Συστήµατα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ανάµεσα σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες και ηµόσια ιοίκηση στα νέα Κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήµατα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ανάµεσα σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες και ηµόσια ιοίκηση στα νέα Κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 Συστήµατα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ανάµεσα σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες και ηµόσια ιοίκηση στα νέα Κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Systems for Electronic Transactions between SMEs, Banks and Governmental Agencies in the new European Union ρ. Γιάννης Χαραλαµπίδης ιευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Όµιλος Singular ρ. ηµήτρης Ασκούνης Επίκ. Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γιώργος Γκιώνης Ερευνητής, Yπ. ιδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών-µελών λειτουργούν σήµερα εκατοµµύρια επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, οι οποίες συναλλάσσονται καθηµερινά µε ένα πλήθος εξωτερικών φορέων ή προσώπων, τα οποία περιλαµβάνουν υπηρεσίες του ηµόσιου Τοµέα σε κάθε χώρα, Τραπεζικά Ιδρύµατα, άλλες επιχειρήσεις σε ρόλο προµηθευτή ή πελάτη, καθώς και το τελικό αγοραστικό κοινό. Ιδιαίτερα στις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, το σύνολο σχεδόν των παραπάνω δοσοληψιών εκτελούνται σήµερα µε κλασσικό τρόπο: χειρόγραφη ή µηχανογραφική έκδοση δελτίων, αποστολή δελτίων µέσω ταχυδροµείου ή τηλεοµοιοτυπίας, επανα-εισαγωγή των στοιχείων των δελτίων στο σύστηµα του παραλήπτη, αρχειοθέτηση των χειρόγραφων ή εκτυπωµένων δελτίων, συνεχείς έλεγχοι και προσπάθειες συµφωνίας ανάµεσα στα συστήµατα των εµπλεκοµένων φορέων. Η µικρή διείσδυση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις διαεπιχειρησιακές διαδικασίες (B2B Internet) είναι εµφανές ότι δεν ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να εµπιστευτούν το νέο µέσο, ακόµη και για τις B2C δοσοληψίες τους. Στην παρούσα εργασία γίνεται µια ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των δυνατοτήτων που δίνονται για την πραγµατοποίηση αυτοµατοποιηµένων (Application to Application A2A) δοσοληψιών µέσω του διαδικτύου και προτείνονται οι βασικές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν στους άξονες του θεσµικού πλαισίου, της ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού και της στρατηγικής των επιχειρήσεων ώστε να γίνει εφικτή η εξ-ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, µε βάση και τη διεθνή εµπειρία. Επίσης, παρουσιάζονται οι κατευθύνσεις του έργου GENESIS, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του 6 ου Ερευνητικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε το συντονισµό της Singular και τη συµµετοχή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Ελληνικού Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, της SAP AG και ακόµη 10 εταίρων από χώρες µέλη της ΕΕ (Αυστρία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Πολωνία, Τσεχία) και συνδεδεµένες τρίτες χώρες (Ρουµανία, Τουρκία). 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, Θεσσαλονίκη, Νοεµβρίου 2005

2 1. Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχει παρατηρηθεί σηµαντική τεχνολογική πρόοδος στον τοµέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) τόσο σε ιεθνές όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά το γεγονός της τεχνολογικής προόδου, η διείσδυση των τεχνολογιών στο επιχειρηµατικό περιβάλλον παραµένει σχετικά περιορισµένη, ιδιαίτερα µάλιστα σε χώρες ή αγορές όπως αυτές των Νέων Κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής ένωσης όπου η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µικρές ή µικροµεσαίες. Παράλληλα, µέχρι σήµερα οι προσπάθειες ανάπτυξης και υιοθέτησης των τεχνολογιών e-business κατευθύνονται κυρίως στον τελικό καταναλωτή (λύσεις Business-to-Consumer / B2C) και σποραδικά µόνο περιλαµβάνουν την πραγµατική διασύνδεση ανάµεσα σε εφαρµογές (Application-to-Application / A2A), τοµέα που πραγµατικά θα αποτελoύσε ένα βήµα µπροστά στην ταχύτητα, ακρίβεια, ασφάλεια και τελική υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Το σύνολο των παραπάνω επιχειρήσεων συναλλάσσονται καθηµερινά ή σε τακτική βάση µε ένα πλήθος εξωτερικών φορέων ή προσώπων, τα οποία περιλαµβάνουν: i) Άλλες Επιχειρήσεις, είτε σε ρόλο προµηθευτή είτε σε ρόλο πελάτη. ii) Υπηρεσίες του ηµοσίου και ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα.. iii) Ένα σύνολο Ενδιάµεσων Φορέων όπως Τραπεζικά ιδρύµατα από όπου πραγµατοποιείται σταδιακά όλο και µεγαλύτερο µέρος πληρωµών και εισπράξεων προς επιχειρήσεις ή δηµόσιους φορείς. iv) Άλλες επιχειρήσεις ή ανεξάρτητους επαγγελµατίες σε διάφορους υποστηρικτικούς ρόλους (π.χ. λογιστές) καθώς και το τελικό αγοραστικό κοινό/καταναλωτές Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η πλειοψηφία των συναλλαγών διενεργείται µε τον «κλασσικό» τρόπο χειρόγραφη ή µηχανογραφική έκδοση δελτίων, αποστολή δελτίων µέσω ταχυδροµείου ή τηλεοµοιοτυπίας, επαναεισαγωγή των στοιχείων των δελτίων στο σύστηµα του παραλήπτη, αρχειοθέτηση των χειρόγραφων ή εκτυπωµένων δελτίων, συνεχείς έλεγχοι και προσπάθειες συµφωνίας ανάµεσα στα συστήµατα των εµπλεκοµένων φορέων, κλπ. Αυτή η µικρή διείσδυση του διαδικτύου και όλων των σχετικών τεχνολογιών του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις διαεπιχειρησιακές διαδικασίες δεν ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν το νέο µέσο, ακόµη και για τις B2C δοσοληψίες τους, ενώ ακόµη και σε περιπτώσεις που έχει εφαρµοστεί κάποιας µορφής ηλεκτρονική διασύνδεση η διασύνδεση αυτή είναι αυτοµατοποιηµένη µόνο από την πλευρά του παραλήπτη (κυρίως δηµόσιες υπηρεσίες) καθώς οι επιχειρήσεις/χρήστες είναι υποχρεωµένες να εξακολουθούν εισάγουν χειροκίνητα τα διάφορα στοιχεία σε κατάλληλες σελίδες στο διαδίκτυο. Σχήµα 1 : Κατηγορίες και Τρόποι ιεξαγωγής οσοληψιών

3 2. Παρούσα Κατάσταση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Για πάνω από 20 χρόνια το EDI (Electronic Data Interchange) έδωσε στις επιχειρήσεις την προοπτική να επιτύχουν ένα περιορισµό στην ανταλλαγή εγγράφων κατά την διεξαγωγή των συναλλαγών τους µειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος λειτουργίας και βελτιώνοντας της αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών τους µέσα από την ανταλλαγή επιχειρηµατικών πληροφοριών. Ιδανικά λοιπόν, εταιρίες (ανεξαρτήτως µεγέθους και πεδίου δραστηριοποίησης) θα µπορούσαν να διενεργούν ηλεκτρονικές συναλλαγές κατά το δοκούν (ad hoc) χωρίς ιδιαίτερη προεργασία π.χ. συµφωνία στις διαδικασίες, προετοιµασία υποδοµών κλπ. Αυτή η προοπτική βέβαια δεν ευοδώθηκε ποτέ µιας και το κόστος που απαιτούσε η ανάπτυξη EDI υποδοµών το έκανε προσιτό µόνο σε µεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες παράλληλα είχαν την δυνατότητα να επιβάλλουν συγκεκριµένα εσωτερικά πρότυπα και πρακτικές (proprietary standards) σε όλα τα εµπλεκόµενα µέλη του δικτύου τους. Τα τελευταία χρόνια όµως η ευρεία διάδοση του διαδικτύου αλλά και η ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η XML (Extensible Markup Language) έχει αλλάξει σηµαντικά τα δεδοµένα. Σήµερα, η XML αποτελεί το κυρίαρχο πρότυπο για την µοντελοποίηση και ανταλλαγή δεδοµένων στο διαδίκτυο και σίγουρα το χρησιµότερο εργαλείο στην προσπάθεια διασύνδεσης ετερογενών πληροφοριακών συστηµάτων και επιχειρηµατικών εφαρµογών. Παρόλα αυτά το EDI έχει ήδη συγκεντρώσει αρκετή εµπειρία στο χώρο των επιχειρηµατικών διαδικασιών ενώ αρκετές εταιρίες έχουν ήδη µεγάλες επενδύσεις σε παρόµοιες υποδοµές τις οποίες δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τόσο εύκολα. Το αποτέλεσµα είναι οι τεχνολογίες αυτές παρόλο που έχουν ήδη αποδείξει τις δυνατότητες τους και τα πλεονεκτήµατα που µπορούν να προσφέρουν στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν εντούτοις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµα σε µεγάλο βαθµό από τις επιχειρήσεις. Στην τελευταία eeurope+ αναφορά (eeurope+ Benchmarking Report) σηµειώνεται ότι το ποσοστό των υπαρχόντων εφαρµογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων που είναι διασυνδεδεµένα µέσω του διαδικτύου δεν ξεπερνά το 9 % στις χώρες τις Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά χαµηλότερο από το 26% που αποτελεί το µέσο όρο της Ευρώπης των 15. Θα πρέπει µάλιστα να σηµειωθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα χαµηλότερο σε όσον αφορά µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις (VSEs και SMEs). Σχήµα 2 : eeurope+ Benchmarking Report Πιο συγκεκριµένα, σήµερα στην πλειονότητα των καινούριων Κρατών-µελών οι συναλλαγές µίας µικρής ή µικροµεσαίας επιχείρησης (οι οποίες µπορεί να φτάσουν µέχρι και τις 100 ηµερησίων) διενεργούνται µε «χειρονακτικό» τρόπο δηλαδή η πληροφορία τυπώνεται από τις υπάρχουσες εφαρµογές διαχείρισης (πχ

4 συστήµατα εµπορολογιστικής διαχείρισης), αποστέλλεται σε µία επιχείρηση, τράπεζα ή δηµόσιο φορέα όπου και επανεισάγεται (κυρίως µε πληκτρολόγηση των δεδοµένων) στα συστήµατα του παραλήπτη. Τα µειονεκτήµατα µίας τέτοιας δια-επιχειρησιακής (B2B) συναλλαγής είναι κάτι παραπάνω από προφανή, Απαιτείται ιδιαίτερα σηµαντική για την εισαγωγή (data entry) της πληροφορίας στα διάφορα συστήµατα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους δηµόσιους φορείς αλλά και τους διαµεσολαβητές (intermediaries) όπως οι τράπεζες. Συγκεκριµένα µία τυπική µικροµεσαία επιχείρηση χοντρικά χρειάζονται εκατοντάδες ανθρωποηµέρες το χρόνο µόνο για το τύπωµα, την αποστολή, την παραλαβή και την εισαγωγή των απαραίτητων δεδοµένων που προβλέπουν οι διάφορες συναλλαγές. Η ακρίβεια των ανταλλασσόµενων πληροφορικών τίθεται πολλές φορές υπό αµφισβήτηση εξαιτίας λαθών, παραλήψεων ή ακόµα και κακής ποιότητας των εγγράφων. Εξαιτίας µάλιστα των συγκεκριµένων ο χρόνος ολοκλήρωσης των συναλλαγών εξαιτίας των διορθώσεων ή διευκρινήσεων που απαιτούνται επιµηκύνεται σηµαντικά επιφέρονται επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις. Η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των επιχειρησιακών συστηµάτων και εφαρµογών γίνεται πρακτικά αδύνατη µίας και απαιτεί ένα σύνολο συγκεκριµένων συνδέσεων και παραµετροποιήσεων µόνο και µόνο για να συνδεθούν ελάχιστες εφαρµογές µεταξύ τους έχοντας παράλληλα και εξαιρετικά υψηλό κόστος. Λύση στα παραπάνω προβλήµατα µπορεί να αποτελέσει η αποτελεσµατική διασύνδεση και ενοποίηση των ήδη υπαρχόντων πληροφοριακών συστηµάτων των επιχειρήσεων, ως ένα καίριο στοιχείο το οποίο µπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά την πραγµατοποίηση καθηµερινών δια-επιχειρησιακών συναλλαγών µε την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια και παράλληλα σε συνθήκες µέγιστης ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας. Το πλαίσιο που θα επιτρέψει την υλοποίηση ενός τέτοιου σηµαντικού βήµατος στο πεδίο της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων σε επίπεδο νοµικού πλαισίου, πρότυπων επιχειρησιακών διαδικασιών, XML σχηµάτων δεδοµένων και υποστηρικτικών υποδοµών είναι πρακτικά ανύπαρκτο όχι µόνο στα νέα Κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις περισσότερες χώρες µέλη. Ειδικότερα, µία αναφορά της PriceWaterhouseCoopers για την ηλεκτρονική ανταλλαγή τιµολογίων στον Ευρωπαϊκό χώρο καταδεικνύει ότι το νοµοθετικό πλαίσιο δεν είναι ικανό να υποστηρίξει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιµολογίων (πόσο µάλλον άλλων εγγράφων) ακόµα και στις πιο αναπτυγµένες χώρες της Ένωσης. Περαιτέρω προτυποποίηση µάλιστα η οποία να αφορά την διασύνδεση των συστηµάτων για την ανταλλαγή ειδικών εγγράφων µε τράπεζες, λογιστές και δηµόσιες υπηρεσίες είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Legal & Regulatory Status Standardisation A2A e-invoicing Applications Rating (1-5) Germany Primitive, not for exports Primitive No 2 Sweden Substantial Primitive, no real standards Finland Substantial Primitive, no real standards Initial 3 Initial 3 Denmark Primitive, not for exports Primitive No 2 UK Substantial, strict Initial, a few standards Evolving 4 Greece NO None Practically None < 1 Portugal NO None Practically None < 1 Σχήµα 3 : Νοµοθετικό Πλαίσιο για την ανταλλαγή Ηλεκτρονικών Τιµολογίων σε χώρες Κράτη-µέλη (Source: «EU VAT legislation on electronic invoicing & electronic storage of invoices», PriceWaterhouseCoopers Survey, 2002)

5 Όπως φαίνεται λοιπόν, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και νέων Κρατών-µελών µένουν να γίνουν πολλά, για την ολοκλήρωση συστηµάτων και διαδικασιών που να επιτρέπουν την αυτόµατη επικοινωνία µεταξύ εφαρµογών για τη διενέργεια δοσοληψιών µέσω του διαδικτύου, πέραν των καθαρά τεχνολογικών παραδοτέων και προδιαγραφών. Ποια είναι όµως τα συστατικά στοιχεία µιας εφικτής αλλά και λειτουργικής λύσης ; 3. ιαπιστώσεις και Κατευθύνσεις για ένα πλαίσιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Συνολικά λοιπόν από τη µέχρι τώρα ανάλυση µπορούν να επισηµανθούν τα παρακάτω σηµεία: Η διεξαγωγή αυτοµατοποιηµένων ηλεκτρονικών συναλλαγών µπορεί να προσφέρει τεράστια οφέλη στις επιχειρήσεις από πλευράς κόστους, αποτελεσµατικότητας, µείωσης χρόνου, αποφυγή σφαλµάτων κλπ. Μία τέτοια προοπτική για να ευοδωθεί πλήρως προϋποθέτει την διαλειτουργικότητα και ενοποίηση (Α2Α integration) των ήδη υπαρχόντων εφαρµογών λογισµικού και διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων των επιχειρήσεων. Ο επανασχεδιασµός όµως αυτών των συστηµάτων, πολλά από τα οποία αποτελούν πλέον «απαρχαιωµένα συστήµατα» (legacy systems), απαιτεί τεράστια προσπάθεια και κόστος γεγονός που τον καθιστά απαγορευτικό µε αποτέλεσµα να απαιτείται µία νέα προσέγγιση η οποία θα βασίζεται σε καινούριες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Το πλαίσιο που θα υποστηρίξει την ενοποίηση των συστηµάτων σε επίπεδο πρότυπων επιχειρηµατικών διαδικασιών (business processes) και µοντελοποίησης δεδοµένων (data modeling) είναι σε στάδιο ανάπτυξης και περιλαµβάνει τεχνολογίες και πρότυπα τα οποία µπορεί να είναι τεκµηριωµένα ως προς τις δυνατότητες τους αλλά όχι ακόµα ως προς την αποτελεσµατική τους εφαρµογή στην πράξη, ενώ παράλληλα έχουν σχετικά µικρή διάδοση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς στις νέες χώρες Κράτη-µέλη. Το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα περιχαρακώνει και θα νοµιµοποιεί την διεξαγωγή αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι πρακτικά ανύπαρκτο τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις σχετικά λιγότερο αναπτυγµένα νέα Κράτη-µέλη. Μία λύση (ή περιβάλλον) για να υποστηρίξει αποτελεσµατικά την διεξαγωγή αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών θα πρέπει να ενσωµατώνει και να ενοποιεί συστήµατα επιχειρήσεων, κρατικών φορέων και ενδιάµεσων (κυρίως Τραπεζών). Μία τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα σύνολο εύκολα υλοποιήσιµων υποδοµών, µε χαµηλό κόστος οι οποίες δεν θα προϋποθέτουν σηµαντική αλλαγή σε επίπεδο επιχειρηµατικών διαδικασιών από τις επιχειρήσεις. Μία οποιαδήποτε λύση λοιπόν, προκειµένου να υποστηρίζει αποτελεσµατικά ηλεκτρονικές συναλλαγές θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις και να ενσωµατώνει γνώσεις και χαρακτηριστικά από ένα αριθµό επιστηµονικών πεδίων προκειµένου να µπορεί να αντιµετωπίζει τα διάφορα ζητήµατα. Συγκεκριµένα, ένα πλαίσιο/περιβάλλον υποβοήθησης και υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να πραγµατεύεται θέµατα που αφορούν µοντελοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασιών και δεδοµένων, νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τις συναλλαγές στις διάφορες χώρες Κράτη-µέλη, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα συστηµάτων και εφαρµογών, χαµηλό κόστος και ευκολία στην υλοποίηση µέσα από την υιοθέτηση ευρέως διαδεδοµένων προτύπων και τεχνολογιών open source (XML, Web Services κλπ). Στην συνέχεια παρουσιάζεται ένας αναλυτικός πίνακας των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να ενσωµατώνει ένα τέτοιο περιβάλλον σε κάθε επιστηµονικό πεδίο. Περιοχή Νοµοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Χαρακτηριστικά Την συστηµατική ανάλυση και αποτύπωση της κατάστασης και των βραχυπρόθεσµων εξελίξεων στον τοµέα του νοµικού πλαισίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στα νέα Κράτη-µέλη.

6 Περιοχή Μοντελοποίηση Επιχειρηµατικών ιαδικασιών Μοντελοποίηση εδοµένων και Επιχειρηµατικών Πληροφοριών ιασύνδεση και ιαλειτουργικότητα των Επιχειρησιακών Συστηµάτων και Εφαρµογών Χαρακτηριστικά Η αναγνώριση και ο προσδιορισµός ελλείψεων και αποτρεπτικών παραγόντων στο υπάρχον νοµικό πλαίσιο όσον αφορά την διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η σύσταση ενός δοµηµένου µοντέλου που θα απεικονίζει την κατάσταση του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο το φάσµα των δυνατών συναλλαγών (επιχείρηση µε επιχείρηση, επιχείρηση µε κράτος και επιχείρηση µε ενδιάµεσο) και παράλληλα θα παρέχει απαντήσεις ως προς το σύνολο των συναλλαγών που είναι εφικτό να γίνουν τόσο στα όρια µίας χώρας όσο και διακρατικά. Ο προσδιορισµός ενός συνόλου πρότυπων διαδικασιών που θα αντικατοπτρίζουν τις ακολουθούµενες διαδικασίες µίας «τυπικής» Ευρωπαϊκής µικροµεσαίας επιχείρησης σε όλο το φάσµα των συναλλαγών της. Ο επαναπροσδιορισµός συγκεκριµένων διαδικασιών ή τµηµάτων διαδικασιών που ακολουθούνται στα πλαίσια συγκεκριµένων συναλλαγών από την οπτική της ηλεκτρονικής διεξαγωγής ώστε να τονιστούν γνωρίσµατα όπως η διαλειτουργικότητα, ή οµοιογένεια στην διεξαγωγή κλπ. Η χρήση state-of-the-art µεθοδολογιών και εργαλείων για την δηµιουργία σηµασιολογικών µοντέλων (semantic models) όλων των παραπάνω. Η δηµιουργία ενός πρότυπου συνόλου από σηµασιολογικά µοντέλα (semantic models) δεδοµένων και πληροφοριών που θα απεικονίζουν τα δεδοµένα που απαιτούνται για την διεξαγωγή των πιο συνηθισµένων συναλλαγών ή κατηγοριών συναλλαγών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δηµιουργία συγκεκριµένων XML σχηµάτων δεδοµένων τα οποία θα βασίζονται σε ευρέως διαδεδοµένα στάνταρ όπως ebxml, xcbl, UN/CEFACT, RosettaNet κλπ. Μία καινούρια προσέγγιση στην διασύνδεση των επιχειρησιακών συστηµάτων και εφαρµογών µέσα από την χρήση open source τεχνολογιών οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσµα χαµηλού κόστους υποδοµές. Συγκεκριµένα και αυστηρά πρότυπα ασφάλειας (ταυτοποίηση, ηλεκτρονική υπογραφή, κωδικοποίηση, διαθεσιµότητα, κλπ) τα οποία πρέπει να διέπουν την αυτοµατοποιηµένη ηλεκτρονική διακίνηση «εγγράφων» που αφορούν τις διάφορες κατηγορίες συναλλαγών (κυρίως µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων φορέων αλλά και µεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών). Σχήµα 4 : Χαρακτηριστικά ενός Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 4. Μία ερευνητική προσπάθεια µε τη χρήση τεχνικών Ο κύριος στόχος του προτεινόµενου έργου GENESIS: Enterprise Application Interoperability via Internet- Integration for SMEs, Governmental Organisations and Intermediaries in the New European Union η έρευνα, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρµογή των απαραίτητων µεθοδολογιών, υποδοµών και διατάξεων που θα επιτρέψουν στην τυπική, συνήθως µικρή και µικροµεσαία, Ευρωπαιϊκή επιχείρηση να διενεργήσει το σύνολο των συναλλαγών της µέσω του διαδικτύου και ειδικότερα µέσα από τη διασύνδεση των υπαρχόντων εφαρµογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων µε τα αντίστοιχα συστήµατα άλλων επιχειρήσεων, τραπεζών και υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα σε σχέση µε το υπάρχον νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα νέα Κράτη-µέλη. Στην συνέχεια παρουσιάζεται σχηµατικά το εύρος του έργου GENESIS ως ένα περιβάλλον το οποίο καλείται να υποστηρίξει όλες τις κατηγορίες επιχειρησιακών συναλλαγών (B2B, B2G, B2I) αλλά και όλες τις σχετικές µε αυτές εσωτερικές λειτουργίες µίας επιχείρησης (διαδικασίες, δεδοµένα και συστήµατα).

7 Business to Business Business to Intermediaries (banks, etc) Government to Business Supportive Companies (CPA s. etc) Systems Level: Technical Specifications and SoA-driven Infrastructure Information Level: Metadata and Data Definitions (Ontologies, XML Schemas and Relevant Standardisation) Process Level: Enterprise and Business Process Modelling, Process Redesign and Matching Model Driven Architectures (MDA) Approach Σχήµα 5 : Εύρος του έργου GENESIS και επιστηµονική προσέγγιση Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήµα το έργο GENESIS θα επικεντρωθεί στο να υποστηρίζει τις παρακάτω κατηγορίες συναλλαγών µέσα από την διασύνδεση υπαρχόντων συστηµάτων: Επιχείρηση µε Επιχείρηση (Business to Business/ Β2B), όπως παραγγελίες πληρωµές, ανταλλαγές τιµολογίων, προµήθειες κλπ.. Επιχείρηση µε Κρατικό Φορέα (Business to Government/ B2G), όπως συναλλαγές που αφορούν ανταλλαγή πληροφοριών, δήλωση και πληρωµή ΦΠΑ (VAT declaration and payment), δήλωση φόρου εισοδήµατος, INTRASTAT κλπ. Επιχείρηση µε Ενδιάµεσο (Business to Intermediaries/ B2I), όπως συναλλαγές µε Τράπεζες (ερωτήσεις υπολοίπου, µεταφορές κεφαλαίων, πληρωµές κλπ). Άλλες υποστηρικτικές συναλλαγές, όπως ανταλλαγή οικονοµικών καταστάσεων και δεδοµένων µε λογιστές κλπ.. Οι παραπάνω τέσσερις κατηγορίες συναλλαγών θα µετατοπιστούν από το πεδίο της χειρόγραφης συµπλήρωσης πεδίων και εγγράφων σε ένα περιβάλλον αυτοµατοποιηµένης ανταλλαγής εγγράφων και δεδοµένων µέσα από µία Model-Driven Architectures (MDA) προσέγγιση η οποία συνίσταται σε τρία επίπεδα: Το επίπεδο των διαδικασιών (process level), όπου οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε χώρα/επιχειρηµατικό τοµέα θα αναλυθούν και θα χαρτογραφηθούν µε βάση CIM (Computation Independent Models) µοντέλα. Το επίπεδο των πληροφοριών/δεδοµένων (information/data level), όπου τα διάφορα έγγραφα που ανταλλάσσονται κατά την διάρκεια των συναλλαγών θα αναλυθούν έτσι ώστε να προκύψουν µοντέλα και XML σχήµατα των εγγράφων σύµφωνα µε τα PIM (Platform Independent Models ) µοντέλα της MDA προσέγγισης. Το επίπεδο των συστηµάτων (systems level), όπου θα δηµιουργηθούν τεχνικές προδιαγραφές και πιλοτικές υποδοµές για την διασύνδεση των εφαρµογών σύµφωνα µε τα PSM (Platform Specific Models ) της MDA προσέγγισης. Οι στόχοι του έργου καθώς και οι διάφοροι επιµέρους µετρήσιµοι λειτουργικοί στόχοι είναι: Σ-1: Ανάλυση του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου σε συγκεκριµένες χώρες Κράτη-µέλη (ή και τις υποψήφιες υπό ένταξη χώρες). Λειτουργικός Στόχος Σ-1.1: Ανάλυση του Ευρωπαϊκού νοµικού και κανονιστικού πλαισίου στο

8 ηλεκτρονικό επιχειρείν µε έµφαση στα νέα Κράτη-µέλη και τις νέες υπό ένταξη χώρες. Λειτουργικός Στόχος Σ-1.2: Συγκριτική ανάλυση των ευρηµάτων της παραπάνω ανάλυσης έτσι ώστε να προσδιοριστούν ελλείψεις, εµπόδια, αδυναµίες και λοιποί παράγοντες που είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήµατα στην διεξαγωγή αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών τόσο εσωτερικά σε µία χώρα όσο και σε διακρατικό επίπεδο. Σ-2: Μοντελοποίηση του συνόλου των επιχειρηµατικών διαδικασιών που εκτελεί µία τυπική µικροµεσαία Ευρωπαϊκή επιχείρηση κατά την διεξαγωγή συναλλαγών των παραπάνω τεσσάρων κατηγοριών µε ιδιαίτερη έµφαση στις διαφορές µεταξύ των διαφόρων χωρών. Λειτουργικός Στόχος Σ-2.1: Μελέτη του υπάρχοντος υπόβαθρού επιστηµονικής γνώσης (state-of-theart review) στο πεδίο της µοντελοποίησης των επιχειρηµατικών συναλλαγών προκειµένου να καθοριστεί η βέλτιστη µεθοδολογία και τα συνοδευτικά εργαλεία για την µοντελοποίηση των διαδικασιών. Λειτουργικός Στόχος Σ-2.2: ηµιουργία των διαφόρων επιχειρηµατικών µοντέλων. Σ-3: Μελέτη του υπάρχοντος υπόβαθρου επιστηµονικής γνώσης (state-of-the-art review) στον τοµέα της διαλειτουργικότητας συστηµάτων και διαδικασιών (Enterprise Application Interoperability/EAIo, Business Process Interoperability/BPIo), µοντελοποίηση δεδοµένων και αρχιτεκτονικές υπηρεσιών (Service Oriented Architectures).ncryption, security, process prototyping. Λειτουργικός Στόχος Σ-3.1: Μελέτη του υπάρχοντος υπόβαθρου επιστηµονικής γνώσης σε όλα τα σχετιζόµενα επιστηµονικά πεδία του έργου. Σ-4: Ανάλυση, σχεδιασµός και υλοποίηση των απαραίτητων πρωτοκόλλων επικοινωνία και ασφάλειας, σχηµάτων δεδοµένων, κατάλληλων κεντρικών υποδοµών και κατανεµηµένων διατάξεων για την διασύνδεση των συστηµάτων (GENESIS Server και Clients) µε βάση ευρέως διαδεδοµένα πρότυπα και τεχνολογίες open source και σε συµφωνία πάντα µε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο. Λειτουργικός Στόχος Σ-4.1: Ορισµός, µοντελοποίηση και ανάπτυξη των σχετικών υποδοµών. Σ-5: Σχεδιασµός, προετοιµασία και υλοποίηση όλων των απαραίτητων σταδίων ελέγχων για την αποσφαλµάτωση των υποδοµών που θα αναπτυχθούν. Λειτουργικός Στόχος Σ-5.1: Ορισµός ενός πλάνου ελέγχων (test plan) για όλες τις βασικές υποδοµές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου. Λειτουργικός Στόχος Σ-5.2: ηµιουργία αναλυτικών περιπτώσεων ελέγχων (test cases) για την κάλυψη όλων των πιθανών περιπτώσεων. Λειτουργικός Στόχος Σ-5.3 ιεξαγωγή των ελέγχων και πιστοποίηση της σωστής υλοποίησης του συστήµατος. Σ-6: Πιλοτική λειτουργία σε πραγµατικές συνθήκες όλων των υποδοµών που θα αναπτυχθούν σε επιχειρήσεις-χρήστες και λοιπούς φορείς. Λειτουργικός Στόχος Σ-6.1: Σχεδιασµός της πιλοτικής λειτουργία και προετοιµασία όλων των απαραίτητων υποδοµών. Λειτουργικός Στόχος Σ-5.2: ηµιουργία της µεθοδολογίας αξιολόγησης. Λειτουργικός Στόχος Σ-5.3 Πιλοτική λειτουργία, συλλογή δεδοµένων και αξιολόγηση του συστήµατος. Σ-7: ηµιουργία πλάνου αξιοποίησης (exploitation plan) των αποτελεσµάτων του έργου. Λειτουργικός Στόχος Σ-7.1: Σχεδιασµός και υλοποίηση δραστηριοτήτων αξιοποίησης από τα µέλη του κονσόρτσιουµ.

9 Σ-8: ηµιουργία συγκεκριµένου πλάνου για την διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου προς της επιστηµονική και βιοµηχανική κοινότητα καθώς και του µελλοντικούς χρήστες του συστήµατος όπως επιχειρήσεις, κρατικοί φορείς τράπεζες κλπ. Λειτουργικός Στόχος Σ-8.1: Περιοδικός σχεδιασµός και υλοποίηση δραστηριοτήτων διάχυσης των αποτελεσµάτων του έργου. Στην συνέχεια παρουσιάζονται σχηµατικά µε βάση τους στόχους που αναλύθηκαν παραπάνω τα διάφορα αποτελέσµατα του έργου σε σχέση µε υπάρχουσες τεχνολογίες, πρότυπα και πρωτόκολλα. Enterprise & Business Processes Legal and Statutory Framework Research Deliverables Ontologies & Data Representation Models Specific Communication Protocols Wflow, Encryption Signing, Security XML Standards for B2B B2G B2I Standards for Web Services Interaction Standards for Security, Non-Functional Aspects Frameworks and Standards Server & Client Infrastructure Standards for SoA, & Enterprise Systems Σχήµα 6 : Παραδοτέα του έργου GENESIS Εν συνεχεία παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος και αναλύονται τα επιµέρους βασικά υποσυστήµατα του (Server και Clients) του έργου.

10 Company A (SME) Enterprise Application (ERP/SCM) GENESIS Client XML documents Internet GENESIS Server Registry & Repository Store-and-Forward Web front-end Company B (SME) GENESIS Client XML documents Simple HTTP BANK BackOffice System GENESIS Client Company C (VSE) Web browser TAX AUTHORITY BackOffice System GENESIS Client Σχήµα 7 : Αρχιτεκτονική του Συστήµατος GENESIS Server: Πρόκειται για την καρδιά του συστήµατος και αποτελείται από τρία βασικά υποσυστήµατα, κάθε ένα από τα οποία είναι αφιερωµένο σε µια από τις κύριες λειτουργίες που έχει να διεκπεραιώσει ο Server. Οι λειτουργίες αυτές είναι: Registry: Μηχανισµός δήλωσης (Registry) και ασφαλούς αποθήκευσης (Repository) των σχηµάτων δεδοµένων και των διάφορων εγγράφων (π.χ. τιµολόγια), που αφορούν κάθε µία από τις επιχειρηµατικές διαδικασίες (business processes), τις οποίες γνωρίζει ο Server. Επιπλέον, διαχειρίζεται τις πληροφορίες σχετικά µε τους χρήστες του συστήµατος και τις επιχειρηµατικές διαδικασίες, στις οποίες είναι σε θέση να λάβει µέρος κάθε χρήστης. Το Registry επικοινωνεί µε τον έξω κόσµο µέσω σειράς από services που δηµοσιοποιεί, ενώ εσωτερικά κάνει χρήση σχεσιακής βάσης πληροφοριών για την ασφαλή αποθήκευση των δεδοµένων του συστήµατος. Store-and-forward: Μόλις δυο (ή περισσότεροι) επιχειρηµατικοί εταίροι πληροφορηθούν την ύπαρξη ο ένας του άλλου και διαπιστώσουν ότι υπάρχει περιθώριο αυτοµατοποιηµένης συνεργασίας η µετέπειτα επικοινωνία και ανταλλαγή εγγράφων διεξάγεται κατά τρόπο store-and-forward, ο οποίος θα προσφέρει λειτουργικότητα mailbox για κάθε χρήστη του συστήµατος. Με τον µηχανισµό αυτό θα επικοινωνούν οι Clients προκειµένου να στείλουν/παραλάβουν έγγραφα. Fat Client: Πρόκειται για τον πληρέστερο τρόπο µε τον οποίο µπορεί µια ΜΜΕ να κάνει χρήση των υπηρεσιών του συστήµατος. Μία επιχείρηση η οποία διαθέτει κάποια εφαρµογή εµπορικής διαχείρισης και τον συγκεκριµένο Client είναι σε θέση να επικοινωνήσει απρόσκοπτα µε τον Server και να κάνει χρήση όλων των προσφερόµενων υπηρεσιών. Thin Client: Σε περίπτωση που η εφαρµογή εµπορικής διαχείρισης της επιχείρησης δεν θα είναι σε θέση να ανταλλάξει δεδοµένα µε τον Server Η επιχείρηση θα είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τις ίδιες λειτουργίες µε την περίπτωση του Fat Client µε τη διαφορά πως κάποιος χρήστης θα πρέπει να παρεµβαίνει χειροκίνητα να µεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες από/προς την εµπορική εφαρµογή. Το έργο υλοποιείται, µε χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης 30 µηνών από ένα 15µελές κονσόρτσιουµ από 11 διαφορετικές χώρες το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

11 Συµµετέχων Singular Software SA (Coordinator) National Technical University of Athens Gruppo Formula SPA Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret AS SAP AG BEELC Polska Sp. zo.o BOC Information Systems GmbH Business Application Software Developers Association Kauno Technologijos Universitetas University of Cyprus Singular Czech SRO Ascont International S.R.L. Boutas Mobilya Sanayi ve Ticaret A.S. General Secretariat of Information Systems Greek Ministry of Economy and Finance Rafako SA Boiler Engineering Company Χώρα Ελλάδα Ελλάδα Ιταλία Τουρκία Γερµανία Πολωνία Αυστρία Ηνωµένο Βασίλειο Λιθουανία Κύπρος Τσεχία Ρουµανία Τουρκία Ελλάδα Πολωνία Σχήµα 8 : Κύριοι συµµετέχοντες του έργου GENESIS 5. Συµπεράσµατα Η ουσιαστική πρόοδος προς την αυτοµατοποίηση των δοσοληψιών µεταξύ επιχειρήσεων και φορέων, η οποία θα συνεισφέρει δραστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, αναµένεται τα αµέσως επόµενα χρόνια να λάβει σηµαντικές διαστάσεις στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο εξαιτίας της ευρύτερης διάδοσης της χρήσης του διαδικτύου όσο και µέσα από την ανάπτυξη και τεκµηρίωση τεχνολογιών και προτύπων τα οποία θα συµβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθεί αυτή η πρόοδος είναι τόσο ο τεχνολογικός (όπου δεκάδες υποψήφια πρότυπα, διατάξεις και υποδοµές έχουν ήδη εµφανιστεί) αλλά και ο θεσµικός/κανονιστικός (όπου πρέπει σαφώς να επιταχυνθεί ο ρυθµός προόδου µέσα από το πρίσµα µίας δυνητικά ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών συναλλαγών στον Ευρωπαϊκό χώρο η οποία θα πρέπει πλέον να διέπεται από ένα συµπαγές νοµικό πλαίσιο). Το έργο GENESIS, το οποίο αποτελεί συνεργασία πολλών φορέων και διεθνών επιχειρήσεων και οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένου και του ηµόσιου Τοµέα, αποτελεί µία προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση έχοντας ως στόχο την δηµιουργία αξιόπιστων, λογικού κόστους και υψηλής απόδοσης λύσεων για την Μικροµεσαία Επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορές 1. The ATHENA project, 2. The INTEROP project 3. The IDEAS project, 4. The ONTOGOV project, 5. The GENESIS project, 6. The TOVE project, 7. The ebusiness Lex legal portal, 8. The e-business initiative,

12 9. The European e-business policies portal, 10. The e-europestandards website, 11. The UN/CEFACT website, 12. The OASIS consortium, 13. The Object Management Group, 14. The Open Applications Group consortium, 15. The BASDA org, 16. The RosettaNet consortium, 17. The ebxml consortium, 18. The xcbl consortium, 19. The Cover Pages org, 20. The XML org, 21. The Ontolingua Server, 22. The Ontosaurus Server, 23. The Cyc Server, 24. The BizTalk Framework, 25. The Web Services org, 26. The Web Services Developer Center, 27. The Java Technology and Web Services, Σχετικές ηµοσιεύσεις 1. Y. Charalabidis, D. Spinelis: Application Interconnection and execution of Business to Business Transactions over Internet, 20th European Conference on Operational Research, Association of European Operational Research Societies (EURO XX), Rhodes, 4-7 July Y. Charalabidis, S. Pantelopoulos, Y. Koussos: Enabling Interoperability of Transactional Enterprise Applications, Workshop on Interoperability of Enterprise Systems, 18th European Conference on Object- Oriented Programming (ECOOP), Oslo, June Y. Charalabidis, S. Pantelopoulos: Enhancing Application Interoperability and Enabling B2B Transactions over the Internet for Small and Medium Enterprises : The PRAXIS Project, Workshop on Enterprise Modelling and Ontologies for Interoperability, 16th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAISE), Riga, June 7-11, Y. Charalabidis, V. Karakoidas, S. Theotokis, D. Spinelis: Enabling B2B Transactions over the Internet through Application Interconnection: The PRAXIS Project, e-challenges 2004 Conference, European Commission, Vienna, October Y. Charalabidis: Internet-based Application Interconnection for SME's, ORACLE World Partner Forum, Athens, December

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3: Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο Λευτέρης Κιοσές

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση μεταξύ Επιχειρήσεων: Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Παραστατικών

Διασύνδεση μεταξύ Επιχειρήσεων: Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Παραστατικών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Διασύνδεση μεταξύ Επιχειρήσεων: Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Παραστατικών Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ηλεκτρονική Ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων: Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπεύθυνος µαθήµατος: Ειασηγητής:Dr. Σκάρλας Λάµπρος Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

To e-business forum ως θεσµός διαµόρφωσης πολιτικής σε θέµατα ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

To e-business forum ως θεσµός διαµόρφωσης πολιτικής σε θέµατα ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα To e-business forum ως θεσµός διαµόρφωσης πολιτικής σε θέµατα ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Χατζάκης Ηλίας, συντονιστής e-business forum OKT 2003 O ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ε ΕΤ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ: Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EDI. Αυτόματη καταχώρηση. i-connect

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EDI. Αυτόματη καταχώρηση. i-connect ΥΠΗΡΕΣΙΑ EDI Αυτόματη καταχώρηση παραστατικών i-connect i-connect ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΟ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μήπως είστε από τις επιχειρήσεις που χάνουν σημαντικό χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ «Υποδοµή χωρικών πληροφοριών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο σύµφωνα µε την οδηγία INSPIRE» Ηµερίδα ΤΕΕ 15 Νοεµβρίου 2006 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολίτης είναι ο συνδετικός κρίκος των φορέων του Δημοσίου Τομέα, για τη λήψη σύνθετων υπηρεσιών

Ο Πολίτης είναι ο συνδετικός κρίκος των φορέων του Δημοσίου Τομέα, για τη λήψη σύνθετων υπηρεσιών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δρ. Γιάννης Χαραλαμπίδης Manager, Greek IC Διαλειτουργικότητα: Τι είναι? Δήμος Υπουργείο Περιφέρεια Νομαρχία Πολίτης Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης

ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης διατύπωση του προβλήματος μονότονα αυξητική τάση εξόδων υγείας δημοσιονομική κρίση επέλαση προϊόντων προερχόμενων απο

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναδιάρθρωση των Διαδικασιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πέτρος Καβάσαλης

Η Αναδιάρθρωση των Διαδικασιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πέτρος Καβάσαλης Η Αναδιάρθρωση των Διαδικασιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Πέτρος Καβάσαλης Greek ICT Forum 2009 Αθήνα, 05.11.2009 1 Τα θέματα της συζήτησης Online Υπηρεσίες Χρησιμοποιήσιμες «End-to-end» Ψηφιακές e-government

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Μπαλιάν Αράµ Ph.D. ιευθυντής /νση Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης & Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους Συνοψίζοντας Έρευνα έτους 2004 482 Κύρια Συμπεράσματα (1) Χρήση Ιντερνετ στο 100% των επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλη χρήση LAN, Website, Intranet. Μικρή χρήση Wireless WAN, Extranet, Videoconferencing. Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις»

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις» Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πως Προέκυψε το Δαγκωμένο Μήλο της Apple; Το χαριτωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα Αποτελέσματα της ομάδας Ιβ3 του e-business Forum Λευτέρης Κιοσές, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Κατερίνα Πραματάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Enterprise Architecture Planning (EAP)

Μεθοδολογία Enterprise Architecture Planning (EAP) Μεθοδολογία Enterprise Architecture Planning (EAP) Ευθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Περιεχόμενα Εισαγωγή Πρώτο Επίπεδο: Από πού αρχίζουμε; Δεύτερο Επίπεδο: Πού είμαστε σήμερα; Τρίτο Επίπεδο: Πού θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης υπηρεσια Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης PAPERLESS connect Paperless Connect ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Για εσάς που επιθυμείτε η ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η διαχείριση διάταξης στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η διαχείριση διάταξης στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η διαχείριση διάταξης στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Βασικές έννοιες και δραστηριότητες διαχείρισης διάταξης Παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες... 5 Πρόσθετες Ενότητες... 6 Entry... 7 Start... 8 Λογιστικές Εφαρμογές... 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες Ενότητες... 10 Entry... 11 Start... 12 Λογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πρόκειται για µια δυνατότητα που προσφέρεται σήµερα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πρόκειται για µια δυνατότητα που προσφέρεται σήµερα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φανταστείτε ότι στην εταιρεία σας, ανεξαρτήτως µεγέθους ή βιοµηχανικού κλάδου, είσαστε σε θέση να ανταλλάξετε µε τους εµπορικούς σας εταίρους, µεταφορές, τράπεζες ή εκτελωνιστές, τα συνήθη εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Oracle. Tεχνολογίες Υποδοµής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Αντώνης Ν. Λίνας Senior Sales Consultant Business Solutions Oracle Hellas

Oracle. Tεχνολογίες Υποδοµής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Αντώνης Ν. Λίνας Senior Sales Consultant Business Solutions Oracle Hellas Oracle Tεχνολογίες Υποδοµής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Αντώνης Ν. Λίνας Senior Sales Consultant Business Solutions Oracle Hellas Στην παρούσα φάση... Αποµόνωση της υπολογιστικής ισχύς Μη αποδοτική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων οµή παρουσίασης Τεχνολογική-Ιστορική Επισκόπηση Φάσεις Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Βασίλειος Βεσκούκης ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ ιδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. 2659) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Μεσογείων 56, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τηλ: , Fax:

Λ. Μεσογείων 56, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τηλ: , Fax: Λ. Μεσογείων 56, Αμπελόκηποι, 115 27 Αθήνα, info@ellak.gr, Τηλ: 210 7474271, Fax: 210 7474252 Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 456/ΔΣ Προς: Υπεύθυνο Δημόσιου Τομέα της Εταιρείας SingularLogic, κ. Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά Δρ. Οδυσσέας Ι. Πυροβολακης Πρόεδρος ΔΣ ΕΜηΠΕΕ Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά Ιδρύθηκε το 1987, ως Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας e.nfo Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας Εξασφάλιση της εξειδικευµένης λύσης business intelligence για κάθε επιχείρηση πελάτης Τράπεζα Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Open Text edocs Records Management

Open Text edocs Records Management Open Text edocs Records Management Η λύση Open Text edocs Records Management, παρέχει ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον τήρησης και παρακολούθησης του αρχείου ενός οργανισµού, πειθαρχώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστηµονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

DASH Case Study. Σκορδάκης Τάσος General Manager

DASH Case Study. Σκορδάκης Τάσος General Manager DASH Case Study Σκορδάκης Τάσος General Manager Η εταιρεία Ο όμιλος εταιριών Σκορδάκη αποτελείται από 3 εταιρίες: Σκορδάκης Α.Ε, Σκορδάκης Logistics & DASH Kuchen Spezialhaus Η εταιρία DASH δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα και Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 6/6/2003, Αθήνα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα και Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 6/6/2003, Αθήνα e-business Forum ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα και Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 6/6/2003, Αθήνα Παρόντα µέλη: έσποινα Πολέµη (Expertnet και Πανεπιστήµιο Πειραιά), Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών. Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη. Ενημέρωση σχετικά με τα τεχνολογικά πρότυπα βάσει

Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών. Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη. Ενημέρωση σχετικά με τα τεχνολογικά πρότυπα βάσει Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) στοχεύει στην: Ενημέρωση σχετικά με τις γενικές αρχές και τη στρατηγική ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων Ενημέρωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ . Η Στρατηγική Σηµασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για την Ελλάδα της Κρίσης Καθ. Γεώργιος Ι. ουκίδης, ιευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 Καθ. Γ. ουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα. Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Λευτέρης Κιοσές, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα. Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Λευτέρης Κιοσές, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα Αποτελέσματα της ομάδας Ιβ3 του e Business Forum Κατερίνα α Πραματάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, α, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Λευτέρης Κιοσές,

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα