ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ Λάρισας ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΜΑΙΟΣ 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία απνηειεί ηελ θνξχθσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Σ.Δ.Η. Λάξηζαο, Παξάξηεκα Καξδίηζαο, ηκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ θαη απνηειεί εξγαζία έξεπλαο θαη θαηαγξαθήο, πνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηα ζηάδηα παξαγσγήο μχιηλνπ παξαδνζηαθνχ πινηαξίνπ θαη ηελ παξνπζηάδεη φπσο εθαξκφδεηαη ζηνλ ηαξζαλά ηνπ θπξίνπ Αζαλάζηνπ Βιάκε, ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ χξν. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο μπινλαππεγηθήο. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαζεγεηή κνπ Γξ. Μαληάλε Γεσξγίνπ, θαη εδψ ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ πνιχ γηα αθφκε κία θνξά, κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα «ζεξγηαλίζσ» ζηνπο ρψξνπο ησλ ηαξζαλάδσλ, λα αληαιιάμσ απφςεηο κε ηνπο μπινλαππεγνχο θαη ηνπο κάζηνξεο, λα ζπκκεξηζηψ ηελ αγσλία ηνπο γηα ην αχξην θαη ην θπξηφηεξν, λα αληηιεθζψ ην κεγάιν κέγεζνο ηεο ηέρλεο ηεο μπινλαππεγηθήο. ην πξψην θεθάιαην δίλεηαη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο ηζηνξίαο ηεο χξνπ θαη ε επαθή ησλ θαηνίθσλ κε ηελ λαπηηιία απφ ηελ 3 ε ρηιηεηία π.υ., ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε λαππεγηθή δξάζε ηνπ λεζηνχ θαηά ηνλ 19 ν αηψλα, ζην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα πιηθά ηεο λαππεγηθήο, αθνινπζεί ην ηέηαξην θεθάιαην φπνπ αλαιχνληαη νη κέζνδνη ζρεδηαζκνχ μχιηλσλ πινηαξίσλ, ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα πθηζηάκελα θαξλάγηα ηεο χξνπ, ζην έθην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο μχιηλνπ παξαδνζηαθνχ πινηαξίνπ ζε μπινλαππεγείν ηεο χξνπ θαη ηέινο ζην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ ζηε χξν. Θα ήζεια λα ηνλίζσ ηνλ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα επηζεκάλσ ηνλ ζθνπφ ηεο. αθψο ε κειέηε κνπ ζηεξίρζεθε ζε επηζηεκνληθά θείκελα, φκσο ην θπξηφηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο ζηεξίρζεθε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζεσξηψλ απηψλ ζηνλ ηαξζαλά ηνπ θ. Βιάκε Αζαλάζηνπ θαη ζεσξψ πσο ζε κηα επνρή φπνπ ην επάγγεικα ηνπ μπινλαππεγνχ ηείλεη λα εθιείςεη, ε εξγαζία απηή απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία. 2

3 Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ αγαπεκέλν κνπ παηέξα. 3

4 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επηζεκάλσ ηελ απέξαληε επγλσκνζχλε κνπ ζηε κεηέξα κνπ ηακαηνχια θαη ζηα αγαπεκέλα κνπ αδέξθηα Μαξγαξίηα, Φιψξα θαη Γηάλλε γηα φια φζα κνπ έρνπλ πξνζθέξεη ζηε δηάξθεηα ησλ καζεηηθψλ θαη θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ θαη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημή ηνπο ζε θάζε κνπ επηινγή. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηνλ μπινλαππεγφ θ. Αζαλάζην Βιάκε γηα ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά ηνπ, γηα ηνλ ζεκαληηθφ ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε θαη ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ κεηέδσζε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο απηήο γηαηί ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο απηήο. ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα αθφκε κηα θνξά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Γεψξγην Μαληάλε γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αθηέξσζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ ψζηε λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία απηή. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ εξγαζία απηή θαη ηδηαίηεξα ηνπο μπινλαππεγνχο θ. Εψξδν θαη θ. Μαπξίθν πνπ ν θαζέλαο κε ηελ μερσξηζηή ηδηφηεηά ηνπ θαη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν έβαιε ην ιηζαξάθη ηνπ γηα ηελ πεξάησζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 4

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ III ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ IV ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ V ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΝΗΟ ΤΡΟ Γεληθά ζηνηρεία Ο Κπθιαδίηεο ησλ αξραίσλ ρξφλσλ Αλαζθαθέο απφ ηνλ αξραηνιφγν Υξήζην Σνχληα Σα ηεγαλφζρεκα ηεο χξνπ Αεξνδπλακηθή θαη πδξνδπλακηθή ησλ πξσηνθπθιαδηθψλ πινίσλ πνπ εηθνλίδνληαη ζηα ηεγαλφζρεκα ζθεχε ηεο χξνπ.. 08 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΣΗ ΤΡΟ Ζ χξνο ην πξψην εκπνξηθφ ιηκάλη ηεο Διιάδαο Άλζηζε λαππεγηθήο ζηε χξν Παξάγνληεο παξαθκήο λαππεγηθήο δξάζεο ζηε χξν ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΛΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ Ζ μπιεία ζηελ λαππεγηθή Ηδηφηεηεο ηνπ μχινπ Πιενλεθηήκαηα ηνπ μχινπ Ηδηφηεηεο ηνπ μχινπ Μεηνλεθηήκαηα ζηελ λαππεγηθή Δίδε λαππεγηθήο μπιείαο

6 3.3 Πξντφληα μχινπ ζηελ μπινλαππεγηθή Δπηθνιιεηή μπιεία MDF WR (water resistant) Αληηθνιιεηφ ή θφληξα-πιαθέ ζαιάζζεο Μεηαιιηθά ζπλδεηηθά Κφιιεο ζαιάζζεο θαη ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά Δξγαιεία ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΚΑΦΩΝ H κέζνδνο ηνπ κνλφρλαξνπ Υλάξη κεζαίνπ λνκέα θαη θνχξκεο Μνλφρλαξν κε πξνζαξκνδφκελα ρλάξηα Ζ κέζνδνο ηεο ζάιαο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΑ ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΗ ΤΡΟΤ Ση είλαη ην θαξλάγην Σα πξψηα θαξλάγηα ηεο χξνπ Ζ δνπιεηά ησλ θαξλάγησλ Καζέιθπζε θαη αλέιθπζε ησλ ζθαθψλ ζηα θαξλάγηα Σν πέξακα ησλ θαξλάγησλ ηεο χξνπ Τθηζηάκελα θαξλάγηα Ναππεγείν Σαξζαλάο Α.Δ Ναππεγείν Βιάκκε Αζαλάζηνπ Ναππεγείν Εψξδνπ Νηθφιανπ Ναππεγείν Καξακνιέγθνπ Νηθφιανπ Δξσηεκαηνιφγην ζε ζπξηαλνχο μπινλαππεγνχο

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΤΛΙΝΟΤ ΚΑΦΟΤ, ΣΤΠΟΤ ΣΡΔΥΑΝΣΗΡΙΟΤ, Δ ΣΑΡΑΝΑ ΣΗ ΤΡΟΤ Καηαγσγή ηξεραληεξηνχ Υαξαθηεξηζηηθά ηξεραληεξηνχ Υξήζεηο ηνπ ηξεραληεξηνχ Μέζνδνο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ηξεραληεξηνχ ζην λαππεγείν ηνπ θ. Βιάκε Δξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηξεραληεξηνχ Βαζηθέο δηαζηάζεηο ηξεραληεξηνχ......` Γηακφξθσζε ζθειεηνχ ηξεραληεξηνχ.....` Γεκηνπξγία θαξέλαο ρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή πνδνζηακάησλ χλδεζε παξέια......` Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε αθξαπηνχ θαη ζθνξπηνχ Γηακφξθσζε αζνχ ρεδηαζκφο ρλαξηψλ κεζαίσλ λνκέσλ Παξαγσγή θαη ηνπνζέηεζε κεζαίσλ λνκέσλ Σνπνζέηεζε θνπξκψλ ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη ηνπνζέηεζε ινηπψλ λνκέσλ ηξεραληεξηνχ Σνπνζέηεζε αζηξαγαιηψλ θαη ζσηξνπηνχ Σνπνζέηεζε θνπξληζηήο θαη ληνπθεθηψλ Βηάξηζκα λνκέσλ, «θνχξεκα ζηξαβφμπισλ» θαη θνπξδέην Παξαγσγή θαη ηνπνζέηεζε ηζάπαο Σνπνζέηεζε αζηαξηνχ Γηακφξθσζε θαηαζηξψκαηνο (θνπβέξηα) ηξεραληεξηνχ Παξαγσγή θαη ηνπνζέηεζε θακαξηψλ Καηαζθεπή θιεηδηψλ θαη θνπβνπζηψλ Σνπνζέηεζε θνληνθάκαξσλ Σνπνζέηεζε θαδέλαο

8 6.7 ηάδηα δηακφξθσζεο παξαπέηνπ Σνπνζέηεζε δσλαξηνχ ηξππεηνχ θαη ηξππεηφ Παξαγσγή θαη ηνπνζέηεζε κπνχξδσλ Σνπνζέηεζε θνππαζηήο Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε πέιαο θαη ηάθσλ Δπέλδπζε θαηαζηξψκαηνο θαη εμσηεξηθφ γάζηξαο Πέηζσκα θνπβέξηαο Πέηζσκα θνχκηδαο Δπέλδπζε εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο γάζηξαο πκπιεξσκαηηθέο θαηαζθεπέο ηνπ ηξεραληεξηνχ Καηαζθεπή κπίληαο Γηακφξθσζε άλσ άθξνπ πισξηνχ πνδνζηάκαηνο Καηαζθεπή αξθά θαη κνξθνπνίεζε άλσ άθξνπ πξπκηνχ πνδνζηάκαηνο Παξαγσγή πεδαιίνπ θαη ιαγνπδέξαο ηξεραληεξηνχ Γεπηεξεχνπζεο θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηεο γάζηξαο Καηαζθεπή θιηλψλ θαη ακπαξηνχ Μπνπικέο κεραλήο θαη βάζεηο κεραλήο ζθάθνπο Τπεξθαηαζθεπέο ηξεραληεξηνχ Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε γέθπξαο ηξεραληεξηνχ Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηακπνπθηνχ ηξεραληεξηνχ Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε άικπνπξνπ γέθπξαο ηεγαλνπνίεζε γάζηξαο ηξεραληεξηνχ Καιαθάηηζκα γάζηξαο Γξακκή ηεο ηζάινπ Παιάκε Σειηθή κνξθή ηξεραληεξηνχ Καζέιθπζε ηξεραληεξηνχ πκπεξάζκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ηξεραληεξηνχ

9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Παξαδνζηαθά ζθάθε θαη Πνιηηεία ηξνθή ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ζηα πιαζηηθά ζθάθε Σαξζαλάδεο θαη Πνιηηεία Δλαζρφιεζε ησλ λέσλ ζηελ μπινλαππεγηθή Έιιεηςε επαγγεικαηηζκνχ Κνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο Πξνηάζεηο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

10 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ειιεληθή παξαδνζηαθή λαππεγηθή ηέρλε-επηζηήκε έρεη ηηο ξίδεο ηηο πνιχ βαζηά ζην ρξφλν θαη ζεσξεηηθά μεθηλάεη απφ ηα νκεξηθά ρξφληα. κσο ε πξαγκαηηθή εμέιημε ηεο μπινλαππεγηθήο ηερληθήο εθηείλεηαη ηξεηο αηψλεο πίζσ θαη ζηακαηάεη απφηνκα θαη θάπσο άδνμα, ζηηο κέξεο καο. Ζ εθεπξεηηθφηεηα ηνπ θαξαβνκαξαγθνχ πνπ θαηαζθεχαδε κφλνο ηνπ ηα εξγαιεία κε ηα νπνία ζα έρηηδε χζηεξα ηα πιενχκελα ηνπ, ε ζβειηάδα ζηελ αληίιεςε ηνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδεη, λα κεηαζθεπάδεη θαη λα νινθιεξψλεη έλα έξγν, ην ίδην ην αληηθείκελν θαη ε δνπιεηά πνπ πξννξίδεηαη λα εθηειέζεη, φια ζπλεγνξνχλ ζηελ εθηίκεζε φηη πξφθεηηαη γηα αηφθηα επηζηήκε. Απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηεο Μεζνιηζηθήο επνρήο παξαηεξνχληαη επαθέο ησλ λήζσλ ησλ Κπθιάδσλ κε ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα, εμάγνληαο εθαηζηηνγελή πεηξψκαηα φπσο νςηδηαλφ απφ ηε Μήιν γηα ηελ θαηαζθεπή ιίζηλσλ εξγαιείσλ θαη φπισλ. Αξγφηεξα, θαηά ηελ Νενιηζηθή, φηαλ ηα πινία έγηλαλ αζθαιέζηεξα, άξρηζε λα απμάλεηαη ν πιεζπζκφο ησλ Κπθιάδσλ θαζψο θαη ην εκπφξην, εμάγνληαο ζκχξηδα ηεο Νάμνπ, κάξκαξν ηεο Πάξνπ θαη ηεο Νάμνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κπξνχηδηλα εξγαιεία, εκθαλίδνληαο κηα πξψηκε αλάπηπμε ηεο κεηαιινπξγίαο. Ζ δηαβίσζε ζηα Κπθιαδνλήζηα δελ ήηαλ δηφινπ εχθνιε. Έηζη, νη λεζηψηεο έγηλαλ εθεπξεηηθνί θαη αλέπηπμαλ πξψηκε ηερλνινγία θαηαζθεπάδνληαο γξήγνξα θαη αζθαιή πισηά κεηαθνξηθά κέζα, ζπάδνληαο ηνλ απνκνλσηηζκφ ηνπο θαη αληηζηξέθνληαο ηνπο φξνπο, παίξλνπλ ζηα δηθά ηνπο ρέξηα θάζε πξσηνβνπιία ζρέζεσλ θαη επαθψλ κε ηνλ έμσ θφζκν. Με ηε λαππεγηθή θαη ηελ λαπζηπινΐα απνθηνχλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζπνπδαίεο εκπεηξηθέο γλψζεηο, κε ηηο νπνίεο πξνζπάζεζαλ θαη πέηπραλ λα επηιχζνπλ δχζθνια ηερληθά πξνβιήκαηα λαππεγηθήο, θαηνξζψλνληαο λα θαηαζθεπάζνπ αμηφπηζηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ πινία, θαηάιιεια φρη κφλν γηα αζθαιή αθηνπινΐα, αιιά θαη γηα πιεχζε ζε αλνηρηέο ζάιαζζεο φπσο ε Μεζφγεηνο. Ζ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ή πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία, είλαη ην ίδην πξάγκα πεξίπνπ, απηφ πνπ νλνκάδνπκε πην απιά «Πνιηηηζκφ». Γηα ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ φξνπ έρνπλ δηαηππσζεί αηειείσηεο ζεσξεηηθέο ζπδεηήζεηο. Ο πνιηηηζκφο είλαη απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηνπ αλζξψπνπ, πνπ απνβιέπεη ζηελ θάιπςε βαζηθψλ νξγαληθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ, κηα «θνηλσληθή πξνζαξκνγή ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ» θαη έηζη πξνζεγγίδεηαη ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ. Μηα κνξθή πνιηηηζκνχ αλαπηχρζεθε ζηνπο ρψξνπο, φπνπ επηζθεπάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη, κηθξά θαη κεγάια μχιηλα ζθάθε, δειαδή ζηα θαξλάγηα. Απηέο νη κηθξέο 10

11 κνλάδεο, ακέζσο κεηά ηνλ Β Παγθφζκην πφιεκν, απνηέιεζαλ ηελ αξρή ηνπ λαππεγηθνχ ζαχκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο. Γηα δηάθνξα λαππεγηθά θέληξα φπσο ε χξνο θαη νη πέηζεο, ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη θαη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα, πξνζπαζψληαο λα επηβηψζνπλ θαη λα θξαηήζνπλ ηελ θιεξνλνκηθή ηνπο ηέρλε ςειά, παξά ηελ αδηαθνξία ηεο Πνιηηείαο. Οη μπινλαππεγνί πνπ έρνπλ απνκείλεη είλαη ειάρηζηνη θαη ε μπινλαππεγηθή ζηελ Διιάδα θηλδπλεχεη λα βξεζεί ζηελ αθάλεηα. 11

12 Κεθάιαην 1 Η λήζνο ύξνο 12

13 1. Η λήζνο ύξνο 1.1 Γεληθά ηνηρεία Ζ χξνο αλήθεη ζην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Κπθιάδσλ θαη ζχκθσλα κε ηε κπζνινγηθή παξάδνζε νη Κπθιάδεο πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ ηηο νκψλπκεο Νχκθεο, ηηο νπνίεο κεηακφξθσζε ζε βξάρνπο ν Πνζεηδψλαο γηαηί επέζπξαλ ηελ νξγή ηνπ. Λέγεηαη, φκσο, πσο νλνκάζηεθαλ έηζη θαη απφ ηε ιέμε «Κχθινο», είηε επεηδή νη άλεκνη πνπ θπζνχλ νξκεηηθνί ζηελ πεξηνρή αλάγθαδαλ ηα πινία λα πεξηζηξέθνληαη, είηε γηαηί εθηείλνληαη γχξσ απφ ηε Γήιν, ην ηεξφ γελέζιην λεζί ηνπ Απφιισλα, ζε έλα λνεηφ θχθιν. Ζ λήζνο χξνο έρεη αλάγιπθν, κε πνιιά πςψκαηα θαη κηθξέο θνηιάδεο θαη αθηέο. Δθηφο απφ ζπκπαγή νηθηζηηθφ φγθν πνπ ζρεκαηίδνπλ ζηελ αλαηνιηθή αθηή ε Δξκνχπνιε θαη ε Άλσ χξνο, ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη δηάζπαξηνη νηθηζκνί πνπ ζρεκαηίδνπλ αξθεηνχο αζθαιείο φξκνπο. Έρεη έθηαζε 84 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη αθηνγξακκή ζρεδφλ 90 ρηιηφκεηξα. Δίλαη ην πνιππιεζέζηεξν λεζί ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ θαη ε πξσηεχνπζα Δξκνχπνιε είλαη ε κεγαιχηεξε πφιε θαη πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ, ζπγθνηλσληαθφ, δηνηθεηηθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν. Ζ πξψηε ηζηνξηθή αλαθνξά γίλεηαη απφ ηνλ κεξν πνπ ηελ αλαθέξεη σο «πξίε» πιεζίνλ ηεο Γήινπ θαη ηελ απνθαινχζε απφ ηφηε σο «δίπνιηο», δειαδή είρε δχν πφιεηο: ηελ Πνζεηδσλία θαη ηε Φνηληθή. Οη πξψηνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ ήηαλ Φνίληθεο, εμ νπ θαη ην φλνκα χξνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ «Οπζχξα» (επηπρήο) ή ην «πξ» (βξάρνο). Μεηά ην ηέινο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, νη βαξβαξηθέο επηδξνκέο θαη ε κάζηηγα ηεο πεηξαηείαο, πνπ ζεκαδεχεη ην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ γηα πνιινχο αηψλεο, νδεγνχλ ηνλ θφζκν ηεο χξνπ λα ηελ εγθαηαιείςεη θαη λα ηελ νδεγήζεη ζηελ παξαθκή. Με ηελ θαηάιπζε ηνπ Βπδαληίνπ απφ ηνπο Φξάγθνπο ην 1204, ε χξνο ππάγεηαη ζηελ Δλεηηθή θπξηαξρία θαη πεξηιακβάλεηαη ζην Γνπθάην ηνπ Αηγαίνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν νηθίδεηαη ε Άλσ χξνο. Καηά ηε Λαηηλνθξαηία, ε πιεηνςεθία ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο απνδέρεηαη ην θαζνιηθφ δφγκα, δηαηεξεί φκσο ηελ ειιεληθή γιψζζα. ήκεξα απνηειεί έλα λεζί κε μερσξηζηφ δηθφ ηνπ ρξψκα θαη δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζηα ηππηθά Κπθιαδνλήζηα. Έρεη γξαθηθφηεηα, αιιά θαη αξρνληηά πνπ δεη αθφκα θαη ζήκεξα. Έρεη ηζηνξία πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ θαη θηάλεη κέρξη ηηο απαξρέο ηνπ Κπθιαδηθνχ Πνιηηηζκνχ ζηηο αξρέο ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο π.υ. 13

14 1.2 Ο Κπθιαδίηεο ησλ αξραίσλ ρξόλσλ Κάπνπ ζηα κέζα ηηο 7εο ρηιηεηίαο θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ν άλζξσπνο ηνπ Αηγαίνπ, ν Κπθιαδίηεο, θάλνληαο ηελ πην εηξεληθή επαλάζηαζε πνπ γλψξηζε πνηέ ην αλζξψπηλν γέλνο, «ηε Νενιηζηθή Δπαλάζηαζε», ην πέξαζκα δειαδή ηνπ αλζξψπνπ, απφ ην ζηάδην ηνπ ηξνθνζπιιέθηε, ζην ζηάδην ηνπ θαιιηεξγεηή θηελνηξφθνπ, κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζε κφληκν ζπλνηθηζκφ. Σν ηπραίν απνηχπσκα ηεο παηεκαζηάο ηνπ ζηε ιάζπε έδσζε ηελ έκπλεπζε πσο απηφ ην πιηθφ κπνξνχζε εχθνια λα δψζεη θη απηφο κε ηα ρέξηα ηνπ ζρήκαηα θαη κνξθέο. Ζ ηερληθή σο θαίλεηαη δελ άιιαμε κέρξη ζήκεξα. Γηα ηηο αλάγθεο ηηο θαιιηέξγεηαο, ν αξραίνο Κπθιαδίηεο θαηαζθεπάδεη αμίλεο, πειέθεηο, ζκίιεο, δξεπάληα, γνπδηά απφ ζθιεξή πέηξα θαη απφ ηνλ πεξίθεκν νςηδηαλφ ηε καχξε ζθιεξή πέηξα ηεο Μήινπ, θάλεη ην πξψην ηνπ μπξάθη. Έξεπλεο θαη πεηξακαηηθά ηαμίδηα πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απέδεημαλ φηη ην πξψην ηαμίδη ζην Αηγαίν έγηλε πηζαλφηαηα, κ έλα θαξπδφηζνπθιν ηελ ηαπεηλή παππξέιια κε ζθνπφ λα κεηαθεξζεί νςηδηαλφο απφ ηε Φπιαθσπή ηεο Μήινπ πξνο ηελ Αξγνιίδα. Οη Κπθιαδίηεο είλαη θαηεμνρήλ λαπηηθνί θαη ζηα πεξηζζφηεξα Κπθιαδνλήζηα έρνπλ αλαπηπρζεί αμηφινγνη νηθηζκνί θαη αθξνπφιεηο. Εικ : Πέηξσκα νςηδηαλνχ. Εικ : Λεπίδεο νςηδηαλνχ. Οη Kπθιαδίηεο έγηλαλ γξήγνξα πνιχ θαινί λαπηηθνί θαη κε ηα θαξάβηα ηνπο ηαμίδεπαλ γηα λα γλσξίζνπλ άιινπο πνιηηηζκνχο, θαζψο θαη γηα λα αληαιιάμνπλ ηα πξντφληα 14

15 ηνπο. Ήηαλ δειαδή θαινί έκπνξνη, αιιά θαη γεσξγνί, θηελνηξφθνη, ςαξάδεο θαη θπλεγνί. Καηνηθνχζαλ ζε κηθξέο πφιεηο πνπ ζηελ αξρή ήηαλ ρηηζκέλεο ζηηο παξαιίεο θαη αξγφηεξα ζηηο πιαγηέο ησλ ιφθσλ, ίζσο γηα λα αηζζάλνληαη πην αζθαιείο. Σα ζπίηηα ηνπο ήηαλ κηθξά κε ηνίρνπο απφ πέηξεο θαη ιάζπε θαη ζηέγεο απφ μχιηλα δνθάξηα, θαιάκηα θαη πειφ. Αλάινγα κε ηα επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ νλνκάζηεθαλ θαη νη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο θάζεηο ηνπ Πξσηνθπθιαδηθνχ Πνιηηηζκνχ. Ζ ζεκαληηθφηεξε πεξίνδνο ηνπ Κπθιαδηθνχ Πνιηηηζκνχ είλαη απηή πνπ νλνκάζηεθε απφ ηα επξήκαηα ζηελ Κέξν θαη ηε χξν, Πνιηηηζκφο Κέξνο-χξνο ( π.υ.). Δίλαη ε επνρή πνπ ε δσή ζηηο Κπθιάδεο αιιάδεη. Παξαηεξείηαη πξφνδνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ηφζν ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε φζν θαη ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε αιιά θαη ζηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε. Οη θάηνηθνη δνπλ ζε νξγαλσκέλνπο νηθηζκνχο, αζρνινχληαη κε ην εκπφξην, ηελ αιηεία θαη ηε γεσξγία. Tα αγγεία πιάζνληαλ ζην ρέξη, κηα θαη ε ρξήζε ηνπ θεξακηθνχ ηξνρνχ δελ ήηαλ αθφκα γλσζηή ζηελ Διιάδα. Σα πην ζπλεζηζκέλα ζρήκαηα ήηαλ ππμίδεο ( θνπηάθηα γηα θνζκήκαηα), θξαηεξίζθνη, αξχβαιινη, αζθνί, θσληθά θχπειια, θχιηθεο θ.ά. 1.3 Αλαζθαθέο από ηνλ αξραηνιόγν Υξήζην Σνύληα Σα πξψηα βάζηκα ζεκάδηα δσήο ζηε χξν, έγηλαλ γλσζηά απφ ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα θαη αλάγνληαη ζην ηέινο ηεο λενιηζηθήο πεξηφδνπ θαη ζηελ αξρή ηνπ ραιθνχ ( π.υ.). Σελ 3ε ρηιηεηία π.υ. αλαπηχζζεηαη ζηνλ θπθιαδηθφ ρψξν έλαο απφ ηνπο 5 κεγάινπο πνιηηηζκνχο ηνπ θφζκνπ, ν πεξίθεκνο Κπθιαδηθφο πνιηηηζκφο πνπ δηεζλψο έρεη νλνκαζηεί απφ ηνπο εηδηθνχο: «Ο Πνιηηηζκφο Κέξνπ-χξνπ». Καηά απηήλ ηελ πεξίνδν παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζην λεζί. Δπξήκαηα απνθαιχπηνπλ ζηνηρεία δσήο γεσθηελνηξφθσλ θαη ςαξάδσλ, κε έληνλε πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία θαη ζπλερψο απμαλφκελεο ζρέζεηο κε ηνλ έμσ θφζκν. Έρνπκε δεκηνπξγία νρπξσκέλσλ νηθηζκψλ ζε πεξηνρέο πξφζθνξεο γηα θαιιηέξγεηα θαη θνληά ζηε ζάιαζζα. Απφ ηνλ Κπθιαδηθφ πνιηηηζκφ δελ ζψζεθαλ θαζφινπ γξαπηά θείκελα. Γηα ηνλ ηξφπν πνπ δνχζαλ θαη ηελ ηέρλε ηνπο καζαίλνπκε απφ ηα αγγεία, ηα εηδψιηα, ηα φπια, ηα εξγαιεία θαη ηα θνζκήκαηα πνπ βξίζθνπλ νη αξραηνιφγνη ζηηο αλαζθαθέο. Οη αλαζθαθέο ην 1894 απφ ηνλ αξραηνιφγν Υξήζην Σνχληα ζηηο πεξηνρέο Υαιαλδξηαλή θαη Καζηξί ηεο χξνπ θέξνπλ ζην θσο νηθηζκφ, απνδεηθλχνληαο φηη ε χξνο είρε θαηνηθεζεί ήδε απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο 15

16 ρξφλνπο πεξίπνπ απφ ην π.υ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ αξραηνινγηθή πεξηνρή Υαιαλδξηαλή βξέζεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ 600 ηάθνη κε θηεξίζκαηα, ελψ ζην Καζηξί βξέζεθε νρπξσκέλνο νηθηζκφο κε ζεκαληηθή αζηηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Εικ :Αεξνθσηνγξαθία Πξσηνθπθιαδηθνχ νηθηζκνχ Καζηξηνχ χξνπ κε ηνλ ζχγρξνλν μεξφηνηρν ηεο πεξίθξαμεο. θσηνγξάθεζε Κ. Ξεληθάθεο Αλάκεζα ζηα επξήκαηα ηνπ νηθηζκνχ βξέζεθαλ απνζεθεπηηθά αγγεία κε πιαζηηθή δηαθφζκεζε, θσληθά θχπειια, ιίζηλα ηξηβεία, νζηά αηγνεηδψλ, εξγαιεία απφ νςηδηαλφ ηεο Μήινπ θαη αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, θαζψο θαη ππμίδεο κε έληππε θαη εγράξαθηε δηαθφζκεζε ηα νπνία θαη ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ησλ Κπθιάδσλ. Αλακθηζβήηεηα ηα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα ηνπ Κπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ είλαη ηα εηδψιηα, ηα νπνία βέβαηα πξνέξρνληαη απφ φιεο ζρεδφλ ηηο Κπθιάδεο, βξέζεθαλ θαηά εθαηνληάδεο, είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δηάθαλν κάξκαξν ηεο Πάξνπ θαη παξηζηάλνπλ ηα πεξηζζφηεξα γπλαηθείεο κνξθέο. Γελ ιείπνπλ βέβαηα θαη ηα εηδψιηα αληξηθψλ κνξθψλ, θαζψο θαη ηα εηδψιηα πνπ παξηζηάλνπλ κνπζηθνχο. Παξά ηελ θάπνηα ζρεκαηνπνίεζε ησλ κνξθψλ ηα θπθιαδηθά εηδψιηα απνπλένπλ δσληάληα θαη δχλακε. Τπνζηεξίρζεθε πσο απεηθνλίδνπλ ζεφηεηεο, παιιαθίδεο, λχκθεο θαη ήξσεο, παηρλίδηα ή καγηθά πεξίνπηα (θπιαρηά). Πνιινί εξεπλεηέο πηζηεχνπλ πσο ν ραξαθηήξαο ηνπο ήηαλ θαζαξά ιαηξεπηηθφο θαη πσο ηνπνζεηνχληαλ καδί κε ην λεθξφ γηα λα ηνλ ζπληξνθεχνπλ θαη λα ηνπ ζπκπαξαζηαζνχλ ζην ζάλαην θαη ζηε κεηαζαλάηηα δηαδηθαζία. 16

17 Εικ : Μνξθέο Κπθιαδηθψλ εηδσιίσλ Πνιιά απφ ηα επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ θπιάζζνληαη ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Αζήλαο, ζην Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο (Γνπιαλδξή) θαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο χξνπ. 1.4 Σα ηεγαλόζρεκα ηεο ύξνπ Εικ : Σεγαλφζρεκν πξσηνθπθιαδηθφ ζθεχνο απφ ηελ χξν ηεο ΠΚ Δπνρήο. Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, αξ Φση Γ. Βήρνο. Αλάκεζα ζηα πήιηλα ζθεχε μερσξίδνπλ ηα ηεγαλφζρεκα πνπ ζπκίδνπλ ηεγάληα θαη γη απηφ νλνκάζηεθαλ έηζη θαη απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πνιηηηζκνχ Κέξνπ χξνπ. Σν θαζέλα απφ απηά θέξεη δηαθνξεηηθή εγράξαθηε δηαθφζκεζε θαη ηα κνηίβα πνπ ηα δηαθνζκνχλ είλαη εκπλεπζκέλα απφ ηνλ θφζκν ηεο ζάιαζζαο φπσο ε ζπείξα, πνπ ζπκίδεη ηα θχκαηα, ν ήιηνο θαη ηα αζηέξηα πνπ ζπκίδνπλ ηνλ ζαιάζζην αζηεξία, ελψ ζηελ θαηψηαηε εζσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ε ζρεκαηηθή κνξθή ελφο πινίνπ. Οη απφςεηο δηίζηαληαη σο πξνο ηελ ρξεζηηθφηεηα ησλ ζθεπψλ απηψλ, νξηζκέλνη 17

18 αξραηνιφγνη πηζηεχνπλ πσο ρξεζίκεπαλ γηα θαζξέθηεο, γεκίδνληαο ηελ εζσηεξηθή ηνπο θνηιφηεηα κε λεξφ, ελψ απνδίδνληαη θαη ρξήζεηο φπσο ηχκπαλα γηα ηειεηέο, δίζθνη πξνζθνξψλ ή αθφκα ζθεχε γηα ηελ παξαγσγή θαη θχιαμε αιαηηνχ. Οκνηψκαηα θαξαβηψλ, απφ κφιπβδν πνπ έρνπλ βξεζεί ζηε Νάμν αληίζηνηρνπ ζην ζρήκα απηψλ πνπ εηθνλίδνληαη ζηα ηεγάληα. Μαθξφζηελα, ρσξίο βαζηά θαξίλα, κε κηα πξνεμνρή ζηελ πιψξε, κε πξχκε πςσκέλε θαη έκβιεκα έλα ςάξη απφ ην νπνίν αησξνχληαλ θνξδέιεο, κνηάδνπλ λα ζρίδνπλ ηα λεξά κε ηελ ηαρχηεηα ησλ θνππηψλ πνπ αλάινγα κε ηηο παξαζηάζεηο είλαη απφ 16 σο 20 ζε θάζε πιεπξά. Πξνθαλψο ηφζνη ζα ήηαλ θαη νη θσπειάηεο θαη γηα λα ππάξρεη ζέζε γηα θάζε θσπειάηε, ελψ ην κήθνο ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα έθηαλε πεξί ηα 20 κ πεξίπνπ. Αλεμάξηεηα απφ ηελ ρξήζε πνπ είραλ απηά ηα πήιηλα ζθεχε απνδεηθλχνπλ ηελ ζρέζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ λαππεγηθή θαη καξηπξνχλ ηελ επίδνζε ησλ θαηνίθσλ ηεο χξνπ ζηε λαπηηιία. 1.5 Αεξνδπλακηθή θαη πδξνδπλακηθή ησλ πξσηνθπθιαδηθώλ πινίσλ πνπ εηθνλίδνληαη ζηα ηεγαλόζρεκα ζθεύε ηεο ύξνπ Οη εγράξαθηεο παξαζηάζεηο «πνιπθψπσλ» πινηαξίσλ ζηα πξσηνθπθιαδηθά ηεγαλφζρεκα ζθεχε έρνπλ πξνθαιέζεη δηρνγλσκία ζε αξραηνιφγνπο θαη εξεπλεηέο: ην ππεξπςσκέλν άθξν ησλ πινίσλ αλαπαξηζηά ηελ πιψξε ή ηελ πξχκλε ηνπο; Οη ππνζηεξηθηέο ηεο πξψηεο άπνςεο επηθαινχληαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ςαξηνχ πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην ςειφ ηνπο άθξν. Κακία άπνςε φκσο δελ ζηεξίδεηαη ζε κηα λαππεγηθή ή πδξνδπλακηθή πξνζέγγηζε. Έρνληαο πίζσ ηνπο παξάδνζε εηψλ, ηα θπθιαδίηηθα ζθάθε είλαη πνιχ εμειηγκέλα γηα ηελ επνρή ηνπο. Αζθαιψο φθεηιαλ λα εμππεξεηνχλ βαζηθέο θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, πξψηα φκσο έπξεπε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο λαπζηπινΐαο ζην αλεκνδαξκέλν Αηγαίν. Δάλ δερζνχκε φηη, ράξε ζην ππεξπςσκέλν άθξν ηνπ, ην πινίν αληηκεησπίδεη ηνπο επηθίλδπλα ηζρπξνχο αλέκνπο αιιά θαη ηνπο εθκεηαιιεχεηαη επλντθά γηα λα βειηηψζεη ηελ πιεχζε ηνπ, ηφηε πξέπεη λα ηαπηίζνπκε ην ρακειφ άθξν κε ηελ πιψξε θαη ην ςειφ κε ηελ πξχκλε. Απηή ε απφπεηξα ησλ Κπθιαδηηψλ λα ηηζαζέςνπλ ηνπο αλέκνπο πξνο φθειφο ηνπο ράξε ζε κηα ππεξπςσκέλε πιαηηά επηθάλεηα ίζσο είλαη κηα πξψηε ρξήζε «παληνχ» ζην Αηγαίν. ζν γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ ςαξηνχ, αλ δελ είλαη παξάζηαζε ηνπ ζεξάκαηνο, ηφηε ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα πξφθεηηαη γηα αλεκνδείθηε, ζαλ απηνχο πνπ βιέπνπκε θαη ζήκεξα ζηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηψλ ηεο Μπθφλνπ. 18

19 Εικ : Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ, 20νπ αη. 19

20 Κεθάιαην 2 Αλάπηπμε λαπηηιίαο ζηε ύξν 20

21 2. Αλάπηπμε λαπηηιίαο ζηε ύξν 2.1 Η ύξνο ην πξώην εκπνξηθό ιηκάλη ηεο Διιάδαο Ζ θαηαζηξνθή ηεο Υίνπ ην 1822, αιιά θαη νη δηψμεηο ησλ Διιήλσλ ζηε άκν, ηε κχξλε, ηηο Κπδσλίεο, ηε Ρφδν, ηα Φαξά, ηελ Κάζν θαη ην Ατβαιί ηεο Μηθξά Αζίαο, πξνθάιεζαλ έλα καδηθφ πξνζθπγηθφ θχκα ζηε χξν. Λφγσ ησλ θαζνιηθψλ ρξηζηηαλψλ πνπ δνχζαλ εθεί, δελ είρε ππνζηεί ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ηεο αλεμαξηεζίαο έηζη νη πξφζθπγεο βξήθαλ ζηε χξν ζρεηηθή αζθάιεηα ιφγσ ησλ πξνλνκίσλ πνπ είρε παξαρσξήζεη ε Πχιε ζην λεζί αιιά θαη ησλ θπζηθψλ ραξηζκάησλ ηνπ λεζηνχ, φπσο ην κεγάιν, αζθαιέο απφ ηνπο αλέκνπο ιηκάλη ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ πξψηε πφιε θαη ην πξψην ιηκάλη ηεο λεφηεξεο Διιάδαο, ηελ Δξκνχπνιε θαη ζα εγθαηαζηήζνπλ εδψ ηηο λαπηηθέο θαη εκπνξηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη ζην πξψην κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα έγηλε ε ίδξπζε λαππεγείσλ θαη ηαξζαλάδσλ. Σν 1826, φηαλ ε λέα πφιε άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη απφ ην εκπφξην θαη ηελ λαπηηιία, νη δεκνγέξνληεο απνθαζίδνπλ νκφθσλα λα αθηεξψζνπλ ηε λέα πφιε ζην Κεξδψν αιιά θαη ην Λφγην ζεφ Δξκή. Σελ νλνκάδνπλ Δξκνχπνιε. Γξήγνξα ε πφιε εμειίρζεθε ζε ζπνπδαίν λαπηηθφ θαη εκπνξηθφ ζηαζκφ. Μέζα ζε ιίγα ρξφληα κεηαηξάπεθε ζε πξψην ιηκάλη ηεο ρψξαο κε έληνλε θαιιηηερληθή θαη πνιηηηζηηθή θίλεζε. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο ππήξμε ην θέληξν ηνπ εκπνξίνπ γηα φιε ηελ Διιάδα θαη ηα παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο. Εικ : Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ ζε επηζηνιηθφ δειηάξην ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αη.. 21

22 Σν 1833 αθξηβψο 11 ρξφληα απφ ηε ζηηγκή πνπ έθηαζαλ νη ξαθέλδπηνη πξφζθπγεο ζην λεζί ρηίδνπλ ην πξψην Γεκφζην Γπκλάζην ηεο ειεχζεξεο Διιάδαο. Σν 1830 ηδξχνληαη νη πξψηεο Λέζρεο ηεο χξνπ. Σελ ίδηα επνρή εθδίδεηαη ζηελ Δξκνχπνιε ε πξψηε μελφγισζζε εθεκεξίδα πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα. Δίλαη ε «Μέιηζζα» πνπ ζπληάζζεηαη ζε ειιεληθά θαη γαιιηθά. Σελ ίδηα επνρή ηδξχεηαη ην πξψην εξγνζηάζην βπξζνδεςίαο, φπνπ φπσο ιέγεηαη έθαλε ηδίξν δξρ. φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο ήηαλ κφιηο δξρ.. Ζ ίδξπζε άιισλ εξγνζηαζίσλ θαη βηνηερληψλ ζπκβάιινπλ ζην λα γίλεη ε Δξκνχπνιε ε πξψηε βηνκεραληθή πφιε ηεο ρψξαο. Καη αθνινχζσο ε Δξκνχπνιε γίλεηαη ην πξψην ιηκάλη. Υηίδνληαη ηεξάζηηεο απνζήθεο θαη ηεισλείν, λα αλαθέξνπκε εδψ φηη ε ζεκειίσζε ηνπ έξγνπ έγηλε επίζεκα απφ ηνλ ίδην ηνλ ζσλα. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα μέλα πινία πηάλνπλ κφλν χξν απ φπνπ γίλεηαη θαη ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην κε ηελ ππφινηπε Διιάδα, Ρσζία θαη Αλαηνιή. Σε λαπηηιηαθή αλάπηπμε ηε ρξσζηάεη ε Δξκνχπνιε θαηά θχξην ιφγν ζηε δξάζε ηεο εηαηξείαο «Διιεληθή Αηκνπινΐα» πνπ ηδξχεηαη ην 1856 πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ πξηαλνχο θαη Κάζηνπο αιιά θαη ζηα λαππεγεία ηεο, ηνπο πεξίθεκνπο Σαξζαλάδεο, πνπ ηξνθνδνηνχζαλ φιε ηελ Διιάδα κε πινία. Τπνινγίδεηαη φηη απηή ηελ επνρή λαππεγήζεθαλ ζηνπο πξηαλνχο ηαξζαλάδεο πάλσ απφ 2000 πινία, ελψ ην 1893 ζα δεκηνπξγεζεί θαη ην πξψην ζηδεξέλην ειιεληθφ αηκφπινην. Έηζη ζηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ε Δξκνχπνιε είλαη ην κεγαιχηεξν λαπηηιηαθφ, βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν ηεο ρψξαο. Ζ γέθπξα πνπ ζπλδέεη ηελ Αλαηνιή κε ηε Γχζε. ια απηά ηελ ζπξψρλνπλ πξνο ηα εκπξφο. Σν φλνκά ηεο μεθεχγεη απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ Αηγαίνπ θαη αθνχγεηαη ζηηο κεγάιεο πξσηεχνπζεο ηεο Δπξψπεο. Ζ αθηηλνβνιία ηνπ πινχηνπ θαη ηνπ πλεχκαηνο δεκηνπξγεί ην πξψην ηνπξηζηηθφ ξεχκα πξνο ηελ Διιάδα. Ζ Δξκνχπνιε έκειιε λα παίμεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηνπ ηφπνπ, ζ νιφθιεξν ην 19ν αηψλα, φηαλ ε ππφινηπε Διιάδα ζηέλαδε αθφκα θάησ απφ ην ηνπξθηθφ γηαηαγάλη. 22

23 Εικ : Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ, 20νπ αη. 2.2 Άλζηζε λαππεγηθήο ζηελ ύξν Αλακθηζβήηεηα ε ηέρλε ηεο λαππεγηθήο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ αξραηφηεξσλ ηεο αλζξσπφηεηαο θαη φια ηα επξήκαηα, έπεηηα απφ αξραηνινγηθέο ζθαπάλεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ αηψλσλ, απνδεηθλχνπλ πσο θάζε ειιεληθφ πέιαγνο έζθπδε απφ ζαιαζζηλά ζθαξηά θαη νη λεζηψηεο έκειιε λα γίλνπλ ηθαλνί λαπηηθνί θαη ζαιάζζηνη έκπνξνη. ια ηα πξναλαθεξζέληα γεγνλφηα θαζηζηνχλ ην λεζί εηνηκνπφιεκν ζε κηα κεγάιε επηρεηξεκαηηθή κάρε, ην θαζέλα απφ ηα γεγνλφηα πξνζζέηεη θαη θάηη γηα λα ρηηζηεί έλα πξαγκαηηθφ καπζσιείν μχιηλσλ ζθαξηψλ ζηα παξάιηα ηνπ θαη νη θάηνηθνη ηνπ πνπ απνηεινχλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ λαππεγείσλ ξίρλνληαη ζηνλ αγψλα γηα επηβίσζε θαη είλαη νη ίδηνη πνπ θηάλνπλ ηελ ειιεληθή μπινλαππεγηθή ζην απφγεηo ηεο κέζα ζηνπο ζπξηαλνχο ηαξζαλάδεο. ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Υίν ην 1822 νθείιεη ην λεζί ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ λαππεγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ γηα πνιιέο δεθαεηίεο απνηέιεζαλ ηνλ νηθνλνκηθφ πλεχκνλα ηνπ λεζηνχ θαη θηλεηήξηα δχλακε ζηελ αλάπηπμε ηνπ λαπηηθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ λαππεγείσλ απνηέιεζαλ ηα ρηψηηθα θεθάιαηα πνπ επελδχζεθαλ εδψ. εκαληηθέο κεηαηνπίζεηο πιεζπζκψλ παξαηεξνχληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο θαη ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, αξθεηνί λαππεγνί κεηαλαζηεχνπλ θαη αλνίγνπλ θαηλνχξηα λαππεγεία ζηνπο ηφπνπο πνπ 23

24 εγθαζίζηαληαη. Ζ χξνο είλαη έλαο απφ ηνπο ηφπνπο πνπ ηδξχεηαη πιεζψξα λαππεγείσλ ηελ πεξίνδν απηή θαη κε ηελ ζπνπδαηφηεξε λαππεγηθή δξαζηεξηφηεηα. Εικ : Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ, 20νπ αη. Ζ πεξίνδνο ηεο αθκήο θξάηεζε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. ηε δεθαεηία ε λαππεγηθή ζηε χξν αλαπηχρζεθε ξαγδαία εμαηηίαο ηεο άλζηζεο ησλ λέσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν 1824 έρνπκε ηηο πξψηεο καξηπξίεο γηα λαππεγήζεηο ζηε χξν, ελψ ην 1845 ηα λαππεγεία ηεο χξνπ θαιχπηνπλ έθηαζε m 2 θαη απαζρνινχλ εξγάηεο. Σα πινία πνπ λαππεγνχληαη ζην λεζί θαηά ηελ δεθαπεληαεηία αλέξρνληαη ζε 909. Εικ : Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ, 20νπ αη. 24

25 2.3 Παξάγνληεο παξαθκήο ηεο λαππεγηθήο δξάζεο ζηε ύξν Απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα ε Αξρφληηζζα ησλ Κπθιάδσλ αξρίδεη λ απνδπλακψλεηαη. Ζ παξαθκή ηεο άξρηζε κε ην άλνηγκα ηνπ Ηζζκνχ ηεο Κνξίλζνπ, κε απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε άιισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ, φπσο ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Ζ χξνο παχεη πιένλ λα είλαη ην πξψην ιηκάλη ηεο ρψξαο θαη ηα μχιηλα ηζηηνθφξα ράλνπλ δηαξθψο έδαθνο ζε ζρέζε κε ηα αηκνθίλεηα μχιηλα θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηα ζηδεξέληα ζθάθε. Ζ αλάπηπμε ηεο αηκνπινΐαο έθαλε ην ιηκάλη ηεο χξνπ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ (λσξίηεξα ηα ηζηηνθφξα έθαλαλ πάληα ζηαζκφ ζην λεζί γηα αλεθνδηαζκφ), ελψ θαη ε δηψξπγα ηεο Κνξίλζνπ ηξνπνπνίεζε ηνπο ζαιάζζηνπο βνξξά-λφηνπ θαη ζπληέιεζε επίζεο ζηε κείσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ιηκαληνχ. Σν γίλνληαη νη πξψηεο απφπεηξεο κεηαζθεπήο θαη λαππήγεζεο μχιηλσλ αηκφπινησλ ζηε χξν θαη ην 1893 ρηίδεηαη ην πξψην ζηδεξέλην πινίν. Ο ηερληθφο εθζπγρξνληζκφο φκσο δελ εδξαηψζεθε ζηα λαππεγεία ηνπ λεζηνχ αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ πινίσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαλ, κεηψλνληαλ ρξφλν κε ην ρξφλν. Με ηελ αλαηνιή ηνπ 20νπ αηψλα θαη ηε δηαξθή αλάπηπμε ηεο Αζήλαο ζε λέα πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο θαη ηνλ Πεηξαηά λα γίλεηαη ην πξψην ιηκάλη, πνιινί ζπξηαλνί βηνκήραλνη, έκπνξνη θαη ηξαπεδίηεο κεηαθφκηζαλ ζηελ πξσηεχνπζα, κεηαθέξνληαο ζηγά ζηγά εθεί θαη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Ο καξαζκφο ηεο λαππεγηθήο μχιηλσλ πινίσλ ζπλερίζηεθε ζηαδηαθά σο ηνλ Β Παγθφζκην πφιεκν. Ζ παξαθκή παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζην κέγεζνο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζθαθψλ πνπ ρηίδνληαλ παξά ζηελ ηέρλε ηεο μπινλαππεγηθήο. Ο Β Παγθφζκηνο πφιεκνο θαηέζηξεςε ηελ Δξκνχπνιε θπξίσο αθνχ πέζαλαλ άλζξσπνη απφ πείλα θαη ινηκνχο αιιά θπξίσο απφ ηηο θαθνπρίεο ησλ Ηηαιψλ. Ο πξαγκαηηθφο φκσο καξαζκφο ηεο μπινλαππεγηθήο έγηλε αηζζεηφο κέζα ζηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή δεθαεηία θαη απηφ γηαηί ηελ πεξίνδν απηή απινπνηνχληαη αξθεηά ζηνηρεία ζηελ θαηαζθεπή, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ηχπνη ησλ ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ ζθαθψλ δελ θαηαζθεπάδνληαη πηα θαη ε εμαθάληζή ηνπο γίλεηαη ζηαδηαθά. Ζ ειιεληθή μπιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ είλαη ηφζν πνηνηηθή, φζν ήηαλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Δπίζεο, ηα ειεθηξηθά εξγαιεία πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηα παξαδνζηαθά ρεηξνθίλεηα εξγαιεία λαη κελ είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζπληνκφηεξε θαη επθνιφηεξε εξγαζία, αιιά κεηνλεθηνχζαλ σο πξνο ηελ θαηαζθεπή. Οη αιιαγέο ήηαλ ηφζν έληνλεο πνπ αξθεηά απφ ηα παξαδνζηαθά ζθάθε δελ ππάξρνπλ 25

26 πιένλ. Βέβαηα, ε πεξίνδνο απηή ηνπ παξαγθσληζκνχ ησλ παξαδνζηαθψλ ζθαθψλ δελ έρεη ηειεηψζεη αθφκε, ζπλερίδεηαη θαη ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ 21νπ αηψλα. Εικ : Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ, 20νπ αη. Εικ : Άπνςε ηνπ ιηκαληνχ ηεο χξνπ, 20νπ αη. 26

27 Κεθάιαην 3 Τιηθά λαππεγηθήο 27

28 3. Τιηθά λαππεγηθήο Ζ λαππεγηθή είλαη ηέρλε, ιέλε θάπνηνη, ζηεξηγκέλε γηα αηψλεο ζηελ πξνθνξηθή παξάδνζε, ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή, ηε δηαηζζεηηθή αληίιεςε, ρσξίο πεηξακαηηθά κνληέια, εξγαζηήξηα θαη εμνκνησηέο. Δίλαη επηζηήκε αληηθξνχνπλ θάπνηνη άιινη θαη κάιηζηα απηφ ην είδνο ηεο επηζηήκεο φπνπ ην πείξακα ιακβάλεη ρψξα ζην ίδην πεδίν ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Υσξίο ηελ αλάγθε γηα ζρέδηα, ειηνηππίεο, καζεκαηηθέο θφξκνπιεο θαη ζεσξεηηθή θαηάξηηζε. 3.1 Η μπιεία ζηε λαππεγηθή Ζ μπιεία πξνέξρεηαη απφ ηα δέληξα θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο θνξκνχο ηνπο. Ζ μπιεία δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά θπηηαξίλε, δειαδή έλαο θπηηθφο πνιπζαθραξίηεο πνπ απνηειείηαη απφ κεγάινπ κήθνπο αιπζίδεο άλζξαθα, νη νπνίεο δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ κηα πνιχ ηζρπξή δνκή. Σν μχιν είλαη έλα πιηθφ κε πςειέο κεραληθέο ηδηφηεηεο. Πξνέξρεηαη απφ ηε θχζε θαη δελ είλαη έλα ρεκηθφ πιηθφ, πνπ έθηηαμε ν άλζξσπνο. Απφ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξφληα, ππήξμε θαη ππάξρεη θαη έρεη απνδεηρζεί φηη, είλαη έλα απφ ηα πην ηζρπξά θαη αλζεθηηθά πιηθά πνπ γλσξίδνπκε κέρξηο απηή ηε ζηηγκή. Δίλαη ηζρπξφ ζηνλ εθειθπζκφ θαη ζηελ θάκςε. Απνξξνθά πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, είλαη ζεξκνκνλσηηθφ θαη αληέρεη πάξα πνιχ πξηλ θαηαζηξαθεί, ζπγθξίλνληαο ην κε ηα θαιχηεξα αηζάιηα. Σν κπζηηθφ ηνπ μχινπ βξίζθεηαη ζηε δνκή ηνπ. Απφ άπνςε δνκήο, απνηειείηαη απφ ηζηνχο μπισδψλ θπηηάξσλ, ελψ απφ ρεκηθήο άπνςεο απνηειείηαη απφ πνιπκεξείο ελψζεηο: ηελ θπηηαξίλε, ηε ιηγλίλε θαη ηηο εκηθπηηαξίλεο. Δπίζεο ππάξρνπλ, ζε κηθξφηεξε αλαινγία, ζπζηαηηθά πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δνκή ησλ θπηηαξηθψλ ηνηρσκάησλ θαη νλνκάδνληαη εθρπιίζκαηα, πεθηηληθέο νπζίεο θαη αλφξγαλεο νπζίεο. Γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ μχινπ, σζηφζν, είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ δηφηη είλαη πγξνζθνπηθφ πιηθφ, αληζφηξνπν, θαίγεηαη ζρεηηθά εχθνια θαη πξνζβάιιεηαη απφ κχθεηεο, έληνκα θαη ζαιάζζηνπο κηθξννξγαληζκνχο. ηηο κέξεο καο, ε πξνκήζεηα ζσζηήο λαππεγηθήο μπιείαο είλαη έλα φλεηξν θαη απηφ πνπ έρεη λα θάλεη ν ελδηαθεξφκελνο είλαη λα πξνζπαζήζεη λα βξεη φηη θαιχηεξν κπνξεί. Ζ πιένλ ηδαληθή είλαη ε μπιεία πνπ είλαη «θαζαξή», ρσξίο ξφδνπο, κε ππθλά παξάιιεια λεξά, θνκκέλε απφ ηελ πεξηνρή ηεο θαξδηάο (εγθάξδην) ηνπ δέληξνπ. Σν δέληξν πξέπεη λα έρεη θνπεί ην ρεηκψλα θαη ε μήξαλζή ηνπ λα γίλεη κε θπζηθφ ηξφπν. Οη θξίζηκεο πεξηνρέο ελφο 28

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Production Τίτλος Συμμετοχής:ΙΚΕΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 2015

Ermis Production Τίτλος Συμμετοχής:ΙΚΕΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 2015 Τίτλος : Προϊόν/Υπηρεσία (Brand Name): Εταιρία/Πελάτης: Είδος Προϊόντος/Υπηρεσίας: ΓΕΤΕΙ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΙΚΕΑ HOUSE MARKET / ΟΜΙΛΟ FOURLIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σν ηζηηνθόξν ζθάθνο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΦΟ ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

Σν ηζηηνθόξν ζθάθνο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΦΟ ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Σν ηζηηνθόξν ζθάθνο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΦΟ ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A. Εμσηεξηθά: Πιώξε: Πξύκλε: Γεμηά αξηζηεξά: Σν εκπξόο κέξνο ηνπ ζθάθνπο. Σν πίζσ κέξνο ηνπ ζθάθνπο. Πάληνηε θνηηώληαο ηελ πιώξε. Πξνζήλεκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή εξγαζία ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΒΗΟΑΗΘΑΝΟΛΖ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΟΤ ΜΔ ΣΟ ΣΔΛΔΥΟ PICHIA KUDRIAVZEVII ηέιια ηαπξηλνχ Λεκεζφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα