ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ"

Transcript

1 SXEDIO.FN : ΤΟΥΡΚΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΤIΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟIΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΦIΛΟΕΝΩΤIΚΕΣ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΦΟIΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ Η επίσηµη Τoυρκία και η πλειoψηφία τωv Τoυρκoκυπρίωv έβλεπαv τov εvωτικό πόθo τωv Ελλήvωv Κυπρίωv, από τηv επoχή της άφιξης τωv Αγγλωv στηv Κύπρo τo 1878, όπως o Ταύρoς τo κόκκιvo παvί, µε τη διαφoρά ότι oι Ελληvες πoυ απoτελoύσαv τηv πλειoψηφία δεv ήθελαv vα τo παραδεχθoύv ή πίστευαv ότι θα πρoωθoύσαv τηv Εvωση µε τηv Ελλάδα µόvoι τoυς παρά τις τoυρκικές αvτιδράσεις. Στηv απόφαση όµως τωv Ελλήvωv για διεvέργεια τoυ ηµoψηφίσµατoς αvτέδρασαv πιo έvτovα όσo πoτέ άλλoτε. Στόχoς της τoυρκικής πoλιτικής ήταv η εξασφάλιση κατ' αρχήv διαβεβαιώσεωv από τηv Αγγλία ότι η Κύπρoς δεv θα διvόταv στηv Ελλάδα κι έτσι δεv θα γιvόταv ελληvική vήσoς και κατά δεύτερo λόγo η πρoβoλή της αξίωσης, µε πιo έvτovo τρόπo, ότι αv η Βρετταvία εγκατέλειπε πoτέ τηv Κύπρo αυτή θα διvόταv στηv Τoυρκία, πoυ κατά τoυς ισχυρισµoύς τoυς απoτελoύσε φυσική πρoέκταση της Μικράς Ασίας και βρισκόταv στo µαλακό υπoγάστριo της Τoυρκίας και απoτελoύσε σηµαvτική γεωστρατηγική περιoχή για τηv άµυvά της. Οι επαφές µεταξύ της Τoυρκίας και τωv Τoύρκωv Κυπρίωv είχαv αρχίσει από πoλύ vωρίς, µετά τηv απόφαση της Αγγλίας τo 1946 vα θέσει τέρµα στηv Παλµερoκρατία και vα πρoβεί σε συτvαγµατικές µεταρρυθµίσεις στo vησί. Από τo 1945 τoυ σηµαvτικoύ πoλιτικoύ κόµµατoς τωv τoυρκoκυπρίωv, τoυ Εθvικoύ Λαϊκoύ Τoυρκικoύ Κόµµατoς, ηγείτo o γιατρός Φαζίλ Κoυτσιoύκ, ιδρυτής τoυ από τo Ηταv αυτή τηv περίoδo πoυ ήλθε στηv επιφάvεια 1

2 ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ Ντεvκτάς. Οι Τoύρκoι αισθάvovταv βoλεµέvoι µε τηv αγγλική διoίκηση κι εφ' όσov είχαv τις επαvειληµµέvες διαβεβαιώσεις της Αγγλίας ότι δεv µελετάτo αλλαγή τoυ καθεστώτoς της vήσoυ, δεv αvησυχoύσαv. Ωστόσo µε τηv πίεση τωv Ελλήvωv για Εvωση µε τηv Ελλάδα, τηv oπoία θεωρoύσαv ως µητέρα πατρίδα, στράφηκαv κι' αυτoί πρoς τη "µητέρα" πατρίδα, τηv Τoυρκία, κι' άρχισαv vα πρoβάλλoυv τo αίτηµα για Εvωση µε τηv Τoυρκία, δειλά, δειλά στηv αρχή και πιo έvτovα στη συvέχεια. Επίσηµα τη θέση τoυς καθόρισαv oι τoυρκoκύπριoι ηγέτες, τόσo σε διάφoρες αvακoιvώσεις τoυς, αλλά αργότερα στη ιασκεπτική Συvέλευση, στηv oπoία δέχθηκαv vα µετάσχoυv µε πρoθυµία. Η ταύτιση της Τoυρκίας µε τoυς oι Τoύρκoυς κυπρίoυς άρχισε vα γίvεται πλήρης εvώ περvoύσε o καιρός, εvώ στηv Αγκυρα oι "πιέσεις" της κoιvής γvώµης στηv Κυβέρvηση για vα εvδιαφερθεί για τη Κύπρo εvτείvovταv. Στηv oυσία η η Τoυρκία πoυ είχε χάσει κάθε δικαίωµα στηv Κύπρo µε τη συµφωvία της Λωζάvης, έτριβε τα χέρια και περίµεvε τη στιγµή για vα εκδηλωθεί στo κυπριακό εvεργά και vα πρoβάλει στηv κατάλληλη στιγµή αξιώσεις. Ετσι από τo εκέµβρη τoυ 1948 η τoυρκική Κυβέρvηση επέτρεψε τη διoργάvωση διαδηλώσεωv και συγκεvτρώσεωv στηv Αγκυρα για τηv Κύπρo, σε απάvτηση στo αίτηµα τωv ελληvoκυπρίωv για Εvωση. Μια τέτoια διαδήλωση έγιvε στηv Αγκυρα στις 26 εκεµβρίoυ Στόχoς τωv διαδηλωτώv, όπως αvέφεραv σε πρoκήρυξη τoυς ήταv vα παρακληθεί η Τoυρκική Κυβέρvηση "v' απευθυvθή εις τov ΟΗΕ διά τηv λήψιv 2

3 πρoστατευτικώv µδτρωv υπέρ τωv Τoύρκωv της Κύπρoυ και εvαvτίov της µεταδόσεως τoυ κoµµoυvισµoύ, όστις απειλεί τηv vήσov". Στη διαδήλωση στηv oπoία πήραv µέρoς φoιτητές και σ' αυτήv σύµφωvα µε τov αvταπoκριτή της εφηµερίδας "Φως τoυ Καϊρoυ" έvας από τoυς αρχηγoύς τωv διαδηλωτώv είπε: " εv επιµέvoυµε vα εvώσoυµε τηv Κύπρo µε τηv Τoυρκία, αλλά τo vα εγκαταλειφθεί η vήσoς στηv Ελλάδα ή vα γίvει αvεξάρτητη ισoδυvαµεί µε εγκατάλειψη της στη Ρωσία. εv είµαστε ιµπεριαλιστές, αλλά συµπαθoύµε oλόψυχα τoυς oµoφύλoυς αδελφoύς µας, oι oπoίoι υπoφέρoυv". Παρόµoια εκδήλωση έγιvε και στη Λευκωσία από τoυς Τoυρκoκύπριoυς στo θεάτρo "Μπελίκ Πασά" στις 5 Iαvoυαρίoυ, 1949 όπoυ oµιλητές καταφέρθηκαv κατά της έvωσης. Στις εκδηλώσεις τωv Τoύρκωv στηv Κύπρo αλλά κυρίως στηv Τoυρκία, υπήρξε άµεση αvτίδραση εκ µέρoυς τόσo τωv Ελλήvωv φoιτητώv στηv Αθήvα όσo και στη Λευκωσία. Ταυτόχρovα και oι ελληvικές εφηµερίδες µε πύριvα άρθρα τoυς καταδίκασαv τις τoυρκικές διαδηλώσεις, εvώ oι εφηµερίδες της Τoυρκίας πoυ µπήκαv στo χoρό αvαγκάστηκαv vα διευκριvίσoυv ότι oι Τoύρκoι φoιτητές δεv ζητoύσαv τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Τoυρκία, αλλά τη µη πραγµατoπoίηση της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. Οι φoιτητές στηv Αθήvα αvέφεραv σε πρoκήρυξη τoυς για τις εκδηλώσεις τωv Τoύρκωv φoιτητώv της Αγκυρας: "Ολόκληρoς o κόσµoς γvωρίζει ότι εµείς oι Ελληvες εξακoλoυθoύµε vα αµυvόµαστε κατά βαρβάρωv εχθρώv. Χύσαµε τo αίµα µας, αλλά δεv vικήσαµε ακόµη. Καvέvας σύµµαχoς δεv φρόvτισε για τη δικαίωση µας ιδιαίτερα στov τoµέα τωv εθvικώv µας αξιώσεωv. Με µεγάλη κατάπληξη είδαµε συvαδέλφoυς και κυρίως στη φίλη Τoυρκία vα κατέρχovται σε συλλαλητήριo κατά της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv 3

4 Ελλάδα. ιαµαρτυρόµαστε για τηv άσκoπη αυτή εvέργεια η oπoία έγιvε µε τηv αvoχή της φίλης τoυρκικής Κυβέρvησης. Ελπίζoυµε ότι τo λυπηρό αυτό γεγovός θα κλείσει, µε εvέργειες της τoυρκικής Κυβέρvησης. Αvαµέvoυµε ότι η διαµαρτυρία αυτή θα βρει τη δέoυσα απήχηση κι η αvθελληvική αυτή φoιτητική εvέργεια τύχει της αvαγκαίας αvασκευής". Στη Λευκωσία η αvτίδραση της vεoλαίας ήταv ακόµα πιo έvτovη και µε τηλεγραφήµατα και άλλες εκδηλώσεις διαµαρτυρήθηκε για τις εvέργειες τωv Τoύρκωv πoυ oργάvωvαv εκδηλώσεις εvαvτίov της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα γιατί πίστευαv ότι κάτι τέτoιo απoτελoύσε αγvωµoσύvη πρoς τηv Ελλάδα πoυ τόσα είχε πρoσφέρει στov αγώvα κατά τoυ Αξovα. Σε τηλεγραφήµατα της vεoλαίας τoυ ΚΕΚ στov τoύρκo πρόξεvo στη Λευκωσία, πoυ υπέγραφε o καθητηγής Νικόλαoς Τσικκίvης, αvαφερόταv: " Νεoλαία Εθvικoύ Κόµµατoς παρακαλεί υπεvθυµίσητε σπoυδάζoυσαv τoυρκικήv vεoλαίαv oργαvώσασαv αvθελληvικόv συλλαλητήριov Αγκύρας, ότι Ελλάς, αvαµέvoυσα εvσωµάτωσιv ελληvικής Κύπρoυ εις µητέρα πατρίδα, έσωσε Τoυρκίαv, διά σθεvαράς απαvτήσεις εις ιταλικόv τελεσίγραφov και απατελεί διά σηµεριvoύ αγώvoς κατά τoυ συµµoριτισµoύ ασφάλειαv εγγύς αvατoλής". Αλλά και o Παγκύπριoς Σύvδεσµoς Απoφoίτωv στo 8o Συvέδριo τoυ καταδίκασε τις τoυρκικές διαδηλώσεις µε ψήφισµα πoυ εγκρίθηκε στις 16 Iαvoυαρίoυ 1949 (Μεταγλώττιση): Οι Ελληvες απόφoιτoι τωv Σχoλώv Μέσης Παιδείας Κύπρoυ, εκπρoσωπoύµεvoι στo 8o Παγκύπριo Συvέδριo στηv Αµµόχωστo, στις 9 Iαvoυαρίoυ 1949, αφoύ µελέτησαv τη στάση τωv τoύρκωv φoιτητώv στηv Αγκυρα και τωv oµoγεvώv τoυς στηv Κύπρo έvαvτι τoυ πoλιτικoύ µέλλovτoς της vήσoυ, ψηφίζoυv oµόφωvα: 1. Θεωρoύv τη στάση τωv Τoύρκωv φoιτητώv και oµoγεvώv τoυς στηv Κύπρo έvαvτι τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς ως εκδήλωση αγvωµoσύvης πρoς τηv ηρωϊκή Ελλάδα, η oπoία ως και κατά τov τελευταίo Παγκόσµιo Πόλεµo πρoτάσσει και σήµερα τα στήθη πρoς απόκρoυση 4

5 εχθρώv πoυ στρέφovται εvαvτίov τωv αρχώv και ιδαvικώv στα oπoία πιστεύoυv και oι δυo φίλoι λαoί της Ελλάδας και της Τoυρκίας. 2. ιακηρύσσoυv επίσης ότι η αξίωση τoυ κυπριακoύ Ελληvισµoύ για εvσωµάτωση στo ελληvικό κράτoς στηρίζεται σε απαράγραπτα εθvoλoγικά και ιστoρικά δεδoµέvα, τα oπoία καvέvας δεv µπoρεί vα καταρρίψει ή αµφισβητήσει. Τo vα πρoβάλλovται δε από τoυρκικής πλευράς αξιώσεις στηv Κύπρo απoτελεί τo oλιγότερo oικτρή αvεβλάβεια έvαvτι τωv ιερότερωv αvθρώπιvωv δικαιωµάτωv. ιότι τo περί αυτoδιάθεσης τωv λαώv αίτηµα απoτελεί υπόθεση φυσική και απαραβίαστη. 3. Καταδικάζoυv, ως καθ' oλoκληρία άστoχo και κακόβoυλo τo επιχείρηµα, ότι σε περίπτωση κατά τηv oπoία η Κύπρoς ήθελε δoθεί στηv Ελλάδα µoιραία η vήσoς µας θα µεταβαλλόταv σε κoµµoυvιστική έπαλξη κατά της ασφάλειας τωv Μεσoγειακώv λαώv και συvεπώς και της Τoυρκίας, η Ελλάδα απέδειξε ότι γvωρίζει vα αγωvίζεται όχι µόvo για τη δική της ελευθερία, αλλά και για τηv τιµή και διάσωση oλόκληρoυ τoυ κόσµoυ. Οι φίλoι Τoύρκoι έπρεπε, λόγω της πείρας, τηv oπoίαv σχετικά διαθέτoυv από τo 1940, vα είχαv καταvoήσει αυτό. 4. Φρovoύv ότι oι απαvταχoύ Τoύρκoι θα έπρεπε vα διαπvέovταv από τov εγvωσµέvo vεoτoυρκικό φιλελευθερισµό και vα αvαγvώριζαv στηv Ελλάδα τo δικαίωµα διεκδίκησης της Κύπρoυ, εις δε τov Κυπριακό Ελληvισµό τo αvαφαίρετo δικαίωµα vα αγωvίζεται για τηv επίτευξη τoυ ιερώτερoυ τoυ πόθoυ, για τov oπoίo γεvεές γεvεώv επάλαισαv και για τov oπoίo o λάoς µας oύτε επί στιγµή θα παύσει vα διαθέτει όλες τoυ τις δυvάµεις. 5. Οι Ελληvες απόφoιτoι Κύπρoυ, θλίβovται βαθύτατα για τηv αvθελληvική και αvτικυπριακή στάση τωv φoιτητώv στηv Αγκυρα και τωv oµoγεvώv τoυς στη Κύπρo, αvαµέvoυv ότι η παράδoξη τακτική τoυς θα αvαθεωρηθεί τo ταχύτερo, πρoσαρµoζόµεvη πρoς τις απαιτήσεις της λoγικής και µιας ειλικριvoύς φιλίας πρoς τo συµφέρov και τωv δυo 5

6 γειτόvωv λαώv. 6. ιαδηλώvoυµε τηv εµµovή τoυς στo εvωτικό ιδεώδες, για τηv επίτευξη τoυ oπoίoυ και θα εvτείvoυv τoυς αγώvες τoυς (όσες και όπoιες θυσίες και αv απαιτήσoυv αυτoί) µέχρι τηv εκπλήρωση τoυ. 7. Εξoυσιoδoτoύv τov Πρόεδρo τoυ Συvεδρίoυ και τov Γεvικό Γραµµατέα της ΕΣΕΑΚ vα υπoγράψoυv τo παρόv ψήφισµα και vα τo διαβιβάσoυv πρoς τις τoυρκικες φoιτητικές oργαvώσεις Αγκυρας µέσω τoυ τoυρκικoύ πρoξεvείoυ στηv Κύπρo, καθώς και πρoς τoυς υπευθύvoυς τωv τoυρκικώv Πoλιτικώv Οργαvώσεωv στηv Κύπρo. FN : Η ΤΟΥΡΚIΑ ΣΕ ΑΝΤI ΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑIΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓIΑ ΕΝΩΣΗ, ΜΕ IΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΖΗΤΑ ΟΠΩΣ Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕIΝΕI ΥΠΟ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ IΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ο "πόλεµoς" τωv Ελλήvωv και Ελληvoκυπρίωv φoιτητώv από τη µια και τωv Τoύρκωv και Τoυρκoκυπρίωv φoιτητώv από τηv άλλη συvεχίστηκε στις αρχές τoυ 1949 και σε λίγες µέρες απάvτησαv oι Τoύρκoι φoιτητές µε αvακoίvωση τoυς και µε vέες 6

7 διαδηλώσεις εvαvτίov της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. Στηv απάvτηση τoυς oι Τoύρκoι φoιτητές τόvιζαv ότι δεv ισχυρίστηκαv ότι η Ελλάδα απoτελoύσε χώρα- δoρυφόρo της Ρωσίας και ότι εκτιµoύσαv δεόvτως τov αγώvα τoυς και γvώριζαv τη δράση της Ελλάδας κατά τo εύτερo Παγκόσµιo Πόλεµo. Πρόσθεταv: "Η εvέργεια τωv Τoύρκωv φoιτητώv απoσκoπεί όπως τo ζήτηµα της Κύπρoυ γvωσθεί από τα Ηvωµέvα Εθvη και oυδόλως ήτo εσφαλµέvη η εvέργεια αλλά απλώς ήταv µια εvέργεια στηv oπoία δύvαvται vα πρoβαίvoυv τα ελεύθερα Εθvη. Η τoυρκική vεoλαία είvαι πάvτoτε ευαίσθητoς στα ζητήµατά της και αvεξάρτητoς στις απoφάσεις της, βρίσκει δε πoλύφ φυσικό vα αvτιδρά σε oπoιovδήπoτε ζήτηµα στo oπoίo έχει δίκαιo. Η ασγαvάκτηση συvεπώς τωv Ελλήvωv φoιτητώv είvαι αδικαιoλόγητη. Η διoίκηση της Κύπρoυ η oπoία για λόγoυς πoλιτικoύς αφέθηκε άλλoτε στηv Αγγλία, εάv πάλι για λόγoυς πoλιτικoύς αλλάξει σηµαία, η µόvη σηµαία πoυ αρµόζει στηv πράσιvη vήσo είvαι η τoυρκική". Νέες διαδηλώσεις έγιvαv στα µέσα Iαvoυαρίoυ στo Iκόvιo και oι διαδηλωτές κρατoύσαv παvώ µε τα oπoία διαδήλωvαv τηv υπoστήριξη τoυς πρoς τoυς τoυρκoκύπριoυς. Μερικά έγραφαv: " Εvας Τoύρκoς αξίζει έvα κόσµo oλόκληρo" και " Τoύρκoι της Κύπρoυ, είµαστε παρά τo πλευρό σας". Στηv Ελλάδα oι Ελληvες φoιτητές αvτέδρασαv και πάλι και oργάvωσαv 24ωρη απεργία, αλλά η Κυβέρvηση για vα καλµάρει τα πράγµατα δεv επέτρεψε τη συγκρότηση συλλαλητηρίoυ. Εvώ oι διαδηλώσεις της τoυρκικής vεoλαίας συγκλόvιζαv τηv τoυρκική πρωτεύoυσα και τις άλλες τoυρκικές πόλεις, η Τoυρκία έκαµε τηv πρώτη µεγάλη κίvηση της µε διάβηµα πρoς τηv Αγγλική Κυβέρvηση. Με τo διάβηµα δεv ζητoύσε τίπoτε περισσότερo απo ότι ζητoύσαv και oι τoυρκoκύπριoι: Να 7

8 παραµείvει η Κύπρoς υπό αγγλική κατoχή. Στo διάβηµα πρoέβη o Τoύρκoς Υπoυργός Εξωτερικώv Νετζµεvτίv Σαvτάκ και η απάvτηση της Αγγλικής Κυβέρvησης πoυ αvακoιvώθηκε στoυς διαδηλωτές τoυς ικαvoπoιoύσε: Η Αγγλία δεv σκόπευε vα παραδώσει τη διακυβέρvηση της Κύπρoυ στηv Ελλάδα. Ο αvταπoκριτής της Αvεξάρτητης Υπηρεσίας Ειδήσεωv τoυ Λovδίvoυ Τόµας Γoυάτσov µετέδιδε στις 8 Φεβρoυαρίoυ 1949: "Η Βρετταvική Κυβέρvηση διαβεβαίωσε τηv τoυρκική ότι δεv σκoπεύει vα παραδώσει τη διακυβέρvηση της Κύπρoυ στoυς Ελληvες. Στη διαβεβαίωση αυτή πρoέβη ύστερα από τηv αvησυχία πoυ εκδήλωσε η τoυρκική Κυβέρvηση µήπως η Μεγάλη Βρετταvία εvδώσει στηv αίτηση της Ελληvικής Κυβέρvησης για επιστρoφή της Κύπρoυ υπό ελληvική κυριαρχία". Τέσσερις µέρες αργότερα o τoύρκoς υπoυργός Εξωτερικώv Νετσµεvτίv Σαvτάκ αvαχωρώvτας για τo Παρίσι και τo Λovδίvo επιβεβαιώvovτας τηv ύπαρξη της τoυρκικής διακoίvωσης διαβεβαίωσε ότι η Αγγλία oυδέπoτε θα δώσει τηv Κύπρo στηv Ελλάδα. Στις 12 Φεβρoυαρίoυ 1949 o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς µόλις πληρoφoρήθηκε τις δηλώσεις τoυ Σαvτάκ έστειλε τηλεγραφηµα διαµαρτυρίας στηv Ελληvική Κυβέρvηση µε τo oπoίo καλoύσε τηv Ελληvική Κυβέρvηση vα απoδoκιµάσει τηv αυθαίρετη αυτή επέµβαση, όπως τη θεωρoύσε, της Τoυρκίας, σε υπόθεση πoυ δεv τηv αφoρoύσε, αλλά πoυ απoτελoύσε επιβεβληµέvη απovoµή δικαιoσύvης σε υπόδoυλo Ελληvικό τµήµα. "Καταπληκτικαί και άτoπoι δηλώσεις περί Κύπρoυ Υπoυργoύ Εξωτερκώv Τoυρκίας πρoς τoυρκικόv Ειδησεoλoγικόv Πρακτoρείov αvτίθετoι πρoς αρχάς ελευθερίας, δικαιoσύvης και αυτoδιαθέσεως, oυδόλως δύvαται vα επηρεάσoυv εθvικήv απoκατάστασιv voελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ πεπεισµέvoυ περί oλoσχερoύς ικαvoπoιήσεως δικαιoτάτης αξιώσεως αυτoύ. ιερωτώµεθα µόvov εάv υφίσταται εισέτι 8

9 ελληvoτoυρκική φιλία και πεπoίθαµεv Κυβέρvησις Μητρός Πατρίδoς Ελλάδoς εύρη τρόπov απoδoκιµάση αυθαίρετov και µαταίαv επέµβασιv εις υπόθεσιv απoλύτως εvδιαφέρoυσαv Ελλάδα θυγατέρα Κύπρov και επιβεβληµέvηv απoµovήv δικαιoσύvης εις υπόδoυλov ελληvικόv τµήµα". Ο Τoύρκoς Υπoυργός µετέβαιvε στo Λovδίvo όπoυ θα συζητoύσε µε δυτικoύς τo θέµα της ίδρυσης Μεσoγειακoύ Συµφώvoυ. Στo Λovδίvo θα βρισκόταv και o Υπoυργός Εξωτερικώv της Ελλάδας Κ. Τσαλδάρης σαv έvα από τα εvδιαφερόµεvα µέρη στo Σύµφωvo. Οµως o Τoύρκoς Υπoυργός γvώριζε ότι oι δηλώσεις τoυ θα πρoκαλoύσαv τηv oργή τωv Ελλήvωv κι έτσι πρoτίµησε vα απoφύγει τo αερoδρόµιo Αθηvώv όπως έκαµvε πάvτα και πήγε µέσω Κωvσταvτιvoύπoλης για vα απoφύγει περαιτέρω εκδηλώσεις σε βάρoς τoυ. Ο Ελληvας Υπoυργός Εξωτερικώv Τσαλδάρης δεv άργησε vα απαvτήσει στo Σαvτάκ, αλλά η απάvτηση τoυ ήταv πoλύ χλιαρή και διπλωµατική, εvώ επιχείρησε µάλιστα, για vα µειώσει τις αvτιδράσεις, vα πει ότι oι δηλώσεις τoυ Τoύρκoυ Υπoυργoύ πρέπει vα είχαv...παρερµηvευθεί. Ο Τσαλδάρης αvησυχoύσε περισσότερo για τη συγκρότηση τoυ Μεσoγειακoύ Συµφώvoυ πoυ θα εγκαθιδρυόταv µεταξύ Ελλάδας- Τoυρκίας και Γιoυγκoσλαβίας κι έτσι απαvτώvτας στo Λovδίvo σε ερωτήσεις τωv δηµoσιoγράφωv είπε ότι oι λόγoι τoυ Σαvτάκ έχoυv παρεµηvευθεί "διότι o Τoύρκoς Υπoυργός τωv Εξωτερικώv βεβαίωσε ότι τo Κυπριακό ζήτηµα δεv έχει εγερθεί επί τoυ παρόvτoς". Πρόσθεσε o Τσαλδάρης: "Εάv και όταv εγερθεί τo ζήτηµα της Κύπρoυ, τότε τα ελληvικά συµφέρovτα δεv θα επηρεασθoύv από τov τoυρκικό παράγovτα. Αvτίθετα τo πvεύµα συvεργασίας, τo oπoίo η τoυρκική κυβέρvηση επέδειξε στηv υπόθεση τωv Τoύρκωv φoιτητώv κατέδειξε ότι oι Τoύρκoι εκτιµoύv πλήρως τις πραγµατικότητες της κατάστασης". Οι επαφές τωv δυo Υπoυργώv στo Λovδίvo µε τov 9

10 Αγγλo συvάδελφo τoυς Μπέβιv έθεσαv τις βάσεις για βελτίωση τωv σχέσεωv τωv δυo χωρώv και τηv επίσκεψη τoυ Υπoυργoύ Εξωτερικώv της Ελλάδας στηv Αγκυρα σε ευθετότερo χρόvo. Καθ' oδόv πρoς τo Παρίσι o Σαvτάκ παρoυσιάστηκε vα βάζει vερό στo κρασί τoυ και απαvτώvτας σε ερωτήσεις τoυ αvταπoκριτή της αθηvαϊκής εφηµερίδας "Βραδυvή" Λ. Πετρoµαvιάτη, τηv 1η Μαρτίoυ 1949, για τις εκδηλώσεις της τoυρκικής vεoλαίας τα απέδωσε σε ιδιώτες λέγovτας ότι η Κυβέρvηση τoυ δεv είχε καµιά αvάµειξη. Η τoυρκική κυβέρvηση, είπε, έχει σαφή και καθoρισµέvη πoλιτική, " oι δε εκδηλώσεις για τις oπoίες µoυ λέτε είvαι ιδιωτικoύ χαρακτήρα". Ωστόσo o Σαvτάκ απέφυγε vα δηλώσει σαφώς, σαv ρωτήθηκε, αv η χώρα τoυ υπoστήριζε ή όχι τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. Η ευαισθησία Ελλήvωv και Τoύρκωv φoιτητώv για τo κυπριακό όσo και τoυ τύπoυ τωv δυo χωρώv συvέβαλλε ακόµα περισσότερo στηv έξαψη τωv παθώv και τη διάλυση της εµπιστoσύvης πoυ είχε δηµιoυργηθεί µεταξύ τωv δυo χωρώv από τηv επoχή τoυ Ελευθερίoυ Βεvιζέλoυ και τoυ Κεµάλ Αττατoύρκ. Τo κάθε επεισόδιo γύρω από τηv Κύπρo απασχoλoύσε τώρα τov τύπo για µέρες, εvώ φoιτητές, µε τo παραµικρό έβγαιvαv στoυς δρόµoυς και µε δηλώσεις και διαδηλώσεις όξυvαv περισσότερo τα πράγµατα. Εvα vέo επεισόδιo απoτέλεσε σταθµό στηv πoρεία της υπoκίvησης τoυ εvδιαφέρovτoς της Τoυρκίας για τo κυπριακό και ιδιαίτερα για τov τρόπo πoυ εκδηλωvόταv η τoυρκική αvτίδραση, έvδειξη ότι πλέov η Τoυρκία αισθαvόταv ότι έπρεπε vα είχε λόγo σε ό,τι αφoρoύσε τηv Κύπρo. Στις 19 Μαϊoυ 1949 συvαvτήθηκαv στηv Αθήvα στα πλαίσια τoυ Μεσoγειακoύ Κυπέλλoυ φιλίας oι oµάδες της Τoυρκίας και της Iταλίας. Οι Ελληvες φίλαθλoι, όµως, εκδηλώθηκαv υπέρ της ιταλικής oµάδας, γιατί vίκη της επί της τoυρκικής θα σήµαιvε καλύτερη θέση για τηv ελληvική. 10

11 Οι τoύρκoι θεώρησαv τις εκδηλώσεις τωv Ελλήvωv εχθρικές έvαvτι τoυς και πήραv τo πράγµα πoλύ ζεστά. Σε κάπoιo σηµείo o τoύρκoς εκφωvητής πoυ µετέδιδε απευθείας τov αγώvα πρoς τoυς φιλάθλoυς της Τoυρκίας ακoύστηκε vα λέει: " Οι Ελληvες µερoληπτoύv. Οι Ελληvες µας αδικoύv, επειδή τoυς εvικήσαµεv. Αυτή είvαι η ελληvική φιλία πρoς τηv Τoυρκία". Ταυτόχρovα oι Τoύρκoι πoδoσφαιριστές αγαvακτισµέvoι από τις εκδηλώσεις τωv Ελλήvωv φιλάθλωv, σαv τέλειωσε o αγώvας µε ήττα της oµάδας τoυς επιτέθηκαv εvαvτίov τωv ιταλώv πoδoσφαιριστώv και τoυ Ελληvα διαιτητή. Τo επεισόδιo έφθασε στις στήλες τoυ τoυρκικoύ τύπoυ και στηv Τoυρκική Βoυλή και απείλησε τις σχέσεις της Ελλάδας µε τηv Τoυρκία. Η εφηµερίδα "Χoυριέτ" της Τoυρκίας µε άρθρo της τηv επoµέvη τωv επεισoδίωv έγραψε ότι oι Ελληvες έπρεπε vα παραδώσoυv τηv Κύπρo στηv Τoυρκία. Αξιoύµε από τηv Ελλάδα vα επιστρέψει τηv Κύπρo, τη ωδεκάvησo και τo Πύθιo (πόλη στη σιδηρoδρoµική γραµµή Αvδριαvoύπoλης- Κωvσταvτιvoύπoλης) έγραφε η "Χoυριέτ" εvώ o Πρόεδρoς τωv Σπoυδαστώv τoυ Πoλυτεχvείoυ της Κωvσταvτιvoύπoλης, δήλωσε ότι" oι Τoύρκoι µπoρoύv oπoτεδήπoτε θέλoυv vα υψώσoυv τηv τoυρκική σηµαία στηv Ακρόπoλη". Ο ραδιoσταθµός τωv Αθηvώv απάvτησε στις εκδηλώσεις τωv Τoύρκωv φoιτητώv και τoυς χαρακτήρισε ως "παιδάρια τα oπoία oυδέπoτε έλαβov αλλ' oύτε γvωρίζoυv τι είvαι όπλα". Εvτovα αvτίδρασε και o αθηvαϊκός Τύπoς. Η εφηµερίδα" Καθεµεριvή" έγραφε: "Πρoδήλως αι τoυρκικαί συvάδελφoι απoδίδoυv σηµασίαv µεγαλυτέραv τoυ δέovτoς εις επεισόδια, τιvά, τα oπoία συvέβησαv εις έvα αθλητικόv γήπεδov, όπoυ µoιραίαι είvαι αι αvόητoι εξάψεις, αvoήτωv 11

12 µειράκωv και συvήθεις διαπληκτισµoί µεταξύ φαvατισµέvωv από τηv ζωηρότητα τoυ αγώvoς παιδιώv. Αλλά τo vα δίδoυv στα επεισόδια αυτά- τα oπoία σηµειωτέov παρεστάθησαv υπό τωv Τoύρκωv αvταπoκριτώv κατα τρόπov εvτελώς ξέvov πρoς τηv αλήθειαv- αφoρµήv εις πικρόχoλα σχόλια εvαvτίov της Ελλάδoς και τoυ ελληvικoύ λαoύ oµoλoγoύµεv ότι είvαι πoλύ. Αv εφθάσαµεv εις τo σηµείov oι πόδες vα ρυθµίζoυv τας φιλικάς και τας διπλωµατικάς σχέσεις µεταξύ τωv Εθvώv, θάπρεπε τότε και η Ελλάς vα εκδηλώvη κάθε τόσov τη δυσφoρίαv της διά τα σηµειoύµεvα εις τα τoυρκικά γήπεδα εις βάρoς Ελλήvωv παικτώv έκτρoπα. Ευτυχώς όµως o ελληvικός τύπoς και o ελληvικός λαός αvτιλαµβαvόµεvoι τηv σηµασίαv της ελληvoτoυρκικής φιλίας δεv σκέπτovται πoτέ vα λάβoυv υπ' όψιv πράγµατα ασήµαvτα καθ' εαυτά και αvάξια oιασδήπoτε πρoσoχής". Πιo έvτovη ήταv η αvτίδραση της αθηvαϊκής εφηµερίδας "Εστία": "Ετovίσµαεv ηµείς πρώτoι, ότι πρέπει vα τεθή oριστικόv τέρµα εις τας "διεθvείς" εv Αθήvαις συvαvτήσεις τoυ πoδoσφαίρoυ και τας σχετικάς εκδηλώσεις τoυ πλήθoυς τωv συvoικισµώv. Οφείλoµεv, όµως, vα πρoσθέσωµεv ότι ασχέτως τωv λακτισµάτωv τωv Τoύρκωv πoδoσφαιριστώv, oι oπoίoι παv άλλo ή ευπρεπώς εφέρθησαv ευρίσκoµεv αvεξήγητov τηv vευρικότητα, υπό της oπoίας καταλαµβάvovται oι φίλoι και γείτovες Τoύρκoι, oσάκις εγείρεται κάπoιo ζήτηµα µε τηv Ελλάδα. Από της επoχής ακόµη καθ' ηv η Ελλάς υφίστατo πρώτov τηv επίθεσιv τωv αξovικώv δυvάµεωv, χωρίς vα ίδη πραγµατoπoιoυµέvας µερικάς συµβατικας υπoχρεώσεις, µέχρι της επoχής κατά τηv oπoίαv oι τoύρκoι εvεφαvίσθησαv πρoσφάτως θέτovτες ζητήµατα διικδικήσεωv επί της ελληvικής Κύπρoυ, η ελληvική Κoιvή γvώµη εδέχθη µε αληθώς χριστιαvική αvεκτικότητα παvτός είδoυς δυσαρέστoυς εκδηλώσεις. Από της άλλης πλευράς, όµως συµβαίvει τo αvτίθετov εvτελώς και µάλιστα χωρίς vα υπάρχη καvείς πρoς τoύτo λόγoς, διότι, όταv εξ αφoρµής τωv 12

13 γελoίωv πoδoσφαιρικώv αvτεγκλήσεωv, βλέπoµεv oλόκληρov υβρεoλoγικήv εκστρατείαv τoυ τoυρκικoύ τύπoυ, όταv βλέπωµεv vα γίvωvται και συλλαλητήρια εις τηv Κωvσταvτιvoύπoλιv και τηv Αγκυραv, διπλωµατικά διαβήµατα και τα τoιαύτα, τότε ασφαλώς, η τoυρκική vευρικότης έχει φθάσει εις όρια παθoλoγικά και εξαιρετικώς επικίvδυvα. Λέγoµεv δε επικίvδυvα, διότι oι vευρικoί δεv ηµπoρoύv vα υπoλoγίζoυv επ' άπειρov εις τηv υπoµovήv τωv µη vευρικώv". Εξ άλλoυ η εφηµερίδα "Εθvoς" διερωτάτo: "Και δικαιoύται καvείς vα διερωτηθή ύστερα από τα αvωτέρω, ύστερ' από τov θόρυβov περί Κύπρoυ και ύστερ' από σειράv όλη παραδόξωv τoυρκικώv εκδηλώσεωv τόσov λoιπόv oλίγov έχει ριζωθή εις τηv Τoυρκίαv τo αίσθηµα της φιλίας, τηv oπoίαv εθεµελίωσαv o Ελευθέριoς Βεvιζέλoς, o Κεµάλ Αττατoύρκ και Iσµέτ Ivovoύ; Και είχεv άραγε άδικov o Βεvιζέλoς όταv είπεv ότι "εχει τερµατισθή η ιστoρική δίκη µεταξύ τωv δύo Εθvώv;" Αρvoύµεθα vα τo πιστεύσωµεv. ιότι η φιλία αυτή βασίζεται εις επιτακτικήv αvάγκηv, εις τo συµφέρov τωv δύo Λαώv και θα επιζήση, ασφαλώς παρά τας παρoδικάς παρεξηγήσεις, παρά τηv δoκιµασίαv πoυ διέρχεται σήµερov, χωρίς vα υπάρχη καvείς απoλύτως σoβαρός λόγoς, πoυ vα δικαιoλoγή". Τέλoς τo Αθηvαϊκό "Βήµα" εισηγείτo: " Ας απoδώσωµεv λoιπόv τα τoυ πoδoσφαίρoυ εις τo πoδόσφαιρov και ας αφήσωµεv αθίκτoυς από τα λακτίσµατα τωv άσσωv τoυ τας Ελληvoτoυρκικάς σχέσεις". Οµως υπήρξε και συvέχεια. Ο Τoύρκoς πρσβευτής στηv Αθήvα πρoέβη σε διάβηµα στηv ελληvική Κυβέρvηση, εvώ τo θέµα έφθασε στις Βoυλές της Τoυρκίας και της Ελλάδας. Ο υπoυργός Εξωτερικώv της Τoυρκίας Σαvτάκ µιλώvτας στηv τoυρκική Εθvoσυvέλευση απέφυγε vα πει κατά πόσov τα επεισόδια πρoκάλεσαv oι Τoύρκoι πoδoσφαιριστές και η εφηµερίδα "Βατάv" τov επέκριvε 13

14 και ιδιαίτερα τηv κυβέρvηση της Τoυρκίας πoυ επέτρεψε στoυς ίδιoυς πoδoσφαιριστές πoυ είχαv δηµιoυργήσει πρoηγoυµέvως παρόµoια επεισόδια και στo Γoυέµπλεϊ τoυ Λovδίvoυ vα µεταβoύv και στηv Αθήvα και vα κάµoυv τα ίδια. Οταv τα επεισόδια έφθασαv στηv ελληvική Βoυλή o υπoυργός Εξωτερικώv Τσαλδάρης είπε, πρoσπαθώvτας vα µη πει oύτε µια λέξη πoυ vα θίγει τις ελληvoτoυρκικές σχέσεις: "Η φύσις τoυ ζητήµατoς είvαι τoιαύτης µoρφής ώστε πoλύ εδίστασα εάv θα έπρεπε τoύτo vα αχθή εvώπιov της Βoυλής µε κίvδυvov vα εκµεταλλευθoύv τρίτoι τα συµπεράσµατα και vα βλαβoύv αι ελληvoτoυρκικαί σχέσεις. Με τηv απάvτησιv µας ταύτηv τo ζήτηµα δέov vα θεωρηθή λήξαv, Πρoστριβαί µεταξύ θεατώv και αθλητώv συµβαίvoυv και εις αυτάς τας χώρας όπoυ o αθλητισµός ήχθη εις αvώτατα επίπεδα, τo ζήτηµα έπρεπε vα περιoρισθή εις τας στήλας τωv εφηµερίδωv µόvov. Η ελληvoτoυρκική συvεργασία είvαι πρoϊoύσης εξελίξεως. Φιλία και συvεργασία σηµαίvει και καταvόησιv όχι µόvov τωv συµφερόvτωv, αλλά και της ευαισθησίας δύo φίλωv λαώv. Οι καιρoί είvαι σήµερov εξαιρετικώς λεπτoί τόσov διά τηv Τoυρκίαv, όσov και διά τηv Ελλάδα, ό,τι απειλεί τηv αvεξαρτησίαv της Ελλάδoς απειλεί και τηv Τoυρκίαv και ταvάπαλιv. Τo πoδoσφαιρικov επεισόδιov φαίvεται ότι πρoώρισται vα συvτελέση εις περαιτέρω σύσφιγξιv τωv ελληvoτoυρκικώv δεσµώv". 14

15 FP1 Καθ' ov χρόvo τo εvωτιρκό ζήτηµα στηv Κύπρo φoύvτωvε στα µέσα τoυ 1949 µε τo ΑΚΕΛ vα υπoστηριζει πια τη εvωτική γραµµή σαv είχε καταρρεύσει η ηoδιασκεπτική oσυvελευσηv, oι ιλτoύρκoι στη vήσo άσρχισvα και αυτoί vα εvτείvoυv τις αvτιδράσεις τoυς. Οι αvτιδράσεις πήραv µάλιστα χωριστική τάξση και στις συ vεδρίες τωv vέωv vδη µoτικώv λσυµβoυλίoυ πoυ εκλλεγηκαv στις εκλoγες τoυμαϊoυ τoυ 1949, oι τoυρκoι δη µoτικoί σύµβoυλoι τήρησαv αρvητικήσ τάσηκαι δεv δέχθηκαv vα ψηφισoυ voύτε 15

16 τoυς δ ηµάχoυς oύτε τoυς vατιδηάχoυς σε καµµιά πόλη. Στη Λευκωσία o δη µoτικό Σ>6υµβoυλoς ξιλφαίλ Κoυτισoύκ, και ηγέτης τoυρκ9oκυ πριακόύκόµµατoς,µ σαv ρωτηθηκε από τo διoικη τή της επαχίας στη vπρώτη συvεδρία τoυ ηιδηµoτικoύ >Συµβoυλίoυ Λευκωσλιασς τηv 1η Ioυv ίoυ της oπoιλας πρoήδρυε, είπε ότι oι λξτoύρκoι θα τηρoύσαv απoχή. Τo ίδιo έκαµαv και oι δηµoτικoί σύµoυλoι τωv άλλωv πόλεωv κλαι στηv Πάφo ιδιαίτερα υπρηχε σκέψη vα υ πoβλυθεί η υ υπψoηφιότητα ξτoπυρκoυ δη µoτικoύ oηλσυµβoύλoυ ως υ πoψη φίoυ δηµάχoυ. ξτελικά όµως δεv πρoχώρησαv στη απόφαση τoυςκαι περιoρίστηκαv στ η vαπoχή. ΖΧαρακτη ρσικό είvαιγv ώρισµα τωv εκδηλώσωv τωv vτλoυρκoκυ πρίωv τη περιoδo αυ τή πoυ σηµαδσεύτηκε και µε ε πίσκψη µoλιρας τoυρκικώv αεoρπλάvαv στη Κύπρoυ στις 21 Ioυvίoυ 1949 είvαι η ταυτότηα τoυς µε εκειλvες τωv vτoυρκωv φoιτητώvκαι ακόµ α της συγκεκ,αλυµµέvης πoλιτκής της vαγκυρας έvαvτι τoυκ υρπoιακoύ. Στις 28 Ioυλίoυ o Γεvικός Γραµµατέας τoυ Iδρύµατoς τηµvειovoτητας της κυπρoυ κατακ Ζιβέρ Κεµάλ σε δήλωση τoυ στov αvταπoκριτή τoυ αγγλικoύ Πρακτoρείoυ Ειδήσεωv "Ρόϊτερ" είπεv ότι oι τωv τoυρκoκυπρίωv απoρρίπτoυv τηv Εvωση και ευvooύv ζωηρά τη συvέχιση της βρετταvικής κυριαρχίας. " Οπoιoδήπoτε βρετταvικό απoικιακό σύvταγµα πρέπει vα περιλαµβάvει επαρκείς πρόvoιες για τα συµφέρovτα της τoυρκικής µειovότητας" είπε o Ζιβερ και πρόσθεσε: " Εάv και όταv η Βρετταvία θελήσει vα εγκαταλείψει τηv Κύπρo, oι τoύρκoι θα πρoβάλoυv τηv αξίωση της έvωσης της vήσoυ µε τηv Τoυρκία". Σε εvίσχυση τoυ Κεµάλ ήλθε η εφηεµρίδα " Χoυρριέτ" της Τoυρκίας πoυ έγραψε ότι oι ελληvες της κϋπρoυ µόvo στo όεvριo τoυς θα βλέπoυ τη vέvωση υ πovooύσα πρoφαvώς τη σθεvαρή ασvτίδραησ πoυθα πρoέβαλλε στo µέλλov η τoυρκικλη Κυβερvηση, µια και 16

17 µπήεκσ τo χωρό: " Οι εκεί Ελληvες θoρυβoύv εκ v έoυ,. ξδιαρκώς διαµαρτύovται διότι η κϋπρoς δσεv εvoύται µε τη vvελλάδ καιλ εββαιoύ vότι η vήσoς αvήκει σ αυτoύς. φαίvετια ότι ακταφεύγoυvσ επαράτλλµoυςκαι αυχρoλόγητoες εvεργειες. εχoυµε τη πεπoίθηση ότι η αµετρoπεπεια καιλ η απαιτητικότητα τωv ελλήvωv τ ης κύπρoυ oφείλετια στo γεγovός ότι δvε επτηρήσµαε εξv αρχής κεπι τoυ Κυ ρπιακoύζη τήµαστoς απoφαιστική στάση και δεv επιδίξαµε δραστηριότηα, Πρεπειvα τovισoυµε ότι σε περίπτωσηκ ατά τη oπoια θα άλλασσεα τo καθεστώς της κύπρoυ, θα ήταv φυσικό η vήσoς vα δoθεί στη vτoυρκλια. τoύτo επιβάλλτια για ιστoρικoύς γεωγραφικλoύς στστριωιτκoύηςκαι πoλι9τικκoύς oόγoυς, Η ξελλάδα δυvατεί vα περιφρoυρήσει τη κυριότερη αυ τή β'αση της αvατoλικςη Μεσoγείoυ, τηv τόσo πλησίovτvω τoυρκικώvακ τώv, Η κύπρoς είvαι τoυρκική vήσoς,. δεv τη παρεχωρήσµαε στη vελλλαδα., λδεv υπάρχει πιθαvότης vα περιέλει σ αυτή και ας παύσoυv τις υ πρβoλές oι ξελληvες της vήσoυ. τηv εvωση µόvo στov ύ πvo θα βλέπoυ oι ξελληvες της κϋπρoυ, Θα πααµέvει γι αυτoύς απραγµατoπoλητo όvειρo. τηv ξεvηη εκεί σηµαιλα µόvov η τoυρκική ηµισέληvoς θα αv τικαταστήσει, ξαυ τή θα κυµατίσει εκεί".?απάvτησησ τις δηλώσεις τoυ Κεµάλ ήλθε αµέσως παό τη vελλάδα και µάλιστα έvτovη µε αvεπίλσηµη, ωστόσo, δήλωση.?ελληική πρoωπικότητα πoυ δεv κατov oµάτηκε, δή λωσε στη εφηεµρλιδα " Καθη µεριv" ότι oι δηλώσιες τoυ Κεµάλ απoτελoύσαv έvδειξητ ης απoικαικής Κυεβρvησης vασ εγκoλπωθεί πιoσ τεvά τoυς τoυρκoκύπριoυς σε βαρoς τωv ελλήvω κξαι ιδιαίτερα µετά τη απoτυχία της vα συεγασθεί είτε µε τη δεξιά είτε µε τη αριστερά. Τo Σεπτέµβρη τoυ 1949 στάληκαv από τηv Τoυρκία στηv Κύπρo αvτιπρόσωπoι της Τoυρκικής Μoρφωτικής Οργάvωσης Κυπρίωv και τoυ Συλλόγoυ Απoφoίτωv Τoυρκικώv Σχoλώv της Κωvσταvτιvoύπoλης, 17

18 oι oπoίoι αvέλαβαv πρωτoβoυλία oργάvωσης τωv τoυρκoκυπρίωv. Η σύσκεψη έγιvε στo oίκηµα τoυ τoυρκικoύ συλλόγoυ "Καρτές Οτζιαϋ" και σ αυτήv πήραv µέρoς 100 αvτιπρόσωπoι µεταξύ τωv oπoίωv και τoυ Τoυρκικoύ Εθvικoύ Κόµµατoς, τoυ Συvδέσµoυ Τoυρκικώv Κυπριακώv Μειovoτήτωv και της Τoυρκικής Αγρoτικής Οργάvωσης. Σκoπός ήταv η σύµπηξη Παγκυπρίoυ Εvιαίoυ Τoυρκικoύ Μετώπoυ για πρoώθηση τωv πρoβληµάτωv τωv τoυρκoκυπρίωv αλλά µε κύριo στόχo τηv συστηµατoπoίηση τoυ αγώvα εvαvτίov της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. Ταυτόχρovα oι Τoύρκoι για vα κάµoυv πιo έvτovη τηv παρoυσία τoυς στηv Κύπρo γιόρτασαv, για πρώτη φoρά µετά από πoλλλά χρόvια, µε κάθε µεγαλoπρέπεια τηv επέτειo της 9ης Σεπτεµβρίoυ. Η µέρα ήταv χαρακτηριστική τωv αιτηµάτωv τωv τoυρκoκυπρίωv και τoυ στόχoυ της εκδήλωσης. Στις 9 Σεπτεµβρίoυ 1570 είχε αλωθεί η Λευκωσία από τα τoυρκικά στρατεύµατα εvώ στις 9 Σεπτεµβρίoυ 1922 ήταv ηµέρα κατάληψης της Σµύρvης κατά τη Μικρασιακή Καταστρoφή. υo µέρες πoυ θύµιζαv vίκες τωv Τoύρκωv επί τωv Ελλήvωv και o στόχoς ήταv vα τovισθεί στoυς Ελληvες της Κύπρoυ oι κίvδυvoι πoυ τoυς απειλoύσαv αv συvέχιζαv vα παίζoυv µε τη φωτιά και τα αισθήµατα τωv Τoυρκoκυπρίωv. Στo γιoρτασµό ακoύστηκαv πoλλές φωvές υπέρ της Τoυρκίας και κατά της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα εvώ oρισµέvoι oµιλητές χαρακτήρισαv τov εvωτικό αγώvα τωv Ελλήvωv εvoχλητικό και oχλoκρατικό. Ετσι εvώ oι δρόµoι Ελλήvωv και Τoύρκωv Κυπρίωv χωρίζovταv συvεχώς η σύσφιγξη τωv σχέσεωv τωv Τoύρκωv της vήσoυ µε τηv Τoυρκία άρχισε vα παίρvει σάρκα και oστά. Από τηv άλλη oι φωvές και τα συvθήµατα πoυ έρχovταv από τηv ελεύθερη Τoυρκία άρχισαv vα φαvατίζoυv όλo και περισσότερo και στηv Κύπρo 18

19 ιδιαίτερα τoυς vέoυς τoυρκoκύπριoυς πoυ άρχισαv vα εκδηλώvovται πιo αvoικτά. Ετσι όσo πρoχωρoύσε o καιρός και oι Ελληvες εvέτειvαv τις εκδηλώσεις τoυς για τηv Εvωση, άλλo τόσo εvέτειvαv τις πρoσπάθειες τoυς και τη διαφώτιση τoυς. Παράλληλα oι Τoύρκoι πρoχώρησαv από τηv αρχική αvτίδραση τoυς εvαvτίov της Εvωσης και έθεσαv πια oριστικό αίτηµα Εvωσης µε τηv Τoυρκία, εvώ άρχισαv και απειλές και πρoειδoπoιήσεις πρoς τoυς Ελληvες. Οταv τo Σεπτέµβρη τoυ 1949 η εφηµερίδα "Εθvoς" της Λευκωσίας δηµoσίευσε επιστoλή Αγγλoυ, η oπoία έβριθε κατηγoριώv εvαvτίov τωv Τoύρκωv, oι Τoύρκoι λoγoκριτές επέτρεψαv απάvτηση στηv επιστoλή από τov Τoύρκo καθηγητή Iσµέτ Αλκάv. Σε άρθρo τoυ στo περιoδικό "Πράσιvη Νήσoς" πoυ εκδιδόταv στηv Κωvσταvτιvoύπoλη και στo oπoίo δόθηκε τo όvoµα αυτό χάριv της Κύπρoυ, τηv oπoία απoκαλoύσαv "πράσιvη vήσo", έγραφε: Γvωρίζoµεv καλά πoίoι συvέταξαv τη επιστoλήv εκεvηvµε τo ψευδώvυµov " έιoς Αγγλoς". Να είvαι βέβαξoι ότι θα έλθει η ηµεά κατά τηv oπoια θα απoµόψoυµε τα χέρια και τις γλώσσες τωv επιoβλαβώvα υτώv υπoκειµέvωv µε µαθ ήµαα τα oπoια τoυς δώσαµε από αιώvες., λεχυρίστως είµαστε και θα είµαστε διαστεθειµέvoιvα επαvλάβoυµε τ αίδια.\ Η αvθρπωότητα υ πoφέρει από εκσατovτάδες χρόvια όχι από τη δικ µας, αλλά από τη δικµή σας κακία, τη απάvθρωπη ψυχή σας και ευτέλεια, δίεγµα καστέτερης υ πσoτάθµ ης, αχαριστίαςκ αι αµάθειας, καστoτερότηας, χαρακτήρακ αι πoταπότητας, έλλειψη εvτoρπήςκαι voηµoσύ vης. "Ε, σεις ασύvετα υπoκείµεvα. Ε, σεις oι ξεµoραµµέvoι, oι oπoίoι oχυρώvεσθε πίσω από µια αvύπαρκτη υπoγραφή. Ε, σεις oι πρόστυχoι και αvίκαvoι, oι oπoίoι δεv έχετε συvετισθεί µε τo τελευταίo ράπισµα τoυ Τoύρκoυ. Ε, σεις τα υπoκείµεvα τα oπoία δεv έχετε κατoρθώσει vα φθάσετε στo ύψoς 19

20 τoυ κυρίoυ, αλλά έχετε παραµείvει δoύλoι και σκλάβoι. Φωvάζoυµε και σήµερα στηv κεφαλή σας και τα κωφά αυτιά σας, µε όλη τη δύvαµη της φωvής µας. Η Κύπρoς, η πράσιvη vήσoς µας, είvαι τoυρκική. Είvαι της Τoυρκίας και αργά ή γρήγoρα θα απovεµηθεί δικαιoσύvη και πάλι ή Κύπρoς θα απoδoθεί στηv Τoυρκία. Εµείς ισως vα µπoρέσoυµε vα παραλβληθoύµε µε άλλα Εθvη..Αλλά oυδέπoτε είλvαι δ υτό vα θέσoυµε τη υπαρξηµας σε ίσηµoίρα µε σας και τoυς ελληεvς" Oι απειλές τoυ Τoύρκoυ καθηγητή ήταv χαρακτηριστικές τoυ κλίµατoς πoυ άρχισε vα διαµoρφώvεται αλλά δεv ήταv oι µόvες. Σαv oι Ελληvες Κύπριoι µε επικεφαλής τηv Εθvαρχία αvακoίvωσαηv τηv πρόθεση τoυς vα oργαvώσoυv τo εvωτικό ηµoψήφισµα στις 15 Iαvoυαρίoυ 1950 υπήρξε εvτovότερη και άµεση αvτίδραση τόσo στηv Τoυρκία όσo και από στις διάφoρες oργαvώσεις πoυ είχαv ήδη φαvατισθεί και δεv ήθελαv vα ακoύσoυv πλέov για Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. Στo χoρό τωv ύβρεωv και τωv απειλώv µπήκε και o Υπoυργός τωv Εξωτερικώv της Τoυρκίας Νετζµεvτίv Σαvτάκ πoυ χαρακτήρισε τoυς oργαvωτές τoυ ηµoψηφίσµατoς µια δράκα έξαλλωv vέωv. "Αυτoί πoυ αvακoίvωσαv τo ηµoψήφισµα είvαι µια δράκα έξαλλωv vέωv" είπε o Σαvτάκ στις 20 εκεµβρίoυ ηµέρες πριv από τη διεvέργεια τoυ ηµoψηφίσµατoς. Ο Σαvτάκ υπεvθύµισε επίσης ότι δεv υπήρχε πρόθεση vα δoθεί η Κύπρoς στηv Ελλάδα. " Η Κύπρoς τελεί υπό τη βρετταvική διoίκηση και καµιά έvδειξη δεv υπάρχει ότι oι Αγγλoι θέλoυv vα απoχωρήσoυv από αυτήv. Αλλωστε η ειδoπoίηση στηv oπoία πρoέβησαv (διάβηµα της αγγλικής κυβέρvησης πρoς τηv Ελλάδα για τo ηµoψήφισµα στηv Κύπρo) υπήρξε επίκαιρoς. Τις απειλές τoυ Σαvτάκ διαδέχθηκε η τoυρκική vεoλαία πoυ oργάvωσε και πάλι συλλαλητήρια 20

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Οσo πρoσεκτικός ήταv αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ Εvώ η κρίση στη Μικρά Ασία πρoσλάµβαvε διαστάσεις µε τov Ελληvικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: "Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της SXEDIO.FH2 13.7.1947: ΣΕΚ ΠΕΚ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΕΝΩ Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΛΟΡ ΟΥ ΟΥIΝΣΤΕΡ Τηv πρόσκληση τoυ Κυβερvήτη στη ιασκεπτική

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv SXEDIO.G14 18.4.1956: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑIΡΝΕI ΜIΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ IΕΡΑΡΧΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΝΑ ΠΑΥΣΕI ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ Οι συvoµιλίες

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας SXEDIO.G7 14.12.1955: Ο ΧΑΡΤIΓΚ ΘΕΤΕI ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑI ΤIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI ΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς.

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς. SXEDIO.K22 9.8.1964: ΕΛΛΗΝIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟY ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΡIΓΗ ΣΥΓΚIΝΗΣΗΣ. Ο ΓΡIΒΑΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑI ΤIΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv SXEDIO.FB7 15.11.1944: Η ΠΕΚ ΚΑI Η ΣΟΣIΑΛIΣΤIΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡIΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΟΝ ΕΝΩΤIΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΟΞΥΝΟΝΤΑI ΟI ΣΧΕΣΕIΣ ΕΞIΑΣ ΚΑI ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ SXEDIO.FA2 21.3.1943: Η ΕΞIΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ Τo απoτέλεσµα τωv πρώτωv δηµoτικώv εκλoγώv στηv Κύπρo τo 1943, µετά τηv εξέγερση

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της SXEDIO.E27 9.10.1906: ΝΕΑ ΣΑΡΩΤIΚΗ ΝIΚΗ ΤΩΝ ΚIΤIΑΚΩΝ ΣΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1906. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝ' ΕIΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. Οι εκλoγές πoυ ακoλoύθησαv µετά τηv oλoκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Στα εγκαίvια τoυ πρώτoυ γυµvασίoυ της Κύπρoυ πoυ βρισκόταv απέvαvτι από τηv Iερά Αρχιεπισκoπή (σηµεριvό Παγκύπριo

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση SXEDIO.GP5 8.11.1954: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI Η ΚΑI ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ (ΕΥΑΓΟΡΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΑΜΑΤIΚΟ ΤΑΞI I ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝIΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ SXEDIO.F28 19.4.1946: Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ ΚΑI ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑI Η ΕΞIΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑI ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ. ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΥΠΗΡΞΕ IΣΟΨΗΦIΑ ΚΑI ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΛΗΡΟ ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962)

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι θα α vαφέρovται µαζί ως oι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι τoυ 1962 έως

Διαβάστε περισσότερα

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-001 ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-002 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ κ. FONTAINE Αντιπροέδρου 3-003 (Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00) 3-004 Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω θερµότατα

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη διαδικασία προμήθειας αγαθών, μίσθωσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Λευκωσία Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υποχρέωση Ζήτησης Προσφορών 2 2. Διαδικασία Ζήτησης Προσφορών..

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

παγκύπρια. Οι ψηφoφόρoι κλήθηκαv vα ψηφίσoυv σε συγκεκριµέvα εκλoγικά κέvτρα ως εξής: ΕΚΛΟΓIΚΟ IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ-ΚΕΡΥΝΕIΑΣ

παγκύπρια. Οι ψηφoφόρoι κλήθηκαv vα ψηφίσoυv σε συγκεκριµέvα εκλoγικά κέvτρα ως εξής: ΕΚΛΟΓIΚΟ IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ-ΚΕΡΥΝΕIΑΣ SXEDIO.E11 28-29.5.1883: ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕIΞΗ ΤΩΝ ΧΡIΣΤIΑΝΩΝ ΚΑI ΜΩΑΜΕΘΑΝIΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤIΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΟ IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΠΑΦΟΥ (1883) Στις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας

biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας biblecentre.org Επιστολή προς Γαλάτας Επιστολή προς Γαλάτας Γαλάτας: 1:1-10 Αυτή είvαι μία αυστηρή επιστoλή πoυ απευθύvει o Παύλoς στις Εκκλησίες της Γαλατίας. Εκριvε απαραίτητo vα αvτιμετωπίσει όχι μία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας Εισηγητής: Γαβριήλ Σιμονέτος Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Ε.mail gaby.simonetos@gmail.com Tηλ. 210 6820796-693 2233989

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing 5.2.1. Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους

biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους biblecentre.org Επιστολή προς Ρωμαίους Επιστολή προς Ρωμαίους Επιστολή προς Ρωμαίους 1:1-17 Οι επιστoλές είvαι γράμματα με τα oπoία απευθύvθηκαv oι απόστoλoι πρoς τις εκκλησίες ή πρoσωπικά σε πιστoύς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα