ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο κεηά ην 1974 Δπιβλέπφν: Υαξάιακπνο Σζαξδαλίδεο ποσδάζηρια: Αζεκίλα Αγνξγηαλίηε ΑΘΗΝΑ 2005

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 5 ABSTRACT... 6 ΔΗΑΓΧΓΖ... 7 Ζ «ΣΓΒΚ» Χ DE FACTO ΚΡΑΣΟ I. Ζ ζεσξία ησλ de facto θξαηψλ I.1. Ση είλαη έλα de facto θξάηνο I.2. Ση δελ είλαη έλα de facto θξάηνο I.3. Γηθαηνχληαη ηα de facto θξάηε λα ραξαθηεξίδνληαη σο θξάηε; I.4. Παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ησλ de facto θξαηψλ I.5. Σα de facto θξάηε θαη ε δηεζλήο θνηλφηεηα II. Ζ «ΣΓΒΚ» σο de facto θξάηνο Ζ ΣΟΤΡΚΟΚΤΠΡΗΑΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΔΥΡΗ ΣΟ I. Ζ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα κέρξη ην II. Ζ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο III. Οη Σνπξθνθχπξηνη θαηά ηελ ηεηξαεηία IV. Ζ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπιάθσλ ( ) V. Σνπξθνθππξηαθέο νξγαλψζεηο θαη θφκκαηα απφ ην 1960 έσο ην V.1. Σνπξθηθή Οξγάλσζε Αληίζηαζεο (ΣΜΣ) V.2. Σνπξθνθππξηαθφ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα V.3. Ρεπνπκπιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα V.4. Άιιεο νξγαλψζεηο θαη θφκκαηα ΟΦΔΗ ΣΖ «ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ» I. Απφ ηελ «Δπηρείξεζε Δηξήλεο» ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο «Γεκνθξαηίαο» II. Σν χληαγκα θαη ε ζεζκηθή δηάξζξσζε ηεο «ΣΓΒΚ» III. Σα πνιηηηθά θφκκαηα ζηε Βφξεηα Κχπξν III.1 Ρεπνπκπιηθαληθφ Σνπξθηθφ Κφκκα (CTP) III.2 Κφκκα Κνηλνηηθήο Απειεπζέξσζεο (TKP) III.3 Κφκκα Δζληθήο Δλφηεηαο (UBP) III.4 Γεκνθξαηηθφ Κφκκα (DP) III.5 Κφκκα Νέαο Κχπξνπ (YKP) III.6 Κίλεκα Παηξησηηθήο Δλφηεηαο (YBH) III.7 Κφκκα Δλσκέλε Κχπξνο (BKP)

3 III.8 Κίλεκα γηα ηελ Δηξήλε θαη ηε Γεκνθξαηία (BDH) III.9 νζηαιηζηηθφ Κφκκα Κχπξνπ (KSP) III.10 Γεκνθξαηηθφ Κφκκα Λανχ (DHP) III.11 Διεχζεξν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα (HDP) III.12 Κφκκα Σνπξθηθήο Δλφηεηαο (TBP) III.13 Κφκκα Νέαο Αλαηνιήο (YDP) III.14 Κφκκα Δζληθνχ θνπνχ (MHP) III.15 Κφκκα Κνηλσληθήο Γηθαηνζχλεο (SAP) III.16 Κφκκα Κνηλνηηθήο Πξνφδνπ (TAP) III.17 Κφκκα Δζληθηζηηθήο Γηθαηνζχλεο (MAP) III.18 Κφκκα Δζληθηζηηθνχ Αγψλα (MMP) III.19 Κφκκα Παηξίδαο III.20 Κφκκα Δζληθήο Γέλλεζεο III.21 Κφκκα Δζληθήο Αλαγέλλεζεο (UDP) III.22 Σν Κφκκα Μαο (BP) III.23 Κφκκα Δλφηεηαο θαη Κπξηαξρίαο (BEP) III.24 Κφκκα Διεπζεξίαο θαη Γηθαηνζχλεο (ÖDP) III.25 Κφκκα Νέα Γεκνθξαηία (YDP) III.26 Κφκκα Φηιειεπζέξσλ III.27 Δζληθφ Λατθφ Κίλεκα (UHH) III.28 Κφκκα Αλαλέσζεο θαη Πξνφδνπ (YAP) III.29 Κφκκα Γηθαηνζχλεο ηεο Κχπξνπ (KAP) III.30 Κφκκα Δζληθηζηηθήο Δηξήλεο (MBP) III.31 Νέν Κφκκα (YP) III.32 Λατθφ Κφκκα (HP) III.33 Κφκκα Γεκνθξαηηθνχ Αγψλα (DMP) III.34 νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα (SDP) III.35 Κφκκα Λχζεο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο (ÇABP) IV. Οη εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ζηε Βφξεηα Κχπξν ( ) IV.1 Πξνεδξηθέο εθινγέο IV.2 Βνπιεπηηθέο εθινγέο Ζ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟ ΣΟΝ ΔΗΚΟΣΟ ΠΡΧΣΟ ΑΗΧΝΑ I. Οη δηαδειψζεηο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο αληηπνιίηεπζεο II. Οη βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ

4 III. Σν δεκνςήθηζκα γηα ην ρέδην Αλάλ ζηε Βφξεηα Κχπξν IV. Μεηά ην δεκνςήθηζκα ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ I. Άξζξα θαη Βηβιία I.1. Ξελφγισζζα I.2. Διιεληθά II. Πεξηνδηθά θαη Δθεκεξίδεο III. Γηαδίθηπν

5 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο, κε έκθαζε ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπληζηνχλ ηελ πνιηηηθή νξγάλσζή ηεο. Δπεηδή ζήκεξα νη Σνπξθνθχπξηνη δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιηηηθά εληφο ησλ νξίσλ ηεο ιεγφκελεο «Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ», ελφο de facto θξάηνπο, ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε ζεσξία ησλ de facto θξαηψλ θαζψο θαη ε «ΣΓΒΚ» σο de facto θξάηνο. ην δεχηεξν κέξνο εμεηάδεηαη ε πνξεία ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο κέρξη ην εκαληηθνί ζηαζκνί ζε απηή ηελ πνξεία απνηεινχλ ε ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ε θαηάξξεπζή ηεο, ε απφζπξζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηνπο ζπιάθνπο θαη ε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο. ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο φςεηο ηεο «ΣΓΒΚ»: ε αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο βάζεη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο, ην χληαγκα θαη ε ζεζκηθή δηάξζξσζε ηνπ θξάηνπο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Βφξεηα Κχπξν θαη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ απφ ην 1976 έσο ην ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ζθηαγξαθείηαη ε αλαηξνπή ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ έγηλε δπλαηή ράξε ζηηο καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Ζ εμέιημε απηή, απφδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ «ΣΓΒΚ», πηζηεχεηαη φηη ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε δηεπζέηεζε ηνπ Κππξηαθνχ. Λέμεηο-θιεηδηά: Κχπξνο, «ΣΓΒΚ», Σνπξθνθχπξηνη, ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα, de facto θξάηε 5

6 ABSTRACT Studying the Turkish Cypriot community, especially these elements which constitute its organization as a political entity, is the subject of this paper. Nowadays Turkish Cypriots act politically in the so-called Turkish Republic of Northern Cyprus, which is a de facto state. So, the theory of de facto states and TRNC as a de facto state are presented in the first part of the paper. The history of the Turkish Cypriot community until 1974 is examined in the second part. Important events are the foundation of the Republic of Cyprus, its implosion, the withdrawal of Turkish Cypriots in the enclaves and the military intervention of Turkey. Certain aspects of TRNC are presented in the third part: the Declaration of Independence on the grounds of the right of self-determination, the Constitution and the institutional organization of the state, the political parties of Northern Cyprus and, in short, the elections which have taken place from 1976 until The overturning of the political regime, which materialized after the massive protests of Turkish Cypriots, is outlined in the fourth and last part. This development, which proves that democracy is operating in TRNC, is believed that it will play a positive role in the settlement of the Cyprus problem. Keywords: Cyprus, TRNC, Turkish Cypriots, Turkish Cypriot community, de facto states 6

7 ΔΙΑΓΧΓΗ Μεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζπλεηέιεζε ζηε δηακφξθσζε κηαο ζεηξάο αληηιήςεσλ εθ κέξνπο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, απφ ηηο νπνίεο ε πιένλ ζεκαληηθή ζπλίζηαηαη ζηνλ ηεξφ θαη απαξαβίαζην ραξαθηήξα πνπ απνδφζεθε ζηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Ζ αληίιεςε απηή νδήγεζε ζην «πάγσκα ηνπ ράξηε» 1 θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Παξ φια απηά, κεηά ην 1945, θαη θπξίσο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 60 θαη ηνπ 70, πνιιά λέα θξάηε γελλήζεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο απναπνηθηνπνίεζεο κεγάισλ πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε. Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή απηή δηαδηθαζία πξνέθπςαλ νη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ ξπζκίδνπλ ην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ. Σα θξάηε πνπ ίδξπζαλ νη ιανί νη νπνίνη άζθεζαλ ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο δελ ήηαλ απαξαίηεην λα πιεξνχλ θαλέλα απφ ηα θξηηήξηα βησζηκφηεηαο πνπ ζεσξνχληαλ απαξαίηεηα παιαηφηεξα. Ζ χπαξμή ηνπο ζεκειησλφηαλ απφιπηα ζηε λνκηκφηεηα ηεο ίδξπζήο ηνπο. Απφηνθν ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δεκηνχξγεζε ε πην πάλσ πξαθηηθή είλαη θαη ην θαηλφκελν ησλ de facto θξαηψλ, νληνηήησλ δειαδή πνπ ελψ δηαζέηνπλ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ελφο θξάηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ σο θξάηε, δελ αλαγλσξίδνληαη σο ηέηνηα απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Οη νληφηεηεο απηέο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη πξντφλ βίαησλ απνζρηζηηθψλ θηλεκάησλ θαη θέξνπλ βαξηά ηελ θιεξνλνκηά ηεο παξάλνκεο ίδξπζήο ηνπο, γεγνλφο πνπ απνηξέπεη ηε λνκηθή ηνπο αλαγλψξηζε. Έηζη, ηφζν απηέο φζν θαη νη θάηνηθνί ηνπο δηαβηνχλ, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, ζην πεξηζψξην ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Σέηνηα πεξίπησζε ζπληζηά ε ιεγφκελε «Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ», ε νπνία ηδξχζεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ Πξνεγνχκελεο εθδνρέο ηεο εμαζθνχλ de facto έιεγρν ζε ηκήκαηα ηεο Κχπξνπ απφ ην 1963, ε εγεζία ηεο φκσο εδξαηψζεθε ζην 37% ηνπ εδάθνπο ηνπ λεζηνχ κεηά ηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο ην 1974, ε νπνία, ηππηθά ηνπιάρηζηνλ, απνζθνπνχζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ήηαλ έλα απφ ηα θξάηε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απναπνηθηνπνίεζεο. Ζ Βξεηαλία, ε νπνία θαηείρε ην λεζί απφ ην 1 Ζ έθθξαζε αλήθεη ζηνλ James Mayall θαη παξαηίζεηαη ζην Scott Pegg, International Society and the De Facto State, Ashgate, 1998, ζ

8 1878, αλαγθάζηεθε λα απνζπξζεί χζηεξα απφ αηκαηεξφ αγψλα ελάληηά ηεο, ζηνλ νπνίν είρε απνδπζεί ε ειιελνθππξηαθή θνηλφηεηα, πνπ ζπληζηνχζε θαη ην 80% ηνπ πιεζπζκνχ. Οη Διιελνθχπξηνη, πνιεκψληαο θαηά ησλ Βξεηαλψλ, δηεθδηθνχζαλ παξάιιεια έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα. Απέλαληη ζην αίηεκα ηεο Έλσζεο νη Σνπξθνθχπξηνη αλέπηπμαλ ζηαδηαθά ην αίηεκα ηεο Γηρνηφκεζεο ηεο Κχπξνπ. Οη αλάγθεο δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο ζην πιαίζην ηνπ δπηηθνχ ζηξαηνπέδνπ ζε κηα επνρή πνπ «καηλφηαλ» ν Φπρξφο Πφιεκνο νδήγεζαλ ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ην κέιινλ ηεο Κχπξνπ αλάκεζα ζηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία, ηε Βξεηαλία θαη ηηο δχν θνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ. Έηζη, ην 1960 ηδξχζεθε ην θξάηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ην νπνίν είρε εμαξρήο δηθνηλνηηθφ ραξαθηήξα. ην πιαίζηφ ηνπ ε θνηλφηεηα ησλ Σνπξθνθππξίσλ, ε νπνία ζπληζηνχζε κεηνλφηεηα αξηζκεηηθά, απέθηεζε κηα ζεηξά απφ δηθαηψκαηα πνπ δηαζθάιηδαλ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ εμνπζία. Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία σζηφζν δελ έδεζε πνιχ ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. Οη δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο πνπ μέζπαζαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 1963 είραλ σο απνηέιεζκα ηελ απφζπξζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ απφ φια ηα αμηψκαηα ηνπ θξάηνπο νη ίδηνη ηζρπξίδνληαη φηη εθδηψρζεθαλ απφ ηνπο Διιελνθχπξηνπο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζθεηεξίζηεθαλ ηνλ ηίηιν ηνπ θξάηνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σαπηφρξνλα νη δχν θνηλφηεηεο δηαρσξίζηεθαλ ελ κέξεη γεσγξαθηθά, θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ Σνπξθνθππξίσλ πεξηνξίζηεθε ζε ζπιάθνπο δηαζθνξπηζκέλνπο θπξίσο ζην βφξεην ηκήκα ηεο Κχπξνπ. Ζ ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1974, κε αθνξκή ην πξαμηθφπεκα θαηά ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, είρε σο απνηέιεζκα ε ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ 37% ηνπ εδάθνπο ηνπ λεζηνχ. Έθηνηε δηαηεξεί απηφλ ηνλ έιεγρν κε ηε βνήζεηα ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ. Οη δχν θνηλφηεηεο δηαρσξίζηεθαλ ζρεδφλ νινθιεξσηηθά χζηεξα απφ ηε κεηαθίλεζε ησλ Διιελνθππξίσλ ζην Νφην θαη ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζην Βνξξά. Απφ ηφηε ηα δχν ηκήκαηα ηνπ λεζηνχ αθνινχζεζαλ ηε δηθή ηνπο απηφλνκε πνξεία. Οη επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ απνδψζεη θαξπνχο. ην βφξεην ηκήκα ηεο Κχπξνπ νη Σνπξθνθχπξηνη ζπγθξφηεζαλ αξρηθά ην Σνπξθηθφ Οκφζπνλδν Κξάηνο ηεο Κχπξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ίδξπζαλ ηελ «Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ» ζε εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο απηνδηάζεζεο, γηα ην νπνίν πάλησο δε ζπκθσλνχλ φιεο νη πιεπξέο φηη έρνπλ δηθαίσκα λα ην αζθήζνπλ. 8

9 Ζ «ΣΓΒΚ» έρεη ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ θξάηνπο. Γηαζέηεη χληαγκα, πνπ εμαζθαιίδεη κηα επξεία γθάκα δηθαησκάησλ ζηνπο πνιίηεο. Οη ηξεηο εμνπζίεο, λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, δηθαζηηθή, είλαη δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο. Δπηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη γηα ηελ αλάδεημε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζνιηθέο κπζηηθέο εθινγέο. ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ε πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ θαζνξίζηεθε απφ δχν παξάγνληεο: ηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ θαη ηελ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ θαηάζεζε ηνπ ρεδίνπ Αλάλ ζπλέδεπμε ηα πην πάλσ ζέκαηα ζε έλα, νπζηαζηηθφ θαη κείδνλ, δήηεκα. Οη πνιίηεο θαηέβεθαλ ζηνπο δξφκνπο ακθηζβεηψληαο ηνπο κέρξη ηφηε ρεηξηζκνχο ηεο εγεζίαο ηνπο ζην Κππξηαθφ θαη απαηηψληαο λα εθθξάζνπλ ηε δηθή ηνπο βνχιεζε, ε νπνία ζπκππθλσλφηαλ ζηελ απνδνρή ηνπ ρεδίνπ Αλάλ σο νρήκαηνο γηα ηελ αιιαγή ζπλνιηθά ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ. Ο ρεηκψλαο ηνπ είδε ηα ζεκέιηα ηεο «ΣΓΒΚ» λα ηξίδνπλ απφ ηηο θσλέο πνπ δηαθήξπηηαλ «Απηή ε ρψξα είλαη δηθή καο». Ήηαλ κία πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία θαηλφηαλ πσο ην θξάηνο είρε ράζεη ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ ζηα κάηηα ησλ πνιηηψλ ηνπ. Μεηά ηηο εθινγέο φκσο ηνπ 2003 ε ηζνξξνπία επαλήιζε, θαζψο έλα κέξνο ησλ δπλάκεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο κπφξεζε λα αλέιζεη ζηελ εμνπζία. Ζ πνιηηηθή απηή κεηαζηξνθή επηβεβαηψζεθε κε ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2005 θαη νινθιεξψζεθε κε ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2005, φηαλ γηα πξψηε θνξά χζηεξα απφ 30 θαη πιένλ ρξφληα δελ εμειέγε ν Ρανχθ Νηελθηάο ζηελ εγεζία ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο. 9

10 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ Η «ΣΓΒΚ» Χ DE FACTO ΚΡΑΣΟ I. Η θεφρία ηφν de facto κραηών 2 I.1. Ση είλαη έλα de facto θξάηνο Δάλ ήζειε θάπνηνο λα δψζεη έλαλ πξφρεηξν νξηζκφ γηα ηα de facto θξάηε, ζα έιεγε φηη πξφθεηηαη γηα νληφηεηεο νη νπνίεο ελψ έρνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θξάηνπο ή έζησ θάπνηα απφ απηά ζηεξνχληαη ηελ επίζεκε ηδηφηεηα ηνπ λα είλαη αλεμάξηεηα θαη θπξίαξρα θξάηε, κε ηελ έλλνηα φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα δελ ηα αλαγλσξίδεη σο ηέηνηα. Ο Scott Pegg, επηρεηξψληαο λα πεξηγξάςεη ην de facto θξάηνο ζηελ ηδαληθή ηνπ κνξθή, έδσζε ηνλ παξαθάησ νξηζκφ: Έλα de facto θξάηνο πθίζηαηαη φπνπ ππάξρεη νξγαλσκέλε πνιηηηθή εγεζία, ε νπνία έρεη αλέιζεη ζηελ εμνπζία κέζσ ησλ δηθψλ ηεο 3 σο έλα βαζκφ ηθαλνηήησλ, απνιαχεη ηεο ιατθήο ππνζηήξημεο θαη παξέρεη επαξθψο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζε έλα δεδνκέλν πιεζπζκφ, κηαο νξηζκέλεο εδαθηθήο πεξηνρήο, επί ηεο νπνίαο δηαηεξεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν γηα κηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδν. Σν de facto θξάηνο ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ηθαλφ λα ζπλάςεη ζρέζεηο κε άιια θξάηε θαη επηδηψθεη πιήξε ζπληαγκαηηθή αλεμαξηεζία θαη δηεπξπκέλε δηεζλή αλαγλψξηζε σο θπξίαξρν θξάηνο. Παξ φια απηά, αδπλαηεί λα επηηχρεη νπνηνδήπνηε βαζκφ πξαγκαηηθήο αλαγλψξηζεο θαη έηζη παξακέλεη παξάλνκν ζηα κάηηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 4 2 Σν θεθάιαην απηφ βαζίδεηαη ζην βηβιίν ηνπ Scott Pegg, International Society and the De Facto State, Ashgate, ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηελ αγγιηθή ιέμε indigenous, ε νπνία ζεκαίλεη «απηφρζσλ», «γεγελήο». πσο ην εξκελεχσ εγψ, απηφ πνπ ελλνεί ν Pegg είλαη φηη ε ελ ιφγσ πνιηηηθή εγεζία πξέπεη λα έρεη αλέιζεη ζηελ εμνπζία ρσξίο ηε βνήζεηα μέλσλ δπλάκεσλ, κε ηηο δηθέο ηεο ηθαλφηεηεο. Ζ ρξήζε ηεο έθθξαζεο «σο έλα βαζκφ» ζηα αγγιηθά some degree ζρεηηθνπνηεί ην θξηηήξην, αιιηψο νληφηεηεο φπσο ε «ΣΓΒΚ», ζηε γέλλεζε ηεο νπνίαο ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ε Σνπξθία, δε ζα ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία de facto θξάηε, αιιά θξάηε-καξηνλέηεο. Δμάιινπ, ν Pegg δέρεηαη σο παξάγνληεο γέλλεζεο ελφο de facto θξάηνπο ηφζν ηηο μέλεο ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο φζν θαη ην πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε δηαηήξεζε ζηε δσή ελφο de facto θξάηνπο πνπ κπνξεί λα επηδείμεη κηα μέλε δχλακε. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζζ Υάξηλ ηεο πιεξφηεηαο ηεο ππνζεκείσζεο λα πνχκε φηη ππάξρεη ζεσξεηηθφο πνπ ζεσξεί ηελ «ΣΓΒΚ» θξάηνοκαξηνλέηα. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζζ. 36 θαη Scott Pegg, φ.π., ζ. 26. Σν θείκελν ζηελ αγγιηθή γιψζζα έρεη σο εμήο: A de facto state exists where there is an organized political leadership which has risen to power through some degree of indigenous capability; receives popular support; and has achieved sufficient capacity to provide governmental services to a given population in a specific territorial area, over which effective control is maintained for a significant period of time. The de facto state views itself as capable of entering into relations with other states and it seeks full constitutional independence and widespread international recognition as a sovereign state. It is, however, unable to achieve any degree of substantive recognition and therefore remains illegitimate in the eyes of international society. 10

11 Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο de facto θξάηνπο είλαη κηα επαξθήο θαη απνηειεζκαηηθή θπβέξλεζε, κηα γεσγξαθηθή έθηαζε επί ηεο νπνίαο ε πξναλαθεξζείζα θπβέξλεζε λα αζθεί έιεγρν, έλαο πιεζπζκφο πνπ λα ζπλαηλεί ζηελ εμνπζία πνπ αζθεί επάλσ ηνπ ε πξναλαθεξζείζα θπβέξλεζε θαη κηα θάπνηα ρξνληθή δηάξθεηα 5 ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ. ια απηά θπζηθά ζπλνδεπφκελα απφ ην αίηεκα ηεο πιήξνπο αλεμαξηεζίαο θαη θπξηαξρίαο θαη ηεο λνκηθήο θαηνρχξσζεο απηνχ ζηα κάηηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, ε νπνία φκσο αξλείηαη λα ην θάλεη δεθηφ. Σν κέγεζνο ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ή ν φγθνο ηνπ πιεζπζκνχ δελ παίδνπλ ξφιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο de facto θξάηνπο, αθνχ δε ιακβάλνληαη ππφςε νχηε γηα ηα θπξίαξρα θαη αλαγλσξηζκέλα θξάηε. Σν θξάηνο ηνπ Νανπξνχ, γηα παξάδεηγκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ, έρεη έθηαζε κφιηο 21 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη αληίζηνηρν πιεζπζκφ. 6 Σα κεγέζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ πιεζπζκνχ φζνλ αθνξά ηελ Κίλα είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξα, φκσο θαλείο δελ ακθηζβεηεί ηελ θπξηαξρία νχηε ηνπ Νανπξνχ νχηε ηεο Κίλαο. I.2. Ση δελ είλαη έλα de facto θξάηνο Δάλ κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ επηρεηξείηαη λα απαληεζεί ην εξψηεκα «ηη είλαη έλα de facto θξάηνο;», ν Pegg ζηε ζπλέρεηα παξαζέηεη δέθα θξηηήξηα γηα λα θαηαζηήζεη εθηθηή ηε δηάθξηζε ησλ de facto θξαηψλ απφ άιιεο νληφηεηεο. 7 Έηζη, ην de facto θξάηνο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηα ηκήκαηα εθείλα ηεο επηθξάηεηαο ησλ «απνηπρεκέλσλ» 8 ή «νηνλεί» 9 θξαηψλ ηα νπνία ε θεληξηθή θπβέξλεζε ησλ 5 Ο Pegg δέρεηαη σο ειάρηζην φξην ηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ δχν εηψλ. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζ Scott Pegg, φ.π., ζ Scott Pegg, φ.π., ζζ «Απνηπρεκέλα» ( failed ή collapsed ) ραξαθηεξίδνληαη ηα θξάηε εθείλα ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο έρνπλ θαηαξξεχζεη θαη σο εθ ηνχηνπ αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ αθφκα θαη ηα πην βαζηθά θαζήθνληά ηνπο. Γελ είλαη πιένλ λνκηκνπνηεκέλα λα θπβεξλνχλ, δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ έιεγρν επί ηνπ πιεζπζκνχ θαη δελ απνιαχνπλ ηεο ιατθήο ππνζηήξημεο. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζ Ζ εηθφλα πνπ έρσ ζρεκαηίζεη είλαη πσο ν Pegg δελ θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηα «απνηπρεκέλα» θαη ηα «νηνλεί» θξάηε (βι. επφκελε ππνζεκείσζε). Θα κπνξνχζακε ελδερνκέλσο λα πνχκε φηη έλα «απνηπρεκέλν» θξάηνο δελ απνιαχεη θαη αλάγθελ ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. ηνλ νξηζκφ ησλ «νηνλεί» θξαηψλ, αληηζέησο, εκπεξηέρεηαη μεθάζαξα ε πξνυπφζεζε φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα ηα αλαγλσξίδεη σο λνκηθά ηζφηηκα κε ηα άιια θξάηε. Ζ ηδέα γηα ηε δηάθξηζε απηή νθείιεηαη ζηνπο Lacher θαη Kaymak, νη νπνίνη ζε άξζξν ηνπο ραξαθηεξίδνπλ ηελ «ΣΓΒΚ» σο «απνηπρεκέλν» ( failing φκσο θαη φρη failed ) θξάηνο, δηφηη έρεη ράζεη ηελ εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζή ηνπ, αθνχ φιν θαη πεξηζζφηεξνη Σνπξθνθχπξηνη αλαξσηηνχληαη «εάλ απηφ ην θξάηνο πξαγκαηηθά αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπο ζέιεζε.» Βι. Hannes Lacher & Erol Kaymak, Transforming Identities: Beyond the Politics of Non-Settlement in North Cyprus, Mediterranean Politics, Vol. 10, No. 2, Ηνχιηνο 2005, ζζ Σν ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα βξίζθεηαη ζηε ζ Αλαγθαίν είλαη λα επηζεκάλνπκε, βέβαηα, φηη ν ραξαθηεξηζκφο failing δελ πξέπεη λα εθιεθζεί απνθνκκέλνο απφ ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπλ νη δχν ζπγγξαθείο, ε 11

12 ηειεπηαίσλ αδπλαηεί λα ειέγμεη θαη φπνπ θαηά ζπλέπεηα παξαηεξείηαη θελφ εμνπζίαο (πξψην θξηηήξην). Αληηζέησο, φπσο είδακε, νη αξρέο ησλ de facto θξαηψλ ειέγρνπλ ηελ πεξηνρή ηνπο θαη κάιηζηα ζε βάζνο ρξφλνπ. Δπίζεο, ηα de facto θξάηε δελ ηαπηίδνληαη κε πεξηνρέο φπνπ ζεκεηψλνληαη εμεγέξζεηο θαη ελ γέλεη ζπνξαδηθή βία θαη ηελ εμνπζία έρνπλ βαξφλνη λαξθσηηθψλ, ιεζηέο ή ηξνκνθξάηεο. ιεο απηέο νη νκάδεο θαηά θαλφλα δελ είλαη πνιηηηθά νξγαλσκέλεο νχηε ζέηνπλ σο ζηφρν ηνπο ηελ απφθηεζε αλεμαξηεζίαο θαη θπξηαξρίαο, αιιά κάιινλ ην πξνζσπηθφ θέξδνο (δεχηεξν θξηηήξην). Σν ηξίην θξηηήξην ηνπ Pegg αθνξά ηε ρξνληθή δηάξθεηα. Δίδακε θαη πξηλ φηη ν ζπγγξαθέαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη κηα νληφηεηα ζηα de facto θξάηε απφ ηελ άπνςε ηνπ ρξφλνπ, δέρεηαη σο ειάρηζην φξην χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο νληφηεηαο ην εχινγν δηάζηεκα ησλ δχν εηψλ. Σν ηέηαξην θαη ην πέκπην θξηηήξην ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ησλ de facto θξαηψλ. Γηεθδηθνχλ λα είλαη θπξίαξρα θαη αλεμάξηεηα, λα κελ ππφθεηληαη ζε θαλέλαλ άιιν πεξηνξηζκφ πέξαλ απηψλ πνπ νξίδεη ην χληαγκά ηνπο. Γελ επηδηψθνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο ζε έλα νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα νχηε απιψο ηνλ έιεγρν κηαο πεξηνρήο εληφο ελφο άιινπ αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. Ζ εγεζία ηνπο δελ επηδεηεί λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία ηνπ θξάηνπο κέζα ζην νπνίν αηζζάλεηαη εγθισβηζκέλνο ν πιεζπζκφο πνπ εθπξνζσπεί θαη ελ ζπλερεία λα αιιάμεη ηελ θπβέξλεζή ηνπ. Γελ επαλαζηαηεί δειαδή ελαληίνλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο θπβέξλεζεο ελφο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο, αιιά ζηνρεχεη ζηελ απφζρηζε ελφο ηκήκαηνο ηεο επηθξάηεηαο ηνπ θξάηνπο απηνχ, κε ζθνπφ λα ηδξχζεη έλα λέν θξάηνο (ηέηαξην θξηηήξην). Έρεη δειαδή εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο επί κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, γεγνλφο πνπ ζπληζηά ην πέκπην θξηηήξην ηνπ Pegg. Δπίζεο, ηα de facto θξάηε δελ είλαη ην ίδην κε ηα θξάηε-καξηνλέηεο (έθην θξηηήξην). Σα ηειεπηαία δεκηνπξγήζεθαλ παξάλνκα, κε ηε ρξήζε ή ηελ απεηιή ρξήζεο εμσηεξηθήο βίαο, ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθά απφ κία μέλε δχλακε, ε νπνία νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο δηαδειψζεηο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο αληηπνιίηεπζεο, ε νπνία ελ ζπλερεία κπφξεζε λα αλέιζεη ζηελ εμνπζία, απνθαζηζηψληαο, θαζψο θαίλεηαη, ηελ ηζνξξνπία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. 9 «Οηνλεί» ραξαθηεξίδνληαη ηα θξάηε εθείλα ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα, αιιά νη ηθαλφηεηεο πνπ επηδεηθλχνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Με άιια ιφγηα, δηαζέηνπλ «αξλεηηθή θπξηαξρία», κε ηελ έλλνηα φηη ε δηεζλήο ηνπο αλαγλψξηζε ηα πξνζηαηεχεη απφ μέλεο επεκβάζεηο, αιιά ζηεξνχληαη «ζεηηθήο θπξηαξρίαο», αθνχ νη θπβεξλήζεηο ηνπο αδπλαηνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο ηνπο πνιηηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. Βι. Scott Pegg, International Society and the De Facto State, ζζ

13 ππαγνξεχεη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο θαη έρεη θξνληίζεη λα ζηειερψζεη ηηο θξίζηκεο ζέζεηο κε άηνκα ηεο δηθήο ηεο εζληθφηεηαο. Δπηπιένλ, ηα θξάηε-καξηνλέηεο δελ έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηζρπξίδνληαη φηη θπβεξλνχλ. Σα de facto θξάηε, απφ ηελ άιιε, απνιαχνπλ ηεο ιατθήο ππνζηήξημεο, ελψ ε εγεζία ηνπο έρεη αλέιζεη ζηελ εμνπζία κε ηηο δηθέο ηεο, σο έλα βαζκφ, ηθαλφηεηεο. Γηα de facto θξάηε δελ κπνξνχκε λα κηιάκε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφζρηζε ελφο εδαθηθνχ ηκήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε εηξεληθφ ηξφπν, δειαδή ην αίηεκα γίλεηαη θαη αξράο δεθηφ απφ ην αλεμάξηεην θξάηνο πνπ αλακέλεηαη λα ράζεη έλα κέξνο ηνπ εδάθνπο ηνπ θαη ελ ζπλερεία αθνινπζνχλ δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηα δχν κέξε (έβδνκν θξηηήξην). De facto θξάηε δελ είλαη, επίζεο, νληφηεηεο νη νπνίεο λαη κελ δελ είλαη θπξίαξρεο θαη αλεμάξηεηεο, ε δηεζλήο θνηλφηεηα φκσο ηνπο επηθπιάζζεη κεγαιχηεξν βαζκφ αλαγλψξηζεο απ φ,ηη ζηα de facto θξάηε (φγδνν θξηηήξην). Έλα απφ ηα παξαδείγκαηα ηνπ Pegg ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ε Παιαηζηηληαθή Αξρή. 10 Σν έλαην θξηηήξην δηαθξίλεη ηα de facto θξάηε απφ απειεπζεξσηηθά αληηαπνηθηαθά θηλήκαηα ηα νπνία δηαθήξπμαλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ θξαηψλ πνπ ζηφρεπαλ λα εγθαζηδξχζνπλ θαη θαηάθεξαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλαγλψξηζε ελφο κέξνπο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, πξηλ απνθηήζνπλ ηελ επίζεκε ηδηφηεηα ηνπ θξάηνπο, πξηλ δειαδή γίλνπλ πξαγκαηηθά θπξίαξρα θαη αλεμάξηεηα θξάηε. Σν ηειεπηαίν θξηηήξην δε ζηνρεχεη αθξηβψο ζηε δηάθξηζε ησλ de facto θξαηψλ απφ άιιεο παξεκθεξείο νληφηεηεο, αιιά ζηελ επηζήκαλζε κηαο πξνυπφζεζεο αλαγλψξηζεο απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, ε νπνία, αλ θαη δελ έρεη ιάβεη λνκηθή κνξθή, ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Πξφθεηηαη γηα ην θξηηήξην ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη ελ κέξεη, αιιά φρη απαξαηηήησο, κε ηε ιατθή ππνζηήξημε πνπ δηαζέηεη έλα de facto θξάηνο. Απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ν Pegg, ελ νιίγνηο, είλαη φηη έλα de facto θξάηνο κε «ηζρπξά δηαπηζηεπηήξηα δεκνθξαηίαο» είλαη πην πηζαλφ λα εμαζθαιίζεη θάπνηα ζηηγκή ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Ο ζπγγξαθέαο, σζηφζν, δελ παξαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη ε αλαγλψξηζε ελφο θξάηνπο δε ζρεηίδεηαη κφλν κε εζηθά ή λνκηθά θξηηήξηα, αιιά θπξίσο είλαη πξντφλ πνιηηηθήο απφθαζεο. 10 Ο Pegg εμεηάδεη θαη ηελ πεξίπησζε ηεο Σατβάλ, ε νπνία ζε ζρέζε π.ρ. κε ηελ «ΣΓΒΚ» έρεη εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξν βαζκφ δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. Γελ απνιαχεη φκσο πξαγκαηηθήο αλαγλψξηζεο, αθνχ δελ πιεξνί ηέζζεξα απφ ηα πέληε ζρεηηθά θξηηήξηα πνπ παξαζέηεη ν ζπγγξαθέαο. Δπνκέλσο, γξάθεη ν Pegg, ε Σατβάλ είλαη de facto θξάηνο. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζζ

14 I.3. Γηθαηνύληαη ηα de facto θξάηε λα ραξαθηεξίδνληαη ωο θξάηε; χκθσλα κε ηνλ Pegg, ε απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ ζέηεη ν ηίηινο ηνπ ππνθεθαιαίνπ είλαη ζεηηθή. Γη απηφ άιισζηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ νληνηήησλ ρξεζηκνπνηεί ην νπζηαζηηθφ «θξάηε», ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ de facto. Ο ηξφπνο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ ζπγθξνηείηαη γχξσ απφ δχν βαζηθνχο άμνλεο. Βάζεη ηνπ πξψηνπ, ηα θξάηε αληηκεησπίδνληαη σο κνλάδεο πνπ λαη κελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην κέγεζνο, ηνλ πινχην ή ηε δχλακε, έρνπλ φκσο έλα βαζηθφ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ: φια θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ ηα ίδηα ιίγν πνιχ θαζήθνληα θαη φια έρνπλ σο πξψηηζην ζηφρν ηελ επηβίσζή ηνπο. 11 Ζ νκνηφηεηα ησλ θαζεθφλησλ ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, θαη γηα ηα de facto θξάηε. Δπίζεο, ηα θξάηε ραξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηα βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο χκβαζεο ηνπ Μνληεβίδεν γηα ηα Γηθαηψκαηα θαη ηα Καζήθνληα ησλ Κξαηψλ. Οη ζεσξεηηθνί ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπεη ν Pegg ζην ζεκείν απηφ 12 ππνζηεξίδνπλ φηη βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ επξέσο απνδεθηνχ νξηζκνχ ηνπ θξάηνπο ζην δηεζλέο δίθαην είλαη ν πιεζπζκφο, ην έδαθνο θαη ε απνηειεζκαηηθή θπβέξλεζε. 13 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έρεη δψζεη ν Pegg γηα ηα de facto θξάηε, ηα ηειεπηαία πιεξνχλ ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα ηνπ Μνληεβίδεν. ε φια απηά ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα αληηηείλεη φηη νη νληφηεηεο πνπ ν Pegg ραξαθηεξίδεη de facto θξάηε δε ζα έπξεπε λα νλνκάδνληαη «θξάηε», αθνχ ε δηεζλήο θνηλφηεηα αξλείηαη λα ηηο αλαγλσξίζεη. Δάλ ήηαλ πξαγκαηηθά θξάηε, γηαηί λα κελ ην πξάμεη; Ζ άξλεζε απηή, σζηφζν, δελ θάλεη ηα de facto θξάηε ιηγφηεξν θξάηε, εθφζνλ θαη ηα ίδηα θαζήθνληα κε ηα αλεμάξηεηα θαη θπξίαξρα θξάηε έρνπλ θαη ηα θξηηήξηα ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ εδάθνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο θπβέξλεζεο πιεξνχλ. Οη ιφγνη πνπ ε δηεζλήο θνηλφηεηα δελ ηα αλαγλσξίδεη δε ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ηνπο. Ζ αλάγθε δηάθξηζεο πάλησο απφ ηα λνκίκσο αλαγλσξηζκέλα, αλεμάξηεηα θαη θπξίαξρα θξάηε θαζηζηά αλαγθαίν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο κε ην ραξαθηεξηζκφ de facto. 14 Ο δεχηεξνο άμνλαο επηρεηξεκαηνινγίαο δε δίλεη έκθαζε ζηηο νκνηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα θξάηε κεηαμχ ηνπο, αιιά ζηηο δηαθνξέο ηνπο. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεηαη 11 Οη επηζεκάλζεηο απηέο είλαη ηνπ Kenneth Waltz. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζ Πξφθεηηαη γηα ηνπο Robert Jackson θαη Alan James. ην ίδην. 13 Οη φξνη απηνί πεξηιακβάλνληαη ζην Άξζξν 1 ηεο χκβαζεο ηνπ Μνληεβίδεν, ε νπνία ππεγξάθε ην Βι. Scott Pegg, φ.π., ζζ Δθηφο απφ απηά ηα ηξία ζηνηρεία, αλαθέξεηαη θαη έλα ηέηαξην, ε ηθαλφηεηα ελφο θξάηνπο λα ζπλάπηεη ζρέζεηο κε άιια θξάηε, ζην νπνίν φκσο νη Jackson θαη James δελ αλαθέξνληαη, ηνπιάρηζηνλ φρη ζην παξάζεκα πνπ έρεη ελζσκαηψζεη ν Pegg ζην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο ηνπ. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζ Scott Pegg, International Society and the De Facto State, ζζ

15 φηη ηα ζχγρξνλα θξάηε έρνπλ ειάρηζηα θνηλά κεηαμχ ηνπο θαη φηη ν φξνο «θξάηνο» έρεη πάξα πνιιέο ζεκαζίεο, ψζηε πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη θαηαλνεηφ γηα ηη είδνπο θξάηνο κηιά θάπνηνο απαηηείηαη έλαο επηπιένλ πξνζδηνξηζκφο, γηα παξάδεηγκα θξάηνο δηθαίνπ, απνιπηαξρηθφ θξάηνο ή θξάηνο πξφλνηαο. Βάζεη απηνχ ηνπ ζθεπηηθνχ ν Pegg πξνηείλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ de facto γηα ην είδνο εθείλν ησλ θξαηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπ. 15 Άιια θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνδνζεί ζε κηα νληφηεηα ν ραξαθηεξηζκφο «θξάηνο» ή φρη είλαη απηά ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο πξνέιεπζεο. Ο Pegg ζηέθεηαη θαη ζε απηά. Ζ αλεμαξηεζία πξνζπεξληέηαη ζρεηηθά εχθνια, αθνχ ν ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη φηη δελ ηε ζεσξνχλ φινη νπζηαζηηθφ θξηηήξην θαη φηη νη φξνη «αλεμάξηεην» ή «εμαξηεκέλν» θξάηνο (απφ άιιν θξάηνο ή νκάδα θξαηψλ) πνπ απνδίδνληαη ζε δηάθνξεο νληφηεηεο βαζίδνληαη ελ πνιινίο ζε ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο. ζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα πξνέιεπζεο, είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη αλ κηα νληφηεηα δεκηνπξγήζεθε κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξεηο ηξφπνπο θαηά παξάβαζε ησλ αξρψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη θπξίσο κε ηε ρξήζε βίαο, θαηά παξάβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνδηάζεζεο ησλ πξψελ απνηθηψλ θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ππάξρνληνο θπξίαξρνπ θξάηνπο απφ ηνπ νπνίνπ ην έδαθνο δηεθδηθεί ηελ απφζπαζε ηκήκαηνο ή ε χπαξμή ηεο βαζίδεηαη ζηελ άξλεζε αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ (γηα παξάδεηγκα, θαζεζηψηα απαξηράηλη), ηφηε δελ αλαγλσξίδεηαη λνκηθά σο θπξίαξρν θξάηνο. Με άιια ιφγηα, κηα νληφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε παξάλνκα δε δηθαηνχηαη λα ραξαθηεξίδεηαη «θξάηνο». ηελ παξαπάλσ ζεψξεζε ν Pegg αληηηείλεη ηελ επηζήκαλζε ηνπ Tamkoç, φηη ε λνκηκφηεηα πξνέιεπζεο ελφο θξάηνπο δελ εγγπάηαη ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ ζην κέιινλ θαη φηη ζηε δηεζλή πνιηηηθή κάιινλ θαλφλαο παξά εμαίξεζε είλαη ηα θξάηε λα γελληνχληαη παξαλφκσο. 16 I.4. Παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ηωλ de facto θξαηώλ Πψο δεκηνπξγνχληαη ηα de facto θξάηε; Πνηνη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηε γέλλεζή ηνπο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο χπαξμήο ηνπο; Ο Pegg πξνζεγγίδεη ηα εξσηήκαηα απηά 15 Scott Pegg, φ.π., ζζ Scott Pegg, φ.π., ζζ Ο Metin Tamkoç είλαη έλαο απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ππεξάζπηζεο ηεο «ΣΓΒΚ». Δίλαη ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ The Turkish Cypriot State: The Embodiment of the Right of Self-Determination, London: K. Rustem, Βι. Olga Demetriou, EU and the Cyprus Conflict. Review of the Literature, Working Papers Series in EU Border Conflicts Studies, No. 5, Ηαλνπάξηνο 2004, ζζ. 11 θαη

16 ζε δχν επίπεδα: ζην κάθξν-επίπεδν θαη ζην κίθξν-επίπεδν. ε πξψηε θάζε εμεηάδεη ην θαηλφκελν ησλ de facto θξαηψλ σο ζχλνιν, ρσξίο λα αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 17 Παξνπζηάδεη έμη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν είλαη δπλαηή ε εκθάληζε de facto θξαηψλ ρσξίο λα ζεκαίλεη φκσο φηη ε εκθάληζή ηνπο ζεσξείηαη θαη δεδνκέλε. Οη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ηελ έλλνηα ηεο θπξηαξρίαο, ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδεηαη κία νληφηεηα σο θξάηνο, ηηο πνιηηηθέο αλαγλψξηζεο θξαηψλ εθ κέξνπο άιισλ θξαηψλ, ηα «αδχλακα» θξάηε θαη ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο. Οη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί γη απηά ηα δεηήκαηα κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν δηακνξθψλνπλ έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην παξάγσγν ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ηα de facto θξάηε. Γη απηφ άιισζηε ν ζπγγξαθέαο εληνπίδεη ην θαηλφκελν ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη θπξίσο ζηηο δεθαεηίεο κεηά ην Μεηά ην 1945 ινηπφλ θαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1989, 19 δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: Πξψηνλ, ηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζεσξνχληαη ηεξά θαη απαξαβίαζηα θαη θαηά ζπλέπεηα θάζε πξνζπάζεηα αιιαγήο ηνπ παγθφζκηνπ ράξηε αληηκεησπίδεηαη εμ νξηζκνχ αξλεηηθά. Ηδηαηηέξσο θαηαδηθάδνληαη ηα απνζρηζηηθά θηλήκαηα ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ. Γεχηεξνλ, ε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί γηα ηελ θπξηαξρία δίλεη έκθαζε ζηελ θπξηαξρία επί εδαθψλ θαη φρη ζηελ θπξηαξρία επί πιεζπζκψλ. Έηζη, ε απφζρηζε ηκήκαηνο ηεο επηθξάηεηαο ελφο θξάηνπο ζην νπνίν θαηνηθνχλ άηνκα κε δηαθνξεηηθή εζληθή θαηαγσγή δε ζεσξείηαη γεληθά λφκηκε απφ ην δηεζλέο δίθαην. Σξίηνλ, ηα θξάηε ραξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηα φρη βάζεη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο λα ειέγρνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ επηθξάηεηά ηνπο θαη λα θεξδίδνπλ ηε ιατθή ππνζηήξημε, αιιά βάζεη ηνπ αλ δεκηνπξγήζεθαλ κε λφκηκν ή παξάλνκν ηξφπν. Σέηαξηνλ, έρεη πηνζεηεζεί ε πξαθηηθή ηεο ζπιινγηθήο κεαλαγλψξηζεο νληνηήησλ πνπ πξνέθπςαλ παξάλνκα. Πέκπηνλ, ηα «αδχλακα» θξάηε, δειαδή ηα θξάηε εθείλα πνπ ζηεξνχληαη εζσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο θαη θνηλσληθνπνιηηηθήο ζπλνρήο, 20 ιεηηνπξγνχλ σο ελ δπλάκεη «θπηψξηα» de facto 17 Scott Pegg, φ.π., ζζ ην ίδην, ζ Μία ειαθξά δηαθνξνπνίεζε ζηηο αληηιήςεηο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή, θπξίσο φζνλ αθνξά ηα απνζρηζηηθά θηλήκαηα, ελψ ην δήηεκα ηεο επαλαράξαμεο ησλ ζπλφξσλ δελ απνηειεί πιένλ ηακπνχ, εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ ρσξψλ ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ δεκηνπξγνχληαη πνιιά θαηλνχξγηα θξάηε. Σα παξαπάλσ δε ζεκαίλνπλ σζηφζν φηη αιιάδεη ε αληηκεηψπηζε πνπ ε δηεζλήο θνηλφηεηα επηθπιάζζεη ζηα de facto θξάηε. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζζ Scott Pegg, φ.π., ζ

17 θξαηψλ. 21 Έθηνλ, αλ θαη δηαθεξχζζεηαη ε θαζνιηθφηεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο, ην ηειεπηαίν έρεη πεξηνξηζηεί ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θξαηψλ θαη πιεζπζκψλ. Ζ ζπλαίλεζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηα παξαπάλσ δεηήκαηα δε ζεκαίλεη θπζηθά φηη κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν εμπθαίλεηαη κία δηεζλήο ζπλσκνζία πνπ ζθνπφ έρεη ηε δεκηνπξγία φιν θαη πεξηζζφηεξν de facto θξαηψλ. Δμάιινπ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη παξάγνληεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ δε γελλνχλ αλαγθαζηηθά de facto θξάηε. θνπφο ηνπο ήηαλ λα δηαζθαιίζνπλ, φζν ήηαλ δπλαηφ, ηε κεηαπνιεκηθή ηζνξξνπία απνηξέπνληαο απνζρηζηηθά θηλήκαηα θαη απνζαξξχλνληαο ηε δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ ησλ «εθιεθηψλ», απηψλ δειαδή πνπ επηηξεπφηαλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ απναπνηθηνπνίεζε φηαλ ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο βξήθε πιαηηά εθαξκνγή. Ο απνηξεπηηθφο ηνπο ξφινο φκσο δε ιεηηνχξγεζε ζην έπαθξν, φπσο απνδεηθλχεη ε χπαξμε ησλ de facto θξαηψλ. ην κίθξν-επίπεδν, δειαδή θαηά πεξίπησζε, ν Pegg εληνπίδεη επηά παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη δπλαηφ λα εκπιέθνληαη ζηε γέλλεζε de facto θξαηψλ. 22 Οη παξάγνληεο απηνί δε ιεηηνπξγνχλ κε απνθιεηζηηθνχο φξνπο, αιιά δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη πνιχ ζπρλά ζπλππάξρνπλ ζε έλα de facto θξάηνο. Σνπο αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά: νη μέλεο επεκβάζεηο, ην πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ κπνξεί λα επηδείμνπλ μέλα θξάηε, νη επεκβάζεηο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ηα απνζρηζηηθά θηλήκαηα, ην θαηλφκελν ησλ «απνηπρεκέλσλ» θξαηψλ, ν ΟΖΔ ζε εγγπεηηθφ ηνπ status quo ξφιν θαη ην παξάδεηγκα πνπ δίλνπλ άιια de facto θξάηε. I.5. Σα de facto θξάηε θαη ε δηεζλήο θνηλόηεηα Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο χπαξμεο ησλ de facto θξαηψλ ζπληζηά ε κε αλαγλψξηζή ηνπο απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Χζηφζν, ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν πφινπο έρεη πεξηζζφηεξεο απνρξψζεηο απ φζεο κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί εθ πξψηεο φςεσο Ζ θξάζε απνηειεί ελ γλψζεη κνπ θαη ράξηλ ηεο νηθνλνκίαο κηα κάιινλ απινπζηεπηηθή κεηαθνξά ηεο αλάιπζεο ηνπ Pegg ζρεηηθά κε ηα «αδχλακα» θξάηε σο παξάγνληα γέλλεζεο de facto θξαηψλ. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξα επηκέξνπο ζέκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο απεηιέο ελάληηα ζηελ αζθάιεηα, ζηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ησλ θξαηψλ, ζηηο πνηθίιεο κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν ζπλδπαζκφο έζλνπο θαη θξάηνπο θαη ζηε κεηαηφπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ην δηαθξαηηθφ ζην ελδνθξαηηθφ επίπεδν. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζζ Scott Pegg, φ.π., ζζ Scott Pegg, International Society and the De Facto State, ζζ

18 Πξψηνλ, ε χπαξμε ησλ de facto θξαηψλ έρεη επηδξάζεηο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ηνκείο: ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ ζχλδεζε κε εκπφιεκεο θαηαζηάζεηο είλαη αξθεηά εχινγε, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο de facto θξαηψλ εκπιέθνληαη απνζρηζηηθά θηλήκαηα. πσο ζε θάζε πφιεκν, νη ηξαγηθφηεξεο ζπλέπεηεο εκπεξηέρνληαη ζε ζηαηηζηηθέο ζαλάησλ, ηξαπκαηηζκψλ, πξνζθχγσλ θαη εθηνπηζκέλσλ. ζνλ αθνξά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα de facto θξάηε ζε απηή είλαη ζρεηηθά κέηξηα, δηφηη πξφθεηηαη γηα νληφηεηεο πνπ δελ είλαη λνκηθά αλαγλσξηζκέλεο, γεληθά έρνπλ κηθξφ κέγεζνο θαη ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ θηψρεηα. Δπηπιένλ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο δελ είλαη κεγάινο, επνκέλσο εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ βαξχλνληα ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηνπ πιαλήηε. Παξ φια απηά, ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ παηρλίδη ζπκκεηέρνπλ θαη κε αλαγλσξηζκέλεο νληφηεηεο. 24 Αθξηβψο φκσο ιφγσ ηνπ κε αλαγλσξηζκέλνπ θαζεζηψηνο ηνπο, νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο εθηεινχληαη ζε έλα ζνιφ ηνπίν, κε εκη-παξάλνκν αλ φρη ηειείσο παξάλνκν ηξφπν, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δμαίξεζε βέβαηα απνηειεί ε Σατβάλ, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζε δηεζλείο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο θαη έρεη πςειέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο. Γεχηεξνλ, ε δηεζλήο θνηλφηεηα αληηκεησπίδεη ηα de facto θξάηε κε ηξεηο θπξίσο ηξφπνπο, ελψ θαηά πεξηπηψζεηο έρνπλ εθαξκνζηεί θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο. Οη ηξεηο θχξηνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ζπλίζηαληαη ζηελ ελεξγφ αληίζεζε απέλαληη ζην de facto θξάηνο, γηα παξάδεηγκα κε ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, φπσο νηθνλνκηθφ εκπάξγθν, ζηελ πιήξε αδηαθνξία, πνπ ζεκαίλεη ζπλήζσο φηη ηα de facto θξάηε δελ σθεινχληαη απφ ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε απνδνρή ηνπο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηα de facto θξάηε λα δηαηεξνχλ φρη βεβαίσο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο αιιά γξαθεία εθπξνζψπεζεο ζε νξηζκέλεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ, κεηψλνληαο έηζη ηε δηεζλή απνκφλσζή ηνπο. Πιάη ζε απηνχο ηνπο ηξφπνπο ν Pegg παξνπζηάδεη θαη ηξία ελαιιαθηηθά κνληέια αληηκεηψπηζεο, πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί θαηά πεξίπησζε. Σν πξψην ην νλνκάδεη «αηζηνπηθφ κνληέιν» θαη αθνξά ην δίδπκν Αηζηνπία-Δξπζξαία. Ο πξφεδξνο ηεο Αηζηνπίαο, πνπ ήηαλ ην αλεμάξηεην 24 Ο Pegg αλαθέξεη σο παξαδείγκαηα ηε «Μείδνλα Ληβεξία» ηνπ Charles Taylor, ε νπνία ζπλεξγαδφηαλ κε πνιπεζληθέο εηαηξείεο γηα ηελ εμφξπμε δηακαληηψλ, ρξπζνχ θαη ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο θαη γηα ηελ πξνκήζεηα μπιείαο θαη θανπηζνχθ, ηελ Κακπφηδε ησλ Υκεξ Ρνπδ, πνπ εμήγε πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη μπιεία, θαη ηελ Αγθφια ηεο UNITA, φπνπ πξαγκαηνπνηείην εκπφξην δηακαληηψλ. Βι. Scott Pegg, φ.π., ζ

19 θαη θπξίαξρν θξάηνο απφ ην νπνίν ελ ηέιεη απνζπάζηεθε ε Δξπζξαία, ζπλαίλεζε ζην ρεηξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ απφ ηηο αξρέο ηεο Δξπζξαίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δε ζα αλαγλσξηδφηαλ δηπισκαηηθά απφ ηηο μέλεο θπβεξλήζεηο πνπ ζα αλέπηπζζαλ ζρέζεηο καδί ηεο. Ήηαλ ν ίδηνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ θάιεζε ηε δηεζλή θνηλφηεηα λα βνεζήζεη ηελ Δξπζξαία. Σν δεχηεξν κνληέιν είλαη απηφ ηεο ζπκκεηνρήο ζε νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ε Οηθνλνκηθή πλεξγαζία Αζίαο- Δηξεληθνχ θαη ε Γηεζλήο πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ, ε νπνία κεηεμειίρζεθε ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ, νη νπνίνη δελ απαηηνχλ ηα κέιε ηνπο λα απνιαχνπλ δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. Σν ηξίην κνληέιν αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο Σατβάλ, ε νπνία έρεη αλαπηχμεη επξεία ζπλεξγαζία κε κηα ζεηξά απφ θξάηε θαη αο κελ ηελ αλαγλσξίδνπλ δηπισκαηηθά. Ζ επηηπρία ηεο απηή νθείιεηαη ζηελ επειημία πνπ δείρλεη ζην δήηεκα ηνπ πψο ζα απνθαιείηαη, πηνζεηψληαο νλνκαζίεο πνπ δελ ελνρινχλ ή ηνπιάρηζηνλ ελνρινχλ ιηγφηεξν ην θπξίαξρν θξάηνο ηεο Κίλαο, φπσο θαη ζην γεγνλφο φηη απνδέρεηαη, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, νη ζρέζεηο ηεο κε ηα άιια θξάηε λα έρνπλ έλαλ «ηδησηηθφ» ραξαθηήξα θαη λα κελ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο δηπισκαηίαο. Σέινο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε χπαξμε de facto θξαηψλ κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκε ζηε δηεζλή θνηλφηεηα. πληζηψληαο κία «κε ιχζε» ή κία κε ηδαληθή ιχζε έρνπλ ιεηηνπξγήζεη σο ιχζε ζε πξνβιήκαηα, κεηψλνληαο ηελ έληαζε θαη ηε βία θαη επηηξέπνληαο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα λα κείλεη πηζηή ζηηο αξρέο ηεο. Βέβαηα, αθφκα θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο απηή είλαη πεξηνξηζκέλεο ηζρχνο. II. Η «ΣΓΒΚ» φς de facto κράηος Πξνζπαζψληαο λα εθαξκφζνπκε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν Pegg γηα ηα de facto θξάηε ζηελ πεξίπησζε ηεο «Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ» δηαπηζηψλνπκε φηη ε νληφηεηα πνπ νλνκάδεηαη «ΣΓΒΚ» πιεξνί, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, φια ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ. Πξψηνλ, δηαζέηεη «νξγαλσκέλε πνιηηηθή εγεζία». 25 Ζ χπαξμε ηεο ηειεπηαίαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ πεξίνδν ηεο βξεηαληθήο θαηνρήο ηεο Κχπξνπ, φηαλ μεθίλεζε ε πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο. Γεχηεξνλ, ε εγεζία απηή «έρεη αλέιζεη ζηελ εμνπζία κέζσ ησλ δηθψλ ηεο σο έλα βαζκφ ηθαλνηήησλ». 26 Ζ θξάζε απηή ηνπ νξηζκνχ απαηηεί κεγαιχηεξε ζπδήηεζε. Γελ 25 Scott Pegg, International Society and the De Facto State, ζ

20 ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζεκειηψδε ξφιν ζηελ ίδξπζε ηεο «ΣΓΒΚ» έπαημε ε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κχπξν ην Αλεμαξηήησο ηεο λνκηκφηεηαο ή φρη απηήο, ε παξέκβαζε ηεο Σνπξθίαο ζεκαίλεη πσο ε νξγαλσκέλε πνιηηηθή εγεζία ησλ Σνπξθνθππξίσλ αλήιζε ζηελ εμνπζία ηεο νληφηεηαο πνπ κεηέπεηηα απνηέιεζε ηελ «ΣΓΒΚ» κε ηε βνήζεηα μέλεο δχλακεο. Χζηφζν, ν ίδηνο ν νξηζκφο ζρεηηθνπνηεί ην θξηηήξην ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έθθξαζε «κέζσ ησλ δηθψλ ηεο ωο έλα βαζκό ηθαλνηήησλ» (ε ππνγξάκκηζε δηθή κνπ). Δπηπιένλ, ε εγεζία απηή βξηζθφηαλ ήδε πξηλ ην 1974 επηθεθαιήο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο. Σξίηνλ, ε εγεζία απηή «απνιαχεη ηεο ιατθήο ππνζηήξημεο». 27 Ζ ζηήξημε ησλ Σνπξθνθππξίσλ πξνο ηελ εγεζία ηνπο είλαη δεδνκέλε. Τπήξμε σζηφζν κία πεξίνδνο, απφ ην 2000 κέρξη ην 2003 θαη κε έκθαζε ην ρεηκψλα , πνπ νη δηαδειψζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο ακθηζβήηεζαλ ζζελαξά ην πνιηηηθφ θαζεζηψο θαη ηνλ επί ρξφληα εγέηε ησλ Σνπξθνθππξίσλ Ρανχθ Νηελθηάο. Δθείλε ηελ πεξίνδν ην θξάηνο ηεο «ΣΓΒΚ» θαηλφηαλ λα έρεη ράζεη ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ ζηα κάηηα ησλ πνιηηψλ ηνπ. 28 Απφ ηφηε φκσο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηξεηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο δχν γηα ηελ αλάδεημε Βνπιήο θαη κία γηα ηελ αλάδεημε Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ε ηφηε αληηπνιίηεπζε θαηέρεη πιένλ ηελ εμνπζία. Σέηαξηνλ θαη πέκπηνλ, ε εγεζία «παξέρεη επαξθψο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζε έλα δεδνκέλν πιεζπζκφ». 29 Ζ «ΣΓΒΚ» δηαζέηεη ιεηηνπξγνχληα δηνηθεηηθφ κεραληζκφ, ελψ ν πιεζπζκφο ηεο, έλα κείγκα γεγελψλ Σνπξθνθππξίσλ θαη επνίθσλ απφ ηελ Σνπξθία, έρεη ζπλερή παξνπζία ζην ηκήκα ηεο Κχπξνπ πνπ απνηειεί ηελ επηθξάηεηά ηεο. Σν έδαθνο είλαη ην έθην ζπζηαηηθφ ηνπ νξηζκνχ γηα ηα de facto θξάηε. Ζ δηεθδίθεζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ γηα δηθή ηνπο, μερσξηζηή εδαθηθή πεξηνρή δελ εδξάδεηαη ζε θάπνην ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν, αθνχ αλέθαζελ Διιελνθχπξηνη θαη Σνπξθνθχπξηνη δνχζαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε νιφθιεξν ην λεζί. Σν αίηεκα ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο βαζίδεηαη ζηε δηακνξθσκέλε ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 50 πεπνίζεζε φηη νη δχν θνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ κεηαμχ ηνπο εηξεληθά, επνκέλσο είλαη αλαγθαίνο ν θπζηθφο δηαρσξηζκφο ηνπο. Ηζρπξφ 26 ην ίδην. 27 ην ίδην. 28 Hannes Lacher & Erol Kaymak, Transforming Identities: Beyond the Politics of Non-Settlement in North Cyprus, ζ Scott Pegg, International Society and the De Facto State, ζ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα: Μεςογειακών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Πολιτικέσ, Οικονομικέσ και Διεθνείσ Σχέςεισ ςτη Μεςόγειο. Ονοματεπώνυμο: Καΰζερλή Ντουΰςάλ ΑΜ: 433Μ/2009017 Θέμα διπλωματικήσ εργαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα