ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζιεθηξνληθή Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» Eπηβιέπσλ: Ησάλλεο Απνζηνιάθεο πνπδάζηξηα: ππξηδνύια Γ. Ραπηνπνύινπ ΑΘΖΝΑ

2 Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Κεθάιαην 1 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 1.1 Ζ έλλνηα ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 1.2 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζηελ Διιάδα 1.3 Δμειίμεηο ζε λνκνζεηηθφ πιαίζην 1.4 Πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 1.5 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ΠΦΤ Κεθάιαην 2 Από ηελ Σειεταηξηθή θαη ηελ Σειε-Τγεία ζηελ Ζιεθηξνληθή Τγεία (E-Health) 2.1 Σν Γηαδίθηπν θαη ε ειεθηξνληθή πγεία (e-health) 2.2 Βαζηθή Γεκνγξαθηθή ηνπ Γηαδηθηχνπ 2.3 Αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ 2.4 Ζιεθηξνληθή πγεία (e-health) θαη ην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 2.5 Πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή: πνηφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 2.6 Δμάπισζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ) 2.7 Αγνξά ειεθηξνληθήο πγείαο (e-health) Κεθάιαην 3 Κιηληθέο Δθαξκνγέο 3.1 Αθηηλνινγία 3.2 πκπεξηθνξηζηηθή Φξνληίδα Τγείαο 3.3 Φξνληίδα ζην ζπίηη Κεθάιαην 4 Ηαηξηθά Αξρεία Καη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο 4.1 Οθέιε ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ αξρείνπ αζζελψλ 4.2 Αλεζπρίεο γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ αξρείσλ

3 αζζελψλ 4.3 Ζιεθηξνληθή πγεία θαη απηνκαηνπνηεκέλα αξρεία αζζελψλ 4.4 Ηδηνθηεζία ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ αξρείσλ αζζελψλ 4.5 Ηδηνθηεζία ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηαπηνπνηεκέλσλ αζζελψλ 4.6 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη κεηαπψιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ αζζελψλ 4.7 Αλάθηεζε δεδνκέλσλ Κεθάιαην 5 Αζθάιεηα (Μπζηηθόηεηα, Δκπηζηεπηηθόηεηα Καη Αθεξαηόηεηα Γεδνκέλσλ) 5.1 Αζθάιεηα 5.2 Μπζηηθφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα 5.3 Μπζηηθφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα ζηελ ειεθηξνληθή πγεία 5.4 Αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ Κεθάιαην 6 Δμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 6.1 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο Καη Οίθνλ Ννζειείαο ζηελ Διιάδα 6.2 Hygeia Net 6.3 Δμειίμεηο ζηελ Δπξψπε Κεθάιαην 7 Παξάκεηξνη ζρεδίαζεο ησλ ππεξεζηώλ Τγείαο ζε έλα Φνξέα Παξνρήο ΠΦΤ Κεθάιαην 8 Μειινληηθέο Σάζεηο Σεο Ζιεθηξνληθήο Φξνληίδαο Τγείαο 8.1 Αζχξκαηε Σερλνινγία 8.2 Παγθνζκηνπνίεζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 8.3 Ζιεθηξνληθή Τγεία (E-Health) θαη Γηαδίθηπν 8.4 Ζ ππφζρεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο (E-Health) 8.5 Πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο (E-health) 8.6 Δλδεηθηηθέο ηερλνινγηθέο ηάζεηο

4 Παξάξηεκα 1. Θεζκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα 2. Θεζκηθφ πιαίζην ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 3. Ηδηαίηεξεο εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο πγείαο -σθξνληζηηθέο Γνκέο -ηξαηησηηθφ Πεδίν -Φξνληίδα Τγείαο Μεηνλνηήησλ -ρνιηθφ Πεδίν 4. Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο 5. πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πγείαο ζην Γηαδίθηπν 6. χληνκε πεξηγξαθή ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο πγείαο πληκήζεηο Βηβιηνγξαθία

5 Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί πξντφλ αμηνπνίεζεο βηβιηνγξαθίαο θαη πνιιψλ κειεηψλ, απφ ηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν θπξίσο, πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. Γίλεηαη κηα φζν ην δπλαηφλ εθηελήο αλαθνξά ζηηο εθαξκνγέο, ηηο ηάζεηο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ην ζέκα, εληνπηζκέλε γεσγξαθηθά ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Δ.Δ. Αθνινπζεί κηα ζχλνςε γηα ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο. Με ηνλ φξν Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο λνείηαη ε ελαζρφιεζε κε ηα θχξηα πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο θαη ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο, πξναγσγήο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο. Ζ ΠΦΤ κπνξεί λα σθειεζεί εμαηξεηηθά απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. Μεξηθέο απφ ηηο ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο είλαη ε ηαηξηθή εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, ε ππνζηήξημε ηεο ηειηθήο ελέξγεηαο ηνπ Γεληθνχ/Οηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ, ε ζσζηφηεξε ρξήζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, ην Ζιεθηξνληθφ Αξρείν Τγείαο, νη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ε επηδεκηνινγία θαη ε δεκνγξαθία. Ο φξνο e-health αλαθέξεηαη ζηελ πξφζβαζε κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε ππεξεζίεο πγείαο, πξντφληα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. Με ην Γηαδίθηπν απνθηά θαλείο πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, πξντφληα θαη θζελέο ππεξεζίεο (κεξηθέο θνξέο θαη δσξεάλ), άκεζεο θαη νηθνπκεληθέο. Με ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε παγθφζκηεο βάζεηο δεδνκέλσλ, βηβιηνζήθεο, δηαδηθαζίεο δηαζθέςεσλ, αξρεία, θνηλφηεηεο ππνζηήξημεο θαη πνιινχο άιινπο πφξνπο κέζα απφ ην Γηαδίθηπν, νη άλζξσπνη, ηψξα, κπνξνχλ λα αλαθηνχλ έγθπξεο πιεξνθνξίεο απφ ην ζπίηη ηνπο παξά λα ςάρλνπλ γηα επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο δηαλχνληαο απνζηάζεηο. Ζ ειεθηξνληθή πγεία (e-health) κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα απνδεθηφ ελαιιαθηηθφ θαλάιη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε αλζξψπνπο πνπ αηζζάλνληαη φηη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε παξαδνζηαθέο, πξφζσπν κε πξφζσπν, επηζθέςεηο ζην γηαηξφ εμαηηίαο ηνπ θφζηνπο, ηεο ελφριεζεο ή ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο. H ειεθηξνληθή πγεία (e-health) ελδπλακψλεη ηα άηνκα επηηξέπνληάο ηνπο λα πάξνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο φζνλ αθνξά ηελ πγεία ηνπο. Καζψο νη αζζελείο είλαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη, κπνξεί λα απνθηήζνπλ πην πγηείο ζπλήζεηεο, πξάγκα

6 πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο βνεζήζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ην ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο γεληθφηεξα. Έλαο ηνκέαο πνπ καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζην Γηαδίθηπν είλαη ε πνηφηεηα ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο θαηαλαισηέο. Οη ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν είλαη ζπρλά αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν γίλνληαη ελέξγεηεο ηφζν ζε ζεζκηθφ πιαίζην φζν θαη ζε επίπεδν πξσηνβνπιηψλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη ζην Γηαδίθηπν. Οη θιηληθέο εθαξκνγέο κε ηηο νπνίεο αζρνινχκαζηε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη: Ζ αθηηλνινγία "ε ειεθηξνληθή κεηάδνζε ξαδηνινγηθψλ εηθφλσλ ζε κία απφζηαζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξκελείαο ή/θαη ηνπ ηαηξηθνχ ζπκβνπιίνπ". Ζ ηειεαθηηλνινγία είλαη αλαγθαία ζε πνιιέο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο, εηδηθφηεξα ζε πεξηζηαηηθά έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ θξνληίδα ελφο ηξαχκαηνο απαηηεί θξίζηκεο επί ηφπνπ απνθάζεηο πνπ εκπιέθνπλ ηελ εξκελεία αθηηλνγξαθηψλ. Ζ ηειε-αθηηλνινγία επηηξέπεη ζε έλαλ επαγγεικαηία πγείαο πνπ βξίζθεηαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή λα κεηαδψζεη εηθφλεο πςειήο πνηφηεηαο ζε έλαλ απνκαθξπζκέλν εηδηθφ γηα ζηηγκηαία εξκελεία. Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή θξνληίδα πγείαο, εκπιέθεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ επαγγεικαηίεο πγείαο κε ζθνπφ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε, εμεηάζεηο πλεπκαηηθήο θαηάζηαζεο, λεπξν-ςπρνινγηθέο εθηηκήζεηο, κεζνιάβεζε ζε θξίζε, ςπρνζεξαπεία κε κεκνλσκέλα άηνκα, νκάδεο θαη νηθνγέλεηεο, πξφζβαζε ζην ηζηνξηθφ αζζελψλ, ιεπηφ ζπληνληζκφ δηαγλψζεσλ, παξαθνινχζεζε πξνφδνπ αζζελψλ, ππνζηήξημε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, απνκαθξπζκέλε βην-αλαηξνθνδφηεζε, εθπαίδεπζε αζζελψλ, ππνζηήξημε αζζελή θαη νηθνγέλεηαο, αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ, ζρεδηαζκφ πξν-εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν θαη εμαγσγήο απ απηφ, αθξνάζεηο δηθαζηεξίνπ γηα εγθιεηζκφ θαη ζπλεδξηάζεηο δηθαζηεξίσλ. Πνιινί ηχπνη ηερλνινγίαο είλαη δηαζέζηκνη ζε γηαηξνχο. -Σειέθσλν. -Πξνγξάκκαηα Απηνβνήζεηαο Τπνβνεζνχκελα απφ Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο -πζθεπή Βίληεν

7 -Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν θαη Αίζνπζεο πλνκηιίαο (Chat Rooms). Οη εξσηήζεηο-θιεηδηά πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ειεθηξνληθή πγεία θαη πνπ κπνξεί ελδερνκέλσο λα πεξηνξίζνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, είλαη εζηθνχ θαη λνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ε θιηληθή ρξεζηκφηεηα θάζε ηερλνινγίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνχο αζζελψλ. Ζ θξνληίδα ζην ζπίηη. Ζ θξνληίδα ζην ζπίηη απφ απφζηαζε (telehome care) πξνζθέξεη ππεξεζίεο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, ηνπο ρξφληα άξξσζηνπο, ηνπο αζζελείο πνπ πξφζθαηα πήξαλ εμηηήξην απφ ην λνζνθνκείν θαη πνιινχο άιινπο πνπ έρνπλ πεξηνξηζηεί ζηα ζπίηηα ηνπο. Σα πξνλφκηα ηεο θξνληίδαο ζην ζπίηη απφ απφζηαζε (telehome care) πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξε επθνιία πξνζέγγηζεο ζηε θξνληίδα πγείαο θαη ζπρλφηεξε θνηλσληθή θαη θιηληθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Μεξηθά απφ ηα πξνγξάκκαηα είλαη: -Φξνληίδα Ζιηθησκέλσλ -Γεκφζηα Τγεία. -Πεξηεθηηθά Πξνγξάκκαηα -Αληηκεηψπηζε Αζζελεηψλ Κιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο θξνληίδαο πγείαο είλαη ε ζσζηή ρξήζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ αζζελψλ. Σα αθξηβή αξρεία αζζελψλ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πεγή γηα ηνλ αζζελή ζε κηα ππεξεζία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ Computerized Patient Records (CPRs) είλαη πνιπάξηζκα: -Βειηησκέλε πξφζβαζε -Μεησκέλν θφζηνο θαη κεησκέλε ζπρλφηεηα ιαζψλ -Γηαρείξηζε απνηειεζκάησλ θαη ππνζηήξημε απφθαζεο -Πξνζηαζία γηα ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο Βεβαίσο ηίζεηαη έληνλα ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο, (κπζηηθφηεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο) ησλ δεδνκέλσλ. Ζ αζθάιεηα αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ειέγρεηαη θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ηπραία ή ζθφπηκε θνηλνπνίεζε ζε αλαξκφδηα πξφζσπα θαη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε, θαηαζηξνθή, ή απψιεηα. Κάπνηεο ζπληζηψκελεο πξαθηηθέο αζθάιεηαο είλαη: -Δπηθχξσζε (authentication) -Κσδηθνί πξφζβαζεο (passwords).

8 -Logons (θσδηθφο εηζφδνπ) θαη Logoffs (θσδηθφο εμφδνπ). -Έιεγρνη πξφζβαζεο (access controls). -Τπεξεζίεο κε έγθπξεο απνδνρήο (Nonrepudiation services). -Ζιεθηξνληθή ππνγξαθή -Δθεδξηθά ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο απφ θαηαζηξνθή -Firewalls. -Δηθνληθά ηδησηηθά δίθηπα (Virtuαl Privαte Networks (VPNs). -Ζ εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ ζε θάζε πεξίπησζε είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Δίλαη θξίζηκν γηα ηηο ζειίδεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα ελεκεξσζνχλ νη αζζελείο γηα ηα δηθαηψκαηα κπζηηθφηεηάο ηνπο. Πξνρσξψληαο ξίρλνπκε κηα καηηά ζηηο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. -Πηινηηθφ πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεη εδψ θαη έμη κήλεο πεξίπνπ ην Ννζνθνκείν «ΧΣΖΡΗΑ» ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΣΔ θαη ηελ ATKOSoft, θαη νίθνλ λνζειείαο ζε ζαξάληα αζζελείο κε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα. -HYGEIA NET : νινθιεξσκέλν δίθηπν ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ Τγεία νινθιεξσκέλν δίθηπν ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ πγεία Κξήηεο: 7 λνζνθνκεία, 16 θέληξα πγείαο, 10+ αγξνηηθά ηαηξεία, κε ηνκείο δξάζεο: Καη νίθνλ θξνληίδα, πξνλνζνθνκεηαθή επείγνπζα ηαηξηθή, πξσηνβάζκηα θξνληίδα, λνζνθνκεηαθή θξνληίδα, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πνιίηε, πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ζηελ πγεία, ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ, αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ζηελ πγεία θ.ιπ. ηελ Δπξψπε εληνπίδεηαη απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ε αλάγθε γηα κηα επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία. Ζ εζηίαζε είλαη γηα εθαξκνγή ζε νιηζηηθφ ελνπνηεκέλν επίπεδν. Γελ είλαη κφλν ηα εξγαιεία ησλ ηερλνινγηψλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο απαξαίηεηα αιιά θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ε αλάπηπμε εθαξκφζηκσλ δνκψλ. Ζ πιήξεο αλάπηπμε ηνπ e health είλαη πέξα απφ ηα ηνπηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηελ πξφβιεςε γηα πιεξνθφξεζε βαζηζκέλε ζην Internet. Οδεχεη ζε ελνπνηεκέλα ή ζπλδεδεκέλα e health ζπζηήκαηα πνπ ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ησλ αζζελψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ησλ πξνκεζεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ πνιηηηθψλ πγείαο. ηελ εξγαζία παξαηίζεληαη ηα πην ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα e health πνπ «ηξέρνπλ» απηή ηε ζηηγκή ζηελ Δ.Δ.

9 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο παξακέηξνπο ζρεδίαζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε έλα θνξέα παξνρήο ΠΦΤ. Ζ ζρεδίαζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζ έλα θνξέα ΠΦΤ πξέπεη λα γίλεη κε γλψκνλα ηελ απνθφκηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ νθέινπο γηα ηνλ πνιίηε. Οη παξάκεηξνη πνπ ζα ιεθζνχλ ππ φςε είλαη ην Αληηθείκελν, νη Υξήζηεο, ε Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ηα Γεδνκέλα / Πιεξνθνξίεο, ηα Μέζα (Τιηθφ θαη Λνγηζκηθφ), ην Πξνζσπηθφ, νη Υψξνη, νη Πφξνη, ε Πνηφηεηα. Έλαο θνξέαο παξνρήο ΠΦΤ πξέπεη λα έρεη εθηφο απφ ηηο θαζαξά ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο, δηνηθεηηθψλ ζπλαιιαγψλ, εθπαίδεπζεο, πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ηειεταηξηθήο, έξεπλαο, παξαπνκπήο θ.ιπ. ην κέιινλ, ε θξνληίδα πγείαο ζα ζπλδπάδεη ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ κε ηηο αιιαγέο ζηε βηνκεραλία ηεο θξνληίδαο πγείαο, νδεγψληαο ζε βειηησκέλε δηάγλσζε θαη ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη κεησκέλν θφζηνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή ζε φιν ηνλ θφζκν. Σα παξαθάησ θαίλεηαη πσο ζα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο: -Αζχξκαηε Σερλνινγία -Βηναηζζεηήξεο -Έμππλεο θάξηεο (Smart Cards) -Ηδεαηή Πξαγκαηηθφηεηα (Virtual Reality) Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη νη ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ αιιάδνπλ ην πξφζσπν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο φπσο ηελ γλσξίδνπκε. χληνκα ζα θάλνπλ ηηο πξαγκαηνγλσκνζχλεο εηδηθψλ δηαζέζηκεο νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε ρξεηάδνληαη. Πιεξνθνξίεο γηα αζζελείο ζα είλαη δηαζέζηκεο φρη κφλν γηα αζζελείο φηαλ ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε αιιά επίζεο θαη ζαλ ηκήκα ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα άκεζα θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Απφ ηελ ειεθηξνληθή πγεία (e health) ζα πεξάζνπκε ζηελ εμαηνκηθεπκέλε πγεία (personalized health). Λέμεηο-Κιεηδηά Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο,ειεθηξνληθή πγεία, Ζιεθηξνληθφ Αξρείν Τγείαο, Γηαδίθηπν, ηειε-αθηηλνινγία, ζπκπεξηθνξηζηηθή θξνληίδα πγείαο, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν, Αίζνπζεο πλνκηιίαο, θξνληίδα ζην ζπίηη απφ απφζηαζε, αζθάιεηα,

10 (κπζηηθφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αθεξαηφηεηα) ησλ δεδνκέλσλ, επηθχξσζε, ειεθηξνληθή ππνγξαθή, αζχξκαηε ηερλνινγία, βηναηζζεηήξεο, έμππλεο θάξηεο, ηδεαηή πξαγκαηηθφηεηα Summary The present paper is a product of exploitation of many studies, from the American continent mainly, that they deal with the subject of electronic health. We make an, as much as possible, extensive report in the applications, the tendencies, the concerns and the proposals for the subject, located geographically in the U.S.A. and the E.U. Below is a synopsis for the content of the paper. The term Primary Health Care (PHC) describes the occupation with the main health problems of community and the provision of necessary services of prevention, promotion, treatment and re-establishment. The PHC can be benefited by the development of information and communications technology. Some of the modern possibilities are the distance learning, the clinical support and information services, the wiser use of drugs, the Computerized Patient Record, the usefulness for epidemiology and demography etc. The term e-health refers to Internet-mediated access to health care services, products, and capabilities. Internet based e-health operates anywhere, anytime, and with anyone. The Internet has made access to information, products, and services inexpensive (sometimes free), instant, and universal. With immediate access to worldwide databases, libraries, conference proceedings, records, support communities, and many other resources through the Internet, people can now retrieve updated information from their own homes rather than seeking professional advice. E-health may also serve as an acceptable alternative channel for obtaining health care for people who feel they cannot access traditional face-to-face consultations due to cost, inconvenience, or social stigma. E-health empowers individuals by allowing them to make their own decisions regarding their health. Because patients are more informed, they may practice healthier habits, which could help them reduce utilization of the health care system in general.

11 A sector that concerns us, particularly with regard to the provision of health services through Internet, is the quality of medical information that is available to the consumers. The medical information in the Internet is often inaccurate or misleading. That s why the involved parties for the guarantee of quality of information take in institutional level and also in the form of initiatives more and more actions available in the Internet. The clinical applications of e health, with which we dealt in the particular paper, are: Radiology "the electronic transmission of radiological images over a distance for the purposes of interpretation and/or consultation". Tele-radiology is needed in many rural communities, especially in emergencies. Trauma care often requires critical on the spot decisions that involve interpreting x-ray images. Tele-radiology allows professional in a rural location to transmit high quality pictures to a remote specialist for an instantaneous interpretation. Behavioral health care, involves the use of telecommunication and information technology by professionals to provide behavioral health services that include assessment and evaluation; mental status examinations; neuropsychological evaluations; crisis intervention; psychotherapy with individuals, groups, and families; accessing patient histories; fine-tuning diagnoses; monitoring patient progress; medication support; remote biofeedback; patient education; patient and family support; case management; preadmission and discharge planning; court commitment hearings; and case conferences A lot of types of technology are available to doctors. -Telephone. -Computer-Assisted Self-help Programs -Video - and Chat Rooms. The central questions facing behavioral e-health, which may potentially limit the services offered, are the legal and ethical ramifications, as well as the clinical utility of each Internet technology for specific patient populations. Hνme care. Telehome care can be defined as providing monitoring (telemetry) and home health care services at a distance, using advanced telecommunication and information technology. It includes a variety of services, such as physiologic monitoring, patient education, compliance reminders, and social support to isolated individuals. Telehome care provides service for the elderly, the chronically ill,

12 patients who have been recently discharged from the hospital, and many others restricted to their homes. The advantages of telehome care include easier accessibility to health care and more frequent social and clinical interaction with providers. Some of the programs are: - Senior Care - Public Health. - Comprehensive Programs - Disease management A key factor for the success of electronic health care is the right use of electronic files of patients. Accurate patient records are the most important patient resource in a health care facility. The advantages of maintaining accurate Computerized Patient Records (CPRs) are numerous: - Improved access - Reduced cost and reduced frequency of errors - Outcomes management and decision support - Protection for confidential information Of course the question of security (privacy, confidentiality and integrity) of the data is emerging. Security refers to the methods by which access to information is controlled and protected from accidental or intentional disclosure to unauthorized persons and from alteration, destruction, or loss. Certain recommended practices are: -Authentication -Passwords -Logons - Logoffs -Access controls -Nonrepudiation services -Electronic signature -System backup and disaster recovery procedures -Firewalls. -Virtual Private Networks (VPNs). -Patient education is primary. It is crucial for health care sites to inform patients about their privacy rights

13 As we continue, we throw a glance in the developments in Greece and in the European Union. - Pilot program of telehome care that is applied for about six months by the Hospital "ΧΣΖΡΗΑ" in collaboration with OTE and ATKOSoft. It concerns forty patients with chronic obstructive pneumonia. -HYGEIA NET: integrated network of health telematics applications, integrated network of telematics health services in Crete:7 hospitals, 16 health centers, 10 + community clinics, with action in: Home care, pre-hospital urgent medicine, primary care, hospital care, information for the citizen, informative infrastructure in health, continuing education, evaluation of services, growth of informative infrastructure in health etc. In Europe, all interested parties mention the need for a European strategy for the electronic health. They focus on implementation in a holistic, integrated approach: not only are the Information and Communications Technology tools necessary, but so are the development of skills and human resources and the deployment of interoperable infrastructures. Full exploitation of ehealth goes beyond local information systems and Internet based provision of information to integrated or linked ehealth systems, that serve the needs of citizens, patients, healthcare professionals, health service providers as well as policy makers. In the paper we mention the most important current e health programs in the EU. Continuously, we refer to the parameters of designing health services in the Primary Health Care section. These services should be designed in a way that citizens would be benefited the most. The parameters that will be taken into consideration are: Object, Users, Search of information, Data/Information, Means (Hardware and Software), Personnel, Buildings, Resources, Quality. A Primary Health Care service should have, apart from the purely medical services, and services of briefing, administrative transactions, information, education, preventive medicine, confrontation of extraordinary incidents, telemedicine, research, reference etc Ηn the future, health care will combine changes in the telecommunications marketplace and changes in the health care industry, leading to improved diagnosis and treatment and reduced costs of patient care throughout the world. It appears that

14 the technological trends mentioned below will play a leading part in the next decades: -Wireless Technology -Biosensors -Smart Cards -Virtual Reality Computers and communications technologies are changing the nature of daily life, as we know it. They will soon make specialty expertise available whenever and wherever needed. Patient information will be available not only for patients when they are assessed but also as part of electronic records that are available immediately and at any time. From e health we will pass to the personalized health. Key words Primary Health Care, e health, Computerized Patient Record, Internet, teleradiology, tele-behavioral health care, e Mail, chat rooms, e home care, security, privacy, confidentiality, data integrity, authentication, electronic signature, biosensors, smart cards, virtual reality.

15 Δηζαγσγή ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ παξνπζίαζε αθνξά θπξίσο ηελ ΠΦΤ θαη ζηεξίδεηαη ζε κειέηεο θαη βηβιηνγξαθία απφ ηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν θπξίσο, αθνχ εθεί έρεη ζεκεησζεί θαη ε κεγαιχηεξε πξφνδνο ζ απηφλ ηνλ ηνκέα. Γίλεηαη φκσο θαη αλαθνξά ζηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πηζηεχνπκε φηη ε ρψξα καο ζα κπνξνχζε λα κάζεη πνιιά απφ ηελ εκπεηξία ρσξψλ πνπ έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηερλνινγίαο γηα παξνρή θξνληίδαο πγείαο θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη πξνζαξκφδνληάο ηελ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο. ε κηα ρψξα, φπσο ε Διιάδα, κε γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο ηαηξηθή θξνληίδα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Σαπηφρξνλα απηή ε ρξήζε ζα ελδπλακψζεη ην ξφιν ηεο ΠΦΤ θαη ζα βνεζήζεη ηνπο γεληθνχο γηαηξνχο λα θάλνπλ θαιχηεξα ην δχζθνιν έξγν ηνπο. Δπίζεο ζα βνεζεζεί ε πξφιεςε πνπ ζηελ επνρή καο είλαη ην λνχκεξν έλα δεηνχκελν. Δίλαη αδηαλφεην ζήκεξα πνπ ην κνξθσηηθφ θαη βηνηηθφ επίπεδν ζηε ρψξα καο έρεη αλέβεη λα κελ δηαζθαιίδεηαη ε εηθνζηηεηξάσξε πξφζβαζε ζε έγθπξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία καο, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή. Γηα παξάδεηγκα, κηα λέα κεηέξα λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηεο ππνινγηζηή ζην καηεπηήξην φηαλ έρεη απνξίεο γηα ην πψο ζα πεξηπνηεζεί ην λενγέλλεην, πψο ζα αληηκεησπίζεη κηθξνπξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αληεπεμέιζεη ζε θάηη γηα ην νπνίν δελ έρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία. Ο έθεβνο πνπ έρεη απνξίεο γηα ην ζεμ λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε έγθπξε επηζηεκνληθή ελεκέξσζε θαη λα κελ ζηεξίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ θίισλ θαη ζε πεξηνδηθά πνπ ζπρλά δίλνπλ κηα ζηξεβιή εηθφλα γηα ην ζέκα. Ο ειηθησκέλνο, ν αλάπεξνο, ν ρξφληα πάζρσλ λα έρνπλ θαη νίθνλ ηαηξηθή θξνληίδα κέζσ ηεο ηερλνινγίαο έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη άζθνπεο κεηαθηλήζεηο, ηα πεξηηηά έμνδα θαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή επηβάξπλζε. Να είλαη ζπγθεληξσκέλεο φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή πγεία αιιά θαη ζηνηρεία θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο ελφο αηφκνπ ζε έλα ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ζα ζπλνδεχεη ηνλ αζζελή ζε φιεο ηνπ ηηο κεηαθηλήζεηο ζην ζχζηεκα πγείαο έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά, λα απνθεχγνληαη νη πεξηηηέο εμεηάζεηο θαη λα έρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζεξαπεία. Έλαο αζζελήο ζε ηειηθφ ζηάδην λα ιάβεη έζησ

16 παξεγνξεηηθή αγσγή κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπ κε άιινπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ίδην πξφβιεκα έηζη ψζηε λα είλαη ιίγν πην ππνθεξηέο νη ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηνπ. Να βνεζείηαη κε ηελ ηειε ςπρνζεξαπεία θάπνηνο πνπ αληηκεησπίδεη κηα ςπρηθή λφζν ή είλαη εζηζκέλνο ζε νπζίεο θαη δηζηάδεη λα επηζθεθζεί θάπνηνλ γηαηξφ γηα πξφζσπν κε πξφζσπν εμέηαζε. Να έρνπκε φινη πξφζβαζε ζε έγθπξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηφο καο θαη πψο ζα ην πξνζηαηεχζνπκε απφ δηάθνξνπο θηλδχλνπο, γηα ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή καο αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο, ην ηαηξηθφ καο πξνθίι θ.ά.. Να κπνξνχκε λα θάλνπκε καζήκαηα πξψησλ βνεζεηψλ ρσξίο λα κεηαθηλεζνχκε απφ ην ζπίηη καο, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. Αιιά θαη νη γηαηξνί είλαη θξίκα λα ζηεξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ έλαλ πνιχηηκν ζχκκαρν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα παξέρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θξνληίδα ζηνλ αζζελή θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ελεκέξσζε έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο λα αζζελήζεη θάπνηνο αιιά αληίζεηα λα έρεη πνηφηεηα δσήο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε έλα ηζρπξφ ππφβαζξν θαιήο γλψζεο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ θαη θαιχηεξεο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο φηαλ πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα. ηαλ ρξεζηκνπνηνχκε πηα ηνλ ππνινγηζηή γηα λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ν,ηηδήπνηε, γηαηί λα κελ ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ην ζεκαληηθφηεξν: ηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή καο πγεία θαη θαη επέθηαζε ηελ πνηφηεηα δσήο καο; Βεβαίσο αθφκα νη θίλδπλνη απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληψλ γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο (πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ Γηαδηθηχνπ) είλαη κεγάινη, αιιά αμίδεη ηνλ θφπν λα ηνπο αληηκεησπίζνπκε θαη λα ηνπο εμαιείςνπκε γηα λα κπνξνχκε λα γεπηνχκε ηα νθέιε πνπ θέξλεη ε ηερλνινγία ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο, νθέιε πνπ ηζφηηκα δηαρένληαη ζε φιεο ηηο νκάδεο ρσξίο λα απνθιείνπλ θάπνηνπο απφ ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: ην θεθάιαην 1 παξνπζηάδεηαη πνιχ ζπλνπηηθά ε ΠΦΤ ζηελ Διιάδα, ηα πξνβιήκαηά ηεο θαη ε ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ ΠΦΤ. ην θεθάιαην 2 γίλεηαη κηα γεληθή παξνπζίαζε ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο (e health) θαη ηεο αγνξάο ηεο ζην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.

17 ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη εθηελψο ηξεηο θιηληθέο εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ΠΦΤ: Αθηηλνινγία, πκπεξηθνξηζηηθή πγεία, Καη νίθνλ θξνληίδα. ην θεθάιαην 4 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Τγείαο, ηα νθέιε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ. ην θεθάιαην 5 παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο (κπζηηθφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ) θαη νη πξαθηηθέο δηαζθάιηζήο ηνπο. ην θεθάιαην 6 γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζηηο εμειίμεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ην θεθάιαην 7 παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη ζρεδίαζεο κηαο κνλάδαο ΠΦΤ ζηελ επνρή ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. ην θεθάιαην 8 παξνπζηάδνληαη νη κειινληηθέο ηάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο κε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. ην Παξάξηεκα θξίζεθε ζθφπηκν λα κπνπλ θάπνηα θεθάιαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ζθαηξηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο αιιά πνπ μεπεξλνχζαλ ην φξην πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην θχξην ζψκα ηεο εξγαζίαο. Απηά είλαη: -Θεζκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα. -Θεζκηθφ πιαίζην ζηελ Δ.Δ. -Δηδηθέο θιηληθέο εθαξκνγέο (ζηξαηφο, θπιαθέο, ζρνιεία) -Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο -πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν -χληνκε πεξηγξαθή ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ehealth

18

19 Κεθάιαην 1 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 1.1 Ζ έλλνηα ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Με ηνλ φξν Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο λνείηαη ε ελαζρφιεζε κε ηα θχξηα πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο θαη ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο, πξναγσγήο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο. θνπόο ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη πξφιεςεο είλαη : Ζ παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη πξφιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Ζ λνζειεία θαη παξαθνινχζεζε ησλ αξξψζησλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αλάξξσζεο ή κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην λνζνθνκείν ζην ζπίηη. Ζ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαη ε λνζειεία ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο έσο ηε δηαθνκηδή ησλ αξξψζησλ ζην λνζνθνκείν. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο. Ζ άζθεζε πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ή νδνληηαηξηθήο. Ζ ηαηξνθνηλσληθή θαη επηδεκηνινγηθή έξεπλα. Ζ ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζρνιηθήο πγείαο. Ζ ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε γηα ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, κε δηαιέμεηο θαη επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο. Ζ παξνρή θαξκάθσλ ζε δηθαηνχρνπο, αλ δε ιεηηνπξγεί θαξκαθείν ζηελ πεξηνρή ηνπο, θαζνξηδφκελεο ηεο πεξηνρήο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαζψο θαη κε ηαηξνχο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο γηα απνδνηηθφηεξε πξνζθνξά ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. θαη πξφιεςεο. 1.2 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζηελ Διιάδα Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο παξέρνληαη ζήκεξα: «Ηιεθηξνληθή ΠΦΤ», Ραπηνπνύινπ ππξηδνύια 1

20 Μέζσ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ): Απηφ πεξηιακβάλεη Κέληξα Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζψο επίζεο θαη εμσηεξηθά ηαηξεία ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. Μέζσ ησλ Σακείσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: Πεξηιακβάλνληαη ην ΗΚΑ κε ηα πνιπταηξεία ηνπ (λνκαξρηαθέο θαη ηνπηθέο κνλάδεο πγείαο), κηθξφο αξηζκφο πνιπταηξείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κεξηθνί κηθξφηεξνη αζθαιηζηηθνί θνξείο ή γηαηξνί πνπ ζπκβάιινληαη κε απηά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο. Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πξνζθέξεη πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ππεξεζίεο ζε ππνδνκέο πξνλνηαθνχ ηχπνπ θαη ζε κηθξφ αξηζκφ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ. Απφ ηδησηηθνύο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ.: α) Ηδησηηθά ηαηξεία θαη νδνληηαηξεία, β) ηδησηηθά πνιπταηξεία θαη πνιπνδνληηαηξεία, γ) ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη δ) ηδησηηθά εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο. Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε θαη αγσγή πγείαο παξέρνληαη απφ ηα Τγεηνλνκηθά Κέληξα, ην ΠΗΚΠΑ, ηα θέληξα Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. 1.3 Δμειίμεηο ζε λνκνζεηηθό πιαίζην Με ην λφκν 2889/2001 θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ΠεΤ ( ηψξα ΠεΤΠ) γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνθέληξσζεο θαη δηάρπζεο ησλ επζπλψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν έηζη ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο. απηφ ζα βνεζήζεη νπζηαζηηθά θαη ν ράξηεο πγείαο πνπ ηψξα νινθιεξψλεηαη έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα ζαθήο εηθφλα γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζε αλζξψπηλε θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή αιιά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην ηαηξηθφ πξνθίι ησλ θαηνίθσλ θάζε πεξηνρήο. Έηζη ζα γίλεηαη νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή πφξσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή θξνληίδαο πγείαο. 1.4 Πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηε ρψξα καο ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο είλαη : Ζ πνιπδηάζπαζε ησλ θνξέσλ πνπ ηελ παξέρνπλ. «Ηιεθηξνληθή ΠΦΤ», Ραπηνπνύινπ ππξηδνύια 2

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Οη Γνκέο Σειεταηξηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε επάξθεηά ηνπο απέλαληη ζηηο αλάγθεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα: ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα: ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ Δπιβλέποςζα: Γπ. ΓΔΠΟΗΝΑ ΑΝΓΡΗΩΣΖ ποςδαζηήρ: ΠΤΡΗΓΩΝ ΚΟΚΚΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκνηερληθή κειέηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηειεταηξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Οηθνλνκνηερληθή κειέηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηειεταηξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Οηθνλνκνηερληθή κειέηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηειεταηξηθώλ ζπζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Σν gate keeping σο εξγαιείν Γεκφζηνπ Management ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Δπξσπατθέο Δκπεηξίεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα