ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!"

Transcript

1 ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004

2 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΧΟΜΒΙΝΙΝΓ ΦΥΝ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΑΑΠ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡ ΟΦ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΧΥΡΡΕΝΤ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΓΑΑΠ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΠΡΙΜΑΡΨ, ΣΕΧΟΝ ΑΡΨ ΑΝ ΟΤΗΕΡ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΑΡΤΣ ΧΟΥΝΧΙΛ ΓΙΦΤΣ ΑΝ ΟΝΑΤΙΟΝΣ 434, , , , ΑΡΤΣ ΧΟΥΝΧΙΛ 4Β ΠΕΡΧΕΝΤ ΦΟΡ ΑΡΤ ΑΧΘΥΙΣΙΤΙΟΝΣ 87, , , ΑΡΤΣ ΧΟΥΝΧΙΛ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 1,896, ,896, ,896, ΑΡΤΣ ΧΟΥΝΧΙΛ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 549, , , ΑΡΤΣ ΧΟΥΝΧΙΛ ΓΡΦ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 227, , , ΑΡΤΣ ΧΟΥΝΧΙΛ ΓΡΦ ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΥΒΣΙ ΙΕΣ 16,185, ,742, ,742, ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ ΓΡΦ ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΧΟΜΠΥΤΕΡ ΣΕΡςΙΧΕΣ 7,767, ,767, ,687, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΜΙΣΧΕΛΛΑΝΕΟΥΣ ΡΕςΕΝΥΕ 531, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΟΗΙΟ ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝ/Ε ΡΕΣΟΥΡΧΕ ΧΤΡ 347, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 4Λ ΤΕΑΧΗΕΡ ΧΕΡΤΙΦΙΧΑΤΙΟΝ & ΛΙΧΕΝΣΥΡΕ 5,550, ,550, ,520, ,030, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΟΗΙΟ ΧΑΡΕΕΡ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΨΣΤΕΜ 518, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 5Β ΧΗΙΛ ΝΥΤΡΙΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 900, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 5Η ΣΧΗΟΟΛ ΙΣΤΡΙΧΤ ΣΟΛςΕΝΧΨ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ 18,000, ,963, ,825, ,138, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 12,351, ,526, ,377, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ & ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 5,426, ,431, ,379, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΗΕΑ ΣΤΑΡΤ 4,808, ,808, ,795, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΥΒΛΙΧ ΠΡΕΣΧΗΟΟΛ 19,040, ,018, ,011, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΑΛ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 30,325, ,473, ,342, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΦΑΜΙΛΨ ΑΝ ΧΗΙΛ ΡΕΝ ΦΙΡΣΤ 3,324, ,324, ,324, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ςοχατιοναλ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΜΑΤΧΗ 60, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΨΣΤΕΜΣ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 6,638, ,038, ,861, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΑΛΤΕΡΝΑΤΙςΕ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΣ 16,581, ,273, ,166, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΧΗΟΟΛ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ 1,913, ,902, ,824, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΟΛΙΧΨ ΑΝΑΛΨΣΙΣ 592, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΤΕΧΗ ΠΡΕΠ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 2,443, ,363, ,349, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΟΗΙΟ Ε ΥΧΑΤΙΟΝΑΛ ΧΟΜΠΥΤΕΡ ΝΕΤΩΟΡΚ 34,341, ,341, ,128, ,213, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΑΧΑ ΕΜΙΧ ΣΤΑΝ ΑΡ Σ 10,196, ,496, ,443, ,052, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΧΗΟΟΛ ΙΜΠΡΟςΕΜΕΝΤ ΜΟ ΕΛΣ 11,341, ,591, ,238, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΧΗΟΟΛ ΧΟΝΦΛΙΧΤ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ 58, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΡΕΑ ΙΝΓ/ΩΡΙΤΙΝΓ ΙΜΠΡΟςΕΜΕΝΤ 20,786, ,282, ,584, ,697, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΤΥ ΕΝΤ ΑΣΣΕΣΣΜΕΝΤ 46,350, ,350, ,942, ,407, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΑΧΧΟΥΝΤΑΒΙΛΙΤΨ/ΡΕΠΟΡΤ ΧΑΡ Σ 4,087, ,387, ,061, ,299.79

3 ΠΑΓΕ 2 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΣΙΓΝ ΛΑΝΓΥΑΓΕ 232, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΗΙΛ ΧΑΡΕ ΛΙΧΕΝΣΙΝΓ 1,389, ,389, ,372, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΑΛ ΡΕΧΡΥΙΤΜΕΝΤ 126, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΟΗΙΟΡΕΑ Σ Α ΜΙΝ/ςΟΛΥΝΤΕΕΡ ΣΥΠΠΟΡΤ 4,605, ,605, ,355, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΨΣΤΕΜ 17,474, ,874, ,212, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΓΕ ΤΕΣΤΙΝΓ/Α ΥΛΤ ΗΙΓΗ ΣΧΗΟΟΛ 2,794, ,706, ,345, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ Ε ΥΧΑΤΟΡ ΠΡΕΠΑΡΑΤΙΟΝ 24, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΗΕΑ ΣΤΑΡΤ ΠΛΥΣ ΣΤΑΡΤ ΥΠ 11,000, ,000, ,000, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΤΕΑΧΗΙΝΓ ΣΥΧΧΕΣΣ ΧΟΜΜ.ΙΝΙΤΙΑΤΙςΕΣ 1,650, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΣΧΗΟΟΛΣ 4,264, ,264, ,122, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΧΗΟΟΛ ΦΙΝΑΝΧΕ ΕΘΥΙΤΨ 14,039, ,371, ,371, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΒΑΣΕ ΧΟΣΤ ΦΥΝ ΙΝΓ 4,397,092, ,508,957, ,508,940, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΥΠΙΛ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ 395,033, ,411, ,327, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΒΥΣ ΠΥΡΧΗΑΣΕ ΑΛΛΟΩΑΝΧΕ 29,463, ,463, ,463, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΧΗΟΟΛ ΛΥΝΧΗ ΜΑΤΧΗ 9,235, ,235, ,235, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ Α ΥΛΤ ΛΙΤΕΡΑΧΨ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 8,774, ,774, ,774, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΟΥΝΤΨ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝΕΡΣ ΡΕΙΜΒΥΡΣΕΜΕΝΤ 693, , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΑΥΞΙΛΙΑΡΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 127,903, ,903, ,903, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΥΜΜΕΡ ΙΝΤΕΡςΕΝΤΙΟΝ 44,890, ,890, ,881, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΟΣΤ ΣΕΧΟΝ ΑΡΨ/Α ΥΛΤ ςοχ Ε 23,558, ,558, ,556, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΙΣΑ ςανταγε ΠΥΠΙΛ ΙΜΠΑΧΤ ΑΙ 377,591, ,252, ,015, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΓΙΦΤΕ ΠΥΠΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜ 48,240, ,766, ,765, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΑΡΙΤΨ ΑΙ 320,677, ,164, ,164, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΝΟΝΠΥΒΛΙΧ Α ΜΙΝ ΧΟΣΤ ΡΕΙΜΒΥΡΣΕΜΕΝΤ 55,803, ,803, ,798, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΠΕΧΙΑΛ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΕΝΗΑΝΧΕΜΕΝΤΣ 137,233, ,195, ,188, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ςοχατιοναλ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΕΝΗΑΝΧΕΜΕΝΤΣ 17,222, ,600, ,897, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΗΑΡΓΕ ΟΦΦ ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤ 48,478, ,812, ,812, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΟΥΝΤΨ ΜΡ/ Β Σ ςεηιχλε ΠΥΡΧΗΑΣΕ 2,502, ,502, ,502, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΕΜΕΡΓΕΝΧΨ ΛΟΑΝ ΙΝΤΕΡΕΣΤ ΣΥΒΣΙ Ψ 3,022, ,022, ,728, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΟΗΙΟΡΕΑ Σ ΓΡΑΝΤΣ 12,874, ,874, ,874, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΑΦΕ ΑΝ ΣΥΠΠΟΡΤΙςΕ ΣΧΗΟΟΛΣ 3,576, ,557, ,557, ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ Α ΕΝΑ ΩΟΡΤΗΙΝΓΤΟΝ ΗΟΜΕ 200, , , ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΣΥΒΣΙ Ψ 3,389, ,322, ,322, ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΣΙΤΕ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ 8,240, ,070, ,070, ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΒΙΧΕΝΤΕΝΝΙΑΛ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 1,847, ,773, ,773, ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΠΡΕΣΕΡςΑΤΙΟΝ ΟΦΦΙΧΕ 289, , , ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΑΦΡΟ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΜΥΣΕΥΜ 778, , , ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΗΑΨΕΣ ΠΡΕΣΙ ΕΝΤΙΑΛ ΧΕΝΤΕΡ 524, , ,

4 ΠΑΓΕ 3 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΓΡΑΝΤΣ 2,200, ,400, ,400, ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΙΝΤΡΑ ΑΓΕΝΧΨ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΗΑΡΓΕΣ 10, , , , ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΙΝΤΕΡΛΙΒΡΑΡΨ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΗΑΡΓΕΣ 2,951, ,951, ,111, , ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ 4Σ ΟΠΛΙΝ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ 6,891, ,891, ,740, ,151, ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 6,774, ,506, ,448, , ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΓΡΦ ΟΗΙΟΑΝΑ ΡΕΝΤΑΛ ΠΑΨΜΕΝΤΣ 124, , , , ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΓΡΦ ΧΙΝΧΙΝΝΑΤΙ ΠΥΒΛΙΧ ΛΙΒΡΑΡΨ 584, , , ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΓΡΦ ΡΕΓΙΟΝΑΛ ΛΙΒΡΑΡΨ ΣΨΣΤΕΜΣ 1,194, ,146, ,146, ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΓΡΦ ΧΛΕςΕΛΑΝ ΠΥΒΛΙΧ ΛΙΒΡΑΡΨ 879, , , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ 4Φ ΑΦΦΙΛΙΑΤΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ 3,364, ,364, ,424, ,939, ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ 4Τ ΓΟςΡΝΜΝΤ ΤΕΛΕςΙΣΙΟΝ/ ΤΕΛΕΧΟΜΜ ΟΠΕΡ. 150, , , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 1,300, ,300, ,298, , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 819, , , , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 107, , , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΣΤΑΤΕΗΟΥΣΕ ΝΕΩΣ ΒΥΡΕΑΥ 260, , , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΓΟςΕΡΝΜΕΝΤ ΤΕΛΕΧΟΜΜ ΣΤΥ ΙΟ 762, , , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΣΟΝΕΤ 2,211, ,043, ,043, ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΟΠΕΡΑΤΝΓ ΣΥΒΣΙ Ψ 3,974, ,816, ,784, , ΟΗΙΟΑΝΑ ΛΙΒΡΑΡΨ ΑΣΣΟΧΙΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΛΙΒΡΑΡΨ ΣΥΒΣΙ Ψ 215, , , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΒΛΙΝ 4Η Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΡΕΦΟΡΜ ΓΡΑΝΤΣ 79, , , , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΒΛΙΝ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 6,287, ,233, ,233, ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΒΛΙΝ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 688, , , , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΒΛΙΝ ΓΡΦ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 121, , , , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΕΑΦ 4Μ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΡΕΦΟΡΜ ΓΡΑΝΤΣ 82, , , , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΕΑΦ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕ 8,079, ,036, ,802, , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΕΑΦ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 1,070, ,045, ,036, , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΕΑΦ ΓΡΦ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 269, , , ΣΧΗΟΟΛΝΕΤ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 5,981, ,743, ,686, , ΣΧΗΟΟΛΝΕΤ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΤΕΧΗ & ΙΝΣΤΡΥΧ ΠΡΟΦ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 8,039, ,731, ,441, , ΣΧΗΟΟΛΝΕΤ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ 6,989, ,709, ,701, , ΤΟΤΑΛ ΠΡΙΜΑΡΨ, ΣΕΧΟΝ ΑΡΨ ΑΝ 6,492,872, ,584,547, ,562,207, ,340, ΟΤΗΕΡ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ Οργανιζατιον ισ νοτ παρτ οφ τηε Στατε οφ Οηιο σ ρεπορτινγ εντιτψ. Ηοωεϖερ, συβσιδψ εξπενδιτυρεσ το τηισ οργανιζατιον αρε ρεχορδεδ ιν τηε Χεντραλ Αχχουντινγ Σψστεµ ανδ αρε ρεφλεχτεδ ιν τηε ΧΑΦΡ βυδγεταρψ πρεσεντατιον.

5 ΠΑΓΕ 4 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΓΑΑΠ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΗΙΓΗΕΡ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΣΥΠΠΟΡΤ ΒΕΛΜΟΝΤ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΒΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,000, ,000, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΠΡΟΓΡΑΜ ΑΠΠΡΟςΑΛ & ΡΕΑΥΤΗΟΡΙΖΑΤΙΟΝ 559, , , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΠΥΒΛΙΧΑΤΙΟΝΣ 515, , , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ 5Ψ ΟΙΓ ΡΕΧΟΝΧΙΛΙΑΤΙΟΝ ,860, ,860, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 3,378, ,378, ,370, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΕΑ ΓΡΑΝΤΣ 274, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΜΑΤΗ/ΣΧΙΕΝΧΕ ΤΕΑΧΗΙΝΓ ΙΜΠΡΟςΕΜΕΝΤΣ 1,764, ,694, ,687, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΧΟΛΛΕΓΕ ΡΕΑ ΙΝΕΣΣ ΙΝΙΤΙΑΤΙςΕΣ 3,165, ,995, ,985, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΡΤΙΧΥΛΑΤΙΟΝ & ΤΡΑΝΣΦΕΡ 762, , , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΜΙ ΩΕΣΤ ΗΙΓΗΕΡ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΧΟΜΠΑΧΤ 82, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΨΣΤΕΜ 1,192, ,145, ,141, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΤΑΤΕ ΓΡΑΝΤΣ & ΣΧΗΟΛΑΡΣΗΙΠ Α ΜΙΝ 1,255, ,206, ,181, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ϑοβσ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 9,348, ,348, ,348, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ 3,413, ,276, ,276, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΧΧΕΣΣ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 67,605, ,749, ,729, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΥΧΧΕΣΣ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 51,154, ,993, ,979, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΠΠΛΑΧΗΙΑΝ ΝΕΩ ΕΧΟΝΟΜΨ ΠΡΤΝΡΣΗΠ 1,179, ,132, ,132, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 18,337, ,562, ,562, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΠΡΟ ΥΧΤΙςΙΤΨ ΙΜΠΡΟςΕΜΕΝΤ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 1,505, ,445, ,445, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΗΕΧ ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΥΠΠΟΡΤ 1,722, ,653, ,653, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΧΧΕΣΣ ΙΜΠΡΟςΕΜΕΝΤ ΠΡΟϑΕΧΤΣ 1,048, ,021, ,021, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ ΙΕΣ 1,534,189, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΤΥ ΕΝΤ ΣΥΠΠΟΡΤ ΣΕΡςΙΧΕΣ 870, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΓΡΑΝΤΣ 111,968, ,968, ,966, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΩΑΡ ΟΡΠΗΑΝΣ ΣΧΗΟΛΑΡΣΗΙΠΣ 5,229, ,229, ,232, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟΛΙΝΚ 7,028, ,887, ,887, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΦΙΤ 2,096, ,012, ,012, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΙΣΠΛΑΧΕ ΗΟΜΕΜΑΚΕΡΣ 204, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΣΥΠΕΡΧΟΜΠΥΤΕΡ ΧΕΝΤΕΡ 4,208, ,124, ,124, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΧΟΟΠΕΡΑΤΙςΕ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕ 25,644, ,619, ,619, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΥ ςοινοςιχη ΧΕΝΤΕΡ 311, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΧΕΝΤΡΑΛ ΣΤΑΤΕ ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤ 11,039, ,039, ,039, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΧΩΡΥ ΣΧΗΟΟΛ ΟΦ ΜΕ ΙΧΙΝΕ 3,303, ,171, ,171, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΧΑΠΙΤΑΛ ΣΧΗΟΛΑΡΣΗΙΠ ΠΡΟΓΡΑΜΣ 245, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΦΑΜΙΛΨ ΠΡΑΧΤΙΧΕ 5,529, ,308, ,308, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΗΑΩΝΕΕ ΣΤΑΤΕ ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤ 2,082, ,082, ,082,

6 ΠΑΓΕ 5 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΣΥ ΓΛΕΝΝ ΙΝΣΤΙΤΥΤΕ 311, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΠΟΛΙΧΕ ΑΝ ΦΙΡΕ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ 209, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΓΕΡΙΑΤΡΙΧ ΜΕ ΙΧΙΝΕ 820, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΠΡΙΜΑΡΨ ΧΑΡΕ ΡΕΣΙ ΕΝΧΙΕΣ 2,730, ,620, ,620, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΑΕΡΟΣΠΑΧΕ ΙΝΣΤΙΤΥΤΕ 1,933, ,856, ,856, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΧΑ ΕΜΙΧ ΣΧΗΟΛΑΡΣΗΙΠΣ 7,800, ,800, ,800, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΤΥ ΕΝΤ ΧΗΟΙΧΕ ΓΡΑΝΤΣ 52,156, ,156, ,154, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΤΥ ΕΝΤ ΩΟΡΚΦΟΡΧΕ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ ΓΡΝΤ 2,739, ,739, ,267, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΓΡ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΑΝ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ ΧΕΝΤΕΡ 35,830, ,396, ,396, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΣΥ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 13,565, ,565, ,565, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΥΧΝ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 11,157, ,157, ,157, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΜΧΟ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 8,696, ,696, ,696, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΩΣΥ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 4,255, ,225, ,225, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΗΥ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 4,084, ,084, ,084, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΝΕΜ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 4,200, ,200, ,200, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΧΠΜ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ 424, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΧΗΟΟΛ ΟΦ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΒΥΣΙΝΕΣΣ 1,264, ,214, ,214, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΠΑΡΤ ΤΙΜΕ ΣΤΥ ΕΝΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΝΛ ΓΡΑΝΤΣ 14,036, ,036, ,036, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΧΑΠΙΤΑΛ ΧΟΜΠΟΝΕΝΤ 18,711, ,078, ,078, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΨΤΟΝ ΑΡΕΑ ΓΡΑ ΥΑΤΕ ΣΤΥ ΙΕΣ ΙΝΣΤ 3,074, ,951, ,951, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΠΡΙΟΡΙΤΙΕΣ ΙΝ ΓΡΑ ΥΑΤΕ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 2,577, ,474, ,474, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΛΙΒΡΑΡΨ ΕΠΟΣΙΤΟΡΙΕΣ 1,775, ,739, ,739, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΑΡΝΕΤ 3,657, ,583, ,583, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΛΟΝΓ ΤΕΡΜ ΧΑΡΕ ΡΕΣΕΑΡΧΗ 230, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΒΓΣΥ ΧΑΝΑ ΙΑΝ ΣΤΥ ΙΕΣ ΧΕΝΤΕΡ 121, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΣΥ ΧΛΙΝΙΧ ΣΥΠΠΟΡΤ 1,400, ,344, ,344, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΥΡΒΑΝ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΠΡΟΓΡΑΜΣ 5,692, ,464, ,464, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΙΝΝΟςΑΤΙΟΝ ΧΕΝΤΕΡ 41, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΡΥΡΑΛ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΠΡΟϑΕΧΤΣ 1,224, ,175, ,175, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΡΕΣΟΥΡΧΕ ΧΕΝΤΡ ΜΑΤΗ/ΣΧΙΕΝΧΕ/ΡΕΑ ΙΝΓ 853, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΤΗ ΓΡΑ Ε ΠΡΟΦΙΧΙΕΝΧΨ ΣΤΙΠΕΝ 6, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΙΝΤΕΡΝΑΤΛ ΧΕΝΤΡ ΩΑΤΕΡ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ Ες 137, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΗΑΖΑΡ ΟΥΣ ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ ΠΡΟΓΡΑΜ 339, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΝΑΤΛ ΓΥΑΡ ΤΥΙΤΙΟΝ ΓΡΑΝΤ ΠΡΟΓΡΑΜ 15,373, ,873, ,873, ΒΟΩΛΙΝΓ ΓΡΕΕΝ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΒΓΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,227, ,227, ΒΟΩΛΙΝΓ ΓΡΕΕΝ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΦΙΡΕΛΑΝ Σ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,146, ,146, ΒΡ ΧΑΡΕΕΡ ΧΟΛΛΕΓΕΣ & ΣΧΗΟΟΛ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 404, , , ΒΡ ΧΑΡΕΕΡ ΧΟΛΛΕΓΕΣ & ΣΧΗΟΟΛ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 1, , ,

7 ΠΑΓΕ 6 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΒΡ ΧΑΡΕΕΡ ΧΟΛΛΕΓΕΣ & ΣΧΗΟΟΛ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 1, , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ ΓΡΦ ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΟΗΙΟ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΧΟΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,122, ,122, ΧΕΝΤΡΑΛ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΧΣΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,954, ,954, ΧΙΝΧΙΝΝΑΤΙ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛ ΓΡΦ ΧΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,876, ,876, ΧΛΑΡΚ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΧΛΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,614, ,614, ΧΛΕςΕΛΑΝ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΧΛΣ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,969, ,969, ΧΟΛΥΜΒΥΣ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛ ΓΡΦ ΧΤΙ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,700, ,700, ΧΥΨΑΗΟΓΑ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΧΧΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,911, ,911, Ε ΙΣΟΝ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΕΣΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,038, ,038, ΗΟΧΚΙΝΓ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΗΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,825, ,825, ϑεφφερσον ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ϑτχ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,053, ,053, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΚΣΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,439, ,439, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΑΣΗΤΑΒΥΛΑ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,612, ,612, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΣΤΑΡΚ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,582, ,582, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΤΥΣΧΑΡΑΩΑΣ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,899, ,899, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΤΡΥΜΒΥΛΛ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,846, ,846, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΓΕΑΥΓΑ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,250, ,250, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΕΑΣΤ ΛΙςΕΡΠΟΟΛ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒ ,886, ,886, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΣΑΛΕΜ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,189, ,189, ΛΑΚΕΛΑΝ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΛΧΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,391, ,391, ΛΙΜΑ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΛΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,277, ,277, ΛΟΡΑΙΝ ΧΟΥΝΤΨ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛ ΓΡΦ ΛΟΡ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,558, ,558, Μ ϑ ΟΩΕΝΣ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛ ΓΡΦ ΟΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,904, ,904, ΜΑΡΙΟΝ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΜΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,338, ,338, ΜΕ ΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΤΟΛΕ Ο ΓΡΦ ΜΧΟ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,551, ,551, ΜΙΑΜΙ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΜΥΝ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,935, ,935, ΜΙΑΜΙ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΗΑΜΙΛΤΟΝ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,864, ,864, ΜΙΑΜΙ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΜΙ ΛΕΤΟΩΝ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,142, ,142, ΜΥΣΚΙΝΓΥΜ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΜΑΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,494, ,494, Ν ΧΕΝΤΡΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΝΧΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,214, ,214, ΝΕ ΟΗΙΟ ΥΝΙς ΧΟΛΛ ΟΦ ΜΕ ΙΧΙΝΕ ΓΡΦ ΝΕΜ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,027, ,027, ΝΟΡΤΗΩΕΣΤ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛ ΓΡΦ ΝΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,871, ,871, ΟΗΙΟ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΟΣΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,998, ,998, ΟΗΙΟ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΛΙΜΑ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,977, ,977, ΟΗΙΟ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΜΑΝΣΦΙΕΛ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,024, ,024, ΟΗΙΟ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΜΑΡΙΟΝ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,495, ,495, ΟΗΙΟ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΝΕΩΑΡΚ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,155, ,155,

8 ΠΑΓΕ 7 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΟΗΙΟ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΑΓΡ ΤΕΧΗ ΩΟΟΣΤΕΡ ΣΥΒΣΙ Ψ ,291, ,291, ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΟΗΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,127, ,127, ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΛΑΝΧΣΤΕΡ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,800, ,800, ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΒΕΛΜΟΝΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,093, ,093, ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΧΗΙΛΛΙΧΟΤΗΕ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,925, ,925, ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΖΑΝΕΣςΙΛΛΕ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,043, ,043, ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΙΡΟΝΤΟΝ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,221, ,221, ΡΙΟ ΓΡΑΝ Ε ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΡΓΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,450, ,450, ΣΗΑΩΝΕΕ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΣΣΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,830, ,830, ΣΙΝΧΛΑΙΡ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΣΧΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,953, ,953, ΣΟΥΤΗΕΡΝ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛ ΓΡΦ ΣΟΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,919, ,919, ΣΤΑΡΚ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΣΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,007, ,007, ΤΕΡΡΑ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΤΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,332, ,332, ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΑΚΡΟΝ ΓΡΦ ΥΑΚ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,925, ,925, ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΑΚΡΟΝ ΓΡΦ ΩΑΨΝΕ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,967, ,967, ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΧΙΝΧΙΝΝΑΤΙ ΓΡΦ ΥΧΝ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,188, ,188, ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΧΙΝΧΙΝΝΑΤΙ ΓΡΦ ΩΑΛΤΕΡΣ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,327, ,327, ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΧΙΝΧΙΝΝΑΤΙ ΓΡΦ ΧΛΕΡΜΟΝΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,159, ,159, ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΤΟΛΕ Ο ΓΡΦ ΥΤΟ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,921, ,921, ΩΑΣΗΙΝΓΤΟΝ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛ ΓΡΦ ΩΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,924, ,924, ΩΡΙΓΗΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΩΣΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,217, ,217, ΩΡΙΓΗΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΛΑΚΕ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,288, ,288, ΨΟΥΝΓΣΤΟΩΝ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΨΣΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,530, ,530, ΤΟΤΑΛ ΗΙΓΗΕΡ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΣΥΠΠΟΡΤ 2,104,063, ,099,700, ,097,584, ,115, Οργανιζατιον ισ νοτ παρτ οφ τηε Στατε οφ Οηιο σ ρεπορτινγ εντιτψ. Ηοωεϖερ, συβσιδψ εξπενδιτυρεσ το τηισ οργανιζατιον αρε ρεχορδεδ ιν τηε Χεντραλ Αχχουντινγ Σψστεµ ανδ αρε ρεφλεχτεδ ιν τηε ΧΑΦΡ βυδγεταρψ πρεσεντατιον. ΓΑΑΠ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΠΥΒΛΙΧ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ ΑΝ ΜΕ ΙΧΑΙ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ ΓΡΦ ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΗΥΜΑΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 4Α ΧΗΙΛ ΣΥΠΠΟΡΤ ΧΟΛΛΕΧΤΙΟΝΣ 322, , , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 4Α ΧΗΙΛ ΣΥΠΠΟΡΤ ΧΟΛΛΕΧΤΙΟΝΣ 32,742, ,742, ,742, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 4Ρ ΒΧΙΙ ΣΕΡςΙΧΕ ΦΕΕΣ 136, , , , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 5Χ ΜΕ ΙΧΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΥΠΠΟΡΤ 54,761, ,761, ,686, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 5Ε ΣΤΑΤΕ ΟΠΤΙΟΝ ΦΟΟ ΣΤΑΜΠΣ 823, , , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 5Ν ΧΟΥΝΤΨ ΤΕΗΝΟΛΟΓΙΕΣ 5,027, ,027, , ,649, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 5Π ΗΕΑΛΤΗ ΧΑΡΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ 496,171, ,171, ,208, ,963, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΑΧΤΙςΙΤΙΕΣ 140, , , ,685.76

9 ΠΑΓΕ 8 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΣΥΠΠΟΡΤ ΣΕΡςΙΧΕΣ 80,759, ,098, ,551, ,546, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΤΑΝΦ ΣΤΑΤΕ 272,619, ,619, ,619, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΑΨ ΧΑΡΕ ΜΑΤΧΗ/ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ ΟΦ ΕΦΦΡΤ 84,120, ,120, ,120, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΟΜΠΥΤΕΡ ΠΡΟϑΕΧΤΣ 184,799, ,801, ,795, ,005, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΗΙΛ ΣΥΠΠΟΡΤ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 5,251, ,851, ,618, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΦΦΙΧΕ ΟΦ ΦΑΜΙΛΨ ΣΤΑΒΙΛΙΤΨ 4,868, ,378, ,163, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΛΟΧΑΛ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ 2,325, ,135, ,101, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΦΦΙΧΕ ΟΦ ΧΗΙΛ ΡΕΝ ΑΝ ΦΑΜΙΛΙΕΣ 5,083, ,968, ,602, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΦΦΙΧΕ ΟΦ ΩΟΡΚΦΟΡΧΕ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 879, , , , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΦΦΙΧΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΗΕΑΛΤΗ ΠΛΑΝΣ 46,797, ,541, ,744, ,797, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΥΝΕΜΠΛΟΨΜΕΝΤ ΧΟΜΠ.ΡΕςΙΕΩ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 3,344, ,217, ,082, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΤΟ ΡΕΦΟΡΜ ΜΕ ΙΧΑΙ 125, , , , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ Σ ΒΕΣΤ ΡΞ ΣΤΑΡΤ ΥΠ ΧΟΣΤΣ ,000, , ,880, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΗΙΛ ΣΥΠΠΟΡΤ ΜΑΤΧΗ 16,825, ,825, ,825, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΙΣΑΒΙΛΙΤΨ/ΟΤΗΕΡ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ 22,839, ,515, ,515, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΦΑΜΙΛΨ ΣΤΑΒΙΛΙΤΨ ΣΥΒΣΙ Ψ 55,775, ,775, ,775, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΗΙΛ ΡΕΝ ΑΝ ΦΑΜΙΛΙΕΣ ΣΥΒΣΙ Ψ 73,423, ,493, ,485, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΗΕΑΛΤΗ ΧΑΡΕ/ΜΕ ΙΧΑΙ 8,876,921, ,961,182, ,958,340, ,842, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ Α ΟΠΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 77,146, ,712, ,712, ΤΟΤΑΛ ΠΥΒΛΙΧ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ ΑΝ ΜΕ ΙΧΑΙ 10,404,031, ,465,242, ,413,047, ,195, ΓΑΑΠ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΗΕΑΛΤΗ ΑΝ ΗΥΜΑΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 37ΤΗ ΙςΙΣΙΟΝ ςετερανσ ΑΣΣΟΧ ΓΡΦ ΤΗ Ις ΑΕΦ ςετερανσ ΑΣΣΟΧ 5, , , ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡς 5Β ΤΑΝΦ ΤΡΑΝΣΦΕΡ ΤΡΕΑΤΜΕΝΤ 200, , , , ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡς 5Ε ΤΑΝΦ ΤΡΑΝΣΦΕΡ ΜΕΝΤΟΡΙΝΓ 58, , , ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡς 5Τ ΠΡΟΒΛΕΜ ΓΑΜΒΛΙΝΓ ΣΕΡςΙΧΕΣ 60, , , , ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡς ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 1,200, ,152, ,152, ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡς ΓΡΦ ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 36,766, ,295, ,291, , ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡς ΓΡΦ ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 1,057, ,014, ,013, , ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΕΞ ΠΡΙΣΟΝΕΡΣ ΟΦ ΩΑΡ ΓΡΦ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΕΞ ΠΡΙΣΟΝΕΡΣ ΟΦ ΩΑΡ 25, , , ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΛΕΓΙΟΝ ΟΦ ΟΗΙΟ ΓΡΦ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΛΕΓΙΟΝ ΟΦ ΟΗΙΟ 252, , , ΑΡΜΨ & ΝΑςΨ ΥΝΙΟΝ,ΥΣΑ,ΙΝΧ ΓΡΦ ΑΡΜΨ & ΝΑςΨ ΥΝΙΟΝ,ΥΣΑ,ΙΝΧ 55, , , ΧΑΤΗΟΛΙΧ ΩΑΡ ςετερανσ ΓΡΦ ΧΑΤΗΟΛΙΧ ΩΑΡ ςετερανσ 57, , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 142 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 149 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 4ς1 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ ΓΡΦ ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΟΜΜ ΗΙΣΠΑΝΙΧ ΛΑΤΙΝΟ ΑΦΦΑΙΡΣ ΓΙΦΤΣ & ΜΙΣΧΕΛΛΑΝΕΟΥΣ 8, , ,

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic

FLIGHT GRIPENS ON GUARD AT NATO S EDGE. How Czechs met challenge of nation s fi rst overseas air policing mission over Baltic FLIGHT INTERNATIONAL 2-8 JUNE 2009 MISSING LINK THE ELECTRONIC BAG OF TRICKS IN THE COCKPIT FEATURE P26 FREIGHTER FEES Cargo carriers face new Boeing technical support charges for passenger jet conversions

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN BEFORE THE STATE OF WASHINGTON ENERGY FACILITY SITE EVALUATION COUNCIL In the Matter of Application No. 96-1 Olympic Pipe Line Company Cross Cascade Pipeline Project PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

Διαβάστε περισσότερα