ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ Πόλη : Αζήλα Ημ/νια Γέννηζηρ: 13 Μαξηίνπ 1980 Σηλέθωνο : Οικογ. Καηάζηαζη: Άγακνο ηπ. Τποσπεώζειρ: Δθπιεξσζείζεο address: ποςδέρ: Απόθνηηνο ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ: Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή & Γηαρείξηζε. Γηπισκαηηθή Δξγαζία: "Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε Πεξηνρώλ. Η πεξίπησζε ηεο Ελέξγεηαο ζηελ Ιθαξία" ππό ηελ επνπηεία ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Γξ Ι. πηιάλε Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία: "Αλάπηπμε θαη Αμηνιόγεζε Υπνινγηζηηθνύ Μνληέινπ Πξόβιεςεο Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο βάζεη Εγρώξηαο Ελεξγεηαθήο Καηαλάισζεο" ππό ηελ επνπηεία ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά Γξ Ι.Κ. Καιδέιιε ηπαηιωηικέρ Τποσπεώζειρ: Πνιεκηθή Αεξνπνξία, ηξαηεύζηκνο κελίαο ΜΗΑΦ (Μεραληθόο Αεξησζνύκελσλ Αεξνζθαθώλ) ζηε κνλάδα 359 ΜΑΔΓΤ (Μνλάδα Αεξνπνξηθήο Δμππεξέηεζεο Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ). Απαζρόιεζε σο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ζε Αεξνζθάθε PZLM18. Ξένερ Γλώζζερ: ΑΓΓΛΙΚΑ Πηπρίν IELTS (7.5) Πηπρίν ADVANCED (Advanced Certificate, University of Cambridge). Πηπρίν LOWER (First Certificate, University of Cambridge). ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ Πηπρίν ZERTIFIKAT DEUTSCH. Γ.Χ. ππξόπνπινο (Ιαλνπάξηνο 2010) 1/8

2 Γιδακηική Δμπειπία: 22/10/03 ζήκεξα 01/10/ /12/ /10/ /12/ /10/ /12/ /10/ /12/ /06/ /09/ /05/ /05/ /09/ /06/2010 Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ζην ηκήκα Μεραλνινγίαο ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά. Μαζήκαηα Απαζρόιεζεο: "Ήπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο", "Ήπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο Ι", "Ήπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο ΙΙ", "Σερλνινγία Πεξηβαιινληηθώλ Μεηξήζεσλ", "Μεραληθή Ρεπζηώλ Ι", "Δθαξκνζκέλε Ρεπζηνκεραληθή ΙΙ", "Ρεπζηνδπλακηθέο Μεραλέο", "Βαζηθέο Αξρέο Οηθνινγίαο", "Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε Σερλνινγίεο Αληηξξύπαλζεο". πκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ assessment projects ηνπ καζήκαηνο "Demand Management & Energy Storage" γηα ην 4 th cohort ηνπ πξνγξάκκαηνο "MSc IN ENERGY" πκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ assessment projects ηνπ καζήκαηνο "Renewable Energy Technology" γηα ην 5 th cohort ηνπ πξνγξάκκαηνο "MSc IN ENERGY" πκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ assessment projects ηνπ καζήκαηνο "Foundations of Energy" γηα ην 6 th cohort ηνπ πξνγξάκκαηνο "MSc IN ENERGY" πκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ assessment projects ηνπ καζήκαηνο "Renewable Energy Technology" γηα ην 6 th cohort ηνπ πξνγξάκκαηνο "MSc IN ENERGY" Τπεύζπλνο Δξγαζηεξίσλ Πξνγξάκκαηνο "Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ_msc ζηελ ΔλέξγεηαUNIVERSITY HERIOTWATT_UK" Γηδαζθαιία επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε ζέκαηα "Κηλεηήξησλ Μεραλώλ" γηα ην ππνέξγν 3 Γ Πεξίνδνο πκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ assessment projects καζεκάησλ γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα "MSc IN ENERGY" Δπαγγελμαηική Δμπειπία: 01/03/2005 ζήκεξα 07/05/ /05/2008 Γηαηεξώ γξαθείν Μεραλνινγηθώλ Μειεηώλ, σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο. Αζρνινύκαη θπξίσο κε κεραλνινγηθέο κειέηεο θαη επηβιέςεηο ζε θηίξηα, κε κειέηεο εθαξκνγώλ θαη κεηξήζεηο πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο θαη ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο. ηξαηεύζηκνο κελίαο ΜΗΑΦ (Μεραληθόο Αεξησζνύκελσλ Αεξνζθαθώλ), ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία. Γ.Χ. ππξόπνπινο (Ιαλνπάξηνο 2010) 2/8

3 01/01/ /03/2005 Μεραλνινγηθέο Μειέηεο θαη απαζρόιεζε ζην αληηθείκελν ηνπ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο. ςμβάζειρ Δπγαζίαρ: 31/12/ /12/ /12/ /08/ /12/ /10/ /06/ /05/ /06/2005 Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "Δηεμαγσγή κεηξήζεσλ ζε επηιεγκέλνπο ρώξνπο θαη ζύγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο (ΠΕ2), πξνζνκνίσζε ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ειηαθώλ ζπζηεκάησλ (ΠΕ3) γηα ην Υπνέξγν 6", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο ΙΙ Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "Αλαδήηεζε ηερλνινγηώλ πεξηνξηζκνύ εθπνκπώλ από SO 2 θαη από CO 2, επξσπατθό θαη εζληθό λνκηθό πιαίζην γηα εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ από κεγάινπο ζηαζκνύο παξαγσγήο ΗΕ (ΠΕ4) γηα ην Υπνέξγν 5", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο ΙΙ Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "Καζνξηζκόο πληειεζηώλ Εθπνκπήο NOx SO 2 CO 2 (ΠΕ3), αλαδήηεζε ηερλνινγηώλ πεξηνξηζκνύ εθπνκπώλ από SO 2 θαη από CO 2 (ΠΕ4) γηα ην Υπνέξγν 5", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο ΙΙ Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία πηινηηθνύ πβξηδηθνύ ζηαζκνύ (ΠΕ4) γηα ην Υπνέξγν 15", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο ΙΙ Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν ηε ζπκκεηνρή ζηα παθέηα εξγαζίαο "ΠΔ3: Δθαξκνγή κνληέινπ αξηζηνπνίεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ύδαηνο. ΠΔ: ύλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ Καηάξηηζε νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ αξηζηνπνηεκέλνπ ζρεδηαζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ λεξνύ. ΠΔ5: πληνληζκόο ηνπ έξγνπ, δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ, γηα ην Τπνέξγν Υ04/ Αξηζηνπνίεζε ησλ πζηεκάησλ Νεξνύ ζε Νεζησηηθέο Πεξηνρέο κε Πεξηνξηζκέλνπο Υδάηηλνπο Πόξνπο", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο ΙΙ Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "πκκεηνρή ζε κειέηε ΠΕ4" γηα ηε δξαζηεξηόηεηα "PREMIA R & D, demonstration and incentive programmes effectiveness to facilitate and secure market introduction of alternative motor fuels" Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "Αμηνιόγεζε θαη επαλεθηίκεζε ππαξρόλησλ ζηνηρείσλ θαη εμαγσγή ζρεηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο ζέζεηο Λνύηζα θαη Αηνιηθώλ Πάξθσλ ηνπ εξγνδόηε" Κέληξν Έξεπλαο Πεηξαηά θαη Νήζσλ Γ.Χ. ππξόπνπινο (Ιαλνπάξηνο 2010) 3/8

4 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2004 Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "πιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ εθπνκπώλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ πνπ εθπέκπνληαη από ζηαζκνύο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ην Υπνέξγν 5", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "πιινγή θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ επηιεγκέλσλ ηύπσλ θηηξίσλ γηα ην Υπνέξγν 6", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "πλδξνκή ζε ζέκαηα ειηαθήο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ (ΠΕ2, ΠΕ3) γηα ην Υπνέξγν 14/ Μεηαηξνπή ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο αηκώλ ζε ζπλδπαζκέλν ςπθηηθό ζύζηεκα εγρπηήξα ή ζπκπίεζεο αηκώλ ηξνθνδνηνύκελνπ κε ειηαθή ελέξγεηα (Μειέηε Καηαζθεπή)", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "Δηεξεύλεζε ηξερνπζώλ εξεπλεηηθώλ εμειίμεσλ θαη πξννπηηθέο εθαξκνγήο πβξηδηθώλ ζπκβνιή πβξηδηθώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ιεηςπδξίαο ησλ λεζηώλ γηα ην Υπνέξγν 15", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο Αλάζεζε έξγνπ κε αληηθείκελν "Αλάιπζε πθηζηάκελνπ δπλακηθνύ ειεθηξνπαξαγσγήο ζε λεζησηηθά δίθηπα αλάιπζε θόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηα λεζηά γηα ην Υπνέξγν 15", Πξόγξακκα: Αξρηκήδεο Δπαγγελμαηική Δμπειπία καηά ηην διάπκεια ζποςδών: 01/04/ /10/ /10/ /04/ /10/ /04/2002 Απαζρόιεζε ζην Σκήκα Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Τιηθώλ θαη ζην Σκήκα Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά σο βνεζόο εξγαζηεξίσλ. Δξγαζηήξην Φπζηθήο θαη εξγαζηήξην ρεδίαζεο κε ρξήζε Η/Τ AutoCAD. Δμάκελε απαζρόιεζε ζην Σκήκα Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ σο βνεζόο εξγαζηεξίσλ. Δξγαζηήξην Ήπησλ Μνξθώλ Δλέξγεηαο & Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη εξγαζηήξην Μεραλνινγηθνύ ρεδίνπ Ι. Δμάκελε πξαθηηθή άζθεζε ζηελ ηερληθή εηαηξία ΗΛΙΟΣΑΣΗ Δ.Π.Δ. κε αληηθείκελν απαζρόιεζεο: Μειέηε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε ζε έξγν ηξηπαξαγσγήο ειεθηξηζκνύ/ ζέξκαλζεο/ ςύμεο ζε βηνκεραλία. Γ.Χ. ππξόπνπινο (Ιαλνπάξηνο 2010) 4/8

5 Μειέηε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ ζε ελεξγεηαθά πξνγξάκκαηα (ΔΠΑΝ). Μεραλνινγηθά ζρέδηα ζην AutoCAD. Μειέηε έξγνπ ςύμεο κε ζάιαζζα γηα ηε λήζν Ύδξα. 01/09/ /07/ /09/ /02/ /07/ /09/1998 Απαζρνιήζεθα σο βνεζόο εξγαζηεξίνπ ζην εξγαζηήξην Φπζηθήο Ι & ΙΙ ηνπ ηκήκαηνο Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Τιηθώλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά θαη ζηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ ηνπ ηκήκαηνο. Δμάκελε απαζρόιεζε ζην ηκήκα Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ σο βνεζόο εξγαζηεξίνπ ζην εξγαζηήξην Μεραλνινγηθό ρέδην. Δξγάζηεθα σο βνεζόο κεραληθνύ ζην έξγν απνζείσζεο ηνπ ζηαζκνύ ΑΗΒ Μεγαιόπνιεο ζηελ ALSTOM Hellas Α.Δ (πξώελ AEG Hellas). ςγγπαθικό Έπγο: "Τπολογιζηικέρ Δθαπμογέρ Ήπιων Μοπθών Δνεπγείαρ Ηλιακή Δνέπγεια, Φωηοβοληαϊκέρ Δγκαηαζηάζειρ, Ηλιακά Θεπμικά ςζηήμαηα", Ισάλλεο Κ. Καιδέιιεο, Γεώξγηνο Υ. ππξόπνπινο, Κνζκάο Α. Καββαδίαο, Δθδόζεηο Αζ. ηακνύιεο, ISBN: , Αζήλα, Γημοζιεύζειρ ζε επιζηημονικά πεπιοδικά: 1 Kaldellis J.K., Spyropoulos G.C., Kavadias K.A., Koronaki I.P, 2009, "Experimental validation of autonomous PVbased water pumping system optimum sizing", Renewable Energy Journal, Volume 34, pp Kaldellis J.K., Chalvatzis K.J., Spyropoulos G.C., 2007, "Transboundary air pollution balance in the new integrated European environment", Environmental Science & Policy, Volume 10, Issues 78, NovemberDecember 2007, Pages Kaldellis J.K., Spyropoulos G., Chalvatzis K., Paliatsos Ath., 2006, "Minimum SO 2 electricity sector production using the most environmental friendly power stations in Greece", Fresenius Environmental Bulletin, Vol.15/11, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Spyropoulos G., 2005, "Investigating the Real Situation of Greek Solar Water heating Market", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 9, pp Kaldellis J.K., Spyropoulos G., Chalvatzis K.J., 2004, "The Impact of Greek Electricity Generation Sector on the National Air Pollution Problem", F24051, Γ.Χ. ππξόπνπινο (Ιαλνπάξηνο 2010) 5/8

6 Fresenius Environmental Bulletin, Vol.13/7, pp Γημοζιεύζειρ ζε επιζηημονικά ζςνέδπια: 1 G.C. Spyropoulos, M. Xidis, K.J. Chalvatzis, J.K. Kaldellis, 2008, Experimental Analysis of a Photovoltaic StandAlone System in TEI of Piraeus, International Scientific Conference SynEnergy Forum (S.E.F.), 2831 May 2008, Spetses, Greece. 2 Spyropoulos G.C., Poniros N., Kabbadias K., Kaldellis J.K., 2007, "Operation Analysis of Experimental PVHybrid Installation", 2 nd National Conference MechanicalElectric Engineering, May 2007, Athens, Greece 3 Alasis E., Spyropoulos G., Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2006, "Experimental and Theoritical Analysis of Remote Medium Size Photovoltaic Stations", IX th World Renewable Energy Congress, FlorenceItaly 4 Chalvatzis K.J., Spyropoulos G.C., Kaldellis J.K., 2006, "Transboundary SO 2 Transfer in the Integrated European Environment", International Conference of Protection and Restoration of the Environment VIII, July 2006, Chania, Creta Island, Greece. 5 Spyropoulos G.C., Chalvatzis K.J., Kaldellis J.K, 2006, "Optimizing the Environmental Performance of the Greek Electricity Sector Concerning the NO X Emissions", International Conference of Protection and Restoration of the Environment VIII, July 2006, Chania, Creta Island, Greece. 6 Chalvatzis K.J., Spyropoulos G.C., Kaldellis J.K., 2006, "European Integration and Transboundary Transfer of Air Pollution: Analyzing the case of Nitrogen Oxides", WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol.2(2), pp , May 2006, Chalkida, Evia Island, Greece 7 Kaldellis J.K., Spyropoulos G.C., Chalvatzis K., Paliatsos Ath., 2005, "Minimum SO 2 electricity sector production using the most environmental friendly power stations in Greece", 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 8 12 October 2005, Thessaloniki Greece. 8 Kaldellis J.K., Kavadias K., Kondili E., Spyropoulos G., 2005, "Education and Research on Renewable Energy Sources (RES): The Soft Energy Applications Laboratory of TEI of Piraeus", International Conference on Integration of RES into Buildings, July 2005, Patras, Greece. 9 Spyropoulos G., Chalvazis K., Paliatsos A., Kaldellis J., 2005, "Sulphur dioxide emissions due to electricity generation in the Aegean sea islands: Threat or overestimated danger?" 9th International conference on environmental science and technology, Rhodes Island, 13 September 2005, Vol. B, (ISBN , ISBN X). Γ.Χ. ππξόπνπινο (Ιαλνπάξηνο 2010) 6/8

7 10 Chalvatzis K.J., Spyropoulos G.C., Kaldellis J.K., 2004, "The Contribution of the Greek Electricity Generation Sector on the Global Climate Change", International Conference on Protection and Restoration of the Environment VII, June 28July 1, 2004, Myconos, Greece. 11 Kaldellis J.K., Spyropoulos G., Chalvatzis K.J., Vlachos G., 2004, "Estimating the Energy Related Nitrogen Oxides Production in Greece, for the Next Decade", 7 th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Univ. of Cyprus, Nicosia, Cyprus. 12 Kaldellis J.K., Chalvatzis K.J., Spyropoulos G., Paliatsos A., 2004, "Transboundary Air Pollution in Greece. Economic and Political Aspects", 7 th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Univ. of Cyprus, Nicosia, Cyprus. 13 Kaldellis J.K., Spyropoulos G., Halvatzis K., Paliatsos Ath., 2003, "Analyzing the Air Pollutants Production of Greek Electricity Sector for Period", "Ecological Protection of the Planet Earth II", Sofia, Bulgaria. 14 Kaldellis J.K., Halvatzis K., Spyropoulos G., Paliatsos Ath., 2003, "Estimating the Energy Related Sulphur Oxides Production in Greece, for the Next Decade", 8th International Conference on Environmental Science and Technology, Conference Proceedings, University of Aegean, GlobalNEST, Lemnos, Greece. Σομείρ Δπεςνηηικού Δνδιαθέπονηορ: Σερλνινγίεο Πεξηβαιινληηθώλ Μεηξήζεσλ Δλεξγεηαθή Αμηνιόγεζε θαη Γηαρείξηζε Απνκνλσκέλσλ Πεξηνρώλ Βειηηζηνπνίεζε Λεηηνπξγίαο Θεξκηθώλ ηαζκώλ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε Πξόβιεςε Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζεο ζηνλ Σνκέα Ηιεθηξνπαξαγσγήο Αλάιπζε θαη Αμηνιόγεζε Φσηνβνιηατθώλ πζηεκάησλ εμινάπια: 26/05/ /06/2008 Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ζε Σερληθό Λνγηζκηθό γηα εθπόλεζε Μεραλνινγηθώλ Μειεηώλ Fully Integrated Environment 9.0 ΝG. (Γηάξθεηα: 20 ώξεο). 24/06/ /07/2002 Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ζην Κ.Δ.Κ. ΑΚΜΗ κε ζέκα: ύγσπονο Management. (Γηάξθεηα: 50 ώξεο). Διδικέρ Γνώζειρ: Βησκαηηθή θαη επηθνηλσληαθή κέζνδνο Γ.Χ. ππξόπνπινο (Ιαλνπάξηνο 2010) 7/8

8 Γλώζε θαη ρξήζε Η/Τ ζε πεξηβάιινλ Windows XP/Vista θαη MS Office XP Pro/2007 (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, OneNote, Front Page). Γλώζε θαη ρξήζε Internet θαη δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ. Γλώζε ζρεδηαζηηθώλ παθέησλ AutoCAD 2008, Mechanical Desktop 6.0, Fine 9 ΝG & AdaptCalc. Άλλερ Πληποθοπίερ Δνδιαθέπονηα: Μοςζική: Ethnic, Rock, Soul, Jazz, Lounge Σαξίδια: Διιάδα, Γεξκαλία, Απζηξία, Γαιιία, Βέιγην, Ιηαιία, ινβελία, Κξναηία, εξβία, Μαπξνβνύλην, ινβαθία, Οπγγαξία, Πνισλία, Σζερία, Ηλσκέλν Βαζίιεην ςγγπαθή κειμένων: Σαμηδησηηθέο ζεκεηώζεηο, Άξζξα ζε δηάθνξα έληππα ςπραγσγίαο & ελεκέξσζεο Φωηογπαθία: Πξνζσπηθέο θαη νκαδηθέο εθζέζεηο ζε δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο αίζνπζεο Άλλα: Πνδειαζία, Οξεηβαζία, Δλεξγόο κνηνζηθιεηηζηήο ζε δηάθνξεο ιέζρεο ςζηάζειρ : Γηαζέζηκεο εθόζνλ δεηεζνύλ Γ.Χ. ππξόπνπινο (Ιαλνπάξηνο 2010) 8/8

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ηνηρεία: Δπώλπκν : ππξόπνπινο Όλνκα : Γεώξγηνο Ολ. Παηξόο : Υξήζηνο Δπάγγεικα : MScΜεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. Σειέθωλν : 210 5381237 / 6974269843 Οηθνγ. Καηάζηαζε: Άγακνο ηξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Γιεύθςνζη καηοικ. : Μ. Αιεμάλδξνπ 77, 13676 Θξαθνκαθεδόλεο Αζήλα, ηει. 2432-688, e-mail korp@gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ

ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ Σηλζφωνο: 210-5381237 Fax: 210-5381348 E-mail: kkav@teipir.gr Website: www.sealab.gr ΠΟΤΔΕ Τποψήφιοσ Διδάκτορασ

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. : vastsouk@yahoo.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. : vastsouk@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΗΛΔΗΟ ΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ : ΣΔΡΓΗΟ ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ : ΟΦΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 26-04-1959 ΣΖΛΔΦΩΝΑ : 6937-168991 ΣΑΥΤΓΡ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 179, ΔΡΡΔ Σ.Κ. 62125 ΑΦΜ. :

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Oνομαηεπώνσμο : Γήμηηπα ΜΠΟΜΠΟΡΖ Ημερομηνία γέννηζης: 22 Ηοςλίος 1964 Τόπος γέννηζης: Θεζζαλονίκη Υπηκοόηηηα: Δλληνική Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Όνομα: Γιεύθςνζη: ΔΛΔΝΗ ΜΙΟΚΔΦΑΛΟΤ Ήβεο 29, 15234, Φαιάλδξη, Αζήλα Ημεπομηνία γέννηζηρ: 23 Απξηιίνπ 1982 Σηλέθυνο επικοινυνίαρ: 6977-505510 E-mail: lenamis@yahoo.gr 2. ΠΟΤΓΔ 2009-2014:

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων Ελευθερία Παγούνη Σει.: 2310 554968 Fax: 2310 550140 e-mail pagouni@aqs.gr Περίληψη προσόντων 10εηήο ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη Αλαδηνξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα