ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ /01/2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμε νη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών (Β 3049), όπως ισχύει Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος κοπής 201 και ονομαστικής αξίας 6 με θεματολογία: «201 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΟΣ» Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Δράμας της Π.Α.Μ.Θ. για το έτος Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεω πονία MSc (Master of Science) in Applied Science and Technology in Agricultural Production» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΑΣ 837/201 (1) Τροποποίηση της αριθμ /01/2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 'Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμε νων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών (Β 3049)', όπως ισχύει. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261), όπως έχει αντικατασταθεί με την πα ράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 27/1998 (Α 23) που αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν. 410/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυ τιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α 102). β) Του Ν. 410/2013 (Α 102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, γ) Του Π.Δ. 103/2011 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών» σύμφωνα με την Οδηγία 2009/1/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» (Α 236), όπως τροποποιήθηκε με την Παράγραφο 3 του Άρθρ. 42, ΜΕΡΟΥΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ, του Ν. 426/2014 (Α 92) και ισχύει. δ) Τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 24/201 «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20). ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 2/201 «Διορισμός Αντι προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 21). στ) Τις διατάξεις της αριθμ. Υ/ απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Β 204). ζ) Τις διατάξεις της αριθμ. Υ92/ απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη ρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα» (Β 28). στ) Του Π.Δ 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι λίας και Αιγαίου» (Α 170), η) του άρθρου 90 του Κώδι κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/200 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει. 2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Το Προσάρτημα 1 της πρότυπης συμφωνίας του άρθρου πρώτου της αριθμ /01/2013 «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)

2 9934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αριθ. 391/2009, Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρεί ες αυτών» (Β' 3049) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, τροποποιείται ως ακολούθως: α) Η παράγραφος αντικαθίσταται, στο ελληνικό και αγγλικό κείμενο, ως εξής: « Το Π.Δ. 42/68 (Α 181) 'Περί εφαρμογής του Ν.4473/196 περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας, Επιθεωρή σεως Εμπορικών Πλοίων και άλλων τινών διατάξεων', όπως ισχύει.» « PD 42/68 (GG A 181) 'on implementation of Law no: 4473/196 on control of navigation, survey of merchant ships, and other provisions', as in force.». β) Μετά την παράγραφο προστίθενται, στο ελ ληνικό και αγγλικό κείμενο, τα ακόλουθα: « Το Π.Δ. 1337/1981 (Α 333), 'Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί ευσταθείας φορτηγών, ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων', όπως ισχύει.'' '' Το Π.Δ. 917/1979 (Α 27), 'Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί επιθεωρήσεως των τουριστικών πλοίων', όπως ισχύει.'' '' Το Π.Δ. 918/1979 (Α 27), 'Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού στεγανής υποδι αιρέσεως και ευσταθείας πλοίων μήκους μικροτέρου των 31 μέτρων, μεταφερόντων επιβάτας', όπως ισχύει.'' '' Το Π.Δ. 270/1988 (Α 120), 'Κανονισμός για την καταλληλότητα και τις επιθεωρήσεις μικρών επαγγελ ματικών πλοίων που παραλαμβάνουν επιβάτες και εκτε λούν θαλάσσιους πλόες μικρής απόστασης και πλόες εσωτερικής ναυσιπλοΐας', όπως ισχύει.'' ''1.2.. Το Β.Δ. 740/1969 (Α 230), 'Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού «περί ευσταθείας επιβατηγών πλοίων»', όπως ισχύει.'' '' Το Β.Δ. 611/1967 (Α 184), 'Περί εγκρίσεως Κανονι σμού «περί στεγανής υποδιαιρέσεως και ευσταθείας επι βατηγών πλοίων εν περιπτώσει βλάβης»', όπως ισχύει.'' '' PD 1337/1981 (GG 333), 'With respect to approval and implementation of Regulation on stability of cargo ships, tugs and fishing vessels', as in force.» « PD 917/1979 (GG 27), 'With respect to approval and implementation of Regulation on inspection of tourist vessels', as in force.» « PD 918/1979 (GG 27), 'With respect to approval and implementation of Regulation on watertight subdivision and stability of ships less than 31 meters long, carrying passengers', as in force.» « PD 270/1988 (GG 120), 'Regulation on suitability and inspections of small commercial vessels carrying passengers and performing sea voyages of short distance and voyages of domestic navigation', as in force.» «1.2.. RD 740/1969 (GG 230), 'With respect to approval and implementation of Regulation on stability of passenger ships', as in force.» « RD 611/1967 (GG 184), 'With respect to approval of Regulation on watertight subdivision and stability of passenger ships in case of damage', as in force.» γ) Στην παράγραφο 2.2 προστίθεται νέο πεδίο εξου σιοδότησης, στο ελληνικό και αγγλικό κείμενο, ως ακο λούθως: «ΠΕΔΙΟ IV: Πλοία υπόχρεα στην έκδοση ΠΓΕ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία». «IELD IV: Ships which are subject to the issuance of Certificate of General Inspection in accordance with the provisions of National legislation.» ως προς το αγγλικό κείμενο. δ) Η παράγραφος 2.3 αντικαθίσταται, στο ελληνικό και αγγλικό κείμενο, ως ακολούθως: «O εξουσιοδοτημένος ΑΟ παρέχει όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο Πεδίο (Ι) [στο Πεδίο (ΙΙ), στο Πεδίο (ΙΙΙ), στο Πεδίο (IV) (διαγράφονται αναλόγως)]. [Σε περί πτωση που ο ΑΟ αιτηθεί εγγράφως εξαιρέσεις παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ της Συμφωνίας, αυτές αναγράφονται αναλυτικά στην παρούσα παράγραφο].» «The authorized RO renders all services described in ield (I) (which is mandatory) [in ield (II), in ield (III), in ield (IV), (any of these three fields remains if delegated]. [In case the RO requests in writing the exemption from services in accordance with par of the Agreement, these are laid down in detail in the present paragraph].» ε) Η παράγραφος αντικαθίσταται, στο ελληνικό και αγγλικό κείμενο, ως ακολούθως: « Η ανάληψη των παρεχόμενων υπηρεσιών των Πεδίων (ΙΙ), (ΙΙΙ) και (IV) είναι δυνατή, εφόσον έχει εξα σφαλιστεί η εξουσιοδότηση παροχής υπηρεσιών του Πεδίου (Ι).» « The rendering by the RO of services defined in ields (II), (III) and (IV) is possible, provided the RO has been authorized for the services described under ield I.» στ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αντικα θίσταται, στο ελληνικό και αγγλικό κείμενο, ως ακο λούθως: «2.3.3 Η Αρχή δύναται οποτεδήποτε να άρει μο νομερώς, την εξουσιοδότησή της για τις υπηρεσίες οποιουδήποτε εκ των Πεδίων (ΙΙ), (ΙΙΙ) και (IV) ή και οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών, τα οποία στην πε ρίπτωση αυτή παύουν να αποτελούν μέρος και όρο της Συμφωνίας.» «2.3.3.The Administration may unilaterally terminate the authorization for services covered by any of the ields (II), (III), (IV), or all of them, and in such a case these ields seize to be part and term of the Agreement.» ζ) Στον πίνακα της παραγράφου 2.4 οι εγγραφές Α/Α 8.1 και 8.2, στο ελληνικό και αγγλικό κείμενο, αντικαθί στανται ως ακολούθως : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β.Ε 8.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΝΔΙΑΤΗΣΕΩΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡ ΧΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑ ΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ/ ΠΙΣ ΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Π 8.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ ΠΡΩΤΟΚΟΛ ΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Π

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 993 ITEM DESCRIPTION DEGRΕE O AUTHORIZATION 8.1 INSPECTION O THE MASTER AND CREW ACCOMMODATION SPACES DURING INITIAL SURVEY AND INSPECTION OR THE RENEWAL O THE CARGO SHIP SAETY CONSTRUCTION/ SAETY CERTIICATE/ PROTOCOL O GENERAL INSPECTION 8.2 INSPECTION O THE PASSENGERS ACCOMMODATION SPACES DURING INITIAL SURVEY AND INSPECTION OR THE RENEWAL O THE SHIP SAETY CERTIICATE/ PROTOCOL O GENERAL INSPECTION η. Στον πίνακα της παραγράφου 2.4 προστίθεται, στο ελληνικό και αγγλικό κείμενο, η Α/Α 21 εγγραφή ως ακολούθως: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β.Ε 21 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 21.1 ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ Π ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 21.2 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Π ITEM DESCRIPTION DEGREE O AUTHORIZATION 21 CERTIICATE O GENERAL INSPECTION 21.1 INITIAL SURVEY AND ISSUANCE O CERTIICATE 21.2 INTERMEDIATE/PERIODICAL SURVEY RENEWAL O THE CERTIICATE Άρθρο 2 1. Για εκείνους τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργείο Οι κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για πα ροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην αριθμ /01/2013 (Β 3049) απόφαση του Υπουργού Ναυ τιλίας και Αιγαίου ανεξαρτήτως των όρων και προϋ ποθέσεων αυτής, οι διατάξεις του άρθρου 1 ισχύουν εφόσον, μέχρι , δηλώσουν εγγράφως στην Αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, την βούληση εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. 2. Με την ανωτέρω δήλωση οι διατάξεις του άρθρου 1 καθίστανται αναπόσπαστο μέρος των διμερών συμ φωνιών που έχουν ήδη συναφθεί με εξουσιοδοτηθέντες Αναγνωρισμένους Οργανισμούς κατ εφαρμογήν της αριθμ /01/2013 (Β 3049) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Άρθρο 3 Η παράγραφος 2 του άρθρου δεύτερου της αριθμ /01/2013 (Β 3049) απόφασης του Υπουργού Ναυ τιλίας και Αιγαίου, καταργείται. Άρθρο 4 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 11 Μαΐου 201 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ Αριθμ. οικ. 2/32137/002 (2) Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος κοπής 201 και ονομαστικής αξίας 6 με θεματολογία: «201 ΔΙ ΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΟΣ». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχοντας υπόψη: 1 Το Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/ τ.α / ). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α / ). 3) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1473/1984 «Με ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/τ.Α / ) όπως συμπλη ρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 242/τ.Α / ). 4) Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/τ.Α / ) όπως ισχύει. ) Το Π.Δ. 2/201 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 21/τ.Α / ). 6) Την αριθ. Υ9/ Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 26/τ.Β / ). 7) Την από 11 Δεκεμβρίου 2014 (ΕΚΤ/2014/3) απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το ) Την από Σύμβαση μεταξύ του Ελληνι κού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος κοπής 201, ονομαστικής αξίας 6 με θεματολογία «201 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΟΣ». 9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ,00 περίπου η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις οι κονομικού έτους 201, ειδικού φορέα στον ΚΑΕ

4 9936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3326 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1473/1984 και του Ν.Δ. 488/ ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού ,00 περίπου (πλέον φορολογικού εσόδου προερχομένου από Φ.Π.Α.), αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσμα τος κοπής 201 ονομαστικής αξίας 6, με θεματολογία «201 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩ ΤΟΣ». Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των χι λίων νομισμάτων (1.000), τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Μαΐου 201 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Αριθμ. οικ (3) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Δράμας της Π.Α.Μ.Θ. για το έτος 201. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 382/2010(ΦΕΚ τ.α / ). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 2738/1999(ΦΕΚ 180 τ.α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 320/2003 (ΦΕΚ 297 τ.α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 12 τ.α ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρό θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ».. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α /2011). 6. Την με αριθμό 2/78400/0022/ ερμηνευτική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. που αφορά την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α /2011). 7. Το Π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Tην αριθμ. οικ. 319/ (ΦΕΚ 296/τ.Β / ) απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., περί εξουσιοδότησης υπο γραφών. 10. Tην αριθμ. οικ. Δ.Δ. 6183/ (ΦΕΚ 307/ τ.β / Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μετα βίβαση αρμοδιοτήτων στον εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.» 11. Την εγκύκλιο με αριθμό Υ1γ/Γ.Π.οικ.1079/ (ΑΔΑ 7ΒΝΨΘ 23Ζ) του Υπουργείου Υγείας «Εντατικο ποίηση των Υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορτα στικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτο χρονιάς». 12. Την εγκύκλιο με αριθμό Υ1γ/Γ.Π.οικ.3032/ (ΑΔΑ ΒΙΗΥΘ Υ64) του Υπουργείου Υγείας «Εντατικοποί ηση των Υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής καλοκαιρινής Περιόδου». 13. Την αριθμ. Υ1γ./Γ.Π./οικ (ΦΕΚ 2718 τ.β / ) Υ.Δ. «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επι χειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις». 14. Την αριθμ. Α 3010/198 (ΦΕΚ 93/τ.Β / ) Υ.Δ. όπως τροποποιήθηκε «Μέτρα προστασίας της Δη μόσιας υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων». 1. Την αριθ. 391/εγκ. 3/20 09/2006 του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με την διενέργεια ελέγχων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από αρμόδια όργανα της υγειονομικής υπηρεσίας. 16. Το αριθμ. οικ. 7136/ έγγραφο (ΑΔΑ: 4Α9Θ Ω) της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υ.Υ.&Κ.Α. «Εφαρμογή Νομοθεσίας για την απαγόρευση καπνίσμα τος». 17. Την με αριθμό Διακήρυξη: 1/2014 της Π.Α.Μ.Θ. του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟ ΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για τα έτη 201 και Tην αριθμ. οικ. 2447/ (ΦΕΚ 418/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ. «Καθιέρωση ωραρίου σε εικοσιτετράωρη βάση καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης». 19. Το γεγονός ότι για τη σχετική δαπάνη ύψους δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα ΕΥΡΩ (2160 ), που αφορά την Π.Ε. Δράμας, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ισχύ οντα προϋπολογισμό της Π.Α.Μ.Θ. οικονομικού έτους 201, στους Ε.Φ. 111 ΚΑΕ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: α. Την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων, επειγουσών και όλως απρόβλεπτων αναγκών Δημόσιας Υγείας, β. την ανάγκη διαχείρισης διατροφικών κρίσεων (τρο φοδηλητηριάσεις) κατά τις οποίες απαιτείται άμεση διενέργεια ελέγχου σε χώρους παραγωγής παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και διενέργεια επιδημιολο γικής διερεύνησης, γ. την ανάγκη συμμετοχής στην επιδημιολογική έρευ να των κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων, για την άμεση αντιμετώπισής τους, ώστε να μπει φραγή στην εξάπλωσή τους στον πληθυσμό, δ. την ανάγκη διενέργειας υγειονομικών ελέγχων σε καταστήματα μαζικής εστίασης, τα οποία λειτουργούν εκτός της διάρκειας ωραρίου λειτουργίας των δημοσί ων υπηρεσιών με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, ε. την ανάγκη διενέργειας υγειονομικών ελέγχων κα ταστημάτων και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά τις εορταστικές περιόδους και κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στ. τον έλεγχο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου, ζ. την ανάγκη ελέγχου των προσφερόμενων τροφίμων και των συνθηκών υγιεινής σε τοπικές πολιτιστικές εκ δηλώσεις (πανηγύρια), η. την παρακολούθηση επίβλεψη σε επίπεδο Π.Ε. του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της Π.Α.Μ.Θ., αποφασίζουμε: Την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9937 τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έως 16 ώρες/μήνα για το χρονικό διάστημα, από τη δημοσίευση του πα ρόντος, έως 31/12/201, ως εξής: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: έξι (6) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Δ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας, ΠΑΜΘ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ: συνολικά τριακόσιες πε νήντα (30) ώρες ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: δύο χιλιάδων εκα τόν εξήντα ΕΥΡΩ (2160 ), με εγγεγραμμένη πίστωση στον ισχύοντα προϋπολογισμό της Π.Α.Μ.Θ. οικονομικού έτους 201, στους Ε.Φ. 111 ΚΑΕ Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο πραγ ματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοι νωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Π.Α.Μ.Θ. Η απόφαση αυτή που ισχύει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δράμα, 1 Απριλίου 2014 Η Εκτελεστική Γραμματέας ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ Αριθμ. 2343/Φ120 (4) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με τίτλο: «Εφαρμο σμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία MSc (Master of Science) in Applied Science and Technology in Agricultural Production». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 19/ τ.α ) «Δομή, λειτουρ γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε θνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 402/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/ τ.α ), του άρθρου παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 19/ τ.α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 411/2013 (Φ.Ε.Κ. 24/ τ.α ) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Φ.Ε.Κ. 223/ τ.α ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/200 (Φ.Ε.Κ. 189/ τ.α ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί δευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστω τικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 368/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/ τ.α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπου δές», ιδίως των άρθρων 6,7 και 10, όπως τροποποιή θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/ τ.α ), του άρθρου 27 Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 16/ τ.α ) και του άρθρου 37 παρ. του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/ τ.α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ. 28/ τ.α ) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».. Τις διατάξεις του Ν. 4142/2013 άρθρο 7, παρ. 4 και τις διατάξεις του Π.Δ. 104/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/ ) «Μετο νομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Ίδρυση Τμήματος Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης». 6. Την υπ αρ. Φ/8966/Β3/ (Φ.Ε.Κ. 1466/ τ.β ) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτι κών Μονάδων». 7. Την Πράξη 4/ της Γενικής Συνέλευσης Ει δικής Σύνθεσης Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 8. Το με αρ. πρωτ. 198/ έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 9. Το με αρ. πρωτ. 1010/ έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Βιολογικών, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από την Αρχή Διασφά λισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 10. Την ομόφωνη απόφαση της Συμβουλευτικής Επι τροπής για την Έγκριση Προτάσεων ΠΜΣ του ΤΕΙ Κρή της με ημερομηνία Την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Κρήτης, με αρ. 9/ Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι σμός του Ιδρύματος. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφάσισε: Την έγκριση της λειτουργίας του Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνο λογία στη Γεωπονία MSc (Master of Science) in Applied Science and Technology in Agricultural Production», από το ακαδημαϊκό έτος , σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Αντικείμενο Σκοπός 1. Σκοπός του ΠΜΣ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπό νων της ΣΤΕΓ ΤΕΤ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές του, με γνώσεις που αφορούν στο σύ νολο των αντικειμένων της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μέσα από την οπτική της εφαρμογής και της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης και αξιοποίησης τους. Οι Διπλωματούχοι του ΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για: Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αυτόνομα καινο τόμες, βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Πρωτογενή Τομέα και συγγενείς του, Να αναπτύσσουν περαιτέρω, με κριτήρια επιχειρημα τικής βιωσιμότητας, υπάρχουσες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενούς τομέα και συγγενών, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και παραγωγικές διαδικασίες. 2. Ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει επιπλέον στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευνας στη Γεωπονία και συναφείς περιοχές. Το ΠΜΣ λαμβάνει υπόψη τις των κύριες ανα πτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας στους αντίστοιχους τομείς και παρέχει τις βάσεις για ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου. 3. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα είναι ικανοί: Να καλύψουν ανάγκες υψηλών απαιτήσεων σε εξει δικευμένο προσωπικό, σε παραγωγικές μονάδες του

6 9938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς συγγε νών περιοχών, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Να δραστηριοποιηθούν ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνολογικό Πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα. Να αναπτύξουν δικές τους επιχειρηματικές δρα στηριότητες στον πρωτογενή τομέα και συγγενείς του. Να καλύψουν θέσεις έρευνας και εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Άρθρο 2 Γενική Δομή σπουδών 1. Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» θα έχει παράλληλη διάρθρωση σε τρεις διαφορετικούς τρόπους φοίτησης, και συγκεκριμένα: Ι. Κλασικό ΠΜΣ (ΚΠΜΣ). Διδασκαλία με πλήρη ή μερική παρακολούθηση δια ζώσης (face to face) στην Ελληνική γλώσσα, με σύγχρονες μεθόδους μετάδοσης γνώσης που θα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. ΙΙ. Από απόσταση στην Ελληνική γλώσσα ΠΜΣ (ΑΑ ΕΠΜΣ). θα αφορά στην διδασκαλία από απόσταση (distance learning) με πλήρη ή μερική παρακολούθηση στην Ελληνική γλώσσα, με έδρες υλοποίησης των Συμ βουλευτικών Συναντήσεων (Σ.Σ.) και των Εργαστηριακών Συναντήσεων (Ε.Σ.) την Αθήνα και το Ηράκλειο. III. Αγγλόφωνο ΠΜΣ (ΑΠΜΣ). Θα αφορά στη διδασκαλία, με πλήρη ή μερική παρακολούθηση, στην Αγγλική γλώσσα, με αντίστοιχες σύγχρονες μεθόδους μετάδοσης γνώσης και υλοποίηση στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία MSc (Master of Science) in Applied Science and Technology in Agricultural Production» O τίτλος είναι ενιαίος και απονέ μεται από κοινού και στις τρεις μορφές του ΠΜΣ. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων γα το ΠΜΣ 1. Στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ. Προτεραιότητα θα δίδεται σε πτυχιούχους: i. Σχολών και Τμημάτων Γεωπονίας, συμπεριλαμβα νομένων των Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Οικονομίας και Βιοτεχνολογίας, τετραετούς ή πενταε τούς διάρκειας της Ελλάδας ή και τριετούς διάρκειας του Εξωτερικού, ii. Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΕΙ iii. Τμημάτων Βιολογίας και Χημείας iv. Τμημάτων Κτηνιατρικής. 2. Για άλλες περιπτώσεις πτυχιούχων συγγενών ή άλλων ειδικοτήτων θα αποφασίζει κατά περίπτωση η Ειδική Επιτροπή (Ε.Ε.) του ΠΜΣ, που μπορεί να απαιτήσει και την παρακολούθηση συμπληρωματικών μαθημάτων του προπτυχιακού κύκλου του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης. Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Με ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται ως ελάχιστη στους 18 μήνες και ως μέγιστη τους 48 μήνες, ανάλογα τη μορφή φοίτησης που θα επιλέξει ο φοιτητής. Άρθρο 6 Δομή σπουδών ΚΠΜΣ 1. Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΚΠΜΣ περιλαμ βάνει 12 μαθήματα από ένα σύνολο 1 που δίδονται από το ΠΜΣ, ομαδοποιημένα σε πέντε Ομάδες, όπως αυτά παρου σιάζονται στον Πίνακα 1. Από τις πέντε Ομάδες ο κάθε φοι τητής θα παρακολουθεί υποχρεωτικά την 1η Ομάδα. Από τις υπόλοιπες τέσσερις θα επιλέγει τις τρεις. Τέλος θα πρέπει να εκπονήσει και Πρωτότυπη Μεταπτυχιακή Εργασία (ΠΜΕ). Πίνακας 1. Διάρθρωση Μαθημάτων και Πιστωτικές Μονάδες για το ΚΠΜΣ Ομάδες ΚΠΜΣ ECTS Γεωργικός Πειραματισμός Οργάνωση και Διοίκηση Ομάδα 1 Αγρο διατροφικών Επιχειρήσεων Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ειδικά θέματα Φυτοπαθολογίας Ολιστικές Μέθοδοι Αντιμετώπισης Ομάδα 2 Φυτοπαρασίτων Εφαρμοσμένη Εντομολογία Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα Επιχειρηματική Αξιοποίηση Αγροτικών Υπολειμμάτων Διαχείριση Υδατικών Πόρων Περιβαλλοντική Υδρολογία Οικολογία, Βιοποικιλότητα και Βιοπαρακολούθηση Ειδών και Οικοσυστημάτων Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Αμπελοοινική Τεχνολογία Επιχειρηματική Παραγωγή και Διαχείριση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Μετασυλλεκτική Διαχείριση Νωπών Αγροτικών Προϊόντων θέματα Φυσιολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών Νεώτερες εξελίξεις και εφαρμογές Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στην Αγροτική Παραγωγή Ειδικά θέματα Μοριακής Φυσιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών 2. Η ΠΜΕ έχει τη βαρύτητα 30 ECTS ενώ το σύνολο των 12 μαθημάτων αντιστοιχεί σε 60 ECTS. Το σύνολο των ECTS του ΚΠΜΣ είναι 90. Άρθρο 7 Δομή των σπουδών του ΑΑΕΠΜΣ Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΑΑΕΠΜΣ περιλαμβάνει τέσσερα μαθήματα από ένα σύνολο πέντε, με υποχρεωτικό το 1o Μάθημα και δυνατότητα επιλογής τριών από τα άλλα τέσσερα. Η διάρκεια των μαθημάτων αυτών είναι ετήσια και η ελάχιστη διάρκεια του ΑΑΕΠΜΣ είναι οι 24 μήνες. Ο Πίνακας 2, παρουσιάζει τα μαθήματα αυτά και τις πιστωτικές μονάδες τους.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9939 Επιπλέον ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει και Πρω τότυπη Μεταπτυχιακή Εργασία (ΠΜΕ). Η ΠΜΕ έχει τη βαρύτητα 30 ECTS ενώ το σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων αντιστοιχεί σε 60 ECTS. Το σύνολο των ECTS του ΑΑΕΠΜΣ είναι 90. Πίνακας 2. Διάρθρωση Μαθημάτων και Πιστωτικές Μονάδες για το ΑΑΕΠΜΣ ΑΑΕΠΜΣ ECTS Μάθημα 1ο Υποχρεωτικό Εισαγωγή στη Διοίκηση Αγρο διατροφικών Μονάδων, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Γεωργικός Πειραματισμός 1 Μάθημα 2ο Επιλογής Φυτοπροστασία 1 Μάθημα 3ο Επιλογής Διαχείριση Πόρων και 1 Οικολογία Μάθημα 4ο Επιλογής Καινοτομία στην 1 Αγροτική Παραγωγή Μάθημα ο Επιλογής Βιοτεχνολογία 1 και Γεωργία Άρθρο 8 Δομή των σπουδών του ΑΠΜΣ 1. Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΑΠΜΣ πε ριλαμβάνει τέσσερα μαθήματα από ένα σύνολο πέντε, με υποχρεωτικό το 1o Μάθημα και δυνατότητα επιλογής τριών από τα άλλα τέσσερα. Η διάρκεια των μαθημάτων αυτών είναι ετήσια και η ελάχιστη διάρκεια του ΑΠΜΣ είναι οι 18 μήνες. Ο Πίνακας 3, παρουσιάζει τα μαθήματα αυτά και τις διδακτικές μονάδες τους. Το σύνολο της διδασκαλίας πραγματοποιείται στα Αγγλικά. 2. Επιπλέον ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει και Πρω τότυπη Μεταπτυχιακή Εργασία (ΠΜΕ) στην Αγγλική γλώσσα. 3. Η ΠΜΕ έχει τη βαρύτητα 30 ECTS ενώ το σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων αντιστοιχεί σε 60 ECTS. Το σύνολο των ECTS του ΑΠΜΣ είναι 90. Πίνακας 3. Διάρθρωση Μαθημάτων και Πιστωτικές Μονάδες για το ΑΠΜΣ Μάθημα 1ο Υποχρεωτικό ΑΠΜΣ Introduction to Management, Marketing and Crop Experimentation ECTS Μάθημα 2ο Επιλογής Plant Protection 1 Μάθημα 3ο Επιλογής Resource Management and Ecology 1 Μάθημα 4ο Επιλογής Innovation in 1 Agricultural Production Μάθημα ο Επιλογής Biotechnology and 1 Agriculture Άρθρο 9 Αριθμός Εισακτέων Στις τρεις διαφορετικές μορφές φοίτησης εισάγονται: 1. Στο ΚΠΜΣ έως 2 φοιτητές πλήρους παρακολούθη σης ή/ και ισοδύναμος αριθμός μερικής παρακολούθη σης, που δεν μπορούν να ξεπεράσουν συνολικά τους Στο ΑΑΕΠΜΣ έως 3 πλήρους παρακολούθησης φοιτητές ή/ και ισοδύναμος αριθμός μερικής παρακο λούθησης, που δεν μπορούν να ξεπεράσουν συνολικά τους Στο ΑΠΜΣ έως 2 πλήρους παρακολούθησης φοι τητές ή/ και ισοδύναμος αριθμός μερικής παρακολούθη σης, που δεν μπορούν να ξεπεράσουν συνολικά τους 40. Άρθρο 10 Προσωπικό Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Κρήτης, μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, Α.Ε.Ι. μέλη ΕΠ/ ΔΕ.Π. των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ερευνητές δημόσιων ερευ νητικών ιδρυμάτων όπως το Μπενάκειο Φυτοπαθολο γικό Ινστιτούτο και ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», ερευνητικών ιδρυμάτων του εξωτερικού καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν.368/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/ τ. Α ). Άρθρο 11 Υλικοτεχνική Υποδομή 1. Τόσο το ΚΠΜΣ όσο και το ΑΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Γεω πόνων του ΤΕΙ Κρήτης με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή. 2. Το ΑΑΕΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης και στις εγκαταστάσεις του Μπενάκειου Φυτοπαθολο γικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, με βάση σχετικό συμφω νητικό συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων. Άρθρο 12 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και στις τρεις μορφές του, με βάση τον αριθμό των φοιτητών του άρθρου 9, υπολογίζεται σε ευρώ και κατα νέμεται ως εξής: Κατηγορία Δαπάνης ΠΟΣΟ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) Δαπάνες εκπαίδευσης (αμοιβές ,0 % Εκπαιδευτικών) Διοικητική και τεχνική υποστή 12.7,0% ριξη Έρευνες Δημοσιεύσεις 12.7,0 % Προμήθεια εκπαιδευτικού υλι 12.7,0% κού Αναλώσιμα 12.7,0 % Προμήθεια, συντήρηση εξοπλι 12.7,0% σμού/λογισμικού Δαπάνες δημοσιότητας 12.7,0 % Άλλα λειτουργικά έξοδα 12.7,0% Δαπάνες διαχείρισης ΕΑΚΕ ΤΕΙ Κρήτης (10%) ,0% Γενικά έξοδα ΤΕΙ Κρήτης (2%) ,0% Σύνολο ετήσιου κόστους λει ,0% τουργίας 2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα,

8 9940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πόρους από ερευνητικά και κοινοτικά προγράμματα και επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 368/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/ τ.α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 13 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα, τον Οργανισμό και Κανονισμούς του ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως αυτή θα τροποποιείται και θα ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ηράκλειο, 8 Μαΐου 201 Ο Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 16-3-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2850/32992 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24643 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2288 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αντικατάσταση της αριθμ. 79422/Β7/14-7-2011 (ΦΕΚ 1648/Β /25-7-2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145/22-10-2014 «Καθορισµός του προγράµµατος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούµενο σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1359 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9197 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 105. Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45693 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 17 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ14/92330 Εγκριση Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλι σμού Σκυροδέματος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Α.Π.: οικ.107886/569 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS gssstfibs" 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra

INFORMATICS gssstfibs 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra (Λ INFORMATICS gssstfibs" ΑΔΑ: 798Μ4653ΠΓ-Π80 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22185 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 199/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1707 26 Αυγούστου 2008 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 88846 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1132 19 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. :Η.Π. 24838/1400/Ε103 Τροποποίηση του άρθρου 2 (παραγ. Β) της υπ αριθμ. 19652/1906/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 11 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 2010/50687 Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7 4 2015 απόφα σης του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3757 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 29 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 10219/Β7/24 3 2008 (ΦΕΚ 6/τ.Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα