International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE"

Transcript

1 DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012

2 Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου O r g a n i z i n g C o m m i t t e e Z o e G a v r i i l i d o u A n g e l i k i E f t h y m i o u E v a n g e l i a T h o m a d a k i Penelop e Kambakis -Vougiou klis Γραμματειακή Υποστήριξη S e c r e t a r i a l S u p p o r t Ioannis Anagnostopoulos M a r i a G e o r g a n t a P o l y x e n i I n t z e N i k o s M a t h i o u d a k i s L i d i j a M i t i t s E l e n i P a p a d o p o u l o u A n n a S a r a f i a n o u E l i n a C h a dji p a p a ISBN Τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ή ε π ι μ έ λ ε ι α Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ η ς Ε λ έ ν η Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Ε λ ί ν α Χ α τ ζ η π α π ά Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς ε ξ ώ φ υ λ λ ο υ Ν ί κ ο ς Μ α θ ι ο υ δ ά κ ης Copyright 2012 Δ η μ ο κ ρ ί τ ε ι ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ρ ά κ η ς D e m o c r i t u s U n i v e r s i t y o f T h r a c e Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Σ ύ ν τ α ξ η ς, Μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α ς, Φ ω ν η τ ι κή ς, Σ η μ α σ ι ο λ ο γ ί α ς, L a b o ra to r y o f S y n ta x, M o r pho l o g y, P h o n e t i c s, S e m a n t i c s, Δ ι ε θ ν έ ς Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ε λ λ η ν ι κ ή ς Γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α ς I n t er n a ti o n a l C o n fe r e n c e o f G r e e k L inguist ic s +Μ όρφωση Δ Π Θ +M orp ho SE D U T H

3 ΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ Βούλα Γιούλη Ινστιτούτο Επεξεργασίας Γλώσσας, Ε.Κ. Αθηνά, Ελλάδα Αγγελική Φωτοπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Γλώσσας, Ε.Κ. Αθηνά, Ελλάδα ABSTRACT In this paper we present work in progress aimed at the formal description of Greek verbs denoting emotion and their classification on the grounds of their syntactic and semantic properties within the methodological framework of Lexicon-Grammar. The ultimate goal being to develop a sound lexical resource (LR) aimed to also assist applications such as sentiment analysis and summarization among others - the encoding of emotion verbs in a conceptual Data Base (DB) has also been attempted on semantic grounds, developing, thus, a conceptual system that organizes the semantic field of emotions (being, in this sense, an ontology of emotions). Λέξεις κλειδιά: σημασιολογικό πεδίο των συναισθημάτων, λεξικό γραμματική, σημασιολογική ταξινόμηση, ένταση συναισθήματος, πολικότητα συναισθήματος, λεξιλογικός πόρος, επεξεργασία φυσικής γλώσσας. 1. Εισαγωγή Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων ερευνητικής εργασίας με αντικείμενο την πλήρη καταγραφή και ταξινόμηση των ρημάτων της νέας ελληνικής που δηλώνουν συναίσθημα (Vsent). Η ταξινόμηση αυτή λαμβάνει υπόψη τα συντακτικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικά των εν λόγω ρημάτων, με στόχο την κωδικοποίησή τους σε βάση δεδομένων και τη δημιουργία ενός εύρωστου γλωσσικού πόρου για το συγκεκριμένο σημασιολογικό πεδίο, ο οποίος θα μπορεί να ενσωματωθεί σε διάφορες εφαρμογές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (ΕΦΓ). Η εργασία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο, το οποίο αφορά: (α) στην χαρτογράφηση και οριοθέτηση του σημασιολογικού πεδίου των συναισθημάτων στην ελληνική μέσω της συγκέντρωσης, κατηγοριοποίησης και διασύνδεσης όλων των λεξικών τύπων που υπάγονται σε αυτό το πεδίο, (β) στον συνακόλουθο καθορισμό ενός πολυ-επίπεδου ταξινομικού σχήματος που θα αφορά όλο εν γένει το λεξιλόγιο των συναισθημάτων στην ελληνική, και (γ) στην κωδικοποίηση των ανωτέρω σε έναν ολοκληρωμένο Γλωσσικό Πόρο (ΓΠ) που θα αποτελεί, στην πρώτη αυτή φάση, μία γραμματική των συναισθημάτων. 2. Στόχος Μεθοδολογία Η μελέτη των ανθρώπινων συναισθημάτων αποτελεί αντικείμενο διεπιστημονικής έρευνας. Παράλληλες εξελίξεις σε διαφορετικά πεδία της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας και της φυσιολογίας όχι μόνο συγκλίνουν στην σημασία που αποδίδεται στο συναίσθημα ως αυτόνομο πεδίο έρευνας, αλλά παράλληλα, οριοθετούν την έννοια, το εύρος και τα χαρακτηριστικά του συναισθήματος. Μέσω αυτού του λεξιλογικού πεδίου, έχει γίνει προσπάθεια να διερευνηθεί η ύπαρξη καθολικών χαρακτηριστικών (universals) της ανθρώπινης γλώσσας (Wierzbicka 1999). Στο χώρο της θεωρητικής γλωσσολογίας, η μελέτη και συστηματοποίηση των ρημάτων που εκφράζουν συναίσθημα αποσκοπεί στη διερεύνηση του κατά πόσον μία σημασιολογική κατηγορία μπορεί να οριστεί με βάση συντακτικά και δομο-λειτουργικά χαρακτηριστικά (Levin 1993, Ruwet 1995, Voorst 1995). In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds), 2012, Selected papers of the 10th ICGL, pp Komotini/Greece: Democritus University of Thrace.

4 [ ΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ] Πέρα, όμως, από τις γλωσσολογικές προσεγγίσεις, η αναγνώριση συναισθήματος σε κείμενο αποτελεί το ζητούμενο στο χώρο της γλωσσικής τεχνολογίας. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μία στροφή της ερευνητικής κοινότητας από την εξαγωγή πληροφορίας σχετικά με πρόσωπα/οργανισμούς/γεγονότα που εμφανίζονται στα γραπτά κείμενα, στην κατανόηση του κειμένου αναφορικά με τις απόψεις/κρίσεις ατόμων ή ομάδων ατόμων και την συνακόλουθη ανάδειξη του θεματικού πεδίου των συναισθημάτων. Παραδοσιακά, οι μεθοδολογίες ανάλυσης συναισθήματος σε κείμενο (sentiment analysis), περιορίζονται συνήθως στην αναγνώριση και διάκριση συναισθημάτων με βάση το δίπολο θετικό αρνητικό, ή, εναλλακτικά, το συνεχές θετικό ουδέτερο αρνητικό, ενώ τελευταία προτείνεται και μία πιο λεπτομερής κατηγοριοποίηση των συναισθημάτων (Wiebe at al. 2005, Wilson 2008, Asher et al. 2009). Στο πλαίσιο αυτό, η γλωσσολογική έρευνα αναφορικά με το συναίσθημα αποκτά νέες προοπτικές, καθώς μέσα από την γλωσσική ανάλυση και την λεξικογραφική πρακτική έρχεται να συμπληρώσει και να επιβοηθήσει τις ποσοτικές μεθόδους στην κατανόηση κειμένου και την αναγνώριση συναισθήματος. Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας που αφορά στο λεξιλόγιο της ελληνικής που εμπίπτει στο σημασιολογικό πεδίο των συναισθημάτων με στόχο την περιγραφή και ανάλυση της ελληνικής αφενός, και αφετέρου, την ανάπτυξη εύρωστων λεξιλογικών πόρων οι οποίοι θα μπορούν να ενσωματωθούν σε εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Το ζητούμενο στο σημείο αυτό είναι όχι μόνο ένας ορισμός για το λεξιλόγιο των συναισθημάτων, αλλά και, ει δυνατόν, η επαλήθευση του ορισμού αυτού με κριτήρια συντακτικά και σημασιολογικά κατά τρόπον ώστε να είναι εμφανές ότι η υπό μελέτη σημασιολογική κατηγορία είναι αυτόνομη και διακριτή. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται σε τρεις άξονες: (α) στην πλήρη οριοθέτηση και καταγραφή του ειδικού λεξιλογίου που συγκροτεί το εν λόγω σημασιολογικό πεδίο (ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, επιρρήματα, φράσεις), (β) την μελέτη και συστηματοποίηση για κάθε λέξη ή ομάδα λέξεων των λεξικών της χαρακτηριστικών, των επιλογών υποκατηγοριοποίησης (subcategorization features), και των χαρακτηριστικών επιλογής (selectional features), και (γ) την οργάνωση του λεξιλογίου σε εννοιολογική βάση δεδομένων, κατά τρόπον ώστε να ορίζεται μία οντολογία των συναισθημάτων. Η συλλογή, συστηματοποίηση και ανάλυση των υπό εξέταση ρημάτων βασίστηκε στη χρήση Σωμάτων Κειμένων (ΣΚ) για την εξαγωγή εμπειρικών δεδομένων σύμφωνα με τις μεθοδολογίες της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων (Corpus Linguistics). Με στόχο την κατά το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή των δομών των γλωσσικών μονάδων, καταρτίστηκε ΣΚ από ετερογενείς πηγές. Ειδικότερα, μεγάλο μέρος του ΣΚ απαρτίζεται από ένα υποσύνολο του Εθνικού Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ), κατάλληλα επιλεγμένο ώστε να περιλαμβάνει τα υπό μελέτη ρήματα. Παράλληλα, για λόγους πληρότητας, το ΣΚ εμπλουτίστηκε περαιτέρω με κείμενα από το διαδίκτυο, από blogs, forums, κείμενα έκφρασης γνώμης (π.χ. επιστολές αναγνωστών σε εφημερίδες), κείμενα life-style, σχολιασμός ειδήσεων, κ.τ.λ., καθώς επίσης και από μεταγραμμένα κείμενα προφορικού λόγου, τα οποία αντικατοπτρίζουν μία πιο καθημερινή/ανεπίσημη και συναισθηματική γλώσσα. Το ΣΚ φέρει κατάλληλη επισημείωση σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (μορφο-συντακτική ανάλυση και λημματοποίηση, predicate-argument structure). 3. Το μεθοδολογικό μοντέλο Το μεθοδολογικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία είναι αυτό του «Λεξικού- Γραµµατικής» (Lexicon-Grammar, Gross ). Σύμφωνα με την παραδοχή ότι η λειτουργία των γενικών συντακτικών κανόνων, οι οποίοι περιγράφουν ή/και ορθώς προλέγουν τις γραμματικές δομές της/μιας γλώσσας, στο πλαίσιο των σύγχρονων συντακτικών θεωριών, στην πράξη εξαρτάται εν πολλοίς από τις συντακτικές και σημασιολογικές ιδιότητες των επιμέρους λεξικών μονάδων, ως βασική μονάδα αναπαράστασης και ανάλυσης της γλώσσας λαμβάνεται η βασική πρόταση, νοούμενη ως η πυρηνική δομή Υποκείμενο - Ρήμα Συμπλήρωμα. Έτσι, ως μονάδα ανάλυσης δεν είναι η λέξη που συνοδεύεται από γραμματικές πληροφορίες αλλά απλές προτάσεις που συνοδεύονται από περιγραφή των κατανεμητικών (distributional) και μετασχηματιστικών (transformational) ιδιοτήτων τους (Gross 1984). Τα γλωσσολογικά μοντέλα που προκύπτουν είναι εξαντλητικά, καθώς επιτρέπουν την καταγραφή του συνόλου των δομών των γλωσσικών μονάδων, και παρουσιάζονται κατά τρόπο συστηματικό και τυποποιημένο. το οποίο με την τυποποίηση και κωδικοποίηση των μορφοσυντακτικών και σημασιολογικών ιδιοτήτων τους, και την δημιουργία πινάκων (lexicongrammar tables) και τοπικών γραμματικών (local grammars). Η συστηματοποίηση και ο φορμαλισμός των δεδομένων διευκολύνουν την περιγραφή της γλώσσας και την αυτόματη ανάλυσή της. [ 755 ]

5 [ ΒΟΥΛΑ ΓΙΟΥΛΗ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ] 4. Προηγούμενες Μελέτες Στο πεδίο της θεωρητικής γλωσσολογίας, η μελέτη του λεξιλογίου των συναισθημάτων έχει απασχολήσει στο παρελθόν την έρευνα διεθνώς, και για πολλές γλώσσες, εντούτοις, πολλά ζητήματα παραμένουν ακόμα ανοικτά. Οι περισσότερες μελέτες έχουν ως στόχο την πλήρη καταγραφή των λεξικών και σημασιολογικών δομών του λεξιλογίου των συναισθημάτων ανά γραμματική κατηγορία, και συνηθέστατα για γλώσσες όπως η γαλλική, και η αγγλική. Από την θεώρηση της Γενετικής- Μετασχηματιστικής θεωρίας, πρώτοι οι Belletti και Rizzi (1988) προτείνουν μία ανάλυση των ρημάτων ψυχικού πάθους (psych verbs) 1 της ιταλικής με βάση το θεματικό δίκτυο (theta-grid) για τα συμπληρώματά τους, το οποίο περιλαμβάνει τους θεματικούς ρόλους [Experiencer, Theme] (Βιώνων, Θέμα). Η Mathieu (2000) επιχειρεί την ταξινόμηση των ρημάτων της γαλλικής που δηλώνουν συναίσθημα με βάση την σημασία τους σε τρεις βασικές κατηγορίες: θετικά (agréables), αρνητικά (désagréables) και ουδέτερα (indifférents). και προχωρά στην συστηματική μελέτη αυτών ως προς τα κοινά χαρακτηριστικά της σύνταξής τους αλλά και λοιπών λεξιλογικών χαρακτηριστικών (π.χ. ρήματα με ενσωματωμένο δείκτη έντασης). Στην ίδια κατεύθυνση, οι Mathieu et al. (2010) προχωρούν στη συγκριτική μελέτη των ρημάτων της αγγλικής και της γαλλικής που δηλώνουν συναίσθημα, με βάση τα σημασιολογικά και δομο-συντακτικά τους χαρακτηριστικά. Καταλήγουν σε κοινές για τις δύο γλώσσες κατηγορίες, ενώ εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες της κάθε γλώσσας. Για την ελληνική, μία πρώτη προσπάθεια για την καταγραφή και συστηματοποίηση των ρημάτων που δηλώνουν συναίσθημα με βάση το πρότυπο του Λεξικού-Γραμματικής επιχειρείται από την Antoniou (1984). Τα δομο-λειτουργικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικά των εν λόγω ρημάτων συστηματοποιούνται, ενώ καταγράφονται και συστηματοποιούνται οι δομές με μεταφορική σημασία. Ομοίως, τα επίθετα και ρήματα της ελληνικής που δηλώνουν συναίσθημα, τα τελευταία μάλιστα και σε σύγκριση με άλλες γλώσσες (γαλλική τουρκική) έχουν αναλυθεί (Valetopoulos 2005). Το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται στην περιγραφή και τυπολογική διάκριση μεταφορικών φράσεων και εκφράσεων που σημαίνουν συναίσθημα (πάγωσα πάγωσα από τον φόβο μου), ή φράσεων που δηλώνουν συναίσθημα (κάνω μούτρα σε κάποιον, η Μαρία είναι στον έβδομο ουρανό, βράζω από θυμό, είμαι στα κέφια μου), με έμφαση σε εκείνες που εμφανίζουν δομή με τα ρήματα είμαι και έχω: είμαι + Prep + Det + N(psy) Poss (είμαι στα κέφια μου) έχω + Det + N(psy) Poss (έχω τα διαόλια μου). Κυρίως όμως, η μελέτη του λεξιλογίου των συναισθημάτων μέσα στο πλαίσιο του μεθοδολογικού μοντέλου του «Λεξικού-Γραµµατικής» έχει επικεντρωθεί στη συστηματοποίηση των ονοματικών δομών (Gavriilidou 2002, Γαβριηλίδου 2002), κλπ. Ιδιαίτερο, όμως, ενδιαφέρον για την παρούσα μελέτη (καθώς αποτελεί οργανική τους συνέχεια), αποτελούν οι εργασίες των Pantazara, et al. (2008) και Fotopoulou et al. (2009), στις οποίες επιχειρείται η θέσπιση σημασιολογικών & συντακτικών κριτηρίων για την διάκριση των ουσιαστικών, και τελικά, ταξινόμηση των ουσιαστικών με βάση σημασιοσυντακτικά χαρακτηριστικά των δομών στις οποίες εμφανίζονται Περί συναισθήματος ή τυπολογία συναισθημάτων Με αφετηρία τις διάφορες θεωρήσεις σχετικά με βασικές ιδιότητες που φέρει η έννοια συναίσθημα και την πραγμάτωσή τους μέσω της γλώσσας, έχει επιχειρηθεί η τυπολογία των ρημάτων ψυχικού πάθους στο μεταίχμιο της Σύνταξης Σημασιολογίας. Μία τυπική, πλέον, διάκριση στον άξονα αυτό στηρίζεται στις έννοιες της οντότητας από την οποία προέρχεται το συναίσθημα ή πηγής (origin) του συναισθήματος, και του Βιώνοντος το συναίσθημα (experiencer) αναγνωρίζοντας συναισθήματα ενδογενή (endogenic) και εξωγενή (exogenic) (Anscombre 1996). Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, ως ενδογενή ορίζονται τα συναισθήματα των οποίων η πηγή και ο βιώνων το συναίσθημα ταυτίζονται (π.χ. Θαυμασμός, Αγάπη, κ.τ.λ.). Αντίστοιχα, ως εξωγενή ορίζονται τα συναισθήματα των οποίων η πηγή και ο βιώνων δεν ταυτίζονται (π.χ. άγχος, αγανάκτηση, κ.τ.λ.). Αντίστοιχη είναι και η διάκριση σε ενεργά συναισθήματα (active emotions), όπως αγάπη, ζήλεια, κ.τ.λ., τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις επιδέχονται Αντικείμενο [+ανθρώπινο] και μη-ενεργά ή προκαλούμενα συναισθήματα (caused emotions), όπως λύπη (Buillon 1997). Επίσης, στη βιβλιογραφία είναι συχνή και η διπλή διάκριση ανάμεσα στις έννοιες αίσθημα (sentiment) και συναίσθημα (emotion). Αν και στην παρούσα προσέγγιση, δεν θα μας απασχολήσει η διάκριση αυτή, αξίζει να σημειωθεί ότι στον άξονα αυτό, η τυπολογία των ουσιαστικών στηρίζεται επίσης σε 1 Στην αγγλική βιβλιογραφία ο τα ρήματα αυτά αναφέρονται επίσης και ως emotion verbs. [ 756 ]

6 [ ΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ] κριτήρια γλωσσικά και δομο-λειτουργικά (Flaux et al. 2000). Έτσι, τα δηλωτικά αισθήματος ουσιαστικά (π.χ. αγάπη) διακρίνονται τυπολογικά από τα δηλωτικά συναισθήματος (π.χ. φόβος) ως προς την υποχρεωτική παρουσία δύο μετεχόντων. Με τον ίδιο τρόπο, η υπαγωγή ουσιαστικών στην κατηγορία δηλωτικό ψυχολογικής κατάστασης (π.χ. θλίψη), ενισχύεται περαιτέρω και από τις λεξιλογικές συνάψεις τους με ρήματα όπως βρίσκομαι σε / ζω στη θλίψη. 5. Επιλογή γλωσσικού υλικού: ρήματα δηλωτικά συναισθήματος της ελληνικής Ως σημείο αφετηρίας, χρησιμοποιήθηκε ο σημασιολογικός θησαυρός της ελληνικής Αντιλεξικό ή αλλιώς Ονοµαστικόν της Νεοελληνικής Γλώσσης (Βοσταντζόγλου 1988), από το οποίο εξήχθησαν με το χέρι όλα τα ρήματα και οι ρηματικές φράσεις που υπάγονται στην σημασιολογική κατηγορία Συναίσθημα. Στον γλωσσικό αυτό πόρο περιλαμβάνονται 57 έννοιες/εννοιολογικές κατηγορίες οι οποίες λεξικοποιούνται μέσω 1168 ρημάτων και ρηματικών εκφράσεων. Ακολούθησε εκτεταμένος έλεγχος και διόρθωση με την κατάλληλη σηματοδότηση ή/και διαγραφή ρημάτων και ρηματικών τύπων που είναι πλέον παρωχημένοι και για τα οποία μπορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια να υποστηρίξουμε ότι δεν χρησιμοποιούνται πλέον στην ΝΕ, π.χ. βαριοθυμώ, κατεξανίσταμαι, φρυάττω, κλπ. Ομοίως, εξαιρέθηκαν από τον κατάλογο και όσα ρήματα χρησιμοποιούνται σε σχεδόν παγιωμένα περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα: υποδαυλίζω (τα μίση/πάθη), υποκινώ (μίση/πάθη), αναπτερώνω το ηθικό κπ / αναπτερώνεται το ηθικό κπ, κλπ. Παρέμειναν για περαιτέρω έλεγχο με βάση τα γλωσσικά δεδομένα του ΕΘΕΓ (corpus evidence) μόνον όσα ρήματα θεωρήσαμε ότι είναι πιθανόν να απαντούν είτε στον προφορικό λόγο, ή σε λογοτεχνικά κείμενα, κλπ. Τέτοια ρήματα είναι τα: αγάλλομαι, αναθαυμάζω,, κλπ. Επίσης, ρήματα που δεν σημαίνουν αλλά υπονοούν ή συνεπάγονται συναίσθημα (π.χ. δακρύζω, γελάω, κλπ) σηματοδοτήθηκαν ανάλογα, με στόχο να μελετηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Το υλικό αυτό εμπλουτίστηκε περαιτέρω με ρήματα από έντυπα λεξικά (ΛΝΕΓ 1998, ΛΚΝ 1998), μέσω συνωνύμων, αντιθέτων, κλπ. (π.χ. υπήρχε το λήμμα αιδούμαι, αλλά όχι ντρέπομαι, το οποίο προστέθηκε), καθώς και από ηλεκτρονικούς σημασιολογικούς πόρους για την αγγλική. Έτσι, από τον ηλεκτρονικό λεξιλογικό πόρο FrameNet (Fillmore et al. 2001) ελέγξαμε (μέσω μετάφρασης) όσα ρήματα της αγγλικής περιλαμβάνουν στο θεματικό τους δίκτυο ρόλο Experiencer. Η επιλογή των ρημάτων οριστικοποιήθηκε με την εφαρμογή κριτηρίων (διαγνωστικών tests). Το διαγνωστικό κριτήριο που χρησιμοποιούμε στην παρούσα εργασία προκειμένου να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ένα ρήμα V είναι ρήμα δηλωτικό συναισθήματος (Vsent) είναι αυτό της υποκαταστασιμότητας. Έτσι, ένα ρήμα χαρακτηρίζεται ως Vsent αν και μόνο αν μπορεί να αντικατασταθεί από: σημασιολογικά ισοδύναμη παράφραση αποτελούμενη από τα ρήματα νιώθω/αισθάνομαι + ουσιαστικό δηλωτικό συναισθήματος (Nsent): Ν0 Vsent (Ε+Ν1) = Ν0 (νιώθω + αισθάνομαι) Nsent (Ε+PrepΝ1) Παραδείγματα: μισώ κπν = (νιώθω+ αισθάνομαι) μίσος για κπν αγανακτώ=( νιώθω+ αισθάνομαι) αγανάκτηση σημασιολογικά ισοδύναμη παράφραση αποτελούμενη από το ρηματική δομή : κάνω κάποιον να (νιώθει +αισθάνεται) ουσιαστικό δηλωτικό συναισθήματος (Nsent): Ν0 Vsent Ν1 = [ Ν0 κάνω Ν1 ] να [Ν1 νιώθει Nsent] Παραδείγματα: εξοργίζω κπν = κάνω κάποιον να( νιώθει+ αισθάνεται) οργή ξαφνιάζω κπν = προκαλώ σε κπν έκπληξη Να σημειωθεί εδώ ότι ως Nsent χαρακτηρίζεται κάθε ουσιαστικό του οποίου το σημασιολογικό φορτίο ταυτίζεται με μία έννοια ψυχολογική: συναίσθημα, αίσθημα, ψυχολογική στάση, κατάσταση ή συμπεριφορά, κ.τ.λ. Σύμφωνα, μάλιστα με τη μελέτη των Fotopoulou et al. (2009) αυτή η κατηγορία ουσιαστικών είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με κριτήρια όχι μόνο σημασιολογικά αλλά και δομολειτουργικά. Για την λειτουργία των διαγνωστικών τεστ, το Nsent είτε ανήκει στην ετυμολογική οικογένεια του ρήματος (αγαπώ αγάπη), ή απλά αποτελεί σημασιολογικό ισοδύναμο. Η ανωτέρω διαδικασία, κατέληξε στην επιλογή 336 ρημάτων δηλωτικών συναισθήματος: π.χ. αγαπώ, θυμώνω, τρομάζω, κ.τ.λ. τα οποία εν συνεχεία μελετήσαμε και ταξινομήσαμε με βάση τις δομοσυντακτικές και σημασιολογικές τους ιδιότητες. [ 757 ]

7 [ ΒΟΥΛΑ ΓΙΟΥΛΗ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ] 6. Συντακτική/δομο-λειτουργική ταξινόμηση των δηλωτικών συναισθήματος ρημάτων Ο G. Gross (1994), στο πλαίσιο της θεωρίας περί ομάδων/τάξεων αντικειμένων (classes d objets) διαπιστώνει ότι οι τάξεις των συναισθημάτων (classes des «affects») ορίζονται με σημασιολογικά κριτήρια, εν συνεχεία, όμως επικυρώνονται με συντακτικές και λεξικές ιδιότητες. Η μελέτη και συστηματοποίηση των εμπειρικών δεδομένων, επιτρέπει την επαλήθευση παλαιότερων συμπερασμάτων, ότι τα υπό εξέταση ρήματα εμφανίζουν κοινά σημασιο-συντακτικά χαρακτηριστικά τα οποία, πράγματι, επιτρέπουν τον ορισμό μίας αυτόνομης σημασιολογικής κατηγορίας. Η τυπολογία των ρημάτων στην παρούσα φάση στηρίζεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (i) τον αριθμό και το είδος των υποχρεωτικών ορισμάτων τους (ορισματική δομή), (ii) τους περιορισμούς επιλογής (selectional restrictions) που επιβάλλουν στο Υποκείμενο ή Αντικείμενο, και (iii) τους επιτρεπτούς μετασχηματισμούς (transformations). Να σημειώσουμε εδώ ότι, σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης ορισµατικής επέκτασης η ορισματική δομή ενός ρήματος συμπίπτει με τη μεγαλύτερη και πλήρους νοήματος συντακτική δομή της/μιας πρότασης, όπως αυτή προκύπτει από τη διαγραφή των (μη υποχρεωτικών) προσδιορισμών που μπορούν να εμφανίζονται (Kyriacopoulou 2003). Οι γραπτές ή προφορικές εκφορές οι οποίες πραγματώνονται ελαττωμένες κατά ένα ή και περισσότερα συμπληρώματα, εφόσον απαντούν στα ΣΚ και κρίνονται ως αποδεκτές από τους φυσικούς ομιλητές, απεικονίζονται στον πίνακα του λεξικού - γραμματικής ως υποκατηγορίες των βασικών κατηγοριών. Στο επίπεδο της σύνταξης, για την ελληνική παρατηρούμε ότι τα ρήματα που δηλώνουν συναίσθημα συμμετέχουν σε δύο ειδών ορισματικές δομές όσον αφορά στα υποχρεωτικά συμπληρώματά τους (Υποκείμενο Αντικείμενο): (α) N0 V, όπου με N0 δηλώνεται το Υποκείμενο του ρήματος V, και (β) N0 V N1, όπου με N0 δηλώνεται το Υποκείμενο του ρήματος V ενώ με N1 δηλώνεται το άμεσο Αντικείμενό του. Η συστηματοποίηση των προαναφερθέντων συντακτικών και σημασιολογικών χαρακτηριστικών των υπό μελέτη ρημάτων, όπως προκύπτουν από την ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων, οδηγεί στην ακόλουθη προκαταρκτική ταξινόμηση των δηλωτικών συναισθήματος ρημάτων: 1η κατηγορία: N0 (hum) V (E + Prep N1): αγανακτώ Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται ρήματα όπως αγαλλιάζω, αγανακτώ, δυσανασχετώ, ντρέπομαι, τα οποία έχουν Υποκείμενο Ν0, υποχρεωτικά έμψυχο [+έμψυχο]. Παραδείγματα: (Οι πολίτες +*τα βιβλία) αγανακτούσαν (με όσα έβλεπαν). Η τοπική κοινωνία έφριξε με το στυγερό έγκλημα. 2η κατηγορία: Ν0(hum) V (Ε+N1) N1 VMP (E+Prep N0): αγαπώ Στην δεύτερη κατηγορία υπάγονται ρήματα με περιοριστικό Υποκείμενο Ν0 το οποίο είναι υποχρεωτικά [+έμψυχο]. Παραδείγματα: Ο Γιάννης αγαπάει (τη Μαρία +τα βιβλία+τη μουσική) 2. (*Η μουσική +*το βιβλίο) αγαπάει τον Γιάννη. Βασική ιδιότητα των ρημάτων αυτής της κατηγορίας των ρημάτων της κατηγορίας αυτής είναι ότι εφόσον έχουν παθητική φωνή, επιτρέπουν παθητικοποίηση. Παραδείγματα: Ο Χούλιο αγαπήθηκε από οπαδούς και αντιπάλους Ο Χούλιο αγαπήθηκε από οπαδούς και αντιπάλους για την αξία του. Μία δεύτερη ιδιότητα είναι ότι η ορισματική δομή μπορεί να εμφανίζεται σε κάποιες περιπτώσεις και με ένα λιγότερο όρισμα, το μη περιοριστικό Αντικείμενο. Σ αυτές τις περιπτώσεις έχουμε τη «γενικευτική» σημασία του ρήματος. Παραδείγματα: Δεν γεννήθηκα για να μισώ αλλά για ν αγαπώ. Η Μαρία καμαρώνει (Ε+ για τα παιδιά της / για το δαχτυλίδι της / για τις επιτυχίες των αθλητών μας.) Ο Γιάννης ντρέπεται (Ε+τους ξένους) για ό,τι έκανε. 2 H σημασία του αγαπώ σ αυτή την πρόταση δεν είναι «ψυχικού πάθους» τουλάχιστον με τον παραδοσιακό ορισμό. Παραφράζεται η πρόταση με το «μου αρέσει η μουσική» και θα αποτελέσει ξεχωριστό λήμμα σ ένα λεξικό αλλά και σ ένα εννοιολογικό λεξικό. [ 758 ]

8 [ ΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ] 3η κατηγορία: Ν1 V N0(hum) Ν0(hum) V (Ε+PrepN1): νευριάζω Στην τρίτη κατηγορία υπάγονται ρήματα τα οποία εμφανίζουν δύο διαφορετικές δομές ισοδύναμες με ή χωρίς Αντικείμενο. Στην πρώτη περίπτωση, η ορισματική τους δομή περιλαμβάνει μηπεριοριστικό Υποκείμενο και Αντικείμενο υποχρεωτικά [+έμψυχο]. Η εναλλακτική, και σημασιολογικά ισοδύναμη δομή περιλαμβάνει περιοριστικό Υποκείμενο υποχρεωτικά [+έμψυχο], και μη περιοριστικό Αντικείμενο. Παραδείγματα: (Ο Γιάννης +ο θόρυβος+ το ότι άργησες) νευρίασε (τη Μαρία +*το σπίτ)ι. 3 = Η Μαρία νευρίασε με το ( Ε +Γιάννη + θόρυβο + ότι άργησες). Ως προς τη μορφολογία τους, τα ρήματα της κατηγορίας αυτής συστήνουν μία ομοιογενή ομάδα με συγκεκριμένες ιδιότητες, καθώς διαθέτουν μόνο [+ενεργητική] μορφολογία (αηδιάζω, ανησυχώ, ηρεμώ, θυμώνω, καλμάρω, κ.τ.λ.) ενώ στερούνται μίας μορφολογίας, εν προκειμένω [-ενεργητικής]. Ο Γιάννης *αηδιάστηκε / *θυμώθηκε. 4η κατηγορία: Ν0 V N1(hum) N1(hum) Vmp (E + Prep N0): αγχώνω Τέλος, στην τέταρτη κατηγορία υπάγονται ρήματα με ορισματική δομή η οποία περιλαμβάνει μη περιοριστικό Υποκείμενο Ν0 και περιοριστικό Αντικείμενο Ν1 το οποίο είναι υποχρεωτικά [+έμψυχο]. Παραδείγματα: (Η Μαρία + η κατάσταςη) λύπησε (τον Γιάννη+*το παιχνίδι). Το ότι δεν έρχεσαι να με δεις με λυπεί αφάνταστα. (Ο Νίκος+ η κακή συμπεριφορά + τo ότι ο Νίκος φεύγει εν μέσω μετακόμισης) εκνευρίζει την Μαρία. Ο Γιάννης δυσαρεστεί (την Μαρία +*το παιχνίδι). Τα ρήματα της κατηγορίας αυτής επίσης συνιστούν μία ομοιογενή μορφολογικά κατηγορία, καθώς διαθέτουν και τις δύο μορφολογίες [±ενεργητική] (αγχώνω ομαι, δυσαρεστώ ούμαι, εκνευρίζω ομαι). Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν οι δομές με μορφολογία [-ενεργητική], είναι αποτέλεσμα μετασχηματισμού παθητικοποίησης ή αν τα ρήματα αυτά έχουν μέση σύνταξη. Παραδείγματα: (Ο Νίκος +η Χημεία) αγχώνει τον Γιάννη =Ο Γιάννης αγχώνεται (Ε + από τον Νίκο). =Ο Γιάννης αγχώνεται (*από τη Χημεία.+ με τη Χημεία). Το διαζύγιο των γονιών της τάραξε τη Μαρία. =Η Μαρία ταράχτηκε με το διαζύγιο των γονιών της. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι τα υπό μελέτη ρήματα ανάλογα με την σημασία τους, επιβάλλουν περιορισμούς επιλογής είτε στο Υποκείμενο ή στο Αντικείμενο, ενώ σπανίως επιβάλλουν περιορισμούς επιλογής και στα δύο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το εν λόγω χαρακτηριστικό περιλαμβάνεται ως διακριτή ιδιότητα μέσα στους πίνακες του λεξικού γραμματικής, για την οποία τα σχετικά ρήματα λαμβάνουν την τιμή [+]. Παραδείγματα: Η Μαρία απογοήτευσε τον (προπονητή +*τον καιρό). Η Μαρία ζηλεύει (την Άννα + *το τραπέζι. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι το περιοριστικό Υποκείμενο Ν 0 της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας των ρημάτων ψυχικού πάθους, δηλώνει το πρόσωπο που βιώνει το συναίσθημα το οποίο δηλώνεται μέσω της σημασίας του ρήματος, κατέχοντας, έτσι, τον θεματικό ρόλο του Βιώνοντος (Experiencer). Αντιθέτως, τα ρήματα που ανήκουν στην τρίτη και τέταρτη κατηγορία, επιβάλλουν περιορισμούς επιλογής στο Αντικείμενό τους, καθώς ο θεματικός ρόλος του Βιώνοντος απαντά στην θέση αυτή. Η διαπίστωση αυτή ισχύει και για άλλες γλώσσες, και αποτελεί βάση για την διχοτόμηση των ρημάτων ψυχικού πάθους (psych verbs) σε Subject-Experiencer (SE) και σε Object-Experiencer (ΟΕ), ανάλογα με το αν ο θεματικός ρόλος του Βιώνοντος απαντά στην εξωτερική θέση του Υποκειμένου ή του Αντικειμένου του Ρήματος αντιστοίχως. 3 Εδώ πρόκειται για δομές του τύπου: Ο Γιάννης νευρίασε τη Μαρία (με τη συμπεριφορά του) = Η συμπεριφορά του Γιάννη νευρίασε τη Μαρία όπου έχουμε αναδόμηση (restructuration) της προθετικής φράσης ΠρΟκτ σε ονοματική ΟΟγεν (Guillet-Leclere, 1981), τις οποίες θα παρουσιάσουμε αναλυτικότερα σε μελλοντικές εργασίες. [ 759 ]

9 [ ΒΟΥΛΑ ΓΙΟΥΛΗ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ] 7. Σημασιολογική ταξινόμηση των δηλωτικών συναισθήματος ρημάτων Η σημασιολογική ταξινόμηση των υπό ανάλυση ρημάτων με την υπαγωγή τους σε εννοιολογικές κατηγορίες επιτρέπει την δόμηση του σημασιολογικού πεδίου των συναισθημάτων και την σχηματοποίηση της σημασιολογικής διάκρισης μεταξύ ρημάτων όπως φοβάμαι, αγωνιώ, πανικοβάλλομαι, τρομάζω, κλπ. Ψυχολογικές θεωρήσεις του συναισθήματος, υποστηρίζουν ότι κάποια βασικά συναισθήματα είναι πιο βασικά από άλλα, και συνεπώς αναμένεται να είναι καθολικά για όλες τις ανθρώπινες γλώσσες. Η αναγνώριση των βασικών συναισθημάτων στηρίζεται σε συγκεκριμένα λειτουργικά και φυσιολογικά κριτήρια. Στην παρούσα εργασία υιοθετήσαμε το τυπολογικό μοντέλο (Plutchik, R., 1991) που ορίζει τα εξής 8 βασικά συναισθήματα: anger (=θυμός), fear (=φόβος), sadness (=λύπη), disgust (=αηδία), surprise (=έκπληξη), anticipation (=αναμονή), acceptance (=αποδοχή), και joy (=ευχαρίστηση). Στις κατηγορίες αυτές μπορούν να υπαχθούν όλα τα συναισθήματα, ενώ είναι δυνατός ο διαχωρισμός των βασικών κατηγοριών αυτών σε επιμέρους υποκατηγορίες. Παράλληλα, πολλοί ερευνητές περιγράφουν το συναίσθημα ως ένα σύνολο δύο ή περισσότερων διαστάσεων. Οι πιο συνηθισμένες διαστάσεις που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του συναισθήματος είναι η ένταση (ενεργοποίηση του επιπέδου ενθουσιασμού) και η πολικότητα, δηλαδή η θετική ή αρνητική χροιά του συναισθήματος. Λιγότερο συχνά χρησιμοποιείται η διάσταση διάρκεια. Σε πρώτη φάση, η ταξινόμηση των εν λόγω ρημάτων στον άξονα της σημασίας λαμβάνει υπόψη λεξικά σημασιολογικά χαρακτηριστικά σε δύο άξονες: (α) πολικότητα (θετικό ουδέτερο αρνητικό συναίσθημα), και (β) ένταση συναισθήματος. Σε κάθε ρήμα αποδόθηκε το χαρακτηριστικό strength με πιθανές τιμές: low, medium, high, uncertain. Η απόδοση τιμής για το εν λόγω χαρακτηριστικό βασίστηκε τόσο σε στοιχεία της λεξικής σημασία, για την αναγνώριση ρημάτων με ενσωματωμένο δείκτη έντασης (Mathieu, 2000). Έτσι, μέσω της κωδικοποίησης αυτής για κάθε ρήμα, σχηματοποιείται η διαφορά στο σημασιολογικό επίπεδο μεταξύ ρημάτων όπως π.χ., φοβάμαι και αγωνιώ. Στην επόμενη φάση, τα ρήματα ταξινομήθηκαν σε μία από τις προαναφερθείσες 8 κατηγορίες βασικών συναισθημάτων, ενώ διατηρήθηκε η αρχική κατηγοριοποίηση σε 57 σημασιολογικές κατηγορίες οι οποίες προβλέπονται από τον αρχικό σημασιολογικό πόρο (Βοσταντζόγλου, 1988), με κάποιες (μικρής κλίμακας) αλλαγές, επεκτάσεις και διορθώσεις. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώθηκε ένα ταξινομικό πλαίσιο για το σημασιολογικό πεδίο των συναισθημάτων, το οποίο είναι διαβαθμίσιμο, καθώς ξεκινάει από σχετικά αδρομερείς κατηγορίες για να καταλήξει σταδιακά σε ένα πιο λεπτομερές περιγραφικό πλαίσιο. Το ταξινομικό σχήμα παρουσιάζεται στο σχήμα 1 που ακολουθεί. positive joy acceptance polarity neutral surprise anticipation anger emotion negative unknown low fear sadness disgust strength medium high Σχήμα 1 Το ταξινομικό σχήμα για το σημασιολογικό πεδίο των συναισθημάτων [ 760 ]

10 8. Επίλογος [ ΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ] Συνοψίζοντας, η παρούσα ανακοίνωση, παρουσιάζει τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα εργασίας που αφορά στην μελέτη και συστηματοποίηση του σημασιολογικού πεδίου των συναισθημάτων μέσω της ρηματικής κατηγορίας. Επιχειρήθηκε η με αυστηρά κριτήρια επιλογή των δηλωτικών συναισθήματος ρημάτων και η αρχική (σχετικά αδρομερής) δομο-συντακτική και σημασιολογική ταξινόμηση. Η παρούσα προσέγγιση, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, στηρίζεται σε μεγάλα ΣΚ τα οποία συγκροτήθηκαν για την μελέτη και ανάλυση συναισθήματος και στο ευρύτερο πλαίσιο της Γλωσσικής Τεχνολογίας. Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων θα οδηγήσει στην συστηματοποίηση και άλλων ιδιοτήτων των εν λόγω ρημάτων και την συνακόλουθη ολοκλήρωση των σχετικών πινάκων του λεξικού - γραμματικής. Η ολοκλήρωση της σημασιολογικής κατηγοριοποίησης των ρημάτων και η σύνδεση αυτών με τα αντίστοιχα ουσιαστικά, επίθετα και τις ρηματικές φράσεις, θα οδηγήσει στην δημιουργία μίας οντολογίας των συναισθημάτων. Η εργασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός γλωσσικού λεξιλογικού πόρου, ο οποίος θα είναι συμβατός με τα σχετικά πρότυπα, ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί σε εργαλεία Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. Βιβλιογραφία ANSCOMBRE, Jean-Claude Noms de sentiment, noms d attitude et noms d abstraits. Les noms abstraits. Actes du Colloque de Dunkerque. Lille : Presses universitaires du Septentrion. ANTONIOU, Jeanne Syntaxe et métaphore des verbes psychologiques en grec. Dissertation, Paris, Université Paris VII. ASHER, Nicholas, Farah BENAMARA, and Yvette Yannick MATHIEU Appraisal of opinion expressions in discourse. In: Lingvisticae Investigationes 32:2 (2009), Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, pp BELLETTI, Adriana, and Luizi RIZZI Psych Verbs and θ-theory. Natural Language and Linguistic Theory 6:3 (1988), pp BLOEM, Annelies, Amalia MENDES, and Dominique WILLEMS Defining and delimiting the class of psych-verbs: fiction or reality? In: Proceedings of the Conference Verb Typology Revisited: A Cross-linguistic Reflection on Verbs and Verb Classes, 5-7 February 2009, Gent, Belgium. BOONS, Jean-Paul, Alain GUILLET, Christian LECLERE La structure des phrases simples en français. Constructions intransitives. Genève-Paris: Droz. BOUILLON, Pierrette Polymorphie et sémantique lexicale: le cas des adjectifs. Dissertation, Paris, Université Paris VII. BUVET, Pierre-André, Chantal GIRARDIN, Gaston GROSS and Claudette GROUD Les prédicats d affect, Lidil, 32 (2005), pp URL : [Accessed 25 August 2011]. DANLOS, Laurence, and Benoît SAGOT Constructions pronominales dans Dicovalence et le lexiquegrammaire - intégration dans le Lefff. Actes du 27e Colloque international sur le lexique et la grammaire, L Aquila, Septembre Première partie, sous la direction de Michele DE GIOIA, in Lingvisticæ Investigationes, 32:2 (2008), Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, pp FILLMORE, Charles J., Charles WOOTERS, and Collin F. BAKER Building a Large Lexical Databank Which Provides Deep Semantics. In: Proceedings of the 15 th Pacific Asian Conference on Language, Information and Computation.. Hong Kong URL: [Accessed 21 June 2007] FLAUX, Nelly, and Danièle Van de VELDE Les noms en français, esquisse de classement. Paris: Ophrys. FOTOPOULOU, Aggeliki, Marianna MINI, Mavina PANTAZARA, and Argyro MOUSTAKI La combinatoire lexicale des noms de sentiments en grec moderne. Le lexique des émotions. In : I. Novakova and Agnes Tutin (Eds.), Le lexique des émotions, Grenoble, Ellug, pp GAVRIILIDOU, Zoe Détermination des noms de sentiment en grec moderne. Langages 145, Paris: Larousse, pp GUILLET, Alain, and Christian LECLERE Restructuration du groupe nominal, Langages 63, Paris: Larousse, pp GROSS, Gaston Classes d'objets et description des verbes. Langages, 115 Paris: Larousse, pp GROSS, Maurice Lexicon-Grammar and the Syntactic Analysis of French. Ιn: Proceedings of the 10th International Conference on Computational Linguistics and 22nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, July 1984, Stanford, California, USA. Association for Computational Linguistics, pp GROSS, Maurice Les bases empiriques de la notion de predicat semantique. Langages 63, Paris: Larousse, pp GROSS, Maurice Méthodes en syntaxe. Paris: Hermann. [ 761 ]

11 [ ΒΟΥΛΑ ΓΙΟΥΛΗ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ] HATHOUT, Nabil, and Fiammetta NAMER Automatic Construction and Validation of French Large Lexical Resources: Reuse of Verb Theoretical Linguistic Descriptions. In: Proceedings of the Language Resources and Evaluation Conference, Grenada, Spain, pp JACKENDOFF, Ray Semantic Structures. MIT Press, Cambridge, MA. KYRIAKOPOULOU, Tita Analyse automatique des textes écrits: Le cas du grec moderne. Thessaloniki: University Studio Press. LEVIN, Beth English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation. Chicago: The University of Chicago Press. MATHIEU, Yvette Yannick Les verbs de sentiments. De l analyse linguistique au traitement automatique, Paris: CNRS Editions. MATHIEU, Yvette Yannick and Christine FELLBAUM, Verbs of Emotion in French and English, In: Proceedings of GWC-2010, Mumbai, India. MATTHIEU, Constante and Elsa TOLONE A generic tool to generate a lexicon for NLP from Lexicon- Grammar tables. Actes du 27e Colloque international sur le lexique et la grammaire, L'Aquila, Septembre Seconde partie, Michele De Gioia (Ed.) pp MEL CHUK, Igor L., and Leo WANNER Lexical Co-occurrence and Lexical Inheritance. Emotion Lexemes in German: A Lexicographic Case Study. Lexicos, 4, Stellenbosch, pp PANTAZARA, Mavina, Aggeliki FOTOPOULOU, Argyro Moustaki, and Marianna Mini La description des noms de sentiments du grec moderne. In: Lingvisticae Investigationes, 31:2, John Benjamins, Paris, France, pp PLUTCHIK, Robert The Emotions. New York, NY: University Press of America. RUWET, Nicholas Les verbes de sentiment forment-ils une classe distincte dans la grammaire? In H.Bat- Zeev Shyldkrot and L. Kupferman (eds), Tendances récentes en linguistique générale et française. Volume dédié à David Gaatone. Amsterdam-Philadelphia: Benjamins, pp VALETOPOULOS, Freiderikos Ce que vous pensez des autres: La grammaire locale de la jalousie et de l admiration. Lidil 32. Grenoble: Université Stendhal de Grenoble, pp VOORST, Jan van Le contrôle de l espace psychologique. Langue française, 105, pp WIEBE, Janyce, Theresa WILSON, and Claire CARDIE Annotating expressions of opinions and emotions in language, in Language Resources and Evaluation Journal 1(2), Kluwer Academic Publishers, pp WIERZBICKA, Anna Emotions across Languages and Cultures. Oxford: Oxford University Press. WIERZBICKA, Anna Emotional Universals, Language Design, 2. Granada: University of Granada. WILSON, Theresa A Fine-grained Subjectivity and Sentiment Analysis: Recognizing the Intensity, Polarity, and Attitudes of Private States. PhD. Thesis, University of Pittsburgh. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, Θεολόγος Αντιλεξικόν ή Ονοµαστικόν της Νεοελληνικής Γλώσσης, Αθήναι, Β Έκδοσις. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ, Ζωή Τάξεις Αντικειμένων: Τα συναισθήματα στη Νέα Ελληνική, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά 22ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σσ Λεξικό την Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη, Ίδρυµα Τριανταφυλλίδη Μ., Α.Π.Θ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Γεώργιος Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας ΕΠΕ Τ.Κ. Τσιβεριώτης. [ 762 ]

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou 1 ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ' αυτή την ανακοίνωση θα σκιαγραφήσουμε τα όρια μεταξύ πολυλεκτικών ονοματικών εκφράσεων (σύμπλοκα) όπως παιδική χαρά, φακοί επαφής,

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο [In D. Theofanopoulou-Kondou, X. Laskaratou, M. Sifianou, M. Georgiafendis, & V. Spyropoulos, eds. Sinxrones tasis stin eliniki glosologia. Meletes afieromenes stin Eirene Philippaki-Warburton [Synchronic

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ανθή Κυριακοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η περιγραφή ενός

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Ο Υ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Ο Υ Δ ι δ ά κ τ ω ρ υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς γ λ ω σ σ ο λ ο γ ί α ς Ημερομηνία γέννησης: 4 Δεκεμβρίου 1982 Διεύθυνση κατοικίας: Βρυούλων 1-Δ, Τ.Κ. 551 32, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 1th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 212 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Αγγελική Φωτοπούλου, Μαριάννα Μίνη ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Abstract The subject of this paper

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εξάλειψης μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής

Μέθοδοι εξάλειψης μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής Κυριακή Ιωαννίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μέθοδοι εξάλειψης μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος. Terminology and automatic spelling correction

21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος. Terminology and automatic spelling correction 1 21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος Άννα Αναστασιάδη Συμεωνίδη Τίτα Κυριακοπούλου Γεωργία Νικολάου Άννα Παναγιώτου Τριανταφυλλοπούλου Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα, που εκπονείται

Διαβάστε περισσότερα

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ 1 3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα ανακοίνωση θα μελετήσουμε τα πολυλεκτικά σύνθετα με τη μορφή επίθετο + ουσιαστικό που ανήκουν σε ειδικά λεξιλόγια, π.χ. νωτιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ *1.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Cahier (βιβλίο εργασιών) 2.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Livre de l élève (αναγνωστικό) (Τα 2 βιβλία πωλούνται μαζί σε πακέτο ως σετ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Μαρία Γαβριηλίδου Πένυ Λαμπροπούλου Γιούλη Μπακαγιάννη ΙΕΛ /ΕΚ «Αθηνά» 14 Μαΐου 2015 Τι τύπους πόρων συγκεντρώνουμε; Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 15.5.2015 Τύποι πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία των πολυλεκτικών ρηματικών εκφράσεων στα λεξικά της Νέας Ελληνικής: όρια και διαφοροποιήσεις

Τυπολογία των πολυλεκτικών ρηματικών εκφράσεων στα λεξικά της Νέας Ελληνικής: όρια και διαφοροποιήσεις Τυπολογία των πολυλεκτικών ρηματικών εκφράσεων στα λεξικά της Νέας Ελληνικής: όρια και διαφοροποιήσεις Μαριάννα Μίνη και Αγγελική Φωτοπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου minimar@ilsp.gr & afotop@ilsp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση: Λέκτορας (ΦΕΚ: 1067/12-12 2011) στο γνωστικό αντικείμενο «Λεξικολογία και η διδακτική της μητρικής γλώσσας»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση: Λέκτορας (ΦΕΚ: 1067/12-12 2011) στο γνωστικό αντικείμενο «Λεξικολογία και η διδακτική της μητρικής γλώσσας» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 74100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30) 28310 77632, (+30) 28310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά.

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά. Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά περιεχόμενο Βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 1. Διορθωτής Λέξεων Αντικείμενο Στόχος Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διορθωτή λέξεων βασισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ... 2 1.1 Προσωπικά Στοιχεία... 2 1.2 Σπουδές-Επιμόρφωση... 2 1.3 Γλώσσες... 4 1.4 Υπολογιστές... 4 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 2.1 Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 1

Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 1 Τα αυθεντικά κείµενα στη σχολική τάξη: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 1 Η ανακοίνωση διαπραγµατεύεται µεθοδολογικά ζητήµατα που προκύπτουν από την παρουσία αυθεντικών κειµένων για τη διδασκαλία/εκµάθηση των

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Angeliki EFTHYMIOU. (tenured) Assistant Professor of linguistics. curriculum vitae

Angeliki EFTHYMIOU. (tenured) Assistant Professor of linguistics. curriculum vitae Angeliki EFTHYMIOU (tenured) Assistant Professor of linguistics curriculum vitae Personal details Work address: Department of Primary Education, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, 68100,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική γλώσσα: σημασιολογία-λεξικολογία» aefthym@eled.duth.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική γλώσσα: σημασιολογία-λεξικολογία» aefthym@eled.duth. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική γλώσσα: σημασιολογία-λεξικολογία» aefthym@eled.duth.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ «ΕΚΦΡΑΣΗ» Στέλλα Μαρκαντωνάτου & Αγγελική Φωτοπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου marks@ilsp.gr, afotop@ilsp.gr

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ «ΕΚΦΡΑΣΗ» Στέλλα Μαρκαντωνάτου & Αγγελική Φωτοπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου marks@ilsp.gr, afotop@ilsp.gr ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ «ΕΚΦΡΑΣΗ» Στέλλα Μαρκαντωνάτου & Αγγελική Φωτοπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου marks@ilsp.gr, afotop@ilsp.gr Abstract Ekfrasis is an integrated environment for helping authors to spot

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ Στόχοι της εργασίας Εντρύφηση στις βασικές αρχές της Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και συμφραστικών πινάκων. Construction of an electronic corpus of financial texts and concordances

Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και συμφραστικών πινάκων. Construction of an electronic corpus of financial texts and concordances Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και συμφραστικών πινάκων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τζιάφα Ελένη Η έρευνα συνίσταται στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού σώματος κειμένων που προέρχονται από το χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Δεύτερη γλώσσα (1/2) Όταν ένας ομιλητής μαθαίνει ή/και χρησιμοποιεί μια Χ γλώσσα ως δεύτερη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια Ζ εξάμηνο 2007 ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑ Α. ΙΣΤΟΡΙΑ story Β. ΛΟΓΟΣ discourse Α.

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Ως συνέχεια του Οδηγού Φιλολόγου: Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Other teaching 1995-20013. Tutor of Greek language- advanced level (International scholarship program of the University of Athens)

2.3. Other teaching 1995-20013. Tutor of Greek language- advanced level (International scholarship program of the University of Athens) CURRICULUM VITAE Associate professor Name: Eleni Panaretou Date of birth: 5/8/ 1958 Place of birth: Athens Address: School of Philosophy, University Campus at Zografou, room 601 email: epanar@phil.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΜΠΛΟΥΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Δρα. Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Papadopoulou.lena@gmail.com ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Γλωσσολογικό Εργαστήριο +ΜΟΡΦΩΣΗ

ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Δρα. Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Papadopoulou.lena@gmail.com ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Γλωσσολογικό Εργαστήριο +ΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δρα. Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Papadopoulou.lena@gmail.com Γλωσσολογικό Εργαστήριο +ΜΟΡΦΩΣΗ Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Λεξικολογία-Λεξικογραφία

Διαβάστε περισσότερα

1997 (Οκτώβριος) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στις επιστήμες της Γλώσσας, Université Paris XIII / Laboratoire de Linguistique Informatique.

1997 (Οκτώβριος) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στις επιστήμες της Γλώσσας, Université Paris XIII / Laboratoire de Linguistique Informatique. ΖΩΗ Α. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Αν. Καθηγήτρια Θεωρητικής Γλωσσολογίας zgabriil@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39932 φαξ: +30-25310-39901

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (VERIFICATION) ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ (VALIDATION) ΒΚ

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (VERIFICATION) ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ (VALIDATION) ΒΚ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (VERIFICATION) ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ (VALIDATION) ΒΚ Οι V&V αναφέρονται κυρίως τον έλεγχο λαθών (testing) ενός ΕΣΒΚ, δηλ. αν δίνονται σωστές λύσεις στα προβλήματα που διαπραγματεύεται. Αφορούν όμως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL»

«Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL» «Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL» Διπλωματική εργασία ΜΠΣ «Επιστήμη Υπολογιστών» Γαλάνης Δημήτριος Επιβλέπων: Ι. Ανδρουτσόπουλος Δεύτερος Αξιολογητής: Π. Κωνσταντόπουλος Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18232 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14-12-2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Άννα Αδάμ Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Α. Nα αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). Οι κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα