Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ (A/A 04/13, ημερ: 07/02/2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ www.youthboard.org.cy (A/A 04/13, ημερ: 07/02/2013)"

Transcript

1 Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ (A/A 04/13, ημερ: 07/02/2013) ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 1 από 25

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή 3 Α.1 Δικαιούχοι 3 Α.2 Στόχος του Έργου 3 Α.3 Διαχειριστική Αρχή Α.4 Υπηρεσία του Έργου Α.5 Επιτροπή Αξιολόγησης Α.6 Διοικητικό Συμβούλιο Σελ Β. Συμμετοχή στο Έργο 4 Β.1 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης 4 Β.2 Προθεσμίες Υποβολής Αίτησης 5 Β.3 Προθεσμία Υποβολής Αποδεικτικών 5 Β.4 Προκαταβολές 6 Β.5 Διαδικασία Αξιολόγησης 6 Β.6 Δράσεις 7 Γ. Στόχοι Δράσεων και Ειδικές Προϋποθέσεις 8-10 Δ. Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες Ε. Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 15 Στ. Μέγιστος Αριθμός Υποβολής Αιτήσεων 15 Ζ. Επιπρόσθετες Πληροφορίες 16 Η. Γενικοί Κανονισμοί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δικαιούχοι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μη Δικαιούχοι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Απαιτούμενα Αποδεικτικά Θ. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 23 Ι. Επικοινωνία με Υπηρεσία του Έργου ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 2 από 25

3 A. Εισαγωγή Το Πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» αφορά σε επιχορηγήσεις Δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από νέους και οργανωμένα σύνολα στην Κύπρο. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η πλειοψηφία των Μελών του Κέντρου Λήψεως Αποφάσεων του οποιουδήποτε Δικαιούχου (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο, Διοικούσα Επιτροπή) να απαρτίζεται από νέους μέχρι 35 ετών. A.1 Δικαιούχοι: Το Πρόγραμμα απευθύνεται στις πιο κάτω κατηγορίες Δικαιούχων: 1. Οργανώσεις Νεολαίας (βλ. Παράρτημα Ι, σημείο Α), 2. Άτυπες Ομάδες Νέων, 3. Κέντρα Νεότητας 4. Απόδημοι Κύπριοι Νέοι, 5. Νέοι και Νέες ηλικίας ετών, 6. Σωματεία / Σύλλογοι (που διαθέτουν Τμήματα Νεολαίας και Δ.Σ. που στην πλειοψηφία τους είναι Νέοι κάτω των 35 χρόνων), 7. Πολιτιστικοί Φορείς (που διαθέτουν Δ.Σ. που στην πλειοψηφία τους είναι Νέοι κάτω των 35 χρόνων.) 8. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), Σύνδεσμοι Γονέων Ειδικών Σχολείων και κατ εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΝΕΚ μπορεί να εγκρίνει άλλο φορέα. Αναλυτική επεξήγηση των Δικαιούχων και των Δράσεων στις οποίες μπορούν να υποβάλουν Αίτηση, δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (σελ. 17). Αναλυτική επεξήγηση των ΜΗ Δικαιούχων, δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (σελ. 18). A.2 Στόχος του Προγράμματος: Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους νέους για κινητικότητα και ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου. Στόχος του είναι να συμβάλει στη δημιουργία Ενεργών Πολιτών μέσω του Εθελοντισμού. A.3 Διαχειριστική Αρχή: Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος εφαρμόζει το Πρόγραμμα, είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του, τη διαχείριση του Προϋπολογισμού και θέτει τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα κριτήρια του Προγράμματος σε σταθερή βάση. Α.4 Υπηρεσία του Προγράμματος Κύριος ρόλος της Υπηρεσίας είναι η παροχή κάθε είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους αιτητές με σκοπό τη διευκόλυνσή τους στην υποβολή της Αίτησης. Μεταξύ των καθηκόντων της Υπηρεσίας είναι η ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 3 από 25

4 παρακολούθηση των όσων αναφέρουν οι Αιτητές στις αιτήσεις τους και για το σκοπό αυτό, Μέλη της Υπηρεσίας δύνανται ανά πάσα στιγμή να διενεργήσουν επιτόπιο έλεγχο προς επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιγράφονται στις Αιτήσεις. Επίσης, αρμοδιότητα της είναι ο έλεγχος του απολογισμού της δραστηριότητας. Α.5 Επιτροπή Αξιολόγησης Ο Ρόλος της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των Αιτήσεων σύμφωνα με τους Κανονισμούς Χρηματοδότησης που περιγράφονται στον παρόντα Οδηγό. Η Επιτροπή, αφού εξετάσει την κάθε Αίτηση ξεχωριστά, ετοιμάζει και υποβάλλει την Εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενη στα σχετικά κριτήρια και μεθοδολογία του Προγράμματος. Α.6 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει και του Περί Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Νόμου, είναι το αρμόδιο σώμα για την επικύρωση, απόρριψη ή τροποποίηση της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για όλες τις Αιτήσεις. Λαμβάνει όλες τις τελικές αποφάσεις αναφορικά με τις επιχορηγήσεις και είναι το αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση του Οδηγού και του ευρύτερου τρόπου λειτουργίας του Προγράμματος. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι δεσμευτικές για τον Οργανισμό και δεν δύνανται να τροποποιηθούν άμα τη λήψη τους. B. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Β.1 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Έντυπο της Αίτησης από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού και τα διάφορα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων ανά επαρχία ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων. Αιτήσεις σε έντυπη μορφή γίνονται δεκτές μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στο Αρχείο του Έργου (1 ος όροφος Κεντρικών Γραφείων Οργανισμού Νεολαίας, αρ. 104, 106, 108). Σε περίπτωση αποστολής Αίτησης μέσω ιδιωτικής υπηρεσίας παράδοσης ταχυδρομείου (π.χ. courier), πρέπει να δίνεται σαφής εντολή για παράδοσή της στο Αρχείο του Προγράμματος, σε αντίθετη περίπτωση η Αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Με την παράδοση της Αίτησης δίνεται απόκομμα παραλαβής σε όλους τους Αιτητές. Επίσης, αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στη διεύθυνση υπό την προϋπόθεση όμως ότι, η Αίτηση θα υποβάλλεται και σε πρωτότυπη μορφή εντός 7 ημερών, είτε μέσω ιδιωτικής υπηρεσίας (courier), είτε μέσω ταχυδρομείου. Σε αυτή τη περίπτωση απόδειξη παραλαβής της Αίτησης θεωρείται η απάντηση λήψης του μηνύματος από την Υπηρεσία του Προγράμματος. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 4 από 25

5 Στην περίπτωση μη παραλαβής της αίτησης σε πρωτότυπη μορφή, τότε η αίτηση που λήφθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή. Για να μπορεί κάποια Αίτηση να υποβληθεί και να τύχει αξιολόγησης, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνοδεύεται από τα ανάλογα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ, σελ. 20). Β.2 Προθεσμίες Υποβολής Αίτησης: Για όλες τις Δραστηριότητες, ισχύουν πέντε (5) προθεσμίες υποβολής Αιτήσεων ετησίως, ως ακολούθως: Προθεσμία για Δραστηριότητες που ξεκινούν μεταξύ Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων 1 Ιανουαρίου 15 Μαρτίου 1 Δεκεμβρίου 1 Μαρτίου 15 Μαΐου 1 Φεβρουαρίου 1 Μαΐου 15 Αυγούστου 2 Απριλίου 16 Αυγούστου 15 Νοεμβρίου 16 Ιουλίου 1 Νοεμβρίου 15 Ιανουαρίου 2 Οκτωβρίου Οι προθεσμίες της στήλης δεξιά αφορούν στην ημερομηνία υποβολής της Αίτησης στον Οργανισμό. Οι ημερομηνίες της στήλης αριστερά αφορούν συγκεκριμένα στην εκτέλεσή της και όχι στην προετοιμασία για την υλοποίηση. Σε περίπτωση όπου η μέρα της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων συμπίπτει με σαββατοκύριακο ή αργία, τότε η προθεσμία μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα. Β.3 Προθεσμία Υποβολής Αποδεικτικών: Οι Δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν το Έντυπο Αξιολόγησης στον οποίο να περιλαμβάνεται και ο Τελικός Απολογισμός της Δραστηριότητάς τους (βλ. Παράρτημα IV, σελ. 20), το αργότερο 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή της δραστηριότητας. Οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία παράδοσης θεωρείται εκπρόθεσμη και τα Έντυπα Αξιολόγησης ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτά, ως εκ τούτου το ποσό επιχορήγησης δεν θα τους παραχωρείται χωρίς καμία εξήγηση ή δέσμευση από μέρους του Οργανισμού. Εκπρόθεσμα Έντυπα Αξιολόγησης θα γίνονται αποδεκτά μόνο στην περίπτωση που προηγήθηκε ΓΡΑΠΤΗ ενημέρωση του Δικαιούχου προς την Υπηρεσία του Προγράμματος με επεξήγηση των λόγων για τους οποίους το Έντυπο Αξιολόγησης θα υποβληθεί εκπρόθεσμα και τούτο γίνει αποδεκτό από την Υπηρεσία. Τα Έντυπα Αξιολόγησης με τα παραστατικά γίνονται δεκτά μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στο Αρχείο του Προγράμματος. Σε περίπτωση αποστολής μέσω ιδιωτικής υπηρεσίας, θα ισχύει ότι και στην παράδοση της αίτησης (βλ. σελ. 4 ). Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία υλοποίησης της δραστηριότητας, νοουμένου ότι έχουν ενημερώσει εγκαίρως και γραπτώς τον Οργανισμό και, ότι η νέα ημερομηνία υλοποίησης εμπίπτει στις ημερομηνίες που ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 5 από 25

6 αντιστοιχούν στη Περίοδο (Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων) υποβολής έγκρισης της αίτησης. Β.4 Προκαταβολές: Οι Δικαιούχοι δύνανται να ζητήσουν όπως τους καταβληθεί το εξήντα τοις εκατό (60%) του ποσού της επιχορήγησης ως προκαταβολή, μόνο σε περίπτωση που η επιχορήγηση υπερβαίνει τις Για να δοθεί η προκαταβολή απαιτείται η υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού και των Δικαιούχων, νοουμένου ότι η ημερομηνία της Σύμβασης προηγείται της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητας. Αν μέσα από τον οικονομικό έλεγχο των τελικών εξόδων των Δικαιούχων προκύψει μεγάλη διαφορά στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού, ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή/και του συνολικού ποσού της προκαταβολής. Σε περίπτωση άρνησης του Δικαιούχου να επιστρέψει το ποσό, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στις νενομισμένες διαδικασίες σε βάρος του. Β.5 Διαδικασία Αξιολόγησης: Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού μελετήσει την κάθε Αίτηση ξεχωριστά, προχωρεί στην αξιολόγησή της με βάση συγκεκριμένα Κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά παρατίθενται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα. Σε περίπτωση που κάποια Αίτηση συγκεντρώσει βαθμολογία χαμηλότερη του 50%, τότε αυτομάτως απορρίπτεται. Είδος Κριτηρίου Ποσοστό (%) 1. Περιεχόμενο Δραστηριότητας Σκοπός της διοργάνωσης Αναμενόμενο όφελος Περιεχόμενο και μεθοδολογία 2. Παρουσίαση Αίτησης Συνοχή Σαφής περιγραφή Ποιότητα και σχεδιασμός προγρ. Πληρότητα/Επάρκεια Κατανομή και Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού 3. Συμβατότητα με στόχους Οδηγού - Κατανόηση στόχων Υπόδρασης Διάδοση/διάχυση των Αποτελεσμάτων 4. Ενεργός εμπλοκή των νέων Στη διοργάνωση Στη συμμετοχή 5. Αποδεδειγμένη προσπάθεια εξεύρεσης άλλων χορηγών Για κάλυψη των εξόδων Για προβολή/δημοσιότητα ΣΥΝΟΛΟ 100 ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 6 από 25

7 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πάνω Κριτήρια ΔΕΝ εφαρμόζονται στις περιπτώσεις Αιτήσεων για τις Δράσεις 2.5, 4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. Για τις Δράσεις αυτές, η επιχορήγηση που εγκρίνεται αφορά στο σύνολο του Προϋπολογισμού της Αίτησης, νοουμένου ότι: οι Αιτητές εμπίπτουν στους Δικαιούχους, πληρούνται οι Ειδικές Προϋποθέσεις της Δράσης, ο Προϋπολογισμός της Αίτησης είναι εντός των ανώτατων ορίων των Επιλέξιμων Δαπανών της Δράσης, η Αίτηση συνάδει με τους Στόχους της συγκεκριμένης Δράσης. Β.6 Δράσεις: Το Πρόγραμμα χωρίζεται στις πιο κάτω Δράσεις: Δράση 1: Ενεργός συμμετοχή Δράση 2: Κοινωνικές Παρεμβάσεις Δράση 2.1: Προστασία του Περιβάλλοντος Δράση 2.2: Δράσεις Πρόληψης Δράση 2.3: Κοινωνικές Διακρίσεις Δράση 2.4: Διαφυλικές σχέσεις - Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία Δράση 2.5: Νεολαία και Αθλητισμός Δράση 2.6: Δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς Δράση 3: Δικοινοτικές Επαφές Νέων Δράση 4: Εκπαιδευτικές εκδρομές Δράση 5: Πρωτοβουλίες Κέντρων Νεότητας Δράση 6: Πολιτιστικές Παρεμβάσεις Δράση 7: Υποστηρικτικά Μέτρα Δράση 7.1: Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας Δράση 7.2: Διεθνής δράση οργανωμένων συνόλων και συμμετοχή νέων σε συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό Δράση 7.3: Νέοι και Βιβλίο Δράση 7.4: Επίπλωση και Διαμόρφωση ειδικών χώρων της νεολαίας Δράση 7.5: Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες Δράση 8: Δραστηριότητες Άτυπης Μάθησης και Σχέδια Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Δράση 9: Πρόγραμμα Αποδήμων Κύπριων Νέων ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 7 από 25

8 Γ. Στόχοι Δράσεων και Ειδικές Προϋποθέσεις Δράση Στόχος Ειδικές προϋποθέσεις 1 - Ενεργός συμμετοχή Η ενίσχυση πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της εμπλοκής των νέων στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου Προστασία του Περιβάλλοντος Η προώθηση της Περιβαλλοντικής Παιδείας και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης ανάμεσα στους νέους Δράσεις Πρόληψης Κοινωνικές Διακρίσεις Διαφυλικές σχέσεις, Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία Νεολαία και Αθλητισμός Δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς Η στήριξη δράσεων πρόληψης, που στόχο έχουν τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου που οδηγούν στη χρήση ουσιών εξάρτησης, παραβατική /αντικοινωνική συμπεριφορά, στη βία στα γήπεδα, στην οδική ασφάλεια και στην προώθηση θετικής στάσης ζωής. Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της καταδεκτικότητας, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η καταπολέμηση γενικά των διακρίσεων. Η ενημέρωση και πρόληψη των νέων σχετικά με τον τομέα της υγείας και τους διάφορους κινδύνους που εγκυμονούν. Η προώθηση της υγιούς απασχόλησης των νέων μέσω της διοργάνωσης αθλητικών τουρνουά και δραστηριοτήτων (π.χ. στίβος, κολύμπι, ). Δεν αφορά σε συνέδρια ή σεμινάρια. Η στήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής προσφοράς. Στα πλαίσια αυτά, εντάσσονται εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Οι δραστηριότητες πρέπει να συνάδουν με τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές πρόληψης του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου (www.ask.org.cy) 1. Σε περίπτωση τουρνουά ο αριθμός των ομάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερεις (4 ) Απόδειξη υλοποίησης μιας δράσης κοινωνικής προσφοράς αποτελεί το φωτογραφικό υλικό, η βεβαίωση ή η απόδειξη εισφοράς. 3 - Δικοινοτικές Επαφές Νέων 4 - Εκπαιδευτικές εκδρομές Η ενδυνάμωση των επαφών μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ νέων που έχουν ως στόχο τον από κοινού προβληματισμό και τη χάραξη κοινών στόχων και οραματισμών για το μέλλον του τόπου. Η ενθάρρυνση των νέων στη γνωριμία της Κύπρου, της ιστορίας και του Πρέπει απαραιτήτως να διασφαλίζεται η συμμετοχή σ αυτή νέων και των 2 κοινοτήτων. Η εκδρομή μπορεί να είναι μονοήμερη, διήμερη ή και με 1 Δραστηριότητες των οποίων το περιεχόμενο έχει περισσότερο ψυχαγωγικό χαρακτήρα (π.χ. αθλητικά τουρνουά, συναυλίες) χωρίς ουσιαστική παρέμβαση πρόληψης και απλά φέρουν τίτλο π.χ. «Ενάντια στα ναρκωτικά» ΔΕΝ επιχορηγούνται. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 8 από 25

9 5 Κέντρα Νεότητας 6 - Πολιτιστικές Παρεμβάσεις 7.1- Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας Συμμετοχή νέων σε συνέδρια/ σεμινάρια στο εξωτερικό και Διεθνής Δράση οργανωμένων συνόλων Νέοι και Βιβλίο Επίπλωση & Διαμόρφωση ειδικών πολιτισμού της μέσα από μια συνδυασμένη διαδικασία μάθησης και ψυχαγωγίας. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. Ειδικά Σχολεία και ΖΕΠ) η διάρκεια της εκδρομής ή/και ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να τροποποιηθεί. Στήριξη των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν και οι οποίες στοχεύουν στην ενεργό εμπλοκή και υγιή απασχόληση των μελών τους Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους των νέων σε θέματα πολιτισμού. Η ετήσια επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των ακόλουθων: -Φοιτητικές Οργανώσεις -Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) -Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) -Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣΝΚ) -Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) για τα λειτουργικά του έξοδα. -Τ/Κ Πολιτικές Οργανώσεις Νεολαίας -Δικοινοτικό Φόρουμ Νεολαίας Η ενθάρρυνση των νέων να λαμβάνουν μέρος σε συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό και η ενίσχυση οργανωμένων συνόλων για τη συμμετοχή τους σε διεθνή φόρα για σκοπούς εκπροσώπησης της Κύπρου. Η καλλιέργεια αναγνωστικής συνείδησης και αγάπης για το βιβλίο μέσω: 1. του εμπλουτισμού των βιβλιοθηκών οργανώσεων νεολαίας και οργανωμένων συνόλων μη προνομιούχων νέων, 2. της υποστήριξης νέων και οργανώσεων νεολαίας για έκδοση συγγραφικού έργου. 3. Έκδοση ενημερωτικού εντύπου Η επίπλωση και διαμόρφωση ειδικών χώρων της νεολαίας, με σκοπό την υγιή δύο διανυκτερεύσεις. Οι συμμετέχοντες να είναι από 20 μέχρι 100 άτομα. Μαζί με την Αίτηση πρέπει να υποβάλλεται αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο τα Κέντρα Νεότητας τα οποία είναι μέλη του ΚΟΚΕΝ. Το ΣΝΚ και ο ΚΟΚΕΝ πρέπει με το τέλος της χρονιάς να υποβάλλουν αναλυτικούς λογαριασμούς πιστοποιημένους από εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο. Κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση μόνο ΜΙΑ φορά τον χρόνο. Από αυτό εξαιρούνται οι Οργανώσεις Νεολαίας. Τα άτομα που χορηγήθηκαν από τον ΟΝΕΚ για συμμετοχή τους σε συνέδριο/σεμινάριο στο εξωτερικό να μπορούν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του ΟΝΕΚ για αξιοποίηση των γνώσεων /εμπειριών που αποκόμισαν. Εκδόσεις που αφορούν σε μελέτες που γίνονται ή που έγιναν στα πλαίσια των πτυχίων και των μεταπτυχιακών δεν επιχορηγούνται. Κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση μόνο μια ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 9 από 25

10 χώρων της νεολαίας Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες 8 - Δραστηριότητες Άτυπης Μάθησης και Σχέδια Καινοτομίας & Δημιουργικότητας 9 Πρόγραμμα Απόδημων Κύπριων νέων απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων κατά τον ελεύθερο τους χρόνο. Ο εμπλουτισμός των οικημάτων των δικαιούχων με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Η προώθηση και ενθάρρυνση της διάδοσης όλων των μορφών άτυπης μάθησης. Επιπλέον, επιδιώκεται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται. Η ενθάρρυνση των απόδημων νέων που ζουν στο εξωτερικό, ώστε να έρθουν πιο κοντά με τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου. φορά το χρόνο. Κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση μόνο μια φορά το χρόνο. Αφορά σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες/δραστηριότητες που αναλαμβάνει ΜΟΝΟ η ΝΕΠΟΜΑΚ. Δ. Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες Α/Α Επιλέξιμη Δραστηριότητα Επιλέξιμες Δαπάνες Ανώτατο ποσό ( ) 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Δράση 1) Ενοίκιο αίθουσας και εξοπλισμός αίθουσας Τεχνικός εξοπλισμός (Ήχος, φωτισμός κά ) Προσκλήσεις & Διαφημιστικά έντυπα Μεταφορά Συνέδρων Εκτύπωση πορισμάτων Coffee Break Φιλοξενία εισηγητών από εξωτερικό Μεταφράσεις / Διερμηνείς Υλικά Συνέδρου (folders/θήκες έντυπης ύλης, πέννες, pats) Ταχυδρομικά έξοδα Διαφήμιση/ προβολή Φωτογράφηση/ Βιντεογράφηση 2. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Δράση 1,2,6,8 ) ΠΛΗΝ της δράσης 2.5 Ενοίκιο αίθουσας και εξοπλισμός αίθουσας Τεχνικός Εξοπλισμός (ήχος, φωτισμός κά ) Προσκλήσεις & Διαφημιστικά έντυπα Μεταφορά Συνέδρων Εκτύπωση πορισμάτων Coffee Break ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 10 από 25

11 Φιλοξενία εισηγητών από εξωτερικό 5000 Μεταφράσεις / Διερμηνείς Ταχυδρομικά έξοδα Υλικά Συνέδρου (folders/θήκες έντυπης ύλης, πέννες, pats ) Διαφήμιση/προβολή Φωτογράφιση/ Βιντεογράφηση ΗΜΕΡΙΔΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Δράση 1,2,8) ΠΛΗΝ της δράσης 2.5 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ (Δράση 1, 2, 8) ΠΛΗΝ της δράσης 2.5 Ενοίκιο αίθουσας και εξοπλισμός αίθουσας Τεχνικός Εξοπλισμός (ήχος, φωτισμός κά. ) Προσκλήσεις & Διαφημιστικά έντυπα Εκτύπωση πορισμάτων Coffee Break 1200 Φιλοξενία εισηγητών από εξωτερικό Μεταφράσεις / Διερμηνείς Μεταφορά Συνέδρων Υλικά Συνέδρου (folders/θήκες έντυπης ύλης, πέννες, pats ) Ταχυδρομικά έξοδα Διαφήμιση/προβολή Φωτογράφιση / Βιντεογράφηση Αγορά υλικού εκστρατείας Διαφημιστικά έντυπα Έκδοση εντύπου Στήσιμο περιπτέρων Σνακ-ποτά 4000 Μεταφορά συμμετεχόντων ΕΚΔΡΟΜΗ (ανά διανυκτέρευση) (Δράση 4) Διαμονή-διατροφή (ανά άτομο) Μεταφορικά (λεωφορείο 52 θέσεων) Ξεναγός/ Είσοδος σε αρχαιολ. Χώρους Ασφάλιση συμμετεχόντων 5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ 5000 ΑΓΟΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (Δράση 4 ) Μεταφορά συμμετεχόντων Αγορά εισιτηρίων ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ενοικίαση γηπέδου ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 11 από 25

12 7. και ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Δράση 2.5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΩΝ (Δράση 9) Διαιτησία Μεταφορικά Σνακ-ποτά Διαφημιστικά έντυπα Ιατρική υποστήριξη ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ 2500 Πρόγραμμα NDCP και συμμετοχή Μελών Κ.Σ. ΝΕΠΟΜΑΚ σε Συνέδρια Αποδήμων 8. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (Δράση 6) Θεατρική ή Μουσικοχορευτική παράσταση Συναυλία Ενοίκιο χώρου και Εξοπλισμός αίθουσας Ενοίκιο καρεκλών Φωτογραφική κάλυψη βιντεοσκόπηση Σκηνικά Ασθενοφόρο Ασφάλιση συμμετεχόντων Φόρος Θεάματος Ενοίκιο κοστουμιών Σχέδιο Ασφάλισης Τεχνικός εξοπλισμός (ήχος, φωτισμός κά) Διαφήμιση/ προβολή Αγορά καλλιτεχνικών υπηρεσιών 2 Μεταφορικά καλλιτεχνών 4,000 8, ΦΕΣΤΙΒΑΛ (Δράση 6) Ενοίκιο χώρου και εξοπλισμός Ενοίκιο καρεκλών Σκηνικά Ενοίκιο κοστουμιών Τεχνικός εξοπλισμός (Ήχος, φωτισμός κά) Σχέδιο ασφάλισης Ασθενοφόρο Ασφάλιση συμμετεχόντων 3 Με τον όρο αυτό ΔΕΝ εννοείται η οποιαδήποτε χορηγία σε ηθοποιούς, τον αιτητή δικαιούχο ή και τα μέλη της Άτυπης Ομάδας νέων, αλλά η αγορά υπηρεσιών εκ μέρους των Αιτητών από επαγγελματίες καλλιτέχνες (π.χ. χοροδιδάσκαλο, σκηνοθέτη κά), για σκοπούς υλοποίησης της παράστασης / εκδήλωσης ή του φεστιβάλ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 12 από 25

13 10. ΕΚΘΕΣΗ (Δράση 6) Διαφήμιση/προβολή Αγορά καλλιτεχνικών υπηρεσιών(βλ. 15,000 σημείο 3 πιο πάνω ) Μεταφορικά καλλιτεχνών Φωτογραφική κάλυψη βιντεοσκόπηση Μεταφορά συμμετεχόντων Στήσιμο περιπτέρων Ενοίκιο χώρου Τεχνικός εξοπλισμός 1800 Διαφήμιση/προβολή Δεξίωση ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΟΥ / ΤΑΙΝΙΑΣ (Δράση 2, 6,8) ΕΠΙΠΛΩΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ (Δράση 7.4) Παραγωγή δίσκου ή ταινίας/ντοκιμαντέρ Καρέκλες-Τραπέζια-Γραφεία Εξοπλισμός για υγιή απασχόληση (π.χ. επιτραπέζια παιγνίδια κά) Βιβλιοθήκες Κατασκευαστικές εργασίες εντός του χώρου ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Δράση 7.5) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 3500 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τηλεφωνικό κέντρο και εσωτερικό δίκτυο Εκτυπωτής (printer) Σαρωτής (scanner) Πολυμηχάνημα Προβολέας (projector)/οθόνη Φωτοτυπική μηχανή 14. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Δράση 7.3) 15. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Δράση 7.3) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(ΝΕΟΙ ΚΑΙ 16. ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟΝ ΟΝΕΚ ) (Δράση 7.2) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 2000 Αγορά βιβλίων 500 Κόστος έκδοσης 2000 Αεροπορικό εισιτήριο - Ανώτατο ποσό για χώρα με Ευρωπαϊκό προορισμό - Ανώτατο ποσό για άλλο προορισμό Κόστος συμμετοχής (αν υπάρχει) 400 ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 13 από 25

14 Κόστος διαμονής (αυτό ισχύει μόνο για τους εκπροσώπους που καθορίζονται από τον ΟΝΕΚ ) 500 ΚΟΚΕΝ Λειτουργικά έξοδα (60% με την έγκριση του Προϋπολογισμού ως α δόση και 40% μέσα Σεπτεμβρίου ως β δόση) 150,000 ΠΟΦΕΝ 35,000 Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου 35,000 ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Φοιτητικές Οργανώσεις (30,000 έκαστη) 17. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΣΕΜ 18,000 ΣΩΜΑΤΩΝ (Δράση 7.1) Δικοινοτικό Φόρουμ Νεολαίας Τ/Κ Πολιτικές Οργανώσεις Νεολαίας 5,000 10, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ή ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Δράση 2.4) ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Μεταφορικά συμμετεχόντων Σνάκ και ποτά Έξοδα ιατρικού προσωπικού Εισιτήρια Συμμετεχόντων Τεχνικός εξοπλισμός (φωτισμός /ήχος) Μεταφορικά συνέδρων Φιλοξενία Μεταφραστικά/διερμηνείς ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 3 (Δράση 7.3) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Δράση 5) Σχεδιασμός Εκτύπωση Ταχυδρομικά τέλη ΑΛΛΟ 4 Υλοποίηση 1500 ΣΗΜ. 1: Τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης δύνανται να μειωθούν ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες του Προϋπολογισμού του Οργανισμού. ΣΗΜ. 2: 3 Στην κατηγορία αυτή ΔΕΝ εντάσσονται οι τακτικές εκδόσεις εφημερίδων/περιοδικών 4 Στην κατηγορία «Άλλο» εντάσσεται μία Δραστηριότητα, η οποία δεν μπορεί να ενταχθεί σε ΚΑΜΙΑ από τις προηγηθείσες Κατηγορίες. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 14 από 25

15 Η έγκριση ή όχι των Επιλέξιμων Δαπανών ή οποιονδήποτε άλλων εξόδων κάθε Αίτησης επαφίεται πάντα στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και στην Υπηρεσία του Προγράμματος. Ε. ΜΗ Επιλέξιμες Δαπάνες Μισθοί / Αμοιβές Αιτητών/ δικαιούχων Οδοιπορικά Τηλέφωνα Πάγια Λειτουργικά έξοδα όπως ενοίκια, τηλέφωνα, ρεύμα κλπ. Αγορά Υπηρεσιών Διανομής Υλικού Υπηρεσίες για συμπλήρωση των εντύπων Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των δραστηριοτήτων Παράθεση γευμάτων/δείπνων Αγορά αλκοολούχων ποτών Δημιουργία ιστοσελίδας Αγορά κουστουμιών (π.χ. θεατρικά και χορευτικά) Αγορά αναμνηστικών δώρων, κυπέλλων ή πλακετών Στ. Μέγιστος αριθμός υποβολής αιτήσεων 1. Ο μέγιστος αριθμός υποβολής αιτήσεων κατά την διάρκεια του έτους καθορίζεται ως εξής: Πολιτιστικοί Φορείς που ασχολούνται με μουσικές, θεατρικές, χορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, κά ) ΔΥΟ φορές τον χρόνο. Καλλιτέχνες / Καλλιτεχνικά και Θεατρικά Σχήματα ΔΥΟ φορές τον χρόνο Άτυπη Ομάδα Νέων, ΔΥΟ φορές τον χρόνο. Νέοι και Νέες ηλικίας χρόνων ΜΙΑ φορά τον χρόνο ΖΕΠ, Σύνδεσμοι Γονέων Ειδικών Σχολείων και Φορείς που ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες και εξειδικευμένα προγράμματα (σε περίπτωση που κατ εξαίρεση το Δ.Σ. εγκρίνει ), ΔΥΟ φορές το χρόνο Σωματεία/ Σύλλογοι ΔΥΟ φορές τον χρόνο. Αθλητικά Σωματεία ΔΥΟ φορές το χρόνο. Έκδοση βιβλίου καθώς και αγορά βιβλίων ΜΙΑ φορά το χρόνο Διαμόρφωση, εξοπλισμός κτηρίων και αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ΜΙΑ φορά τον χρόνο. Παραγωγή δίσκου, ντοκιμαντέρ και ταινίας, ΜΙΑ φορά τον χρόνο. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 15 από 25

16 Ζ. Επιπρόσθετες πληροφορίες 1. Το τελικό ποσό χορηγίας δύναται να μειωθεί και τούτο μπορεί να προκύψει από τα πραγματικά έξοδα και τα παραστατικά που θα υποβληθούν στον Τελικό Απολογισμό του Έντυπου Αξιολόγησης. 2. Οι επιχορηγήσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΔΕΝ αποσκοπούν σε καμία περίπτωση στην κερδοσκοπία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα έσοδα μιας Δραστηριότητας υπερβαίνουν τα έξοδα 5, τότε η επιχορήγηση θα μειώνεται αναλόγως. 3. Οι Δικαιούχοι με εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης πέραν των 2,000 μπορούν με δικά τους έξοδα και ευθύνη, στα πλαίσια του Εντύπου Αξιολόγησης να προσκομίζουν πιστοποιημένους λογαριασμούς εσόδων/εξόδων της Δραστηριότητάς τους από Εγκεκριμένο Λογιστικό Γραφείο ή ελεγμένους λογαριασμούς από Εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο. 4. Ο αιτητής έχει υποχρέωση να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για ποσό ανάλογο του ποσοστού που εγκρίνεται ως χορηγία από τον ΟΝΕΚ. 5. Τα παραστατικά (αποδείξεις ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή τιμολόγια με Φ.Π.Α.) που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν στις Επιλέξιμες Δαπάνες. Οι Επιλέξιμες Δαπάνες κοινοποιούνται στον αιτητή με την επιστολή / απάντηση του ΟΝΕΚ για το ύψος της χορηγίας. 6. Τα Έσοδα της επιχορηγούμενης δραστηριότητας πρέπει να δηλώνονται και να υποβάλλονται όλα τα παραστατικά που αφορούν σε αυτά (αποδείξεις ΕΙΣΠΑΡΑΞΗΣ ή Τιμολόγια με Φ.Π.Α.). Η. Γενικοί Κανονισμοί 1. Οι Δικαιούχοι απαραιτήτως θα πρέπει να προβάλουν τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου στα διαφημιστικά τους έντυπα, νοουμένου ότι έχουν ενημερωθεί εγκαίρως από τον Οργανισμό. Με τον όρο «εγκαίρως» νοείται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της επιστολής χρηματοδότησης και της ημερομηνίας έναρξης της Δραστηριότητας δεν είναι μικρότερο του ενός μήνα. 5 Έξοδα σημαίνει οι δαπάνες που αφορούν στις επιμέρους δραστηριότητες μιας δράσης όπως αυτές καθορίζονται στον Οδηγό (σημ. Δ Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες ), καθώς επίσης και δαπάνες δραστηριοτήτων οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις Επιλέξιμες Δαπάνες αλλά κρίνονται από την Υπηρεσία του έργου ως σημαντικές για την υλοποίηση της δραστηριότητας. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 16 από 25

17 Σε περίπτωση που Δικαιούχοι δεν προβάλουν τον Οργανισμό αδικαιολόγητα και εξαιτίας δικής τους υπαιτιότητας, θα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Οργανισμού αν θα τους καταβάλει την εγκεκριμένη επιχορήγηση. 2. Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας υλοποίησης της Δραστηριότητας, αυτή δεν μπορεί να παρεκκλίνει των ημερομηνιών της περιόδου μέσα στην οποία έγινε η αίτηση. Για τις περιπτώσεις των οποίων οι ημερομηνίες υλοποίησης βρίσκονται στα όρια της περιόδου μέσα στην οποία έγινε η αίτηση, οι αιτητές θα πρέπει να ενημερώνουν τον ΟΝΕΚ ΓΡΑΠΤΩΣ και μέσα στο χρονικό περιθώριο της περιόδου που αιτήθηκαν ώστε η Υπηρεσία να αποφασίζει κατά πόσο το αίτημα γίνεται αποδεχτό ή όχι. 3. Στις περιπτώσεις που ο Οργανισμός επιχορηγεί μακροχρόνιο πρόγραμμα ή εκστρατεία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου. 4. Οι Αιτητές των οποίων οι προτάσεις έχουν απορριφθεί, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν Ένσταση. Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στην Υπηρεσία του Προγράμματος εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα ανακοινώνεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 5. Ενστάσεις για το ύψος της χορηγίας ΔΕΝ γίνονται σε καμία περίπτωση αποδεκτές. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ. 6. Στις περιπτώσεις που τα έσοδα ή μέρος των εσόδων μιας Δραστηριότητας διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, αυτά θα πρέπει να συνυπολογίζονται στα ΕΣΟΔΑ της Δραστηριότητας. 7. Δραστηριότητες που έχουν απώτερο σκοπό το προσωπικό όφελος (επαγγελματικό, σπουδαστικό ή άλλο) των Αιτητών ΔΕΝ επιχορηγούνται. 8. Όλα τα στοιχεία και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Αιτητών που αναφέρονται στις Αιτήσεις τους θα αφορούν αποκλειστικά στη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου δεσμεύεται για την τήρηση απόλυτης εμπιστευτικότητας. Ο ΟΝΕΚ διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματος του αιτητού, του τίτλου της δραστηριότητας και του ποσού. 9. Ανακοίνωση / δημοσίευση, του ύψους των χορηγιών μέσω της ιστοσελίδας του ΟΝΕΚ, δεν αποτελεί δέσμευση του ΟΝΕΚ έναντι του αιτητού. Δέσμευση αποτελεί ΜΟΝΟ η γραπτή απαντητική επιστολή από τον ΟΝΕΚ προς τον αιτητή. 10. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης σημείων του ΟΔΗΓΟΥ κατά τη διάρκεια του έτους. Η οποιαδήποτε αναθεώρηση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΟΝΕΚ. 11. Σε περίπτωση που κάποιος Φορέας δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω Κανονισμούς, η Υπηρεσία μπορεί να απορρίψει την αξιολόγηση και να μην επιχορηγήσει την δραστηριότητα. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 17 από 25

18 Α. Οργανώσεις Νεολαίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Δικαιούχοι Θ. Παραρτήματα Δικαιούχοι Επεξήγηση / Ανάλυση Δράσεις για τις οποίες μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Β. Άτυπες Ομάδες Νέων 1. Ε/Κ και Τ/Κ Πολιτικές, Μαθητικές & Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Νεολαίας, 2. Δημοτικά/Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας, 3. Οργανώσεις-Μέλη του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος του Οργανισμού Νεολαίας και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. 4. Φοιτητικές Οργανώσεις 6 Άτυπη Ομάδα Νέων θεωρείται ένα μη οργανωμένο σύνολο που αποτελείται από τουλάχιστον 20 νέους ηλικίας ετών. 7 Γ. Κέντρα Νεότητας Κέντρα Νεότητας μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) Όλες πλην των Δράσεων 5, 7.1,9 Δράση 1 Δράση 2 Δράση 4 Δράση 6 Δράση 8 Δράση 5 8 Δ. Απόδημοι Νέοι ΝΕΠΟΜΑΚ. Δράση 9 Ε. Νέοι και Νέες, ηλικίας Σε περιπτώσεις ατομικών αιτήσεων από νέους κάτω των 18 ετών, στην Αίτησή τους πρέπει να υπάρχει σαφής καθορισμός ενήλικα Νόμιμου / Κηδεμόνας Εκπροσώπου. Δράσεις 6 9 Δράση 7.2 Δράση 7.3 Δράση 8 ΣΤ. Φορείς που αναπτύσσουν εξειδικευμένα προγράμματα και που ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες 1. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). 2. Ειδικά Σχολεία και οι Σύνδεσμοι Γονέων τους. 3. Κατ εξαίρεση άλλοι φορείς που αναπτύσσουν εξειδικευμένα προγράμματα και ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Δράση 2 Δράση 4 Δράση 6 Δράση 7.3 Δράση 7.4 Δράση 7.5 Δράση 8 Ζ. Σωματεία / Σύλλογοι Δράση 2 6 Οι Φοιτητικές Οργανώσεις που δικαιούνται ετήσιας επιχορήγησης είναι αυτές που βάσει εκλογικών αποτελεσμάτων, εκπροσωπούνται από τέσσερεις (4) συνέδρους στη Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΦΕΝ και ταυτόχρονα από δώδεκα (12) συνέδρους στο συνέδριο της ΠΟΦΕΝ. 7 Ο απαιτούμενος αριθμός των 20 νέων τουλάχιστον, απαραίτητα θα πρέπει να εφαρμόζεται για την εφαρμογή της δράσης 4 Εκπαιδευτικές Εκδρομές. Για τις υπόλοιπες δράσεις ο αριθμός μπορεί να είναι και μικρότερος. 8 Επεξήγηση: οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τα Κέντρα Νεότητας θα γίνονται στην Δράση 5 και θα αφορά για τις δράσεις 1, 2, 3, 4, 6, 7.2,7.3, 8 (εξαιρούνται των δράσεων 7.1,7.4 και 9 ) 9 Νέος και Νέα ηλικίας χρόνων δικαιούνται επιχορήγησης μόνο για ατομικές δραστηριότητες όπως π.χ. εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, παραγωγή δίσκου, παρουσίαση συγγραφικών και ποιητικών έργων ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 18 από 25

19 1. Σωματεία/Σύλλογοι θεωρούνται τα Τμήματα Νεολαίας των Σωματείων/Συλλόγων που δεν είναι Εταιρείες. 2. Σωματεία/Σύλλογοι με Πολιτιστική Δράση (π.χ. Λαογραφικοί όμιλοι / μουσικοχορευτικοί όμιλοι) Δράση 6 Δράση 6 Η. Αθλητικά σωματεία Αθλητικά Σωματεία που δεν είναι εγγεγραμμένα στην ΚΟΠ ή στην ΚΟΚ Θ. Πολιτιστικοί φορείς 1. Πολιτιστικοί Φορείς θεωρούνται οι ΜΗ κερδοσκοπικοί Φορείς/Ιδρύματα που είναι εγγεγραμμένοι ως Σωματεία/ Σύλλογοι και έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 2. Καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά σχήματα (δικαιούχος μπορεί να είναι άτομο ή / και περισσότερα άτομα) Δράση 2.5 Δράση 4 Δράση 6 Ι. Μη κυβερνητικές/ μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις 1. Οργανώσεις/ Φορείς που έχουν χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό με σαφή πρόνοια στο καταστατικό τους και τα μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων στη πλειοψηφία τους είναι μέχρι 35 χρόνων. Δράση 2 Δράση 6 Κ. ΚΟΚΕΝ Λειτουργικά έξοδα Ετήσια χορηγία Δράση 7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μη Δικαιούχοι Μη Δικαιούχοι Α. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Β. Οργανωμένα σύνολα υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Γ. Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων οποιασδήποτε βαθμίδας, Επαρχιακές Ομοσπονδίες και Παγκύπριες Συνομοσπονδίες γονέων Εξαίρεση Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) Δημόσια Ειδικά Σχολεία και οι Σύνδεσμοι Γονέων τους. Ε. Όμιλοι Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας Στ. Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες) ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 19 από 25

20 Ζ. Εταιρείες ή Λέσχες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η. Οργανώσεις, φορείς και άτομα που Δραστηριοποιούνται εκτός Κύπρου. Θ. Ιδρύματα που έχουν συσταθεί από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ι. Πρεσβείες και πολιτιστικά ή μορφωτικά ιδρύματα ξένων χωρών που εδρεύουν στην Κύπρο. Κ. Τοπικές Οργανώσεις και Σύνδεσμοι μέλη Παγκύπριων Συνδέσμων και Οργανώσεων Λ. Αθλητικά Σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στον ΚΟΠ και τον ΚΟΚ Η ΝΕΠΟΜΑΚ και οι Φοιτητικές Ενώσεις του Εξωτερικού Μέλη της ΠΟΦΕΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Δικαιολογητικά Συμμετοχής Για να μπορεί κάποια Αίτηση να υποβληθεί και να τύχει αξιολόγησης με σκοπό την έγκριση κάποιας επιχορήγησης, θα πρέπει να συνοδεύεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ από τα πιο κάτω Δικαιολογητικά Συμμετοχής, αναλόγως της κατηγορίας των Δικαιούχων: Δικαιούχοι Δικαιολογητικά Συμμετοχής Α. Οργανώσεις Νεολαίας - Καταστατικό της Οργάνωσης. Β. Άτυπες Ομάδες Νέων - Ονομαστικός Κατάλογος των Μελών με αριθμούς ταυτότητας και ημερομηνίες γέννησης. ΕΝΤΥΠΟ I της αίτησης. Αυτό ισχύει για όλες τις δράσεις στις οποίες δικαιούνται επιχορήγησης. - Σε περίπτωση που όλα τα Μέλη της Ομάδας είναι κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να υπάρχει σαφής καθορισμός ενήλικα Νόμιμου Εκπροσώπου, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση. Γ. Νέοι και Νέες, ηλικίας Συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ II της αίτησης. Στις περιπτώσεις αιτητών κάτω των 18 ετών, στην Αίτηση θα πρέπει να υπάρχει σαφής καθορισμός ενήλικα Νόμιμου Εκπροσώπου. Δ. ΖΕΠ, Ειδικά Σχολεία και Σύνδεσμοι - Καταστατικό του Φορέα/Συνδέσμου. Γονέων των Ειδικών Σχολείων Ε. Σωματεία / Σύλλογοι - Καταστατικό του Σωματείου - Ονομαστικό Κατάλογο των Μελών του Τμήματος Νεολαίας με αριθμούς ταυτότητας και ημερομηνίες γέννησης (με ελάχιστο αποδεκτό αριθμό τα 20 άτομα) ΕΝΤΥΠΟ I της αίτησης. - Διοικητικά Συμβούλια ή Διοικούσες Επιτροπές που στην πλειοψηφία τους να ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 20 από 25

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010)

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Μία Αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Δεκέμβριος 2014 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Οδηγός προγράμματος. Δεκέμβριος 2014. Σελίδα 1 από 28

Πρωτοβουλίες Νέων. Οδηγός προγράμματος. Δεκέμβριος 2014. Σελίδα 1 από 28 Πρωτοβουλίες Νέων Οδηγός προγράμματος Δεκέμβριος 2014 Σελίδα 1 από 28 Πίνακας Περιεχομένων Σελ. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4 2.1 Δράσεις και επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ τα πεδία που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

14.9.106.3.1/3. 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014

14.9.106.3.1/3. 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014 14.9.106.3.1/3 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014 Όροι και Κανονισμοί για Συμμετοχή Η 14 η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8, 9 Μαρτίου 2014 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

14.9.106.03.1/7 16 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016

14.9.106.03.1/7 16 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016 14.9.106.03.1/7 16 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016 Όροι και Κανονισμοί για Συμμετοχή Η 16 η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στις 18, 19, 20 Μαρτίου 2016 στο Θέατρο Ριάλτο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Ειδική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Ειδική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Ειδική Αίτηση Μέρος I. Βασικές Πληροφορίες Δράση 7.1 - Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας Έτος για το οποίο υποβάλλεται η Αίτηση: Περίληψη της δράσης της Οργάνωσης Δώστε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Φορέας Υλοποίησης του Προγράµµατος:. Τίτλος Προγράµµατος:.. Συνολικό κόστος προγράµµατος: Ζητούµενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο Ι. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως ιδανικού προορισμού συνεδριακού τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΑ Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες προκηρύσσουν το Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 28.05.2013 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης

Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης Στόχος: Η υλοποίηση δραστηριοτήτων (έργα, ενέργειες και δράσεις) που έχουν στόχο: Την κινηματογραφική παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016 Λάρνακα, 31 Μαΐου 2016 1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / CYPRUS CONVENTION BUREAU / CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 Η προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ANAΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ 2015-2016 Ημερ. Αποστολής: 3/7/15 --------------------------------------------------------------------------------- ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εφαρμογής των Μέτρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕ(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚOI ΦΟΡΕIΣ) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ιφιγενείας 27 2007 Στρόβολος - Λευκωσία Αρ. Τηλ.: 22809825 / 22809819 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εφαρμογής των Μέτρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία υποβολής αίτησης για αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής εκπαίδευσης

Διαδικασία υποβολής αίτησης για αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής εκπαίδευσης ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Γενικοί Όροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.5.5075 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εφαρμογής των Μέτρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 1/5 V2 20/11/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Νοέμβριος 2015 2/5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ...3 3. ΔΙΙΚΑΙΟΥΧΟΙ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.4.01 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/10.2009 Αρ. Φακ.: 04.02.022.08.03.03 Τηλ.: 22602835 Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...2 3. ΣΤΟΧΟΙ...2 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που λειτουργεί εδώ και 11 χρόνια. Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/ και η ενίσχυση υποδομών και θεσμών

Διαβάστε περισσότερα

Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15

Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ 2015-2016 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που λειτουργεί εδώ και 11 χρόνια. Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα την. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: α. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νόμιμα εκπροσωπούμενο, εν προκειμένω, από τον Υπουργό κ. Πάνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων

Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ. / Ι.Κ.Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό Πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα)

ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα) ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής στο Dance Days 6, Χανιά 2016

Αίτηση συμμετοχής στο Dance Days 6, Χανιά 2016 Αίτηση συμμετοχής στο Dance Days 6, Χανιά 2016 Με ιδιαίτερη χαρά είμαστε σε θέση να σας ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Dance Days 6! Για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου Δημοσιοποιήσεις 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA απαιτεί από όλες τις εταιρίες μέλη της EFPIA να δημοσιοποιούν τις παροχές που πραγματοποιούν,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αρ. Φακ.: 13.14.12 4 Ιανουαρίου, 2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Διευθυντές/ ντριες Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνασίων) και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ» ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΚΟΥΠΟΝ/0615 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αρ. Προκήρυξης: 471710-11-12-(11) Αθήνα, 20/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των Πράξεων:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 30(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4286 Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 713 Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1480, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 400868,22400966, 22400822, 22400861,22400863,22400907,ΦΑΞ: 22400879 EMAIL: ibs@dl.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β) Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β) Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 396 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΟΣ. Εγχειρίδιο Εθνικού Συστήματος Κατάταξης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΟΣ. Εγχειρίδιο Εθνικού Συστήματος Κατάταξης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΟΣ Εγχειρίδιο Εθνικού Συστήματος Κατάταξης 2012-2013 02 Αυγούστου 2012 2 Σ ε λ ί δ α 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΚΟΥΟΣ (ΚΟΣ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα