«ο ΝΕΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ: ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ο ΝΕΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ: ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ»"

Transcript

1 Ευάγγελος Δ. Π ρωτοπαπαδάκης* «ο ΝΕΟΣ ΕΦΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ: ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑ ΒΟΗΘΚΗ» ΕΝΕ πως ο μόθο του χθες είνα ο πραγματυωτητεξ του σήμερα. Η πεποτ'θ ηση αυτη 'ββ' ε αωξ ως γενκευση οεν ~ μπορε" παρα να οα ~ θ" ετε σχετκο κα συμπτωματυω "Σκυρος. ττ; περπτωσε«; f που ~ " 'θ αποοεκνυετα εγκυρη ωστόσο κω ο μυ ο πραγματ επανερχοντα ως ζ ' ωσα πραγματκοτητα η επανοοω; ~ τους αυτη οεν ~ μπορεί " παρα να συνοοευετα ~ απο'βλ προ ηματσμους' κα περ πλ' οκες που ο αρχκος μυθοπλαστη; 8εν μπορούσε καν να δανοηθε. Δεν μπορούμε να είμαστε απο λ υτως β'β ε αο πως χ'λ" α περπου χρονα πρν απο'χρ' τον στο βα- σ'λευσε στην ουοαα ~" καποοτ; ηγεμονας ονοματ Σολ ομων ' γος του ς;. Δ 'λ " αυο ουτε πως πραγματ επε υσε με τον γνωστο ευρηματκο τροπο που ο Γ" ραφες ανα.φερουν το φανομενκα"λ ανεπ υτο προ'βλ ημα της μηf β ς;. ς;. ς;. '1 Α ' τροτητας του ρεφους το ΟΠΟΟ οεκουωυσαν ουο γυνακες. υτο που πάντως εί.να σίγουρο είνα πως το πρόβλημα της μητρότητας έχε επα.νέλθε με όχημα την βοτεχνολογία κα την γενετκή κα.τά:την επο- θ ~" χη μας με τέτοα μορφη που σγουρα α οοηγουσε α.κομη κα. αυτον τον Ψύχραμο κα. εuρημα.τκό ββλκό βασλά των ου8αων σε απόγνωση. Ο 6ρος παρένθετη μητρότητα περγράφε την πρακτκ-ή κατά την οποία η γυνα(κα. α.ναλα.μβάνε να. κυοφορ1)σε ένα. έμβρυο γα χάρη μας α'λλ ης στην όποα ' κα θ α α.vίjκετο ' β" ρεφος οταν ΓΕVψε..Α Ως πρακτ- 'βλ' 4~ 1.~ κη ενα παναρχαα αφου προ έπετα ψη στον κωοκα το) Χ αμουραμπί. 2 Ενα επσίjζ πολυδάστατη κα πολύπτυχη αφού καλύπτε * Λέκτωρ Εφαρμοσμέν7jς Hθκ~ς Εθνκού κα Καποδστροοωύ Πανεπστημίοu Αθηνών. 1. Βασλεών Γ' 3: W. W. Davis The Code~οHanLmurαbi απδ Moses Berl.eley: Apocryphile

2 86 Ε1ΆΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ μεγά.λη ποκλία περπτώσεων." (α) Η παρένθετη μητέρα μπορεί να β λ ~ ενα η ο ογκη μητερα του παοου τουτεσττν το γονμοποημενο ωάρο να ενα δκό της (traditional!straight surrogacy). Στην περίπτωt! I~ ~ ση αυτη 1) γονψοποί)ση γνετα εττε με την φυσlκ1)οαοκασα ήγουν με ερωτlκή επαφή (Ν natural insemination) είτε με εν30μήτρεα (IUI intrauterine insemination) ή τραxηλlκή σπερματέγχυση (ICI intracervical insemination) ή ακόμη κα με εξαγωγή ενός ώρμου ωαρίου εξωσωματκή γονψοποησή του ίπ vitro (IVF. ίη vitro fertilization) κα επανεμφύτευσή του στην μήτρα της υποψήφας. (β) L.fi Η β λ f παρενυετη μί)τερα μπορε να μην ενα η ο OγLΚημητερα του πα- ~ f f 1: f f οου τουτέστν το ε"ωσωματlκα γονψοποημενο ωαρο που εμφυ- ττυετα στην μητρσ της να μην ενσ "" ΟΚΟ της ("al gestation surrogacy. ) 11 ΣΤ"1)νπερπτωσ"1) αυτη εχουμε υποκαταστασ"1) κυησης κα κάνουμε λόγο όχ γα παρένθετη αλλά γα φέρουσα μί)τέρα (carrier).4 Σε ό.τ αφορα στα κνί)τρα της υποψήφας παρένθετη; μί)τέρας αυτά μπορεί λ θ ~ λ ' να ενα ετε α τρουστκα ετε -ετ π ανοτερο- οοτε η παραμετρος που δεαφοροποεί εντελώς την ηθκή αξολόγηση της πρακτlκής.5 Μα άλλη παράμετρο; που επ1)ρεάζε την ηθκή αξολόγηση της πρα λ ' λλ ' ~~ ΚτLΚ1jζαφορα στους εντο ες -Κ(ΧLμε οντυωυ; κψεμονες- αφου Πr.;ς.oν :-.1. "1)Κ"1)3εμονίατου πα3ού που πρόκετα να γεννηθεί μπορεί να αναγνωθ ' λζ L '6 ρσ ε κα σε ομοφυ ο ευγα.ρ η ακομ"1)κχ σε εναν γονεα. Π 1:1 ~ εραν των ανωτέρω κεντρκων αξονω» ανοοωπτουν toατερα σ-η ~A f μαντκα αυτονομα ψκα ερωτήματα: Π οου βθ α μου'ψ υχο λ ογκ"1)πε θ ζ ~ _ ' ση ασκεταε στην πσρεν ετη μητερσ στο ευγος των οκχουχων UJV\fJ. Press ' βλ. κocnicholas Postgate ΕατΥ Mesopotαmiα: Society αnd Economyat the Dawn of HistOlY London: Routledge σσ Stacey Ziegler Pαthwαys to Parenthood FΊorida: BrownWalker Press 2005 σσ A1exander Capron "The New Reproductive Possibilities: Seeking a Moral Basis ίοτ Concerted Action in a Plufiilistic Society" Law Medicine & Heαlth Cαre 12(5): σ Richard Arneson "Commodification and Commercial SuποgaCΥ" PhikJ.. sophy and PublicAfJairs 21(2): σσ Κία Bergman et al. "Gay Men Who Become Fathers via Surrogacy: The Transition to Parenthood" Jouτnal ofglbt Family Studίes 6(2): σσ. 117 κ.ε.

3 «ο ΝΕΟΣ EΦlAΛ ΤΗΣ τα}' ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ» κα στο 3ο το πα3 που θα γενν7)θε;7 Ενα 3υνατόν να γνετα λόγος 'θ Ψ γα πραγματκα ενημερη συγκατα εση εκ μερους της υπο 7)φας παρένθετης (7)τέρας;8 Μπορεί αυτη πράγματ να προβλέψε τα συνασθήματα που θα βώσε εν όψε της παραχώρηση; του πα3ού που θα 9 ~ θ 'λ Μ εχε γενν7)σε ωστε να οεσμευ ε ανα ογα; πορε να τυγχάνε της 3ας 7)θκής αζολόγψ7)ς 7) προσφυγή στην παρένθετη μητρότητα λ' λ' 7) οποα επ εγετα ογω στεροτηταξ 7) βε β' αρ7)μενου ατρυωυ στορκουαπο την π λ' ευρα της εντολ' εως με την αντtστox7)γα επαγγε λ- λ f λ ' ματοωυ; ογους 7)χαρν ευκο α.ς ωστε να μψ υποστεί 7) υπο Ψ 7)φα β 10 Ε θ (7)τερα τς επ αρυνσετ; της εγκυμοσυνηξ; να εμτο 7) παρενθετη μητέρα να αμείβετα γα ττ; υπηρεσίεξ της;l1 Στην περίπτωση J / I~' που ενα; 7) φυσυεη (7)τερα τουτέστν εαν το ωαρο ενα; οοω Τ7)ς aαθέτεt aκαώματα επί του τόκου Τ7)ς12συμπερλαμβανομένη; κα f f f ~I λλ θ f μας με οντκ7)ς-εστω Χα.Λα.Ρ7)ς-σχεσ7)ζ με το παο που α γενν7)- σε/ 3 Η απεμπόληση κ&θε 3καώματος επί του τόκου της μήπως υποβαθμίζε; την παρένθετη μητέρα σε αντκείμενο κα μέσον προς ζ επττευ 7)κάποου σκοπου γα Τ7)νωφ 'βεα σε μα απ λως λετουργ- κή μήτρα;14 Τα πολλαπλά γονμοποημένα έμβρυα που κρατούντα 7. Πβ. R. Edelmann "Sunogacy: the psychological issues" Joumαl ofreproductive αnd Infαnt Psychology 22(2): Olga van den Akker "Psychosocial Aspects οί Surrogate Motherhood" HumαnReproduction Update 13(1): σ Janice Ciccarelli Linda Beckman "Navigating Rough Waters: An Overview οί Psychological Aspects οί Surrogacy" Joumal of Sociαl Issues 61(1): σ Susan R. Lamb "The Ehics οί Surrogacy: Α Framework ίοτ Lega1Ana1ysis" Fαmily αnd Conciliαtion Courts Review 31(4): σ Πβ. Debra Salz "Markets ίη Women's Reproductive Labor" Philosophy αnd PublicAffαirs 21(2): Randall Ρ. Bezanson "Solomon Would Weep: Α Comment onln the Mαtter of Bαby Μ and the Limits οί Judicial Authority" Lαo Medicine & Heαlth Cαre 16(1-2): σ Υπά.ρχε το ~ε~lκxσμένoτ"tjςγνωστης περπτωσης του βρέφοuς Bahy Μ' βλ π thematterofbαby Μ 109 NJ A.2d 1227 (NJ. 1988)' επίση; Mairy Beth Whitehead The truth αbout the Bαhy Μ cαse New York: St Martins Press Rosalie Ber ''Ethical Issues in Gestational Surrogacy" Theoreticαl Medicine and Bioethics 21(2): σ. 156.

4 88 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ως εφεδρεία στο πλαίσο της γονψοπο 't)σ't)ςίπ υίtτo οαθέτουν 't)olxx aκ<χώματα;15ενα θεμτό αυτά να χρησμοποούντα γα πεφαματυωυ; σκοπου; " 1)να καταστρεφοντα; '16 "Ο:>' Λα τα παραπάνω ' αποτε λ ουν ' φλ ' εγοντα 't) θ' κα ζ 't)τηματα τα όποα ~ ενοεχομενωξ θ' α εφερναν οακρυα ~ απόγνωση; στα: ματά 'Σ του ολ ομωντα. ' Η σύντομη αυτή παρουσίαση ωστόσο οεν θα ασχοληθεί με κανεναν " απο τους ανωτερω 'βλ προ 't)ματσμους. ' ΘΜ α: α:ποπεφα: θ" ε αντ αυτων να αναμετρη θ' ε με ενα 't) θ υω 'ζ' 't)τ't)μα το όποο '" πατα την γνωμύ) του γραφοντος συγκεφ.μ\α:ωνε _Λ ' τψ κεντρκ1)περ '" την παρεν θετη μ't)- τρότητα προβλ't)ματκ~. Δατηρεί 't) πα:ρένθετη μψέρα: το 't)θtκό Otκαωμα να: προσφυγε "βλ' στην α:μ ωσ't) οπως κα κα'θ ε α 'λλ 't) υποψ't)φα 'Η' I~ μ't)τερα; όποα απα:ντησύ) στο ερωτ't)μα: αυτο οεν μπορε παρα: να 'ζ ) ζ αντμετωπ ε τα:υτοχρονα α το 't)τ't)μα:της σχέση; τ't)ς παρεν θετης β " μψερας με το εμ ρυο που κυοφορε κα των όποων -εκ της σχεσεως αυτης απορρεόντων- οκαωματων ~ τ't)ς επ "θ' αυτού κα ως κα β) το ερωτημα περ το οκαωμα ~ της αυτονομα; κα: αυτοοα ~ 'θ ε~ς της παρεν θ ετης μ1)τερα:ς. 'Π" αροτ ουτε ομοφωνα "θ' επ του εματος πα:ρα:τηρε"" τω ουτε περατερω 1)ανττ 'λ 't)ψ't)α:υτύ)αποτε. ' λ ε' απωφυστα λλ' ωμεν1) θέσ't) του γραφοντοξ arguendo 't) παρούσα μελέτη εκ προομίου θα θεωρ't)σε πως 't) γυναεκα "~ πρα:γματ οα θ' ετε το οκαωμα ~ στην α:μ βλ ωση επ ΤΎ) β') ασε: α τ't)ς πεπο 'θ't)σ't)ςπως το σωμα '" Τ1)ςτ't)ς rxv't)xelκα: 17 β) του δκα:ώμα:τός της να: α:υτooα:τlθετα:. 18 Α ' ~ L.Q ~ υτο που οαφοροποε την παρl>vvετη απο την παραοοσακη μ1)- τρότητα ενα 't) συμμετοχή της φυσκ~ς ~ φέρουσας παρένθετης μ't)- τέρας ως εντολοδόχου σε μα σύμβαση δυνάμε της οποία; ανα:λα:μβάνε την υπoχpεωσ't) να: κυοφορψε ενα εμ 'β ρυο το ΟΠΟΟτου 'λ' αχστον κατα 15. John Harris "In Vitro Fertilization: The Ethical Issues (1)" The PhiΊosophicαl Quαrterly 33(132): Speciαl Issue: Medicine and Ethics 1983 σσ Mary Warnock "In Vitro Fertilization: The Ethica1 Issues ()" The Philosophical Quarterly 33(132): SpeciαlIssue: Medicine andethics 1983 σσ 244 Χ.ε. 17. Edward Feser "Self Ownership Abortion and the Rights of Children: Τοward a More Conservative Libertarianism" foumal ο/ Libertanan Studies 18(3): σσ 100 κ.ε. 18. Laura Purdy "Women's Reproductive Autonomy: Medica1ization and Beyond" J Med Ethics 32(5): σσ

5 "ο ΝΕΟΣ ΕΦΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ)} ενα " μερος -ε μ1) π λ 1)ρως- ' οεν "' εχε προε'λθ ε απο' οκοτ1)ς '" γενετκό υλ οω ' κα επ του όποου "' οεσμευετα να παρατη θ" ε απο OΠOOOΎjΠOτε "" 8LΧαίωμα αφού ολοκλ 1)ρωθεί 1)κύ1)σ1).19Το αντσυμβαλλόμενο μέρος ο εντο λ ' εα.ς ενα το ζ ευγω; -1) " το ατυμο-- στο όποο αν1)κε το υπολ οπο μερος "'λ -1) το συνο 0- του γενετυωυ 'λ" υ υωυ με το περας σε '" της κύ'ησ1)ς πρόκετα να αναλάβε ΤΊJVπλ~Ρ1) Κ1)8εμονία του βρέφους.20 Η παρ ένθετη μ1)τερα με α'λλ α λ' ογα στο π λασο της ανωτέρω " συμβασ1)ς αναλαμβ&:νε είτε απλώξ να 8ανείσε την μψρα της στους εντολ' ες της ετε αρχκα να τους οωρσετ "" το γενετκο υλ οω' της κα στην "' Τ' f σuνεχεα να οανεσε την μί)τρχτης. ο ερωτημα ενα σε ποον βθ' α μο β "" f 1) συμ ασ1) αυτη γα το οαστημα κατα το οποο β' ρσκετα σε σχυ υποχρεωνε " την εγκυο να απεμπο λ1)σε α'λλ α ουωαωματα '" f Τ1)ς οπως εν προκεμενω " αυτο της πρoσφυύίjς στην αμ βλ ωση που -χαρν ' υποθέσεως- ανωτέρω 8εχθ~καμε πως 8αθέτε. Γα να παραμείνε 1) συζ~~ μας εντός του πλασίου της 1)θκ-ήςοφείλουμε να. αποκλείσουμε περπτωσετ κατα τς οποεξ 'β 1) ου'λ 1)σ1)Τ1)ς παρεν' θ ετ1)ς μ1)τερας ' θθ " ετερονομετα: ως εκ τούτου α εωρ1)σουμε πως αυτη αρχκως συνεβλ~θ1) αυτοβούλως κα εν πλ~ρε επγνώσε των όσων αναλαμβάνε κα πως 1)εν8εχόμεν1) προσφυγή της στην &:μβλωσ1)aεν εaρ&:ζετα σε 'β λ' 'ζ φο ους περ την υγεα Τ1)ς 1) πο υ περσσοτερο περ την ω1) της αλλ&: πως αποτελεί ελεύθερ1) προσωπυεή της επλoγ~. Ενα προφανές πως 1) συμμετοχή μας σε μα σύμβαση μπορεί να συνεπαγετα την εκ με ρους μας απεμπο'λ' 1)σ1)γα καποτο οαστ1)- '" μα τουλαχστον -.1. ορσμένων ''''' ουωαωματων τα οποα εαν οεν '" προσχωρούσαμε στην εν λόγω σύμβαση θα απολαμβαναμε. Ο γραφων επί παραδείγματ 8καοίτα όποτε το επθυμήσε να. κατα8υθε στα τυρ- ζ.ί Ε κουα νερα μας ΤΡΟΠΚ1)ςπαΡ(Υ\ας. να προφανες ωστόσο πως 'ζ " θ Τ1)νωρα που χαρα ε ττ; γραμμες αυτεξ παροτ μπορε να επ υμε 'β' πατ τέτοο ρσκετα στο γραφεο του κα οχ στο μαγυω 'β αστ'λεο του βυθού ακρβώς 8ότ ανέλαβε την 8έσμευσ1) να.χαρ&:ξετς γραμμές θ αυτες γεγονος που τον υποχρεωνε να παρατ1) ε προς ωρας απο το 19. Liezl van Zyl κα: Anton van Niekerk ''Interpretations perspectives and intentions ίη surrogate motherhood" Journαl oj Medicαl Ethics 26(5): σ Ina Pantelejeva ''Are Sunogate Mothers Conuacts Enforceable?" Inlernαίonα Joumαl ojbαltic Lαw 2(3): σσ. 14 κα 24.

6 90 ΕΊΆΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ θ' λ' ~ προα.να.φερ εν τρυφύj ο οκαωμα του. Η πα.ρεν θ ετη μψερα. ' ομοως κα. εξ σου γα. οσον κα.φο φ λ ο ξ ενε στύjνμψρα. ΤΎjςτο εμ β ρυο που 'λ β ανε α. ε να. κυoφoρύjσευποχρεούτα να. α.πεχε απο αγαπημενεξ της ~ ξ 1 ~ β' οραστηροτητετ εα.ν ε αυτων οακυ ευεταε ΎjεmτυΧΎjς α.ντα.πoκρσύj ΤΎjςστην α.νελύjμμένύj της υπoχρέωσύj.21το όκα.ωμα. στην άμβλωσύj ~ 'λ ωστόσο πορρω α.πεχε απο το οκαωμα του γρα.φοντος στην απο αυσύjτου ΚMV1.0υς... του υπο θ α. λ' ασσου κόσμου Ύjαπο " το αντίστοχο ΤΎjς 'λ ~ Κ ~ εγκυου να. συμμετεχε σε α.γωνες α.νωμα. ου σρομου. ατ τουτο σοτ ~" θ' ~ προκετα. οπως εχουμε ΎjσΎj σεχ ε γα. το α.να.φα.ρετο σκα.ωμα. της να. οα ~ θ' ετε το σωμα. της οπως α.υτη επθυμε. Τ' ο σωμα. τωρα. σεν ~ ~ r λ' ενα. κατ οαφορετυω απο τον εαυτό μα.ς. α τον ογο αυτο Ύjφρα.- ~ σύjεπ πα.ρα.σεγμα.τ «μπορε«; να. κα.νες ο.τ επ θ' uμες με τον εαυτό..... ~ ~ " θ' σου α.λjvj.. οεν εχες το σχα.ωμα.να. κα.νες ο.ττ επ υμε«; με το σωμα σου» στερετα νoύjματoς. Α'θ ντ ετα το σωμα ' μας ενα ο εαυτοξ μας λ ' <;:01 παρότ αυτοξ ο τε ευταωτ; ενοεχετα να. μύjνσυγκετα μονον απο 1. σωμα MV1.r/. κα απο α'λλ ες μύjαπτεξ' Χα. παρατύjρύjσμεςποοτητες " οπως το πνεύμα ΎjΨ' UlΎjο νους Κ.α..Τ που κα.τα. "λ' κα.ρους ο φ οσοφο σχυρ'ζ οντα πως έχουν με ακρ'β εα εντόπσα κα. προσσορσε. ~ Η'θ παρεν ετη μύjτερα.ωστόσο ' σεν ~ σεσμευε '"' την Ψ" υχύjύjτο πνεύμα της α. λλ " α. το σωμα της "f'{'{ouvτο π λ' εον -η το μονο- απτο! μερος του εαυ- του της ως εκ τούτου απεμπο λ" ε ενα στοχεωσες " σκα.ωμα. '"' της το οποίο σε μεγάλο βα.θμό κα.θορίζε την ουσία. της ως ανθρώπου. Το όκα.ωμα. στην αυτοδάθεση εν γένε σύjμα.τoόoτε( ΤΎjνκ6κκνΎjγρα.μμΎjπεραν " της όποα; ακuρωνετα. ολ οσχερως ' Ύjα.νθ' ρωπνη ελευθερία κα τούτο ό6τ ΎjαυτoόΧθεσΎjαποτελεί την ελάχστη κα πλέον στοχεώδη ελεuθερlα.. 22 Αν όεν μπορεί κανες να όαθέτε τον εαυτό του οπως εm θ"" υμε ενα ανευ νoύjματoςνα ομλ' ουμε γα ελευθε- ρα του λ' ογου ~ σκε'ψ ΎJζκα γα τα ομοα. 'L'J. rn.v τωρα σεχ '"' θ ουμε ' -Χα. όεν βλέπω κχποον λόγο ώστε να. μύjvτο πράξουμε- πως Ύjελευθερία. ενα. αυτο που γενκως 'ξ εχωρ'ζ ε τον αν θ ρωπο απο' τα. υπο'λ οτπα π λα.- σματα Ύjαπεμπόληση της ελευθερία; εκ μέρους της πα.ρένθετύjςμύjτέρα.ς την υποβαθμίζε σε μα. κατώτερη μoρφ~ ύπα.ρξύjς.δεδομένουσε '"' ΤΟ)γεγονοτος πως εαν επροκετο γα την πα.ρα.σoσακύjμoρφύjxuύj- ~"I 21. Susan R. Lamh "The Ehics οί Surrogacy: Α Framework for Legal Analysis" FamilyandConciliationCourtsReview 31(4): σ Martha C. Nussbaum 'Όhjectificatiοn" Philosophy αnd Public Affαirs 24(4): σσ

7 "ο ΝΕΟΣ ΕΦΑΛΤΗΣ τοτ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ" 91 ' σίjς 'Υ}έγκυος θα aέθετε το aκαωμα στην άμβλωσ'υ}ενα προφανές πως 'Υ}παρένθετη μίjτέρα στερείτα το οκαίωμα αυτό ως εκ της σύμβ" ασ'υ}ςστην όποα εχε προσχωρήσε. 'Ω' ς εκ τούτου ΊJ συγκεκρtμενίj '~λ ~ β -Ρ'Υ}τη'Υ}αο'Υ}'Υ}- οεσμευση που 'Υ}συμ ασ'υ}ενσωματώνε τουτέστν αυτ'υ}που αφορα στην υποχρεωσ'υ} της παρεν θ ετ'υ}ςμ'υ}τεραςνα ' μ'υ}ν προ β ε σε αμ 'βλ' ωσ'υ}εαν γα οποονο'υ}ποτε ~'λ' ογο -της ανωτερας 'β' ας εξ αφoυμενίjς- αλλ'ξ α ε γνωμ'υ}ενα " καταχρ'y}στlκίj "ψ' αφου ΊJ υπο 'Υ}φα παρένθετη μητέρα συνανεί στην εκχώρίjσ'y}ενός δlκαώματός της το όποο ωστόσο αουνατε ~ να εκχωρίjσε κα παρα 'λλ 'Υ}α λ να παραμενε το προσωπο εκενο που συνε βλ'θ ΊJ ΊJ αρχκωτ; 'Σ Χ'Y}μαΤLΚως ' 'Υ} υπο Ψ 'Υ}φαπαρεν θ' ετη μίjπρα με τον τροπο "β αυτο συμ α'λλ ετα ως 'Υ}- θ " _."> " κο πρόσωπο flλλαεκπ λ' ΊJρωνε εν συνεχεα ττ; υποχρεωσες Τ'Υ}ςως res κάτ που ενα αν μ'υ}τ άλλο ανακόλουθο κα παράaοζο. Με όρους της 'Y}θLΚ~ςφλοσοφίατ; 'Υ}ανάλΊJψ'Y}εκ μέρους Τ'Υ}ςπαρένθετης μ~ρας της οέσμεοο'υ}ςνα απόσχε από την άμβλωcrίj -εάν όπως χάρν του επχεφ~ματoς ~δ'y}oεχθ~καμε ΊJ άμβλωσ'υ}αποτελεί εκφρασ'υ}της αυτοοα ~ 'Ο εcrίjςτης γυναοταξ ' 'Υ}οποα ~ αυτοοα'οεση με την σεφά της ως ελάχστη έκφραcrίj ελευθερίας αποτελεί αναφαίρετο ανθρώπνο aκαlωμα- συνστά στην ουσία contradictio ίτ adjecto. Κα τούτο οοτπρωεετα ~" γα μα 'Υ}LΚΊJοεσμευσ'Υ}που θ ''''' απο'υ}υωποε θ' το 'Υ}οω θ' προσωπο που την αναλαμβ' ανε αφου το καθ' στα οργανο ενερ- κλ ξ γουμενο απο εστυτωτ; μεσoίl προς Τ'Υ}νεπτευ 'Υ}κάποου σκοπου. Το 'Υ}LΚOπρόσωπο θ' ωστόσο " περαν Τ'Υ}ςοποατ; λ ετουργας ' αναλαμ- β ανε ' ως κονωνοω ον κα ασχετως οποασο'υ}ποτευποχρεωσ'υ}ς ~ στην όποα το οο ~ αυτο β ου'λ ως συνανε "λ οφε ε να παραμενε ' πρωτστωξ λ ' ξ' 23 Ύ'" σκοπος 'Υ}του αχστον ε σου σκοπος οσο κα μεσον. J. πο την εννοα αυτή ΊJ oκεoθελ~ς 'Y}θκ~δέσμευση της παρένθετης μψέρας να μψ προσφύγε σε άμβλωcrίj σοδυναμεί με την αντίστοχη υποχρέωση να πάψε γα όσο οάστ'υ}μαφλοξενεί στην μ~τρα της το έμβρυο να αντμετωπίζε τον εαυτό Τ'Υ}ς-fiλλ.ά κα να αντμετωπίζετα από το περβάλλον της- ως σκοπός κα να μεταβλίjθεί σε μέσο. Με άλλα λ ' ογα οεσμευετα ~ 'Υ}κως θ' να παύσε να υφστατα θ' ως 'Υ}οω πρόσωπο. Π ερα απο καταχρηστκή 'Υ}εν λ' ~I ογω οεσμεοο'υ}ενα; κα αλυστε λ' ΊJς αφού το 'Υ}θκόπρόσωπο που παύε να είνα τέτοο αυτοματω; απεκουετα ~ κα oανoίjπoτε ~ ανε; λ' 'Υ}μμεν'Υ} ΊJθ' ΚΊJυποχρεωσ'Υ} " του. 23. Πβ. Immanuel Kant Τα θεμέλα της μεταφυσκής των ηθών μτφρ. Γ. Τζαβάρας Αθήνα: Δωδώνη 1984 σ. 94 κ.ε.

8 92 ΕΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ακρ β ως ~ τα οα -αντεστραμμενα ωστοσο- σχυουν γα την πε- β 'λλ ' θ ρτπτωση κατα την όποα επ α ετα στην παρεν ετη μητερα να προβ ε σε αμβλ ωση ετε ' επ τη β' ασεε των.j~' Vηρητως συμπεφωνημενων '" ' βλ' ετε στο πλασω της ερμύjvεαςτων ε τστων συμφεροντων των εντολ εων της. Π ροκετα ' γα περτπτωσε«; '' κατα ττ; οποεξ ο προγεννητ- 1; ~ κες εξετασε«; καταοεκνυουν χρωμοσωμκες ανωμα λ' ες του εμ β ρυου θ ' 1; θ ο οποεξ κα στουν εξαρετκά π ανη -η κα β ε'β αίj την υπαρξη 1; β θ' ~ ~I σο αρων πα ησεων η συνορομων στο παο που θ θ α γεννη ε κατ που Ψ ο υπο ηφο γονες-εντο 'λ ες θ α η'e"l..' ENJ.V να αποφυγουν κα ως εκ τουτου επβαλλου» στην παρένθετη μψέρα να προβε σε ά;μβλωση. Ακόμη κα τότε 1) παρένθετη μητέρα ~καoότα να ~ατηρε την δυνατότητα να αυτοκαθορϊζετα όπως κα κά;θε &.λλη γυναίκα αναλαμβάνοντατ βεβαίως την ευθόνη που της αναλογεί γα την τελα-ή έκβαση της κυησης της. Τ α σχετκα ' οκαωματα ~ της ευλ' ογως πο λλαπ λ ασα'ζο- ντα στην περπτωση που το γονψοποημενο f ~ ωαρο ενα οκο της. Εά;ν η συμφωνία της στερεί το ~καωμα να ~ατηρ1σε την κόψ-ή της -στην περίπτωση που η ~α επθυμεί να την ~ατηρ-ήσε αναλαμβανοντας ο'λες τς σχετκες ευθ' υνες κα παρα. τς αντ'ξ οες προοπτκες- ~ ~ το μονο που την οαφοροποε απο μα tooτυπύjαναπαρα.γωγκη μύjχαν-ή της οποία; την λετουργία ~ακόπτoυμε όταν το πρόίόν της προοων'ζ ετα μύjκανoπoύjτκo ενα το γεγονος πως ΎJπαρεν θ ετη μύjτερα. ' 'λ β θ λ' κάποτε ανε α ε οκεο ε ως την υπoxρεωσύjνα καταστε αυτου του I~ 'Οπ ~ θ εοου; ΎJαναπαραγωγκη μύjxανύj. ως οεχ ηχαμε ομως ανωτέρω στο π λασο μας συμφωνας ~I ουνατα κανες να εκxωρύjσεύjνα αναστείλε μέρος των δοωαωματων του ολλά;όχ να ακυρώσε την (~α Ο θ ~ 1;' θ την ουσα του. ΎJκες οεσμευσεξ σχυουν μονον μεταξυ ΎJκων " προσωπων κα γα οσον καφο αυτα παραμενουν τέτοα. Τοότων οότως εχόντων κα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση πως αποδεχόμαστε -έστω χάρν υποθέσεως- ότ η ελεύθερη κα οκεοθ λ' βλ λ ' ~ ε ΎJςπρoσφυΎΎJστην αμ ωση οντως αποτε ε αναφαφετο οκαωμα κα'θ ε γυνακας ΎJανα'ληΨη εκ μερους της υπο Ψηφας παρεν θετης μητέρας ΤΎJςσυμβατα-ής υποχρέωση; να απόσχε από την ά;σκηση του δυωαώματό; της αυτού πρέπε να αντμετωπσθεί ως καταχρψτκ-ή24 στον ίδο τουλάχστον βαθμό που εκλαμβά;νετα ως τέτοα η ενδεχό- 24. Lοή Β. Andrews "Surrogate Motherhood: The Challenge for Feminists" Lαω Medicine & Health Care 16(1-2): σ. 73.

9 "ο ΝΕΟΣ ΕΦΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ" 93 λ Ψ ζ μενύ)ανα Ύ) Ύ)αντστοχηο υποχρέωση; εκ μερους εκάστου ε" Ύ)μων να. εκχωρύ)σουμε -προσωρνα. Ύ)μονψα.- την προσωπκύ)μα.ς ελευθε- Τ ~ β ~ ρα. ο οο α.κρ ως οεν μπορε πα.ρα. να. σχυε κα γα τς συμ βα.- ΤLΚέςπροβλέψες που -υπό συγκεκρψένες προϋποθέσεο- επβάλλουν στ-ην υπoψ~φα. παρένθετη μύ)τέρα.να. προβεί σε &:μβλωσ'υ).συνεπώς θ' ζ σε ο.ττ α.φορα. στ'υ)ν'υ)lκ'y)πτυχ'υ) του 'Υ)Τ'Υ)μα.τος του λ' αχστον ο βλ βλ. ~ α.νωτερω περ Τ'Υ)ναμ ωσ'υ)προ εψες oxt μονο οεν μπορουν να αποτε λ ' ουν ορο 'Υ)πα.ρακο λ ου 'θ Ύ)μα.ΤΎ)ςοποα; συμφωναξ σχετκα με τ-ην παρένθετη μητρότητα αλλ&: εν8εχομένως πρέπε ab initio να αποκλείοντα. Ββλογραφία Andrews Lori Β. "Surrogate Motherhood: The Challenge for Feminists" Lαw Medicine & Heαlth Cαre 16(1-2): Arneson Richard J. "Commodification and Commercial Surrogacy" Philosophy αnd PublicAffαirs 21(2): Ber Rosalie 'Έthίcal Issues ίη Gestational Surrogacy" Theoreticαl Medicine αnd Bioethics 21(2): Bergman Kim et al. "Gay Men Who Become Fathers via Surrogacy: The Transition to Parenthood" Joumαl oj GLBT Fαmily Studies 6(2): Bezanson Randall Ρ. "Solomon Would Weep: Α Comment σπ π the Mαtter oibαby Μ and the Limits of JudicialAuthority" Lαw Medi.cine& Heαlth Cαre 16(1-2): Capron Alexander "The New Reproductive Possibilities: Seeking a Moral Basis ίοτ Concerted Action in a Pluralistic Society" Lαw Medicine & Heαlth Cαre 12(5): Ciccarelli ωίοο Linda Beckrnan "Navigating Rough Waters: Απ Overview of Psychological Aspects of Surrogacy" Joumαl ojsociαl Issues 61(1): Davis W. W. The Codes oj Hαmmurαbi αnd Moses Berkeley: Apocryphile Press Edelmann R. 1. "Surrogacy: the psychological issues" Joumαl ojreproductive αnd InJαnt Psychology 22(2): Feser Edward "Self Ownership Abortion and the Rights οί Children: Toward

10 94 ΕΆrrΕΛΟΣ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ a More Conservative Libertarianism" Ioumal of Libertarian Studies 18(3): Harris lohn 'Ίη Vitro Fertilization: The Ethical Issues ()" The Philosophical Quarterly 33(132): Speciαl Issue: Medicine αnd Ethics IntheMαtterofBαbyM 109 N.J A.2d 1227 (N.J. 1988). KantImmanuel Τα θεμέλα της μεταφυσκής των ηθών μτψρ. Γ. Τζocβά.ΡOCζ Αθ-ήνoc: Δωδώνη Lamb Susan R. "The Ehics οί Surrogacy: Α Framework ίοτ Legal Analysis" Family and Conciliation Courts Review 31(4): Nussbaum Martha C. 'Όbjectificatiοn" Philosophy and PublicAffairs 24(4): Pantelejeva Ina ''Are Surrogate Mothers Contracts Enforceable?" InternαtionαlIoumal of Bαltic Lαw 2(3): Postgate Nicholas ΕατΥ Mesopotamiα: Society and Economy αt the Dαwn of Fstory London: RoutIedge Purdy Laura "Women's Reproductive Autonomy: Medicalization and Beyond" Med Ethics 32(5): Satz Debra "Markets ίη Women' s Reproductive Labor" Philosophy and PublicAffαirs 21(2): van den Akker Olga "Psychosocial Aspects οί Surrogate Motherhood" HumαnReproduction Updαte 13(1): van ΖΥLiezl xα:t Anton van Niekerk 'Ίnterpretatiοns perspectives and ίαtentions ίη surrogate motherhood" Journαl oj Medicαl Ethics 26(5): Warnock Mary "In Vitro Fertilization: The Ethical Issues (Π)" The Philosophicαl Quαrterly 33(132): Speciαl Issue: Medicine and Ethj~cs Whitehead Mairy Beth The truth about the Baby Μ cαse New York: St Martins Press Ziegler Stacey Pathways to Parenthood Florida: BrownWalker Press 2005.

ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» ,,,, " βα.θμο που κα.θοριζετα.lαπο πραγματυωτητε; κα.ι α.να.γκες οπως

ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» ,,,,  βα.θμο που κα.θοριζετα.lαπο πραγματυωτητε; κα.ι α.να.γκες οπως Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης* «ΕΙΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» ~ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΙ εκεlνα που σχυρφντα.l πως ΎJεπoXΎJμα.ς στο " βα.θμο που κα.θορζετα.lαπο πραγματυωτητε; κα. α.να.γκες οπως α.υτες ΤΎJςπα.γκoσμoπoΙΎJσΎJςΎJΤΎJςυπερ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

χοι..αργός,23.11.15 Α.Π.: σικ 1532312 Ι ΝΔ4133 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 2106505610

χοι..αργός,23.11.15 Α.Π.: σικ 1532312 Ι ΝΔ4133 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 2106505610 ' ~~ From: Ktimatologio S,A, Faxno: +302106505951 Το: 2103610537 Page: 1/8 Date: 11/23/2015 4:tJ;):14 i-'ivi χο..αργός,23.11.15 Α.Π.: σκ 1532312 ΝΔ4133 \ " Νομκή Δεύθυνση Υποδεύθυνση Λετουργούντος Κτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ο ρζ υμε τη β η με χρηση γλι αα

ο ρζ υμε τη β η με χρηση γλι αα Θ εδ μ ω εκ γ Θηνακ Πρα τ ρε εν ε δαφ ρετα α δημ υργη ε μ α ρα η εδ γω λ γ μ βη ω Ψ υ ψηφ ω τ υ ζητη α την Φ ω αρ ηγ κ μ τω ε δ φ ρε εκλ γ κ αναμετρη ε α σ ετ την δ μ λ δ η ρ φ ργλ μ ε ε ε δη ε δ λφερ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα ΚΑΤΕΠΕΓΟΝ ΕΛΛΗΝιΚΗ ΔΗ γοκρατια ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΝΟΤΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΝΣΗ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΔΩΑ ΣΟΥ Ρüδοò Αριθ Πρωτ Φ ΠΡΟΣ ¼πωò ο πνακαò αποδεκτþν Ταχ Δ νση Ταχ Κωδ ΤηλÝφωνο ΑριΘ Ε α Πλατεα Ελευθεραò

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr

Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 2103375878 2103375834 d13.etak(αi,yo.syzel'xis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙ Α ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.Ι049 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα λογοτέχνη / αρχείου Χρονολογίες Αρχείο / Τεκµήρια Φορέας / άτοχος Εργαλεία έρευνας

Όνοµα λογοτέχνη / αρχείου Χρονολογίες Αρχείο / Τεκµήρια Φορέας / άτοχος Εργαλεία έρευνας GALANIS, JAMES 1942-1959 αρχείο Ε Η Γ ΤΕΧ Α ΣΤ Α ΧΕ GUILFORD, FREDERICK NORTH 1793-1830 αρχείο Α ΑΓ ΩΣΤ Η ΕΤΑ Ε Α Ε Υ ΑΣ αναλυτικός κατάλογος LEGRAND, EMILE ΣΤ Η Α ΕΘ Γ Η ΕΤΑ Ε Α Ε Α Σ MILLIEX, ROGER και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Rctc/VjgcvtcnkvÂv"ko"Tqemmqp gtv xqp"jcpu"l0"ywn走. Fqewogpvkpi"Owuke"qp"Hkno. Xcp"Oqttkuqp. Gnxku" Vjg"8:"Eqogdcem"Urgekcn

Rctc/VjgcvtcnkvÂvkoTqemmqp gtv xqpjcpul0ywn走. FqewogpvkpiOwukeqpHkno. XcpOqttkuqp. Gnxku Vjg8:EqogdcemUrgekcn Gnxku" Vjg"8:"Eqogdcem"Urgekcn Lq{"Fkxkukqp Eqpvtqn Lq{"Fkxkukqp"/"Fkg"Fqmwogpvcvkqp Hcneq Nkxg"/"Fqpcwkpugn" Xgtfcoov."ykt"ngdgp"pqej# Okejcgn"Lcemuqp Okejcgn"Lcemuqp許u"Vjku"Ku"Kv" wpf"xkgng"ygkvgtg"cpcn{ugp

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 1. Στοχεία ουσίας/ παρασκευάσματος κα της εταρίας Styronal* 322 Χρήση: Binder for coating of paper and paperboard Εταρεία: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Δεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ)

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) 1. δρύετα Σωματεiο με την επωνυμία" Σύνδεσμος ΑσφάλεJας κω ΥΥείας Κύπρου" (Cyprus Safety and Health Associatjon),

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 00 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes ! # # % & () ++,. /0,1 234,5 0 6 +7+,/ /894,5 8 5 8,045, :4 50,8,59;/0 8,04 + 8 097,4 8,0?5 4 59 8,045, :4 50,8,

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Από Γώργο Δ. Μπώκο Προϊστάμενο Καταλόγων της Εθνκής Ββλοθήκης της Ελλάδας Η παρουσίαση αυτή των θεμάτων κα προβλημάτων που σχετίζοντα με την αυτοματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάρτηση: διμελής σχέση R A B όπου για κάθε α Α, υπάρχει μοναδικό β Βτ.ω. (α, β) R. Α: πεδίο ορισμού. Β: πεδίο τιμών. R(α) = β: βεικόναα(ως προς R).

Συνάρτηση: διμελής σχέση R A B όπου για κάθε α Α, υπάρχει μοναδικό β Βτ.ω. (α, β) R. Α: πεδίο ορισμού. Β: πεδίο τιμών. R(α) = β: βεικόναα(ως προς R). Άδε αχρήσης Τ οπαρόνε πα δε υτ όυλ όυπό ε τ ασε άδε ε ςχ ρήσηςcr ea v ecommons. Γ αε πα δε υτ όυλ ό,όπωςε όν ε ς,που υπό ε τ ασεάδε αχ ρήσηςάλλ ουτ ύπου, αυτ ήπρέ πε ν ααν αφέ ρε τ αρητ ώς. Συναρτήσες

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 6ς (Κ,, (- ία)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 6ς (Κ,, (-ία))

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛ. 102 Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήματα

ΦΙΛ. 102 Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήματα ΦΙΛ. 102 Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήματα Υπεύθυνη: Λίνα Παπαδάκη Διάρκεια: 1 εξάμηνο. Υποχρεωτικό μάθημα (2 δ.μ. / 7 ECTS) Στόχος: Η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα θεωρητικής θεμελίωσης της βιοηθικής,

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ανάπτυξης. 1. Τα σηµεία Β και Γ είναι σηµεία του επιπέδου p, η ΒΓ είναι ευθεία του p. Η ΒΓ τέµνει την ΑΜ στον

Ερωτήσεις ανάπτυξης. 1. Τα σηµεία Β και Γ είναι σηµεία του επιπέδου p, η ΒΓ είναι ευθεία του p. Η ΒΓ τέµνει την ΑΜ στον Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Τα σηµεία και είναι σηµεία του επιπέδου, η είναι ευθεία του. Η τέµνει την Μ στον Μ Ν Ν. Το Ν σαν σηµείο της ανήκει στο, άρα και το Μ σαν σηµείο της Ν ανήκει στο. B. Έστω ε µια ευθεία

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Εσωτερικό Γινόμενο

1.3 Εσωτερικό Γινόμενο Εσωτερικό Γινόμενο η Μορφή Ασκήσεων: Μας ζητούν να υπολοίσουμε το εσωτερικό ινόμενο δύο διανυσμάτων Έστω α, β δύο διανύσματα του επιπέδου με α =, β = π ( αβ, ) = Να υπολοισθούν τα εσωτερικά ινόμενα: i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΠΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ Τηλ: 2106419366 Fax: 2106411523 Αθήνα, 8 Απρλίου 2013 Αρθμ. πρωτ. Αρθ. Εγκ. 1/1-3 63 f Προς Τους Κ. Κ. Δευθύνοντες τς Εσαγγελίες Εφετών κα Πρωτοδκών της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα