ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζιεθηξνληθή Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» Eπηβιέπσλ: Ησάλλεο Απνζηνιάθεο πνπδάζηξηα: ππξηδνύια Γ. Ραπηνπνύινπ ΑΘΖΝΑ

2 Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Κεθάιαην 1 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 1.1 Ζ έλλνηα ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 1.2 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζηελ Διιάδα 1.3 Δμειίμεηο ζε λνκνζεηηθφ πιαίζην 1.4 Πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 1.5 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ΠΦΤ Κεθάιαην 2 Από ηελ Σειεταηξηθή θαη ηελ Σειε-Τγεία ζηελ Ζιεθηξνληθή Τγεία (E-Health) 2.1 Σν Γηαδίθηπν θαη ε ειεθηξνληθή πγεία (e-health) 2.2 Βαζηθή Γεκνγξαθηθή ηνπ Γηαδηθηχνπ 2.3 Αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ 2.4 Ζιεθηξνληθή πγεία (e-health) θαη ην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 2.5 Πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή: πνηφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 2.6 Δμάπισζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ) 2.7 Αγνξά ειεθηξνληθήο πγείαο (e-health) Κεθάιαην 3 Κιηληθέο Δθαξκνγέο 3.1 Αθηηλνινγία 3.2 πκπεξηθνξηζηηθή Φξνληίδα Τγείαο 3.3 Φξνληίδα ζην ζπίηη Κεθάιαην 4 Ηαηξηθά Αξρεία Καη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο 4.1 Οθέιε ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ αξρείνπ αζζελψλ 4.2 Αλεζπρίεο γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ αξρείσλ

3 αζζελψλ 4.3 Ζιεθηξνληθή πγεία θαη απηνκαηνπνηεκέλα αξρεία αζζελψλ 4.4 Ηδηνθηεζία ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ αξρείσλ αζζελψλ 4.5 Ηδηνθηεζία ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηαπηνπνηεκέλσλ αζζελψλ 4.6 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη κεηαπψιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ αζζελψλ 4.7 Αλάθηεζε δεδνκέλσλ Κεθάιαην 5 Αζθάιεηα (Μπζηηθόηεηα, Δκπηζηεπηηθόηεηα Καη Αθεξαηόηεηα Γεδνκέλσλ) 5.1 Αζθάιεηα 5.2 Μπζηηθφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα 5.3 Μπζηηθφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα ζηελ ειεθηξνληθή πγεία 5.4 Αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ Κεθάιαην 6 Δμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 6.1 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο Καη Οίθνλ Ννζειείαο ζηελ Διιάδα 6.2 Hygeia Net 6.3 Δμειίμεηο ζηελ Δπξψπε Κεθάιαην 7 Παξάκεηξνη ζρεδίαζεο ησλ ππεξεζηώλ Τγείαο ζε έλα Φνξέα Παξνρήο ΠΦΤ Κεθάιαην 8 Μειινληηθέο Σάζεηο Σεο Ζιεθηξνληθήο Φξνληίδαο Τγείαο 8.1 Αζχξκαηε Σερλνινγία 8.2 Παγθνζκηνπνίεζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 8.3 Ζιεθηξνληθή Τγεία (E-Health) θαη Γηαδίθηπν 8.4 Ζ ππφζρεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο (E-Health) 8.5 Πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο (E-health) 8.6 Δλδεηθηηθέο ηερλνινγηθέο ηάζεηο

4 Παξάξηεκα 1. Θεζκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα 2. Θεζκηθφ πιαίζην ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 3. Ηδηαίηεξεο εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο πγείαο -σθξνληζηηθέο Γνκέο -ηξαηησηηθφ Πεδίν -Φξνληίδα Τγείαο Μεηνλνηήησλ -ρνιηθφ Πεδίν 4. Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο 5. πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πγείαο ζην Γηαδίθηπν 6. χληνκε πεξηγξαθή ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο πγείαο πληκήζεηο Βηβιηνγξαθία

5 Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί πξντφλ αμηνπνίεζεο βηβιηνγξαθίαο θαη πνιιψλ κειεηψλ, απφ ηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν θπξίσο, πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. Γίλεηαη κηα φζν ην δπλαηφλ εθηελήο αλαθνξά ζηηο εθαξκνγέο, ηηο ηάζεηο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ην ζέκα, εληνπηζκέλε γεσγξαθηθά ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Δ.Δ. Αθνινπζεί κηα ζχλνςε γηα ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο. Με ηνλ φξν Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο λνείηαη ε ελαζρφιεζε κε ηα θχξηα πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο θαη ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο, πξναγσγήο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο. Ζ ΠΦΤ κπνξεί λα σθειεζεί εμαηξεηηθά απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. Μεξηθέο απφ ηηο ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο είλαη ε ηαηξηθή εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, ε ππνζηήξημε ηεο ηειηθήο ελέξγεηαο ηνπ Γεληθνχ/Οηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ, ε ζσζηφηεξε ρξήζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, ην Ζιεθηξνληθφ Αξρείν Τγείαο, νη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ε επηδεκηνινγία θαη ε δεκνγξαθία. Ο φξνο e-health αλαθέξεηαη ζηελ πξφζβαζε κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε ππεξεζίεο πγείαο, πξντφληα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. Με ην Γηαδίθηπν απνθηά θαλείο πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, πξντφληα θαη θζελέο ππεξεζίεο (κεξηθέο θνξέο θαη δσξεάλ), άκεζεο θαη νηθνπκεληθέο. Με ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε παγθφζκηεο βάζεηο δεδνκέλσλ, βηβιηνζήθεο, δηαδηθαζίεο δηαζθέςεσλ, αξρεία, θνηλφηεηεο ππνζηήξημεο θαη πνιινχο άιινπο πφξνπο κέζα απφ ην Γηαδίθηπν, νη άλζξσπνη, ηψξα, κπνξνχλ λα αλαθηνχλ έγθπξεο πιεξνθνξίεο απφ ην ζπίηη ηνπο παξά λα ςάρλνπλ γηα επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο δηαλχνληαο απνζηάζεηο. Ζ ειεθηξνληθή πγεία (e-health) κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα απνδεθηφ ελαιιαθηηθφ θαλάιη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε αλζξψπνπο πνπ αηζζάλνληαη φηη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε παξαδνζηαθέο, πξφζσπν κε πξφζσπν, επηζθέςεηο ζην γηαηξφ εμαηηίαο ηνπ θφζηνπο, ηεο ελφριεζεο ή ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο. H ειεθηξνληθή πγεία (e-health) ελδπλακψλεη ηα άηνκα επηηξέπνληάο ηνπο λα πάξνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο φζνλ αθνξά ηελ πγεία ηνπο. Καζψο νη αζζελείο είλαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη, κπνξεί λα απνθηήζνπλ πην πγηείο ζπλήζεηεο, πξάγκα

6 πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο βνεζήζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ην ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο γεληθφηεξα. Έλαο ηνκέαο πνπ καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζην Γηαδίθηπν είλαη ε πνηφηεηα ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο θαηαλαισηέο. Οη ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν είλαη ζπρλά αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν γίλνληαη ελέξγεηεο ηφζν ζε ζεζκηθφ πιαίζην φζν θαη ζε επίπεδν πξσηνβνπιηψλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη ζην Γηαδίθηπν. Οη θιηληθέο εθαξκνγέο κε ηηο νπνίεο αζρνινχκαζηε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη: Ζ αθηηλνινγία "ε ειεθηξνληθή κεηάδνζε ξαδηνινγηθψλ εηθφλσλ ζε κία απφζηαζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξκελείαο ή/θαη ηνπ ηαηξηθνχ ζπκβνπιίνπ". Ζ ηειεαθηηλνινγία είλαη αλαγθαία ζε πνιιέο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο, εηδηθφηεξα ζε πεξηζηαηηθά έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ θξνληίδα ελφο ηξαχκαηνο απαηηεί θξίζηκεο επί ηφπνπ απνθάζεηο πνπ εκπιέθνπλ ηελ εξκελεία αθηηλνγξαθηψλ. Ζ ηειε-αθηηλνινγία επηηξέπεη ζε έλαλ επαγγεικαηία πγείαο πνπ βξίζθεηαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή λα κεηαδψζεη εηθφλεο πςειήο πνηφηεηαο ζε έλαλ απνκαθξπζκέλν εηδηθφ γηα ζηηγκηαία εξκελεία. Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή θξνληίδα πγείαο, εκπιέθεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ επαγγεικαηίεο πγείαο κε ζθνπφ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε, εμεηάζεηο πλεπκαηηθήο θαηάζηαζεο, λεπξν-ςπρνινγηθέο εθηηκήζεηο, κεζνιάβεζε ζε θξίζε, ςπρνζεξαπεία κε κεκνλσκέλα άηνκα, νκάδεο θαη νηθνγέλεηεο, πξφζβαζε ζην ηζηνξηθφ αζζελψλ, ιεπηφ ζπληνληζκφ δηαγλψζεσλ, παξαθνινχζεζε πξνφδνπ αζζελψλ, ππνζηήξημε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, απνκαθξπζκέλε βην-αλαηξνθνδφηεζε, εθπαίδεπζε αζζελψλ, ππνζηήξημε αζζελή θαη νηθνγέλεηαο, αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ, ζρεδηαζκφ πξν-εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν θαη εμαγσγήο απ απηφ, αθξνάζεηο δηθαζηεξίνπ γηα εγθιεηζκφ θαη ζπλεδξηάζεηο δηθαζηεξίσλ. Πνιινί ηχπνη ηερλνινγίαο είλαη δηαζέζηκνη ζε γηαηξνχο. -Σειέθσλν. -Πξνγξάκκαηα Απηνβνήζεηαο Τπνβνεζνχκελα απφ Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο -πζθεπή Βίληεν

7 -Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν θαη Αίζνπζεο πλνκηιίαο (Chat Rooms). Οη εξσηήζεηο-θιεηδηά πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ειεθηξνληθή πγεία θαη πνπ κπνξεί ελδερνκέλσο λα πεξηνξίζνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, είλαη εζηθνχ θαη λνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ε θιηληθή ρξεζηκφηεηα θάζε ηερλνινγίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνχο αζζελψλ. Ζ θξνληίδα ζην ζπίηη. Ζ θξνληίδα ζην ζπίηη απφ απφζηαζε (telehome care) πξνζθέξεη ππεξεζίεο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, ηνπο ρξφληα άξξσζηνπο, ηνπο αζζελείο πνπ πξφζθαηα πήξαλ εμηηήξην απφ ην λνζνθνκείν θαη πνιινχο άιινπο πνπ έρνπλ πεξηνξηζηεί ζηα ζπίηηα ηνπο. Σα πξνλφκηα ηεο θξνληίδαο ζην ζπίηη απφ απφζηαζε (telehome care) πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξε επθνιία πξνζέγγηζεο ζηε θξνληίδα πγείαο θαη ζπρλφηεξε θνηλσληθή θαη θιηληθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Μεξηθά απφ ηα πξνγξάκκαηα είλαη: -Φξνληίδα Ζιηθησκέλσλ -Γεκφζηα Τγεία. -Πεξηεθηηθά Πξνγξάκκαηα -Αληηκεηψπηζε Αζζελεηψλ Κιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο θξνληίδαο πγείαο είλαη ε ζσζηή ρξήζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ αζζελψλ. Σα αθξηβή αξρεία αζζελψλ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πεγή γηα ηνλ αζζελή ζε κηα ππεξεζία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ Computerized Patient Records (CPRs) είλαη πνιπάξηζκα: -Βειηησκέλε πξφζβαζε -Μεησκέλν θφζηνο θαη κεησκέλε ζπρλφηεηα ιαζψλ -Γηαρείξηζε απνηειεζκάησλ θαη ππνζηήξημε απφθαζεο -Πξνζηαζία γηα ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο Βεβαίσο ηίζεηαη έληνλα ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο, (κπζηηθφηεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο) ησλ δεδνκέλσλ. Ζ αζθάιεηα αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ειέγρεηαη θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ηπραία ή ζθφπηκε θνηλνπνίεζε ζε αλαξκφδηα πξφζσπα θαη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε, θαηαζηξνθή, ή απψιεηα. Κάπνηεο ζπληζηψκελεο πξαθηηθέο αζθάιεηαο είλαη: -Δπηθχξσζε (authentication) -Κσδηθνί πξφζβαζεο (passwords).

8 -Logons (θσδηθφο εηζφδνπ) θαη Logoffs (θσδηθφο εμφδνπ). -Έιεγρνη πξφζβαζεο (access controls). -Τπεξεζίεο κε έγθπξεο απνδνρήο (Nonrepudiation services). -Ζιεθηξνληθή ππνγξαθή -Δθεδξηθά ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο απφ θαηαζηξνθή -Firewalls. -Δηθνληθά ηδησηηθά δίθηπα (Virtuαl Privαte Networks (VPNs). -Ζ εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ ζε θάζε πεξίπησζε είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Δίλαη θξίζηκν γηα ηηο ζειίδεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα ελεκεξσζνχλ νη αζζελείο γηα ηα δηθαηψκαηα κπζηηθφηεηάο ηνπο. Πξνρσξψληαο ξίρλνπκε κηα καηηά ζηηο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. -Πηινηηθφ πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεη εδψ θαη έμη κήλεο πεξίπνπ ην Ννζνθνκείν «ΧΣΖΡΗΑ» ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΣΔ θαη ηελ ATKOSoft, θαη νίθνλ λνζειείαο ζε ζαξάληα αζζελείο κε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα. -HYGEIA NET : νινθιεξσκέλν δίθηπν ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ Τγεία νινθιεξσκέλν δίθηπν ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ πγεία Κξήηεο: 7 λνζνθνκεία, 16 θέληξα πγείαο, 10+ αγξνηηθά ηαηξεία, κε ηνκείο δξάζεο: Καη νίθνλ θξνληίδα, πξνλνζνθνκεηαθή επείγνπζα ηαηξηθή, πξσηνβάζκηα θξνληίδα, λνζνθνκεηαθή θξνληίδα, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πνιίηε, πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ζηελ πγεία, ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ, αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ζηελ πγεία θ.ιπ. ηελ Δπξψπε εληνπίδεηαη απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ε αλάγθε γηα κηα επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία. Ζ εζηίαζε είλαη γηα εθαξκνγή ζε νιηζηηθφ ελνπνηεκέλν επίπεδν. Γελ είλαη κφλν ηα εξγαιεία ησλ ηερλνινγηψλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο απαξαίηεηα αιιά θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ε αλάπηπμε εθαξκφζηκσλ δνκψλ. Ζ πιήξεο αλάπηπμε ηνπ e health είλαη πέξα απφ ηα ηνπηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηελ πξφβιεςε γηα πιεξνθφξεζε βαζηζκέλε ζην Internet. Οδεχεη ζε ελνπνηεκέλα ή ζπλδεδεκέλα e health ζπζηήκαηα πνπ ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ησλ αζζελψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ησλ πξνκεζεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ πνιηηηθψλ πγείαο. ηελ εξγαζία παξαηίζεληαη ηα πην ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα e health πνπ «ηξέρνπλ» απηή ηε ζηηγκή ζηελ Δ.Δ.

9 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο παξακέηξνπο ζρεδίαζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε έλα θνξέα παξνρήο ΠΦΤ. Ζ ζρεδίαζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζ έλα θνξέα ΠΦΤ πξέπεη λα γίλεη κε γλψκνλα ηελ απνθφκηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ νθέινπο γηα ηνλ πνιίηε. Οη παξάκεηξνη πνπ ζα ιεθζνχλ ππ φςε είλαη ην Αληηθείκελν, νη Υξήζηεο, ε Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ηα Γεδνκέλα / Πιεξνθνξίεο, ηα Μέζα (Τιηθφ θαη Λνγηζκηθφ), ην Πξνζσπηθφ, νη Υψξνη, νη Πφξνη, ε Πνηφηεηα. Έλαο θνξέαο παξνρήο ΠΦΤ πξέπεη λα έρεη εθηφο απφ ηηο θαζαξά ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο, δηνηθεηηθψλ ζπλαιιαγψλ, εθπαίδεπζεο, πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ηειεταηξηθήο, έξεπλαο, παξαπνκπήο θ.ιπ. ην κέιινλ, ε θξνληίδα πγείαο ζα ζπλδπάδεη ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ κε ηηο αιιαγέο ζηε βηνκεραλία ηεο θξνληίδαο πγείαο, νδεγψληαο ζε βειηησκέλε δηάγλσζε θαη ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη κεησκέλν θφζηνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή ζε φιν ηνλ θφζκν. Σα παξαθάησ θαίλεηαη πσο ζα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο: -Αζχξκαηε Σερλνινγία -Βηναηζζεηήξεο -Έμππλεο θάξηεο (Smart Cards) -Ηδεαηή Πξαγκαηηθφηεηα (Virtual Reality) Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη νη ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ αιιάδνπλ ην πξφζσπν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο φπσο ηελ γλσξίδνπκε. χληνκα ζα θάλνπλ ηηο πξαγκαηνγλσκνζχλεο εηδηθψλ δηαζέζηκεο νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε ρξεηάδνληαη. Πιεξνθνξίεο γηα αζζελείο ζα είλαη δηαζέζηκεο φρη κφλν γηα αζζελείο φηαλ ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε αιιά επίζεο θαη ζαλ ηκήκα ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα άκεζα θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Απφ ηελ ειεθηξνληθή πγεία (e health) ζα πεξάζνπκε ζηελ εμαηνκηθεπκέλε πγεία (personalized health). Λέμεηο-Κιεηδηά Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο,ειεθηξνληθή πγεία, Ζιεθηξνληθφ Αξρείν Τγείαο, Γηαδίθηπν, ηειε-αθηηλνινγία, ζπκπεξηθνξηζηηθή θξνληίδα πγείαο, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν, Αίζνπζεο πλνκηιίαο, θξνληίδα ζην ζπίηη απφ απφζηαζε, αζθάιεηα,

10 (κπζηηθφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αθεξαηφηεηα) ησλ δεδνκέλσλ, επηθχξσζε, ειεθηξνληθή ππνγξαθή, αζχξκαηε ηερλνινγία, βηναηζζεηήξεο, έμππλεο θάξηεο, ηδεαηή πξαγκαηηθφηεηα Summary The present paper is a product of exploitation of many studies, from the American continent mainly, that they deal with the subject of electronic health. We make an, as much as possible, extensive report in the applications, the tendencies, the concerns and the proposals for the subject, located geographically in the U.S.A. and the E.U. Below is a synopsis for the content of the paper. The term Primary Health Care (PHC) describes the occupation with the main health problems of community and the provision of necessary services of prevention, promotion, treatment and re-establishment. The PHC can be benefited by the development of information and communications technology. Some of the modern possibilities are the distance learning, the clinical support and information services, the wiser use of drugs, the Computerized Patient Record, the usefulness for epidemiology and demography etc. The term e-health refers to Internet-mediated access to health care services, products, and capabilities. Internet based e-health operates anywhere, anytime, and with anyone. The Internet has made access to information, products, and services inexpensive (sometimes free), instant, and universal. With immediate access to worldwide databases, libraries, conference proceedings, records, support communities, and many other resources through the Internet, people can now retrieve updated information from their own homes rather than seeking professional advice. E-health may also serve as an acceptable alternative channel for obtaining health care for people who feel they cannot access traditional face-to-face consultations due to cost, inconvenience, or social stigma. E-health empowers individuals by allowing them to make their own decisions regarding their health. Because patients are more informed, they may practice healthier habits, which could help them reduce utilization of the health care system in general.

11 A sector that concerns us, particularly with regard to the provision of health services through Internet, is the quality of medical information that is available to the consumers. The medical information in the Internet is often inaccurate or misleading. That s why the involved parties for the guarantee of quality of information take in institutional level and also in the form of initiatives more and more actions available in the Internet. The clinical applications of e health, with which we dealt in the particular paper, are: Radiology "the electronic transmission of radiological images over a distance for the purposes of interpretation and/or consultation". Tele-radiology is needed in many rural communities, especially in emergencies. Trauma care often requires critical on the spot decisions that involve interpreting x-ray images. Tele-radiology allows professional in a rural location to transmit high quality pictures to a remote specialist for an instantaneous interpretation. Behavioral health care, involves the use of telecommunication and information technology by professionals to provide behavioral health services that include assessment and evaluation; mental status examinations; neuropsychological evaluations; crisis intervention; psychotherapy with individuals, groups, and families; accessing patient histories; fine-tuning diagnoses; monitoring patient progress; medication support; remote biofeedback; patient education; patient and family support; case management; preadmission and discharge planning; court commitment hearings; and case conferences A lot of types of technology are available to doctors. -Telephone. -Computer-Assisted Self-help Programs -Video - and Chat Rooms. The central questions facing behavioral e-health, which may potentially limit the services offered, are the legal and ethical ramifications, as well as the clinical utility of each Internet technology for specific patient populations. Hνme care. Telehome care can be defined as providing monitoring (telemetry) and home health care services at a distance, using advanced telecommunication and information technology. It includes a variety of services, such as physiologic monitoring, patient education, compliance reminders, and social support to isolated individuals. Telehome care provides service for the elderly, the chronically ill,

12 patients who have been recently discharged from the hospital, and many others restricted to their homes. The advantages of telehome care include easier accessibility to health care and more frequent social and clinical interaction with providers. Some of the programs are: - Senior Care - Public Health. - Comprehensive Programs - Disease management A key factor for the success of electronic health care is the right use of electronic files of patients. Accurate patient records are the most important patient resource in a health care facility. The advantages of maintaining accurate Computerized Patient Records (CPRs) are numerous: - Improved access - Reduced cost and reduced frequency of errors - Outcomes management and decision support - Protection for confidential information Of course the question of security (privacy, confidentiality and integrity) of the data is emerging. Security refers to the methods by which access to information is controlled and protected from accidental or intentional disclosure to unauthorized persons and from alteration, destruction, or loss. Certain recommended practices are: -Authentication -Passwords -Logons - Logoffs -Access controls -Nonrepudiation services -Electronic signature -System backup and disaster recovery procedures -Firewalls. -Virtual Private Networks (VPNs). -Patient education is primary. It is crucial for health care sites to inform patients about their privacy rights

13 As we continue, we throw a glance in the developments in Greece and in the European Union. - Pilot program of telehome care that is applied for about six months by the Hospital "ΧΣΖΡΗΑ" in collaboration with OTE and ATKOSoft. It concerns forty patients with chronic obstructive pneumonia. -HYGEIA NET: integrated network of health telematics applications, integrated network of telematics health services in Crete:7 hospitals, 16 health centers, 10 + community clinics, with action in: Home care, pre-hospital urgent medicine, primary care, hospital care, information for the citizen, informative infrastructure in health, continuing education, evaluation of services, growth of informative infrastructure in health etc. In Europe, all interested parties mention the need for a European strategy for the electronic health. They focus on implementation in a holistic, integrated approach: not only are the Information and Communications Technology tools necessary, but so are the development of skills and human resources and the deployment of interoperable infrastructures. Full exploitation of ehealth goes beyond local information systems and Internet based provision of information to integrated or linked ehealth systems, that serve the needs of citizens, patients, healthcare professionals, health service providers as well as policy makers. In the paper we mention the most important current e health programs in the EU. Continuously, we refer to the parameters of designing health services in the Primary Health Care section. These services should be designed in a way that citizens would be benefited the most. The parameters that will be taken into consideration are: Object, Users, Search of information, Data/Information, Means (Hardware and Software), Personnel, Buildings, Resources, Quality. A Primary Health Care service should have, apart from the purely medical services, and services of briefing, administrative transactions, information, education, preventive medicine, confrontation of extraordinary incidents, telemedicine, research, reference etc Ηn the future, health care will combine changes in the telecommunications marketplace and changes in the health care industry, leading to improved diagnosis and treatment and reduced costs of patient care throughout the world. It appears that

14 the technological trends mentioned below will play a leading part in the next decades: -Wireless Technology -Biosensors -Smart Cards -Virtual Reality Computers and communications technologies are changing the nature of daily life, as we know it. They will soon make specialty expertise available whenever and wherever needed. Patient information will be available not only for patients when they are assessed but also as part of electronic records that are available immediately and at any time. From e health we will pass to the personalized health. Key words Primary Health Care, e health, Computerized Patient Record, Internet, teleradiology, tele-behavioral health care, e Mail, chat rooms, e home care, security, privacy, confidentiality, data integrity, authentication, electronic signature, biosensors, smart cards, virtual reality.

15 Δηζαγσγή ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ παξνπζίαζε αθνξά θπξίσο ηελ ΠΦΤ θαη ζηεξίδεηαη ζε κειέηεο θαη βηβιηνγξαθία απφ ηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν θπξίσο, αθνχ εθεί έρεη ζεκεησζεί θαη ε κεγαιχηεξε πξφνδνο ζ απηφλ ηνλ ηνκέα. Γίλεηαη φκσο θαη αλαθνξά ζηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πηζηεχνπκε φηη ε ρψξα καο ζα κπνξνχζε λα κάζεη πνιιά απφ ηελ εκπεηξία ρσξψλ πνπ έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηερλνινγίαο γηα παξνρή θξνληίδαο πγείαο θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη πξνζαξκφδνληάο ηελ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο. ε κηα ρψξα, φπσο ε Διιάδα, κε γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο ηαηξηθή θξνληίδα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Σαπηφρξνλα απηή ε ρξήζε ζα ελδπλακψζεη ην ξφιν ηεο ΠΦΤ θαη ζα βνεζήζεη ηνπο γεληθνχο γηαηξνχο λα θάλνπλ θαιχηεξα ην δχζθνιν έξγν ηνπο. Δπίζεο ζα βνεζεζεί ε πξφιεςε πνπ ζηελ επνρή καο είλαη ην λνχκεξν έλα δεηνχκελν. Δίλαη αδηαλφεην ζήκεξα πνπ ην κνξθσηηθφ θαη βηνηηθφ επίπεδν ζηε ρψξα καο έρεη αλέβεη λα κελ δηαζθαιίδεηαη ε εηθνζηηεηξάσξε πξφζβαζε ζε έγθπξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία καο, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή. Γηα παξάδεηγκα, κηα λέα κεηέξα λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηεο ππνινγηζηή ζην καηεπηήξην φηαλ έρεη απνξίεο γηα ην πψο ζα πεξηπνηεζεί ην λενγέλλεην, πψο ζα αληηκεησπίζεη κηθξνπξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αληεπεμέιζεη ζε θάηη γηα ην νπνίν δελ έρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία. Ο έθεβνο πνπ έρεη απνξίεο γηα ην ζεμ λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε έγθπξε επηζηεκνληθή ελεκέξσζε θαη λα κελ ζηεξίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ θίισλ θαη ζε πεξηνδηθά πνπ ζπρλά δίλνπλ κηα ζηξεβιή εηθφλα γηα ην ζέκα. Ο ειηθησκέλνο, ν αλάπεξνο, ν ρξφληα πάζρσλ λα έρνπλ θαη νίθνλ ηαηξηθή θξνληίδα κέζσ ηεο ηερλνινγίαο έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη άζθνπεο κεηαθηλήζεηο, ηα πεξηηηά έμνδα θαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή επηβάξπλζε. Να είλαη ζπγθεληξσκέλεο φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή πγεία αιιά θαη ζηνηρεία θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο ελφο αηφκνπ ζε έλα ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ζα ζπλνδεχεη ηνλ αζζελή ζε φιεο ηνπ ηηο κεηαθηλήζεηο ζην ζχζηεκα πγείαο έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά, λα απνθεχγνληαη νη πεξηηηέο εμεηάζεηο θαη λα έρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζεξαπεία. Έλαο αζζελήο ζε ηειηθφ ζηάδην λα ιάβεη έζησ

16 παξεγνξεηηθή αγσγή κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπ κε άιινπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ίδην πξφβιεκα έηζη ψζηε λα είλαη ιίγν πην ππνθεξηέο νη ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηνπ. Να βνεζείηαη κε ηελ ηειε ςπρνζεξαπεία θάπνηνο πνπ αληηκεησπίδεη κηα ςπρηθή λφζν ή είλαη εζηζκέλνο ζε νπζίεο θαη δηζηάδεη λα επηζθεθζεί θάπνηνλ γηαηξφ γηα πξφζσπν κε πξφζσπν εμέηαζε. Να έρνπκε φινη πξφζβαζε ζε έγθπξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηφο καο θαη πψο ζα ην πξνζηαηεχζνπκε απφ δηάθνξνπο θηλδχλνπο, γηα ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή καο αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο, ην ηαηξηθφ καο πξνθίι θ.ά.. Να κπνξνχκε λα θάλνπκε καζήκαηα πξψησλ βνεζεηψλ ρσξίο λα κεηαθηλεζνχκε απφ ην ζπίηη καο, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. Αιιά θαη νη γηαηξνί είλαη θξίκα λα ζηεξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ έλαλ πνιχηηκν ζχκκαρν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα παξέρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θξνληίδα ζηνλ αζζελή θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ελεκέξσζε έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο λα αζζελήζεη θάπνηνο αιιά αληίζεηα λα έρεη πνηφηεηα δσήο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε έλα ηζρπξφ ππφβαζξν θαιήο γλψζεο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ θαη θαιχηεξεο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο φηαλ πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα. ηαλ ρξεζηκνπνηνχκε πηα ηνλ ππνινγηζηή γηα λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ν,ηηδήπνηε, γηαηί λα κελ ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ην ζεκαληηθφηεξν: ηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή καο πγεία θαη θαη επέθηαζε ηελ πνηφηεηα δσήο καο; Βεβαίσο αθφκα νη θίλδπλνη απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληψλ γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο (πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ Γηαδηθηχνπ) είλαη κεγάινη, αιιά αμίδεη ηνλ θφπν λα ηνπο αληηκεησπίζνπκε θαη λα ηνπο εμαιείςνπκε γηα λα κπνξνχκε λα γεπηνχκε ηα νθέιε πνπ θέξλεη ε ηερλνινγία ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο, νθέιε πνπ ηζφηηκα δηαρένληαη ζε φιεο ηηο νκάδεο ρσξίο λα απνθιείνπλ θάπνηνπο απφ ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: ην θεθάιαην 1 παξνπζηάδεηαη πνιχ ζπλνπηηθά ε ΠΦΤ ζηελ Διιάδα, ηα πξνβιήκαηά ηεο θαη ε ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ ΠΦΤ. ην θεθάιαην 2 γίλεηαη κηα γεληθή παξνπζίαζε ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο (e health) θαη ηεο αγνξάο ηεο ζην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.

17 ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη εθηελψο ηξεηο θιηληθέο εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ΠΦΤ: Αθηηλνινγία, πκπεξηθνξηζηηθή πγεία, Καη νίθνλ θξνληίδα. ην θεθάιαην 4 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Τγείαο, ηα νθέιε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ. ην θεθάιαην 5 παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο (κπζηηθφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ) θαη νη πξαθηηθέο δηαζθάιηζήο ηνπο. ην θεθάιαην 6 γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζηηο εμειίμεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ην θεθάιαην 7 παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη ζρεδίαζεο κηαο κνλάδαο ΠΦΤ ζηελ επνρή ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. ην θεθάιαην 8 παξνπζηάδνληαη νη κειινληηθέο ηάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο κε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. ην Παξάξηεκα θξίζεθε ζθφπηκν λα κπνπλ θάπνηα θεθάιαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ζθαηξηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο αιιά πνπ μεπεξλνχζαλ ην φξην πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην θχξην ζψκα ηεο εξγαζίαο. Απηά είλαη: -Θεζκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα. -Θεζκηθφ πιαίζην ζηελ Δ.Δ. -Δηδηθέο θιηληθέο εθαξκνγέο (ζηξαηφο, θπιαθέο, ζρνιεία) -Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο -πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν -χληνκε πεξηγξαθή ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ehealth

18

19 Κεθάιαην 1 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 1.1 Ζ έλλνηα ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Με ηνλ φξν Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο λνείηαη ε ελαζρφιεζε κε ηα θχξηα πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο θαη ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο, πξναγσγήο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο. θνπόο ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη πξφιεςεο είλαη : Ζ παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη πξφιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Ζ λνζειεία θαη παξαθνινχζεζε ησλ αξξψζησλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αλάξξσζεο ή κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην λνζνθνκείν ζην ζπίηη. Ζ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαη ε λνζειεία ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο έσο ηε δηαθνκηδή ησλ αξξψζησλ ζην λνζνθνκείν. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο. Ζ άζθεζε πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ή νδνληηαηξηθήο. Ζ ηαηξνθνηλσληθή θαη επηδεκηνινγηθή έξεπλα. Ζ ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζρνιηθήο πγείαο. Ζ ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε γηα ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, κε δηαιέμεηο θαη επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο. Ζ παξνρή θαξκάθσλ ζε δηθαηνχρνπο, αλ δε ιεηηνπξγεί θαξκαθείν ζηελ πεξηνρή ηνπο, θαζνξηδφκελεο ηεο πεξηνρήο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαζψο θαη κε ηαηξνχο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο γηα απνδνηηθφηεξε πξνζθνξά ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. θαη πξφιεςεο. 1.2 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζηελ Διιάδα Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο παξέρνληαη ζήκεξα: «Ηιεθηξνληθή ΠΦΤ», Ραπηνπνύινπ ππξηδνύια 1

20 Μέζσ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ): Απηφ πεξηιακβάλεη Κέληξα Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζψο επίζεο θαη εμσηεξηθά ηαηξεία ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. Μέζσ ησλ Σακείσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: Πεξηιακβάλνληαη ην ΗΚΑ κε ηα πνιπταηξεία ηνπ (λνκαξρηαθέο θαη ηνπηθέο κνλάδεο πγείαο), κηθξφο αξηζκφο πνιπταηξείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κεξηθνί κηθξφηεξνη αζθαιηζηηθνί θνξείο ή γηαηξνί πνπ ζπκβάιινληαη κε απηά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο. Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πξνζθέξεη πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ππεξεζίεο ζε ππνδνκέο πξνλνηαθνχ ηχπνπ θαη ζε κηθξφ αξηζκφ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ. Απφ ηδησηηθνύο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ.: α) Ηδησηηθά ηαηξεία θαη νδνληηαηξεία, β) ηδησηηθά πνιπταηξεία θαη πνιπνδνληηαηξεία, γ) ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη δ) ηδησηηθά εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο. Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε θαη αγσγή πγείαο παξέρνληαη απφ ηα Τγεηνλνκηθά Κέληξα, ην ΠΗΚΠΑ, ηα θέληξα Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. 1.3 Δμειίμεηο ζε λνκνζεηηθό πιαίζην Με ην λφκν 2889/2001 θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ΠεΤ ( ηψξα ΠεΤΠ) γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνθέληξσζεο θαη δηάρπζεο ησλ επζπλψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν έηζη ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο. απηφ ζα βνεζήζεη νπζηαζηηθά θαη ν ράξηεο πγείαο πνπ ηψξα νινθιεξψλεηαη έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα ζαθήο εηθφλα γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζε αλζξψπηλε θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή αιιά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην ηαηξηθφ πξνθίι ησλ θαηνίθσλ θάζε πεξηνρήο. Έηζη ζα γίλεηαη νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή πφξσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή θξνληίδαο πγείαο. 1.4 Πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηε ρψξα καο ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο είλαη : Ζ πνιπδηάζπαζε ησλ θνξέσλ πνπ ηελ παξέρνπλ. «Ηιεθηξνληθή ΠΦΤ», Ραπηνπνύινπ ππξηδνύια 2

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία

Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΑΣΡΘΚΗ ΔΘΑΣΜΗΜΑΣΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΖΩΗ» «ΔΘΠΛΩΜΑΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ» Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία Μεταπτστιακή Φοιτήτρια: Σσώροσ Κωνσταντίνα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ:

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη, κέζσ κηαο θξηηηθά αλαζηνραζηηθήο επηζθφπεζεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηα ηαηξηθά ζθάικαηα, ζην πιαίζην ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003 ΚΑΛΑΜΑΡΖ

Διαβάστε περισσότερα