ΔΓΓΑΜΟ Δθνικόηηηα:Δλληνική Ζμ.Γενν:27/05/1961 Σόπορ γεννήζεωρ:: Θεζζαλονίκη. Γενικόρ Απσίαηπορ ε.α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΓΑΜΟ Δθνικόηηηα:Δλληνική Ζμ.Γενν:27/05/1961 Σόπορ γεννήζεωρ:: Θεζζαλονίκη. Γενικόρ Απσίαηπορ ε.α"

Transcript

1 14 ηρ ΜΑΗΟΤ AΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΑΓΑ Phone Fax ΗΛΙΑΣ Σ.ΧΟΜΣΙΟΓΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες ΔΓΓΑΜΟ Δθνικόηηηα:Δλληνική Ζμ.Γενν:27/05/1961 Σόπορ γεννήζεωρ:: Θεζζαλονίκη Παρούσα θέση Γενικόρ Απσίαηπορ ε.α Γιεςθςνηήρ ΧΡΛ κλινικήρ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΘΡΑΚΖ Eκπαίδευση : Γςμνάζιο : ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ ΚΟΛΛΔΓΗΟ(Anatolia College of Thessaloniki) : ηπαηιωηική Ηαηπική σολή (..Α.) Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ :1σπόνορ εκπαίδεςζη ωρ γενικόρ ιαηπόρ 401 Γενικό ηπαηιωηικό Νοζοκομείο Αθηνών(401 ΓΝΑ) : Ηαηπόρ σολήρ ΔΑΠ(σολή Δθέδπων Αξ/κων Πεζικού) Ζπακλειο Κπήηηρ : Διδικόηηηα Γενικήρ Υειποςπγικήρ-401 ΓΝΑ : Διδικόηηηα Χηοπινολαπςγγολογίαρ 401 ΓΝΑ,ΣΕΑΝΝΔΗΟ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΗΑΣΡΟ ΧΡΛ,ΑΜΟ 79 ΣΤΔΘ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ ΧΡΛ, 401ΓΝΑ ΓΝΣΖ ΧΡΛ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΡ.ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ Δημοσιεύσεις Extended high-frequency audiometry in patients with acoustic trauma. Clin Otolaryngol Jun; 30(3): Lobular capillary hemangioma of the nasal cavity. J Otolaryngol Jun; 34(3): Drug eruptions in children with ENT infections. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Jan; 70(1):53-. Epub

2 2005 Jun 22. Correlation of transiently evoked otoacoustic emission measures to auditory thresholds. Med Sci Monit Feb;10(2):MT Ζeadache-related work disability in young men. The Journal of Headache and Pain.(publisher: Springer- Milan) ISSN Vol.3 number 2/Sept Terbinafine-induced ageusia. Journal: Iatriki 2003, 83(4): Title:Pneumatization of the superior concha as a cause of headache-case-report. Authors:E.Homsioglou,D.Balatsouras,J.Konstsntinides,J.Kar velis,m.katotomichelakis,v.danielides.(head and FACE MEDICINE) Μετεκπαίδευση 1)Κλινική Μεηεκπαίδεςζη- ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΡΗΝΟ-ΠΑΡΡΑΡΗΝΗΧΝ (ENDOSCOPIC SINUS SURGERY) BARMHERZIGE SCHWESTERN KRANKENHAUS, Linz, AUSTRIA (2002). Supervisor: O A Magdalena Margocova.MD (Head:Prim.Dr.Josef Meindl.M.D) 2) Κλινική Μεηεκπαίδεςζη- ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΡΗΝΟ-ΠΑΡΡΑΡΗΝΗΧΝ (ENDOSCOPIC SINUS SURGERY DORIN HOCIOTA,Bucharest,Romania.(2007) Supervisor: Prof.BUDU VLAD. 3) Κλινική Μεηεκπαίδεςζη- ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΡΗΝΟ-ΠΑΡΡΑΡΗΝΗΧΝ-ΡΗΝΟΠΛΑΣΗΚΖ.Academic Medical Center(AMC) Amsterdam,The Netherlands.(2007) Supervisor:Prof.W.Fokkens,Prof. Gilbert J.Nolst Trenite 4)Πηςσιούσορ ιαηπόρ κοζμηηικήρ ιαηπικήρ για απλέρ και πποσωπημένερ εθαπμογέρ Botox και ςαλοςπονικού οξέωρ. MEDICS DIRECT (Europe) LTD -MDO196/09

3 Εταιρείες Μέλορ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ρινολογικήρ Δηαιπείαρ (ERS) Μέλορ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ακαδημίαρ Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Πποζώπος.(EAFPS) Γλώσσες ΑΓΓΛΗΚΑ-Certificate of Proficiency in English, University of Michigan (2004) ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ - Stuffe III - Advanced (2002) Σεμινάρια An Endoscopic Approach to Rhinosinusitis. UCL 7-10 Oct Prof.V.J.Lund London, UK. Temporal bone dissection course. Evagelismos Hospital Apr Athens, Greece Prof. S.Papaspyrou. XIII th International Course on Endoscopic Surgery of the Paranasal Sinuses Aug Academic Hospital Free University, Brussels, Belgium (Prof.Dr.P.Clement). Universitat HNO Klinik - Cologne, Germany (Prof. Dr. E. Stennert). 20 th International Course in functional aesthetic nasal surgery March University Hospital Utrecht (Dr. A. F. van Olphen) 17 th GLASGOW OTOLOGY and AUDIOLOGY COURSE 8-12 April 2002 University of Glasgow (Prof.G.G.Browning) 2 nd Newcastle Endonasal Sinus Surgery Dissection Course, University of Newcastle Upon Tyne, Freeman Hospital, 9-11 April th International Rhinoplasty Course, Basic and Advanced Course in Modern Rhinoplasty techniques, May 2003, Pecs, Hungary Endoscopic Sinus Anatomy Intensive Dissection Course, Gloucstershire Royal Hospital ENT Dept., University of Cambridge Anatomy Dept., 8-11 July 2003, (CME: 24) INTERNATIONAL COURSE IN ADVANCED

4 SINUS SURGERY TECHNIQUES 1-2, APRIL 2004 DIRECTOR: Prof.W.J.Fokkens, MD, PhD. Department of Otorhinolaryngology,Head and Neck Surgery Academic Medical Center of the University of Amsterdam. 11 th Scottish Sinus Surgery Course. September 6-8, 2004 Department of Anatomy, University of Glasgow, Glasgow-Scotland. International Workshop on Micro - Endoscopic Sinus Surgery Date: Location: University. HNO - Klinik Mainz-Germany CME: 23 Points THE LEICESTER BALANCE COURSE,LEICESTER UK Oct.2009 DIZZINESS: A Multidisciplinary Approach April 2010 UCL London.UK. Masters Practical Course on Advanced Techniques for Snoring Treatment Coventry UK 2010 Παρουσιάσεις D.Balatsouras, P.Iliopoulos, E.Homsioglou, C.Deftos, K.Economou - A clinical study in patients with peritonsillar abscess. E.Homsioglou, A.Kaberos, D.Balatsouras, A.Passas, C.Deftos, K.Economou - Auditory Evoked Responses in patients with Bell s palsy. A.Kaberos, E.Anagnostopoulou, K.Ramou, E.Homsioglou, D.Balatsouras -FNA in the diagnosis of cervical and parotid area swellings. 7 th Pan Hellenic Congress in Otolaryngology Head and

5 Neck Surgery-Crete-Greece E.Homsioglou, G.Alexopoulos, K.Fillipakis, P.Noulis - Rhinolithiasis: Report of four cases 1 st Congress of Balkan Committee of Military Medicine - Istanbul, Turkey E.Homsioglou, O.Giotakos, G.Alexopoulos, A.Iliopoulos.-. Depression in patients with nasal obstruction. 2 nd Congress of Balkan Committee of Military Medicine- Sofia, Bulgaria E.Homsioglou, O.Giotakos, G.Alexopoulos - Psychological parameters in patients with chronic nasal obstruction. 9 th Pan Hellenic Congress in Otolaryngology Head and Neck Surgery - Rhodes Greece G.Alexopoulos, E.Homsioglou, P.Koumoutsos. - Otolaryngologic problems due to a bomb blast E.Homsioglou, D.Balatsouras, G.Alexopoulos, A.Kaberos, K.Economou - Our experience in adult acute epiglottitis. E.Homsioglou, K.Filippakis, G.Alexopoulos.-ENG-findings in psychological - functional vertigo. 3 rd Congress of Balkan Committee of Military Medicine - Athens, Greece 1998 K.Vadikolias, I.Heliopoulos, E.Homsioglou, A.Achtaropoulos, D.Balaskas, T.Michos, P.Moisiadis, G.Batanis, C.Vadikolia, D.Pallas, H.Piperidou - Types of Headache that affect military personnel. 6 th Congress of Balkan Committee of Military Medicine- Sofia, Bulgaria E.Rallis, A.Theodoridis, E.Homsioglou, K.Kouskoukis, E.Koumantaki - Loss of taste sensation associated with

6 terbinafine-a case-report. E.Homsioglou, E.Rallis, I.Karapantzos, V.Paparizos, N.Simaskos - Lobular capillary hemangioma - A rare complication of inappropriate use of nasal ointment tube. 7 th Congress of Balkan Committee of Military Medicine- Athens, Greece 2002 I.Karapantzos, N.Bouras, E.Homsioglou, N.Simasko.-Malignant scwannoma of the nasal cavity. ERS& IS IAN 2002 June ULM,GERMANY. E.Homsioglou, D.Balatsouras, G.Alexopoulos, E.Rallis, P.Moysiadis, I.Karapantzos, V.Danielides. - Granulomatous papiloma - like lesion as the first manifestation of an odontogenic cutaneous sinus tract 5th European Congress of Oto - Rhino - Laryngology, Rhodes, Greece, 2004 D.Balatsouras, E.Rallis, E.Homsioglou, M.Simaskou, S.Korres.- Ramsay Hunt syndrome in a 3-month infant. E.Rallis, D.Balatsouras, K.Kouskoukis, C.Verros, E.Homsioglou, N.Simaskos - Drug eruptions in children with ENT infections 6 th International Conference on Pediatric ORL May 2004 Athens, Greece.. E.Homsioglou, I.Karapantzos, N.Tsimpiris, G.Alexopoulos, D.Balatsouras, M.Katotomichelakis, V.Danielides.-Isolated acute ethmoiditis - a case-report (poster presentation). N.Tsimpiris, I.Karapantzos, E.Homsioglou, M.Katotomichelakis, D.Balatsouras, V.Danielides - An unusual presentation of juvenile angiofibroma. ERS& ISIAN 2004 June ISTANBUL, TURKEY.. E.Homsioglou, V.Budu, V.Danielides - Bilateral hypoplasia of

7 the maxillary sinus(poster presentation) I.Konstantinidis, E.Homsioglou, A.Triaridis, S.Triaridis, JConstantinidis - Quality of life in Rhinosurgery XXXVI CONVENTUS ORL LATINA April E.Homsioglou, D.Balatsouras, J.Konstantinides, J.Karvelis, M.Katotomichelakis, V.Danielides - Pneumatization of the superior concha as a cause of headache-case-report (poster presentation). V.Danielides, M.Katotomichelakis, S.Davris, E.Homsioglou, A.Tsaroucha, D.Balatsouras, S.Korres - Normative values of Olfactory Function of the Greek population. ERS& ISIAN st Congress of the European Rhinologic Society and the 25 th International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. June 11-15, 2006 Tampere. Finland Διδακτορική Διατριβή Φςσοπαθολογικέρ παπάμεηποι ζε αζθενείρ με ακοςζηικό ηπαύμα Καθ.ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ Γημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ(ζε εξέλιξη)

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Βασική εκπαίδευση: 1985-1991 Δευτεροβάθμια, 13ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Βασική εκπαίδευση: 1985-1991 Δευτεροβάθμια, 13ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA 1 Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ρήγα Όνομα πατρός: Γεώργιος Όνομα μητρός: Ευδοκία Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη Διεύθυνση εργασίας: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ Τιμολέων Φ. Τερζής Ωτορινολαρυγγολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ Τιμολέων Φ. Τερζής Ωτορινολαρυγγολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Δρ Τιμολέων Φ. Τερζής Ωτορινολαρυγγολόγος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 B. ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ 3 Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 4 Δ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 4 E. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΟΣ Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΟΣ Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΟΣ Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία 3 2. Σπουδές-Σταδιοδρομία-Επιστημονική Δράση 4 3. Κλινικό Έργο 5 4. Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Α. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΩΡΛ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Α. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΩΡΛ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Α. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΩΡΛ Γεννήθηκα τον Σεπτέμβριο του 1952 στο Ροτάσι Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης. Αποφοίτησα το 1971 από Μικτό 6τάξιο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΦΑ, FRCPCH. Παιδοκαρδιολόγος και Καρδιολόγος Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων

Dr ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΦΑ, FRCPCH. Παιδοκαρδιολόγος και Καρδιολόγος Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Dr ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΦΑ, FRCPCH Παιδοκαρδιολόγος και Καρδιολόγος Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Διευθύντρια Επεμβατικής Καρδιολογίας Νοσοκομείου Παίδων ΜΗΤΕΡΑ Eπιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Υγεία Επίτιμος

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΦΑ, MD (Res), MRCP, FRCPCH Παιδοκαρδιολόγος και Καρδιολόγος Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων

Dr ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΦΑ, MD (Res), MRCP, FRCPCH Παιδοκαρδιολόγος και Καρδιολόγος Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Dr ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΦΑ, MD (Res), MRCP, FRCPCH Παιδοκαρδιολόγος και Καρδιολόγος Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Διευθύντρια Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων ΜΗΤΕΡΑ Eπιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr Mednutrition.eu is the exclusive Communication Sponsor of the Seminar "Physical Activities, Nutrition and Quality of Aging", held on April 1st-3rd,

Διαβάστε περισσότερα

λζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµ υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφ γηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ

λζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµ υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφ γηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ Βιογραφικό Σηµείωµα υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Δ.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 2011 ΘΑ ΗΘΔΛΑ ΝΑ ΔΠΙΗΜΑΝΧ ΟΣΙ ΚΑΣΔΒΑΛΑ ΚΑΘΔ ΓΤΝΑΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Πανουτσοπούλου, MD Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Βιογραφικό Σημείωμα

Ιωάννα Πανουτσοπούλου, MD Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννα Πανουτσοπούλου, MD Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Email: panoutsopoulou@dermoiatriki.com Τηλ: +30 210.729.1711 Κιν: +30 695.185.3668 Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 64, 11528,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Βατάκη Όνοµα: Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Αργυρώ argiro.vatakis@gmail.com 1.2 ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτορικό (Ph.D.) 2004- Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, Ηνωµένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Στοιχεία Ιατρείου Ωτορινολαρυγγολόγος Χειρουργός κεφαλής & τραχήλου Παπανικολάου 99 Ρετζίκι Θεσσαλονίκη τηλ.

Βιογραφικό Σημείωμα. Στοιχεία Ιατρείου Ωτορινολαρυγγολόγος Χειρουργός κεφαλής & τραχήλου Παπανικολάου 99 Ρετζίκι Θεσσαλονίκη τηλ. Βιογραφικό Σημείωμα Στοιχεία Ταυτότητος Επώνυμο: Ρίζος Όνομα: Δημήτριος Όνομα πατρός: Σωτήριος Διεύθυνση: Πλάτωνος 1Γ Δήμος Πεύκων, ς Τηλέφωνο: 2310676541 & 6977742092 Στοιχεία Ιατρείου Ωτορινολαρυγγολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μεταπτυχιακός τίτλος: Μaster of Science (MSc) Πανεπιστήμιο: Lund University, Lund, Sweden

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μεταπτυχιακός τίτλος: Μaster of Science (MSc) Πανεπιστήμιο: Lund University, Lund, Sweden ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα /Τίτλος: Αναστασία Κωστάκη, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Διεύθυνση: Πατησίων 76, 10434, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 8203539, 6947187891 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath.

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath. MS VENETIKOU, MD (Athens), DipEndo (Lond), PhD (Lond) Dr (Med) Athens University Medical School, Professor in Pathophysiology and Nosology (Medicine), Endocrinologist Home Adress : 88, Agias Varvaras Street,

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κακαγιά Ονομα πατρός: Δημήτριος Ονομα μητρός: Όλγα Έτος Γεννήσεως: 1966 Τόπος Γεννήσεως: Αλεξανδρούπολη Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ααρών Ι. Βενουζίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ααρών Ι. Βενουζίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ααρών Ι. Βενουζίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τελευταία Ενημέρωση: Μάιος 2013 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Επάγγελμα: Ααρών Βενουζίου Ισαάκ Ιατρός Ημ/νια γέννησης: 19 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Ααρών Ι. Βενουζίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ααρών Ι. Βενουζίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ααρών Ι. Βενουζίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τελευταία Ενημέρωση: Μάρτιος 2015 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Επάγγελμα: Ααρών Βενουζίου Ισαάκ Ιατρός Ημ/νια γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ηράκλειο 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίθετο Καμποσιώρας Όνομα Κωνσταντίνος-Βέλλιος Email kambkons1@yahoo.gr

Επίθετο Καμποσιώρας Όνομα Κωνσταντίνος-Βέλλιος Email kambkons1@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΕΛΛΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο Καμποσιώρας Όνομα Κωνσταντίνος-Βέλλιος Email kambkons1@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1993 Απολυτήριο Λυκείου μe βαθμό «Πολύ Καλά» 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 05. 2002-06. 2005: Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής, Δ Χειρουργικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 05. 2002-06. 2005: Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής, Δ Χειρουργικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2006 - σήμερα: Γεν. Χειρουργός, Υγείας Μέλαθρον, ΤΥΠΕΤ 12. 2005 08.2006: Ευρωκλινική Αθηνών 27.08.2005: Λήψη τίτλου ειδικότητος Γενικής Χειρουργικής, Νομαρχία Αθηνών 05. 2002-06. 2005:

Διαβάστε περισσότερα

head and neck surgery

head and neck surgery Otorhinolaryngologia head and neck surgery Official journal of the Panhellenic Society of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery το περιοδικο εχει την εθνική αναγνώριση του υπουργειου υγειας και κοινωνικησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014 Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Στριμπάκος Όνομα Πατρός: Σωτήριος Στριμπάκος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Εθνικότητα: Ελληνική Χρονολογία γέννησης: 1972

Διαβάστε περισσότερα

PAVLOS ANT. SARAFIS ATHENS 2011

PAVLOS ANT. SARAFIS ATHENS 2011 PAVLOS ANT. SARAFIS RN PhD, SCHOOL OF MEDICINE, UNIVERSITY OF ATHENS C U R R I C U L U M V I T A E ATHENS 2011 1. PERSONAL INFORMATION NAME : Pavlos Ant. Sarafis PLACE OF BIRTH : Naousa DATE OF BIRTH :

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια των οµιλητών στην 1 η Ετήσια Ερευνητική Ηµερίδα διδακτορικών φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος Νοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.Κ «Έρευνα κοντά στον Άνθρωπο». 70

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΘ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Ημερομηνία υποβολής:...

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΘ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Ημερομηνία υποβολής:... ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΘ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ημερομηνία υποβολής:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΥΝΕΙΦΑΚΟΥΛΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΥΝΕΙΦΑΚΟΥΛΗΣ 1 Ημερομηνία Γεννήσεως: 12 Οκτωβρίου 1971 Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος Διεύθυνση εργασίας: Λ. Αλεξάνδρας 46, 114-73 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8212268 E- mail address: sinifakoulis@medex.org.uk Κινητό: 6944-468725

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS CV KONSTANTINOS STEFANIDIS, MD, PhD Assistant professor in Obstetrics and Gynaecology A University Gynaecology Clinic Athens Medical School, Alexandra Hospital, Vassilissis Sophias Street, Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΚΑΜΠΑ ρ. Νοσηλευτικής, Πανεπιστηµίου Γλασκώβης Μεγάλης Βρετανίας,

ρ. ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΚΑΜΠΑ ρ. Νοσηλευτικής, Πανεπιστηµίου Γλασκώβης Μεγάλης Βρετανίας, ρ. ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΚΑΜΠΑ ρ. Νοσηλευτικής, Πανεπιστηµίου Γλασκώβης Μεγάλης Βρετανίας, Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΗΝΑ 2007 1 Περιεχόµενα ηµογραφικά στοιχεία..... 3 Σπουδές...... 3 Κλινική Εξάσκηση-εµπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010)

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) A) FULL ARTICLES PUBLISHED IN ENGLISH IN JOURNAL CITATION REPORTS (PUBMED, SCOPUS) 1) ACUTE EFFECTS OF NICOTINE WITHDRAWAL SYNDROME IN PILOTS DURING FLIGHT

Διαβάστε περισσότερα