18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ"

Transcript

1 ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΑΛΗΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 Αζήλα 2010

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΗΣΟΡΗΚΟ 2. OΡΗΜΟ ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ Χ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 3. OΡΗΜΟ ΝΔΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΣΑΝΑΛ, Χ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 4. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ 5. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, Χ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 6. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΣΑΝΑΛ ΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 7. ΔΡΓΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 8. ΔΡΓΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗ ΓΗΑ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟ ΔΠ ΑΛΗΔΗΑ ΔΡΓΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ( ΑΓΟΡΔ ΠΑΓΗΧΝ ) ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 10. ΤΜΒΑΔΗ ΜΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 11. ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΣΔΛΖ ΣΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΔ 12. ΔΡΓΑΗΔ ΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ & ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΛΗΔΤΜΑΣΧΝ 14. ΠΛΑΣΗΚΟ ΗΥΘΤΟΚΗΒΧΣΗΟ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 15. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 16. ΟΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΔ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ ΗΓΡΤΖ ΣΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 17. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΠΔΡΑΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 48/ ( ΔΚΣΟ ΥΧΡΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ) Σελίδα 2 από 59

3 19. ΔΓΚΡΗΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΜΗΘΧΜΑΣΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΔ ΜΔΥΡΗ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΖ ΜΗΘΧΖ ( ) ΣΟ ΗΓΗΟ ΤΦΟ ΠΟΤ ΔΗΥΑΝ ΓΗΑΜΟΡΦΧΘΔΊ ΣΗ 31/12/2009 ( ΥΧΡΗ ΠΡΟΑΤΞΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2009) 20. ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΜΗΘΧΔΧΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΔΗΣΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖ ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΣΧΝ ΜΗΘΧΣΧΝ ΔΗΣΔ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ ΜΗΘΧΔΧΝ, ΔΝ ΟΛΧ Ή ΔΝ ΜΔΡΔΗ, Δ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΤΓΓΔΝΔΗ (ζύδπγν ή ηέθλα) Ή ΔΣΑΗΡΟΤ, ΛΟΓΧ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ Ή ΑΛΛΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΜΔΝΧΝ ΑΗΣΗΧΝ (αζζέλεηα θιπ) ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΓΗΑ ΑΝΑΝΔΧΖ ΜΗΘΧΔΧΝ ΠΟΤ ΔΛΖΓΔ Ζ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ, Ή ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 21. ΝΔΑ ΜΗΘΧΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔ ΜΔ ΘΑΛΑΜΟ ΤΝΣΖΡΖΖ, Δ ΟΛΔ ΣΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΔ 22. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΑΝΑΛ & ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΔΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΔΣΟΤ OIKONOMIKH ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 25. ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧΝ ΑΝΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΔΣΧΝ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΟΓΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ (ΠΔΛΑΣΔ) 29. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ (ΑΞΗΟΓΡΑΦΑ) 30. ΔΝΟΗΚΗΑ -ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΗΥΘΤΟΚΗΒΧΣΗΧΝ 31. ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΥΡΖΔΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2009, ΠΟΤ ΔΓΚΡΗΘΖΚΑΝ ΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 662/27/ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 33. ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣOY ΜΔΣΟΥOY ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ ΔΠΗ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 2009 ΠΔΡΗΟΓΟ 1/1/ /12/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σελίδα 3 από 59

4 1. ΗΣΟΡΗΚΟ Οη Ηρζπφζθαιεο θαη ε ΔΣΑΝΑΛ ζπκπνξεχηεθαλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ Ηρζπνζθαιψλ, φπσο θαζνξίζζεθαλ κε ηελ Ννκνζεζία θαη ζπλνςίδνληαη ζηε δηαθίλεζε ησλ αιηεπκάησλ, ππφ ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ζηελ αλάπηπμε πγηνχο θαη νξζνινγηθά ιεηηνπξγνχληνο ηρζπεκπνξίνπ, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο θαη ζηελ δηεπθφιπλζε δηαθίλεζεο απηήο πξνο ηελ αγνξά, ζηελ ηήξεζε αθξηβψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ αιηεπκάησλ θιπ. Ο Α.Ν. 314/1945 είλαη ν πξψηνο λφκνο πνπ ζέζπηζε ηελ αλάγθε ίδξπζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ, κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη ην 1961 ηδξχεηαη ε Δηαηξία Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ (ΔΣΔΑΠ) κε κεηφρνπο ην Γεκφζην (40%) θαη ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα (60%), πνπ είρε ζηνπο ζθνπνχο ηεο θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Ηρζπνζθαιψλ ππφ εληαία δηνίθεζε. Αθνινχζεζε ν λφκνο 4457/65, πνπ πξνζδηφξηζε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «Ηρζπφζθαια», ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαη φξηζε ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο σο αξκφδην, γηα ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαζψο θαη ε έθδνζε ηνπ Β.Γ/γκαηνο 939/65, πνπ ζέζπηζε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαη φξηζε ηελ ΔΣΒΑ σο θνξέα ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο, κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ζα θαζνξίδνληαλ, κε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο ΔΣΒΑ. Σν 1966 (ΦΔΚ ηαδ θχιιν 222/ ) ηδξχεηαη ε ειιεληθή Τπεξπφληηνο Αιηεία ΑΔ, κε κεηνρηθφ θεθάιαην δξρ. πνπ ήζειε θαηαηεζεί απφ ηελ ΔΣΒΑ, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε Δπηρεηξήζεσλ Αιηείαο θαη άιινπο ζθνπνχο ζηνπο νπνίνπο ην 1967 (ΦΔΚ ηαδ θχιιν 415/ ) ζπκπεξηειήθζεζαλ θαη ε ίδξπζε, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε Ηρζπνζθαιψλ ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ήζειε αλαηεζεί ζηελ ΔΣΒΑ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 4457/65. Αθνινχζεζαλ λέεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΛΤΠΑΛ (ΦΔΚ η.αδ θχιιν 973/ θαη θ. 775/ ) θαζψο θαη ην Β.Γ/γκα 580/ (ΦΔΚ η.αδ θχιιν 193/ ) κε ην νπνίν ε ΔΣΒΑ θαζίζηαηαη θνξέαο ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ κε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 2/10/1968, κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο θαη ηεο ΔΣΒΑ θαζνξίζζεθαλ νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη ππνρξεψζεηο ηεο ΔΣΒΑ, σο θνξέα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ζχκβαζε απφ 7/11/1968, κεηαμχ ΔΣΒΑ θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΔΛΤΠΑΛ, αλέιαβε ε ΔΛΤΠΑΛ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ θνξέα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ. Με ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΛΤΠΑΛ (ΦΔΚ η.αδ θχιιν 1135/ ), ηδξχεηαη εηαηξία ππφ ηελ επσλπκία «Δηαηξία Αλαπηχμεσο Αιηείαο ΔΣΑΝΑΛ Αλψλπκε Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή», θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, απμάλεηαη απφ δξρ ζε δξρ. Με ην Β.Γ/γκα 152/ (ΦΔΚ η.α θχιιν 43/ ) κεηαθέξνληαη νη ππεξεζίεο Αιηείαο απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ελψ κε ην Π.Γ. 491/ (ΦΔΚ θχιιν 144/ ) αλαηίζεηαη ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Ηρζπνζθαιψλ ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα, ηαπηφρξνλα κε ηελ εμαγνξά ππ απηήο ηνπ 75% Σελίδα 4 από 59

5 ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ απφ ηελ ΔΣΒΑ, κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ, πνπ θαζνξίζζεθαλ κε ηελ απφ 2/10/1968 ππνγξαθείζα ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΔΣΒΑ, ε νπνία εμαθνινπζεί ηζρχνπζα θαη γηα ηελ ΑΣΔ, κέρξη ηεο ππνγξαθήο λεσηέξαο ηνηαχηεο, ην δε Β.Γ/γκα 580/1968 (ΦΔΚ 193 Α /68) θαηαξγείηαη. Μεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, εθπξνζσπνπκέλνπ δηα ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, θαη ηεο Αγξνηηθήο Σξαπέδεο, ππνγξάθεθε ζχκβαζε ζηηο 26 Απγνχζηνπ 1975, κε ηελ νπνία ην Διιεληθφ Γεκφζην αλαζέηεη ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Ηρζπνζθαιψλ Πεηξαηά, Θεζζαινλίθεο, Καβάιαο, Παηξψλ, Υαιθίδαο, Υίνπ θαη Αιεμαλδξνχπνιεο σο θαη εθείλσλ πνπ ήζεινλ θαηαζθεπαζζεί ζην κέιινλ ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 420/1970 (Αιηεπηηθφο Κψδηθαο), ηνπ ππ αξηζ. 939/65 Β.Γ/γκαηνο «πεξί ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ» θαη ηνπ ππ αξηζ. 491/1972 Β.Γ/γκαηνο «πεξί θνξέσο Ηρζπνζθαιψλ» Με ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 29/09/1975, κεηαμχ ΑΣΔ θαη ΔΣΑΝΑΛ, ε ΑΣΔ, έρνπζα ην πξνο ηνχην δηθαίσκα, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφ 26/08/1975 ζχκβαζεο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην, ζπκθσλεί φπσο ππνθαηαζηαζεί ζε άπαληα ηα εθ ηεο πξναλαθεξζείζεο ζπκβάζεσο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο παξά ηεο ΔΣΑΝΑΛ. Με ην ΦΔΚ η.αδ θχιιν 11682/ , θαηαρσξήζεθε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλεξρφκελν ζε δξρ. θαηαλεκεκέλν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κηαο δξρ., θαη, φπσο απνθαζίζηεθε, απφ ηελ Δθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 30/10/2002, ε κεηαηξνπή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κηαο κεηνρήο ζε επξψ θαζψο θαη φηη ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλέξρεηαη ζε επξψ θαηαλεκφκελν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κηαο 2,93 επξψ. Με ην ΦΔΚ η.αδ θχιιν 13322/ , θαηαρσξήζεθε κε εκεξνκελία 16/12/2003 ζην κεηξψν Α.Δ ε ζπγρψλεπζε ηεο Α.Δ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ηεο ΔΣΒΑ ΑΔ, κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε, νπφηε θαη πεξηήιζε ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ην 25% ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. Ζ ΑΣΔ, ην έηνο 2002, πξφηεηλε ζηνλ ηφηε Τπνπξγφ Γεσξγίαο ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ απεκπινθή ηεο ΑΣΔ απφ ηελ ΔΣΑΝΑΛ θαη κε ηελ απφθαζε / , ηνπ θ. Τπνπξγνχ νξίζζεθε επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο ΑΣΔ, κε ζπληνληζηή ην Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, γηα λα κειεηήζεη ζε βάζνο ην ζέκα ηεο απεκπινθήο ηεο ΑΣΔ απφ ηελ ΔΣΑΝΑΛ (ΑΣΔ 75% θαη ΔΣΒΑ 25%). Ζ έθζεζε ηεο επηηξνπήο, πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ θ. Τπνπξγφ κε ην έγγξ. 2702/ ηνπ Ννκηθνχ ηνπ πκβνχινπ, θαηέιεγε κε ηελ εηζήγεζε λα κεηαβηβαζζνχλ νη κεηνρέο ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ην νπνίν κεηά απφ έξεπλα θαη κειέηε λ απνθαζίζεη γηα ηελ παξαπέξα εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ. Δλ ηέιεη, κεηά απφ ζπλελλνήζεηο θαη έληνλεο δηαδηθαζηηθέο ζπκθσλίεο, κεηαμχ ΑΣΔ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ, θαηά ην ηειεπηαίν 3κελν ηνπ 2007, ππνγξάθεθε ζηηο 04/02/2008 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ, ζε παλεγπξηθή ηειεηή, ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, παξνπζία ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ, Γεληθψλ Γηεπζπληψλ, Πξντζηακέλσλ Σελίδα 5 από 59

6 Γ/λζεσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη Ννκηθψλ πκβνχισλ, ησλ αξκνδίσλ Γηεπζπληψλ ηεο Αγξνηηθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο θαη εθπξνζψπσλ ηεο Σξαπέδεο Πεηξαηψο : 1. Μεηαμχ αθ ελφο ηεο Αγξνηηθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο ΑΔ λφκηκα εθπξνζσπνπκέλε απφ ηνλ Γηνηθεηή θ. Γεκήηξε Μειηάθν θαη αθεηέξνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λφκηκα εθπξνζσπνπκέλνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θ. Αιέμαλδξν Κνληφ θαη εθ ηξίηνπ ηεο ζπκβαιινκέλεο επί ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ Αλψλπκεο Δηαηξίαο, κε ηελ επσλπκία «Δηαηξία Αλάπηπμεο Αιηείαο- ΔΣΑΝΑΛ» λφκηκα εθπξνζσπνπκέλεο απφ ηνλ Πξέδξν & Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Γεψξγην Καιιηθείδα, κε ην νπνίν (ζπκθσλεηηθφ) : α/ ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ πσιεί, εθρσξεί θαη κεηαβηβάδεη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο ( ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ), πνπ εθπξνζσπνχλ ην 75% ησλ εθδνζέλησλ θαη αλεηιεκκέλσλ κεηνρψλ απηήο, ζην Διιεληθφ Γεκφζην. β/ Δπήιζε ε ακνηβαία ζπκθσλία ιχζεο ηεο απφ 26/08/1975 ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αγξνηηθήο Σξαπέδεο θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γ/ Δπήιζε ε ακνηβαία ζπκθσλία ιχζεο ηεο απφ 29/09/1975 ζχκβαζεο κεηαμχ Αγξνηηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ 2. Μεηαμχ ηεο Σξαπέδεο Πεηξαηψο, πνπ εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ ηνπο θ.θ. Κσλ/λν Ληάπε θαη Γεκ.Βνχθα θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, εθπξνζσπνπκέλνπ, γηα ηελ ππνγξαθή απηή απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ην νπνίν ε Σξάπεδα Πεηξαηψο πσιεί, εθρσξεί θαη κεηαβηβάδεη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην 25% ησλ εθδνζέλησλ θαη αλεηιεκκέλσλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο, ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Σνηνπηνηξφπσο, ε πξνζδνθψκελε αιιαγή επήιζε θαη κεηαβηβάζζεθε ζην Διιεληθφ Γεκφζην ζηηο 04/02/2008 ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, αιιά ρξεηαδφηαλ, πιένλ, ε ππνγξαθή λέαο ζχκβαζεο, κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ γηα λα θαηαζηεί θαη πάιη ε ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, κε θχξην θαη κφλν κέηνρν ην Διιεληθφ Γεκφζην, θνξέαο ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ήηαλ γηα 40 ρξφληα, κε κφλνλ κέηνρν αξρηθά ηελ ΔΣΒΑ, θαηά 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαη κεηέπεηηα ηελ ΑΣΔ (75%) θαη ηελ ΔΣΒΑ (25%). 2. OΡΗΜΟ ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ Χ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ΑΣΔ (26/8/1975, αλάζεζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ) θαη κεηαμχ ΑΣΔ ΔΣΑΝΑΛ (29/9/1975, κεηαβίβαζε αλάζεζεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ), έπξεπε λα ππνγξαθεί λέα ζχκβαζε, κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, πνπ ζα θαζφξηδε θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ζπκθσλίεο, γηα ηε ζπλέρηζε άζθεζεο απφ ηελ ΔΣΑΝΑΛ ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ επξηζθνκέλσλ ζήκεξα ζε ιεηηνπξγία έλδεθα (11) Ηρζπνζθαιψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Σειηθά, ε λέα ζχκβαζε, κεηαμχ αθελφο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, εθπξνζσπνπκέλνπ, ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ. Αιέμ. Κνληνχ θαη αθεηέξνπ ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, ππνγξάθεθε ζηηο 18/04/2008 θαη πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ, φηη : Σελίδα 6 από 59

7 * Αλαηίζεηαη ζηελ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ ε Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε ησλ ππφ ηνπ Ν.Γ 420/1970 (Αιηεπηηθφο Κψδηθαο) πξνβιεπνκέλσλ Ηρζπνζθαιψλ θαζψο θαη ησλ Αιηεπηηθψλ ηαζκψλ θαη Ηρζπαγνξψλ, φζσλ ζα ππαρζνχλ ζηελ επζχλε θαη αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ζα ζπκθσλεζεί λ αλαηεζεί ε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ ΔΣΑΝΑΛ, ε νπνία ζ αζθεί ηε Γηνίθεζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ 420/1970 θαη ησλ δηαηαγκάησλ θαη απνθάζεσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε εθαξκνγή απηνχ, ηνπ Νφκνπ 1740/14.12, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Β.Γ 939/1965 πνπ ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ Ηρζπνζθαιψλ (ΦΔΚ η.β θχιιν 823/ ). * Ζ ΔΣΑΝΑΛ ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε εθπφλεζε πξνγξακκάησλ βειηησηηθψλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ιεηηνπξγίαο Ηρζπνζθαιψλ, ζε ηξφπνλ ψζηε λα εμαληιείηαη θάζε δπλαηφηεηα έληαμεο ησλ δαπαλψλ ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. * Ζ ΔΣΑΝΑΛ, φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εζφδσλ, πεξί ηνπ νπνίνπ ε παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.Γ 420/1970, ππνρξενχηαη λα εηζεγείηαη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ην χςνο ησλ δηθαησκάησλ ησλ Ηρζπνζθαιψλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ηζνζθέιηζε ηνπ εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαη ηεο ΔΣΑΝΑΛ. * Ο Λνγαξηαζκφο ησλ Ηρζπνζθαιψλ ζα ηεξείηαη, ππφ κνξθή έληνθνπ αιιειφρξενπ ινγαξηζκνχ, ζηελ ΑΣΔbank. * Χο απνδεκίσζε ηεο ΔΣΑΝΑΛ, γηα ηελ εθηέιεζε ππ απηήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη πνζνζηφ ίζν πξνο ην 10% (δέθα ηνηο εθαηφ) επί ησλ αθαζαξίζησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ ησλ Ηρζπνζθαιψλ (ηέιε, κηζζψκαηα θιπ) θαη ε νπνία (απνδεκίσζε) θέξεηαη ζε ρξέσζε ηνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ ησλ Ηρζπνζθαιψλ ζην ηέινο εθάζηνπ κήλα. Παξάιιεια, εθδφζεθε θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 80/2008 (ΦΔΚ η.α. θχιιν 119/ ), φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν (άξζξν 26 ηνπ λ.δ. 420/1970, φπσο ην άξζξν απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην λφκν 1740/1987), κε ην νπνίν ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Ηρζπνζθαιψλ, πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ή θαηαζθεπάδνληαη κε δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ, αλαηίζεηαη ζηελ Δηαηξία Αλαπηχμεσο Αιηείαο (ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ). 3. OΡΗΜΟ ΝΔΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΣΑΝΑΛ, Χ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Με ηελ ππ αξηζ /ΔΓΓΔΚΟ 668/ (ΦΔΚ 138/ ), νξίζζεθε ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΣΑΝΑΛ, ελψ νη ακνηβέο ηνπ Πξνέδξνπ, Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ θαζνξίζζεθαλ κε ηελ ππ αξηζ / ΔΓΓΔΚΟ 955/ (ΦΔΚ 226/ ). Με ηελ ππ αξηζ / ΔΓΓΔΚΟ 2893/ (ΦΔΚ 224/ ) παχζεθε ην κέινο ηνπ Γ ηεξγηφπνπινο Γεκήηξηνο, πνπ αζθνχζε θαζήθνληα Αλαπιεξσηή Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη νξίζζεθε σο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ν Βπδνβίηεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Υξ. Σελίδα 7 από 59

8 Ζ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ είλαη πιένλ Γεκφζηα Δπηρείξεζε, κε κνλαδηθφ κέηνρν ην Διιεληθφ Γεκφζην, πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Α ηνπ Νφκνπ 3429/2005 απφ 04/02/2008, νπφηε πεξηήιζε ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ απφ ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα (75%) θαη ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο (25%), ζην Διιεληθφ Γεκφζην. 3.1 ΤΝΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ α/ απφ 17/04/2008 κέρξη 28/05/2009 ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεπζεθε ζην ΦΔΚ 11501/ έρεη σο εμεο : 1) ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΛΛΗΦΔΗΓΑ ηνπ Παλαγηψηε ΠΡΟΔΓΡΟ Γεσπφλνο-Σερλνιφγνο ηξνθίκσλ M.Sc 2) ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ ηνπ Αζαλαζίνπ ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Οηθνλνκνιφγνο. 3) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΡΑΠΑΚΖ ηνπ Διεπζεξίνπ ΜΔΛΟ Αιηέαο. 4) ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΚΑΡΤΟΦΗΛΖ ηνπ Γεσξγίνπ ΜΔΛΟ Δθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνη.Αλάπη.& Σξνθ. 5) ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΣΟΡΓΗΟ ηνπ Παλαγηψηε ΜΔΛΟ Αιηέαο. 6) ΑΝΔΣΖ ΠΑΓΧΝΖ ηνπ Κσλ/λνπ ΜΔΛΟ Αιηέαο. 7) ΚΧΝ/ΝΟ ΗΧΝΗΓΖ ηνπ Αλησλίνπ ΜΔΛΟ Οηθνλνκνιφγνο. 8) ΒΑΗΛΔΗΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ηνπ Κσλ/λνπ ΜΔΛΟ Γηθεγφξνο. 9) ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΑΣΡΗΓΖ ηνπ Αλδξέα ΜΔΛΟ Πνι. Δπηζηήκνλαο β/ απφ 01/06/2009 κέρξη 31/12/2009, ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 9772/ έρεη σο εμεο : 1) ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΛΛΗΦΔΗΓΑ ηνπ Παλαγηψηε ΠΡΟΔΓΡΟ Γεσπφλνο-Σερλνιφγνο ηξνθίκσλ M.Sc 2) ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΤΕΟΒΗΣΖ ηνπ Υξήζηνπ ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Γεσπφλνο. 3) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΡΑΠΑΚΖ ηνπ Διεπζεξίνπ ΜΔΛΟ Αιηέαο. 4) ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΚΑΡΤΟΦΗΛΖ ηνπ Γεσξγίνπ ΜΔΛΟ Δθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνη.Αλάπη.& Σξνθ. 5) ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΣΟΡΓΗΟ ηνπ Παλαγηψηε ΜΔΛΟ Αιηέαο. 6) ΑΝΔΣΖ ΠΑΓΧΝΖ ηνπ Κσλ/λνπ ΜΔΛΟ Αιηέαο. 7) ΚΧΝ/ΝΟ ΗΧΝΗΓΖ ηνπ Αλησλίνπ ΜΔΛΟ Οηθνλνκνιφγνο. 8) ΒΑΗΛΔΗΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ηνπ Κσλ/λνπ ΜΔΛΟ Γηθεγφξνο. 9) ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΑΣΡΗΓΖ ηνπ Αλδξέα ΜΔΛΟ Πνι. Δπηζηήκνλαο 3.2 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΔΤΘΤΝΧΝ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ Γ ΚΑΗ ΣΟΤ Γ/ΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ Οη επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. θαη ηνπ Γ/ληνο πκβνχινπ πξνζδηνξίζζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιήθζεθαλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο 637/2/ θαη 650/15/ θαη δεκνζηεπζεθαλ ζην ΦΔΚ 11501/ θαη ΦΔΚ 9772/ αληίζηνηρα. Δπίζεο κε ην πξαθηηθφ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ κεηφρνπ πνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2009 θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 12062/ηεχρνο ΑΔ/ , αλαηίζεηαη ζην Πξφεδξν Γεσξγην Καιιηθείδα λα αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γ/ληνο πκβνχινπ Κσλζηαληίλνπ Βπδνβίηε, ζε πεξίπησζε θσιχκκαηνο ή απνπζίαο ηνπ. Σελίδα 8 από 59

9 4. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ κεηφρνπ ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2009, παξνπζία θαη ζπκβνιαηνγξάθνπ, φπσο επηηάζζεη ην άξζξν 32 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν 2190/1920, ελέθξηλε Α) ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 23, 27 θαη 30, ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί απηφ κε ηνλ λφκν 3429/2005, ιφγσ ηεο επειζνχζαο κεηαβνιήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο ηελ 4/2/2008 θαη Β) ηελ απάιεηςε απφ ην θαηαζηαηηθφ ησλ δηαηάμεσλ νη νπνίεο δελ ζπλάδνπλ κε ηε θχζε ηνπ λένπ κεηφρνπ αιιά θαη κε ην ραξαθηήξα πιένλ ηεο εηαηξίαο ε νπνία αλήθεη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη δηέπεηαη πιένλ ε ιεηηνπξγία ηεο θαη απφ ηνλ λφκν 3429/2005. Με ην ΦΔΚ 12062/ηεχρνο ΑΔ/ , αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Ννκαξρία Αζελψλ φηη ηελ 30/7/2009 θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο Τπεξεζίαο καο ην απφ 26/06/2009 πξαθηηθφ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 23, 27 θαη 30 θαζψο θαη ε θαηάξγεζε ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ άξζξα 35,36,37,38 θαη 39 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ θαη κε αξηζκφ κεηξψνπ 1016/01ΝΣ/Β/86/530. Σελ ίδηα εκεξνκελία θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη νιφθιεξν ην λέν θείκελν ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνχ. Δπίζεο, κε ην παξαπάλσ πξαθηηθφ αλαηίζεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο εηαηξίαο Γεψξγην Καιιηθείδα λα αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ Κσλζηαληίλνπ Βπδνβίηε, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ. 5. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, Χ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Ζ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ πιένλ είλαη εηαηξία κε κνλαδηθφ κέηνρν ην Διιεληθφ Γεκφζην, πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Α ηνπ λφκνπ 3429/2005 θαη ιεηηνπξγεί σο θνξέαο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζ/ιψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 18/4/2008 ζχκβαζε κεηαμχ Γεκνζίνπ-ΔΣΑΝΑΛ θαη ην Π.Γ 80/2008. Όπσο ην θαηαζηαηηθφ ηεο νξίδεη είλαη Γεκφζηα Δπηρείξεζε πνπ νξγαλψλεηαη, ιεηηνπξγεί θαη δηνηθείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3429/2005, ηνπ Κ.Ν 2190/1920 θαη ηηο εηδηθέο θάζε θνξά δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο (άξζξν 9 νλ ). Καη εθαξκνγήλ άξζξσλ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, εθθξεκνχλ ν νξηζκφο εθηειεζηηθψλ, κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμαξηήησλ κειψλ ηνπ Γ, ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Νένο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο, ην ηξαηεγηθφ ρέδην θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηεο εηαηξίαο. Ζ ΔΣΑΝΑΛ, σο Γεκφζηα Δπηρείξεζε ππαγνκέλε ζην θεθ. Α ηνπ λ. 3429/2005 ππνβάιεη ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Σελίδα 9 από 59

10 α) Δσο ηελ 16 ε επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο ην ζρέδην ηνπ εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαζψο θαη ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεθκεξίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ β) Σνλ εηήζην απνινγηζκφ, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ Δθζεζε Πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ έθζεζε ή ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή εληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη. γ) Σα απνινγηζηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο απαζρφιεζεο αλά ηξίκελν. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (Δ.Κ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ. Ζ εηαηξία απεπζχλεηαη, γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ην λφκν 3429/2005, ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηηεκάησλ πξνζιήςεσλ. Σν δεκφζην παξίζηαηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ σο κέηνρνο, εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, φπσο ν λφκνο νξίδεη ή φπσο αιιηψο νξίδεηαη απφ λεφηεξε δηάηαμε λφκνπ. Παξάιιεια ζε εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην, ε ΔΣΑΝΑΛ νθείιεη λα ππνβάιεη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ α/ ηνπο πξνππνινγηζκνχο ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαη ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πξνππνινγηζκφ ησλ Ηρζπνζθαιψλ. β/ ηνπο Ηζνινγηζκνχο αλα Ηρζπφζθαια θαη ηνλ ζπγθεληξσηηθφ Ηζνινγηζκφ ησλ Ηρζπνζθαιψλ, νη νπνίνη δελ δεκνζηεχνληαη, γηαηί νη Ηρζπφζθαιεο δελ έρνπλ λνκηθή ππφζηαζε γ/ ηελ θίλεζε ησλ γεληθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ Ηρζπνζθαιψλ θάζε κήλα, γηα ελεκέξσζε επη ηεο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο. 6. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΣΑΝΑΛ ΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 6.1 Πξνζιήςεηο Πξνζσπηθνύ Με ηελ ΚΤΑ ππ αξηζκ /ΔΓΓΔΚΟ/1626/ ( ΦΔΚ 2171/Β/ ) είραλ εγθξηζεί πξνζιήςεηο 24 αηφκσλ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαη 4 αηφκσλ γηα ηελ ΔΣΑΝΑΛ. Ζ ζρεηηθή πξνθήξπμε είλαη ζην ΑΔΠ γηα επεμεξγαζία απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009, αιιά ε αηθλίδηα πξνθήξπμε ησλ Δζληθψλ εθινγψλ ηνλ Οθηψβξην δελ επέηξεςε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Όκσο, είραλ εγθξηζεί, κε θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ( ππ αξηζκ, /ΔΓΓΔΚΟ 3411/ ) νη πξνζιήςεηο 12 αηφκσλ,κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο 2 κελψλ γηα ηηο Ηρζπφζθαιεο Πεηξαηά (1), Θεζζαινλίθεο (4), Καβάιαο (3), Πάηξαο (1), Υαιθίδαο (2) θαη Υαλίσλ (1), νη νπνίεο είραλ επίζεο αλαζηαιεί, ιφγσ ησλ εθινγψλ θαη πινπνηήζεθαλ νη πξνζιήςεηο απηέο (εθηφο ηνπ ειεθηξνιφγνπ Ηρζ. Καβάιαο θαη ηνπ εξγάηε ζηελ Ηρζπφζθαια Πεηξαηά ) χζηεξα απφ ζεηηθή απάληεζε ηνπ ΤΠΑΑΣ κε ην έγγξαθφ Σελίδα 10 από 59

11 335855/ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γ/θήο Τπνζηήξημεο ζε απάληεζε ηνπ εγγξάθνπ καο 722/ ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ άξζε απαγφξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ, ιφγσ ησλ εθινγψλ, ην ΤΠ.Α.Α.Σ κε ην ππ αξηζκ / (κε ππνγξαθή Τπνπξγνχ ) έδσζε εληνιή ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ επνπηεπφκελσλ Φνξέσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο ΔΣΑΝΑΛ, λα κελ πξνβαίλνπλ νη Γηνηθήζεηο, ζε πξάμεηο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ. Ζ εληνιή απηή, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη ζήκεξα, κε απνηέιεζκα ε πξνθήξπμε λα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε εθθξεκφηεηα. Ζ ΔΣΑΝΑΛ πηεδφκελε απφ ηελ επηηαθηηθή, αλάγθε πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηέιαβε ζηνπο επηκέξνπο πξνππνινγηζκνχο ησλ Ηρζπνζθαιψλ γηα ην 2010, αιιά θαη ζηνλ ζπγθεληξσηηθφ πξνππνινγηζκφ ησλ Ηρζπνζθαιψλ, πνπ εγθξηζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΣΑΝΑΛ ( Γ 658/23/ ) θαη νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ αξκνδησο γηα έγθξηζε ζην Τπ.Α.Α.Σ, πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δεθανθηψ (18) αηφκσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψζεθε, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο θαη ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ Ηρζπνζθαιψλ. Παξαιιεια θαη επεηδή ε έγθξηζε θαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ πξνζιή- Φεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ρξνλνβφξα, ζπκπεξηέιαβε επίζεο ζηνλ πξνππνινγηζκφ ηνπ 2010, θαη δαπάλεο γηα πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, έληεθα (11) αηφκσλ γηα κεξηθή θάιπςε άκεζσλ ή έθηαθησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Ηρζπνζθαιψλ. Σν αίηεκα δηαβηβάζηεθε ζην ΤΠ.Α.Α.Σ κε ην έγγξαθφ καο 11/ κε εηδηθή επηζήκαλζε φηη ζε πεξίπησζε κε άκεζεο πξνζιεςεο ησλ δεθανθηψ (18) αηφκσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηφηε ζα πξέπεη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Ηρζπνζθαιψλ λα εγθξηζεί πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κερξη νθηψ (8) κελψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ηζρχνληνο Ννκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Σν ΤΠ.Α.Α.Σ καο απάληεζε, κε ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθ. Τπνζηήξημεο φηη ηα αηηήκαηα γηα ην έθηαθην πξνζσπηθφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Δηδ. Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ. Ζ ΔΣΑΝΑΛ κε ην ππ αξηζκ. 115/ εγγξαθφ ηεο απεχζπλε ην αίηεκά ηεο γηα ην έθηαθην πξνζσπηθφ ζηελ Δ.Γ.ΓΔΚΟ θαη έθηνηε παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο ηειεθσληθέο νριήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, δελ έρεη ππάξμεη απάληεζε. 6.2 Μεηαθίλεζε Πξνγξακκαηηζηε θ. Υξ. Μπαηαγθηώλε από ηελ Ηρζπόζθαια Πεηξαηά ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο ΔΣΑΝΑΛ Με ηελ 649/14/ απφθαζε ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε θαη ελέθξηλε ηελ κεηαθίλεζε απφ ηνπ Πξνγξακκαηηζηή θ. Υξήζηνπ Μπαηαγθηψλε απφ ηελ Ηρζπφζθαια Πεηξαηά θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηα Κεληξηθα Γξαθεία ηεο ΔΣΑΝΑΛ Σελίδα 11 από 59

12 6.3 Μόληκν πξνζσπηθό ΔΣΑΝΑΛ θαη Ηρζπνζθαισλ 31/12/ Μόληκν πξνζσπηθό ΔΣΑΝΑΛ κε ζύκβαζε Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξόλνπ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Υξπζάλζε Λατνπ Π.Δ Πξντζηακέλε Τπεξεζίαο Θενδψξα Μπεξδνχζε Π.Δ Παλαγηψηεο Κνθφιεο Γ.Δ νθία Μειηάλε Γ.Δ Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ Αθέλδξα άληα Π. Δ Πξντζηακέλε Τπεξεζίαο Μαξία Μάιιε Σ.Δ Υξήζηνο Μπαηαγθηψλεο πξνγξακκαηηζηήο Σ.Δ Σνκέαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Κσλ/λνο Αιεμαλδξήο Π.Δ Πξντζηάκελνο Σνκέα Γξακκαηεία Διέλε Ννδαξάθε Γ.Δ Αξηεκηο Ννκηθνχ Γ.Δ Δξαζκία Σζεθνχξα Γ.Δ Πνιπμέλε Παιηνχξα Καζαξίζηξηα Ννκηθνί ύκβνπινη ΔΣΑΝΑΛ Νίθνο εθεξηάδεο Ννκηθνο πκβνπινο κε πάγηα αληηκηζζία Ησάλλεο Κνξνχδνο Αλαπιεξσηήο Ννκ. χκβνπινο κε ην νπνία έρεη ήδε παχζεη ε πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία ( απφθαζε Γ 662/27/ ) Μόληκν πξνζσπηθό ησλ Ηρζπνζθαιώλ κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ζηηο 31/12/2009 ΗΥΘ/ΛΑ Γ/ΝΣΖ ΔΠΟΠΣΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΠΡΟΗΣ. ΛΟΗΠΟΗ ΖΜΔΗΧ- ΣΔ ΦΤΛΑΚΔ ΔΡΓΑΣΔ ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΟ- ΛΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΣΡΑ ΥΑΛΚΗΓΑ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ Βαζηιάθεο Μηρ. Γ.Δ Κφθθνξεο Γεκ. Γ.Δ Νηθνιάνπ Δκκ. Π.Δ Κάληδαξεο Υαξ. Γ.Δ Καπειέξεο ηακ. T.Δ Λάκαξεο Βαζ. Σ.Δ Υαηδεγεσξγηάδεο Γεσξ. Γ.Δ Βεδπξγηάλνγινπ Γεσξ. Γ.Δ Κνινθπζάο Γεκ. Π.Δ Βνιηψηνπ Αλαζη.ΠΔ νπξκατδεο Γεσξ. Γ.Δ Σελίδα 12 από 59

13 ΥΗΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΔΒΔΕΑ ηνχπνο Κσλ. Γ.Δ Πηδάληαο Κσλ. Γ.Δ αιαθίδεο Αζ. Γ.Δ Σφιηαο Ησαλ. T.E ΜΔΟΛΟΓ- ΓΗΟΤ Παπαδφπνπινο Απφζ. T.Δ ΤΝΟΛΟ πλεξγάηεο δηθεγόξνη ζηηο Ηρζπόζθαιεο Οη Ηρζπφζθαιεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππνζέζεσλ Ννκηθήο θχζεσο, ζπλεξγάδνληαη κε ηνπηθνχο δηθεγφξνπο, κε ηεο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηεο ΔΣΑΝΑΛ, νη νπνίνη ακείβνληαη αλα ππφζεζε. 6.5 πλεξγαηέο ηερληθνί ( ειεθηξνιόγνη, πδξαπιηθνί, κεραληθνί) γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πξνβιεκαησλ,ζε Ηρζπφζθαιεο πνπ δελ επαξθεί ην κφληκν πξνζσπηθφ. 6.6 Αίηεκα κεηάηαμεο εξγάηε Ηρζπόζθαια Καβάιαο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 647/12/ ζπδεηήζεθε θαη εγθξίζεθε ε αίηεζε κεηάηαμεο ηνπ εξγάηε ηεο Ηρζπφζθαιαο Καβάιαο θ. Αρηιιέα Εάρνπ. Ζ ζπδήηεζε έγηλε ζε απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θα Σξνθίκσλ, ην νπνίν δεηνχζε ηελ άπνςε ηεο ΔΣΑΝΑΛ γηα ηε κεηάηαμε ηνπ παξαπάλσ εξγάηε ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ζ δηαδηθαζηα είλαη ζε εμέιημε Πξνζσπηθό νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ηρζπνζθαια Πεηξαηά : Δγθξηζε γηα εμάκελε πξαθηηθή εμάζιεζε ηεο ζπνπδάζηξηαο ΣΔΗ Υαιθίδαο θαο Βαξβάξαο Αιεμάθε θαη ηεο ζπνπδάζηξηαο θαο Αηθαηεξίλεο αξηδάθε ηνπ ΣΔΗ Δκπνξίαο θαη Πνηνηηθνχ ειέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξνηφλησλ απφ 01/04/2009 Δγθξηζε γηα απαζρφιεζε δχν (2) δηκεληηψλ ( 4010/317/ ). Αλέιαβε ν θ. Δπάγγεινο Αξαπίηζαο θαη δελ πξνζήιζε ν δεχηεξνο θ. Παλαγηψηεο Μπάνο. Γφζεθε θαη λέα έγθξηζε 4010/748/ γηα απαζρφιεζε ελφο (1) δηκελίηε αιιά ε Ηρζπφζθαια δελ ηελ ελεξγνπνίεζε. Ηρζπόζθαια Υαιθίδαο : Γπν (2) δηκελίηεο γηα έλα δίκελν (1 + 1 ) (4014/90/ θαη 4014/150/ ) Γχν (2) δηκελίηεο γηα έλα δίκελν ( 4014/299/ ) Δλαο (1) δηκελίηεο (523/ ) Γχν(2) δηκελίηεο (4014/751/ θαη 4014/820/ ) Σελίδα 13 από 59

14 Ηρζπόζθαια Παηξαο : Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα δίκελν ( 4013/205/ ) Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα δίκελν ( 356/ ) Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα δίκελν ( 4013/750/ θαη 4013/14/ ) Ηρζπόζθαια Καβάιαο : Γχν (2) δηκελίηεο γηα ηξία (3) δίκελα (4012/239/ θαη 4012/293/ ) Δλαο (1) δηκελίηεο γηα (1) δίκελν (4012/206/ θαη 4012/238/ ) Γχν (2) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν (412/818/ ) Δλαο (1) εμακελίηεο (92/ ) Ηρζπόζθαια Θεζζαινλίθεο : Μία (1) θαηαρσξήηξηα γηα ηξεηο (3) κήλεο ( 4011/53/ ) Γχν (2) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν ( 4011/67/ ) Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν (4011/217/ ) Γχν (2) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν (4011/271/ ) Σέζζεξηο (4) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν ( 4011/325/ θαη 4011/416/ ) Σέζζεξηο (4) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν (4011/749/ θαη 4011/75/ ) Ηρζπόζθαια Υίνπ : Έλαο (1) δηκελίηεο (4105/47/ ) Δγθξηζε γηα εμακελε (6) εμάζθεζε ζηελ Ηρζπφζθαια ηνπ ζπνπδαζηή ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θ. Γεψξγηνπ Αικπξνχδε (4105/391/ ) Ηρζπόζθαια Υαλίσλ : Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν ( έσο ) Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν (609/ ) Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν (4020/752/ ) 7. ΔΡΓΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ Δξγα Ηρζπνζθαιώλ, πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην Γ Κ.Π.. (ΔΠΑΛ ) α. Ηρζπφζθαια Πεηξαηά.( Μέηξν 3.3) Δξγαζίεο θαηαζθεπήο αίζνπζαο ζπζθεπαζίαο θαη εγθαηάζηαζεο εμαεξηζκνχ ζηελ αίζνπζα Γεκνπξαζηψλ. Πξνυπνινγηζκφο Φνξέαο πξφηαζεο, ηειηθφο δηθαηνχρνο θαη ππεχζπλνο πινπνίεζεο ην Ννκαξρηαθφ Γηακέξηζκα Πεηξαηά. Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ε Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γ.Γ. ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ κε ρξεκαηνδφηεζε θνηλνηηθή (75%) θαη θξαηηθή (25%). Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζηηο 31/12/2008 θαη εθθξεκεί ε νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κέρξη 30/06/2009. Σελίδα 14 από 59

15 εκεηψλνπκε φηη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηνο απηνχ, πξνέθπςε ε αλάγθε εθηέιεζεο επηπιένλ εξγαζηψλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή κειέηε θαη πνπ αθνξνχζαλ ηελ ελίζρπζε ππνζηεισκάησλ ηεο αίζνπζαο ζπζθεπαζίαο αξρηθνχ πξνππνινγηζκνχ Σν έξγν απηφ εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ λα βαξχλεη ηνλ αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαη ππνγξάςακε Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ηε Ννκαξρία Πεηξαηά. ηε ζπλέρεηα, ε Ννκαξρία Πεηξαηά καο ελεκέξσζε φηη ν πξνππνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλεξρφηαλ ζηα Γηα ην ιφγν απηφ ζηηο 16/11/2008 ππνγξάθεθε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηε Ννκαξρία Πεηξαηά κε ζπλνιηθφ πξνππνινγηζκφ έξγνπ Σν αλσηέξσ πξφγξακκα νινθιεξψζεθε ην Φεβξνπαξην 2009 θαη ηνλ Ηνχιην 2009 έγηλε ε πξνζσξηλή ηνπ παξαιαβή. β. Πξνκήζεηα λένπ εμνπιηζκνχ, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ Ηρζπνζθαιψλ ( Μέηξν 3.3). Πξνυπνινγηζκφο ,37. Φνξέαο πξφηαζεο, ηειηθφο δηθαηνχρνο θαη ππεχζπλνο πινπνίεζεο ε Γ/λζε Αιηεπηηθψλ Δθαξκνγψλ & Δ.Α.Π. ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. To πξνγξακκα νινθιεξψζεθε ζηηο 31/12/2009, πιελ δχν εηδψλ, πιαζηηθψλ παιεηψλ θαη κεραλεκάησλ πιχζεσο ηρζπνθηβσηίσλ, πνπ αθπξψζεθαλ ιφγσ κε επάξθεηαο ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο. γ. Ηρζπφζθαια Θεζζαινλίθεο.( Μέηξν 5.2) Μειέηε σξίκαλζεο έξγσλ, πνπ αθνξά εξγαζίεο: 1. Γηακφξθσζε ηνπ θηηξίνπ δεκνπξαζηψλ ( θηίξην Α) 2. Νέν θηίξην Δπέθηαζε θηηξίνπ ησλ δεκνπξαζηψλ (θηίξην Α) 3. Γηακφξθσζε δχν ζαιάκσλ ζπληήξεζεο ( θηίξην Γ) 4. Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ θηηξίνπ Δ 5. Δπηζθεπή δαπέδνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 6. Δπηζθεπή ξακπψλ. Πνππνινγηζκφο Σειηθφο Γηθαηνχρνο Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ κειέηε δεκνπξαηήζεθε εληφο 2009 θαη νινθιεξψζεθε κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο. Δθθξεκεί ε έθδνζε άδεηαο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα ππνβιεζεί γηα έληαμε ζην ΔΠ Αιηείαο ΔΡΓΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗ ΓΗΑ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟ ΔΠ ΑΛΗΔΗΑ Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ Ηρζπόζθαιαο Καβάιαο ηα πιαίζηα ηεο ππ αξηζ. : 2871/ αλνηρηήο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο (Μέηξν 3.3) ε Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε Ηρζ/ια Καβάιαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρία Καβάιαο πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε θαη ππνβνιή Πξνγξάκκαηνο Δξγσλ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Ηρζ/ιαο Καβάιαο κε Σειηθφ Γηθαηνχρν ηε Ννκαξρία Καβάιαο. Οη εξγαζίεο πνπ πεξηιήθζεζαλ ζην Πξφγξακκα αθνξνχλ θπξίσο ζηε βειηίσζε ησλ νηθνδνκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Ηρζ/ιαο (φπσο αληηθαηάζηαζε κνλψζεσλ θηηξίσλ, απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζηα δηάθνξα δνκηθά ζηνηρεία, απνθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε Σελίδα 15 από 59

16 επηζηξψζεσλ θαη επελδχζεσλ κε πιαθίδηα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηεο Ηρζ/ιαο, αλαθαίληζε ρψξσλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο, αλαθαηαζθεπή θξεαηίσλ θαη αληηθαηάζηαζε ζραξψλ νκβξίσλ πδάησλ, βειηησηηθέο εξγαζίεο ζην ρψξν ηεο πξνβιήηαο θαη ησλ ξακπψλ θνξηνεθθφξησζεο, απνθαηάζηαζε ηκήκαηνο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ρξσκαηηζκφο φπνπ απαηηείηαη) θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Ηρζ/ιαο κε ηελ εγθαηάζηαζε δχν λέσλ παγνπνηεηηθψλ κνλάδσλ ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 24ton/24h θαη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ αλέξρνληαλ αξρηθά ζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. ε ζπλέρεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΠΑΛ ζπκπιεξψζεθε ε κειέηε κε εξγαζίεο ελίζρπζεο ηνπ ζηαηηθνχ θνξέα ηεο αίζνπζαο δεκνπξαζηψλ θαη ην Πξνγξακκα επαλαππνβιήζεθε ην Ννέκβξην 2009 κε ζπλνιηθφ πξνππνινγηζκφ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 8.2 Οινθιεξσκέλε επέλδπζε ζηνλ Αιηεπηηθό Ληκελα Αιεμαλδξνππνιεο ηα πιαίζηα ηεο ππ αξηζ. 2871/ αλνηρηήο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο (Μέηξν 3.3) ν Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΣΑΝΑΛ θαη ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Αιεμαλδξνχπνιεο πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε θαη ππνβνιή Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλε Δπέλδπζε ζηνλ Αιηεπηηθφ Ληκέλα Αιεμαλδξνχπνιεο» κε Σειηθφ Γηθαηνχρν ην Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο, ην Ννέκβξην ηνπ Οη εξγαζίεο πνπ πεξηιήθζεζαλ ζην Πξφγξακκα γηα ηελ Ηρζ/ια αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ θαη αθνξνχλ : - χλδεζε απνρεηεχζεσλ Ηρζ/ιαο κε δίθηπν ΓΔΤΑ - Καηαζθεπή ζηεγάζηξνπ ξακπψλ θαη εθζπγρξνληζκφο ξακπψλ - Μεηαηφπηζε ηνπ ηνίρνπ κεηαμχ ησλ ςπγείσλ θαη ηνπ ζπζθεπαζηεξίνπ, ψζηε λα κεγαιψζεη ν δηάδξνκνο εηζαγσγήο ζηα ςπγεία - Βειηίσζε ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο Ηρζ/ιαο - Πξνζζήθε θαζ χςνο ζηα πιαθίδηα ηνίρνπ - Αιιαγέο εζσηεξηθψλ μχιηλσλ θνπθσκάησλ - Καηαζθεπή κηθξήο απνζήθεο - Αληηθαηάζηαζε κσζατθνχ δηαδξφκσλ νξφθνπ θαη θιηκαθνζηαζίνπ Ηρζ/ιαο κε αληηνιηζζεξά πιαθάθηα - Αληηθαηάζηαζε πεπαιαησκέλσλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ - Καζαίξεζε πθηζηάκελεο ππέξγεηαο δεμακελήο θαπζίκσλ - Αληηθαηάζηαζε ππξνζβεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο - Πξνκήζεηα παιεηνθφξσλ Σν ζπλνιηθφ Πξφγξακκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΟΛΑ αλέξρεηαη ζηα εκεηψλνπκε φηη θαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην Πξφγξακκα γηα ηνλ ΟΛΑ ζα έρνπλ ππνβνεζεηηθφ ξφιν θαη γηα ηελ Ηρζ/ια θαζφζνλ βειηηψλνπλ ηηο ζπλζήθεο εθθφξησζεο αιηεπκάησλ, πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ πέξημ ηεο Ηρζ/ιαο, ειεθηξνθσηηζκνχ, ηξνθνδνζίαο κε λεξφ θαη ειεθηξηθφ ξεχκα ζηα αιηεπηηθά ζθάθε, Σελίδα 16 από 59

17 απνζήθεπζεο αιηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαηαπνιέκεζε κφιπλζεο ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θιπ θαη γεληθά ζα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίεο ησλ αιηέσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αιηεπηηθνχ ιηκέλα Αιεμαλδξνχπνιεο. 8.3 Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ Ηρζπόζθαιαο Πάηξαο Δρεη ζπληαρζεί ήδε κειέηε πνπ πεξηιακβάλεη έξγα γα ηε βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Ηρζπφζθαιαο Πάηξαο, ε νπνία έρεη ήδε θαηαηεζεί ζηε Ννκαξρία Αραίαο γηα πξνψζεζε ζην ΔΠ Αιηείαο ( Μέηξν 3.3) αιιά θαη ζην Σακείν Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιεθησλ Αραίαο γηα απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ απφ ην ζεηζκφ ηνπ ΔΡΓΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ( ΑΓΟΡΔ ΠΑΓΗΧΝ ) ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ Πξαγκαηνπνηεζεθαλ θαηά ην 2009 ζπλνιηθνχ πνζνχ ,50 πιένλ ΦΠΑ θαη είλαη ηα θάησζη : ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ ΔΡΓΑ & ΑΓΟΡΔ ΠΑΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2009 ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ Α/Α ΠΡΟΨΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝ ΔΚΣΔΛΔΘΔΝΣΑ 1. Πξνκήζεηα επίπισλ γξαθείνπ 2. Αληηθαηάζηαζε ζραξψλ θαισδίσζεο αίζνπζαο δεκνπξαζηψλ 3. Αληηθαηάζηαζε βάζεσλ ζραξψλ πεξηζπιινγήο νκβξίσλ πδάησλ πξνβιήηαο 4. Πξνκήζεηα ΠΔΗΡΑΗΑ θιηκαηηζηηθψλ γξαθείσλ πξνζσπηθνχ ή επηζθεπή ππάξρνληνο θιηκαηηζκνχ 5. Πξνκήζεηα πξνζηαηεπηηθψλ πξνβιήηαο Ηρζ/ιαο 6. Γηαγξάκκηζε πξναχιηνπ ρψξνπ ΔΚΣ πκπιεξσκαηηθέο 4.144,50 εξγαζίεο αίζνπζαο ζπζθεπαζίαο ΔΚΣ Αληηθαηάζηαζε πεξηκεηξηθήο πεξηθξαμεο Ηρζ/ιαο θαη εζσηεξηθψλ θνππαζηψλ αηζ. Γεκ Σελίδα 17 από 59

18 ΔΚΣ Πξνκήζεηα θαη εγθ/ζε αεξνςπθηήξσλ ΔΚΣ Καηαζθεπή πεξίθξαμεο ρψξνπ ηρζπνθηβσηίσλ ΔΚΣ Καηαζθεπή βηνκεραληθνχ δαπέδνπ ζηνλ πεξηθξαγκέλν ρψξν ηρζπνθηβσηίσλ ΔΚΣ Μεηαθνξά ηρζ/ηησλ ΔΚΣ Μειέηε & εξγαζίεο ππξνπξαζηαζίαο ΤΝΟΛΟ ,50 7. Αλαθαηαζθεπή W.C ΘΔ/ΝΗΚΖ 8. Πξνκήζεηα πηεζηηθψλ αληιηνζηαζίνπ 9. Πξνκήζεηα επίπισλ γξαθείνπ 10. Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνχ θαισδίνπ θαη 19 ππνπηλάθσλ ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ 11. χζηεκα αζθαιείαο παξαθνινχζεζεο πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ηεο Ηρζ/ιαο ηεο πχιεο θαη ησλ ςπγείσλ 12. Πξνκήζεηα αληιηψλ νκβξίσλ πδάησλ 13. Πξνκήζεηα θπζεηήξσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ , ,5 ΚΑΒΑΛΑ ΤΝΟΛΟ Αλαθαηαζθεπή απνζήθεο θαπζίκσλ θαη κεηαηξνπή ηεο ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν ΔΚΣ πζηήκαηα αζθαιείαο παξαθνινχζεζεο ησλ ςπγείσλ ηεο Ηρζπφζθαιαο ΔΚΣ ηαηηθή κειέηε Ηρζ/ιαο Σελίδα 18 από 59

19 ΔΚΣ Πεξηβαιινληηθε κειέηε ΔΚΣ Μειέηε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πξνγξακκαηνο ΤΝΟΛΟ ΠΑΣΡΑ 15. χζηεκα αζθαιείαο παξαθνινχζεζεο πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ησλ ςπγείσλ θαη εληφο απηψλ 16. Αληηθαηάζηαζε ζραξψλ θαισδίσζεο αίζνπζαο δεκνπξαζηψλ 17. Πξνκήζεηα θπιαθίνπ εηζφδνπ Ηρζ/ιαο 18. Υξσκαηηζκνί θηηξίνπ Ηρζ/ιαο (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) 19. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ Ηρζ/ιαο πεξηκεηξηθά ΔΚΣ ηαηηθή κειέηε ππάξρνληνο θηηξίνπ ΔΚΣ Μειέηε πξνζζήθεο νξνθνπ θαη κεραλνιν γηθψλ εγθαη/ζεσλ ΤΝΟΛΟ ΥΑΛΚΗΓΑ 20. Δξγαζίεο νινθιήξσζεο απνζήθεο ηρζπνθηβσηίσλ 21. Δλίζρπζε ππνζηεισκάησλ θαη νξνθήο απνζήθεο ηρζπνθηβσηίσλ ΔΚΣ Αλαθαηαζθεπή επίζηξσζεο ηκήκαηνο παξαιηαθνχ θξεπηδψκαηνο , ,69 ΤΝΟΛΟ Σελίδα 19 από 59

20 ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ 22. Πεξίθξαμε ρψξνπ Ο.Λ.Α 23. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπξψλ πεξίθξαμεο Ηρζ/ιαο 24. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ Ηρζ/ιαο πεξηκεηξηθά 25. Υξσκαηηζκνί θηηξίνπ Ηρζ/ιαο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 26. Αληηθαηάζηαζε ζηδεξέλησλ παξαζχξσλ γξαθείσλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε παξάζπξα αινπκηλίνπ ΤΝΟΛΟ ΠΡΔΒΔΕΑ 27. χζηεκα αζθαιείαο παξαθνινχζεζεο πξναπιίνπ ρψξνπ Ηρζ/ιαο ΤΝΟΛΟ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 28. Δπηζθεπή ζηέγεο Ηρζ/ιαο ΤΝΟΛΟ ΥΑΝΗΧΝ 29. Πξνκήζεηα θπιαθίνπ εηζφδνπ Ηρζπφζθαιαο 30. Πξνκήζεηα ελφο θνκπξεζέξ αέξνο 31. Πξνκήζεηα ελφο πλεπκαηηθνχ πηζηνιέηνπ 32. Πξνκήζεηα ελφο θνξηακνχ εξγαιείσλ 33. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπξψλ Σελίδα 20 από 59

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ»

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΑΗΟΤ 2007-203 ΚΩΗΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : 44 «ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΥΗΚΔ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΑΞΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ Ιαλνπάξηνο 2013 1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΝΑ 1 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14 ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΞ3Μ-ΟΓ Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.204 Αρ. Θέκαηος: 4 Θέκα: Πξνθήξπμε ζέζεσλ Δξεπλεηψλ. Έτοληας σπωυε :. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4Β, ηνπ λ.3429/2005 φπσο ζπκπιεξψζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα