ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ NIKOY ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ NIKOY ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ"

Transcript

1 JAMES HEISIG ΕΝΣΆΡΚΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ NIKOY ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Στίς 18 Φε6ρουαρίου 1883, κά.τω- ά.πο τον aστερισμό τοσ Ίδρο)cόου, γενν~θηκε δ Νίκος Καζα.ντζά.κης. Στίς 26 Όκτω6ρίου 1957, κά.τω ά.πο τόν ά.στερισμο τοσ Σκορπιοίi, πέθα.νε. Καί στοc έ6δομήντα τέσσερα χρόνια. ά. νιχμεσα. στίς δύο ήμερομηνίες, ενας θρύλος πείρας, στοχασμοσ καί καλλιτεχνικών έπιτεύξεων lδωσε μέγεθος στη ζωη ένος &.πο τοc πιο έμπνευσμένα πνεύματα. τοίi κα.ιροσ μας. 'Αντίθετα σύμ6ολα σημά.οεφαν τη γέννησή του, κι lδωσαν καί στη ζωή του τό χα.ρα.κτήρα ένος &.διά.κοπου &.γώνα. &.νά.μεσα. στο αϊτημιχ του γιοc την έλευθερία. κα.ί τήν ά.νά.γκη του γιοc εότυχία. Σοcν Ίδροχόος, δ ΚαζαντζιΧκης είναι ενας &νθρωπος με &σ6ηστη δίφα, μιοc κα.ρδιά., δπως την περιγρά.ψει στην αότο6ιογρα.ψία του' : «Μυστήριο σκοτεινο κι ά.νυπότα.χτο ή καρδιοc τοσ &νθρώπου μιοc στά.μνα. τρυπημένη, με το στόμα. πά.ντα. ά.νοιχτό, κι ολοι οι ποταμοί τijς Γης νοc χυθοϋν μέσα. της &πομένει ά.δεια.νη κ;ιλ δ,ιφασμένη. Ή πιό μεγιχλη έλπίδα δεν τη γεμισε...». Καί σοcν Σκορπιός, << δ ά.γα.πημένος του ά. στερισμός»,2 είχε μιοc 6α.θιοc κα.ί ποιητικη εόα.ισθησία., δπως ψα.ινότα.ν ά.πο κείνο το σύμ- 6ολο τοσ θανά.του ποu πιχντα γύριζε στό νοσ του κα.ί τόν εκανε νοc λαχταρά.η γιοc τij μοναξιοc καί τόν πόνο ποu ζητά.ει ή ά.λήθεια.. ~Οπως τό κεψά.λι τοσ σκορπιοϋ τό δαγκώνει κα.ί το κό6ει ή σκορπίνα. την &ρα. τijς μείξης, έτσι κι έκετνος ήξερε τίς wδίνες της μοιρασμένης ά.γά.πης, κα.ί ά.γαποίiσε α.uτη την ε!κόνα! <<Παχιοc σκορπίνα. πρό6αλε Κουψοc σ6α.ρνίζοντα.ς τ!ς πέτρες, σdr.ν πtdr. το ά.πόψα.γε κα.ι το &δεια.σε ο κα.ύκα.λο τοσ ά.ντροuς της με 6ιά.ση έκύλα. το κα.l τό 'πα.ιζε κι &κόμα. ά.νιχγλειψέ το - μοc ξά.ψνου στον γκρεμό τό σψεντουρά.ει κα.l 6ια.σ"tικοc δια.γέρνει με τη ψαρδιοc κοιλιοc γιομά.τη α.όγοc κα.l χώθη μες στό χώμα.». Κά.πως, με κά.ποιο μυστηριώδη τρόπο, ή anima, ή φυχη τοίi Νίκου Καζα.ντζά.κη έξα. κολουθεί νοc ζ ij κα.ί νοc κα.τα.ψλέγη 'tίς Φυχες τών ά.να.γνωστών ποu γυρεύουν, δπως κι έκείνος, νοc συνταιριάσουν την περιπέτεια. με τήν κα.τα.νόηση. Toc λείφα.νά. του κείτονται στην Κρήτη, στο Ήρά.κλειο κι ή έπιγρα.ψη στόν τά.ψο του λέει, δπως 'to είχε δρίσει έκετνος, με λόγια. τόσο ά.να.μψισ6'ήτητα. δικά. του: <<Δεν έλπίζω τίποτα.. Δε ψο6οϋμα.ι τίποτα.. Είμα.ι λεύτερος», 'Ότα.ν έχης &ντίκρυ σου ενα.ν άνθρωπο τόσο μονοκόμματο στijν ά.ναζήτησή του γιοc τijν ά.λήθεια. κι δμως τόσο διεξοδικο στην πα.ρά.στα.σή της, είνα.ι ά.ληθινοc επα.ρση νοc ξεκινήσης γιοc μιοcν έπιτομη τοϋ δρά.μα.τός του. Έξ &λλου, ή έπα.νά.ληφη, ή ά.ντίψα.ση κα.ί ή μερικη &.λληλοεπικά.λυφη τών θεμά. των είνα.ι πα.ντοσ ψα.νερές, κα.θιhς πα.ρα.~ολουθετ κα.νείς την έξέλιξη τijς σκέφης του. Τό κα.λύτερο ποu μποροίiμε νοc κά.νουμε, είνα.ι νοc πιά.σουμε στό χέρι μα.ς το πολύτιμο πετρά.δι κα.ί νοc τό περιστρέφουμε ά.ργοc &ργοc μπρός στον 'i)λιο, έλπίζοντα.ς δτι θοc συλλά6ουμε κά.τι &πό τij δια.θλα.σμένη όμορψιά., δια.τηρώντα.ς δμως συγχρόνως κα.ί μιοcν α.ϊσθηση τοσ σuνόλου. θιχ κά.να.με κα.λοc νοc ά.ρχίσουμε περιγρά.ψοντα.ς κά.πως την!διοσuγκρα.σία. κα.ί το δψος της ζωης του προτοσ κα.τα.πια.στοσμε με μιdr.ν εuρύτερη σύνοφη

2 1.4? της ψιλοσοψία.ς του. ΤΑ:ΕΙΔΙΑ, ΓΡΑΨΙΜΟ, ΜΟΝΑΞΙΑ Ό Πα.ντελijς Πρεοελά.κης, στενός ψίλος τοσ Κα.ζα.ντζά.κη γία. τριά.ντα. ενα. χρόνια., πα.ρα.τrιρει: πwς μπορεί κα.νείς να. δη δλόκληρη την τέχνη τοσ &.νθρώπου σκα.λισμένη στό Ύ]λιοκα.μένο του πρόσωπο, ποlι τόνιζε τα. δυό του 6α.θιιΧ. χωμένα. μά.τια., μικρα. κα.ί μα.uρα., &.λλιχ. γεμά.τα. λά.μψη. «υ Οτα.ν δ Κα. ζα.ντζά.κης σε κοιτά.ζη κα.τά.μα.τα., - κι α.ότό είνα.ι σπά.νιο, - σε πιά.νει μια. συστολ'ή, για. τό πλήθος τα. πρά.μα.τα. ποlι ξεχωρίζεις μονομια.ς μες στο ολέμμα. του: την ά.γνότητά. του, τα. δρά.μα.τα. ποlι &.πα.ρν'ήθηκε μια. στιγμij για. να. σε κοιτά.ξη».< υενα. πικρό, θυμωμένο στόμα., κρυμμένο κά.τω &πό πα.χlι μουστά.κι, διέψευδε την &.διόρα.τη τρυψερότητά. του, &.λλα. κα.ί πά.λι δ Κα.ζα.ντζά.κης εδινε την!ντόπωση της δειλία.ς κα.ί τijς &.πειρία.ς «σιχ.ν ενα.ς κα.λα.να.θρεμμένος εψηοος, ποlι δεν τον &γγιξε 'ή κυνικη πείρα. τijς ζωijς». 5 Ή όγεία. του, μ' δλο τό εuθρα.υστο πα.ρουσια.στικό του, Υ]τα.ν εξα.ιρετικα. εuρωστη κα.ί τον όπηρέτησε κα.λα. στο ρωμα.λέο εργο του.. "Αν κα.ί πέρα.σε μια. ζωij με &.διά.κοπους προολημα.τισμοlις κα.ί ψα.νερες εντά.σεις, δ Κα.ζα.ντζά.κης κα.τόρθωσε να. κρα.τ'ήση μια. 6α.σικη πίστη στον έα.υτό του κα.ί στijν &.ξία. του. «Αtστά.νουμα.ι πwς είμα.ι κα.λός &νθρωπος» εγρα.ψε, τον κα.ιρο ποlι τον &.πα.σχολοuσε μια. &.κόμα. γρα.ψη της Ό δ ό σ σ ε ι α. ς, «κα.ί δτι α.uριο πρωί - πρωί εχω δουλειά.. υολα. α.uτα. μοσ δίνουν μια. γα.λ'ήνrι, ενα. ρυθμο τόσο &.νθρώπινο, δr.πλό κα.ί γόνιμο, πού λέω πwς μπορεί κα.ί νά. 'μα.ι εότυχ'ής>>. 6 Κι δμως ήξερε δτι Ύι &.ξία. του δεν προερχότα.ν &.πο τα. επιτεόγμα.τά. του, πού ποτε δεν τον ίκα.νοποιοuσα.ν, &.λλα. &.πό τijν ικα.νότrιτά. του να. &γωνιστη κα.ί να. ψέρrι στον κόσμο το ο χ ι &. κ ό μ α.. Ή ζω'ή του εμψυχωνότα.ν &.πό ενα. εσωτερικό κίνητρο Υ]τα.ν, δπως λέει δ Πρεοελά.κης, σα.ν &.πό τα. νιά.τα. του «ενα.ς δα.ίμων να. εχrι εγκα.τα.στα.θη μέσα. του κα.ί δεν τον &.ψ'ήνει να. ορη &.νά.πα.υσψ/ Ή διά. θεσ'ή του, κυμα.ινότα.ν &.νά.μεσα. στijν κα.τά.θλιψη κα.ί στην πα.ρα.ζά.λη της α.tσιοδοξία.ς' το ποιητικό του εγχείρημα. τον κυοερνοuσε κα.ί είχε γίνει ενα;ς &.γώνα.ς για. &.νά.σα. δπου ε- πα.ιρνε μέρος, εντα.τικά., δλο του το ε!να.ι. Μια. κρίση δημιουργικοσ πυrετοu τον επια. νε κά.θε τόσο: «Το α.εμα. με πνίγει >> εγρα.ψε στον Πρε6ελά.κrι. «Ό πα.τέρα.ς μου σε τέτοιες στιγμές... ε6α. νε στη χοόψτα. του ε να. χοντρό ποτ'ήρι κα.ί τό. 'στι6ε σα. λεμόνι, θρόψα.λα., με μια.ν &.λα.ψρ-υj κίνηση. ~Ετσι &λά.ψρωνε. Το ίδιο κά.νω κι εγώ, χρrισιμοποιώντα.ς &λλα. ποτ'ήρια.. "Αν δεν κά.νουμε το ψα.ρμά.κι μέλι, - κα.τα. λ'ήγει, - εϊμα.στε χα.μένοι για.τί δλα., δλα., εξόν &.πό τijν κα.ρδια. τοu δημιουργοσ, ε!να.ι ψα.ρμά.κ ι>>. 8 Αuτα. τα. «&λλα. ποτ'ήρια. >> είνα.ι τό γρά.ψιμο κα.ί τα. τα.ξίδια., οί μόνες μορψες δρα.στηριότητα.ς πού μποροuσε δ Κα.ζα.ντζά.κης να. 6ρη τα.ιρια.στες με τ-υj μοίρα. πού είχε δια.λέξει να. πλά.σrι δ ίδιος για. τον έα.υτό του. τα. τα.ξιδιωτικά. τοu 6 ι 6λία. κα.ί οι έκα. τοντά.δες τα. γρά.μμα.τα. πού ε!χε γρά.ψει σ' δλη του τη ζωη μα.ρτυροuν την &.γά.πη του για. τα. τα.ξίδια.. Στην Ά ν α. ψ ο ρ α. σ τ ο ν Γ κ ρ έ κ ο ψα.νερώνει πιο ξεκά.θα.ρα. τα. συνα.ισθ'ήμα.τά. του: «Μια. &.πό τίς μεγα.λότερες λα.χτά.ρες τijς ζωης μου στά.θηκε πά.ντα. τό τα.ξίδι' να. δώ, ν ' &.γγίξω &γνωρα. χώμα.τα., να. μπω να. κολυμπ'ήσω σε &γνωρες θά.λα.σσες, να. γυρίσω τη γης, να. 6λέπω, να. 6λέπω κα.ί να. μ-υj χορτα.ίνω κα.ινοόριες στεριες κα.ί θίiλα.σσες κι &.νθρώπους κι tδέες κα.ί να. τα. 6λέπω δλα. για. πρώτrι ψορά., να. τα. 6λέπω δλα. για. τελευτα. ί α. ψορά., με μα.κρόσερτrι μα.τιά., κι ε πειτα. να. σψα.λνώ τα. μά.τια. κα.ί να. νιώθω τα. πλοότη να. κα.τα.στα.λά.ζουν μέσα. μου ~σuχα., τρικυμιστά., δπως Gέλουν, ιi>σότου να. περά. σει &.πό την ψιλ-υj κρισά.ρα. δ κα.ιρός, να. κιχ.- τα.στα.λά.ξει ά.π' δλες τίς χα.ρες κα.ί τίς, πι- ' κρες το ξα.gέρι-τοότrι 'ή &.λχημεία. της κα.ρδια.ς ε ίνα.ι, Gα.ρρώ, μια. μεyά.λη, &.ντά.ξια. iou &.ν&ρώπου Ύ]δον'ή». 9 Άνα.Gυμ.άτα.ι, σε μια. άλλrι περίπτωσrι, πwς μια. ψορα. 'ή μητέρα. το!-> τον ρώτrισε πόσον κα.ιρο &.κόμα. &α.!ξα.κολουθοuσε τα. τα. ξίδια.. ~Ήθελε ν' ά.πα.vτ'ήση ~ ά.λλιχ. σε μί~ λησε, για. να. μ-υjν τij στενοχωρ'ήσrι - «δσο θά. 'μα.ι : ζωντα.νός, Μητέρα., δσο Gά. 'μα.ι ζ ωντα. νός >>. 1 0 Ή &λλrι του διέξοδος Υ]τα.ν το γρά.ψιμ.ο, &.διά.κοπη γι' α.ότόν προσπά.gεια. να. μ.ετα.-

3 148 Ένσιipκωσ'Υj Έλεuθεp{οι~: τό 1\pοιμοι τοίj Νικοu Κοιζοιντζά.κ'Ι) μορψώσ'υ) τίς έμπειρίες τοu σέ ποίφ'υ), νιχ 6ιiλ'Υ] τ~ ζωή τοu μέσα. στο α.rμα. τοu, νιχ μετα.δώσ'υ) τ~ν ά.λήθεια. χωρίς σuμ6ι6α.σμοός. 'Ήξερε κα.λιχ τίς μα.γικές δuνιiμεις τοu σuγγρα.ψέα.. «Τί θιχ ~τα.ν ~ ΈΜν'Υ) &ν δέν περνοuσε ά.πο πά.νω τ'υ)ς ~ πνο~ τοu Όμήροu ;» ρωτά.ει ψιιχ ώρα.ία. γuνα.ίκα. οπως ά.να.ρίθμ'υ] τες ' &λλες, ποu πέρα.σα.ν ά.πο τ~ γης κα.ί χciθ'υ)κα.ν». ι 1 :ί':ά τον Κα.::χ.ντζcΧκ ιι, «δ κ.α.λλιτέχν'υ)ς θεωρεί τ~ ζω~ μέσα. σέ μιιχ ά.τμόσψα.ιρα. α.ίωνιότ'υ)τοcς» κι έχει το uπέρτα.το?ι.οcί σuχνα. ά.κα.τόρθωτο χρέος νά μοφα.σ cη μέ τοuς ιχλλοuς α.ότο ΠQU &να.κάλuψε. 'Έτσι θιχ 6ρεθη πολλές ψορές να. &.γωνίζετα.ι γι~ νιχ κά.ν'υ) τίς λέξεις να. κα.τορθώσοuν πα.ρα.. πά.νω ά.π' ο,τι μποροuν, νά ξεπερά.σ'υ) τ~ σκέτ'υ) τέχν'υ) κα.ί να. ψα.νερώσ'υ) τ~ν ψuχή τοu σ'. δλ'υ] τ'υ)ς τη δια.ψά.νεια.. «Το &.γρα.ψο χα.ρτί», λέει, «~iα..ν κα.θρέψτ'υ)ς κι z6λεπα. το πρόσωπό μοu ήξερα. πως δ,τι κι &.ν εγρα. ψα., θά. 'τα.ν έξομολόγησψ>. 12 'Έχοuμε έδω ενα. ά.πόηχο ά.πο κά.ποιο πα.ρόμοιο χωρίο στιχ γρα.ψτά της κα.τ' έξοχ~ν!σχuρjjς πά.νω στον Κα.ζα.ντζά.κ'Υ) έπίδ'ρα.σης - τοu Φρ~ιδερίκοv Νίτσε: «Λίγο λίγο ειχε ξεκα.θα.ρίσει μέσα. μοu τί ~τα.ν κά.θε μεγά.λη ψιλοσοψία. ώς τώρα.: προσωπικη έξομολόγηση τοu δημιοuργοu της κι ενα. είδος ά.κοόσιο κα.ί ά.σuνείδητο χρονικό κι ά.κόμα. δτι οι ήθικές (ή &νήθικες) προθέσεις κά.θε ψιλοσοψία.ς &.ποτελοuσα.ν το ά.ληθινο σπέρμα. της ζωης &.π' δποu μεγάλωσε δλο το ψuτό». ι 3 τα. τα.ξίδια. κα.l το γρά.ψιμο μετα.μόρψωσα..ν σιγα. σιγά., μέ τιχ χρόνια., τον Κα.ζα..ντζά. κη, σ' ενα.ν κα.λλιτέχνη μuστικιστή, δπως ~τα.ν δ Μοόρτζοuψλος στον Κ α. π ε τ ιχ ν Μ ι χ ά. λ 'Υ/ ποu << ολέπει πρά.μα.τα. ποu έμείς δέ 6λέποuμε, οχι για.τl δέν ύπά.ρχοuν, πα..ρα. για.τί δ θεος μά.ς ε6α.λε κα.ψά.σια. στιχ μά.τια., οπως 6ά.ζοuμε κι έμείς στ' &λόγα..τα. τοu μα.γκα.νοπήγα..δοu ετσι το Ιά.λογο οέ: σκορπίζει το νοu τοu οεξιιχ κι &ριστερά., πα. ριχ ίσια. γρα.μμ~ στ~ οοuλειά. τοu. Μα. δ θεός, ποιος ξέρει γιιχ ποιοuς κρuψοuς σκοπούς, Ε6γα.λε τil. κα.ψά.σια. ά.πο τοuζ ά.λα..ψροtσκιωτοuς».14 Ή ικ«νότητά. τοu για. δοuλεια. ~τα.ν, ψα.ίνετα..ι, κα.τα.πλ'υ)κτική. Διόρθωνε οια..ρ~ως κα.l χτένιζε τιχ γρα.ψτά. τοu. Όλόκλ'Υ]ρ'Υ) fι Ό ο ό σ σ ε ι α., ποί'υ)μα. μέ στίχοuς στ~ν τελική τοu μορψή, ξα.να.γρά.ψτηκε ά.πο τ~ν &ρχ~ wς το τέλος έπτα. ψορές, μέσα. σέ οεκα..τρία. χρόνια.. υοπως ειχε γρά.ψει κι έκεϊνος στον Πρε6ελά.κη, << δ &.ρτιος στίχος είνα.ι ή μόνη σωτηρία. της ψuχης». 15 Μια. ά.πο τίς πιο 6α.θιές έσωτερικές σuγκροόσεις στ~ ζω~ τοu Κα.ζα.ντζά.κ'Υ) ~τα.ν ή έκλογ~ της τέχνης &πά.νω &.πο τ~ν πρά.ξη - κι α.uτ~ ~ οιά.στοcσ'υ) Εμεινε μέσα. τοu σ' ολη τοu τ~ ζωη κα.ί δια.ρκώς έπα.νέρχετα.ι στιχ εργα. τοu. Ό ορόμος της ποιητικjjς ένα. τένισης ποu διά.λεξε ~τα.ν πά.ντοτε πολιορκημένος &.πο ένοοια.σμοuς πά.νω στ~ν κλίση τοu, ίδίως σέ κα.ιροuς μεγάλων πολιτικών &να.στα.τώσεων - ένοοια.σμοuς ποu οέν οημιοuργοuν &να.στολές στο εργο τοu ά.λλιχ μεγα.λώνοuν τον πόνο ποu εινα.ι &να.πόσπα.στος &πο α.uτο το εργο. 'Έτσι, ψα.νερώνει στ~ν α.uτο6ιογρα.ψία. τοu: <<ΕΙσα.ι κα.τσίκα.» Ελεγα. σuχνιχ στην ψuχή μοu κα.ί μά.χοuμοuν νιχ γελά.σω, γιιχ νιχ μ~ν ά.ρχίσω το θρηνο << είσα.ι κα.τσίκα., κα.κόμοιρη ψuχή μοu πεινάς, κι ά.ντί να. ψάς κρέα.ς κα.ί ψωμί κα.ί νιχ πιείς κρα.σί, πα.ίρνεις μιιχ κόλλα. &.σπρο χα.ρτί κα.ί γρά.ψεις: κ ρ έ α. ς, ψ ω μ ί, κ ρ α. σ ί. Κα.ί τρως το χα.ρτί». 16 Σuγχρόνως είχε πολu σα.ψη έπίγνωση της ένόρα.σης ποu μποροuσε νιχ ά.ποκτήση έξ α.! τία.ς της κλίσ1jς τοu. Αuτο το ά.να.πτόσσει κα.θα.ρότερα. &πο οποu &λλοu στ~ ν <<' Απολογία.>> τοu: << Δέν ε!μα.ι μήτε στενοκέψα.λος &ρνητής, μήτε έπιπόλα.ιος uμνψής. Κα.ί τοuτο, για.τί οέν είμα.ι &νθρωπος πρα.χτικης ένέργεια.ς" μιχ ενα.ς &.νθρωπος ποu σκοπο έχει θέσει στ~ ζωή τοu τ~ν προσπά.θεια. νιχ σκεψτη κα.ί να. δια.τuπώση τη σκέψη τοu. Γι' α.uτο εχω τ~ Οόνα.μη κα.ί σuνά.μα. το οικα.ίωμα. να. 6λέπω μιιkν ίδέα. δλοκληρωτικά., με ' τ'υ) ' λ' α.μ ψ η κα.~ ' τις ' σκιες ' της». 17 υενα. χα.ρα.κτ'υ)ριστικο της προσωπικότητα.ς. τοu Κα.ζα.ντζά.κ'ΥJ &ξίζει νιχ το &πομονώσοuμε κα.ί νιχ το προσέξοuμε!οια.ίτερα.: τ~ν κλίση τοu για. τ~ μονα.ξιά.. Σ' ενα. γρά.μμα. στη Γα.λά.τ:εια., την πρώτη τοu γuνα.ίκα., έ γρα.ψε:,, υ Ο λα. τα. χρωστώ στη μονα.ξιά.. Τίποτα. δέ θά. 'κα.να.., τίποτα. οέ θά. 'μοuνα. iiν μοu ελειπε ~ μονα.ξιά.». 1 δ Μέσα. στ~ μόνωσή τοu ερχετα.ι δ Κα.ζα.ντζά.κης πιο κοντιχ. στ~ ψόσ'υ) κα.l &να.κα.λόπτει τό &ληθινό μuστικι-

4 Ένσιiρκωσ'η Έλεuθερ(ccς: τό δρctμct τoij ΝCκου Kctζccντζιiκ'fj Ht9 στικο πνείίμ.α. τοu. Στίς πόλεις εμ.ενε λίγο, για.τί α.lσθα.νότα.ν &.διά.κοπα. την &.νά.γκη να. κα.τα.ψόγη στο ψuσικο περι6ά.λλον. Αuτη ή. δια.ρκης μ.ετα.κίνηση τον κρά.τησε δέκα. δλόκληρα. χρόνια. περίποu μ.α.κρια. &.πο τη Γα. λά.τεια., ποu στο τέλος π1jρε δια.ζόγιο μ.ετα. &.πο δέκα. πέντε χρόνια. γά.μ.οu. Μονα.ξια. κα.ί σιωπή: α.uτα. ήτα. ν τα. Οόο δικά. τοu πρά.γμα.τα. ποu &.γα.ποίίσε περισσότερο &.πο δτιδήποτε άλλο. «'Η μονα.ξια. για. μένα. ε!να.ι δπως ή Γuναίκα. για. τόν πολεμιστη, εγρα.ψε &.πό την Αϊ γι να..' 9 Κα.ί μετα. τη διαμονή τοu στη Σι6ηρία., ή πιο &.γα.πημ.ένη τοu &.νά.μνηση ήτα.ν «ή μεγά.λη, γόνιμη, θεία. μέσα. τοu σιωπή.» 20 Κα.ί πά.λι τόν κα.ιρο ποu τα.ξίδεuε στην 'Ισπα.νία., εγρα.ψε &.πότη Μαδρίτη: «Άνuπομονώ να. ξανα.μπώ πά.λι στ"fιν πuρα.χτωμένη &.τμ6σψαιρα. τ1jς μοναξιάς, δποu μονά.χα. &.να.πνέω... τα. μά.τια. μοu στριψογuρνοίίν &.νήσuχα. κι έρεuνητικα. --σα.ν τ1jς γά.τας ποu μέλλει να. γεννήσει»." Ό Κα.ζα.ντζά.κης μιλά.ει &.πό. τη δική τοu πείρα, δταν 6ά.ζ η τόν Ί ησοίί να. &.ποπα.ίρνη τον 'Ιοόδα.: «Δuο στήν ερημο δε χωροίίνε γόρνα. πίσω». 22 Άπο &.ρκετες πλεuρές, εμοια.ζε με τον 'Ι ησοίί ποu &.πει κονίζει στο περίψημο μuθιι:ιτόρημά. τοu Ό Τ ε λ ε u τ αϊ ο ς Π ε ι ρ α σ μ ό ς. Τον εσπρωχνε κι α.uτον στη μοναξια. δ δαίμονα.ς ποt) κ.ατοικοίίσε μέσα. τοu κα.ί ενσ. α.ϊσθημσ. 'ήθικ1jς &.πομόνωσης ποu προερχόταν &.πο τή μονα.δικότητα. τ1jς κλίσης τοu. "Ανθρωπος με &.γέρωχο πνείίμα., &.να.γνωρίζει με γνήσια. περηψά.νια. πώς δεν είνα.ι ί σος με τquς άλλοuς &.νθρώποuς - δπως θα. τον ε!χε διδά.ξει δ Νίτσε - κι ετσι ή μόνωση γίνετα.ι δ κλijρος τοu. Ό Όδuσσέα.ς &.ντιλα.μ6ά.νεται το νόημα. τ1jς μοναξιάς κα. θώς πλησιά.ζει στο θά.νατο: Μή μου σ6α.ρνάς τρογόρα. τή μα.τιά., τ' αuτιά. σοu μήν τροuλώνεις, &.π' το κοπά.δι ξέκοψες, ψuχή, κα.ί μή ζητάς σuντρ6ψοuς" 6ά.στα. κα.λά., κερά., τήν πά.να.γνη της μοναξιάς &. νά.σα..» 2 3 Ό Κα.ζα.ντζά.κης ήθελε χωρίς άλλο σuντρόψοuς κα.ί φίλοuς, &.λλα. κά.θε προσπάθεια. για. να. μοιρα.στi) τη μονα.ξιά. τοu εμοιαζε καταδικασμένη. υ Ε να. &.πο τα. πρώτα. σονέτα του Κήτς, ποιητή ποu &.γα.ποuσε δ Κα.ζα.ντζά.κης, έκφρά.ζει, νομίζω, τα. σuνα.ισθήμα.τά. τοu &.πένα.ντι στήν &.πομόνωση ποu τόσο &. πεγνωσμένα. ζητοίίσε κα.ί ποu ώστοσο σuχνα. τον κα.τέθλι6ε: "Ω Μονα.ξιά.! μαζί σοu &ν πρέπει έγώ να. ζήσω, μες στο &.να.στα.τωμένο χά.ος μή με &.ψήσης των σκοτεινών σπιτιών" πάμε ψηλα. στ1jς Φόσης τη 6ίγλα κα.ί δίχως άλλο θά. Ύα.ι ά.πο τίς πιο τρα.νες χαρές, με:ς στοuς &ν" θρώποuς, δuο πνεόματα. δμοια. ποu κινοίίν για. τοuς οικοός σοu τ6ποuς. 42 Δεν περηψα.νεuότα.ν πώς θα. γίνη διά.σημος &μα. &.νακα.τεuότα.ν με έκλεκτοuς κόκλοuς το δικό τοu το uψος ήταν μάλλον ή &.ποψuγη κά.θε έπίδειξης. Ή 'Ελένη, ή οεότερη γuναίκα. τοu, μιλά.ει τρuψερα. γι' α.uτόν, ποu ήτα.ν <<γεμά.τος &.ντιψά.σεις, &.λλα. πά.ντα. &.κολοuθοίίσε τον ίδιο δρόμο, χωρίς σuμ6:6ασμοός, τα.πεινος κι &.πα.ιτητικ6ς, μοναχικός κα.ί ψιλόξενος..., Δε ψοροίίσε προσωπείο. "Εκα.νε α.uτα. ποu οίδα.σκε κα.ί δίδασκε δ,τι ήθελε να. κq,νη, κσ.1γοντα.ς το κερί τοu κι &.πο τίς ouo &.κρες, uπερ6ολικα. έπιεικijς για. τοlις ιχλλοuς, ζητώντα.ς τ' &.Οόνατα. &.πο τον έαuτό τοu. Στα. γρά.μματά. τοu, στα. 6ι6λία. τοu, στήν lοιωτική τοu ζω"fι ~ &.νά.μεσα. στα. πλήθη, εμενε πά.ντα. δ ίδιος, γαλήνιος κα.ί Περίψλογος σuγχρόνως, είτε σο6α.ρος είτε γελαστός, με τίς &.οuναμίες τοu καί τή Οόνα.μή τοu, &.ζ;ιά. ψορος στο τί θα. ελεγε δ κόσμος ένα.ντίον τοu.» 25 Ό Νίτσ;: μά.ς σuμ6οuλεόει να. παρα.χωροομε πά.ντα., στο μά.τι τοu κοινοίί, &.πο τυjν &.ρχή, «Ενα πα.ρα.πλα.νητικο καί θορu6ωοες πεδίο για. πα.ρα.ν6ηση.» 26 Αότή ψα.ίνετα.ι πιhς fιτα.ν ή στά.ση τοίί Κα.ζα.ντζά.κη: ή &.ποσuσχέτιση τοίί κα.λλιτέχνη &.πο τοuς κα.τεστημένοuς κα.νόνες κα.ί θεσμοός. ΈραστΥjς τijς εlρήνης, οημιοόργησε έν τοότοις πολλοuς έχθροuς με τα. εργα. τοu, ε να. μά.λιστα. 6ι6λίο τοu μπήκε στον Πί,ακα. των Άπα.γορεuμένων Βι6λίων της Κα.-

5 i50 Ένσιiρχωσ'Υ) Ελεt!θερ(α.ς: τό 13~μα. το!j ΝCχου Κιχζα.ντζι:i.Χ'Υ) θολικi'jς Έκκλφίιχς." 7 Αότη ή &χθpότύ)τιχ σuνεχίστ'υ)κε μετ!χ το θά.νiχ.τό τοu κιχί μέ δύ) μόσιες κιχτιχγγελ(ες κιχί μέ ~τη 6ε6~λωσΎJ κιχί pόπιχνσύj τοσ τά.φοu τοu. 2 δ 'Όσο ζοuσε δ Κα.ζιχντζά.κΎJς fιτα.ν κόpιος τijς ψuχi'jς τοu κιχί ijξεpε τί &.πιχιτοuσε &π ' ιχότόν ή δύ)μιοupγικότύ)τα.: μι!χ &.πόλuτύj &. νιχσφά.λειιχ. 'Έχοuμε πά.λι μι!χ πpοσωπικη & ξομολόγφ'υ) τi'jς δλο κιχι πιό μεγά.λύjς μελα.γχολίιχς κιχι τupιχννίιχς τοσ μονιχχικοσ δ pιχμιχτιστi'j, δτιχν 6ά.ζ ΎJ τόν &.πόστολο Ά ν δpέιχ ν!χ pωτά.ύj τόν ΊΎ)σοσ: «Ριχ66ί, για.τί πι!χ δέ γελιχς, δέ χιχ(pεσιχι σ!χν κα.ι πρώτα.; ' γιιχτί δλο κιχί &.γpιεόεις ;». 29 Ή σuντpοφικη διά.θεού), ή χα.pά., τό ξέδομιχ - οπως γίνετιχι τόσο σuχν& - θuσιά.στηκιχν στό ιχίτημιχ γιά ένιχ νόημα, μές &.πό την ΠΟιΎ)τικη ~κcppιχση. "'Ας στpέψοuμε τώριχ την πpοσοχ~ μα.ς σ' ιχότό τό οpα.μα. ποu γεν~θύ)κε μές &.πό τ!χ τιχξίδιιχ; τό γpά.ψιμο κιχι τη μονιχξι!χ τοσ Νίκοu Κιχζα.ντζά.κΎJ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΚΑΙ Ο ΤΑΝΤΑΛΟΣ: ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΟ Στο Α τi'jς Ό δ u σ σ ε ι α. ς δ Ύjpωιχς έξιστορετ στο λιχο τi'jς Ίθά.ΚΎJς τη γέννησ~ τοu κιχί μιλά.ει γι!χ τίς τρείς Μοίρες ποu τόν &πισκέφθηκα.ν κι εμεινα.ν ή μόνιμη σuντpοφιά. τοu σ' δλη τοu τη ζω~: δ Τά.ντα.λος, δ Πpομηθέιχς κιχt δ Ήpιχκλijς. "Αν πά.pοuμε τό πpόσωr;ο τοσ Όδuσσέα. γι!χ τον ίδιο τόν Κιχζιχντζά.κη, μποροuμε ίσως κιχλότεpα. ν& α.!χμα.λωτίσοuμε την οόσίιχ τi'jς σκέψης τοu δίνοντιχς προσοχη σέ κιχθένα. &.πο τ~ έπίπεδιχ τi'jς uπα.pξης ποu &.ντιπpοσωπεόοuν ot τρείς Μοίpες. 30 Ό Τά.ντιχλος, «δ πρόγονος τοσ &.πελπισμένοu &.νθpώποu», 31 fιτιχν ή πρώτη Μοίρα. ποu ~σκuψε πά.νω &.πό την κοόνιιχ τοσ μικροσ Όδuσσέιχ:... μέ τtς λιμά.ρες τοu χεpοuκλες πpοσπεpνο\jσε πεινά.ει, τη φοόχτα. &.πλώνε ι στοuς κιχpποός, κα.t τ& δεντρά ψηλώνοuν διψά.ει, τη φοόχτα. &.πλώνει στο νερό, κα.t. το νερό φupα.ίνει κοuρά.στηκε, σέ δpu &.κοuμπά.ει, κι δ δρuς γίνηκε έότuς &.γέpιχς. 32 Σόμ6ολο τi'jς ιχ!ών ι ιχς &.ποστέpησης, δ Τά.ντιχλος &.ντιπροσωπεuει οχι μόνον ενιχ κεντρικό χιχpιχκτηpιστικο τοσ Όδuσσέα., &.λλ!χ το πρώτο &πίπεδο τi'jς &.λ~θεια.ς στό προσωπικό οpα.μιχ τοσ Κα.ζα.ντζά.κη - τό &π ί πεδο τi'jς Έ μ π ε ι Ρ ι IX ς. Αότό" μπορεί ν!χ σuγκpιθi'j μέ ο,τι &.νιχφέpει δ Κίpκεγκιχα.ρντ σ!χν «α.ίσθητικό &πίπεδο»: ν' &.κολοuθijς την έλξη των σuνα.ισθημά.των σοu χωρίς ν!χ δίνης σημιχσία. σε ύποχpεώσεις Ύ'j στ!χ δικιχιώμιχτα. των &λλων. Αότη &.κpι- 6ως ή &.ποσuσχετισμένη, &.διά.φοpύj, κιχθα. ρη &.φέλειιχ α.ότijς τi'jς φά.σης - κα.l τό α.!- σθημιχ τοu &.νικιχνοποίητοu ποu γεννιχ - γο~τεψε πά.ντιχ τόν Κα.ζα.ντζά.κη κα.ι τόν ~ κιχνε ν& δij &κεί μέσα. την &μεση πηγη κά.θε δημιοupγικi'jς Μνιχμης. Σόμ6ολο τοότοu τοσ πpώτοu &πιπέδοu τi'jς &μπεφίιχς ε!να.ι ή γοητεuτικ~, &.δέσμεuτη, χωplς ύποχpεώσεις, πα.ρθένιχ δμοpφιά.: ή "ΕλένΎ) τi'jς Τροίιχς. Ot &.διά.κοπες περιπέτειες τοσ 'Οδuσσέα. μιχpτuροuν την!σχuρη κιχι μόνιμ'υ) έπίδpιχσύj τοσ Τιχντά.λοu. 'Έτσι διιχκηpόσσει «Χα.ρ& στ& μά.τια. ποu ε!δα.νε τό πιό πολu νερό στόν κόσμο.» 33 Κιχt πά.λι, &.pγότεριχ, σ' ένα. είδος ύποδειγμα.τικi'jς προσεuχi'jς: «Εόχιχpιστω σε, θέ μοu, γι!χ τ' ιχότιά., τ' &.pθοόνιιχ μοu, τ!χ μά.τια. κιχί τ& διπλά νεφρά., τ' &.δp& μεp\ιχ κιχί την &.γκά.θα. γνώση μ!χ πιό πολu yι!χ την &.μποόχτιστη ποu μοσ 'δωκες κα.pδιά. μοu, κι δλα. τi'jς γi'jς τ& περιχιχίpετιχι ~ κολλημό δε: ν εχει! >> 34 Ό Πpε6ελά.κης πα.pα.τηpεί γιei τόν Ό δuσσέιχ, σχεtικ!χ μέ δσιχ ε!πιχμε πιχpιχπά.νω: «'Ακόμιχ κι οτιχν &κτελi'j εpγιχ κοσμο cστοpικά., οπως το κά.ψιμο τοσ πιχλα.τιοσ τi'jς Κνωσοσ, δ Ύjpωά;ς μιχς δέ στpιχτεόετιχι ή ψuχ~ τοu 6ρίσκετα.ι σέ διιχθεσιμότητα.. Ot πράξεις τοu εχοuν την &.νιδιοτέλεια. (κιχι την &.σuδοσίιχ) ποu!διά.ζει στη νεότ'υ)τα..» 35 Το ίδιο θέμιχ ξα.νιχγupίζει σέ &λλιχ εργα. τοσ Καζαντζά.κη. Στον Ά λ' έ ξ η Ζ ο ρ μ π ΙΧ, μία. ύπέροχη δοξολόγηση τοu &πιπέδοu τijς ΈμπεφCα.ς, 6pίσκοuμε το Άφεντι, κό ν!χ συλλογίζεται σ' ένα. σημείο: «ΜΕ: τρώει ή εγνοια. &τούτη: ν!χ δω, ν' &.γγίξω

6 Ένσιipκωσ'Ι) Έλειιθεpια.~: τό 1\ρα.μα. τοίί :Κ iκοιι Καζαντζιiκ'Ι) 151 δσο μπορώ περισσότερη γi'j κα.l θά.λα.σσα., προτοσ να πεθά.νω».' 6 Αuτο πά.λι το οα.σα.νιστικο πνεuμα. δδήγησε τον Κα.ζα.ντζά.κη να κα.θιερώση uπέρτα.το θεο τον 'Έπα.ψο, το θεο της &ψης, << ποu προτιμάει το κρέα.ς &.πο τον ίσκιο... θέλει ν' &.γγίξει, να ψουχτώσει το χώμα. κα.l τον &νθρωπο, να νιώσει τη ζεστα.σιά. τους να. σμίγει μέ τη δικιά. του ζεστα. σιά., να γίνουντα.ι ενα..» 37 Κα.ί στον πρόλογο τοu 'Ι α. π ω ν ί α. - Κ ί ν α., ένος τα. ξιδιωτικοu βιβλίου ποu εγρα.ψε πρlν &.πο τα. μεγά.λα. εργα. του, έξυμνεί το θεο τi'jς &ψi'jς, το μέσο για. να. &.ποψύγη κα.νεlς την ψύχωση μέ τη Νιροά.να., δψιστη λεία. για. τον &νθρωπο πά.νω στη γi'j. Ό Κα.ζα.ντζά.κης δοξά.ζει τον Τά.ντα.λο μέ πολu πιο εμμεσο τρόπο - μέ την &.διά.κοπη προσπάθειά. του να. εuα.ισθητοποιήση τοuς &. να.γνώστες του ώστε να. κα.τα.λά.οουν τη δροσια. κα.ί τη ψρεσκά.δα. τοu κά.θε τι ποu μα.ς συμοα.ίνει. Φτά.νει να. σκεψτοuμε τη ψρά.ση ποu χρησιμοποιεί ξα.να. κα.l ξα.να. στον 'Αλ έ ξ η Ζο ρ μ π ιχ: να. ολέπης κά.τι << οο νά. 'να.ι ή πρώτη ψορά..» 3 8 Κα.θwς πα.ρα.κολουθοuμε τον ΖορμπιΧ να. κοιτά.ζη τlς πέτρες ποu ζωντανεύουν στην πλα.γιιχ. 39 η τον 'Οδυσσέα. να. περπα.τά.η μόνος τα. χα.ρά.μα.τα. κα.l να. μιλά.η σ' ενα. σπουργίτι 10 η να. τρα.γουδά.η την ώδή τους στlς πέντε α.ίσθήσεις, 41 ψτά. νουμε στο σημείο να. κα.τα.λά.οουμε κά.τι για. την ποιητικη εuα.ισθησία. τοu ίδιου τοu Κα. ζα.ντζά.κη στην πρωτόγονη, ώμή, έλεύθερη έπα.ψή του μέ τον ψυσικο κόσμο. θα. νόμιζε λοιπόν κα.νείς, δτι δ Κα.ζα.ν τζά.κης μάς συμβουλεύει να. διατηρήσουμε μια. α.ίσθηση για. την α.lσθητι κ ή, να. &ψήσουμε τόν έα.υτό μα.ς στη ροη τi'jς έμπειρία.ς, μέ μ,α. γεύση δίψα.ς πά.ντα. για. το μέλλον. uοπως λέει κι δ ΖορμπιΧς: <<Μωρέ τί είνα.ι ή ζωή, &.ψεντικό!». 42 τα. εργα. του είνα.ι γεμά.τα. πα.ρα.τηρήσεις α.ότοu τοu είδους, ποu ψέρνουν σε &.μηχα.νία. τοuς περισσότερους ά.πο μα.ς - 1.\σους δέ γνώρισα.ν. ποτέ τlς χα. ρές τi'jς λα.τρεία.ς στό οωμο τοu 'Έπα.ψου. 43 Ή εξα.ρση της α.ίσθητικi'jς στηρίζεται σέ μια. πεποίθηση, δτι τα. οα.σικei σuνα.ισθήμα.τα. εχουν περισσότερη &.ξία. &.πό τlς σκέτες σuμοα.τικές συνήθειες κα.l χρησιμεύουν κα.λύτεpα. σα.ν θεμέλιο για. πα.ρα.πέρα. στοχα.σμό. Σ' ενα. ταξιδιωτικό του για. την Έλλά.δα., τό Τ α. ξ ί δ ι σ τ ο Μ ο ρ ι a, δ Κα.ζα.ντζά.κης γρά.ψει : <<" Αν πολιτισμος θά πεί: πειθα.ρχία. τοu &.ρχέγονου ενστικτου, τότε μονά.χα. εχει &.ξία. δ πολιτισμός,.οτα.ν το πειθαρχημένο ενστικτο δουλεύει κά.ποιον πλα.τύτερο &.πο το &τομο, δυσκολώτερο σκοπό. 'Αλλιώς είνα.ι ξεθύμα.σμα., τεμπελια. κι ά.να.ντρία..» 44 Συγχρόνως βρίσκουμε ι!δω μια. α.uτονόητη κριτικη για. κείνους ποu μ έ ν ο υ ν στό πρώτο έπίπεδο, ζητώντα.ς τυψλα. νά!κα.νοποιήσουν τlς πρωτόγονες ορέξεις τους. (~Οπως θα. δοuμε, δ Όδυσσέα.ς γίνετα.ι &.σκητrις &.κpιοώς για. ν' &.ποψύγη να. &.να.μετρήση την &.ξία. της Έμπειρία.ς μονά.χα. μέ τη ρευστότητα. κα.l την κα.ινότητά. της.) 45 Ό Κα.ζα.ντζά.κης α.ίσθα.νότα.ν πά.ντα. μέ οξύτητα. τον πειρα.σμο τοu δλοκληρωτικοu ήδονισμοu ποu περιέχεται στον α.ίσθητικο τρόπο τijς ζωi'jς. Σ' ενα. &.πο τα. τελευτα.ία. του μυθιστορήματα., Ό Φ τ ω χ ο ύ λ η ς τ ο σ θ ε ο σ, μιλά.ει γι, α.uτό τό θέμα. πλά.για., κι οχι δίχως κά.ποια. είρωνία., μέ τα. λόγια. ένός γέρου χωριά.τη ποο δίνει στέγη στόν u Α γιο κα.l στόν σύντροψό του, τον ψρά.τε Λεόνε: <<Μα. μπορεί, άν προλά.οω τijν τελευτα.(α. στιγμη νά μετα.λά.οω, να. πά.ω κι έγw στη οα.σιλεία. των οόρα.νων. Κι ή &.ψεντιά. σοu κι ι!γω το <<μπορεί» α.uτο το πιπιλίζουμε σέ δλη μα.ς τη ζωη κα.1. πα.ρηγοριούμα.στε δέν είνα.ι, το λοιπόν, πιό συψέρο νιχ τρώμε κα.ί νιχ πίνουμε κα.l νιχ ψιλοuμε, μπιχς κα.ί χά. σουμε κ α. ι την έπίγεια. τούτη κ α. ι την α.ίώνια. ζωή ;» 46 Ή ψιλοσοψία. της ζωi'jς τοu γέρου χωριά.τη ψα.ίνετα.ι νιχ τα.ιριά.ζ η περισσότερο στον ήρωα. τοu βιβλίου Έ λ ε υ θ ε ρ ί α. η θ ά. ν α. τ ο ς, τον Κα.πετάν Μιχά.λη, ποu κα.υχιέτα.ι, μέ &.ρκετη συνέπεια. πρός τό δικό του τρόπο ζωi'jς: 47 <!Η &μα.pτία. πρέπει νά. 'να.ι ενα. βουνό χοιρινό κρέα.ς, να. χωθης μέσα., μια. χα.οούζα. κρα.σί, να. μπi'jς να. κολυμπήσης, κι οχι ενα. μεζεδάκι.» Ύπά.pχουν τρία. μεγά.λα. θέμα.τα. ποu πιστεύω δτι μποροuμε νιχ μελετήσουμε σ ' α.ότο τό έπίπεδο τi'jς Έμπειρία.ς- δ ερως, δ πόνος κα.l δ χορός. οι ψλόγες τοίί ε ρ ω τ α. - είτε τοu πά.θους τοu ά.νθρώπου για. ζωη κα.l δημιουργία. - ζευγαρωμένες μέ την πα.ρόρμηση για. στενη γνωριμία., &.ντιπροσω-

7 152 Έvσάρκωσrι Έλεuθερι~~: τό δρ~μ~ τοσ Νίκου Κ~ζ~vτζάκrι πεόοuν μιιχ &.πό τiς πιό ίσχuρές κcti πιό φctνερές πηγές τοίί ctlώνιct &.yικctνοποίητοu. Ή ίδα.νικη ίσορροπίct γιιχ τόν Κα.ζctντζά.κη φα.ίνετctι πιhς ήτα.ν νιχ φτά.σιη στο &.πόλuτο πά.θος τοίί ~ρωw. χωρίς νιχ όποκόψη κα.i νιχ όποδοuλωθij. uοσο πολλές διαφορετικές μορφές κι &ν ~X'YJ ίσως πά.ρει ctότη fι &.μφιδοξίct στη ζωη των fιρώων τοu, γιιχ τον ίδιο ~φτctσε νιχ σημctίνη μιιχ ζωη σεξοuα.λικοίί &. σκητισμοίί. Δέν ~κctνε πα.ιδιιχ κι ~ζησε δλο κcti περισσότερο τη ζωη τοίί έργένη. «Τον &.πορροφοίίσctν ο! δρίζοντες!» θuμάτα.ι δ Πρε6ελά.κης. «Ή &.πά.ρυ'υ}σ~ τοu δέν μποροίίσε πα.ριχ νιχ περιλά.6η Κctt τη γuνα.lκct.» 46 Ή θέση τοu σχετιm μέ τον προορισμο της γuνctlκctς δέν ~τctν τόσο ξεκά.θctρη. Άπό τη μιιχ μεριιχ δ Κctζctντζά.κης έξuπονοε! δτι ο! τρε!ς δuνα.τές γuνct!κες της Ό δ ό σ σ ε ι ct ς, fι Κρινώ, fι Φίδct mί fι Ρά.λct, πctίρνοuν τη δόνα.μ'ή τt.:ιuς &.πο την πctρθενιά. τοuς &.ργότερct δμως, στό Ω, τtς 6ά.ζει νιχ μετctνιώσοuν γι& τη ζω'ή τοuς. Στόν Τ ε λ ε u τ ct τ ο Π ε ι ρ ct σ μ ό σuμπερ<χ.ίνει δτι fι γuνctlκct χριεά.ζετα.ι, γιιχ νιχ όπά.ρξη, σπίτι, οlκογένεια. mί προστctσία., δτι ε!νctι εότuχισμένη <ψονά.χct σέ σόνορct μέσα..» 49 Μόνον fι Άδερφη Κλά.ρct, στόν Φ τ ω χ ο ό λ η τ ο σ θ ε ο ίί, μοιά.ζει νιχ &.ξιώθηκε στην κλ'ήση τijς &.γctμί~, μ δλες τtς φctνερές &.νησuχίες τοίί Φρctγκlσκοu, ποu δέν μπορεί πctριχ νιχ ε! να.ι κcti &.νησuχίες τοίί Κctζctντζά.κη. 50 το ζ~τημ..ιχ, γιιχ τόν ίδιο τόν Κctζα.ντζά.κη, δέν ήτα.ν ο! fιθικές fι νομικές &.νctστολές' ήτα.ν &πλώς δτι το ~ργο τοu ζητοίίσε &πο α.ότον έγκρά.τειct. Βρίσκει ποιητικιχ την τctότισ'ή τοu μέ τον Όδuσσέct &.φοίί δ κοσμ.οτctξιδεuτης γίνετctι &.σκητης στο Π, για.τi ποτέ πιιχ δέν &.γκctλιά.ζει γuνα.ίκct, κcti μόνο μιιχ φοριχ έπιτρέπει στο χέρι τοu ν &.yγlξη γuνctlκct - σέ μιιχ χειρονομlct σuμ..6ολικijς μ..ν~μης, τότε ποu χα.'ίδεόει το στήθος μ..ια.ς μ..ctόρης πόρνης ποu κά.βετα.ι στιχ γόνctντct ένος νctότη: Mctuρo μ..α.στο μ..οίί &.ρέσει fι φοόχτct μ..οu στερνιχ νιχ ξεχειλίσει, τιχ στ~θη τ' &σπρct &.ποσκεπά.ζοντ~ ποu έχά.ρη στη ζω'ή της ετσι κα.λιχ σuντά.ζοuμ..ctι τijς γijς τον κόρφο νιχ φοuχτώσω!» 5 1 Άκόμ..α. κα.ί στο πρώτο έπίπεδο της Έμπειρία.ς, δ Όδuσσέα.ς θuμ..α.τα.ι &.πο προηγούμενα. τctξίδιct τοuς τρε!ς μεγά.λοuς πειρα.σμ..οuς τοίί ερωτct. 52 Ή Κα.λuψώ ήτα.ν δ πρώτος, α.ότη ποu τοίί όποοχέθηκε ctίώνια. νιότη καί σεξοuα.λικη &.πόλctύση &.λλιχ ενα. κοuπi ποu τό ριξctν στο γιctλο τιχ κόμctτα. θόμ..ισε στον Όδuσσέα. την &.ν'ήσuχη κα.ρδιά. τοu. Δεύτερη ήρθε fι Κίρκη Κcti τοίί πρόσφερε ενα. ξέσπα.σμ..ιχ γιιχ την κτηνώδη λctγνείσ., χωρίς &ντίστοιχο χρέος, γιιχ την κα. θα.ρη &.πόλαuση δίχως εόθόνη. Κα.t τέλος fι Ναuσικα. προσπάθησε, νιχ τον πλσ.νέψη μέ το μεγαλύτερο δόλωμ..ιχ &.π' δλσ.: μιιχ φuσιολογικ~, &πλ'ή, μετρημένη ζωη στο σπιτικό τοu μ..έ γuνσ.ίκα κcti πctιδιά.. (Είνα.ι πρά.ξη όπέρτα.της είρωνεί~, δτα.ν φέρνη τη Νσ.uσικα. στην 'Ιθά.κη γιιχ νιχ την πα.ντρέψη μέ τον Τηλέμα.χο, το γιό τοu ποu &γσ.ποuσε τη γij.) Κι ο! τρε!ς γuνσ.!κες σuμ..6ολίζοuν το ίδιο πρά.γμ..ιχ: το σκλά.6ωμ..ιχ στο σπιτικό, το &λuσόδεμ..ιχ τοίί νοίί στiς οίκογενεια.κές ~γνοιες. Κctθιhς λέει δ Όδuσσέα.ς μ..ιλώντα.ς γι α.ότές τiς γuνσ.!κες: «Τρε!ς στά.θηκα.ν ο! πιο θα.να.τερέζ μορφές ποu &πήρε δ Χά.ρος νιχ μοίί ξεζώσει το λα.μ..προ μ..uα.λό, νιχ πά.ρει τ' &ρμ..ιχτά. μ..οu.» 53 Ό Όδuσσέα.ς νικά.ει τον πειpctσμ..ο μ..ιιχ γιιχ πά.ντα στο Ρ, δποu fι γuνctίκα. ποu δημιουργεί μέσα. σέ μιιχ ονειροφσ.ντctσιιχ κσ.lγετα.ι σέ νεκρικη πuρά.. Ό ίδιος α.ότος πειρctσμ..ος 6σ.σά.νιζε το Χριστο στον Τ ε λ ε u τ α.! ο Π ε ι ρ σ. σ μ. ό, &ς την ό'>ρct τοί) θα.νά.τοu τοu. Κι δ Μσ.νολιός, προσωποπpίηση τοίί Χριστοίί στο Ό Χ ρ ι σ τ ο ς ξ α. ν σ. σ τ σ. u ρ ώ ν ε τ α. ι, πέ.ρctσε τίς ίδιες τuρα.ννίες τijς ψuχijς, wσποu ο! κσ.τηγόριές τοίί Για.ννσ.κοίί κcti μ..ιιχ μuστηριώδης &.ρρώστια. στο πρόσωπο τον κα.λοίίν στην &.πόλuτη &.φιέρωση. 54 Ή γuνα.ίκct ε!να.ι το Πονηρο γιιχ τον Κα. ζα.ντζά.κη δποτε κσ.τctπνίγει το έρωτικδ πά. θος, κα.ί έπομ..ένως πρέπει νιχ έγκctτσ.λειφθij, άν κctί σuχνα. μ..έ μ..εγά.λο κσ.ημ..δ κctί δuσκολία., δπως δτα.ν δ Όδuσσέα.ς &.φ~υ'υ} τυ)ν Έ-

8 Ένσιίρκωσ'η Έλεuθερίιχ,;: τό δ ριχμιχ τ οσ Νίκοu Κιχζιχντζιίκ'η 153 ' λένη στον ξ~νθο 6~ρ6~ρο: «'Αγ~πrιμένο πρόσωπο τ'υ)ς γ'υ)ς, Έλέν'Υ), πια ποτέ τους τα μ~τι~ μου δε θα σε δοσν κι &δρες π~λ~μες δε θ ' ά.γγίξουν ά.φρος γεννήθrις, Ελ~μψες κ~ι σ6ετς πά στην κορφη τοσ νοu μου! '' Είπε, κι &.ν~γυρν~ει την οψrι του μην ποφ~νετ το κλ~μ~. 5 5 'Όπως δ Νίτσε, iχν κ~ι δρισμένως με λιγότερο ψυχοπ~θολογικα κίνrιτρ~, δ Κ~ζ~ντζ~κrις ήξερε δτι οι γυν~ίκες πρ~γμ.α.τικα σκοτώνουν συχνα τη δrιμιουργικη δρμη κ~t πwς «κι ή πλήθι~ γλόκ~ τοu σπιτιοu τοu ά.ντροuς τη Οό~μ'Υ) ξεζώνει.» 56 Συγχρόνως πρέπει χωρtς &λλο να πρσσέξουμε τί ε ί ν ~ ι οί γυν~τκες κ~ί τί ιι. π ο ρ ο (j ν vα κιχνουν στον κόσμο τοu Κ~ζ~ντζιΧκrι. Π~ίρνει 6έ6~ι~ την Έλένrι σαν &.ρχέτυπο, δτ~ν τη λογ~ριάζrι &ξι~ να όψώσrι τον,&ντρα. «στtς πιο α.φψες ά.ποκοτιες τοu νοu, στην κορυφη τοu πόθου.» 57 Μια τέτοι~ σχέσrι μοιιχζει να είχε με τη δεότερ'υ) γυν~ίκ~ του, την Έλένrι. 'Έγρ~φε στον π ρε6ελιχκrι, εξ ι μ'υ)νες μόλις πρtν πεθιχυ'υ): «Στην Έλένrι χρωστώ δλrι την κ~θrιμερινη εuτυχί~ τ'υ)ς ζω'υjς μου' χωρtς ~uτή, θιi χ~ πεθ~νει τώρ~ κα.t πολλα χρόνι~.» 58 Αuτη τη μυστικη Οόν~μη τ'υ)ς γυν~ίκ~ς να ά.ν~τ~ράζrι την ψυχη τοu &.ντρος - ~uτήν &.ν~φέρει δ Κ~ζ~ντζιiκrις δτ~ν λέrι:,(η φωνή τijς γυν~ίκ~ τιvιχζετα.ι &.θ~ν~τ'υ).» 59 Ή Μ~ρί~ ή Μ~γδα.λrινη κ~ι ή χήρ~ ή Κ~τερίν~ κρ~τφ~ν ~υτο το ρόλο, &.ντίστοιχ~, για το Χριστο κ~t για το Μ~νολιό. 60 'Ακόμα. κι' δ ΖορμΠ~ς - ποu δ Κ~ζα.ντζιΧκrις μοι~ζει να τοu π~ρέχ'υ) προνομι~κη έλευθερί~ σχετικα με τtς γυv~τκες στο συμ6ολικό του ρόλο τοu εuτυχισμένου είδωλολιiτρ'υ), είχε συνείδrισrι τijς 6~θότερrις σrιμ.α.σί~ς ποtι κρό- 6ει δ σ~ρκικος ερωτα.ς: «Πίσω &.πο κιiθε γυνα.ίκ~ όρθώνουντ~ν α.uστrιρό, ίερό, γε~το μυστ-ήριο το πρόσωπο τύjς Άφροδίτ"f)ς. Αuτο το πρόσωπο ε6λεπε δ Ζορμπάς, με ~υτο,μιλοuσε, ~uτο λα.χ~ριζε, κι ή Μ~νταμ Όρτανς ήτα.ν μονά.χ~ μια έφ'ήμερrι ~σκ~ κι δ Ζορμπάς τήν εσκιζε για να φι λ 'ήσει το ~ιώνιο στόμ.α..» 61 Μια δεότψη Κ~t πιο εμμεση &ποφrι στο έπίπεδο τijς Έμπειρί~ς ε!ν~ι δ π ό ν ο ς, σχετικος Κ~ί με το ~ίσθrιτικο Κ~t με το έρωτικο π~θος ποtι μόλις έξετ~σ~με. Ή &. ν~ζήτrισrι για την ά.ξί~ κα.ι το νόrιμ~ τοu πόνου ήτ~ν ά.δι~κοπ'υ) στα γρ~φτα τοq κ~ζ~ντζ~κ'υ). Μ ' ~uτη την εννοι~ μποροuμε να θεωρ'ήσουμε το εργο του, δπως πρότεινε δ Tom Doulis 62 σαν στ~υροδρόμι &.νάμεσ~ στή σοφί~ τijg Άνατολ'Υjς κα.t στη σοφί~ τ'υ)ς Δόσrις, σαν σrιμείο δπου συν~ντιοuντα.ι δυό δια. φ ορετικες φιλοσοφίες τοα πόνου. Στα 6ι6λία. του 6ρίσκουμε, πρώτα. πρώτα., τόν &.να.τολίτικο μύθο δτι ή ζωη ε!ν~ι. φ!> θ " 'θ 63 " μια. ευuα.ισ rισrι, «ε να. πα.ρα.μυ ι» «ονειρο &.χνό, παιχνίδι τοu &.γέρ~», 6 4 &δειιi &.πό δποιοδ'ήποτε δικό τrις νόrιμ.α.. Αuτη ε!να.ι φ~νερα. ή σκέψrι τοu 'Αγά στο Ό Χ ρ ι στο ς Ξα.να.στα.υρώvετα.ιτουλ~χιστον ωσπου να ά.να.μορφωθij ή φιλοσοφία. του &.πό την Έμπειρί~. «Κόσμος κι ονειρο είν~ι Ιtνα.» τρ~γουμει το μικρο Γιουσουφάκι, τό όμορφόπ~ιδο τοu Άγ~, στο θ~να.το τοu γέρου Κ~πεταν Φουρτοόν~. 65 Κα.t σ' α.uτο 6ρίσκει δ Άγ~ς την πα.ρrιγορια ποtι χρει~ζετα.ι. Άλλα δτ~ν το Γιουσουφάκι δο~ λοφονείτα.ι άπον~, τότε εινα.ι &λλο πρά.γμ.α., κ~θι.bς θρψετ δ Άγ~ς: «Είν~ι πικρό πολό, ψεύτικο πολu το τρ~γούδι ποu &.γα.ποuσε : Κόσμος κι ονειρο είν~ι εν~... Κρ~τάει στα χέρια. του δ Άγ~ς το πεθ~μένο σωμ.α.τάκι, δεν είν~ ι ονειρο τοuτο, συλλογιέτ~ι, δεν είναι ονειρο, &.νάθε~ το, είναι &.λήθει~ - κα.t κλ~ίει...» 66 'Ή πάλ ι μποροuμε να κοιτά.ξουμε τό ε πεισόδιο τοu Ζορμπ~, δπου το &.φεντικο 6ρί σκει μπροστά του εν~ κουκούλι ετοιμο ν' &. νο ί ξrι κα.t το φυσά.ει με την ά.νάσα του &. λαφρά, προκαλώντ~ την πρόωρrι γέννrισrι μι~ς νεκρijς πετ~λοόδας. 'Αμέσως κυριεόετ~ι &.πο εν~ 6~θtι ~ίσθrιμα ένοχ'υ)ς γι~τl &μ.ά;ρτrισε ένά.ντια στο ρυθμο τijς φόσης. 67 Ό Doulis σχολιιiζει: «Στην οuσί~ τrις ή ίστορί~ είν~ι 6ουδιστική, κι οχι μόνον &.πο τό γεγονος δτι τη ζωή ποu δεν εχει σκέψ'υ) τη μετ~χειρίζεται δ συγγρα.φέα.ς με τόσο σε6ασμό ε ίναι μη - Δυτικη γιατt δ &νθρωπος ποu όποφέρει δε μ.α.θαίνει τίποτ~ &.πο τον πόνο του. Για το Άφεντικο ή &μ~ρτί~ εχει νόrιμα, &.λλα για την πετ~λούδ~ ποό,

Νίκος Καζαντζάκης: Αναφορά στον Γκρέκο Κεφάλαιο ΚΘ Ο Ζορμπάς

Νίκος Καζαντζάκης: Αναφορά στον Γκρέκο Κεφάλαιο ΚΘ Ο Ζορμπάς Νίκος Καζαντζάκης: Αναφορά στον Γκρέκο Κεφάλαιο ΚΘ Ο Ζορμπάς Ο αληθινός Ζορμπάς: Γιώργος Ζορμπάς ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΟΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ στάθηκαν τα ταξίδια και τα ονείρατα. Από τους ανθρώπους, ζωντανούς

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Καζαντζάκης: Ασκητική Salvatores Dei Πρόλογος

Νίκος Καζαντζάκης: Ασκητική Salvatores Dei Πρόλογος Νίκος Καζαντζάκης: Ασκητική Salvatores Dei Πρόλογος Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο. Καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή. Ευτύς ως γεννηθούμε, αρχίζει κι η επιστροφή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΒΑΝΟΗΣ. ε Ι κονογράφηση Μ. ΡΕΣ. μετάφραση και έπιμιλεια έκδ6σεως ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΚΟΥ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΕΙΔΕΡΗΕ λθηνλι

ΙΒΑΝΟΗΣ. ε Ι κονογράφηση Μ. ΡΕΣ. μετάφραση και έπιμιλεια έκδ6σεως ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΚΟΥ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΕΙΔΕΡΗΕ λθηνλι ΓΟΥΩΛΤΕΡ ΣΚΟΤ ΙΒΑΝΟΗΣ ε Ι κονογράφηση Μ. ΡΕΣ μετάφραση και έπιμιλεια έκδ6σεως ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΚΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΕΙΔΕΡΗΕ λθηνλι 3 ΤΑ παλιά χρόνια, άνάμεσα στό Σέφιλντ και στό Ντονκάστερ της κεντρικης 'Αγγλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κονδυλάκης. Πρώτη Αγάπη

Ιωάννης Κονδυλάκης. Πρώτη Αγάπη Ιωάννης Κονδυλάκης Πρώτη Αγάπη διήγημα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από την Λέσχη του Βιβλίου το μεγαλύτερο ελληνικό διαδικτυακό φόρουμ για το διάβασμα. Πρώτη δημοσίευση: εκδόσεις Γ.Π. Φορτσάκης, Χανιά 1919

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή 1 Λάκης Φουρουκλάς Δυο φωνές και μια σιωπή Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Graceful Dancers. Duncan Noakes. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική Έκδοση (e-book): Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Οδυσσέας Ελύτης

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Οδυσσέας Ελύτης ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Οδυσσέας Ελύτης Αντί προλόγου Το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ του Οδυσσέα Ελύτη το αντέγραψα γράμμα-γράμμα το 1996 με ένα δάκτυλο αφού δεν ήξερα γραφομηχανή. Το διοχέτευσα (ανώνυμα) στο Ιντερνετ λίγο μετά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Οι Άγιοι χωρίς μάσκα. Κείμενα από τις σελίδες. Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου

Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Οι Άγιοι χωρίς μάσκα. Κείμενα από τις σελίδες. Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου Θέμου Κορνάρου ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Οι Άγιοι χωρίς μάσκα Κείμενα από τις σελίδες http://tinyurl.com/agionoros http://www.sarantakos.com και http://roides.wordpress.com Τυπογραφική επιμέλεια κειμένου Ύπατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Nυχτερινό. αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου

Nυχτερινό. αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου Nυχτερινό αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου Τεύχος 15 Kαλοκαίρι 2014 ? Περιοδικό και εκδόσεις «Νυχτερινό» 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου, Κύπρου και Ψαρών 28, 121 32,

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό! Μ ια φορά κι έναν καιρό πάνω στη Γη δεν ζούσαν μόνο άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΓΚΙΝΑΚΗ. Κατάθεση ψυχής

ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΓΚΙΝΑΚΗ. Κατάθεση ψυχής ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΓΚΙΝΑΚΗ Κατάθεση ψυχής ΚΕΡΚΥΡΑ 2010 !} αφιερωμένο σε όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του!} !} εξαιρετικά αφιερωμένο στα παιδιά και τα εγγόνια μου!} ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ Βρήκα κι έσπειρα την ποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1985, ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ

1985, ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ ΕΝ ΓΗ. ΑΛΛΟΤΡΙΑι Ι 1985, ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ Σ. Σ. ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΝ ΓΗ. ΑΛΛΟΤΡΙΑ. Ι ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 1985 ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΧΤΉ 1978 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓσΥ Άπό τό χώμα ως τή φωτιά δλα σου τά ταξίδια τά όνειρά σου

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Τεύχος 45 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 28 Μάρτη Ο 4ος γιορτασμός της Παγκόσμιας μέρας Θεάτρου Σκιών Την μέρα αυτή, όπου παίζεται παράσταση Θεάτρου Σκιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ήταν ένας καφές στη χόβολη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Λένα Μαντά, 2001, 2014 Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και Α Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και τέτοια συγκίνηση αισθανόμουν όταν τις έβλεπα, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη

ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη Γράμμα σ ένα παιδί για τη Φιλαναγνωσία ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣIΑ Οκτώ συγγραφείς απευθύνουν μια σύντομη επιστολή στο παιδί που έχουν στην καρδιά τους για να του εμπνεύσουν την αγάπη για την

Διαβάστε περισσότερα

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63

Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 Το Γράµµα Έτος IΑ, αριθ. 63 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ο ΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340 ΟΚΤΩΒ.-ΝΟΕΜΒ. 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ Ίσως «δείτε» πως ονειρεύτηκαν αυτοί καλά ο λογ ησυχίες 2010

ΑΝ Ίσως «δείτε» πως ονειρεύτηκαν αυτοί καλά ο λογ ησυχίες 2010 ησυχίες 2010 Αφιερωμένο εξαιρετικά στην κα Ματίνα και την ευχαριστούμε που μας «άντεξε»!... Συγγραφική ομάδα Επιμέλεια κειμένου: Αρβανιτάκη Μαρία / Γραφιστική επιμέλεια εντύπου: Θεοδωρόπουλος Άγγελος Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί μου προσφέρεσαι χωρίς να με γνωρίζεις;»

«Γιατί μου προσφέρεσαι χωρίς να με γνωρίζεις;» Σχολική Χρονιά 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εθελοντισμός σ. 1 Εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής προσφορά του κάθε ανθρώπου. Η έννοια του εθελοντισμού είναι η ιδέα της ανθρώπινης αλληλοβοήθειας που ο καθένας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3_21_0025_01_2_ΝΕΟELLHNIKA_A_GYMNASIOU.indb 1 11/1/2013 9:38:31 πμ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Θεοδόσης Πυλαρινός, Λέκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας

Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας Εκφωνήθηκε στις 10 Μαΐου 2009 στην Ιερά Μονή Παναγίας Βιγλιώτισσας από τον Δ/ντή του Α Δημοτικού Σχολείου Νεαπόλεως κ. Γεώργιο Μαμάκη Πίστευα πως ερχόμαστε στον πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα