηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Κιούσης

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΗΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Προσαρµοστικής Μάθησης για την Αξιολόγηση Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722 Περιγραφικά Στοιχεία - Ανάλυση ανά ερώτηση στο σύνολο του δείγματος και ανά κλίμακα μελέτης στα ερωτηματολόγια εξαμήνου χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 για το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τα περιγραφικά στατιστικά μας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς Βαγγελάτος Αριστείδης 1, Αγγελόπουλος Παναγιώτης 2, Μεϊντάνης Σωτήρης 2 vagelat@cti.gr, angelopoulos@minedu.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορικός Γραµµατισµός Ενηλίκων στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας: Καταγραφή και Αξιολόγηση ιδακτικών Απαιτήσεων

Πληροφορικός Γραµµατισµός Ενηλίκων στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας: Καταγραφή και Αξιολόγηση ιδακτικών Απαιτήσεων Πληροφορικός Γραµµατισµός Ενηλίκων στα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας: Καταγραφή και Αξιολόγηση ιδακτικών Απαιτήσεων Ουρανία Κουγιουρούκη 1, Φώτης Λαζαρίνης 2 1 Σχολείο εύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου 2 Κέντρο Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκπαίδευσης τελειόφοιτων γυμνασίου στην πληροφορική

Αξιολόγηση της εκπαίδευσης τελειόφοιτων γυμνασίου στην πληροφορική Αξιολόγηση της εκπαίδευσης τελειόφοιτων γυμνασίου στην πληροφορική Εμμανουήλ Πουλάκης 1, Πέτρος Ρούσσος 2 manpoul@sch.gr, roussosp@psych.uoa.gr 1 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Ποσοτικής Έρευνας σχετικά µε τα Υποστηρικτικά Μέσα για τη ιδασκαλία του Μαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Αποτελέσµατα Ποσοτικής Έρευνας σχετικά µε τα Υποστηρικτικά Μέσα για τη ιδασκαλία του Μαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Αποτελέσµατα Ποσοτικής Έρευνας σχετικά µε τα Υποστηρικτικά Μέσα για τη ιδασκαλία του Μαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Εµµανουήλ Β. Μόρµορης 2 ο Ενιαίο Λύκειο Βριλησσίων emormoris@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη.

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Παπαδάκης Σταμάτιος 1, Καλογιαννάκης Μιχαήλ 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους K. Πλατινάκης 1 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 37 1.1. Λειτουργικός ορισµός των εννοιών 38 1.1.1. Λειτουργικός ορισµός της έννοιας παλιννοστούντες 38 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλήµατα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Τα προβλήµατα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 302 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα προβλήµατα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Νικόλαος Ματάνας Αθανάσιος Παπαβασιλείου Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα:

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Λιγότερη ύλη, περισσότερη γνώση. ΣΥΝΟΨΗ Πολλά μαθήματα, και ιδιαίτερα τα θετικά, τα οποία από πολλούς μαθητές θεωρούνται και ιδιαιτέρως δύσκολα, είναι υπερφορτωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα