«ο ΝΕΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ: ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ο ΝΕΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ: ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ»"

Transcript

1 Ευάγγελος Δ. Π ρωτοπαπαδάκης* «ο ΝΕΟΣ ΕΦΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ: ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑ ΒΟΗΘΚΗ» ΕΝΕ πως ο μόθο του χθες είνα ο πραγματυωτητεξ του σήμερα. Η πεποτ'θ ηση αυτη 'ββ' ε αωξ ως γενκευση οεν ~ μπορε" παρα να οα ~ θ" ετε σχετκο κα συμπτωματυω "Σκυρος. ττ; περπτωσε«; f που ~ " 'θ αποοεκνυετα εγκυρη ωστόσο κω ο μυ ο πραγματ επανερχοντα ως ζ ' ωσα πραγματκοτητα η επανοοω; ~ τους αυτη οεν ~ μπορεί " παρα να συνοοευετα ~ απο'βλ προ ηματσμους' κα περ πλ' οκες που ο αρχκος μυθοπλαστη; 8εν μπορούσε καν να δανοηθε. Δεν μπορούμε να είμαστε απο λ υτως β'β ε αο πως χ'λ" α περπου χρονα πρν απο'χρ' τον στο βα- σ'λευσε στην ουοαα ~" καποοτ; ηγεμονας ονοματ Σολ ομων ' γος του ς;. Δ 'λ " αυο ουτε πως πραγματ επε υσε με τον γνωστο ευρηματκο τροπο που ο Γ" ραφες ανα.φερουν το φανομενκα"λ ανεπ υτο προ'βλ ημα της μηf β ς;. ς;. ς;. '1 Α ' τροτητας του ρεφους το ΟΠΟΟ οεκουωυσαν ουο γυνακες. υτο που πάντως εί.να σίγουρο είνα πως το πρόβλημα της μητρότητας έχε επα.νέλθε με όχημα την βοτεχνολογία κα την γενετκή κα.τά:την επο- θ ~" χη μας με τέτοα μορφη που σγουρα α οοηγουσε α.κομη κα. αυτον τον Ψύχραμο κα. εuρημα.τκό ββλκό βασλά των ου8αων σε απόγνωση. Ο 6ρος παρένθετη μητρότητα περγράφε την πρακτκ-ή κατά την οποία η γυνα(κα. α.ναλα.μβάνε να. κυοφορ1)σε ένα. έμβρυο γα χάρη μας α'λλ ης στην όποα ' κα θ α α.vίjκετο ' β" ρεφος οταν ΓΕVψε..Α Ως πρακτ- 'βλ' 4~ 1.~ κη ενα παναρχαα αφου προ έπετα ψη στον κωοκα το) Χ αμουραμπί. 2 Ενα επσίjζ πολυδάστατη κα πολύπτυχη αφού καλύπτε * Λέκτωρ Εφαρμοσμέν7jς Hθκ~ς Εθνκού κα Καποδστροοωύ Πανεπστημίοu Αθηνών. 1. Βασλεών Γ' 3: W. W. Davis The Code~οHanLmurαbi απδ Moses Berl.eley: Apocryphile

2 86 Ε1ΆΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ μεγά.λη ποκλία περπτώσεων." (α) Η παρένθετη μητέρα μπορεί να β λ ~ ενα η ο ογκη μητερα του παοου τουτεσττν το γονμοποημενο ωάρο να ενα δκό της (traditional!straight surrogacy). Στην περίπτωt! I~ ~ ση αυτη 1) γονψοποί)ση γνετα εττε με την φυσlκ1)οαοκασα ήγουν με ερωτlκή επαφή (Ν natural insemination) είτε με εν30μήτρεα (IUI intrauterine insemination) ή τραxηλlκή σπερματέγχυση (ICI intracervical insemination) ή ακόμη κα με εξαγωγή ενός ώρμου ωαρίου εξωσωματκή γονψοποησή του ίπ vitro (IVF. ίη vitro fertilization) κα επανεμφύτευσή του στην μήτρα της υποψήφας. (β) L.fi Η β λ f παρενυετη μί)τερα μπορε να μην ενα η ο OγLΚημητερα του πα- ~ f f 1: f f οου τουτέστν το ε"ωσωματlκα γονψοποημενο ωαρο που εμφυ- ττυετα στην μητρσ της να μην ενσ "" ΟΚΟ της ("al gestation surrogacy. ) 11 ΣΤ"1)νπερπτωσ"1) αυτη εχουμε υποκαταστασ"1) κυησης κα κάνουμε λόγο όχ γα παρένθετη αλλά γα φέρουσα μί)τέρα (carrier).4 Σε ό.τ αφορα στα κνί)τρα της υποψήφας παρένθετη; μί)τέρας αυτά μπορεί λ θ ~ λ ' να ενα ετε α τρουστκα ετε -ετ π ανοτερο- οοτε η παραμετρος που δεαφοροποεί εντελώς την ηθκή αξολόγηση της πρακτlκής.5 Μα άλλη παράμετρο; που επ1)ρεάζε την ηθκή αξολόγηση της πρα λ ' λλ ' ~~ ΚτLΚ1jζαφορα στους εντο ες -Κ(ΧLμε οντυωυ; κψεμονες- αφου Πr.;ς.oν :-.1. "1)Κ"1)3εμονίατου πα3ού που πρόκετα να γεννηθεί μπορεί να αναγνωθ ' λζ L '6 ρσ ε κα σε ομοφυ ο ευγα.ρ η ακομ"1)κχ σε εναν γονεα. Π 1:1 ~ εραν των ανωτέρω κεντρκων αξονω» ανοοωπτουν toατερα σ-η ~A f μαντκα αυτονομα ψκα ερωτήματα: Π οου βθ α μου'ψ υχο λ ογκ"1)πε θ ζ ~ _ ' ση ασκεταε στην πσρεν ετη μητερσ στο ευγος των οκχουχων UJV\fJ. Press ' βλ. κocnicholas Postgate ΕατΥ Mesopotαmiα: Society αnd Economyat the Dawn of HistOlY London: Routledge σσ Stacey Ziegler Pαthwαys to Parenthood FΊorida: BrownWalker Press 2005 σσ A1exander Capron "The New Reproductive Possibilities: Seeking a Moral Basis ίοτ Concerted Action in a Plufiilistic Society" Law Medicine & Heαlth Cαre 12(5): σ Richard Arneson "Commodification and Commercial SuποgaCΥ" PhikJ.. sophy and PublicAfJairs 21(2): σσ Κία Bergman et al. "Gay Men Who Become Fathers via Surrogacy: The Transition to Parenthood" Jouτnal ofglbt Family Studίes 6(2): σσ. 117 κ.ε.

3 «ο ΝΕΟΣ EΦlAΛ ΤΗΣ τα}' ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ» κα στο 3ο το πα3 που θα γενν7)θε;7 Ενα 3υνατόν να γνετα λόγος 'θ Ψ γα πραγματκα ενημερη συγκατα εση εκ μερους της υπο 7)φας παρένθετης (7)τέρας;8 Μπορεί αυτη πράγματ να προβλέψε τα συνασθήματα που θα βώσε εν όψε της παραχώρηση; του πα3ού που θα 9 ~ θ 'λ Μ εχε γενν7)σε ωστε να οεσμευ ε ανα ογα; πορε να τυγχάνε της 3ας 7)θκής αζολόγψ7)ς 7) προσφυγή στην παρένθετη μητρότητα λ' λ' 7) οποα επ εγετα ογω στεροτηταξ 7) βε β' αρ7)μενου ατρυωυ στορκουαπο την π λ' ευρα της εντολ' εως με την αντtστox7)γα επαγγε λ- λ f λ ' ματοωυ; ογους 7)χαρν ευκο α.ς ωστε να μψ υποστεί 7) υπο Ψ 7)φα β 10 Ε θ (7)τερα τς επ αρυνσετ; της εγκυμοσυνηξ; να εμτο 7) παρενθετη μητέρα να αμείβετα γα ττ; υπηρεσίεξ της;l1 Στην περίπτωση J / I~' που ενα; 7) φυσυεη (7)τερα τουτέστν εαν το ωαρο ενα; οοω Τ7)ς aαθέτεt aκαώματα επί του τόκου Τ7)ς12συμπερλαμβανομένη; κα f f f ~I λλ θ f μας με οντκ7)ς-εστω Χα.Λα.Ρ7)ς-σχεσ7)ζ με το παο που α γενν7)- σε/ 3 Η απεμπόληση κ&θε 3καώματος επί του τόκου της μήπως υποβαθμίζε; την παρένθετη μητέρα σε αντκείμενο κα μέσον προς ζ επττευ 7)κάποου σκοπου γα Τ7)νωφ 'βεα σε μα απ λως λετουργ- κή μήτρα;14 Τα πολλαπλά γονμοποημένα έμβρυα που κρατούντα 7. Πβ. R. Edelmann "Sunogacy: the psychological issues" Joumαl ofreproductive αnd Infαnt Psychology 22(2): Olga van den Akker "Psychosocial Aspects οί Surrogate Motherhood" HumαnReproduction Update 13(1): σ Janice Ciccarelli Linda Beckman "Navigating Rough Waters: An Overview οί Psychological Aspects οί Surrogacy" Joumal of Sociαl Issues 61(1): σ Susan R. Lamb "The Ehics οί Surrogacy: Α Framework ίοτ Lega1Ana1ysis" Fαmily αnd Conciliαtion Courts Review 31(4): σ Πβ. Debra Salz "Markets ίη Women's Reproductive Labor" Philosophy αnd PublicAffαirs 21(2): Randall Ρ. Bezanson "Solomon Would Weep: Α Comment onln the Mαtter of Bαby Μ and the Limits οί Judicial Authority" Lαo Medicine & Heαlth Cαre 16(1-2): σ Υπά.ρχε το ~ε~lκxσμένoτ"tjςγνωστης περπτωσης του βρέφοuς Bahy Μ' βλ π thematterofbαby Μ 109 NJ A.2d 1227 (NJ. 1988)' επίση; Mairy Beth Whitehead The truth αbout the Bαhy Μ cαse New York: St Martins Press Rosalie Ber ''Ethical Issues in Gestational Surrogacy" Theoreticαl Medicine and Bioethics 21(2): σ. 156.

4 88 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ως εφεδρεία στο πλαίσο της γονψοπο 't)σ't)ςίπ υίtτo οαθέτουν 't)olxx aκ<χώματα;15ενα θεμτό αυτά να χρησμοποούντα γα πεφαματυωυ; σκοπου; " 1)να καταστρεφοντα; '16 "Ο:>' Λα τα παραπάνω ' αποτε λ ουν ' φλ ' εγοντα 't) θ' κα ζ 't)τηματα τα όποα ~ ενοεχομενωξ θ' α εφερναν οακρυα ~ απόγνωση; στα: ματά 'Σ του ολ ομωντα. ' Η σύντομη αυτή παρουσίαση ωστόσο οεν θα ασχοληθεί με κανεναν " απο τους ανωτερω 'βλ προ 't)ματσμους. ' ΘΜ α: α:ποπεφα: θ" ε αντ αυτων να αναμετρη θ' ε με ενα 't) θ υω 'ζ' 't)τ't)μα το όποο '" πατα την γνωμύ) του γραφοντος συγκεφ.μ\α:ωνε _Λ ' τψ κεντρκ1)περ '" την παρεν θετη μ't)- τρότητα προβλ't)ματκ~. Δατηρεί 't) πα:ρένθετη μψέρα: το 't)θtκό Otκαωμα να: προσφυγε "βλ' στην α:μ ωσ't) οπως κα κα'θ ε α 'λλ 't) υποψ't)φα 'Η' I~ μ't)τερα; όποα απα:ντησύ) στο ερωτ't)μα: αυτο οεν μπορε παρα: να 'ζ ) ζ αντμετωπ ε τα:υτοχρονα α το 't)τ't)μα:της σχέση; τ't)ς παρεν θετης β " μψερας με το εμ ρυο που κυοφορε κα των όποων -εκ της σχεσεως αυτης απορρεόντων- οκαωματων ~ τ't)ς επ "θ' αυτού κα ως κα β) το ερωτημα περ το οκαωμα ~ της αυτονομα; κα: αυτοοα ~ 'θ ε~ς της παρεν θ ετης μ1)τερα:ς. 'Π" αροτ ουτε ομοφωνα "θ' επ του εματος πα:ρα:τηρε"" τω ουτε περατερω 1)ανττ 'λ 't)ψ't)α:υτύ)αποτε. ' λ ε' απωφυστα λλ' ωμεν1) θέσ't) του γραφοντοξ arguendo 't) παρούσα μελέτη εκ προομίου θα θεωρ't)σε πως 't) γυναεκα "~ πρα:γματ οα θ' ετε το οκαωμα ~ στην α:μ βλ ωση επ ΤΎ) β') ασε: α τ't)ς πεπο 'θ't)σ't)ςπως το σωμα '" Τ1)ςτ't)ς rxv't)xelκα: 17 β) του δκα:ώμα:τός της να: α:υτooα:τlθετα:. 18 Α ' ~ L.Q ~ υτο που οαφοροποε την παρl>vvετη απο την παραοοσακη μ1)- τρότητα ενα 't) συμμετοχή της φυσκ~ς ~ φέρουσας παρένθετης μ't)- τέρας ως εντολοδόχου σε μα σύμβαση δυνάμε της οποία; ανα:λα:μβάνε την υπoχpεωσ't) να: κυοφορψε ενα εμ 'β ρυο το ΟΠΟΟτου 'λ' αχστον κατα 15. John Harris "In Vitro Fertilization: The Ethical Issues (1)" The PhiΊosophicαl Quαrterly 33(132): Speciαl Issue: Medicine and Ethics 1983 σσ Mary Warnock "In Vitro Fertilization: The Ethica1 Issues ()" The Philosophical Quarterly 33(132): SpeciαlIssue: Medicine andethics 1983 σσ 244 Χ.ε. 17. Edward Feser "Self Ownership Abortion and the Rights of Children: Τοward a More Conservative Libertarianism" foumal ο/ Libertanan Studies 18(3): σσ 100 κ.ε. 18. Laura Purdy "Women's Reproductive Autonomy: Medica1ization and Beyond" J Med Ethics 32(5): σσ

5 "ο ΝΕΟΣ ΕΦΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ)} ενα " μερος -ε μ1) π λ 1)ρως- ' οεν "' εχε προε'λθ ε απο' οκοτ1)ς '" γενετκό υλ οω ' κα επ του όποου "' οεσμευετα να παρατη θ" ε απο OΠOOOΎjΠOτε "" 8LΧαίωμα αφού ολοκλ 1)ρωθεί 1)κύ1)σ1).19Το αντσυμβαλλόμενο μέρος ο εντο λ ' εα.ς ενα το ζ ευγω; -1) " το ατυμο-- στο όποο αν1)κε το υπολ οπο μερος "'λ -1) το συνο 0- του γενετυωυ 'λ" υ υωυ με το περας σε '" της κύ'ησ1)ς πρόκετα να αναλάβε ΤΊJVπλ~Ρ1) Κ1)8εμονία του βρέφους.20 Η παρ ένθετη μ1)τερα με α'λλ α λ' ογα στο π λασο της ανωτέρω " συμβασ1)ς αναλαμβ&:νε είτε απλώξ να 8ανείσε την μψρα της στους εντολ' ες της ετε αρχκα να τους οωρσετ "" το γενετκο υλ οω' της κα στην "' Τ' f σuνεχεα να οανεσε την μί)τρχτης. ο ερωτημα ενα σε ποον βθ' α μο β "" f 1) συμ ασ1) αυτη γα το οαστημα κατα το οποο β' ρσκετα σε σχυ υποχρεωνε " την εγκυο να απεμπο λ1)σε α'λλ α ουωαωματα '" f Τ1)ς οπως εν προκεμενω " αυτο της πρoσφυύίjς στην αμ βλ ωση που -χαρν ' υποθέσεως- ανωτέρω 8εχθ~καμε πως 8αθέτε. Γα να παραμείνε 1) συζ~~ μας εντός του πλασίου της 1)θκ-ήςοφείλουμε να. αποκλείσουμε περπτωσετ κατα τς οποεξ 'β 1) ου'λ 1)σ1)Τ1)ς παρεν' θ ετ1)ς μ1)τερας ' θθ " ετερονομετα: ως εκ τούτου α εωρ1)σουμε πως αυτη αρχκως συνεβλ~θ1) αυτοβούλως κα εν πλ~ρε επγνώσε των όσων αναλαμβάνε κα πως 1)εν8εχόμεν1) προσφυγή της στην &:μβλωσ1)aεν εaρ&:ζετα σε 'β λ' 'ζ φο ους περ την υγεα Τ1)ς 1) πο υ περσσοτερο περ την ω1) της αλλ&: πως αποτελεί ελεύθερ1) προσωπυεή της επλoγ~. Ενα προφανές πως 1) συμμετοχή μας σε μα σύμβαση μπορεί να συνεπαγετα την εκ με ρους μας απεμπο'λ' 1)σ1)γα καποτο οαστ1)- '" μα τουλαχστον -.1. ορσμένων ''''' ουωαωματων τα οποα εαν οεν '" προσχωρούσαμε στην εν λόγω σύμβαση θα απολαμβαναμε. Ο γραφων επί παραδείγματ 8καοίτα όποτε το επθυμήσε να. κατα8υθε στα τυρ- ζ.ί Ε κουα νερα μας ΤΡΟΠΚ1)ςπαΡ(Υ\ας. να προφανες ωστόσο πως 'ζ " θ Τ1)νωρα που χαρα ε ττ; γραμμες αυτεξ παροτ μπορε να επ υμε 'β' πατ τέτοο ρσκετα στο γραφεο του κα οχ στο μαγυω 'β αστ'λεο του βυθού ακρβώς 8ότ ανέλαβε την 8έσμευσ1) να.χαρ&:ξετς γραμμές θ αυτες γεγονος που τον υποχρεωνε να παρατ1) ε προς ωρας απο το 19. Liezl van Zyl κα: Anton van Niekerk ''Interpretations perspectives and intentions ίη surrogate motherhood" Journαl oj Medicαl Ethics 26(5): σ Ina Pantelejeva ''Are Sunogate Mothers Conuacts Enforceable?" Inlernαίonα Joumαl ojbαltic Lαw 2(3): σσ. 14 κα 24.

6 90 ΕΊΆΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ θ' λ' ~ προα.να.φερ εν τρυφύj ο οκαωμα του. Η πα.ρεν θ ετη μψερα. ' ομοως κα. εξ σου γα. οσον κα.φο φ λ ο ξ ενε στύjνμψρα. ΤΎjςτο εμ β ρυο που 'λ β ανε α. ε να. κυoφoρύjσευποχρεούτα να. α.πεχε απο αγαπημενεξ της ~ ξ 1 ~ β' οραστηροτητετ εα.ν ε αυτων οακυ ευεταε ΎjεmτυΧΎjς α.ντα.πoκρσύj ΤΎjςστην α.νελύjμμένύj της υπoχρέωσύj.21το όκα.ωμα. στην άμβλωσύj ~ 'λ ωστόσο πορρω α.πεχε απο το οκαωμα του γρα.φοντος στην απο αυσύjτου ΚMV1.0υς... του υπο θ α. λ' ασσου κόσμου Ύjαπο " το αντίστοχο ΤΎjς 'λ ~ Κ ~ εγκυου να. συμμετεχε σε α.γωνες α.νωμα. ου σρομου. ατ τουτο σοτ ~" θ' ~ προκετα. οπως εχουμε ΎjσΎj σεχ ε γα. το α.να.φα.ρετο σκα.ωμα. της να. οα ~ θ' ετε το σωμα. της οπως α.υτη επθυμε. Τ' ο σωμα. τωρα. σεν ~ ~ r λ' ενα. κατ οαφορετυω απο τον εαυτό μα.ς. α τον ογο αυτο Ύjφρα.- ~ σύjεπ πα.ρα.σεγμα.τ «μπορε«; να. κα.νες ο.τ επ θ' uμες με τον εαυτό..... ~ ~ " θ' σου α.λjvj.. οεν εχες το σχα.ωμα.να. κα.νες ο.ττ επ υμε«; με το σωμα σου» στερετα νoύjματoς. Α'θ ντ ετα το σωμα ' μας ενα ο εαυτοξ μας λ ' <;:01 παρότ αυτοξ ο τε ευταωτ; ενοεχετα να. μύjνσυγκετα μονον απο 1. σωμα MV1.r/. κα απο α'λλ ες μύjαπτεξ' Χα. παρατύjρύjσμεςποοτητες " οπως το πνεύμα ΎjΨ' UlΎjο νους Κ.α..Τ που κα.τα. "λ' κα.ρους ο φ οσοφο σχυρ'ζ οντα πως έχουν με ακρ'β εα εντόπσα κα. προσσορσε. ~ Η'θ παρεν ετη μύjτερα.ωστόσο ' σεν ~ σεσμευε '"' την Ψ" υχύjύjτο πνεύμα της α. λλ " α. το σωμα της "f'{'{ouvτο π λ' εον -η το μονο- απτο! μερος του εαυ- του της ως εκ τούτου απεμπο λ" ε ενα στοχεωσες " σκα.ωμα. '"' της το οποίο σε μεγάλο βα.θμό κα.θορίζε την ουσία. της ως ανθρώπου. Το όκα.ωμα. στην αυτοδάθεση εν γένε σύjμα.τoόoτε( ΤΎjνκ6κκνΎjγρα.μμΎjπεραν " της όποα; ακuρωνετα. ολ οσχερως ' Ύjα.νθ' ρωπνη ελευθερία κα τούτο ό6τ ΎjαυτoόΧθεσΎjαποτελεί την ελάχστη κα πλέον στοχεώδη ελεuθερlα.. 22 Αν όεν μπορεί κανες να όαθέτε τον εαυτό του οπως εm θ"" υμε ενα ανευ νoύjματoςνα ομλ' ουμε γα ελευθε- ρα του λ' ογου ~ σκε'ψ ΎJζκα γα τα ομοα. 'L'J. rn.v τωρα σεχ '"' θ ουμε ' -Χα. όεν βλέπω κχποον λόγο ώστε να. μύjvτο πράξουμε- πως Ύjελευθερία. ενα. αυτο που γενκως 'ξ εχωρ'ζ ε τον αν θ ρωπο απο' τα. υπο'λ οτπα π λα.- σματα Ύjαπεμπόληση της ελευθερία; εκ μέρους της πα.ρένθετύjςμύjτέρα.ς την υποβαθμίζε σε μα. κατώτερη μoρφ~ ύπα.ρξύjς.δεδομένουσε '"' ΤΟ)γεγονοτος πως εαν επροκετο γα την πα.ρα.σoσακύjμoρφύjxuύj- ~"I 21. Susan R. Lamh "The Ehics οί Surrogacy: Α Framework for Legal Analysis" FamilyandConciliationCourtsReview 31(4): σ Martha C. Nussbaum 'Όhjectificatiοn" Philosophy αnd Public Affαirs 24(4): σσ

7 "ο ΝΕΟΣ ΕΦΑΛΤΗΣ τοτ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ" 91 ' σίjς 'Υ}έγκυος θα aέθετε το aκαωμα στην άμβλωσ'υ}ενα προφανές πως 'Υ}παρένθετη μίjτέρα στερείτα το οκαίωμα αυτό ως εκ της σύμβ" ασ'υ}ςστην όποα εχε προσχωρήσε. 'Ω' ς εκ τούτου ΊJ συγκεκρtμενίj '~λ ~ β -Ρ'Υ}τη'Υ}αο'Υ}'Υ}- οεσμευση που 'Υ}συμ ασ'υ}ενσωματώνε τουτέστν αυτ'υ}που αφορα στην υποχρεωσ'υ} της παρεν θ ετ'υ}ςμ'υ}τεραςνα ' μ'υ}ν προ β ε σε αμ 'βλ' ωσ'υ}εαν γα οποονο'υ}ποτε ~'λ' ογο -της ανωτερας 'β' ας εξ αφoυμενίjς- αλλ'ξ α ε γνωμ'υ}ενα " καταχρ'y}στlκίj "ψ' αφου ΊJ υπο 'Υ}φα παρένθετη μητέρα συνανεί στην εκχώρίjσ'y}ενός δlκαώματός της το όποο ωστόσο αουνατε ~ να εκχωρίjσε κα παρα 'λλ 'Υ}α λ να παραμενε το προσωπο εκενο που συνε βλ'θ ΊJ ΊJ αρχκωτ; 'Σ Χ'Y}μαΤLΚως ' 'Υ} υπο Ψ 'Υ}φαπαρεν θ' ετη μίjπρα με τον τροπο "β αυτο συμ α'λλ ετα ως 'Υ}- θ " _."> " κο πρόσωπο flλλαεκπ λ' ΊJρωνε εν συνεχεα ττ; υποχρεωσες Τ'Υ}ςως res κάτ που ενα αν μ'υ}τ άλλο ανακόλουθο κα παράaοζο. Με όρους της 'Y}θLΚ~ςφλοσοφίατ; 'Υ}ανάλΊJψ'Y}εκ μέρους Τ'Υ}ςπαρένθετης μ~ρας της οέσμεοο'υ}ςνα απόσχε από την άμβλωcrίj -εάν όπως χάρν του επχεφ~ματoς ~δ'y}oεχθ~καμε ΊJ άμβλωσ'υ}αποτελεί εκφρασ'υ}της αυτοοα ~ 'Ο εcrίjςτης γυναοταξ ' 'Υ}οποα ~ αυτοοα'οεση με την σεφά της ως ελάχστη έκφραcrίj ελευθερίας αποτελεί αναφαίρετο ανθρώπνο aκαlωμα- συνστά στην ουσία contradictio ίτ adjecto. Κα τούτο οοτπρωεετα ~" γα μα 'Υ}LΚΊJοεσμευσ'Υ}που θ ''''' απο'υ}υωποε θ' το 'Υ}οω θ' προσωπο που την αναλαμβ' ανε αφου το καθ' στα οργανο ενερ- κλ ξ γουμενο απο εστυτωτ; μεσoίl προς Τ'Υ}νεπτευ 'Υ}κάποου σκοπου. Το 'Υ}LΚOπρόσωπο θ' ωστόσο " περαν Τ'Υ}ςοποατ; λ ετουργας ' αναλαμ- β ανε ' ως κονωνοω ον κα ασχετως οποασο'υ}ποτευποχρεωσ'υ}ς ~ στην όποα το οο ~ αυτο β ου'λ ως συνανε "λ οφε ε να παραμενε ' πρωτστωξ λ ' ξ' 23 Ύ'" σκοπος 'Υ}του αχστον ε σου σκοπος οσο κα μεσον. J. πο την εννοα αυτή ΊJ oκεoθελ~ς 'Y}θκ~δέσμευση της παρένθετης μψέρας να μψ προσφύγε σε άμβλωcrίj σοδυναμεί με την αντίστοχη υποχρέωση να πάψε γα όσο οάστ'υ}μαφλοξενεί στην μ~τρα της το έμβρυο να αντμετωπίζε τον εαυτό Τ'Υ}ς-fiλλ.ά κα να αντμετωπίζετα από το περβάλλον της- ως σκοπός κα να μεταβλίjθεί σε μέσο. Με άλλα λ ' ογα οεσμευετα ~ 'Υ}κως θ' να παύσε να υφστατα θ' ως 'Υ}οω πρόσωπο. Π ερα απο καταχρηστκή 'Υ}εν λ' ~I ογω οεσμεοο'υ}ενα; κα αλυστε λ' ΊJς αφού το 'Υ}θκόπρόσωπο που παύε να είνα τέτοο αυτοματω; απεκουετα ~ κα oανoίjπoτε ~ ανε; λ' 'Υ}μμεν'Υ} ΊJθ' ΚΊJυποχρεωσ'Υ} " του. 23. Πβ. Immanuel Kant Τα θεμέλα της μεταφυσκής των ηθών μτφρ. Γ. Τζαβάρας Αθήνα: Δωδώνη 1984 σ. 94 κ.ε.

8 92 ΕΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ακρ β ως ~ τα οα -αντεστραμμενα ωστοσο- σχυουν γα την πε- β 'λλ ' θ ρτπτωση κατα την όποα επ α ετα στην παρεν ετη μητερα να προβ ε σε αμβλ ωση ετε ' επ τη β' ασεε των.j~' Vηρητως συμπεφωνημενων '" ' βλ' ετε στο πλασω της ερμύjvεαςτων ε τστων συμφεροντων των εντολ εων της. Π ροκετα ' γα περτπτωσε«; '' κατα ττ; οποεξ ο προγεννητ- 1; ~ κες εξετασε«; καταοεκνυουν χρωμοσωμκες ανωμα λ' ες του εμ β ρυου θ ' 1; θ ο οποεξ κα στουν εξαρετκά π ανη -η κα β ε'β αίj την υπαρξη 1; β θ' ~ ~I σο αρων πα ησεων η συνορομων στο παο που θ θ α γεννη ε κατ που Ψ ο υπο ηφο γονες-εντο 'λ ες θ α η'e"l..' ENJ.V να αποφυγουν κα ως εκ τουτου επβαλλου» στην παρένθετη μψέρα να προβε σε ά;μβλωση. Ακόμη κα τότε 1) παρένθετη μητέρα ~καoότα να ~ατηρε την δυνατότητα να αυτοκαθορϊζετα όπως κα κά;θε &.λλη γυναίκα αναλαμβάνοντατ βεβαίως την ευθόνη που της αναλογεί γα την τελα-ή έκβαση της κυησης της. Τ α σχετκα ' οκαωματα ~ της ευλ' ογως πο λλαπ λ ασα'ζο- ντα στην περπτωση που το γονψοποημενο f ~ ωαρο ενα οκο της. Εά;ν η συμφωνία της στερεί το ~καωμα να ~ατηρ1σε την κόψ-ή της -στην περίπτωση που η ~α επθυμεί να την ~ατηρ-ήσε αναλαμβανοντας ο'λες τς σχετκες ευθ' υνες κα παρα. τς αντ'ξ οες προοπτκες- ~ ~ το μονο που την οαφοροποε απο μα tooτυπύjαναπαρα.γωγκη μύjχαν-ή της οποία; την λετουργία ~ακόπτoυμε όταν το πρόίόν της προοων'ζ ετα μύjκανoπoύjτκo ενα το γεγονος πως ΎJπαρεν θ ετη μύjτερα. ' 'λ β θ λ' κάποτε ανε α ε οκεο ε ως την υπoxρεωσύjνα καταστε αυτου του I~ 'Οπ ~ θ εοου; ΎJαναπαραγωγκη μύjxανύj. ως οεχ ηχαμε ομως ανωτέρω στο π λασο μας συμφωνας ~I ουνατα κανες να εκxωρύjσεύjνα αναστείλε μέρος των δοωαωματων του ολλά;όχ να ακυρώσε την (~α Ο θ ~ 1;' θ την ουσα του. ΎJκες οεσμευσεξ σχυουν μονον μεταξυ ΎJκων " προσωπων κα γα οσον καφο αυτα παραμενουν τέτοα. Τοότων οότως εχόντων κα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση πως αποδεχόμαστε -έστω χάρν υποθέσεως- ότ η ελεύθερη κα οκεοθ λ' βλ λ ' ~ ε ΎJςπρoσφυΎΎJστην αμ ωση οντως αποτε ε αναφαφετο οκαωμα κα'θ ε γυνακας ΎJανα'ληΨη εκ μερους της υπο Ψηφας παρεν θετης μητέρας ΤΎJςσυμβατα-ής υποχρέωση; να απόσχε από την ά;σκηση του δυωαώματό; της αυτού πρέπε να αντμετωπσθεί ως καταχρψτκ-ή24 στον ίδο τουλάχστον βαθμό που εκλαμβά;νετα ως τέτοα η ενδεχό- 24. Lοή Β. Andrews "Surrogate Motherhood: The Challenge for Feminists" Lαω Medicine & Health Care 16(1-2): σ. 73.

9 "ο ΝΕΟΣ ΕΦΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ" 93 λ Ψ ζ μενύ)ανα Ύ) Ύ)αντστοχηο υποχρέωση; εκ μερους εκάστου ε" Ύ)μων να. εκχωρύ)σουμε -προσωρνα. Ύ)μονψα.- την προσωπκύ)μα.ς ελευθε- Τ ~ β ~ ρα. ο οο α.κρ ως οεν μπορε πα.ρα. να. σχυε κα γα τς συμ βα.- ΤLΚέςπροβλέψες που -υπό συγκεκρψένες προϋποθέσεο- επβάλλουν στ-ην υπoψ~φα. παρένθετη μύ)τέρα.να. προβεί σε &:μβλωσ'υ).συνεπώς θ' ζ σε ο.ττ α.φορα. στ'υ)ν'υ)lκ'y)πτυχ'υ) του 'Υ)Τ'Υ)μα.τος του λ' αχστον ο βλ βλ. ~ α.νωτερω περ Τ'Υ)ναμ ωσ'υ)προ εψες oxt μονο οεν μπορουν να αποτε λ ' ουν ορο 'Υ)πα.ρακο λ ου 'θ Ύ)μα.ΤΎ)ςοποα; συμφωναξ σχετκα με τ-ην παρένθετη μητρότητα αλλ&: εν8εχομένως πρέπε ab initio να αποκλείοντα. Ββλογραφία Andrews Lori Β. "Surrogate Motherhood: The Challenge for Feminists" Lαw Medicine & Heαlth Cαre 16(1-2): Arneson Richard J. "Commodification and Commercial Surrogacy" Philosophy αnd PublicAffαirs 21(2): Ber Rosalie 'Έthίcal Issues ίη Gestational Surrogacy" Theoreticαl Medicine αnd Bioethics 21(2): Bergman Kim et al. "Gay Men Who Become Fathers via Surrogacy: The Transition to Parenthood" Joumαl oj GLBT Fαmily Studies 6(2): Bezanson Randall Ρ. "Solomon Would Weep: Α Comment σπ π the Mαtter oibαby Μ and the Limits of JudicialAuthority" Lαw Medi.cine& Heαlth Cαre 16(1-2): Capron Alexander "The New Reproductive Possibilities: Seeking a Moral Basis ίοτ Concerted Action in a Pluralistic Society" Lαw Medicine & Heαlth Cαre 12(5): Ciccarelli ωίοο Linda Beckrnan "Navigating Rough Waters: Απ Overview of Psychological Aspects of Surrogacy" Joumαl ojsociαl Issues 61(1): Davis W. W. The Codes oj Hαmmurαbi αnd Moses Berkeley: Apocryphile Press Edelmann R. 1. "Surrogacy: the psychological issues" Joumαl ojreproductive αnd InJαnt Psychology 22(2): Feser Edward "Self Ownership Abortion and the Rights οί Children: Toward

10 94 ΕΆrrΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ a More Conservative Libertarianism" Ioumal of Libertarian Studies 18(3): Harris lohn 'Ίη Vitro Fertilization: The Ethical Issues ()" The Philosophical Quarterly 33(132): Speciαl Issue: Medicine αnd Ethics IntheMαtterofBαbyM 109 N.J A.2d 1227 (N.J. 1988). KantImmanuel Τα θεμέλα της μεταφυσκής των ηθών μτψρ. Γ. Τζocβά.ΡOCζ Αθ-ήνoc: Δωδώνη Lamb Susan R. "The Ehics οί Surrogacy: Α Framework ίοτ Legal Analysis" Family and Conciliation Courts Review 31(4): Nussbaum Martha C. 'Όbjectificatiοn" Philosophy and PublicAffairs 24(4): Pantelejeva Ina ''Are Surrogate Mothers Contracts Enforceable?" InternαtionαlIoumal of Bαltic Lαw 2(3): Postgate Nicholas ΕατΥ Mesopotamiα: Society and Economy αt the Dαwn of Fstory London: RoutIedge Purdy Laura "Women's Reproductive Autonomy: Medicalization and Beyond" Med Ethics 32(5): Satz Debra "Markets ίη Women' s Reproductive Labor" Philosophy and PublicAffαirs 21(2): van den Akker Olga "Psychosocial Aspects οί Surrogate Motherhood" HumαnReproduction Updαte 13(1): van ΖΥLiezl xα:t Anton van Niekerk 'Ίnterpretatiοns perspectives and ίαtentions ίη surrogate motherhood" Journαl oj Medicαl Ethics 26(5): Warnock Mary "In Vitro Fertilization: The Ethical Issues (Π)" The Philosophicαl Quαrterly 33(132): Speciαl Issue: Medicine and Ethj~cs Whitehead Mairy Beth The truth about the Baby Μ cαse New York: St Martins Press Ziegler Stacey Pathways to Parenthood Florida: BrownWalker Press 2005.

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταξύ ανθρωποκεντρικής και οικοκεντρικής ηθικής: τα δικαιώματα των ζώων»

«Μεταξύ ανθρωποκεντρικής και οικοκεντρικής ηθικής: τα δικαιώματα των ζώων» «Μεταξύ ανθρωποκεντρικής και οικοκεντρικής ηθικής: τα δικαιώματα των ζώων» Εάν κάποιος επιθυμεί να ασχοληθεί με το περιβάλλον και με τα ζητήματα που το αφορούν, έχει στη διάθεσή του πολλούς δρόμους. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο ,..d-' ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του ' (ριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ Πολιτική Ιοότπτα κα Ι όν θρώπινπ χειραφέτnσπ : αύτός θό μπορούσε ν ό εlν αι ό ύπότιτλος τού έργου τούτου τού Μόρξ, πού θεωρε ίται ένα όπό τό σπμαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Kοινή επιμέλεια / φροντίδα: ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στις διάφορες οικογενειακές δομές

Kοινή επιμέλεια / φροντίδα: ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στις διάφορες οικογενειακές δομές 1 Kοινή επιμέλεια / φροντίδα: ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στις διάφορες οικογενειακές δομές Η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την ρύθμιση της κατοικίας των παιδιών των χωρισμένων ζευγαριών Του Vittorio Vezzetti,

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

H ύναµη του Παιχνιδιού

H ύναµη του Παιχνιδιού H ύναµη του Παιχνιδιού Eγχειρίδιο Παιδαγωγών Επιµέλεια Καλπογιάννη Ε. Επιστηµονικά Υπεύθυνη ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ Συγγραφείς Φύσσας Κ. Αβδελίδου Ε. Το εγχειρίδιο αυτό δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος Η δύναµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδα πούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

EUropean Drug abuse prevention trial

EUropean Drug abuse prevention trial EUropean Drug abuse prevention trial EUropean Drug abuse prevention trial Ευχαριστίες Η παραγωγή αυτού του οδηγού δε θα ήταν δυνατή χωρίς την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπα ϊκής Επιτροπής. Για τις πολύτιμες

Διαβάστε περισσότερα

9. Υφίστανται άμεσα καθήκοντά μας έναντι των ζώων;

9. Υφίστανται άμεσα καθήκοντά μας έναντι των ζώων; ΔΙΚΑΙΟ, ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ Υφίστανται άμεσα καθήκοντά μας έναντι των ζώων; 174 9. Υφίστανται άμεσα καθήκοντά μας έναντι των ζώων; 9.1 Θεωρίες. Στις προηγούμενες ενότητες είδαμε τί δεν δύνανται να πράξουν

Διαβάστε περισσότερα