ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!"

Transcript

1 ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004

2 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΧΟΜΒΙΝΙΝΓ ΦΥΝ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΑΑΠ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡ ΟΦ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΧΥΡΡΕΝΤ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΓΑΑΠ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΠΡΙΜΑΡΨ, ΣΕΧΟΝ ΑΡΨ ΑΝ ΟΤΗΕΡ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΑΡΤΣ ΧΟΥΝΧΙΛ ΓΙΦΤΣ ΑΝ ΟΝΑΤΙΟΝΣ 434, , , , ΑΡΤΣ ΧΟΥΝΧΙΛ 4Β ΠΕΡΧΕΝΤ ΦΟΡ ΑΡΤ ΑΧΘΥΙΣΙΤΙΟΝΣ 87, , , ΑΡΤΣ ΧΟΥΝΧΙΛ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 1,896, ,896, ,896, ΑΡΤΣ ΧΟΥΝΧΙΛ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 549, , , ΑΡΤΣ ΧΟΥΝΧΙΛ ΓΡΦ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 227, , , ΑΡΤΣ ΧΟΥΝΧΙΛ ΓΡΦ ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΥΒΣΙ ΙΕΣ 16,185, ,742, ,742, ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ ΓΡΦ ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΧΟΜΠΥΤΕΡ ΣΕΡςΙΧΕΣ 7,767, ,767, ,687, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΜΙΣΧΕΛΛΑΝΕΟΥΣ ΡΕςΕΝΥΕ 531, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΟΗΙΟ ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝ/Ε ΡΕΣΟΥΡΧΕ ΧΤΡ 347, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 4Λ ΤΕΑΧΗΕΡ ΧΕΡΤΙΦΙΧΑΤΙΟΝ & ΛΙΧΕΝΣΥΡΕ 5,550, ,550, ,520, ,030, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΟΗΙΟ ΧΑΡΕΕΡ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΨΣΤΕΜ 518, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 5Β ΧΗΙΛ ΝΥΤΡΙΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 900, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 5Η ΣΧΗΟΟΛ ΙΣΤΡΙΧΤ ΣΟΛςΕΝΧΨ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ 18,000, ,963, ,825, ,138, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 12,351, ,526, ,377, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ & ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 5,426, ,431, ,379, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΗΕΑ ΣΤΑΡΤ 4,808, ,808, ,795, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΥΒΛΙΧ ΠΡΕΣΧΗΟΟΛ 19,040, ,018, ,011, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΑΛ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 30,325, ,473, ,342, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΦΑΜΙΛΨ ΑΝ ΧΗΙΛ ΡΕΝ ΦΙΡΣΤ 3,324, ,324, ,324, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ςοχατιοναλ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΜΑΤΧΗ 60, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΣΨΣΤΕΜΣ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 6,638, ,038, ,861, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΑΛΤΕΡΝΑΤΙςΕ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΣ 16,581, ,273, ,166, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΧΗΟΟΛ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ 1,913, ,902, ,824, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΟΛΙΧΨ ΑΝΑΛΨΣΙΣ 592, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΤΕΧΗ ΠΡΕΠ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 2,443, ,363, ,349, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΟΗΙΟ Ε ΥΧΑΤΙΟΝΑΛ ΧΟΜΠΥΤΕΡ ΝΕΤΩΟΡΚ 34,341, ,341, ,128, ,213, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΑΧΑ ΕΜΙΧ ΣΤΑΝ ΑΡ Σ 10,196, ,496, ,443, ,052, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΧΗΟΟΛ ΙΜΠΡΟςΕΜΕΝΤ ΜΟ ΕΛΣ 11,341, ,591, ,238, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΧΗΟΟΛ ΧΟΝΦΛΙΧΤ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ 58, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΡΕΑ ΙΝΓ/ΩΡΙΤΙΝΓ ΙΜΠΡΟςΕΜΕΝΤ 20,786, ,282, ,584, ,697, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΤΥ ΕΝΤ ΑΣΣΕΣΣΜΕΝΤ 46,350, ,350, ,942, ,407, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΑΧΧΟΥΝΤΑΒΙΛΙΤΨ/ΡΕΠΟΡΤ ΧΑΡ Σ 4,087, ,387, ,061, ,299.79

3 ΠΑΓΕ 2 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΣΙΓΝ ΛΑΝΓΥΑΓΕ 232, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΗΙΛ ΧΑΡΕ ΛΙΧΕΝΣΙΝΓ 1,389, ,389, ,372, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΑΛ ΡΕΧΡΥΙΤΜΕΝΤ 126, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΟΗΙΟΡΕΑ Σ Α ΜΙΝ/ςΟΛΥΝΤΕΕΡ ΣΥΠΠΟΡΤ 4,605, ,605, ,355, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΨΣΤΕΜ 17,474, ,874, ,212, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΓΕ ΤΕΣΤΙΝΓ/Α ΥΛΤ ΗΙΓΗ ΣΧΗΟΟΛ 2,794, ,706, ,345, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ Ε ΥΧΑΤΟΡ ΠΡΕΠΑΡΑΤΙΟΝ 24, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΗΕΑ ΣΤΑΡΤ ΠΛΥΣ ΣΤΑΡΤ ΥΠ 11,000, ,000, ,000, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΤΕΑΧΗΙΝΓ ΣΥΧΧΕΣΣ ΧΟΜΜ.ΙΝΙΤΙΑΤΙςΕΣ 1,650, , , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΣΧΗΟΟΛΣ 4,264, ,264, ,122, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΧΗΟΟΛ ΦΙΝΑΝΧΕ ΕΘΥΙΤΨ 14,039, ,371, ,371, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΒΑΣΕ ΧΟΣΤ ΦΥΝ ΙΝΓ 4,397,092, ,508,957, ,508,940, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΥΠΙΛ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ 395,033, ,411, ,327, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΒΥΣ ΠΥΡΧΗΑΣΕ ΑΛΛΟΩΑΝΧΕ 29,463, ,463, ,463, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΧΗΟΟΛ ΛΥΝΧΗ ΜΑΤΧΗ 9,235, ,235, ,235, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ Α ΥΛΤ ΛΙΤΕΡΑΧΨ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 8,774, ,774, ,774, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΟΥΝΤΨ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝΕΡΣ ΡΕΙΜΒΥΡΣΕΜΕΝΤ 693, , , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΑΥΞΙΛΙΑΡΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 127,903, ,903, ,903, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΥΜΜΕΡ ΙΝΤΕΡςΕΝΤΙΟΝ 44,890, ,890, ,881, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΟΣΤ ΣΕΧΟΝ ΑΡΨ/Α ΥΛΤ ςοχ Ε 23,558, ,558, ,556, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΙΣΑ ςανταγε ΠΥΠΙΛ ΙΜΠΑΧΤ ΑΙ 377,591, ,252, ,015, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΓΙΦΤΕ ΠΥΠΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜ 48,240, ,766, ,765, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΑΡΙΤΨ ΑΙ 320,677, ,164, ,164, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΝΟΝΠΥΒΛΙΧ Α ΜΙΝ ΧΟΣΤ ΡΕΙΜΒΥΡΣΕΜΕΝΤ 55,803, ,803, ,798, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΠΕΧΙΑΛ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΕΝΗΑΝΧΕΜΕΝΤΣ 137,233, ,195, ,188, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ςοχατιοναλ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΕΝΗΑΝΧΕΜΕΝΤΣ 17,222, ,600, ,897, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΗΑΡΓΕ ΟΦΦ ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤ 48,478, ,812, ,812, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΟΥΝΤΨ ΜΡ/ Β Σ ςεηιχλε ΠΥΡΧΗΑΣΕ 2,502, ,502, ,502, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΕΜΕΡΓΕΝΧΨ ΛΟΑΝ ΙΝΤΕΡΕΣΤ ΣΥΒΣΙ Ψ 3,022, ,022, ,728, , Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΟΗΙΟΡΕΑ Σ ΓΡΑΝΤΣ 12,874, ,874, ,874, Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΑΦΕ ΑΝ ΣΥΠΠΟΡΤΙςΕ ΣΧΗΟΟΛΣ 3,576, ,557, ,557, ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ Α ΕΝΑ ΩΟΡΤΗΙΝΓΤΟΝ ΗΟΜΕ 200, , , ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΣΥΒΣΙ Ψ 3,389, ,322, ,322, ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΣΙΤΕ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ 8,240, ,070, ,070, ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΒΙΧΕΝΤΕΝΝΙΑΛ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 1,847, ,773, ,773, ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΠΡΕΣΕΡςΑΤΙΟΝ ΟΦΦΙΧΕ 289, , , ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΑΦΡΟ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΜΥΣΕΥΜ 778, , , ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΗΑΨΕΣ ΠΡΕΣΙ ΕΝΤΙΑΛ ΧΕΝΤΕΡ 524, , ,

4 ΠΑΓΕ 3 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΣΟΧΙΕΤΨ ΓΡΦ ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΓΡΑΝΤΣ 2,200, ,400, ,400, ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΙΝΤΡΑ ΑΓΕΝΧΨ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΗΑΡΓΕΣ 10, , , , ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΙΝΤΕΡΛΙΒΡΑΡΨ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΗΑΡΓΕΣ 2,951, ,951, ,111, , ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ 4Σ ΟΠΛΙΝ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ 6,891, ,891, ,740, ,151, ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 6,774, ,506, ,448, , ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΓΡΦ ΟΗΙΟΑΝΑ ΡΕΝΤΑΛ ΠΑΨΜΕΝΤΣ 124, , , , ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΓΡΦ ΧΙΝΧΙΝΝΑΤΙ ΠΥΒΛΙΧ ΛΙΒΡΑΡΨ 584, , , ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΓΡΦ ΡΕΓΙΟΝΑΛ ΛΙΒΡΑΡΨ ΣΨΣΤΕΜΣ 1,194, ,146, ,146, ΛΙΒΡΑΡΨ ΒΟΑΡ ΓΡΦ ΧΛΕςΕΛΑΝ ΠΥΒΛΙΧ ΛΙΒΡΑΡΨ 879, , , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ 4Φ ΑΦΦΙΛΙΑΤΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ 3,364, ,364, ,424, ,939, ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ 4Τ ΓΟςΡΝΜΝΤ ΤΕΛΕςΙΣΙΟΝ/ ΤΕΛΕΧΟΜΜ ΟΠΕΡ. 150, , , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 1,300, ,300, ,298, , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 819, , , , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 107, , , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΣΤΑΤΕΗΟΥΣΕ ΝΕΩΣ ΒΥΡΕΑΥ 260, , , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΓΟςΕΡΝΜΕΝΤ ΤΕΛΕΧΟΜΜ ΣΤΥ ΙΟ 762, , , ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΣΟΝΕΤ 2,211, ,043, ,043, ΟΗ Ε Υ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΓΡΦ ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΟΠΕΡΑΤΝΓ ΣΥΒΣΙ Ψ 3,974, ,816, ,784, , ΟΗΙΟΑΝΑ ΛΙΒΡΑΡΨ ΑΣΣΟΧΙΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΛΙΒΡΑΡΨ ΣΥΒΣΙ Ψ 215, , , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΒΛΙΝ 4Η Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΡΕΦΟΡΜ ΓΡΑΝΤΣ 79, , , , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΒΛΙΝ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 6,287, ,233, ,233, ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΒΛΙΝ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 688, , , , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΒΛΙΝ ΓΡΦ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 121, , , , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΕΑΦ 4Μ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΡΕΦΟΡΜ ΓΡΑΝΤΣ 82, , , , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΕΑΦ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕ 8,079, ,036, ,802, , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΕΑΦ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 1,070, ,045, ,036, , ΣΧΗΟΟΛ ΦΟΡ ΤΗΕ ΕΑΦ ΓΡΦ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 269, , , ΣΧΗΟΟΛΝΕΤ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 5,981, ,743, ,686, , ΣΧΗΟΟΛΝΕΤ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΤΕΧΗ & ΙΝΣΤΡΥΧ ΠΡΟΦ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 8,039, ,731, ,441, , ΣΧΗΟΟΛΝΕΤ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ 6,989, ,709, ,701, , ΤΟΤΑΛ ΠΡΙΜΑΡΨ, ΣΕΧΟΝ ΑΡΨ ΑΝ 6,492,872, ,584,547, ,562,207, ,340, ΟΤΗΕΡ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ Οργανιζατιον ισ νοτ παρτ οφ τηε Στατε οφ Οηιο σ ρεπορτινγ εντιτψ. Ηοωεϖερ, συβσιδψ εξπενδιτυρεσ το τηισ οργανιζατιον αρε ρεχορδεδ ιν τηε Χεντραλ Αχχουντινγ Σψστεµ ανδ αρε ρεφλεχτεδ ιν τηε ΧΑΦΡ βυδγεταρψ πρεσεντατιον.

5 ΠΑΓΕ 4 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΓΑΑΠ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΗΙΓΗΕΡ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΣΥΠΠΟΡΤ ΒΕΛΜΟΝΤ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΒΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,000, ,000, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΠΡΟΓΡΑΜ ΑΠΠΡΟςΑΛ & ΡΕΑΥΤΗΟΡΙΖΑΤΙΟΝ 559, , , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΠΥΒΛΙΧΑΤΙΟΝΣ 515, , , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ 5Ψ ΟΙΓ ΡΕΧΟΝΧΙΛΙΑΤΙΟΝ ,860, ,860, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 3,378, ,378, ,370, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΕΑ ΓΡΑΝΤΣ 274, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΜΑΤΗ/ΣΧΙΕΝΧΕ ΤΕΑΧΗΙΝΓ ΙΜΠΡΟςΕΜΕΝΤΣ 1,764, ,694, ,687, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΧΟΛΛΕΓΕ ΡΕΑ ΙΝΕΣΣ ΙΝΙΤΙΑΤΙςΕΣ 3,165, ,995, ,985, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΡΤΙΧΥΛΑΤΙΟΝ & ΤΡΑΝΣΦΕΡ 762, , , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΜΙ ΩΕΣΤ ΗΙΓΗΕΡ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΧΟΜΠΑΧΤ 82, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΨΣΤΕΜ 1,192, ,145, ,141, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΤΑΤΕ ΓΡΑΝΤΣ & ΣΧΗΟΛΑΡΣΗΙΠ Α ΜΙΝ 1,255, ,206, ,181, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ϑοβσ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 9,348, ,348, ,348, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ 3,413, ,276, ,276, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΧΧΕΣΣ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 67,605, ,749, ,729, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΥΧΧΕΣΣ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 51,154, ,993, ,979, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΠΠΛΑΧΗΙΑΝ ΝΕΩ ΕΧΟΝΟΜΨ ΠΡΤΝΡΣΗΠ 1,179, ,132, ,132, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 18,337, ,562, ,562, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΠΡΟ ΥΧΤΙςΙΤΨ ΙΜΠΡΟςΕΜΕΝΤ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 1,505, ,445, ,445, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΗΕΧ ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΥΠΠΟΡΤ 1,722, ,653, ,653, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΧΧΕΣΣ ΙΜΠΡΟςΕΜΕΝΤ ΠΡΟϑΕΧΤΣ 1,048, ,021, ,021, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ ΙΕΣ 1,534,189, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΤΥ ΕΝΤ ΣΥΠΠΟΡΤ ΣΕΡςΙΧΕΣ 870, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΓΡΑΝΤΣ 111,968, ,968, ,966, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΩΑΡ ΟΡΠΗΑΝΣ ΣΧΗΟΛΑΡΣΗΙΠΣ 5,229, ,229, ,232, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟΛΙΝΚ 7,028, ,887, ,887, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΦΙΤ 2,096, ,012, ,012, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΙΣΠΛΑΧΕ ΗΟΜΕΜΑΚΕΡΣ 204, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΣΥΠΕΡΧΟΜΠΥΤΕΡ ΧΕΝΤΕΡ 4,208, ,124, ,124, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΧΟΟΠΕΡΑΤΙςΕ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕ 25,644, ,619, ,619, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΥ ςοινοςιχη ΧΕΝΤΕΡ 311, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΧΕΝΤΡΑΛ ΣΤΑΤΕ ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤ 11,039, ,039, ,039, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΧΩΡΥ ΣΧΗΟΟΛ ΟΦ ΜΕ ΙΧΙΝΕ 3,303, ,171, ,171, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΧΑΠΙΤΑΛ ΣΧΗΟΛΑΡΣΗΙΠ ΠΡΟΓΡΑΜΣ 245, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΦΑΜΙΛΨ ΠΡΑΧΤΙΧΕ 5,529, ,308, ,308, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΗΑΩΝΕΕ ΣΤΑΤΕ ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤ 2,082, ,082, ,082,

6 ΠΑΓΕ 5 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΣΥ ΓΛΕΝΝ ΙΝΣΤΙΤΥΤΕ 311, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΠΟΛΙΧΕ ΑΝ ΦΙΡΕ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ 209, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΓΕΡΙΑΤΡΙΧ ΜΕ ΙΧΙΝΕ 820, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΠΡΙΜΑΡΨ ΧΑΡΕ ΡΕΣΙ ΕΝΧΙΕΣ 2,730, ,620, ,620, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΑΕΡΟΣΠΑΧΕ ΙΝΣΤΙΤΥΤΕ 1,933, ,856, ,856, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΧΑ ΕΜΙΧ ΣΧΗΟΛΑΡΣΗΙΠΣ 7,800, ,800, ,800, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΤΥ ΕΝΤ ΧΗΟΙΧΕ ΓΡΑΝΤΣ 52,156, ,156, ,154, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΤΥ ΕΝΤ ΩΟΡΚΦΟΡΧΕ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ ΓΡΝΤ 2,739, ,739, ,267, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΓΡ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΑΝ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ ΧΕΝΤΕΡ 35,830, ,396, ,396, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΣΥ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 13,565, ,565, ,565, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΥΧΝ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 11,157, ,157, ,157, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΜΧΟ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 8,696, ,696, ,696, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΩΣΥ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 4,255, ,225, ,225, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΗΥ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 4,084, ,084, ,084, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΝΕΜ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ 4,200, ,200, ,200, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΧΠΜ ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ 424, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΣΧΗΟΟΛ ΟΦ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΒΥΣΙΝΕΣΣ 1,264, ,214, ,214, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΠΑΡΤ ΤΙΜΕ ΣΤΥ ΕΝΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΝΛ ΓΡΑΝΤΣ 14,036, ,036, ,036, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΧΑΠΙΤΑΛ ΧΟΜΠΟΝΕΝΤ 18,711, ,078, ,078, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΑΨΤΟΝ ΑΡΕΑ ΓΡΑ ΥΑΤΕ ΣΤΥ ΙΕΣ ΙΝΣΤ 3,074, ,951, ,951, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΠΡΙΟΡΙΤΙΕΣ ΙΝ ΓΡΑ ΥΑΤΕ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 2,577, ,474, ,474, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΛΙΒΡΑΡΨ ΕΠΟΣΙΤΟΡΙΕΣ 1,775, ,739, ,739, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΑΡΝΕΤ 3,657, ,583, ,583, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΛΟΝΓ ΤΕΡΜ ΧΑΡΕ ΡΕΣΕΑΡΧΗ 230, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΒΓΣΥ ΧΑΝΑ ΙΑΝ ΣΤΥ ΙΕΣ ΧΕΝΤΕΡ 121, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΣΥ ΧΛΙΝΙΧ ΣΥΠΠΟΡΤ 1,400, ,344, ,344, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΥΡΒΑΝ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΠΡΟΓΡΑΜΣ 5,692, ,464, ,464, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΙΝΝΟςΑΤΙΟΝ ΧΕΝΤΕΡ 41, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΡΥΡΑΛ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΠΡΟϑΕΧΤΣ 1,224, ,175, ,175, ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΡΕΣΟΥΡΧΕ ΧΕΝΤΡ ΜΑΤΗ/ΣΧΙΕΝΧΕ/ΡΕΑ ΙΝΓ 853, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΤΗ ΓΡΑ Ε ΠΡΟΦΙΧΙΕΝΧΨ ΣΤΙΠΕΝ 6, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΙΝΤΕΡΝΑΤΛ ΧΕΝΤΡ ΩΑΤΕΡ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ Ες 137, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΗΑΖΑΡ ΟΥΣ ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ ΠΡΟΓΡΑΜ 339, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΡΕΓΕΝΤΣ ΓΡΦ ΝΑΤΛ ΓΥΑΡ ΤΥΙΤΙΟΝ ΓΡΑΝΤ ΠΡΟΓΡΑΜ 15,373, ,873, ,873, ΒΟΩΛΙΝΓ ΓΡΕΕΝ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΒΓΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,227, ,227, ΒΟΩΛΙΝΓ ΓΡΕΕΝ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΦΙΡΕΛΑΝ Σ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,146, ,146, ΒΡ ΧΑΡΕΕΡ ΧΟΛΛΕΓΕΣ & ΣΧΗΟΟΛ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 404, , , ΒΡ ΧΑΡΕΕΡ ΧΟΛΛΕΓΕΣ & ΣΧΗΟΟΛ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 1, , ,

7 ΠΑΓΕ 6 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΒΡ ΧΑΡΕΕΡ ΧΟΛΛΕΓΕΣ & ΣΧΗΟΟΛ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 1, , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ ΓΡΦ ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΟΗΙΟ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΧΟΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,122, ,122, ΧΕΝΤΡΑΛ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΧΣΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,954, ,954, ΧΙΝΧΙΝΝΑΤΙ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛ ΓΡΦ ΧΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,876, ,876, ΧΛΑΡΚ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΧΛΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,614, ,614, ΧΛΕςΕΛΑΝ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΧΛΣ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,969, ,969, ΧΟΛΥΜΒΥΣ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛ ΓΡΦ ΧΤΙ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,700, ,700, ΧΥΨΑΗΟΓΑ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΧΧΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,911, ,911, Ε ΙΣΟΝ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΕΣΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,038, ,038, ΗΟΧΚΙΝΓ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΗΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,825, ,825, ϑεφφερσον ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ϑτχ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,053, ,053, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΚΣΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,439, ,439, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΑΣΗΤΑΒΥΛΑ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,612, ,612, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΣΤΑΡΚ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,582, ,582, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΤΥΣΧΑΡΑΩΑΣ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,899, ,899, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΤΡΥΜΒΥΛΛ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,846, ,846, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΓΕΑΥΓΑ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,250, ,250, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΕΑΣΤ ΛΙςΕΡΠΟΟΛ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒ ,886, ,886, ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΣΑΛΕΜ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,189, ,189, ΛΑΚΕΛΑΝ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΛΧΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,391, ,391, ΛΙΜΑ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΛΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,277, ,277, ΛΟΡΑΙΝ ΧΟΥΝΤΨ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛ ΓΡΦ ΛΟΡ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,558, ,558, Μ ϑ ΟΩΕΝΣ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛ ΓΡΦ ΟΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,904, ,904, ΜΑΡΙΟΝ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΜΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,338, ,338, ΜΕ ΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΤΟΛΕ Ο ΓΡΦ ΜΧΟ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,551, ,551, ΜΙΑΜΙ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΜΥΝ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,935, ,935, ΜΙΑΜΙ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΗΑΜΙΛΤΟΝ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,864, ,864, ΜΙΑΜΙ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΜΙ ΛΕΤΟΩΝ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,142, ,142, ΜΥΣΚΙΝΓΥΜ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΜΑΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,494, ,494, Ν ΧΕΝΤΡΑΛ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΝΧΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,214, ,214, ΝΕ ΟΗΙΟ ΥΝΙς ΧΟΛΛ ΟΦ ΜΕ ΙΧΙΝΕ ΓΡΦ ΝΕΜ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,027, ,027, ΝΟΡΤΗΩΕΣΤ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛ ΓΡΦ ΝΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,871, ,871, ΟΗΙΟ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΟΣΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,998, ,998, ΟΗΙΟ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΛΙΜΑ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,977, ,977, ΟΗΙΟ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΜΑΝΣΦΙΕΛ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,024, ,024, ΟΗΙΟ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΜΑΡΙΟΝ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,495, ,495, ΟΗΙΟ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΝΕΩΑΡΚ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,155, ,155,

8 ΠΑΓΕ 7 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΟΗΙΟ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΑΓΡ ΤΕΧΗ ΩΟΟΣΤΕΡ ΣΥΒΣΙ Ψ ,291, ,291, ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΟΗΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,127, ,127, ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΛΑΝΧΣΤΕΡ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,800, ,800, ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΒΕΛΜΟΝΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,093, ,093, ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΧΗΙΛΛΙΧΟΤΗΕ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,925, ,925, ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΖΑΝΕΣςΙΛΛΕ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,043, ,043, ΟΗΙΟ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΙΡΟΝΤΟΝ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,221, ,221, ΡΙΟ ΓΡΑΝ Ε ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΡΓΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,450, ,450, ΣΗΑΩΝΕΕ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΣΣΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,830, ,830, ΣΙΝΧΛΑΙΡ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΣΧΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,953, ,953, ΣΟΥΤΗΕΡΝ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛ ΓΡΦ ΣΟΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,919, ,919, ΣΤΑΡΚ ΤΕΧΗΝΙΧΑΛ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΣΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,007, ,007, ΤΕΡΡΑ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛΛΕΓΕ ΓΡΦ ΤΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,332, ,332, ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΑΚΡΟΝ ΓΡΦ ΥΑΚ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,925, ,925, ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΑΚΡΟΝ ΓΡΦ ΩΑΨΝΕ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,967, ,967, ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΧΙΝΧΙΝΝΑΤΙ ΓΡΦ ΥΧΝ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,188, ,188, ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΧΙΝΧΙΝΝΑΤΙ ΓΡΦ ΩΑΛΤΕΡΣ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,327, ,327, ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΧΙΝΧΙΝΝΑΤΙ ΓΡΦ ΧΛΕΡΜΟΝΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,159, ,159, ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΤΟΛΕ Ο ΓΡΦ ΥΤΟ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,921, ,921, ΩΑΣΗΙΝΓΤΟΝ ΣΤΑΤΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΧΟΛ ΓΡΦ ΩΤΧ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,924, ,924, ΩΡΙΓΗΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΩΣΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,217, ,217, ΩΡΙΓΗΤ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΛΑΚΕ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,288, ,288, ΨΟΥΝΓΣΤΟΩΝ ΣΤΑΤΕ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΓΡΦ ΨΣΥ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΑΛ ΣΥΒΣΙ Ψ ,530, ,530, ΤΟΤΑΛ ΗΙΓΗΕΡ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΣΥΠΠΟΡΤ 2,104,063, ,099,700, ,097,584, ,115, Οργανιζατιον ισ νοτ παρτ οφ τηε Στατε οφ Οηιο σ ρεπορτινγ εντιτψ. Ηοωεϖερ, συβσιδψ εξπενδιτυρεσ το τηισ οργανιζατιον αρε ρεχορδεδ ιν τηε Χεντραλ Αχχουντινγ Σψστεµ ανδ αρε ρεφλεχτεδ ιν τηε ΧΑΦΡ βυδγεταρψ πρεσεντατιον. ΓΑΑΠ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΠΥΒΛΙΧ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ ΑΝ ΜΕ ΙΧΑΙ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ ΓΡΦ ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΗΥΜΑΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 4Α ΧΗΙΛ ΣΥΠΠΟΡΤ ΧΟΛΛΕΧΤΙΟΝΣ 322, , , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 4Α ΧΗΙΛ ΣΥΠΠΟΡΤ ΧΟΛΛΕΧΤΙΟΝΣ 32,742, ,742, ,742, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 4Ρ ΒΧΙΙ ΣΕΡςΙΧΕ ΦΕΕΣ 136, , , , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 5Χ ΜΕ ΙΧΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΥΠΠΟΡΤ 54,761, ,761, ,686, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 5Ε ΣΤΑΤΕ ΟΠΤΙΟΝ ΦΟΟ ΣΤΑΜΠΣ 823, , , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 5Ν ΧΟΥΝΤΨ ΤΕΗΝΟΛΟΓΙΕΣ 5,027, ,027, , ,649, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 5Π ΗΕΑΛΤΗ ΧΑΡΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ 496,171, ,171, ,208, ,963, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΑΧΤΙςΙΤΙΕΣ 140, , , ,685.76

9 ΠΑΓΕ 8 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΣΥΠΠΟΡΤ ΣΕΡςΙΧΕΣ 80,759, ,098, ,551, ,546, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΤΑΝΦ ΣΤΑΤΕ 272,619, ,619, ,619, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΑΨ ΧΑΡΕ ΜΑΤΧΗ/ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ ΟΦ ΕΦΦΡΤ 84,120, ,120, ,120, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΟΜΠΥΤΕΡ ΠΡΟϑΕΧΤΣ 184,799, ,801, ,795, ,005, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΗΙΛ ΣΥΠΠΟΡΤ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 5,251, ,851, ,618, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΦΦΙΧΕ ΟΦ ΦΑΜΙΛΨ ΣΤΑΒΙΛΙΤΨ 4,868, ,378, ,163, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΛΟΧΑΛ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ 2,325, ,135, ,101, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΦΦΙΧΕ ΟΦ ΧΗΙΛ ΡΕΝ ΑΝ ΦΑΜΙΛΙΕΣ 5,083, ,968, ,602, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΦΦΙΧΕ ΟΦ ΩΟΡΚΦΟΡΧΕ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 879, , , , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΦΦΙΧΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΗΕΑΛΤΗ ΠΛΑΝΣ 46,797, ,541, ,744, ,797, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΥΝΕΜΠΛΟΨΜΕΝΤ ΧΟΜΠ.ΡΕςΙΕΩ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 3,344, ,217, ,082, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΤΟ ΡΕΦΟΡΜ ΜΕ ΙΧΑΙ 125, , , , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ Σ ΒΕΣΤ ΡΞ ΣΤΑΡΤ ΥΠ ΧΟΣΤΣ ,000, , ,880, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΗΙΛ ΣΥΠΠΟΡΤ ΜΑΤΧΗ 16,825, ,825, ,825, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΙΣΑΒΙΛΙΤΨ/ΟΤΗΕΡ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ 22,839, ,515, ,515, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΦΑΜΙΛΨ ΣΤΑΒΙΛΙΤΨ ΣΥΒΣΙ Ψ 55,775, ,775, ,775, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΗΙΛ ΡΕΝ ΑΝ ΦΑΜΙΛΙΕΣ ΣΥΒΣΙ Ψ 73,423, ,493, ,485, , ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΗΕΑΛΤΗ ΧΑΡΕ/ΜΕ ΙΧΑΙ 8,876,921, ,961,182, ,958,340, ,842, ΟΗΙΟ ϑοβ & ΦΑΜΙΛΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ Α ΟΠΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 77,146, ,712, ,712, ΤΟΤΑΛ ΠΥΒΛΙΧ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ ΑΝ ΜΕ ΙΧΑΙ 10,404,031, ,465,242, ,413,047, ,195, ΓΑΑΠ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΗΕΑΛΤΗ ΑΝ ΗΥΜΑΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 37ΤΗ ΙςΙΣΙΟΝ ςετερανσ ΑΣΣΟΧ ΓΡΦ ΤΗ Ις ΑΕΦ ςετερανσ ΑΣΣΟΧ 5, , , ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡς 5Β ΤΑΝΦ ΤΡΑΝΣΦΕΡ ΤΡΕΑΤΜΕΝΤ 200, , , , ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡς 5Ε ΤΑΝΦ ΤΡΑΝΣΦΕΡ ΜΕΝΤΟΡΙΝΓ 58, , , ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡς 5Τ ΠΡΟΒΛΕΜ ΓΑΜΒΛΙΝΓ ΣΕΡςΙΧΕΣ 60, , , , ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡς ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 1,200, ,152, ,152, ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡς ΓΡΦ ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 36,766, ,295, ,291, , ΑΛΧΟΗΟΛ & ΡΥΓ Α ΙΧΤΙΟΝ ΣΕΡς ΓΡΦ ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 1,057, ,014, ,013, , ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΕΞ ΠΡΙΣΟΝΕΡΣ ΟΦ ΩΑΡ ΓΡΦ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΕΞ ΠΡΙΣΟΝΕΡΣ ΟΦ ΩΑΡ 25, , , ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΛΕΓΙΟΝ ΟΦ ΟΗΙΟ ΓΡΦ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΛΕΓΙΟΝ ΟΦ ΟΗΙΟ 252, , , ΑΡΜΨ & ΝΑςΨ ΥΝΙΟΝ,ΥΣΑ,ΙΝΧ ΓΡΦ ΑΡΜΨ & ΝΑςΨ ΥΝΙΟΝ,ΥΣΑ,ΙΝΧ 55, , , ΧΑΤΗΟΛΙΧ ΩΑΡ ςετερανσ ΓΡΦ ΧΑΤΗΟΛΙΧ ΩΑΡ ςετερανσ 57, , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 142 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 149 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 4ς1 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ ΓΡΦ ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΟΜΜ ΗΙΣΠΑΝΙΧ ΛΑΤΙΝΟ ΑΦΦΑΙΡΣ ΓΙΦΤΣ & ΜΙΣΧΕΛΛΑΝΕΟΥΣ 8, , ,

10 ΠΑΓΕ 9 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΧΟΜΜ ΗΙΣΠΑΝΙΧ ΛΑΤΙΝΟ ΑΦΦΑΙΡΣ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 127, , , , ΧΟΜΜ ΗΙΣΠΑΝΙΧ ΛΑΤΙΝΟ ΑΦΦΑΙΡΣ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 36, , , , ΧΟΜΜ ΗΙΣΠΑΝΙΧ ΛΑΤΙΝΟ ΑΦΦΑΙΡΣ ΓΡΦ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΟΝ ΜΙΝΟΡΙΤΨ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 548, , , , ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΟΝ ΜΙΝΟΡΙΤΨ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΜΙΝΟΡΙΤΨ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΑΝΤΣ 925, , , , ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΟΝ ΜΙΝΟΡΙΤΨ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΛΥΠΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜ 151, , , ΙΣΑΒΛΕ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ςετερανσ ΓΡΦ ΙΣΑΒΛΕ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ςετερανσ 166, , , ΗΕΑΛΤΗ ΓΕΝΕΡΑΛ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ 3,465, ,465, ,934, ,531, ΗΕΑΛΤΗ ΧΕΝΤΡΑΛ ΣΥΠΠΟΡΤ ΙΝ ΙΡΕΧΤ ΧΟΣΤΣ 27,318, ,318, ,673, ,645, ΗΕΑΛΤΗ ΛΑΒ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 4,369, ,369, ,387, , ΗΕΑΛΤΗ 5Χ ΤΑΝΦ ΦΑΜΙΛΨ ΠΛΑΝΝΙΝΓ 18, , , , ΗΕΑΛΤΗ 5Κ ΣΕΞΥΑΛ ΑΣΣΑΥΛΤ ΠΡΕςΕΝΤΝ/ΙΝΤΕΡςΕΝΤΝ 6, , , , ΗΕΑΛΤΗ ΕΜΠΛΟΨΕΕ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ ΠΡΟΓΡΑΜ 1,198, ,198, ,061, , ΗΕΑΛΤΗ ΝΥΡΣΕ ΑΙ Ε ΤΡΑΙΝΙΝΓ 170, , , , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΗΕΜΟΠΗΙΛΙΑ ΣΕΡςΙΧΕΣ 9, , , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΑΝΙΜΑΛ ΒΟΡΝΕ ΙΣΕΑΣΕ & ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝ 2,943, ,753, ,473, , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΧΑΝΧΕΡ ΙΝΧΙ ΕΝΧΕ ΣΥΡςΕΙΛΛΑΝΧΕ ΣΨΣΤΜ 1,046, , , , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΗΕΑΛΤΗ ΧΑΡΕ ΠΟΛΙΧΨ & ΑΤΑ 4,158, ,648, ,629, , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΧΗΙΛ & ΦΑΜΙΛΨ ΗΕΑΛΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ 9,556, ,346, ,983, , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΙΜΜΥΝΙΖΑΤΙΟΝΣ 13,999, ,799, ,166, , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΣΕΞΥΑΛ ΑΣΣΑΥΛΤ ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝ 36, , , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΑΙ Σ ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝ& ΤΡΕΑΤΜΕΝΤ 7,628, ,589, ,563, , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΙΝΦΕΧΤΙΟΥΣ ΙΣΕΑΣΕ ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝ 439, , , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΠΥΒΛΙΧ ΗΕΑΛΤΗ ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΣ 6,333, ,748, ,653, , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΧΗΙΛ & ΦΑΜΙΛΨ ΗΕΑΛΤΗ ΧΑΡΕ ΟΠΕΡΑΤΝΣ 1,096, , , , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΘΥΑΛΙΤΨ ΑΣΣΥΡΑΝΧΕ 10,653, ,174, ,089, , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΛΟΧΑΛ ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ 1,084, ,084, ,026, , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΕΑΡΛΨ ΣΤΑΡΤ 9,968, ,897, ,851, , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ςιταλ ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΣ 4,199, ,799, ,760, , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΧΗΙΛ ΙΝϑΥΡΨ ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝ 490, , , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΜΕ ΙΧΑΛΛΨ ΗΑΝ ΙΧΑΠΠΕ ΧΗΙΛ ΡΕΝ 6,462, ,462, ,457, , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΧΨΣΤΙΧ ΦΙΒΡΟΣΙΣ 731, , , ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΜΙΓΡΑΝΤ ΗΕΑΛΤΗ 91, , , ϑεωιση ΩΑΡ ςετερανσ ΓΡΦ ϑεωιση ΩΑΡ ςετερανσ 29, , , ΚΟΡΕΑΝ ΩΑΡ ςετερανσ ΓΡΦ ΚΟΡΕΑΝ ΩΑΡ ςετερανσ 53, , , ΛΕΓΑΛ ΡΙΓΗΤΣ ΣΕΡςΙΧΕ ΓΙΦΤΣ ΑΝ ΟΝΑΤΙΟΝΣ 1, , , ΛΕΓΑΛ ΡΙΓΗΤΣ ΣΕΡςΙΧΕ 5Μ ΣΕΤΤΛΕΜΕΝΤΣ 80, , , , ΛΕΓΑΛ ΡΙΓΗΤΣ ΣΕΡςΙΧΕ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 193, , ,

11 ΠΑΓΕ 10 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΛΕΓΑΛ ΡΙΓΗΤΣ ΣΕΡςΙΧΕ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 34, , , ΛΕΓΑΛ ΡΙΓΗΤΣ ΣΕΡςΙΧΕ ΓΡΦ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 1, ΛΕΓΑΛ ΡΙΓΗΤΣ ΣΕΡςΙΧΕ ΓΡΦ ΟΜΒΥ ΣΜΑΝ 291, , , ΜΑΡΙΝΕ ΧΟΡΠΣ ΛΕΑΓΥΕ ΓΡΦ ΜΑΡΙΝΕ ΧΟΡΠΣ ΛΕΑΓΥΕ 85, , , ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΧΕΝΤΡΑΛ ΟΦΦΙΧΕ ΡΟΤΑΡΨ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 1,276, ,276, , , ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΗΟΣΠΙΤΑΛ ΡΟΤΑΡΨ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 23,094, ,469, ,121, ,348, ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΣΠΕΧΙΑΛ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 120, , , , ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΕΝΕΡΑΛ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 93,523, ,523, ,727, ,795, ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ 4Π ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΠΡϑΧΤΣ 200, , , ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΦΟΡΕΝΣΙΧ ΣΕΡςΙΧΕΣ 4,443, ,443, ,443, ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ ΧΕΝΤΡΑΛ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 2, , , ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ ΧΕΝΤΡΑΛ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 21, , , , ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΧΕΝΤΡΑΛ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 22,808, ,525, ,525, ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΡΕΣΙ ΕΝΤ ΤΡΑΙΝΕΕΣ 1,826, ,826, ,794, , ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΠΡΕ Α ΜΙΣΣΙΟΝ ΣΧΡΕΕΝΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 650, , , ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜ ΕςΑΛΥΑΤΙΟΝ 1,058, ,058, ,058, ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ & ΗΟΣΠΙΤΑΛ ΜΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ 383,525, ,225, ,225, ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΧΟΥΡΤ ΧΟΣΤΣ 1,062, ,062, ,062, ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΜΕ ΙΧΑΤΙΟΝ ΣΥΒΣΙ Ψ 7,711, ,711, ,711, ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΣ 367, , , ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΛΟΧΑΛ ΜΗ ΣΨΣΤΕΜΣ ΟΦ ΧΑΡΕ 89,687, ,183, ,183, ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΓΡΦ ΣΡςΧΣ ΣΕςΕΡΕ ΜΕΝΤΑΛΛΨ ΙΣΑΒΛΕ 1,864, ,864, ,826, , ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ ΡΕΣΙ ΕΝΤΙΑΛ ΦΑΧΙΛΙΤΙΕΣ ΣΥΠΠΟΡΤ 931, , , , ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ ΡΕΣΙ ΕΝΤΙΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΡΕΦΥΝ 1,000, ,000, ,000, ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ 4Β ΧΟΝΦΕΡΕΝΧΕ/ΤΡΑΙΝΙΝΓ 405, , , , ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ 4ϑ ΙΝΤΕΡΣΨΣΤΕΜ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΦΟΡ ΧΗΙΛ ΡΕΝ 7,565, ,565, ,975, ,589, ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ 4Υ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΜΡ & ΤΡΥΣΤ 300, , , ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ 4ς ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΥΠΠΟΡΤ 614, , , , ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΕΝΤΡΑΛ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 9,174, ,082, ,036, , ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΡΟΤΕΧΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ 1,919, ,919, ,919, ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΤΑΤΕ ΥΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ 271, , , , ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΡΕΣΙ ΕΝΤΙΑΛ ΑΝ ΣΥΠΠΟΡΤ ΣΕΡςΙΧΕΣ 20,543, ,235, ,235, ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΩΑΙςΕΡ ΣΤΑΤΕ ΜΑΤΧΗ 95,695, ,803, ,803, ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΣΥΠΠΟΡΤΕ ΛΙςΙΝΓ 43,179, ,747, ,747, ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΦΑΜΙΛΨ ΣΥΠΠΟΡΤ ΣΕΡςΙΧΕΣ 6,975, ,906, ,906, ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΑΣΕ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ 8,849, ,761, ,761, ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΟΥΝΤΨ ΒΟΑΡ Σ ΣΥΒΣΙ ΙΕΣ 36,167, ,849, ,849, ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΤΑΞ ΕΘΥΙΤΨ 14,000, ,000, ,999,

12 ΠΑΓΕ 11 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΜΕΝΤΑΛ ΡΕΤΑΡ ΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΡΕΣΙ ΕΝΤΙΑΛ ΦΑΧΙΛΙΤΙΕΣ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ 105,701, ,644, ,644, ΜΙΛΙΤΑΡΨ ΟΡ ΕΡ ΟΦ ΠΥΡΠΛΕ ΗΕΑΡΤ ΓΡΦ ΜΙΛΙΤΑΡΨ ΟΡ ΕΡ ΟΦ ΤΗΕ ΠΥΡΠΛΕ ΗΕΑΡΤ 56, , , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΣΡ ΧΙΤΙΖΕΝΣ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΣΠΕΧΙΑΛ ΕςΕΝΤΣ 375, , , , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ 5Ρ ΟΗΙΟΡΕΑ Σ/ΣΤΑΡΣ 132, , , , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ 5Τ ΑΓΙΝΓ ΝΕΤΩΟΡΚ ΣΥΠΠΟΡΤ 256, , , , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 2,360, ,314, ,308, , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΓΡΦ ΠΑΣΣΠΟΡΤ 81,168, ,168, ,146, , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΓΡΦ ΓΟΛ ΕΝ ΒΥΧΚΕΨΕ ΧΑΡ 300, , , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΓΡΦ ΣΕΝΙΟΡ ΟΛΨΜΠΙΧΣ 16, , , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΓΡΦ ΛΟΝΓ ΤΕΡΜ ΧΑΡΕ 3, , , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΓΡΦ ΑΜΕΡΙΧΟΡΠΣ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ 228, , , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΓΡΦ ΛΟΝΓ ΤΕΡΜ ΧΑΡΕ ΟΜΒΥ ΣΜΑΝ 1,223, ,208, ,203, , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΓΡΦ ΣΕΝΙΟΡ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 14,360, ,148, ,148, ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΓΡΦ ΡΕΣΙ ΕΝΤΙΑΛ ΣΤΑΤΕ ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤ 9,966, ,966, ,966, ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΓΡΦ ΑΛΖΗΕΙΜΕΡΣ ΡΕΣΠΙΤΕ 4,391, ,217, ,217, ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΓΡΦ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΕΛ ΕΡΛΨ 138, , , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΓΡΦ ΠΡΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ ΡΥΓ ΙΣΧΟΥΝΤ ΠΡΓΜ 176, , , ΟΗΙΟ ΕΠΤ ΟΦ ΑΓΙΝΓ ΓΡΦ ΣΕΝΙΟΡ ςολυντεερσ 378, , , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΟΜΜ ΒΥΣΙΝΕΣΣ ΕΝΤΕΡΠΡΙΣΕ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 1,616, ,616, ,394, , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΟΜΜ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 8,677, ,677, ,677, ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΟΜΜ ΓΡΦ ΙΝ ΕΠΕΝ ΕΝΤ ΛΙςΙΝΓ ΧΟΥΝΧΙΛ 12, , , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΟΜΜ ΓΡΦ ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ 717, , , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΟΜΜ ΓΡΦ ΜΡ/ ΣΕΡςΙΧΕΣ 1,260, ,260, ,260, ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΟΜΜ ΓΡΦ ςοχατιοναλ ΡΕΗΑΒ/ΗΥΜΑΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 536, , , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΟΜΜ ΓΡΦ ΑΣΣΙΣΤΙςΕ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ 47, , , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΟΜΜ ΓΡΦ ΟΦΦΙΧΕ ΦΟΡ ΠΕΟΠΛΕ ΩΙΤΗ ΒΡΑΙΝ ΙΝϑΥΡΨ 222, , , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΟΜΜ ΓΡΦ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΦΟΡ ΠΕΟΠΛΕ Ω/ ΙΣΑΒΙΛΙΤΙΕΣ 11,849, ,849, ,849, ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΟΜΜ ΓΡΦ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΦΟΡ ΤΗΕ ΕΑΦ 50, , , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΟΜΜ ΓΡΦ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΦΟΡ ΤΗΕ ΕΛ ΕΡΛΨ 359, , , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΟΜΜ ΓΡΦ ΙΝ ΕΠΕΝ ΕΝΤ ΛΙςΙΝΓ ΣΕΡςΙΧΕΣ 50, , , ΤΑΞΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΥΤΙΤΙΤΨ ΒΙΛΛ ΧΡΕ ΙΤΣ 12, , , ςετερανσ ΗΟΜΕ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝ ΣΕΡςΙΧΕ ΡΕςΕΝΥΕ 729, , , , ςετερανσ ΗΟΜΕ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 20,723, ,723, ,715, , ςετερανσ ΗΟΜΕ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 7,080, ,805, ,804, ςετερανσ ΟΦ ΦΟΡΕΙΓΝ ΩΑΡΣ ΓΡΦ ςετερανσ ΟΦ ΦΟΡΕΙΓΝ ΩΑΡΣ 196, , , ςετερανσ ΟΦ ΩΟΡΛ ΩΑΡ ΙΙ ΓΡΦ ςετερανσ ΟΦ ΩΩΙΙ ΚΟΡΕΑ ςιετναμ 237, , , ςιετναμ ςετερανσ ΟΦ ΑΜΕΡΙΧΑ ΓΡΦ ςιετναμ ςετερανσ ΟΦ ΑΜΕΡΙΧΑ 185, , , ΤΟΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΑΝ ΗΥΜΑΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 1,316,593, ,305,173, ,286,806, ,367,466.86

13 ΠΑΓΕ 12 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) Οργανιζατιον ισ νοτ παρτ οφ τηε Στατε οφ Οηιο σ ρεπορτινγ εντιτψ. Ηοωεϖερ, συβσιδψ εξπενδιτυρεσ το τηισ οργανιζατιον αρε ρεχορδεδ ιν τηε Χεντραλ Αχχουντινγ Σψστεµ ανδ αρε ρεφλεχτεδ ιν τηε ΧΑΦΡ βυδγεταρψ πρεσεντατιον. ΓΑΑΠ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ϑυστιχε ΑΝ ΠΥΒΛΙΧ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ Α ϑυταντ ΓΕΝΕΡΑΛ ΑΡΜΟΡΨ ΙΜΠΡΟςΕΜΕΝΤΣ 577, , , , Α ϑυταντ ΓΕΝΕΡΑΛ ΧΑΜΠ ΠΕΡΡΨ ΧΛΥΒΗΟΥΣΕ & ΡΕΝΤΑΛ 1,158, ,158, ,117, , Α ϑυταντ ΓΕΝΕΡΑΛ ΟΝΓ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 226, , , , Α ϑυταντ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΜΙΛΙΤΑΡΨ ΡΕΣΕΡςΕ 19, , , Α ϑυταντ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΡΦ ΑΙΡ ΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΥΑΡ 1,971, ,971, ,957, , Α ϑυταντ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΡΦ ΧΕΝΤΡΑΛ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 4,212, ,212, ,162, , Α ϑυταντ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΡΦ ΑΡΜΨ ΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΥΑΡ 4,032, ,032, ,015, , Α ϑυταντ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΥΑΡ ΥΝΙΤ ΦΥΝ 100, , , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΕΝΕΡΑΛ ΡΕΙΜΒΥΡΣΕΜΕΝΤ 19,945, ,945, ,004, , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΕΜΠΛΟΨΜΕΝΤ ΣΕΡςΙΧΕΣ 990, , , , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΩΟΡΚΕΡΣ ΧΟΜΠΕΝΣΑΤΙΟΝ ΣΕΧΤΙΟΝ 7,898, ,898, ,364, , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΧΗΑΡΙΤΑΒΛΕ ΦΟΥΝ ΑΤΙΟΝΣ 2,031, ,131, ,109, , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΑΝΤΙΤΡΥΣΤ 493, , , , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΟΛΙΧΕ ΟΦΦΙΧΕΡ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΑΧΑ ΕΜΨ ΦΕΕ 1,253, ,653, ,648, , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ 4Ζ ΒΧΙ ΑΣΣΕΤ ΦΟΡΦΕΙΤΥΡΕ/ΧΟΣΤ ΡΕΙΜΒ 630, ,630, ,586, , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΕΑΧΕ ΟΦΦΙΧΕΡ ΠΡΙςΑΤΕ ΣΕΧΥΡΙΤΨ ΦΥΝ 98, , , , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ 5Α ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓ ΦΡΑΥ ΕΝΦΟΡΧΕΜΕΝΤ 52, , , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΧΟΡΡΥΠΤ ΑΧΤΨ ΙΝςΕΣΤΙΓΑΤΝ/ΠΡΟΣΕΧΥΤΝ 108, , , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΧΟΝΣΥΜΕΡ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΕΝΦΟΡΧΕΜΕΝΤ 1,404, ,404, ,110, , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 54,052, ,850, ,793, , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΡΦ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΠΟΛΙΧΕ ΜΑΤΧΗ/ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ 2,391, ,311, ,310, ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΡΦ ΧΟΥΝΤΨ ΣΗΕΡΙΦΦΣ 731, , , ΑΤΤΟΡΝΕΨ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΡΦ ΧΟΥΝΤΨ ΠΡΟΣΕΧΥΤΟΡΣ 717, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΤΑΞ ΑΠΠΕΑΛΣ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 2,186, ,023, ,017, , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 107 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 148 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 418 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 420 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΤΟΜ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 421 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 533 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 672 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΤΟΜ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ ΓΡΦ ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΙςΙΛ ΡΙΓΗΤΣ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΕΝΕΡΑΛ ΡΕΙΜΒΥΡΣΕΜΕΝΤ 34, , , ,430.23

14 ΠΑΓΕ 13 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΧΙςΙΛ ΡΙΓΗΤΣ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 7,000, ,731, ,731, ΧΙςΙΛ ΡΙΓΗΤΣ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 404, , , ΧΙςΙΛ ΡΙΓΗΤΣ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 91, , , ΧΟΜΜ ΟΝ ΑΦΡΙΧΑΝ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΜΑΛΕΣ ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 214, , , ΧΟΜΜ ΟΝ ΑΦΡΙΧΑΝ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΜΑΛΕΣ ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 55, , , , ΧΟΜΜ ΟΝ ΑΦΡΙΧΑΝ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΜΑΛΕΣ ΓΡΦ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 5, , , ΧΟΜΜ ΟΝ ΑΦΡΙΧΑΝ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΜΑΛΕΣ ΓΡΦ ΧΑΑΜ ΑΩΑΡ Σ & ΣΧΗΟΛΑΡΣΗΙΠΣ 8, , , ΧΟΜΜ ΟΝ ΑΦΡΙΧΑΝ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΜΑΛΕΣ ΓΡΦ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΠΡΟϑΕΧΤΣ 25, , , ΧΟΥΡΤ ΟΦ ΧΛΑΙΜΣ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 2,729, ,672, ,636, , ΧΟΥΡΤ ΟΦ ΧΛΑΙΜΣ ΓΡΦ ΩΡΟΝΓΦΥΛ ΙΜΠΡΙΣΟΝΜΕΝΤ ΦΥΝ ,036, ,036, ΧΡΙΜΙΝΑΛ ϑυστιχε ΣΕΡςΙΧΕΣ 4Π ΓΕΝΕΡΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 135, , , , ΧΡΙΜΙΝΑΛ ϑυστιχε ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΡΙΜΙΝΑΛ ϑυστιχε ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΨΣΤΕΜ 616, , , , ΧΡΙΜΙΝΑΛ ϑυστιχε ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ςιολενχε ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝ 20, , , ΧΡΙΜΙΝΑΛ ϑυστιχε ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΕΝΤΕΡ ΦΟΡ ςιολενχε 762, , , ΧΡΙΜΙΝΑΛ ϑυστιχε ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 1,438, ,424, ,422, , ΧΡΙΜΙΝΑΛ ϑυστιχε ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΛΥΧΑΣςΙΛΛΕ ΙΣΤΥΡΒΑΝΧΕ ΧΟΣΤΣ , , ΧΡΙΜΙΝΑΛ ϑυστιχε ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΣΟΧΦ ϑυ ΙΧΙΑΛ & ΕΦΕΝΣΕ ΧΟΣΤΣ , , ΕΤΗΙΧΣ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 4Μ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 412, , , , ΕΤΗΙΧΣ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 1,293, ,293, ,291, , ϑυ ΙΧΙΑΛ ΧΟΝΦΕΡΕΝΧΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΟΗΙΟ ϑυρψ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ 200, , , , ϑυ ΙΧΙΑΛ ΧΟΝΦΕΡΕΝΧΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 962, , , , ϑυ ΙΧΙΑΛ ΧΟΝΦΕΡΕΝΧΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΓΡΦ ΧΟΥΡΤ ΣΕΧΥΡΙΤΨ ΣΥΒΣΙ Ψ 2, , , ϑυ ΙΧΙΑΡΨ/ΣΥΠΡΕΜΕ ΧΟΥΡΤ ΧΟΝΤΙΝΥΙΝΓ ϑυ ΙΧΙΑΛ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 126, , , , ϑυ ΙΧΙΑΡΨ/ΣΥΠΡΕΜΕ ΧΟΥΡΤ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ ϑυ ΙΧΙΑΡΨ 115,890, ,040, ,540, ,500, ϑυ ΙΧΙΑΡΨ/ΣΥΠΡΕΜΕ ΧΟΥΡΤ ΓΡΦ ΣΤΑΤΕ ΧΡΙΜΙΝΑΛ ΣΕΝΤΕΝΧΙΝΓ ΧΟΥΝΧΙΛ 346, , , , ϑυ ΙΧΙΑΡΨ/ΣΥΠΡΕΜΕ ΧΟΥΡΤ ΓΡΦ ΛΑΩ ΡΕΛΑΤΕ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 209, , , ΠΥΒΛΙΧ ΕΦΕΝ ΕΡ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΙΝΜΑΤΕ ΛΕΓΑΛ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ 52, , , , ΠΥΒΛΙΧ ΕΦΕΝ ΕΡ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΑΝ ΠΥΒΛΙΧΑΤΙΟΝΣ 16, , , ΠΥΒΛΙΧ ΕΦΕΝ ΕΡ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΧΟΥΝΤΨ ΡΕΠΡΕΣΕΝΤΑΤΙΟΝ 256, , , , ΠΥΒΛΙΧ ΕΦΕΝ ΕΡ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΧΛΙΕΝΤ ΠΑΨΜΕΝΤ 285, , , , ΠΥΒΛΙΧ ΕΦΕΝ ΕΡ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΠΥΒΛΙΧ ΕΦΕΝ ΕΡ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 1,438, ,438, ,435, , ΠΥΒΛΙΧ ΕΦΕΝ ΕΡ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΣΤΑΤΕ ΛΕΓΑΛ ΕΦΕΝΣΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ 6,051, ,976, ,947, , ΠΥΒΛΙΧ ΕΦΕΝ ΕΡ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΜΥΛΤΙ ΧΟΥΝΤΨ: ΣΤΑΤΕ ΣΗΑΡΕ 958, , , , ΠΥΒΛΙΧ ΕΦΕΝ ΕΡ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΤΡΥΜΒΥΛΛ ΧΟΥΝΤΨ ΣΤΑΤΕ ΣΗΑΡΕ 315, , , ΠΥΒΛΙΧ ΕΦΕΝ ΕΡ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΑΧΧΟΥΝΤ 33, , , ΠΥΒΛΙΧ ΕΦΕΝ ΕΡ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΧΟΥΝΤΨ ΡΕΙΜΒ ΝΟΝ ΧΑΠΙΤΑΛ ΧΑΣΕΣ 30,567, ,055, ,055, ΠΥΒΛΙΧ ΕΦΕΝ ΕΡ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΧΟΥΝΤΨ ΡΕΙΜΒΥΡΣΕΜΕΝΤ ΧΑΠΙΤΑΛ ΧΑΣΕΣ 693, , , ΠΥΒΛΙΧ ΣΑΦΕΤΨ 4Σ ΜΑΡΧΣ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 232, , , ,371.74

15 ΠΑΓΕ 14 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΠΥΒΛΙΧ ΣΑΦΕΤΨ 4Σ ΗΙΛΛΤΟΠ ΥΤΙΛΙΤΨ ΡΕΙΜΒΥΡΣΕΜΕΝΤ 500, , , , ΠΥΒΛΙΧ ΣΑΦΕΤΨ ΣΤΑΤΕ ΙΣΑΣΤΕΡ ΡΕΛΙΕΦ 10,209, ,532, ,411, ,120, ΠΥΒΛΙΧ ΣΑΦΕΤΨ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ ΕΜΑ 4,132, ,970, ,939, , ΠΥΒΛΙΧ ΣΑΦΕΤΨ ΓΡΦ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛ ΑΝ ΦΑΜΙΛΨ ΓΡΑΝΤΣ 48, ,729, ,729, ΠΥΒΛΙΧ ΣΑΦΕΤΨ ΓΡΦ ΦΟΟ ΣΤΑΜΠ ΤΡΑΦΦΙΧΚΙΝΓ ΕΝΦΟΡΧΕΜΕΝΤ 808, , , , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΑΝ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΑΛ 99,500, ,500, ,449, ,050, ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΟΗΙΟ ΠΕΝΑΛ ΙΝ ΥΣΤΡΙΕΣ 31,739, ,739, ,223, ,516, ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΠΡΟΠΕΡΤΨ ΡΕΧΕΙΠΤΣ 403, , , , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ 4Β ΠΕΝΙΤΕΝΤΙΑΡΨ ΣΕΩΕΡ ΤΡΕΑΤΜΕΝΤ 1,854, ,854, ,625, , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΠΡΙΣΟΝΕΡ ΠΡΟΓΡΑΜΣ 21,475, ,475, ,543, ,932, ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ 4Λ ΤΡΑΝΣΙΤΙΟΝΑΛ ΧΟΝΤΡΟΛ 1,604, ,604, ,338, , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ 4Σ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 4,607, ,525, ,154, , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΑΧΑ ΕΜΨ ΡΕΧΕΙΠΤΣ 74, , , , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΛΑΒΟΡΑΤΟΡΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 4,941, ,941, ,928, , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ 5ΑΦ ΣΤΑΤΕ ΑΝ ΝΟΝ ΦΕ ΕΡΑΛ ΑΩΑΡ Σ , , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ 5Η ΟΦΦΕΝ ΕΡ ΦΙΝΑΝΧΙΑΛ ΡΕΣΠΟΝΣΙΒΙΛΙΤΨ 1,552, ,552, ,147, , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ 5Λ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 3,650, ,650, ,650, ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΓΡΦ ΙΝΣΤΙΤΥΤΙΟΝΑΛ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ 859,284, ,834, ,091, ,742, ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΡΙΣΟΝΕΡ ΧΟΜΠΕΝΣΑΤΙΟΝ 8,455, ,455, ,455, ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΓΡΦ ΗΑΛΦΩΑΨ ΗΟΥΣΕ 37,190, ,190, ,094, , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΝΟΝΡΕΣΙ ΕΝΤΙΑΛ ΠΡΟΓΡΑΜΣ 15,183, ,183, ,183, ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΜΙΣ ΕΜΕΑΝΟΡ ΠΡΟΓΡΑΜΣ 7,942, ,942, ,941, ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΓΡΦ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΡΕΣΙ ΕΝΤΙΑΛ ΠΡΟΓΡΑΜΣ ΧΒΧΦ 53,970, ,970, ,966, , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΓΡΦ ΜΕΝΤΑΛ ΗΕΑΛΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ 70,051, ,456, ,949, , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΑΡΟΛΕ ΑΝ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ 78,855, ,815, ,366, , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΓΡΦ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ 27,144, ,044, ,541, , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΓΡΦ ΙΝΣΤΙΤΥΤΙΟΝ ΜΕ ΙΧΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 126,616, ,616, ,217, , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΓΡΦ ΙΝΣΤΙΤΥΤΙΟΝ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 25,793, ,988, ,332, , ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ & ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝ ΓΡΦ ΙΝΣΤΙΤΥΤΙΟΝ ΡΕΧΟςΕΡΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 7,068, ,144, ,033, , ΨΟΥΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΡΕΙΜΒΥΡΣΕΜΕΝΤ 8,948, ,948, ,429, ,519, ΨΟΥΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΕΜΠΛΟΨΕΕ ΦΟΟ ΣΕΡςΙΧΕ 129, , , , ΨΟΥΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ 4Α ΧΗΙΛ ΣΥΠΠΟΡΤ 368, , , , ΨΟΥΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ 4Γ ΓΕΝΕΡΑΛ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΑΛ ΦΥΝ Σ 10, , , , ΨΟΥΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΩΕΛΛΝΕΣΣ ΠΡΟΓΡΑΜ 197, , , ΨΟΥΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΡΕΧΛΑΙΜ ΟΗΙΟ 166,803, ,254, ,212, , ΨΟΥΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΨΟΥΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ 18,608, ,608, ,608,

16 ΠΑΓΕ 15 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΨΟΥΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΠΑΡΟΛΕ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ 15,844, ,844, ,832, , ΨΟΥΤΗ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ 14,900, ,900, ,900, ΤΟΤΑΛ ϑυστιχε ΑΝ ΠΥΒΛΙΧ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ 2,011,641, ,008,933, ,972,162, ,770, ΓΑΑΠ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΝ ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 155 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 204 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 219 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 4Α1 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΓΨ ΛΑΒΟΡΑΤΟΡΨ ΣΕΡςΙΧΕΣ 1,051, ,051, , , ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΓΨ ΧΕΝΤΡΑΛ ΣΥΠΠΟΡΤ ΙΝ ΙΡΕΧΤ 15,518, ,518, ,833, , ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΓΨ 4Α ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 3,320, ,320, ,166, , ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΓΨ ΓΡΦ ΧΛΕΑΝ ΟΗΙΟ 791, , , , ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΓΨ ΓΡΦ ΛΟΧΑΛ ΑΙΡ ΠΟΛΛΥΤΙΟΝ ΧΟΝΤΡΟΛ 1,119, ,075, ,075, ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΓΨ ΓΡΦ ΩΑΤΕΡ ΘΥΑΛΙΤΨ ΠΛΑΝΝΙΝΓ & ΑΣΣΕΣΣΜΕΝΤ 9,340, ,966, ,964, , ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΓΨ ΓΡΦ ΓΡΟΥΝ ΩΑΤΕΡ 1,201, ,153, ,153, ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΓΨ ΓΡΦ ΑΙΡ ΠΟΛΛΥΤΙΟΝ ΧΟΝΤΡΟΛ 2,545, ,443, ,442, , ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΓΨ ΓΡΦ ΠΥΒΛΙΧ ΩΑΤΕΡ ΣΨΣΤΕΜ ΣΥΠΕΡςΙΣΙΟΝ 2,713, ,604, ,604, ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΓΨ ΓΡΦ ΗΑΖΑΡ ΟΥΣ ΩΑΣΤΕ 110, , , ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΓΨ ΓΡΦ ΠΟΛΛΥΤΙΟΝ ΠΡΕςΕΝΤΙΟΝ 775, , , , ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΓΨ ΓΡΦ ΛΑΒΟΡΑΤΟΡΨ 1,290, ,238, ,238, ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΓΨ ΓΡΦ ΕΜΕΡΓΕΝΧΨ ΡΕΣΠΟΝΣΕ 1,255, ,255, ,253, , ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΡΕςΙΕΩ ΑΠΠΕΑΛΣ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 437, , , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΕΠΑΡΤΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟϑΕΧΤΣ 2,735, ,729, ,811, , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΣΥΠΠΟΡΤ ΙΝ ΙΡΕΧΤ 8,316, ,316, ,624, , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΠΑΡΚΣ ΦΑΧΙΛΙΤΙΕΣ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ 2,244, ,244, ,900, , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΧΧΧ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ 437, , , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 3,404, ,404, ,101, , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΡΕΑΛΜ ΣΥΠΠΟΡΤ ΣΕΡςΙΧΕΣ 515, , , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΡΕΑΛ ΕΣΤΑΤΕ 54, , , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΛΑΩ ΕΝΦΟΡΧΕΜΕΝΤ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 969, , , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΧΑΝΑΛ ΛΑΝ Σ 1,159, ,159, , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΡΕΧΨΧΛΕ ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ 50, , , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ 4Σ ΝΑΤΥΡΕΩΟΡΚΣ ΠΕΡΣΟΝΝΕΛ 908, , , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ 4Ξ ΩΑΤΕΡ ΠΛΑΝΝΙΝΓ ΧΟΥΝΧΙΛ 282, , , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΝΡ ΠΥΒΛΙΧΑΤΙΟΝ ΧΕΝΤΕΡ ΙΝΤΕΡΣΤΑΤΕ 238, , , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ ΣΤΑΤΕ ΟΩΝΕ ΡΕΣΙ ΕΝΧΕΣ 317, , , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΩΑΤΕΡ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ 3,687, ,172, ,117, ,548.51

17 ΠΑΓΕ 16 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΦΟΥΝΤΑΙΝ ΣΘ ΦΑΧΙΛΙΤΙΕΣ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ 3,302, ,302, ,000, , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΣΥΒΜΕΡΓΕ ΛΑΝ Σ 507, , , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΧΟΝΣΕΡςΑΤΝ ΡΕΣΕΡςΧΕ ΕΝΗΑΝΧΕΜΕΝΤ ΠΡΓ 1,218, ,118, ,118, ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΡΕΧΛΑΜΑΤΙΟΝ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 57, , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΣΤΡΕΑΜ & ΓΡΟΥΝ ΩΑΤΕΡ ΓΑΥΓΙΝΓ 331, , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΩΙΛ ΛΙΦΕ ΛΙΧΕΝΣΕ ΡΕΙΜΒΥΡΣΕΜΕΝΤ 816, , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΧΑΝΑΛ ΛΑΝ Σ 332, , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΣΟΙΛ ΑΝ ΩΑΤΕΡ ΙΣΤΡΙΧΤΣ 11,182, ,182, ,182, ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΙςΙΣΙΟΝ ΟΦ ΦΟΡΕΣΤΡΨ 9,073, ,823, ,823, ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΙςΙΣΙΟΝ ΟΦ ΓΕΟΛΟΓΙΧΑΛ ΣΥΡςΕΨ 1,731, ,731, ,731, ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΧΟΜΠΥΤΕΡ ΙΝΦΟ ΣΕΡςΙΧΕΣ/ΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΝΣ 562, , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΙςΙΣΙΟΝ ΟΦ ΠΑΡΚΣ ΑΝ ΡΕΧΡΕΑΤΙΟΝ 34,232, ,044, ,044, ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΟΦΦΙΧΕ ΟΦ ΧΟΑΣΤΑΛ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ 248, , , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΙςΙΣΙΟΝ ΟΦ ΩΑΤΕΡ 3,355, ,285, ,285, ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΙςΙΣΙΟΝ ΟΦ ΧΗΙΕΦ ΕΝΓΙΝΕΕΡ 3,457, ,307, ,304, , ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΙςΙΣΙΟΝ ΟΦ ΣΟΙΛ ΑΝ ΩΑΤΕΡ 4,219, ,169, ,169, ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΡΕΑΛ ΕΣΤΑΤΕ/ΛΑΝ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ 2,322, ,284, ,284, ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΙςΙΣΙΟΝ ΟΦ ΝΑΤΥΡΑΛ ΑΡΕΑΣ 3,184, ,124, ,123, ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΡΦ ΙςΙΣΙΟΝ ΟΦ ΜΙΝΕΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕ ΜΓΜΤ 3,504, ,244, ,240, , ΤΟΤΑΛ ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ 150,435, ,773, ,796, ,977, ΑΝ ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΓΑΑΠ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ 5Ε ΤΡΑΝΣΙΤ ΧΑΠΙΤΑΛ ΦΥΝ Σ 1,383, ,204, ,204, ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΥΒΛΙΧ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ ΣΤΑΤΕ 39,241, ,038, ,466, , ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΠΥΒΛΙΧ ΤΡΑΝΣΠ/ ΙΣΧΡΕΤΙΟΝΑΡΨ ΧΑΠΙΤΑΛ 2,276, ,276, ,276, ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΕΛ ΕΡΛΨ & ΙΣΑΒΛΕ ΦΑΡΕ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ 505, , , ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΡΑΙΛ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 5,224, ,124, ,089, , ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΡΑΙΛΡΟΑ ΧΡΟΣΣΙΝΓ/ΓΡΑ Ε ΣΕΠΑΡΑΤΙΟΝ 785, , , ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ ΓΡΦ ΑΙΡΠΟΡΤ ΙΝΠΡΟςΕΜΕΝΤΣ ΣΤΑΤΕ 4,843, ,838, ,747, , ΤΟΤΑΛ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ 54,260, ,753, ,054, , ΓΑΑΠ ΕΞΠΕΝ ΙΤΥΡΕ ΦΥΝΧΤΙΟΝ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΟςΕΡΝΜΕΝΤ ΑΧΧΟΥΝΤΑΝΧΨ ΒΟΑΡ 4ϑ ΧΠΑ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ 266, , , ΑΧΧΟΥΝΤΑΝΧΨ ΒΟΑΡ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 1,016, ,016, , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΙΡΕΧΤΟΡ Σ ΟΦΦΙΧΕ 5,604, ,604, ,587, ,016, Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΣΕΡςΙΧΕ ΑΓΕΝΧΨ 658, ,122, ,032, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΕΝΕΡΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΙςΙΣΙΟΝ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 7,882, ,882, ,152, ,730,496.12

18 ΠΑΓΕ 17 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΦΛΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ 4,358, ,358, ,801, ,557, Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΗΥΜΑΝ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΙςΙΣΙΟΝ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 22,950, ,950, ,880, ,070, Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ςεηιχλε ΛΙΑΒΙΛΙΤΨ ΙΝΣΥΡΑΝΧΕ 3,404, ,404, ,066, ,338, Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΧΟΛΛΕΧΤΙςΕ ΒΑΡΓΑΙΝΙΝΓ 3,576, ,576, ,905, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΡΙΣΚ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ ΡΕΣΕΡςΕ 231, , , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΣΤΑΤΕ ΑΡΧΗΙΤΕΧΤ Σ ΟΦΦΙΧΕ 7,533, ,533, ,878, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΑΣ ΒΥΙΛ ΙΝΓ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ 11,980, ,980, ,215, ,765, Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ 110,476, ,476, ,219, ,257, Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΕΘΥΑΛ ΟΠΠΟΡΤΥΝΙΤΨ ΠΡΟΓΡΑΜΣ 1,152, ,152, , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΕΝΕΡΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΡΕΣΑΛΕ ΜΕΡΧΗΑΝ ΙΣΕ 1,663, ,663, ,480, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΣΤΑΤΕ ΠΡΙΝΤΙΝΓ 6,827, ,827, ,396, ,430, Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΙΝςΕΣΤΜΕΝΤ ΡΕΧΟςΕΡΨ 5,028, ,528, ,244, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ 4Ν ΜΑϑΟΡ ΧΟΜΠΥΤΕΡ ΠΥΡΧΗΑΣΕΣ 15,684, ,684, , ,452, Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ 4Π ΕΠΑΡΤΜΕΝΤΑΛ ΜΙΣ ΣΕΡςΙΧΕΣ 6,231, ,231, ,297, ,933, Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ 5ΑΒ ΝΟΝ ΦΕ ΕΡΑΛ ΙΝΦΟ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΓΡΑΝΤΣ , , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ 5Χ ΜΑΡΧΣ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 8,183, ,183, ,528, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ 5Χ ΣΚΙΛΛΕ ΤΡΑ ΕΣ 2,052, ,052, ,494, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΩΟΡΚΦΟΡΧΕ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 13,047, ,047, ,457, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ 5Λ ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΑΛ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 2,979, ,324, ,086, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ 5ς ΕΜΠΛΟΨΕΕ Ε ΥΧΑΤΙΟΝΑΛ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 809, , , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΥΝΕΜΠΛΟΨΜΕΝΤ ΧΟΜΠΕΝΣΑΤΙΟΝ 102, , , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΑΓΕΝΧΨ ΑΥ ΙΤ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 361, , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΟΥΝΤΨ/ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΗΥΜΑΝ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ 471, , , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΕΠΑΡΤΜΕΝΤΑΛ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΕΡςΙΧΕΣ 67, , , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ςετερανσ ΡΕΧΟΡ Σ ΧΟΝςΕΡΣΙΟΝ 47, , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΓΕΟ ΡΕΦΕΡΕΝΧΕ ΙΝΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜ 62, , , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΣΤΡΑΤΕΓΙΧ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 1,168, ,168, , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΜΑΡΧΣ 1,222, ,186, ,008, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ Ε ΓΟςΕΡΝΜΕΝΤ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 4,338, ,338, ,245, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΗΙΟ ΣΟΝΕΤ 3,286, ,841, ,728, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΕΡΠ ΠΡΟϑΕΧΤ ΙΜΠΛΕΜΕΝΤΑΤΙΟΝ 527, , , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΧΟΜΠΥΤΕΡ ΧΕΝΤΕΡ 5,796, ,796, ,730, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΕΘΥΑΛ ΟΠΠΟΡΤΥΝΙΤΨ ΧΕΡΤΙΦΙΧΑΤΙΟΝ ΠΓΜ 736, , , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΟΒΑ ΒΥΙΛ ΙΝΓ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΠΑΨΜΕΝΤΣ 26,018, ,018, ,032, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΑΣ ΒΥΙΛ ΙΝΓ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΠΑΨΜΕΝΤΣ 4,472, ,348, ,348, Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΜΙΝΟΡΙΤΨ ΑΦΦΑΙΡΣ 55, , , , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ ΧΟΜΠΛΙΑΝΧΕ 1,388, ,134, ,062, , Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕΣ ΓΡΦ ΣΤΑΤΕ ΑΓΕΝΧΨ ΣΥΠΠΟΡΤ ΣΕΡςΙΧΕΣ 3,086, ,135, ,130, ,170.80

19 ΠΑΓΕ 18 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΑΥ ΙΤΟΡ ΟΦ ΣΤΑΤΕ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 30,930, ,910, ,862, , ΑΥ ΙΤΟΡ ΟΦ ΣΤΑΤΕ ΓΡΦ ΦΙΣΧΑΛ ΩΑΤΧΗ/ΕΜΕΡΓΕΝΧΨ ΤΕΧΗ ΑΣΣΙΣΤΝ 400, , , ΑΥ ΙΤΟΡ ΟΦ ΣΤΑΤΕ ΓΡΦ ΕΛΕΧΤΡΟΝΙΧ ΑΤΑ ΠΡΟΧΕΣΣΝΓ ΑΥ & Α Μ 897, , , ΑΥ ΙΤΟΡ ΟΦ ΣΤΑΤΕ ΓΡΦ ΥΝΙΦΟΡΜ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΝΕΤΩΟΡΚ 1,808, ,558, ,556, , Β ΟΦ ΕΞΑΜΙΝΕΡΣ ΟΦ ΑΡΧΗΙΤΕΧΤΣ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 489, , , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΒΑΡΒΕΡ ΕΞΑΜΙΝΕΡΣ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 550, , , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΧΗΙΡΟΠΡΑΧΤΙΧ ΕΞΑΜΙΝΡΣ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 614, , , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΧΟΣΜΕΤΟΛΟΓΨ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 2,815, ,815, ,654, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΕΠΟΣΙΤ 4Μ ΒΟΑΡ ΟΦ ΕΠΟΣΙΤ 1,909, ,909, ,905, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΙΕΤΕΤΙΧΣ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 347, , , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΕΜΒΛΜΡΣ & ΦΥΝΕΡΑΛ ΙΡ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 585, , , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΕΝΓΙΝΕΕΡΣ & ΣΥΡςΕΨΟΡΣ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 1,105, ,105, ,078, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΝΥΡΣΙΝΓ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 5,393, ,393, ,170, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΝΥΡΣΙΝΓ 5Π ΝΥΡΣΙΝΓ ΣΠΕΧΙΑΛ ΙΣΣΥΕΣ 5, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΟΠΤΟΜΕΤΡΨ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 314, , , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΠΗΑΡΜΑΧΨ 4Α ΡΥΓ ΛΑΩ ΕΝΦΟΡΧΕΜΕΝΤ 74, , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΠΗΑΡΜΑΧΨ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 4,784, ,784, ,452, , ΒΟΑΡ ΟΦ ΠΣΨΧΗΟΛΟΓΨ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 570, , , , ΒΟΑΡ ΟΦ ΣΑΝΙΤΑΡΙΑΝ ΡΕΓΣΤΡΤΝ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 125, , , ΧΑΠΙΤΟΛ ΣΘ ΡΕςΙΕΩ/Α ςισορψ Β 4Γ ΧΑΠΙΤΟΛ ΣΘΥΑΡΕ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 15, , , , ΧΑΠΙΤΟΛ ΣΘ ΡΕςΙΕΩ/Α ςισορψ Β 4Σ ΣΤΑΤΕΗΟΥΣΕ ΓΙΦΤ ΣΗΟΠ/ΕςΕΝΤΣ 770, , , , ΧΑΠΙΤΟΛ ΣΘ ΡΕςΙΕΩ/Α ςισορψ Β ΓΡΦ ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΡςΙΧΕΣ 2,031, ,831, ,831, ΧΑΠΙΤΟΛ ΣΘ ΡΕςΙΕΩ/Α ςισορψ Β ΓΡΦ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ & ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ 1,022, ,100, ,099, ΧΑΠΙΤΟΛ ΣΘ ΡΕςΙΕΩ/Α ςισορψ Β ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 100, , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 125 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 127 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 133 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 4Κ9 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 4Σ7 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΤΟΜ , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 543 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΑΝΧΕ ΟΦ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΧΟΜ , , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 5Χ6 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 5 7 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 5Λ7 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ 605 ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΟΒΜ ΓΡΦ ΧΑΣ 460 ΡΕΙΣΣΥΕ ςοι Ε ΩΑΡΡΑΝΤΣ , , ΧΗΕΜΙΧΑΛ ΕΠΕΝ ΕΝΧΨ ΠΡΟΦ ΒΟΑΡ 4Κ ΧΗΕΜΙΧΑΛ ΕΠΕΝ ΕΝΧΨ ΠΡΟΦ. ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 281, , , , ΧΟΜΜ ΟΝ ΙΣΠΥΤΕ ΡΕΣΟΛΥΤΙΟΝ/ΜΓΤ 4Β ΓΙΦΤΣ ΑΝ ΓΡΑΝΤΣ 143, , , , ΧΟΜΜ ΟΝ ΙΣΠΥΤΕ ΡΕΣΟΛΥΤΙΟΝ/ΜΓΤ ΓΡΦ ΧΟΜΜ ΟΝ ΙΣΠΥΤΕ ΡΕΣΟΛΥΤΙΟΝ/ΜΓΜΤ 558, , , ,602.49

20 ΠΑΓΕ 19 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ ΦΥΝ ΑΣ ΟΦ ϑυνε 30, 2004 ςαριανχε ΩΙΤΗ ΦΙΝΑΛ ΒΥ ΓΕΤ ΒΥ ΓΕΤ ΑΓΕΝΧΨ ΝΑΜΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΛΙΝΕ ΙΤΕΜ ΠΟΣΙΤΙςΕ/ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΦΙΝΑΛ ΑΧΤΥΑΛ (ΝΕΓΑΤΙςΕ) ΧΟΜΜΕΡΧΕ ΙςΙΣΙΟΝ ΟΦ Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ 3,411, ,290, ,071, , ΧΟΜΜΕΡΧΕ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ 2,753, ,753, ,163, , ΧΟΜΜΕΡΧΕ ΥΝΧΛΑΙΜΕ ΦΥΝ Σ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 8,614, ,262, ,043, , ΧΟΜΜΕΡΧΕ ΥΝΧΛΑΙΜΕ ΦΥΝ Σ ΧΛΑΙΜΣ 25,512, ,512, ,175, ,337, ΧΟΜΜΕΡΧΕ 5Φ ΣΜΑΛΛ ΓΟςΕΡΝΜΕΝΤ ΦΙΡΕ ΕΠΑΡΤΜΕΝΤΣ 250, , , , ΧΟΜΜΕΡΧΕ ΓΡΦ ΓΡΑΝΤΣ ςολυντεερ ΦΙΡΕ ΕΠΑΡΤΜΕΝΤΣ 647, , , ΧΟΜΜΕΡΧΕ ΓΡΦ ΛΑΒΟΡ ΑΝ ΩΟΡΚΕΡ ΣΑΦΕΤΨ 3,773, ,625, ,477, , ΧΟΥΝΣΛΡ ΣΟΧ ΩΚ ΜΡΡΓ & ΦΑΜ ΤΗΕΡ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 1,053, ,053, , , ΕΝΤΑΛ ΒΟΑΡ 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 1,395, ,411, ,332, , ΕΜΠΛΟΨΜΕΝΤ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣ ΒΟΑΡ ΤΡΑΙΝΙΝΓ & ΠΥΒΛΙΧΑΤΙΟΝΣ 78, , , , ΕΜΠΛΟΨΜΕΝΤ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣ ΒΟΑΡ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕ 3,385, ,254, ,179, , ΓΟςΕΡΝΟΡ 5ΑΚ ΦΕ ΕΡΑΛ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣ 500, , , ΓΟςΕΡΝΟΡ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕ 4,113, ,948, ,654, , ΓΟςΕΡΝΟΡ ΓΡΦ ΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΟςΕΡΝΟΡΣ ΧΟΝΦΕΡΕΝΧΕ 510, , , , ΓΟςΕΡΝΟΡ ΓΡΦ ΟΦΦΙΧΕ ΟΦ ςετερανσ ΑΦΦΑΙΡΣ 276, , , , ΗΟΥΣΕ ΟΦ ΡΕΠΡΕΣΕΝΤΑΤΙςΕΣ ΗΟΥΣΕ ΡΕΙΜΒΥΡΣΕΜΕΝΤ 1,351, ,351, , ,323, ΗΟΥΣΕ ΟΦ ΡΕΠΡΕΣΕΝΤΑΤΙςΕΣ 4Α ΜΙΣΧΕΛΛΑΝΕΟΥΣ ΣΑΛΕΣ 35, , , , ΗΟΥΣΕ ΟΦ ΡΕΠΡΕΣΕΝΤΑΤΙςΕΣ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 19,271, ,510, ,510, ΙΝΣΠΕΧΤΟΡ ΓΕΝΕΡΑΛ 4Ζ ΣΠΕΧΙΑΛ ΙΝςΕΣΤΙΓΑΤΙΟΝΣ 106, , , , ΙΝΣΠΕΧΤΟΡ ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 812, , , , ΙΝΣΥΡΑΝΧΕ 5ΑΓ ΜΕ ΙΧΑΛ ΜΑΛΠΡΑΧΤΙΧΕ ΛΙΑΒΙΛΙΤΨ ,464, ,464, ϑοιντ ΧΟΜΜ/ΑΓΕΝΧΨ ΡΥΛΕ ΡΕςΙΕΩ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 375, , , , ϑοιντ ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΕΤΗΙΧΣ ΧΟΜΜ ΓΡΦ ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΕΤΗΙΧΣ ΧΟΜΜΙΤΤΕΕ 550, , , , ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΣΑΛΕ ΟΦ ΠΥΒΛΙΧΑΤΙΟΝΣ 25, , , ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 4Φ ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΒΥ ΓΕΤ ΣΕΡςΙΧΕΣ 149, , , , ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕ 14,381, ,818, ,208, ,610, ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΙΝΤΕΡΝΣ 977, , , , ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΟΦΧ/Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΟςΕΡΣΙΓΗΤ 1,205, ,156, , , ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΧΟΡΡΕΧΤΙΟΝΑΛ ΙΝΣΤ ΙΝΣΠΕΧΤΝ ΧΟΜΜ 200, , , , ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΑΤΜΣ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ ΠΡΟϑΕΧΤ 20, , , ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΤΑΣΚ ΦΟΡΧΕ/ΡΕ ΙΣΤΡΙΧΤΝΓ 100, , , ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΝΑΤΙΟΝΑΛ ΑΣΣΟΧΙΑΤΙΟΝΣ 430, , , ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΣΕΡςΙΧΕ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΡΦ ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΨΣΤΕΜΣ 3,867, ,722, ,945, , ΜΕ ΙΧΑΛ ΒΟΑΡ 5Χ ΣΤΑΤΕ ΜΕ ΙΧΑΛ ΒΟΑΡ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 7,284, ,284, ,894, , ΜΕ ΙΧΑΛ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ ΒΟΑΡ 4Ν ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 342, , , , ΜΤΡ ςεηιχλε ΧΟΛΛ ΡΕΠΑΙΡ ΡΕΓΙΣΤ 5Η ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΕΞΠΕΝΣΕΣ 288, , , ΟΧΧΥΠΑΤΙΟΝΑΛ & ΠΗΨΣ ΤΗΕΡΑΠΨ Β 4Κ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 803, , , , ΟΦΦΙΧΕ ΟΦ ΒΥ ΓΕΤ & ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ 9,537, ,537, ,520, ,017,247.60

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

saishree consultancy services barshi

saishree consultancy services barshi 641219110 Χιϖιλ Ενγινεερινγ ΣΧ ςϑ ΝΤ2 ΟΒΧ ΣΒΧ/ΟΒΧ ΝΓΗ 58054 (78.18) 37928 (82.00) ΝΓΣΧΗ 94866 (70.90) ΝΓΣΤΗ 108988 (67.63 ΝΓςϑΗ 126362 (62.90 ΝΓΝΤ2Η 66919 (76.36) ΝΓΟΒΧΗ 78104 (74.18) ΝΛΗ 72994 (75.20)

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε 1 2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Choukr-Allah R. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Αλευρομύλων... 57. Αντιπροσώπων & Εισαγωγέων Οχημάτων... 77. Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής... 87. Βασικών Μετάλλων... 97

Αλευρομύλων... 57. Αντιπροσώπων & Εισαγωγέων Οχημάτων... 77. Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής... 87. Βασικών Μετάλλων... 97 Περιεχόμενα Πρόλογος Η Ελληνική Επιχείρηση: Κρίσιμος παράγοντας ανάπτυξης... 3 Η Grant Thornton στην Ελλάδα... 5 Ταυτότητα της έρευνας................................................ 6 Συνοπτική Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

22 YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH

22 YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH ΟΛΙΚΟ TOTAL - 15 16 14 15 16 Μέσοπρ. Δημοσιον. 4597 467 51.57.4 5.651.4 545..799 544.97.7 17 18 544.94.1 4597 467 491.8.6.455.18 514.1.18 18.619.76 51..77.997.7 54.94.8.84.19

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Η First Data παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL ARTICLE ... ... Α. Γιανασμίδης, Μ. Τσιαούση

SPECIAL ARTICLE ... ... Α. Γιανασμίδης, Μ. Τσιαούση SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):106-115 Διαχρονική μελέτη του θεσμικού πλαισίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα (1980 2008) και η εμπειρία του βρετανικού και του σουηδικού

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟςΑ ΤΟΡΝΕΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ ΓΡ/ΓπΤ 1 ΛΙςΕΛΛΟ 1 2 3 4 ΦΑΣΧΙΑ

1 ΠΡΟςΑ ΤΟΡΝΕΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ ΓΡ/ΓπΤ 1 ΛΙςΕΛΛΟ 1 2 3 4 ΦΑΣΧΙΑ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛΕ 1 ΦΑΣΧΙΑ 1 2 2 4 5 5 7 8 8 10 11 ΒΟΝΑΧΟΣΧΙΑ ΛΑΡΑ ΜΑΧΕΛΛΑΡΙ ΑΛΙΧΕ ΣΜΥΧΧΙΑ ϑεννιφερ ΛΕΟΝΦΑΝΤΙ ΡΕΒΕΧΧΑ ΣΑΝΤΙΝΙ ΑΓΑΤΑ 8/1384 Α.Σ.. ΓΙΝΝΑΣΤΙΧΑ ΑΥΡΟΡΑ ΦΑΝΟ ΧΙΧΕΡΙ ΜΟΝΙΧΑ 8/1384 Α.Σ.. ΓΙΝΝΑΣΤΙΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Σύνοψη Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) έχει αποτελέσει πεδίο ερευνών τόσο στην ιατρική όσο και στην ιατρική πληροφορική για αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυπριακή Πραγµατικότητα µέσα από Αριθµούς

Η Κυπριακή Πραγµατικότητα µέσα από Αριθµούς Η Κυπριακή Πραγµατικότητα µέσα από Αριθµούς Στόχοι Χαρτογράφησης (Τεχνικό ελτίοέργουεκτ) «ιακρίσεις και ανισότητες χρόνου εργασίας, ανδρών γυναικών στις επιχειρήσεις και δηµόσιους οργανισµούς ιακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 71 Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Κ. Νεοφωτίστου, Ε. Φωτιάδου Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 16 (2009), 61-76 ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

Nεςπολογική Κλινική. 7 ζέζεηο εηδηθεπνκέλσλ γηα πιήξε εηδηθόηεηα (3 ρξόληα θαη 9 κήλεο).

Nεςπολογική Κλινική. 7 ζέζεηο εηδηθεπνκέλσλ γηα πιήξε εηδηθόηεηα (3 ρξόληα θαη 9 κήλεο). Nεςπολογική Κλινική Δξγαζηήξην/Κιηληθή Δηζαγσγηθή ειίδα ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Η Παλεπηζηεκηαθή Νεπξνινγηθή Κιηληθή παξέρεη : 1. ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε θαη 2. εθπαίδεπζε ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό επίπεδν

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός σχολών Number of schools. Σχολικό έτος 2000/2001 School year

Αριθμός σχολών Number of schools. Σχολικό έτος 2000/2001 School year Πιν 5. Δευτεροβάθμια τεχνική-επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση μαθητές, σχολές και διδακτικό, κατά τη λήξη των σχολικών ετών 2000/01 και 2005/06 Tab 5. Secondary technical vocational and ecclesiastic

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Κωφού Γεωργία MSc Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν: Οι αιτίες που κάνουν ένα πρόγραµµα αγωγής υγείας µε θέµα τη διατροφή αναγκαίο Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα