ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)"

Transcript

1 <= 2εκ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 14,90 13,50 12,00-9,40% Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-1104 ton 2,10 1,65 1,50-21,43% Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων ΟΙΚ-1103 ton 7,50 7,30 6,50-2,67% Μεταφορά υλικών με τα χέρια ΟΙΚ-1126 ton x 10 m 5,30 5,60 5,00 5,66% Μεταφορά υλικών με μονότροχο ΟΙΚ-1127 ton x 10 m 2,10 2,00 1,80-4,76% Μεταφορά υλικών με ζώα. ΟΙΚ-1128 ton x 100 m 3,40 3,30 3,00-2,94% Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας ΟΙΚ-1136 ton.km 0,40 0,35 0,30-12,50% διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας ΟΙΚ-1137 ton.km 0,50 0,45 0,40-10,00% ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εκθάμνωση εδάφους Μ με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m ΟΙΚ-2101 m2 4,80 4,5* 4* -6,25% Μ με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26-0,40 m ΟΙΚ-2101 m2 5,30 5,6* 5* 5,66% Μ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης ή/και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Στον Κωδικό (Αρ.Τιμολογίου) έχει προστεθεί το γράμμα Μ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων ΟΙΚ-2112 m3 4,10 2,8* 2,5* -31,71% Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες Μ σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 9* 8* -54,77% Μ σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2116 m3 24,00 13,5* 12* -43,75% Μ σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2117 m3 26,50 22,5* 20* -15,09% Μ σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2118 m3 33,20 28* 25* -15,66% Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων Μ σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ-2122 m3 19,90 20,25* 18* 1,76% Μ σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή ΟΙΚ-2125 m3 29,10 31* 27,5* 6,53% Μ σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή ΟΙΚ-2126 m3 37,10 39* 35* 5,12% Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων Μ σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ-2124 m3 6,70 4,5* 4* -32,84% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 1 / 47

2 Μ Μ <= 2εκ σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών ΟΙΚ-2127 m3 39,80 28* 25* -29,65% σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2128 m3 46,40 33,5* 30* -27,80% Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές ΟΙΚ-2132 m3 0,70 0,45 0,40-35,71% για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων ΟΙΚ-2133 m3 5,30 2,25 1,50-57,55% για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων ΟΙΚ-2134 m3 1,10 4,50 2,50 309,09% Μ Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) ΟΙΚ m3 22,60 22,5* 20* -0,44% Ανόρυξη φρεάτων Μ σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΟΙΚ-2142 m3 39,80 16,7* 15* -58,04% Μ σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2143 m3 46,40 28* 25* -39,66% Μ σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2144 m3 53,00 33,5* 30* -36,79% Μ σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2145 m3 55,60 45* 40* -19,06% Προσαύξηση τιμών διάνοιξης φρεάτων βάθους μεγαλύτερου των 5,00 m σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΟΙΚ-2151 m3 19,90 11,20 10,00-43,72% σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως ΟΙΚ-2152 m3 24,00 16,70 15,00-30,42% Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων ΟΙΚ-2162 m3 6,00 4,50 4,00-25,00% Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης ΟΙΚ-2163 m3 2,10 1,70 1,50-19,05% Μ Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΟΙΚ-2162 m3 21,20 15,7* 14* -25,94% Μ Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ΟΙΚ-2162 m3 5,30 5* 4,5* -5,66% Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-2171 m3 1,40 0,90 0,80-35,71% Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση ΟΙΚ-2172 m3 6,70 6,70 6, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση ΟΙΚ-2173 m3 4,80 5,00 4,50 4,17% Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΟΙΚ-2177 ton x 10 m 5,30 5,60 5,00 5,66% Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων ΟΙΚ-2178 ton x 10 m 2,10 2,20 2,00 4,76% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 2 / 47

3 <= 2εκ Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο ΟΙΚ-2180 m3.km 0, ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα Ισχύος έως 1,0 ΗΡ ΟΙΚ 2185 h 2,10 2,80 2,50 33,33% Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ ΟΙΚ 2185 h 2,70 3,40 3,00 25,93% Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ ΟΙΚ 2186 h 3,40 4,50 4,00 32,35% Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ ΟΙΚ 2186 h 4,10 6,70 6,00 63,41% Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα Ισχύος έως 1,0 kw ΟΙΚ 2185 h 2,10 3,10 2,80 47,62% Ισχύος 1,0 έως 2,5 kw ΟΙΚ 2185 h 2,70 3,30 3,00 22,22% Ισχύος 3,0 έως 5,0 kw ΟΙΚ 2186 h 3,40 4,50 4,00 32,35% Ισχύος 5,0 έως 7,5 kw ΟΙΚ 2186 h 4,80 7,30 6,50 52,08% Ισχύος 8,0 έως 10,0 kw ΟΙΚ 2186 h 6,00 11,20 10,00 86,67% Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος. ΟΔΟ-2861 m 19,90 16,80 15,00-15,58% Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 mm ΥΔΡ m 8,10 7,90 7,00-2,47% Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 140 mm ΥΔΡ m 13,40 9,00 8,00-32,84% Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 160 mm ΥΔΡ m 17,30 11,20 10,00-35,26% Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm ΥΔΡ m 22,60 16,90 15,00-25,22% ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Μ Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή ΟΙΚ-2202 m3 26,50 16,9* 15* -36,23% Μ Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή ΟΙΚ-2204 m3 33,20 22,5* 20* -32,23% Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως ΟΙΚ-2212 m3 5,30 5,60 5,00 5,66% Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΟΙΚ-2222 m3 33,20 15,70 14,00-52,71% Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως ΟΙΚ-2223 m3 13,40 11,20 10,00-16,42% Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Μ Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ-2226 m3 66,20 28* 25* -57,70% Μ Μ Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής ΟΙΚ-2226 m3 199,00 112,5* 100* -43,47% Καθαίρεση ειδικών τμημάτων σκυροδεμάτων με δυσχερή εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής ΟΙΚ-2226 M*cm 11,60 11,2* 10* -3,45% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 3 / 47

4 <= 2εκ Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Μ Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ-2226 m3 92,70 56* 50* -39,59% Μ Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής ΟΙΚ-2226 M*cm 23,00 16,9* 15* -26,52% Μ Καθαίρεση ειδικών τμημάτων σκυροδεμάτων με δυσχερή εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής προκειμένου να δημιουργηθεί αντισεισμικός αρμός εντός του σώματος του κτιρίου ή με όμορο κτίριο ΟΙΚ-2226 M*cm 34,60 28* 25* -19,08% Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ-2236 m2 4,80 7,90 7,00 64,58% Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% ΟΙΚ-2237 m2 6,70 11,20 10,00 67,16% Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ-2238 m2 4,80 4,50 4,00-6,25% Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% ΟΙΚ-2239 m2 8,10 7,80 7,00-3,70% Καθαίρεση επικεραμώσεων 3, Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων ΟΙΚ-2241 m2 6,70 6, Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% ΟΙΚ-2241 m2 9,00 8, Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ-2252 m2 6,70 5,60 5,00-16,42% Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 ΟΙΚ-2261A τεμ 9,40 5,60 5,00-40,43% Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2 ΟΙΚ-2261B τεμ 13,40 9,00 8,00-32,84% Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2 ΟΙΚ-2261Γ τεμ 15,90 11,20 10,00-29,56% Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2 ΟΙΚ-2261Δ τεμ 22,60 16,70 15,00-26,11% Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2 ΟΙΚ Α τεμ 39,80 22,50 20,00-43,47% Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2 ΟΙΚ Β τεμ 53,00 28,00 25,00-47,17% Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2 ΟΙΚ Γ τεμ 59,60 33,50 30,00-43,79% Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2 ΟΙΚ Δ τεμ 66,20 39,00 35,00-41,09% Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m ΟΙΚ-2265Α m 8,10 7,75 7,00-4,32% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 4 / 47

5 <= 2εκ Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m ΟΙΚ-2265Β m 13,40 11,25 10,00-16,04% Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή ΟΙΚ-2267 τεμ 4,10 3,90 3,50-4,88% Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές Μ Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2 ΟΙΚ-2268Α τεμ 66,20 45* 40* -32,02% Μ Για οπές επιφανείας 1,01 m2 έως 1,50 m2 ΟΙΚ-2268Β τεμ 79,40 56* 50* -29,47% Μ Για οπές επιφανείας 1,51 m2 έως 2,00 m2 ΟΙΚ-2268Γ τεμ 92,70 67* 60* -27,72% Μ Για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2 ΟΙΚ-2268Δ τεμ 106,00 78* 70* -26,42% Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Μ Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m ΟΙΚ-2269Α μμ 33,20 16,7* 15* -49,70% Μ Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m ΟΙΚ-2269Β μμ 39,80 22,5* 20* -43,47% Μ Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m ΟΙΚ-2269Γ μμ 46,40 28* 25* -39,66% Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m ΟΙΚ-2271Α τεμ 39,80 22,50 20,00-43,47% Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m ΟΙΚ-2272Α τεμ 53,00 28,00 25,00-47,17% Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ΟΙΚ-2275 m2 19,90 16,80 15,00-15,58% Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων ΟΙΚ-2275 m2 5,30 5,60 5,00 5,66% Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης ΟΙΚ-5276 m3 66,20 56,00 50,00-15,41% Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης ΟΙΚ-2275 m2 2,70 2,60 2,30-3,70% Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου ΟΙΚ-2275 m2 2,10 5,60 5,00 166,67% Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων ΟΙΚ-2252 m2 2,70 9,00 8,00 233,33% Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης ΟΙΚ-6102 kg 0,50 0,45 0,40-10,00% Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών ΟΙΚ-6102 kg 0,40 0,35 0,30-12,50% Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων ΟΙΚ-2236 m2 1,40 2,20 2,00 57,14% Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες ΟΙΚ-2239 m2 2,70 2,70 2, Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου ΟΙΚ-2275 m2 3,40 3,40 3, Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων Για ξύλινα κιγκλιδώματα ΟΙΚ-2275 m3 39,80 56,00 50,00 40,70% Για μεταλλικά κιγκλιδώματα ΟΙΚ-2275 kg 0,40 0,35 0,30-12,50% Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας ΟΙΚ-2275 m2 5,30 5,00 4,50-5,66% Για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου ΟΙΚ-2275 m2 6,70 6,20 5,50-7,46% Για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα ΟΙΚ-2275 m2 13,40 11,20 10,00-16,42% Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες ΟΙΚ-2241 m2 10,60 6,70 6,00-36,79% Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων ΟΙΚ-2275 m3 53,00 45,00 40,00-15,09% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 5 / 47

6 <= 2εκ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Ικριώματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών ΟΙΚ-2301 m3 153,00 168,00 150,00 9,80% Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα ΟΙΚ-2302 m2 4,10 5,60 4,50 36,59% Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΟΙΚ-2303 m2 6,70 5,60 5,00-16,42% Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων ΟΙΚ-2304 m2 1,40 2,80 2,50 100,00% Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων ΟΙΚ-2304 m2 10,60 5,60 5,00-47,17% Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου ΟΙΚ-2303 m2 13,40 9,00 8,00-32,84% Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία) Δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης. ΟΙΚ-2303 κ.α. 398,00 280,00 250,00-29,65% Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg ΟΙΚ-2303 κ.α. 159,00 90,00 80,00-43,40% Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg ΟΙΚ-2303 κ.α. 212,00 135,00 120,00-36,32% Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων ΟΙΚ m2 0,70 0,65 0,60-7,14% Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΟΙΚ-2312 m3 133,00 129,00 115,00-3,01% Αντιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου ΟΙΚ-2312 m 358,00 337,00 300,00-5,87% ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ Χαλικόδεμα των 175 kg τσιμέντου ΟΙΚ-3101 m3 66,20 67,00 60,00 1,21% Γαρμπιλοδέματα Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3 ΟΙΚ-3207 m3 92,70 73,00 65,00-21,25% Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 ΟΙΚ-3208 m3 97,90 78,00 70,00-20,33% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 ΟΙΚ 3211 m3 79,40 73,00 65,00-8,06% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 ΟΙΚ 3212 m3 86,10 78,00 70,00-9,41% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΟΙΚ-3213 m3 99,30 84,00 75,00-15,41% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ-3214 m3 113,00 90,00 80,00-20,35% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΟΙΚ 3215 m3 120,00 95,00 85,00-20,83% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 ΟΙΚ 3215 m3 130,00 101,00 90,00-22,31% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 ΟΙΚ 3216 m3 153,00 112,00 100,00-26,80% Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 ΟΙΚ 3211 m3 86,10 67,00 60,00-22,18% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 ΟΙΚ 3212 m3 92,70 73,00 65,00-21,25% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΟΙΚ-3213 m3 106,00 78,00 70,00-26,42% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ-3214 m3 127,00 84,00 75,00-33,86% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΟΙΚ 3215 m3 133,00 90,00 80,00-32,33% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 6 / 47

7 <= 2εκ Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 ΟΙΚ 3211 m3 99,30 90,00 80,00-9,37% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 ΟΙΚ 3212 m3 106,00 95,00 85,00-10,38% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΟΙΚ 3213 m3 121,00 101,00 90,00-16,53% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ 3214 m3 140,00 106,00 95,00-24,29% Προκατασκευασμένα τοιχοπετάσματα από οπλισμένο σκυρόδεμα ΟΙΚ 3215 m3 464,00 337,00 300,00-27,37% Προκατασκευασμένες πρόπλακες από σκυρόδεμα ΟΙΚ 3215 m3 398,00 280,00 250,00-29,65% Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη ΟΙΚ m3 42,40 33,50 30,00-20,99% Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος προσθηκών καθ' ύψος υπάρχοντος οικοδομήματος, όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00 m ΟΙΚ 3218 m3 39,80 22,50 20,00-43,47% Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 ΟΙΚ 3223Α.3 m3 26,50 16,80 15,00-36,60% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΟΙΚ-3223Α.4 m3 33,20 16,80 15,00-49,40% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ-3223Α.5 m3 39,80 16,80 15,00-57,79% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΟΙΚ 3223Α.6 m3 42,40 22,50 20,00-46,93% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 ΟΙΚ 3223Α.7 m3 46,40 22,50 20,00-51,51% ΘΗΡΑΪΚΟΔΕΜΑΤΑ Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεμα Με ισχνό θηραϊκόδεμα ΟΙΚ-3301 m3 53,00 53,00 47, Με μέτριο θηραϊκόδεμα ΟΙΚ-3302 m3 54,30 56,00 50,00 3,13% Με ισχυρό θηραϊκόδεμα ΟΙΚ-3303 m3 57,00 59,00 52,50 3,51% Με ισχυρό θηραϊκόδεμα με προσθήκη 100 kg τσιμέντου ανά m3 ΟΙΚ-3304 m3 59,60 62,00 55,00 4,03% ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα με 150 kg τσιμέντο ανά m3 ΟΙΚ m3 53,00 56,00 50,00 5,66% Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 200 kg τσιμέντο ανα m3 ΟΙΚ m3 58,20 61,00 55,00 4,81% Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 250 kg τσιμέντο ανα m3 ΟΙΚ m3 63,50 67,50 60,00 6,30% Κατασκευές από λιθόδεμα με αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 7 / 47

8 <= 2εκ Με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3 ΟΙΚ m3 59,60 64,50 57,50 8,22% Με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 ΟΙΚ m3 66,20 70,00 62,50 5,74% ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟΔΕΜΑΤΑ Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα Με ισχνό κισηρόδεμα ΟΙΚ-3501 m3 102,00 73,00 65,00-28,43% Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m3 ΟΙΚ-3502 m3 106,00 84,00 75,00-20,75% Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 150 kg τσιμέντο ανά m3 ΟΙΚ-3503 m3 109,00 90,00 80,00-17,43% Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων. ΟΙΚ 3504 m3 133,00 110,00 100,00-17,29% Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 800 kg/m3 ΟΙΚ 3505 m3 159,00 135,00 120,00-15,09% Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά m3 ΟΙΚ 3506 m3 127,00 100,00 90,00-21,26% ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΟΙΚ 3801 m2 13,40 13,50 12,00 0,75% Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ 3811 m2 17,30 22,50 20,00 30,06% Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 3816 m2 15,30 15,70 14,00 2,61% Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας ΟΙΚ 3821 m2 39,80 22,50 20,00-43,47% Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας ΟΙΚ 3823 m2 53,00 39,00 35,00-26,42% Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους ΟΙΚ 3824 m2 8,10 7,80 7,00-3,70% Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων ΟΙΚ 3841 m2 5,80 5,60 5,00-3,45% Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΟΙΚ 3841 m2 19,60 20,25 18,00 3,32% Πλαστικότυποι φατνωματικών πλακών Με φατνώματα ύψους 300 mm ΟΙΚ 3816 m2 33,20 16,80 15,00-49,40% Με φατνώματα ύψους 425 mm ΟΙΚ 3816 m2 39,80 22,50 20,00-43,47% Μεταλλότυποι υποστηλωμάτων ορθογωνικής διατομής ΟΙΚ 3816 m2 26,50 16,80 15,00-36,60% Μεταλλότυποι υποστηλωμάτων κυλινδρικής διατομής ΟΙΚ 3816 m2 33,20 22,50 20,00-32,23% Προσαύξηση τιμής μεταλλοτύπων λόγω ύψους ΟΙΚ 3817 m2 6,70 5,60 5,00-16,42% Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα ΟΙΚ 3816 m 2,30 2,80 2,50 21,74% Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500Α (S220s) ΟΙΚ-3872 kg 1,20 1,13 1,00-5,83% Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 kg 1,20 1,07 0,95-10,83% Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 kg 1,10 1,01 0,90-8,18% Προσαύξηση τιμής σιδηροπλισμών ειδικών κατασκευών ΟΙΚ 3876 kg 0,30 0,28 0,25-6,67% Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 8 / 47

9 <= 2εκ Ανοξείδωτοι οπλισμοί λείοι ΟΙΚ 3873 kg 7,50 5,00 4,50-33,33% Ανοξείδωτοι οπλισμοί με νευρώσεις ΟΙΚ 3873 kg 7,50 5,00 4,50-33,33% Ειδικός οπλισμός ενισχύσεων από τιτάνιο ΟΙΚ 3874 kg 74,80 73,00 65,00-2,41% Εφαρμογή προέντασης ΟΙΚ 3874 kg 7,00 7,80 7,00 11,43% Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΟΙΚ 3873 m2 1,80 2,20 2,00 22,22% ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων ΟΙΚ 4104 m3 35,80 28,00 25,00-21,79% Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25 cm ΟΙΚ-4106 m2 6,70 9,00 8,00 34,33% Λιθόστρωτα μέσου πάχους άνω των 25 cm ΟΙΚ-4107 m2 19,90 20,20 18,00 1,51% ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα ΟΙΚ 4201 m3 79,40 56,00 50,00-29,47% Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις ΟΙΚ-4205 m3 79,40 61,00 55,00-23,17% Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως ΟΙΚ-4206 m3 86,10 67,00 60,00-22,18% Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων ΟΙΚ-4207 m3 92,70 73,00 65,00-21,25% Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις ΟΙΚ-4211 m3 79,40 64,00 57,50-19,40% Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως ΟΙΚ-4212 m3 86,10 70,00 62,50-18,70% Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων ΟΙΚ-4213 m3 99,30 75,00 67,50-24,47% Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών ΟΙΚ 4226 μμ 19,90 11,20 10,00-43,72% Κοινές γωνιολιθοδομές Κοινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2 ΟΙΚ-4251 m3 199,00 112,00 100,00-43,72% Κοινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου ΟΙΚ-4257 m3 212,00 118,00 105,00-44,34% Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4262 m3 219,00 123,00 110,00-43,84% Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών ανά 2,0 m προσθέτου ύψους ΟΙΚ 4265 m3 9,40 5,60 5,00-40,43% ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ Λιθοδομές ανωδομών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 9 / 47

10 <= 2εκ Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2 ΟΙΚ-4301 m3 140,00 90,00 80,00-35,71% Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου ΟΙΚ-4307 m3 143,00 93,00 82,50-34,97% Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4313 m3 118,00 95,00 85,00-19,49% Λιθοδομές θεμελίων Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου ΟΙΚ-4305 m3 99,30 78,00 70,00-21,45% Λιθοδομές θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4311 m3 90,00 81,00 72,50-10,00% Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου ΟΙΚ-4306 m3 110,00 84,00 75,00-23,64% Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4312 m3 120,00 87,00 77,50-27,50% Προσαύξηση τιμής λιθοδομών ανά 2,0 m προσθέτου ύψους ΟΙΚ 4321 m3 9,40 5,60 5,00-40,43% Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων ΟΙΚ 4307 m3 153,00 106,00 95,00-30,72% Ξυστές ογκολιθοδομές ΟΙΚ 4307 m3 418,00 168,00 150,00-59,81% Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς) ΟΙΚ m3 490,00 196,00 175,00-60,00% Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προσθήκη ορόφου Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προσθήκη ορόφου σε ύψος από 8,00 m μέχρι 15,00 m. ΟΙΚ-4401 m3 13,40 8,40 7,50-37,31% Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προσθήκη ορόφου σε ύψος άνω των 15,00 m ΟΙΚ-4402 m3 33,20 16,80 15,00-49,40% ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου ΟΙΚ-4501 m2 19,90 9,00 8,00-54,77% Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου ΟΙΚ-4502 m2 26,50 11,20 10,00-57,74% Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών ΟΙΚ 4503 m2 27,90 13,50 12,00-51,61% Διαμόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδομών (μωσαϊκό) ΟΙΚ 4504 m2 33,20 16,80 15,00-49,40% Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών ΟΙΚ-4511 m2 49,00 22,50 20,00-54,08% Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών ΟΙΚ-4515 m2 59,60 28,00 25,00-53,02% Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ισοδόμων λιθοδομών ΟΙΚ-4525 m2 55,60 28,00 25,00-49,64% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 10 / 47

11 <= 2εκ Διαμόρφωση όψεων γωνιολιθοδομών από μαλακούς γωνιολίθους λατομείου ΟΙΚ 4531 m2 33,20 16,80 15,00-49,40% ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) ΟΙΚ m2 17,30 16,80 15,00-2,89% Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 20,80 19,50 17,50-6,25% Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 40,30 33,50 30,00-16,87% Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 63,30 45,00 40,00-28,91% Πάχους 2 πλίνθων ΟΙΚ m2 80,60 61,00 55,00-24,32% Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) ΟΙΚ-4641 m2 19,90 19,70 17,50-1,01% Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) ΟΙΚ-4642 m2 24,00 22,50 20,00-6,25% Πάχους 1 (μιάς)πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ-4642 m2 46,40 36,50 32,50-21,34% Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ-4644 m2 66,20 47,50 42,50-28,25% Πάχους 2 πλίνθων ΟΙΚ-4645 m2 86,10 64,50 57,50-25,09% Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) ΟΙΚ m2 17,90 19,75 17,50 10,34% Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 23,00 22,50 20,00-2,17% Πάχους 3/4 πλίνθου ΟΙΚ m2 28,80 28,00 25,00-2,78% Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 34,60 33,50 30,00-3,18% Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικές) ΟΙΚ m2 51,80 50,50 45,00-2,51% Πάχους 2 πλίνθων ΟΙΚ m2 68,80 67,50 60,00-1,89% Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 23,00 22,50 20,00-2,17% Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 46,00 39,00 35,00-15,22% ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιμέντου ΟΙΚ-4701 m2 19,90 19,70 17,50-1,01% Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4702 m2 20,60 20,00 18,00-2,91% Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιμέντου ΟΙΚ-4701 m2 18,70 18,00 16,00-3,74% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 11 / 47

12 <= 2εκ Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4702 m2 19,30 18,50 16,50-4,15% Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x19x39 cm Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιμέντου ΟΙΚ-4711 m2 21,20 22,50 20,00 6,13% Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4712 m2 21,90 23,00 20,50 5,02% Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x15x39 cm Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιμέντου ΟΙΚ-4713 m2 22,60 20,00 18,00-11,50% Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4714 m2 23,30 20,50 18,50-12,02% Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή Τοίχοι πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm ΟΙΚ 4713 m2 19,90 19,70 17,50-1,01% Τοίχοι πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm ΟΙΚ 4713 m2 29,10 28,00 25,00-3,78% Τοίχοι πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm ΟΙΚ 4713 m2 39,80 36,50 32,50-8,29% Τοίχοι πάχους 25 cm από δομικά στοιχεία 60x25x25 cm ΟΙΚ 4713 m2 47,70 45,00 40,00-5,66% Τοιχοδομές με γυψότουβλα πάχους 8,0 cm ΟΙΚ 4713 m2 13,40 15,70 14,00 17,16% Τοιχοδομές με ασβεστοαμμόλιθους Τοίχοι πάχους 115 mm από στοιχεία 115x240x113 mm ΟΙΚ 4713 m2 17,30 16,75 15,00-3,18% Τοίχοι πάχους 175 mm από δομικά στοιχεία 175x240x113 mm ΟΙΚ 4713 m2 24,00 25,30 22,50 5,42% Τοίχοι πάχους 240 mm από δομικά στοιχεία 240x240x113 mm ΟΙΚ 4713 m2 33,20 33,70 30,00 1,51% Προσαύξηση τιμής τοίχων καμπύλης κάτοψης ΟΙΚ 4713 m2 4,10 3,90 3,50-4,88% ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ (ΑΨΙΔΩΝ, ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ, κλπ) Πλινθοδομές αψίδων ή θόλων Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές) ΟΙΚ m2 23,00 28,00 25,00 21,74% Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές) ΟΙΚ m2 41,10 33,50 30,00-18,49% Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές) ΟΙΚ m2 66,20 45,00 40,00-32,02% Πάχους 2 πλίνθων ΟΙΚ m2 198,00 67,50 60,00-65,91% Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m Πάχους 1/4 πλίνθου (με όρθια τούβλα) ΟΙΚ m2 30,50 22,50 20,00-26,23% Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές) ΟΙΚ m2 40,30 33,70 30,00-16,38% Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές) ΟΙΚ m2 63,50 50,50 45,00-20,47% Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές) ΟΙΚ m2 106,00 78,00 70,00-26,42% Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία Με σπονδύλους σχήματος (Γ) ΟΙΚ-4835 m 37,10 36,50 32,50-1,62% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 12 / 47

13 <= 2εκ Με σπονδύλους σχήματος (Π) ΟΙΚ-4835 m 39,80 39,00 35,00-2,01% Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής ΟΙΚ-4835 m 38,50 45,00 40,00 16,88% Πυρίμαχες πλινθοδομές Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x3 cm ΟΙΚ-4844 m3 1192,00 675,00 600,00-43,37% Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x6cm ΟΙΚ-4845 m3 663,00 450,00 400,00-32,13% Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές ΟΙΚ m2 109,00 56,00 50,00-48,62% Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG Tοιχοποιίες πάχους 10 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x10 cm ΟΙΚ 4713 m2 21,20 22,50 20,00 6,13% Tοιχοποιίες πάχους 15 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x15 cm ΟΙΚ 4713 m2 31,80 33,50 30,00 5,35% Tοιχοποιίες πάχους 20 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm ΟΙΚ 4713 m2 42,40 39,00 35,00-8,02% Tοιχοποιίες πάχους 25 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x25 cm ΟΙΚ 4713 m2 51,70 45,00 40,00-12,96% Tοιχοποιίες πάχους 30 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x30 cm ΟΙΚ 4713 m2 63,50 56,00 50,00-11,81% ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων ΟΙΚ 3213 m 17,30 16,80 15,00-2,89% Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων ΟΙΚ 3213 m 21,20 19,70 17,50-7,08% Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα ΥΔΡ m2 2,70 2,60 2,30-3,70% Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία ΟΙΚ 3876 m 5,80 7,30 6,50 25,86% ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Κατασκευή υαλοτοίχων Από υαλόπλινθους κοινούς ΟΙΚ m2 199,00 135,00 120,00-32,16% Από πυράντοχους υαλόπλινθους ΟΙΚ m2 511,00 450,00 400,00-11,94% Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα ΟΙΚ-4713 m2 59,60 56,00 50,00-6,04% Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm ΟΙΚ 4713 m2 239,00 190,00 170,00-20,50% Πετάσματα αλουμινίου ΟΙΚ 4713 m2 199,00 168,00 150,00-15,58% ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία ΟΙΚ 5101 m3 635,00 390,00 350,00-38,58% Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας ΟΙΚ 5102 m2 13,40 11,20 10,00-16,42% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 13 / 47

14 <= 2εκ Μεταλλικές αιχμές πασσάλων ΟΙΚ 5103 kg 2,70 2,70 2, Έμπηξη ξύλινων πασσάλων Πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm ΟΙΚ-5104 μμ 19,90 20,00 18,00 0,50% Πάσσαλοι μέσης διαμέτρου ή πλευράς 25 cm ΟΙΚ-5105 μμ 25,20 24,50 22,00-2,78% Πάσσαλοι μέσης διαμέτρου ή πλευράς 30 cm ΟΙΚ-5106 μμ 66,20 42,50 38,00-35,80% ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή ΟΙΚ 5201 m3 464,00 450,00 168,00 400, ,02% Από ξυλεία ελάτου, πριστή ΟΙΚ 5202 m3 556,00 560,00 135,00 500, ,72% Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία Από ξυλεία πελεκητή ΟΙΚ 5203 m3 536,00 500,00 225,00 450, ,72% Από ξυλεία πριστή ΟΙΚ 5204 m3 635,00 560,00 200,00 500, ,81% Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων 0, Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή ΟΙΚ 5211 m3 490,00 480,00 165,00 430, ,04% Από ξυλεία ελάτου, πριστή ΟΙΚ 5212 m3 577,00 540,00 145,00 480, ,41% Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία ΟΙΚ 5213 m3 437,00 425,00 135,00 380, ,75% Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα ΟΙΚ 5221 m2 9,40 13,50 9,00 12, ,62% Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταυλες ΟΙΚ 5222 m2 10,60 15,70 10,00 14, ,11% Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρατιθέμενες τάβλες ΟΙΚ 5223 m2 13,40 16,80 11,00 15, ,37% Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρακαλυπτόμενα σκουρέττα ΟΙΚ 5226 m2 9,40 14,60 9,00 13, ,32% Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρακαλυπτόμένες μισόταβλες Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm ΟΙΚ 5227 m2 12,00 16,80 9,00 15, ,00% Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm ΟΙΚ 5228 m2 15,90 20,00 10,00 18, ,79% Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα και αρμοκάλυπτρα ΟΙΚ 5231 m2 12,70 19,00 13,50 17, ,61% Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταυλες και αρμοκάλυπτρα Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm ΟΙΚ 5232 m2 15,30 18,00 11,00 16, ,65% Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm ΟΙΚ 5233 m2 19,90 20,00 12,00 18, ,50% Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ημιπεραστές διατομές Με ημιπεραστά σκουρέττα, με λοξή ή ορθή πατούρα ΟΙΚ 5236 m2 13,40 16,75 11,00 15, ,00% Με ημιπεραστές μισόταβλες ΟΙΚ 5237 m2 15,90 19,00 13,50 17, ,50% Με ημιπεραστές τάβλες ΟΙΚ 5238 m2 19,90 22,50 14,50 20, ,07% Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ ΟΙΚ 5241 m2 24,00 24,50 16,75 22, ,08% Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 14 / 47

15 <= 2εκ Μερική κατεργασία (ροκάνισμα) ΟΙΚ 5243 m2 2,10 2,00 1,80-4,76% Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) ΟΙΚ 5244 m2 4,80 4,60 4,10-4,17% Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηχάκια ΟΙΚ 5246 m2 9,40 15,75 14,00 67,55% Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με καλαμωτή ΟΙΚ 5247 m2 21,20 20,00 18,00-5,66% Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ΟΙΚ 5251 m2 10,60 13,50 12,00 27,36% Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυδεμένα φύλλα μοριοσανίδων ή ινοσανίδων Με φύλλα επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός ΟΙΚ m2 53,00 50,50 45,00-4,72% Με φύλλα επενδεδυμένα με μαόνι ή οκουμέ ΟΙΚ m2 46,40 53,00 47,50 14,22% Με φύλλα επενδεδυμένα με φορμάικα ΟΙΚ m2 57,00 56,00 50,00-1,75% Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος έως 6,00 m ΟΙΚ 5261 m2 53,00 56,00 50,00 5,66% Στέγη ξύλινηγια βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m ΟΙΚ 5262 m2 66,20 73,00 65,00 10,27% Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m ΟΙΚ 5266 m2 39,80 45,00 40,00 13,07% Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m ΟΙΚ 5267 m2 53,00 61,00 55,00 15,09% Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m ΟΙΚ 5271 m2 39,80 45,00 40,00 13,07% Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m ΟΙΚ 5272 m2 50,30 56,00 50,00 11,33% Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m ΟΙΚ 5273 m2 33,20 39,00 35,00 17,47% Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m ΟΙΚ 5274 m2 43,70 50,50 45,00 15,56% Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή ΟΙΚ 5276 m3 794,00 560,00 280,00 500, ,47% Ζευκτά από ξυλεία πριστή ΟΙΚ 5277 m3 861,00 675,00 245,00 600, ,60% Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή ΟΙΚ 5279 m3 503,00 380,00 135,00 340, ,45% Τεγίδωση από ξυλεία πριστή ΟΙΚ 5280 m3 635,00 450,00 135,00 400, ,13% Σανίδωμα στέγης Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα ΟΙΚ 5281 m2 7,40 16,75 11,00 15, ,35% Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm ΟΙΚ 5282 m2 10,60 19,00 12,00 17, ,25% Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm ΟΙΚ 5283 m2 14,00 22,50 13,50 20, ,71% Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία ΟΙΚ 5281 m Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm ΟΙΚ 5281 m2 35,80 39,00 35,00 8,94% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 15 / 47

16 <= 2εκ Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm ΟΙΚ 5281 m2 17,30 16,80 15,00-2,89% Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου ΟΙΚ 5286 m2 4,80 11,00 10,00 129,17% Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης Μερική κατεργασία (ροκάνισμα) σκελετού στέγης ΟΙΚ 5288 m2 2,70 2,60 2,30-3,70% Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο) σκελετού στέγης ΟΙΚ 5289 m2 5,30 5,20 4,60-1,89% Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις) Οροφών ανοίγματος έως 5,00 m ΟΙΚ 5291 m2 10,60 14,50 13,00 36,79% Οροφών ανοίγματος μεγαλυτέρου των 5,00 m ΟΙΚ 5289 m2 13,40 16,80 15,00 25,37% Κάλυψη οροφής με σκουρέτα ΟΙΚ 5293 m2 19,90 15,70 10,00 14, ,11% Κάλυψη οροφής με μισόταβλες ΟΙΚ 5294 m2 21,20 16,80 10,00 15, ,75% Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία για τη στερέωση μεταλλικού πλέγματος επένδυσης ΟΙΚ 5295 m2 12,00 22,50 9,00 20, ,50% Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες Με μοριοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm ΟΙΚ 5281 m2 34,60 33,70 30,00-2,60% Με μοριοσανίδες (MDF) πάχους 30 mm ΟΙΚ 5281 m2 46,40 45,00 40,00-3,02% Επενδύσεις τοίχων με πυράντοχα ηχοαπορροφητικά πετάσματα ΟΙΚ 5281 m2 332,00 280,00 250,00-15,66% ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm ΟΙΚ 5301 m2 29,10 27,50 13,50 24, ,50% Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm ΟΙΚ 5302 m2 26,50 25,50 11,00 23, ,77% Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm ΟΙΚ 5321 m2 33,20 30,90 13,50 27, ,93% Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm ΟΙΚ 5322 m2 30,50 30,40 11,00 27, ,33% Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4-7cm με τον σκελετό από καδρόνια Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0-7,0 cm ΟΙΚ 5323 m2 79,40 67,50 20,00 60, ,99% Από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, πλάτους 4,0-7,0 cm ΟΙΚ 5324 m2 46,40 45,00 20,00 40, ,02% Από λωρίδες ξυλείας λάρτζινης, πλάτους 4,0-7,0 cm ΟΙΚ 5325 m2 39,80 39,00 20,00 35, ,01% Από λωρίδες ξυλείας pitch-pine, πλάτους 4,0-7,0 cm ΟΙΚ 5326 m2 53,00 50,50 20,00 45, ,72% Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε υπάρχον ψευδοπάτωμα ΟΙΚ 5341 m2 88,70 61,50 16,75 55, ,67% Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από καρυδιά ΟΙΚ 5342 m2 113,00 73,00 28,00 65, ,40% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 16 / 47

17 <= 2εκ Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων ΟΙΚ 5343 m2 42,40 33,70 11,00 30, ,52% Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm Από ξυλεία τύπου Ρουμανίας ΟΙΚ 5351 μμ 5,30 5,60 5,00 5,66% Από ξυλεία τύπου Σουηδίας ΟΙΚ 5352 μμ 6,00 6,20 5,50 3,33% Από ξυλεία τύπου δρυός ΟΙΚ 5353 μμ 7,40 7,30 6,50-1,35% Από ξυλεία λάρτζινη ΟΙΚ 5354 μμ 5,30 5,60 5,00 5,66% Από ξυλεία pitch-pine ΟΙΚ 5355 μμ 6,70 6,50 6,00-2,99% Από ξυλεία καστανιάς ΟΙΚ 5356 μμ 5,30 5,60 5,00 5,66% Περίζωμα παρκέτου (μπορντούρα) ΟΙΚ 5361 μμ 39,80 28,00 25,00-29,65% ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm ΟΙΚ 5421 m2 180,00 123,00 90,00 110, ,67% Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm ΟΙΚ 5422 m2 147,00 101,00 73,00 90, ,29% Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα ΟΙΚ 5421 m2 193,00 129,00 90,00 115, ,16% Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά ΟΙΚ 5421 m2 133,00 84,00 56,00 75, ,84% Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα ΟΙΚ 5422 m2 226,00 157,00 112,00 140, ,53% Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου ΟΙΚ 5426 m2 305,00 225,00 157,00 200, ,23% Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου ΟΙΚ 5427 m2 371,00 245,00 168,00 220, ,96% Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου ΟΙΚ 5428 m2 291,00 190,00 135,00 170, ,71% Παράθυρα και εξωστόθυρες με ρολλά ΟΙΚ 5431 m2 424,00 320,00 200,00 285, ,53% Παράθυρα και εξωστόθυρες με πλαστικό ρολλό ΟΙΚ 5432 m2 279,00 195,00 112,00 175, ,11% Ξύλινα ρολλά με εξωτερικό ξύλινο κουτί ΟΙΚ 5432 m2 265,00 185,00 90,00 165, ,19% Εξώφυλλα γαλλικού τύπου ΟΙΚ 5431 m2 199,00 129,00 84,00 115, ,18% Εξώφυλλα γερμανικού τύπου ΟΙΚ 5431 m2 245,00 168,00 101,00 150, ,43% Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου ΟΙΚ 5431 m2 187,00 123,00 78,00 110, ,22% Υαλόθυρα δρομική ξύλινη Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm ΟΙΚ 5436 m2 199,00 129,00 101,00 115, ,18% Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm ΟΙΚ 5437 m2 220,00 146,00 112,00 130, ,64% Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. ΟΙΚ 5438 m2 187,00 135,00 106,00 120, ,81% Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm ΟΙΚ m2 245,00 155,00 140,00-36,73% Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm ΟΙΚ m2 239,00 165,00 150,00-30,96% Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. ΟΙΚ m2 226,00 145,00 130,00-35,84% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 17 / 47

18 <= 2εκ Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm ΟΙΚ m2 187,00 118,00 84,00 105, ,90% Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm ΟΙΚ m2 197,00 123,00 84,00 110, ,56% Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. ΟΙΚ m2 166,00 106,00 73,00 95, ,14% Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις ΟΙΚ 5449 m2 147,00 95,00 67,50 85, ,37% Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα ΟΙΚ m2 206,00 129,00 90,00 115, ,38% Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές ΟΙΚ m2 249,00 168,00 112,00 150, ,53% Θύρες καρφωτές ΟΙΚ 5456 m2 187,00 112,00 84,00 100, ,11% Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ ΟΙΚ m2 285,00 200,00 135,00 180, ,82% Θύρες συρόμενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ ΟΙΚ m2 279,00 195,00 135,00 175, ,11% Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm ΟΙΚ m2 286,00 195,00 146,00 175, ,82% Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm ΟΙΚ m2 332,00 225,00 155,00 200, ,23% Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. ΟΙΚ m2 285,00 200,00 135,00 180, ,82% Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm ΟΙΚ m2 236,00 155,00 112,00 140, ,32% Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 30 mm ΟΙΚ m2 156,00 100,00 78,00 90, ,90% Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά ΟΙΚ m2 176,00 112,00 90,00 100, ,36% Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά ΟΙΚ m2 207,00 135,00 101,00 120, ,78% Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά ΟΙΚ 5471 m2 150,00 95,00 78,00 85, ,67% Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά ΟΙΚ m2 163,00 106,00 78,00 95, ,97% Εντοιχισμένες ντουλάπες ΟΙΚ m2 173,00 112,00 78,00 100, ,26% Πέργκολες και περεμφερή Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) ΟΙΚ 5621 m3 1161,00 730,00 280,00 650, ,12% Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός ΟΙΚ 5605 m3 3195,00 900,00 280,00 800, ,83% Ξύλινες ποδιές παραθύρων ΟΙΚ 5626 m2 58,20 50,00 33,50 45, ,09% Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές ΟΙΚ m 15,30 16,80 15,00 9,80% Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα ΟΙΚ m 13,40 14,00 12,50 4,48% Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές ΟΙΚ m 21,20 28,00 25,00 32,08% Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα έως 23 cm ΟΙΚ m 19,90 22,50 20,00 13,07% Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων Δρομικών τοίχων ΟΙΚ m 10,60 11,00 10,00 3,77% Μπατικών τοίχων ΟΙΚ m 15,30 16,80 15,00 9,80% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 18 / 47

19 <= 2εκ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας ΟΙΚ m 212,00 112,00 45,00 100, ,17% Από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη) ΟΙΚ 5502 m 104,00 73,00 45,00 65, ,81% Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας ΟΙΚ m 106,00 67,50 28,00 60, ,32% Από ξυλεία τύπου Σουηδίας ΟΙΚ 5512 m 63,50 45,00 28,00 40, ,13% Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων καμπύλα Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας ΟΙΚ m 133,00 84,00 45,00 75, ,84% Από ξυλεία τύπου Σουηδίας ΟΙΚ 5514 m 92,70 61,50 45,00 55, ,66% Κιγκλιδώματα εξωστών ΟΙΚ 5521 m 66,20 50,50 28,00 45, ,72% Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας ΟΙΚ m 79,40 45,00 16,75 40, ,32% Από ξυλεία τύπου Σουηδίας ΟΙΚ m 61,00 28,00 16,75 25, ,10% Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας ΟΙΚ m 90,00 56,00 28,00 50, ,78% Από ξυλεία τύπου Σουηδίας ΟΙΚ m 71,50 39,00 28,00 35, ,45% Χειρολισθήρες από πλαστικό υλικό ΟΙΚ 5533 m 2,10 3,30 3,00 57,14% ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ Ράφια από λευκή ξυλεία Ράφια πάχους 25 mm ΟΙΚ 5601 m2 76,80 39,00 28,00 35, ,22% Ράφια πάχους 15 mm ΟΙΚ 5602 m2 67,60 36,50 28,00 32, ,01% Ράφια πάχους 12 mm ΟΙΚ 5603 m2 57,00 33,50 28,00 30, ,23% Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm ΟΙΚ 5604 m2 62,30 39,00 28,00 35, ,40% Ράφια ή χωρίσματα πάχους 16 mm ΟΙΚ 5605 m2 55,60 36,50 28,00 32, ,35% Ράφια ή χωρίσματα πάχους 12 mm ΟΙΚ 5606 m2 50,30 33,50 28,00 30, ,40% Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF ΟΙΚ 5606 m2 59,60 45,00 40,00-24,50% Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm από φύλλα hard board ΟΙΚ 5607 m2 74,10 50,50 45,00-31,85% Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά ΟΙΚ m2 102,00 61,50 55,00-39,71% Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2 ΟΙΚ τεμ 49,00 39,00 35,00-20,41% Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 ΟΙΚ τεμ 33,20 33,50 30,00 0,90% Κρεμάστρες (port-manteau) απλές ΟΙΚ 5616 μμ 26,50 28,00 25,00 5,66% Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica) ΟΙΚ 5617 m2 15,90 16,80 15,00 5,66% Γωνιόκρανα ξύλινα ΟΙΚ 5619 μμ 3,40 5,63 5,00 65,59% Ψευδοπάτωμα από σκουρέτα ΟΙΚ 5620 m2 13,40 16,80 15,00 25,37% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 19 / 47

20 <= 2εκ Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL ΟΙΚ 5617 m2 24,00 28,00 25,00 16,67% Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα ΟΙΚ m2 265,00 225,00 200,00-15,09% Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα ΟΙΚ m2 226,00 180,00 160,00-20,35% Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα ΟΙΚ m2 199,00 155,00 140,00-22,11% ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8-16 cm ΟΙΚ 6101 kg 2,60 2,50 2,20-3,85% Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8-16 cm ΟΙΚ 6102 kg 2,70 2,60 2,30-3,70% Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm ΟΙΚ 6103 kg 2,60 2,50 2,20-3,85% Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm ΟΙΚ 6104 kg 2,70 2,60 2,30-3,70% Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm ΟΙΚ 6104 kg 2,80 2,70 2,40-3,57% Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm ΟΙΚ 6104 kg 2,90 2,80 2,50-3,45% Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ ΟΙΚ 6111 kg 1,50 1,70 1,50 13,33% Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες ΟΙΚ 6116 m 4,10 3,90 3,50-4,88% Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων ΟΙΚ 6116 m 3,40 2,60 2,60-23,53% Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα. ΟΙΚ 6117 m 6,70 6,70 6, Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο ΟΙΚ 6119 m2 4,10 4,50 4,00 9,76% Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα ΟΙΚ 6120 m2 2,10 2,20 2,00 4,76% Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών ΟΙΚ 6121 kg 3,40 3,40 3, Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων ΟΙΚ 6122 kg 2,30 2,80 2,50 21,74% Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) ΟΙΚ 6123 kg 2,80 3,40 3,00 21,43% Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης ΟΙΚ 6104 kg 6,70 6,70 6, Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών Σύνδεσμοι από κοινό μορφοσίδηρο ΟΙΚ 6126 kg 4,10 3,90 3,50-4,88% Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο ΟΙΚ 6126 kg 4,40 4,30 3,80-2,27% Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιακά ελάσματα με άνοιγμα έως m. ΟΙΚ 6127 m2 39,80 39,40 35,00-1,01% Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα ΟΙΚ 6128 kg 4,80 4,50 4,00-6,25% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/ (ισχύουν από ) σελ. 20 / 47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β 513/19-3-2009 (ισχύουν από 4-5-09) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

3,50 +ΜΤΦ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

3,50 +ΜΤΦ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ > 2.000.000 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του π/υ για τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000 ).

Διαβάστε περισσότερα

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλι κών επί αυτοκι νήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 14,90 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-1104 ton 2,10 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2016) ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.293,03 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΓΟ: Άρση επικινδυνότητας κτιρίων (χρήση 2017) Αρ.Μελ: 14/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.ΔΕΛΤΑ Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ Σ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00m, με την πλευρική απόθεση των προιόντων εκσκαφής.για βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00m ΥΔΡ.0.05.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 5/2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευής όψεων και αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μονόκαιρων Ανεμόμυλων στην Είσοδο του Οροπεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Εργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΕΡΝΤΕΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Προυπ.00,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. %) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Σ.Α.Τ.Α. & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Εργο : ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης : ΑΚ2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311, 312 & 313

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311, 312 & 313 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 3: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ Α.Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΒΑΙΟΣ ΟΜΑ Α ΙΣΑΑΚΙ Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κύριες Εργασίες Βασικές Εργασίες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Κωδικός Κωδικός Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Άρθρου Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.00.00 ΕΥΡΏ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Προμέτρηση Έργων ΠΜ Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Περιγραφή εργασίας Μήκος [m] Πλάτος [m] Ύψος [m] Όγκος [m 3 ] Επιφάνεια [m 2 ] Βάρος [dan] Εκσκαφές 11,35 13,41 5,1 775,96 Εξυγείανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ NET ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΔΕΛΤΑ Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Από μεταφορά 4.272,25 17 Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων Α\ πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 18 Καθαίρεση περιφράξεω

Από μεταφορά 4.272,25 17 Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων Α\ πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 18 Καθαίρεση περιφράξεω ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩ ΕΡΓΟ: ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Κωδικός Κωδικός Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Άρθρου Αναθεώρησης Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Α Σελίδα 1 από 9 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 9 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 9 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 9 ΑΡΘΡΑ A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Αρθρο: 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΟΛΙΧΝΗ-ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η/Μ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2013 Αριθμός Μελέτης: 9/2013 Αριθ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε Ι Α ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. / ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΤΕΠ ΜΕ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΤΕΠ ΜΕ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΧΑΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Προϋπολογισµός: 600.000,00 ΦΠΑ: 144.000,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 744.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 399.996,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης

ήµος : ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης :.../14 ήµος : ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» (ΠΑΑ) ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΟΥΠ. : 9.000,0 ευρώ (με αναθ. κ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Θέση: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α 1 2 3 4 6 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60/15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Χωματουργικά,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ς 1 2 3 4 5 6 7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες...

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες Επανάληψη 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 14REQ ΕΡΓΟ: Β ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,95

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 14REQ ΕΡΓΟ: Β ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14REQ001889854 2014-02-25 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: Β ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ:02.30.7321.003 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CPV:45000000-7/44111400-5/34928220-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 02.01 Καθαιρέσεις αποκ. 1,00 2.850,40 2.850,40 655,59 3.505,99 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα