ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ"

Transcript

1 ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ:

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ.4 ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΙΥΤ...4 Πεγέο ελέξγεηαο 4 Μνξθέο ελέξγεηαο.4 Μεηαηξνπή ελέξγεηαο 5 ΔΝΟΣΗΣΑ 2 Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ αλεκόκπινπ 6 Ο ειιεληθόο αλεκόκπινο..6 ΔΝΟΣΗΣΑ 3 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο..8 ΔΝΟΣΗΣΑ 4 Σερληθά ζρέδηα ηνπ έξγνπ 9 ΔΝΟΣΗΣΑ 5 Φσηνγξαθίεο ηεο θαηαζθεπήο.10 ΔΝΟΣΗΣΑ 6 Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο 13 ΔΝΟΣΗΣΑ 7 Καηάινγνο εξγαιείσλ θαη πιηθώλ..14 ΔΝΟΣΗΣΑ 8 Φσηνγξαθίεο δηαθόξσλ εηδώλ αλεκόκπισλ..15 2

3 ΔΝΟΣΗΣΑ 9 Δπίδξαζε ηνπ αλεκόκπινπ ζηελ θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ 19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 21 3

4 ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΙΥΤ Πηγέρ ενέπγειαρ Ό,ηη θαη λα θάλνπκε ρξεηαδόκαζηε ελέξγεηα, θαζώο ελέξγεηα είλαη ε ηθαλόηεηα γηα παξαγσγή έξγνπ. Ο όξνο πηγέρ ενέπγειαρ πεξηιακβάλεη ηηο ανανεώζιμερ, ηηο μη ανανεώζιμερ θαη ηηο ανεξάνηληηερ πεγέο ελέξγεηαο. Χο ανανεώζιμερ, ζεσξνύληαη νη πεγέο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρνληαη από νξηζκέλα θπηά ηα νπνία θαιιηεξγνύληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκε ύιε (βηνθαύζηκα). Χο μη ανανεώζιμερ, ζεσξνύληαη νη πεγέο ελέξγεηαο νη νπνίεο όηαλ ηειεηώζνπλ δε ζα είλαη δπλαηό λα αληηθαηαζηαζνύλ. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην πεηξέιαην, ην νπνίν ήηαλ γλσζηό ζηνπο Βαβπιώληνπο αιιά ήξζε ζην πξνζθήλην ην 17 ν αηώλα θαη ην θπζηθό αέξην. Ανεξάνηληηερ, ζεσξνύληαη εθείλεο νη πεγέο ελέξγεηεο νη νπνίεο δελ ηειεηώλνπλ πνηέ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ (ειηαθή) ή ε ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ (αηνιηθή). Μοπθέρ ενέπγειαρ Η ελέξγεηα κπνξεί λα έρεη πνιιέο κνξθέο νη νπνίεο είλαη: Μεραληθή ελέξγεηα (θηλεηηθή, δπλακηθή) από θηλνύκελα ζώκαηα θαη κεραλήκαηα. Φσηεηλή (ειηαθή ελέξγεηα). Θεξκηθή (μύια πνπ θαίγνληαη). Υεκηθή (πγξά κπαηαξηώλ). Ηιεθηξηθή (ειεθηξηθό ξεύκα). Ππξεληθή (από ππξήλεο αηόκσλ ππξεληθώλ πιηθώλ π.ρ. νπξαλίνπ). Αηνιηθή (από ηε δύλακε ηνπ αλέκνπ). 4

5 Μεηαηποπή ενέπγειαρ Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο απαξαίηεηε είλαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηεο ζε δηάθνξεο κνξθέο, δηόηη κε ηνλ ηξόπν απηό παξάγεηαη έξγν. Η κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο γίλεηαη κε ηα δηάθνξα εξγαιεία θαη ηηο κεραλέο. Γηα παξάδεηγκα κπνξνύκε λα έρνπκε κεηαηξνπή ελέξγεηαο: Από ειεθηξηθή ζε κεραληθή (π.ρ. κίμεξ) Από ειεθηξηθή ζε θσηεηλή (π.ρ. ειεθηξηθόο ιακπηήξαο) Από αηνιηθή ζε ειεθηξηθή (π.ρ. αλεκνγελλήηξηεο) Από ρεκηθή ζε ειεθηξηθή (π.ρ. κπαηαξίεο απηνθηλήηνπ) Από θσηεηλή ζε ζεξκηθή (π.ρ. ειηαθόο ζεξκνζίθσλαο) 5

6 ΔΝΟΣΗΣΑ 2 Ιζηοπική εξέλιξη ηος ανεμόμςλος Ο άλεκνο σο πεγή ελέξγεηαο, θπξίσο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ πινίσλ, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ άλζξσπν γηα πνιύ καθξά πεξίνδν. Καζώο νη ηερληθέο λαπζηπινΐαο πξνόδεπαλ, ηα παιαηόηεξα ηζηηνθόξα πινία κε παληά θαη θνππηά ηα αληηθαηέζηεζαλ κεγαιύηεξα πινία πνπ βαζίδνληαλ ζηα παληά θαη κόλν, δειαδή ζηελ ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ. Ο αλεκόκπινο είλαη αηνιηθή κεραλή νξηδόληηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ άιεζε ησλ δεκεηξηαθώλ θαη ηελ άληιεζε λεξνύ. Γλσζηόο από ηα αξραία ρξόληα, δηαδόζεθε ζεκαληηθά ζηνλ επξσπατθό θαη ειιεληθό ρώξν. Γύξσ ζην 700 π.υ. ζηε Μεζνπνηακία θαη ζηελ Κίλα άξρηζαλ λα ρηίδνπλ αλεκόκπινπο θαηαθόξπθνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. Σνπο αλεκόκπινπο απηνύο έθεξαλ ζηελ Δπξώπε θαηαξρήλ νη ηαπξνθόξνη κεηά ηελ Α ηαπξνθνξία θαη αξγόηεξα νη εμεξεπλεηέο ηεο Κίλαο. Αξγόηεξα, γύξσ ζην 1.500, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ Οιιαλδία ζαλ κέξνο ηνπ αληηπιεκκπξηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο. Οη αλεκόκπινη απνηέιεζαλ κηα ζπνπδαία πεγή κεραληθήο ελέξγεηαο, εηδηθά γηα απνζηξάγγηζε θαη άιεζε. Ο ελληνικόρ ανεμόμςλορ Ο πξώηνο αλεκόκπινο ζρεδηάζηεθε από ηνλ Ήξσλα ηνλ 1 ν κ.υ. αηώλα. Ήηαλ νξηδόληηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο θαη είρε ηέζζεξα πηεξύγηα. Η ρξήζε ησλ αλεκόκπισλ ζηελ Διιάδα ππήξμε αξθεηά εθηεηακέλε ιόγσ ηνπ πινύζηνπ αηνιηθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο. Αλ θαη είραλ εκθαληζηεί πνιινύο αηώλεο πξηλ, ε ρξήζε ηνπο θαζηεξώζεθε θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν ελώ γλώξηζε αθόκα κεγαιύηεξε δηάδνζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Φξαγθνθξαηίαο, ζην αλαηνιηθό θπξίσο Αηγαίν αιιά θαη ζηελ ελδνρώξα. ηεγάδνληαλ, θαηά θαλόλα, ζε θπιηλδξηθά πέηξηλα δηώξνθα θηίξηα ηνλ πάλσ όξνθν βξηζθόηαλ ν άμνλαο θαη ην ζύζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, ελώ ζηνλ θάησ όξνθν γηλόηαλ ε άιεζε θαη απνζήθεπζε ησλ ζηηεξώλ. Σα πηεξύγηά ηνπο ήηαλ πάληλα, 5-15 κέηξα ζε κήθνο θαη πιάηνο ην 1/5 ηνπ κήθνπο ηνπο. Έλαο αλεκόκπινο κπνξνύζε λα αιέζεη θηιά ζηηεξώλ ηελ ώξα, αλάινγα κε ηε έληαζε θαη ηε θνξά ηνπ αλέκνπ. ήκεξα νη πεξηζζόηεξνη αλεκόκπινη έρνπλ εξεηπσζεί θαη δηαηεξνύληαη ειάρηζηνη, γηα ηνπξηζηηθνύο θπξίσο ιόγνπο. 6

7 Μηα παξαιιαγή αλεκόκπινπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην νξνπέδην ηνπ Λαζηζίνπ Κξήηεο, γηα ηελ άληιεζε λεξνύ. Ήηαλ ζηδεξέληεο θαηαζθεπέο κε πάληλα πηεξύγηα. Από ηνπο πνπ ππνινγίδεηαη όηη ππήξραλ ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα, ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα πεξίπνπ νη ρίιηνη. Πνιινί από απηνύο δηαζέηνπλ ηέζζεξα πηεξύγηα.. 7

8 ΔΝΟΣΗΣΑ 3 Πεπιγπαθή ηηρ καηαζκεςήρ Ο ζπγθεθξηκέλνο αλεκόκπινο, θαηαζθεπάζηεθε πάλσ ζε κηα μύιηλε βάζε ζηελ νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζηγά ζηγά όια ηα ηκήκαηα ηνπ αλεκόκπινπ, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: α) ε ζηέγη, β) ν κύλινδπορ θαη γ) ε θηεπυηή. ηέγη Η ζηέγε θηηάρηεθε ηνπνζεηώληαο θνύληεο από θαιάκηα πάλσ ζε ραξηόλη έηζη ώζηε ην ζρέδηό ηνπ λα ζπκίδεη παιηό αλεκόκπιν. Κύλινδπορ Ο θύιηλδξνο θηηάρηεθε από γπαιόραξην ην νπνίν έπεηηα βάθηεθε. Δπίζεο, πάλσ ζηνλ θύιηλδξν ζρεδηάζηεθαλ παξάζπξα θαη πόξηα θαη ζηε ζπλέρεηα θνιιήζεθαλ θαθέο γύξσ γύξσ από απηά, ώζηε λα δηαθξίλεηαη θαιύηεξα ην πεξίγξακκά ηνπο. Φηεπυηή Η θηεξσηή πάξζεθε από έλαλ παιηό ραιαζκέλν αλεκόκπιν θαη ηνπνζεηήζεθε ζην πάλσ κέξνο ηνπ θπιίλδξνπ. Ο ρώξνο γύξσ από ηνλ αλεκόκπιν δηακνξθώζεθε έηζη ώζηε λα ζπκίδεη ηελ απιή ελόο παξαδνζηαθνύ αλεκόκπινπ. πγθεθξηκέλα, θνιιήζεθαλ θάησ πιαζηηθά ρόξηα γηα λα ζπκίδνπλ αιεζηλό ρνξηάξη, θνιιήζεθαλ κηθξέο πέηξεο γύξσ γύξσ, γηα λα νξηνζεηνύλ ηνλ απιόγπξν θαη πιαζηηθά δώα (όπσο γατδνπξάθηα θνξησκέλα κε ςεύηηθα ζαθηά) θαζώο θαη πιαζηηθέο κνξθέο ρσξηθώλ, κε ζθνπό λα απνδνζεί κηα ζθελή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θνληά ζε έλαλ παξαδνζηαθό αλεκόκπιν ηα παιηόηεξα ρξόληα. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε από ην καζεηή γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλεκόκπινπ ζε δηάγξακκα: Κότιμο ηηρ βάζηρ σεδιαζμόρ ανεμόμςλος Σοποθέηηζη ηυν Γιαθόπυν ημημάηυν ηος πάνυ ζηη βάζη Βάτιμο ανεμόμςλος Σελειοποίηζη ηηρ βάζηρ Ανεμόμσλος 8

9 ΔΝΟΣΗΣΑ 4 Σεσνικά ζσέδια ηος έπγος 2. Ππόζοτη 3. Πλάγια ότη ρήκα (β) ρήκα (γ) 1. Κάηοτη ηα ζρήκαηα (α), (β) θαη (γ) παξνπζηάδνληαη νη ηξεηο όςεηο ηνπ αλεκόκπινπ: ε κάηοτη, ε ππόζοτη θαη ε πλάγια ότη ηνπ αληίζηνηρα, κε ηε κνξθή ζρεδίνπ. ρήκα (α) 9

10 ΔΝΟΣΗΣΑ 5 Φυηογπαθίερ ηηρ καηαζκεςήρ Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θσηνγξαθίεο δηαθόξσλ όςεσλ ηνπ αλεκόκπινπ πνπ θαηαζθεύαζα ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο γηα ην κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο. Εικόνα 1. Πρόζοψη ανεμόμσλοσ Εικόνα2. α Πλάγια όψη ηοσ ανεμόμσλοσ 10

11 Εικόνα 3. Κάηοψη ηοσ ανεμόμσλοσ Εικόνα 4. Το πίζω μέρος ηοσ ανεμόμσλοσ 11

12 Εικόνα 5. β πλάγια όψη ηοσ ανεμόμσλοσ 12

13 ΔΝΟΣΗΣΑ 6 Δκηίμηζη ηος κόζηοςρ καηαζκεςήρ Σν θόζηνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αλεκόκπινπ ζε ζρέζε κε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ην αθόινπζν: ΤΛΙΚΑ ΚΟΣΟ Δ ΔΤΡΩ ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΟ 6,50 ΞΤΛΟ 2,00 ΠΑΝΙ 3,00 ΚΟΛΛΑ 4,00 ΥΡΧΜΑΣΑ-ΣΔΜΠΔΡΔ 5,00 ΦΑΚΔ 1,50 ΤΝΟΛΟ 22,00 13

14 ΔΝΟΣΗΣΑ 7 Καηάλογορ επγαλείυν και ςλικών Σα εξγαιεία θαζώο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλεκόκπινπ είλαη ηα παξαθάησ: ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΟΝΙ ΦΑΛΙΓΙ ΚΟΠΙΓΙ ΤΛΙΚΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΞΤΛΟ ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΟ ΥΑΡΣΟΝΙ ΠΑΝΙ ΦΑΚΔ ΚΑΛΑΜΙΑ-ΑΓΡΙΟΥΟΡΣΑ ΚΟΥΤΛΙΑ ΠΔΣΡΑΓΑΚΙΑ ΠΛΑΣΙΚΟ ΥΟΡΣΟ ΠΛΑΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ ΥΟΙΝΙ 14

15 ΔΝΟΣΗΣΑ 8 Φυηογπαθίερ διαθόπυν ειδών ανεμόμςλυν Εικόνα 6. Εικόνα 7. 15

16 Εικόνα 8. Ελληνικοί-νηζιώηικοι ανεμόμσλοι Εικόνα 9. Ελληνικός ανεμόμσλος - ηπειρωηικής Ελλάδας 16

17 Εικόνα10. Αγγλικός ανεμόμσλος Εικόνα 11. Ολλανδικός ανεμόμσλος 17

18 Εικόνα 12. Μεηαλλικός ανεμόμσλος Εικόνα 13. Ανεμογεννήηριες 18

19 ΔΝΟΣΗΣΑ 9 Δπίδπαζη ηος ανεμόμςλος ζηην κοινυνία και ζηο πεπιβάλλον Αποξήπανζη εδαθών : Η ρξήζε ησλ αλεκόκπισλ γηα ηελ απνμήξαλζε εθηάζεσλ άξρηζε ζηελ Οιιαλδία πξηλ από αηώλεο, όηαλ νη Οιιαλδνί άξρηζαλ λα επεθηείλνπλ ηηο εδαθηθέο εθηάζεηο πνπ πξνζθέξνληαλ γηα θαιιηέξγεηα. ηελ αξρή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηξνρόο κε ζθαθίδηα. Απηόο ήηαλ κάιινλ όκνηνο ζηελ εκθάληζε κε έλα ζπκβαηηθό λεξνηξνρό, όκσο, ηα πηεξύγηά ηνπ ζήθσλαλ ην λεξό θαη δε γύξηδαλ ηνλ ηξνρό. θαθηδσηνί ηξνρνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα απνμήξαλζε ζε κεγάιε θιίκαθα ζηελ Αγγιία θαη νη αλεκόκπινη έγηλαλ έλα ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηεο ππαίζξνπ γύξσ από ην Norfolk Broads (Νόξθνιθ Μπξόνπληο) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19 νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα. Οη ζθαθηδσηνί ηξνρνί κπνξνύζαλ λα ζεθώζνπλ ην λεξό κόλν θαηά 1 σο 1,5 κέηξα θαη ζηελ Οιιαλδία ηνπνζεηνύληαλ αξθεηνί ζηε ζεηξά, όηαλ απαηηνύληαλ ςειόηεξν αλέβαζκα ηνπ λεξνύ. Ανηλίερ ανεμόμςλυν : Ο αλεκόκπινο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ παξνρή λεξνύ ζηηο θαηνηθίεο κεξηθέο θνξέο νλνκαδόηαλ αλεκνκεραλή, γηα λα μερσξίδεη από ην ζπκβαηηθό αλεκόκπιν. Μεξηθνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα παξνρή λεξνύ από πνηακνύο, ιίκλεο θαη ηερλεηέο ιίκλεο, ζε αγξνθηήκαηα αιιά πνιύ ιίγνη από απηνύο ππάξρνπλ ζήκεξα. ε κεξηθά κέξε όκσο, όπσο ζηηο πεξηζζόηεξν αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ησλ Η.Π.Α., ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Νόηηαο Αθξηθήο, ππάξρνπλ αθόκα εγθαηαζηεκέλεο πνιιέο ρηιηάδεο από αλεκόκπινπο-αληιίεο. ε μεξέο ρώξεο, όπνπ ε επηθάλεηα ηνπ λεξνύ είλαη πεξίπνπ 100 σο κέηξα θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, δεκηνπξγείηαη κηα ηξύπα γεσηξήζεσο κε έλαλ αλεκόκπιν ζηελ θνξπθή θαη έλαλ θύιηλδξν παικηθήο αληιίαο ζην θάησ κέξνο. Απηό εμαζθαιίδεη λεξό ζε κηα δεμακελή γηα παξνρή ζε θαηνηθίεο ή ζαλ απόζεκα λεξνύ. Παπαγυγή ηλεκηπιζμού : Ο πξώηνο αλεκόκπινο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηαζθεπάζηεθε ζην Cleveland ηνπ Οράην ην 1888 θαη είρε ηζρύ 12 KW. Πξνο ην παξόλ κπνξνύκε λα πνύκε, όηη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηε δύλακε ηνπ αλέκνπ έρνπλ πεηύρεη κόλν ζε κηθξέο θιίκαθεο. Όκσο, θαζώο νη θπβεξλήζεηο όισλ ησλ ρσξώλ ηεο γεο ςάρλνπλ γηα πεγέο ελέξγεηαο σο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ζηα θαύζηκα όπσο ην πεηξέιαην, ν άλζξαθαο 19

20 θ.ι.π. ή ζηελ αηνκηθή ελέξγεηα, νη άλζξσπνη έρνπλ ζηξαθεί πξνο ηε δεκηνπξγία αηνιηθώλ πάξθσλ κε ηε ρξήζε ησλ αλεκνγελλεηξηώλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η ζεκεξηλή ηερλνινγία βαζίδεηαη ζε αλεκνγελλήηξηεο νξηδόληηνπ άμνλα 2 ή 3 πηεξπγίσλ, κε απνδηδόκελε ειεθηξηθή ηζρύ KW. Όηαλ εληνπηζηεί κηα αλεκώδεο πεξηνρή θαη εθόζνλ έρνπλ πξνεγεζεί νη απαξαίηεηεο κεηξήζεηο θαη κειέηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αηνιηθνύ ηεο δπλακηθνύ, ηνπνζεηνύληαη κεξηθέο δεθάδεο αλεκνγελλήηξηεο, νη νπνίεο απαξηίδνπλ έλα αιολικό πάπκο. Η εγθαηάζηαζε θάζε αλεκνγελλήηξηαο δηαξθεί 1-3 κέξεο. Η Διιάδα είλαη κηα ρώξα κε κεγάιε αθηνγξακκή θαη ηεξάζηην πιήζνο λεζηώλ. Χο εθ ηνύηνπ, νη ηζρπξνί άλεκνη πνπ πλένπλ θπξίσο ζηηο λεζησηηθέο θαη παξάιηεο πεξηνρέο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε ρώξα. Σν εθκεηαιιεύζηκν αηνιηθό δπλακηθό εθηηκάηαη όηη αληηπξνζσπεύεη ην 13,6% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειεθηξηθώλ αλαγθώλ ηεο ρώξαο. Δλέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο έρνπλ γίλεη ζε νιόθιεξε ηε ρώξα, ελώ ζην γεγνλόο απηό έρεη ζπκβάιιεη θαη ε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ε νπνία ελζαξξύλεη θαη επηδνηεί επελδύζεηο ζηηο ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο. Οη αλεκνγελλήηξηεο όκσο, είλαη δπλαηό λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνύο ή ζαλαηώζεηο πνπιηώλ, θπξίσο απνδεκεηηθώλ θαζώο ηα ελδεκηθά ζπλεζίδνπλ ηελ παξνπζία κεραλώλ θαη ηηο απνθεύγνπλ. Γηα ην ιόγν απηό είλαη ζεκαληηθό ηα αηνιηθά πάξθα λα κελ θαηαζθεπάδνληαη ζε δξόκνπο κεηαλάζηεπζεο πνπιηώλ. Πξηλ από ηε δεκηνπξγία ελόο αηνιηθνύ πάξθνπ ή θαη νπνηαζδήπνηε εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ, είλαη απαξαίηεην λα έρεη πξνεγεζεί Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ). Με ηελ εμέιημε όκσο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ απζηεξόηεξε επηινγή ηνπ ηόπνπ εγθαηάζηαζεο (π.ρ. πισηέο πιαηθόξκεο ζε αλνηρηή ζάιαζζα), ην πξόβιεκα πνπ πξναλαθέξζεθε, αιιά θαη ν ζόξπβνο από ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλώλ, έρνπλ ζρεδόλ ιπζεί. 20

21 ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΑΠΤΡΟΤ ΛΑΡΟΤ BRITANNICA C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82 d_resources/0.images/stevington_windmill.jpg pg yddviog4q4/s1600/anemomulos.jpg 21

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα