ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)"

Transcript

1 ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1

2 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005) Οµοταγές Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυµα αλλοδαπής στο οποίο η διδασκαλία και η εξέταση περιλαµβάνει τα αναγκαία για την επιστήµη µαθήµατα. Απονέµει ως τίτλους σπουδών πτυχία ή µεταπτυχιακά διπλώµατα ή διδακτορικά διπλώµατα.(.(ν /2012) Το µεγαλύτερο µέρος του διδακτικού προσωπικού του προγράµµατος σπουδών έχει διδακτορικό δίπλωµα. Οι απονεµόµενοι τίτλοι οδηγούν σε επαγγελµατικά δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στη χώρα πραγµατοποίησης των σπουδών. Η διάρκεια σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής για το προπτυχιακό πρόγραµµα και ενός έτους για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Οι σπουδαστές γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν περατώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 2

3 Ηισοτιµία των τίτλων σπουδών Πληρούνται οι απαιτήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής αναφορικά µε τη Α) 1) διάρκεια των σπουδών (ακαδηµαϊκά έτη, εξάµηνα, διδακτικές µονάδες). )., 2) διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης και 3) τους όρους αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών Β). 1) Όλοτο πρόγραµµα σπουδών έχει διανυθεί σε οµοταγή εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 2) τουλάχιστον το 1/2 του προγράµµατος έχει πραγµατοποιηθεί στο ίδρυµα που απονέµει τον τίτλο 3

4 Ισοτιµίακαι καιαντιστοιχίααντιστοιχία αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιµίας» του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόµενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά µαθήµατα του οµοειδούς προγράµµατος σπουδών της ηµεδαπής. Ο Οργανισµός µπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συµπληρωµατικό αριθµό µαθηµάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής. 4

5 Eξ αποστάσεως σπουδές Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από ιδρύµατα τύπου: «ανοικτού πανεπιστηµίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning), και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees) αναγνωρίζονται ως ισότιµοι µε τους απονεµόµενους από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ΕΑΠ (Ν.2552/1997) εφόσον: Τα ιδρύµατα έχουν ειδικό πρόγραµµα σπουδών για το σκοπό αυτό. Η διαδικασία παροχής του προγράµµατος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυµα και όχι από άλλο συνεργαζόµενο ίδρυµα. H αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνεται µε διαδικασίες ανάλογες µε αυτές των προγραµµάτων µε υποχρεωτική (τακτική) παρακολούθηση. 5

6 Eξ αποστάσεως σπουδες «ανοικτούπανεπιστηµίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριµένα ιδρύµατα έχουν ειδικόπρόγραµµασπουδώνγιατοσκοπόαυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράµµατος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυµα που απονέµει τον τίτλο και όχι από άλλο µε οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόµενο µε αυτό ίδρυµα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται µε βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες µε αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράµµατα σπουδών µε παρακολούθηση. ναπεριλαµβάνει γραπτέςήπροφορικέςεξετάσειςδιαζώσης/in live (εκτόςτωνεργασιών ) των οποίων η επίβλεψη και η αξιολόγηση γίνεται από το επιστηµονικό προσωπικό του ενλόγωιδρύµατος. 6

7 ΣυνεκτίµησηΤίτλων Ειδικότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που αποκτώνται µετά από τριετή φοίτηση, όταν γιατα αντίστοιχα προγράµµατα της ηµεδαπής προβλέπεται τετραετής ή πενταετής φοίτηση, «ισοτιµία» ή «ισοτιµία και αντιστοιχία» του πτυχίου αναγνωρίζεται µόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος. 7

8 Συµπράξεις ΑΕΙ της ηµεδαπής µε ΑΕΙ της αλλοδαπής Περίπτωση #1 : Συµπράξεων τµηµάτων ΤΕΙµε µεαει της αλλοδαπής. Για την έγκριση της σύµπραξης απαιτείται απόφαση του Υπουργείου µετά από εισήγηση του συµπράττοντος τµήµατος ΤΕΙ και γνώµη του συµβουλίου του οικείου ΤΕΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σχετική Νοµολογία: 1. Υ.Α.6067/.6067/Ε5/ ΦΕΚ 771Β αρθ.. 5 παραγρ.. 13 Ν /2001 8

9 Συνδιοργανώσεις & Αυτοδυναµα Π.Μ.Σ #2 : Συνδιοργάνωση διατµηµατικών ΜΠΣµε Περίπτωση #2 : µε οµοταγή Πανεπιστήµια εξωτερικού (Ν /2008 ΚΑΙ Ν /09) Προϋπόθεση : εγκριτική πράξη του Υπουργείου Παιδείας αναγνώρισή περί του οµοταγούς ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας αξιολόγηση του τµήµατος ΤΕΙ από την Αρχή ιασφάλιση της Ποιότητας πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνδεσης -ΓΣΕ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Ή ΧΩΡΙΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΌ ΚΑΘΕ Ι ΡΥΜΑ ( ΑΡΘΡ.. 1 ΠΑΡΑΓΡ.. 2 ΤΟΥ Ν /2008) Περίπτωση #3 ΑΥΤΟ ΥΝΑΜΑ Π.Μ.Σ. 9

10 Πληροφόρηση: Β αναγνωρισµένων ΑΕΙ της Αλλοδαπής ://www.doatap.gr/ 10

11 Ταπεδία πεδία(fields) τηςβ.. Ίδρυµα, ηπόλη, το κολλέγιο, ησχολή το Τµήµα Εάν κάποιο συγκεκριµένο ξένο Α.Ε.Ι. δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο, δεν σηµαίνει ότι δεν αναγνωρίζεται αλλά ότι ενδεχόµενα δεν έχει δοθεί ακόµα η ευκαιρία στο.ο.α.τ.α.π. να αποφανθεί για το ακαδηµαϊκό του επίπεδο. 11

12 Ίδρυµα : THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK - NEW YORK ηπόλη NEW YORK το κολλέγιο BERNARD M.BARUCH COLLEGE - NEW YORK ησχολή SCHOOL OF BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION το Τµήµα Αποφάσεις :.Σ.. /dd dd-mm-yy 12

13 Εάν κάποιο συγκεκριµένο ξένο Α.Ε.Ι. δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο, δεν σηµαίνει ότι δεν αναγνωρίζεται αλλά ότι ενδεχόµενα δεν έχει δοθεί ακόµα η ευκαιρία στο.ο.α.τ.α.π. να αποφανθεί για το ακαδηµαϊκό τουεπίπεδο. 2) Είναι αναγκαία η αναγνώριση και της ισοτιµίας του Τµήµατος προς τα αντίστοιχα ηµεδαπά ανεξάρτητα απότηναναγνώρισητουιδρύµατοςωςοµοταγούς. 3)ΤαΙδρύµαταείναικαταχωρηµένακατάχώρα. Σε κάθε χώρα είναι είτε καταχωρηµένα αλφαβητικά είτε κατά πολιτεία ή πόλη.. 13

14 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΑ (M.A.- M.Sc- M.B.A.).) σε θεµατικά πεδία της ιοίκησης Επιχειρήσεων 14

15 Αναγνωρίσεις Προπτυχικών (Π.Π.Σ.).) ως οµοταγή & ισότιµα µετα τµήµατα Σχολών ιοίκησης & Οικονοµίας ( ) 2011) τα Τµήµατα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρισης τα Τµήµατα ιοίκησης & ιαχείρισης Έργων τα Τµήµατα ιοίκησης Επιχειρήσεων τα Τµήµατα ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας τα Τµήµατα Εµπορίας και ιαφήµισης τα Τµήµατα Εφαρµογών Πληροφορικής ιοίκησης και Οικονοµίας τα Τµήµατα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων τα Τµήµατα Λογιστικής τα Τµήµατα Τουριστικών Επιχειρήσεων τα Τµήµατα Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής τα Τµήµατα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Το Τµήµα Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ιοίκηση και το Εµπόριο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Παράρτηµα Ηγουµενίτσας Γενικό άθροισµα

16 % Αναγνωρίσεων Π.Π.Σ. ανα Χώρα Προέλευσης 16

17 Αναγνωρίσεις ιδακτορικών- ιοίκησης ιοίκησηςεπιχ/σεων ανα Γεωγραφική Περιοχή Προέλευσης ( ) 17

18 Αναγνωρίσεις ιδακτορικών-οικονοµικών Επιστηµών ανα Γεωγραφική Περιοχή Προέλευσης ( ) 18

19 Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις FAQ (1) 1. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης µεταπτυχιακών προγραµµάτων: Postgraduate Diploma-PgD και Postgraduate Certificate-PgC δεν αναγνωρίζονται ως ισότιµα µε Μεταπτυχιακά ιπλώµατα Ειδίκευσης διότι: Χορηγούνται µετά από µη επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος (όχι επιτυχή εξέταση στα προβλεπόµενα µαθήµατα και εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας). εν πληρούν τις προϋποθέσεις των µεταπτυχιακών προγραµµάτων της ηµεδαπής (Ν. 2083/1992). 19

20 Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (2) Η επαγγελµατική αναγνώριση είναι αρµοδιότητα του Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Η οδηγία 2005/36/ΕΚ ΕΚ, µε στόχο τη διευκόλυνση µετακίνησης επαγγελµατιών µεταξύ χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο µε το Π... 38/ Η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοτιµίας για νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα στην Ελλάδα αφορά: πτυχιούχους αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σπουδών 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας. όσους έχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα στο κράτος προέλευσης (Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ότι η κατοχή ακαδηµαϊκού τίτλου οδηγεί σε άσκηση επαγγέλµατος).

21 Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (3) Σύµπραξη αλλοδαπής. Α.Ε.Ι././Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής µε Ίδρυµα της Η αναγνώριση της ισοτιµίας του µεταπτυχιακού τίτλου είναι δυνατή εφόσον: Έχει εκδοθεί Φ.Ε.Κ. έγκρισης λειτουργίας του προγράµµατος. Το εν λόγω ίδρυµα της αλλοδαπής είναι οµοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Σπουδές σε παραρτήµατα Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα. εν εµπίπτουν στις νοµοθετηµένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από τον ΟΑΤΑΠ. 21

22 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ (LINKS) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΟΑΤΑΠ : Οδηγίες για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων ΕθνικούΠλαισίουΠροσόντων : 22

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου Oδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανολόγου Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Βλαχογιάννης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανολογίας Τηλ.: 2410 684552 Fax: 2410 684552 Ε-mail:mvlach@teilar.gr Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα * Κωδικοποιηµένο κείµενο που περιλαµβάνει το αρχικό Προεδρικό ιάταγµα 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ηµοσίου Τοµέα. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 50/2001 Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 39/5-3-2001 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ IdEF & ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΩΝ EUROUNIVERSITIES idef@orionidef.gr www.idef.gr ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ύο διαφορετικές δηλώσεις, η µια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...6 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...7 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679

Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679 Αθήνα 3/10/2008 Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679 Τον Πρόεδρο του Νοµικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κύριο Ιωάννη ΓΙΑΝΝΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 Άρθρο 1 Γενικά 1. Η Ευθύνη Το Πανεπιστήµιο έχει σύµφωνα µε το Νόµο την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα