1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ"

Transcript

1 ΕΤΘΣΛΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ

2 ΡΛΛΝΑΚΑΣ ΡΕΛΛΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΝΘΠΙΑΤΧΕΙΡΧ & ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΕΠΧΣΘΤΕΦΘΥΘΥ ΣΡΝΙΦΩΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΒΤΕΦΡΟΘΣΙΑΜΩΟ ΥΦΑΘΞΪΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΘΞΡΦΙΜΘΥ ΣΕΤΙΡΧΥΙΑΥ, ΣΤΡΥΡΔΩΟ ΜΑΙ ΕΞΣΡΤΙΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΣΑΙΔΕΙΑΥ ΜΑΙ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΓΕΟΙΜΘΥ ΑΥΦΧΟΡΞΕΧΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΕΙΔΙΜΘΥ ΑΥΦΧΟΡΞΕΧΥΘΥ ΜΑΙ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΙΑΜΡΧ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΣΡΝΕΡΔΡΞΙΑΥ ΜΑΙ ΓΕΟΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΧ ΣΡΝΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΡΔΡΣΡΙΙΑΥ ΑΣΡΧ/ΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΜΑΘΑΤΙΡΦΘΦΑΥ ΜΑΙ ΑΟΑΜΧΜΝΩΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΣΤΑΥΙΟΡΧ- ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ ΔΤΑΥΘΥ TΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΙΜΡΧ ΜΑΙ ΝΡΙΣΩΟ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΖΤΓΩΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΜΡΧ- ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡΧ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΙΥΞΡΧ ΜΑΙ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΟΡΞΙΜΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΝΡΙΣΩΟ ΓΕΟΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ

3 1. ΓΕΝΛΚΟ ΜΕΟΣ Ξε το Ετιςιο Σρόγραμμα Δράςθσ του ο Διμοσ Σειραιά αποκτά ζνα καινοφριο μζςο και εργαλείο προβολισ των επιδιϊξεων του, των δυνατοτιτων του και των προτεραιοτιτων του. Φο επιχειρθςιακό πρόγραμμα ανάπτυξθσ που ζχει ιδθ εκπονθκεί και αναφζρεται ςε ορίηοντα τριετίασ και αποτελεί το ςφνολο των προκζςεων του Διμου. Ρ κατ ζτοσ προχπολογιςμόσ περιζχει το οικονομικό περικϊριο και όριο του Διμου ανά δράςθ αυτοφ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν, αλλά και των επιδιϊξεϊν του. Φο Ετιςιο Σρόγραμμα Δράςθσ, το οποίο ωσ Ρργανιςμόσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ απαιτείται να εκπονοφμε εκ του νόμου (Ο.3463/2006 αρκ.206, Σ.Δ 185/2007), είναι θ ανά ζτοσ υλοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, δθλαδι θ επιλογι των προτεραιοτιτων αφενόσ, θ διαμόρφωςθ αυτϊν ςε επιδιωκόμενεσ δράςεισ αφετζρου, μζςα ςτα οικονομικά όρια που υπάρχουν, είτε από ίδιουσ πόρουσ είτε από άλλου είδουσ χρθματοδοτικά εργαλεία. Φο επιχειρθςιακό πλαίςιο δράςθσ είναι μια ιδθ εκπεφραςμζνθ και τεκμθριωμζνθ βοφλθςθ. Θ τομι ανάμεςα ςτο επιχειρθςιακό πλαίςιο δράςθσ, και ςτθν υπαγωγι των επιμζρουσ επιχειρθςιακϊν επιλογϊν ςτθν οικονομικι δυνατότθτα του Διμου, ζχει ωσ αποτζλεςμα ζνα ςυμπυκνωμζνο για κάκε Διεφκυνςθ ποιοτικό και ποςοτικό ςτόχο. Ρι δράςεισ που περιλαμβάνονται ςτο Ετιςιο Σρόγραμμα Δράςθσ του Διμου δεν είναι άγνωςτεσ, ζχουν ιδθ περιγραφεί προθγοφμενα και απλϊσ γίνονται πιο ςυγκεκριμζνεσ κακϊσ αποκαλφπτονται πλζον βιμα προσ βιμα μζςα από τον ετιςιο προγραμματιςμό τουσ. Είναι γνωςτό ότι θ Δθμοτικι Αρχι ζκεςε ωσ πρωταρχικό ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ δθμότεσ, αλλά και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ μζςα από τθν υλοποίθςθ μικρϊν και μεγάλων ζργων υποδομισ ςτθν πόλθ. Ρι παρεμβάςεισ ζχουν ιδθ ξεκινιςει ςε όλα τα επίπεδα που αναμζνεται ότι κα οδθγιςουν ςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν ποιότθτα τθσ ηωισ και ςτθν ανάπτυξθ του Σειραιά. Φο ζτοσ 2012 για όλεσ αυτζσ τισ αναπτυξιακοφ περιεχομζνου παρεμβάςεισ είναι ζνασ χρόνοσ με τερματιςμοφσ και αφετθρίεσ: οι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ για τθν υποβολι 3

4 προτάςεων χρθματοδότθςθσ από το Εκνικό Υτρατθγικό Σλαίςιο Αναφοράσ, από το οποίο πιςτεφουμε ότι κα αποκομίςουμε ακόμθ μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ για τθν υλοποίθςθ των προγραμματικϊν δεςμεφςεων. Εξάλλου, ο Διμοσ βαδίηει προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ με μια ακόμθ υποςτθρικτικι καινοτομία, που είναι το ίδιο το επιχειρθςιακό του πρόγραμμα. Αξίηει φυςικά να ςθμειωκεί ότι οι επιχειρθςιακζσ δεςμεφςεισ του Διμου δεν είναι μια οραματικι προςζγγιςθ, ι ζνασ μακροςκελισ πίνακασ προκζςεων που δθμοςιοποίθςε θ Δθμοτικι Αρχι και μοιράςτθκε με τουσ δθμότεσ, αλλά ζνασ γνϊμονασ προγραμματιςμοφ και ωρίμανςθσ όλων των ζργων. Για όλουσ εμάσ, που αντιμετωπίηουμε τισ απαιτιςεισ ενόσ επιτελικοφ προγραμματιςμοφ του ςυνόλου των δράςεων του Διμου, είναι ςαφζσ ότι χωρίσ το επιχειρθςιακό πρόγραμμα δεν μπορεί να προκφψει το ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ. Ξε αυτόν τον τρόπο προβάλλονται επιτακτικά οι ανάγκεσ ωρίμανςθσ των ζργων, αλλά και ποιων ζργων κατά προτεραιότθτα. Υτθ ςυνζχεια προβάλλονται οι ενζργειεσ ςτισ οποίεσ οφείλουν να προβοφν οι Χπθρεςίεσ μασ με ςτόχο τθν τελικι και κατά το δυνατό μεγαλφτερθ χρθματοδότθςθ από το ΕΥΣΑ. Ρι καινοτομίεσ αυτζσ δεν ζρχονται να λειτουργιςουν από ζνα ςθμείο γζννθςθσ των διαδικαςιϊν και των ςτοχεφςεων. Είναι ανάγκθ να ςυνδεκοφν με μια ςειρά ζργων που ζχουν προθγοφμενα υλοποιθκεί και παραδόκθκαν ςτουσ δθμότεσ, με άλλα βρίςκονται ςε πλιρθ εξζλιξθ και ςφντομα κα παραδοκοφν προσ χριςθ, ενϊ άλλα ωριμάηουν ςτον τρζχοντα χρόνο ι κα ξεκινιςουν άμεςα. Ξε βάςθ το όραμα για τον Σειραιά διαμορφϊνονται οι Υτρατθγικοί Υτόχοι για να γίνει ο Σειραιάσ: Σρωταγωνιςτισ και κινθτιριοσ δφναμθ να είναι ο Άνκρωποσ, οι Ανάγκεσ του, οι Σροςδοκίεσ του, θ Ατομικι του Ευτυχία και Ευθμερία. Επιχειρθματικό Μζντρο που του αρμόηει Μοινωνία ευθμεροφςα, φιλελεφκερθ, δθμοκρατικι, ςυμμετοχικι και βιϊςιμθ. Ρ προθγοφμενοσ τριπλόσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ, ωσ ςτρατθγικι, επιβεβαιϊνεται με βάςθ τουσ γενικοφσ ςτόχουσ του εγκεκριμζνου Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ ΕΥΣΑ για τθν περιφζρεια Αττικισ, που είναι: 4

5 1. Θ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Σεριφζρειασ ωσ Διεκνοφσ Επιχειρθματικοφ Μζντρου. 2. Θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ μζςω τθσ ενκάρυνςθσ τθσ καινοτομίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ ζρευνασ και τεχνολογίασ κακϊσ και τθσ διάδοςθσ και αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ 3. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και περιβάλλοντοσ. 4. Θ δθμιουργία περιςςότερων και καλφτερων κζςεων εργαςίασ. Ρι γενικοί αυτοί ςτόχοι του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ ΕΥΣΑ για τθν περιφζρεια Αττικισ ελιφκθςαν υπόψθ ςτθν εκπόνθςθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ανάπτυξθσ του Διμου που ςτικθκε γφρω από επτά άξονεσ: 1. ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑ 2. ΥΓΕΛΑ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΡΟΝΟΛΑ 3. ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ ΡΑΛΔΕΛΑ ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΣ ΚΑΚΘΜΕΛΝΟΤΘΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑ 4. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΝΑΥΤΛΛΛΑ ΤΟΥΛΣΜΟΣ ΤΟΡΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 5. ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΡΟΛΛΤΘ 6. ΜΕΓΑΛΑ ΕΓΑ ΥΡΟΔΟΜΩΝ 7. ΑΝΚΩΡΛΝΟ ΔΥΝΑΜΛΚΟ ΣΥΜΡΕΛΦΟΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ Φο περιεχόμενο αυτϊν των αξόνων γίνεται πράξθ με ςυνεχόμενα βιματα και με εξαςφαλιςμζνουσ πόρουσ. λα αυτά περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ του Ετιςιου Σρογράμματοσ Δράςθσ ανά Διεφκυνςθ, οι οποίοι παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια. Ρι πίνακεσ αυτοί δεν είναι παρά θ κατάλθξθ των ςτοχεφςεων που τζκθκαν από τθν κορυφι, εξελίχκθκαν ςτα ενδιάμεςα ςτάδια και φτάνουν να υλοποιοφνται από τουσ διοικθτικοφσ μθχανιςμοφσ των τοπικϊν κοινωνιϊν, ςε ςυνζχεια μιασ ςφγχρονθσ Διοίκθςθσ που δε λειτουργεί άκριτα, και που χρθςιμοποιεί νζα εργαλεία και νζεσ μεκόδουσ δράςθσ. 5

6 2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ Α1. Λειτουργίεσ τθσ Διεφκυνςθσ ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΡΟΣΟΤΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΡΑΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ Χαρακτθριςμόσ όλθσ τθσ ειςερχόμενθσ ςτο Διμο αλλθλογραφίασ ειςερχόμενα ζγγραφα / ζτοσ Τμιμα Διοικθτικοφ Τμιμα Δθμοτικοφ Συμβουλίου Υυγκζντρωςθ όλων των νόμων, διαταγμάτων, Χπουργικϊν αποφάςεων και εγκυκλίων, διανομι ςτισ υπθρεςίεσ και αρχειοκζτθςι τουσ. Αγορά βιβλίων που αφοροφν τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Διαδικαςίεσ για ενοικίαςθ ακινιτων για τθν ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν του Διμου και τιρθςθ ςχετικϊν φακζλων. Διεκπεραίωςθ λογαριαςμϊν κινθτισ και ςτακερισ τθλεφωνίασ. Φιρθςθ εμπιςτευτικοφ πρωτοκόλλου. Διεξαγωγι διαγωνιςμοφ για τθν απολφμανςθ δθμοτικϊν κτιρίων και κακαριςμό υαλοπινάκων. Σρομικεια toner φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων και χαρτιοφ. Αναπαραγωγι αντιγράφων λεσ οι δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτισ ςυνεδριάςεισ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου (κατάρτιςθ θμερθςίων διατάξεων, αποφάςεων Δθμοτικοφ Υυμβουλίου, ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων που είναι απαραίτθτα για τθν πλθρότθτα των ειςαγομζνων κεμάτων για τθν λιψθ απόφαςθσ από το Δθμοτικό Υυμβοφλιο, διατφπωςθ αποφάςεων και αποςτολι τουσ ςτθν Σεριφζρεια Αττικισ / ζτοσ Φο ςφνολο αιτθμάτων των υπθρεςιϊν του Διμου 28 μιςκϊματα ςε ιςχφ, προβλζπονται 8 νζεσ μιςκϊςεισ 490 λογαριαςμοί / ζτοσ 200 ζγγραφα / ζτοσ Φο ςφνολο των αναγκϊν των υπθρεςιϊν του Διμου Φο ςφνολο των αναγκϊν των υπθρεςιϊν του Διμου / ζτοσ αποφάςεισ / ζτοσ 30 θμεριςιεσ διατάξεισ / ζτοσ 6

7 Τμιμα Οικονομικισ Επιτροπισ Τμιμα Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ Τμιμα Δθμοτικϊν Κοινοτιτων και Δθμοτικϊν Νομικϊν Ρροςϊπων Τμιμα πρωτοκόλλου διεκπεραίωςθσ & Γεν. αρχείου για ζλεγχο νομιμότθτασ όπου ορίηει ο νόμοσ, κλπ). λεσ οι δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ (κατάρτιςθ θμερθςίων διατάξεων, αποφάςεων Ρικονομικισ Επιτροπισ, ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων που είναι απαραίτθτα για τθν πλθρότθτα των ειςαγομζνων κεμάτων για τθν λιψθ απόφαςθσ από τθν Δθμαρχιακι Επιτροπι, διατφπωςθ αποφάςεων και αποςτολι τουσ ςτθν Σεριφζρεια Αττικισ για ζλεγχο νομιμότθτασ όπου ορίηει ο νόμοσ, κλπ). Ματάρτιςθ όρων διακιρυξθσ για δθμοπραςίεσ. Διεξαγωγι διαγωνιςμϊν, τακτικϊν, πρόχειρων ι απευκείασ ανάκεςθσ. λεσ οι δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Σοιότθτασ Ηωισ Επιτροπισ (κατάρτιςθ θμερθςίων διατάξεων, αποφάςεων Επιτροπισ Σοιότθτασ Ηωισ ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων που είναι απαραίτθτα για τθν πλθρότθτα των ειςαγομζνων κεμάτων για τθν λιψθ απόφαςθσ από τθν Επιτροπι Σοιότθτασ Ηωισ, διατφπωςθ αποφάςεων και αποςτολι τουσ ςτθν Σεριφζρεια Αττικισ για ζλεγχο νομιμότθτασ όπου ορίηει ο νόμοσ, κλπ). λεσ οι διαδικαςίεσ μζχρι τθν ολοκλιρωςι τουσ για τθ ςφςταςθ Δθμοτικϊν επιχειριςεων και Οομικϊν Σροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, υποβολι των αιτθμάτων τουσ για ζγκριςθ προχπολογιςμϊν, απολογιςμϊν κλπ. ςτο Δθμοτικό Υυμβοφλιο κακϊσ και αυτζσ που αφοροφν τισ Δθμοτικζσ Μοινότθτεσ. Σαραλαβι, πρωτοκόλλθςθ και ευρετθρίαςθ όλων των ειςερχόμενων ςτο Φμιμα πρωτοκόλλου εγγράφων. Διεκπεραίωςθσ τθσ αλλθλογραφίασ του Διμου προσ δθμότεσ ι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Δθμοςιεφςεισ ανακοινϊςεων και τιρθςθ του γενικοφ αρχείου του Διμου αποφάςεισ / ζτοσ 40 θμεριςιεσ διατάξεισ / ζτοσ 43 δθμοπραςίεσ / ζτοσ 45 διαγωνιςμοί / ζτοσ αποφάςεισ / ζτοσ Σρωτοκόλλθςθ και διεκπεραίωςθ εγγράφων / ζτοσ Τμιμα Αποκικθσ Υλικϊν Διαχειρίηεται τα πάςθσ φφςεωσ υλικά όλων των υπθρεςιϊν του Διμου όπωσ - Ζκδοςθ Δελτίων Ειςαγωγισ Ματαχϊρθςθ Φιμολογίων Αγορϊν

8 γραφικι φλθ, ζντυπα, αρικμομθχανζσ, φωτοτυπικά μθχανιματα, μελάνια και toners φωτοτυπικϊν και εκτυπωτικϊν μθχανθμάτων, ζπιπλα και ςκεφθ, ιματιςμό και κάκε άλλο είδοσ απαραίτθτο για τθ λειτουργία των Χπθρεςιϊν. Φθρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία ειςαγωγισ και εξαγωγισ υλικϊν εκδίδοντασ τα δελτία ειςαγωγισ και εξαγωγισ αντίςτοιχα. Φθρεί βιβλίο αποκικθσ παραλαβισ και παράδοςθσ άχρθςτου υλικοφ και μεριμνά για τθν ενζργεια εκποίθςθσ ι καταςτροφισ των άχρθςτων υλικϊν όλων των υπθρεςιϊν από τισ οριηόμενεσ επιτροπζσ. Σαρακολουκεί τθν ζγκαιρθ παράδοςθ των ειδϊν μζςα ςτα όρια που προβλζπουν οι ςχετικζσ ςυμβάςεισ και ενθμερϊνει τισ αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ. Φροντίηει για τθν καλι διατιρθςθ των διαφόρων ειδϊν που βρίςκονται ςτουσ χϊρουσ των αποκθκϊν και ειςθγείται για τθ λιψθ μζτρων με ςκοπό τθν προςταςία των ειδϊν αυτϊν από κινδφνουσ αλλοίωςθσ και καταςτροφισ τουσ. Φα τθροφμενα βιβλία (διαχειριςτικά κ.α.) κα κεωροφνται από τον Σροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. -Ζκδοςθ Σρωτοκόλλων Σαραλαβισ 200. Τμιμα Φυλάκων και Κακαριςτριϊν Γραφείο Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ Φφλαξθ των κτιρίων που ςτεγάηονται Δθμοτικζσ Χπθρεςίεσ, των χϊρων που ζχουν αποκθκευτεί τα διάφορα είδθ και υλικά του Διμου και των ακλθτικϊν χϊρων, πλάη, Οεκροταφείου, Θεάτρων, παιδικϊν χαρϊν κ.λ.π. Μακαριςμόσ των δθμοτικϊν κτιρίων, αποκθκϊν και γθπζδων Σαρζχει γραμματειακζσ υπθρεςίεσ ςτθ Διεφκυνςθ που περιλαμβάνουν διακίνθςθ ειςερχομζνων εγγράφων εντόσ τθσ Διεφκυνςθσ, διακίνθςθ εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφθςθ και εκτφπωςθ κειμζνων, παραγωγι 20 /θμερθςίωσ 50/θμερθςίωσ 8

9 φωτοαντιγράφων, αποςτολι και λιψθ μθνυμάτων τθλεομοιοτυπίασ, θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ( ), κλπ. Αρχειοκετεί τα διεκπεραιωκζντα ζγγραφα τθσ Διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με τον ειδικό χαρακτθριςμό τουσ και τθρεί το Γενικό Αρχείο τθσ Διεφκυνςθσ. Υυγκεντρϊνει τα δελτία παρουςίασ όλου του προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ προσ υπογραφι και διεκπεραίωςθ, και τθρεί βιβλίο προςωπικοφ, ςτο οποίο καταχωρεί όλεσ τισ μεταβολζσ, όπωσ μετακινιςεισ, άδειεσ κλπ. Χλοποιεί κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ. Α/Α Ρεριγραφι ενζργειασ Υπθρεςία Υλοποίθςθσ 1 Ξεταςτζγαςθ του Δθμοτικοφ Νθξιαρχείου Φμιμα Διοικθτικοφ 2 Εκκακάριςθ αρχείων 3 Ξθχανογράφθςθ του ιςχφοντοσ αρχείου 4 Επιμόρφωςθ υπαλλιλων 5 Θλεκτρονικι διακίνθςθ ειςερχόμενων εγγράφων Φμιμα Σρωτοκόλλου Διεκπεραίωςθσ και Γενικοφ Αρχείου Φμιμα Σρωτοκόλλου Διεκπεραίωςθσ και Γενικοφ Αρχείου Φμιμα Σρωτοκόλλου Διεκπεραίωςθσ και Γενικοφ Αρχείου Φμιμα Σρωτοκόλλου Διεκπεραίωςθσ και Γενικοφ Αρχείου Α2. Ενζργειεσ τθσ Διεφκυνςθσ Εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ ι Ν.Ρ. του Διμου Οομικι υπθρεςία Ρικονομικι Επιτροπι Δ/νςθ Διοίκθςθσ Δ/νςθ Σλθροφορικισ Δ/νςθ Σλθροφορικισ Δ/νςθ Σλθροφορικισ Χρονοπρ/ς μόσ Εντόσ του ζτουσ Εντόσ του ζτουσ Εντόσ του ζτουσ Εντόσ του ζτουσ Εντόσ του ζτουσ Ρροχπολογιςμόσ δαπανϊν Κδια Ξζςα Κδια Ξζςα Κδια Ξζςα Κδια Ξζςα Κδια Ξζςα ΣΥΝΟΛΟ Ρροχπολογι ςμόσ Άξονασ και Μζτρα

10 Α3. Ρροχπολογιςμόσ λειτουργικϊν δαπανϊν τθσ Δ/νςθσ ΚΑ Ρροχπολογιςμοφ Τίτλοσ κωδικοφ Σφνολο λειτουργικϊν δαπανϊν Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ Αμοιβζσ και ζξοδα επαγγελματιϊν Ραροχζσ τρίτων Λοιπά γενικά ζξοδα Δαπάνεσ προμικειασ αναλωςίμων ΣΥΝΟΛΟ ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Σ ΑΥΤΠΝ ΤΟΝ ΡΛΝΑΚΑ ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΛ Δ/ΝΣΕΛΣ ΡΟΥ ΑΝΑΛΥΤΛΚΑ ΑΝΑΦΕΟΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟ ΩΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΜΕ Κ.Α

11 Β. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ Α/Α 1 Ρεριγραφι δράςθσ Σρομικεια και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ, πυραςφάλειασ (Φ.Σ.). Είδοσ Δράςθσ Ζργο Χωροκζτθςθ Συνεχιηόμενθ ι νζα Οζο Υπθρ. Υλοποίθςθσ Δ/νςθ Ξθχ/κοφ Θλεκ/κοφ Εμπλεκόμενεσ Υπθρ. Χρονοπρογρα μματιςμόσ Εντόσ του ζτουσ Ρρουπ. Δαπανϊν Ρθγι Χρθματοδότ θςθσ Δθμοτικοί πόροι Κ.Α Άξονασ Μζτρο του Ε.Ρ Αντικατάςταςθ του δικτφου ςωλθνϊςεων και κερμ. ςωμάτων του Δθμαρχείου Επιςκευζσ διαρρυκμίςεισ ςτο Δθμαρχιακό Ξζγαρο Εγκατάςταςθ Χποςτακμοφ Δθμαρχ. Ξεγάρου Σρομικεια Οζα Δ/νςθ Σρομθκειϊν Ζργο Οζο Δ/νςθ Αρχ/κοφ Εργο Οζο Δ/νςθ Ξθχ/κοφ Θλεκ/κοφ Εντόσ του ζτουσ Εντόσ του ζτουσ Εντόσ του ζτουσ Σρομικεια επίπλων και ςκευϊν. Σρομικεια Δ/νςθ Σρομθκειϊν Δθμοτικοί πόροι Δθμοτικοί πόροι Δθμοτικοί πόροι Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια ραφιϊν τφπου DEXION. Σρομικεια Δ/νςθ Σρομθκειϊν Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια Θ/Χ Δ/νςθ Σρομικεια Σλθροφορικθσ Σρομικεια μθχανθμάτων Σρομικεια Δ/νςθ Σρομθκειϊν Δθμοτικοί πόροι Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια μθχανθμάτων Σρομικεια Δ/νςθ Σρομθκειϊν Δθμοτικοί πόροι

12 κλιματιςμοφ, 10 Σρομικεια τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, fax, Σρομικεια Δ/νςθ Ξθχ/κοφ Θλεκ/κοφ Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια φωτοτυπικϊν, φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων κλπ. Σρομικεια Δ/νςθ Σρομθκειϊν Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια ςυςτθμάτων αδιαλλείπτου παροχισ ενζργειασ για τα τθλεφωνικά κζντρα και λοιπζσ ςυςκευζσ. Σρομικεια Δ/νςθ Ξθχ/κοφ Θλεκ/κοφ Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια μικροφωνικισ εγκατάςταςθσ για το Δθμοτικό Υυμβοφλιο. Σρομικεια Δ/νςθ Ξθχ/κοφ Θλεκ/κοφ Δθμοτικοί πόροι Σρομικεια ςυςτθμάτων αςφαλείασ. Σρομικεια Δ/νςθ Ξθχ/κοφ Θλεκ/κοφ Σρομικεια λοιποφ εξοπλιςμοφ. Σρομικεια Δ/νςθ Σρομθκειϊν ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ Δθμοτικοί πόροι

13 Γ. ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Φο ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Ματάρτιςθσ ζχει ωσ ςτόχο: Α) Φον εκςυγχρονιςμό του αρχείου προςωπικοφ για ταχφτερθ και ευκολότερθ αναηιτθςθ. Β) Φθν ενίςχυςθ των υπθρεςιϊν με προςλιψεισ προςωπικοφ για τθν αποδοτικότερθ και εφρυκμθ λειτουργία τουσ. Γ) Φθν καταχϊρθςθ, θλεκτρονικά, όλων των υπθρεςιακϊν φακζλων των εργαηομζνων (υπθρετοφντων, ςυνταξιοφχων και ςυμβαςιοφχων), τθρϊντασ θλεκτρονικό μθτρϊο. Ξε τον τρόπο αυτό δίνεται θ δυνατότθτα μείωςθσ του όγκου χαρτιοφ και κατ επζκταςθ τθσ γραφειοκρατίασ. Δ) Νόγω των αυξθμζνων αιτθμάτων των υπθρεςιϊν μασ, απαιτοφνται αναβακμιςμζνοι Θ/Χ για γρθγορότερθ ανταπόκριςθ ςτα αιτιματα και αντικατάςταςθ του λοιποφ εξοπλιςμοφ των γραφείων για καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Ε) Νόγω τθσ πλθκϊρασ των Οόμων, των Σ.Δ. και των Εγκυκλίων και των ςυνεχόμενων αλλαγϊν και τροποποιιςεων απαιτείται ςφνδεςθ με εξειδικευμζνθ υπθρεςία (Οόμοσ, Οομοτζλεια), μζςω διαδικτφου, για καλφτερθ και πιο αξιόπιςτθ εφαρμογι όλων των Οόμων που διζπουν τουσ εργαηομζνουσ τθσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 13

14 3. ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ ΚΑΛ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ Α1. Λειτουργίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΡΟΣΟΤΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΡΑΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ Είναι υπεφκυνο για τθν εφαρμογι όλων των νόμων που αφοροφν τουσ τακτικοφσ μονίμουσ υπαλλιλουσ και αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που απορρζουν από τον Μϊδικα κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Μοινοτικϊν Χπαλλιλων. Φροντίηει για τθν τιρθςθ και ενθμζρωςθ μθτρϊου, ευρετθρίου, ατομικϊν φακζλων για τισ τυχόν υπθρεςιακζσ μεταβολζσ του τακτικοφ μονίμου προςωπικοφ. Σροςλιψεισ, τακτοποιιςεισ προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου (Αορίςτου, 2μθνα, 8μθνα, μερικι απαςχόλθςθ Ματαρτίηει τισ ονομαςτικζσ καταςτάςεισ των υπαλλιλων του Διμου κατά κλάδο και βακμό, όπωσ ορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ και ςυντάςςει τα ςχζδια Ρργανιςμοφ Τμιμα Μονίμου Ρροςωπικοφ Εςωτερικισ Χπθρεςίασ. Εκδίδει τα πιςτοποιθτικά και τισ βεβαιϊςεισ του πιο πάνω προςωπικοφ για τθν υπθρεςιακι κατάςταςι του ςτο Διμο. 50/μιναΧπθρεςιακζσ μεταβολζσ προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου(αποςπάςεισ, μετατάξεισ) 10/ζτοσ Επιμελείται για τον διοριςμό, πρόςλθψθ, τοποκζτθςθ, μονιμοποίθςθ, μετακίνθςθ, προαγωγι, μετάταξθ, λφςθ υπαλλθλικισ ςχζςθσ και τθν εφαρμογι του πεικαρχικοφ δικαίου, όλου του μόνιμου προςωπικοφ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τισ εντολζσ του Δθμάρχου. Απολφςεισ, παραιτιςεισ, ςυνταξιοδοτιςεισ προςωπικοφ αοριςτου χρόνου Διεκπεραιϊνει κάκε υπόκεςθ που ζχει ςχζςθ με τθ χοριγθςθ τθσ ςφνταξθσ από το Γενικό Νογιςτιριο του Μράτουσ, των παροχϊν των ΦΑΔΜΧ, ΦΕΑΔΧ, ΦΣΔΧ ςτουσ υπαλλιλουσ του Διμου που φεφγουν από τθν υπθρεςία, κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ και 25/ζτοσ Άδειεσ προςωπικοφ ( κανονικζσ, αναρρωτικζσ, ειδικζσ) 1200/ζτοσ εξαγορά τθσ προχπθρεςίασ τουσ. 14

15 Εκδίδει ι κοινοποιεί εγκυκλίουσ που αφοροφν τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του προαναφερόμενου προςωπικοφ. Υυντάςςει και κεωρεί τα πάςθσ φφςθσ μιςκοδοτικά ςτοιχεία του τακτικοφ προςωπικοφ και τα ςτζλνει ςτο Φμιμα Ξιςκοδοςίασ για τθν ςφνταξθ των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων. Χποβάλλει ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, που προβλζπει θ υπ αρικ. 6233/ απόφαςθ του Χπουργοφ Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ. Εκδίδει ι κοινοποιεί εγκυκλίουσ που αναφζρονται ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του μόνιμου προςωπικοφ. Φυχόν τθροφμενα βιβλία (μθτρϊα κ.α.) κα κεωροφνται από τον Σροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. Φιρθςθ Ενθμζρωςθ ατομικϊν υπθρεςιακϊν φακζλων των υπαλλλων 250/μινα Θλεκτρονικι καταχϊρθςθ 20/μινα 60/ζτοσ Φακτοποίθςθ μθτρϊων υπθρεςίασ Βεβαιϊςεισ εργαςίασ, προχπθρεςίασ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν προςωπικοφ Ειςθγιςεισ ςτο Δθμοτικό Υυμβολιο 700/ζτοσ προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δκαίου προσ διάφορεσ υπθρεςίεσ 1700/ζτοσ 2/ζτοσ Χποβολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ Ματαςτάςεισ μιςκολογίων προςωπικοφ προσ Ξιςκοδοςία μετά τθν εφαρμογι των ΥΥΕ 15

16 5/ζτοσ Σαραςτατικά ζγγραφα πλθρωμισ για τθν ςφνταξθ των μιςκοδοτικϊν καταςτάςων 11/μινα Διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ ειδικϊν ςυμβοφλων ςυνεργατϊν και ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου 25/ζτοσ Διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ τελειόφοιτων τϊν ΦΕΙ για τθν εκτζλεςθ εξάμθνθσ πρακτικισ άςκθςθσ 10/ζτοσ 20/ζτοσ Σεικαρχικζσ υποκζςεισ (κλιςεισ ςε απολογία, επιβ λι ποινϊν) Υφνταξθ και διεκπεραίωςθ αποφάςεων εφαρμογισ διατάξεων των νόμων και Διαταγμάτων που αφοροφν το με ςχζςθ Ιδιωτικοφ δικαίου Σροςωπικοφ 16

17 ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΡΟΣΟΤΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΡΑΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ Τμιμα Ρροςωπικοφ Λδιωτικοφ Δικαίου Είναι υπεφκυνο για τθν εφαρμογι των νόμων και Διαταγμάτων που αφοροφν το με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Σροςωπικό. Φθρεί το μθτρϊο, τα ευρετιρια και τουσ ατομικοφσ υπθρεςιακοφσ φακζλουσ του προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου. Επιμελείται για τθν πρόςλθψθ όλου του με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου προςωπικοφ του Διμου, τθν τοποκζτθςθ, μετακίνθςθ, λφςθ τθσ υπαλλθλικισ ςχζςθσ και λοιπζσ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά και τισ εντολζσ του Δθμάρχου. Υυντάςςει τα παραςτατικά ζγγραφα πλθρωμισ και τα ςτζλνει ςτο Φμιμα Ξιςκοδοςίασ για τθν ςφνταξθ των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων. Αςχολείται με τθ μελζτθ και εφαρμογι των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ και δίνει κάκε αναγκαία πλθροφορία για τθ ςωςτι εφαρμογι τουσ. Σαρακολουκεί και εφαρμόηει το πεικαρχικό δίκαιο που κάκε φορά ιςχφει για το θμερομίςκιο προςωπικό. Εκδίδει τα πιςτοποιθτικά και τισ βεβαιϊςεισ του προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου για τθν υπθρεςιακι του κατάςταςθ ςτο Διμο. Διεκπεραιϊνει κάκε υπόκεςθ που ζχει ςχζςθ με τθν ςυνταξιοδότθςθ του προαναφερόμενου προςωπικοφ. Χποβάλλει ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, που προβλζπει θ υπ αρικ. 6233/ απόφαςθ του Χπουργοφ Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ. Εκδίδει ι κοινοποιεί εγκυκλίουσ που αναφζρονται ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του προςωπικοφ αυτοφ. Διοριςμόσ, προςλιψεισ, μονιμοποιιςεισ, τακτοποιιςεισ προςωποφ 45/ζτοσΕπιμορφϊς εισ προςωπικοφ (ειςαγωγικι εκπαίδευςθ, ετιςια προγράμματα, ςεμινάρια) Χπθρεςιακζσ μεταβολζσ (προαγωγζσ, αποςπάςεισ, μετατάξεισ) 60/ζτοσ 500/ζτοσ 20/μινα 20/ζτοσ Απολφςεισ, παραιτιςεισ, ςυνταξιοδοτι ςεισ προςωπικοφ Μοινοποίθςθ τακτοποίθςθ Εκκζςεων αξιολόγθςθσ Σεικαρχικζσ υποκζςεισ και διαβίβαςι τουσ ςτον Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ 17

18 Διοίκθςθσ 70/ζτοσ Άδειεσ προςωπικοφ ( κανονικζσ, αναρρωτικζσ, ειδικζσ) Φιρθςθ ενθμζρωςθ ατομικϊν υπθρεςιακϊν φακζλων των υπαλλιλων Διαδικαςίεσ ζνταξθσ υπαλλιλων ςτα βαρζα και ανκυγιεινά 50/μινα Εκτφπωςθ καταςτάςεων προςωπικοφ λόγω μεταβολϊν Ειςθγιςεισ ςτο Χπθρεςιακό Υυμβοφλιο 7250/ζτοσ 600/μινα 400/ζτοσ Θλεκτρονικι καταχϊρθςθ υπθρεςιακϊν μεταβολον προςωπικοφ 10/μινα 40/ζτοσ Σιςτοποιθτικ ά υπθεςιακϊν μεταβολϊν 18

19 100/ζτοσ Φακτοποίθςθ μθτρϊων υπθρεςίασ 2/ζτοσΑποφάςεισ για τισ μιςκολογικζσ αλλαγζσ του προςωπικοφ προσ Ξιςκοδοςία (κλιμάκια, θμερομίςκια, βακμοί) 60/μινα 36/ζτοσ 19

20 ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΡΟΣΟΤΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΡΑΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ Ρροςωπικοφ Υυγκεντρϊνει, κάκε πρωί τα θμεριςια δελτία παρουςίασ όλου του προςωπικοφ του Διμου (Ξόνιμο προςωπικό και προςωπικό Ιδιωτικοφ Δικαίου) κακϊσ και τα μθνιαία δελτία και ενθμερϊνει το Φμιμα Ξιςκοδοςίασ για τισ αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ, για τισ δικζσ του ενζργειεσ ςφμφωνα με το νόμο. Ξεριμνά για τθν εγκατάςταςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ καταγραφισ τθσ προςζλευςθσ των υπαλλιλων ςτο χϊρο εργαςίασ όλων των Χπθρεςιϊν και τθσ κακ οιονδιποτε τρόπο αποχϊρθςισ τουσ από αυτόν. Ελζγχει κακ όλο το 24ωρο και όλεσ τισ θμζρεσ του μινα τθν παρουςία του προςωπικοφ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ του με βάςθ τα δελτία εργαςίασ και ενθμερϊνει τα αρμόδια πεικαρχικά όργανα για τισ αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ προςωπικοφ. Υυνεργάηεται με τουσ γιατροφσ του Διμου για τθν επιβεβαίωςθ των δθλωκζντων αςκενειϊν από τουσ υπαλλιλουσ, φςτερα από κατ οίκον επίςκεψθ. Φα αποτελζςματα των ελζγχων κα υποβάλλονται ςτα αρμόδια Φμιματα Ξονίμου και Ιδιωτικοφ Δικαίου Σροςωπικοφ για τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ. Εκδίδει τισ αποφάςεισ χοριγθςθσ κανονικϊν, αναρρωτικϊν, και λοιπϊν ειδικϊν αδειϊν ςτουσ υπαλλιλουσ και φροντίηει για τθν παραπομπι των υπαλλιλων ςτισ αρμόδιεσ Χγειονομικζσ Επιτροπζσ ( Α/κμια, Β/κμια κλπ.). Μοινοποιεί τισ ανωτζρω αποφάςεισ και ζγγραφα, ςτα αρμόδια Φμιματα Ξονίμου και Ιδιωτικοφ Δικαίου Σροςωπικοφ, για καταχϊρθςθ και ενθμζρωςθ των ατομικϊν υπθρεςιακϊν φακζλων των υπαλλιλων αυτϊν. Ελζγχει τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων, μελετά τουσ χϊρουσ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και παρζχει ςυμβουλζσ για τθν βελτίωςι τουσ και τθν πρόλθψθ των εργατικϊν ατυχθμάτων, ςε ςυνεργαςία με τουσ αντίςτοιχουσ κρατικοφσ Υυγκζντρωςθ θμεριςιων δελτίων παρουςιϊν του προςωπικοφ του Διμ 141/θμερθςίωσΜ αταςτάςεισ με αςκζνειεσ και απουςίεσ των υπαλλιλων ςτθ Ξιςκοδοςία για προςαρμογι μιςκοφ. Υφνταξθ και διεκπεραίωςθ αποφάςεων χοριγθςθσ κανονικϊν αδειϊν των ςτελεχϊν του Διμου και αναρρωτικϊν αδειϊν ςτο 2700/ζτοσΣαραπ ομπζσ υπαλλιλων ςτισ αρμόδιεσ Χγειονομικζσ Επιτροπζσ ( Α/κμια, Β/κμια κ.λ.π.). 5/ζτοσ σ υπαλλιλουσ. 500/ζτοσ 20

21 φορείσ, τον τεχνικό αςφαλείασ και το γιατρό εργαςίασ. Ξεριμνά για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςε Εξωτερικζσ Χπθρεςίεσ Σροςταςίασ και Σρόλθψθσ (ΕΠΧΣΣ).. Τμιμα Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ Ενθμερϊνει το προςωπικό ςχετικά με προγράμματα για ςεμινάρια, ςυνζδρια, θμερίδεσ κλπ. με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και επιμόρφωςι του. Φροντίηει για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ςφγχρονων ςυςτθμάτων ανάπτυξθσ και διοίκθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, όπωσ ςφςτθμα διάγνωςθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, αξιολόγθςθσ κ.ά. Εφαρμόηει ςφςτθμα διάγνωςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ των προγραμμάτων ειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Υυγκεντρϊνει όλθ τθν πλθροφόρθςθ για τα προςφερόμενα προγράμματα εκπαίδευςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Υυντονίηει τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του προγράμματοσ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων του Διμου. Αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και των προγραμμάτων επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ. Ξεριμνά για τθ μετεκπαίδευςθ των υπαλλιλων, για τθ διεφρυνςθ των επιςτθμονικϊν ι τεχνικϊν τουσ γνϊςεων ι /και τθν εξειδίκευςι τουσ ςε ςφγχρονεσ τεχνικζσ διοίκθςθσ και ςε νζεσ τεχνολογίεσ. Επεξεργάηεται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν του Διμου για πλιρωςθ κζςεων εργαςίασ ι δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και προςδιορίηει τισ ανάγκεσ κατά κατθγορίεσ, κλάδουσ, βακμοφσ ι ειδικότθτεσ. 100 ςτελζχθ του Διμου που κα επιμορφωκοφν. 21

22 Γραφείο Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ Σαρζχει γραμματειακζσ υπθρεςίεσ ςτθ Διεφκυνςθ που περιλαμβάνουν διακίνθςθ ειςερχομζνων εγγράφων εντόσ τθσ Διεφκυνςθσ, διακίνθςθ εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφθςθ και εκτφπωςθ κειμζνων, παραγωγι φωτοαντιγράφων, αποςτολι και λιψθ μθνυμάτων τθλεομοιοτυπίασ, θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ( ), κλπ. Αρχειοκετεί τα διεκπεραιωκζντα ζγγραφα τθσ Διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με τον ειδικό χαρακτθριςμό τουσ και τθρεί το Γενικό Αρχείο τθσ Διεφκυνςθσ. Υυγκεντρϊνει τα δελτία παρουςίασ όλου του προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ προσ υπογραφι και διεκπεραίωςθ, και τθρεί βιβλίο προςωπικοφ, ςτο οποίο καταχωρεί όλεσ τισ μεταβολζσ, όπωσ μετακινιςεισ, άδειεσ κλπ. Χλοποιεί κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ. Σρωτοκόλλθςθ ειςερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων τθσ Δ/νςθσ Αρχειοκζτθςθ εγγράφων Δ/νςθσ Σαραλαβι αλλθ 90/ζτοσΖκδοςθ Αποφάςεων μετακίνθςθσ υπαλλι 150/ζτοσ 3250/ζτοσ 500/ζτοσ ογραφίασ Δ/νςθσ ων Α2. Ενζργειεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΝΕΓΕΛΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ Ι Ν.Ρ. ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟΛ ΦΟΕΛΣ ΧΟΝΟ-ΡΟΓ/ΣΜΟΣ ΡΟΥΡ/ΣΜΟΣ ΔΑΡΑΝΩΝ Κ.Α. ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΟ ΤΟΥ Ε.Ρ. Ρργανιςμόσ Εςωτερικισ Χπθρεςίασ του Διμου Δ/νςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Ματάρτιςθσ λεσ Σεριφζρεια Αττικισ και Εκνικό Φυπογραφείο Εντόσ του ζτουσ 5.4 Σρόςλθψθ Τακτικοφ προςωπικοφ Φμιμα Ξονίμου Σροςωπικοφ λεσ Χπουργείο Απαςχόλθςθσ, ΑΥΕΣ Εντόσ του ζτουσ Αναφζρεται αναλυτικά ςτισ Δ/νςεισ ςτισ οποίεσ κα υπθρετιςουν

23 Σρόςλθψθ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ Λδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου (420 άτομα διαφόρων ειδικοτιτων) Φμιμα Σροςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου λεσ Σεριφζρεια Αττικισ, ΑΥΕΣ, και ΧΣ. ΕΥ. Εντόσ του ζτουσ Αναφζρεται αναλυτικά ςτισ Δ/νςεισ ςτισ οποίεσ κα υπθρετιςουν 7.1 Α3. Ρροχπολογιςμόσ λειτουργικϊν δαπανϊν ΚΑ Ρροχπολογιςμοφ Τίτλοσ κωδικοφ Σφνολο λειτουργικϊν δαπανϊν Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ Αμοιβζσ και ζξοδα επαγγελματιϊν Ραροχζσ τρίτων Λοιπά γενικά ζξοδα Δαπάνεσ προμικειασ αναλωςίμων ΣΥΝΟΛΟ ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Σ ΑΥΤΠΝ ΤΟΝ ΡΜΝΑΚΑ ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΛ Δ/ΝΣΕΛΣ ΡΟΥ ΑΝΑΛΥΤΛΚΑ ΑΝΑΦΕΟΝΤΑΛ ΣΤΟΝ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟ ΩΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΜΕ Κ.Α

24 Β. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΣΘΣ ΕΛΔΟΣ ΔΑΣΘΣ ΧΩΟΚΕΤΘΣΘ ΣΥΝΕΧΛΗΟ- ΜΕΝΘ Ι ΝΕΑ ΥΡΘΕΣΛΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΜΡΛΕΚΟ- ΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΧΟΝΟ- ΡΟΓΑΜ- ΜΑΤΛΣΜΟΣ ΡΟΥΡ. ΔΑΡΑΝΩΝ ΡΘΓΘ ΧΘΜΑΤΟ- ΔΟΤΘΣΘΣ Κ.Α ΆΞΟΝΑΣ ΜΕΤΟ ΤΟΥ Ε.Ρ Γ. ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Φο ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Ματάρτιςθσ ζχει ωσ ςτόχο: 1. Θ πρόςλθψθ υπαλλιλων οριςμζνου χρόνου κρίνεται άκρωσ απαραίτθτθ λόγω ςυνεχϊν αποχωριςεων του προςωπικοφ, ιδίωσ εργατϊν κακαριότθτασ, πραςίνου, οδθγϊν, τεχνικϊν. 2. Θ κατανομι του προςωπικοφ ςτισ νζεσ Διευκφνςεισ με βάςθ τον νζο ΡΕΧ. 3. Θ εφαρμογι προγραμμάτων κατάρτιςθσ του προςωπικοφ. 24

25 4. ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΛΘΞΛΑΧΕΛΟΥ & ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ Α1. Λειτουργίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Τμιμα Γάμων και Κανάτων ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ (Διευκρινιςεισ) Ματαχωρεί ςτα λθξιαρχικά βιβλία των λθξιαρχικϊν πράξεων που ςυντάςςονται ςφμφωνα με το νόμο και οι οποίεσ ζχουν αντικείμενο τθ βεβαίωςθ γάμου ι κανάτου φυςικοφ προςϊπου, ςτθν καταχϊρθςθ διορκϊςεων, προςκθκϊν και ςθμειϊςεων και μεταβολϊν γενικά ςτισ ανωτζρω λθξιαρχικζσ πράξεισ που είναι καταχωρθμζνεσ ςτα λθξιαρχικά βιβλία. Χορθγεί βεβαιϊςεισ ότι ςυντάχκθκε λθξιαρχικι πράξθ κανάτου, για τθν ζκδοςθ αδειϊν ταφισ. Φθρεί και διαφυλάττει τα λθξιαρχικά βιβλία γάμων, κανάτων και δικαιολογθτικϊν. Εκδίδει αντίγραφα από τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ςυντάχκθκε θ λθξιαρχικι πράξθ. Αςκεί κάκε άλλθ εργαςία που δεν περιλαμβάνεται ςτον παρόντα Ρργανιςμό Εςωτερικισ Χπθρεςίασ και ζχει ςχζςθ με τθ λειτουργία του Φμιματοσ ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ τθσ θγεςίασ του Διμου. ΡΟΣΟΤΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΡΑΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ (Διευκρινιςεισ) Γάμων Θανάτων Ξεταβολζσ Διεκπεραιϊςεισ Χοριγθςθ αποςπαςμάτων λθξιαρχικϊν πράξεων

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ λοβακίασ

Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ λοβακίασ Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ λοβακίασ 2-4 Μαρτίου 2011 Σςιντι Ιωάννα Εφοριακόσ ΠΕ/Β Διεφκυνςθ Πολιτικισ Ειςπράξεων 1. Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα... 2 2. Ειςαγωγι... 4 3. Περίλθψθ... 5 4. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα