--~..---_.._----- n. ΜΑΓΙΑΚΟΥ _ ~ ~--~~ ~ ~ ΑΣΠΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "--~..---_.._----- n. ΜΑΓΙΑΚΟΥ ----.._-- ---------- --~-----------------------------------~--~~ --------~----------------------~---------- ΑΣΠΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΣΠΑΣΑ n. ΜΑΓΑΚΟΥ ΑΗΜΟΑ ΣΧΕΣΕΣ oranoiii -ΟΟλΚ ΤΖΩΡΤΖ 3 Πλ. KANIrrOI ΑΘΗΝΑ Π.Ρ Α Κ Τ Κ Α --~..---_.._----- ΓΕΝΚΟΥ tnlboyλioy _ ~ ~ ΕΩΦΡΟΝΣΤΚΩΝ ΚΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Τω l-e.aωnthσπanejahniaσ UΩΣΗΣ ΥΠΑΑΔΗΑΩΝ --~ ~--~~ ~

2

3 συζ~.τηση "...Ωοα:10.1 :; J;_.... _-'_ θεματα ΗΜΕΡΗΣΑΣ ΔΑΤΑΞΗε ~~--~~~-----~- 1.- Ενημερωση rcvlhώv Ενμβοδλων xαol απολογlσμ6~ τη~ ΕκτελεσΤLΚ~G ΕΠLΤΡΟΠ~~. ί 2.- 1νζ~τηση με τoν~ rcvlko~g Σνμβοuλονς γ.α τα θ~ματα ΗμcρησLα~ ΔL&ταξη~ 1ης rcνlκης ΠαvcλλαδLκης Σννλενση~. 3.- Απ6φε. G των Πcφαρτημ&των YLa. Τα γεν.κc1α.τηματα Του κλάδο> 1α.. ερ~ρ.. χηση αou'rd)v. -_-.-.._ ~~tl~~~2~:εκ μ~ρoν~ του Δ"ΟLκητ κο~ Σνμβονλ'ον της Π.Ε.Υ.Σ.Α.Κ. σας καλωdορ'ζουμε στο σημερ.6γεν.κδ ΣuμβοUλ.ο. nlστcδουμc κα. ευχδμαστε 6- τ η ί ί ~ που θα γ'νε. θα. χε. αποκλc.στ.κ6 κα..μ.6νο σκoπ~ YLa. την - ". # πα.ρα.~ρα.βcλτ'ωση του κλαδου των Σωφρον.στ.κων Yπ~~λων. Κα. θα παρακα λέσουμε τoυ~ εκπρoσ~πoυς 6λων των παραρτημάτων Φυλα.κ~ν ~ κα. απδ των ν~ων Ενωσεων εάν νπάρχονν να 6caouv τα θ~ματα πον τονς α~σχoλoυν. Κα. στ11 9''ί.Jν~χεα σννολ.κα μαζ με τα.θ~μα"α της αoup.av~~γεν.κ~ς Πανελλαδ.- κη~ Συν~λcυση~ να τεθούν στον ΥπουΡΥ6 μας γ.α.cπλυση. --θα παρακαλέσω το Προcδρεtο τον Γεν.κo~ Eνμβoυλ'oν~ Ο συνάδελφος ο κ. Παππ~~ ως Πρδεδρος ο σνναδcλφος ο Κ.Kαμαρη~ να πc1ροvν τ.ς θ~σε.ς ;ο"ς.. 'θα πρ~πε. να σνμπληρω6ε' το Προεδρεο μ'να ατομο τουλαχ.στον ακ6μη. ~Oπooς α.~δ τoνςσννα.δ~λφoν~ επ.θνμε' να nc1p~. ~ θση τoυ'γραμματ~α. '. του 1ροεδρε'ου παρακαλo~με να το δηλωσε. στο Προεδρε'ο. ~2.r~~~-~~~~~~~~_2er~~_g~~_lle ~2e2 12_~~~n~~~~_~~_~~~~~~~_1~_~~~~e~ κα.~ τον Χ. Ό~ oπoo~ κα. κατα ~--~~~~~~~~-~--~-~-~ ~~Bε ~2E2~ (r.παππ~~): ~Exoνμε απαρτ~α. 40 ε'vα.. ο σννoλ.κ~ς αρ~θμ6ς ~ν μελ~ν του Γεν~κo~ Eυμβoνλ~oυ. Εδω ε{να 21 ~τoμα. Δo~π6ν να πρoχωρ~σoνμε στα θμα'tα τη~ Hμ.ερ~σα.ςΔ~ταξηc;. ~~ll~~~ξ:ξ~: θα ~θελα. πρ.ν 'tceogv ταθ~μα.τa τη~ Hμερ~σ.ας Δ.~ταζης v' ανα.γύωσθo~ντρ'α γγραφα. πον χουμε απ6 τ;νες Eν~σε.ς των σννα.δ~λφων. της Φυλα.κ~(;Δ&Ρ.σας τη~ Φνλακ~ς Κω κα.."ης Δκαστ.κ11ςΦ...λα.κ~ς Β5λον. θα ~θελα. να κ&.νω μ.α.δ.ενκρν~o'η εδds~ Yπ~ρxε. μ.α ανα.κολουθ;σ.. Aπ~./.

4 - 2 ~ 'Π μ.«μcρ.~ λ~μc "ε~μ.<lσ~επρω~oβ&θμ.εc;e~σε ς. δεν θ~λoυμε ν«με-;~σχoνμε σ-;ογεν.κ~ Eυμβo~λ o" ~πως ~O'~χε-;εσ~μερ«. Απδ 'tηv4λ/η ~με "δ.«β~σ"ε -;ο~ύύρ«φo. E~να. λ~yo δ.φοροδμ.ενο.εν π&ση περ.π~σε. η θ~ληση η δ.- κ. μας κ«. η θfση cνα. να δ.αβασθo~y ~«ευυρ αφα Ύ.α~( εtνα" συ~δελφo.. ~. _....κα. δεν ε~να. ξεκoμμ.~νo απ~ μας οπο αδ~πο'tε μoρ.rκα. αν ~χε. σ μερ«η ΕΥΣλΚ. ~~Πε~~ε2~ (δ.αβ~ζε.): " '.Ενωση Υπα.λλ~λωv ΦυΛα.x~ς B~λoν " " Προς "oνκ.πρ~εδρo Εκ-;ελεσ't κ~ς Eπ."ρoπ~ςΠ.Ε.Υ.Ε.Α.Κ. " Δ.καστ κ~ Φυλακ~ Κορνδαλλο' K~ptc Πρ~εδρε. ΑΎαπη'tο~ Εννάδελφο. " Με-;&απδ απδφαση "ηςγεν.κ~ς Σuνελε~qεως πον πρα.γμ.ατoπo.~6ηκεσ".ς 'toδ.ε. "ηςέ"ωσης Yπαλλ~λ~ν φνλcx- " xt.t; B~λoυ αποφ&σ σε να μη σvμμε't«σχε.σ~o Γεν κ~ Συμβo~λ.oκa. σ-;η fi rcviok~ Ευνελενση "ης χα..1.4 της Π.Ε.Υ.Σ.Α..Κ. Ύ.α.'to.λ~ΎO ~ ~.txποτελο~μεπρω~oβ~θμ α.eννδ xαλ σ~.κ~ ΟΡΎ&νωση κ«. δεν-ε'μ.α.σ"ε μ.~λη '1'ηςΠ.Ε.Υ.Σ.Α.Κ. r.' αou'1'~ κα μ6νο τσ λ~yo παρακα.λo~μ.ε~πως «- r ν«yν~σε-;ε'1'0κατωθ. φ~φ.σμ«: t 'lηφεμα - t 1.-Επ κρο'tο~μ.ε'1'«ttctp«xcl'tω θεμ«~α ~«oπo~«επ.λ'δ6ηκ«ν«π~ '1'ηv Εκ-;ελεσΤ"Κ~ Επ.'tΡΟΠ~ της n.e.y.e.a.k.11 «) την επ~κταση πενθ~μ.ερης εβδομ.«δ.α.'αςερυασ«ς στο σωφρον.ση- κ~ προσωπ κ~. " rt β) Τη με~ωση ωρ~ν ερυα.σ«ς απδ 375 σε 345 'ρες. Υ) Την αλλ«ύ~ τρδπου μετ&~«~ης φuλ&κων στον κλαδο β«6μ0~χων. 2. Eyκρ~-νε.τον o κoνoμ. κ~ «πoλoύ.σμ.6_τ~_υ~~oνς Κ«τοχδρωση περ εν.«ου μ.σθολού~ οu-βeteμ.ολού~οv - Αναπροσαρμοn 'tης νuκ'tε~.ν~ς_ωρας. ~ Πε.θα.ρχαστο x~ρo-των φνλακ~ν. - Να μ.ηνκωλνσ.ερύo~y ~.ςμετetυωυες «πε.θ&ρχων κρα'tοuμfνων. 3. θεωρε~ απαρ&δεκ'1'ο~τ.δεν πε~δχet'tετην απoχ~ρηση των υπα.λλ~-./.

5 Κ.Κ " λων τη~ νυx~ερ.ν~~ β&ρδ.α~ απδ την Yπηρεσ~α δ.~~~ ~o ωp&ρ~o εpy~- 1 σ'α~ παραμνε ω; χε. κα. Υ.α το λδυο δτ. δεν εχε&. προσληφθε το " α~oyo πρoσωπ.k~. ti Δεν πετgχατε η νυχτερ. ν~ β&ρδ.α να. πα' ρνε. το εξα.ρσ.μο τη;.. Kυρ.ακ~~ Υ.α το λδυο ~τ. δεν φροντ'σα.τε να. y~νεlr η απα. το-gμcνη α~- " ξηση θσεων εζα.ρεσ'μ~ν. T~λoς xαταδ.x~ζoυμε την αδρ&νε.α. της Eκ~ελεσΤIox~ς: Eπ.τρoπ~ς γ.α την 'δρuση Ομοσπονδ'α; των Yπαλλ~.λων Φ\)λα~ν. ΕΝΩΣΗ YΠAΔΔHΛQNΦΥΔΑΚΗΣ ΒΟΔΟΥ " Προς:. τονκ.πρεεδρο " Eκτcλεστ.Κ~;Eπ.τρoπ~~ Π.Ε.Υ.Σ:.Α.Κ. It Δ.καστ.κ~ς Φυλαx~~ Koρυδαλλo~ tt Ο Πρ6εδρο; κα. τα μ~λη τον Παραρ~~ματoς: Π.Ε..Σ:.Α.Κ. Δκαστ.- κ~;φυλακ~ς κω αποφασ'σαμε να μη μετ~σχouμc σ;η rcvf.x~σ:uνfλc"οη ~ της 31ης Μα.ρτ'ου κα.. 1η; Απρ.λ'ο\) 84 δ.~τ. η Eκτελεστ"κ~ Επ τρο π~ παρεβη τη δ.&'ταζη το" &ρθρου 6 γ.α μη σ~γxληση του Γεν"κo~ ~ Σ:UΜβoυλ'o" το δε~τερo εξ&μηνο το\) '8:;.ΣΤΟΠ. Παρα.κα~ το τηλεyρ~φη μα ν'α.να.κο.νωθε; στη Γεν.κ~ Σ:uvλεuση.. ο ΠΡΟΕΔΡο:ε ΚΟΝΣΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΔΩΝ Ο ΓΡΑΗΜΑΤΕΥΣ: ΚΟΜΠΟΑΤΗΣ:.ΛΑ. ΕΝΩΣΗYΠAA1lΔΩN ΦΔΑΚΗεΔΑΡΣΑΣ ~ :~-Eχo\)μετην τ.μ~ να δ.α.β&σουμc συνε.μμνα φ~φ.σμα. της Γεν.κη; Σ:υνλευσης των μελ'ν τη~ Ένωσ~~ μας σχετ.κ& με Τα. 6μα.τα.Hμερη~'α; ~ Δ.~ταξης του Γε".κo~ Σ:υμβουλ'ουκα. της Γεν κ~; Σ:υνλευσης της Π.Ε.Υ.Σ.Α.Κ. κα. παραxα.λo~ε δπω~ αvα.yνωσθε στ ~ σ\)νεδρ ~σε.ς της :;1.:;.84 κα αντ'στο.χα. καθδσον απoφα.σ~στηκε vα. μην πα.ρα- t στε~ εκπρ~σωπ~ς: μας y.a-r;' δεν "π&ρχε. κατα.στατκ~ κα. νομδτu1tη xcί λ\)φη~στερα. απδ ~η σgσταση ~oυ Σωματε'ου μα~. Σ:ημε.~νo\)με.δ-r. κατά τ/ν 4πoφ~ μας η συν~ν~ηση <tης Π.Ε.Υ.Σ.Α.Κ. - ~πρεπc v' αποφασ σθc~ τcρν α.πs τη σuσταση των Σrμ.ατε'ων (πρωτοβ&'θtt με; OΡΎα.ν~σε ~) Υ.α. τον απλοgστατο λ~γo ~τ" τα. μ~λη --rων νεοσ - ~ σ τατων Σ:υλλ~yων ΕνΖσεων δεν ε'να. πλεον μλη της: Π.Ε.'".Σ:.Α.Κ../.

6 " Μ.Κ. Με σuναδελφ.κο~~ Το Δ.ε. ο ΠΡΟΕΔΡΟ1: IQAN.ΠΑ1ΑΊΑΝΝΤΣΗε Κα..χε. απ~ π~σω το ψ~φ.<f1.i.ατο oπo~o λε. χα.ρε~.σμo~~ Ο "ΕΝ.ΓΡ ΑΜΜ.ΑΤΕΑΣ: ΕΔΕΥθ.'εΔΗΡΟΠΟΥ.ΛΟΣ 'ΒΦΣΜλ ti κα. 1. Χα.ρε~rζε ~ην επ~λνση ~ρ~ν επ"μ~ρoνς θq~~ων: Ί α) Την επ~κ~αση Της εφαρμου(ς πενθ~μερης εβδoμ~δας ερ~ασ~ας στοuς vxaaa~aou~ φνλφ~ν.κα. σωφρον.στlκ1)νκαταστημ~τωνi. β) Tη_με~ωση ωρ4ν ερy~σ'ας. " " Υ) Την αλλα~ -rpsxov μετ&ταζης φνλ~κων στον κλ&δο βαθμοδχων.. 2. Δ~χετα. δη. κα.ταβλ~θηκαν προσπθε.ες Υ.α την προ<ζθηση':τωνα.- τημ&των μας κα. κα.ταγυελε. παρίβαση καταστατ.κ~ς δ.&ταξης (&'ρθρο 6) Υ.α τη μη σ Gγκληση τον Γεy.κo~ εvμβοvλ(οu κατ&. το δεuτερο εξ&μηνο -. - fi ΤΟ" ' Εγκρ'νε. τον ο.κονομ.κδ απολου.σμδ '82_' θεωρε απcφ&δεκ"η κα. επ.κνδννη τη μχρ. τ~ρα αδρανοποηση - '~.' Κα. HtIJAuar.cpyfa. Υ.α τη σδσταση των' Εν'σεων (Πρωτοβ&θμες Oρ+αν~σε.ς) κα..ε.δ.~ των καταστημ&των Aθ~yας με σ'"δχο ~ην δρνση "η~ Ομοσπον " δ~αςκα ζηταε. απ~yτηση Υ.α τη δ.αyρα~ μας απs την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η 0ΠO~ -δπως φ~νετα.- μας θε'ρησε μη πανελλαδ.κ~ εκπροσ~πηqηςt λες " κα. σωφρον.στ.κo~ νπ~λληλo. νπ&ρχονν μδνο στην Aθ~να κα. ~χ~ σ' ~λη ff τη ν Eλλ~δα. " 5.ΕκΤfμ~ την πρoσπ~θε.α δ.ατ~ρησης κδοσης της εφημερrδ~ς "Σω φρον.στ.κ ς Yπ~ληλoς. Αλλ&.κα.ταΎy~λε. σύχρδνως "'ο περ.εχ~μεν~ "'ης σαν δ.ασπαστ.κ~ γ.α την :Έvωση 'ΝΥ σuvαδfλφων κα" επ.πλ~oν η.δ- " λη ~"αvπoλ~ φ'tωχ~ κα. yεν.κ~ δεν αyταπoκρ~yoyταν ση.ς απα."'~c:1ε.ς " των σuvαδ~λφωv. t' 6. Δαπ.σ..φνε. με μεy~η λ~πη Sτ. "'.0 μ.κρ~β.o της κομμα".κnς κα. πολ.τκης c:1κoπ.μ~τητας ε.σβαλε στο σvvδ.καλ.στ.κs μας X~ΡOί που _. - ί πρπε. κα. cπ.β&.λλετα. vαlμεt'vε. ανε~άρτητoς κα. αδc:1μcuτος ΊΥ.α το c:1uμφ~ρονδλων μας. " 7. Καταδ.κα.ζε. τη μχρ. -rczpa.c:1.ωπηλ/jκα. στη συυχε.α α.δρ.στη θ-. - " ση γ.α Τ~ c:10βα.ρ~θ~μα του εν.α.'ον μ.σeολού~οu-βαθμολου~.()u. If 8. Απα.τεr την &μεση πρo~θηση δ.α.δ.καc:1τ.κ'v θεμ&.των Υ.α "'ην rδρu-./.

7 Η.Κ ση OμoσΠOYδ~ας Σ:ωφρoν.στ~ν YTCMλ~λων Eλλ~δoς (Ο.Ε. Υ.Ε.). " 9. πρoτε~νε. αγων.στ.κη ετο.μ6τητα 9 με στ~χo τη δ.ατ~ρηση των ~(εκτη11ένω" δ κα ωμ~'rωνt σε πcρ~π't"ωση που με την τελ.κ6δ.α1δρφωση. It 't"ωνδ.ατct.ξεωντο" εν.α'ου μ.σθολογ'ου-βαθμολου'ου θ'γοντα. κεκ'tη ~. - tt μ~να δ.κα.'ματ~ μας δπως π.χ. τυχδν υπoβα.θμ.σ~ μας περ.κoπ~ επ.- tt ρδμα.τος εc.δ ~ν συνθηκς;ν εργασεας κλ~. Aυ~~ ~'rav Τα γγραφα. Κα. τ~ρα. μπα'νουμε στην Hμερ~σ.α Δ&ταξη. ~.:.~:.~~2~: Μετά την ανάγνωση των φηφ.σμάτων τω" φuλα~νεπ~εuο C~VΑ. η Εκτελεστ.κη Eπ.τρoπ~ να θελ~σε. ν'απαν't"~σε"στ.c; επ.κρeσc.ς αλλά ακ6μ«κα. στ~ θματα που ο. συν~δελ~o' μα; απ'α"τ~ς 't".ςτρε.ς Ενωσε.ς τουλ&χ.- στον δχοντα. δτ. καταβλ.f]θηκε προσπάθε.α. γ.α.την επ'λυσ~ τους. Kac. στη συν~χεi α θα. μποδμε στα Θ~ματα. της Ημερησ.α.ς Δ.&τα.ζης. θ"αρχσω πρ~τα α.πδ το φ~φ σμα των συvα.δλφων της Δ.καστ.κ~ς Φυλα.κ~ς Α~ρ.σdς. ~Oπω<;θα. ε'δατε χα..ρετ'ζε.την επ~λυση των ΤΡ"~'" Οεμ&των ~τo : Την επκταση καθ.ρωσης κα. της εφαρμoγ~ς πενθ~μερης εβδομάδας εργα.σ'ας I~ - - τη με~ωση του ωραρe ου εργα.σ~α.;κα..την α.λλc.γ~του τρδπου μετ&ταξης των L " φυλα.λ~ν στον κ~δo βα.θμo~χων των παρχ.φυλακων. Eδ~ fxu) να παρατηρ~σω το εζ~ς: Ε'να..&ραγετρ'α τα θ~ματα πο" επ λ~σαμε ~'αυτδ το χρον.κ& δ.&στημα των 11 μη~ν περ'που που fχουμετην ευθ(- νη -εης ΠΕΥΣ:ΑΚ r.ατt πα.ρα.λεtπετα.η α.ναφορ1κα.στα ~λλα θ~μα.τα που επ.λν. θηκαν Kd. θ'αρχ'σω συγκεκρ.μνα: Δεν ενα. επλυση θlματος το ~τ..ο. συν~δελφo~ μας του κλάδου των Φυλ&Χων που cκτελo~σαν νυκ~ερ.ν~ β&ρδ~«~ην Kυρ~~~ ~o πρω~ υπoχρεων6~~ν -~τσ. ~~αν δεν μπoρo~σαν ν~ κ~νoυν δ~αφoρετ~κq.- να φε-δγουν το πρω.' με τη λ~ξη Του ωρcφcου τους κα. να.πα~ρνoυν 'fo εξα.ρσ.μο.. Δεν ε~να.~ cπ'λυση θ~μα.~οc που μετ~ τη Λ~ξη 'fης υπηρεσσ-c τη y~χ~α. να. φεδγουν να. π&νε στο σπ'τ τους κα. να. μην αναγκαζοντα να κoloμo~ντα. μ~σα bτη φυλακ~ Δtν ε'να. επλυση αlτ~ματοc η υποχρωση σστερα ~π6 axc'tlx~ εγκύκλ.ο.... 'fou y~oυργε~oυ ΔLκα.οσGνηc ~ν δεκα.πενθ~μερo 010 συνάδελφο' μα.c που c-.χουν ~.ς Δ.cυθ-δνσε.c; των Φυλα.κΖν να συγκεντρczνουν το προσωπ.κ6 να συζη'fο~ν τα υπηρεσ ακ~ θματα. ν'ακo~νε 'touc συναδελφους 6Aouc να βρσκουν Λσση bτα efμα.τα που προβ&λλοντα.. γα επ'λυση κα~ στη auvfxc.a.με αναφορά ~ ~ στο yhoupyc'o ν α."αφ~ρoνταl ~α. θμσ.τα που συζη~~θηκαν ο. AUOCLC που δοθηκαν; αλλ~ κα~ στη συνχε.α Τα. θ~ματα που δεν μποροσν να λυθοσν να ζη- ~οg.\c"τc ~π6 το rcvirk~ rραμμα τα ct'tc α.π6 τον Yπoυργ~ ε τε απ6 του; v-. /. ----~~----

8 Μ.Κ..6- πηρεσ.ακo~ς napcs.yov-rcc; "«πρoωθ~σoυν τη Auatl κα. -rojv&λλων α-rημ~-rωνtπου ο Δευθυντ/; λoγκ~ δεν θα μπoρε~ να δ'σε. λ~σε" ; σε oρ.σμ~vα θ~lψ.-rα Η "~ζηση τη; a-roa~c;κα-rα. 40% δεν ε~να. επλυση θ~μα'tο;ββα.'ατο ποσοσ 't~ ε'να. μcγ~λo αλλ& ~μ.ω;το χρημα τ κ~. πoσ~ που δ.ν6 τα v γ.~.τη στολ~ ~-rav τδσο πολ μ.κρ~ ~a'tc η δ.αφoρ~ ε~yβ. 600 δραχμς. A~ε~ ρω- 't4ro:δεν c~να. επfλuση e~jla'toc;au't~: ί Η α~ζηση των oδo_πoρ.~ν απ~ 200 δραχμ; σε 700 δεν ε~να. επ'~υση θ~μα'tο;r.aorfπαραλεπον'tα. αυτ«απ~ 'touc;συνa.δλφου;ίπο.ο σκοπ6 ~oυν Κα. π.ο κ~τω μα; λένε δ't.δεν θ~λoυν να 'ρθουν a'to Γεν.κ~ Eυμβo~λ.o κα.στ/ Γεν.κ~ Εuvfλcυση γc.α-r(παραβ~καμ.ε ~πoo cs.popoτου κατασ'tατκο~ 6πως συγκεκρ.μνα λε. η Κω;. Κα.. εγ~ σα; ~ ~a'tfi)εμcf; κ~ναμε ~να ~- θο; ε~τε αδ.αφoρ~cαμε ετε οτ.δ~πο'tε δπω; θλε ας 'toπ«ρε. κα.~εrς. Δεν θα 'πρcπε να 'ρθc. κ~πo.o;συν&δcλφο; να μα; τα πε a'to κ&'t(q-κ~τω au't~j A~ στελνουμε ~να. 'tηλεγρ&φημα κα. λμε "κδρο δεν x&va'tc Γcν - κ~ Εuνfλεuση 'to δεuτcρο εξ4μηνο 'tou '83 δεν cpx6jlaa'tcεμcf;". Δεν ε'να. λ~ση o~τε συνδ.καλ.στκ~νοοτροπ'α "υτ~. T~ρα θα πω με περ.σσ~τερε; λεπ'tομρε.εςκα β'αρχ'σω απ6 -rov 692. Ο 692 καθ.ερ~θηκε το Πο.ο; -rov αποδχθηκε 11'0" ος -rov εφ4ρμοσε κα. γατ απ το 77 μ~xρ.'t.η;υ'πορuo..ν-~. ~")(~ Σuvλεuση ~ μαλλον μχρ. την ημ-.ρα που θ~αμεεμcr; υποψηφ.6τητα ο. τρc.ς auνδυαc1μo' γ.α να κα-rαλ&βουμε τη θ~ση του Δ.Σ. της ΠΕΥΣΑΚ μεχρ. 't6'tcδεν ε'χε αναφερθε~ 't~πoταδυσ- 'tux~;τποτα. Τον αποδέχθηκαν τον εφάρμοσα.ν κα. δεν μλησαν καθ6~oυ γ' αυτ~ το ~~μo τον 692. veva συνολ.κ6 αρ.8μ6 συναδ~λφ{)~φυλ&κων 800 μ~xρ. 900 τον αρ.θμ~ 'tou;βγ&ζανε εξω απ6 το να Υ.νουν υπαρx.ψ(;λaκε;.kairfpχοντα. σ~.μερα να μα; 'touvc 6τ. δεν ρχοντα" στη rcvlrh~ Συνfλευση κα. στο Γεν.κ6.Ευμβ06λ.ο Y~a't' γ'νανc πρωτοβ&θμ.α EVωση. Κα. 'ti.γ.νε ανγ'νανε Πρω'tοβ~eμLα ;Ενωση Δέν θα πρ~πε να υποστηρ.χθο(;ν κα. 'tc'σuμφρο~'tα ε- κε'~ων 'trovσυναδ~λφων Δεν θ~λoυμε να μας αναγνωρσουν εμ&ς αν δευ το efaouv. 06τε ζη-r~με -r~'to.aαναγ~ρ.ση. Αλλ& απλ&; Ηαταδ.κ4ζοuμε τον -rρ6πο με -rov οπο'ο α-.~ ".- - ν-r.μετωπ~.ζοuντη σημερ.ν~ ΠΕΠΑΚ κα. Θα 'πρεπε να ε~ν~ 'tελεfω;δ.αφορε- "t.k~cο 'tρ~πο;αντ.μετ&π.σης. Eμε~; ζητοσσαμε βo~θε.α. E~μα.στε avd.hto~ σε oπo.αδ~πoτε κρ't.κ~6σο σκληρ~ κα. αν ενα.. Κα θα τη δεχθοgjε αρ- ~. "... - κε~ να μην έχε προσωπ.κ;α.χμc&πως κα εμε'c στ.ς xpfac.t;κα.στ.; επ.κρ~σε.ς δεν θα 'χουμε προσωπκ( α.xμ~ Υ.α καν~να συν~δελφo. ;Αρα λo~π~ν φα.fνε'tα. καθαρ& 6τ. το ν~o 692 &λλο. 'tov φτ.~ζανε 6λ- λο. τον αποδεχθηκaν &λλο. τον εφ&ρμοσαν κα δεν πρεπε να μ.λ«νε ~. αυ- τ~ν../.

9 Μ.Κ. -? - ξουρ'ε τ.; πρωτoβ~θll.ε; Εwaε.;. Κα. ρωrμc: A7t6 τον Io~λ..o του '82 μχρ. ΤOΓεν~ρη του 83 κου μσα. σ'π)\ ΠΕΥΣΑΚυ7t~ρχε o'πρ~ηy πρδεδρος ο κ. παπαηανν~raης τ..κα.νε μχρ. 5τc Ας μα; ίε. πο.α υπoδoμ~ μας ~φη1ε. Κα. γ'.α να. μη τα ρ'χνουρ.ε τα. β~η Sλα στον κ.παπαγ.ανν'τση ν' αναφερθο-g'. ~ με στο παλ.~ Δ.Σ:. Πο.α. υπoδoμ:~ μα.; &.φησα.\ερ.«; γ.α. να. ξεκ.ν~σoυp.ε ενζ ε'χαν περ&.σε. 7-8 μίνε; -μ.λ&ω πctντα μετ&.την ψ~φ.ση το" συνδ.καλστκ ~ Ν.1264/82) να φτ.~ovμc το Kα.r«σrατκ6rων ηρωτoβ~θμ.ω" Eν~aεων κα. στη aυνχεα το Κα.ταστα"t.κ6 της Ομοσπονδ'ας ~με'ς παρ δλα τα. προβλ~μα"tα πο-υ ~τα.ν συσσωρευμνα. γ.ατ δυστυχ~; την πεντα.ετ'α. απs το' '77 μχρ. το 82 δεν λ~θηκε κα.ννα πρ δβλημα Κα.. - γ.α να. μη'" ε~-μα..α.π~λυτoς λδθηκε ~νo το πρ6βληρ.α του επ. δ~p.ατoς ε.δ.κα/ν - - συνθηκ~ν απ~ 7% π~yε ac 15%. κσα. σε ρ'.α. πεντα.ετ'α. ~ταν το 8%. τ'ποτα. &λλο 'δεν _~ταν κα.. o~τε υπ~ρξε λ~ση κα.νεν6; άλλου θ p.ατoς. - ;.~Άραλo.7t~ν θα. πρεπε πρ.ν ζεκ.ν~σoυν να. ρ'α.; HΣτα.κρ~νoυν γ.α.τ δεν β.αa~κα.p.; ερ.ε'ς να κ~νoυμε r.ς ΠρωΤOβ~θμ.ε; Eν~σε.ςt τους α.πανταμε δτ εμε~d δεν r.; φτ&χνουμε τ.ς Πρωτοβ&'θΡ..-εςEν~σε.ς. Τ.ς πρ}τοβ&θμ.ες EVΩσε.ς τ; φτ.&'χνουν ο. συν&.δελφο. των επα.ρx.α.~ν ΦυλακΖν-. Παρ6λα. αυτ&. φτlαξαμc fναόχfδο Kατασrα.τ"κo~ το π~yα.με σ~o δ.κηγ6ρο μα~ καθuστρη- - ί -.- σε να μ~να. ΤΟ π~ρ«με το ζα.να.μελετ~aαμε στελαμε να σχδ.ο a δλα. τα. 1tαρ~Jτ1Ρ.~τα.. τους' λεε χ&.ντε Γεν.κ~ Σ:υν~λευση σνζηrεtaτc- το τροποπο ε~- σrε 10 συμπληρ~aτε ~oε~τε ~."t. ~λλ~ βλετε κα. xα.ταθ~~~c το στο Πρωτοδ.κε~o. φρον-r'σ"t'ε να. εγκρ.θε'. να. δημoσ.ενθε~ κα να. πρoχωρ~σετε σ~η δημ.οu~γta τη; Πρωτoβ~θμ α.; ~Eν(.Oση;". ίαρα. λo.π~ν δε" δεχδμαστε να κρ. θορμε σ' αυτδ το θ~μα. γ"α.τ'" κανα.με περ.&σ~τερα α.π'-sτ. Επρεπε. Κα. πα.p~λληλα λ~νε "γατ' δεν ~γ.νε η Πρωτοβ~θμα. rενωση των υπα.λλ~λων φvλακ~ν AΤΤ"Κ~;. Μα.πο.ος θα τη φ't'c~εl. Τα. ε*α.ρχ.αx~ κα.τασ~ματ~" Β cvθ~νη ε'να. των συναδελφων που νπηρετo~ν εδ~.kα.. ~δη εχω το ε'υχ&ρ.στο δτ. το Κατα.στα.τ.κ6 ρ'α.:;τελε~ωaε 'υπογρα.φηκε α.~~ τον Πρ~δρo Πρωτoδ.x~ν. δηρ.οσ.εδθηκε aoflt;εφημερδc; κα. τη Δε'υ- -cfpαo' το 7tρω' θα. το χο"μ_ε _σ"α. x~p.α. ρ'α;. Απ-Sεκε' κα.. πρα. πλον ε(να. efp.a. χρ~νoυ να κληθε~ Γεν.κη Σ:υνλενση κα.. να πρoxωρ~σε σε cκλoγ~; YLa - '-_.- την ~νάδε.ξη πρωτoβ~θp..α; Ένωση; ~ν 'υπαλλήλων Φσλα.~ν περ.oχ~; AΤΤ.κ~~. T~ρα ερχ~μα.στε".στο θεμα ~η~ δ.αγρα.φ~; α.π6 την ΑΔΕΔΥ. Γ.α.τ' δα.γρα.- ~κα.με α.π~ την ΑΔΕΔΥ Σ:το σ'υvδ.χα.λ.στ.κc$ ν6ρ'ο U1t~PXC δ.α.ταξη η οποα. oρ~ζc" ρητ1: tη εκπρoσ~πηση στην τρ.τοβ"θμ.α σννδ.κα.λ.στ.κ~ ~Έvωση(των - ΠΡωτbβ~θμ.ων βέβα..α. Ewactov εννoε~) γ~νετα." μσω δcυτcροβ1θμ.α.ς". Πο() λo.π~ν U1t~pxC η δεν;ερoβ~6μ.α. "'Ένωση στο χωρο των σωφρoν.στuzν "παλλ~- Λων ~.α να. ρ'α.ς ε~πρoσωπ~σε. στην ΑΔΕΔΥ R δ.αγρα.φ~ ενα.. απ~; τυπ κ~.. / ~~_

10 ί Η.Κ. ο. <xfac.c;μας μετην ΑΔΕΔ δεν δ.ακsπηkαν οδτε Υ.a.να. δεu-rερ6λπε-rο. Μα;;ενημερ~ε. κα. μα~ ατ~λνε.. δλ~ τα πληροφοραχ& δcλτ'α. ~Exoυμε ~ην 4- μεση <'UΜJtap&a-raa~της γ.α oτ.δ~πoτε efμa Ολουμε να θσουμε Υ.α ~αφoωθηθε~ Υ.α επ~λυση. Ί ί. Κα. επε.δ~ το ΔεK~μβρ.o του '83 ~y.νε το Σ:uvfδρ.ο της ΑΔΕΔΥ κα.αν εμε~ς πα~ρναμε μ~ρoς a-ro Έυνδρ.ο κ~λλ~στα θα μπoρo~σε με μ.α π~oαφυ~ ν' α.κνρωθε -roσυνεδρ.ο Γ.'αυτδ η aημερ.ν~ ηυεσα της ΑΔΕΔΥ Κα. πολ-σ σωστc κρ.νc δ.~ύραφε τ.ς Ενωσε.;;που δεν πληρo~σαν τους δρους. Au-r6G.~orcxvο ~. λ~γo;;της.. δ.αyραφ~;;μας. Aμ~σως με-rα.τηδημ.ουργα της Ομοσπονδ~αc; θα νποβληθε~ α~-rηση α~ -rην Qμoσπoνδα κα. θα γ~νoυμε κα. 'tujtckc μfλη ης ΑΔΕΔΥ. Aυτ~ ~σω;;ο.συν~δελφo. της Φυλακ~;;A~PfacxC;να μην το γνωρ.ζαν. Αλ'>4 ο Πρδεδρος -rης 'Ενωσης πρεπε va-ro γνωρcζε" Κα. το yvωρζε.. Γ.ατ'ο t.- δ.ο;;κα.ο K.Kα~σ κα~φης -ενα. πα.ρ~ν κα. το ξρε. πολύ ~α~- ~σi.τε~λαν- ~yyραφo στο Iπoυργε~o Προεδρ'ας κα. ζητουσαν να μ&θουν αν ενα..πρωτοβg6- μ.α ~ δεu-rεροβ&θμ.α ;"Ενωση η ΠΕΣΑΚ. Ββα..αδεν νπ~ρζε απ~ντηση κα. κα~ς. Eμε~ς σνμβoυλεντ~kα.με κα. το Νομ.κδ Συμβουλο της ~Eνωση;;Κα. -rην ~ΔY. Ο Ν6μος πρoβλ~πε. ~'ti. ε~ν στο χ~ρo cvsc;;πουργε'ου υπα.ρχε.~eνωση μ~α. κα. μ~νοt που χε. πανελλαδ.κ~ εκπροσ~πησηt η Έν~ση αυτ~ θεωρc~-rακα. δευ-rε- ΡOβ~θμ.α.. ί ί ~Oμ.ως στο χ~ρo του πουρυcο" Δ.κα.Qσ~νης νπα.ρχc.κα..ηέ~αη των - Yπαλλ~λtoν -rης Kc"rP"K~C;Υπηρεσtας υπαρχε. κα. η 'Ενωση των ALKaa~.~y Υ- ~.. '. - παλλt1λων. Ε'να.στον 'δ.ο χζρο. Δεν μπoρo~με να τουτ; παραβλfψοuμε. -.. Κα.. λου.κα.λο.π6ν ε'μαστε πρωτοβα.θμ.α ~Eνωση με τη σημερ.ν( μoρφ~ &πως ε'μα.- -. _~ ~... -". στε κα..yr.' au-r~ δεν μπορο-σαα.με;να ε'μα.στε κα. μfλη σ-rην ΑΔΕΔ. Οlκ.Παπα- Y&ανν~τσης τα yvωρ.'ζε.κα.λ~τερα κα..απsμvα. au~& κα.δεν μπορφ να καταλα.- βω πο.α σκoπ.μ6τητ~ εξυπηρετε' η α~αφoρα. σ'αυτ6 το θέμα. Ηα.ς κατηυορουν 6-rr.δεν φτ.α.ζαμετην Ομοσπονδ'α.. Μα. y'vc-ra.ομοσπονδ~αχωρfς πρωτoβ~θ~.ες E~ac.C;I Aυτ~ δεν ξερω π~ς ~πoρε' να το oνo~~σε. κα.- v~vac;. Δεν ~πρεπε καν ν'ανα.φερθε~ α.υτ6 το βμα.. Γ.α.να φτ.ctχ-rc' μ~α Ομ.οaπoνδ~α. θλε. τοuλ~χ.a-rον Κατα.σ-rατ.κ&δ~o πρωτοβ4θμ.ων E~σεων. -ra OΠO~α ε.c; τετρα.πλo~~ κατα.τ~θ;~α..στο πρωτοδκε ο το πολuμελ~c;. π<ζς θα +~νε δεu-rεροβ4θμ.α.::ενωση ~ Ομοσπονδα. 6πω;;-rην ονομάζουμε εμε'ς cδczάχωρ-ς - " ~ ~.'. να. υπ~ρχoυν τα Κατα.στα.τ.κ&. ί Κα. ~χω ν'α.να.κο.ν1)σω αυτ~ -rη στ.η.~6τ. το Κατασ-rα.τ.κ~τη; Ομοαπονδας μα.ς το χε. ετο.μάσε. ο Noμ.K~;; Σ~μβ01)λoς θα. το π&ρουμε τ/νεβδo~δα. που μα.ς ρχετα..θα το ατε λονμε σ' δλα. τα παρα.ρτ~μα.τα κα..στ c;πρωτοβάθμ.ες Eν~σc.;που ~χoυν εκλευc μ~χρ" σ~μερα να εκφρα.σουν τς απ~φεfς να εκλεγε; μ;α. πρoσωρ.ν~ Δ.o.κo~σαEJt.-rpon~κα..να το κα.ταθσε. κα. να. /.

11 ~.K πρoχωρ~o'c" στην tδρuση τη.; Ομοcmονδ'ας. t'ερχομα.στο επδομα c δ.~ν συνoηκ~ν. Κα. σ αυτ~ δνστuχc1)t;μαt; πατη- Ύoρε~. η ~Eνωση των yπαλλ~λων της Φνλα.κ~t; Α&'ρ.σαt;.Κα. ρωτ~ω: Πα.0t; το 0- ν~μασc επt δομα ε.δ.~ν συνθηk~ν Αφο6 α.π~ τα. πρακτ.κα. τηt; BOuλo~t; το 1976 με το μ~μo 283 ~ταν καθ.ερ4θηκε κα.. ο Στεφανδ1Ίt; ο βοuλc"τ~.t;t ο σηερ.- v6t; Αν;τ.πρ5cδροt; '(ης Βο"λ~;t κα&. Ο Βο"γ&.οuκλ&κηt; ο βο"λε"τ~t; της Β#περ.- φέρε.dt; το" πε.ρα.&'«vil~pov'tilv σε ~Π.κtνδ"νες a"vo~xct; εργα.σ'α;. r.α.'t~ oν~~σθηκε ε.δ.κφ" a"veηk~v ερυασ(α;; πο.ος το αποδfχθηκc α."τ9 Γ.α να. φτ&σε.σ~μcρα 'απε.λετα" η κατ&ργησ~ '(σ". ~6θηκc η ε"κα.ρtα στο ε"μβσgλ.ο σ"νδ.αλλαγης '(ο '80 ~ το '79 bcv θ1jμαμ~l ν'αλμξε. η ονομασα 'to". Γ.ατ δε" ~Ύ.νc τ~πoτα Πο.α.σκoπ.μ~- -Cft τα. εξ"πηρετo~σε '(Ο να ε(να. ε.δ.κ~" σuνθηκ~ν :o'tilv θα ~ ταν CTtLxCvbuvo κα. aje"r.c.v6 fπρcπε να ενα. 30%. Ε&ν ~'(αν 30%. ο προ.ϋπολογlc1μ6~ πο." - - c~χε ~γyρα.φε' στο E'toc;'80 κα. '81 Υ.α ν'αυξηθε το έπ'δομα (l't6σε 20% δεν ed. μπoρo~σc να φαγωθε' Υ.α.να. π&ε. γ.χδορ.σμοt;; οδτε Υα μετατ&- ξc.;.'κα.~μω; το τ.δτε 10 Εuμβο(λ.ο 10 δεχθηκε. ΦαΥ<Ζθηκε μ.α.π'στωση 15 εκατο.μμ"ρtων περ~πoυ το 1980 κα. &λλα't6σχ το 1981 κχ.δεν μtλησετο πε ρα.o'μ~νo Δ.Σ. Κα..έρχετα.. ~ρα να μχς κατχκρνε. εμαt; γ.ατ' αδραν~σαμε YLa τη" Κ~Τ&ΡΎηo'η το" επ.δ6ματος. Μα δεν υπ~ρχε. τέτο.ο θfμα κατα.ρχ~ν. Κα. έρχομα.. στο. θέμα Tftt;εφημερ'δα;. Eγ~ προσωπ.κ& το δέχομα. 6τ. η '. εφημc~~δα ctvx.φ'tωχ~. Yπ(ρ~ε κα.&.κ&.πο..ακαθυστέρηση στην ~κδoση xωρ~; ~μω; luat~ τα κo.~ς λεγ~μ.ενα- να. φ&'με φgλλα. Eκδ~θηκαν 6λα τα φ~λλα.. Δεν "ελε<ζσαμε κα.μ.&'σxoλ~ δημσσ. ΟΥραφ'ας. Αλλ&. ρωτ&.ω 6μω:: Auoro που μας κατακρ'~o.υν α: μα.~ πουνε fat. κα. μα φορ& 6~.. στελ~νε μfα ερ~ασ~α στην. εφημcρδα μfα ανακοrνωση σ~ην εφημερ~δα μ~α επ.στoλ~ στην εφημcρ~δα. Δεν o'τε~λανε πoτ~. Να. θα σε κατακρνω κδρ.ε oπo oσδ~πoτε κχ."α ε~σα. ~'tav Θα σ'έχω βoηθ~~ε.. Κα. να. σα; πω το &λλο το χε.ρ6τερο:την εφημερ~δα την παραλ~βαμε ~ε ~ξoδα ~κδοσ~t; ανν δημoσ.oγρ~oς oν~ματ.παπαδ~πoυλος. 'tελε"ταα που ανα.λ&βαμc cμες εχε κoπε~ a-r6.παρ~τ. βρ.σ{~μαστε στο '84 παρ~τ. ujt~pxc αυξηση ΤΟυ κ6στουt; -rou χαρτ.οσ κα. της εκτ~πωση; εμε't;καταφfραμε κα τη βυctζοuμε με χωρ; "α uπ&ρχε. -το"λ&'χστο.ν. δπω; b~ νoμ~ζω α" uπαρχε. αν-r'θετη &.ποψη νχ μας την πε. ο OΠOIooσδ~πoτε σuv~δbλφοt;- κακουραφtα. στο θμα. της εκτ~πωσης. Δε" uπ&.ρχε.. Φτωχ~ μπoρε~' να ~τ~ν η cφημερ'δα αλλ~ δεν εχαμε τη βo~θc α. Hxvcv6t;. Αν Ί '... - εξα.ρ~σoυμc δuο-τρε.t; α""αδλφο"t; καννας &.λλος δε"δημοσ'ευσε. τ6σα μπο.ροδσαμε τε σα κ&ναμε. Τη δ ατηρ~σαμε. Κα θα τη δ.α.τηρ~σo.υμc. Κα. σα; πληρ οφορδ 6τ το -ο "0t; 84 δεν π~ραμε δραχμή σuνδρoμ~ Υ.α τη" εφημερδα Κα" οδτε θα παρο"μc../.

12 Τα λεφ-τα ΠΟ1) σuγκεντρ~θηκα.ν ε'εαμε να κρατηθοfν απδ τα παραρ't~μα-ταt Υ.α ν'αν~lμετωπ~σοuν τα Εξοδα. Γ~α.τ' κα~ αυτα έχουν έξοδα. Ώ~~ θα κ.~ηθo~ν δ.αφoρετ.κ~ Δεν ίt~ραμε σuνδρομη. Κα η σuvδρομ~ των uπαλληλων τηί; περτοχης Aττ κ~ς κρατ.~τα. χωρ.στ~. Μδλ.ς δημ.oυρyηθε~ η'ενωση θα τηj παραδοθοδν κα. τα λεφτ& να μπoρε~ να κ. νηθε{..'ηδη Κα. μέχρ.. αu~6 το σημε' ο α- κ~μα λ~βαμε πρ~νo.α. r.q. το θ~μα. ΤΟ1)βαθμολδΥ.οu-μ.σθολ6Υ.ου επε.δ~ uπαρχοuν πολλα παράπονα -λoy.κ~ να uπ~ρxouν παρ4πονα- σας λέω δ-τ. αμέσως με 't&. την ανακο'νωση του προσχεδ'οu -Τ01) Jtcpf- εν.α'οu βα.θμoλoγou-μ.σθoλoy~ou '(ην K1)Ρςρ:κ~O't~c; 4'η Φρα το απ~yεuμα ο σuναδελφo~ rcviok~c;rραμματfας ~η; 11EYΣAΚΚ'.Δραγo~- '(σος ~λαβε μέρος σ-τη σδσκεφη που έγ.νε με ~ην ΑΔΕΔ -τ~θηκε -το θ~~α πρ~τo εκε~νo ποu κα~ε. περ.σσ~-τερo -της ~ΠOβ~Oμ.ση; της κα'tηγορ'α; 'τη; ΜΕ γ.α -τou~ φίλακες κα. το θέμα του cπ.δδμα'tος ε.δ.κ~ν σuνθηκ~ν ερυασας l ΑΑΕΔΥ σuμφωνε απρλuτα Ηα.με τη δ.κη 1..α~θέση δτ. δεν πρ~πε. να υπαρξε. -μ~λ.στα η δ~λωση ηταν 6't. δεν uπ~ρxε κα. outc uπαρχε. κα~.~ '(~το α σκφη γ α 1)ποβ&θμ.ση κατηγορας. Το focac το θέμα -Κα. να δεl'tε π~.ς ~. '. '..'. 'Ί" αυτα βγανο1)ν αληθ.ν& δλα.- στον ΥΠΟUΡΥδΠροεδρας τον κ.ααζαρη κα.βγα'~.. -..' :... νε. ο YΠ01)ργ~ς Προεδρας επ~σημα πλέον o'tov ημε~~σ.o τ~πo κα. δηλψνε. επ~ λέξε.: "Με μεταβατ.<~ςδ.ατ~ξε. ~ ο' αντ.μετωπ.σθε' '(Ο θ~μα των Δημoσ~ων Υ- πaλλ~λων που βρ.'σκοντα. σε κατηγoρ~α αν~'tερη των τuπ.κζν προσ~ντjν τοuς ~O'tC στο μέλλον να. μην 1)παρξε -rf'to o φα..ν$μεvοfj.1 AOY.κ~ λο.π6ν βυανε 6-τ. δεν τ'θε-τα. καν θqα υποβ&'θμ.σης των συυαδfλφων. Kακ~ς λο.π6ν. η Φυλακη τη~ Δ&ρ.αα~ κα. ο πρδεδρ6ς. -της περ σσδτερο -Υ.ατ ο. σuνάδελφο..cσωc;. να μην ητανενημερωμνο.- το θ~τε. έτσ. ΤΟ θq.α. Δεν ε~μαστε μ~νo εμε' ς. E~να.Kα. ο. Δ Καστ.Kof Yπ~λληλo. που το: 20% πα.ε σ~η\ ΑΤ κα'tηγορ~α ~ ΜΕ. Κα. εκε~ θα δ.ατηρηθε. Δεν μπoρε~ να τou~ uποβ.- β~σε T~ρα στο θ~μα τοu επ.δδματος επ.κt'νδuνης κα. ανθυγ.ε.ν~ς. εργασ'ας. Εμε'ς αμ~σως μετ&. κ~ναμε 1)Π~μνημα. Σ:~.~ 14 το" Φλεβc1ρη το απευ6~ναμε στον ΥΠΟUΡΥ~Προεδρ~αc; τον Κ.Ααζαρη στον κ.μαγκάκη στον ΥφυΠΟUΡΥcS των O κoνoμ.κ~ν ΠΟ1) χε.ρ~ζετα. τα θ~ματα μ.σθoλoy~oυ-βαθμoλoyouτoν κ.τσοβcsλα κα. στον πρ6cδρο της ΑΔΕΔ τονκ.κt'τσ.ο. Γ.α να μην το δ.αβίσωυ.α- -.. τ~ ε~να. πoλλ~ τους αναφfραμε γ.ατ' το επ~δoμα ε.δ κζν σuνθηκ~ν τ'ω~ Φυ- λακ~.ν " ε~.να. ανθuυ.ε.νj '- κα επ.κ. νδυνο κα.6χ. ε.δ ~ν" σuνθηκ~~. Κα" -τους "... ί - χοuμε παραδε'nατα το τ. έχουν π&θε. ο.. συνάδελφο μα; μχρ. κα. χοuν σκο-τωθε πρακτ.κα axcs τη Bouλ~' που αναφρετα. Υ.α επ.κc.νδuν6τητα' κα" αν e"yr..cf ν~ εργασ~α κα. ζητ~σαμε να παραμε'νε. το επr δομα να σuσταθf~ μα. EΠ.τρoπ~ να της δoθε~ προθεσμ'α δgο μ~νε~ χα. με επ.-τδπ.α εξ~~ασηl στοu; χ~ρou; Τα/ν Φ1)λακ~ν να εσηyη6ε~ c1~ηv κυβέρνηση κα σuγκεκρ.μ~να στην Επ.-.;./.

13 - 11 ~ρoπ~ β~θμoλoy~oυ - μ~~δoλoyoυ ε4ν ε'ν~ ~ 6χ. cπ.κ~νδυνo. Δεν ~6Lαφορ~σαμc Κα6δλου.Κα. μ&λlστe μετ~ απ'αυτ~.&χ' μ6νο θα παραμε~νct ~o cπ δομα αλ~ κ~ θ'ανξηθε;. fcspa. η βσ'τ 'tη;αδεδυ π~\lω στο θέμ.α 'tω" ε1τ. 00- μ~'tω~: ί - '. ΗΑΔΕΔ λ~ε.:"exε' που νπ&ρχουν επlκ'νδuνες ενθυε.c.νε; κα. ε.δ.- κ~ς συνθ~)(ε;cpya.acαoc;να μην καταβ&.λλε'tα.δρ~xμ"k& επ~δoμα. Να. με.ωθo~ν 'τα.χρ6ν.α λ~φεως σv"'t'aζη;.ν' αυξδε η xα.νo"'k~ άδε.α κα. "α.'\-ε.ωθε' χα το ω~ρ.o ερυασ'α.ς."ετην ουσ'α βcλτl'νον~α.~ -'tρομερ~ μπoρ~ να πω - ο συ~θ~κ~; cpyaacac; πον π ατε~ω 6'tL αντ6; πρπε. να ενα.κα ο αν~κc~με- " κ6ς ~ας σκοπ6ς κα. ο 'tcalk~c;μας O't6xoc;.Η βελτ'ωση των σνθηκων ερυασ~~ ημε'ωωσ~ των ετ'ν υπηρεσ'α.ς δηλα.δ~ η λεγομνη 2.5ετ'α την ο- ποα" Cπδ.~κouμεμε κάθε μ~σo.. '. Μ αυτην 'ftlv πρδ ταση της ΑΔΕΔ oπ()σδ~πo-τεy'vc'tal χα." το πρωτο β~μα Υ.α -τη~xαθ.~ρωση τη; 25ετας. Υπ&ρχονν ββα.α χα' κ&-τ" ~λλα θεμα.-τα.'- σω; δεγ θα.πρcπε. να τ'αvαφρoυμε αλλά θα το πω 6μος το Oπo~O\ μπορε' να μα; ωφελ~σε. κα. να ~ βoη6~σε. σ' α:υ~6 με το σx~δ.ο περ' ε\10πσ~ηση; ~ν Σωμάτων Ασφαλεας προτε'νετα. η κατ&ρυηρυηση τη; φρo~ρησης ~ν. ~ - _.. φυλακων απ~ το Σ~μα της Xωρoφυλαx~; χα. η δημ.oυρy'~ ~ατo; ΣωφρονLσ-τ.- κo~ που θ'ανα.λαβε.την φρo~ρηση των φυλ~κ'ν _. κα" -τηνμετακ'νηση των κραρουμνων. E~ν αυ-τ& y~νε. -τδτε να ε'σ6ε ββαί.ο6-riθ'α.υξηθc' Οχ. σημαν-r.κ~ κ~τ&. πα.ραπανω θα lltopouacνα. πε. κα.νε';'οαρ.θμ6;'touπροσωπ.χο\1κα.&.μ~ σα σ'cκε'"ο το "oμoσx~δ.o ee μποροgσ~v να oτcoouv απ6 την αρχ~ πλ~oν '. "- ~ ~. 'ta. Oq..~Af~tYIoa. την επ'λυση &Acνwv α..τημ&'τωνπου τ6σα χρδν.α εtχ:ψ.cχα δεν ~χoυν επ.ληθεε. Τώρα. θα fρθω σ'να τcλcuταcο που ελκρt-.u& μ~ω μα.;πc'ραξε: π~ ρα.πo~~. Aναφ~ρoυν o~ Συν4δελφo~ rη;φυλακ~; Δ&ρ.σα.ζ; If Δ.απ σ~νε με μεγ~η ~'6πη)&T. 'toμ.κρ6βοτης xoμμα.~κ~;κα. :πo~.τ.κ~ςσκοπ.μ6τη-τχςε.σβαλε στον σuvδκαλσ-τr.κ6 μα.ς χώρο που ΠΡ~ίtε να με~νε.ανεξαρτητος x~. αδcσμευτοζ. nog 'tov ε'δε ο κ. Παπαγ.αν'~qης τον κομμα'fσμδ.δεν apvo~aa't'c 6-τ.ε'μα.- στε πόλτ.κοπο.ημνο.το λfμc κα. θα. 'toλεμε. ~AΛλo πολ.'t."οπο.ημ~vο; κα..~λλo κoμμα.τ.xoπo.ημ~νo;. Δεν δ.σ't~σαμco~τε μ.α σ-τ.yμ~κα..από την πρφτ/ ημ~ρα δταν τ~6ηκε το efμα. του πενθημ~ρoυ κα.στο πουργε' ο κα..σ-τον rc~ioh~ αίtε.λ~σαμcαν σε μ-α.oρ.αμ~νη κα. oλ.yo~μερη προθεσμ'α δε~ ε'χε napoct oρ.στ.κ~α.π~~ση να~τεβo~με σε απ~ρy'α. Τ.ς.δcoλoy κ~ς μα.ς θεσες.ς αφ~σαμε ~<.o απδ τηνπ.ε..σ.α.κ.'αλλο. T.C; ε'χαν μ~σα στη~ Π.Ε..Ε.Α.Κ. χα. ~λλo χ&.νανε αfτ~σε.;να Υραφοuν κομ.μα.-r.κ~ μελη πα δεν './.

14 ~o κα~αφ~ρανεκα~ σηκωθ~κανε κα. φ~yανε απ'ε~.eμctg δεν κoμμα~.κoπo.ηθ~καμc. Kα~ αν UΠ~ρχc. ~να:; Σuν&δελφΟG να μαg δεξε. να σημε'ο που κομμα- ~.κoπo.ηθ~καμε. E~να~ ν~ρoπ~ να λ~yoν~α. αυ~& ~α πρ~yμα~α. ~Iσω:; ~εν θα ~θcλα ν'αναφερθ~ αλλά ~μoυνα uποχρεωμενοg- ενα. and>v - ζ~τησε 6μ.ως ν' αναυνωσθε' ~o φ~φ.σμα κα.. α'αυ~6 ~o φ~φ σμα απαντζ.η Εφημερδα ε~α α.- ".....".. νo.χ~ να γρ~φε. ο καθ~ναζ δ~. 8~λε..M.α επ.στoλ~ μδνο δεν γράψαμε ~oυ Κ.Γλ(κου'' Ο onotoc παραξηy~θηκε y.α~' Υρ&'Φαμcτο 6νομα με np~airvo κα γ~ατ ~ γρ~ψ<xμεh1ρτη;"κα. 6χ. " M&.ρ~. ος' Κα.. μα; ζ~ ταυε - ~Ακουσο:. ~oυσoννα. του πόυμε η λζη t Μάρτηc;:r ~ yλ~σσα ε"α π.νδα.ρ. Οζ : KαOαρε~oυσ:Ί] Δημ.oη.κη~.; _: Η του Maκ.αβ~Λλ. Aυ~~ν την Επ.στολη δεν δημοσ.ενσαμε Κα. ον πληρoφoρ~ τον ~υνdδελ. φο πωζ ο Mακ αβ~λλ. δεν ασχoλ~θηκε με rραμ~.α'c κ~ ασχοληθηκε με πbλ κη φ.λoσoφlα.. T~τo~α Επ σ-rολη δεν ~'ην περν&'υαμε στην Εφημερδα.Ε'να.1 η μoν~δ κ~- Eπ~σ~Oλr; που δεν π~ρσ.σε σ-rη_ Εφημcρδσ.. Ββα.α ο Συν~δελφOζ ί'tη~ ~τε:.- λε σ~ζ Φυλα.Κ~ζ. K~λ& κανε. Δ.κα'ωμ~ ~oυ. Απα.~ε' η;ένωση Τ/; Φυλακ~; ~p.aag Υ.α την &.μεση προ&)θηση ~ν θε~ των Υ.α τη~ δρυση ΟμοσπονδαG Σoφρων.στ~~ν υπαλλ~λων Ελλ&δαζ. EaG ε'πα. γ.α το Κο:.ταστατ.κ6 θα το στελουμε κα. απδ εκε' κα περα πλέον θ~ c.tv". ευθ~νη ':ων πα.ραρτημ~των κα. των EvcZacCIJVπον εχουν Ύ'νε. να μαg στ'ε'λoυ~ σ~ντoμα. τ.:; πρo~~σε.ζ -rouc να εκλεγo~ν τα.δρυτ.κ& μlλη κα. να κα.'τα~εθε~ Υ.α να yrvct η Oμoσπoνδ~α. T~ρα στο θμα των Συναδ~λφων της ΦuλcΚ~GΒ6λου: Δεν μπoρ~ να το κατα.- λ~βω αυτ~. Ενα κα. ο Συν~δελφo; εδ~ t σωg μπορc' να με δ.εuκολ'~vεc.. J.lac κατα.κρνε. YItct-r' δεν πε~σχαμε Ifην αποχ'ρηση ~ων υπα.λλ~λων τηc' ~υχτε~' ρν~ς βc1ρδ.αζ. Μα.υπ&ρχε:. εγκ~κλc.οg ~oυ YπoυΡΎc~oυ που λε.: " N~ φcyύcυν". Αν υπ~ρχoυν α.νη.κε μεν.κ~ς συνθ~κε; σε μα υπηρcσ(α λ6υω ελλε~ψεjς προσωπ.κου 1~~~5_~~~~~~~~5 ~~yoυρα ~:..:::~~~~~l υ~~ρxε. Να. Σ"ν&'δελφε υπ~ρxoυν αλλ~ τ πρεπε να.' κ&.νouμε'ί Να μη~ ~o κ~νouμε au*l:'6υ.α να μη φεσγουν απδ τ; &'λλεg Φυλακ; 6ταν εδ~ στη' - AΤΤ.κ~ μ~νo υπηρετοσν 500 -rgaa. &τομα κα. μπα'να.νε στc.; 7 το βράδ~ κα.. φευ. Υανcστ; 7 το πρω" κα. ~ην Kυρ.ακ~ το πρω' κa.ec5oravc μχρ. ~ηζ 11:.30. Η ΕΎΚΥκλ.ο; λέε. Ν' αποχωρούν". Τρα αν υπ~ρχoυν αv-r.κε.1.ενε.κέ; σ'\)νθ~κεζ σε μ.α υπηρεσ'α λ6γω ελλεφεως πρoσωπ~κoδ το δεχ6μα.σ-rε. "qxa. ~ωζ ~_τ. δεν πε~~χαμε την απoχ~ρηση. Την πετδχα.με ξε:κ&.βαρα. "οπωζ πετdχα.με κα&. αυτ6 που μα.g λέτε t 6τ δεν πετυχαμε το να 16βουν το εξα.ρσ.μο ~ δεν αυξ~θηκα.~ ο. θέσεζ. Δεν αυξ~θηκαν ο. 6~ac C;. ~f~~5_~~~~~~51δηλαδη να πα.ρνουν το cξα..ρσ.μο χωρζ να το εργάζον'ttt:ί. /.

15 - 1} - ~:.:.~2~~~ Το πρωt την K'υΡα.κ~ ο&. Συν~δεΛ.φo&. το δεuτερο ~o~cρo που λqε - τo.π~τo φεuγc" σχολ4έ. "(ην νδχτα. το δεg'tερο το πρω" O't.G7 ~ 7.30:σΧΟ~".Δ.κα.οU'tα. 'to εζα..ρcσ.μοχωρς να. κα.θ~σε ~E~~5_~~~~~~~5 Κα. τ.~ 3~ρoν νυχτερ.ν~ς α.μ~.β~ς ~.:..:.g2:.~l Ε'να. 4λΛ.ο α.υτδ. Πα..δ&' μη...μπερδευουμε -rην 3ωρη VΠCΡ<lρα.- κ~ α.πoζημ~ωση. E~να. τελc~ως &λλο βέμα. :~5_~~~~~~~~5 ο ~δoς νπ~ληλo; πα'ρνε. κα. 3ωρη α.μo.β~κα. εξα.ρ~σ ' ::.~.:.~~~:25:'το εξα.ρ~σ.μo το δ.καοuτα.δ.οτδo"λε~ε. την β~ρδ.α. του. απ6 τ.'ς1 το βράδυ μχρ. τ.ς 7 το πρωο. Eπε.δ~ ο χρόνος α.υτ6ς ε'νσ..κνρακ~ 'το πσ.ρνcτο εξα.ρ~σ.μo. ::~~.J~~~~~~~~l Κα. την 3ωρη α.μo.β~ :.:.:.~2:.2~:' Γτ.α. την 3ωρη α.μo.β~ε'να. θέμα. πλ~oν θέμα. να 'to συζητ/σε.:τε εσε~ς' το Πα.ρ~ρτημα με '(ον Δ.ενθυντη κα.τ πo~oν 'tροπον θα εργάζεσθε. Κατ. ~O~Oν 'tρ~πον θα δoυλε~ετε Υ.α.να πα.cρνετc. Eμc~ς απ~ δω σα.ν Π.Ε.Υ. 1:.Α.κ.ί δεν μποροτ/.ενα. στε'λο'υμε γγρα.φο η να δ.cκδ.κήσ0νενα. το πα'ρ- "ουν χωρ' ς να "(ο δοuλct10uν. Εσc' ς Τα Παραρτημα.τα με cυθ~ν1 πλον t θα. συζητήσετε με τον Δ.cυθυντη~ Aντ~ το σκοπδ ~χoυν ο. Συ~εδρ.&σc.ς που 'JtPOorC'VOV'tac. με το ~γyραφo τον Υπονργε'ου Δ.καοσσνης αν~ 15ημερο. Να συζητfσoυμε με τον Δ.ε'υθ'υντ~να. Auoot1v α.υτά τα. πρoβλ~ματα. Να. "f' α.ντ.ετωπ~c1c.α.'υτ~τα. ΠΡOβλ~ματα.. ~f~_~~~2~~2s( ~λάε. χ~ρ'ς μ xρo~νo κα..δεν σ.κοgyε~α) ::.~:.~~2~~S Να. αλλ~δεν μα.ς '(ο εtπα.τε σ.υτ6. ~ρα εντ~ε.. Εμάς μσ.ς τθηκαν 1α.. &λλα efμα:tα κα. της Aλκαρνα.σσσ~ κο.&>της Δ.καC1τκnςχα Του.. Ψυχ~ατρε'oυ που δεν το πα.ρνc χα.νενας ~~o Ψ'υΧLα'tρε~ο. ΤΦρα τα.πα.~ρνo'υν. Κα. φε~ύoυν κα~ τα 'JtaCpvouv. Ενα. - ~να πρoσπαθo~ε μ κ~θε τρ6πο με κ&θε μσσ να -ra.λ~~σvμε... :~~5Ξ~~1:~2~~~~1( M λ&.ε~ χωρ; μ.κρsφωνο κα. δεν ακουγετα.) ~~.:.N~2~2~'' Δεν το ζα.νακοuσαμε α.υτο. ~~_~~~~2~~~S( Μ.λάε.χωρ'ς μ.κρ6φωνο κα. δεν α.κοgυετα.) ~.:.'.:~~Ξ:.~~ Αν χετε την κα.λοσgνη να τα συζητ/σουμε στη ~uνfχε.α «u'tiχ γ. α να τελε.&~ovμ.ε εδ~ κα να μπogμε σ τηυ Hμερ~σ.α. Δ.άτα.ξη.... Aδρ~νε.α Υ.α Ομοσπονδ'α Συ\χδελφε Γα.να γ'νε. Ομοσπονδα πρπε. να. χοvμcδπως ε'πα κα.τα. C1τα.τ.Κ~tδuο τoυλ~x.στoν Eν~~εων. Η Ομοσπονδα Υνετα.. συ\στo~y δvο./.

16 πρωo"oβ~θμ.ε;eν~σε.~ "ουλ~χ.σ'tον.eσε'~ μα~ σ"c'λα.'tcτο Υ-.αταστα".κΟ σας; Όχ. π~ς θα.φτ.~ζovμε Ομοσπονδα χωρ'c "'ο Κα.~α.στατ.Κ~ί ΤΦρα. γ.α την Κω δε~ ~χω 't~no'tc~λλo να.πω. Εν π&ση ncr"n't~ac.. αυτη ~ταν η απα.ντ~σ~ μου ~.α. τους Συνα.δ~λφoυς κα.. ε.δκ~γα."'o~ πρ~εδρo ο oπoo~ δεν πρεπε. να.μ.λ~ε. κα.θδλoυ.e~~ τα. θ~α.- ~. μας με~να.~ε πζσω ~χε προσωπκff ευθ~νη. Στο δl~στημα. απ6 "'ο ~977 μ~χρ το 1982 σας επα. λυσε μ6νο να θέμα. : ~Eνα επ'δομα8%. Κα. "'πο"εάλλο.. " Κα. ~ρχετα. τ~ρα να μα; επ.κρενε.κα. να.μ.α.ςκατακρνε.γr.α't'σεί11 μ~νες μ~σα φ't.άξαμετο 5θ~μερo Υα μ.α μερ'δα Συνα.δ~λφων. ατδφ.ο Oυσ~αστfΚ~. rira. το φυλακτ.κο προσωπ.κο - δυστυx~ς - δεν ε'να. όπως το θέλαμε. Εζασφαλ'σαμε &μω; μ.α π~στωση γα ΤΟ'1984 κα. η π'στωση 12.boOoooo Υ.α το Ο σκοπ6; α;ε'να. τελε.~νoντας Ο οργαν.σμδ; του Yπoυργε~oυ να δοθε' η ~γκρ.ση γfα τ.ς π.στ~αε.ς' να προσληφeο~ν 300 τδσο υπάλληλοl. κα. να εφaρμoστε~. κ. εκε~ ~να πραυματκο πενθ~μερo. T~ρα "'~λλα θέματα τα ζ~ρετε. Eκε~νo που ~θcλα να πω ε"δ.κ4 YLa. τους Συναδ~λφoυ; της επαρχ'ας : Την ΕΥκνκλο πόυ προβλέπε. υπoχρεωτ κ~ εκ μέρους 'tou Δ ευθυ~~ σύσκεψη με το προσωπκο ανά 15ημερο Au't~ πρfπε. να την κρα~σoνμε σαν Τα μάτ.α μα.ς.e'να.~ πρωτοπορ.ακη. Ε'να. κατl. το npro't~φx- V~C;n01J Υζνετα. o't.t;φυλα/(ες. Δεν ζρω α.\με καταλαβα'νετε Συν9ελφo.~' ~Eχε. με:γ~λη αζ~α. 'to να. καθετα..ο Δ.ε\)θ"ντ~ς Uποχρεω't.κ~ με το προσωποχ.δ να συζητ~ε. ;Ετσ. θα. λυθονν τα θεμα.τα μας. Κα.π.στεσω αν υπ~ρχε. καλ~ συ~εργα.σ~α.κα. κα.λ~ θ~ληση εκ μρους -rων Δr.εuθυV'tων το 80% των ροβλημα- ~ων που μας απα.σχoλo~ν CK't6c;~α. βασlκά o~κoνoμ~κ~ α.~~μα'tα.'tou ~λ~δoυ κα. ~α θεσμ.κ~ λα τ'ά.λλα θα. ε'χαν 'λυθε'. Κα. δεν θα rρεxoυμε cμε~; a-roυπουργε~o γ~ατ' ο Δ~ευθυντ~; δεν υπoγρ~φε. καtα.στ~σε ;γ.α τα Σ~ββα.τdt y.ct-r' ο Δ.ευeu~-rη;δε~ αφ~νε 't'αu'tοκ~νητα να μπουν μσα YIoCt't'yr.a't' ουτε να. 'λfνε ο.δ.cυθυντ~ς: ΕΥ' ετc ο θε6; ε(μα. εδφ κα. 'κaν~να; αλλος δεν υπ~ρχε. εκτ6ς απ6 μ.fνα. Σε μ~να Θαπροσκυν&..τε Au't~ πρ~πε να. λε'φουυ'.~aρα.πρ~πc με δ.κη μα.ς ευθgνη κα..ε.δ.)'~ ο. τ~ρα ο.πρωτοβάθμ~c:;e~σε.:;που γ~νανε θα πρπε. γα κ&6ε θεμα ν'αλληλουρα.φουναπευθcας με το ΥπουΡΥεΌ κα. ν'απα.-rogv πλεον. ':Ήδη-rην KυΡ"α/(~ Υ(νοντα. cκλογς. σ'την Χαλκ'δα κα. στος 8 του Απρ'-. λη r'vov'tixr.κα. στα. rio~vvcvαo.κα. π.στc(jοuμ.εμεσα. σ'~να. μηνα θα.~'χε~ προχωρ~σc. π~ρα πολυ.~aρα. οuτε αδ.α.φoρ~σαμε t ο-g'tεα.μελησαμε tουτεl't'~ποτα.... Κα γ.α να. τελε.~νω γα το 'θfμα. της Εφημερ'δας: Εενα..ή μοναδ.κη. '.. φoρ~ που ο ο.κονομ.κο:; Aπoλoγ.cτμ6:; με λεπ'tομ~ρε.α. καθε μ~\lα δημοσ.ευτηκε στην Εφημερ' δα Υ.α να. ξερουν ο. Σ:uν&δελφο.που θα μ.λησου\lκ'"cbd)./.

17 -15 - κα. σ'rη~ Γεν.κη Συν~λευση α.:δρ.οt 'r'κ1ναμε. πού τα ξoδ~φα.με. Π<ος τα.ξο- ~~ψα.με.κα {σομπoρ~σα.με cν.σχgσα.μεκα. 'rouc;συναδ~λφoυ;που εχανε προβλ~ματα με Δ.καστηρ.α.κα..&λΛα. Aυτ~ ε'χα ναπ~ κα. ~cλc~ωσc αυτ6 το θμα. Ευχαρ.στφ πολυ. :~~~5J~~~2~~2~( M λ~ε. χωρζς μ.κρ6φωνο κα δεν ακουγετα.) ί ~~~~~~~ κυρ.ε Συν~δελφε. θα σας πω ΤΟ Cξ~;:.Έχω ζησε. σε'.δ.ωτ.k~ επ.χc~ρηση. Τα λευ6μcνα. " μ.~τ.yk" ξ~ρετε κάθε π~τε γ~vο\lτα. κdθc.εβδομ6.δα..γ. l1"τ6 κα. ο. δ.ωτκ. ςεπ. χε ρ~σε.;π~.νε llttpoo'r~.συζητ~νε τα προβληματά του;. T~ α~~.μετωπ~σα.με στο δ&σ'rημα'rou 15ημερο" που π~ρασε T~Tto'rx.. Με γc ~ σας πα χαρ&' σας '.Γε& σατ; κ. Δευθυντ~. Στο καλ6. ;Όταν :~μως υπ&.ρχουν πρoβλ~μα.. τα - κα. υπ1ρχουν σ τς Φυλακες δuσ'tuχd)ςu π~ρχo"ν TtoAAc1πρoβλ~ματα - ~να. - ένα.να. σuζητlφv'rα. Δεν ε'να.αν6.γκη 6λtx.μ~ζ. Ένα- ενα. Βρ'σκετα.ο 'rp6koc; Κα. φηφοφορα. α.κ6μα..τ &λλο - ί". '. '. π6 δημoκρατ κ~ Eδ~ξρω Κα.'r&'σ'rημα στην πcρ.οχ11εδ~ του Κορυδα.λλοδ που εθεσε: το θfμα ~τo π~ς θα.εφαρμοστε' το ω~ρ"o σε: φηφοφορ'α. Κα. ε'να. προς τ.μ~ν τους. Κα ~τ. επε η πλε.οφηφ'α.εφα.ρμ6σανε.ε'ναπραυμ.ατκαπρος τc.μ~ν τους_ ~:e~~~e~ Mπα.~νoυμε στ< θεμ<'rα.'rη;hμέ:ρ~σ<δ.1rαξης.έχενα. ρωτησε. K<νε~ς't'πο'tαaXC'rtoK~με ~α πρoηyo~ενα.. :0 _κ.παπ<δερ~ς εχε. το λ~yo. ~~~n~~~~~e~s Mπoρ~ να πω ~τ στε'λαμε roνμ~να Ioυλ~o το" 1983 απ~ τη~ Φυλακ~ ~ης Ay~&σoυ εν«ευγρ«φο μαζ{ με <ντγραφη δ~αταγ~ς του Υπουρyc~oJ Δ.κα~oσ~νης το oπo~o 6λεζ o~ Φυλακ~~ πηραν στην συν~χε.α κα~ η ottod δημοσcυτηκc στην Εφημερ'δα πολg αρy~τερα τον μ~να oκτωβρ~o Υ.α.... " ".. εύφημο μ~ε'α" στον uπ~~ηλο τηζ Φυλα.κ~ς μ<;κ. Κα.λ<τζ6πουλο.EΠ"Ko.ν~νησα δ~o φoρ~c τηλεφων.k~ με τον κπρ6cδρο πρoσωπ.κ~ κα~ μο" ε'πε ~τ θα το δημοσlcuσcl την πρωτη φορ Την δεύτερη μου ε'πε ~σως - ~oυ το ε~πε α.λλ~ δεν δημoσ.c~τηkε - θα.φροντσε. να δημοσ.cυτε'. T~λoc π~ντ()ν περ~σανε 3 μ~νεζ yc.a V< y'νε~ αυτ~ η δημοσ'ευση. ί Νομ'ζω 6τ ο χφροc υπ~ρχε στηv.εφημερcδα να.μπε. ~δ πρν κα" δχ.. ~'tα~τουπονρυε'ο ~ απ~ το ΥπουΡΥε'ο roπ~ρα.νε o~ υπεσθυνο. που συνr5.σσο"ν 'tην Εφημερ'δα.. Ε'να. ενα π<ράπονο roνφgλακος κ. Kα.λαrζ6πo"λoν t 'ro oπo~o μεrα.φcρoνμεκα. σαν δlκ6 μας π~ράπoνo-τoυ ΣυμβQυλCο".-δ.6τ. δυο τηλεφωvlκfς επ~ko"νων'ες χρε.άστηκαν YLa να γ'νε αυτ~ η δημοσε"ση.. ~:tl~~~~~~~ Σνν&δελφε βλlπετε σ'αυτ6 το θcμα - δεν το θυμ&μαt ακρ.βώ~ομολογφ ~τ. δεν το θνμ&μα... "1~~ρχε σκοπμδτητα το να μη δημoσ.cυrεη./

18 '. " ε'gφημοc;μuε'cxσ't'ο ΣU\J~δελφο ~~~~Ώ~~~ΞEE2~ Συγν~η δεν επα γα σκοπlμ~τητα κ. : Την π~ρε την f1 ευφημο μνεα. " χα av-r5 πρ~πε. ν'α.πσ~ελc~ παρ~δε.γμα. yr.a.~λoυ; του; ~vναδ~φοu~ να εκτελουν Τα κα.θήκοντα. τ6υ~ με περσσ.ο ζ~λo. ~~~:~1~2~~~1 Eκε~νo που ~χω να πω γ.α.μα.~ ε'να. χαρ~ c.alkply~ ν~ ~ΧOUΜε τ~τo.α δημoσ ε~ατα.. Δεν υπ~ρχc" ~Χ. απ~ μνα. αλλ&.~π~ καν~να.ν ~λλo~ Συ- \I~ελφ() τουλα.χ.σ-rονoy-rc σε ακεφη δεν χετ. περ&σε. να. μη δημoσ.~υτε~. ;'σα - ~C1a ζητ&με ~λη κα- δεν μα.;στλνε. xctvc'c;.δεκτ~ το παρ~πό~6 crac;. Κα.μ.~α.ντ~ρρηση. ~:.E~~~E21~ ο κ.αλεξα.κη; χε" ~:~~Δ~~~~~~( το λ6γο. Απ6 την Φυλακ~ τη; Κρκυρα; )Σε σχ~ση με την υπ'α~.θμ. ~ 8 #> ~ '~ απ~ εγκυκλο του Υπουργε.ου Δ.κα.οσυνη; που επ.1ρ~πε στο προσωπr.η~_ φυλαζη; κα. την α.πoχ~ρηση μετ~ το x~-ro νυχτερ.ν6 \'o~ερo κα" την ΠΡοσλευση σ~ην υπηρεα~α με την ναρξη του δευτρου. Στη" Φυλσ.κ~ τη; κρκυρα.;"ντ..ετωπ'σα.ρ.ε μ.α α.σχημ11α.ντ.μcτωπ;r.αη:ο Δ.ευθυyτ~; εκε~ αρνηθηκέ επανε.λημμ~να. αφού xαopax't'~ptetcτην Δ.α~α~ του Yπoυργε~oυ Δ.κα.οσυνη;6τ. ενα..δ.α.τα.γ~γραμμενη σ το γ5νατο γ. αυτδ χα"l το λ6γο δεν τη" cx-tcac~.aκoλo~6ησε τη1l.εγρ<φημα.του nα.ραρτημα't'οd'τηq η.ε.υ.σ:.α"κ. προς εc1α.c; κα. στο Yπoυργε~o Δ.κα.ίoσ~νη;tκατα.γγελCΦε την αυθα.ρεσ'α του Δ.ευθυντo~ κα πετύχαμε την 1η fεν&ρη ν'α.ρχσε.ν~ κάνε'.. ~ναρξη.σχδο;η Δ.αταγ~ του Υπουργεου Δ.κα..oσυνης.Πλ~νcSμως μ.α αυθαt'ρε't'η με'ωση ΤΟυ ωραρ~oυ στην νυχτερ.ν~ β&ρδ.απου παρ& το νoμ~τυπo τ~ν 6.15ί~ ε&χε γ'νc. σε 5.'1.5ί+C1τ/ν πρωτη νυχτερ.ν~ β&ρδ.α κα. α.ν't'~tjτο.χα σε 5.30 στη δεuτερηtδεν - μαc;επυ't'ρεφc να πε-;gχοuμ.ετην αποζημ'ωση στο νυχτερ.~~ Σαββ~τoυ προς Κυρ.α.κηγ.cτ'δεν ε~χα.με εργασ'tε' π~ρα. 'tωv 37 1/2 ωρ~j. ;.E'tet. στ" ς 7 ημ~ρε; δotlλε.~ςε'χα.με 37 1/2 Zρε~ cpyaetcαoc;.ηε l απο'r~- AeC1tla.κα. σgμφωνα με τον 754 να.μην χouμ.ε tπερωρ α.κη εργα.σ'α. Aυτ~ 'tpo- ποπο.ε'τα. μχλλον α.π~ την Δευτδρα με'l:tα.πs επίμονες xapaςt'r~aclg στην Δ.cν- +.'.. -. Ουνση π α π θαν~ς εν~φε. του σημερ.νου Συμβουλ'ου της σημερ.ν~;συνεδρα.σης. τφρα ~ταν ε'μασ1:ε στην νυχτερ.ν~ μας βαρδ.α κα. παρ& τ.ςcπ~μoνε; προ etx<ocl~c;μα; δε" πετυχαμε να πα.'ρνouμε την 3ωρη υπερωρ.ακη αμο.βηκα. πoλ~ περ.σσ6'tερο να γ'νε. δεκτδ το α'τημα αφ ~ς σ't.γμ~c;το ωράρ.~ μα; ~- Ταν l1ε.ωμ~νo. Έτσ' ΧOUΜε χ&αε. κα..ημρε; αν&πα.υση;κα.μερες αμο.βη; α.π~ τον NO~lβρη:μεχρ. σημερα γ.ατ' η αtlθαρε'tημε'ωση του ωρα.ρ~otl)a'tt 6Ζρε;πα 1.5-;τηνεβδομάδα δεν μα; επτρεφε κα..την α.μο.ρ11.e~ν 01.1 θcσε.ς; νυχτερ.ν~y ~ εζα..ρεσ(μωνδεν cxapxogaav στην Δ.εUθtlνση γ.α να 'μας.cη.g'φε../.

19 ' ~πρcπc νποχρεω"c8οκ&.να. μας δ't.1ε. ημερα. α.ν~παυσης.kα. ~τσ. χάσαμε κα. τη~ ~ν~πα.υσ~ μας χ~σαμc κα. ~ην αμο.βη μας. Κα...~ε.δ~ εμε~~ π.στεg- OUΜε 6-rr.κα. σ-rηv α.ν&.παναη ~χo'vμ~ 6λο. δ.κα.~ωμα.~πω; κα σ;ην α.μo.β~ γ.α-r~η cpyaq~a. (tπο"cελε~ δ.κα~ωμα. t έπρεπε αυ6 ν'αvτμε-rωπ.στε' με μ.α..~ φ.λεργα.-r.κηπολ.-r κ~ wp&yμa. πον δεν α.v-r.μετωπ~στηκc. T~ρα. να ~ρθω a-rioc;15~μ&ρες σuσκcςε.c;προσωπ.κου κα..δ ευθν~c1ηc;.1 ~~~~~~~2s:κuρ.ε A.λ&ξ~η Αν ~χετε -rην καλοσυνη ν τα συζη τ~σouμε συνεχε.α αυτ& γ.α να. μπouμε στα. 8eμ.cx.-rα.Rμερησ.α.; Δ.~ταξη;. ~~~~Δ~~~~~~Sl Au-r6 "Co σνζητ~ τηση το αφησα-rc σν σα.ς γ.α.τ'σ-rην ε.c1ηγητ.κησα.ς C1uζ~ ~~~~~~~~~~l μαζ' στη" Το ~θεαα..γ.α."c'ο" Συν&δελφο. της Φυλα.κ~ς A~ρ.σα;παρ~λε.- ψαν ~.α.ναφ~ρoυν δτ. ~ -rαovενα α τημα που λυθη):ε. ~α παρακαλουσα αν ~x~-rc "ην καλοσδνη να το συζητ~σouμε στη συν~ Ν' L. ' χε.. α μπovμε στα θ..μ.α'tα ΗμερηC1fα;Δ.&.ταξης. ~~e~:2e~: το 10 θέμα "'η;hμερ~oία.;δ.&'-rαξηςτου Γεν.κo~ Σ:UΜβoυλ'oν ε'να.~: ff Eνημ~ρωση rεv.κ~ν Σνμβοuλωv κα.απολογσμδς -rης Εκ'l:ελεστ.7η; ~.. Επτροπης ". Ο κ.nτ~σ. oc; χε8ο το λ6γο. ~:.~.:.~~2:.2~:' Με A'yαo~AtSr"a δεν θα.καθνσrερησω π&νω σ'αυτ6 -ro θq.α. E'vdr. yveoc1't6σε 6λονς μα.ς 6τ8ο η σημερr.vηεκ-rελεσ".κη Επ.-rροπη -rηc;π.ε. Y~Σ:.IA~K. ανελαβc -r.c; cuegvcc; μcτc1-rζεκλoγ~; σ-r.c;6 του Η&ρτη ΤΟυ 198~ γύρω- στς αopx~c;-rοναπρ~λη γt.ατ' un~pxcq ~ω; εcχcφε πc κα..στο περdσμfνο ΣUΜβoyλo κ&πo~α καθυσ-rρηση γα.τ'απoτελ~σματα.. IAπ~ Τα Θέμα.τα που εχα.μεθεσε. γ α λύση ξcκ.νησαίε με -rηv εφαρμoγ~ -roui5θημ~ρoν -ro oπo~o ~ω; ξ~ρε-rε c'χε εφα.ρμοο'-rε~σε ~λεζ O'Χε9~ν -rli; νπηrεσ~εζ κα" εμε'; c'χαμc μc.. ε. 'tcac-rct~a. Toπoλεμ~σα.με ελ κρ.ν~ 6σοδεν μπορε' να φσ.ν-rαστct xavctc. Ο. Σ"νc1δελφο. πον ε'να. στην Εκτελε στ.~η Επ.-rροπ~ Υνωρζον.. καλ& τ αγωνα κ&ναμε γα να το καθ ερ~σoυμε.- Δεν "π~ρχαν π.στωσε.ς Κα.-rαφ~ραμεκα. -r. c;π. σ-rωc1εr.. ς βρ~)j(; σ:με κα. υπογραφηκ~~ ο. σνμφων~cc; κα. καθ.ερ~θηκε εν π&ση περ.πrωσε.~χ" -rfacr..a γα.μ α μερδα Συναδελφων ουα.αστ.κ6 γl.α μ.α.μερ'δα. Συνα.δελφων 6χ" αλλ&. εν π~ση πcρ~π-r~ε. εξασφαλσαμε -rο"λ&χ.στον γα.-ro 1984 μ.α π'στωση yr..a.να εξακολο"θησε. μεχρ. -rοuλ~χ.σ-rονπροσληφθε' το προσωπ~κ6 να εφα.ρμδσουμ.ε -ro κα.νον.κδ 5θημερο. Eκε~ που δ~σαμε μεγαλη σημασα. ~ταν ~α θεματα ~y εργασ.ω~ν σχσεων../.

20 Τα ε~πα κα. πρoηγouμ.ενα Κα'tαφ~ρα.μ.ε να λgσουμε 'to θfμα τη; εργασ'α; 't'ων υπαλλ~λων. εν~ ~πρεπε απ6 το 1978 t με την φ~φlση του Ν6μου 754 να ε'χαν - ~. '. λυθc~ κα. εξασφαλ.στc' δλα. au't& 'ta. e~α.'tσ. παρ~λα. 'tav'ta. μ~χρ~ τ~ρα εξαχολουθοgσ~.c να δουλευουμε δλο. vgx'ta. δx~ εμε~; βέβα.α. - εγώ ΠΡfσωπκ~ - το φυλακτ~κδ πρoσωπ.κ~ εκε' ΠΟυ μα; πδνα.υε περ.σσ~τερo κα. xatαrfpapog ~ως ξ~ρο"l.ε δλο"' το πρω' την Kυρ.α.~ ν' σ.πoχωρε~ το πρoσωπκ~ t ~α πα' ρ- νε το εξα.ρ~o.μo την ν~χτα. να φεgγε στη β&.ρδ.α.του προσωπκδ Σας cπα γ.α. την σημασ'α. της Eγxυxλ~oυ Ύ.α. την συγκέντρωση με το Κ~θε 15 ημ~ρες. Στην συν~xε.α. c'δcxμεμε την εφαpμ.oγ~ της 5θ~μερης εβδoμ&.δ~ςi εργασ'ας αντ' να xaau'tcpcuetouv ο" συνθ~)~ες 01. δ.jcς 1-α; t γ.ν6ντα.ν χε.ρδ.rcρcς.δηλα.- ~. ~. ' ' δ~ εχαμc σαν α.ποτέλεσμα.: Ενώ ~tρcπε να δoυλε~ouμε 37 1/2 ~ρες μας προσ'tcθηκc μ.σ. μ~pα παραπ&νω. 6 :;ρες χα. -15". Κα" α.υτδ λο"πδν το αψημετωπ " _. - σαμc με την με~ωση 'tων ωρων εργασα.ς που π~ρα.σε με τον Ν.1419 (tf~37 1/2 Φρε; που εfllαστε υποχρεωμενο. να δoυλε~oυμ.ε σε 34 1/2 'tην εβδομ~rα. Κα. το ουσ.αστκδ δεν ε'να. μ5νο η με.ωση. ΤΟ ουσ.α.στ.κ6τεροl ενα. - " - - δτ αναγνωρcστηκε πλέον 'to θcμα.των συνθηκων εργασα; et't.g Φυλακ~;. Ο Νδμος συγκεκρ.'\1ενα αναφέρε μέσα. δτ.: " ί " Ηε.ωνετα το ωρ&'ρ.ο xa't& 3 ώρε; την εβδομάδα λ6γω Ofωνδυ6μενG)ν "" " συνθηκ~ν εργασ'ας. Ε'να. η πρ~τηφoρ~ που αναγνωρζετα.. Κα.. αυτ-δ n.et'tgw - πολυ θαν6 - π.l να ε'να. το σκσ.λoπ~τ. πάνω στο ΟΠΟ'Ο θα πατήσουμε γ.α. να δ.εκδ&κ:ησovμετην 25ετα.κα~ την δ~«τηρηση επ.δδμα~oς ε~δ~κών συνθηκων. Στη o'uv~xcr.a. δπω; 'tουλ&.χ.στον ε'χαμ.ε Τ&.ξε. - τσ. μπoρ~ να. 'το χαρακ'tηρ~σω - τροποπσζησαυ α.υίδν τον ΝcSμοτον 692/77 που εχε αποκλε"σε την - " συντρ πτ.κ~ πλε~oφηφ'α του προσωπ.κo~ 'tων φυλάκων να. γ'νοντα. υπα.ρχηφυλακες. B~βα.a. δεν μαg κανοπο.ε το ποσοστδ να. πogμε κα την αλ~θ:ε.α. Η: πρδτασ~ μας ~ταν να ε'να. 50% από του; ΣυναδΕ.λφους 'tou Δημο't.κο~1 κα~ 50% απδ τοπ; Συναδ~λφoυ; του Γυμνα.σ'ου. B~βα~a. το Yπoυργε~o σκεφθηκε: ~σως το θq..a οεων γραμματ κα/ν γνωσεων δεν δεχ6τα.νε να γ'νε& κα. 'to xα~έβασε στο ". 1/3. Κα.. αυτδ ccvao μ.α. επ. τυχ'α. #Ηδη γ'νοντα. 10 Σuνc1δελφο. υπ'αρχηφυλα χες Του Δημοτκοδ. Κα. στην auvfxcioa. θα πρ :πε ν" προσεχθε' κα. το θ~α 'tων ~δη υπαρχηφυλ&.κων γα το θμα των αρχη(';>υλ&.κων. 'Ο1cως ξερετε ηλθαν ο. Δ.αταγ~ς σε ~λε<; 'tiog Φυλα.C;" Η οτολη ανζα.νετα. κατ&. 40% Μκρ6 το ποσο που πα'ρνουμε αλ~ μεγ&λο το ποσοστ6. Ηα; δδθηκε η δ~αβεβαcωση ~τ. μ.ε τη~ ~ναρξη του 85. γυρω στον Οκοεωβρηνα. το φρο"τσουμ.ε ν' αυξiηθε~ τουλ&χ.στον κατά 40% Εδω μπορω να σα.; πω cs't~ δ6θηκε πραυμα'tχα μάχη γ.α να cγκρ. Θε' αυτ~ η π~σ'l:ωσ~ να. προυμ.ε το 40%. zητ~θηκε 1lloa. π~στωση : /.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα ΚΑΤΕΠΕΓΟΝ ΕΛΛΗΝιΚΗ ΔΗ γοκρατια ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΝΟΤΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΝΣΗ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΔΩΑ ΣΟΥ Ρüδοò Αριθ Πρωτ Φ ΠΡΟΣ ¼πωò ο πνακαò αποδεκτþν Ταχ Δ νση Ταχ Κωδ ΤηλÝφωνο ΑριΘ Ε α Πλατεα Ελευθεραò

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ)

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) 1. δρύετα Σωματεiο με την επωνυμία" Σύνδεσμος ΑσφάλεJας κω ΥΥείας Κύπρου" (Cyprus Safety and Health Associatjon),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα λογοτέχνη / αρχείου Χρονολογίες Αρχείο / Τεκµήρια Φορέας / άτοχος Εργαλεία έρευνας

Όνοµα λογοτέχνη / αρχείου Χρονολογίες Αρχείο / Τεκµήρια Φορέας / άτοχος Εργαλεία έρευνας GALANIS, JAMES 1942-1959 αρχείο Ε Η Γ ΤΕΧ Α ΣΤ Α ΧΕ GUILFORD, FREDERICK NORTH 1793-1830 αρχείο Α ΑΓ ΩΣΤ Η ΕΤΑ Ε Α Ε Υ ΑΣ αναλυτικός κατάλογος LEGRAND, EMILE ΣΤ Η Α ΕΘ Γ Η ΕΤΑ Ε Α Ε Α Σ MILLIEX, ROGER και

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» Εθό Δίτυο «Βώσμη Πόλη: Η πόλη ως πδίο παίδυσης α τη αφορία» Κέτρο Πρβαλλοτής Επαίδυσης Ελυθρίου Κορδλού & Βρτίσου ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Βώσμη Πόλη: Η πόλη ως πδίο παίδυσης

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα