1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ"

Transcript

1 ΕΤΘΣΛΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ

2 ΡΛΛΝΑΚΑΣ ΡΕΛΛΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΝΘΠΙΑΤΧΕΙΡΧ & ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΕΠΧΣΘΤΕΦΘΥΘΥ ΣΡΝΙΦΩΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΒΤΕΦΡΟΘΣΙΑΜΩΟ ΥΦΑΘΞΪΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΣΕΤΙΡΧΥΙΑΥ, ΣΤΡΥΡΔΩΟ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΣΑΙΔΕΙΑΥ ΜΑΙ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΓΕΟΙΜΘΥ ΑΥΦΧΟΡΞΕΧΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΕΙΔΙΜΘΥ ΑΥΦΧΟΡΞΕΧΥΘΥ ΜΑΙ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΙΑΜΡΧ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΣΡΝΕΡΔΡΞΙΑΥ ΜΑΙ ΓΕΟΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΧ ΣΡΝΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΡΔΡΣΡΙΙΑΥ ΑΣΡΧ/ΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΜΑΘΑΤΙΡΦΘΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΑΜΧΜΝΩΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΣΤΑΥΙΟΡΧ- ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ ΔΤΑΥΘΥ TΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΙΜΡΧ ΜΑΙ ΝΡΙΣΩΟ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΖΤΓΩΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΜΡΧ- ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΙΥΞΡΧ ΜΑΙ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΟΡΞΙΜΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΝΡΙΣΩΟ ΓΕΟΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ

3 1. ΓΕΝΛΚΟ ΜΕΟΣ Ξε το Ετιςιο Σρόγραμμα Δράςθσ του ο Διμοσ Σειραιά αποκτά ζνα καινοφριο μζςο και εργαλείο προβολισ των επιδιϊξεων του, των δυνατοτιτων του και των προτεραιοτιτων του. Φο επιχειρθςιακό πρόγραμμα ανάπτυξθσ που ζχει ιδθ εκπονθκεί και αναφζρεται ςε ορίηοντα τριετίασ και αποτελεί το ςφνολο των προκζςεων του Διμου. Ρ κατ ζτοσ προχπολογιςμόσ περιζχει το οικονομικό περικϊριο και όριο του Διμου ανά δράςθ αυτοφ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν, αλλά και των επιδιϊξεϊν του. Φο Ετιςιο Σρόγραμμα Δράςθσ, το οποίο ωσ Ρργανιςμόσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ απαιτείται να εκπονοφμε εκ του νόμου (Ο.3463/2006 αρκ.206, Σ.Δ 185/2007), είναι θ ανά ζτοσ υλοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, δθλαδι θ επιλογι των προτεραιοτιτων αφενόσ, θ διαμόρφωςθ αυτϊν ςε επιδιωκόμενεσ δράςεισ αφετζρου, μζςα ςτα οικονομικά όρια που υπάρχουν, είτε από ίδιουσ πόρουσ είτε από άλλου είδουσ χρθματοδοτικά εργαλεία. Φο επιχειρθςιακό πλαίςιο δράςθσ είναι μια ιδθ εκπεφραςμζνθ και τεκμθριωμζνθ βοφλθςθ. Θ τομι ανάμεςα ςτο επιχειρθςιακό πλαίςιο δράςθσ, και ςτθν υπαγωγι των επιμζρουσ επιχειρθςιακϊν επιλογϊν ςτθν οικονομικι δυνατότθτα του Διμου, ζχει ωσ αποτζλεςμα ζνα ςυμπυκνωμζνο για κάκε Διεφκυνςθ ποιοτικό και ποςοτικό ςτόχο. Ρι δράςεισ που περιλαμβάνονται ςτο Ετιςιο Σρόγραμμα Δράςθσ του Διμου δεν είναι άγνωςτεσ, ζχουν ιδθ περιγραφεί προθγοφμενα και απλϊσ γίνονται πιο ςυγκεκριμζνεσ κακϊσ αποκαλφπτονται πλζον βιμα προσ βιμα μζςα από τον ετιςιο προγραμματιςμό τουσ. Είναι γνωςτό ότι θ Δθμοτικι Αρχι ζκεςε ωσ πρωταρχικό ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ δθμότεσ, αλλά και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ μζςα από τθν υλοποίθςθ μικρϊν και μεγάλων ζργων υποδομισ ςτθν πόλθ. Ρι παρεμβάςεισ ζχουν ιδθ ξεκινιςει ςε όλα τα επίπεδα που αναμζνεται ότι κα οδθγιςουν ςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν ποιότθτα τθσ ηωισ και ςτθν ανάπτυξθ του Σειραιά. Φο ζτοσ 2012 για όλεσ αυτζσ τισ αναπτυξιακοφ περιεχομζνου παρεμβάςεισ είναι ζνασ χρόνοσ με τερματιςμοφσ και αφετθρίεσ: οι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ για τθν υποβολι 3

4 προτάςεων χρθματοδότθςθσ από το Εκνικό Υτρατθγικό Σλαίςιο Αναφοράσ, από το οποίο πιςτεφουμε ότι κα αποκομίςουμε ακόμθ μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ για τθν υλοποίθςθ των προγραμματικϊν δεςμεφςεων. Εξάλλου, ο Διμοσ βαδίηει προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ με μια ακόμθ υποςτθρικτικι καινοτομία, που είναι το ίδιο το επιχειρθςιακό του πρόγραμμα. Αξίηει φυςικά να ςθμειωκεί ότι οι επιχειρθςιακζσ δεςμεφςεισ του Διμου δεν είναι μια οραματικι προςζγγιςθ, ι ζνασ μακροςκελισ πίνακασ προκζςεων που δθμοςιοποίθςε θ Δθμοτικι Αρχι και μοιράςτθκε με τουσ δθμότεσ, αλλά ζνασ γνϊμονασ προγραμματιςμοφ και ωρίμανςθσ όλων των ζργων. Για όλουσ εμάσ, που αντιμετωπίηουμε τισ απαιτιςεισ ενόσ επιτελικοφ προγραμματιςμοφ του ςυνόλου των δράςεων του Διμου, είναι ςαφζσ ότι χωρίσ το επιχειρθςιακό πρόγραμμα δεν μπορεί να προκφψει το ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ. Ξε αυτόν τον τρόπο προβάλλονται επιτακτικά οι ανάγκεσ ωρίμανςθσ των ζργων, αλλά και ποιων ζργων κατά προτεραιότθτα. Υτθ ςυνζχεια προβάλλονται οι ενζργειεσ ςτισ οποίεσ οφείλουν να προβοφν οι Χπθρεςίεσ μασ με ςτόχο τθν τελικι και κατά το δυνατό μεγαλφτερθ χρθματοδότθςθ από το ΕΥΣΑ. Ρι καινοτομίεσ αυτζσ δεν ζρχονται να λειτουργιςουν από ζνα ςθμείο γζννθςθσ των διαδικαςιϊν και των ςτοχεφςεων. Είναι ανάγκθ να ςυνδεκοφν με μια ςειρά ζργων που ζχουν προθγοφμενα υλοποιθκεί και παραδόκθκαν ςτουσ δθμότεσ, με άλλα βρίςκονται ςε πλιρθ εξζλιξθ και ςφντομα κα παραδοκοφν προσ χριςθ, ενϊ άλλα ωριμάηουν ςτον τρζχοντα χρόνο ι κα ξεκινιςουν άμεςα. Ξε βάςθ το όραμα για τον Σειραιά διαμορφϊνονται οι Υτρατθγικοί Υτόχοι για να γίνει ο Σειραιάσ: Σρωταγωνιςτισ και κινθτιριοσ δφναμθ να είναι ο Άνκρωποσ, οι Ανάγκεσ του, οι Σροςδοκίεσ του, θ Ατομικι του Ευτυχία και Ευθμερία. Επιχειρθματικό Μζντρο που του αρμόηει Μοινωνία ευθμεροφςα, φιλελεφκερθ, δθμοκρατικι, ςυμμετοχικι και βιϊςιμθ. Ρ προθγοφμενοσ τριπλόσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ, ωσ ςτρατθγικι, επιβεβαιϊνεται με βάςθ τουσ γενικοφσ ςτόχουσ του εγκεκριμζνου Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ ΕΥΣΑ για τθν περιφζρεια Αττικισ, που είναι: 4

5 1. Θ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Σεριφζρειασ ωσ Διεκνοφσ Επιχειρθματικοφ Μζντρου. 2. Θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ μζςω τθσ ενκάρυνςθσ τθσ καινοτομίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ ζρευνασ και τεχνολογίασ κακϊσ και τθσ διάδοςθσ και αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ 3. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και περιβάλλοντοσ. 4. Θ δθμιουργία περιςςότερων και καλφτερων κζςεων εργαςίασ. Ρι γενικοί αυτοί ςτόχοι του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ ΕΥΣΑ για τθν περιφζρεια Αττικισ ελιφκθςαν υπόψθ ςτθν εκπόνθςθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ανάπτυξθσ του Διμου που ςτικθκε γφρω από επτά άξονεσ: 1. ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑ 2. ΥΓΕΛΑ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΡΟΝΟΛΑ 3. ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ ΡΑΛΔΕΛΑ ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΣ ΚΑΚΘΜΕΛΝΟΤΘΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑ 4. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΝΑΥΤΛΛΛΑ ΤΟΥΛΣΜΟΣ ΤΟΡΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 5. ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΡΟΛΛΤΘ 6. ΜΕΓΑΛΑ ΕΓΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ 7. ΑΝΚΩΡΛΝΟ ΔΥΝΑΜΛΚΟ ΣΥΜΡΕΛΦΟΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ Φο περιεχόμενο αυτϊν των αξόνων γίνεται πράξθ με ςυνεχόμενα βιματα και με εξαςφαλιςμζνουσ πόρουσ. λα αυτά περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ του Ετιςιου Σρογράμματοσ Δράςθσ ανά Διεφκυνςθ, οι οποίοι παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια. Ρι πίνακεσ αυτοί δεν είναι παρά θ κατάλθξθ των ςτοχεφςεων που τζκθκαν από τθν κορυφι, εξελίχκθκαν ςτα ενδιάμεςα ςτάδια και φτάνουν να υλοποιοφνται από τουσ διοικθτικοφσ μθχανιςμοφσ των τοπικϊν κοινωνιϊν, ςε ςυνζχεια μιασ ςφγχρονθσ Διοίκθςθσ που δε λειτουργεί άκριτα, και που χρθςιμοποιεί νζα εργαλεία και νζεσ μεκόδουσ δράςθσ. 5

6 2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ Α1. Λειτουργίεσ τθσ Διεφκυνςθσ ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΡΟΣΟΤΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΡΑΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ Χαρακτθριςμόσ όλθσ τθσ ειςερχόμενθσ ςτο Διμο αλλθλογραφίασ ειςερχόμενα ζγγραφα / ζτοσ Τμιμα Διοικθτικοφ Τμιμα Δθμοτικοφ Συμβουλίου Υυγκζντρωςθ όλων των νόμων, διαταγμάτων, Χπουργικϊν αποφάςεων και εγκυκλίων, διανομι ςτισ υπθρεςίεσ και αρχειοκζτθςι τουσ. Αγορά βιβλίων που αφοροφν τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Διαδικαςίεσ για ενοικίαςθ ακινιτων για τθν ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν του Διμου και τιρθςθ ςχετικϊν φακζλων. Διεκπεραίωςθ λογαριαςμϊν κινθτισ και ςτακερισ τθλεφωνίασ. Φιρθςθ εμπιςτευτικοφ πρωτοκόλλου. Διεξαγωγι διαγωνιςμοφ για τθν απολφμανςθ δθμοτικϊν κτιρίων και κακαριςμό υαλοπινάκων. Σρομικεια toner φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων και χαρτιοφ. Αναπαραγωγι αντιγράφων λεσ οι δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτισ ςυνεδριάςεισ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου (κατάρτιςθ θμερθςίων διατάξεων, αποφάςεων Δθμοτικοφ Υυμβουλίου, ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων που είναι απαραίτθτα για τθν πλθρότθτα των ειςαγομζνων κεμάτων για τθν λιψθ απόφαςθσ από το Δθμοτικό Υυμβοφλιο, διατφπωςθ αποφάςεων και αποςτολι τουσ ςτθν Σεριφζρεια Αττικισ / ζτοσ Φο ςφνολο αιτθμάτων των υπθρεςιϊν του Διμου 28 μιςκϊματα ςε ιςχφ, προβλζπονται 8 νζεσ μιςκϊςεισ 490 λογαριαςμοί / ζτοσ 200 ζγγραφα / ζτοσ Φο ςφνολο των αναγκϊν των υπθρεςιϊν του Διμου Φο ςφνολο των αναγκϊν των υπθρεςιϊν του Διμου / ζτοσ αποφάςεισ / ζτοσ 30 θμεριςιεσ διατάξεισ / ζτοσ 6

7 Τμιμα Οικονομικισ Επιτροπισ Τμιμα Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ Τμιμα Δθμοτικϊν Κοινοτιτων και Δθμοτικϊν Νομικϊν Ρροςϊπων Τμιμα πρωτοκόλλου διεκπεραίωςθσ & Γεν. αρχείου για ζλεγχο νομιμότθτασ όπου ορίηει ο νόμοσ, κλπ). λεσ οι δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ (κατάρτιςθ θμερθςίων διατάξεων, αποφάςεων Ρικονομικισ Επιτροπισ, ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων που είναι απαραίτθτα για τθν πλθρότθτα των ειςαγομζνων κεμάτων για τθν λιψθ απόφαςθσ από τθν Δθμαρχιακι Επιτροπι, διατφπωςθ αποφάςεων και αποςτολι τουσ ςτθν Σεριφζρεια Αττικισ για ζλεγχο νομιμότθτασ όπου ορίηει ο νόμοσ, κλπ). Ματάρτιςθ όρων διακιρυξθσ για δθμοπραςίεσ. Διεξαγωγι διαγωνιςμϊν, τακτικϊν, πρόχειρων ι απευκείασ ανάκεςθσ. λεσ οι δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Σοιότθτασ Ηωισ Επιτροπισ (κατάρτιςθ θμερθςίων διατάξεων, αποφάςεων Επιτροπισ Σοιότθτασ Ηωισ ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων που είναι απαραίτθτα για τθν πλθρότθτα των ειςαγομζνων κεμάτων για τθν λιψθ απόφαςθσ από τθν Επιτροπι Σοιότθτασ Ηωισ, διατφπωςθ αποφάςεων και αποςτολι τουσ ςτθν Σεριφζρεια Αττικισ για ζλεγχο νομιμότθτασ όπου ορίηει ο νόμοσ, κλπ). λεσ οι διαδικαςίεσ μζχρι τθν ολοκλιρωςι τουσ για τθ ςφςταςθ Δθμοτικϊν επιχειριςεων και Οομικϊν Σροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, υποβολι των αιτθμάτων τουσ για ζγκριςθ προχπολογιςμϊν, απολογιςμϊν κλπ. ςτο Δθμοτικό Υυμβοφλιο κακϊσ και αυτζσ που αφοροφν τισ Δθμοτικζσ Μοινότθτεσ. Σαραλαβι, πρωτοκόλλθςθ και ευρετθρίαςθ όλων των ειςερχόμενων ςτο Φμιμα πρωτοκόλλου εγγράφων. Διεκπεραίωςθσ τθσ αλλθλογραφίασ του Διμου προσ δθμότεσ ι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Δθμοςιεφςεισ ανακοινϊςεων και τιρθςθ του γενικοφ αρχείου του Διμου αποφάςεισ / ζτοσ 40 θμεριςιεσ διατάξεισ / ζτοσ 43 δθμοπραςίεσ / ζτοσ 45 διαγωνιςμοί / ζτοσ αποφάςεισ / ζτοσ Σρωτοκόλλθςθ και διεκπεραίωςθ εγγράφων / ζτοσ Τμιμα Αποκικθσ Υλικϊν Διαχειρίηεται τα πάςθσ φφςεωσ υλικά όλων των υπθρεςιϊν του Διμου όπωσ - Ζκδοςθ Δελτίων Ειςαγωγισ Ματαχϊρθςθ Φιμολογίων Αγορϊν

8 γραφικι φλθ, ζντυπα, αρικμομθχανζσ, φωτοτυπικά μθχανιματα, μελάνια και toners φωτοτυπικϊν και εκτυπωτικϊν μθχανθμάτων, ζπιπλα και ςκεφθ, ιματιςμό και κάκε άλλο είδοσ απαραίτθτο για τθ λειτουργία των Χπθρεςιϊν. Φθρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία ειςαγωγισ και εξαγωγισ υλικϊν εκδίδοντασ τα δελτία ειςαγωγισ και εξαγωγισ αντίςτοιχα. Φθρεί βιβλίο αποκικθσ παραλαβισ και παράδοςθσ άχρθςτου υλικοφ και μεριμνά για τθν ενζργεια εκποίθςθσ ι καταςτροφισ των άχρθςτων υλικϊν όλων των υπθρεςιϊν από τισ οριηόμενεσ επιτροπζσ. Σαρακολουκεί τθν ζγκαιρθ παράδοςθ των ειδϊν μζςα ςτα όρια που προβλζπουν οι ςχετικζσ ςυμβάςεισ και ενθμερϊνει τισ αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ. Φροντίηει για τθν καλι διατιρθςθ των διαφόρων ειδϊν που βρίςκονται ςτουσ χϊρουσ των αποκθκϊν και ειςθγείται για τθ λιψθ μζτρων με ςκοπό τθν προςταςία των ειδϊν αυτϊν από κινδφνουσ αλλοίωςθσ και καταςτροφισ τουσ. Φα τθροφμενα βιβλία (διαχειριςτικά κ.α.) κα κεωροφνται από τον Σροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. -Ζκδοςθ Σρωτοκόλλων Σαραλαβισ 200. Τμιμα Φυλάκων και Κακαριςτριϊν Γραφείο Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ Φφλαξθ των κτιρίων που ςτεγάηονται Δθμοτικζσ Χπθρεςίεσ, των χϊρων που ζχουν αποκθκευτεί τα διάφορα είδθ και υλικά του Διμου και των ακλθτικϊν χϊρων, πλάη, Οεκροταφείου, Θεάτρων, παιδικϊν χαρϊν κ.λ.π. Μακαριςμόσ των δθμοτικϊν κτιρίων, αποκθκϊν και γθπζδων Σαρζχει γραμματειακζσ υπθρεςίεσ ςτθ Διεφκυνςθ που περιλαμβάνουν διακίνθςθ ειςερχομζνων εγγράφων εντόσ τθσ Διεφκυνςθσ, διακίνθςθ εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφθςθ και εκτφπωςθ κειμζνων, παραγωγι 20 /θμερθςίωσ 50/θμερθςίωσ 8

9 φωτοαντιγράφων, αποςτολι και λιψθ μθνυμάτων τθλεομοιοτυπίασ, θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ( ), κλπ. Αρχειοκετεί τα διεκπεραιωκζντα ζγγραφα τθσ Διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με τον ειδικό χαρακτθριςμό τουσ και τθρεί το Γενικό Αρχείο τθσ Διεφκυνςθσ. Υυγκεντρϊνει τα δελτία παρουςίασ όλου του προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ προσ υπογραφι και διεκπεραίωςθ, και τθρεί βιβλίο προςωπικοφ, ςτο οποίο καταχωρεί όλεσ τισ μεταβολζσ, όπωσ μετακινιςεισ, άδειεσ κλπ. Χλοποιεί κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ. Α/Α Ρεριγραφι ενζργειασ Υπθρεςία Υλοποίθςθσ 1 Ξεταςτζγαςθ του Δθμοτικοφ Νθξιαρχείου Φμιμα Διοικθτικοφ 2 Εκκακάριςθ αρχείων 3 Ξθχανογράφθςθ του ιςχφοντοσ αρχείου 4 Επιμόρφωςθ υπαλλιλων 5 Θλεκτρονικι διακίνθςθ ειςερχόμενων εγγράφων Φμιμα Σρωτοκόλλου Διεκπεραίωςθσ και Γενικοφ Αρχείου Φμιμα Σρωτοκόλλου Διεκπεραίωςθσ και Γενικοφ Αρχείου Φμιμα Σρωτοκόλλου Διεκπεραίωςθσ και Γενικοφ Αρχείου Φμιμα Σρωτοκόλλου Διεκπεραίωςθσ και Γενικοφ Αρχείου Α2. Ενζργειεσ τθσ Διεφκυνςθσ Εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ ι Ν.Ρ. του Διμου Οομικι υπθρεςία Ρικονομικι Επιτροπι Δ/νςθ Διοίκθςθσ Δ/νςθ Σλθροφορικισ Δ/νςθ Σλθροφορικισ Δ/νςθ Σλθροφορικισ Χρονοπρ/ς μόσ Εντόσ του ζτουσ Εντόσ του ζτουσ Εντόσ του ζτουσ Εντόσ του ζτουσ Εντόσ του ζτουσ Ρροχπολογιςμόσ δαπανϊν Κδια Ξζςα Κδια Ξζςα Κδια Ξζςα Κδια Ξζςα Κδια Ξζςα ΣΥΝΟΛΟ Ρροχπολογι ςμόσ Άξονασ και Μζτρα

10 Α3. Ρροχπολογιςμόσ λειτουργικϊν δαπανϊν τθσ Δ/νςθσ ΚΑ Ρροχπολογιςμοφ Τίτλοσ κωδικοφ Σφνολο λειτουργικϊν δαπανϊν Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ Αμοιβζσ και ζξοδα επαγγελματιϊν Ραροχζσ τρίτων Λοιπά γενικά ζξοδα Δαπάνεσ προμικειασ αναλωςίμων ΣΥΝΟΛΟ ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Σ ΑΥΤΠΝ ΤΟΝ ΡΛΝΑΚΑ ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΛ Δ/ΝΣΕΛΣ ΡΟΥ ΑΝΑΛΥΤΛΚΑ ΑΝΑΦΕΟΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟ ΩΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΜΕ Κ.Α

11 Β. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ Α/Α 1 Ρεριγραφι δράςθσ Σρομικεια και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ, πυραςφάλειασ (Φ.Σ.). Είδοσ Δράςθσ Ζργο Χωροκζτθςθ Συνεχιηόμενθ ι νζα Οζο Υπθρ. Υλοποίθςθσ Δ/νςθ Ξθχ/κοφ Θλεκ/κοφ Εμπλεκόμενεσ Υπθρ. Χρονοπρογρα μματιςμόσ Εντόσ του ζτουσ Ρρουπ. Δαπανϊν Ρθγι Χρθματοδότ θςθσ Δθμοτικοί πόροι Κ.Α Άξονασ Μζτρο του Ε.Ρ Αντικατάςταςθ του δικτφου ςωλθνϊςεων και κερμ. ςωμάτων του Δθμαρχείου Επιςκευζσ διαρρυκμίςεισ ςτο Δθμαρχιακό Ξζγαρο Εγκατάςταςθ Χποςτακμοφ Δθμαρχ. Ξεγάρου Σρομικεια Οζα Δ/νςθ Σρομθκειϊν Ζργο Οζο Δ/νςθ Αρχ/κοφ Εργο Οζο Δ/νςθ Ξθχ/κοφ Θλεκ/κοφ Εντόσ του ζτουσ Εντόσ του ζτουσ Εντόσ του ζτουσ Σρομικεια επίπλων και ςκευϊν. Σρομικεια Δ/νςθ Σρομθκειϊν Δθμοτικοί πόροι Δθμοτικοί πόροι Δθμοτικοί πόροι Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια ραφιϊν τφπου DEXION. Σρομικεια Δ/νςθ Σρομθκειϊν Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια Θ/Χ Δ/νςθ Σρομικεια Σλθροφορικθσ Σρομικεια μθχανθμάτων Σρομικεια Δ/νςθ Σρομθκειϊν Δθμοτικοί πόροι Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια μθχανθμάτων Σρομικεια Δ/νςθ Σρομθκειϊν Δθμοτικοί πόροι

12 κλιματιςμοφ, 10 Σρομικεια τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, fax, Σρομικεια Δ/νςθ Ξθχ/κοφ Θλεκ/κοφ Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια φωτοτυπικϊν, φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων κλπ. Σρομικεια Δ/νςθ Σρομθκειϊν Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια ςυςτθμάτων αδιαλλείπτου παροχισ ενζργειασ για τα τθλεφωνικά κζντρα και λοιπζσ ςυςκευζσ. Σρομικεια Δ/νςθ Ξθχ/κοφ Θλεκ/κοφ Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια μικροφωνικισ εγκατάςταςθσ για το Δθμοτικό Υυμβοφλιο. Σρομικεια Δ/νςθ Ξθχ/κοφ Θλεκ/κοφ Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια ςυςτθμάτων αςφαλείασ. Σρομικεια Δ/νςθ Ξθχ/κοφ Θλεκ/κοφ Σρομικεια λοιποφ εξοπλιςμοφ. Σρομικεια Δ/νςθ Σρομθκειϊν ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ Δθμοτικοί πόροι

13 Γ. ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Φο ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Ματάρτιςθσ ζχει ωσ ςτόχο: Α) Φον εκςυγχρονιςμό του αρχείου προςωπικοφ για ταχφτερθ και ευκολότερθ αναηιτθςθ. Β) Φθν ενίςχυςθ των υπθρεςιϊν με προςλιψεισ προςωπικοφ για τθν αποδοτικότερθ και εφρυκμθ λειτουργία τουσ. Γ) Φθν καταχϊρθςθ, θλεκτρονικά, όλων των υπθρεςιακϊν φακζλων των εργαηομζνων (υπθρετοφντων, ςυνταξιοφχων και ςυμβαςιοφχων), τθρϊντασ θλεκτρονικό μθτρϊο. Ξε τον τρόπο αυτό δίνεται θ δυνατότθτα μείωςθσ του όγκου χαρτιοφ και κατ επζκταςθ τθσ γραφειοκρατίασ. Δ) Νόγω των αυξθμζνων αιτθμάτων των υπθρεςιϊν μασ, απαιτοφνται αναβακμιςμζνοι Θ/Χ για γρθγορότερθ ανταπόκριςθ ςτα αιτιματα και αντικατάςταςθ του λοιποφ εξοπλιςμοφ των γραφείων για καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Ε) Νόγω τθσ πλθκϊρασ των Οόμων, των Σ.Δ. και των Εγκυκλίων και των ςυνεχόμενων αλλαγϊν και τροποποιιςεων απαιτείται ςφνδεςθ με εξειδικευμζνθ υπθρεςία (Οόμοσ, Οομοτζλεια), μζςω διαδικτφου, για καλφτερθ και πιο αξιόπιςτθ εφαρμογι όλων των Οόμων που διζπουν τουσ εργαηομζνουσ τθσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 13

14 3. ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ ΚΑΛ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ Α1. Λειτουργίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΡΟΣΟΤΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΡΑΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ Είναι υπεφκυνο για τθν εφαρμογι όλων των νόμων που αφοροφν τουσ τακτικοφσ μονίμουσ υπαλλιλουσ και αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που απορρζουν από τον Μϊδικα κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Μοινοτικϊν Χπαλλιλων. Φροντίηει για τθν τιρθςθ και ενθμζρωςθ μθτρϊου, ευρετθρίου, ατομικϊν φακζλων για τισ τυχόν υπθρεςιακζσ μεταβολζσ του τακτικοφ μονίμου προςωπικοφ. Σροςλιψεισ, τακτοποιιςεισ προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου (Αορίςτου, 2μθνα, 8μθνα, μερικι απαςχόλθςθ Ματαρτίηει τισ ονομαςτικζσ καταςτάςεισ των υπαλλιλων του Διμου κατά κλάδο και βακμό, όπωσ ορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ και ςυντάςςει τα ςχζδια Ρργανιςμοφ Τμιμα Μονίμου Ρροςωπικοφ Εςωτερικισ Χπθρεςίασ. Εκδίδει τα πιςτοποιθτικά και τισ βεβαιϊςεισ του πιο πάνω προςωπικοφ για τθν υπθρεςιακι κατάςταςι του ςτο Διμο. 50/μιναΧπθρεςιακζσ μεταβολζσ προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου(αποςπάςεισ, μετατάξεισ) 10/ζτοσ Επιμελείται για τον διοριςμό, πρόςλθψθ, τοποκζτθςθ, μονιμοποίθςθ, μετακίνθςθ, προαγωγι, μετάταξθ, λφςθ υπαλλθλικισ ςχζςθσ και τθν εφαρμογι του πεικαρχικοφ δικαίου, όλου του μόνιμου προςωπικοφ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τισ εντολζσ του Δθμάρχου. Απολφςεισ, παραιτιςεισ, ςυνταξιοδοτιςεισ προςωπικοφ αοριςτου χρόνου Διεκπεραιϊνει κάκε υπόκεςθ που ζχει ςχζςθ με τθ χοριγθςθ τθσ ςφνταξθσ από το Γενικό Νογιςτιριο του Μράτουσ, των παροχϊν των ΦΑΔΜΧ, ΦΕΑΔΧ, ΦΣΔΧ ςτουσ υπαλλιλουσ του Διμου που φεφγουν από τθν υπθρεςία, κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ και 25/ζτοσ Άδειεσ προςωπικοφ ( κανονικζσ, αναρρωτικζσ, ειδικζσ) 1200/ζτοσ εξαγορά τθσ προχπθρεςίασ τουσ. 14

15 Εκδίδει ι κοινοποιεί εγκυκλίουσ που αφοροφν τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του προαναφερόμενου προςωπικοφ. Υυντάςςει και κεωρεί τα πάςθσ φφςθσ μιςκοδοτικά ςτοιχεία του τακτικοφ προςωπικοφ και τα ςτζλνει ςτο Φμιμα Ξιςκοδοςίασ για τθν ςφνταξθ των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων. Χποβάλλει ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, που προβλζπει θ υπ αρικ. 6233/ απόφαςθ του Χπουργοφ Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ. Εκδίδει ι κοινοποιεί εγκυκλίουσ που αναφζρονται ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του μόνιμου προςωπικοφ. Φυχόν τθροφμενα βιβλία (μθτρϊα κ.α.) κα κεωροφνται από τον Σροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. Φιρθςθ Ενθμζρωςθ ατομικϊν υπθρεςιακϊν φακζλων των υπαλλλων 250/μινα Θλεκτρονικι καταχϊρθςθ 20/μινα 60/ζτοσ Φακτοποίθςθ μθτρϊων υπθρεςίασ Βεβαιϊςεισ εργαςίασ, προχπθρεςίασ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν προςωπικοφ Ειςθγιςεισ ςτο Δθμοτικό Υυμβολιο 700/ζτοσ προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δκαίου προσ διάφορεσ υπθρεςίεσ 1700/ζτοσ 2/ζτοσ Χποβολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ Ματαςτάςεισ μιςκολογίων προςωπικοφ προσ Ξιςκοδοςία μετά τθν εφαρμογι των ΥΥΕ 15

16 5/ζτοσ Σαραςτατικά ζγγραφα πλθρωμισ για τθν ςφνταξθ των μιςκοδοτικϊν καταςτάςων 11/μινα Διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ ειδικϊν ςυμβοφλων ςυνεργατϊν και ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου 25/ζτοσ Διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ τελειόφοιτων τϊν ΦΕΙ για τθν εκτζλεςθ εξάμθνθσ πρακτικισ άςκθςθσ 10/ζτοσ 20/ζτοσ Σεικαρχικζσ υποκζςεισ (κλιςεισ ςε απολογία, επιβ λι ποινϊν) Υφνταξθ και διεκπεραίωςθ αποφάςεων εφαρμογισ διατάξεων των νόμων και Διαταγμάτων που αφοροφν το με ςχζςθ Ιδιωτικοφ δικαίου Σροςωπικοφ 16

17 ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΡΟΣΟΤΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΡΑΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ Τμιμα Ρροςωπικοφ Λδιωτικοφ Δικαίου Είναι υπεφκυνο για τθν εφαρμογι των νόμων και Διαταγμάτων που αφοροφν το με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Σροςωπικό. Φθρεί το μθτρϊο, τα ευρετιρια και τουσ ατομικοφσ υπθρεςιακοφσ φακζλουσ του προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου. Επιμελείται για τθν πρόςλθψθ όλου του με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου προςωπικοφ του Διμου, τθν τοποκζτθςθ, μετακίνθςθ, λφςθ τθσ υπαλλθλικισ ςχζςθσ και λοιπζσ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά και τισ εντολζσ του Δθμάρχου. Υυντάςςει τα παραςτατικά ζγγραφα πλθρωμισ και τα ςτζλνει ςτο Φμιμα Ξιςκοδοςίασ για τθν ςφνταξθ των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων. Αςχολείται με τθ μελζτθ και εφαρμογι των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ και δίνει κάκε αναγκαία πλθροφορία για τθ ςωςτι εφαρμογι τουσ. Σαρακολουκεί και εφαρμόηει το πεικαρχικό δίκαιο που κάκε φορά ιςχφει για το θμερομίςκιο προςωπικό. Εκδίδει τα πιςτοποιθτικά και τισ βεβαιϊςεισ του προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου για τθν υπθρεςιακι του κατάςταςθ ςτο Διμο. Διεκπεραιϊνει κάκε υπόκεςθ που ζχει ςχζςθ με τθν ςυνταξιοδότθςθ του προαναφερόμενου προςωπικοφ. Χποβάλλει ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, που προβλζπει θ υπ αρικ. 6233/ απόφαςθ του Χπουργοφ Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ. Εκδίδει ι κοινοποιεί εγκυκλίουσ που αναφζρονται ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του προςωπικοφ αυτοφ. Διοριςμόσ, προςλιψεισ, μονιμοποιιςεισ, τακτοποιιςεισ προςωποφ 45/ζτοσΕπιμορφϊς εισ προςωπικοφ (ειςαγωγικι εκπαίδευςθ, ετιςια προγράμματα, ςεμινάρια) Χπθρεςιακζσ μεταβολζσ (προαγωγζσ, αποςπάςεισ, μετατάξεισ) 60/ζτοσ 500/ζτοσ 20/μινα 20/ζτοσ Απολφςεισ, παραιτιςεισ, ςυνταξιοδοτι ςεισ προςωπικοφ Μοινοποίθςθ τακτοποίθςθ Εκκζςεων αξιολόγθςθσ Σεικαρχικζσ υποκζςεισ και διαβίβαςι τουσ ςτον Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ 17

18 Διοίκθςθσ 70/ζτοσ Άδειεσ προςωπικοφ ( κανονικζσ, αναρρωτικζσ, ειδικζσ) Φιρθςθ ενθμζρωςθ ατομικϊν υπθρεςιακϊν φακζλων των υπαλλιλων Διαδικαςίεσ ζνταξθσ υπαλλιλων ςτα βαρζα και ανκυγιεινά 50/μινα Εκτφπωςθ καταςτάςεων προςωπικοφ λόγω μεταβολϊν Ειςθγιςεισ ςτο Χπθρεςιακό Υυμβοφλιο 7250/ζτοσ 600/μινα 400/ζτοσ Θλεκτρονικι καταχϊρθςθ υπθρεςιακϊν μεταβολον προςωπικοφ 10/μινα 40/ζτοσ Σιςτοποιθτικ ά υπθεςιακϊν μεταβολϊν 18

19 100/ζτοσ Φακτοποίθςθ μθτρϊων υπθρεςίασ 2/ζτοσΑποφάςεισ για τισ μιςκολογικζσ αλλαγζσ του προςωπικοφ προσ Ξιςκοδοςία (κλιμάκια, θμερομίςκια, βακμοί) 60/μινα 36/ζτοσ 19

20 ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΡΟΣΟΤΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΡΑΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ Ρροςωπικοφ Υυγκεντρϊνει, κάκε πρωί τα θμεριςια δελτία παρουςίασ όλου του προςωπικοφ του Διμου (Ξόνιμο προςωπικό και προςωπικό Ιδιωτικοφ Δικαίου) κακϊσ και τα μθνιαία δελτία και ενθμερϊνει το Φμιμα Ξιςκοδοςίασ για τισ αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ, για τισ δικζσ του ενζργειεσ ςφμφωνα με το νόμο. Ξεριμνά για τθν εγκατάςταςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ καταγραφισ τθσ προςζλευςθσ των υπαλλιλων ςτο χϊρο εργαςίασ όλων των Χπθρεςιϊν και τθσ κακ οιονδιποτε τρόπο αποχϊρθςισ τουσ από αυτόν. Ελζγχει κακ όλο το 24ωρο και όλεσ τισ θμζρεσ του μινα τθν παρουςία του προςωπικοφ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ του με βάςθ τα δελτία εργαςίασ και ενθμερϊνει τα αρμόδια πεικαρχικά όργανα για τισ αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ προςωπικοφ. Υυνεργάηεται με τουσ γιατροφσ του Διμου για τθν επιβεβαίωςθ των δθλωκζντων αςκενειϊν από τουσ υπαλλιλουσ, φςτερα από κατ οίκον επίςκεψθ. Φα αποτελζςματα των ελζγχων κα υποβάλλονται ςτα αρμόδια Φμιματα Ξονίμου και Ιδιωτικοφ Δικαίου Σροςωπικοφ για τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ. Εκδίδει τισ αποφάςεισ χοριγθςθσ κανονικϊν, αναρρωτικϊν, και λοιπϊν ειδικϊν αδειϊν ςτουσ υπαλλιλουσ και φροντίηει για τθν παραπομπι των υπαλλιλων ςτισ αρμόδιεσ Χγειονομικζσ Επιτροπζσ ( Α/κμια, Β/κμια κλπ.). Μοινοποιεί τισ ανωτζρω αποφάςεισ και ζγγραφα, ςτα αρμόδια Φμιματα Ξονίμου και Ιδιωτικοφ Δικαίου Σροςωπικοφ, για καταχϊρθςθ και ενθμζρωςθ των ατομικϊν υπθρεςιακϊν φακζλων των υπαλλιλων αυτϊν. Ελζγχει τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων, μελετά τουσ χϊρουσ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και παρζχει ςυμβουλζσ για τθν βελτίωςι τουσ και τθν πρόλθψθ των εργατικϊν ατυχθμάτων, ςε ςυνεργαςία με τουσ αντίςτοιχουσ κρατικοφσ Υυγκζντρωςθ θμεριςιων δελτίων παρουςιϊν του προςωπικοφ του Διμ 141/θμερθςίωσΜ αταςτάςεισ με αςκζνειεσ και απουςίεσ των υπαλλιλων ςτθ Ξιςκοδοςία για προςαρμογι μιςκοφ. Υφνταξθ και διεκπεραίωςθ αποφάςεων χοριγθςθσ κανονικϊν αδειϊν των ςτελεχϊν του Διμου και αναρρωτικϊν αδειϊν ςτο 2700/ζτοσΣαραπ ομπζσ υπαλλιλων ςτισ αρμόδιεσ Χγειονομικζσ Επιτροπζσ ( Α/κμια, Β/κμια κ.λ.π.). 5/ζτοσ σ υπαλλιλουσ. 500/ζτοσ 20

21 φορείσ, τον τεχνικό αςφαλείασ και το γιατρό εργαςίασ. Ξεριμνά για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςε Εξωτερικζσ Χπθρεςίεσ Σροςταςίασ και Σρόλθψθσ (ΕΠΧΣΣ).. Τμιμα Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ Ενθμερϊνει το προςωπικό ςχετικά με προγράμματα για ςεμινάρια, ςυνζδρια, θμερίδεσ κλπ. με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και επιμόρφωςι του. Φροντίηει για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ςφγχρονων ςυςτθμάτων ανάπτυξθσ και διοίκθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, όπωσ ςφςτθμα διάγνωςθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, αξιολόγθςθσ κ.ά. Εφαρμόηει ςφςτθμα διάγνωςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ των προγραμμάτων ειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Υυγκεντρϊνει όλθ τθν πλθροφόρθςθ για τα προςφερόμενα προγράμματα εκπαίδευςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Υυντονίηει τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων του Διμου. Αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και των προγραμμάτων επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ. Ξεριμνά για τθ μετεκπαίδευςθ των υπαλλιλων, για τθ διεφρυνςθ των επιςτθμονικϊν ι τεχνικϊν τουσ γνϊςεων ι /και τθν εξειδίκευςι τουσ ςε ςφγχρονεσ τεχνικζσ διοίκθςθσ και ςε νζεσ τεχνολογίεσ. Επεξεργάηεται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν του Διμου για πλιρωςθ κζςεων εργαςίασ ι δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και προςδιορίηει τισ ανάγκεσ κατά κατθγορίεσ, κλάδουσ, βακμοφσ ι ειδικότθτεσ. 100 ςτελζχθ του Διμου που κα επιμορφωκοφν. 21

22 Γραφείο Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ Σαρζχει γραμματειακζσ υπθρεςίεσ ςτθ Διεφκυνςθ που περιλαμβάνουν διακίνθςθ ειςερχομζνων εγγράφων εντόσ τθσ Διεφκυνςθσ, διακίνθςθ εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφθςθ και εκτφπωςθ κειμζνων, παραγωγι φωτοαντιγράφων, αποςτολι και λιψθ μθνυμάτων τθλεομοιοτυπίασ, θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ( ), κλπ. Αρχειοκετεί τα διεκπεραιωκζντα ζγγραφα τθσ Διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με τον ειδικό χαρακτθριςμό τουσ και τθρεί το Γενικό Αρχείο τθσ Διεφκυνςθσ. Υυγκεντρϊνει τα δελτία παρουςίασ όλου του προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ προσ υπογραφι και διεκπεραίωςθ, και τθρεί βιβλίο προςωπικοφ, ςτο οποίο καταχωρεί όλεσ τισ μεταβολζσ, όπωσ μετακινιςεισ, άδειεσ κλπ. Χλοποιεί κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ. Σρωτοκόλλθςθ ειςερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων τθσ Δ/νςθσ Αρχειοκζτθςθ εγγράφων Δ/νςθσ Σαραλαβι αλλθ 90/ζτοσΖκδοςθ Αποφάςεων μετακίνθςθσ υπαλλι 150/ζτοσ 3250/ζτοσ 500/ζτοσ ογραφίασ Δ/νςθσ ων Α2. Ενζργειεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΝΕΓΕΛΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ Ι Ν.Ρ. ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟΛ ΦΟΕΛΣ ΧΟΝΟ-ΡΟΓ/ΣΜΟΣ ΡΟΥΡ/ΣΜΟΣ ΔΑΡΑΝΩΝ Κ.Α. ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΟ ΤΟΥ Ε.Ρ. Ρργανιςμόσ Εςωτερικισ Χπθρεςίασ του Διμου Δ/νςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Ματάρτιςθσ λεσ Σεριφζρεια Αττικισ και Εκνικό Φυπογραφείο Εντόσ του ζτουσ 5.4 Σρόςλθψθ Τακτικοφ προςωπικοφ Φμιμα Ξονίμου Σροςωπικοφ λεσ Χπουργείο Απαςχόλθςθσ, ΑΥΕΣ Εντόσ του ζτουσ Αναφζρεται αναλυτικά ςτισ Δ/νςεισ ςτισ οποίεσ κα υπθρετιςουν

23 Σρόςλθψθ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ Λδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου (420 άτομα διαφόρων ειδικοτιτων) Φμιμα Σροςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου λεσ Σεριφζρεια Αττικισ, ΑΥΕΣ, και ΧΣ. ΕΥ. Εντόσ του ζτουσ Αναφζρεται αναλυτικά ςτισ Δ/νςεισ ςτισ οποίεσ κα υπθρετιςουν 7.1 Α3. Ρροχπολογιςμόσ λειτουργικϊν δαπανϊν ΚΑ Ρροχπολογιςμοφ Τίτλοσ κωδικοφ Σφνολο λειτουργικϊν δαπανϊν Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ Αμοιβζσ και ζξοδα επαγγελματιϊν Ραροχζσ τρίτων Λοιπά γενικά ζξοδα Δαπάνεσ προμικειασ αναλωςίμων ΣΥΝΟΛΟ ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Σ ΑΥΤΠΝ ΤΟΝ ΡΜΝΑΚΑ ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΛ Δ/ΝΣΕΛΣ ΡΟΥ ΑΝΑΛΥΤΛΚΑ ΑΝΑΦΕΟΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟ ΩΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΜΕ Κ.Α

24 Β. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΣΘΣ ΕΛΔΟΣ ΔΑΣΘΣ ΧΩΟΚΕΤΘΣΘ ΣΥΝΕΧΛΗΟ- ΜΕΝΘ Ι ΝΕΑ ΥΡΘΕΣΛΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΜΡΛΕΚΟ- ΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΧΟΝΟ- ΡΟΓΑΜ- ΜΑΤΛΣΜΟΣ ΡΟΥΡ. ΔΑΡΑΝΩΝ ΡΘΓΘ ΧΘΜΑΤΟ- ΔΟΤΘΣΘΣ Κ.Α ΆΞΟΝΑΣ ΜΕΤΟ ΤΟΥ Ε.Ρ Γ. ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Φο ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Ματάρτιςθσ ζχει ωσ ςτόχο: 1. Θ πρόςλθψθ υπαλλιλων οριςμζνου χρόνου κρίνεται άκρωσ απαραίτθτθ λόγω ςυνεχϊν αποχωριςεων του προςωπικοφ, ιδίωσ εργατϊν κακαριότθτασ, πραςίνου, οδθγϊν, τεχνικϊν. 2. Θ κατανομι του προςωπικοφ ςτισ νζεσ Διευκφνςεισ με βάςθ τον νζο ΡΕΧ. 3. Θ εφαρμογι προγραμμάτων κατάρτιςθσ του προςωπικοφ. 24

25 4. ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΛΘΞΛΑΧΕΛΟΥ & ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ Α1. Λειτουργίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Τμιμα Γάμων και Κανάτων ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ (Διευκρινιςεισ) Ματαχωρεί ςτα λθξιαρχικά βιβλία των λθξιαρχικϊν πράξεων που ςυντάςςονται ςφμφωνα με το νόμο και οι οποίεσ ζχουν αντικείμενο τθ βεβαίωςθ γάμου ι κανάτου φυςικοφ προςϊπου, ςτθν καταχϊρθςθ διορκϊςεων, προςκθκϊν και ςθμειϊςεων και μεταβολϊν γενικά ςτισ ανωτζρω λθξιαρχικζσ πράξεισ που είναι καταχωρθμζνεσ ςτα λθξιαρχικά βιβλία. Χορθγεί βεβαιϊςεισ ότι ςυντάχκθκε λθξιαρχικι πράξθ κανάτου, για τθν ζκδοςθ αδειϊν ταφισ. Φθρεί και διαφυλάττει τα λθξιαρχικά βιβλία γάμων, κανάτων και δικαιολογθτικϊν. Εκδίδει αντίγραφα από τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ςυντάχκθκε θ λθξιαρχικι πράξθ. Αςκεί κάκε άλλθ εργαςία που δεν περιλαμβάνεται ςτον παρόντα Ρργανιςμό Εςωτερικισ Χπθρεςίασ και ζχει ςχζςθ με τθ λειτουργία του Φμιματοσ ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ τθσ θγεςίασ του Διμου. ΡΟΣΟΤΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΡΑΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ (Διευκρινιςεισ) Γάμων Θανάτων Ξεταβολζσ Διεκπεραιϊςεισ Χοριγθςθ αποςπαςμάτων λθξιαρχικϊν πράξεων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Οκτϊβριοσ 2011

ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ  Οκτϊβριοσ 2011 ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Οκτϊβριοσ 2011 ΜΕΡΟ Ι ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ Οι Κεντρικζσ Τπηρεςίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα του Διμου και περιλαμβάνουν τισ παρακάτω οργανικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΜΕΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΜΕΡΟ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Διάρθρωςη Κεντρικών Τπηρεςιών Διάρθρωςη Αποκεντρωμένων Τπηρεςιών ΜΕΡΟ 2: ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω:

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ ΔΘΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Γραφείο Δημάρχου ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ 4/ 2/ 2011 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΘ :231 ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2429 ΘΕΜΑ: Μεταβίβαςθ Αρμοδιοτιτων ςε Αντιδθμάρχουσ Α Π Ο Φ Α Θ O ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ αφοφ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 72. Ψήφιση Κανονισμοφ Λειτουργίας Κοινωνικοφ Παντοπωλείου.

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 72. Ψήφιση Κανονισμοφ Λειτουργίας Κοινωνικοφ Παντοπωλείου. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 72 Ψήφιση Κανονισμοφ Λειτουργίας Κοινωνικοφ Παντοπωλείου. Πρακτικό τθς με αρικ. 6/2013 συνεδρίασθς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα