ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! Μ. ΚΟΤΜΑ*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! Μ. ΚΟΤΜΑ*"

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΔΑΤΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΪ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! Μ. ΚΟΤΜΑ* 'Αμέσως μετά την άφιξη του Όθωνα ('Ιανουάριος 1833), ή 'Αντιβασιλεία με κύριο υπεύθυνο έπί των εκπαιδευτικών θεμάτων τον εκ των μελών της Γκ. Λ. Μάουρερ άρχισε να παίρνει τα πρώτα μέτρα για την οργάνωση της εκπαίδευσης, μέσα στα πλαίσια τών προθέσεων της για τη γενικότερη οργάνωση του νεοελληνικού κράτους 1. Ειδικότερα με διάταγμα της 22 Μαρτίου/3 'Απριλίου 1833 διορίστηκε μία επιτροπή άπο λόγιους και εκπαιδευτικούς, με σκοπό να περιγράψει «την αληθή στάσιν τής δημοσίου εκπαιδεύσεως» και να υποβάλει «προτάσεις περί τών καταλληλότερων μέσων προς βελτίωσιν αυτής, και όνομαστί προς σχηματισμον σχολείων του λαοΰ, Ελληνικών σχολείων, Γυμνασίων καί ενός Πανεπιστημίου» 2. * 'Αφορμή για το άρθρο αυτό στάθηκε ή ανεύρεση κατά την ταξινόμηση του ευρισκομένου ως σήμερα στις αποθήκες τών Γενικών 'Αρχείων τοϋ Κράτους (=ΓΑΚ) 'Αρχείου τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας άπο το 1833 κ.έ. πού σύντομα πρόκειται να τεθεί στην διάθεση τών μελετητών ενός φακέλου με επιγραφή «Κωνσταντίνος Μ. Κούμας». Ό φάκελος αυτός περιέχει τρία έγγραφα σχετικά με την πρόσκληση τοϋ Λαρισαίου λογίου στην Ελλάδα, τα όποϊα καί εκδίδουμε στο τέλος τοϋ άρθρου. 1. Για τον χαρακτήρα άλλα καί τη γενικότερη πολιτική τής 'Αντιβασιλείας βλ. Νικόλαος Ι. Πανταζόπουλος, «Georg Ludwig Von Maurer: Ή προς ευρωπαϊκά πρότυπα ολοκληρωτική στροφή τής νεοελληνικής νομοθεσίας», 'Επιστημονική Έπετηρις Σχολής τών Νομικών και Οικονομικών 'Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τ. ΙΓ'-Β' ( ), John Α. Petropulos, Πολιτική καί συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο ( ), τ. A '-Β ', 'Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1985 Ι. Α. Πετρόπουλος - Αΐκ. Κουμαριανοΰ, Ή θεμελίωση του ελληνικού κράτους , 'Αθήνα Για τα πρώτα εκπαιδευτικά μέτρα βλ. 'Αλέξης Δημαράς, Ή μεταρρύθμιση πού 8εν έγινε (τεκμήρια ιστορίας), τ. Α' , 'Αθήνα 1973, κθ' κ.έ., καί Δαυίδ 'Αντωνίου, Τα προγράμματα τής Μέσης 'Εκπαίδευσης ( ), τ. Α', 'Αθήνα (ΙΑΕΝ 17) 1987, 11 κ.έ. 2. Έφημερις τής Κυβερνήσεως (-ΕτΚ), άρ. 11/31 Μαρτίου 1833.

2 280 Axufâ 'Αντωνίου Πράγματι, ή επιτροπή προχώρησε στο έργο πού της ανατέθηκε, και κινούμενη μέσα στο προδιαγεγραμμένο άπο το διάταγμα συστάσεως της πλαίσιο εκπαιδευτικού συστήματος, υπέβαλε, τον 'Ιούλιο του 1833, στή Γραμματεία (='Υπουργείο) έπί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως το σχέδιο της 3. Στις παρατηρήσεις πού συνοδεύουν αυτό το σχέδιο και σε δ,τι άφορα το εκπαιδευτικό προσωπικό πού θα πλαισίωνε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή επιτροπή σημειώνει μεταξύ άλλων καί τα ακόλουθα: «Πρέπει με λύπην μας να όμολογήσωμεν δτι, άπο τους μετερχομένους τήν σήμερον το διδασκαλικον επάγγελμα εις τήν Ελλάδα, όλιγώτατοι είναι οί άξιοι να διδάξωσιν εις Γυμνάσια καί εις Λύκεια. Άπο το φιλόπατρι των πεπαιδευμένων ομογενών μας Οσοι, εντός καί έκτος του Βασιλείου, τρέχουσι κατά το παρόν άλλο στάδιον, καί άπο τήν πρόνοιαν της Κυβερνήσεως εις το να θεραπεύη το φιλότιμον καί τάς άνάγκας τών διδασκόντων με τιμάς καί άντιμισθίαν, Οχι κατωτέρας τών αποδιδόμενων εις τους μετερχομένους τα λαμπρότερα πολιτικά ύπουργήματα, ελπίζεται να εύρη όσον τάχιστα ή Δημοσία Έκπαίδευσις πολλούς άνδρας άξιους να διδάξωσι τήν νεολαίαν μας πάν είδος μαθήσεως φιλολογικής καί επιστημονικής» 4. Πράγματι, ή Γραμματεία αμέσως μετά, καί για αρκετό διάστημα, προσπάθησε να υλοποιήσει το σχέδιο της επιτροπής, άλλα αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες πού οφείλονταν σε εγγενείς αδυναμίες του ίδιου του σχεδίου, άλλα καί σε ελλείψεις τόσο χρηματικών πόρων δσο καί εκπαιδευτικού προσωπικού. Τούτο επιβεβαιώνει καί ò ίδιος ό Μάουρερ γράφοντας σχετικώς: «Δια να έρευνήσωμεν καί μελετήσωμεν τα σκοπιμώτερα μέσα προς βελτίωσιν της εις πολύ χαμηλον έπίπεδον ευρισκομένης εκπαιδεύσεως, εϊχαμεν συγκροτήσει, ήδη άπο του Μαρτίου 1833, μίαν έπιτροπήν καί της ύπεδείξαμεν ρητώς τα διάφορα σχολεία έπί τών οποίων έδει να έπιστήση τήν προσοχήν της, δηλ. δημοτικά σχολεία, ελληνικά σχολεία, γυμνάσια καί εν Πανεπιστήμιον. Ή επιτροπή αύτη συνδιεσκέφθη έπί πολλούς μήνας, το αποτέλεσμα δμως τών συσκέψεων της ήτο ελάχιστα χρησιμοποιήσιμον» 5. Πάντως ή Γραμματεία συνέχιζε τις προσπάθειες της για τή δημιουργία εκπαιδευτικού συστήματος, καί ιδιαίτερα για τήν εξεύρεση διδακτικού προσωπικού τόσο στο εσωτερικό της χώρας δσο καί στον έξω Ελληνισμό. Για το θέμα αυτό ό Μάουρερ σημειώνει τα έξης διαφωτιστικά: 3. Για τήν επιτροπή καί το σχέδιο της εχω καταθέσει στο 'Ιστορικό 'Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς σχετική μελέτη. 4. "Ο.π. [ΰποσημ. 3]. 5. Γκ. Λ. Φον Μάουρερ, Ό 'Ελληνικός Αχός (μετ. Χ. Πράτσικα), τ. Β', 'Αθήνα 1943, πβ. καί νεότερη μετάφραση Όλγας Ρομπάκη, 'Αθήνα 1976, Για τήν προσωπικότητα καί το έργο του Μάουρερ βλ. τή μνημονευόμενη στην ΰποσημ. 1 μελέτη του Ν. Πανταζόπουλου, καθώς καί το κεφ. 3 της ιστορικής καί φιλολογικής μελέτης του Κ. θ. Δημαρά Έν Αθήναις -ή) 3 Μάιου Î837, <Σειρά 'Ιστορίας του Πανεπιστημίου: 1>, 'Αθήνα 1987,

3 'Αναζητώντας καθηγητές για το Πανεπιστήμιο 281 «Άφ ου είχε μπή σε δρόμο ή μόρφωσις των δημοδιδασκάλων και ή σύγχρονος με αυτήν ιδρυσις δημοτικού σχολείου, έπελήφθημεν και της οριστικής οργανώσεως τής Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως. [...] Καθ' δν χρόνον δ τότε 'Υπουργός των Εκκλησιαστικών καί τής Εκπαιδεύσεως κ. Κωνστ. Σχινάς, καθώς καί άλλοι, έζήτουν τη ιδιωτική υποδείξει μου πληροφορίας, εις τε την ήμεδαπήν καί την άλλοδαπήν, περί καταλλήλων προς τοΰτο προσώπων, τα όποια θα είχαν ενδεχομένως τας άπαιτουμένας γνώσεις καί τήν διάθεσιν ν' αναλάβουν καθηγεσίαν εν Ελλάδι, έγώ ό ίδιος ήτοίμαζα τα απαιτούμενα σχέδια διαταγμάτων. Τα σχέδια των διαταγμάτων ήσαν κατά μέγα μέρος έτοιμα. Ό Άσώπιος άπό τήν Κέρκυραν, ό Κούμας άπό το Τριέστι καί άλλοι, με μίαν λέξιν όλοι οι φημιζόμενοι εις τα γράμματα Έλληνες ήθελαν να έλθουν» 6. Άπό το παράθεμα αυτό σημειώνουμε προς το παρόν τήν πληροφορία του Μάουρερ για τήν επιθυμία του Κούμα να έλθει στην Ελλάδα. Ποιες δμως ήταν οι προθέσεις του Κούμα; Άπό το 1804 πού ό Κούμας αναχώρησε άπό τήν Ελλάδα καί ως το 1830 έτος κατά το οποίο για πρώτη φορά, Οπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, εντοπίζεται ένδειξη πιθανής επιστροφής του στην Ελλάδα, ό Κούμας ζει καί κινείται καί δημιουργεί ανάμεσα σε Σμύρνη καί Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα οικογενειακά προβλήματα καί λόγοι υγείας τον απασχολούν συνεχώς 7. Τα στοιχεία πού υπάρχουν ώς προς τις προθέσεις του Κούμα για πιθανή κάθοδο του ή δχι στην Ελλάδα, άλλα καί γενικότερα για τις μελλοντικές του κινήσεις προέρχονται άπό κείμενα του ίδιου, τα όποια χρονολογικά εϊναι τα ακόλουθα: 1. Σε επιστολή του προς τον φίλο του καί γνωστό φιλέλληνα καί φιλόλογο Φρειδερίκο Τίρς (με το εξελληνισμένο δνομα Ειρηναίος θείρσιος) 8 τής 20 Ίου- 6. Γκ. Λ. Φον Μάουρερ, O.K. [ύποσημ. 5], καί 539 αντίστοιχα. Σχετικά μέ τα αναφερόμενα στο παράθεμα για τή μόρφωση των δημοδιδασκάλων, σημειώνω ότι πρόκειται για τον ιδρυτικό νόμο περί δημοτικών σχολείων τής 6/18 Φεβρουαρίου 1834 {ΕτΚ, άρ. 11/13 Μαρτίου 1834). 7. Σημειώνω περιληπτικά τις κινήσεις του Κούμα: Βιέννη Σμύρνη (μέ διάλειμμα, το 1814, στην Κωνσταντινούπολη) Βιέννη-Γερμανία 1820 Σμύρνη 1821 Τεργέστη καί στη συνέχεια παραμονή στη Βιέννη. 8. Ό Friedrich Wilhelw Thiersch ( ) σπούδασε φιλολογία καί θεολογία στα Πανεπιστήμια Λειψίας καί Γοττίγγης. Χρημάτισε καθηγητής λυκείου (1811), καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μονάχου (1826) καί έπαιξε σημαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά πράγματα τής Βαυαρίας (πρόγραμμα τοΰ 1829). Ενθουσιώδης φιλέλληνας βοήθησε ποικιλότροπα τον αγώνα του '21. Το ήλθε ό ϊδιος στην Ελλάδα καί μεσολάβησε στις μεταξύ τών 'Ελλήνων συγκρούσεις.

4 282 Δαυίδ 'Αντωνίου νιου 1830, με τήν οποία του ζητούσε να μεσολαβήσει στον Βαυαρό βασιλιά Λουδοβίκο πατέρα του μετέπειτα βασιλιά των Ελλήνων Όθωνα για να του προσφέρει χρηματική βοήθεια για τήν πληρωμή των χρεών του άπο τήν έκδοση των 'Ιστοριών του, ò Κούμας κάνει τήν πρώτη του νύξη για πιθανή κάθοδο του στην Ελλάδα γράφοντας: «'Αβίωτος έσεταί μοι ό βίος άποτυχόντι της εύποιΐας ταύτης. Πένης, κατάχρεως, πρεσβύτης, όδυνηροϊς προσπαλαίων πάθεσι, τις γένωμαι εν τη Ελλάδι χρηζούση δικαίως ανδρών ισχυρών και εργατικών; 'Αλλ' ην άχρεως ά π έ λ θ ω δια της βασιλικής εύμενείας, έλπίς ιλαρά με παραμυθεϊται τον βίον τελευτήσαι ήσύχως έν ολιγάρκεια ζώντι και τοις έμοϊς έκ τών ενόντων βοηθοΰντι καί έξυμνοΰντι τον εΰϋμνον βασιλέα» Δύο χρόνια αργότερα, στις 9 'Ιουνίου 1832, σε νέα επιστολή του Κούμα προς τον Φρ. Τίρς φαίνεται ή κατάσταση αναποφασιστικότητας στην οποία βρίσκεται μπροστά στις δύο προοπτικές πού του διανοίγονται: να επιστρέψει στή Σμύρνη, δπου τον καλούν οι Σμυρναίοι οι όποιοι επιθυμούσαν να ανασυστήσουν το Φιλολογικό Γυμνάσιο, ή να κατέλθει στην Ελλάδα. Ιδού το σχετικό απόσπασμα της επιστολής: «Έγώ δέ περί τήν είκοστήν 'Ιουλίου επιστρέφω εις Τεργέστην προς τους οικείους μου, εκείθεν δέ ούδ' έγώ ήξεύρω βεβαίως ακόμη ποίαν όδον να τραπώ. Οι Σμυρναίοι μέ καλοΰσιν εις το σχολεϊον των μέ ωφελίμους συνθήκας. Άλλα να κατοικήσω πάλιν τουρκοδιοίκητον χώραν; Μέ φαίνεται βαρύ. Να έλθω αλήτης είς τήν Ελλάδα; Ούδ' εις το γήρας μου αρμόζει, ουδέ τήν χρείαν έμου εχουσαν συγγένειάν μου ωφελεί» Σέ έπιστολή-άπάντηση προς τους Σμυρναίους επιτρόπους πού τον προσκαλούσαν να έλθει πάλι στή Σμύρνη καί να ξανασυστήσει το «άοίδιον Γυμνάσιον» ή οποία γράφτηκε λίγες μόνο ήμερες μετά τήν αμέσως παραπάνω (18 'Ιουνίου 1832) ό Κούμας φαίνεται δτι προτιμά να μεταβεί στή Σμύρνη έστω και οχι αμέσως λόγω της πάσχουσας υγείας του, παρά να κατέλθει στην Ελλάδα, ή οποία τήν εποχή αυτή ταλανίζεται άπο εμφύλιες συγκρούσεις καί διανύει περίοδο αναρχίας: «Τούτων ούτως εχόντων, φιλομαθείς Επίτροποι, εκλαμβάνω τήν προσκαλούσαν με φωνήν σας φωνήν της πατρίδος, προς τήν οποίαν να αντιτείνω ούτε δίκαιον, ούτε δσιον Το 1833 εξέδωσε στή Λειψία το δίτομο έργο L'État actuel de la Grèce et des moyens d'arriver à sa restauration, το όποιο, σε μετάφραση Α. Σπήλιου, κυκλοφόρησε στην 'Ελλάδα το 1972 μέ τον τίτλο Ή 'Ελλάδα τοΰ Καποδίστρια. Ή παρούσα κατάσταση της 'Ελλάδος ( ) καί τα μέσα για να επιτευχθεί ή ανοικοδόμηση της. Στο έργο του αυτό (ελληνική έκδοση, τ. 2, 130) αναφέρει τον Κούμα ως καθηγητή ιστορίας σέ μελλοντικό κολλέγιο, είδος ανώτερου σχολείου ενταγμένου σέ ένα γενικότερο εκπαιδευτικό σύστημα πού θεωρεί κατάλληλο για τήν Ελλάδα ( ). 9. Π. Κ. Ένεπεκίδης, Κοραής - Κούμας - Κάλβος, 'Αθήνα 1967, 100 (υπογραμμίζω έγώ). 10. Ό.ιζ. [ύποσημ. 9], 102.

5 'Αναζητώντας καθηγητές γιά το Πανεπιστήμιο 283 είναι- έάν θέλη ό Θεός, υπουργώ πάλιν το άγαπητόν μου γένος αύτόθεν, επειδή πολλαί περιστάσεις, και ή πρόθυμος θέλησίς σας με παρισταίνει τοϋτο ώφελιμώτερον παρά την έν κλυδωνιζομένη Ελλάδι ύπουργίαν μου. Άλλα ταχέως να σας απολαύσω μ' έμποδίζουσι οχι μόνον τα μεταξύ σκιόεντα Ορη, και ή ήχήεσα θάλασσα, άλλα και ή πάσχουσα ύγιεία μου» Ένα χρόνο αργότερα ό Κούμας βρίσκεται στή Βιέννη, όπου τυπώνει τη Γραμμαηκή Sta σχολεία 12 άλλα δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τις διαθέσεις του, όπως φαίνεται άπο άλλη επιστολή του προς τον Φρ. Τίρς της 8 Μαίου 1833: «Έως τέλη 'Ιουνίου έκτυπουται όλη [ή Γραμματική] και εγώ μεταβαίνω ευθύς τότε εις Τεργέστην κ' εκείθεν να πράξω κατά τάς περιστάσεις» 13. Ή αόριστη αύτη δμως θέση του Κούμα περί του πρακτέου έρχεται σε αντίθεση με τή σταθερή γνώμη πού διατυπώνει ό ίδιος τον 'Ιούλιο 1833 στα «Προλεγόμενα» της Γραμματικής^ του, Οτι εφόσον το επιτρέψουν οι οικογενειακές του συνθήκες, προτιμά να πάει στή Σμύρνη και οχι στην Ελλάδα, ή οποία κατά τή μετριόφρονη διατύπωση του «έμου πολλούς έχει κάρρονας». Το σχετικό απόσπασμα άπο τα «Προλεγόμενα» είναι το ακόλουθο: «Οί Σμυρναίοι οιτινες δεν έπαυσαν ποτέ να σώζωσιν εις έμέ τήν επί της εκεί οκταετούς σχολαρχίας μου άγάπην των, μ' όλα ότι έχουσι διδάσκαλον άξιόλογον, Άβράμιον τον Καισαρέα, έπροσκάλεσαν πάλιν και έμέ εις το σχολεΐον των με φωνήν τέκνων προς πατέρα, ήτις τόσον κατένυξε τήν καρδίαν μου, ώστ' ευθύς ήθελα θαλασσοπορίσειν έκεϊσε, εάν δεν μ' έκράτει κλινήρη ή προειρημένη άρρωστία. Μένων σταθερός εις ταύτην τήν γνώμην μου, εάν συμβιβασθή με τας οίκιακάς μου περιστάσεις δεν αποφεύγω δι' άλλο τήν έλευθέραν Ελλάδα, ειμή διότι βλέπω με χαράν μου άνέκφραστον ότι έμου πολλώς έχει κάρρονας» 15. Συνοψίζοντας Οσα εκτέθηκαν παραπάνω σχετικά με τις προθέσεις του Κούμα παρατηρούμε δτι: α') Ένώ ή πρώτη νύξη για κάθοδο του στην Ελλάδα 11. Νίκος Α. Βέης, «Έπιστολαί Κωνσταντίνου Κούμα καί 'Αδαμαντίου Κοραή σχετικαί προς τήν Σμύρνην», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2 (1939), 3-37 (το παράθεμα στή σ. 6). Για το θέμα της μετάβασης του Κούμα στή Σμύρνη βλ. καί τις υπ' αριθ. 1445, 1449, 1458 επιστολές του Κοραή (ΟΜΕΔ, 'Αδαμάντιος Κοραής: 'Αλληλογραφία, τ. 6 ( ), 'Αθήνα 1984, 269, 276, 297 αντίστοιχα), ò όποιος επιδοκιμάζοντας τήν απόφαση του Κούμα γράφει στην έπιστ «"τήν άγαθήν μερίδα έξελέξατο" άποφασίσας να ύπάγη εις Σμύρνην [...]». Βλ. καί Νίκος Α. Βέης, ο.π. 12. Βλ. ΰποσημ Π. Κ. Ένεπεκίδης, ο.π. [ΰποσημ. 9], Γραμματική Sia σχολεία, ύπο Κ. Μ. Κούμα. Έν Βιέννη της Αυστρίας. Έκ της τυπογραφίας Άϋκούλου. αωλγ' (Γκίνης-Μέξας, Α', 2261). 15. «Προλεγόμενα προς Έλένην Κ. Κατακοζηνήν», ο.π. [ΰποσημ. 14], κα'-κβ'. Ή αρρώστια άπο τήν οποία υπέφερε ό Κούμας ήταν, σύμφωνα με τα όσα γράφει ό ίδιος (σ. κα'), ή «έρυγή» («ρέψιμο»). Για τή μετάβαση του Κούμα στή Σμύρνη βλ. καί Νίκος Α. Βέης, «Συμβολή εις τα σχολικά πράγματα της Σμύρνης», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 1 (1938),

6 284 Δαυΐδ 'Αντωνίου γίνεται το 1830, μετά δύο χρόνια σιωπής και ίσως αναμονής ώς προς τις μελλοντικές εξελίξεις, και ύστερα άπο τήν πρόσκληση φαίνεται να προτιμά την επάνοδο του στη Σμύρνη β') Τον επόμενο χρόνο (1833), ύστερα άπο κάποια άμφιταλάντευση, καταλήγει να προτιμήσει τήν έπανεγκατάστασή του στη Σμύρνη, χωρίς δμως και να τήν πραγματοποιήσει. Άπο τα παρατεθέντα κείμενα φαίνεται Οτι ό Κούμας τουλάχιστον ώς τον 'Ιούλιο 1833 σταθμίζοντας τις συνθήκες έκρινε καταλληλότερο το κλίμα τής Σμύρνης, άφοΰ θετικά συνέβαλαν στή δημιουργία του ή πρόσκληση των Σμυρναίων, οί ευνοϊκοί δροι τής εκεί επαναδραστηριοποίησης του άλλα και ή προηγούμενη επιτυχής οκταετής «σχολαρχία» του - αντίθετα τήν προοπτική καθόδου του στην Ελλάδα τή θεωρούσε προς το παρόν θολή, άφοΰ δεν ήταν βέβαιος κάτω άπο ποιες συνθήκες και ορούς θα μπορούσε να εργαστεί. Παρά ταύτα ό Κούμας δεν παίρνει ακόμη καμιά οριστική απόφαση. Tir Και ενώ αυτές ήταν οί προθέσεις του Κούμα, ας παρακολουθήσουμε στή συνέχεια τις σκέψεις και ενέργειες του επίσημου ελληνικού κράτους πού τον αφορούν, καθώς και τις αντιδράσεις τοΰ ίδιου του Κούμα: 1. Στις 6 Μαΐου 1834 ό Γραμματέας έπί των Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Κωνσταντίνος Δ. Σχινάς απευθύνει επίσημη έγγραφη πρόσκληση στον Κούμα να έλθει στην Ελλάδα 16. Μέ το κείμενο αυτό προσκαλείται ό Κούμας να έλθει στην Ελλάδα για να συμβάλει στην «δια τής παιδείας έπάνοδον προς τήν άρχαίαν έκείνην εύκλειαν», προσφωνείται και χαρακτηρίζεται μέ τήν ύψηλόφρονη φράση «σοφών άριστε, συνίστωρ μέν τών συγκροτουμένων ήδη έπ' άγαθαΐς ταϊς έλπίσι φροντιστηρίων, κοσμήτωρ δε και συνέριθος γενησόμενος διδασκόντων τε και διδασκομένων», και τοΰ δίνεται υπόσχεση για απόλαυση «εκείνων έν καιρώ ήδη τής ηλικίας, δσα πόνοις άτρύτοις ήμΐν τε και τοις έπιγενησομένοις προεμνηστεύσω». Άπο τή μελέτη τοΰ κειμένου αύτοΰ τεκμαίρονται: α') ή γνώμη τοΰ επίσημου κράτους για τήν προσωπικότητα και τις ικανότητες τοΰ Κούμα, β') ή συμφωνία του μέ τήν αναφερόμενη παραπάνω γνώμη τής επιτροπής τοΰ 1833, γ') το Ιδεολογικό στίγμα πού δίνεται στο δημιουργούμενο εκπαιδευτικό σύστημα, άλλα δ') και ή αόριστη περιγραφή τών μελλοντικών καθηκόντων πού θα επιτελούσε ό Κούμας στην Ελλάδα. 2. Στην επίσημη αυτή πρόσκληση πού τοΰ διαβιβάστηκε μέσω τής Γραμματείας έπί τών Εξωτερικών, δπως φαίνεται άπο το διαβιβαστικό έγγραφο 17 απάντησε ιδιοχείρως ό Κούμας μέ επιστολή του στον Κ. Δ. Σχινα, 16. Βλ. έγγραφο 1, έ8ώ στο τέλος. 17. Δημοσιεύεται εδώ, στα σχόλια τοΰ έγγραφου 1.

7 'Αναζητώντας καθηγητές για το Πανεπιστήμιο 285 ακριβώς μετά ενα μήνα (16/28 Μαΐου 1834) 18. Στην αρχή της επιστολής του γραμμένης στο ίδιο με τής πρόσκλησης ύφος ό Κούμας εκφράζει τήν αγαλλίαση του για τις ευνοϊκές συνθήκες πού διαμορφώνονται τώρα στην Ελλάδα, καί στή συνέχεια ανταποδίδει τους φιλόφρονες λόγους πού του απηύθυνε ό Σχινάς επιβεβαιώνοντας τή σταθερότητα τής πατρικής φιλίας. Ώς προς τήν τιμητική πρόσκληση, ή θέση του Κούμα είναι ή ακόλουθη: Ζητεί να του προσδιοριστεί ποια συγκεκριμένα καθήκοντα θα επιτελέσει κατά τήν άφιξη του στην 'Ελλάδα, ώστε να κρίνει αν μπορεί ν' ανταποκριθεί σ' αυτά, καί μέσα σε κατάλληλες συνθήκες τέτοιες πού να μήν τον κάνουν μάταια να επιθυμεί τήν κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα να αφοσιωθεί τήν υπόλοιπη ζωή του «πατρίδι καί τω κλείνω βασιλεΐ». Άπο το περιεχόμενο τής απαντητικής αυτής επιστολής του συμπεραίνουμε δτι ò Κούμας τελικώς είχε τήν πρόθεση να έλθει στην Ελλάδα, άλλα ήθελε να γνωρίζει εκ τών προτέρων τον τομέα τής μελλοντικής του δραστηριότητας, ώστε να αισθάνεται ασφαλής πώς θα μπορούσε να ανταποκριθεί σ' αυτόν καί μετά να αποφασίσει οριστικώς. Έξαλλου, ή απάντηση του Κούμα, ό όποιος εϊναι πλέον 57 ετών, ανατρέπει καί τήν προηγούμενη γνώμη του για τή Σμύρνη, άφοΰ έχουν πλέον περάσει σχεδόν δύο χρόνια άπο τήν πρόσκληση τών Σμυρναίων. Επομένως ή πιθανότητα καθόδου του ή δχι στην Ελλάδα έξαρτατο άπο τήν επόμενη κίνηση τής Γραμματείας. Ώς προς το τελευταίο αύτο σημείο, εϊναι αξιοσημείωτο ότι στο ίδιο το αυτόγραφο τής απαντητικής επιστολής του Κούμα έχει σημειωθεί με μολύβι, «δια χειρός» του Υπουργικού Συμβούλου Σκαρλάτου Δ. Βυζαντίου, ή παρακάτω παρατήρηση: «ή να τον ειδοποίηση ιδιαιτέρως ό Κύριος Γραμματεύς δτι θέλει έχει τήν καλλιτέραν τών πρώτων διδασκαλικών θέσεων (διότι, καθώς πληροφορούμαι, εμπορεύεται το πράγμα), ή να μείνη μέχρις δτου διορισθη καί του σταλη το δίπλωμα του καί τότε, αν θέλη ας δεχθή ή ας άρνηθη». Ή γνώμη-είσήγηση αυτή του Σκ. Βυζαντίου, ανεξάρτητα άπο το άκομψο καί γραφειοκρατικής νοοτροπίας ύφος με το όποιο εϊναι γραμμένη, πιστεύω δτι διαγράφει ορθώς τα επόμενα επίσημα βήματα, άπο τα όποια θα προέκυπτε καί ή τελική απόφαση του Κούμα. Όμως τέτοια βήματα δεν ακολούθησαν, καί θα παραμείνει τελικώς αδιευκρίνιστη ή εξέλιξη τής πρόσκλησης του Κούμα 19. Πάντως ώς το τέλος του 1835 το δνομα του Κούμα εξακολουθεί να απασχολεί τή Γραμματεία, δπως θα δούμε αμέσως παρακάτω. 18. Βλ. έγγραφο 2, ε8ώ στο τέλος. 19. Τα επόμενα καί τελικά βήματα του Κούμα μας τα περιγράφει ό Α. Γούδας (Βίοι Παράλληλοι, τ. 2, 'Αθήνα 1870, 283) ώς έξης: «Κατά δε το άκόλουθον έτος [1835], προσκληθείς, μετέβη εις Τεργέστην, ώς διευθυντής καί σχολάρχης τής έκεϊ Ελληνικής σχολής, ένδούς μάλλον εις τήν

8 286 Δαυΐδ 'Αντωνίου Στις επανειλημμένες οχλήσεις της 'Αντιβασιλείας για επίσπευση των διαδικασιών των σχετικών με την οργάνωση της «ανωτέρας Εκπαιδεύσεως», η επί τών Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεία (Γραμματέας ακόμη ό Κ. Δ. Σχινάς) 20 στις 23 Ίουλίου/4 Αυγούστου 1834 υποβάλλει στην 'Αντιβασιλεία έκθεση «περί του οργανισμού τών σχολείων και του προσωπικού των», στην οποία και ειδικότερα ώς προς το θέμα του προσωπικού σημειώνει: «Όσον δε δια τον κατάλογον του προσωπικού τών διδασκάλων, δεν τολμώ άκομη να διαβεβαιώσω την Υ.Μ. δτι κατώρθωσα να γνωρίσω την Ικανότητα δλων ανεξαιρέτως δσοι επαγγέλλονται το έργον τοΰτο, τών μεν άποδημούντων, τών δε ενδημούντων μέν, άλλα μήπω εμφανισθέντων ε'ις έξέτασιν. Και μ' δλα ταΰτα το έργον μου κατά τοϋτο εινε αρκετά προχωρημένον, ώστε εντός τριών ημερών να δυνηθώ να καθυποβάλω ύπ' όψιν της Ϊ.Μ. κατάλογον, δσον ενδέχεται έντελέστερον, τών διδασκάλων [,..]» 2. Και πράγματι, δύο ημέρες αργότερα, στις 25 Ίουλίου/6 Αυγούστου 1834, ή Γραμματεία με έκθεση της προς τήν 'Αντιβασιλεία υποβάλλει τον κατάλογο ονομάτων του διδακτικού προσωπικού για τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα πού θα συστήνονταν ( Ελληνικά σχολεία, Γυμνάσια, Πανδιδακτήριο = Πανεπιστήμιο). Στην έκθεση μεταξύ άλλων αναφέρει: «Μερικοί άπο αυτούς [τους διδασκάλους], οι πιο ικανοί, ζουν στο εξωτερικό, οι όποιοι με τον διορισμό τους θα πρέπει να κληθούν να έλθουν στην Ελλάδα, πράγμα πού αυτοί δεν θα αποφασίσουν να κάνουν, αν δεν τους κοινοποιηθεί νωρίτερα ή θέση πού θα έλθουν να καταλάβουν, καθώς επίσης και ό μισθός πού θα παίρνουν» 22. Μεταξύ τών ονομάτων πού προτείνει για το τμήμα της φιλοσοφίας, φιλοπαράκλησιν της θυγατρός του, κατοικούσης έν Τεργέστη και επιθυμούσης να έχη αυτόν πλησίον, χάριν τών διδασκαλίας χρηζόντων τέκνων αυτής, και σκοπεύων να μεταβή ακολούθως εις Ελλάδα. 'Αλλ' έν τή πόλει ταύτη έμελλε να κλείση το στάδιον του διασήμου τούτου ανδρός. Ή φθοροποιά χολέρα άφήρπασεν αυτόν τή 1 Μαΐου 1836.» 20. Γραμματείς έπί τών Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως άπο τήν άφιξη του Όθωνα και για τήν περίοδο πού μας απασχολεί έδώ χρημάτισαν οι: Ιάκωβος Ρίζος (30 Απριλίου 1832, διορισμένος άπο τή Διοικητική 'Επιτροπή, - 3 'Απριλίου 1833) Σπυρίδων Τρικούπης (3 'Απριλίου 'Οκτωβρίου 1833) Κωνσταντίνος Δ. Σχινας (12 'Οκτωβρίου Αυγούστου 1834) 'Ιάκωβος Ρίζος (8 Αυγούστου 'Απριλίου 1837). 21. Βλ. στο ΰπο ταξινόμηση 'Αρχείο του 'Υπουργείου Παιδείας: Θ.34, φ. 4, έγγραφο 6β, άρ. πρωτ. 4589/1512/23 Ίουλίου/4 Αυγούστου 1834 το ϊδιο έγγραφο στα γερμανικά βλ. ΓΑΚ, 'Οθωνικό 'Αρχείο: Σειρά 1 IL Παιδείας, φ Ό.π. [ΰποσημ. 21], έγγραφο 7, άρ. πρωτ. 4589/1526/25 Ίουλίου/6 Αυγούστου 1834 (το κείμενο της έκθεσης γερμανικά, ό κατάλογος ελληνικά) το ίδιο έγγραφο βλ. ΓΑΚ, 'Οθωνικό Άρχεϊο: Σειρά 1 IL Παιδείας, φ. 5 (όπου ό κατάλογος στα γαλλικά).

9 'Αναζητώντας καθηγητές για το Πανεπιστήμιο 287 λογίας και ιστορίας της Γ^ Σχολής αναφέρει πρώτον τον Κούμα ώς έξης: «Κωνσταντίνος Κούμας (Θεσσαλός, υπέρ τους 60 χρόνους, διδάσκει εις Τεργέστην)» 23. 'Αξίζει έδώ να σημειωθεί δτι σέ έναν πρόχειρο κατάλογο προφανώς πριν άπο τη σύνταξη του υποβληθέντος προτείνεται να διαιρεθούν οι συμπεριλαμβανόμενοι σ' αυτόν σέ τέσσερις τάξεις, στην πρώτη τών οποίων αναφέρονται κατά σειρά τα ονόματα τών Κούμα, Άσωπίου, Βάμβα, Γενναδίου, Φαρμακίδου κτλ. 2/ * Άλλα για το ίδιο θέμα του διδακτικού προσωπικού επανέρχεται ή Γραμματεία σέ νέα έκθεση της της 11/23 Σεπτεμβρίου 1834, ή οποία συνόδευε το γενικό σχέδιο οργανισμού τών ανωτέρων σχολείων πού είχε συντάξει. Συγκεκριμένα στην έκθεση αναφέρεται: «Ή Ϊ.Μ. θα δει να συμπεριλαμβάνεται έδώ υπό το στ. C το σχέδιο τοΰ διατάγματος για το διορισμό τών διδασκάλων τών Ελληνικών σχολείων και τών καθηγητών τών Γυμνασίων και του Πανεπιστημίου. Πολλοί άπο τους τελευταίους εϊναι άτομα πού έχουν αποκτήσει φήμη τόσο για τη βαθιά τους μόρφωση δσο και για τα συγγράμματα τους. Εγκατεστημένοι έδώ και πολλά χρόνια στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης πού έχαιραν ιδιαίτερης εκτιμήσεως, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι και φτωχοί, θα είναι δύσκολο γι' αυτούς να αποκοπούν άπο τις συνήθειες τους και να πραγματοποιήσουν ενα ταξίδι μακρύ και επίπονο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Άλλα αυτοί οι άνθρωποι έχοντας πρωτοστατήσει κατά την περίοδο της δουλείας στην εκπαίδευση τοΰ έθνους, και δώσει άπο μακριά την ώθηση σ' αυτό το κίνημα πού ανέθρεψε την Επανάσταση, Οντας εξάλλου οι μόνοι πού μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο τοΰ επιστήμονα, πιστεύω πώς θα κερδίσουν το ενδιαφέρον της δοξασμένης διοίκησης της Ϊ.Μ., έτσι ώστε να γίνει οποιαδήποτε θυσία για τήν προσέλκυση τους στην Ελλάδα και την τοποθέτηση τους επικεφαλής της επιστημονικής αναγεννήσεως. Ευελπιστώ δτι αυτές οι σκέψεις θα πείσουν τήν Ϊ.Μ. να εγκρίνει το μέτρο πού προτείνω στο σχέδιο τοΰ διατάγματος πού προανέφερα για τήν πρόσκληση να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, πράγμα πού μερικοί άπο αυτούς ύπερεπιθυμοΰν να κάνουν δελεασμένοι άπο τα πλεονεκτήματα πού παρουσιάζει ό σχολικός νόμος, ένώ άλλοι ίσως άρνηθοΰν. Πιστεύω εντούτοις Οτι είναι απαραίτητο, ακόμη και αν δεχθοΰμε αυτήν τήν αμφιβολία, να τους συμπεριφερθοΰμε με σεβασμό και να διευκολύνουμε τήν επάνοδο τους χωρίς να μετανιώσουμε για κάποια αναπόφευκτα έξοδα» Τα υπόλοιπα ονόματα είναι κατά σειρά: «Νικόλαος Πίκολος, 'Ιωάννης Ποντικής, Κωνσταντίνος Άσώπιος, Γεώργιος Γεννάδιος, Ούλερϊχος εκ Βρέμης, Λουδοβίκος 'Ρόσς, Λουκάς Αργυρόπουλος». (Στον γαλλικό κατάλογο γίνεται αντιμετάθεση τών ονομάτων τοΰ 'Αργυρόπουλου καί τοΰ Ούλερίχου.) 24. Ό.π. [ΰποσημ. 22]. 25. Ό.π. [ΰποσημ. 21], έγγραφο 17, άρ. πρωτ. 5750/2071/11/23 Σεπτεμβρίου 1834 (διεκπεραίωση 10 'Οκτωβρίου 1834), και ΓΑΚ, Ο.π. [ύποσημ. 22], φ. 5. Πρόκειται για το σχέδιο πού συνέταξε ό 'Υπουργικός Σύμβουλος 'Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, στο όποιο μεταξύ άλλων προβλεπόταν ή ίδρυση Πανδιδακτηρίου (=Πανεπιστημίου) με 5 σχολές: Θεολογία-Φιλοσοφία, φιλολογία, ίστορικαί έπιστήμαι - Ιατρική - Νομική - Φυσικομαθηματικαί Έπιστήμαι. (Για τα

10 288 Δαυΐδ 'Αντωνίου Μάλιστα στο άρθρο 5 του μνημονευόμενου διατάγματος (με ημερομηνία 9/21 'Οκτωβρίου 1834) εξειδικεύεται αύτη ή τελευταία πρόταση της Γραμματείας ως έξης: «Εις τους έκτος της επικρατείας άπόντας καθηγητας δίδεται διορία 3 μηνών, εντός της οποίας χρεωστούν να έμφανισθώσιν εις την ρηθεϊσαν Γραμματείαν δια να δώσουν τον δρκον των, ή ν' αναφέρουν τας αιτίας δια τας οποίας δεν δύνανται να έλθουν εντός του προσδιωρισμένου καιρού και να ζητήσουν νέαν διορίαν. Θέλει δε τους γίνει γνωστόν οτι ή Κυβέρνησις προθυμοποιείται να εύκολύνη δσον το δυνατόν εις τους ενδεείς μεταξύ αυτών την όδοιπορίαν και μετακομιδήν των, και μετά την άφιξίν των θέλει λάβει ύπ' όψιν τα έξοδα των» 26. Πρώτος, λοιπόν, μεταξύ των προτεινομένων καθηγητών της Σχολής φιλοσοφίας, φιλολογίας καί ιστορικών επιστημών του Πανεπιστημίου αναφέρεται έκ νέου è Κωνσταντίνος Κούμας, πράγμα πού δείχνει τη μεγάλη εκτίμηση πού έτρεφε το κράτος γι' αυτόν 27. 'Απέμενε, βέβαια, ή υλοποίηση του σχεδίου, πράγμα πού απαιτούσε την έγκριση του άπο τήν πλευρά της 'Αντιβασιλείας. Αύτη δμως, παρά τους επαινετικούς λόγους της για το σχέδιο, δεν προχώρησε στην έγκριση του έν συνόλω, άλλα κατά το πρώτο κυρίως εξάμηνο του 1835 έστρεψε τις προσπάθειες της στα σχολεία μέσης στάθμης (Ελληνικά σχολεία καί Γυμνάσια), για τα όποια συνέταξε ή ίδια προσωρινούς κανονισμούς λειτουργίας τους. Χαρακτηριστικοί εϊναι οι λόγοι πού προβάλλει στο προοίμιο τοΰ διατάγματος της «περί διοργανισμοΰ τών Ελληνικών σχολείων» πού κοινοποίησε στη Γραμματεία στις 4/16 'Απριλίου 1835: «Εις το ύπ' 11/23 Σεπτεμβρίου π.έ. καθυποβληθέν σχέδιον διατάγματος περί διοργανισμοϋ τών ανωτέρων διδακτικών καταστημάτων ηύραμεν παρακαταθημένας πολλάς αξιόλογους γνώμας καί αρμοδίας προτάσεις καί δεν δυνάμεθα να άρνηθώμεν τήν εύχαριστησίν μας δια τήν μεγάλην γνώσιν καί έπιμέλειαν, με τήν οποίαν έγινεν ή εργασία αύτη. 'Επειδή δμως αϊ περιστάσεις δεν έσυγχώρησαν να ένεργήσωμεν τών ανωτέρων σχολείων τον διοργανισμον καθ' ην υποθέτει έκτασιν το ε'ιρημένον σχέδιον, καί επομένως εις αυτό διάφοροι δροι, οί όποιοι δεν ημπορούν διόλου ή δυσκόλως ημπορούν να έφαρμοδιάφορα σχέδια οργανισμών στις διάφορες βαθμίδες της Εκπαίδευσης ετοιμάζω σχετική εργασία.) Βλ. πρόχειρα Α. Ρ. Ραγκαβής, 'Απομνημονεύματα, τ. Α', 'Αθήνα 1894, 385 κ.έ. τ. Β', 'Αθήνα 1895, 19 κ.έ. Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Τα πρώτα βήματα της ανωτάτης παιδείας μετά την απελευθέρωση 'Αθήνα 1971, 23 κ.έ. {^Σελίδες άπο την πολιτική ιστορία τοΰ νεώτερου 'Ελληνισμού, 'Αθήνα 1978, 215 κ.έ.). Ή έκθεση είναι γραμμένη γαλλικά. 26. Ό.π. [ύποσημ. 25]. 27. Τα υπόλοιπα ονόματα είναι κατά σειρά: Κ. Άσώπιος, Λ. Ρόςς, Π. Σούτσος, Λ. 'Αργυρόπουλος, Ι. Ποντικής, Ν. Πίκολος, τα ίδια σχεδόν μέ της προηγούμενης πρότασης της 25 Ίουλίου/6 Αυγούστου (Βλ. ύποσημ. 23).

11 'Αναζητώντας καθηγητές για το Πανεπιστήμιο 289 σθουν εις τ ας πλέον περιωρισμένας ταύτας διατάξεις, δια τοΰτο δεν μας έφάνη άρμόδιον να έγκρίνωμεν αυτό προς το παρόν καθ' δλην τήν έκτασίν του, και να διατάξωμεν την δημοσίευσίν του» 28. Έτσι, λοιπόν, ως το τέλος του α' εξαμήνου του 1835 ή υπόθεση του Πανεπιστημίου, και συνακόλουθα του διδακτικού του προσωπικού, παρέμεινε σε στασιμότητα. Άλλα στις 22 Ίουλίου/3 Αύγουστου 1835, ό Άρμανσμπεργκ ό όποιος μετά τήν ενηλικίωση του Όθωνα κατείχε το αξίωμα του άρχιγραμματέα 29 απέστειλε στή Γραμματεία «καθ' ύψηλοτάτην διαταγήν» δύο διατάγματα. 'Από αυτά το ένα αφορούσε τή σύσταση επιτροπής για τήν εξέταση της καταστάσεως των ανωτέρων σχολείων 30, και το δεύτερο προέβλεπε τή σύσταση τριών ειδικών σχολείων, άπό τα όποια «το εν προσδιορίζεται δια τήν θεολογίαν, το άλλο δια τήν νομικήν και τας πολιτικας έπιστήμας, τό δε τρίτον δια τήν φιλοσοφίαν και φιλολογίαν» και τα όποια «έν καιρώ θέλομεν βελτιώσει και τελειοποιήσει και δια της ενώσεως αυτών θέλομεν σχηματίσει εν πανεπιστήμιον», Οπως αναφέρεται στο προοίμιο του διατάγματος. Μεταξύ τών όρων πού έθετε τό διάταγμα αυτό για τή λειτουργία τών ειδικών σχολείων υπήρχε και ένας πού αφορούσε τό διδακτικό τους προσωπικό: «είς ολας τάς διδασκαλικας θέσεις θέλουν διορισθή ανεξαιρέτως έδώ διαμένοντες δημόσιοι υπάλληλοι ως έκτακτοι καθηγηταί» 31. 'Από τό κείμενο αύτοΰ του διατάγματος διαπιστώνεται Οτι αποκλείονταν τουλάχιστον σε αυτή τή φάση ως καθηγηταί Έλληνες του εξωτερικού, και επομένως οι προηγούμενες σχετικές εισηγήσεις της Γραμματείας δεν λήφθηκαν υπόψη. Μεταξύ τών καθηκόντων πού εϊχε αναλάβει ή επιτροπή ήταν και ή υποχρέωση της να γνωμοδοτήσει για τον προσωρινό οργανισμό τών επιστημονικών ειδικών σχολείων. Πράγματι, ή Επιτροπή, δύο μήνες μετά, υπέβαλε στή Γραμματεία σχέδιο οργανισμού τών ειδικών σχολών συνοδεύοντας άπό σχετικες παρατηρήσεις-σκεψεις επι των οποίων στήριξε το σχεοιο οργανισμού^. 28. Άρ. Πρωτ. 'Αντιβασιλείας Γραμματείας 8564/6 'Απριλίου 1835 βλ. Θ.1, φ.1, έγγραφο 24. (Το κείμενο του διατάγματος στα γερμανικά καί ελληνικά). 29. Για το αξίωμα αυτό του άρχιγραμματέα βλ. John Α. Petropulos, Πολιτική καί συγκρότηση κράτους..., ο.π. [ύποσημ. 1], τ. Α', 'Αρ. Πρωτ. 'Ανακτόρων Γραμματείας 1132/26 'Ιουλίου 1835 βλ. θ.1, φ. 6, έγγραφο 23, καί ΓΑΚ, 'Οθωνικό 'Αρχείο: Σειρά 11L Παιδείας, φ. 5. Τήν επιτροπή αποτελούσαν οί: Θ. Μανούσης ( Επίτροπος της Επικρατείας), Α. Πολυζωΐδης ( 'Αντιπρόεδρος ~οΰ Άρειοπάγου), Π. Σούτσος ('Υπουργικός Σύμβουλος), Θ. Φαρμακίδης (Γραμματέας της Συνοδού), Γ. Γεννάδιος (Γυμνασιάρχης) καί Ε. Ούλριχς (καθηγητής του Γυμνασίου). 31. 'Αρ. Πρωτ. 'Ανακτόρων 2364 Γραμματείας 1133/26 'Ιουλίου 1835 βλ. θ.1, φ. 2, έγγραφο 3, καί ΓΑΚ, ό.π. [ύποσημ. 30], φ. 1. Οί υπογραμμίσεις δικές μας. 32. 'Αρ. Πρωτ. Γραμματείας 2044/25 Σεπτεμβρίου 1835 (έγγραφο της επιτροπής με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 1835) βλ. θ.1, φ. 6, έγγραφο 35, καί ΓΑΚ, Ο.π. [ύποσημ. 30], φ. 1.

12 290 AauîS 'Αντωνίου Στην ολη εργασία της ή επιτροπή βασίστηκε κυρίως στα δσα προέβλεψε το διάταγμα συστάσεως των ειδικών σχολών, και ειδικότερα δσον άφορα το διδακτικό προσωπικό πρότεινε άτομα άπο τους υπαλλήλους πού διέμεναν στην 'Αθήνα. Για τη σχολή της φιλοσοφίας καί φιλολογίας πρότεινε τους Θ. Μανούση, Λ. Ρόςς, Γ. Γεννάδιο, Ε. Ούλερίχο, Ι. Ψαρά καί Ν. Λεβαδιέα, καί επιπλέον καί κατ' εξαίρεση τον Κ. Άσώπιο, για τον όποιο εκφράζει τήν ακόλουθη γνώμη-πρόταση: «Ή σχολή των φιλοσοφικών καί φιλολογικών επιστημών ήθελεν ώφεληθή τα μέγιστα έαν ή Κυβέρνησις ενέκρινε να προσκαλέση εις τήν Ελλάδα άπο τάς 'Ιονίους νήσους ως καθηγητήν τον έν Κέρκυρα καθηγητήν της φιλολογίας κύριον Κ. Άσώπιον, άνδρα γνώριμον δια τήν βάσιμον έλληνικήν παιδείαν του, καί όστις έκτος της εις τήν ε'ιδικήν σχολήν καθέδρας έδύνατο να άναδεχθή τήν διεύθυνσιν φιλολογικού διδασκαλείου τόσον αναγκαίου εις τήν τελειοποίησιν τών διδασκάλων της ελληνικής φιλολογίας» 33. Καί ενώ διαπιστώνουμε δτι άπο τον κατάλογο τών καθηγητών της σχολής φιλοσοφίας καί φιλολογίας απουσιάζει το όνομα του Κ. Κούμα, στις 7/19 'Οκτωβρίου 1835 ή Γραμματεία υποβάλλει προς τον βασιλέα έκθεση επί του σχεδίου της επιτροπής περί τών ειδικών σχολών 34. Στην έκθεση της αυτή ή Γραμματεία διατυπώνει τις παρατηρήσεις της επί του σχεδίου της επιτροπής συγκρίνοντας το με το δικό της σχέδιο της 11/23 Σεπτεμβρίου Ειδικότερα, ώς προς το προτεινόμενο προσωπικό τών ειδικών σχολών διατυπώνει τήν άποψη ή καλύτερα επανέρχεται σε προηγούμενη πρόταση της για προσέλκυση επιφανών λογίων καί φυσικά μεταξύ αυτών συγκαταλέγει για άλλη μια φορά τον Κούμα: ατέλος, τολμώ να προσθέσω για το Πανεπιστήμιο πού θα ιδρυθεί κάποτε, δτι θα γίνει ιερό καθήκον της Κυβερνήσεως να προσελκύσει, δπως έγινε με τον Άσώπιο, δλους τους μορφωμένους (λογίους) πού βρίσκονται εντός καί έκτος της χώρας, δπως οί Βάμβας, Κούμας, Οικονόμος [,..]» 36. Όμως ή Ολη εξέλιξη τών ειδικών σχολών, καθώς καί του Πανεπιστημίου, πήρε άλλη τροπή πού δεν μας απασχολεί έδώ, καί το θέμα της καθόδου του Κούμα στην Ελλάδα έληξε στο σημείο αυτό. 33. «Παρατηρήσεις» της Επιτροπής, δ.π. σ. [5]. Πράγματι, στις 24 Σεπτεμβρίου/9 'Οκτωβρίου 1835 υπογράφηκε διάταγμα για τή σύσταση φιλολογικού σχολείου καί προσκλήθηκε δ Κ. Άσώπιος ώς διευθυντής του καί καθηγητής Πανεπιστημίου. Τα σχετικά με τήν εξέλιξη της υπόθεσης αυτής του Άσωπίου έκφεύγουν άπο το σκοπό αυτής έδώ της εργασίας - βλ. όμως σχετικώς Θ.1, φ. 2 («Πανεπιστήμιον»). 34. Άρ. Πρωτ. Γραμματείας 2044/1023/7/19 'Οκτωβρίου 1835 (θ.1, φ. 6, έγγραφο 37) 'Ανακτόρων 4681/17/29 'Οκτωβρίου 1835 (ΓΑΚ, ο.π. [ύποσημ. 30], φ. 1). 35. Βλ. ύποσημ Ό.π. [ύποσημ. 34], σ. [12-13]. Το κείμενο τής έκθεσης στα γαλλικά.

13 'Αναζητώντας καθηγητές για το Πανεπιστήμιο 291 'Από τα οσα προηγήθηκαν, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπε Γ άσματα: 1. Είναι σχεδόν βέβαιο δτι, αν ή πρόσκληση της Γραμματείας ήταν πιο συγκεκριμένη, ό Κούμας θα τη δεχόταν και θα επέστρεφε στην Ελλάδα. 2. Οι λόγοι πού προέβαλε ό Κούμας στην απάντηση του ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να τον κάνουν επιφυλακτικό στην αποδοχή της πρόσκλησης. 3. Πρόβλημα παραμένει το Οτι οι μετά τήν πρόσκληση θετικές γνώμες της Γραμματείας για τον Κούμα δέν πήραν επίσημη μορφή (π.χ. δίπλωμα διορισμού). 4. 'Αναπάντητο επίσης μένει το ερώτημα, αν μπορούσε να γίνει εξαίρεση και για τον Κούμα Οπως για τον Άσώπιο, και σε θετική περίπτωση, ποια θα ήταν ή απόφαση του. 5. Ή ανάληψη έκ μέρους του Κούμα της διεύθυνσης του σχολείου της Τεργέστης ήταν μάλλον αποτέλεσμα της αοριστίας της πρόσκλησης της Γραμματείας άλλα και της διάθεσης του για εξασφάλιση σταθερών όρων εργασίας. Πάντως, ανεξάρτητα καί πέρα άπο όλα αυτά, εκείνο πού έχει σημασία και παραμένει ως τελική θέση είναι ή λίαν τιμητική γνώμη πού είχε το επίσημο ελληνικό κράτος για τον Κωνσταντίνο Κούμα, ότι ήταν «σοφών άριστος, συνίστωρ [...], κοσμήτωρ [...] συνέριθος [...]». ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Τα έγγραφα πού δημοσιεύουμε εδώ εμπεριέχονται σε έναν άπο τους φακέλους του ταξινομούμενου 'Αρχείου του Υπουργείου Παιδείας άπο τήν εποχή του Όθωνα καί μετά, με τις ακόλουθες ταξινομικές ενδείξεις: θ φ. 2. / Κωνσταντίνος Μ. Κούμας. / φακ. 24. / Κ. Β. / θυρ. 32. / Δηλαδή, ό φάκελος αυτός πού το περιεχόμενο του αναφέρεται στον Κωνσταντίνο Μ. Κούμα με αύξοντα αριθμό 24 ανήκει στή θυρίδα 32 του Β ' κλάδου του 'Αρχείου, ό όποιος περιέχει φακέλους με θέματα εκπαιδευτικά. Ή πρώτη ένδειξη (θ φ. 2.) δηλώνει μεταγενέστερη ένταξη του φακέλου στή θυρίδα 138 πού εϊχε γενικό τίτλο: οι ζητοΰντες διδασκαλικας θέσεις. Λεπτομέρειες για τον τρόπο ταξινόμησης του 'Αρχείου θα αναφερθούν στον Κατάλογο πού πρόκειται να εκδοθεί προσεχώς άπό τα Γενικά 'Αρχεία του Κράτους.

14 292 AtxvîS 'Αντωνίου 1 Άρ. Up <Δ.>947 <ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ> Ή επί τών Έχχλ(ησιαστιχών) κτλ. Γραμ(ματεία) 5 της Επικρατείας Προς τον Κύριον Κ. Μ. Κουμαν. Εις πέρας ηδη προάγεται Οσα προς θυγατέρα την σήν έπιστέλλων εν Βιέντ), δεύτερον τούτο έτος, έφοίβασας άντικρυς, της κατά σε Γραμματικής έν επιστολής προοιμιαζόμενος τύπφ ιδού γαρ Ελλάς, ή φίλη πατρίς, 10 μουσοστεφοΰς 'Ηγήτορος εύμοιρήσασα, των ηρωικών αυτής αγώνων το τέρμα, βαλβίδα νέων ύπεστήσατο αγώνων, την Sia της παιδείας έπάνοδον προς την άρχαίαν έκείνην ευκλειαν προθεμένη. Ταύτη τοι και τους των Μουσών θιασώτας επί το πάτριον έδαφος μεταπεμπομένη, και σε έν τοις πρώτοις, όσοι κατά σέ, μετακαλέσασθαι ουδέν ήγησατο προύργιαίτερον, 15 φθέγμα προϊεμένη, ως προς υ'ών γνήσιον, το μητρωον. Σπεύσεις άρ\ ευ οίδ' Οτι, σοφών άριστε, συνίστωρ μεν τών συγκροτουμένων ηδη έπ' άγαθαϊς ταϊς έλπίσι φροντιστηρίων, κοσμήτωρ δέ και συνέριθος γενησόμενος διδασκόντων τε και διδασκομένων, και τών αγαθών / έπαπολαυσων εκείνων, έν καιρώ ηδη της ηλικίας, όσα πόνοις άτρυτοις ήμϊν 20 τε και τοις έπιγενησομένοις προεμνηστευσω. Ου γαρ οίμαί σου τη φιλοσοφώ και 'Ελληνική φυχτ) τό, απολλώς έχει τάν Σπάρταν κάρρονας», όπερ, μέτρια περί σεαυτοΰ φρονών, προς την Νέμεσιν πάντως ύπέκρουσας, άφοσιούμενος τον επί τα τηδε πλουν, εκτροπής μεν ούδοποστιοΰν, νόστου δέ μάλλον ιμερον έντήξαι δίκαιον, δσω, 25 πολλών όντων τών υπό σοι κελευστή τον καλόν της 'Ελληνικής παλιγγενεσίας δίαυλον σταδιοδρομουντων, θάττον έφικέσθαι του σκοπουμένου μεγάλας ένδίδωσι τάς ελπίδας, αύτοϋ τε του αγώνος άξίως, υμών τε τών αγωνιζομένων και του περικλεώς άγωνοθετοϋντος. Ου δη και τών γενναίων και βασιλικών άτεχνώςβουλευμάτων έρμηνευς σοι γιγνόμενος, και της πατρώ- 30 ας έμοι περί σε φιλίας, έναποσβεσθείσης ίσως τω χρόνου μήκει, άναζωπυροΰμαι την μνήμην. Ναύπλ:(ιον) την 6 Μαΐου Κ. Δ. Σ(χινάς). Διεκ(περαιώθη) την 9 του αύτοΰ. 35 Δ(ημήτριος) Π(ετροκόκκινος)

15 'Αναζητώντας καθηγητές για το Πανεπιστήμιο ελήφθη 15 'Ιουλίου 34 Άρ. Πρ Προς τον Πανευγενέστατον Γραμματέα επί των Εκκλησιαστικών και της δημοσίου εκπαιδεύσεως της 'Ελληνικής Επικρατείας 5 κυριον Κωνσταντϊνον Σχιναν. Εγώ μεν, 'Ανδρών άριστε, και πόρρωθεν άγάλλομαι τα κλέα της φίλης άκούων πατρίδος δρόμω ήδη χωρούσης προς το των αγώνων τέρμα, κληρον αυτής πάτριον οντά, την σοφίαν και άρετήν, και τους αύτόπτας και συνεργούς υμάς μακαρίζων ού παύομαι, πολλάκις, δ Δημάρατος περί Άλεξάν- 10 δρου πρεσβυτικώς έπιδακρύσας είπεν, άναφθεγγόμενος, μεγάλης ηδονής έστερήσθαι των 'Ελλήνων τους τεθνηκότας πριν Ίδεϊν Όθωνα εν θρόνω έλληνικω καθήμενον ελληνικαϊς χερσί προεκκαθαρθέντος της μι api ας του ελληνικού εδάφους. Σε δε, βλάστημα ρίζης αγαθής, ελληνικής παιδείας ες άκρον οίκοι έληλαλόκα, ήγασάμηνμάλλον, Οτι την περίπυστον τών Γερμα- 15 νών σοφίαν εν Βερολίνω αύτω, τή τών Έλικωνιαδών Μουσών αποικία, άωτευσάμενος, έπανελθών λειτουργείς άξίως σεαυτοΰ πατρίδι τε και "Ανακτι περικλεει λειτουργίαν, ή σοι αθανασίας περιβάλει στέφανον. Καλείς δε κάμε συμπράκτορα τής σης άξιαγάστου σπουδής ως Ίκανήν ούσαν την έμήν έπιστήμην συνεισενεγκεΐν τι τών αγαθών τω κοινω εράνω, εύερ- 20 γετών με και τιμών άμύθητον όσον. Ουδέποτε γαρ έμαυτω σύνοιδα ούτω τετιμημένω ως ήδη, εν τοις πρώτοις καταλεγομένω τών έλλογίμων υπό τής θεσπέσιας σου κορυφής βασιλέως Μουσοστεφοΰς έζαγγελλούσης βουλεύματα. Προς ταύτ ούν άκουε, Σοφέ άνερ και φίλων έμοι φίλτατε' ού γάρ άπομαρανθήναι την πατρωαν φιλίαν άλλα συνακμάζειν εκείνη θάλλουσαν 25 και την του αγαθού τέκους πέπεισμαι, ε'ίγε μηδέ τον πάντ αν αιώνα τάς τών αγαθών φιλίας άφανίσαι 'Ισοκράτης ορθώς άπεφήνατο. Έμοι δύναμις ούδέποτ ην πολλοίς και άορίστοις εργοις προσέχειν τον νουν, μήτι γε νυν προς δυσμάς σπεύδοντι βίου. Δηλώσεις ούν μοι εφ α και εφ' οΐς με καλεί ή Γραμματεία, ίνα μη γέλωτα δίκαιον όφλισκάνω πολιά 30 μεν κατωμαδόν υφιστάμενος, εν μέσω δε τω δρόμω καταπίπτων είτα τήν μεν φίλην πατρίδα χαλεπαίνειν συμβαίνη επί τή άμαθία rij έμήκαι αχρηστία, αυτός δε τής ενταύθα μετά τών φιλτάτων συνδιαγωγής και του έπ' αδείας τών αναγκαίων πορισμού μάτην άναμιμνήσκωμαι. Ταύτα, Μουσών μέλημα, ού πρόφασιν έκφυγής τής πατρίδος, ύπερ ης 35 ουκ έπαυσάμην ούδε παύσομαι φιλόπονων και φιλοτιμούμενος, άλλα παγίωσιν έμοι τε και ύμιν άμεμφίμοιρον προϊσχόμενος αιτούμαι σε διαταγάς δευτέρας iva το τής ηλικίας ύπόσαθρον στηρίξας το λοιπόν τούβίου πατρίδι και τω κλείνω βασιλεΐ καθιερώσωμαι. 40 Εν Τεργέστγι il 'Ιουνίου 1834 Κ. Μ. Κούμας. 2ο

16 294 AxuîS 'Αντωνίου ^"^',^'J^Si «r *,Λ,: ^5"^ ~VV <«*;'*r ^Λ^-^ <*,. ««M' *>' *Λ Λ** ****«** ί^λ^' 1 *, 5'**/ *» ^Λ- τ& J/L^.,. léi,«*.j A«:*^U»^«-" *»*< '«'^"* /^»-r* - <v*"«./ /.

17 'Αναζητώντας καθηγητές για το Πανεπιστήμιο 295 ΣΧΟΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Σχέδιο του επίσημου έγγραφου: θ. 32, φ. 24, άρ. 1. Δίφυλλο, διαστ x Tò κείμενο στο φ. l rv. Πρόκειται για το σχέδιο της πρόσκλησης τοΰ Κούμα με μονογραφή τοΰ Γραμματέα Κ. Δ. Σχινά, το όποιο στη συνέχεια άντιγράφηκε άπό την υπηρεσία κατά τους τύπους των επισήμων έγγραφων καί στάλθηκε στον Κούμα μέσω της Γραμματείας επί των Εξωτερικών με το ακόλουθο διαβιβαστικό έγγραφο (του οποίου το σχέδιο βρίσκεται στον ίδιο φάκελο: θ. 32, φ. 24, άρ. 2): Άρ. Πρ <Δ.> 948. Εκκλησιαστικών) κτλ. Γραμ(ματεία). Προς τήν έπί τοΰ Βασιλικού Οίκου καί τών 'Εξωτερικών. 'Αποστολή επισήμου επιστολής προς τον Κύριον Κ. Μ. Κούμαν. Το έγκλειόμενον ένταΰθα ΰπ' άρ έπίσημον έγγραφον της Γραμματείας ταύτης, παρακαλείσθε, Κύριε Γραμματεΰ, να διευθύνετε ασφαλώς με πρώτην εύκαιρίαν προς Óv επιγράφεται. Διεκ(περαιώθη) τήν 9 του αύτοΰ. Έν Ναυπλίω τήν 7. Μάιου 34. Δ(ημήτριος) Π(ετροκόκκινος) f α μ " ^ Κ. Δ. Ιχ(ινας). Το κείμενο του επισήμου έγγραφου έχει δημοσιεύσει ό Α. Γούδας {Βίοι Παράλληλοι, τ. 2, 'Αθήνα 1870, ), άλλα με λάθη, τα όποια καί αποκαταστήσαμε σ 1 αυτήν έδώ τήν έκδοση. στ. 7-9 Οσα προς θυγατέρα τήν σήν [...] τύπω. Αναφορά στα «Προλεγόμενα προς Έλένην Κ. Κατακοζηνήν» της Γραμματικής Sia σχολεία του Κούμα (βλ. ΰποσημ. 14). Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα: «'Αλλά δεν εϊναι μακράν, Ελένη μου, ό καιρός οπότε θέλουν φανήν καί εις τήν Ελλάδα όλοι οι ωραίοι καρποί της Ελληνικής φιλολογίας, όσους έβλάστησεν ή τρισευδαίμων χώρα της Γερμανίας. Κατά θείαν εύδοκίαν ή 'Ελλάς άπήλαυσεν "Ανακτά, υίόν φιλοσόφου Βασιλέως, έκ τοΰ έθνους εκείνου, το όποιον ακμάζει τήν σήμερον καί εις τήν άρχαιομάθειαν καί εις τήν φιλοσοφίαν. Είδες, κόρη μου, παρά τον θείρσιον καί Γερμανόν άλλον εΐδημονέστατον τοΰ Έλληνος λόγου, τόν καλόν κάγαθόν Ίωάννην Φράνζιον Θαρσυκλέα, διαβαίνοντα αύτόθεν εις τήν 'Ελλάδα με έργον Διερμηνευτοΰ της βασιλικής έπιτροπίας, μαθητήν τοΰ περιβόητου της Σαξωνίας διδασκάλου Έρμάνου. Τοιούτους άλλους, καί αυτόν τον πολυμαθέστατον θείρσιον, θέλει μεταφέρειν ό κλεινός ημών βασιλεύς εις τήν Ελλάδα. Ούτω φοιβάζει τήν ώραν ταύτην ή μαντική μου, ίσως διότι "κύων πεινώσα άρτους μαντεύεται," τό της παροιμίας. Δια τοιούτων ανδρών θέλει εισαχθήν καί εις ήμας ή βασιμωτάτη της Γερμανίας διδασκαλία καί μέθοδος. Όλα τα φιλολογικά της άρχαιομαθείας κειμήλια θέλουν στολίσειν καί τήν Ελλάδα, καί επομένως καί αϊ έκτεταμέναι Γραμματικαί, αϊ πληρέστεραι Μετρικαϊ καί Ποιητικαί τέχναι, θέλουν άναπαύσειν τήν έπιθυμίαν τών φιλόμουσων μας. Τό δε μέγιστον, θέλουν άναγινώσκειν ελευθέρως οι νέοι Έλληνες γινόμενοι ικανοί να καταλαμβάνωσι τόν θείον Πλάτωνα, τόν άνθρωπιστήν καί φωτιστήν όλου τοΰ νΰν εϊς παιδείαν καυχωμένου νεωτέρου κόσμου - τόν μουσόπνευστον Όμηρον, τόν πατέρα πάσης ανθρωπινής γνώσεως, και τα απαράμιλλα αριστουργήματα της σκηνικής τών 'Αθηνών ποιήσεως. Χρυσή εποχή, τέκνον μου,

18 296 Δαυΐ8 'Αντωνίου πρόκειται εις την με τάς δυνάμεις των ιδίων της τέκνων άνεγερθεϊσαν Ελλάδα. Ζώη έπιμήκιστον ô Θεοπρόβλητος και Λαοψήφιστος των 'Ελλήνων πρώτος βασιλεύς άφοΰ ύπήρξεν έπί της γης το Έλληνικόν έδαφος! Εύδαιμονοίη ή παμπόθητος ημών πατρίς εκ δυνάμεως προβαίνουσα εις δύναμιν!» Για τη θυγατέρα τοΰ Κούμα Ελένη, στην οποία απευθύνονται τα «Προλεγόμενα», βλ. Νίκος Α. Βέης, «Έπιστολαί Κωνσταντίνου Κούμα και 'Αδαμαντίου Κοραή σχετικαι προς την Σμύρνην», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2 (1939), στ πολλώςεχει [...]κάρρονας. 'Αναφορά σε όσα έγραψε ό ίδιος ό Κούμας στα «Προλεγόμενα» βλ. παραπάνω (σ. 283, και ύποσημ. 15). στ εκτροπής μεν ού8οποστιοϋν. 'Αρχική γραφή: αποτροπής μεν οΰ8έ μικρού 8εϊν. στ. 25 πολλοϋν όντων των. 'Αρχική γραφή: πολλούς έχων τους. στ. 26 στα8ιο8ρομούντων. 'Αρχική γραφή: σταδιοδρομήσοντας. στ της πατρώας εμο'ι παρά σε φιλίας. Φαίνεται πώς υπήρχε φιλία μεταξύ τοΰ Κούμα και τοΰ πατέρα τοΰ Κωνσταντίνου Σχινα, τοΰ χάτμανου Δημητρίου Σχινα, για βιογραφικά τοΰ οποίου βλ. Κ. θ. Δημαράς, Έν 'Αθήναις τή 3 Μαίου 1837, 'Αθήνα 1987, ΕΓΓΡΑΦΟ 2 Πρωτότυπο: θ. 32, φ. 24, άρ. 3. Δίφυλλο, διαστ x Το κείμενο στο φ. 1 Γ. Πρόκειται για τήν αυτόγραφη απάντηση τοΰ Κούμα, ανέκδοτη, άπο δσο γνωρίζω. στ ό Δημάρατος [...] είπεν [...] καθήμενον. Ο Κορίνθιος Δημάρατος, εταίρος τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου, 'τον συνόδεψε στην εκστρατεία στην 'Ασία. Στην Περσέπολη, όταν αντίκρισε τον 'Αλέξανδρο να κάθεται στον περσικό θρόνο «είπεμεγάλης ηδονής έστερήσθαι τους Έλληνας, όσοι τεθνήκασι πριν Ί8εϊν Άλέξανδρον έν τω Δαρείου θρόνω καθήμενον» (Πλουτάρχου, 'Αλέξανδρος, 56). στ ελληνικής παιδείας [...] έν Βερολίνω αύτω [...] αωτευσάμενος. Για τις σπουδές τοΰ Κωνσταντίνου Σχινα βλ. Κ. θ. Δημαράς, ό.π. (έγγραφο 1), 170. στ. 26 'Ισοκράτης ορθώς άπεφήνατο. Το σχετικό χωρίο τοΰ 'Ισοκράτη είναι: «και τ ας μεν των φαύλων συνήθειας ολίγος χρόνος 8ιέλυσε, τάς 8ε των σπουδαίων φιλίας ού8' αν ό πάς αιών έξαλείφειεν» (Προς Δημόνικον, 1).

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό Έτος 2013-2014»

Θέμα : «Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό Έτος 2013-2014» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 044966

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4263/2-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 47/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ί.ύ/μ <.?..βλ Μ...Δ Ά...3 Μ.Μ,.. Λ Χ ^...τ...

ί.ύ/μ <.?..βλ Μ...Δ Ά...3 Μ.Μ,.. Λ Χ ^...τ... - :.... ι... ; Λ ^ι. -..>....V,.. --- --.., ;»* Ινϊ»-*- *' Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν Δ ΙΑ ΦΟ ΡΤΗΓΩ Ν A Y T fjk i.n r t f.t U in ώ Λ Α Α Δ ζ» $ λ * * ν * η τ η. ι ^ '^ Λ Ι? ΑΡΙ@. ΓΪΡΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΧ-ΦΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΧ-ΦΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΤΡΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 8.00 10.00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.) ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.) ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 24/06/2014 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 97338/ 2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ---------------------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση ΤΑ ΝΕΑ Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση Του Αποστολου Λακασα Από μηδενική βάση ξεκινά πλέον τον διάλογο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης, βάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη..3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Σπουδές.4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους Τμήματος Ιστορίας. 5 Καταγραφή Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σε κάθε Πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Α)Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών

Α)Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» Εγγράφου με Αρ. Πρωτ. 3 ΘΕΜΑ: «α) Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλφαβητισμός, Σχολική Αποτυχία, Βία και Παραβατικότητα και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Του Δημήτρη Μικελλίδη Προέδρου ΠΟΕΔ

Αναλφαβητισμός, Σχολική Αποτυχία, Βία και Παραβατικότητα και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Του Δημήτρη Μικελλίδη Προέδρου ΠΟΕΔ Αναλφαβητισμός, Σχολική Αποτυχία, Βία και Παραβατικότητα και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Του Δημήτρη Μικελλίδη Προέδρου ΠΟΕΔ Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση θα πρέπει να στοχεύει στην εξάλειψη ή έστω στη δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Από το 1975 στο Μαρούσι ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Από το 1975 στο Μαρούσι ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ Αγαπητοί γονείς, Μαρούσι, 10.11.2013 Στόχος του εκπαιδευτηρίου μας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει. Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε πρωτοποριακά Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ. Γ. Ευθυμίου Επαρχιακού ΠΛΕ- Μ.Ε Πάφου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ. Γ. Ευθυμίου Επαρχιακού ΠΛΕ- Μ.Ε Πάφου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ Γ. Ευθυμίου Επαρχιακού ΠΛΕ- Μ.Ε Πάφου Οκτώβριος 2012 1 Προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης Στοχεύει στη διάδοση της γνώσης.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Στις 16 & 17 Οκτωβρίου διεξήχθη το 2 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Διδασκόντων στα Οικονομικά και στη Διοίκηση των Συστημάτων και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:4380/3-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 43/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος Ανδρούτσου Οδ. 130 Τηλ.- Fax. 210-4171011 18532 - Πειραιάς e-mail: d.mariolis@dspeir.gr ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Του

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13632/28-11-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 67/11-11-2014 Σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

για την Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ».

για την Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ». ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Α.Σ. 128A /12 Μαρτίου 2014 για την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δώσε το δικό σου «παρών» στο συλλογικό προβληματισμό Ενημερώσου από την ιστοσελίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 110/2014. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ αριθ.831/2014 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 110/2014. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ αριθ.831/2014 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:17.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 9086 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Μπάλας, τμήμα ΗΜΜΥ. Προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Μπάλας, τμήμα ΗΜΜΥ. Προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Μπάλας, τμήμα ΗΜΜΥ Προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Θέμα: Ολοκλήρωση της προκαταρτικής διοικητικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε ορισθεί τριμελής εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2011 Καθηγήτρια Φιλόλογος. Καθηγήτρια Φιλόλογος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2011 Καθηγήτρια Φιλόλογος. Καθηγήτρια Φιλόλογος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες ATH-5760-THEOD-0 τηλ. επικοινωνίας: 2108210551 Επαγγελματική εμπειρία 2014-2015 Ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου Λυκείου / Νεοελληνική Γλώσσα Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας Μαρούσι, 09 /06/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 90911

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-7-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 77679/E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 77679/E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επιμέλεια: Μαρία Πουλάκου, Φιλόλογος Μεθοδολογία επιστολής Η επιστολή είναι γραπτός λόγος που χρησιμοποιούμε, για να επικοινωνήσουμε με πρόσωπα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΘΕΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας Μαρούσι, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 91409

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Μια. φωτογραφία ιστορία

Μια. φωτογραφία ιστορία Μια φωτογραφία Μια ιστορία 20 17 Ημερολόγιο ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Ελένη Μπούρα Ειρήνη Χριστοπούλου Επίσημες αργίες 2017 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου Θεοφάνια 27 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ- Νομική Υπηρεσία

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ- Νομική Υπηρεσία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ- Νομική Υπηρεσία Ρέθυμνο, 23 Νοεμβρίου 2011 Αριθμός Πρωτ. Πρυτανείας : 234 Προς: Τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης δια του Πρυτάνεως Καθηγητή κ. Ευρυπίδη

Διαβάστε περισσότερα

Διατελέσαντες Γενικοί Επίτροποι

Διατελέσαντες Γενικοί Επίτροποι Διατελέσαντες Γενικοί Επίτροποι 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΙΟΛΑΚΗΣ (1833-1834) Ο πρώτος Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο από της ιδρύσεως του (1833) έως το 1834. Διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 5 ο /2009 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 24 η Απριλίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα