ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο κεηά ην 1974 Δπιβλέπφν: Υαξάιακπνο Σζαξδαλίδεο ποσδάζηρια: Αζεκίλα Αγνξγηαλίηε ΑΘΗΝΑ 2005

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 5 ABSTRACT... 6 ΔΗΑΓΧΓΖ... 7 Ζ «ΣΓΒΚ» Χ DE FACTO ΚΡΑΣΟ I. Ζ ζεσξία ησλ de facto θξαηψλ I.1. Ση είλαη έλα de facto θξάηνο I.2. Ση δελ είλαη έλα de facto θξάηνο I.3. Γηθαηνχληαη ηα de facto θξάηε λα ραξαθηεξίδνληαη σο θξάηε; I.4. Παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ησλ de facto θξαηψλ I.5. Σα de facto θξάηε θαη ε δηεζλήο θνηλφηεηα II. Ζ «ΣΓΒΚ» σο de facto θξάηνο Ζ ΣΟΤΡΚΟΚΤΠΡΗΑΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΔΥΡΗ ΣΟ I. Ζ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα κέρξη ην II. Ζ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο III. Οη Σνπξθνθχπξηνη θαηά ηελ ηεηξαεηία IV. Ζ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπιάθσλ ( ) V. Σνπξθνθππξηαθέο νξγαλψζεηο θαη θφκκαηα απφ ην 1960 έσο ην V.1. Σνπξθηθή Οξγάλσζε Αληίζηαζεο (ΣΜΣ) V.2. Σνπξθνθππξηαθφ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα V.3. Ρεπνπκπιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα V.4. Άιιεο νξγαλψζεηο θαη θφκκαηα ΟΦΔΗ ΣΖ «ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ» I. Απφ ηελ «Δπηρείξεζε Δηξήλεο» ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο «Γεκνθξαηίαο» II. Σν χληαγκα θαη ε ζεζκηθή δηάξζξσζε ηεο «ΣΓΒΚ» III. Σα πνιηηηθά θφκκαηα ζηε Βφξεηα Κχπξν III.1 Ρεπνπκπιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα (CTP) III.2 Κφκκα Κνηλνηηθήο Απειεπζέξσζεο (TKP) III.3 Κφκκα Δζληθήο Δλφηεηαο (UBP) III.4 Γεκνθξαηηθφ Κφκκα (DP) III.5 Κφκκα Νέαο Κχπξνπ (YKP) III.6 Κίλεκα Παηξησηηθήο Δλφηεηαο (YBH) III.7 Κφκκα Δλσκέλε Κχπξνο (BKP)

3 III.8 Κίλεκα γηα ηελ Δηξήλε θαη ηε Γεκνθξαηία (BDH) III.9 νζηαιηζηηθφ Κφκκα Κχπξνπ (KSP) III.10 Γεκνθξαηηθφ Κφκκα Λανχ (DHP) III.11 Διεχζεξν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα (HDP) III.12 Κφκκα Σνπξθηθήο Δλφηεηαο (TBP) III.13 Κφκκα Νέαο Αλαηνιήο (YDP) III.14 Κφκκα Δζληθνχ θνπνχ (MHP) III.15 Κφκκα Κνηλσληθήο Γηθαηνζχλεο (SAP) III.16 Κφκκα Κνηλνηηθήο Πξνφδνπ (TAP) III.17 Κφκκα Δζληθηζηηθήο Γηθαηνζχλεο (MAP) III.18 Κφκκα Δζληθηζηηθνχ Αγψλα (MMP) III.19 Κφκκα Παηξίδαο III.20 Κφκκα Δζληθήο Γέλλεζεο III.21 Κφκκα Δζληθήο Αλαγέλλεζεο (UDP) III.22 Σν Κφκκα Μαο (BP) III.23 Κφκκα Δλφηεηαο θαη Κπξηαξρίαο (BEP) III.24 Κφκκα Διεπζεξίαο θαη Γηθαηνζχλεο (ÖDP) III.25 Κφκκα Νέα Γεκνθξαηία (YDP) III.26 Κφκκα Φηιειεπζέξσλ III.27 Δζληθφ Λατθφ Κίλεκα (UHH) III.28 Κφκκα Αλαλέσζεο θαη Πξνφδνπ (YAP) III.29 Κφκκα Γηθαηνζχλεο ηεο Κχπξνπ (KAP) III.30 Κφκκα Δζληθηζηηθήο Δηξήλεο (MBP) III.31 Νέν Κφκκα (YP) III.32 Λατθφ Κφκκα (HP) III.33 Κφκκα Γεκνθξαηηθνχ Αγψλα (DMP) III.34 νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα (SDP) III.35 Κφκκα Λχζεο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο (ÇABP) IV. Οη εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ζηε Βφξεηα Κχπξν ( ) IV.1 Πξνεδξηθέο εθινγέο IV.2 Βνπιεπηηθέο εθινγέο Ζ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟ ΣΟΝ ΔΗΚΟΣΟ ΠΡΧΣΟ ΑΗΧΝΑ I. Οη δηαδειψζεηο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο αληηπνιίηεπζεο II. Οη βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ

4 III. Σν δεκνςήθηζκα γηα ην ρέδην Αλάλ ζηε Βφξεηα Κχπξν IV. Μεηά ην δεκνςήθηζκα ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ I. Άξζξα θαη Βηβιία I.1. Ξελφγισζζα I.2. Διιεληθά II. Πεξηνδηθά θαη Δθεκεξίδεο III. Γηαδίθηπν

5 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο, κε έκθαζε ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπληζηνχλ ηελ πνιηηηθή νξγάλσζή ηεο. Δπεηδή ζήκεξα νη Σνπξθνθχπξηνη δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιηηηθά εληφο ησλ νξίσλ ηεο ιεγφκελεο «Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ», ελφο de facto θξάηνπο, ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε ζεσξία ησλ de facto θξαηψλ θαζψο θαη ε «ΣΓΒΚ» σο de facto θξάηνο. ην δεχηεξν κέξνο εμεηάδεηαη ε πνξεία ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο κέρξη ην εκαληηθνί ζηαζκνί ζε απηή ηελ πνξεία απνηεινχλ ε ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ε θαηάξξεπζή ηεο, ε απφζπξζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηνπο ζπιάθνπο θαη ε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο. ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο φςεηο ηεο «ΣΓΒΚ»: ε αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο βάζεη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο, ην χληαγκα θαη ε ζεζκηθή δηάξζξσζε ηνπ θξάηνπο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Βφξεηα Κχπξν θαη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ απφ ην 1976 έσο ην ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ζθηαγξαθείηαη ε αλαηξνπή ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ έγηλε δπλαηή ράξε ζηηο καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Ζ εμέιημε απηή, απφδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ «ΣΓΒΚ», πηζηεχεηαη φηη ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε δηεπζέηεζε ηνπ Κππξηαθνχ. Λέμεηο-θιεηδηά: Κχπξνο, «ΣΓΒΚ», Σνπξθνθχπξηνη, ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα, de facto θξάηε 5

6 ABSTRACT Studying the Turkish Cypriot community, especially these elements which constitute its organization as a political entity, is the subject of this paper. Nowadays Turkish Cypriots act politically in the so-called Turkish Republic of Northern Cyprus, which is a de facto state. So, the theory of de facto states and TRNC as a de facto state are presented in the first part of the paper. The history of the Turkish Cypriot community until 1974 is examined in the second part. Important events are the foundation of the Republic of Cyprus, its implosion, the withdrawal of Turkish Cypriots in the enclaves and the military intervention of Turkey. Certain aspects of TRNC are presented in the third part: the Declaration of Independence on the grounds of the right of self-determination, the Constitution and the institutional organization of the state, the political parties of Northern Cyprus and, in short, the elections which have taken place from 1976 until The overturning of the political regime, which materialized after the massive protests of Turkish Cypriots, is outlined in the fourth and last part. This development, which proves that democracy is operating in TRNC, is believed that it will play a positive role in the settlement of the Cyprus problem. Keywords: Cyprus, TRNC, Turkish Cypriots, Turkish Cypriot community, de facto states 6

7 ΔΙΑΓΧΓΗ Μεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζπλεηέιεζε ζηε δηακφξθσζε κηαο ζεηξάο αληηιήςεσλ εθ κέξνπο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, απφ ηηο νπνίεο ε πιένλ ζεκαληηθή ζπλίζηαηαη ζηνλ ηεξφ θαη απαξαβίαζην ραξαθηήξα πνπ απνδφζεθε ζηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Ζ αληίιεςε απηή νδήγεζε ζην «πάγσκα ηνπ ράξηε» 1 θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Παξ φια απηά, κεηά ην 1945, θαη θπξίσο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 60 θαη ηνπ 70, πνιιά λέα θξάηε γελλήζεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο απναπνηθηνπνίεζεο κεγάισλ πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε. Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή απηή δηαδηθαζία πξνέθπςαλ νη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ ξπζκίδνπλ ην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ. Σα θξάηε πνπ ίδξπζαλ νη ιανί νη νπνίνη άζθεζαλ ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο δελ ήηαλ απαξαίηεην λα πιεξνχλ θαλέλα απφ ηα θξηηήξηα βησζηκφηεηαο πνπ ζεσξνχληαλ απαξαίηεηα παιαηφηεξα. Ζ χπαξμή ηνπο ζεκειησλφηαλ απφιπηα ζηε λνκηκφηεηα ηεο ίδξπζήο ηνπο. Απφηνθν ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δεκηνχξγεζε ε πην πάλσ πξαθηηθή είλαη θαη ην θαηλφκελν ησλ de facto θξαηψλ, νληνηήησλ δειαδή πνπ ελψ δηαζέηνπλ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ελφο θξάηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ σο θξάηε, δελ αλαγλσξίδνληαη σο ηέηνηα απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Οη νληφηεηεο απηέο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη πξντφλ βίαησλ απνζρηζηηθψλ θηλεκάησλ θαη θέξνπλ βαξηά ηελ θιεξνλνκηά ηεο παξάλνκεο ίδξπζήο ηνπο, γεγνλφο πνπ απνηξέπεη ηε λνκηθή ηνπο αλαγλψξηζε. Έηζη, ηφζν απηέο φζν θαη νη θάηνηθνί ηνπο δηαβηνχλ, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, ζην πεξηζψξην ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Σέηνηα πεξίπησζε ζπληζηά ε ιεγφκελε «Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ», ε νπνία ηδξχζεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ Πξνεγνχκελεο εθδνρέο ηεο εμαζθνχλ de facto έιεγρν ζε ηκήκαηα ηεο Κχπξνπ απφ ην 1963, ε εγεζία ηεο φκσο εδξαηψζεθε ζην 37% ηνπ εδάθνπο ηνπ λεζηνχ κεηά ηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο ην 1974, ε νπνία, ηππηθά ηνπιάρηζηνλ, απνζθνπνχζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ήηαλ έλα απφ ηα θξάηε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απναπνηθηνπνίεζεο. Ζ Βξεηαλία, ε νπνία θαηείρε ην λεζί απφ ην 1 Ζ έθθξαζε αλήθεη ζηνλ James Mayall θαη παξαηίζεηαη ζην Scott Pegg, International Society and the De Facto State, Ashgate, 1998, ζ

8 1878, αλαγθάζηεθε λα απνζπξζεί χζηεξα απφ αηκαηεξφ αγψλα ελάληηά ηεο, ζηνλ νπνίν είρε απνδπζεί ε ειιελνθππξηαθή θνηλφηεηα, πνπ ζπληζηνχζε θαη ην 80% ηνπ πιεζπζκνχ. Οη Διιελνθχπξηνη, πνιεκψληαο θαηά ησλ Βξεηαλψλ, δηεθδηθνχζαλ παξάιιεια έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα. Απέλαληη ζην αίηεκα ηεο Έλσζεο νη Σνπξθνθχπξηνη αλέπηπμαλ ζηαδηαθά ην αίηεκα ηεο Γηρνηφκεζεο ηεο Κχπξνπ. Οη αλάγθεο δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο ζην πιαίζην ηνπ δπηηθνχ ζηξαηνπέδνπ ζε κηα επνρή πνπ «καηλφηαλ» ν Φπρξφο Πφιεκνο νδήγεζαλ ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ην κέιινλ ηεο Κχπξνπ αλάκεζα ζηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία, ηε Βξεηαλία θαη ηηο δχν θνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ. Έηζη, ην 1960 ηδξχζεθε ην θξάηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ην νπνίν είρε εμαξρήο δηθνηλνηηθφ ραξαθηήξα. ην πιαίζηφ ηνπ ε θνηλφηεηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ε νπνία ζπληζηνχζε κεηνλφηεηα αξηζκεηηθά, απέθηεζε κηα ζεηξά απφ δηθαηψκαηα πνπ δηαζθάιηδαλ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ εμνπζία. Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία σζηφζν δελ έδεζε πνιχ ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. Οη δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο πνπ μέζπαζαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 1963 είραλ σο απνηέιεζκα ηελ απφζπξζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ απφ φια ηα αμηψκαηα ηνπ θξάηνπο νη ίδηνη ηζρπξίδνληαη φηη εθδηψρζεθαλ απφ ηνπο Διιελνθχπξηνπο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζθεηεξίζηεθαλ ηνλ ηίηιν ηνπ θξάηνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σαπηφρξνλα νη δχν θνηλφηεηεο δηαρσξίζηεθαλ ελ κέξεη γεσγξαθηθά, θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ Σνπξθνθππξίσλ πεξηνξίζηεθε ζε ζπιάθνπο δηαζθνξπηζκέλνπο θπξίσο ζην βφξεην ηκήκα ηεο Κχπξνπ. Ζ ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1974, κε αθνξκή ην πξαμηθφπεκα θαηά ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, είρε σο απνηέιεζκα ε ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ 37% ηνπ εδάθνπο ηνπ λεζηνχ. Έθηνηε δηαηεξεί απηφλ ηνλ έιεγρν κε ηε βνήζεηα ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ. Οη δχν θνηλφηεηεο δηαρσξίζηεθαλ ζρεδφλ νινθιεξσηηθά χζηεξα απφ ηε κεηαθίλεζε ησλ Διιελνθππξίσλ ζην Νφην θαη ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζην Βνξξά. Απφ ηφηε ηα δχν ηκήκαηα ηνπ λεζηνχ αθνινχζεζαλ ηε δηθή ηνπο απηφλνκε πνξεία. Οη επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ απνδψζεη θαξπνχο. ην βφξεην ηκήκα ηεο Κχπξνπ νη Σνπξθνθχπξηνη ζπγθξφηεζαλ αξρηθά ην Σνπξθηθφ Οκφζπνλδν Κξάηνο ηεο Κχπξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ίδξπζαλ ηελ «Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ» ζε εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο απηνδηάζεζεο, γηα ην νπνίν πάλησο δε ζπκθσλνχλ φιεο νη πιεπξέο φηη έρνπλ δηθαίσκα λα ην αζθήζνπλ. 8

9 Ζ «ΣΓΒΚ» έρεη ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ θξάηνπο. Γηαζέηεη χληαγκα, πνπ εμαζθαιίδεη κηα επξεία γθάκα δηθαησκάησλ ζηνπο πνιίηεο. Οη ηξεηο εμνπζίεο, λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, δηθαζηηθή, είλαη δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο. Δπηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη γηα ηελ αλάδεημε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζνιηθέο κπζηηθέο εθινγέο. ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ε πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ θαζνξίζηεθε απφ δχν παξάγνληεο: ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ θαη ηελ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ θαηάζεζε ηνπ ρεδίνπ Αλάλ ζπλέδεπμε ηα πην πάλσ ζέκαηα ζε έλα, νπζηαζηηθφ θαη κείδνλ, δήηεκα. Οη πνιίηεο θαηέβεθαλ ζηνπο δξφκνπο ακθηζβεηψληαο ηνπο κέρξη ηφηε ρεηξηζκνχο ηεο εγεζίαο ηνπο ζην Κππξηαθφ θαη απαηηψληαο λα εθθξάζνπλ ηε δηθή ηνπο βνχιεζε, ε νπνία ζπκππθλσλφηαλ ζηελ απνδνρή ηνπ ρεδίνπ Αλάλ σο νρήκαηνο γηα ηελ αιιαγή ζπλνιηθά ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ. Ο ρεηκψλαο ηνπ είδε ηα ζεκέιηα ηεο «ΣΓΒΚ» λα ηξίδνπλ απφ ηηο θσλέο πνπ δηαθήξπηηαλ «Απηή ε ρψξα είλαη δηθή καο». Ήηαλ κία πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία θαηλφηαλ πσο ην θξάηνο είρε ράζεη ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ ζηα κάηηα ησλ πνιηηψλ ηνπ. Μεηά ηηο εθινγέο φκσο ηνπ 2003 ε ηζνξξνπία επαλήιζε, θαζψο έλα κέξνο ησλ δπλάκεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο κπφξεζε λα αλέιζεη ζηελ εμνπζία. Ζ πνιηηηθή απηή κεηαζηξνθή επηβεβαηψζεθε κε ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2005 θαη νινθιεξψζεθε κε ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2005, φηαλ γηα πξψηε θνξά χζηεξα απφ 30 θαη πιένλ ρξφληα δελ εμειέγε ν Ρανχθ Νηελθηάο ζηελ εγεζία ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο. 9

10 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ Η «ΣΓΒΚ» Χ DE FACTO ΚΡΑΣΟ I. Η θεφρία ηφν de facto κραηών 2 I.1. Ση είλαη έλα de facto θξάηνο Δάλ ήζειε θάπνηνο λα δψζεη έλαλ πξφρεηξν νξηζκφ γηα ηα de facto θξάηε, ζα έιεγε φηη πξφθεηηαη γηα νληφηεηεο νη νπνίεο ελψ έρνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θξάηνπο ή έζησ θάπνηα απφ απηά ζηεξνχληαη ηελ επίζεκε ηδηφηεηα ηνπ λα είλαη αλεμάξηεηα θαη θπξίαξρα θξάηε, κε ηελ έλλνηα φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα δελ ηα αλαγλσξίδεη σο ηέηνηα. Ο Scott Pegg, επηρεηξψληαο λα πεξηγξάςεη ην de facto θξάηνο ζηελ ηδαληθή ηνπ κνξθή, έδσζε ηνλ παξαθάησ νξηζκφ: Έλα de facto θξάηνο πθίζηαηαη φπνπ ππάξρεη νξγαλσκέλε πνιηηηθή εγεζία, ε νπνία έρεη αλέιζεη ζηελ εμνπζία κέζσ ησλ δηθψλ ηεο 3 σο έλα βαζκφ ηθαλνηήησλ, απνιαχεη ηεο ιατθήο ππνζηήξημεο θαη παξέρεη επαξθψο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζε έλα δεδνκέλν πιεζπζκφ, κηαο νξηζκέλεο εδαθηθήο πεξηνρήο, επί ηεο νπνίαο δηαηεξεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν γηα κηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδν. Σν de facto θξάηνο ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ηθαλφ λα ζπλάςεη ζρέζεηο κε άιια θξάηε θαη επηδηψθεη πιήξε ζπληαγκαηηθή αλεμαξηεζία θαη δηεπξπκέλε δηεζλή αλαγλψξηζε σο θπξίαξρν θξάηνο. Παξ φια απηά, αδπλαηεί λα επηηχρεη νπνηνδήπνηε βαζκφ πξαγκαηηθήο αλαγλψξηζεο θαη έηζη παξακέλεη παξάλνκν ζηα κάηηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 4 2 Σν θεθάιαην απηφ βαζίδεηαη ζην βηβιίν ηνπ Scott Pegg, International Society and the De Facto State, Ashgate, ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηελ αγγιηθή ιέμε indigenous, ε νπνία ζεκαίλεη «απηφρζσλ», «γεγελήο». πσο ην εξκελεχσ εγψ, απηφ πνπ ελλνεί ν Pegg είλαη φηη ε ελ ιφγσ πνιηηηθή εγεζία πξέπεη λα έρεη αλέιζεη ζηελ εμνπζία ρσξίο ηε βνήζεηα μέλσλ δπλάκεσλ, κε ηηο δηθέο ηεο ηθαλφηεηεο. Ζ ρξήζε ηεο έθθξαζεο «σο έλα βαζκφ» ζηα αγγιηθά some degree ζρεηηθνπνηεί ην θξηηήξην, αιιηψο νληφηεηεο φπσο ε «ΣΓΒΚ», ζηε γέλλεζε ηεο νπνίαο ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ε Σνπξθία, δε ζα ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία de facto θξάηε, αιιά θξάηε-καξηνλέηεο. Δμάιινπ, ν Pegg δέρεηαη σο παξάγνληεο γέλλεζεο ελφο de facto θξάηνπο ηφζν ηηο μέλεο ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο φζν θαη ην πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε δηαηήξεζε ζηε δσή ελφο de facto θξάηνπο πνπ κπνξεί λα επηδείμεη κηα μέλε δχλακε. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζζ Υάξηλ ηεο πιεξφηεηαο ηεο ππνζεκείσζεο λα πνχκε φηη ππάξρεη ζεσξεηηθφο πνπ ζεσξεί ηελ «ΣΓΒΚ» θξάηνοκαξηνλέηα. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζζ. 36 θαη Scott Pegg, φ.π., ζ. 26. Σν θείκελν ζηελ αγγιηθή γιψζζα έρεη σο εμήο: A de facto state exists where there is an organized political leadership which has risen to power through some degree of indigenous capability; receives popular support; and has achieved sufficient capacity to provide governmental services to a given population in a specific territorial area, over which effective control is maintained for a significant period of time. The de facto state views itself as capable of entering into relations with other states and it seeks full constitutional independence and widespread international recognition as a sovereign state. It is, however, unable to achieve any degree of substantive recognition and therefore remains illegitimate in the eyes of international society. 10

11 Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο de facto θξάηνπο είλαη κηα επαξθήο θαη απνηειεζκαηηθή θπβέξλεζε, κηα γεσγξαθηθή έθηαζε επί ηεο νπνίαο ε πξναλαθεξζείζα θπβέξλεζε λα αζθεί έιεγρν, έλαο πιεζπζκφο πνπ λα ζπλαηλεί ζηελ εμνπζία πνπ αζθεί επάλσ ηνπ ε πξναλαθεξζείζα θπβέξλεζε θαη κηα θάπνηα ρξνληθή δηάξθεηα 5 ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ. ια απηά θπζηθά ζπλνδεπφκελα απφ ην αίηεκα ηεο πιήξνπο αλεμαξηεζίαο θαη θπξηαξρίαο θαη ηεο λνκηθήο θαηνρχξσζεο απηνχ ζηα κάηηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, ε νπνία φκσο αξλείηαη λα ην θάλεη δεθηφ. Σν κέγεζνο ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ή ν φγθνο ηνπ πιεζπζκνχ δελ παίδνπλ ξφιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο de facto θξάηνπο, αθνχ δε ιακβάλνληαη ππφςε νχηε γηα ηα θπξίαξρα θαη αλαγλσξηζκέλα θξάηε. Σν θξάηνο ηνπ Νανπξνχ, γηα παξάδεηγκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ, έρεη έθηαζε κφιηο 21 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη αληίζηνηρν πιεζπζκφ. 6 Σα κεγέζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ πιεζπζκνχ φζνλ αθνξά ηελ Κίλα είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξα, φκσο θαλείο δελ ακθηζβεηεί ηελ θπξηαξρία νχηε ηνπ Νανπξνχ νχηε ηεο Κίλαο. I.2. Ση δελ είλαη έλα de facto θξάηνο Δάλ κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ επηρεηξείηαη λα απαληεζεί ην εξψηεκα «ηη είλαη έλα de facto θξάηνο;», ν Pegg ζηε ζπλέρεηα παξαζέηεη δέθα θξηηήξηα γηα λα θαηαζηήζεη εθηθηή ηε δηάθξηζε ησλ de facto θξαηψλ απφ άιιεο νληφηεηεο. 7 Έηζη, ην de facto θξάηνο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηα ηκήκαηα εθείλα ηεο επηθξάηεηαο ησλ «απνηπρεκέλσλ» 8 ή «νηνλεί» 9 θξαηψλ ηα νπνία ε θεληξηθή θπβέξλεζε ησλ 5 Ο Pegg δέρεηαη σο ειάρηζην φξην ηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ δχν εηψλ. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζ Scott Pegg, φ.π., ζ Scott Pegg, φ.π., ζζ «Απνηπρεκέλα» ( failed ή collapsed ) ραξαθηεξίδνληαη ηα θξάηε εθείλα ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο έρνπλ θαηαξξεχζεη θαη σο εθ ηνχηνπ αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ αθφκα θαη ηα πην βαζηθά θαζήθνληά ηνπο. Γελ είλαη πιένλ λνκηκνπνηεκέλα λα θπβεξλνχλ, δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ έιεγρν επί ηνπ πιεζπζκνχ θαη δελ απνιαχνπλ ηεο ιατθήο ππνζηήξημεο. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζ Ζ εηθφλα πνπ έρσ ζρεκαηίζεη είλαη πσο ν Pegg δελ θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηα «απνηπρεκέλα» θαη ηα «νηνλεί» θξάηε (βι. επφκελε ππνζεκείσζε). Θα κπνξνχζακε ελδερνκέλσο λα πνχκε φηη έλα «απνηπρεκέλν» θξάηνο δελ απνιαχεη θαη αλάγθελ ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. ηνλ νξηζκφ ησλ «νηνλεί» θξαηψλ, αληηζέησο, εκπεξηέρεηαη μεθάζαξα ε πξνυπφζεζε φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα ηα αλαγλσξίδεη σο λνκηθά ηζφηηκα κε ηα άιια θξάηε. Ζ ηδέα γηα ηε δηάθξηζε απηή νθείιεηαη ζηνπο Lacher θαη Kaymak, νη νπνίνη ζε άξζξν ηνπο ραξαθηεξίδνπλ ηελ «ΣΓΒΚ» σο «απνηπρεκέλν» ( failing φκσο θαη φρη failed ) θξάηνο, δηφηη έρεη ράζεη ηελ εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζή ηνπ, αθνχ φιν θαη πεξηζζφηεξνη Σνπξθνθχπξηνη αλαξσηηνχληαη «εάλ απηφ ην θξάηνο πξαγκαηηθά αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπο ζέιεζε.» Βι. Hannes Lacher & Erol Kaymak, Transforming Identities: Beyond the Politics of Non-Settlement in North Cyprus, Mediterranean Politics, Vol. 10, No. 2, Ηνχιηνο 2005, ζζ Σν ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα βξίζθεηαη ζηε ζ Αλαγθαίν είλαη λα επηζεκάλνπκε, βέβαηα, φηη ν ραξαθηεξηζκφο failing δελ πξέπεη λα εθιεθζεί απνθνκκέλνο απφ ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπλ νη δχν ζπγγξαθείο, ε 11

12 ηειεπηαίσλ αδπλαηεί λα ειέγμεη θαη φπνπ θαηά ζπλέπεηα παξαηεξείηαη θελφ εμνπζίαο (πξψην θξηηήξην). Αληηζέησο, φπσο είδακε, νη αξρέο ησλ de facto θξαηψλ ειέγρνπλ ηελ πεξηνρή ηνπο θαη κάιηζηα ζε βάζνο ρξφλνπ. Δπίζεο, ηα de facto θξάηε δελ ηαπηίδνληαη κε πεξηνρέο φπνπ ζεκεηψλνληαη εμεγέξζεηο θαη ελ γέλεη ζπνξαδηθή βία θαη ηελ εμνπζία έρνπλ βαξφλνη λαξθσηηθψλ, ιεζηέο ή ηξνκνθξάηεο. ιεο απηέο νη νκάδεο θαηά θαλφλα δελ είλαη πνιηηηθά νξγαλσκέλεο νχηε ζέηνπλ σο ζηφρν ηνπο ηελ απφθηεζε αλεμαξηεζίαο θαη θπξηαξρίαο, αιιά κάιινλ ην πξνζσπηθφ θέξδνο (δεχηεξν θξηηήξην). Σν ηξίην θξηηήξην ηνπ Pegg αθνξά ηε ρξνληθή δηάξθεηα. Δίδακε θαη πξηλ φηη ν ζπγγξαθέαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη κηα νληφηεηα ζηα de facto θξάηε απφ ηελ άπνςε ηνπ ρξφλνπ, δέρεηαη σο ειάρηζην φξην χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο νληφηεηαο ην εχινγν δηάζηεκα ησλ δχν εηψλ. Σν ηέηαξην θαη ην πέκπην θξηηήξην ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ de facto θξαηψλ. Γηεθδηθνχλ λα είλαη θπξίαξρα θαη αλεμάξηεηα, λα κελ ππφθεηληαη ζε θαλέλαλ άιιν πεξηνξηζκφ πέξαλ απηψλ πνπ νξίδεη ην χληαγκά ηνπο. Γελ επηδηψθνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο ζε έλα νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα νχηε απιψο ηνλ έιεγρν κηαο πεξηνρήο εληφο ελφο άιινπ αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. Ζ εγεζία ηνπο δελ επηδεηεί λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία ηνπ θξάηνπο κέζα ζην νπνίν αηζζάλεηαη εγθισβηζκέλνο ν πιεζπζκφο πνπ εθπξνζσπεί θαη ελ ζπλερεία λα αιιάμεη ηελ θπβέξλεζή ηνπ. Γελ επαλαζηαηεί δειαδή ελαληίνλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο θπβέξλεζεο ελφο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο, αιιά ζηνρεχεη ζηελ απφζρηζε ελφο ηκήκαηνο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ θξάηνπο απηνχ, κε ζθνπφ λα ηδξχζεη έλα λέν θξάηνο (ηέηαξην θξηηήξην). Έρεη δειαδή εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο επί κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, γεγνλφο πνπ ζπληζηά ην πέκπην θξηηήξην ηνπ Pegg. Δπίζεο, ηα de facto θξάηε δελ είλαη ην ίδην κε ηα θξάηε-καξηνλέηεο (έθην θξηηήξην). Σα ηειεπηαία δεκηνπξγήζεθαλ παξάλνκα, κε ηε ρξήζε ή ηελ απεηιή ρξήζεο εμσηεξηθήο βίαο, ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθά απφ κία μέλε δχλακε, ε νπνία νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο δηαδειψζεηο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο αληηπνιίηεπζεο, ε νπνία ελ ζπλερεία κπφξεζε λα αλέιζεη ζηελ εμνπζία, απνθαζηζηψληαο, θαζψο θαίλεηαη, ηελ ηζνξξνπία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. 9 «Οηνλεί» ραξαθηεξίδνληαη ηα θξάηε εθείλα ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα, αιιά νη ηθαλφηεηεο πνπ επηδεηθλχνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Με άιια ιφγηα, δηαζέηνπλ «αξλεηηθή θπξηαξρία», κε ηελ έλλνηα φηη ε δηεζλήο ηνπο αλαγλψξηζε ηα πξνζηαηεχεη απφ μέλεο επεκβάζεηο, αιιά ζηεξνχληαη «ζεηηθήο θπξηαξρίαο», αθνχ νη θπβεξλήζεηο ηνπο αδπλαηνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο ηνπο πνιηηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. Βι. Scott Pegg, International Society and the De Facto State, ζζ

13 ππαγνξεχεη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο θαη έρεη θξνληίζεη λα ζηειερψζεη ηηο θξίζηκεο ζέζεηο κε άηνκα ηεο δηθήο ηεο εζληθφηεηαο. Δπηπιένλ, ηα θξάηε-καξηνλέηεο δελ έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηζρπξίδνληαη φηη θπβεξλνχλ. Σα de facto θξάηε, απφ ηελ άιιε, απνιαχνπλ ηεο ιατθήο ππνζηήξημεο, ελψ ε εγεζία ηνπο έρεη αλέιζεη ζηελ εμνπζία κε ηηο δηθέο ηεο, σο έλα βαζκφ, ηθαλφηεηεο. Γηα de facto θξάηε δελ κπνξνχκε λα κηιάκε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφζρηζε ελφο εδαθηθνχ ηκήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε εηξεληθφ ηξφπν, δειαδή ην αίηεκα γίλεηαη θαη αξράο δεθηφ απφ ην αλεμάξηεην θξάηνο πνπ αλακέλεηαη λα ράζεη έλα κέξνο ηνπ εδάθνπο ηνπ θαη ελ ζπλερεία αθνινπζνχλ δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηα δχν κέξε (έβδνκν θξηηήξην). De facto θξάηε δελ είλαη, επίζεο, νληφηεηεο νη νπνίεο λαη κελ δελ είλαη θπξίαξρεο θαη αλεμάξηεηεο, ε δηεζλήο θνηλφηεηα φκσο ηνπο επηθπιάζζεη κεγαιχηεξν βαζκφ αλαγλψξηζεο απ φ,ηη ζηα de facto θξάηε (φγδνν θξηηήξην). Έλα απφ ηα παξαδείγκαηα ηνπ Pegg ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ε Παιαηζηηληαθή Αξρή. 10 Σν έλαην θξηηήξην δηαθξίλεη ηα de facto θξάηε απφ απειεπζεξσηηθά αληηαπνηθηαθά θηλήκαηα ηα νπνία δηαθήξπμαλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ θξαηψλ πνπ ζηφρεπαλ λα εγθαζηδξχζνπλ θαη θαηάθεξαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλαγλψξηζε ελφο κέξνπο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, πξηλ απνθηήζνπλ ηελ επίζεκε ηδηφηεηα ηνπ θξάηνπο, πξηλ δειαδή γίλνπλ πξαγκαηηθά θπξίαξρα θαη αλεμάξηεηα θξάηε. Σν ηειεπηαίν θξηηήξην δε ζηνρεχεη αθξηβψο ζηε δηάθξηζε ησλ de facto θξαηψλ απφ άιιεο παξεκθεξείο νληφηεηεο, αιιά ζηελ επηζήκαλζε κηαο πξνυπφζεζεο αλαγλψξηζεο απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, ε νπνία, αλ θαη δελ έρεη ιάβεη λνκηθή κνξθή, ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Πξφθεηηαη γηα ην θξηηήξην ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη ελ κέξεη, αιιά φρη απαξαηηήησο, κε ηε ιατθή ππνζηήξημε πνπ δηαζέηεη έλα de facto θξάηνο. Απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ν Pegg, ελ νιίγνηο, είλαη φηη έλα de facto θξάηνο κε «ηζρπξά δηαπηζηεπηήξηα δεκνθξαηίαο» είλαη πην πηζαλφ λα εμαζθαιίζεη θάπνηα ζηηγκή ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Ο ζπγγξαθέαο, σζηφζν, δελ παξαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη ε αλαγλψξηζε ελφο θξάηνπο δε ζρεηίδεηαη κφλν κε εζηθά ή λνκηθά θξηηήξηα, αιιά θπξίσο είλαη πξντφλ πνιηηηθήο απφθαζεο. 10 Ο Pegg εμεηάδεη θαη ηελ πεξίπησζε ηεο Σατβάλ, ε νπνία ζε ζρέζε π.ρ. κε ηελ «ΣΓΒΚ» έρεη εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξν βαζκφ δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. Γελ απνιαχεη φκσο πξαγκαηηθήο αλαγλψξηζεο, αθνχ δελ πιεξνί ηέζζεξα απφ ηα πέληε ζρεηηθά θξηηήξηα πνπ παξαζέηεη ν ζπγγξαθέαο. Δπνκέλσο, γξάθεη ν Pegg, ε Σατβάλ είλαη de facto θξάηνο. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζζ

14 I.3. Γηθαηνύληαη ηα de facto θξάηε λα ραξαθηεξίδνληαη ωο θξάηε; χκθσλα κε ηνλ Pegg, ε απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ ζέηεη ν ηίηινο ηνπ ππνθεθαιαίνπ είλαη ζεηηθή. Γη απηφ άιισζηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ νληνηήησλ ρξεζηκνπνηεί ην νπζηαζηηθφ «θξάηε», ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ de facto. Ο ηξφπνο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ ζπγθξνηείηαη γχξσ απφ δχν βαζηθνχο άμνλεο. Βάζεη ηνπ πξψηνπ, ηα θξάηε αληηκεησπίδνληαη σο κνλάδεο πνπ λαη κελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην κέγεζνο, ηνλ πινχην ή ηε δχλακε, έρνπλ φκσο έλα βαζηθφ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ: φια θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ ηα ίδηα ιίγν πνιχ θαζήθνληα θαη φια έρνπλ σο πξψηηζην ζηφρν ηελ επηβίσζή ηνπο. 11 Ζ νκνηφηεηα ησλ θαζεθφλησλ ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, θαη γηα ηα de facto θξάηε. Δπίζεο, ηα θξάηε ραξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηα βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο χκβαζεο ηνπ Μνληεβίδεν γηα ηα Γηθαηψκαηα θαη ηα Καζήθνληα ησλ Κξαηψλ. Οη ζεσξεηηθνί ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπεη ν Pegg ζην ζεκείν απηφ 12 ππνζηεξίδνπλ φηη βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ επξέσο απνδεθηνχ νξηζκνχ ηνπ θξάηνπο ζην δηεζλέο δίθαην είλαη ν πιεζπζκφο, ην έδαθνο θαη ε απνηειεζκαηηθή θπβέξλεζε. 13 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έρεη δψζεη ν Pegg γηα ηα de facto θξάηε, ηα ηειεπηαία πιεξνχλ ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα ηνπ Μνληεβίδεν. ε φια απηά ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα αληηηείλεη φηη νη νληφηεηεο πνπ ν Pegg ραξαθηεξίδεη de facto θξάηε δε ζα έπξεπε λα νλνκάδνληαη «θξάηε», αθνχ ε δηεζλήο θνηλφηεηα αξλείηαη λα ηηο αλαγλσξίζεη. Δάλ ήηαλ πξαγκαηηθά θξάηε, γηαηί λα κελ ην πξάμεη; Ζ άξλεζε απηή, σζηφζν, δελ θάλεη ηα de facto θξάηε ιηγφηεξν θξάηε, εθφζνλ θαη ηα ίδηα θαζήθνληα κε ηα αλεμάξηεηα θαη θπξίαξρα θξάηε έρνπλ θαη ηα θξηηήξηα ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ εδάθνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο θπβέξλεζεο πιεξνχλ. Οη ιφγνη πνπ ε δηεζλήο θνηλφηεηα δελ ηα αλαγλσξίδεη δε ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ηνπο. Ζ αλάγθε δηάθξηζεο πάλησο απφ ηα λνκίκσο αλαγλσξηζκέλα, αλεμάξηεηα θαη θπξίαξρα θξάηε θαζηζηά αλαγθαίν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο κε ην ραξαθηεξηζκφ de facto. 14 Ο δεχηεξνο άμνλαο επηρεηξεκαηνινγίαο δε δίλεη έκθαζε ζηηο νκνηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα θξάηε κεηαμχ ηνπο, αιιά ζηηο δηαθνξέο ηνπο. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεηαη 11 Οη επηζεκάλζεηο απηέο είλαη ηνπ Kenneth Waltz. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζ Πξφθεηηαη γηα ηνπο Robert Jackson θαη Alan James. ην ίδην. 13 Οη φξνη απηνί πεξηιακβάλνληαη ζην Άξζξν 1 ηεο χκβαζεο ηνπ Μνληεβίδεν, ε νπνία ππεγξάθε ην Βι. Scott Pegg, φ.π., ζζ Δθηφο απφ απηά ηα ηξία ζηνηρεία, αλαθέξεηαη θαη έλα ηέηαξην, ε ηθαλφηεηα ελφο θξάηνπο λα ζπλάπηεη ζρέζεηο κε άιια θξάηε, ζην νπνίν φκσο νη Jackson θαη James δελ αλαθέξνληαη, ηνπιάρηζηνλ φρη ζην παξάζεκα πνπ έρεη ελζσκαηψζεη ν Pegg ζην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο ηνπ. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζ Scott Pegg, International Society and the De Facto State, ζζ

15 φηη ηα ζχγρξνλα θξάηε έρνπλ ειάρηζηα θνηλά κεηαμχ ηνπο θαη φηη ν φξνο «θξάηνο» έρεη πάξα πνιιέο ζεκαζίεο, ψζηε πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη θαηαλνεηφ γηα ηη είδνπο θξάηνο κηιά θάπνηνο απαηηείηαη έλαο επηπιένλ πξνζδηνξηζκφο, γηα παξάδεηγκα θξάηνο δηθαίνπ, απνιπηαξρηθφ θξάηνο ή θξάηνο πξφλνηαο. Βάζεη απηνχ ηνπ ζθεπηηθνχ ν Pegg πξνηείλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ de facto γηα ην είδνο εθείλν ησλ θξαηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπ. 15 Άιια θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνδνζεί ζε κηα νληφηεηα ν ραξαθηεξηζκφο «θξάηνο» ή φρη είλαη απηά ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο πξνέιεπζεο. Ο Pegg ζηέθεηαη θαη ζε απηά. Ζ αλεμαξηεζία πξνζπεξληέηαη ζρεηηθά εχθνια, αθνχ ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη φηη δελ ηε ζεσξνχλ φινη νπζηαζηηθφ θξηηήξην θαη φηη νη φξνη «αλεμάξηεην» ή «εμαξηεκέλν» θξάηνο (απφ άιιν θξάηνο ή νκάδα θξαηψλ) πνπ απνδίδνληαη ζε δηάθνξεο νληφηεηεο βαζίδνληαη ελ πνιινίο ζε ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο. ζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα πξνέιεπζεο, είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη αλ κηα νληφηεηα δεκηνπξγήζεθε κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξεηο ηξφπνπο θαηά παξάβαζε ησλ αξρψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη θπξίσο κε ηε ρξήζε βίαο, θαηά παξάβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνδηάζεζεο ησλ πξψελ απνηθηψλ θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ππάξρνληνο θπξίαξρνπ θξάηνπο απφ ηνπ νπνίνπ ην έδαθνο δηεθδηθεί ηελ απφζπαζε ηκήκαηνο ή ε χπαξμή ηεο βαζίδεηαη ζηελ άξλεζε αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ (γηα παξάδεηγκα, θαζεζηψηα απαξηράηλη), ηφηε δελ αλαγλσξίδεηαη λνκηθά σο θπξίαξρν θξάηνο. Με άιια ιφγηα, κηα νληφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε παξάλνκα δε δηθαηνχηαη λα ραξαθηεξίδεηαη «θξάηνο». ηελ παξαπάλσ ζεψξεζε ν Pegg αληηηείλεη ηελ επηζήκαλζε ηνπ Tamkoç, φηη ε λνκηκφηεηα πξνέιεπζεο ελφο θξάηνπο δελ εγγπάηαη ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ ζην κέιινλ θαη φηη ζηε δηεζλή πνιηηηθή κάιινλ θαλφλαο παξά εμαίξεζε είλαη ηα θξάηε λα γελληνχληαη παξαλφκσο. 16 I.4. Παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ηωλ de facto θξαηώλ Πψο δεκηνπξγνχληαη ηα de facto θξάηε; Πνηνη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηε γέλλεζή ηνπο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο χπαξμήο ηνπο; Ο Pegg πξνζεγγίδεη ηα εξσηήκαηα απηά 15 Scott Pegg, φ.π., ζζ Scott Pegg, φ.π., ζζ Ο Metin Tamkoç είλαη έλαο απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ππεξάζπηζεο ηεο «ΣΓΒΚ». Δίλαη ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ The Turkish Cypriot State: The Embodiment of the Right of Self-Determination, London: K. Rustem, Βι. Olga Demetriou, EU and the Cyprus Conflict. Review of the Literature, Working Papers Series in EU Border Conflicts Studies, No. 5, Ηαλνπάξηνο 2004, ζζ. 11 θαη

16 ζε δχν επίπεδα: ζην κάθξν-επίπεδν θαη ζην κίθξν-επίπεδν. ε πξψηε θάζε εμεηάδεη ην θαηλφκελν ησλ de facto θξαηψλ σο ζχλνιν, ρσξίο λα αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 17 Παξνπζηάδεη έμη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν είλαη δπλαηή ε εκθάληζε de facto θξαηψλ ρσξίο λα ζεκαίλεη φκσο φηη ε εκθάληζή ηνπο ζεσξείηαη θαη δεδνκέλε. Οη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ηελ έλλνηα ηεο θπξηαξρίαο, ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδεηαη κία νληφηεηα σο θξάηνο, ηηο πνιηηηθέο αλαγλψξηζεο θξαηψλ εθ κέξνπο άιισλ θξαηψλ, ηα «αδχλακα» θξάηε θαη ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο. Οη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί γη απηά ηα δεηήκαηα κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν δηακνξθψλνπλ έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην παξάγσγν ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ηα de facto θξάηε. Γη απηφ άιισζηε ν ζπγγξαθέαο εληνπίδεη ην θαηλφκελν ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη θπξίσο ζηηο δεθαεηίεο κεηά ην Μεηά ην 1945 ινηπφλ θαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1989, 19 δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: Πξψηνλ, ηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζεσξνχληαη ηεξά θαη απαξαβίαζηα θαη θαηά ζπλέπεηα θάζε πξνζπάζεηα αιιαγήο ηνπ παγθφζκηνπ ράξηε αληηκεησπίδεηαη εμ νξηζκνχ αξλεηηθά. Ηδηαηηέξσο θαηαδηθάδνληαη ηα απνζρηζηηθά θηλήκαηα ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ. Γεχηεξνλ, ε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί γηα ηελ θπξηαξρία δίλεη έκθαζε ζηελ θπξηαξρία επί εδαθψλ θαη φρη ζηελ θπξηαξρία επί πιεζπζκψλ. Έηζη, ε απφζρηζε ηκήκαηνο ηεο επηθξάηεηαο ελφο θξάηνπο ζην νπνίν θαηνηθνχλ άηνκα κε δηαθνξεηηθή εζληθή θαηαγσγή δε ζεσξείηαη γεληθά λφκηκε απφ ην δηεζλέο δίθαην. Σξίηνλ, ηα θξάηε ραξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηα φρη βάζεη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο λα ειέγρνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ επηθξάηεηά ηνπο θαη λα θεξδίδνπλ ηε ιατθή ππνζηήξημε, αιιά βάζεη ηνπ αλ δεκηνπξγήζεθαλ κε λφκηκν ή παξάλνκν ηξφπν. Σέηαξηνλ, έρεη πηνζεηεζεί ε πξαθηηθή ηεο ζπιινγηθήο κεαλαγλψξηζεο νληνηήησλ πνπ πξνέθπςαλ παξάλνκα. Πέκπηνλ, ηα «αδχλακα» θξάηε, δειαδή ηα θξάηε εθείλα πνπ ζηεξνχληαη εζσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο θαη θνηλσληθνπνιηηηθήο ζπλνρήο, 20 ιεηηνπξγνχλ σο ελ δπλάκεη «θπηψξηα» de facto 17 Scott Pegg, φ.π., ζζ ην ίδην, ζ Μία ειαθξά δηαθνξνπνίεζε ζηηο αληηιήςεηο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή, θπξίσο φζνλ αθνξά ηα απνζρηζηηθά θηλήκαηα, ελψ ην δήηεκα ηεο επαλαράξαμεο ησλ ζπλφξσλ δελ απνηειεί πιένλ ηακπνχ, εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ ρσξψλ ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ δεκηνπξγνχληαη πνιιά θαηλνχξγηα θξάηε. Σα παξαπάλσ δε ζεκαίλνπλ σζηφζν φηη αιιάδεη ε αληηκεηψπηζε πνπ ε δηεζλήο θνηλφηεηα επηθπιάζζεη ζηα de facto θξάηε. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζζ Scott Pegg, φ.π., ζ

17 θξαηψλ. 21 Έθηνλ, αλ θαη δηαθεξχζζεηαη ε θαζνιηθφηεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο, ην ηειεπηαίν έρεη πεξηνξηζηεί ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θξαηψλ θαη πιεζπζκψλ. Ζ ζπλαίλεζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηα παξαπάλσ δεηήκαηα δε ζεκαίλεη θπζηθά φηη κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν εμπθαίλεηαη κία δηεζλήο ζπλσκνζία πνπ ζθνπφ έρεη ηε δεκηνπξγία φιν θαη πεξηζζφηεξν de facto θξαηψλ. Δμάιινπ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη παξάγνληεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ δε γελλνχλ αλαγθαζηηθά de facto θξάηε. θνπφο ηνπο ήηαλ λα δηαζθαιίζνπλ, φζν ήηαλ δπλαηφ, ηε κεηαπνιεκηθή ηζνξξνπία απνηξέπνληαο απνζρηζηηθά θηλήκαηα θαη απνζαξξχλνληαο ηε δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ ησλ «εθιεθηψλ», απηψλ δειαδή πνπ επηηξεπφηαλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ απναπνηθηνπνίεζε φηαλ ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο βξήθε πιαηηά εθαξκνγή. Ο απνηξεπηηθφο ηνπο ξφινο φκσο δε ιεηηνχξγεζε ζην έπαθξν, φπσο απνδεηθλχεη ε χπαξμε ησλ de facto θξαηψλ. ην κίθξν-επίπεδν, δειαδή θαηά πεξίπησζε, ν Pegg εληνπίδεη επηά παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη δπλαηφ λα εκπιέθνληαη ζηε γέλλεζε de facto θξαηψλ. 22 Οη παξάγνληεο απηνί δε ιεηηνπξγνχλ κε απνθιεηζηηθνχο φξνπο, αιιά δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη πνιχ ζπρλά ζπλππάξρνπλ ζε έλα de facto θξάηνο. Σνπο αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά: νη μέλεο επεκβάζεηο, ην πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ κπνξεί λα επηδείμνπλ μέλα θξάηε, νη επεκβάζεηο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ηα απνζρηζηηθά θηλήκαηα, ην θαηλφκελν ησλ «απνηπρεκέλσλ» θξαηψλ, ν ΟΖΔ ζε εγγπεηηθφ ηνπ status quo ξφιν θαη ην παξάδεηγκα πνπ δίλνπλ άιια de facto θξάηε. I.5. Σα de facto θξάηε θαη ε δηεζλήο θνηλόηεηα Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο χπαξμεο ησλ de facto θξαηψλ ζπληζηά ε κε αλαγλψξηζή ηνπο απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Χζηφζν, ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν πφινπο έρεη πεξηζζφηεξεο απνρξψζεηο απ φζεο κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί εθ πξψηεο φςεσο Ζ θξάζε απνηειεί ελ γλψζεη κνπ θαη ράξηλ ηεο νηθνλνκίαο κηα κάιινλ απινπζηεπηηθή κεηαθνξά ηεο αλάιπζεο ηνπ Pegg ζρεηηθά κε ηα «αδχλακα» θξάηε σο παξάγνληα γέλλεζεο de facto θξαηψλ. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξα επηκέξνπο ζέκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο απεηιέο ελάληηα ζηελ αζθάιεηα, ζηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ησλ θξαηψλ, ζηηο πνηθίιεο κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν ζπλδπαζκφο έζλνπο θαη θξάηνπο θαη ζηε κεηαηφπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ην δηαθξαηηθφ ζην ελδνθξαηηθφ επίπεδν. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζζ Scott Pegg, φ.π., ζζ Scott Pegg, International Society and the De Facto State, ζζ

18 Πξψηνλ, ε χπαξμε ησλ de facto θξαηψλ έρεη επηδξάζεηο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ηνκείο: ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ ζχλδεζε κε εκπφιεκεο θαηαζηάζεηο είλαη αξθεηά εχινγε, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο de facto θξαηψλ εκπιέθνληαη απνζρηζηηθά θηλήκαηα. πσο ζε θάζε πφιεκν, νη ηξαγηθφηεξεο ζπλέπεηεο εκπεξηέρνληαη ζε ζηαηηζηηθέο ζαλάησλ, ηξαπκαηηζκψλ, πξνζθχγσλ θαη εθηνπηζκέλσλ. ζνλ αθνξά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα de facto θξάηε ζε απηή είλαη ζρεηηθά κέηξηα, δηφηη πξφθεηηαη γηα νληφηεηεο πνπ δελ είλαη λνκηθά αλαγλσξηζκέλεο, γεληθά έρνπλ κηθξφ κέγεζνο θαη ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ θηψρεηα. Δπηπιένλ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο δελ είλαη κεγάινο, επνκέλσο εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ βαξχλνληα ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηνπ πιαλήηε. Παξ φια απηά, ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ παηρλίδη ζπκκεηέρνπλ θαη κε αλαγλσξηζκέλεο νληφηεηεο. 24 Αθξηβψο φκσο ιφγσ ηνπ κε αλαγλσξηζκέλνπ θαζεζηψηνο ηνπο, νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο εθηεινχληαη ζε έλα ζνιφ ηνπίν, κε εκη-παξάλνκν αλ φρη ηειείσο παξάλνκν ηξφπν, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δμαίξεζε βέβαηα απνηειεί ε Σατβάλ, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζε δηεζλείο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο θαη έρεη πςειέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο. Γεχηεξνλ, ε δηεζλήο θνηλφηεηα αληηκεησπίδεη ηα de facto θξάηε κε ηξεηο θπξίσο ηξφπνπο, ελψ θαηά πεξηπηψζεηο έρνπλ εθαξκνζηεί θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο. Οη ηξεηο θχξηνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ζπλίζηαληαη ζηελ ελεξγφ αληίζεζε απέλαληη ζην de facto θξάηνο, γηα παξάδεηγκα κε ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, φπσο νηθνλνκηθφ εκπάξγθν, ζηελ πιήξε αδηαθνξία, πνπ ζεκαίλεη ζπλήζσο φηη ηα de facto θξάηε δελ σθεινχληαη απφ ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε απνδνρή ηνπο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηα de facto θξάηε λα δηαηεξνχλ φρη βεβαίσο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο αιιά γξαθεία εθπξνζψπεζεο ζε νξηζκέλεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ, κεηψλνληαο έηζη ηε δηεζλή απνκφλσζή ηνπο. Πιάη ζε απηνχο ηνπο ηξφπνπο ν Pegg παξνπζηάδεη θαη ηξία ελαιιαθηηθά κνληέια αληηκεηψπηζεο, πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί θαηά πεξίπησζε. Σν πξψην ην νλνκάδεη «αηζηνπηθφ κνληέιν» θαη αθνξά ην δίδπκν Αηζηνπία-Δξπζξαία. Ο πξφεδξνο ηεο Αηζηνπίαο, πνπ ήηαλ ην αλεμάξηεην 24 Ο Pegg αλαθέξεη σο παξαδείγκαηα ηε «Μείδνλα Ληβεξία» ηνπ Charles Taylor, ε νπνία ζπλεξγαδφηαλ κε πνιπεζληθέο εηαηξείεο γηα ηελ εμφξπμε δηακαληηψλ, ρξπζνχ θαη ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο θαη γηα ηελ πξνκήζεηα μπιείαο θαη θανπηζνχθ, ηελ Κακπφηδε ησλ Υκεξ Ρνπδ, πνπ εμήγε πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη μπιεία, θαη ηελ Αγθφια ηεο UNITA, φπνπ πξαγκαηνπνηείην εκπφξην δηακαληηψλ. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζ

19 θαη θπξίαξρν θξάηνο απφ ην νπνίν ελ ηέιεη απνζπάζηεθε ε Δξπζξαία, ζπλαίλεζε ζην ρεηξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ απφ ηηο αξρέο ηεο Δξπζξαίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δε ζα αλαγλσξηδφηαλ δηπισκαηηθά απφ ηηο μέλεο θπβεξλήζεηο πνπ ζα αλέπηπζζαλ ζρέζεηο καδί ηεο. Ήηαλ ν ίδηνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ θάιεζε ηε δηεζλή θνηλφηεηα λα βνεζήζεη ηελ Δξπζξαία. Σν δεχηεξν κνληέιν είλαη απηφ ηεο ζπκκεηνρήο ζε νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ε Οηθνλνκηθή πλεξγαζία Αζίαο- Δηξεληθνχ θαη ε Γηεζλήο πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ, ε νπνία κεηεμειίρζεθε ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ, νη νπνίνη δελ απαηηνχλ ηα κέιε ηνπο λα απνιαχνπλ δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. Σν ηξίην κνληέιν αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο Σατβάλ, ε νπνία έρεη αλαπηχμεη επξεία ζπλεξγαζία κε κηα ζεηξά απφ θξάηε θαη αο κελ ηελ αλαγλσξίδνπλ δηπισκαηηθά. Ζ επηηπρία ηεο απηή νθείιεηαη ζηελ επειημία πνπ δείρλεη ζην δήηεκα ηνπ πψο ζα απνθαιείηαη, πηνζεηψληαο νλνκαζίεο πνπ δελ ελνρινχλ ή ηνπιάρηζηνλ ελνρινχλ ιηγφηεξν ην θπξίαξρν θξάηνο ηεο Κίλαο, φπσο θαη ζην γεγνλφο φηη απνδέρεηαη, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, νη ζρέζεηο ηεο κε ηα άιια θξάηε λα έρνπλ έλαλ «ηδησηηθφ» ραξαθηήξα θαη λα κελ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο δηπισκαηίαο. Σέινο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε χπαξμε de facto θξαηψλ κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκε ζηε δηεζλή θνηλφηεηα. πληζηψληαο κία «κε ιχζε» ή κία κε ηδαληθή ιχζε έρνπλ ιεηηνπξγήζεη σο ιχζε ζε πξνβιήκαηα, κεηψλνληαο ηελ έληαζε θαη ηε βία θαη επηηξέπνληαο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα λα κείλεη πηζηή ζηηο αξρέο ηεο. Βέβαηα, αθφκα θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο απηή είλαη πεξηνξηζκέλεο ηζρχνο. II. Η «ΣΓΒΚ» φς de facto κράηος Πξνζπαζψληαο λα εθαξκφζνπκε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν Pegg γηα ηα de facto θξάηε ζηελ πεξίπησζε ηεο «Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ» δηαπηζηψλνπκε φηη ε νληφηεηα πνπ νλνκάδεηαη «ΣΓΒΚ» πιεξνί, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, φια ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ. Πξψηνλ, δηαζέηεη «νξγαλσκέλε πνιηηηθή εγεζία». 25 Ζ χπαξμε ηεο ηειεπηαίαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ πεξίνδν ηεο βξεηαληθήο θαηνρήο ηεο Κχπξνπ, φηαλ μεθίλεζε ε πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο. Γεχηεξνλ, ε εγεζία απηή «έρεη αλέιζεη ζηελ εμνπζία κέζσ ησλ δηθψλ ηεο σο έλα βαζκφ ηθαλνηήησλ». 26 Ζ θξάζε απηή ηνπ νξηζκνχ απαηηεί κεγαιχηεξε ζπδήηεζε. Γελ 25 Scott Pegg, International Society and the De Facto State, ζ

20 ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζεκειηψδε ξφιν ζηελ ίδξπζε ηεο «ΣΓΒΚ» έπαημε ε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κχπξν ην Αλεμαξηήησο ηεο λνκηκφηεηαο ή φρη απηήο, ε παξέκβαζε ηεο Σνπξθίαο ζεκαίλεη πσο ε νξγαλσκέλε πνιηηηθή εγεζία ησλ Σνπξθνθππξίσλ αλήιζε ζηελ εμνπζία ηεο νληφηεηαο πνπ κεηέπεηηα απνηέιεζε ηελ «ΣΓΒΚ» κε ηε βνήζεηα μέλεο δχλακεο. Χζηφζν, ν ίδηνο ν νξηζκφο ζρεηηθνπνηεί ην θξηηήξην ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έθθξαζε «κέζσ ησλ δηθψλ ηεο ωο έλα βαζκό ηθαλνηήησλ» (ε ππνγξάκκηζε δηθή κνπ). Δπηπιένλ, ε εγεζία απηή βξηζθφηαλ ήδε πξηλ ην 1974 επηθεθαιήο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο. Σξίηνλ, ε εγεζία απηή «απνιαχεη ηεο ιατθήο ππνζηήξημεο». 27 Ζ ζηήξημε ησλ Σνπξθνθππξίσλ πξνο ηελ εγεζία ηνπο είλαη δεδνκέλε. Τπήξμε σζηφζν κία πεξίνδνο, απφ ην 2000 κέρξη ην 2003 θαη κε έκθαζε ην ρεηκψλα , πνπ νη δηαδειψζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο ακθηζβήηεζαλ ζζελαξά ην πνιηηηθφ θαζεζηψο θαη ηνλ επί ρξφληα εγέηε ησλ Σνπξθνθππξίσλ Ρανχθ Νηελθηάο. Δθείλε ηελ πεξίνδν ην θξάηνο ηεο «ΣΓΒΚ» θαηλφηαλ λα έρεη ράζεη ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ ζηα κάηηα ησλ πνιηηψλ ηνπ. 28 Απφ ηφηε φκσο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηξεηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο δχν γηα ηελ αλάδεημε Βνπιήο θαη κία γηα ηελ αλάδεημε Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ε ηφηε αληηπνιίηεπζε θαηέρεη πιένλ ηελ εμνπζία. Σέηαξηνλ θαη πέκπηνλ, ε εγεζία «παξέρεη επαξθψο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζε έλα δεδνκέλν πιεζπζκφ». 29 Ζ «ΣΓΒΚ» δηαζέηεη ιεηηνπξγνχληα δηνηθεηηθφ κεραληζκφ, ελψ ν πιεζπζκφο ηεο, έλα κείγκα γεγελψλ Σνπξθνθππξίσλ θαη επνίθσλ απφ ηελ Σνπξθία, έρεη ζπλερή παξνπζία ζην ηκήκα ηεο Κχπξνπ πνπ απνηειεί ηελ επηθξάηεηά ηεο. Σν έδαθνο είλαη ην έθην ζπζηαηηθφ ηνπ νξηζκνχ γηα ηα de facto θξάηε. Ζ δηεθδίθεζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ γηα δηθή ηνπο, μερσξηζηή εδαθηθή πεξηνρή δελ εδξάδεηαη ζε θάπνην ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν, αθνχ αλέθαζελ Διιελνθχπξηνη θαη Σνπξθνθχπξηνη δνχζαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε νιφθιεξν ην λεζί. Σν αίηεκα ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο βαζίδεηαη ζηε δηακνξθσκέλε ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 50 πεπνίζεζε φηη νη δχν θνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ κεηαμχ ηνπο εηξεληθά, επνκέλσο είλαη αλαγθαίνο ν θπζηθφο δηαρσξηζκφο ηνπο. Ηζρπξφ 26 ην ίδην. 27 ην ίδην. 28 Hannes Lacher & Erol Kaymak, Transforming Identities: Beyond the Politics of Non-Settlement in North Cyprus, ζ Scott Pegg, International Society and the De Facto State, ζ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΜΔΑΙΧΝ ΚΡΑΣΧΝ Σπγθξηηηθή Αλάιπζε Καλαδά Ννξβεγίαο Πξόηαζε Σηξαηεγηθήο ζηελ Πεξίπησζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΤΝΟΔΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2008 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Λέμεηο Κιεηδηά: Απνθέληξσζε, Αγγιία, Πεξηθέξεηεο, Πεξηθεξεηνπνίεζε, Γηαθπβέξλεζε, Αζπκκεηξία ABSTRACT

ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Λέμεηο Κιεηδηά: Απνθέληξσζε, Αγγιία, Πεξηθέξεηεο, Πεξηθεξεηνπνίεζε, Γηαθπβέξλεζε, Αζπκκεηξία ABSTRACT 1 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ην εμειηζζφκελν πξφηππν πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο αγγιηθέο πεξηθέξεηεο απφ ην 1997 θαη, θπξίσο, ην ελδερφκελν ηεο ζχζηαζεο αηξεηψλ πεξηθεξεηαθψλ ζπλειεχζεσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ»

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 2010-2011 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκόζηα Γηπισκαηία: ην ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Δπηβιέπσλ: Νηθόιανο Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ ΑΡΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Σν θαηλόκελν ηεο νηθνλνκηθά εμαξηεκέλεο απηναπαζρόιεζεο Δπηβιέπσλ: Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα