Συστήµατα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ανάµεσα σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες και ηµόσια ιοίκηση στα νέα Κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήµατα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ανάµεσα σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες και ηµόσια ιοίκηση στα νέα Κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 Συστήµατα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ανάµεσα σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες και ηµόσια ιοίκηση στα νέα Κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Systems for Electronic Transactions between SMEs, Banks and Governmental Agencies in the new European Union ρ. Γιάννης Χαραλαµπίδης ιευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Όµιλος Singular ρ. ηµήτρης Ασκούνης Επίκ. Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γιώργος Γκιώνης Ερευνητής, Yπ. ιδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών-µελών λειτουργούν σήµερα εκατοµµύρια επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, οι οποίες συναλλάσσονται καθηµερινά µε ένα πλήθος εξωτερικών φορέων ή προσώπων, τα οποία περιλαµβάνουν υπηρεσίες του ηµόσιου Τοµέα σε κάθε χώρα, Τραπεζικά Ιδρύµατα, άλλες επιχειρήσεις σε ρόλο προµηθευτή ή πελάτη, καθώς και το τελικό αγοραστικό κοινό. Ιδιαίτερα στις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, το σύνολο σχεδόν των παραπάνω δοσοληψιών εκτελούνται σήµερα µε κλασσικό τρόπο: χειρόγραφη ή µηχανογραφική έκδοση δελτίων, αποστολή δελτίων µέσω ταχυδροµείου ή τηλεοµοιοτυπίας, επανα-εισαγωγή των στοιχείων των δελτίων στο σύστηµα του παραλήπτη, αρχειοθέτηση των χειρόγραφων ή εκτυπωµένων δελτίων, συνεχείς έλεγχοι και προσπάθειες συµφωνίας ανάµεσα στα συστήµατα των εµπλεκοµένων φορέων. Η µικρή διείσδυση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις διαεπιχειρησιακές διαδικασίες (B2B Internet) είναι εµφανές ότι δεν ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να εµπιστευτούν το νέο µέσο, ακόµη και για τις B2C δοσοληψίες τους. Στην παρούσα εργασία γίνεται µια ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των δυνατοτήτων που δίνονται για την πραγµατοποίηση αυτοµατοποιηµένων (Application to Application A2A) δοσοληψιών µέσω του διαδικτύου και προτείνονται οι βασικές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν στους άξονες του θεσµικού πλαισίου, της ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού και της στρατηγικής των επιχειρήσεων ώστε να γίνει εφικτή η εξ-ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, µε βάση και τη διεθνή εµπειρία. Επίσης, παρουσιάζονται οι κατευθύνσεις του έργου GENESIS, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του 6 ου Ερευνητικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε το συντονισµό της Singular και τη συµµετοχή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Ελληνικού Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, της SAP AG και ακόµη 10 εταίρων από χώρες µέλη της ΕΕ (Αυστρία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Πολωνία, Τσεχία) και συνδεδεµένες τρίτες χώρες (Ρουµανία, Τουρκία). 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, Θεσσαλονίκη, Νοεµβρίου 2005

2 1. Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχει παρατηρηθεί σηµαντική τεχνολογική πρόοδος στον τοµέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) τόσο σε ιεθνές όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά το γεγονός της τεχνολογικής προόδου, η διείσδυση των τεχνολογιών στο επιχειρηµατικό περιβάλλον παραµένει σχετικά περιορισµένη, ιδιαίτερα µάλιστα σε χώρες ή αγορές όπως αυτές των Νέων Κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής ένωσης όπου η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µικρές ή µικροµεσαίες. Παράλληλα, µέχρι σήµερα οι προσπάθειες ανάπτυξης και υιοθέτησης των τεχνολογιών e-business κατευθύνονται κυρίως στον τελικό καταναλωτή (λύσεις Business-to-Consumer / B2C) και σποραδικά µόνο περιλαµβάνουν την πραγµατική διασύνδεση ανάµεσα σε εφαρµογές (Application-to-Application / A2A), τοµέα που πραγµατικά θα αποτελoύσε ένα βήµα µπροστά στην ταχύτητα, ακρίβεια, ασφάλεια και τελική υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Το σύνολο των παραπάνω επιχειρήσεων συναλλάσσονται καθηµερινά ή σε τακτική βάση µε ένα πλήθος εξωτερικών φορέων ή προσώπων, τα οποία περιλαµβάνουν: i) Άλλες Επιχειρήσεις, είτε σε ρόλο προµηθευτή είτε σε ρόλο πελάτη. ii) Υπηρεσίες του ηµοσίου και ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα.. iii) Ένα σύνολο Ενδιάµεσων Φορέων όπως Τραπεζικά ιδρύµατα από όπου πραγµατοποιείται σταδιακά όλο και µεγαλύτερο µέρος πληρωµών και εισπράξεων προς επιχειρήσεις ή δηµόσιους φορείς. iv) Άλλες επιχειρήσεις ή ανεξάρτητους επαγγελµατίες σε διάφορους υποστηρικτικούς ρόλους (π.χ. λογιστές) καθώς και το τελικό αγοραστικό κοινό/καταναλωτές Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η πλειοψηφία των συναλλαγών διενεργείται µε τον «κλασσικό» τρόπο χειρόγραφη ή µηχανογραφική έκδοση δελτίων, αποστολή δελτίων µέσω ταχυδροµείου ή τηλεοµοιοτυπίας, επαναεισαγωγή των στοιχείων των δελτίων στο σύστηµα του παραλήπτη, αρχειοθέτηση των χειρόγραφων ή εκτυπωµένων δελτίων, συνεχείς έλεγχοι και προσπάθειες συµφωνίας ανάµεσα στα συστήµατα των εµπλεκοµένων φορέων, κλπ. Αυτή η µικρή διείσδυση του διαδικτύου και όλων των σχετικών τεχνολογιών του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις διαεπιχειρησιακές διαδικασίες δεν ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν το νέο µέσο, ακόµη και για τις B2C δοσοληψίες τους, ενώ ακόµη και σε περιπτώσεις που έχει εφαρµοστεί κάποιας µορφής ηλεκτρονική διασύνδεση η διασύνδεση αυτή είναι αυτοµατοποιηµένη µόνο από την πλευρά του παραλήπτη (κυρίως δηµόσιες υπηρεσίες) καθώς οι επιχειρήσεις/χρήστες είναι υποχρεωµένες να εξακολουθούν εισάγουν χειροκίνητα τα διάφορα στοιχεία σε κατάλληλες σελίδες στο διαδίκτυο. Σχήµα 1 : Κατηγορίες και Τρόποι ιεξαγωγής οσοληψιών

3 2. Παρούσα Κατάσταση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Για πάνω από 20 χρόνια το EDI (Electronic Data Interchange) έδωσε στις επιχειρήσεις την προοπτική να επιτύχουν ένα περιορισµό στην ανταλλαγή εγγράφων κατά την διεξαγωγή των συναλλαγών τους µειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος λειτουργίας και βελτιώνοντας της αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών τους µέσα από την ανταλλαγή επιχειρηµατικών πληροφοριών. Ιδανικά λοιπόν, εταιρίες (ανεξαρτήτως µεγέθους και πεδίου δραστηριοποίησης) θα µπορούσαν να διενεργούν ηλεκτρονικές συναλλαγές κατά το δοκούν (ad hoc) χωρίς ιδιαίτερη προεργασία π.χ. συµφωνία στις διαδικασίες, προετοιµασία υποδοµών κλπ. Αυτή η προοπτική βέβαια δεν ευοδώθηκε ποτέ µιας και το κόστος που απαιτούσε η ανάπτυξη EDI υποδοµών το έκανε προσιτό µόνο σε µεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες παράλληλα είχαν την δυνατότητα να επιβάλλουν συγκεκριµένα εσωτερικά πρότυπα και πρακτικές (proprietary standards) σε όλα τα εµπλεκόµενα µέλη του δικτύου τους. Τα τελευταία χρόνια όµως η ευρεία διάδοση του διαδικτύου αλλά και η ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η XML (Extensible Markup Language) έχει αλλάξει σηµαντικά τα δεδοµένα. Σήµερα, η XML αποτελεί το κυρίαρχο πρότυπο για την µοντελοποίηση και ανταλλαγή δεδοµένων στο διαδίκτυο και σίγουρα το χρησιµότερο εργαλείο στην προσπάθεια διασύνδεσης ετερογενών πληροφοριακών συστηµάτων και επιχειρηµατικών εφαρµογών. Παρόλα αυτά το EDI έχει ήδη συγκεντρώσει αρκετή εµπειρία στο χώρο των επιχειρηµατικών διαδικασιών ενώ αρκετές εταιρίες έχουν ήδη µεγάλες επενδύσεις σε παρόµοιες υποδοµές τις οποίες δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τόσο εύκολα. Το αποτέλεσµα είναι οι τεχνολογίες αυτές παρόλο που έχουν ήδη αποδείξει τις δυνατότητες τους και τα πλεονεκτήµατα που µπορούν να προσφέρουν στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν εντούτοις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµα σε µεγάλο βαθµό από τις επιχειρήσεις. Στην τελευταία eeurope+ αναφορά (eeurope+ Benchmarking Report) σηµειώνεται ότι το ποσοστό των υπαρχόντων εφαρµογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων που είναι διασυνδεδεµένα µέσω του διαδικτύου δεν ξεπερνά το 9 % στις χώρες τις Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά χαµηλότερο από το 26% που αποτελεί το µέσο όρο της Ευρώπης των 15. Θα πρέπει µάλιστα να σηµειωθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα χαµηλότερο σε όσον αφορά µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις (VSEs και SMEs). Σχήµα 2 : eeurope+ Benchmarking Report Πιο συγκεκριµένα, σήµερα στην πλειονότητα των καινούριων Κρατών-µελών οι συναλλαγές µίας µικρής ή µικροµεσαίας επιχείρησης (οι οποίες µπορεί να φτάσουν µέχρι και τις 100 ηµερησίων) διενεργούνται µε «χειρονακτικό» τρόπο δηλαδή η πληροφορία τυπώνεται από τις υπάρχουσες εφαρµογές διαχείρισης (πχ

4 συστήµατα εµπορολογιστικής διαχείρισης), αποστέλλεται σε µία επιχείρηση, τράπεζα ή δηµόσιο φορέα όπου και επανεισάγεται (κυρίως µε πληκτρολόγηση των δεδοµένων) στα συστήµατα του παραλήπτη. Τα µειονεκτήµατα µίας τέτοιας δια-επιχειρησιακής (B2B) συναλλαγής είναι κάτι παραπάνω από προφανή, Απαιτείται ιδιαίτερα σηµαντική για την εισαγωγή (data entry) της πληροφορίας στα διάφορα συστήµατα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους δηµόσιους φορείς αλλά και τους διαµεσολαβητές (intermediaries) όπως οι τράπεζες. Συγκεκριµένα µία τυπική µικροµεσαία επιχείρηση χοντρικά χρειάζονται εκατοντάδες ανθρωποηµέρες το χρόνο µόνο για το τύπωµα, την αποστολή, την παραλαβή και την εισαγωγή των απαραίτητων δεδοµένων που προβλέπουν οι διάφορες συναλλαγές. Η ακρίβεια των ανταλλασσόµενων πληροφορικών τίθεται πολλές φορές υπό αµφισβήτηση εξαιτίας λαθών, παραλήψεων ή ακόµα και κακής ποιότητας των εγγράφων. Εξαιτίας µάλιστα των συγκεκριµένων ο χρόνος ολοκλήρωσης των συναλλαγών εξαιτίας των διορθώσεων ή διευκρινήσεων που απαιτούνται επιµηκύνεται σηµαντικά επιφέρονται επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις. Η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των επιχειρησιακών συστηµάτων και εφαρµογών γίνεται πρακτικά αδύνατη µίας και απαιτεί ένα σύνολο συγκεκριµένων συνδέσεων και παραµετροποιήσεων µόνο και µόνο για να συνδεθούν ελάχιστες εφαρµογές µεταξύ τους έχοντας παράλληλα και εξαιρετικά υψηλό κόστος. Λύση στα παραπάνω προβλήµατα µπορεί να αποτελέσει η αποτελεσµατική διασύνδεση και ενοποίηση των ήδη υπαρχόντων πληροφοριακών συστηµάτων των επιχειρήσεων, ως ένα καίριο στοιχείο το οποίο µπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά την πραγµατοποίηση καθηµερινών δια-επιχειρησιακών συναλλαγών µε την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια και παράλληλα σε συνθήκες µέγιστης ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας. Το πλαίσιο που θα επιτρέψει την υλοποίηση ενός τέτοιου σηµαντικού βήµατος στο πεδίο της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων σε επίπεδο νοµικού πλαισίου, πρότυπων επιχειρησιακών διαδικασιών, XML σχηµάτων δεδοµένων και υποστηρικτικών υποδοµών είναι πρακτικά ανύπαρκτο όχι µόνο στα νέα Κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις περισσότερες χώρες µέλη. Ειδικότερα, µία αναφορά της PriceWaterhouseCoopers για την ηλεκτρονική ανταλλαγή τιµολογίων στον Ευρωπαϊκό χώρο καταδεικνύει ότι το νοµοθετικό πλαίσιο δεν είναι ικανό να υποστηρίξει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιµολογίων (πόσο µάλλον άλλων εγγράφων) ακόµα και στις πιο αναπτυγµένες χώρες της Ένωσης. Περαιτέρω προτυποποίηση µάλιστα η οποία να αφορά την διασύνδεση των συστηµάτων για την ανταλλαγή ειδικών εγγράφων µε τράπεζες, λογιστές και δηµόσιες υπηρεσίες είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Legal & Regulatory Status Standardisation A2A e-invoicing Applications Rating (1-5) Germany Primitive, not for exports Primitive No 2 Sweden Substantial Primitive, no real standards Finland Substantial Primitive, no real standards Initial 3 Initial 3 Denmark Primitive, not for exports Primitive No 2 UK Substantial, strict Initial, a few standards Evolving 4 Greece NO None Practically None < 1 Portugal NO None Practically None < 1 Σχήµα 3 : Νοµοθετικό Πλαίσιο για την ανταλλαγή Ηλεκτρονικών Τιµολογίων σε χώρες Κράτη-µέλη (Source: «EU VAT legislation on electronic invoicing & electronic storage of invoices», PriceWaterhouseCoopers Survey, 2002)

5 Όπως φαίνεται λοιπόν, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και νέων Κρατών-µελών µένουν να γίνουν πολλά, για την ολοκλήρωση συστηµάτων και διαδικασιών που να επιτρέπουν την αυτόµατη επικοινωνία µεταξύ εφαρµογών για τη διενέργεια δοσοληψιών µέσω του διαδικτύου, πέραν των καθαρά τεχνολογικών παραδοτέων και προδιαγραφών. Ποια είναι όµως τα συστατικά στοιχεία µιας εφικτής αλλά και λειτουργικής λύσης ; 3. ιαπιστώσεις και Κατευθύνσεις για ένα πλαίσιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Συνολικά λοιπόν από τη µέχρι τώρα ανάλυση µπορούν να επισηµανθούν τα παρακάτω σηµεία: Η διεξαγωγή αυτοµατοποιηµένων ηλεκτρονικών συναλλαγών µπορεί να προσφέρει τεράστια οφέλη στις επιχειρήσεις από πλευράς κόστους, αποτελεσµατικότητας, µείωσης χρόνου, αποφυγή σφαλµάτων κλπ. Μία τέτοια προοπτική για να ευοδωθεί πλήρως προϋποθέτει την διαλειτουργικότητα και ενοποίηση (Α2Α integration) των ήδη υπαρχόντων εφαρµογών λογισµικού και διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων των επιχειρήσεων. Ο επανασχεδιασµός όµως αυτών των συστηµάτων, πολλά από τα οποία αποτελούν πλέον «απαρχαιωµένα συστήµατα» (legacy systems), απαιτεί τεράστια προσπάθεια και κόστος γεγονός που τον καθιστά απαγορευτικό µε αποτέλεσµα να απαιτείται µία νέα προσέγγιση η οποία θα βασίζεται σε καινούριες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Το πλαίσιο που θα υποστηρίξει την ενοποίηση των συστηµάτων σε επίπεδο πρότυπων επιχειρηµατικών διαδικασιών (business processes) και µοντελοποίησης δεδοµένων (data modeling) είναι σε στάδιο ανάπτυξης και περιλαµβάνει τεχνολογίες και πρότυπα τα οποία µπορεί να είναι τεκµηριωµένα ως προς τις δυνατότητες τους αλλά όχι ακόµα ως προς την αποτελεσµατική τους εφαρµογή στην πράξη, ενώ παράλληλα έχουν σχετικά µικρή διάδοση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς στις νέες χώρες Κράτη-µέλη. Το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα περιχαρακώνει και θα νοµιµοποιεί την διεξαγωγή αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι πρακτικά ανύπαρκτο τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις σχετικά λιγότερο αναπτυγµένα νέα Κράτη-µέλη. Μία λύση (ή περιβάλλον) για να υποστηρίξει αποτελεσµατικά την διεξαγωγή αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών θα πρέπει να ενσωµατώνει και να ενοποιεί συστήµατα επιχειρήσεων, κρατικών φορέων και ενδιάµεσων (κυρίως Τραπεζών). Μία τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα σύνολο εύκολα υλοποιήσιµων υποδοµών, µε χαµηλό κόστος οι οποίες δεν θα προϋποθέτουν σηµαντική αλλαγή σε επίπεδο επιχειρηµατικών διαδικασιών από τις επιχειρήσεις. Μία οποιαδήποτε λύση λοιπόν, προκειµένου να υποστηρίζει αποτελεσµατικά ηλεκτρονικές συναλλαγές θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις και να ενσωµατώνει γνώσεις και χαρακτηριστικά από ένα αριθµό επιστηµονικών πεδίων προκειµένου να µπορεί να αντιµετωπίζει τα διάφορα ζητήµατα. Συγκεκριµένα, ένα πλαίσιο/περιβάλλον υποβοήθησης και υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να πραγµατεύεται θέµατα που αφορούν µοντελοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασιών και δεδοµένων, νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τις συναλλαγές στις διάφορες χώρες Κράτη-µέλη, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα συστηµάτων και εφαρµογών, χαµηλό κόστος και ευκολία στην υλοποίηση µέσα από την υιοθέτηση ευρέως διαδεδοµένων προτύπων και τεχνολογιών open source (XML, Web Services κλπ). Στην συνέχεια παρουσιάζεται ένας αναλυτικός πίνακας των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να ενσωµατώνει ένα τέτοιο περιβάλλον σε κάθε επιστηµονικό πεδίο. Περιοχή Νοµοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Χαρακτηριστικά Την συστηµατική ανάλυση και αποτύπωση της κατάστασης και των βραχυπρόθεσµων εξελίξεων στον τοµέα του νοµικού πλαισίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στα νέα Κράτη-µέλη.

6 Περιοχή Μοντελοποίηση Επιχειρηµατικών ιαδικασιών Μοντελοποίηση εδοµένων και Επιχειρηµατικών Πληροφοριών ιασύνδεση και ιαλειτουργικότητα των Επιχειρησιακών Συστηµάτων και Εφαρµογών Χαρακτηριστικά Η αναγνώριση και ο προσδιορισµός ελλείψεων και αποτρεπτικών παραγόντων στο υπάρχον νοµικό πλαίσιο όσον αφορά την διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η σύσταση ενός δοµηµένου µοντέλου που θα απεικονίζει την κατάσταση του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο το φάσµα των δυνατών συναλλαγών (επιχείρηση µε επιχείρηση, επιχείρηση µε κράτος και επιχείρηση µε ενδιάµεσο) και παράλληλα θα παρέχει απαντήσεις ως προς το σύνολο των συναλλαγών που είναι εφικτό να γίνουν τόσο στα όρια µίας χώρας όσο και διακρατικά. Ο προσδιορισµός ενός συνόλου πρότυπων διαδικασιών που θα αντικατοπτρίζουν τις ακολουθούµενες διαδικασίες µίας «τυπικής» Ευρωπαϊκής µικροµεσαίας επιχείρησης σε όλο το φάσµα των συναλλαγών της. Ο επαναπροσδιορισµός συγκεκριµένων διαδικασιών ή τµηµάτων διαδικασιών που ακολουθούνται στα πλαίσια συγκεκριµένων συναλλαγών από την οπτική της ηλεκτρονικής διεξαγωγής ώστε να τονιστούν γνωρίσµατα όπως η διαλειτουργικότητα, ή οµοιογένεια στην διεξαγωγή κλπ. Η χρήση state-of-the-art µεθοδολογιών και εργαλείων για την δηµιουργία σηµασιολογικών µοντέλων (semantic models) όλων των παραπάνω. Η δηµιουργία ενός πρότυπου συνόλου από σηµασιολογικά µοντέλα (semantic models) δεδοµένων και πληροφοριών που θα απεικονίζουν τα δεδοµένα που απαιτούνται για την διεξαγωγή των πιο συνηθισµένων συναλλαγών ή κατηγοριών συναλλαγών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δηµιουργία συγκεκριµένων XML σχηµάτων δεδοµένων τα οποία θα βασίζονται σε ευρέως διαδεδοµένα στάνταρ όπως ebxml, xcbl, UN/CEFACT, RosettaNet κλπ. Μία καινούρια προσέγγιση στην διασύνδεση των επιχειρησιακών συστηµάτων και εφαρµογών µέσα από την χρήση open source τεχνολογιών οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσµα χαµηλού κόστους υποδοµές. Συγκεκριµένα και αυστηρά πρότυπα ασφάλειας (ταυτοποίηση, ηλεκτρονική υπογραφή, κωδικοποίηση, διαθεσιµότητα, κλπ) τα οποία πρέπει να διέπουν την αυτοµατοποιηµένη ηλεκτρονική διακίνηση «εγγράφων» που αφορούν τις διάφορες κατηγορίες συναλλαγών (κυρίως µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων φορέων αλλά και µεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών). Σχήµα 4 : Χαρακτηριστικά ενός Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 4. Μία ερευνητική προσπάθεια µε τη χρήση τεχνικών Ο κύριος στόχος του προτεινόµενου έργου GENESIS: Enterprise Application Interoperability via Internet- Integration for SMEs, Governmental Organisations and Intermediaries in the New European Union η έρευνα, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρµογή των απαραίτητων µεθοδολογιών, υποδοµών και διατάξεων που θα επιτρέψουν στην τυπική, συνήθως µικρή και µικροµεσαία, Ευρωπαιϊκή επιχείρηση να διενεργήσει το σύνολο των συναλλαγών της µέσω του διαδικτύου και ειδικότερα µέσα από τη διασύνδεση των υπαρχόντων εφαρµογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων µε τα αντίστοιχα συστήµατα άλλων επιχειρήσεων, τραπεζών και υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα σε σχέση µε το υπάρχον νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα νέα Κράτη-µέλη. Στην συνέχεια παρουσιάζεται σχηµατικά το εύρος του έργου GENESIS ως ένα περιβάλλον το οποίο καλείται να υποστηρίξει όλες τις κατηγορίες επιχειρησιακών συναλλαγών (B2B, B2G, B2I) αλλά και όλες τις σχετικές µε αυτές εσωτερικές λειτουργίες µίας επιχείρησης (διαδικασίες, δεδοµένα και συστήµατα).

7 Business to Business Business to Intermediaries (banks, etc) Government to Business Supportive Companies (CPA s. etc) Systems Level: Technical Specifications and SoA-driven Infrastructure Information Level: Metadata and Data Definitions (Ontologies, XML Schemas and Relevant Standardisation) Process Level: Enterprise and Business Process Modelling, Process Redesign and Matching Model Driven Architectures (MDA) Approach Σχήµα 5 : Εύρος του έργου GENESIS και επιστηµονική προσέγγιση Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήµα το έργο GENESIS θα επικεντρωθεί στο να υποστηρίζει τις παρακάτω κατηγορίες συναλλαγών µέσα από την διασύνδεση υπαρχόντων συστηµάτων: Επιχείρηση µε Επιχείρηση (Business to Business/ Β2B), όπως παραγγελίες πληρωµές, ανταλλαγές τιµολογίων, προµήθειες κλπ.. Επιχείρηση µε Κρατικό Φορέα (Business to Government/ B2G), όπως συναλλαγές που αφορούν ανταλλαγή πληροφοριών, δήλωση και πληρωµή ΦΠΑ (VAT declaration and payment), δήλωση φόρου εισοδήµατος, INTRASTAT κλπ. Επιχείρηση µε Ενδιάµεσο (Business to Intermediaries/ B2I), όπως συναλλαγές µε Τράπεζες (ερωτήσεις υπολοίπου, µεταφορές κεφαλαίων, πληρωµές κλπ). Άλλες υποστηρικτικές συναλλαγές, όπως ανταλλαγή οικονοµικών καταστάσεων και δεδοµένων µε λογιστές κλπ.. Οι παραπάνω τέσσερις κατηγορίες συναλλαγών θα µετατοπιστούν από το πεδίο της χειρόγραφης συµπλήρωσης πεδίων και εγγράφων σε ένα περιβάλλον αυτοµατοποιηµένης ανταλλαγής εγγράφων και δεδοµένων µέσα από µία Model-Driven Architectures (MDA) προσέγγιση η οποία συνίσταται σε τρία επίπεδα: Το επίπεδο των διαδικασιών (process level), όπου οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε χώρα/επιχειρηµατικό τοµέα θα αναλυθούν και θα χαρτογραφηθούν µε βάση CIM (Computation Independent Models) µοντέλα. Το επίπεδο των πληροφοριών/δεδοµένων (information/data level), όπου τα διάφορα έγγραφα που ανταλλάσσονται κατά την διάρκεια των συναλλαγών θα αναλυθούν έτσι ώστε να προκύψουν µοντέλα και XML σχήµατα των εγγράφων σύµφωνα µε τα PIM (Platform Independent Models ) µοντέλα της MDA προσέγγισης. Το επίπεδο των συστηµάτων (systems level), όπου θα δηµιουργηθούν τεχνικές προδιαγραφές και πιλοτικές υποδοµές για την διασύνδεση των εφαρµογών σύµφωνα µε τα PSM (Platform Specific Models ) της MDA προσέγγισης. Οι στόχοι του έργου καθώς και οι διάφοροι επιµέρους µετρήσιµοι λειτουργικοί στόχοι είναι: Σ-1: Ανάλυση του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου σε συγκεκριµένες χώρες Κράτη-µέλη (ή και τις υποψήφιες υπό ένταξη χώρες). Λειτουργικός Στόχος Σ-1.1: Ανάλυση του Ευρωπαϊκού νοµικού και κανονιστικού πλαισίου στο

8 ηλεκτρονικό επιχειρείν µε έµφαση στα νέα Κράτη-µέλη και τις νέες υπό ένταξη χώρες. Λειτουργικός Στόχος Σ-1.2: Συγκριτική ανάλυση των ευρηµάτων της παραπάνω ανάλυσης έτσι ώστε να προσδιοριστούν ελλείψεις, εµπόδια, αδυναµίες και λοιποί παράγοντες που είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήµατα στην διεξαγωγή αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών τόσο εσωτερικά σε µία χώρα όσο και σε διακρατικό επίπεδο. Σ-2: Μοντελοποίηση του συνόλου των επιχειρηµατικών διαδικασιών που εκτελεί µία τυπική µικροµεσαία Ευρωπαϊκή επιχείρηση κατά την διεξαγωγή συναλλαγών των παραπάνω τεσσάρων κατηγοριών µε ιδιαίτερη έµφαση στις διαφορές µεταξύ των διαφόρων χωρών. Λειτουργικός Στόχος Σ-2.1: Μελέτη του υπάρχοντος υπόβαθρού επιστηµονικής γνώσης (state-of-theart review) στο πεδίο της µοντελοποίησης των επιχειρηµατικών συναλλαγών προκειµένου να καθοριστεί η βέλτιστη µεθοδολογία και τα συνοδευτικά εργαλεία για την µοντελοποίηση των διαδικασιών. Λειτουργικός Στόχος Σ-2.2: ηµιουργία των διαφόρων επιχειρηµατικών µοντέλων. Σ-3: Μελέτη του υπάρχοντος υπόβαθρου επιστηµονικής γνώσης (state-of-the-art review) στον τοµέα της διαλειτουργικότητας συστηµάτων και διαδικασιών (Enterprise Application Interoperability/EAIo, Business Process Interoperability/BPIo), µοντελοποίηση δεδοµένων και αρχιτεκτονικές υπηρεσιών (Service Oriented Architectures).ncryption, security, process prototyping. Λειτουργικός Στόχος Σ-3.1: Μελέτη του υπάρχοντος υπόβαθρου επιστηµονικής γνώσης σε όλα τα σχετιζόµενα επιστηµονικά πεδία του έργου. Σ-4: Ανάλυση, σχεδιασµός και υλοποίηση των απαραίτητων πρωτοκόλλων επικοινωνία και ασφάλειας, σχηµάτων δεδοµένων, κατάλληλων κεντρικών υποδοµών και κατανεµηµένων διατάξεων για την διασύνδεση των συστηµάτων (GENESIS Server και Clients) µε βάση ευρέως διαδεδοµένα πρότυπα και τεχνολογίες open source και σε συµφωνία πάντα µε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο. Λειτουργικός Στόχος Σ-4.1: Ορισµός, µοντελοποίηση και ανάπτυξη των σχετικών υποδοµών. Σ-5: Σχεδιασµός, προετοιµασία και υλοποίηση όλων των απαραίτητων σταδίων ελέγχων για την αποσφαλµάτωση των υποδοµών που θα αναπτυχθούν. Λειτουργικός Στόχος Σ-5.1: Ορισµός ενός πλάνου ελέγχων (test plan) για όλες τις βασικές υποδοµές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου. Λειτουργικός Στόχος Σ-5.2: ηµιουργία αναλυτικών περιπτώσεων ελέγχων (test cases) για την κάλυψη όλων των πιθανών περιπτώσεων. Λειτουργικός Στόχος Σ-5.3 ιεξαγωγή των ελέγχων και πιστοποίηση της σωστής υλοποίησης του συστήµατος. Σ-6: Πιλοτική λειτουργία σε πραγµατικές συνθήκες όλων των υποδοµών που θα αναπτυχθούν σε επιχειρήσεις-χρήστες και λοιπούς φορείς. Λειτουργικός Στόχος Σ-6.1: Σχεδιασµός της πιλοτικής λειτουργία και προετοιµασία όλων των απαραίτητων υποδοµών. Λειτουργικός Στόχος Σ-5.2: ηµιουργία της µεθοδολογίας αξιολόγησης. Λειτουργικός Στόχος Σ-5.3 Πιλοτική λειτουργία, συλλογή δεδοµένων και αξιολόγηση του συστήµατος. Σ-7: ηµιουργία πλάνου αξιοποίησης (exploitation plan) των αποτελεσµάτων του έργου. Λειτουργικός Στόχος Σ-7.1: Σχεδιασµός και υλοποίηση δραστηριοτήτων αξιοποίησης από τα µέλη του κονσόρτσιουµ.

9 Σ-8: ηµιουργία συγκεκριµένου πλάνου για την διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου προς της επιστηµονική και βιοµηχανική κοινότητα καθώς και του µελλοντικούς χρήστες του συστήµατος όπως επιχειρήσεις, κρατικοί φορείς τράπεζες κλπ. Λειτουργικός Στόχος Σ-8.1: Περιοδικός σχεδιασµός και υλοποίηση δραστηριοτήτων διάχυσης των αποτελεσµάτων του έργου. Στην συνέχεια παρουσιάζονται σχηµατικά µε βάση τους στόχους που αναλύθηκαν παραπάνω τα διάφορα αποτελέσµατα του έργου σε σχέση µε υπάρχουσες τεχνολογίες, πρότυπα και πρωτόκολλα. Enterprise & Business Processes Legal and Statutory Framework Research Deliverables Ontologies & Data Representation Models Specific Communication Protocols Wflow, Encryption Signing, Security XML Standards for B2B B2G B2I Standards for Web Services Interaction Standards for Security, Non-Functional Aspects Frameworks and Standards Server & Client Infrastructure Standards for SoA, & Enterprise Systems Σχήµα 6 : Παραδοτέα του έργου GENESIS Εν συνεχεία παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος και αναλύονται τα επιµέρους βασικά υποσυστήµατα του (Server και Clients) του έργου.

10 Company A (SME) Enterprise Application (ERP/SCM) GENESIS Client XML documents Internet GENESIS Server Registry & Repository Store-and-Forward Web front-end Company B (SME) GENESIS Client XML documents Simple HTTP BANK BackOffice System GENESIS Client Company C (VSE) Web browser TAX AUTHORITY BackOffice System GENESIS Client Σχήµα 7 : Αρχιτεκτονική του Συστήµατος GENESIS Server: Πρόκειται για την καρδιά του συστήµατος και αποτελείται από τρία βασικά υποσυστήµατα, κάθε ένα από τα οποία είναι αφιερωµένο σε µια από τις κύριες λειτουργίες που έχει να διεκπεραιώσει ο Server. Οι λειτουργίες αυτές είναι: Registry: Μηχανισµός δήλωσης (Registry) και ασφαλούς αποθήκευσης (Repository) των σχηµάτων δεδοµένων και των διάφορων εγγράφων (π.χ. τιµολόγια), που αφορούν κάθε µία από τις επιχειρηµατικές διαδικασίες (business processes), τις οποίες γνωρίζει ο Server. Επιπλέον, διαχειρίζεται τις πληροφορίες σχετικά µε τους χρήστες του συστήµατος και τις επιχειρηµατικές διαδικασίες, στις οποίες είναι σε θέση να λάβει µέρος κάθε χρήστης. Το Registry επικοινωνεί µε τον έξω κόσµο µέσω σειράς από services που δηµοσιοποιεί, ενώ εσωτερικά κάνει χρήση σχεσιακής βάσης πληροφοριών για την ασφαλή αποθήκευση των δεδοµένων του συστήµατος. Store-and-forward: Μόλις δυο (ή περισσότεροι) επιχειρηµατικοί εταίροι πληροφορηθούν την ύπαρξη ο ένας του άλλου και διαπιστώσουν ότι υπάρχει περιθώριο αυτοµατοποιηµένης συνεργασίας η µετέπειτα επικοινωνία και ανταλλαγή εγγράφων διεξάγεται κατά τρόπο store-and-forward, ο οποίος θα προσφέρει λειτουργικότητα mailbox για κάθε χρήστη του συστήµατος. Με τον µηχανισµό αυτό θα επικοινωνούν οι Clients προκειµένου να στείλουν/παραλάβουν έγγραφα. Fat Client: Πρόκειται για τον πληρέστερο τρόπο µε τον οποίο µπορεί µια ΜΜΕ να κάνει χρήση των υπηρεσιών του συστήµατος. Μία επιχείρηση η οποία διαθέτει κάποια εφαρµογή εµπορικής διαχείρισης και τον συγκεκριµένο Client είναι σε θέση να επικοινωνήσει απρόσκοπτα µε τον Server και να κάνει χρήση όλων των προσφερόµενων υπηρεσιών. Thin Client: Σε περίπτωση που η εφαρµογή εµπορικής διαχείρισης της επιχείρησης δεν θα είναι σε θέση να ανταλλάξει δεδοµένα µε τον Server Η επιχείρηση θα είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τις ίδιες λειτουργίες µε την περίπτωση του Fat Client µε τη διαφορά πως κάποιος χρήστης θα πρέπει να παρεµβαίνει χειροκίνητα να µεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες από/προς την εµπορική εφαρµογή. Το έργο υλοποιείται, µε χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης 30 µηνών από ένα 15µελές κονσόρτσιουµ από 11 διαφορετικές χώρες το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

11 Συµµετέχων Singular Software SA (Coordinator) National Technical University of Athens Gruppo Formula SPA Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret AS SAP AG BEELC Polska Sp. zo.o BOC Information Systems GmbH Business Application Software Developers Association Kauno Technologijos Universitetas University of Cyprus Singular Czech SRO Ascont International S.R.L. Boutas Mobilya Sanayi ve Ticaret A.S. General Secretariat of Information Systems Greek Ministry of Economy and Finance Rafako SA Boiler Engineering Company Χώρα Ελλάδα Ελλάδα Ιταλία Τουρκία Γερµανία Πολωνία Αυστρία Ηνωµένο Βασίλειο Λιθουανία Κύπρος Τσεχία Ρουµανία Τουρκία Ελλάδα Πολωνία Σχήµα 8 : Κύριοι συµµετέχοντες του έργου GENESIS 5. Συµπεράσµατα Η ουσιαστική πρόοδος προς την αυτοµατοποίηση των δοσοληψιών µεταξύ επιχειρήσεων και φορέων, η οποία θα συνεισφέρει δραστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, αναµένεται τα αµέσως επόµενα χρόνια να λάβει σηµαντικές διαστάσεις στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο εξαιτίας της ευρύτερης διάδοσης της χρήσης του διαδικτύου όσο και µέσα από την ανάπτυξη και τεκµηρίωση τεχνολογιών και προτύπων τα οποία θα συµβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθεί αυτή η πρόοδος είναι τόσο ο τεχνολογικός (όπου δεκάδες υποψήφια πρότυπα, διατάξεις και υποδοµές έχουν ήδη εµφανιστεί) αλλά και ο θεσµικός/κανονιστικός (όπου πρέπει σαφώς να επιταχυνθεί ο ρυθµός προόδου µέσα από το πρίσµα µίας δυνητικά ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών συναλλαγών στον Ευρωπαϊκό χώρο η οποία θα πρέπει πλέον να διέπεται από ένα συµπαγές νοµικό πλαίσιο). Το έργο GENESIS, το οποίο αποτελεί συνεργασία πολλών φορέων και διεθνών επιχειρήσεων και οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένου και του ηµόσιου Τοµέα, αποτελεί µία προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση έχοντας ως στόχο την δηµιουργία αξιόπιστων, λογικού κόστους και υψηλής απόδοσης λύσεων για την Μικροµεσαία Επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορές 1. The ATHENA project, 2. The INTEROP project 3. The IDEAS project, 4. The ONTOGOV project, 5. The GENESIS project, 6. The TOVE project, 7. The ebusiness Lex legal portal, 8. The e-business initiative,

12 9. The European e-business policies portal, 10. The e-europestandards website, 11. The UN/CEFACT website, 12. The OASIS consortium, 13. The Object Management Group, 14. The Open Applications Group consortium, 15. The BASDA org, 16. The RosettaNet consortium, 17. The ebxml consortium, 18. The xcbl consortium, 19. The Cover Pages org, 20. The XML org, 21. The Ontolingua Server, 22. The Ontosaurus Server, 23. The Cyc Server, 24. The BizTalk Framework, 25. The Web Services org, 26. The Web Services Developer Center, 27. The Java Technology and Web Services, Σχετικές ηµοσιεύσεις 1. Y. Charalabidis, D. Spinelis: Application Interconnection and execution of Business to Business Transactions over Internet, 20th European Conference on Operational Research, Association of European Operational Research Societies (EURO XX), Rhodes, 4-7 July Y. Charalabidis, S. Pantelopoulos, Y. Koussos: Enabling Interoperability of Transactional Enterprise Applications, Workshop on Interoperability of Enterprise Systems, 18th European Conference on Object- Oriented Programming (ECOOP), Oslo, June Y. Charalabidis, S. Pantelopoulos: Enhancing Application Interoperability and Enabling B2B Transactions over the Internet for Small and Medium Enterprises : The PRAXIS Project, Workshop on Enterprise Modelling and Ontologies for Interoperability, 16th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAISE), Riga, June 7-11, Y. Charalabidis, V. Karakoidas, S. Theotokis, D. Spinelis: Enabling B2B Transactions over the Internet through Application Interconnection: The PRAXIS Project, e-challenges 2004 Conference, European Commission, Vienna, October Y. Charalabidis: Internet-based Application Interconnection for SME's, ORACLE World Partner Forum, Athens, December

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Η ηλεκτρονική τιμολόγηση στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ e-υπηρεσιασ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανάθεση έργου σε τρίτους (Outsourcing): Έννοια Περιεχόµενο-Ρόλος- Εφαρµογές και Τάσεις στο χώρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σχεδιασμός Προτύπου Συνόλων Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Στοιχεία εταιρίας...3 1. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΕΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α.Μ.: 88/2002 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 2 UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 1.1.1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ INTERNET... 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 1.1.1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ INTERNET... 6 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΙΙΑΦΗΜΙΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 1.1.1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ INTERNET... 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 1.1.1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ INTERNET... 6 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΙΙΑΦΗΜΙΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα