ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης Ε ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ Στην παράγραφο Α «Προμθεια Υπηρεσιών Φιλοξενίας (Hosting) του Disaster Recovery Center» αναφέρονται τα εξς: Η παράγραφος Β1.10 η οποία αναφέρει: «B1.10. Αποκλεισμός Συμμετοχς 1 Α Β «Το εφεδρικό κέντρο δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχς φιλοξενείται σε τρίτο Φορέα εντός του νομού Αττικς με τον οποίο ο Ανάδοχος Θα πρέπει να συνεργαστεί και να παρέχει τα ακόλουθα:» Η συνεργασία στο πλαίσιο του διαγωνισμού μπορεί να γίνει μόνο μέσω υπεργολαβικς σχέσης, καθώς η παροχ υπηρεσιών φιλοξενίας είναι καθαρ παροχ υπηρεσίας και δεν δύναται να θεωρηθεί ως προμθεια υλικών (προμηθευτς). Συνεπώς απαιτείται δλωση υπεργολαβικς συνεργασίας μεταξύ του Φορέα παροχς των σχετικών υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία προσκρούει στον τελευταίο όρο της παραγράφου Β Αποκλεισμός Συμμετοχς της διακρυξης ('Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα σε Ένωση ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχματα διαγωνιζόμενων"), περί αποκλειστικς συνεργασίας ενός υπεργολάβου με έναν μόνο υποψφιο Ανάδοχο. Συνεπώς, μόνο ένας υποψφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει πρόταση με τον συγκεκριμένο υπεργολάβο που παρέχει την υπηρεσία. Σημειώνουμε εδώ ότι αυτ είναι η δεύτερη περίπτωση στην εν λόγω διακρυξη, η οποία παραπέμπει εμμέσως σε συγκεκριμένο εμπορικό Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχς στο Διαγωνισμό: Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχς Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β1.11 Δικαιολογητικά Συμμετοχς Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Όσοι υποψφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, τοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστικ απόφαση, γνωστ στην Αναθέτουσα Αρχ, για έναν περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχ σε εγκληματικ οργάνωση, όπως αυτ ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινς δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτ ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινς δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοττων 1/42

2 προμηθευτ/υπεργολάβο, παρακωλύοντας τη συμμετοχ άλλων σχημάτων. Ζητούμε την αλλαγ του όρου με τρόπο που να επιτρέπει την εγκατάσταση του Disaster Recovery σε άλλο Φορέα, άλλως να εξαιρεθεί εντελώς η παροχ των σχετικών υπηρεσιών από τον περιεχόμενο του εν λόγω διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού προϋπολογισμού. δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε) για κάποιο από τα αδικματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Όσα φυσικά νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτς, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα σε Ένωση ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχματα διαγωνιζόμενων.» Τροποποιείται ως ακολούθως: «B1.10. Αποκλεισμός Συμμετοχς Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχς στο Διαγωνισμό: Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχς Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β1.11 Δικαιολογητικά Συμμετοχς Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Όσοι υποψφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, τοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστικ απόφαση, γνωστ στην Αναθέτουσα Αρχ, για έναν περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχ σε εγκληματικ οργάνωση, όπως αυτ ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινς δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτ ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 2/42

3 κοινς δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοττων δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε) για κάποιο από τα αδικματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Όσα φυσικά νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτς, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.» 2 Β Στην παράγραφο Β «Τεχνικ και Επαγγελματικ Ικανότητα», ζητείται ο υποψφιος ανάδοχος να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματικ ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Συγκεκριμένα απαιτείται να έχει ολοκληρώσει τα τελευταία πέντε (5) έτη επιτυχώς ένα (1) έργο υπηρεσίας Υποδομς Δημοσίου Κλειδιού, με πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από την Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Σας παρακαλώ διευκρινίστε μας τι εννοείται με τον όρο πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από την Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ); Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από Ευρωπαϊκούς Διεθνείς Φορείς; Βλ. απάντηση 89 3 Σελ Γ Γ Στην σελ. 231 η διακρυξη λέει ότι όπου αναφέρεται ο όρος «Υπ. Δλωση» αυτ θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφς. Στην παρ. Γ (σελ. 541) ζητείται ειδικά από τα στελέχη των υπεργολάβων Οι υπεύθυνες δηλώσεις του προσφέροντα δεν είναι απαραίτητο να φέρουν το γνσιο της υπογραφς. 3/42

4 και τους Εξωτερικούς Συνεργάτες, Υπ. Δλωση με θεωρημένο το γνσιο της υπογραφς. Στην παρ. Γ (σελ. 542) ζητείται από τα στελέχη της ομάδας έργου απλ (όχι υπεύθυνη) δλωση διαθεσιμότητας. Επειδ από τον συνδυασμό των ανωτέρω απαιτσεων δεν είναι σαφές το τι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα στελέχη του υποψηφίου αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν ισχύει η κάτωθι προσέγγιση : Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ατομικών δηλώσεων από τα στελέχη του υποψηφίου Αναδόχου, με την προϋπόθεση ότι η απαίτηση αυτ καλύπτεται από Υπεύθυνη Δλωση του Υποψηφίου Αναδόχου Α) με δεδομένο ότι η διαθεσιμότητα των στελεχών του υποψηφίου αναδόχου καλύπτεται από την σχετικ Υπεύθυνη Δλωση με θεωρημένο το γνσιο της υπογραφς του εκπροσώπου του περί διαθεσιμότητας, Α.1) είναι αποδεκτό να μην υποβληθούν καθόλου «ατομικές» δηλώσεις διαθεσιμότητας από τα στελέχη αυτά; Α.2) Στην περίπτωση που το ανωτέρω (Α.1) δεν είναι αποδεκτό, τότε η «ατομικ» δλωση διαθεσιμότητας που θα υποβάλλει το κάθε στέλεχος του υποψηφίου αναδόχου, μπορεί να είναι απλ (όχι υπεύθυνη) δλωση όπως φαίνεται να απαιτείται από την παρ. Γ (σελ. 542); Β) με δεδομένο ότι η διαθεσιμότητα των στελεχών του κάθε υπερνολάβου καλύπτεται από την σχετικ δλωση του περί συνεργασίας με τον υποψφιο ανάδοχο, Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ατομικών δηλώσεων από τα στελέχη του υποψηφίου Αναδόχου, με την προϋπόθεση ότι η απαίτηση αυτ καλύπτεται από Υπεύθυνη Δλωση του Υπεργολάβου Β.1) είναι αποδεκτό να μην υποβληθούν καθόλου «ατομικές» δηλώσεις διαθεσιμότητας από τα στελέχη αυτά; Β.2) Στην περίπτωση που το ανωτέρω (Β.1) δεν είναι αποδεκτό, τότε η «ατομικ» δλωση διαθεσιμότητας που θα υποβάλλει το κάθε στέλεχος του υποψηφίου αναδόχου, μπορεί να είναι απλ (όχι υπεύθυνη) δλωση, εάν βεβαίως έχει γίνει 4/42

5 αποδεκτό το ανωτέρω Α.2; Γ) Όσον αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες του υποψηφίου αναδόχου που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, θεωρούμε πως σε κάθε περίπτωση απαιτείται Υπεύθυνη Δλωση διαθεσιμότητας με θεωρημένο το γνσιο της υπογραφς. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. Δεν είναι απαραίτητη Στις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχς, παρ. Β (2.1), σελ. 234, ζητείται να τεκμηριωθεί η εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου, με την υποβολ πίνακα συναφών έργων που έχουν υλοποιηθεί εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών. Στην διευκρίνιση Νο3 που δόθηκε με το έγγραφο σας με αρ. πρωτ / , η χρονικ περίοδος των πέντε (5) ετών παραμένει αναλλοίωτη. 4 Β (2.1) & Γ Στην απαίτηση όμως Γ των πινάκων συμμόρφωσης, σελ. 538, ζητείται και εδώ να τεκμηριωθεί η εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου με την υποβολ πίνακα συναφών έργων που έχουν υλοποιηθεί εντός όμως των τελευταίων τριών (3) ετών, και το ίδιο έχει παραμείνει και στην διευκρίνιση Νο3 που δόθηκε με το έγγραφο σας με αρ. πρωτ / Επειδ η ανωτέρω αναντιστοιχία προλθε προφανώς εκ παραδρομς, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η ζητούμενη χρονικ περίοδος εντός της οποίας ο υποψφιος ανάδοχος μπορεί να επικαλεστεί έργα που έχει υλοποισει, είναι αυτ που αναφέρεται στις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχς, τα πέντε (5) τελευταία έτη δηλαδ (2009, 2010, 2011, 2012,2013). Η ζητούμενη χρονικ περίοδος είναι 5 έτη 5/42

6 5 Γ Β4.3, Β3.1.3, Γ4.1.1 Στη προδιαγραφ Γ των πινάκων συμμόρφωσης αναγράφεται: «Για κάθε ένα στέλεχος της ανωτέρω κατάστασης θα υποβάλλεται επιπλέον και βιογραφικό σημείωμα (βλ.γ2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος}. Ειδικά για τους υπεργολάβους / εξωτερικούς συνεργάτες απαιτείται και Υπεύθυνη Δλωση διαθεσιμότητας, με βεβαίωση του γνσιου της υπογραφς, υπογεγραμμένη από τα στελέχη αυτά για την εκτέλεση του παρόντος. έργου» Όσου αφορά τα άτομα της ομάδας έργου τα οποία ανκουν σε δηλωμένο υπεργολάβο στα πλαίσια της πρότασης κάποιας υποψηφίου Εταιρείας /Ένωσης / Κοινοπραξίας, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η σχετικ Υπεύθυνη Δλωση διαθεσιμότητας των συγκεκριμένων στελεχών θα πρέπει να προέρχεται από τον Υπεργολάβο και όχι από κάθε υπάλληλο αυτού ξεχωριστά. Δεδομένου ότι σε όλη την διακρυξη αναφέρεται ότι η συντρηση θα είναι τριετς (3 έτη μετά την οριστικ παραλαβ) σε τρία σημεία στα κεφάλαια που αναφέρονται παραπάνω γίνεται λόγος για 5ετ συντρηση. Η δέσμευση για 3ετ συντρηση έχει γίνει ακόμη και για το δικαίωμα της προαίρεσης. Παρακαλώ διευκρινίστε ότι πρόκειται για εκ παραδρομς αναφορά νια την 5ετία και ότι το ορθά είναι τα 3 (τρία) έτη συντρησης που αθροίζονται και για το συγκριτικό κόστος των προσφορών. Στην παράγραφο Α «Προμθεια Υπηρεσιών Φιλοξενίας (Hosting) του Βλ. απάντηση 3 Η συντρηση θα είναι 3ετς Βλ. απάντηση 1 Disaster Recovery Center» αναφέρονται τα εξς: 7 Α Β «Το εφεδρικό κέντρο δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχς φιλοξενείται σε τρίτο Φορέα εντός του νομού Αττικς με τον οποίο ο Ανάδοχος Θα πρέπει να συνεργαστεί και να παρέχει τα ακόλουθα:» Όπως γνωρίζετε και όπως απαιτείται από τη διακρυξη η συνεργασία στο πλαίσιο του διαγωνισμού μπορεί να γίνει μόνο μέσω υπεργολαβικς σχέσης, καθώς η παροχ υπηρεσιών φιλοξενίας είναι καθαρ παροχ υπηρεσίας και δεν δύναται να θεωρηθεί ως προμθεια υλικών (προμηθευτς). Συνεπώς απαιτείται δλωση υπεργολαβικς συνεργασίας μεταξύ του Φορέα παροχς των σχετικών υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία προσκρούει στον τελευταίο όρο της παραγράφου Β.1.10 Αποκλεισμός Συμμετοχς της διακρυξης («Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα σε Ένωση ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχματα διαγωνιζομένων»), περί αποκλειστικς 6/42

7 8 Γ3.4.1 & Γ Γ Γ Γ Γ3.6.5-Γ Γ A3.2.3 συνεργασίας ενός υπεργολάβου με έναν μόνο υποψφιο Ανάδοχο. Συνεπώς, μόνο ένας υποψφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει πρόταση με τον συγκεκριμένο υπεργολάβο, που παρέχει την υπηρεσία. Προφανές είναι ότι αυτός ο περιγραφόμενος όρος της διακρυξης προσκρούει στην αρχ του ανταγωνισμού της ΕΕ, αλλά και της Εθνικς Νομοθεσίας, θεωρώντας τη διαγωνιστικ διαδικασία μη αποδεκτ. Παρακαλούμε για την αλλαγ του αναφερόμενου όρου με τρόπου που να επιτρέπει την εγκατάσταση του Disaster Recovery σε άλλο Φορέα, σε Φορέα που θα αποφανθεί από κοινού με τον Ανάδοχο και τον φορέα στη φάση Μελέτης του Έργου. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη λύση είναι Virtual appliance παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί αν είναι αποδεκτ η κάλυψη της υψηλς διαθεσιμότητας του συστματος με αξιοποίηση των λειτουργιών-μηχανισμών της virtualization platform. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη λύση είναι Software Virtual appliance (όχι συσκευ ασφάλειας) παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί αν εξακολουθεί να ισχύει η συγκεκριμένη απαίτηση την οποία θα πρέπει να πληροί ο εξυπηρετητς στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση. Σε διαφορετικ περίπτωση να αναφερθεί ο ελάχιστος αριθμός δικτυακών θυρών που θα πρέπει να υποστηρίζει το σύστημα. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη λύση είναι Software Virtual appliance (όχι συσκευ ασφάλειας) παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί αν εξακολουθεί να ισχύει η συγκεκριμένη απαίτηση Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί ο αριθμός των inline bridge συνδέσεων που θα πρέπει να υποστηρίζει η προσφερόμενη λύση Παρακαλούμε πολύ να αναφερθεί πόσες εκ των 3500 θυρών χρησιμοποιούνται από VoIP συσκευές Στην συγκεκριμένη απαίτηση αναφέρεται: "Απαραίτητη είναι η χρση τεχνικών Trojan horses...". Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί αν με βάση το παραπάνω απαιτείται η διεξαγωγ ελέγχων ασφάλειας τύπου APT simulation attacks. Η απαίτηση συνεργασίας με τον υπάρχοντα Φορέα παροχς υπηρεσιών φιλοξενίας (hostng) για το DR Center της Αναθέτουσας Αρχς έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της παραγράφου Β.1.10 Αποκλεισμός Συμμετοχς της διακρυξης («Όσα πρόσωπα μετέχουν αυτόνομε η σε Ένωση ως υπεργολάβοι σε Μια τέτοια λύση είναι αποδεκτ εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον πίνακα συμμόρφωσης Γ.3.21 της υποδομς virtualization. Ανεξαρττως του εάν η λύση προσφερθεί σε virtual appliance σε συσκευ, θα πρέπει να διασφαλίζεται ο συγχρονισμός των ενεργών συνδέσεων (stateful failover). Η συγκεκριμένη απαίτηση εξακολουθεί να ισχύει και στην περίπτωση Software Virtual appliance. Η συγκεκριμένη απαίτηση εξακολουθεί να ισχύει και στην περίπτωση Software Virtual appliance. Ο αριθμός των inline bridge συνδέσεων που θα πρέπει να υποστηρίζει η προσφερόμενη λύση είναι 4. Ο αριθμός των VoIP συσκευών είναι «Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αξιολόγησης ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την διεξαγωγ στοχευμένων κυβερνοεπιθέσεων (APT).» Βλ. απάντηση 1 7/42

8 15 Γ Γ Γ Γ3.7.2 περισσότερα του ενός σχματα διαγωνιζομένων»), περί αποκλειστικς συνεργασίας ενός υπεργολάβου με έναν μόνο υποψφιο Ανάδοχο. Ως μόνη λύση βλέπουμε την εξαίρεση του συγκεκριμένου όρου για την παροχ των συγκεκριμένων υπηρεσιών την αφαίρεση των υπηρεσιών φιλοξενίας από τον περιεχόμενο του τρέχοντος διαγωνισμού Σε περίπτωση που για τις λύσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν σε εικονικές μηχανές δεν απαιτείται Υψηλ Διαθεσιμότητα από την Αναθέτουσα Αρχ εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτσεις Υψηλς Διαθεσιμότητας και clustering σε επίπεδο Hypervisor; Σε περίπτωση που η λειτουργία Υψηλς Διαθεσιμότητας καλύπτεται εγγενώς από το προσφερόμενο λογισμικό σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απαίτηση Γ3.21.2, εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτσεις Υψηλς Διαθεσιμότητας σε επίπεδο Hypervisor; Στην ενότητα Α Α2.2.1 «Υλικό και Λογισμικό Ασφαλείας» παράγραφος 8 αναφέρεται το εξς: Λύση Προστασίας Δεδομένων από Διαρρο (DLP) για την αποτελεσματικ προστασία της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των ευαίσθητων δεδομένων της Εταιρίας. Η Λύση θα αποτελείται από δύο (2) συστματα στον πρωτεύον κέντρο δεδομένων (σε διάταξη υψηλς διαθεσιμότητας) και ένα (1) σύστημα στα γραφεία της αναθέτουσας αρχς στην Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως στην απαίτηση Γ αναφέρεται ότι: Θα προσφερθεί μια (1) λύση η οποία θα εγκατασταθεί στο πρωτεύων κέντρο δεδομένων. Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί τι από τα δυο ισχύει για την λύση DLP. Επιπλέον σε περίπτωση που απαιτείται Υψηλ Διαθεσιμότητα για την λύση DLP να διευκρινισθεί αν η απαίτηση αφορά και τον μηχανισμό Network DLP (Γ ). Στην ενότητα Α1.6, Πίνακας 1, σελ. 21 αναφέρεται το πλθος των χρησιμοποιούμενων ΙP διευθύνσεων στο σύνολο της πληροφορικς υποδομς της ΕΚΧΑ ΑΕ. Το σύνολο των ΙP διευθύνσεων βάσει του πίνακα 1, συμπεριλαμβανομένων και των δικτυακών συσκευών, είναι Στην αμέσως επόμενη παράγραφο Α1.6.4 «Λογισμικό» αναφέρεται το πλθος των εξυπηρετητών ανά λειτουργικό σύστημα το άθροισμα των οποίων είναι 318. Ναι, εξακολουθούν να ισχύουν. Ναι, εξακολουθούν να ισχύουν. Ισχύει η αρχιτεκτονικ της παραγράφου Α Η Λύση θα αποτελείται από δύο (2) συστματα στο πρωτεύον κέντρο δεδομένων (σε διάταξη υψηλς διαθεσιμότητας) και ένα (1) σύστημα στα γραφεία της αναθέτουσας αρχς στην Θεσσαλονίκη». Η απαίτηση για υψηλ διαθεσιμότητα αφορά και τον μηχανισμό Network DLP στο πρωτεύον κέντρο δεδομένων. Η παράγραφος Α1.6.4 όπου, μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Λειτουργικά συστματα Εξυπηρετητών (Servers) servers με Microsoft Windows 2003 R2-50 servers με Microsoft Windows 2008 SP1 8/42

9 Τέλος στην απαίτηση Γ3.7.2 αναφέρεται: Η λύση ασφάλειας θα πρέπει καλύπτει κατ ελάχιστον την παρακολούθηση των συστημάτων και εφαρμογών που περιγράφονται στην «Α1.6: Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικς και Επικοινωνιών» καθώς και επτακοσίων (700) Δικτυακών συσκευών. Με βάση την συγκεκριμένη απαίτηση καταλαβαίνουμε ότι η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να καλύπτει τους 318 server που αναφέρονται στην παράγραφο Α1.6.4 συν 700 δικτυακές συσκευές, σύνολο 1018 συστματα. Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί ο ακριβς αριθμός των συστημάτων-ip διευθύνσεων που θα πρέπει να καλύπτει η προσφερόμενη λύση servers με Microsoft Windows servers με Linux - 8 servers με ΑΙΧ 5L V5.3» τροποποιείται ως ακολούθως: «Λειτουργικά συστματα Εξυπηρετητών (Servers) servers με Microsoft Windows 2003 R2-50 servers με Microsoft Windows 2008 SP1-34 servers με Microsoft Windows servers με Linux - 8 servers με ΑΙΧ 5L V5.3». 19 A Η διακρυξη στην Α Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφς, σελ. 61, αναφέρει : «Σκοπός είναι, με τη χρση των ΑΔΔΥ, οι χρστες να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφοριακά συστματα και εφαρμογές, τα οποία είναι συμβατά και έχουν ολοκληρωθεί-διασυνδεθεί με τις υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν καθώς και να υπογράφουν ηλεκτρονικά συναλλαγές και έγγραφα. Για το σκοπό αυτό οι προσφερόμενες ΑΔΔΥ, θα πρέπει να αποτελούν «Ασφαλ Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφς» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 150/2001 και στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 295/63 (ΦΕΚ 1730). Με τη χρση των ΑΔΔΥ θα επιτυγχάνεται η δημιουργία και αποθκευση στοιχείων ταυτοποίησης και δυνητικά άλλων πιστοποιητικών / και δεδομένων - εφαρμογών, ανάλογα με τις εφαρμογές και υπηρεσίες που θα κληθεί να υποστηρίξει αυτά. Ο Υποψφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα παραπάνω κατά την υποβολ της τεχνικς του προσφοράς και να προσφέρει οποιοδποτε επιπλέον υλικό λογισμικό κρίνει απαραίτητο για την επίτευξη της ζητούμενης λειτουργικότητας.». Είναι εμφανές από τα παραπάνω, και δεκάδες άλλα σημεία μέσα στη διακρυξη Ως εκ τούτου η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να καλύπτει αθροιστικά 1100 συστματα. Η λειτουργικότητα αφορά τις PKI enabled εφαρμογές. Επισημαίνεται ότι δεν ζητούνται από τον υποψφιο ανάδοχο υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών. 9/42

10 20 A Β ότι η νέα Υποδομ θα αξιοποιεί τις ΑΔΔΥ και τα αποθηκευμένα σε αυτές ψηφιακά πιστοποιητικά με σκοπό την ψηφιακ υπογραφ ηλεκτρονικών συναλλαγών και εγγράφων μέσω την ενοποίησης τους με τις υπάρχουσες εφαρμογές της ΕΚΧΑ ΑΕ. Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί αν οι εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται ενοποίηση με τις ΑΔΔΥ είναι ΡΚΙ enabled, δηλαδ εμπεριέχουν την δυνατότητα αξιοποίησης των ΑΔΔΥ, ώστε να υπογράφουν ηλεκτρονικά συναλλαγές και έντυπα, όπως αναφέρεται στην Α Με δεδομένο ότι η διακρυξη δεν αναφέρει τις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί οι υπάρχουσες εφαρμογές και καθότι η μετατροπ μιας non PKIenabled εφαρμογς σε PKI-enabled εκ των υστέρων είναι εξαιρετικά δυσχερς (κατ αντιστοιχία όπως μία υπάρχουσα C/S εφαρμογ μετατρέπεται σε Webenabled). Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι τα αναφερόμενα στην Α «Ο Υποψφιος. Λειτουργικότητας» δεν αφορούν τις non PKI-enabled εφαρμογές στα πλαίσια του παρόντος έργου. Είναι βέβαιο ότι εκτός πλαισίου του παρόντος έργου, η ΕΚΧΑ ΑΕ μπορεί να ζητσει από τον Ανάδοχο επιπλέον συμβουλευτικές υπηρεσίες, ώστε όσες από τις εφαρμογές αυτές είναι τεχνικά εφικτό, να μετατραπούν σε PKI-enabled. Η διακρυξη στην Α Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφς, σελ. 61, αναφέρει : «Ο Υποψφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα παραπάνω κατά την υποβολ της τεχνικς του προσφοράς και να προσφέρει οποιοδποτε επιπλέον υλικό λογισμικό κρίνει απαραίτητο για την επίτευξη της ζητούμενης λειτουργικότητας.». Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί αν με βάση την παραπάνω πρόταση απαιτούνται να προσφερθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου οι ακόλουθες δυνατότητες/λειτουργικότητες: Υπογραφ από τις εφαρμογές δεδομένων συναλλαγών (π.χ. XML). Υπογραφ από τις εφαρμογές εγγράφων (π.χ. σε μορφ PDF). Τέλος διευκρινίσατε το αριθμό των χρηστών, εάν δηλαδ θα έχουν την δυνατότητα αυτ όλοι όσοι έχουν ΑΔΔΥ (20.000) θα περιορίζεται η λειτουργικότητα αυτ στον αριθμό χρηστών της ΕΚΧΑ ΑΕ. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν η υπογράμμιση του σημείου που τεκμηριώνει την ικανοποίηση της απαίτησης της διακρυξης και η σημείωση της αντίστοιχης Στις ζητούμενες δυνατότητες/λειτουργικότητες περιλαμβάνεται: Υπογραφ από τις εφαρμογές δεδομένων συναλλαγών (π.χ. XML). Υπογραφ από τις εφαρμογές εγγράφων (π.χ. σε μορφ PDF). Τις ανωτέρω δυνατότητες θα τις έχουν όλοι όσοι έχουν ΑΔΔΥ(20000). Συστνεται αλλά δεν αποτελεί αιτία απόρριψης. 10/42

11 παραγράφου του Πίνακα Συμμόρφωσης, στα τεχνικά φυλλάδια που επισυνάπτονται στην τεχνικ προσφορά, είναι επιθυμητ απαίτηση υποχρεωτικ με αποτέλεσμα η μη συμμόρφωση με αυτ να οδηγεί στην απόρριψη της τεχνικς προσφοράς. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν οι 2 προγραμματιστές συμπεριλαμβάνονται μαζί με τους διαχειριστές στο πλθος των εκπαιδευομένων (3 4 ανάλογα με το σεμινάριο) των απαιτσεων Γ Γ αποτελούν ξεχωριστ ομάδα εκπαίδευσης. Οι προγραμματιστές αποτελούν ξεχωριστ ομάδα εκπαίδευσης. Τα αντικείμενα εκπαίδευσης είναι οι λύσεις διαχείρισης ταυτότητας (identity management) και διαχείρισης προνομιούχων κωδικών πρόσβασης. 22 Γ & Γ.4.2 Εάν δεν αποτελούν ξεχωριστ ομάδα εκπαίδευσης και συμπεριλαμβάνονται σε αυτ των διαχειριστών, διευκρινίστε με πιο κόστος θα συμπληρωθεί η 14η γραμμ του πίνακα Γ.4.2 της διακρυξης. 23 Γ3.3.1, Α2.2.1 Εάν αποτελούν ξεχωριστ ομάδα εκπαίδευσης και δε συμμετέχουν στα σεμινάρια των παραπάνω απαιτσεων, ορίστε επακριβώς το αντικείμενο εκπαίδευσης τους. Στη προδιαγραφ Γ3.3.1 των πινάκων συμμόρφωσης αναγράφεται: «Λύση Προστασίας Δεδομένων αϊτό διαρρο προκειμένου για της προστασία των ευαίσθητων δεδομένων της ΕΚΧΑ ΑΕ. Θα προσφερθεί μια (1) λύση η οποία θα εγκατασταθεί στο πρωτεύων κέντρο δεδομένων,» Στη παράγραφο Α2.2.1 του Μέρους Α της διακρυξης αναγράφεται; «Λύση Προστασίας Δεδομένων από Διαρρο (DLP) για την αποτελεσματικ προστασία της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των ευαίσθητων δεδομένων της Εταιρίας. Η Λύση θα αποτελείται από δύο (2) συστματα στο πρωτεύον κέντρο δεδομένων (σε διάταξη υψηλς διαθεσιμότητας) και ένα (1) σύστημα στα γραφεία της αναθέτουσας αρχς στην Θεσσαλονίκη». Ισχύει η αρχιτεκτονικ της παραγράφου Α Η Λύση θα αποτελείται από δύο (2) συστματα στο πρωτεύον κέντρο δεδομένων (σε διάταξη υψηλς διαθεσιμότητας) και ένα (1) σύστημα στα γραφεία της αναθέτουσας αρχς στην Θεσσαλονίκη». Η απαίτηση για υψηλ διαθεσιμότητα αφορά και τον μηχανισμό Network DLP στο πρωτεύον κέντρο δεδομένων. 24 Γ και Γ Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι υπερισχύουν οι απαιτσεις του πίνακα συμμόρφωσης Γ3,3 (προδιαγραφ Γ3.3.1), με την αρχιτεκτονικ της παραγράφου Α Στις προδιαγραφές Γ ΚΑΙ Γ των πινάκων συμμόρφωσης αναγράφεται: «Κάθε ομάδα όμοιων δίσκων διαμορφωμένη σε RAID Θα έχει το πολύ οχτώ (8) δίσκους σε διαμόρφωση RAID 6 και ένα (1) τουλάχιστον διαθέσιμο hot spare δίσκο ανά δύο (2) το πολύ ομάδες δίσκων» Η ζητούμενη διαμόρφωση (στην περίπτωση του μέγιστου αριθμού δίσκων, δηλ οκτώ) είναι η 6+2, 6 δίσκοι για δεδομένα και δύο δίσκοι για parity. Σχετικά με την αναφερόμενη διαμόρφωση οκτώ (8) δίσκων σε RAID 6 11/42

12 25 Α Α.3.5 παρακαλούμε διευκρινίστε εάν η ζητούμενη διαμόρφωση είναι , 6 δίσκοι για data και 2 δίσκοι για parity, ,8 δίσκοι για data και 2 δίσκοι για parity Στη παράγραφο Α του Μέρους Α της διακρυξης αναγράφεται: «Εκπαίδευση των τελικών χρηστών. Για τους τελικούς χρστες των προσφερόμενων λύσεων, ο Ανάδοχος Θα προσφέρει την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε με το τέλος της, αυτοί να είναι ικανοί να χειρίζονται τις εφαρμογές» Παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά με το πλθος των τελικών χρηστών που προβλέπεται να εκπαιδευτούν στα πλαίσια του έργου, καθώς και τη γεωγραφικ κατανομ αυτών. Στη παράγραφο Α.3.5 του Μέρους Α της διακρυξης αναγράφεται.; «Ο Υποψφιος Ανάδοχος επίσης όπου είναι εφικτό θα προτείνει την σύνθεση ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης και δοκιμών (development and testing), το οποίο θα χρησιμοποιείται για την ολοκλρωση των προσφερόμενων λύσεων και για την περαιτέρω εξέλιξη τους μετά την περάτωση του Έργου. Στην προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου θα περιλαμβάνεται και ο απαιτούμενος εξοπλισμός πληροφορικς για την πλρη υλοποίηση του περιβάλλοντος ανάπτυξης και δοκιμών. Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τη ομαλ συνεργασία του με την υπόλοιπη υποδομ» Οι χρστες είναι όλοι οι χρστες που είναι εργαζόμενοι της ΕΚΧΑ συνολικά 400 στα κεντρικά και στα Κτηματολογικά Γραφεία τοι (Αθνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Σαλαμίνα, Ιωάννινα, Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο, Άρτα, Χίο, Ναύπλιο, Κατερίνη, Σάμος). Δεδομένου, ότι οι προς ανάπτυξη εφαρμογές εμπλέκουν τις λύσεις PKI και διαχείρισης ταυτότητας (identity management), απαιτείται ο υποψφιος ανάδοχος να αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί στο προσφερόμενο σύστημα, ώστε οι δοκιμές των εφαρμογών να υλοποιούνται χωρίς να επηρεάζουν το παραγωγικό περιβάλλον. Εφόσον η προτεινόμενη λύση απαιτεί επιπλέον εξοπλισμό και άδειες χρσεις, θα πρέπει αυτά να περιλαμβάνονται στην προσφερόμενη λύση. 27 Γ , Γ , Γ Δεδομένου ότι στα πλαίσια του παρόντος έργου δεν περιλαμβάνεται η ανάπτυξη κάποιων εφαρμογών, αλλά η προμθεια ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας και αποθκευσης, παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν το αναγραφόμενα στη σχετικ παράγραφο περιβάλλον ανάπτυξης και δοκιμών, απαιτείται να συμπεριληφθεί στην τεχνικ και οικονομικ πρόταση των υποψηφίων αναδόχων αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο που απαιτείται να περιληφθεί στα πλαίσια των τεχνικών προτάσεων, χωρίς όμως την απαίτηση προμθειας του στα πλαίσια του παρόντος έργου. Παρακαλούμε όπως επαναλάβετε τις προδιαγραφές Γ , Γ και Γ των πινάκων συμμόρφωσης. Λόγω της διαμόρφωσης των πινάκων συμμόρφωσης οι σχετικές απαιτσεις δεν παρατίθενται ολοκληρωμένες στο τεύχος μορφς pdf. Η πλρης προδιαγραφ Γ είναι η ακόλουθη: Να δοθεί αναλυτικ περιγραφ των υπηρεσιών διασφάλισης καλς λειτουργίας του λογισμικού που θα προσφερθούν. Κατ ελάχιστο θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Παράδοση στην αναθέτουσα αρχ όλων των νεότερων εκδόσεων του συνόλου του λογισμικού της σύμβασης (releases & versions) συμπεριλαμβανομένου του 12/42

13 28 Γ , Γ , Γ Παρακαλούμε όπως επαναλάβετε τις προδιαγραφές Γ , Γ και Γ των πινάκων συμμόρφωσης. Λόγω της διαμόρφωσης των πινάκων συμμόρφωσης οι σχετικές απαιτσεις δεν παρατίθενται ολοκληρωμένες στο τεύχος μορφς pdf. λογισμικού συστημάτων-συσκευών όπως firmware κ.λ.π. Tο λογισμικό θα συνοδεύεται από επίσημη άδεια χρσης, επίσημα CD/DVD εγκατάστασης (όπου παρέχονται από τον κατασκευαστ) θα παραδοθεί κατάλληλη πρόσβαση για να μεταφορτωθεί από το διαδίκτυο από τον διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστ και αν απαιτείται, registration/activation number. Το σύνολο των παραδιδόμενων αδειών λογισμικού θα αγοραστεί αποκλειστικά για την Αναθέτουσα Αρχ και θα περιέλθει στην αποκλειστικ κατοχ της. Αναβάθμιση (upgrade) και παραμετροποίηση των νεότερων εκδόσεων του λογισμικού (releases& versions), μετά από σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχς. Εγκατάσταση patches (το αργότερο πέντε -5- εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση τους και κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχ). Άμεση εγκατάσταση (εντός της επόμενης εργάσιμης και κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχ) των κρίσιμων εκδόσεων ασφαλείας (security updates). Επεμβάσεις στις ρυθμίσεις επανεγκατάσταση του προσφερόμενου λογισμικού έπειτα από αστοχία του συστματος λανθασμένων χειρισμών των στελεχών της ΕΚΧΑ ΑΕ. μειωμένη απόδοση του συστματος. Περιοδικό προληπτικό έλεγχο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστματος. Η πλρης προδιαγραφ Γ είναι η ακόλουθη: Να δοθεί αναλυτικ περιγραφ των υπηρεσιών διασφάλισης καλς λειτουργίας του λογισμικού που θα προσφερθούν. Κατ ελάχιστο θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Παράδοση στην αναθέτουσα αρχ όλων των νεότερων εκδόσεων του συνόλου του λογισμικού της σύμβασης (releases & versions) συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού συστημάτων-συσκευών όπως firmware κ.λ.π. Tο λογισμικό θα συνοδεύεται από επίσημη άδεια χρσης, επίσημα CD/DVD εγκατάστασης (όπου παρέχονται από τον κατασκευαστ) θα παραδοθεί κατάλληλη πρόσβαση για να μεταφορτωθεί από το διαδίκτυο από τον διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστ και αν απαιτείται, registration/activation number. Το σύνολο των παραδιδόμενων αδειών λογισμικού θα αγοραστεί αποκλειστικά για την Αναθέτουσα Αρχ και θα περιέλθει στην αποκλειστικ κατοχ της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ενότητα Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.. Αναβάθμιση (upgrade) και παραμετροποίηση των νεότερων εκδόσεων του 13/42

14 λογισμικού (releases & versions), μετά από σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχς. Εγκατάσταση patches (το αργότερο πέντε -5- εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση τους και κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχ). Άμεση εγκατάσταση (εντός της επόμενης εργάσιμης και κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχ) των κρίσιμων εκδόσεων ασφαλείας (security updates). Επεμβάσεις στις ρυθμίσεις επανεγκατάσταση του προσφερόμενου λογισμικού έπειτα από αστοχία του συστματος λανθασμένων χειρισμών των στελεχών της ΕΚΧΑ ΑΕ. μειωμένη απόδοση του συστματος. Περιοδικό προληπτικό έλεγχο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστματος. 29 Γ , Γ , Γ Παρακαλούμε όπως επαναλάβετε τις προδιαγραφές Γ , Γ και Γ των πινάκων συμμόρφωσης. Λόγω της διαμόρφωσης των πινάκων συμμόρφωσης οι σχετικές απαιτσεις δεν παρατίθενται ολοκληρωμένες στο τεύχος μορφς pdf. Η πλρης προδιαγραφ Γ είναι η ακόλουθη: Στο πλαίσιο της προσφερόμενης υπηρεσίας διαχείρισης συμβάντων ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει προσαρμοσμένους κανόνες συσχέτισης (custom correlation rules) για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση κατ ελάχιστον των ακόλουθων σεναρίων επίθεσης. Να περιγραφεί συνοπτικά πώς θα αντιμετωπιστεί από τον Ανάδοχο κάθε μια από τις ακόλουθες εννέα (9) περιπτώσεις, αναφέροντας κατ ελάχιστον : α) Τα event sources τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, β) Τους ενδεικτικούς κανόνες συσχέτισης, γ)τις σχετικές ενέργειες αντιμετώπισης: 1. Εντοπισμός εξελιγμένων/ στοχευμένων προσπαθειών επίθεσης κατά των εταιρικών Web εφαρμογών 2. Εντοπισμός επιτυχημένης παραβίασης Web εφαρμογς μέσω SQL injection 3. Εντοπισμός κλιμάκωσης της επίθεσης από διακυβευμένο Web DB server σε άλλα συστματα της υποδομς 4. Εντοπισμός διακύβευσης εταιρικού τερματικού από Advanced (zer0-day) Malware /και της αντίστοιχης Command & Control επικοινωνίας 5. Εντοπισμός προσπάθειας διακύβευσης /μόλυνσης εταιρικού τερματικού 6. Εντοπισμός ύποπτης Διαδικτυακς συμπεριφοράς από εσωτερικά τερματικά 7. Εντοπισμός ύποπτης/κακόβουλης δικτυακς πρόσβασης από εταιρικά τερματικά σε servers/βάση δεδομένων 14/42

15 8. Εντοπισμός διακύβευσης MS Windows Active Directory Domain Admin account 9. Εντοπισμός ύποπτης/κακόβουλης δικτυακς πρόσβασης από απομακρυσμένους χρστες στην εσωτερικ υποδομ 30 Γ , Γ , Γ , Γ5.2 Στη προδιαγραφ Γ των πινάκων συμμόρφωσης αναγράφεται: «Για την απόδειξη των Γ και Γ ο υποψφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Αλφαβητικ κατάσταση των μελών της Ομάδας έργου του υποψηφίου Αναδόχου, η ακρίβεια της οποίας θα βεβαιώνεται από τον υποψφιο Ανάδοχο Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας / η ανωτέρω Κατάσταση υποβάλλεται χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας» και στη συνέχεια αυτς, «Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την υποβολ του υποδείγματος των Παραρτημάτων Γ5.2 και Γ5.3 για Στελέχη και υπεργολάβους/εξωτερικούς συνεργάτες αντίστοιχα» Οι πίνακες Γ.5.2, Γ.5.4 και Γ.5.5 αφορούν όλους όσους συμμετέχουν στην ομάδα έργου. Ο πίνακας Γ.5.3 αφορά μόνο τους υπεργολάβους (νομικό πρόσωπο, όχι τα στελέχη τους), καθώς και τους εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικό πρόσωπο). 31 Όσον αφορά το Υπόδειγμα Κατάστασης Στελεχών Γ5.2, παρακαλούμε διευκρινίστε εάν στη κατάσταση θα πρέπει να αναφέρονται και τα άτομα της ομάδας έργου των Υπεργολάβων / και εξωτερικών συνεργατών θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστ αλφαβητικ κατάσταση ανά υπεργολάβο, η ακρίβεια της οποίας θα δηλώνεται από τον αντίστοιχο υπεργολάβο. Λόγω του μεγάλου όγκου τεχνικών φυλλαδίων (τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό) παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν στα πλαίσια του Φακέλου της Τεχνικς Προσφοράς είναι δυνατ η παράθεση αυτών σε ηλεκτρονικ μόνο μορφ στο πρωτότυπο και αντίγραφο αυτού. Η προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων μόνο σε ηλεκτρονικ μορφ είναι αποδεκτ με την απαραίτητη προϋπόθεση, επι ποιν αποκλεισμού, της συμμόρφωσης με τα ακόλουθα: 1. Το σύνολο των τεχνικών φυλλαδίων έχει συμπιεστεί σε ένα και μοναδικό αρχείο μορφότυπου zip το οποίο θα παραδοθεί σε οπτικό μέσο (DVD single/dual layer closed session). Σε περίπτωση που το μέγεθος του συμπιεσμένου αρχείου ξεπερνά σε χωρητικότητα αυτ του οπτικού μέσου, τότε τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να διαχωριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπιεστούν σε επιμέρους συμπιεσμένα αρχεία τα όποια θα είναι εφικτό να εγγραφούν σε περισσότερα του ενός οπτικά μέσα. 2. Σε κάθε περίπτωση κάθε οπτικό μέσο πρέπει να έχει ένα και μόνο αρχείο μορφότυπου zip. 3. Κάθε οπτικό μέσο θα πρέπει να φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα η οποία θα αναγράφει τον αύξοντα αριθμό του οπτικού μέσου ξεκινώντας από τον 15/42

16 αριθμό ένα (1), καθώς και τον αριθμό του πλθους του συνόλου των οπτικών μέσων που παραδίδονται. Σε περίπτωση που παραδοθούν περισσότερα του ενός οπτικού μέσου, τότε κάθε μέσο φέρει την ανάλογη αρίθμηση (π.χ. 1/3, 2/3, 3/3). 4. Το σύνολο των υποβληθέντων οπτικών μέσων θα πρέπει να προσκομιστεί σε τρεις (3) συνολικά πανομοιότυπες ομάδες. Σε κάθε οπτικό μέσο της κάθε ομάδος, θα αναγράφεται επιπλέον των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 3, και ό αύξων αριθμός της ομάδας ξεκινώντας από τον αριθμό ένα (1) και καταλγοντας στον αριθμό τρία (3). Η ομάδα ένα (1) για παράδειγμα, σε περίπτωση που περιλαμβάνει τρία (3) οπτικά μέσα, θα αναγράφει στην αυτοκόλλητη ετικέτα του κάθε οπτικού μέσου τον αύξοντα αριθμό του μέσου και την ομάδα όπως ακολούθως: για την ομάδα 1 στο οπτικό μέσο 1 θα αναγράφεται: 1 / 3 - Ομάδα 1, στο οπτικό μέσο 2 θα αναγράφεται: 2 / 3 - Ομάδα 1, στο οπτικό μέσο 3 θα αναγράφεται: 3 / 3 - Ομάδα 1 για την ομάδα δυο (2) στο οπτικό μέσο 1 θα αναγράφεται: 1 / 3 - Ομάδα 2, στο οπτικό μέσο 2 θα αναγράφεται: 2 / 3 - Ομάδα 2, στο οπτικό μέσο 3 θα αναγράφεται: 3 / 3 - Ομάδα 2 για την ομάδα τρια (3) στο οπτικό μέσο 1 θα αναγράφεται: 1 / 3 - Ομάδα 3, στο οπτικό μέσο 2 θα αναγράφεται: 2 / 3 - Ομάδα 3, στο οπτικό μέσο 3 θα αναγράφεται: 3 / 3 - Ομάδα 3 5. Τα τεχνικά φυλλάδια εντός του κάθε zip αρχείου θα πρέπει να φέρουν ονοματολογία ώστε να είναι προφανς και εύκολη η αντιστοίχιση τους με τους συμπληρωμένους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών. 6. Για κάθε αρχείο μορφότυπου zip το οποίο περιλαμβάνεται σε κάθε οπτικό 16/42

17 μέσο, θα πρέπει να υπολογιστεί το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256. Το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να προσκομιστεί, εντός του φακέλου της τεχνικς προσφοράς, με υπεύθυνη δλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψφιου Αναδόχου, με επικυρωμένο το γνσιο της υπογραφς του. Ως εκ τούτου η υπεύθυνη δλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό του οπτικού μέσου συσχετισμένο με το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256 για κάθε αρχείο μορφότυπου zip και κατά συνέπεια για κάθε οπτικό μέσο σε πινακοποιημένη μορφ. 7. Σε περίπτωση που τα τεχνικά φυλλάδια υποβληθούν και εντύπως υπερισχύει το έντυπο υλικό. 8. Σε περίπτωση που, κατά την επαλθευση που διενεργεί η Αναθέτουσα αρχ, το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256 σε κάποιο από τα χορηγούμενα ψηφιακά μέσα μεταφοράς δεδομένων δεν ταυτίζεται (σε αύξοντα αριθμό και αποτέλεσμα συνάρτησης SHA256) με αυτό που αναγράφεται στην υπεύθυνη δλωση, το εν λόγω μέσο κρίνεται απαράδεκτο και ελέγχεται το αντίστοιχο εκ των υπολοίπων ομάδων. Εάν κανένα από τα προσκομισθέντα μέσα δεν μπορεί να αναγνωστεί δεν ταυτίζεται το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256 με αυτό της υπεύθυνης δλωσης, τότε η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη. 9. Εάν το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256 είναι διαφορετικό από μέσο σε μέσο, όσον αφορά τις ομάδες μεταξύ τους, τότε δεκτά γίνονται μόνο τα μέσα στα οποία η εν λόγω ταύτιση είναι επιτυχς. 32 Γ Σχετικά με την απαίτηση για τα PDU των ικριωμάτων αυτά ζητούνται να είναι τριφασικά 32Α με δυνατότητα ατομικού ελέγχου κάθε εξόδου ισχύος. Επισημαίνουμε άτι τα switched PDU's των γνωστών επωνύμων κατασκευαστών PDU δεν διατίθενται στην ισχύ που ζητείται (32Α τριφασικό = KVA) Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν είναι αποδεκτό να διαθέσει τα απαραίτητα POU με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διακρυξης (switched PDU) αλλά η ισχύς τους θα υπολογισθεί από τον υποψφιο ανάδοχο και θα τεκμηριωθεί ώστε να δίδεται 2Ν ποσότητα PDU σε κάθε ικρίωμα που να καλύπτει πλρως τις ανάγκες της λύσης, επίσης επειδ στην διακρυξη αναφέρεται ότι η ισχύς των ικριωμάτων είναι Μ.Ο. 2,5 KW και μέγιστη 6 KW, τότε π ισχύς των προσφερόμενων P0U ανά ικρίωμα θα είναι κατ Η προδιαγραφ Γ η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «Δύο (2) Power Distribution Units 32Α έκαστο, τριφασικό, μεγέθους zero U» αντικαθίσταται ως εξς: «τουλάχιστον δύο (2) Power Distribution Units αθροιστικς έντασης 64 Α ( ανώτερης), τριφασικά, μεγέθους zero U ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε PDU θα μπορεί από μόνο του να αντέξει το σύνολο των συνδεδεμένων σε αυτό τροφοδοτικών σε πλρη ισχύ» 17/42

18 ελάχιστα 5 KW σε τοπολογία 2Ν. 33 Γ Σελ Γ Γ Γ Στον πίνακα συμμόρφωσης και στην παράγραφο Γ αναφέρεται υποχρεωτικά η εγκατάσταση μονάδων κλιματισμού Down Flow. Παρακαλώ διευκρινίστε εάν δύναται να επιτραπεί η υλοποίηση και με εναλλακτικ λύση κλιματισμού με μανάδες InRow με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά της διακρυξης. Στην σελίδα 79 αναφέρεται «ειδικών ανεξάρτητων Power Distribution Units (PDUs)». Αυτά είναι διανομείς ισχύος, διαφορετικά από τα PDU που θα εγκατασταθούν μέσα σε κάθε ικρίωμα. Για αυτά δεν υπάρχουν σχετικές αναφορές στον Πίνακα Συμμόρφωσης. Πρέπει να διευκρινιστεί αν θα είναι ειδικοί πίνακες διανομς του ίδιου κατασκευαστ με τα UPS και τα rack PDU και θα τοποθετηθούν στην ικριωσειρά θα είναι ειδικοί ηλεκτρικοί πίνακες διανομς φορτίου. Στην τεχνικ περιγραφ αναφέρεται ότι τα ικριώματα θα έχουν κλειδαριά με συνδυασμό και στον Πίνακα Συμμόρφωσης αναφέρεται ότι τα ικριώματα Θα έχουν κλειδαριά. Παρακαλώ διευκρινίστε το ορθό. Στη προδιαγραφ Γ των πινάκων συμμόρφωσης αναγράφεται: «Εγγενς υποστριξη τεχνολογίας BPEL για τις λειτουργίες των εγκριτικών ροών εργασίας και δρομολόγησης αιτημάτων». Είναι αποδεκτ για τις λειτουργίες των εγκριτικών ροών εργασίας και δρομολόγησης αιτημάτων η χρση εναλλακτικών τεχνολογιών XML για τον ορισμό των ροών εργασιών? Στη προδιαγραφ Γ των πινάκων συμμόρφωσης αναγράφεται: «Κάθε φυσικ μηχαν θα έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον οπτικές κάρτες για διασύνδεση της τον προσφερόμενο Μεταγωγέα Δικτύου Αποθκευσης». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η παραπάνω απαίτηση αφορά την προσφορά τεσσάρων (4) οπτικών Θυρών ανά εξυπηρετητ. Στην σελίδα 440 της διακρυξης και συγκεκριμένα στην προδιαγραφ Γ του Πίνακα Συμμόρφωσης «Σύστημα Αποθκευσης Δεδομένων Περιφερειακών Γραφείων» ζητείται, η ονομαστικ χωρητικότητα κάθε εγκατεστημένου δίσκου να είναι μεγαλύτερη ίση με 2.000GΒ. Επιτρέπεται η χρση μόνο down flow μονάδων κλιματισμού Και οι δύο προσεγγίσεις είναι αποδεκτές. Η ορθ απαίτηση είναι η υποχρεωτικ ύπαρξη κλειδαριάς. Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο τεύχος της προκρυξης Για λόγους redundancy σε επίπεδο φυσικών καρτών ζητούνται κατ ελάχιστο δυο (2) διαφορετικές (σε φυσικό επίπεδο) οπτικές κάρτες. Οι δίσκοι με ονομαστικ χωρητικότητα 2,000 GB θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της ζητούμενης από την διακρυξη χωρητικότητας, και μόνο. 18/42

19 39 Γ Γ Γ Γ & Γ Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη προδιαγραφ αναφέρεται στους δίσκους του συστματος που προσφέρονται για την κάλυψη της ζητούμενης από την διακρυξη χωρητικότητας στο σύνολο των δίσκων που συνοδεύουν του σύστημα αποθκευσης. Να σημειωθεί ότι σε πολλά συστματα αποθκευσης απαιτούνται επιπλέον δίσκοι για την Εγκατάσταση του λειτουργικού συστματος, και για το destaging των δεδομένων της μνμης Cache, σε περίπτωση απώλειας του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι διαθέτουν χωρητικότητα μικρότερη των 2.000GB. Προδιαγραφ Γ3.4.1: Λύση Προστασίας Βάσεων Δεδομένων προκειμένου για της προστασία των βάσεων δεδομένων της ΕΚΧΑ ΑΕ Θα προσφερθούν συνολικά τρεις (3) λύσεις. Οι δύο (2) λύσεις θα εγκατασταθούν στο πρωτεύων κέντρο δεδομένων σε διάταξη υψηλς διαθεσιμότητας και μία (1) στο εφεδρικό κέντρο δεδομένων. Θα πρέπει να προσφερθούν άδειες χρσεις για την κάλυψη όλων των υφισταμένων βάσεων που περιγράφονται στην ενότητα Α. 1.6 και κατ' ελάχιστον πενντα (50) εξυπηρετητών βάσεων δεδομένων (είτε φυσικών είτε εικονικών). Παρακαλούμε να διευκρινιστεί/προσδιοριστεί ο συνολικός αριθμός πυρνων (database cores) των 50 εξυπηρετητών βάσεων δεδομένων. Η δυνατότητα για encryption στο VTL επηρεάζει αρνητικά το Deduplication Factor και κατά συνέπεια την απόδοση και τη χωρητικότητα που απαιτείται για την αποθκευση των δεδομένων. Ο ενδεδειγμένος τρόπος για Encryption των VTL Replicated δεδομένων, είναι μέσω VPN Appliances / VPN Software τα οποία θα κάνουν Wrap τα Communication Links Κατά συνέπεια, προτείνουμε να απαλειφτεί η παραπάνω προδιαγραφ από τα χαρακτηριστικά του VTL να γίνει προαιρετικ. Η δυνατότητα για απευθείας backup των δεδομένων των προσφερόμενων NAS συστημάτων μέσω NDMP επηρεάζει αρνητικά το Deduplication Factor και κατά συνέπεια την απόδοση και την χωρητικότητα που απαιτείται για την αποθκευση των δεδομένων Κατά συνέπεια, προτείνουμε να απαλειφτεί η παραπάνω προδιαγραφ από τα χαρακτηριστικά του VTL να γίνει προαιρετικ. Σχετικά με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ζητείται μηχανισμός dual disk parity (προφανώς) λόγω της συνθους πρακτικς σε δίσκους τύπου NL-SAS (7,2 krpm), λόγω της μεγάλης διάρκειας disk reconstruction σε disk drives 2 ΤΒ μεγαλύτερα. Ωστόσο, σε περίπτωση προσφοράς λύσης που βασίζεται σε SAS drives (10krpm Οι εξυπηρετητές που φιλοξενούν τις βάσεις δεδομένων έχουν την κάτωθι ανάλυση σε ότι αφορά φυσικούς και ιδεατούς πυρνες (CPU Cores): Ο συνολικός αριθμός φυσικών πυρνων CPU σε Intel αρχιτεκτονικ είναι εκατό (112). Ο συνολικός αριθμός φυσικών πυρνων CPU σε αρχιτεκτονικ IBM POWER είναι δέκα έξι (16). Ο συνολικός αριθμός ιδεατών (virtual) πυρνων CPU σε Intel αρχιτεκτονικ είναι τριάντα δύο (32). Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο τεύχος της διακρυξης Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο τεύχος της διακρυξης Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο τεύχος της διακρυξης 19/42

20 43 Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ περισσότερο), η συνθης πρακτικ που ακολουθείται είναι RAID5 (single disk parity), οπότε παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση προσφοράς δίσκων SAS 10krpm μεγαλύτερης ταχύτητας περιστροφς είναι αποδεκτ λύση single disk parity. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως ακόμη και σε περίπτωση που προσφερθεί Tape Library με δυνατότητα πολύ μεγαλύτερη των 500 Cartridge Slots, θα είναι αποδεκτό να προσφερθούν 500 ταινίες LT05 ( ανώτερο). Σε διαφορετικ περίπτωση, λόγω του μειοδοτικού χαρακτρα του διαγωνισμού, θα ευνοηθεί ο κατασκευαστς που προσφέρει λιγότερα Cartridge Slots, αφού με βάση τη σημεριν προδιαγραφ, θα προσφέρει λιγότερα Cartridges Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι η υποστριξη encryption δεν ζητείται σαν μελλοντικ αναβάθμιση, αλλά απαιτείται να προσφερθεί στα πλαίσια της λύσης, μαζί με το απαραίτητο λογισμικό για τη διαχείριση των encryption keys. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί πως ακριβώς προσδιορίζεται η απαίτηση Συμβατότητα με Υποδομ Δημόσιου Κλειδιού ΕΡΜΗ. Ο απαιτούμενος υποστηριζόμενος αριθμός ενεργών εικονικών μηχανών σε κάθε φυσικ μηχαν (512) είναι εξωπραγματικός και αποκλείει τη λύση μας, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό. Παρακαλώ προσδιορίστε αν ο μέγιστος αριθμός 128 ενεργών εικονικών μηχανών είναι ικανοποιητικός. Παρακαλώ προσδιορίστε αν η απαιτούμενη λειτουργικότητα μπορεί να υλοποιηθεί με διακοπ της λειτουργίας του virtual machine για ελάχιστο χρονικό διάστημα με χρση δυνατοττων του προσφερόμενου storage συστματος. Παρακαλώ προσδιορίστε αν η συγκεκριμένη απαιτητ δυνατότητα μπορεί να καλυφθεί με χρση storage replication του προσφερόμενου αποθηκευτικού συστματος δίσκων. Παρακαλώ προσδιορίστε αν η απαιτούμενη δυνατότητα μπορεί να ικανοποιηθεί με τον ορισμό ξεχωριστών δικτύων ανά εικονικ μηχαν. Η απαιτούμενη δυνατότητα, αναφέρεται σε εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν επηρεάζουν την απόδοση την αξιοπιστία του τελικού προϊόντος Oracle που θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα εικονικοποίησης, κι επειδ αποκλείουν τη λύση μας, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό. Παρακαλώ προσδιορίστε αν η απαιτούμενη δυνατότητα μπορεί εναλλακτικά να ικανοποιηθεί με τον ορισμό ξεχωριστών δικτύων ανά εικονικ μηχαν. Επιβεβαιώνεται πως ακόμη και σε περίπτωση που προσφερθεί Tape Library με δυνατότητα πολύ μεγαλύτερη των 500 Cartridge Slots, θα είναι αποδεκτό να προσφερθούν 500 ταινίες LT05 ( ανώτερο) Η υποστριξη encryption απαιτείται να προσφερθεί στο πλαίσιο της λύσης μαζί με το απαραίτητο λογισμικό. Βλ. απάντηση 89 Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο τεύχος της διακρυξης Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο τεύχος της διακρυξης Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο τεύχος της διακρυξης Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο τεύχος της διακρυξης Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο τεύχος της διακρυξης 20/42

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης 30-09-2014 Δ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης 30-09-2014 Α ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΑΔΑ: 4Α5ΙΜΞ-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ANAΡTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 24-3 - 20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηµατολογίου»

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηµατολογίου» Χολαργός, 14/04/2014 Α.Π.: 1411259 Πληροφορίες: κος. Ι. Κολοβός (τηλ. 210 6505704) Προς : Πίνακα Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Απαντσεις σε ερωτµατα σχετικά µε τους όρους της διακρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Το Backup που αφορά στο mainframe (IBM z9). Η σύνδεση μεταξύ του mainframe και του συστήματος backup θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω FICON channels.

Το Backup που αφορά στο mainframe (IBM z9). Η σύνδεση μεταξύ του mainframe και του συστήματος backup θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω FICON channels. Οι σημερινές ανάγκες του Οργανισμού για Backup είναι: Α) Σύστημα IBM (z/os) Το Backup που αφορά στο mainframe (IBM z9). Η σύνδεση μεταξύ του mainframe και του συστήματος backup θα πρέπει να επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17068 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΙΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 296114 Πράξη Προηγµένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα Υποέργο «Προµήθεια εξοπλισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 05/09/2016 Αριθμός Πρωτ.5994 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5462/03.08.2016 Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του ισχύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 12-05 - 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4.

Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1. Πίνακες Συμμόρφωσης C.3.9.1 & C.3.9.2 : Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν για λόγους υγιούς ανταγωνισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

NAI NAI. LUNs. NAI. 8TByte. Triple Mirror. cache. - disk drives, - raid controllers,

NAI NAI. LUNs. NAI. 8TByte. Triple Mirror. cache. - disk drives, - raid controllers, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 423525 Πράξη Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποέργο 4 «Αναβάθµιση συστήµατος κοστολόγησης καθολικής υπηρεσίας & ανάπτυξη συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 18/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 4947/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Πληροφορίες: Διονυσία Σγούρου Τηλέφωνο: 213 1306 208 Fax: 213 1306 480 e-mail: dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 18/10/2016 Α.Π.: 5855

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 21-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 39/21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές.

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές. Ερώτηση 8: Αναφορικά με την ανάπτυξη συστήματος και παραγωγής αναφορών όπως αυτό προδιαγράφεται στο τεύχος διαγωνισμού «Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41515 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41607 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 15/02/2013 Αρ. πρωτ. 1436 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304239 Πράξη Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού Διάρκεια Διαβούλευσης Από 23/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens» Αρ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 0078/16/5100

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 0078/16/5100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 0078/16/5100 «Παροχή Υπηρεσιών Επιτήρησης τεσσάρων (4) Αιολικών Πάρκων με ανεμογεννήτριες Vestas και ενός (1) Αιολικού Πάρκου με ανεμογεννήτριες Windmatic σε νησιά του Αιγαίου». ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα