--~..---_.._----- n. ΜΑΓΙΑΚΟΥ _ ~ ~--~~ ~ ~ ΑΣΠΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "--~..---_.._----- n. ΜΑΓΙΑΚΟΥ ----.._-- ---------- --~-----------------------------------~--~~ --------~----------------------~---------- ΑΣΠΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΣΠΑΣΑ n. ΜΑΓΑΚΟΥ ΑΗΜΟΑ ΣΧΕΣΕΣ oranoiii -ΟΟλΚ ΤΖΩΡΤΖ 3 Πλ. KANIrrOI ΑΘΗΝΑ Π.Ρ Α Κ Τ Κ Α --~..---_.._----- ΓΕΝΚΟΥ tnlboyλioy _ ~ ~ ΕΩΦΡΟΝΣΤΚΩΝ ΚΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Τω l-e.aωnthσπanejahniaσ UΩΣΗΣ ΥΠΑΑΔΗΑΩΝ --~ ~--~~ ~

2

3 συζ~.τηση "...Ωοα:10.1 :; J;_.... _-'_ θεματα ΗΜΕΡΗΣΑΣ ΔΑΤΑΞΗε ~~--~~~-----~- 1.- Ενημερωση rcvlhώv Ενμβοδλων xαol απολογlσμ6~ τη~ ΕκτελεσΤLΚ~G ΕΠLΤΡΟΠ~~. ί 2.- 1νζ~τηση με τoν~ rcvlko~g Σνμβοuλονς γ.α τα θ~ματα ΗμcρησLα~ ΔL&ταξη~ 1ης rcνlκης ΠαvcλλαδLκης Σννλενση~. 3.- Απ6φε. G των Πcφαρτημ&των YLa. Τα γεν.κc1α.τηματα Του κλάδο> 1α.. ερ~ρ.. χηση αou'rd)v. -_-.-.._ ~~tl~~~2~:εκ μ~ρoν~ του Δ"ΟLκητ κο~ Σνμβονλ'ον της Π.Ε.Υ.Σ.Α.Κ. σας καλωdορ'ζουμε στο σημερ.6γεν.κδ ΣuμβοUλ.ο. nlστcδουμc κα. ευχδμαστε 6- τ η ί ί ~ που θα γ'νε. θα. χε. αποκλc.στ.κ6 κα..μ.6νο σκoπ~ YLa. την - ". # πα.ρα.~ρα.βcλτ'ωση του κλαδου των Σωφρον.στ.κων Yπ~~λων. Κα. θα παρακα λέσουμε τoυ~ εκπρoσ~πoυς 6λων των παραρτημάτων Φυλα.κ~ν ~ κα. απδ των ν~ων Ενωσεων εάν νπάρχονν να 6caouv τα θ~ματα πον τονς α~σχoλoυν. Κα. στ11 9''ί.Jν~χεα σννολ.κα μαζ με τα.θ~μα"α της αoup.av~~γεν.κ~ς Πανελλαδ.- κη~ Συν~λcυση~ να τεθούν στον ΥπουΡΥ6 μας γ.α.cπλυση. --θα παρακαλέσω το Προcδρεtο τον Γεν.κo~ Eνμβoυλ'oν~ Ο συνάδελφος ο κ. Παππ~~ ως Πρδεδρος ο σνναδcλφος ο Κ.Kαμαρη~ να πc1ροvν τ.ς θ~σε.ς ;ο"ς.. 'θα πρ~πε. να σνμπληρω6ε' το Προεδρεο μ'να ατομο τουλαχ.στον ακ6μη. ~Oπooς α.~δ τoνςσννα.δ~λφoν~ επ.θνμε' να nc1p~. ~ θση τoυ'γραμματ~α. '. του 1ροεδρε'ου παρακαλo~με να το δηλωσε. στο Προεδρε'ο. ~2.r~~~-~~~~~~~~_2er~~_g~~_lle ~2e2 12_~~~n~~~~_~~_~~~~~~~_1~_~~~~e~ κα.~ τον Χ. Ό~ oπoo~ κα. κατα ~--~~~~~~~~-~--~-~-~ ~~Bε ~2E2~ (r.παππ~~): ~Exoνμε απαρτ~α. 40 ε'vα.. ο σννoλ.κ~ς αρ~θμ6ς ~ν μελ~ν του Γεν~κo~ Eυμβoνλ~oυ. Εδω ε{να 21 ~τoμα. Δo~π6ν να πρoχωρ~σoνμε στα θμα'tα τη~ Hμ.ερ~σα.ςΔ~ταξηc;. ~~ll~~~ξ:ξ~: θα ~θελα. πρ.ν 'tceogv ταθ~μα.τa τη~ Hμερ~σ.ας Δ.~ταζης v' ανα.γύωσθo~ντρ'α γγραφα. πον χουμε απ6 τ;νες Eν~σε.ς των σννα.δ~λφων. της Φυλα.κ~(;Δ&Ρ.σας τη~ Φνλακ~ς Κω κα.."ης Δκαστ.κ11ςΦ...λα.κ~ς Β5λον. θα ~θελα. να κ&.νω μ.α.δ.ενκρν~o'η εδds~ Yπ~ρxε. μ.α ανα.κολουθ;σ.. Aπ~./.

4 - 2 ~ 'Π μ.«μcρ.~ λ~μc "ε~μ.<lσ~επρω~oβ&θμ.εc;e~σε ς. δεν θ~λoυμε ν«με-;~σχoνμε σ-;ογεν.κ~ Eυμβo~λ o" ~πως ~O'~χε-;εσ~μερ«. Απδ 'tηv4λ/η ~με "δ.«β~σ"ε -;ο~ύύρ«φo. E~να. λ~yo δ.φοροδμ.ενο.εν π&ση περ.π~σε. η θ~ληση η δ.- κ. μας κ«. η θfση cνα. να δ.αβασθo~y ~«ευυρ αφα Ύ.α~( εtνα" συ~δελφo.. ~. _....κα. δεν ε~να. ξεκoμμ.~νo απ~ μας οπο αδ~πο'tε μoρ.rκα. αν ~χε. σ μερ«η ΕΥΣλΚ. ~~Πε~~ε2~ (δ.αβ~ζε.): " '.Ενωση Υπα.λλ~λωv ΦυΛα.x~ς B~λoν " " Προς "oνκ.πρ~εδρo Εκ-;ελεσ't κ~ς Eπ."ρoπ~ςΠ.Ε.Υ.Ε.Α.Κ. " Δ.καστ κ~ Φυλακ~ Κορνδαλλο' K~ptc Πρ~εδρε. ΑΎαπη'tο~ Εννάδελφο. " Με-;&απδ απδφαση "ηςγεν.κ~ς Σuνελε~qεως πον πρα.γμ.ατoπo.~6ηκεσ".ς 'toδ.ε. "ηςέ"ωσης Yπαλλ~λ~ν φνλcx- " xt.t; B~λoυ αποφ&σ σε να μη σvμμε't«σχε.σ~o Γεν κ~ Συμβo~λ.oκa. σ-;η fi rcviok~ Ευνελενση "ης χα..1.4 της Π.Ε.Υ.Σ.Α..Κ. Ύ.α.'to.λ~ΎO ~ ~.txποτελο~μεπρω~oβ~θμ α.eννδ xαλ σ~.κ~ ΟΡΎ&νωση κ«. δεν-ε'μ.α.σ"ε μ.~λη '1'ηςΠ.Ε.Υ.Σ.Α.Κ. r.' αou'1'~ κα μ6νο τσ λ~yo παρακα.λo~μ.ε~πως «- r ν«yν~σε-;ε'1'0κατωθ. φ~φ.σμ«: t 'lηφεμα - t 1.-Επ κρο'tο~μ.ε'1'«ttctp«xcl'tω θεμ«~α ~«oπo~«επ.λ'δ6ηκ«ν«π~ '1'ηv Εκ-;ελεσΤ"Κ~ Επ.'tΡΟΠ~ της n.e.y.e.a.k.11 «) την επ~κταση πενθ~μ.ερης εβδομ.«δ.α.'αςερυασ«ς στο σωφρον.ση- κ~ προσωπ κ~. " rt β) Τη με~ωση ωρ~ν ερυα.σ«ς απδ 375 σε 345 'ρες. Υ) Την αλλ«ύ~ τρδπου μετ&~«~ης φuλ&κων στον κλαδο β«6μ0~χων. 2. Eyκρ~-νε.τον o κoνoμ. κ~ «πoλoύ.σμ.6_τ~_υ~~oνς Κ«τοχδρωση περ εν.«ου μ.σθολού~ οu-βeteμ.ολού~οv - Αναπροσαρμοn 'tης νuκ'tε~.ν~ς_ωρας. ~ Πε.θα.ρχαστο x~ρo-των φνλακ~ν. - Να μ.ηνκωλνσ.ερύo~y ~.ςμετetυωυες «πε.θ&ρχων κρα'tοuμfνων. 3. θεωρε~ απαρ&δεκ'1'ο~τ.δεν πε~δχet'tετην απoχ~ρηση των υπα.λλ~-./.

5 Κ.Κ " λων τη~ νυx~ερ.ν~~ β&ρδ.α~ απδ την Yπηρεσ~α δ.~~~ ~o ωp&ρ~o εpy~- 1 σ'α~ παραμνε ω; χε. κα. Υ.α το λδυο δτ. δεν εχε&. προσληφθε το " α~oyo πρoσωπ.k~. ti Δεν πετgχατε η νυχτερ. ν~ β&ρδ.α να. πα' ρνε. το εξα.ρσ.μο τη;.. Kυρ.ακ~~ Υ.α το λδυο ~τ. δεν φροντ'σα.τε να. y~νεlr η απα. το-gμcνη α~- " ξηση θσεων εζα.ρεσ'μ~ν. T~λoς xαταδ.x~ζoυμε την αδρ&νε.α. της Eκ~ελεσΤIox~ς: Eπ.τρoπ~ς γ.α την 'δρuση Ομοσπονδ'α; των Yπαλλ~.λων Φ\)λα~ν. ΕΝΩΣΗ YΠAΔΔHΛQNΦΥΔΑΚΗΣ ΒΟΔΟΥ " Προς:. τονκ.πρεεδρο " Eκτcλεστ.Κ~;Eπ.τρoπ~~ Π.Ε.Υ.Σ:.Α.Κ. It Δ.καστ.κ~ς Φυλαx~~ Koρυδαλλo~ tt Ο Πρ6εδρο; κα. τα μ~λη τον Παραρ~~ματoς: Π.Ε..Σ:.Α.Κ. Δκαστ.- κ~;φυλακ~ς κω αποφασ'σαμε να μη μετ~σχouμc σ;η rcvf.x~σ:uνfλc"οη ~ της 31ης Μα.ρτ'ου κα.. 1η; Απρ.λ'ο\) 84 δ.~τ. η Eκτελεστ"κ~ Επ τρο π~ παρεβη τη δ.&'ταζη το" &ρθρου 6 γ.α μη σ~γxληση του Γεν"κo~ ~ Σ:UΜβoυλ'o" το δε~τερo εξ&μηνο το\) '8:;.ΣΤΟΠ. Παρα.κα~ το τηλεyρ~φη μα ν'α.να.κο.νωθε; στη Γεν.κ~ Σ:uvλεuση.. ο ΠΡΟΕΔΡο:ε ΚΟΝΣΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΔΩΝ Ο ΓΡΑΗΜΑΤΕΥΣ: ΚΟΜΠΟΑΤΗΣ:.ΛΑ. ΕΝΩΣΗYΠAA1lΔΩN ΦΔΑΚΗεΔΑΡΣΑΣ ~ :~-Eχo\)μετην τ.μ~ να δ.α.β&σουμc συνε.μμνα φ~φ.σμα. της Γεν.κη; Σ:υνλευσης των μελ'ν τη~ Ένωσ~~ μας σχετ.κ& με Τα. 6μα.τα.Hμερη~'α; ~ Δ.~ταξης του Γε".κo~ Σ:υμβουλ'ουκα. της Γεν κ~; Σ:υνλευσης της Π.Ε.Υ.Σ.Α.Κ. κα. παραxα.λo~ε δπω~ αvα.yνωσθε στ ~ σ\)νεδρ ~σε.ς της :;1.:;.84 κα αντ'στο.χα. καθδσον απoφα.σ~στηκε vα. μην πα.ρα- t στε~ εκπρ~σωπ~ς: μας y.a-r;' δεν "π&ρχε. κατα.στατκ~ κα. νομδτu1tη xcί λ\)φη~στερα. απδ ~η σgσταση ~oυ Σωματε'ου μα~. Σ:ημε.~νo\)με.δ-r. κατά τ/ν 4πoφ~ μας η συν~ν~ηση <tης Π.Ε.Υ.Σ.Α.Κ. - ~πρεπc v' αποφασ σθc~ τcρν α.πs τη σuσταση των Σrμ.ατε'ων (πρωτοβ&'θtt με; OΡΎα.ν~σε ~) Υ.α. τον απλοgστατο λ~γo ~τ" τα. μ~λη --rων νεοσ - ~ σ τατων Σ:υλλ~yων ΕνΖσεων δεν ε'να. πλεον μλη της: Π.Ε.'".Σ:.Α.Κ../.

6 " Μ.Κ. Με σuναδελφ.κο~~ Το Δ.ε. ο ΠΡΟΕΔΡΟ1: IQAN.ΠΑ1ΑΊΑΝΝΤΣΗε Κα..χε. απ~ π~σω το ψ~φ.<f1.i.ατο oπo~o λε. χα.ρε~.σμo~~ Ο "ΕΝ.ΓΡ ΑΜΜ.ΑΤΕΑΣ: ΕΔΕΥθ.'εΔΗΡΟΠΟΥ.ΛΟΣ 'ΒΦΣΜλ ti κα. 1. Χα.ρε~rζε ~ην επ~λνση ~ρ~ν επ"μ~ρoνς θq~~ων: Ί α) Την επ~κ~αση Της εφαρμου(ς πενθ~μερης εβδoμ~δας ερ~ασ~ας στοuς vxaaa~aou~ φνλφ~ν.κα. σωφρον.στlκ1)νκαταστημ~τωνi. β) Tη_με~ωση ωρ4ν ερy~σ'ας. " " Υ) Την αλλα~ -rpsxov μετ&ταζης φνλ~κων στον κλ&δο βαθμοδχων.. 2. Δ~χετα. δη. κα.ταβλ~θηκαν προσπθε.ες Υ.α την προ<ζθηση':τωνα.- τημ&των μας κα. κα.ταγυελε. παρίβαση καταστατ.κ~ς δ.&ταξης (&'ρθρο 6) Υ.α τη μη σ Gγκληση τον Γεy.κo~ εvμβοvλ(οu κατ&. το δεuτερο εξ&μηνο -. - fi ΤΟ" ' Εγκρ'νε. τον ο.κονομ.κδ απολου.σμδ '82_' θεωρε απcφ&δεκ"η κα. επ.κνδννη τη μχρ. τ~ρα αδρανοποηση - '~.' Κα. HtIJAuar.cpyfa. Υ.α τη σδσταση των' Εν'σεων (Πρωτοβ&θμες Oρ+αν~σε.ς) κα..ε.δ.~ των καταστημ&των Aθ~yας με σ'"δχο ~ην δρνση "η~ Ομοσπον " δ~αςκα ζηταε. απ~yτηση Υ.α τη δ.αyρα~ μας απs την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η 0ΠO~ -δπως φ~νετα.- μας θε'ρησε μη πανελλαδ.κ~ εκπροσ~πηqηςt λες " κα. σωφρον.στ.κo~ νπ~λληλo. νπ&ρχονν μδνο στην Aθ~να κα. ~χ~ σ' ~λη ff τη ν Eλλ~δα. " 5.ΕκΤfμ~ την πρoσπ~θε.α δ.ατ~ρησης κδοσης της εφημερrδ~ς "Σω φρον.στ.κ ς Yπ~ληλoς. Αλλ&.κα.ταΎy~λε. σύχρδνως "'ο περ.εχ~μεν~ "'ης σαν δ.ασπαστ.κ~ γ.α την :Έvωση 'ΝΥ σuvαδfλφων κα" επ.πλ~oν η.δ- " λη ~"αvπoλ~ φ'tωχ~ κα. yεν.κ~ δεν αyταπoκρ~yoyταν ση.ς απα."'~c:1ε.ς " των σuvαδ~λφωv. t' 6. Δαπ.σ..φνε. με μεy~η λ~πη Sτ. "'.0 μ.κρ~β.o της κομμα".κnς κα. πολ.τκης c:1κoπ.μ~τητας ε.σβαλε στο σvvδ.καλ.στ.κs μας X~ΡOί που _. - ί πρπε. κα. cπ.β&.λλετα. vαlμεt'vε. ανε~άρτητoς κα. αδc:1μcuτος ΊΥ.α το c:1uμφ~ρονδλων μας. " 7. Καταδ.κα.ζε. τη μχρ. -rczpa.c:1.ωπηλ/jκα. στη συυχε.α α.δρ.στη θ-. - " ση γ.α Τ~ c:10βα.ρ~θ~μα του εν.α.'ον μ.σeολού~οu-βαθμολου~.()u. If 8. Απα.τεr την &μεση πρo~θηση δ.α.δ.καc:1τ.κ'v θεμ&.των Υ.α "'ην rδρu-./.

7 Η.Κ ση OμoσΠOYδ~ας Σ:ωφρoν.στ~ν YTCMλ~λων Eλλ~δoς (Ο.Ε. Υ.Ε.). " 9. πρoτε~νε. αγων.στ.κη ετο.μ6τητα 9 με στ~χo τη δ.ατ~ρηση των ~(εκτη11ένω" δ κα ωμ~'rωνt σε πcρ~π't"ωση που με την τελ.κ6δ.α1δρφωση. It 't"ωνδ.ατct.ξεωντο" εν.α'ου μ.σθολογ'ου-βαθμολου'ου θ'γοντα. κεκ'tη ~. - tt μ~να δ.κα.'ματ~ μας δπως π.χ. τυχδν υπoβα.θμ.σ~ μας περ.κoπ~ επ.- tt ρδμα.τος εc.δ ~ν συνθηκς;ν εργασεας κλ~. Aυ~~ ~'rav Τα γγραφα. Κα. τ~ρα. μπα'νουμε στην Hμερ~σ.α Δ&ταξη. ~.:.~:.~~2~: Μετά την ανάγνωση των φηφ.σμάτων τω" φuλα~νεπ~εuο C~VΑ. η Εκτελεστ.κη Eπ.τρoπ~ να θελ~σε. ν'απαν't"~σε"στ.c; επ.κρeσc.ς αλλά ακ6μ«κα. στ~ θματα που ο. συν~δελ~o' μα; απ'α"τ~ς 't".ςτρε.ς Ενωσε.ς τουλ&χ.- στον δχοντα. δτ. καταβλ.f]θηκε προσπάθε.α. γ.α.την επ'λυσ~ τους. Kac. στη συν~χεi α θα. μποδμε στα Θ~ματα. της Ημερησ.α.ς Δ.&τα.ζης. θ"αρχσω πρ~τα α.πδ το φ~φ σμα των συvα.δλφων της Δ.καστ.κ~ς Φυλα.κ~ς Α~ρ.σdς. ~Oπω<;θα. ε'δατε χα..ρετ'ζε.την επ~λυση των ΤΡ"~'" Οεμ&των ~τo : Την επκταση καθ.ρωσης κα. της εφαρμoγ~ς πενθ~μερης εβδομάδας εργα.σ'ας I~ - - τη με~ωση του ωραρe ου εργα.σ~α.;κα..την α.λλc.γ~του τρδπου μετ&ταξης των L " φυλα.λ~ν στον κ~δo βα.θμo~χων των παρχ.φυλακων. Eδ~ fxu) να παρατηρ~σω το εζ~ς: Ε'να..&ραγετρ'α τα θ~ματα πο" επ λ~σαμε ~'αυτδ το χρον.κ& δ.&στημα των 11 μη~ν περ'που που fχουμετην ευθ(- νη -εης ΠΕΥΣ:ΑΚ r.ατt πα.ρα.λεtπετα.η α.ναφορ1κα.στα ~λλα θ~μα.τα που επ.λν. θηκαν Kd. θ'αρχ'σω συγκεκρ.μνα: Δεν ενα. επλυση θlματος το ~τ..ο. συν~δελφo~ μας του κλάδου των Φυλ&Χων που cκτελo~σαν νυκ~ερ.ν~ β&ρδ~«~ην Kυρ~~~ ~o πρω~ υπoχρεων6~~ν -~τσ. ~~αν δεν μπoρo~σαν ν~ κ~νoυν δ~αφoρετ~κq.- να φε-δγουν το πρω.' με τη λ~ξη Του ωρcφcου τους κα. να.πα~ρνoυν 'fo εξα.ρσ.μο.. Δεν ε~να.~ cπ'λυση θ~μα.~οc που μετ~ τη Λ~ξη 'fης υπηρεσσ-c τη y~χ~α. να. φεδγουν να. π&νε στο σπ'τ τους κα. να. μην αναγκαζοντα να κoloμo~ντα. μ~σα bτη φυλακ~ Δtν ε'να. επλυση αlτ~ματοc η υποχρωση σστερα ~π6 axc'tlx~ εγκύκλ.ο.... 'fou y~oυργε~oυ ΔLκα.οσGνηc ~ν δεκα.πενθ~μερo 010 συνάδελφο' μα.c που c-.χουν ~.ς Δ.cυθ-δνσε.c; των Φυλα.κΖν να συγκεντρczνουν το προσωπ.κ6 να συζη'fο~ν τα υπηρεσ ακ~ θματα. ν'ακo~νε 'touc συναδελφους 6Aouc να βρσκουν Λσση bτα efμα.τα που προβ&λλοντα.. γα επ'λυση κα~ στη auvfxc.a.με αναφορά ~ ~ στο yhoupyc'o ν α."αφ~ρoνταl ~α. θμσ.τα που συζη~~θηκαν ο. AUOCLC που δοθηκαν; αλλ~ κα~ στη συνχε.α Τα. θ~ματα που δεν μποροσν να λυθοσν να ζη- ~οg.\c"τc ~π6 το rcvirk~ rραμμα τα ct'tc α.π6 τον Yπoυργ~ ε τε απ6 του; v-. /. ----~~----

8 Μ.Κ..6- πηρεσ.ακo~ς napcs.yov-rcc; "«πρoωθ~σoυν τη Auatl κα. -rojv&λλων α-rημ~-rωνtπου ο Δευθυντ/; λoγκ~ δεν θα μπoρε~ να δ'σε. λ~σε" ; σε oρ.σμ~vα θ~lψ.-rα Η "~ζηση τη; a-roa~c;κα-rα. 40% δεν ε~να. επλυση θ~μα'tο;ββα.'ατο ποσοσ 't~ ε'να. μcγ~λo αλλ& ~μ.ω;το χρημα τ κ~. πoσ~ που δ.ν6 τα v γ.~.τη στολ~ ~-rav τδσο πολ μ.κρ~ ~a'tc η δ.αφoρ~ ε~yβ. 600 δραχμς. A~ε~ ρω- 't4ro:δεν c~να. επfλuση e~jla'toc;au't~: ί Η α~ζηση των oδo_πoρ.~ν απ~ 200 δραχμ; σε 700 δεν ε~να. επ'~υση θ~μα'tο;r.aorfπαραλεπον'tα. αυτ«απ~ 'touc;συνa.δλφου;ίπο.ο σκοπ6 ~oυν Κα. π.ο κ~τω μα; λένε δ't.δεν θ~λoυν να 'ρθουν a'to Γεν.κ~ Eυμβo~λ.o κα.στ/ Γεν.κ~ Εuvfλcυση γc.α-r(παραβ~καμ.ε ~πoo cs.popoτου κατασ'tατκο~ 6πως συγκεκρ.μνα λε. η Κω;. Κα.. εγ~ σα; ~ ~a'tfi)εμcf; κ~ναμε ~να ~- θο; ε~τε αδ.αφoρ~cαμε ετε οτ.δ~πο'tε δπω; θλε ας 'toπ«ρε. κα.~εrς. Δεν θα 'πρcπε να 'ρθc. κ~πo.o;συν&δcλφο; να μα; τα πε a'to κ&'t(q-κ~τω au't~j A~ στελνουμε ~να. 'tηλεγρ&φημα κα. λμε "κδρο δεν x&va'tc Γcν - κ~ Εuνfλεuση 'to δεuτcρο εξ4μηνο 'tou '83 δεν cpx6jlaa'tcεμcf;". Δεν ε'να. λ~ση o~τε συνδ.καλ.στκ~νοοτροπ'α "υτ~. T~ρα θα πω με περ.σσ~τερε; λεπ'tομρε.εςκα β'αρχ'σω απ6 -rov 692. Ο 692 καθ.ερ~θηκε το Πο.ο; -rov αποδχθηκε 11'0" ος -rov εφ4ρμοσε κα. γατ απ το 77 μ~xρ.'t.η;υ'πορuo..ν-~. ~")(~ Σuvλεuση ~ μαλλον μχρ. την ημ-.ρα που θ~αμεεμcr; υποψηφ.6τητα ο. τρc.ς auνδυαc1μo' γ.α να κα-rαλ&βουμε τη θ~ση του Δ.Σ. της ΠΕΥΣΑΚ μεχρ. 't6'tcδεν ε'χε αναφερθε~ 't~πoταδυσ- 'tux~;τποτα. Τον αποδέχθηκαν τον εφάρμοσα.ν κα. δεν μλησαν καθ6~oυ γ' αυτ~ το ~~μo τον 692. veva συνολ.κ6 αρ.8μ6 συναδ~λφ{)~φυλ&κων 800 μ~xρ. 900 τον αρ.θμ~ 'tou;βγ&ζανε εξω απ6 το να Υ.νουν υπαρx.ψ(;λaκε;.kairfpχοντα. σ~.μερα να μα; 'touvc 6τ. δεν ρχοντα" στη rcvlrh~ Συνfλευση κα. στο Γεν.κ6.Ευμβ06λ.ο Y~a't' γ'νανc πρωτοβ&θμ.α EVωση. Κα. 'ti.γ.νε ανγ'νανε Πρω'tοβ~eμLα ;Ενωση Δέν θα πρ~πε να υποστηρ.χθο(;ν κα. 'tc'σuμφρο~'tα ε- κε'~ων 'trovσυναδ~λφων Δεν θ~λoυμε να μας αναγνωρσουν εμ&ς αν δευ το efaouv. 06τε ζη-r~με -r~'to.aαναγ~ρ.ση. Αλλ& απλ&; Ηαταδ.κ4ζοuμε τον -rρ6πο με -rov οπο'ο α-.~ ".- - ν-r.μετωπ~.ζοuντη σημερ.ν~ ΠΕΠΑΚ κα. Θα 'πρεπε να ε~ν~ 'tελεfω;δ.αφορε- "t.k~cο 'tρ~πο;αντ.μετ&π.σης. Eμε~; ζητοσσαμε βo~θε.α. E~μα.στε avd.hto~ σε oπo.αδ~πoτε κρ't.κ~6σο σκληρ~ κα. αν ενα.. Κα θα τη δεχθοgjε αρ- ~. "... - κε~ να μην έχε προσωπ.κ;α.χμc&πως κα εμε'c στ.ς xpfac.t;κα.στ.; επ.κρ~σε.ς δεν θα 'χουμε προσωπκ( α.xμ~ Υ.α καν~να συν~δελφo. ;Αρα λo~π~ν φα.fνε'tα. καθαρ& 6τ. το ν~o 692 &λλο. 'tov φτ.~ζανε 6λ- λο. τον αποδεχθηκaν &λλο. τον εφ&ρμοσαν κα δεν πρεπε να μ.λ«νε ~. αυ- τ~ν../.

9 Μ.Κ. -? - ξουρ'ε τ.; πρωτoβ~θll.ε; Εwaε.;. Κα. ρωrμc: A7t6 τον Io~λ..o του '82 μχρ. ΤOΓεν~ρη του 83 κου μσα. σ'π)\ ΠΕΥΣΑΚυ7t~ρχε o'πρ~ηy πρδεδρος ο κ. παπαηανν~raης τ..κα.νε μχρ. 5τc Ας μα; ίε. πο.α υπoδoμ~ μας ~φη1ε. Κα. γ'.α να. μη τα ρ'χνουρ.ε τα. β~η Sλα στον κ.παπαγ.ανν'τση ν' αναφερθο-g'. ~ με στο παλ.~ Δ.Σ:. Πο.α. υπoδoμ:~ μα.; &.φησα.\ερ.«; γ.α. να. ξεκ.ν~σoυp.ε ενζ ε'χαν περ&.σε. 7-8 μίνε; -μ.λ&ω πctντα μετ&.την ψ~φ.ση το" συνδ.καλστκ ~ Ν.1264/82) να φτ.~ovμc το Kα.r«σrατκ6rων ηρωτoβ~θμ.ω" Eν~aεων κα. στη aυνχεα το Κα.ταστα"t.κ6 της Ομοσπονδ'ας ~με'ς παρ δλα τα. προβλ~μα"tα πο-υ ~τα.ν συσσωρευμνα. γ.ατ δυστυχ~; την πεντα.ετ'α. απs το' '77 μχρ. το 82 δεν λ~θηκε κα.ννα πρ δβλημα Κα.. - γ.α να. μη'" ε~-μα..α.π~λυτoς λδθηκε ~νo το πρ6βληρ.α του επ. δ~p.ατoς ε.δ.κα/ν - - συνθηκ~ν απ~ 7% π~yε ac 15%. κσα. σε ρ'.α. πεντα.ετ'α. ~ταν το 8%. τ'ποτα. &λλο 'δεν _~ταν κα.. o~τε υπ~ρξε λ~ση κα.νεν6; άλλου θ p.ατoς. - ;.~Άραλo.7t~ν θα. πρεπε πρ.ν ζεκ.ν~σoυν να. ρ'α.; HΣτα.κρ~νoυν γ.α.τ δεν β.αa~κα.p.; ερ.ε'ς να κ~νoυμε r.ς ΠρωΤOβ~θμ.ε; Eν~σε.ςt τους α.πανταμε δτ εμε~d δεν r.; φτ&χνουμε τ.ς Πρωτοβ&'θΡ..-εςEν~σε.ς. Τ.ς πρ}τοβ&θμ.ες EVΩσε.ς τ; φτ.&'χνουν ο. συν&.δελφο. των επα.ρx.α.~ν ΦυλακΖν-. Παρ6λα. αυτ&. φτlαξαμc fναόχfδο Kατασrα.τ"κo~ το π~yα.με σ~o δ.κηγ6ρο μα~ καθuστρη- - ί -.- σε να μ~να. ΤΟ π~ρ«με το ζα.να.μελετ~aαμε στελαμε να σχδ.ο a δλα. τα. 1tαρ~Jτ1Ρ.~τα.. τους' λεε χ&.ντε Γεν.κ~ Σ:υν~λευση σνζηrεtaτc- το τροποπο ε~- σrε 10 συμπληρ~aτε ~oε~τε ~."t. ~λλ~ βλετε κα. xα.ταθ~~~c το στο Πρωτοδ.κε~o. φρον-r'σ"t'ε να. εγκρ.θε'. να. δημoσ.ενθε~ κα να. πρoχωρ~σετε σ~η δημ.οu~γta τη; Πρωτoβ~θμ α.; ~Eν(.Oση;". ίαρα. λo.π~ν δε" δεχδμαστε να κρ. θορμε σ' αυτδ το θ~μα. γ"α.τ'" κανα.με περ.&σ~τερα α.π'-sτ. Επρεπε. Κα. πα.p~λληλα λ~νε "γατ' δεν ~γ.νε η Πρωτοβ~θμα. rενωση των υπα.λλ~λων φvλακ~ν AΤΤ"Κ~;. Μα.πο.ος θα τη φ't'c~εl. Τα. ε*α.ρχ.αx~ κα.τασ~ματ~" Β cvθ~νη ε'να. των συναδελφων που νπηρετo~ν εδ~.kα.. ~δη εχω το ε'υχ&ρ.στο δτ. το Κατα.στα.τ.κ6 ρ'α.:;τελε~ωaε 'υπογρα.φηκε α.~~ τον Πρ~δρo Πρωτoδ.x~ν. δηρ.οσ.εδθηκε aoflt;εφημερδc; κα. τη Δε'υ- -cfpαo' το 7tρω' θα. το χο"μ_ε _σ"α. x~p.α. ρ'α;. Απ-Sεκε' κα.. πρα. πλον ε(να. efp.a. χρ~νoυ να κληθε~ Γεν.κη Σ:υνλενση κα.. να πρoxωρ~σε σε cκλoγ~; YLa - '-_.- την ~νάδε.ξη πρωτoβ~θp..α; Ένωση; ~ν 'υπαλλήλων Φσλα.~ν περ.oχ~; AΤΤ.κ~~. T~ρα ερχ~μα.στε".στο θεμα ~η~ δ.αγρα.φ~; α.π6 την ΑΔΕΔΥ. Γ.α.τ' δα.γρα.- ~κα.με α.π~ την ΑΔΕΔΥ Σ:το σ'υvδ.χα.λ.στ.κc$ ν6ρ'ο U1t~PXC δ.α.ταξη η οποα. oρ~ζc" ρητ1: tη εκπρoσ~πηση στην τρ.τοβ"θμ.α σννδ.κα.λ.στ.κ~ ~Έvωση(των - ΠΡωτbβ~θμ.ων βέβα..α. Ewactov εννoε~) γ~νετα." μσω δcυτcροβ1θμ.α.ς". Πο() λo.π~ν U1t~pxC η δεν;ερoβ~6μ.α. "'Ένωση στο χωρο των σωφρoν.στuzν "παλλ~- Λων ~.α να. ρ'α.ς ε~πρoσωπ~σε. στην ΑΔΕΔΥ R δ.αγρα.φ~ ενα.. απ~; τυπ κ~.. / ~~_

10 ί Η.Κ. ο. <xfac.c;μας μετην ΑΔΕΔ δεν δ.ακsπηkαν οδτε Υ.a.να. δεu-rερ6λπε-rο. Μα;;ενημερ~ε. κα. μα~ ατ~λνε.. δλ~ τα πληροφοραχ& δcλτ'α. ~Exoυμε ~ην 4- μεση <'UΜJtap&a-raa~της γ.α oτ.δ~πoτε efμa Ολουμε να θσουμε Υ.α ~αφoωθηθε~ Υ.α επ~λυση. Ί ί. Κα. επε.δ~ το ΔεK~μβρ.o του '83 ~y.νε το Σ:uvfδρ.ο της ΑΔΕΔΥ κα.αν εμε~ς πα~ρναμε μ~ρoς a-ro Έυνδρ.ο κ~λλ~στα θα μπoρo~σε με μ.α π~oαφυ~ ν' α.κνρωθε -roσυνεδρ.ο Γ.'αυτδ η aημερ.ν~ ηυεσα της ΑΔΕΔΥ Κα. πολ-σ σωστc κρ.νc δ.~ύραφε τ.ς Ενωσε.;;που δεν πληρo~σαν τους δρους. Au-r6G.~orcxvο ~. λ~γo;;της.. δ.αyραφ~;;μας. Aμ~σως με-rα.τηδημ.ουργα της Ομοσπονδ~αc; θα νποβληθε~ α~-rηση α~ -rην Qμoσπoνδα κα. θα γ~νoυμε κα. 'tujtckc μfλη ης ΑΔΕΔΥ. Aυτ~ ~σω;;ο.συν~δελφo. της Φυλακ~;;A~PfacxC;να μην το γνωρ.ζαν. Αλ'>4 ο Πρδεδρος -rης 'Ενωσης πρεπε va-ro γνωρcζε" Κα. το yvωρζε.. Γ.ατ'ο t.- δ.ο;;κα.ο K.Kα~σ κα~φης -ενα. πα.ρ~ν κα. το ξρε. πολύ ~α~- ~σi.τε~λαν- ~yyραφo στο Iπoυργε~o Προεδρ'ας κα. ζητουσαν να μ&θουν αν ενα..πρωτοβg6- μ.α ~ δεu-rεροβ&θμ.α ;"Ενωση η ΠΕΣΑΚ. Ββα..αδεν νπ~ρζε απ~ντηση κα. κα~ς. Eμε~ς σνμβoυλεντ~kα.με κα. το Νομ.κδ Συμβουλο της ~Eνωση;;Κα. -rην ~ΔY. Ο Ν6μος πρoβλ~πε. ~'ti. ε~ν στο χ~ρo cvsc;;πουργε'ου υπα.ρχε.~eνωση μ~α. κα. μ~νοt που χε. πανελλαδ.κ~ εκπροσ~πησηt η Έν~ση αυτ~ θεωρc~-rακα. δευ-rε- ΡOβ~θμ.α.. ί ί ~Oμ.ως στο χ~ρo του πουρυcο" Δ.κα.Qσ~νης νπα.ρχc.κα..ηέ~αη των - Yπαλλ~λtoν -rης Kc"rP"K~C;Υπηρεσtας υπαρχε. κα. η 'Ενωση των ALKaa~.~y Υ- ~.. '. - παλλt1λων. Ε'να.στον 'δ.ο χζρο. Δεν μπoρo~με να τουτ; παραβλfψοuμε. -.. Κα.. λου.κα.λο.π6ν ε'μαστε πρωτοβα.θμ.α ~Eνωση με τη σημερ.ν( μoρφ~ &πως ε'μα.- -. _~ ~... -". στε κα..yr.' au-r~ δεν μπορο-σαα.με;να ε'μα.στε κα. μfλη σ-rην ΑΔΕΔ. Οlκ.Παπα- Y&ανν~τσης τα yvωρ.'ζε.κα.λ~τερα κα..απsμvα. au~& κα.δεν μπορφ να καταλα.- βω πο.α σκoπ.μ6τητ~ εξυπηρετε' η α~αφoρα. σ'αυτ6 το θέμα. Ηα.ς κατηυορουν 6-rr.δεν φτ.α.ζαμετην Ομοσπονδ'α.. Μα. y'vc-ra.ομοσπονδ~αχωρfς πρωτoβ~θ~.ες E~ac.C;I Aυτ~ δεν ξερω π~ς ~πoρε' να το oνo~~σε. κα.- v~vac;. Δεν ~πρεπε καν ν'ανα.φερθε~ α.υτ6 το βμα.. Γ.α.να φτ.ctχ-rc' μ~α Ομ.οaπoνδ~α. θλε. τοuλ~χ.a-rον Κατα.σ-rατ.κ&δ~o πρωτοβ4θμ.ων E~σεων. -ra OΠO~α ε.c; τετρα.πλo~~ κατα.τ~θ;~α..στο πρωτοδκε ο το πολuμελ~c;. π<ζς θα +~νε δεu-rεροβ4θμ.α.::ενωση ~ Ομοσπονδα. 6πω;;-rην ονομάζουμε εμε'ς cδczάχωρ-ς - " ~ ~.'. να. υπ~ρχoυν τα Κατα.στα.τ.κ&. ί Κα. ~χω ν'α.να.κο.ν1)σω αυτ~ -rη στ.η.~6τ. το Κατασ-rα.τ.κ~τη; Ομοαπονδας μα.ς το χε. ετο.μάσε. ο Noμ.K~;; Σ~μβ01)λoς θα. το π&ρουμε τ/νεβδo~δα. που μα.ς ρχετα..θα το ατε λονμε σ' δλα. τα παρα.ρτ~μα.τα κα..στ c;πρωτοβάθμ.ες Eν~σc.;που ~χoυν εκλευc μ~χρ" σ~μερα να εκφρα.σουν τς απ~φεfς να εκλεγε; μ;α. πρoσωρ.ν~ Δ.o.κo~σαEJt.-rpon~κα..να το κα.ταθσε. κα. να. /.

11 ~.K πρoχωρ~o'c" στην tδρuση τη.; Ομοcmονδ'ας. t'ερχομα.στο επδομα c δ.~ν συνoηκ~ν. Κα. σ αυτ~ δνστuχc1)t;μαt; πατη- Ύoρε~. η ~Eνωση των yπαλλ~λων της Φνλα.κ~t; Α&'ρ.σαt;.Κα. ρωτ~ω: Πα.0t; το 0- ν~μασc επt δομα ε.δ.~ν συνθηk~ν Αφο6 α.π~ τα. πρακτ.κα. τηt; BOuλo~t; το 1976 με το μ~μo 283 ~ταν καθ.ερ4θηκε κα.. ο Στεφανδ1Ίt; ο βοuλc"τ~.t;t ο σηερ.- v6t; Αν;τ.πρ5cδροt; '(ης Βο"λ~;t κα&. Ο Βο"γ&.οuκλ&κηt; ο βο"λε"τ~t; της Β#περ.- φέρε.dt; το" πε.ρα.&'«vil~pov'tilv σε ~Π.κtνδ"νες a"vo~xct; εργα.σ'α;. r.α.'t~ oν~~σθηκε ε.δ.κφ" a"veηk~v ερυασ(α;; πο.ος το αποδfχθηκc α."τ9 Γ.α να. φτ&σε.σ~μcρα 'απε.λετα" η κατ&ργησ~ '(σ". ~6θηκc η ε"κα.ρtα στο ε"μβσgλ.ο σ"νδ.αλλαγης '(ο '80 ~ το '79 bcv θ1jμαμ~l ν'αλμξε. η ονομασα 'to". Γ.ατ δε" ~Ύ.νc τ~πoτα Πο.α.σκoπ.μ~- -Cft τα. εξ"πηρετo~σε '(Ο να ε(να. ε.δ.κ~" σuνθηκ~ν :o'tilv θα ~ ταν CTtLxCvbuvo κα. aje"r.c.v6 fπρcπε να ενα. 30%. Ε&ν ~'(αν 30%. ο προ.ϋπολογlc1μ6~ πο." - - c~χε ~γyρα.φε' στο E'toc;'80 κα. '81 Υ.α ν'αυξηθε το έπ'δομα (l't6σε 20% δεν ed. μπoρo~σc να φαγωθε' Υ.α.να. π&ε. γ.χδορ.σμοt;; οδτε Υα μετατ&- ξc.;.'κα.~μω; το τ.δτε 10 Εuμβο(λ.ο 10 δεχθηκε. ΦαΥ<Ζθηκε μ.α.π'στωση 15 εκατο.μμ"ρtων περ~πoυ το 1980 κα. &λλα't6σχ το 1981 κχ.δεν μtλησετο πε ρα.o'μ~νo Δ.Σ. Κα..έρχετα.. ~ρα να μχς κατχκρνε. εμαt; γ.ατ' αδραν~σαμε YLa τη" Κ~Τ&ΡΎηo'η το" επ.δ6ματος. Μα δεν υπ~ρχε. τέτο.ο θfμα κατα.ρχ~ν. Κα. έρχομα.. στο. θέμα Tftt;εφημερ'δα;. Eγ~ προσωπ.κ& το δέχομα. 6τ. η '. εφημc~~δα ctvx.φ'tωχ~. Yπ(ρ~ε κα.&.κ&.πο..ακαθυστέρηση στην ~κδoση xωρ~; ~μω; luat~ τα κo.~ς λεγ~μ.ενα- να. φ&'με φgλλα. Eκδ~θηκαν 6λα τα φ~λλα.. Δεν "ελε<ζσαμε κα.μ.&'σxoλ~ δημσσ. ΟΥραφ'ας. Αλλ&. ρωτ&.ω 6μω:: Auoro που μας κατακρ'~o.υν α: μα.~ πουνε fat. κα. μα φορ& 6~.. στελ~νε μfα ερ~ασ~α στην. εφημcρδα μfα ανακοrνωση σ~ην εφημερ~δα μ~α επ.στoλ~ στην εφημcρ~δα. Δεν o'τε~λανε πoτ~. Να. θα σε κατακρνω κδρ.ε oπo oσδ~πoτε κχ."α ε~σα. ~'tav Θα σ'έχω βoηθ~~ε.. Κα. να. σα; πω το &λλο το χε.ρ6τερο:την εφημερ~δα την παραλ~βαμε ~ε ~ξoδα ~κδοσ~t; ανν δημoσ.oγρ~oς oν~ματ.παπαδ~πoυλος. 'tελε"ταα που ανα.λ&βαμc cμες εχε κoπε~ a-r6.παρ~τ. βρ.σ{~μαστε στο '84 παρ~τ. ujt~pxc αυξηση ΤΟυ κ6στουt; -rou χαρτ.οσ κα. της εκτ~πωση; εμε't;καταφfραμε κα τη βυctζοuμε με χωρ; "α uπ&ρχε. -το"λ&'χστο.ν. δπω; b~ νoμ~ζω α" uπαρχε. αν-r'θετη &.ποψη νχ μας την πε. ο OΠOIooσδ~πoτε σuv~δbλφοt;- κακουραφtα. στο θμα. της εκτ~πωσης. Δε" uπ&.ρχε.. Φτωχ~ μπoρε~' να ~τ~ν η cφημερ'δα αλλ~ δεν εχαμε τη βo~θc α. Hxvcv6t;. Αν Ί '... - εξα.ρ~σoυμc δuο-τρε.t; α""αδλφο"t; καννας &.λλος δε"δημοσ'ευσε. τ6σα μπο.ροδσαμε τε σα κ&ναμε. Τη δ ατηρ~σαμε. Κα θα τη δ.α.τηρ~σo.υμc. Κα. σα; πληρ οφορδ 6τ το -ο "0t; 84 δεν π~ραμε δραχμή σuνδρoμ~ Υ.α τη" εφημερδα Κα" οδτε θα παρο"μc../.

12 Τα λεφ-τα ΠΟ1) σuγκεντρ~θηκα.ν ε'εαμε να κρατηθοfν απδ τα παραρ't~μα-ταt Υ.α ν'αν~lμετωπ~σοuν τα Εξοδα. Γ~α.τ' κα~ αυτα έχουν έξοδα. Ώ~~ θα κ.~ηθo~ν δ.αφoρετ.κ~ Δεν ίt~ραμε σuνδρομη. Κα η σuvδρομ~ των uπαλληλων τηί; περτοχης Aττ κ~ς κρατ.~τα. χωρ.στ~. Μδλ.ς δημ.oυρyηθε~ η'ενωση θα τηj παραδοθοδν κα. τα λεφτ& να μπoρε~ να κ. νηθε{..'ηδη Κα. μέχρ.. αu~6 το σημε' ο α- κ~μα λ~βαμε πρ~νo.α. r.q. το θ~μα. ΤΟ1)βαθμολδΥ.οu-μ.σθολ6Υ.ου επε.δ~ uπαρχοuν πολλα παράπονα -λoy.κ~ να uπ~ρxouν παρ4πονα- σας λέω δ-τ. αμέσως με 't&. την ανακο'νωση του προσχεδ'οu -Τ01) Jtcpf- εν.α'οu βα.θμoλoγou-μ.σθoλoy~ou '(ην K1)Ρςρ:κ~O't~c; 4'η Φρα το απ~yεuμα ο σuναδελφo~ rcviok~c;rραμματfας ~η; 11EYΣAΚΚ'.Δραγo~- '(σος ~λαβε μέρος σ-τη σδσκεφη που έγ.νε με ~ην ΑΔΕΔ -τ~θηκε -το θ~~α πρ~τo εκε~νo ποu κα~ε. περ.σσ~-τερo -της ~ΠOβ~Oμ.ση; της κα'tηγορ'α; 'τη; ΜΕ γ.α -τou~ φίλακες κα. το θέμα του cπ.δδμα'tος ε.δ.κ~ν σuνθηκ~ν ερυασας l ΑΑΕΔΥ σuμφωνε απρλuτα Ηα.με τη δ.κη 1..α~θέση δτ. δεν πρ~πε. να υπαρξε. -μ~λ.στα η δ~λωση ηταν 6't. δεν uπ~ρxε κα. outc uπαρχε. κα~.~ '(~το α σκφη γ α 1)ποβ&θμ.ση κατηγορας. Το focac το θέμα -Κα. να δεl'tε π~.ς ~. '. '..'. 'Ί" αυτα βγανο1)ν αληθ.ν& δλα.- στον ΥΠΟUΡΥδΠροεδρας τον κ.ααζαρη κα.βγα'~.. -..' :... νε. ο YΠ01)ργ~ς Προεδρας επ~σημα πλέον o'tov ημε~~σ.o τ~πo κα. δηλψνε. επ~ λέξε.: "Με μεταβατ.<~ςδ.ατ~ξε. ~ ο' αντ.μετωπ.σθε' '(Ο θ~μα των Δημoσ~ων Υ- πaλλ~λων που βρ.'σκοντα. σε κατηγoρ~α αν~'tερη των τuπ.κζν προσ~ντjν τοuς ~O'tC στο μέλλον να. μην 1)παρξε -rf'to o φα..ν$μεvοfj.1 AOY.κ~ λο.π6ν βυανε 6-τ. δεν τ'θε-τα. καν θqα υποβ&'θμ.σης των συυαδfλφων. Kακ~ς λο.π6ν. η Φυλακη τη~ Δ&ρ.αα~ κα. ο πρδεδρ6ς. -της περ σσδτερο -Υ.ατ ο. σuνάδελφο..cσωc;. να μην ητανενημερωμνο.- το θ~τε. έτσ. ΤΟ θq.α. Δεν ε~μαστε μ~νo εμε' ς. E~να.Kα. ο. Δ Καστ.Kof Yπ~λληλo. που το: 20% πα.ε σ~η\ ΑΤ κα'tηγορ~α ~ ΜΕ. Κα. εκε~ θα δ.ατηρηθε. Δεν μπoρε~ να τou~ uποβ.- β~σε T~ρα στο θ~μα τοu επ.δδματος επ.κt'νδuνης κα. ανθυγ.ε.ν~ς. εργασ'ας. Εμε'ς αμ~σως μετ&. κ~ναμε 1)Π~μνημα. Σ:~.~ 14 το" Φλεβc1ρη το απευ6~ναμε στον ΥΠΟUΡΥ~Προεδρ~αc; τον Κ.Ααζαρη στον κ.μαγκάκη στον ΥφυΠΟUΡΥcS των O κoνoμ.κ~ν ΠΟ1) χε.ρ~ζετα. τα θ~ματα μ.σθoλoy~oυ-βαθμoλoyouτoν κ.τσοβcsλα κα. στον πρ6cδρο της ΑΔΕΔ τονκ.κt'τσ.ο. Γ.α να μην το δ.αβίσωυ.α- -.. τ~ ε~να. πoλλ~ τους αναφfραμε γ.ατ' το επ~δoμα ε.δ κζν σuνθηκ~ν τ'ω~ Φυ- λακ~.ν " ε~.να. ανθuυ.ε.νj '- κα επ.κ. νδυνο κα.6χ. ε.δ ~ν" σuνθηκ~~. Κα" -τους "... ί - χοuμε παραδε'nατα το τ. έχουν π&θε. ο.. συνάδελφο μα; μχρ. κα. χοuν σκο-τωθε πρακτ.κα axcs τη Bouλ~' που αναφρετα. Υ.α επ.κc.νδuν6τητα' κα" αν e"yr..cf ν~ εργασ~α κα. ζητ~σαμε να παραμε'νε. το επr δομα να σuσταθf~ μα. EΠ.τρoπ~ να της δoθε~ προθεσμ'α δgο μ~νε~ χα. με επ.-τδπ.α εξ~~ασηl στοu; χ~ρou; Τα/ν Φ1)λακ~ν να εσηyη6ε~ c1~ηv κυβέρνηση κα σuγκεκρ.μ~να στην Επ.-.;./.

13 - 11 ~ρoπ~ β~θμoλoy~oυ - μ~~δoλoyoυ ε4ν ε'ν~ ~ 6χ. cπ.κ~νδυνo. Δεν ~6Lαφορ~σαμc Κα6δλου.Κα. μ&λlστe μετ~ απ'αυτ~.&χ' μ6νο θα παραμε~νct ~o cπ δομα αλ~ κ~ θ'ανξηθε;. fcspa. η βσ'τ 'tη;αδεδυ π~\lω στο θέμ.α 'tω" ε1τ. 00- μ~'tω~: ί - '. ΗΑΔΕΔ λ~ε.:"exε' που νπ&ρχουν επlκ'νδuνες ενθυε.c.νε; κα. ε.δ.- κ~ς συνθ~)(ε;cpya.acαoc;να μην καταβ&.λλε'tα.δρ~xμ"k& επ~δoμα. Να. με.ωθo~ν 'τα.χρ6ν.α λ~φεως σv"'t'aζη;.ν' αυξδε η xα.νo"'k~ άδε.α κα. "α.'\-ε.ωθε' χα το ω~ρ.o ερυασ'α.ς."ετην ουσ'α βcλτl'νον~α.~ -'tρομερ~ μπoρ~ να πω - ο συ~θ~κ~; cpyaacac; πον π ατε~ω 6'tL αντ6; πρπε. να ενα.κα ο αν~κc~με- " κ6ς ~ας σκοπ6ς κα. ο 'tcalk~c;μας O't6xoc;.Η βελτ'ωση των σνθηκων ερυασ~~ ημε'ωωσ~ των ετ'ν υπηρεσ'α.ς δηλα.δ~ η λεγομνη 2.5ετ'α την ο- ποα" Cπδ.~κouμεμε κάθε μ~σo.. '. Μ αυτην 'ftlv πρδ ταση της ΑΔΕΔ oπ()σδ~πo-τεy'vc'tal χα." το πρωτο β~μα Υ.α -τη~xαθ.~ρωση τη; 25ετας. Υπ&ρχονν ββα.α χα' κ&-τ" ~λλα θεμα.-τα.'- σω; δεγ θα.πρcπε. να τ'αvαφρoυμε αλλά θα το πω 6μος το Oπo~O\ μπορε' να μα; ωφελ~σε. κα. να ~ βoη6~σε. σ' α:υ~6 με το σx~δ.ο περ' ε\10πσ~ηση; ~ν Σωμάτων Ασφαλεας προτε'νετα. η κατ&ρυηρυηση τη; φρo~ρησης ~ν. ~ - _.. φυλακων απ~ το Σ~μα της Xωρoφυλαx~; χα. η δημ.oυρy'~ ~ατo; ΣωφρονLσ-τ.- κo~ που θ'ανα.λαβε.την φρo~ρηση των φυλ~κ'ν _. κα" -τηνμετακ'νηση των κραρουμνων. E~ν αυ-τ& y~νε. -τδτε να ε'σ6ε ββαί.ο6-riθ'α.υξηθc' Οχ. σημαν-r.κ~ κ~τ&. πα.ραπανω θα lltopouacνα. πε. κα.νε';'οαρ.θμ6;'touπροσωπ.χο\1κα.&.μ~ σα σ'cκε'"ο το "oμoσx~δ.o ee μποροgσ~v να oτcoouv απ6 την αρχ~ πλ~oν '. "- ~ ~. 'ta. Oq..~Af~tYIoa. την επ'λυση &Acνwv α..τημ&'τωνπου τ6σα χρδν.α εtχ:ψ.cχα δεν ~χoυν επ.ληθεε. Τώρα. θα fρθω σ'να τcλcuταcο που ελκρt-.u& μ~ω μα.;πc'ραξε: π~ ρα.πo~~. Aναφ~ρoυν o~ Συν4δελφo~ rη;φυλακ~; Δ&ρ.σα.ζ; If Δ.απ σ~νε με μεγ~η ~'6πη)&T. 'toμ.κρ6βοτης xoμμα.~κ~;κα. :πo~.τ.κ~ςσκοπ.μ6τη-τχςε.σβαλε στον σuvδκαλσ-τr.κ6 μα.ς χώρο που ΠΡ~ίtε να με~νε.ανεξαρτητος x~. αδcσμευτοζ. nog 'tov ε'δε ο κ. Παπαγ.αν'~qης τον κομμα'fσμδ.δεν apvo~aa't'c 6-τ.ε'μα.- στε πόλτ.κοπο.ημνο.το λfμc κα. θα. 'toλεμε. ~AΛλo πολ.'t."οπο.ημ~vο; κα..~λλo κoμμα.τ.xoπo.ημ~νo;. Δεν δ.σ't~σαμco~τε μ.α σ-τ.yμ~κα..από την πρφτ/ ημ~ρα δταν τ~6ηκε το efμα. του πενθημ~ρoυ κα.στο πουργε' ο κα..σ-τον rc~ioh~ αίtε.λ~σαμcαν σε μ-α.oρ.αμ~νη κα. oλ.yo~μερη προθεσμ'α δε~ ε'χε napoct oρ.στ.κ~α.π~~ση να~τεβo~με σε απ~ρy'α. Τ.ς.δcoλoy κ~ς μα.ς θεσες.ς αφ~σαμε ~<.o απδ τηνπ.ε..σ.α.κ.'αλλο. T.C; ε'χαν μ~σα στη~ Π.Ε..Ε.Α.Κ. χα. ~λλo χ&.νανε αfτ~σε.;να Υραφοuν κομ.μα.-r.κ~ μελη πα δεν './.

14 ~o κα~αφ~ρανεκα~ σηκωθ~κανε κα. φ~yανε απ'ε~.eμctg δεν κoμμα~.κoπo.ηθ~καμc. Kα~ αν UΠ~ρχc. ~να:; Σuν&δελφΟG να μαg δεξε. να σημε'ο που κομμα- ~.κoπo.ηθ~καμε. E~να~ ν~ρoπ~ να λ~yoν~α. αυ~& ~α πρ~yμα~α. ~Iσω:; ~εν θα ~θcλα ν'αναφερθ~ αλλά ~μoυνα uποχρεωμενοg- ενα. and>v - ζ~τησε 6μ.ως ν' αναυνωσθε' ~o φ~φ.σμα κα.. α'αυ~6 ~o φ~φ σμα απαντζ.η Εφημερδα ε~α α.- ".....".. νo.χ~ να γρ~φε. ο καθ~ναζ δ~. 8~λε..M.α επ.στoλ~ μδνο δεν γράψαμε ~oυ Κ.Γλ(κου'' Ο onotoc παραξηy~θηκε y.α~' Υρ&'Φαμcτο 6νομα με np~airvo κα γ~ατ ~ γρ~ψ<xμεh1ρτη;"κα. 6χ. " M&.ρ~. ος' Κα.. μα; ζ~ ταυε - ~Ακουσο:. ~oυσoννα. του πόυμε η λζη t Μάρτηc;:r ~ yλ~σσα ε"α π.νδα.ρ. Οζ : KαOαρε~oυσ:Ί] Δημ.oη.κη~.; _: Η του Maκ.αβ~Λλ. Aυ~~ν την Επ.στολη δεν δημοσ.ενσαμε Κα. ον πληρoφoρ~ τον ~υνdδελ. φο πωζ ο Mακ αβ~λλ. δεν ασχoλ~θηκε με rραμ~.α'c κ~ ασχοληθηκε με πbλ κη φ.λoσoφlα.. T~τo~α Επ σ-rολη δεν ~'ην περν&'υαμε στην Εφημερδα.Ε'να.1 η μoν~δ κ~- Eπ~σ~Oλr; που δεν π~ρσ.σε σ-rη_ Εφημcρδσ.. Ββα.α ο Συν~δελφOζ ί'tη~ ~τε:.- λε σ~ζ Φυλα.Κ~ζ. K~λ& κανε. Δ.κα'ωμ~ ~oυ. Απα.~ε' η;ένωση Τ/; Φυλακ~; ~p.aag Υ.α την &.μεση προ&)θηση ~ν θε~ των Υ.α τη~ δρυση ΟμοσπονδαG Σoφρων.στ~~ν υπαλλ~λων Ελλ&δαζ. EaG ε'πα. γ.α το Κο:.ταστατ.κ6 θα το στελουμε κα. απδ εκε' κα περα πλέον θ~ c.tv". ευθ~νη ':ων πα.ραρτημ~των κα. των EvcZacCIJVπον εχουν Ύ'νε. να μαg στ'ε'λoυ~ σ~ντoμα. τ.:; πρo~~σε.ζ -rouc να εκλεγo~ν τα.δρυτ.κ& μlλη κα. να κα.'τα~εθε~ Υ.α να yrvct η Oμoσπoνδ~α. T~ρα στο θμα των Συναδ~λφων της ΦuλcΚ~GΒ6λου: Δεν μπoρ~ να το κατα.- λ~βω αυτ~. Ενα κα. ο Συν~δελφo; εδ~ t σωg μπορc' να με δ.εuκολ'~vεc.. J.lac κατα.κρνε. YItct-r' δεν πε~σχαμε Ifην αποχ'ρηση ~ων υπα.λλ~λων τηc' ~υχτε~' ρν~ς βc1ρδ.αζ. Μα.υπ&ρχε:. εγκ~κλc.οg ~oυ YπoυΡΎc~oυ που λε.: " N~ φcyύcυν". Αν υπ~ρχoυν α.νη.κε μεν.κ~ς συνθ~κε; σε μα υπηρcσ(α λ6υω ελλε~ψεjς προσωπ.κου 1~~~5_~~~~~~~~5 ~~yoυρα ~:..:::~~~~~l υ~~ρxε. Να. Σ"ν&'δελφε υπ~ρxoυν αλλ~ τ πρεπε να.' κ&.νouμε'ί Να μη~ ~o κ~νouμε au*l:'6υ.α να μη φεσγουν απδ τ; &'λλεg Φυλακ; 6ταν εδ~ στη' - AΤΤ.κ~ μ~νo υπηρετοσν 500 -rgaa. &τομα κα. μπα'να.νε στc.; 7 το βράδ~ κα.. φευ. Υανcστ; 7 το πρω" κα. ~ην Kυρ.ακ~ το πρω' κa.ec5oravc μχρ. ~ηζ 11:.30. Η ΕΎΚΥκλ.ο; λέε. Ν' αποχωρούν". Τρα αν υπ~ρχoυν αv-r.κε.1.ενε.κέ; σ'\)νθ~κεζ σε μ.α υπηρεσ'α λ6γω ελλεφεως πρoσωπ~κoδ το δεχ6μα.σ-rε. "qxa. ~ωζ ~_τ. δεν πε~~χαμε την απoχ~ρηση. Την πετδχα.με ξε:κ&.βαρα. "οπωζ πετdχα.με κα&. αυτ6 που μα.g λέτε t 6τ δεν πετυχαμε το να 16βουν το εξα.ρσ.μο ~ δεν αυξ~θηκα.~ ο. θέσεζ. Δεν αυξ~θηκαν ο. 6~ac C;. ~f~~5_~~~~~~51δηλαδη να πα.ρνουν το cξα..ρσ.μο χωρζ να το εργάζον'ttt:ί. /.

15 - 1} - ~:.:.~2~~~ Το πρωt την K'υΡα.κ~ ο&. Συν~δεΛ.φo&. το δεuτερο ~o~cρo που λqε - τo.π~τo φεuγc" σχολ4έ. "(ην νδχτα. το δεg'tερο το πρω" O't.G7 ~ 7.30:σΧΟ~".Δ.κα.οU'tα. 'to εζα..ρcσ.μοχωρς να. κα.θ~σε ~E~~5_~~~~~~~5 Κα. τ.~ 3~ρoν νυχτερ.ν~ς α.μ~.β~ς ~.:..:.g2:.~l Ε'να. 4λΛ.ο α.υτδ. Πα..δ&' μη...μπερδευουμε -rην 3ωρη VΠCΡ<lρα.- κ~ α.πoζημ~ωση. E~να. τελc~ως &λλο βέμα. :~5_~~~~~~~~5 ο ~δoς νπ~ληλo; πα'ρνε. κα. 3ωρη α.μo.β~κα. εξα.ρ~σ ' ::.~.:.~~~:25:'το εξα.ρ~σ.μo το δ.καοuτα.δ.οτδo"λε~ε. την β~ρδ.α. του. απ6 τ.'ς1 το βράδυ μχρ. τ.ς 7 το πρωο. Eπε.δ~ ο χρόνος α.υτ6ς ε'νσ..κνρακ~ 'το πσ.ρνcτο εξα.ρ~σ.μo. ::~~.J~~~~~~~~l Κα. την 3ωρη α.μo.β~ :.:.:.~2:.2~:' Γτ.α. την 3ωρη α.μo.β~ε'να. θέμα. πλ~oν θέμα. να 'to συζητ/σε.:τε εσε~ς' το Πα.ρ~ρτημα με '(ον Δ.ενθυντη κα.τ πo~oν 'tροπον θα εργάζεσθε. Κατ. ~O~Oν 'tρ~πον θα δoυλε~ετε Υ.α.να πα.cρνετc. Eμc~ς απ~ δω σα.ν Π.Ε.Υ. 1:.Α.κ.ί δεν μποροτ/.ενα. στε'λο'υμε γγρα.φο η να δ.cκδ.κήσ0νενα. το πα'ρ- "ουν χωρ' ς να "(ο δοuλct10uν. Εσc' ς Τα Παραρτημα.τα με cυθ~ν1 πλον t θα. συζητήσετε με τον Δ.cυθυντη~ Aντ~ το σκοπδ ~χoυν ο. Συ~εδρ.&σc.ς που 'JtPOorC'VOV'tac. με το ~γyραφo τον Υπονργε'ου Δ.καοσσνης αν~ 15ημερο. Να συζητfσoυμε με τον Δ.ε'υθ'υντ~να. Auoot1v α.υτά τα. πρoβλ~ματα. Να. "f' α.ντ.ετωπ~c1c.α.'υτ~τα. ΠΡOβλ~ματα.. ~f~_~~~2~~2s( ~λάε. χ~ρ'ς μ xρo~νo κα..δεν σ.κοgyε~α) ::.~:.~~2~~S Να. αλλ~δεν μα.ς '(ο εtπα.τε σ.υτ6. ~ρα εντ~ε.. Εμάς μσ.ς τθηκαν 1α.. &λλα efμα:tα κα. της Aλκαρνα.σσσ~ κο.&>της Δ.καC1τκnςχα Του.. Ψυχ~ατρε'oυ που δεν το πα.ρνc χα.νενας ~~o Ψ'υΧLα'tρε~ο. ΤΦρα τα.πα.~ρνo'υν. Κα. φε~ύoυν κα~ τα 'JtaCpvouv. Ενα. - ~να πρoσπαθo~ε μ κ~θε τρ6πο με κ&θε μσσ να -ra.λ~~σvμε... :~~5Ξ~~1:~2~~~~1( M λ&.ε~ χωρ; μ.κρsφωνο κα. δεν ακουγετα.) ~~.:.N~2~2~'' Δεν το ζα.νακοuσαμε α.υτο. ~~_~~~~2~~~S( Μ.λάε.χωρ'ς μ.κρ6φωνο κα. δεν α.κοgυετα.) ~.:.'.:~~Ξ:.~~ Αν χετε την κα.λοσgνη να τα συζητ/σουμε στη ~uνfχε.α «u'tiχ γ. α να τελε.&~ovμ.ε εδ~ κα να μπogμε σ τηυ Hμερ~σ.α. Δ.άτα.ξη.... Aδρ~νε.α Υ.α Ομοσπονδ'α Συ\χδελφε Γα.να γ'νε. Ομοσπονδα πρπε. να. χοvμcδπως ε'πα κα.τα. C1τα.τ.Κ~tδuο τoυλ~x.στoν Eν~~εων. Η Ομοσπονδα Υνετα.. συ\στo~y δvο./.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ Πολιτική Ιοότπτα κα Ι όν θρώπινπ χειραφέτnσπ : αύτός θό μπορούσε ν ό εlν αι ό ύπότιτλος τού έργου τούτου τού Μόρξ, πού θεωρε ίται ένα όπό τό σπμαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

"Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται" Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr

Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr 1 o ΒΡΑ ΒΕΙΟ ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΗΣ Ε ΒΟ ΜΑ Ι ΑΙ ΑΣ Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ ΛΑ Α Ευρυτανικά ΝΕΑ "Ό τπος είναι ελεθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορεονται" Άρ θρο 14, Παρ. 2 του Συ ντάγ μα τος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

. ΕΡΙ"Α 'ΤΟΥ ι&ιογ. Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

. ΕΡΙΑ 'ΤΟΥ ι&ιογ. Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 'Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ . ΕΡΙ"Α 'ΤΟΥ ι&ιογ Ο ΚΑθΕΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ,ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟTlΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2516 Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Εγκρίθηκαν 122 εκατ. ευρώ για προνοιακά επιδόματα στους ΟΤΑ Στα 4 εκατ. τα αποδοτέα ποσά στους

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα