Ελεξγεηαθή ηξαηεγηθή θαη Αβεβαηόηεηα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεξγεηαθή ηξαηεγηθή θαη Αβεβαηόηεηα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε"

Transcript

1 ΙΕΝΕ Ελέξγεηα θαη Αλάπηπμε 2006 Ελεξγεηαθή ηξαηεγηθή θαη Αβεβαηόηεηα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε Παληειή Κάπξνπ Καζεγεηή Οηθνλνκηθώλ ζην Εζληθό Μεηζόβεην Πνιπηερλείν Δηεπζπληή ηνπ Εξγαζηεξίνπ E 3 MLab Energy-Economy-Environment Modeling Laboratory

2 πγθπξία Ραγδαίσλ Εμειίμεσλ ζηελ ΕΕ Επίκνλα πςειέο ηηκέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ απαηζηόδνμεο πξννπηηθέο Έληνλνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηε κειινληηθή εμάξηεζε από εηζαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ Οιηγνπσιηαθή εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο ζηελ ΕΕ, πςειέο ηηκέο θαη αλεπαξθείο επελδύζεηο Απόθιηζε από ηνπο ζηόρνπο κείσζεο εθπνκπώλ CO2, ζεκαληηθό θόζηνο θαη πξνζπάζεηα ηδίσο κεηά ην 2010 γηα απνηξνπή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov

3 Επίκνλα πςειέο ηηκέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ απαηζηόδνμεο πξννπηηθέο

4 E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov Γιεθνείς Σιμές Κασζίμφν ζε Δσρώ'2005 ανά η.ι.π Πεηρέλαιο Φσζ. Αέριο 50 Άνθρακας

5 E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov Γιεθνείς Σιμές Κασζίμφν ζε Δσρώ'2005 ανά η.ι.π Πεηρέλαιο Λόγνο ηηκώλ Αεξίνπ πξνο Άλζξαθα 200 = 3 ην Άνθρακας Φσζ. Αέριο

6 E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov Γιεθνείς Σιμές Κασζίμφν ζε Δσρώ'2005 ανά η.ι.π. Πεηρέλαιο ελάξην Αλαθνξάο 200 Φσζικό Αέριο Άνθρακας

7 E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov Γιεθνείς Σιμές Κασζίμφν ζε Δσρώ'2005 ανά η.ι.π. Πεηρέλαιο ελάξην Αλαθνξάο Φσζικό Αέριο ελάξην πξν ηξηώλ εηώλ Άνθρακας

8 E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov Γιεθνείς Σιμές Κασζίμφν ζε Δσρώ'2005 ανά η.ι.π. Πεηρέλαιο ελάξην Τςειώλ Σηκώλ ελάξην Αλαθνξάο Φσζικό Αέριο ελάξην πξν ηξηώλ εηώλ Άνθρακας

9 E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov Γιεθνείς Σιμές Κασζίμφν ζε Δσρώ'2005 ανά η.ι.π. Πεηρέλαιο Λόγος ηιμών Φ.Αερίοσ προς Άνθρακα από 1.5 θθάνει > 3 ελάξην Τςειώλ Σηκώλ ελάξην Αλαθνξάο Φσζικό Αέριο ελάξην πξν ηξηώλ εηώλ Άνθρακας

10 ρέζε ηηκώλ Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη Άλζξαθα Σν πεηξέιαην είλαη θαύζηκν γηα νξηζκέλνπο κόλν ηνκείο νπόηε ε αύμεζε ησλ ηηκώλ ηνπ έρεη ζρεηηθά κηθξέο επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο Επξώπεο Όκσο ζπκπαξαζύξνληαη νη ηηκέο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ην νπνίν απνηεινύζε ηε θύξηα επηινγή γηα κεζνπξόζεζκε επέθηαζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο, επεηδή Είλαη ν πην νηθνλνκηθόο ηξόπνο πεξηνξηζκνύ ησλ εθπνκπώλ CO2 κεζνπξόζεζκα Οη δαπάλεο θεθαιαίνπ είλαη κηθξέο άξα θαη ην ξίζθν ζην πιαίζην ησλ ππό απειεπζέξσζε αγνξώλ Η επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζε ζρέζε κε άλζξαθα-ιηγλίηε δεκηνπξγεί Σάζεηο κεζνπξόζεζκεο αύμεζεο εθπνκπώλ CO2 Απμεκέλεο ηηκέο ειεθηξηζκνύ δεδνκέλσλ ησλ επηβαξύλζεσλ ETS Καζπζηέξεζε ή αθύξσζε επελδύζεσλ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov

11 E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov % Μερίδια ζηην Ηλεκηροπαραγφγή ηης ΔΔ (%) - PRIMES ενάρια Αναθοράς 40.0% 35.0% 30.0% Άνθρακας Λιγνίηης Μερίδιο Φσζ. Αερίοσ: -13% 25.0% 20.0% Φσζικό Αέριο 15.0% Μερίδιο Άνθρακα: +5% 10.0%

12 '1000 ηιπ 300,000 Καηανάλφζη Φσζικού Αερίοσ και ηερεών Κασζίμφν ζηην Ηλεκηροπαραγφγή ηης ΔΔ PRIMES ενάρια Αναθοράς 250, , , ,000 50, Αέριο - Παλαιά πρόβλευη ηερελα - Παλαιά Πρόβλευη Αέριο - Νέα Πρόβλευη ηερεά - Νέα Πρόβλευη back E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov

13 Έληνλνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηε κειινληηθή εμάξηεζε από εηζαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ

14 E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov Ανάγκες ζε Φσζικό Αέριο και Προέλεσζή ηοσ PRIMES - Δσρφπαχκή Ένφζη ( διζ. κ.μ. ) Ηλεκηρικός Σομέας Βιομητανία Κηίρια Λοιπά 30% 30% 5% Έλλειμμα (Ρφζία Μέζη Αναηολή και LNG) Ρφζία Βόρεια Αθρική Νορβηγία Χώρες ΔΔ

15 Αζθάιεηα Εθνδηαζκνύ κε Φπζηθό Αέξην Οη επηπιένλ πνζόηεηεο Φπζηθνύ Αεξίνπ πνπ ζα έρεη αλάγθε ε ΕΕ ζα θαηαλαισζνύλ θπξίσο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή Οη επηπιένλ απηέο πνζόηεηεο είλαη πνιύ κηθξόηεξεο από απηέο πνπ εθηηκνύληαλ 2-3 ρξόληα πξηλ +100 bcm/έηνο αληί >200 bcm/έηνο Παξά ηαύηα, ε εμάξηεζε από εηζαγσγέο από Ρσζία θαη Μέζε Αλαηνιή ζα απμεζεί ζεκαληηθά ζην κέιινλ Σπρόλ αλάπηπμε παγθόζκηαο αγνξάο LNG ζα πηέζεη ηηο ηηκέο πξνο ηα πάλσ, όπσο ζα γίλεη θαη ιόγσ ηεο έληνλα νιηγνπσιηαθήο δνκήο ηεο πξνζθνξάο upstream back E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov

16 Οιηγνπσιηαθή εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο ζηελ ΕΕ, πςειέο ηηκέο θαη αλεπαξθείο επελδύζεηο

17 Σιμή Διζαγφγής ΦΑ ($/1000 m3) Η επηβάξπλζε ηνπ Αεξίνπ ζρεηηθά κε ηνλ άλζξαθα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αγνξά δηθαησκάησλ εθπνκπήο CO 2 (ηηκέο ETS) εμεγνύλ ηηο πςειέο ηηκέο ειεθηξηζκνύ Κακπύιεο Ίζνπ πλνιηθνύ Κόζηνπο Ηιεθηξνπαξαγσγήο από λέεο Μνλάδεο Αεξίνπ θαη Άλζξαθα γηα δηάθνξεο ηηκέο ETS Σιμή ETS Σιμή Διζαγφγής Άνθρακα ($/metric ton) E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov

18 Τςειέο ηηκέο Ηιεθηξηζκνύ: πλδπαζκόο ηηκώλ Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη Σηκώλ ETS ( /MWh) back E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov

19 Απόθιηζε από ηνπο ζηόρνπο κείσζεο εθπνκπώλ CO 2, ζεκαληηθό θόζηνο θαη πξνζπάζεηα ηδίσο κεηά ην 2010 γηα απνηξνπή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο

20 E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov ,500 4,000 Οη ηάζεηο εμέιημεο ησλ εθπνκπώλ CO 2 απνθιίλνπλ από ηνπο ζηόρνπο ηεο ΕΕ Mt CO2 ημερινές Σάζεις 3,500 Kyoto 3,000 2,500 post Kyoto 2,

21 σνολικό Κόζηος Δνέργειας για Μείφζη Δκπομπών ζε -30% από ηο 1990 Σιμές ζε '05/MWh - PRIMES Ππξεληθά = 126 Δέζκεπζε CO2= 121 Εμνηθνλόκεζε θαη ΑΠΕ = Παθέην Πνιηηηθήο θαη Σερλνινγίαο = 104 εκεξηλέο Εμειίμεηο = Επηβάξπλζε post-kyoto από 7% έσο 30% ην E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov

22 Οη ζηόρνη post-kyoto απαηηνύλ καθξόρξνλε αλαδηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο Πεξηιακβάλνληαη: Επηηάρπλζε πνιηηηθώλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο Energy Efficiency Directive Αλαζεώξεζε ζηόρσλ θαη πνιηηηθήο γηα ηηο ΑΠΕ New Renewables Directive Αλαβίσζε ππξεληθώλ πξνγξακκάησλ ζε ρώξεο κε εκπεηξία, επέθηαζε ρξόλνπ δσήο παιαηώλ ζηαζκώλ, λέα αζθαιήο ηερλνινγία Ωξίκαλζε ηεο ηερλνινγίαο CCS (Δέζκεπζε θαη Απνζήθεπζε CO2) Berlin declaration, Zero Emission Technology Directive Νέεο ηερλνινγίεο ειεθηξηζκνύ ζηηο κεηαθνξέο plug in hybrid vehicles Γελίθεπζε ηεο αγνξάο δηθαησκάησλ εθπνκπήο CO2 E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov

23 Carbon Price in Euro per ton CO2 Competitiviness of Power Technologies for Baseload PRIMES database for year Coal Supercritical CCS Oxyfuel Gas CC CCS pre combustion Gas Combined Cycle (No CCS) Coal Gasification CC CCS pre combustion Coal Supercritical (No CCS) Ratio Gas to Coal Prices E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov

24 E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov ,400 1,200 Εληζρύεηαη ν ξόινο ηνπ ειεθηξηθνύ ηνκέα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ post Kyoto ενάριο Αναθοράς 1,400 1,200 ενάριο Πολιηικής post-kyoto 1,000 1, ΑΠΔ 800 ΑΠΔ Φσζικό Αέριο Φσζικό Αέριο 200 ηερεά Καύζιμα 200 ηερεά Καύζιμα - Πσρηνικά Πσρηνικά

25 Αλαδηάξζξσζε Ηιεθηξνπαξαγσγήο ζην ελάξην Πνιηηηθήο post-kyoto Μερίδιο ηφν ΑΠΔ 40.8% Μερίδιο ηφν Πσρηνικών 30.5% Ποζοζηό Γέζμεσζης CO2 13.8% E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov

26 Δπλαηόηεηεο Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο ζην ελάξην Πνιηηηθήο post Kyoto Οικιακός Δείκτηρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Υπηρεζίες Μεηαθορές Βιομηχανία back E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov

27 E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov Οη ΑΠΕ ζην ελάξην Πνιηηηθήο post Kyoto Βιομάζα Αιολικά Ηλιακά Υδροηλεκηρικά Ροής Αιολικά ζηη Θάλαζζα Υδροηλεκηρικά με 0 Φράγμαηα

28 E3MLab ICCS/NTUA, 14 Nov From Green Paper on Energy Policy to Strategic Energy Review (2007) 1. Εμαζθάιηζε πξνκήζεηαο Φπζηθνύ Αεξίνπ 2. Επελδύζεηο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο θαη αληαγσληζκόο 3. Post Kyoto 1. Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 2. ΑΠΕ 3. Δέζκεπζε θαη Απνζήθεπζε CO 2 4. Ππξεληθά πξνγξάκκαηα 5. Επέθηαζε ηεο Αγνξάο Δηθαησκάησλ Εθπνκπήο CO 2

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων ULTRA Energy Savers Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων Βλαχάκη 5, 115 25 Ν. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6753 757 Fax: 210 6753 756 info@atticaenergy.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Greek Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Περίληψη στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr ΔΛΝΡΖΡΑ 4 ε : ΚΔΘΝΓΝΗ - ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΡΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 38 ΜΔΘΟΓΟΙ - ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com

GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΙΝHΣΗΡΩΝ DIESEL Dual Fuel System (DFS) Σύζηεκα ηαπηόρξνλεο ηξνθνδνζίαο Diesel / CNG γηα θηλεηήξεο νρεκάησλ ελαθπού & βαπέωρ ηύπος www.gpagas.com Φςζικό Αέπιο CNG (Compressed

Διαβάστε περισσότερα

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Σηη ζημερινή εποτή η παροτή επαρκούς ηλεκηρικής ενέργειας, αποηελεί βαζικό ταρακηηριζηικό ηης ζύγτρονης κοινωνίας. Η παραγωγή ηης όμως ζήμερα, αποηελεί μια από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Σεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος Α. Τ. Ε. Ι. Π ε ι ρ α ι ά Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Μ η χ α ν

Διαβάστε περισσότερα

της Δήμητρας Κοντόγιωργα - Θεοταροπούλοσ 1

της Δήμητρας Κοντόγιωργα - Θεοταροπούλοσ 1 Αικ. Ηλιάδου: Η διείζδυζη ηου Δημοζίου Δικαίου ζηη ρύθμιζη αγορών δικηύου, κε Πξόινγν Καζεγεηνύ Γεσξγ. Καζηκάηε, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2010, ζει. 227, ζηελ εηξά: Βηβιηνζήθε Θεσξίαο θαη Πξάμεο Γηνηθεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Θεμιζηοκλήρ

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα