18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ"

Transcript

1 ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΑΛΗΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 Αζήλα 2010

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΗΣΟΡΗΚΟ 2. OΡΗΜΟ ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ Χ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 3. OΡΗΜΟ ΝΔΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΣΑΝΑΛ, Χ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 4. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ 5. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, Χ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 6. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΣΑΝΑΛ ΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 7. ΔΡΓΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 8. ΔΡΓΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗ ΓΗΑ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟ ΔΠ ΑΛΗΔΗΑ ΔΡΓΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ( ΑΓΟΡΔ ΠΑΓΗΧΝ ) ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 10. ΤΜΒΑΔΗ ΜΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 11. ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΑ ΣΔΛΖ ΣΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΔ 12. ΔΡΓΑΗΔ ΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ & ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΛΗΔΤΜΑΣΧΝ 14. ΠΛΑΣΗΚΟ ΗΥΘΤΟΚΗΒΧΣΗΟ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 15. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 16. ΟΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΔ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ ΗΓΡΤΖ ΣΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 17. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΠΔΡΑΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 48/ ( ΔΚΣΟ ΥΧΡΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ) Σελίδα 2 από 59

3 19. ΔΓΚΡΗΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΜΗΘΧΜΑΣΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΔ ΜΔΥΡΗ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΖ ΜΗΘΧΖ ( ) ΣΟ ΗΓΗΟ ΤΦΟ ΠΟΤ ΔΗΥΑΝ ΓΗΑΜΟΡΦΧΘΔΊ ΣΗ 31/12/2009 ( ΥΧΡΗ ΠΡΟΑΤΞΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2009) 20. ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΜΗΘΧΔΧΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΔΗΣΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖ ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΣΧΝ ΜΗΘΧΣΧΝ ΔΗΣΔ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ ΜΗΘΧΔΧΝ, ΔΝ ΟΛΧ Ή ΔΝ ΜΔΡΔΗ, Δ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΤΓΓΔΝΔΗ (ζύδπγν ή ηέθλα) Ή ΔΣΑΗΡΟΤ, ΛΟΓΧ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ Ή ΑΛΛΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΜΔΝΧΝ ΑΗΣΗΧΝ (αζζέλεηα θιπ) ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΓΗΑ ΑΝΑΝΔΧΖ ΜΗΘΧΔΧΝ ΠΟΤ ΔΛΖΓΔ Ζ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ, Ή ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 21. ΝΔΑ ΜΗΘΧΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔ ΜΔ ΘΑΛΑΜΟ ΤΝΣΖΡΖΖ, Δ ΟΛΔ ΣΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΔ 22. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΑΝΑΛ & ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΔΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΔΣΟΤ OIKONOMIKH ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 25. ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧΝ ΑΝΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΔΣΧΝ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΟΓΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ (ΠΔΛΑΣΔ) 29. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ (ΑΞΗΟΓΡΑΦΑ) 30. ΔΝΟΗΚΗΑ -ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΗΥΘΤΟΚΗΒΧΣΗΧΝ 31. ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΥΡΖΔΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2009, ΠΟΤ ΔΓΚΡΗΘΖΚΑΝ ΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 662/27/ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 33. ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣOY ΜΔΣΟΥOY ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ ΔΠΗ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 2009 ΠΔΡΗΟΓΟ 1/1/ /12/ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σελίδα 3 από 59

4 1. ΗΣΟΡΗΚΟ Οη Ηρζπφζθαιεο θαη ε ΔΣΑΝΑΛ ζπκπνξεχηεθαλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ Ηρζπνζθαιψλ, φπσο θαζνξίζζεθαλ κε ηελ Ννκνζεζία θαη ζπλνςίδνληαη ζηε δηαθίλεζε ησλ αιηεπκάησλ, ππφ ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ζηελ αλάπηπμε πγηνχο θαη νξζνινγηθά ιεηηνπξγνχληνο ηρζπεκπνξίνπ, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο θαη ζηελ δηεπθφιπλζε δηαθίλεζεο απηήο πξνο ηελ αγνξά, ζηελ ηήξεζε αθξηβψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ αιηεπκάησλ θιπ. Ο Α.Ν. 314/1945 είλαη ν πξψηνο λφκνο πνπ ζέζπηζε ηελ αλάγθε ίδξπζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ, κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη ην 1961 ηδξχεηαη ε Δηαηξία Σερληθνχ Δμνπιηζκνχ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ (ΔΣΔΑΠ) κε κεηφρνπο ην Γεκφζην (40%) θαη ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα (60%), πνπ είρε ζηνπο ζθνπνχο ηεο θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Ηρζπνζθαιψλ ππφ εληαία δηνίθεζε. Αθνινχζεζε ν λφκνο 4457/65, πνπ πξνζδηφξηζε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «Ηρζπφζθαια», ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαη φξηζε ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο σο αξκφδην, γηα ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαζψο θαη ε έθδνζε ηνπ Β.Γ/γκαηνο 939/65, πνπ ζέζπηζε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαη φξηζε ηελ ΔΣΒΑ σο θνξέα ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο, κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ζα θαζνξίδνληαλ, κε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο ΔΣΒΑ. Σν 1966 (ΦΔΚ ηαδ θχιιν 222/ ) ηδξχεηαη ε ειιεληθή Τπεξπφληηνο Αιηεία ΑΔ, κε κεηνρηθφ θεθάιαην δξρ. πνπ ήζειε θαηαηεζεί απφ ηελ ΔΣΒΑ, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε Δπηρεηξήζεσλ Αιηείαο θαη άιινπο ζθνπνχο ζηνπο νπνίνπο ην 1967 (ΦΔΚ ηαδ θχιιν 415/ ) ζπκπεξηειήθζεζαλ θαη ε ίδξπζε, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε Ηρζπνζθαιψλ ησλ νπνίσλ ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ήζειε αλαηεζεί ζηελ ΔΣΒΑ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 4457/65. Αθνινχζεζαλ λέεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΛΤΠΑΛ (ΦΔΚ η.αδ θχιιν 973/ θαη θ. 775/ ) θαζψο θαη ην Β.Γ/γκα 580/ (ΦΔΚ η.αδ θχιιν 193/ ) κε ην νπνίν ε ΔΣΒΑ θαζίζηαηαη θνξέαο ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ κε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 2/10/1968, κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο θαη ηεο ΔΣΒΑ θαζνξίζζεθαλ νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη ππνρξεψζεηο ηεο ΔΣΒΑ, σο θνξέα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ζχκβαζε απφ 7/11/1968, κεηαμχ ΔΣΒΑ θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΔΛΤΠΑΛ, αλέιαβε ε ΔΛΤΠΑΛ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ θνξέα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ. Με ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΛΤΠΑΛ (ΦΔΚ η.αδ θχιιν 1135/ ), ηδξχεηαη εηαηξία ππφ ηελ επσλπκία «Δηαηξία Αλαπηχμεσο Αιηείαο ΔΣΑΝΑΛ Αλψλπκε Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή», θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, απμάλεηαη απφ δξρ ζε δξρ. Με ην Β.Γ/γκα 152/ (ΦΔΚ η.α θχιιν 43/ ) κεηαθέξνληαη νη ππεξεζίεο Αιηείαο απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ελψ κε ην Π.Γ. 491/ (ΦΔΚ θχιιν 144/ ) αλαηίζεηαη ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Ηρζπνζθαιψλ ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα, ηαπηφρξνλα κε ηελ εμαγνξά ππ απηήο ηνπ 75% Σελίδα 4 από 59

5 ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ απφ ηελ ΔΣΒΑ, κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ, πνπ θαζνξίζζεθαλ κε ηελ απφ 2/10/1968 ππνγξαθείζα ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΔΣΒΑ, ε νπνία εμαθνινπζεί ηζρχνπζα θαη γηα ηελ ΑΣΔ, κέρξη ηεο ππνγξαθήο λεσηέξαο ηνηαχηεο, ην δε Β.Γ/γκα 580/1968 (ΦΔΚ 193 Α /68) θαηαξγείηαη. Μεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, εθπξνζσπνπκέλνπ δηα ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, θαη ηεο Αγξνηηθήο Σξαπέδεο, ππνγξάθεθε ζχκβαζε ζηηο 26 Απγνχζηνπ 1975, κε ηελ νπνία ην Διιεληθφ Γεκφζην αλαζέηεη ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Ηρζπνζθαιψλ Πεηξαηά, Θεζζαινλίθεο, Καβάιαο, Παηξψλ, Υαιθίδαο, Υίνπ θαη Αιεμαλδξνχπνιεο σο θαη εθείλσλ πνπ ήζεινλ θαηαζθεπαζζεί ζην κέιινλ ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 420/1970 (Αιηεπηηθφο Κψδηθαο), ηνπ ππ αξηζ. 939/65 Β.Γ/γκαηνο «πεξί ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ» θαη ηνπ ππ αξηζ. 491/1972 Β.Γ/γκαηνο «πεξί θνξέσο Ηρζπνζθαιψλ» Με ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 29/09/1975, κεηαμχ ΑΣΔ θαη ΔΣΑΝΑΛ, ε ΑΣΔ, έρνπζα ην πξνο ηνχην δηθαίσκα, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφ 26/08/1975 ζχκβαζεο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην, ζπκθσλεί φπσο ππνθαηαζηαζεί ζε άπαληα ηα εθ ηεο πξναλαθεξζείζεο ζπκβάζεσο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο παξά ηεο ΔΣΑΝΑΛ. Με ην ΦΔΚ η.αδ θχιιν 11682/ , θαηαρσξήζεθε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλεξρφκελν ζε δξρ. θαηαλεκεκέλν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κηαο δξρ., θαη, φπσο απνθαζίζηεθε, απφ ηελ Δθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 30/10/2002, ε κεηαηξνπή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κηαο κεηνρήο ζε επξψ θαζψο θαη φηη ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλέξρεηαη ζε επξψ θαηαλεκφκελν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κηαο 2,93 επξψ. Με ην ΦΔΚ η.αδ θχιιν 13322/ , θαηαρσξήζεθε κε εκεξνκελία 16/12/2003 ζην κεηξψν Α.Δ ε ζπγρψλεπζε ηεο Α.Δ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ηεο ΔΣΒΑ ΑΔ, κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε, νπφηε θαη πεξηήιζε ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ην 25% ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. Ζ ΑΣΔ, ην έηνο 2002, πξφηεηλε ζηνλ ηφηε Τπνπξγφ Γεσξγίαο ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ απεκπινθή ηεο ΑΣΔ απφ ηελ ΔΣΑΝΑΛ θαη κε ηελ απφθαζε / , ηνπ θ. Τπνπξγνχ νξίζζεθε επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο ΑΣΔ, κε ζπληνληζηή ην Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, γηα λα κειεηήζεη ζε βάζνο ην ζέκα ηεο απεκπινθήο ηεο ΑΣΔ απφ ηελ ΔΣΑΝΑΛ (ΑΣΔ 75% θαη ΔΣΒΑ 25%). Ζ έθζεζε ηεο επηηξνπήο, πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ θ. Τπνπξγφ κε ην έγγξ. 2702/ ηνπ Ννκηθνχ ηνπ πκβνχινπ, θαηέιεγε κε ηελ εηζήγεζε λα κεηαβηβαζζνχλ νη κεηνρέο ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ην νπνίν κεηά απφ έξεπλα θαη κειέηε λ απνθαζίζεη γηα ηελ παξαπέξα εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ. Δλ ηέιεη, κεηά απφ ζπλελλνήζεηο θαη έληνλεο δηαδηθαζηηθέο ζπκθσλίεο, κεηαμχ ΑΣΔ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ, θαηά ην ηειεπηαίν 3κελν ηνπ 2007, ππνγξάθεθε ζηηο 04/02/2008 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ, ζε παλεγπξηθή ηειεηή, ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, παξνπζία ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ, Γεληθψλ Γηεπζπληψλ, Πξντζηακέλσλ Σελίδα 5 από 59

6 Γ/λζεσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη Ννκηθψλ πκβνχισλ, ησλ αξκνδίσλ Γηεπζπληψλ ηεο Αγξνηηθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο θαη εθπξνζψπσλ ηεο Σξαπέδεο Πεηξαηψο : 1. Μεηαμχ αθ ελφο ηεο Αγξνηηθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο ΑΔ λφκηκα εθπξνζσπνπκέλε απφ ηνλ Γηνηθεηή θ. Γεκήηξε Μειηάθν θαη αθεηέξνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λφκηκα εθπξνζσπνπκέλνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θ. Αιέμαλδξν Κνληφ θαη εθ ηξίηνπ ηεο ζπκβαιινκέλεο επί ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ Αλψλπκεο Δηαηξίαο, κε ηελ επσλπκία «Δηαηξία Αλάπηπμεο Αιηείαο- ΔΣΑΝΑΛ» λφκηκα εθπξνζσπνπκέλεο απφ ηνλ Πξέδξν & Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Γεψξγην Καιιηθείδα, κε ην νπνίν (ζπκθσλεηηθφ) : α/ ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ πσιεί, εθρσξεί θαη κεηαβηβάδεη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο ( ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ), πνπ εθπξνζσπνχλ ην 75% ησλ εθδνζέλησλ θαη αλεηιεκκέλσλ κεηνρψλ απηήο, ζην Διιεληθφ Γεκφζην. β/ Δπήιζε ε ακνηβαία ζπκθσλία ιχζεο ηεο απφ 26/08/1975 ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αγξνηηθήο Σξαπέδεο θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γ/ Δπήιζε ε ακνηβαία ζπκθσλία ιχζεο ηεο απφ 29/09/1975 ζχκβαζεο κεηαμχ Αγξνηηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ 2. Μεηαμχ ηεο Σξαπέδεο Πεηξαηψο, πνπ εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ ηνπο θ.θ. Κσλ/λν Ληάπε θαη Γεκ.Βνχθα θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, εθπξνζσπνπκέλνπ, γηα ηελ ππνγξαθή απηή απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ην νπνίν ε Σξάπεδα Πεηξαηψο πσιεί, εθρσξεί θαη κεηαβηβάδεη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην 25% ησλ εθδνζέλησλ θαη αλεηιεκκέλσλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο, ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Σνηνπηνηξφπσο, ε πξνζδνθψκελε αιιαγή επήιζε θαη κεηαβηβάζζεθε ζην Διιεληθφ Γεκφζην ζηηο 04/02/2008 ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, αιιά ρξεηαδφηαλ, πιένλ, ε ππνγξαθή λέαο ζχκβαζεο, κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ γηα λα θαηαζηεί θαη πάιη ε ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, κε θχξην θαη κφλν κέηνρν ην Διιεληθφ Γεκφζην, θνξέαο ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ήηαλ γηα 40 ρξφληα, κε κφλνλ κέηνρν αξρηθά ηελ ΔΣΒΑ, θαηά 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαη κεηέπεηηα ηελ ΑΣΔ (75%) θαη ηελ ΔΣΒΑ (25%). 2. OΡΗΜΟ ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ Χ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ΑΣΔ (26/8/1975, αλάζεζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ) θαη κεηαμχ ΑΣΔ ΔΣΑΝΑΛ (29/9/1975, κεηαβίβαζε αλάζεζεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ), έπξεπε λα ππνγξαθεί λέα ζχκβαζε, κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, πνπ ζα θαζφξηδε θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη ζπκθσλίεο, γηα ηε ζπλέρηζε άζθεζεο απφ ηελ ΔΣΑΝΑΛ ηεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ επξηζθνκέλσλ ζήκεξα ζε ιεηηνπξγία έλδεθα (11) Ηρζπνζθαιψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Σειηθά, ε λέα ζχκβαζε, κεηαμχ αθελφο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, εθπξνζσπνπκέλνπ, ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ. Αιέμ. Κνληνχ θαη αθεηέξνπ ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, ππνγξάθεθε ζηηο 18/04/2008 θαη πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ, φηη : Σελίδα 6 από 59

7 * Αλαηίζεηαη ζηελ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ ε Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε ησλ ππφ ηνπ Ν.Γ 420/1970 (Αιηεπηηθφο Κψδηθαο) πξνβιεπνκέλσλ Ηρζπνζθαιψλ θαζψο θαη ησλ Αιηεπηηθψλ ηαζκψλ θαη Ηρζπαγνξψλ, φζσλ ζα ππαρζνχλ ζηελ επζχλε θαη αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ζα ζπκθσλεζεί λ αλαηεζεί ε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ ΔΣΑΝΑΛ, ε νπνία ζ αζθεί ηε Γηνίθεζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ 420/1970 θαη ησλ δηαηαγκάησλ θαη απνθάζεσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε εθαξκνγή απηνχ, ηνπ Νφκνπ 1740/14.12, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Β.Γ 939/1965 πνπ ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ Ηρζπνζθαιψλ (ΦΔΚ η.β θχιιν 823/ ). * Ζ ΔΣΑΝΑΛ ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε εθπφλεζε πξνγξακκάησλ βειηησηηθψλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ιεηηνπξγίαο Ηρζπνζθαιψλ, ζε ηξφπνλ ψζηε λα εμαληιείηαη θάζε δπλαηφηεηα έληαμεο ησλ δαπαλψλ ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. * Ζ ΔΣΑΝΑΛ, φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εζφδσλ, πεξί ηνπ νπνίνπ ε παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.Γ 420/1970, ππνρξενχηαη λα εηζεγείηαη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ην χςνο ησλ δηθαησκάησλ ησλ Ηρζπνζθαιψλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ηζνζθέιηζε ηνπ εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαη ηεο ΔΣΑΝΑΛ. * Ο Λνγαξηαζκφο ησλ Ηρζπνζθαιψλ ζα ηεξείηαη, ππφ κνξθή έληνθνπ αιιειφρξενπ ινγαξηζκνχ, ζηελ ΑΣΔbank. * Χο απνδεκίσζε ηεο ΔΣΑΝΑΛ, γηα ηελ εθηέιεζε ππ απηήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη πνζνζηφ ίζν πξνο ην 10% (δέθα ηνηο εθαηφ) επί ησλ αθαζαξίζησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ ησλ Ηρζπνζθαιψλ (ηέιε, κηζζψκαηα θιπ) θαη ε νπνία (απνδεκίσζε) θέξεηαη ζε ρξέσζε ηνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ ησλ Ηρζπνζθαιψλ ζην ηέινο εθάζηνπ κήλα. Παξάιιεια, εθδφζεθε θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 80/2008 (ΦΔΚ η.α. θχιιν 119/ ), φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν (άξζξν 26 ηνπ λ.δ. 420/1970, φπσο ην άξζξν απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην λφκν 1740/1987), κε ην νπνίν ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Ηρζπνζθαιψλ, πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ή θαηαζθεπάδνληαη κε δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ, αλαηίζεηαη ζηελ Δηαηξία Αλαπηχμεσο Αιηείαο (ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ). 3. OΡΗΜΟ ΝΔΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΣΑΝΑΛ, Χ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Με ηελ ππ αξηζ /ΔΓΓΔΚΟ 668/ (ΦΔΚ 138/ ), νξίζζεθε ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΣΑΝΑΛ, ελψ νη ακνηβέο ηνπ Πξνέδξνπ, Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ θαζνξίζζεθαλ κε ηελ ππ αξηζ / ΔΓΓΔΚΟ 955/ (ΦΔΚ 226/ ). Με ηελ ππ αξηζ / ΔΓΓΔΚΟ 2893/ (ΦΔΚ 224/ ) παχζεθε ην κέινο ηνπ Γ ηεξγηφπνπινο Γεκήηξηνο, πνπ αζθνχζε θαζήθνληα Αλαπιεξσηή Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη νξίζζεθε σο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ν Βπδνβίηεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Υξ. Σελίδα 7 από 59

8 Ζ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ είλαη πιένλ Γεκφζηα Δπηρείξεζε, κε κνλαδηθφ κέηνρν ην Διιεληθφ Γεκφζην, πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Α ηνπ Νφκνπ 3429/2005 απφ 04/02/2008, νπφηε πεξηήιζε ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ απφ ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα (75%) θαη ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο (25%), ζην Διιεληθφ Γεκφζην. 3.1 ΤΝΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ α/ απφ 17/04/2008 κέρξη 28/05/2009 ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεπζεθε ζην ΦΔΚ 11501/ έρεη σο εμεο : 1) ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΛΛΗΦΔΗΓΑ ηνπ Παλαγηψηε ΠΡΟΔΓΡΟ Γεσπφλνο-Σερλνιφγνο ηξνθίκσλ M.Sc 2) ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ ηνπ Αζαλαζίνπ ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Οηθνλνκνιφγνο. 3) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΡΑΠΑΚΖ ηνπ Διεπζεξίνπ ΜΔΛΟ Αιηέαο. 4) ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΚΑΡΤΟΦΗΛΖ ηνπ Γεσξγίνπ ΜΔΛΟ Δθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνη.Αλάπη.& Σξνθ. 5) ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΣΟΡΓΗΟ ηνπ Παλαγηψηε ΜΔΛΟ Αιηέαο. 6) ΑΝΔΣΖ ΠΑΓΧΝΖ ηνπ Κσλ/λνπ ΜΔΛΟ Αιηέαο. 7) ΚΧΝ/ΝΟ ΗΧΝΗΓΖ ηνπ Αλησλίνπ ΜΔΛΟ Οηθνλνκνιφγνο. 8) ΒΑΗΛΔΗΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ηνπ Κσλ/λνπ ΜΔΛΟ Γηθεγφξνο. 9) ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΑΣΡΗΓΖ ηνπ Αλδξέα ΜΔΛΟ Πνι. Δπηζηήκνλαο β/ απφ 01/06/2009 κέρξη 31/12/2009, ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 9772/ έρεη σο εμεο : 1) ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΛΛΗΦΔΗΓΑ ηνπ Παλαγηψηε ΠΡΟΔΓΡΟ Γεσπφλνο-Σερλνιφγνο ηξνθίκσλ M.Sc 2) ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΤΕΟΒΗΣΖ ηνπ Υξήζηνπ ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Γεσπφλνο. 3) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΡΑΠΑΚΖ ηνπ Διεπζεξίνπ ΜΔΛΟ Αιηέαο. 4) ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΚΑΡΤΟΦΗΛΖ ηνπ Γεσξγίνπ ΜΔΛΟ Δθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνη.Αλάπη.& Σξνθ. 5) ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΣΟΡΓΗΟ ηνπ Παλαγηψηε ΜΔΛΟ Αιηέαο. 6) ΑΝΔΣΖ ΠΑΓΧΝΖ ηνπ Κσλ/λνπ ΜΔΛΟ Αιηέαο. 7) ΚΧΝ/ΝΟ ΗΧΝΗΓΖ ηνπ Αλησλίνπ ΜΔΛΟ Οηθνλνκνιφγνο. 8) ΒΑΗΛΔΗΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ηνπ Κσλ/λνπ ΜΔΛΟ Γηθεγφξνο. 9) ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΑΣΡΗΓΖ ηνπ Αλδξέα ΜΔΛΟ Πνι. Δπηζηήκνλαο 3.2 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΔΤΘΤΝΧΝ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ Γ ΚΑΗ ΣΟΤ Γ/ΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ Οη επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. θαη ηνπ Γ/ληνο πκβνχινπ πξνζδηνξίζζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιήθζεθαλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο 637/2/ θαη 650/15/ θαη δεκνζηεπζεθαλ ζην ΦΔΚ 11501/ θαη ΦΔΚ 9772/ αληίζηνηρα. Δπίζεο κε ην πξαθηηθφ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ κεηφρνπ πνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2009 θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 12062/ηεχρνο ΑΔ/ , αλαηίζεηαη ζην Πξφεδξν Γεσξγην Καιιηθείδα λα αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γ/ληνο πκβνχινπ Κσλζηαληίλνπ Βπδνβίηε, ζε πεξίπησζε θσιχκκαηνο ή απνπζίαο ηνπ. Σελίδα 8 από 59

9 4. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ κεηφρνπ ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2009, παξνπζία θαη ζπκβνιαηνγξάθνπ, φπσο επηηάζζεη ην άξζξν 32 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν 2190/1920, ελέθξηλε Α) ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 23, 27 θαη 30, ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί απηφ κε ηνλ λφκν 3429/2005, ιφγσ ηεο επειζνχζαο κεηαβνιήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο ηελ 4/2/2008 θαη Β) ηελ απάιεηςε απφ ην θαηαζηαηηθφ ησλ δηαηάμεσλ νη νπνίεο δελ ζπλάδνπλ κε ηε θχζε ηνπ λένπ κεηφρνπ αιιά θαη κε ην ραξαθηήξα πιένλ ηεο εηαηξίαο ε νπνία αλήθεη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη δηέπεηαη πιένλ ε ιεηηνπξγία ηεο θαη απφ ηνλ λφκν 3429/2005. Με ην ΦΔΚ 12062/ηεχρνο ΑΔ/ , αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Ννκαξρία Αζελψλ φηη ηελ 30/7/2009 θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο Τπεξεζίαο καο ην απφ 26/06/2009 πξαθηηθφ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 23, 27 θαη 30 θαζψο θαη ε θαηάξγεζε ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ άξζξα 35,36,37,38 θαη 39 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ θαη κε αξηζκφ κεηξψνπ 1016/01ΝΣ/Β/86/530. Σελ ίδηα εκεξνκελία θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη νιφθιεξν ην λέν θείκελν ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνχ. Δπίζεο, κε ην παξαπάλσ πξαθηηθφ αλαηίζεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο εηαηξίαο Γεψξγην Καιιηθείδα λα αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ Κσλζηαληίλνπ Βπδνβίηε, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ. 5. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ, Χ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Ζ ΔΣΑΝΑΛ ΑΔ πιένλ είλαη εηαηξία κε κνλαδηθφ κέηνρν ην Διιεληθφ Γεκφζην, πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Α ηνπ λφκνπ 3429/2005 θαη ιεηηνπξγεί σο θνξέαο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Ηρζ/ιψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 18/4/2008 ζχκβαζε κεηαμχ Γεκνζίνπ-ΔΣΑΝΑΛ θαη ην Π.Γ 80/2008. Όπσο ην θαηαζηαηηθφ ηεο νξίδεη είλαη Γεκφζηα Δπηρείξεζε πνπ νξγαλψλεηαη, ιεηηνπξγεί θαη δηνηθείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3429/2005, ηνπ Κ.Ν 2190/1920 θαη ηηο εηδηθέο θάζε θνξά δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο (άξζξν 9 νλ ). Καη εθαξκνγήλ άξζξσλ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, εθθξεκνχλ ν νξηζκφο εθηειεζηηθψλ, κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμαξηήησλ κειψλ ηνπ Γ, ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Νένο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο, ην ηξαηεγηθφ ρέδην θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηεο εηαηξίαο. Ζ ΔΣΑΝΑΛ, σο Γεκφζηα Δπηρείξεζε ππαγνκέλε ζην θεθ. Α ηνπ λ. 3429/2005 ππνβάιεη ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Σελίδα 9 από 59

10 α) Δσο ηελ 16 ε επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο ην ζρέδην ηνπ εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαζψο θαη ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεθκεξίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ β) Σνλ εηήζην απνινγηζκφ, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ Δθζεζε Πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ έθζεζε ή ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή εληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη. γ) Σα απνινγηζηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο απαζρφιεζεο αλά ηξίκελν. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (Δ.Κ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ. Ζ εηαηξία απεπζχλεηαη, γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ην λφκν 3429/2005, ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηηεκάησλ πξνζιήςεσλ. Σν δεκφζην παξίζηαηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ σο κέηνρνο, εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, φπσο ν λφκνο νξίδεη ή φπσο αιιηψο νξίδεηαη απφ λεφηεξε δηάηαμε λφκνπ. Παξάιιεια ζε εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην, ε ΔΣΑΝΑΛ νθείιεη λα ππνβάιεη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ α/ ηνπο πξνππνινγηζκνχο ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαη ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πξνππνινγηζκφ ησλ Ηρζπνζθαιψλ. β/ ηνπο Ηζνινγηζκνχο αλα Ηρζπφζθαια θαη ηνλ ζπγθεληξσηηθφ Ηζνινγηζκφ ησλ Ηρζπνζθαιψλ, νη νπνίνη δελ δεκνζηεχνληαη, γηαηί νη Ηρζπφζθαιεο δελ έρνπλ λνκηθή ππφζηαζε γ/ ηελ θίλεζε ησλ γεληθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ Ηρζπνζθαιψλ θάζε κήλα, γηα ελεκέξσζε επη ηεο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο. 6. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΣΑΝΑΛ ΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ 6.1 Πξνζιήςεηο Πξνζσπηθνύ Με ηελ ΚΤΑ ππ αξηζκ /ΔΓΓΔΚΟ/1626/ ( ΦΔΚ 2171/Β/ ) είραλ εγθξηζεί πξνζιήςεηο 24 αηφκσλ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαη 4 αηφκσλ γηα ηελ ΔΣΑΝΑΛ. Ζ ζρεηηθή πξνθήξπμε είλαη ζην ΑΔΠ γηα επεμεξγαζία απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009, αιιά ε αηθλίδηα πξνθήξπμε ησλ Δζληθψλ εθινγψλ ηνλ Οθηψβξην δελ επέηξεςε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Όκσο, είραλ εγθξηζεί, κε θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ( ππ αξηζκ, /ΔΓΓΔΚΟ 3411/ ) νη πξνζιήςεηο 12 αηφκσλ,κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο 2 κελψλ γηα ηηο Ηρζπφζθαιεο Πεηξαηά (1), Θεζζαινλίθεο (4), Καβάιαο (3), Πάηξαο (1), Υαιθίδαο (2) θαη Υαλίσλ (1), νη νπνίεο είραλ επίζεο αλαζηαιεί, ιφγσ ησλ εθινγψλ θαη πινπνηήζεθαλ νη πξνζιήςεηο απηέο (εθηφο ηνπ ειεθηξνιφγνπ Ηρζ. Καβάιαο θαη ηνπ εξγάηε ζηελ Ηρζπφζθαια Πεηξαηά ) χζηεξα απφ ζεηηθή απάληεζε ηνπ ΤΠΑΑΣ κε ην έγγξαθφ Σελίδα 10 από 59

11 335855/ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γ/θήο Τπνζηήξημεο ζε απάληεζε ηνπ εγγξάθνπ καο 722/ ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ άξζε απαγφξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ, ιφγσ ησλ εθινγψλ, ην ΤΠ.Α.Α.Σ κε ην ππ αξηζκ / (κε ππνγξαθή Τπνπξγνχ ) έδσζε εληνιή ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ επνπηεπφκελσλ Φνξέσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο ΔΣΑΝΑΛ, λα κελ πξνβαίλνπλ νη Γηνηθήζεηο, ζε πξάμεηο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ. Ζ εληνιή απηή, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη ζήκεξα, κε απνηέιεζκα ε πξνθήξπμε λα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε εθθξεκφηεηα. Ζ ΔΣΑΝΑΛ πηεδφκελε απφ ηελ επηηαθηηθή, αλάγθε πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηέιαβε ζηνπο επηκέξνπο πξνππνινγηζκνχο ησλ Ηρζπνζθαιψλ γηα ην 2010, αιιά θαη ζηνλ ζπγθεληξσηηθφ πξνππνινγηζκφ ησλ Ηρζπνζθαιψλ, πνπ εγθξηζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΣΑΝΑΛ ( Γ 658/23/ ) θαη νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ αξκνδησο γηα έγθξηζε ζην Τπ.Α.Α.Σ, πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δεθανθηψ (18) αηφκσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψζεθε, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο θαη ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ Ηρζπνζθαιψλ. Παξαιιεια θαη επεηδή ε έγθξηζε θαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ πξνζιή- Φεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ρξνλνβφξα, ζπκπεξηέιαβε επίζεο ζηνλ πξνππνινγηζκφ ηνπ 2010, θαη δαπάλεο γηα πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, έληεθα (11) αηφκσλ γηα κεξηθή θάιπςε άκεζσλ ή έθηαθησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Ηρζπνζθαιψλ. Σν αίηεκα δηαβηβάζηεθε ζην ΤΠ.Α.Α.Σ κε ην έγγξαθφ καο 11/ κε εηδηθή επηζήκαλζε φηη ζε πεξίπησζε κε άκεζεο πξνζιεςεο ησλ δεθανθηψ (18) αηφκσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηφηε ζα πξέπεη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Ηρζπνζθαιψλ λα εγθξηζεί πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κερξη νθηψ (8) κελψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ηζρχνληνο Ννκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Σν ΤΠ.Α.Α.Σ καο απάληεζε, κε ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθ. Τπνζηήξημεο φηη ηα αηηήκαηα γηα ην έθηαθην πξνζσπηθφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Δηδ. Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ. Ζ ΔΣΑΝΑΛ κε ην ππ αξηζκ. 115/ εγγξαθφ ηεο απεχζπλε ην αίηεκά ηεο γηα ην έθηαθην πξνζσπηθφ ζηελ Δ.Γ.ΓΔΚΟ θαη έθηνηε παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο ηειεθσληθέο νριήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, δελ έρεη ππάξμεη απάληεζε. 6.2 Μεηαθίλεζε Πξνγξακκαηηζηε θ. Υξ. Μπαηαγθηώλε από ηελ Ηρζπόζθαια Πεηξαηά ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο ΔΣΑΝΑΛ Με ηελ 649/14/ απφθαζε ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε θαη ελέθξηλε ηελ κεηαθίλεζε απφ ηνπ Πξνγξακκαηηζηή θ. Υξήζηνπ Μπαηαγθηψλε απφ ηελ Ηρζπφζθαια Πεηξαηά θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηα Κεληξηθα Γξαθεία ηεο ΔΣΑΝΑΛ Σελίδα 11 από 59

12 6.3 Μόληκν πξνζσπηθό ΔΣΑΝΑΛ θαη Ηρζπνζθαισλ 31/12/ Μόληκν πξνζσπηθό ΔΣΑΝΑΛ κε ζύκβαζε Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξόλνπ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Υξπζάλζε Λατνπ Π.Δ Πξντζηακέλε Τπεξεζίαο Θενδψξα Μπεξδνχζε Π.Δ Παλαγηψηεο Κνθφιεο Γ.Δ νθία Μειηάλε Γ.Δ Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ Αθέλδξα άληα Π. Δ Πξντζηακέλε Τπεξεζίαο Μαξία Μάιιε Σ.Δ Υξήζηνο Μπαηαγθηψλεο πξνγξακκαηηζηήο Σ.Δ Σνκέαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Κσλ/λνο Αιεμαλδξήο Π.Δ Πξντζηάκελνο Σνκέα Γξακκαηεία Διέλε Ννδαξάθε Γ.Δ Αξηεκηο Ννκηθνχ Γ.Δ Δξαζκία Σζεθνχξα Γ.Δ Πνιπμέλε Παιηνχξα Καζαξίζηξηα Ννκηθνί ύκβνπινη ΔΣΑΝΑΛ Νίθνο εθεξηάδεο Ννκηθνο πκβνπινο κε πάγηα αληηκηζζία Ησάλλεο Κνξνχδνο Αλαπιεξσηήο Ννκ. χκβνπινο κε ην νπνία έρεη ήδε παχζεη ε πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία ( απφθαζε Γ 662/27/ ) Μόληκν πξνζσπηθό ησλ Ηρζπνζθαιώλ κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ζηηο 31/12/2009 ΗΥΘ/ΛΑ Γ/ΝΣΖ ΔΠΟΠΣΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΠΡΟΗΣ. ΛΟΗΠΟΗ ΖΜΔΗΧ- ΣΔ ΦΤΛΑΚΔ ΔΡΓΑΣΔ ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΟ- ΛΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΣΡΑ ΥΑΛΚΗΓΑ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ Βαζηιάθεο Μηρ. Γ.Δ Κφθθνξεο Γεκ. Γ.Δ Νηθνιάνπ Δκκ. Π.Δ Κάληδαξεο Υαξ. Γ.Δ Καπειέξεο ηακ. T.Δ Λάκαξεο Βαζ. Σ.Δ Υαηδεγεσξγηάδεο Γεσξ. Γ.Δ Βεδπξγηάλνγινπ Γεσξ. Γ.Δ Κνινθπζάο Γεκ. Π.Δ Βνιηψηνπ Αλαζη.ΠΔ νπξκατδεο Γεσξ. Γ.Δ Σελίδα 12 από 59

13 ΥΗΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΔΒΔΕΑ ηνχπνο Κσλ. Γ.Δ Πηδάληαο Κσλ. Γ.Δ αιαθίδεο Αζ. Γ.Δ Σφιηαο Ησαλ. T.E ΜΔΟΛΟΓ- ΓΗΟΤ Παπαδφπνπινο Απφζ. T.Δ ΤΝΟΛΟ πλεξγάηεο δηθεγόξνη ζηηο Ηρζπόζθαιεο Οη Ηρζπφζθαιεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππνζέζεσλ Ννκηθήο θχζεσο, ζπλεξγάδνληαη κε ηνπηθνχο δηθεγφξνπο, κε ηεο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηεο ΔΣΑΝΑΛ, νη νπνίνη ακείβνληαη αλα ππφζεζε. 6.5 πλεξγαηέο ηερληθνί ( ειεθηξνιόγνη, πδξαπιηθνί, κεραληθνί) γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πξνβιεκαησλ,ζε Ηρζπφζθαιεο πνπ δελ επαξθεί ην κφληκν πξνζσπηθφ. 6.6 Αίηεκα κεηάηαμεο εξγάηε Ηρζπόζθαια Καβάιαο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 647/12/ ζπδεηήζεθε θαη εγθξίζεθε ε αίηεζε κεηάηαμεο ηνπ εξγάηε ηεο Ηρζπφζθαιαο Καβάιαο θ. Αρηιιέα Εάρνπ. Ζ ζπδήηεζε έγηλε ζε απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θα Σξνθίκσλ, ην νπνίν δεηνχζε ηελ άπνςε ηεο ΔΣΑΝΑΛ γηα ηε κεηάηαμε ηνπ παξαπάλσ εξγάηε ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ζ δηαδηθαζηα είλαη ζε εμέιημε Πξνζσπηθό νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ηρζπνζθαια Πεηξαηά : Δγθξηζε γηα εμάκελε πξαθηηθή εμάζιεζε ηεο ζπνπδάζηξηαο ΣΔΗ Υαιθίδαο θαο Βαξβάξαο Αιεμάθε θαη ηεο ζπνπδάζηξηαο θαο Αηθαηεξίλεο αξηδάθε ηνπ ΣΔΗ Δκπνξίαο θαη Πνηνηηθνχ ειέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξνηφλησλ απφ 01/04/2009 Δγθξηζε γηα απαζρφιεζε δχν (2) δηκεληηψλ ( 4010/317/ ). Αλέιαβε ν θ. Δπάγγεινο Αξαπίηζαο θαη δελ πξνζήιζε ν δεχηεξνο θ. Παλαγηψηεο Μπάνο. Γφζεθε θαη λέα έγθξηζε 4010/748/ γηα απαζρφιεζε ελφο (1) δηκελίηε αιιά ε Ηρζπφζθαια δελ ηελ ελεξγνπνίεζε. Ηρζπόζθαια Υαιθίδαο : Γπν (2) δηκελίηεο γηα έλα δίκελν (1 + 1 ) (4014/90/ θαη 4014/150/ ) Γχν (2) δηκελίηεο γηα έλα δίκελν ( 4014/299/ ) Δλαο (1) δηκελίηεο (523/ ) Γχν(2) δηκελίηεο (4014/751/ θαη 4014/820/ ) Σελίδα 13 από 59

14 Ηρζπόζθαια Παηξαο : Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα δίκελν ( 4013/205/ ) Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα δίκελν ( 356/ ) Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα δίκελν ( 4013/750/ θαη 4013/14/ ) Ηρζπόζθαια Καβάιαο : Γχν (2) δηκελίηεο γηα ηξία (3) δίκελα (4012/239/ θαη 4012/293/ ) Δλαο (1) δηκελίηεο γηα (1) δίκελν (4012/206/ θαη 4012/238/ ) Γχν (2) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν (412/818/ ) Δλαο (1) εμακελίηεο (92/ ) Ηρζπόζθαια Θεζζαινλίθεο : Μία (1) θαηαρσξήηξηα γηα ηξεηο (3) κήλεο ( 4011/53/ ) Γχν (2) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν ( 4011/67/ ) Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν (4011/217/ ) Γχν (2) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν (4011/271/ ) Σέζζεξηο (4) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν ( 4011/325/ θαη 4011/416/ ) Σέζζεξηο (4) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν (4011/749/ θαη 4011/75/ ) Ηρζπόζθαια Υίνπ : Έλαο (1) δηκελίηεο (4105/47/ ) Δγθξηζε γηα εμακελε (6) εμάζθεζε ζηελ Ηρζπφζθαια ηνπ ζπνπδαζηή ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θ. Γεψξγηνπ Αικπξνχδε (4105/391/ ) Ηρζπόζθαια Υαλίσλ : Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν ( έσο ) Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν (609/ ) Δλαο (1) δηκελίηεο γηα έλα (1) δίκελν (4020/752/ ) 7. ΔΡΓΑ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ Δξγα Ηρζπνζθαιώλ, πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην Γ Κ.Π.. (ΔΠΑΛ ) α. Ηρζπφζθαια Πεηξαηά.( Μέηξν 3.3) Δξγαζίεο θαηαζθεπήο αίζνπζαο ζπζθεπαζίαο θαη εγθαηάζηαζεο εμαεξηζκνχ ζηελ αίζνπζα Γεκνπξαζηψλ. Πξνυπνινγηζκφο Φνξέαο πξφηαζεο, ηειηθφο δηθαηνχρνο θαη ππεχζπλνο πινπνίεζεο ην Ννκαξρηαθφ Γηακέξηζκα Πεηξαηά. Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ε Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γ.Γ. ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ κε ρξεκαηνδφηεζε θνηλνηηθή (75%) θαη θξαηηθή (25%). Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζηηο 31/12/2008 θαη εθθξεκεί ε νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κέρξη 30/06/2009. Σελίδα 14 από 59

15 εκεηψλνπκε φηη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηνο απηνχ, πξνέθπςε ε αλάγθε εθηέιεζεο επηπιένλ εξγαζηψλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή κειέηε θαη πνπ αθνξνχζαλ ηελ ελίζρπζε ππνζηεισκάησλ ηεο αίζνπζαο ζπζθεπαζίαο αξρηθνχ πξνππνινγηζκνχ Σν έξγν απηφ εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ λα βαξχλεη ηνλ αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ ησλ Ηρζπνζθαιψλ θαη ππνγξάςακε Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ηε Ννκαξρία Πεηξαηά. ηε ζπλέρεηα, ε Ννκαξρία Πεηξαηά καο ελεκέξσζε φηη ν πξνππνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλεξρφηαλ ζηα Γηα ην ιφγν απηφ ζηηο 16/11/2008 ππνγξάθεθε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηε Ννκαξρία Πεηξαηά κε ζπλνιηθφ πξνππνινγηζκφ έξγνπ Σν αλσηέξσ πξφγξακκα νινθιεξψζεθε ην Φεβξνπαξην 2009 θαη ηνλ Ηνχιην 2009 έγηλε ε πξνζσξηλή ηνπ παξαιαβή. β. Πξνκήζεηα λένπ εμνπιηζκνχ, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ Ηρζπνζθαιψλ ( Μέηξν 3.3). Πξνυπνινγηζκφο ,37. Φνξέαο πξφηαζεο, ηειηθφο δηθαηνχρνο θαη ππεχζπλνο πινπνίεζεο ε Γ/λζε Αιηεπηηθψλ Δθαξκνγψλ & Δ.Α.Π. ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. To πξνγξακκα νινθιεξψζεθε ζηηο 31/12/2009, πιελ δχν εηδψλ, πιαζηηθψλ παιεηψλ θαη κεραλεκάησλ πιχζεσο ηρζπνθηβσηίσλ, πνπ αθπξψζεθαλ ιφγσ κε επάξθεηαο ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο. γ. Ηρζπφζθαια Θεζζαινλίθεο.( Μέηξν 5.2) Μειέηε σξίκαλζεο έξγσλ, πνπ αθνξά εξγαζίεο: 1. Γηακφξθσζε ηνπ θηηξίνπ δεκνπξαζηψλ ( θηίξην Α) 2. Νέν θηίξην Δπέθηαζε θηηξίνπ ησλ δεκνπξαζηψλ (θηίξην Α) 3. Γηακφξθσζε δχν ζαιάκσλ ζπληήξεζεο ( θηίξην Γ) 4. Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ θηηξίνπ Δ 5. Δπηζθεπή δαπέδνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 6. Δπηζθεπή ξακπψλ. Πνππνινγηζκφο Σειηθφο Γηθαηνχρνο Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ κειέηε δεκνπξαηήζεθε εληφο 2009 θαη νινθιεξψζεθε κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο. Δθθξεκεί ε έθδνζε άδεηαο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα ππνβιεζεί γηα έληαμε ζην ΔΠ Αιηείαο ΔΡΓΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗ ΓΗΑ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟ ΔΠ ΑΛΗΔΗΑ Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ Ηρζπόζθαιαο Καβάιαο ηα πιαίζηα ηεο ππ αξηζ. : 2871/ αλνηρηήο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο (Μέηξν 3.3) ε Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε Ηρζ/ια Καβάιαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρία Καβάιαο πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε θαη ππνβνιή Πξνγξάκκαηνο Δξγσλ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Ηρζ/ιαο Καβάιαο κε Σειηθφ Γηθαηνχρν ηε Ννκαξρία Καβάιαο. Οη εξγαζίεο πνπ πεξηιήθζεζαλ ζην Πξφγξακκα αθνξνχλ θπξίσο ζηε βειηίσζε ησλ νηθνδνκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Ηρζ/ιαο (φπσο αληηθαηάζηαζε κνλψζεσλ θηηξίσλ, απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζηα δηάθνξα δνκηθά ζηνηρεία, απνθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε Σελίδα 15 από 59

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ... 6 0.1 Όκηινο ΔΛΤΑ...6 0.2 Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...6 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...8 0.4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα