ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. "Σχέσεις ειδών ορνιθοπανίδας-περιοχής: Η περίπτωση του συμπλέγματος Λιμνών του Πόρτο Λάγους"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. "Σχέσεις ειδών ορνιθοπανίδας-περιοχής: Η περίπτωση του συμπλέγματος Λιμνών του Πόρτο Λάγους""

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Σχέσεις ειδών ορνιθοπανίδας-περιοχής: Η περίπτωση του συμπλέγματος Λιμνών του Πόρτο Λάγους" Δελήρογλου Αλεξάνδρα-Παρασκευή Α.Ε.Μ.: 3143 Δράμα, Νοέμβριος

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία που ακολουθεί συντάχθηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, παράρτημα Δράμας, του τμήματος Δασοπονίας και Δ.Φ.Π. Το θέμα Σχέσεις των ειδών ορνιθοπανίδας-περιοχής: Η περίπτωση συμπλέγματος λιμνών Πόρτο Λάγους πραγματεύεται τη σχέση των ειδών με την περιοχή του συμπλέγματος λιμνών του Πόρτο Λάγους και το κατά πόσο το μέγεθος της λίμνης επηρεάζει τον αριθμό των ειδών και την αφθονία των πτηνών. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στον καθηγητή μου κ. Μπακαλούδη Δημήτριο, για την εμπιστοσύνη και την αφιέρωση του πολύτιμου χρόνου του για την διεκπεραίωση της διατριβής αυτής. Εκτός του προαναφερθέντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για όλα όσα μου έχει προσφέρει κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων, ηθικά αλλά και υλικά, αλλά και τους φίλους που μου συμπαραστάθηκαν τόσο ψυχικά αλλά και με τις γνώσεις τους. Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στον παππού και τη γιαγιά μου 2

3 Περιεχόμενα Σελίδα Περίληψη 1 1. Εισαγωγή Η Σημασία της Θεωρίας SAR Βιογεωγραφία των νήσων Διάφορες θεωρίες για τη σχέση ειδών- περιοχής Παράγοντες επιλογής ενδιαιτήματος Κατακερματισμένες περιοχές Σκοπός της Διατριβής Μεθοδολογία και Υλικά Περιοχή Έρευνας Αποτελέσματα Συμπεράσματα και Συζήτηση Βιβλιογραφία.. 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.. 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.. 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 30 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ αυτή την εργασία ερευνήθηκε η σχέση των ειδών με την έκταση της περιοχής. Οι δύο συνολικά απογραφές έλαβαν χώρα κατά τη χειμερινή περίοδο, η πρώτη το Δεκέμβριο του 2011 και η δεύτερη το Φεβρουάριο του Καταγράφηκε ο πληθυσμός των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών στο σύμπλεγμα λιμνών του Πόρτο Λάγους. Η σχέση των ειδών με την περιοχή απασχολεί, την επιστημονική κοινότητα, ιδιαίτερα στην εποχή μας, όπου η προστασία του περιβάλλοντος έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, αναλύονται οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί σε όλο τον κόσμο για τη σχέση των ειδών με την περιοχή τους και για ενδιαιτήματα απομονωμένα, όπως οι λίμνες, οι οποίες λειτουργούν και ως νησιωτικά ενδιαιτήματα, δίνοντας έμφαση στη θεωρία SAR. Επίσης, αναφέρονται οι παράγοντες που οδηγούν τα πτηνά στο να επιλέξουν τον κατάλληλο οικότοπο. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεκτών ποικιλότητας και επικάλυψης και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά. 4

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υγρότοποι αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα για τα πτηνά, επειδή είναι περιοχές με μεγάλη ποικιλότητα και υψηλή παραγωγικότητα (Dugan 1990). Όμως, σε παγκόσμια κλίμακα, τα υγροτοπικά οικοσυστήματα μεταβάλλονται και μειώνονται με αυξανόμενο ρυθμό, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μεγάλη ανησυχία για τον αντίκτυπο που θα είχε η απώλεια αλλά και η μεταβολή τους (Wilen 1989).g Η σπουδαιότητα της δομής του ενδιαιτήματος και η πολυπλοκότητα της οικολογίας των υδρόβιων ειδών έχει διαπιστωθεί ευρέως από πολλούς επιστήμονες, οι οποίοι, έχουν διατυπώσει σχέσεις μεταξύ της επιφάνειας του ενδιαιτήματος, της περιοχής του ενδιαιτήματος, της αφθονίας των ειδών και της τοπικής αφθονίας (Gajardo et al. 2008). Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές αλλαγές,οι οποίες επηρεάζουν τα υδρόβια πτηνά είναι η ρύπανση, ο ευτροφισμός, η απώλεια του ενδιαιτήματος, ο κατακερματισμός της περιοχής, το κυνήγι, η ανθρώπινη όχληση(όπως οι κατοικίες, η βιομηχανία, η εισαγωγή νέων ειδών) (Lukkarinen et al.2011). Η χρήση γης είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την πλειονότητα των στοιχείων αυτών, άμεσα ή έμμεσα επιδρώντας στην ποιότητα των υδάτων. Οι αλλαγές στη χρήση γης είναι υπεύθυνες για τις μεταβολές στις κοινότητες των υδρόβιων πτηνών, ωστόσο το μέγεθος της λίμνης φαίνεται να επηρεάζει αυτά τα αποτελέσματα (Tong & Chen 2002). Οι Sala et al. (2000) προέβλεψαν ότι η μεταβολή της χρήσης γης θα είναι μία από τις κύριες απειλές για τη βιοποικιλότητα στα οικοσυστήματα γλυκού νερού, επειδή οι άνθρωποι ζουν στις παρόχθιες περιοχές και συνεπώς τις τροποποιούν. Η σχέση του αριθμού των ειδών με την περιοχή έχει απασχολήσει τους οικολόγους από τις αρχές του αιώνα, από διάφορες οπτικές γωνίες, και αποτέλεσε την κεντρική ιδέα για τις αναδυόμενες περιβαλλοντικές επιστήμες την δεκαετία του 70 και 80. Αποτελεί μία από τις παλαιότερες οικολογικές θεωρίες (Simberloff & Martin 1991) και ίσως τη μεγαλύτερη εμπειρική γενίκευση στο χώρο της οικολογίας (Holt et al. 1999). Η σχέση των ειδών με την περιοχή καθώς και η αφθονία των ειδών, μπορεί να θεωρηθεί ως μια ποσοτική αναπαράσταση της δομής μιας βιοτικής κοινότητας(kobayashi 1974).Μία εκδοχή είναι ότι όταν αυξάνεται η έκταση της περιοχής, αυξάνεται και ο αναμενόμενος αριθμός των ειδών που χρησιμοποιούν την περιοχή ως ενδιαίτημα (Rosenzweig 1995). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι De 5

6 Candolle (1855), Arrhenius (1921, 1923) και Gleason (1922, 1925). Οι Εast & Williams (1984) υποστηρίζουν ότι υφίσταται μια ακολουθία απώλειας των ειδών σε σχέση με την περιοχή, με άλλα λόγια,όσο μειώνεται η έκταση μιας περιοχής,τόσο μειώνεται και ο αριθμός των ειδών που βρίσκονται σ αυτή. Παρόλα αυτά, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη μια θεωρία ικανή να εξηγήσει τη σχέση των ειδών με την περιοχή και η βιολογική κοινότητα παγκοσμίως βρίσκεται σε διαμάχη για τη σχέση των ειδών με την περιοχή και για την ερμηνεία της καμπύλης της. Ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί πολλά μαθηματικά μοντέλα που μπορούν και έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν το Species-Area Relationship (Lomolino 2000). Η ποικιλότητα των ειδών μπορεί να οφείλεται στη μορφολογία της περιοχής, στο μήκος της ακτογραμμής των λιμνών,στο βάθος της λίμνης,στη χρήση γης, στην ανθρώπινη όχληση, στην χλωρίδα και στην ποσότητα του νερού. Επίσης στην παραγωγικότητα και στην ετερογένεια του ενδιαιτήματος. Η σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών του ενδιαιτήματος και της δομής της κοινωνίας δεν παραμένει ίδια μέσα στη διάρκεια του έτους (Gajard et al. 2008). Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος από τους παράγοντες που μεταβάλλουν την προαναφερθείσα σχέση είναι ο σημαντικότερος (DuBowy 1988, Froneman et al. 2001). Δύο είναι οι κυριότερες αρχές που έχουν προταθεί, για να εξηγήσουν την σχέση του αριθμού των ειδών με την περιοχή: Η θεωρία της ποικιλότητας του ενδιαιτήματος και η θεωρία της περιοχής αυτής καθ αυτής (Connor & McCoy, 1979). Ο Williams (1943) ήταν ο πρώτος που ανέφερε την θεωρία της ποικιλότητας του ενδιαιτήματος. Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα, όσο μεγαλύτερη είναι η δειγματοληπτική επιφάνεια, τόσο θα αυξάνεται ο αριθμός των ενδιαιτημάτων που θα συναντήσουμε. Έτσι, περιοχές με μεγαλύτερη έκταση φιλοξενούν περισσότερα είδη, διότι έχουν μεγαλύτερη ποικιλότητα ενδιαιτήματος. Η θεωρία της περιοχής αυτής καθαυτής, αναπτύχθηκε από τον Preston (1960, 1962) και τους MacArthur & Wilson (1963, 1967). Σύμφωνα με τους παραπάνω, ο αριθμός των ειδών σε ένα νησί, αντιπροσωπεύει την ισορροπία μεταξύ των ρυθμών εξαφάνισης και αποικισμού. Μια λίγο διαφορετική υπόθεση για την ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων αναφέρει ότι ο αριθμός των ειδών θα πρέπει να αυξάνεται μαζί με την ετερογένεια περιβάλλοντος (Cody 1975, Wiens 1989). Αυτό συμβαίνει διότι ορισμένα είδη έχουν συγκεκριμένες 6

7 απαιτήσεις ενδιαιτήματος και επομένως είναι πιθανότερο να συναντώνται στο ενδιαίτημα που έχει μεγαλύτερη ποικιλότητα (MacArthur & Wilson 1967). Επιπροσθέτως, δύο ακόμα θεωρίες έχουν διατυπωθεί. Η πρώτη θεωρία αναφέρει ότι είναι πιθανό σύνολο από μικρά ενδιαιτήματα να περιέχουν περισσότερα είδη σε σχέση με ένα μεγάλο ενδιαίτημα,με την ίδια όμως έκταση συνολικά. Η δεύτερη θεωρία, σε αντίθεση, αναφέρει ότι όσο αυξάνεται η έκταση του ενδιαιτήματος αυξάνεται ο αριθμός των ειδών. Σύμφωνα με τον Whittaker (1972), υπάρχουν τρεις κατηγορίες για την καταγραφή της ποικιλότητας, η Άλφα, η Βήτα και η Γάμα. Η Άλφα ποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλότητα μιας συγκεκριμένης περιοχής ή τύπου οικοσυστήματος και εκφράζεται συνήθως από τον αριθμό των ειδών στην περιοχή του ενδιαιτήματος. Στη Βήτα εξετάζεται η μεταβολή της ποικιλότητα των ειδών μεταξύ οικοσυστημάτων. Τέλος, η Γάμα ποικιλότητα αποτελεί τη συνολική καταμέτρηση της ποικιλότητας για διαφορετικού τύπου οικοσυστήματα στην περιοχή (Whittaker 1972). Η σχέση που διερευνάται στην εργασία αυτή είναι η σχέση των ειδών με την έκταση της περιοχής. Ορίζεται ως η σχέση μιας περιοχής μεταξύ του αναμενόμενου αριθμού και των ειδών που υπάρχουν σ αυτή την περιοχή. Έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στη βιολογία της διατήρησης των ειδών (Krebs 1999), αλλά με διάφορα προβλήματα (He 2011). Η εξίσωση της είναι S = C A Z (Diamond & May 1981), όπου S είναι ο αριθμός των ειδών που καταγράφηκαν σε μια περιοχή Α, το C είναι μια σταθερά, η οποία ποικίλλει από ομάδα σε ομάδα και εξαρτάται συχνά από την ταξινομική μονάδα και τη βιογεωγραφική περιοχή και ο συντελεστής Ζ, ο οποίος είναι περισσότερο σταθερός και κυμαίνεται μεταξύ 0,20-0,35, για ηπειρωτικές περιοχές και από 0,12-0,17 για νησιωτικές, συνηθέστερα μεταξύ του 0,20-0,30. Η θεωρία προέρχεται από την σχέση των ειδών με την αφθονία, κατά την οποία η λογαριθμοκανονική κατανομή της αφθονίας των ειδών σε μια κοινότητα δίνει την εξίσωση και τον υπολογισμό του Ζ. Ο εμπειρικός, αυτός, κανόνας υποστηρίζεται από όλο και περισσότερες μελέτες, οι οποίες μπορεί να αφορούν πραγματικά νησιά ή περιοχές που λειτουργούν σαν νησιά, όπως είναι οι κορυφές βουνών, οι λίμνες διαφόρων μεγεθών κλπ (May 1994). 7

8 1.1 Η σημασία της θεωρίας SAR Η σχέση των ειδών με την περιοχή μπορεί να εξηγηθεί από θεμελιώδεις οικολογικές, εξελικτικές διαδικασίες, όπως είναι η μετανάστευση, η ειδογένεση και οι εξαφανίσεις, που καθοδηγούνται από μηχανισμούς όπως η διαθεσιμότητα θέσεων, η εξάρτηση από την πυκνότητα και το εύρος των ειδών (McGlade 1999). Ο Eadie (1982) συμπεραίνει, σύμφωνα με την έρευνα του σε λίμνες και ποτάμια, ότι η αφθονία των ειδών αποτελεί μία λειτουργία της ποικιλότητας του ενδιαιτήματος, παρά μια ισορροπία μεταξύ της μετανάστευσης και της εξαφάνισης των ειδών (Eadie 1982). Αν και μπορεί να συνυπάρχουν όλοι οι παραπάνω μηχανισμοί, κάποιοι έχουν μεγαλύτερη σημασία σε ορισμένες ειδικές συνθήκες. Για παράδειγμα, μεγαλύτερες περιοχές περιλαμβάνουν περισσότερα είδη, διευκολύνοντας μ αυτό τον τρόπο την ποικιλότητα. Στον αντίποδα, το μέγεθος της μετανάστευσης ελέγχεται από το μέγεθος της περιοχής και την απομόνωση της, κάνοντας την μετανάστευση έναν σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την σχέση των ειδών με την περιοχή. Σε ηπειρωτικές περιοχές,με παρόμοιες συνθήκες, η σχέση είναι συνάρτηση του μεγέθους του πληθυσμού και της γεωγραφικής εξάπλωσης των ειδών και λειτουργεί αναλογικά. Όταν η έκταση της περιοχής μειώνεται, το μέγεθος του πληθυσμού και η εξάπλωση των ειδών μειώνεται εξίσου. Αυτή η κατάσταση είναι πιθανό να προκαλέσει αύξηση στον ρυθμό εξαφάνισης. Αντιστρόφως, αυξάνοντας το μέγεθος του πληθυσμού και την εξάπλωση του, διευκολύνεται η ειδίκευση,καθώς συχνά μεγάλοι πληθυσμοί με μεγάλη εξάπλωση έχουν μεγάλη γενετική ποικιλότητα και εμφανίζουν το φαινόμενο της αλλοπατρίας συχνότερα (McGlade 1999). Εάν οι τιμές του Z κυμαίνονται κάτω από τις τιμές που όρισε ο MacArthur (1969), για παράδειγμα <0,25, δείχνουν υψηλή μετανάστευση των διαβατικών ειδών από τις γύρω περιοχές. Αντίθετα, εάν η τιμή του Z είναι μεγαλύτερη από τις τιμές που έχουν προβλεφθεί, μπορεί να υποδεικνύει την ύπαρξη μεγάλων νησιών ή γεωγραφικών περιοχών που περιλαμβάνουν διάφορες φυτοκοινωνικές ζώνες των οποίων τα είδη έχουν εξελιχθεί ως ανεξάρτητες συναθροίσεις. Η θεωρία της παραγωγικότητας προβλέπει μια αύξηση του αριθμού των ειδών με αυξημένη παραγωγικότητα (MacArthur 1972 & Brown 1975), ειδικά εάν η ποικιλότητα των διαθέσιμων πόρων αυξάνεται. Διαφορετικά, εάν η ποσότητα των 8

9 πόρων αυξάνεται χωρίς να αυξάνεται η ποικιλότητα, η πυκνότητα, δεν θα αυξηθεί και κατά συνέπεια και ο αριθμός των ειδών (Begon et al 1990). 1.2 Βιογεωγραφία των νήσων Γενικά, βιογεωγραφία είναι η επιστήμη που μελετά την κατανομή της βιολογικής ποικιλότητας στο χώρο (Whittaker & Fernandez-Palacios 2009). Για να χαρακτηριστεί ένα ενδιαίτημα νησιωτικό, δεν είναι απαραίτητο να είναι ένα νησί σε ωκεανό. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, οι λίμνες λειτουργούν ως νησιωτικά ενδιαιτήματα, δηλαδή ως περιοχές περικυκλωμένες από άλλες κατοικημένες ή ακατοίκητες περιοχές οι οποίες λειτουργούν ως φραγμός στην διασπορά των ειδών και παρέχουν ένα κατάλληλο πεδίο έρευνας για τη θεωρία της Νησιωτικής Βιογεωγραφίας (Zanatta et al. 2002). Η σχέση των ειδών με την περιοχή συνάδει απόλυτα με τις βασικές προβλέψεις της παραπάνω θεωρίας (Lomolino 2000a) και έχει μελετηθεί από πολλούς επιστήμονες σε διάφορους τύπους ενδιαιτημάτων, χωρίς να είναι αποκλειστικά νησιά, αλλά λειτουργούν ως νησιά (Eadie et al ). Η διαμόρφωση ενός νησιωτικού ενδιαιτήματος σε μια χερσαία περιοχή δημιουργεί ένα είδος κρασπεδικού φαινομένου (edge effect). Από τον οικοτόνο προς την ενδοχώρα μεταβάλλονται τα φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος (Julialo et al. 2004). Η περιοχή του ενδιαιτήματος και η απόσταση μεταξύ των περιοχών αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά της βιογεωγραφίας του νησιού, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μόνα τους ως ακριβείς δείκτες ποικιλότητας (MacArthur & Wilson 1967). Η θεωρία σε συνδυασμό με ορισμένους βιοτικούς παράγοντες(οι οποίοι ίσως συμβάλλουν στη δημιουργία δεικτών αφθονίας, σε τέτοιου είδους οικοσυστήματα) έχουν χρησιμοποιηθεί για να προβλέψουν την αφθονία των ειδών (Lassen 1975). 1.3 Διάφορες Θεωρίες για Σχέση Ειδών-Περιοχής Η υπόθεση της Τυχαίας Τοποθέτησης, έχει μακρά ιστορία στη σχέση των ειδών με την περιοχή, από την εποχή του Arrhenius (1921). Στηρίζεται στην υπόθεση ότι ο αριθμός των ατόμων των διαφόρων ειδών κατανέμεται στα σημεία των ενδιαιτημάτων 9

10 αναλογικά, τόσο στην περιοχή των συγκεκριμένων σημείων, όσο και στο συνολικό μέγεθος του πληθυσμού (Coleman et al. 1982). Η Θεωρία της Ισορροπίας, κάνει υποθέσεις για το μέγεθος του πληθυσμού, την πυκνότητα του και την περιοχή με σκοπό να εξηγήσει την σχέση των ειδών με την έκταση της περιοχής. Η θεωρία αυτή αναφέρει ότι ο αριθμός των ατόμων, αυξάνεται γραμμικά και ο αριθμός των ειδών δε μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή, η πυκνότητα του πληθυσμού παραμένει σταθερή, όταν αυξάνεται η έκταση της περιοχής. Επιπλέον, παρόλο που ο αριθμός των ειδών παραμένει σταθερός, η πραγματική σύνθεση των ειδών αλλάζει. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το αν μελετάμε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ειδών. Επιπλέον, μεγαλύτερες σε έκταση περιοχές θα φιλοξενούν περισσότερα άτομα ή/και είδη, αλλά ο αριθμός των ειδών ή ατόμων ανά μονάδα επιφάνειας θα παραμένει σταθερός (Mac Arthur & Wilson 1967). Αντίθετα, η Θεωρία της Μη-ισορροπίας αναφέρει ότι ο αριθμός των ειδών πρέπει να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Οι κοινότητες των ζώων συχνά μπορεί να παρεκκλίνουν από την ισορροπία τους λόγω των σχετικά χαμηλών ποσοστών μετανάστευσης (Lomolino 1982). 1.4 Παράγοντες επιλογής ενδιαιτήματος Είναι γεγονός ότι η διανομή και η διαθεσιμότητα της τροφής αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του ενδιαιτήματος, τη σύνθεση και την αφθονία των υδρόβιων πτηνών (Kuczyñski et al. 2006). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα είδη που ανήκουν σε διαφορετική μορφο-οικολογική ομάδα να διαφέρουν όσον αφορά τις προτιμήσεις τους σε διαφορετικά σημεία της λίμνης ή ακόμα και σε άλλες λίμνες (Suter 1991). Μολαταύτα, η ελκυστικότητα των λιμνών δεν εξαρτάται μόνο από τη διαθεσιμότητα της τροφής. Ένας ακόμα παράγοντας που περιορίζει την εμφάνιση των πτηνών σε μια συγκεκριμένη λίμνη είναι η ανθρώπινη απειλή, από το κυνήγι ή από την ανθρώπινη όχληση καθαρά. Έτσι, κάποια υδρόβια πτηνά αποφεύγουν τις ζώνες κοντά στην ακτογραμμή (μέχρι 200 μέτρα από την ακτογραμμή) (Tuite et al. 1984). Παρά το γεγονός αυτό, ο υψηλός συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των μορφομετρικών μέτρων, αλλά και μεταξύ της περιοχής της λίμνης και της παραθαλάσσιας περιοχής, υποδηλώνει ότι οι μεγαλύτερες λίμνες είναι ελκυστικές για 10

11 τα είδη που ανήκουν σε όλες τις μορφό-οικολογικές ομάδες των πτηνών. Ως εκ τούτου, οι λίμνες αυτές υποστηρίζουν τα πλουσιότερα και τα πολυάριθμα σύνολα (Jermaczek 1987, Winiecki 1992, Suter 1994). Αρκετοί επιστήμονες συσχέτισαν πιθανή επίδραση της έκτασης της περιοχής και της ποικιλότητας του ενδιαιτήματος, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα. Συγκεκριμένα, ο Boecklen (1986) αναφέρει ότι μονοπαραγοντικές περιγραφές των ενδιαιτημάτων είναι πιθανότερο να επεξηγήσουν επαρκώς τη σχέση των ειδών με το ενδιαίτημα από ότι οι πολυπαραγοντικοί παράμετροι. Σε αντίθεση, άλλοι επιστήμονες (Ambuel &Temple 1983, Lynch & Whigham 1984) κατέληξαν στο ότι η αφθονία σε πολλά είδη συσχετίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος. Όπως μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος, έτσι μεταβάλλονται και τα κριτήρια επιλογής των πτηνών, όταν συμβαίνει κάποια αλλαγή στο ενδιαίτημα. Οι απαιτήσεις των πτηνών (που αφορούν το ενδιαίτημα) μεταβάλλονται εποχιακά, εξαιτίας των θέσεων φωλεοποίησης ή της διαθεσιμότητας της τροφής (Froneman et al. 2001). Από όλες τις μορφές χρήσης της γης, οι επιπτώσεις της γεωργίας στα υδρόβια είδη είναι πιθανώς το καλύτερο προσδιορισμένο φαινόμενο. ΟΙ Mensing et al. (1998) ανέφεραν ότι η θαμνώδης βλάστηση, τα ψάρια και τα πουλιά επηρεάστηκαν από την έκταση των γειτονικών καλλιεργούμενων εκτάσεων. Επίσης,διαταραχές μπορεί να επηρεάσουν τα υδρόβια πτηνά. Για παράδειγμα, οι Chen et al. (2000), παρατήρησαν ότι κάποια διαταραχή επηρέασε την κατανομή, την πυκνότητα και την ποικιλομορφία των υδρόβιων πτηνών. Οι λίμνες εκτός του ότι χρησιμοποιούνται με άμεσο τρόπο από τα πτηνά ως ενδιαίτημα, διαμορφώνουν και τη συμπεριφορά των υδρόβιων πτηνών (Tuite et al. 1984, Bezzel 1986). Οι προτιμήσεις των ειδών δεν εξαρτώνται μόνο από το σημείο του ενδιαιτήματος, αλλά κυρίως από τις λίμνες όπου τρέφονται (Moller 1987). Σύμφωνα με τους Kuzniak et al. (1991) οι μεγάλες λίμνες είναι πιο ελκυστικές για τα πουλιά σε σύγκριση με τις μεσαίες ή τις μικρές. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών η συγκέντρωση των πτηνών σε μεγαλύτερες λίμνες μπορεί να έχει προκληθεί από τις τοπικές μετακινήσεις των πτηνών,αφού εγκαταλείψουν τις μικρότερες λίμνες, οι οποίες θα έχουν παγώσει νωρίς (Kuzniak et al. 1991). 11

12 Η αφθονία των ειδών και των πτηνών, αλλά και η συντεχνία των ειδών σχετίζονται με τον υδροβιότοπο και την περιοχή των επιφανειακών υδάτων (Babbitt 2000). Έρευνες που έχουν γίνει φανερώνουν μια σχέση της αφθονίας των ατόμων, αλλά και των ειδών με τις διακυμάνσεις της στάθμης του νερού, της παραγωγικότητας,της υδρόβιας φυτοκάλυψης και της ετερογένειας του ενδιαιτήματος (Kaminski & Prince 1984, Edwards & Otis 1999). Παρόλα τα στοιχειά για τη σχέση του ενδιαιτήματος και της δομής των συναθροίσεων των υδρόβιων πτηνών, δεν είναι ξεκάθαρο ποιος παράγοντας είναι σημαντικότερος. Οι περισσότερες μελέτες που έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν τον τρόπο που τα υδρόβια πτηνά επιλέγουν ενδιαίτημα, διαφωνούν σχετικά με ποια χαρακτηριστικά είναι τα σημαντικότερα (Murkin et al. 1997). Πρέπει να σημειωθεί ότι η εποχιακή επίδραση στις σχέσεις των ενδιαιτημάτων δεν έχει ερευνηθεί σε βαθμό τέτοιο ώστε να παραχθούν επαρκή συμπεράσματα (Froneman et al. 2001). 1.5 Κατακερματισμένες περιοχές Ο αριθμός των ειδών που ενδημεί σε απομονωμένα ενδιαιτήματα είναι και σ αυτή την περίπτωση άμεσα συνυφασμένος με την έκταση της περιοχής (Burgess & Sharpe 1981). Η επιστημονική κοινότητα εδώ και δεκαετίες ερευνά ποιο ενδεχόμενο είναι καλύτερο, από οικολογική σκοπιά: Μια έκταση που είναι ενιαία ή που αποτελείται από πολλές μικρότερες εκτάσεις (May 1975). Το μεγαλύτερο ποσοστό μελετών που αφορούν τη σχέση των ειδών με την περιοχή, σε κατακερματισμένες περιοχές, έχουν ερευνηθεί με τη Θεωρία της Ισορροπίας της Βιογεωγραφίας των νησιών (MacArthur & Wilson 1967). Σύμφωνα με τους Brown (1971) και Koopman (1958), η αφθονία των ειδών σχετίζεται σημαντικά με την περιοχή, αλλά όχι με την απομόνωση της. Η περιοχή ευθύνεται σχεδόν κατά το ήμισυ για την αφθονία των ειδών. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι η αύξηση της έκτασης μιας κατακερματισμένης περιοχής αυξάνει την ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων (Wiens 1989). Η χρήση του μοντέλου της Τυχαίας Τοποθέτησης δεν αποδίδει απόλυτα έγκυρα αποτελέσματα, διότι, ορισμένοι παράγοντες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποκλίσεις των παρατηρήσεων στη σχέση των ειδών με την περιοχή. Το μοντέλο αυτό υποθέτει ότι η πιθανότητα εύρεσης ενός δεδομένου είδους σε ένα συγκεκριμένο 12

13 Patch, εξαρτάται από την περιοχή του. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ανάλυσης της κανονικής συσχέτισης υποδηλώνουν ότι η αφθονία των ατόμων, καθώς η αφθονία των ειδών, εξαρτάται από το συνολικό μέγεθος του Patch (λίμνη στην προκειμένη περίπτωση). Φαίνεται να είναι το προφανές, επειδή τόσο η αφθονία των ατόμων όσο και των η αφθονία των ειδών εξαρτάται από την περιβαλλοντική φέρουσα ικανότητα,η οποία είναι ένα πολυδιάστατο μέτρο. Σε αυτή την περίπτωση το μέγεθος του Patch εξαρτάται από την περιοχή, τον όγκο του, το μήκος της ακτογραμμής και άλλα μορφομετρικά μέτρα (Gοοdal 1952), στοιχεία τα οποία αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για τον καθορισμό του μεγέθους των λιμνών (Kuczyñski et al.2006). 13

14 2. Σκοπός της Διατριβής Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί: α) εάν το σύμπλεγμα λιμνών του Πόρτο Λάγους ακολουθεί το πρότυπο της σχέσης είδους-περιοχής (species-area relationships SAR). β) εάν υπάρχουν διαφορές στους δείκτες ποικιλότητας μεταξύ των λιμνών, και Γ) εάν υπάρχουν διαφορές στους δείκτες ποικιλότητας μεταξύ των απογραφικών περιόδων. 14

15 3. Μέθοδοι και Υλικά Τα αποτελέσματα βασίζονται σε δύο απογραφές,οι οποίες έγιναν στις 2 Δεκεμβρίου 2011 και στις 25 και 26 Φεβρουαρίου Οι μέρες αυτές επιλέχθηκαν με κριτήριο τις καιρικές συνθήκες(απουσία αέρα, ομίχλης κλπ) και τον σκοπό της έρευνας. Η καταμέτρηση των πτηνών έγινε κατά την διάρκεια της ημέρας, για διευκόλυνση των παρατηρήσεων. Οι παρατηρητές περπατούσαν περιμετρικά έτσι ώστε να καταγράψουν και να αναγνωρίσουν τα πτηνά που δεν ήταν ορατά πριν. Η απογραφή στις περιοχές έγινε με προσοχή έτσι ώστε να μην απογραφούν τα άτομα πάνω από μία φορά, χρησιμοποιώντας διόπτρες (8Χ42) και τηλεσκόπια (60Χ). Στις περιοχές που ήταν απαραίτητο (λόγω έκτασης) η παρατήρηση έγινε σε περισσότερα από ένα σημεία παρατήρησης. Η έκταση των λιμνών υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx). Τα στοιχεία ελήφθησαν από έντεκα λίμνες, διότι τρεις εκ των λιμνών ήταν ξερές, στην πρώτη απογραφή, ενώ κατά τη δεύτερη μία ήταν ξερή και μία καλυμμένη από βούρλα και καλάμια. Για τον υπολογισμό των δεικτών ποικιλότητας και επικάλυψης των ειδών, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Ecological Methodology που αναπτύχθηκε από τον Krebs (1999). Συγκρίθηκαν έντεκα κοινές περιοχές, διότι κατά την πρώτη απογραφή τρεις λίμνες δεν απογράφηκαν, λόγω ξηρασίας, και κατά την δεύτερη δειγματοληψία η τελευταία περιοχή ήταν καλυμμένη με καλάμια και βούρλα. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν οι δείκτες ποικιλότητας με τον δείκτη του Levin, του Shannon- Wienner, αλλά και ο αριθμός των κοινών ειδών. Για την επικάλυψη των ειδών χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες του Pianka και η Ποσοστιαία Επικάλυψη του Renkonen. 15

16 4. Περιοχή έρευνας Η απογραφή έλαβε χώρα στο σύμπλεγμα λιμνών του Πόρτο Λάγους, περιλαμβάνοντας δεκατρείς λίμνες και μία λιμνοθάλασσα. Η συνολική έκταση των περιοχών είναι 6285,03 εκτάρια (περιλαμβάνονται μόνο οι περιοχές που είναι κοινές, δηλαδή απογράφησαν και στις δυο δειγματοληψίες), με μεγαλύτερη τη λίμνη Βιστωνίδα και μικρότερη την περιοχή Αλυκές. Και οι δεκατέσσερις αυτές περιοχές, περιέχουν αλμυρό νερό, εξαιρουμένων της λίμνης Βιστωνίδας, η οποία αποτελείται κατά το ήμισυ με γλυκό νερό, καθώς και της λιμνοθάλασσας του Πόρτο Λάγους. Επτά λίμνες βρίσκονται ανατολικά της λίμνης Βιστωνίδας και οι υπόλοιπες δυτικά της (Χάρτης 1). Χάρτης 1. Παρουσιάζονται οι δεκατέσσερις περιοχές της έρευνας, αριθμημένες από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Οι περιοχές οι οποίες ήταν αδύνατη η απογραφή τους είναι οι τρεις τελευταίες. Η μέση θερμοκρασία αέρα κατά τον μήνα Δεκέμβριο είναι 7 C και κυμαίνεται από - 8,8 C έως 23,2 C. Τον Φεβρουάριο μήνα η μέση θερμοκρασία είναι 5,8 C και κυμαίνεται από -14 C έως 21,4 C.(την περίοδο )(http://www.weather.gr/gr/gr/klima_Vistonida_3096_16627.aspx)(Παράρτημα 1). 16

17 Πίνακας 1. Παρουσιάζεται η έκταση των έντεκα κοινών λιμνών σε εκτάρια, καθώς και η συνολική τους έκταση. Αριθμός Λιμνών Έκταση (Ha) 1 230, , , , , , , , , , ,73 Συνολική έκταση 6285,03 17

18 4. Αποτελέσματα Και στις δύο δειγματοληψίες ο μέγιστος αριθμός ειδών ανήκει στο Φοινικόπτερο (Phoenicopterus ruber), έχοντας παρόμοιο αριθμό ειδών και στις δύο απογραφές. Τα Φοινικόπτερα αποτελούν είδη μειωμένου ενδιαφέροντος και χειμερινοί επισκέπτες, σύμφωνα με το ελληνικό κόκκινο βιβλίο (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Παρουσιάζονται ο αριθμός ειδών και ατόμων κατά τις δύο απογραφές, καθώς και ο μέγιστος και ελάχιστος αριθμός ατόμων και το είδος στο οποίο ανήκουν. Ημερομηνία Απογραφής Συνολικός Αριθμός Ειδών Συνολικός Αριθμός Ατόμων Μέγιστος Αριθμός Ατόμων Είδος Ελάχιστος Αριθμός Ατόμων Είδος 2/12/ Ph. rub. 2 Tr. ery., L. sco /2/ Ph. rub. 1 E. gar., F. tin. Βλέπουμε ότι σύμφωνα με τον δείκτη του Levin, υπάρχει σημαντική διαφορά στην ομοιογένεια στις περιοχές 2, 3, 5, 6 και 11 στις δύο απογραφές, με μεγαλύτερη ομοιογένεια κατά την πρώτη απογραφή στην περιοχή 11 (Σχήμα 1). 18

19 0,7 0,6 0,5 0,4 Δείκτης Levin 0,3 0,2 0,1 1η απογραφή 2η απογραφή 0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Αριθμός λιμνών Σχήμα 1. Σύγκριση του δείκτη Levin. Διακρίνεται ότι στις περιοχές 8 και 11 υπάρχει αυξημένη ομοιογένεια και στις δυο δειγματοληψίες. Στις περιοχές 2, 3, 5, 6 και 11 σημειώνεται μεγάλη διακύμανση στην ομοιογένεια στις δυο απογραφές. Ο δείκτης Shannon-Weiner, που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην σπανιότητα των ειδών, εμφανίζει μεγαλύτερη ποικιλότητα στις περιοχές 5, 8, 9, 10 και στην 11, με μέγιστη ποικιλότητα στην περιοχή 11. Μεγάλη διακύμανση του δείκτη, μεταξύ των δύο απογραφών, διακρίνεται στις περιοχές 5, 9 και 11 (Σχήμα 2). 0,9 0,8 0,7 0,6 Δείκτης S-W 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Αριθμός λιμνών 1η απογραφή 2η απογραφή Σχήμα 2. Σύγκριση δείκτη ποικιλότητας Shannon- Wiener. Παρατηρείται μεγαλύτερη ετερογένεια του δείκτη στις περιοχές 5, 8, 9, 10 και στην 11, με μεγαλύτερη ποικιλότητα στην περιοχή

20 Όσον αφορά την επικάλυψη των ειδών, τρεις από τους τέσσερις δείκτες επικάλυψης που χρησιμοποιήθηκαν δεν εμφανίζουν μεγάλη διακύμανση μεταξύ τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης επικάλυψης του Pianka και η Ποσοστιαία Επικάλυψη του Renkonen φαίνεται να σημειώνουν παρόμοια τάση. Οι λίμνες 3, 4 και 9 έχουν υψηλή επικάλυψη, ενώ στις περιοχές 5, 6, 7 και 11 οι δείκτες παρουσιάζουν χαμηλή επικάλυψη μεταξύ των ειδών. Οι περιοχές 1, 2, 8 και 10 εμφανίζουν μεσαία επικάλυψη (Σχήμα 3). 90 1, ,8 %Ρjk ,6 Οjk 30 0, , Αριθμός Λίμνης Σχήμα 3. Σύγκριση του δείκτη επικάλυψης Pianka με την Ποσοστιαία Επικάλυψη του Renkonen. Ο δείκτης του Pianka παίρνει μεγαλύτερες τιμές στις περιοχές 3, 4, και 9, ενώ την μικρότερη στη περιοχή 7. Μεγαλύτερη ποσοστιαία επικάλυψη σημειώνεται στην περιοχή 4, ενώ μικρότερη στην περιοχή 7. Η αναμενόμενη καμπύλη, που είναι βασισμένη στη θεωρία της σχέσης των ειδών με την περιοχή και αναφέρει ότι όσο αυξάνεται η έκταση μιας περιοχής, τόσο αυξάνεται για τη σχέση των ειδών με την περιοχή, φαίνεται να ακολουθεί την αναμενόμενη τάση της θεωρίας. Στο Σχήμα 4 παρουσιάζονται ο αριθμός των ειδών σε σχέση με την έκταση των λιμνών που απογράφηκαν, κατά την πρώτη απογραφή, χρησιμοποιώντας τη λογαριθμική γραμμή τάσης. Η εξίσωση που προκύπτει είναι S = 5,4413 ln(a) - 12,186 και ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 = 57,43%. 20

21 Αριθμός ειδών (S) Επιφάνεια(Α σε ha) Σχήμα 4. Καμπύλη της σχέσης των ειδών με την έκταση της περιοχής, κατά την πρώτη απογραφή, χρησιμοποιώντας τη λογαριθμική γραμμή τάσης. Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται η καμπύλη της πολυωνυμικής γραμμής τάσης(για την πρώτη απογραφή). Η εξίσωση που προκύπτει είναι S = -0,0004Α 2 + 0,1675A-0,3677 και ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 = 80,48% Αριθμός Ειδών (S) Επιφάνεια (Α σε ha) Σχήμα 5 Καμπύλη της σχέσης των ειδών με την έκταση της περιοχής, κατά την πρώτη απογραφή, χρησιμοποιώντας την πολυωνυμική γραμμή τάσης. 21

22 Το μοντέλο της Σχέσης των ειδών με την περιοχή επαληθεύεται και κατά τη δεύτερη απογραφή. Συγκεκριμένα,για τη λογαριθμικη γραμμή τάσης η εξίσωση που προκύπτει είναι S= 1,7568 ln(a) + 5,2 και ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 = 3,59% (Σχήμα 6), ενώ για την πολυωνυμική S=-0,0004A 2 +0,16A+1,8573 και ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 = 30,51% (Σχήμα 7). Συνοψίζοντας, από το συντελεστή προσδιορισμού R 2, προκύπτει ότι η επιφάνεια Α ερνηνεύει τον αριθμό των ειδών S με μέγιστο ποσοστό όταν λαμβάνεται η πολυωνυμική συνάρτηση, στην απογραφή του Δεκεμβρίου, ενώ το μικρότερο ποσοστό στην απογραφή του Φεβρουαρίου, χρησιμοποιώντας τη λογαριθμική συνάρτηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τον υπολογισμό των παραπάνω συναρτήσεων, από τις επιφάνειες αφαιρέθηκε η λίμνη Βιστωνίδα, γιατί η έκταση της ήταν πολύ μεγαλύτερη από την έκταση των υπόλοιπων Αριθμός ειδών (S) Επιφάνεια(Α σε ha) Σχήμα 6. Καμπύλη της σχέσης των ειδών με την έκταση της περιοχής, κατά την απογραφή του Φεβρουαρίου, χρησιμοποιώντας τη λογαριθμική γραμμή τάσης. 22

23 25 20 Αριθμός ειδών (S) Επιφάνεια(Α σε ha) Τε Σχήμα 7. Καμπύλη της σχέσης των ειδών με την έκταση της περιοχής, κατά την απογραφή του Φεβρουαρίου, χρησιμοποιώντας την πολυωνυμική γραμμή τάσης. 11. Συμπεράσματα και συζήτηση Κατά τη σύγκριση των δεικτών Shannon-Wiener παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ετερογένεια του στις περιοχές 5, 8, 9, 10 και στην 11, με μέγιστη στην περιοχή 11. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι ο συγκεκριμένος δείκτης δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην σπανιότητα εμφάνισης των ειδών. Η επικάλυψη των ειδών στις δύο απογραφές, απέδειξε ότι οι λίμνες σημειώνουν παρόμοια τάση. Στις περιοχές που οι συγκρινόμενοι δείκτες παρουσιάζουν χαμηλή επικάλυψη μεταξύ των ειδών, μπορεί να οφείλεται στο ότι τα πολυπληθή είδη παραμένουν πολυπληθή και στη δεύτερη απογραφή. Επίσης, ενδέχεται να υπάρχει μεταβολή τόσο στη σύνθεση των ειδών, όσο και του πλήθους των ατόμων, δηλαδή εμφάνιση καινούργιων ειδών στην τελευταία απογραφή και αντιστροφή του πλήθους. Οι περιοχές εμφανίζουν μεσαία επικάλυψη, γιατί και στις δύο δειγματοληψίες η σύνθεση των ειδών είναι παρεμφερής και τα κοινά είδη εμφανίζονται με παρόμοιο ρυθμό. Από τις καμπύλες της σχέσης των ειδών με την έκταση της περιοχής, αποδείχτηκε ότι όσο αυξάνεται η επιφάνεια των περιοχών, τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των ειδών, αλλά και ο αριθμός των ατόμων που φιλοξενούνται από αυτήν. Οι συντελεστές προσδιορισμού φανερώνουν το ποσοστό όπου η εκάστοτε επιφάνεια (A) ερμηνεύει τον αριθμό των ειδών. Το υπόλοιπο ποσοστό ερμηνεύεται από άλλους παράγοντες. Μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχει μεταβολή στις διατροφικές συνήθειες και στη διαθεσιμότητα τροφής και να αλλάζει ο αριθμός των ειδών που επισκέπτονται τις περιοχές. Επίσης, μπορεί να έγινε εντονότερη η 23

Ν Η Σ Ι Ω Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α

Ν Η Σ Ι Ω Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α ROBERT J. WHITTAKER JOSE MARIA FERNANDEZ-PALACIOS Ν Η Σ Ι Ω Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Οικολογία, Εξέλιξη και Διατήρηση Μετάφραση: Βασιλική Βακάκη Επιστημονική επιμέλεια: Σπύρος Σφενδουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΔΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Μεταπτυχιακή Διατριβή Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Κατεύθυνση: Διαχείριση Περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Κατεύθυνση: Διαχείριση Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Κατεύθυνση: Διαχείριση Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή Εργασία Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ Π. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Με Θέμα: «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ. Πάτρα 7-10. Στη μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Ματσάκη. Οκτωβρίου 2010

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ. Πάτρα 7-10. Στη μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Ματσάκη. Οκτωβρίου 2010 Στη μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Ματσάκη Πάτρα 7-10 Οκτωβρίου 2010 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΧΟΡΗΓΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Πανεπιστήμιο Πατρών Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία Ελληνική Βοτανική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ Ανάλυση των μεταβολών της απασχόλησης στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1995-1999.

Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ Ανάλυση των μεταβολών της απασχόλησης στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1995-1999. ΤΟΠΟΣ 18-19/2002 ΑΡΘΡΑ: Α. ΡΟΒΟΛΗΣ Νέα οικονομική γεωγραφία και άλλες (ξεχασμένες;) εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις: Αναζητώντας ένα θεωρητικό πλαίσιο οικονομικής ανάλυσης του χώρου. Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠερΔικ 3/2010 (ΕΤΟΣ 14ο) 439 Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΑΣ, ΔΝ, Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογία και γενετική ποικιλότητα του πλατωνιού (Dama dama) στη Ρόδο. έσποινα Μερτζανίδου

Οικολογία και γενετική ποικιλότητα του πλατωνιού (Dama dama) στη Ρόδο. έσποινα Μερτζανίδου Οικολογία και γενετική ποικιλότητα του πλατωνιού (Dama dama) στη Ρόδο έσποινα Μερτζανίδου ιδακτορική ιατριβή Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας Ιούλιος 2010 Μέλη συµβουλευτικής και εξεταστικής επιτροπής:

Διαβάστε περισσότερα

Θερµική Άνεση στα Κτίρια. Νέα Πρότυπα και Βελτίωση Θερµικής Άνεσης στα Κτίρια

Θερµική Άνεση στα Κτίρια. Νέα Πρότυπα και Βελτίωση Θερµικής Άνεσης στα Κτίρια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Η Οδηγία 2002/91/ΕC για την Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα

Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2010 5 (1), 5-25 Social Cohesion and Development 2010 5 (1), 5-25 Άρθρα Articles Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας «Περιβάλλον και Σύγχρονες Προκλήσεις Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2014»

Πρακτικά Ημερίδας «Περιβάλλον και Σύγχρονες Προκλήσεις Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2014» Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου Σύλλογος Σπουδαστών Δασοπονίας Σελίδα 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ (Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ Εισαγωγή Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Υλοποίηση μέτρων διαχείρισης στον υγρότοπο του Άγρα» και ειδικότερα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 51, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 51, No 3-4, University of Piraeus ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υπό Παναγιώτη Λαζαρίδη* Abstract

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ.

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3. Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

JAMIL A. ALTARAYRAH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

JAMIL A. ALTARAYRAH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ JAMIL A. ALTARAYRAH Πτυχιούχου Γεωπόνου, Διπλωματούχου Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα