Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ (A/A 04/13, ημερ: 07/02/2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ www.youthboard.org.cy (A/A 04/13, ημερ: 07/02/2013)"

Transcript

1 Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ (A/A 04/13, ημερ: 07/02/2013) ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 1 από 25

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή 3 Α.1 Δικαιούχοι 3 Α.2 Στόχος του Έργου 3 Α.3 Διαχειριστική Αρχή Α.4 Υπηρεσία του Έργου Α.5 Επιτροπή Αξιολόγησης Α.6 Διοικητικό Συμβούλιο Σελ Β. Συμμετοχή στο Έργο 4 Β.1 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης 4 Β.2 Προθεσμίες Υποβολής Αίτησης 5 Β.3 Προθεσμία Υποβολής Αποδεικτικών 5 Β.4 Προκαταβολές 6 Β.5 Διαδικασία Αξιολόγησης 6 Β.6 Δράσεις 7 Γ. Στόχοι Δράσεων και Ειδικές Προϋποθέσεις 8-10 Δ. Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες Ε. Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 15 Στ. Μέγιστος Αριθμός Υποβολής Αιτήσεων 15 Ζ. Επιπρόσθετες Πληροφορίες 16 Η. Γενικοί Κανονισμοί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δικαιούχοι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μη Δικαιούχοι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Απαιτούμενα Αποδεικτικά Θ. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 23 Ι. Επικοινωνία με Υπηρεσία του Έργου ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 2 από 25

3 A. Εισαγωγή Το Πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» αφορά σε επιχορηγήσεις Δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από νέους και οργανωμένα σύνολα στην Κύπρο. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η πλειοψηφία των Μελών του Κέντρου Λήψεως Αποφάσεων του οποιουδήποτε Δικαιούχου (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο, Διοικούσα Επιτροπή) να απαρτίζεται από νέους μέχρι 35 ετών. A.1 Δικαιούχοι: Το Πρόγραμμα απευθύνεται στις πιο κάτω κατηγορίες Δικαιούχων: 1. Οργανώσεις Νεολαίας (βλ. Παράρτημα Ι, σημείο Α), 2. Άτυπες Ομάδες Νέων, 3. Κέντρα Νεότητας 4. Απόδημοι Κύπριοι Νέοι, 5. Νέοι και Νέες ηλικίας ετών, 6. Σωματεία / Σύλλογοι (που διαθέτουν Τμήματα Νεολαίας και Δ.Σ. που στην πλειοψηφία τους είναι Νέοι κάτω των 35 χρόνων), 7. Πολιτιστικοί Φορείς (που διαθέτουν Δ.Σ. που στην πλειοψηφία τους είναι Νέοι κάτω των 35 χρόνων.) 8. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), Σύνδεσμοι Γονέων Ειδικών Σχολείων και κατ εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΝΕΚ μπορεί να εγκρίνει άλλο φορέα. Αναλυτική επεξήγηση των Δικαιούχων και των Δράσεων στις οποίες μπορούν να υποβάλουν Αίτηση, δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (σελ. 17). Αναλυτική επεξήγηση των ΜΗ Δικαιούχων, δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (σελ. 18). A.2 Στόχος του Προγράμματος: Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους νέους για κινητικότητα και ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου. Στόχος του είναι να συμβάλει στη δημιουργία Ενεργών Πολιτών μέσω του Εθελοντισμού. A.3 Διαχειριστική Αρχή: Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος εφαρμόζει το Πρόγραμμα, είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του, τη διαχείριση του Προϋπολογισμού και θέτει τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα κριτήρια του Προγράμματος σε σταθερή βάση. Α.4 Υπηρεσία του Προγράμματος Κύριος ρόλος της Υπηρεσίας είναι η παροχή κάθε είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους αιτητές με σκοπό τη διευκόλυνσή τους στην υποβολή της Αίτησης. Μεταξύ των καθηκόντων της Υπηρεσίας είναι η ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 3 από 25

4 παρακολούθηση των όσων αναφέρουν οι Αιτητές στις αιτήσεις τους και για το σκοπό αυτό, Μέλη της Υπηρεσίας δύνανται ανά πάσα στιγμή να διενεργήσουν επιτόπιο έλεγχο προς επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιγράφονται στις Αιτήσεις. Επίσης, αρμοδιότητα της είναι ο έλεγχος του απολογισμού της δραστηριότητας. Α.5 Επιτροπή Αξιολόγησης Ο Ρόλος της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των Αιτήσεων σύμφωνα με τους Κανονισμούς Χρηματοδότησης που περιγράφονται στον παρόντα Οδηγό. Η Επιτροπή, αφού εξετάσει την κάθε Αίτηση ξεχωριστά, ετοιμάζει και υποβάλλει την Εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενη στα σχετικά κριτήρια και μεθοδολογία του Προγράμματος. Α.6 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει και του Περί Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Νόμου, είναι το αρμόδιο σώμα για την επικύρωση, απόρριψη ή τροποποίηση της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για όλες τις Αιτήσεις. Λαμβάνει όλες τις τελικές αποφάσεις αναφορικά με τις επιχορηγήσεις και είναι το αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση του Οδηγού και του ευρύτερου τρόπου λειτουργίας του Προγράμματος. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι δεσμευτικές για τον Οργανισμό και δεν δύνανται να τροποποιηθούν άμα τη λήψη τους. B. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Β.1 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Έντυπο της Αίτησης από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού και τα διάφορα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων ανά επαρχία ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων. Αιτήσεις σε έντυπη μορφή γίνονται δεκτές μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στο Αρχείο του Έργου (1 ος όροφος Κεντρικών Γραφείων Οργανισμού Νεολαίας, αρ. 104, 106, 108). Σε περίπτωση αποστολής Αίτησης μέσω ιδιωτικής υπηρεσίας παράδοσης ταχυδρομείου (π.χ. courier), πρέπει να δίνεται σαφής εντολή για παράδοσή της στο Αρχείο του Προγράμματος, σε αντίθετη περίπτωση η Αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Με την παράδοση της Αίτησης δίνεται απόκομμα παραλαβής σε όλους τους Αιτητές. Επίσης, αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στη διεύθυνση υπό την προϋπόθεση όμως ότι, η Αίτηση θα υποβάλλεται και σε πρωτότυπη μορφή εντός 7 ημερών, είτε μέσω ιδιωτικής υπηρεσίας (courier), είτε μέσω ταχυδρομείου. Σε αυτή τη περίπτωση απόδειξη παραλαβής της Αίτησης θεωρείται η απάντηση λήψης του μηνύματος από την Υπηρεσία του Προγράμματος. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 4 από 25

5 Στην περίπτωση μη παραλαβής της αίτησης σε πρωτότυπη μορφή, τότε η αίτηση που λήφθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή. Για να μπορεί κάποια Αίτηση να υποβληθεί και να τύχει αξιολόγησης, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνοδεύεται από τα ανάλογα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ, σελ. 20). Β.2 Προθεσμίες Υποβολής Αίτησης: Για όλες τις Δραστηριότητες, ισχύουν πέντε (5) προθεσμίες υποβολής Αιτήσεων ετησίως, ως ακολούθως: Προθεσμία για Δραστηριότητες που ξεκινούν μεταξύ Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων 1 Ιανουαρίου 15 Μαρτίου 1 Δεκεμβρίου 1 Μαρτίου 15 Μαΐου 1 Φεβρουαρίου 1 Μαΐου 15 Αυγούστου 2 Απριλίου 16 Αυγούστου 15 Νοεμβρίου 16 Ιουλίου 1 Νοεμβρίου 15 Ιανουαρίου 2 Οκτωβρίου Οι προθεσμίες της στήλης δεξιά αφορούν στην ημερομηνία υποβολής της Αίτησης στον Οργανισμό. Οι ημερομηνίες της στήλης αριστερά αφορούν συγκεκριμένα στην εκτέλεσή της και όχι στην προετοιμασία για την υλοποίηση. Σε περίπτωση όπου η μέρα της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων συμπίπτει με σαββατοκύριακο ή αργία, τότε η προθεσμία μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα. Β.3 Προθεσμία Υποβολής Αποδεικτικών: Οι Δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν το Έντυπο Αξιολόγησης στον οποίο να περιλαμβάνεται και ο Τελικός Απολογισμός της Δραστηριότητάς τους (βλ. Παράρτημα IV, σελ. 20), το αργότερο 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή της δραστηριότητας. Οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία παράδοσης θεωρείται εκπρόθεσμη και τα Έντυπα Αξιολόγησης ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτά, ως εκ τούτου το ποσό επιχορήγησης δεν θα τους παραχωρείται χωρίς καμία εξήγηση ή δέσμευση από μέρους του Οργανισμού. Εκπρόθεσμα Έντυπα Αξιολόγησης θα γίνονται αποδεκτά μόνο στην περίπτωση που προηγήθηκε ΓΡΑΠΤΗ ενημέρωση του Δικαιούχου προς την Υπηρεσία του Προγράμματος με επεξήγηση των λόγων για τους οποίους το Έντυπο Αξιολόγησης θα υποβληθεί εκπρόθεσμα και τούτο γίνει αποδεκτό από την Υπηρεσία. Τα Έντυπα Αξιολόγησης με τα παραστατικά γίνονται δεκτά μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στο Αρχείο του Προγράμματος. Σε περίπτωση αποστολής μέσω ιδιωτικής υπηρεσίας, θα ισχύει ότι και στην παράδοση της αίτησης (βλ. σελ. 4 ). Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία υλοποίησης της δραστηριότητας, νοουμένου ότι έχουν ενημερώσει εγκαίρως και γραπτώς τον Οργανισμό και, ότι η νέα ημερομηνία υλοποίησης εμπίπτει στις ημερομηνίες που ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 5 από 25

6 αντιστοιχούν στη Περίοδο (Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων) υποβολής έγκρισης της αίτησης. Β.4 Προκαταβολές: Οι Δικαιούχοι δύνανται να ζητήσουν όπως τους καταβληθεί το εξήντα τοις εκατό (60%) του ποσού της επιχορήγησης ως προκαταβολή, μόνο σε περίπτωση που η επιχορήγηση υπερβαίνει τις Για να δοθεί η προκαταβολή απαιτείται η υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού και των Δικαιούχων, νοουμένου ότι η ημερομηνία της Σύμβασης προηγείται της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητας. Αν μέσα από τον οικονομικό έλεγχο των τελικών εξόδων των Δικαιούχων προκύψει μεγάλη διαφορά στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού, ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή/και του συνολικού ποσού της προκαταβολής. Σε περίπτωση άρνησης του Δικαιούχου να επιστρέψει το ποσό, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στις νενομισμένες διαδικασίες σε βάρος του. Β.5 Διαδικασία Αξιολόγησης: Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού μελετήσει την κάθε Αίτηση ξεχωριστά, προχωρεί στην αξιολόγησή της με βάση συγκεκριμένα Κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά παρατίθενται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα. Σε περίπτωση που κάποια Αίτηση συγκεντρώσει βαθμολογία χαμηλότερη του 50%, τότε αυτομάτως απορρίπτεται. Είδος Κριτηρίου Ποσοστό (%) 1. Περιεχόμενο Δραστηριότητας Σκοπός της διοργάνωσης Αναμενόμενο όφελος Περιεχόμενο και μεθοδολογία 2. Παρουσίαση Αίτησης Συνοχή Σαφής περιγραφή Ποιότητα και σχεδιασμός προγρ. Πληρότητα/Επάρκεια Κατανομή και Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού 3. Συμβατότητα με στόχους Οδηγού - Κατανόηση στόχων Υπόδρασης Διάδοση/διάχυση των Αποτελεσμάτων 4. Ενεργός εμπλοκή των νέων Στη διοργάνωση Στη συμμετοχή 5. Αποδεδειγμένη προσπάθεια εξεύρεσης άλλων χορηγών Για κάλυψη των εξόδων Για προβολή/δημοσιότητα ΣΥΝΟΛΟ 100 ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 6 από 25

7 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πάνω Κριτήρια ΔΕΝ εφαρμόζονται στις περιπτώσεις Αιτήσεων για τις Δράσεις 2.5, 4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. Για τις Δράσεις αυτές, η επιχορήγηση που εγκρίνεται αφορά στο σύνολο του Προϋπολογισμού της Αίτησης, νοουμένου ότι: οι Αιτητές εμπίπτουν στους Δικαιούχους, πληρούνται οι Ειδικές Προϋποθέσεις της Δράσης, ο Προϋπολογισμός της Αίτησης είναι εντός των ανώτατων ορίων των Επιλέξιμων Δαπανών της Δράσης, η Αίτηση συνάδει με τους Στόχους της συγκεκριμένης Δράσης. Β.6 Δράσεις: Το Πρόγραμμα χωρίζεται στις πιο κάτω Δράσεις: Δράση 1: Ενεργός συμμετοχή Δράση 2: Κοινωνικές Παρεμβάσεις Δράση 2.1: Προστασία του Περιβάλλοντος Δράση 2.2: Δράσεις Πρόληψης Δράση 2.3: Κοινωνικές Διακρίσεις Δράση 2.4: Διαφυλικές σχέσεις - Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία Δράση 2.5: Νεολαία και Αθλητισμός Δράση 2.6: Δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς Δράση 3: Δικοινοτικές Επαφές Νέων Δράση 4: Εκπαιδευτικές εκδρομές Δράση 5: Πρωτοβουλίες Κέντρων Νεότητας Δράση 6: Πολιτιστικές Παρεμβάσεις Δράση 7: Υποστηρικτικά Μέτρα Δράση 7.1: Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας Δράση 7.2: Διεθνής δράση οργανωμένων συνόλων και συμμετοχή νέων σε συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό Δράση 7.3: Νέοι και Βιβλίο Δράση 7.4: Επίπλωση και Διαμόρφωση ειδικών χώρων της νεολαίας Δράση 7.5: Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες Δράση 8: Δραστηριότητες Άτυπης Μάθησης και Σχέδια Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Δράση 9: Πρόγραμμα Αποδήμων Κύπριων Νέων ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 7 από 25

8 Γ. Στόχοι Δράσεων και Ειδικές Προϋποθέσεις Δράση Στόχος Ειδικές προϋποθέσεις 1 - Ενεργός συμμετοχή Η ενίσχυση πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της εμπλοκής των νέων στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου Προστασία του Περιβάλλοντος Η προώθηση της Περιβαλλοντικής Παιδείας και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης ανάμεσα στους νέους Δράσεις Πρόληψης Κοινωνικές Διακρίσεις Διαφυλικές σχέσεις, Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία Νεολαία και Αθλητισμός Δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς Η στήριξη δράσεων πρόληψης, που στόχο έχουν τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου που οδηγούν στη χρήση ουσιών εξάρτησης, παραβατική /αντικοινωνική συμπεριφορά, στη βία στα γήπεδα, στην οδική ασφάλεια και στην προώθηση θετικής στάσης ζωής. Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της καταδεκτικότητας, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η καταπολέμηση γενικά των διακρίσεων. Η ενημέρωση και πρόληψη των νέων σχετικά με τον τομέα της υγείας και τους διάφορους κινδύνους που εγκυμονούν. Η προώθηση της υγιούς απασχόλησης των νέων μέσω της διοργάνωσης αθλητικών τουρνουά και δραστηριοτήτων (π.χ. στίβος, κολύμπι, ). Δεν αφορά σε συνέδρια ή σεμινάρια. Η στήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής προσφοράς. Στα πλαίσια αυτά, εντάσσονται εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Οι δραστηριότητες πρέπει να συνάδουν με τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές πρόληψης του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου (www.ask.org.cy) 1. Σε περίπτωση τουρνουά ο αριθμός των ομάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερεις (4 ) Απόδειξη υλοποίησης μιας δράσης κοινωνικής προσφοράς αποτελεί το φωτογραφικό υλικό, η βεβαίωση ή η απόδειξη εισφοράς. 3 - Δικοινοτικές Επαφές Νέων 4 - Εκπαιδευτικές εκδρομές Η ενδυνάμωση των επαφών μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ νέων που έχουν ως στόχο τον από κοινού προβληματισμό και τη χάραξη κοινών στόχων και οραματισμών για το μέλλον του τόπου. Η ενθάρρυνση των νέων στη γνωριμία της Κύπρου, της ιστορίας και του Πρέπει απαραιτήτως να διασφαλίζεται η συμμετοχή σ αυτή νέων και των 2 κοινοτήτων. Η εκδρομή μπορεί να είναι μονοήμερη, διήμερη ή και με 1 Δραστηριότητες των οποίων το περιεχόμενο έχει περισσότερο ψυχαγωγικό χαρακτήρα (π.χ. αθλητικά τουρνουά, συναυλίες) χωρίς ουσιαστική παρέμβαση πρόληψης και απλά φέρουν τίτλο π.χ. «Ενάντια στα ναρκωτικά» ΔΕΝ επιχορηγούνται. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 8 από 25

9 5 Κέντρα Νεότητας 6 - Πολιτιστικές Παρεμβάσεις 7.1- Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας Συμμετοχή νέων σε συνέδρια/ σεμινάρια στο εξωτερικό και Διεθνής Δράση οργανωμένων συνόλων Νέοι και Βιβλίο Επίπλωση & Διαμόρφωση ειδικών πολιτισμού της μέσα από μια συνδυασμένη διαδικασία μάθησης και ψυχαγωγίας. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. Ειδικά Σχολεία και ΖΕΠ) η διάρκεια της εκδρομής ή/και ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να τροποποιηθεί. Στήριξη των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν και οι οποίες στοχεύουν στην ενεργό εμπλοκή και υγιή απασχόληση των μελών τους Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους των νέων σε θέματα πολιτισμού. Η ετήσια επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των ακόλουθων: -Φοιτητικές Οργανώσεις -Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) -Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) -Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣΝΚ) -Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) για τα λειτουργικά του έξοδα. -Τ/Κ Πολιτικές Οργανώσεις Νεολαίας -Δικοινοτικό Φόρουμ Νεολαίας Η ενθάρρυνση των νέων να λαμβάνουν μέρος σε συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό και η ενίσχυση οργανωμένων συνόλων για τη συμμετοχή τους σε διεθνή φόρα για σκοπούς εκπροσώπησης της Κύπρου. Η καλλιέργεια αναγνωστικής συνείδησης και αγάπης για το βιβλίο μέσω: 1. του εμπλουτισμού των βιβλιοθηκών οργανώσεων νεολαίας και οργανωμένων συνόλων μη προνομιούχων νέων, 2. της υποστήριξης νέων και οργανώσεων νεολαίας για έκδοση συγγραφικού έργου. 3. Έκδοση ενημερωτικού εντύπου Η επίπλωση και διαμόρφωση ειδικών χώρων της νεολαίας, με σκοπό την υγιή δύο διανυκτερεύσεις. Οι συμμετέχοντες να είναι από 20 μέχρι 100 άτομα. Μαζί με την Αίτηση πρέπει να υποβάλλεται αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο τα Κέντρα Νεότητας τα οποία είναι μέλη του ΚΟΚΕΝ. Το ΣΝΚ και ο ΚΟΚΕΝ πρέπει με το τέλος της χρονιάς να υποβάλλουν αναλυτικούς λογαριασμούς πιστοποιημένους από εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο. Κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση μόνο ΜΙΑ φορά τον χρόνο. Από αυτό εξαιρούνται οι Οργανώσεις Νεολαίας. Τα άτομα που χορηγήθηκαν από τον ΟΝΕΚ για συμμετοχή τους σε συνέδριο/σεμινάριο στο εξωτερικό να μπορούν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του ΟΝΕΚ για αξιοποίηση των γνώσεων /εμπειριών που αποκόμισαν. Εκδόσεις που αφορούν σε μελέτες που γίνονται ή που έγιναν στα πλαίσια των πτυχίων και των μεταπτυχιακών δεν επιχορηγούνται. Κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση μόνο μια ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 9 από 25

10 χώρων της νεολαίας Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες 8 - Δραστηριότητες Άτυπης Μάθησης και Σχέδια Καινοτομίας & Δημιουργικότητας 9 Πρόγραμμα Απόδημων Κύπριων νέων απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων κατά τον ελεύθερο τους χρόνο. Ο εμπλουτισμός των οικημάτων των δικαιούχων με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Η προώθηση και ενθάρρυνση της διάδοσης όλων των μορφών άτυπης μάθησης. Επιπλέον, επιδιώκεται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται. Η ενθάρρυνση των απόδημων νέων που ζουν στο εξωτερικό, ώστε να έρθουν πιο κοντά με τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου. φορά το χρόνο. Κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση μόνο μια φορά το χρόνο. Αφορά σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες/δραστηριότητες που αναλαμβάνει ΜΟΝΟ η ΝΕΠΟΜΑΚ. Δ. Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες Α/Α Επιλέξιμη Δραστηριότητα Επιλέξιμες Δαπάνες Ανώτατο ποσό ( ) 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Δράση 1) Ενοίκιο αίθουσας και εξοπλισμός αίθουσας Τεχνικός εξοπλισμός (Ήχος, φωτισμός κά ) Προσκλήσεις & Διαφημιστικά έντυπα Μεταφορά Συνέδρων Εκτύπωση πορισμάτων Coffee Break Φιλοξενία εισηγητών από εξωτερικό Μεταφράσεις / Διερμηνείς Υλικά Συνέδρου (folders/θήκες έντυπης ύλης, πέννες, pats) Ταχυδρομικά έξοδα Διαφήμιση/ προβολή Φωτογράφηση/ Βιντεογράφηση 2. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Δράση 1,2,6,8 ) ΠΛΗΝ της δράσης 2.5 Ενοίκιο αίθουσας και εξοπλισμός αίθουσας Τεχνικός Εξοπλισμός (ήχος, φωτισμός κά ) Προσκλήσεις & Διαφημιστικά έντυπα Μεταφορά Συνέδρων Εκτύπωση πορισμάτων Coffee Break ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 10 από 25

11 Φιλοξενία εισηγητών από εξωτερικό 5000 Μεταφράσεις / Διερμηνείς Ταχυδρομικά έξοδα Υλικά Συνέδρου (folders/θήκες έντυπης ύλης, πέννες, pats ) Διαφήμιση/προβολή Φωτογράφιση/ Βιντεογράφηση ΗΜΕΡΙΔΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Δράση 1,2,8) ΠΛΗΝ της δράσης 2.5 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ (Δράση 1, 2, 8) ΠΛΗΝ της δράσης 2.5 Ενοίκιο αίθουσας και εξοπλισμός αίθουσας Τεχνικός Εξοπλισμός (ήχος, φωτισμός κά. ) Προσκλήσεις & Διαφημιστικά έντυπα Εκτύπωση πορισμάτων Coffee Break 1200 Φιλοξενία εισηγητών από εξωτερικό Μεταφράσεις / Διερμηνείς Μεταφορά Συνέδρων Υλικά Συνέδρου (folders/θήκες έντυπης ύλης, πέννες, pats ) Ταχυδρομικά έξοδα Διαφήμιση/προβολή Φωτογράφιση / Βιντεογράφηση Αγορά υλικού εκστρατείας Διαφημιστικά έντυπα Έκδοση εντύπου Στήσιμο περιπτέρων Σνακ-ποτά 4000 Μεταφορά συμμετεχόντων ΕΚΔΡΟΜΗ (ανά διανυκτέρευση) (Δράση 4) Διαμονή-διατροφή (ανά άτομο) Μεταφορικά (λεωφορείο 52 θέσεων) Ξεναγός/ Είσοδος σε αρχαιολ. Χώρους Ασφάλιση συμμετεχόντων 5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ 5000 ΑΓΟΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (Δράση 4 ) Μεταφορά συμμετεχόντων Αγορά εισιτηρίων ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ενοικίαση γηπέδου ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 11 από 25

12 7. και ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Δράση 2.5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΩΝ (Δράση 9) Διαιτησία Μεταφορικά Σνακ-ποτά Διαφημιστικά έντυπα Ιατρική υποστήριξη ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ 2500 Πρόγραμμα NDCP και συμμετοχή Μελών Κ.Σ. ΝΕΠΟΜΑΚ σε Συνέδρια Αποδήμων 8. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (Δράση 6) Θεατρική ή Μουσικοχορευτική παράσταση Συναυλία Ενοίκιο χώρου και Εξοπλισμός αίθουσας Ενοίκιο καρεκλών Φωτογραφική κάλυψη βιντεοσκόπηση Σκηνικά Ασθενοφόρο Ασφάλιση συμμετεχόντων Φόρος Θεάματος Ενοίκιο κοστουμιών Σχέδιο Ασφάλισης Τεχνικός εξοπλισμός (ήχος, φωτισμός κά) Διαφήμιση/ προβολή Αγορά καλλιτεχνικών υπηρεσιών 2 Μεταφορικά καλλιτεχνών 4,000 8, ΦΕΣΤΙΒΑΛ (Δράση 6) Ενοίκιο χώρου και εξοπλισμός Ενοίκιο καρεκλών Σκηνικά Ενοίκιο κοστουμιών Τεχνικός εξοπλισμός (Ήχος, φωτισμός κά) Σχέδιο ασφάλισης Ασθενοφόρο Ασφάλιση συμμετεχόντων 3 Με τον όρο αυτό ΔΕΝ εννοείται η οποιαδήποτε χορηγία σε ηθοποιούς, τον αιτητή δικαιούχο ή και τα μέλη της Άτυπης Ομάδας νέων, αλλά η αγορά υπηρεσιών εκ μέρους των Αιτητών από επαγγελματίες καλλιτέχνες (π.χ. χοροδιδάσκαλο, σκηνοθέτη κά), για σκοπούς υλοποίησης της παράστασης / εκδήλωσης ή του φεστιβάλ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 12 από 25

13 10. ΕΚΘΕΣΗ (Δράση 6) Διαφήμιση/προβολή Αγορά καλλιτεχνικών υπηρεσιών(βλ. 15,000 σημείο 3 πιο πάνω ) Μεταφορικά καλλιτεχνών Φωτογραφική κάλυψη βιντεοσκόπηση Μεταφορά συμμετεχόντων Στήσιμο περιπτέρων Ενοίκιο χώρου Τεχνικός εξοπλισμός 1800 Διαφήμιση/προβολή Δεξίωση ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΟΥ / ΤΑΙΝΙΑΣ (Δράση 2, 6,8) ΕΠΙΠΛΩΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ (Δράση 7.4) Παραγωγή δίσκου ή ταινίας/ντοκιμαντέρ Καρέκλες-Τραπέζια-Γραφεία Εξοπλισμός για υγιή απασχόληση (π.χ. επιτραπέζια παιγνίδια κά) Βιβλιοθήκες Κατασκευαστικές εργασίες εντός του χώρου ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Δράση 7.5) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 3500 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τηλεφωνικό κέντρο και εσωτερικό δίκτυο Εκτυπωτής (printer) Σαρωτής (scanner) Πολυμηχάνημα Προβολέας (projector)/οθόνη Φωτοτυπική μηχανή 14. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Δράση 7.3) 15. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Δράση 7.3) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(ΝΕΟΙ ΚΑΙ 16. ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟΝ ΟΝΕΚ ) (Δράση 7.2) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 2000 Αγορά βιβλίων 500 Κόστος έκδοσης 2000 Αεροπορικό εισιτήριο - Ανώτατο ποσό για χώρα με Ευρωπαϊκό προορισμό - Ανώτατο ποσό για άλλο προορισμό Κόστος συμμετοχής (αν υπάρχει) 400 ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 13 από 25

14 Κόστος διαμονής (αυτό ισχύει μόνο για τους εκπροσώπους που καθορίζονται από τον ΟΝΕΚ ) 500 ΚΟΚΕΝ Λειτουργικά έξοδα (60% με την έγκριση του Προϋπολογισμού ως α δόση και 40% μέσα Σεπτεμβρίου ως β δόση) 150,000 ΠΟΦΕΝ 35,000 Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου 35,000 ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Φοιτητικές Οργανώσεις (30,000 έκαστη) 17. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΣΕΜ 18,000 ΣΩΜΑΤΩΝ (Δράση 7.1) Δικοινοτικό Φόρουμ Νεολαίας Τ/Κ Πολιτικές Οργανώσεις Νεολαίας 5,000 10, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ή ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Δράση 2.4) ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Μεταφορικά συμμετεχόντων Σνάκ και ποτά Έξοδα ιατρικού προσωπικού Εισιτήρια Συμμετεχόντων Τεχνικός εξοπλισμός (φωτισμός /ήχος) Μεταφορικά συνέδρων Φιλοξενία Μεταφραστικά/διερμηνείς ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 3 (Δράση 7.3) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Δράση 5) Σχεδιασμός Εκτύπωση Ταχυδρομικά τέλη ΑΛΛΟ 4 Υλοποίηση 1500 ΣΗΜ. 1: Τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης δύνανται να μειωθούν ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες του Προϋπολογισμού του Οργανισμού. ΣΗΜ. 2: 3 Στην κατηγορία αυτή ΔΕΝ εντάσσονται οι τακτικές εκδόσεις εφημερίδων/περιοδικών 4 Στην κατηγορία «Άλλο» εντάσσεται μία Δραστηριότητα, η οποία δεν μπορεί να ενταχθεί σε ΚΑΜΙΑ από τις προηγηθείσες Κατηγορίες. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 14 από 25

15 Η έγκριση ή όχι των Επιλέξιμων Δαπανών ή οποιονδήποτε άλλων εξόδων κάθε Αίτησης επαφίεται πάντα στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και στην Υπηρεσία του Προγράμματος. Ε. ΜΗ Επιλέξιμες Δαπάνες Μισθοί / Αμοιβές Αιτητών/ δικαιούχων Οδοιπορικά Τηλέφωνα Πάγια Λειτουργικά έξοδα όπως ενοίκια, τηλέφωνα, ρεύμα κλπ. Αγορά Υπηρεσιών Διανομής Υλικού Υπηρεσίες για συμπλήρωση των εντύπων Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των δραστηριοτήτων Παράθεση γευμάτων/δείπνων Αγορά αλκοολούχων ποτών Δημιουργία ιστοσελίδας Αγορά κουστουμιών (π.χ. θεατρικά και χορευτικά) Αγορά αναμνηστικών δώρων, κυπέλλων ή πλακετών Στ. Μέγιστος αριθμός υποβολής αιτήσεων 1. Ο μέγιστος αριθμός υποβολής αιτήσεων κατά την διάρκεια του έτους καθορίζεται ως εξής: Πολιτιστικοί Φορείς που ασχολούνται με μουσικές, θεατρικές, χορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, κά ) ΔΥΟ φορές τον χρόνο. Καλλιτέχνες / Καλλιτεχνικά και Θεατρικά Σχήματα ΔΥΟ φορές τον χρόνο Άτυπη Ομάδα Νέων, ΔΥΟ φορές τον χρόνο. Νέοι και Νέες ηλικίας χρόνων ΜΙΑ φορά τον χρόνο ΖΕΠ, Σύνδεσμοι Γονέων Ειδικών Σχολείων και Φορείς που ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες και εξειδικευμένα προγράμματα (σε περίπτωση που κατ εξαίρεση το Δ.Σ. εγκρίνει ), ΔΥΟ φορές το χρόνο Σωματεία/ Σύλλογοι ΔΥΟ φορές τον χρόνο. Αθλητικά Σωματεία ΔΥΟ φορές το χρόνο. Έκδοση βιβλίου καθώς και αγορά βιβλίων ΜΙΑ φορά το χρόνο Διαμόρφωση, εξοπλισμός κτηρίων και αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ΜΙΑ φορά τον χρόνο. Παραγωγή δίσκου, ντοκιμαντέρ και ταινίας, ΜΙΑ φορά τον χρόνο. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 15 από 25

16 Ζ. Επιπρόσθετες πληροφορίες 1. Το τελικό ποσό χορηγίας δύναται να μειωθεί και τούτο μπορεί να προκύψει από τα πραγματικά έξοδα και τα παραστατικά που θα υποβληθούν στον Τελικό Απολογισμό του Έντυπου Αξιολόγησης. 2. Οι επιχορηγήσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΔΕΝ αποσκοπούν σε καμία περίπτωση στην κερδοσκοπία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα έσοδα μιας Δραστηριότητας υπερβαίνουν τα έξοδα 5, τότε η επιχορήγηση θα μειώνεται αναλόγως. 3. Οι Δικαιούχοι με εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης πέραν των 2,000 μπορούν με δικά τους έξοδα και ευθύνη, στα πλαίσια του Εντύπου Αξιολόγησης να προσκομίζουν πιστοποιημένους λογαριασμούς εσόδων/εξόδων της Δραστηριότητάς τους από Εγκεκριμένο Λογιστικό Γραφείο ή ελεγμένους λογαριασμούς από Εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο. 4. Ο αιτητής έχει υποχρέωση να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για ποσό ανάλογο του ποσοστού που εγκρίνεται ως χορηγία από τον ΟΝΕΚ. 5. Τα παραστατικά (αποδείξεις ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή τιμολόγια με Φ.Π.Α.) που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν στις Επιλέξιμες Δαπάνες. Οι Επιλέξιμες Δαπάνες κοινοποιούνται στον αιτητή με την επιστολή / απάντηση του ΟΝΕΚ για το ύψος της χορηγίας. 6. Τα Έσοδα της επιχορηγούμενης δραστηριότητας πρέπει να δηλώνονται και να υποβάλλονται όλα τα παραστατικά που αφορούν σε αυτά (αποδείξεις ΕΙΣΠΑΡΑΞΗΣ ή Τιμολόγια με Φ.Π.Α.). Η. Γενικοί Κανονισμοί 1. Οι Δικαιούχοι απαραιτήτως θα πρέπει να προβάλουν τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου στα διαφημιστικά τους έντυπα, νοουμένου ότι έχουν ενημερωθεί εγκαίρως από τον Οργανισμό. Με τον όρο «εγκαίρως» νοείται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της επιστολής χρηματοδότησης και της ημερομηνίας έναρξης της Δραστηριότητας δεν είναι μικρότερο του ενός μήνα. 5 Έξοδα σημαίνει οι δαπάνες που αφορούν στις επιμέρους δραστηριότητες μιας δράσης όπως αυτές καθορίζονται στον Οδηγό (σημ. Δ Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες ), καθώς επίσης και δαπάνες δραστηριοτήτων οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις Επιλέξιμες Δαπάνες αλλά κρίνονται από την Υπηρεσία του έργου ως σημαντικές για την υλοποίηση της δραστηριότητας. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 16 από 25

17 Σε περίπτωση που Δικαιούχοι δεν προβάλουν τον Οργανισμό αδικαιολόγητα και εξαιτίας δικής τους υπαιτιότητας, θα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Οργανισμού αν θα τους καταβάλει την εγκεκριμένη επιχορήγηση. 2. Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας υλοποίησης της Δραστηριότητας, αυτή δεν μπορεί να παρεκκλίνει των ημερομηνιών της περιόδου μέσα στην οποία έγινε η αίτηση. Για τις περιπτώσεις των οποίων οι ημερομηνίες υλοποίησης βρίσκονται στα όρια της περιόδου μέσα στην οποία έγινε η αίτηση, οι αιτητές θα πρέπει να ενημερώνουν τον ΟΝΕΚ ΓΡΑΠΤΩΣ και μέσα στο χρονικό περιθώριο της περιόδου που αιτήθηκαν ώστε η Υπηρεσία να αποφασίζει κατά πόσο το αίτημα γίνεται αποδεχτό ή όχι. 3. Στις περιπτώσεις που ο Οργανισμός επιχορηγεί μακροχρόνιο πρόγραμμα ή εκστρατεία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου. 4. Οι Αιτητές των οποίων οι προτάσεις έχουν απορριφθεί, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν Ένσταση. Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στην Υπηρεσία του Προγράμματος εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα ανακοινώνεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 5. Ενστάσεις για το ύψος της χορηγίας ΔΕΝ γίνονται σε καμία περίπτωση αποδεκτές. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ. 6. Στις περιπτώσεις που τα έσοδα ή μέρος των εσόδων μιας Δραστηριότητας διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, αυτά θα πρέπει να συνυπολογίζονται στα ΕΣΟΔΑ της Δραστηριότητας. 7. Δραστηριότητες που έχουν απώτερο σκοπό το προσωπικό όφελος (επαγγελματικό, σπουδαστικό ή άλλο) των Αιτητών ΔΕΝ επιχορηγούνται. 8. Όλα τα στοιχεία και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Αιτητών που αναφέρονται στις Αιτήσεις τους θα αφορούν αποκλειστικά στη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου δεσμεύεται για την τήρηση απόλυτης εμπιστευτικότητας. Ο ΟΝΕΚ διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματος του αιτητού, του τίτλου της δραστηριότητας και του ποσού. 9. Ανακοίνωση / δημοσίευση, του ύψους των χορηγιών μέσω της ιστοσελίδας του ΟΝΕΚ, δεν αποτελεί δέσμευση του ΟΝΕΚ έναντι του αιτητού. Δέσμευση αποτελεί ΜΟΝΟ η γραπτή απαντητική επιστολή από τον ΟΝΕΚ προς τον αιτητή. 10. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης σημείων του ΟΔΗΓΟΥ κατά τη διάρκεια του έτους. Η οποιαδήποτε αναθεώρηση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΟΝΕΚ. 11. Σε περίπτωση που κάποιος Φορέας δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω Κανονισμούς, η Υπηρεσία μπορεί να απορρίψει την αξιολόγηση και να μην επιχορηγήσει την δραστηριότητα. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 17 από 25

18 Α. Οργανώσεις Νεολαίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Δικαιούχοι Θ. Παραρτήματα Δικαιούχοι Επεξήγηση / Ανάλυση Δράσεις για τις οποίες μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Β. Άτυπες Ομάδες Νέων 1. Ε/Κ και Τ/Κ Πολιτικές, Μαθητικές & Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Νεολαίας, 2. Δημοτικά/Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας, 3. Οργανώσεις-Μέλη του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος του Οργανισμού Νεολαίας και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. 4. Φοιτητικές Οργανώσεις 6 Άτυπη Ομάδα Νέων θεωρείται ένα μη οργανωμένο σύνολο που αποτελείται από τουλάχιστον 20 νέους ηλικίας ετών. 7 Γ. Κέντρα Νεότητας Κέντρα Νεότητας μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) Όλες πλην των Δράσεων 5, 7.1,9 Δράση 1 Δράση 2 Δράση 4 Δράση 6 Δράση 8 Δράση 5 8 Δ. Απόδημοι Νέοι ΝΕΠΟΜΑΚ. Δράση 9 Ε. Νέοι και Νέες, ηλικίας Σε περιπτώσεις ατομικών αιτήσεων από νέους κάτω των 18 ετών, στην Αίτησή τους πρέπει να υπάρχει σαφής καθορισμός ενήλικα Νόμιμου / Κηδεμόνας Εκπροσώπου. Δράσεις 6 9 Δράση 7.2 Δράση 7.3 Δράση 8 ΣΤ. Φορείς που αναπτύσσουν εξειδικευμένα προγράμματα και που ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες 1. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). 2. Ειδικά Σχολεία και οι Σύνδεσμοι Γονέων τους. 3. Κατ εξαίρεση άλλοι φορείς που αναπτύσσουν εξειδικευμένα προγράμματα και ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Δράση 2 Δράση 4 Δράση 6 Δράση 7.3 Δράση 7.4 Δράση 7.5 Δράση 8 Ζ. Σωματεία / Σύλλογοι Δράση 2 6 Οι Φοιτητικές Οργανώσεις που δικαιούνται ετήσιας επιχορήγησης είναι αυτές που βάσει εκλογικών αποτελεσμάτων, εκπροσωπούνται από τέσσερεις (4) συνέδρους στη Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΦΕΝ και ταυτόχρονα από δώδεκα (12) συνέδρους στο συνέδριο της ΠΟΦΕΝ. 7 Ο απαιτούμενος αριθμός των 20 νέων τουλάχιστον, απαραίτητα θα πρέπει να εφαρμόζεται για την εφαρμογή της δράσης 4 Εκπαιδευτικές Εκδρομές. Για τις υπόλοιπες δράσεις ο αριθμός μπορεί να είναι και μικρότερος. 8 Επεξήγηση: οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τα Κέντρα Νεότητας θα γίνονται στην Δράση 5 και θα αφορά για τις δράσεις 1, 2, 3, 4, 6, 7.2,7.3, 8 (εξαιρούνται των δράσεων 7.1,7.4 και 9 ) 9 Νέος και Νέα ηλικίας χρόνων δικαιούνται επιχορήγησης μόνο για ατομικές δραστηριότητες όπως π.χ. εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, παραγωγή δίσκου, παρουσίαση συγγραφικών και ποιητικών έργων ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 18 από 25

19 1. Σωματεία/Σύλλογοι θεωρούνται τα Τμήματα Νεολαίας των Σωματείων/Συλλόγων που δεν είναι Εταιρείες. 2. Σωματεία/Σύλλογοι με Πολιτιστική Δράση (π.χ. Λαογραφικοί όμιλοι / μουσικοχορευτικοί όμιλοι) Δράση 6 Δράση 6 Η. Αθλητικά σωματεία Αθλητικά Σωματεία που δεν είναι εγγεγραμμένα στην ΚΟΠ ή στην ΚΟΚ Θ. Πολιτιστικοί φορείς 1. Πολιτιστικοί Φορείς θεωρούνται οι ΜΗ κερδοσκοπικοί Φορείς/Ιδρύματα που είναι εγγεγραμμένοι ως Σωματεία/ Σύλλογοι και έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 2. Καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά σχήματα (δικαιούχος μπορεί να είναι άτομο ή / και περισσότερα άτομα) Δράση 2.5 Δράση 4 Δράση 6 Ι. Μη κυβερνητικές/ μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις 1. Οργανώσεις/ Φορείς που έχουν χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό με σαφή πρόνοια στο καταστατικό τους και τα μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων στη πλειοψηφία τους είναι μέχρι 35 χρόνων. Δράση 2 Δράση 6 Κ. ΚΟΚΕΝ Λειτουργικά έξοδα Ετήσια χορηγία Δράση 7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μη Δικαιούχοι Μη Δικαιούχοι Α. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Β. Οργανωμένα σύνολα υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Γ. Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων οποιασδήποτε βαθμίδας, Επαρχιακές Ομοσπονδίες και Παγκύπριες Συνομοσπονδίες γονέων Εξαίρεση Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) Δημόσια Ειδικά Σχολεία και οι Σύνδεσμοι Γονέων τους. Ε. Όμιλοι Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας Στ. Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες) ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 19 από 25

20 Ζ. Εταιρείες ή Λέσχες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η. Οργανώσεις, φορείς και άτομα που Δραστηριοποιούνται εκτός Κύπρου. Θ. Ιδρύματα που έχουν συσταθεί από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ι. Πρεσβείες και πολιτιστικά ή μορφωτικά ιδρύματα ξένων χωρών που εδρεύουν στην Κύπρο. Κ. Τοπικές Οργανώσεις και Σύνδεσμοι μέλη Παγκύπριων Συνδέσμων και Οργανώσεων Λ. Αθλητικά Σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στον ΚΟΠ και τον ΚΟΚ Η ΝΕΠΟΜΑΚ και οι Φοιτητικές Ενώσεις του Εξωτερικού Μέλη της ΠΟΦΕΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Δικαιολογητικά Συμμετοχής Για να μπορεί κάποια Αίτηση να υποβληθεί και να τύχει αξιολόγησης με σκοπό την έγκριση κάποιας επιχορήγησης, θα πρέπει να συνοδεύεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ από τα πιο κάτω Δικαιολογητικά Συμμετοχής, αναλόγως της κατηγορίας των Δικαιούχων: Δικαιούχοι Δικαιολογητικά Συμμετοχής Α. Οργανώσεις Νεολαίας - Καταστατικό της Οργάνωσης. Β. Άτυπες Ομάδες Νέων - Ονομαστικός Κατάλογος των Μελών με αριθμούς ταυτότητας και ημερομηνίες γέννησης. ΕΝΤΥΠΟ I της αίτησης. Αυτό ισχύει για όλες τις δράσεις στις οποίες δικαιούνται επιχορήγησης. - Σε περίπτωση που όλα τα Μέλη της Ομάδας είναι κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να υπάρχει σαφής καθορισμός ενήλικα Νόμιμου Εκπροσώπου, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση. Γ. Νέοι και Νέες, ηλικίας Συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ II της αίτησης. Στις περιπτώσεις αιτητών κάτω των 18 ετών, στην Αίτηση θα πρέπει να υπάρχει σαφής καθορισμός ενήλικα Νόμιμου Εκπροσώπου. Δ. ΖΕΠ, Ειδικά Σχολεία και Σύνδεσμοι - Καταστατικό του Φορέα/Συνδέσμου. Γονέων των Ειδικών Σχολείων Ε. Σωματεία / Σύλλογοι - Καταστατικό του Σωματείου - Ονομαστικό Κατάλογο των Μελών του Τμήματος Νεολαίας με αριθμούς ταυτότητας και ημερομηνίες γέννησης (με ελάχιστο αποδεκτό αριθμό τα 20 άτομα) ΕΝΤΥΠΟ I της αίτησης. - Διοικητικά Συμβούλια ή Διοικούσες Επιτροπές που στην πλειοψηφία τους να ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 20 από 25

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010)

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Μία Αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Δεκέμβριος 2014 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Οδηγός προγράμματος. Δεκέμβριος 2014. Σελίδα 1 από 28

Πρωτοβουλίες Νέων. Οδηγός προγράμματος. Δεκέμβριος 2014. Σελίδα 1 από 28 Πρωτοβουλίες Νέων Οδηγός προγράμματος Δεκέμβριος 2014 Σελίδα 1 από 28 Πίνακας Περιεχομένων Σελ. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4 2.1 Δράσεις και επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

14.9.106.03.1/7 16 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016

14.9.106.03.1/7 16 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016 14.9.106.03.1/7 16 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016 Όροι και Κανονισμοί για Συμμετοχή Η 16 η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στις 18, 19, 20 Μαρτίου 2016 στο Θέατρο Ριάλτο στη

Διαβάστε περισσότερα

14.9.106.3.1/3. 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014

14.9.106.3.1/3. 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014 14.9.106.3.1/3 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014 Όροι και Κανονισμοί για Συμμετοχή Η 14 η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8, 9 Μαρτίου 2014 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΑ Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες προκηρύσσουν το Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕ(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚOI ΦΟΡΕIΣ) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ιφιγενείας 27 2007 Στρόβολος - Λευκωσία Αρ. Τηλ.: 22809825 / 22809819 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ANAΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ 2015-2016 Ημερ. Αποστολής: 3/7/15 --------------------------------------------------------------------------------- ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εφαρμογής των Μέτρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εφαρμογής των Μέτρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/και

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εφαρμογής των Μέτρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15

Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αρ. Φακ.: 13.14.12 4 Ιανουαρίου, 2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Διευθυντές/ ντριες Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνασίων) και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στον χώρο του αθλητισμού, αποτελεί βασικό συστατικό στην προσπάθεια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής στο Dance Days 6, Χανιά 2016

Αίτηση συμμετοχής στο Dance Days 6, Χανιά 2016 Αίτηση συμμετοχής στο Dance Days 6, Χανιά 2016 Με ιδιαίτερη χαρά είμαστε σε θέση να σας ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Dance Days 6! Για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Τίτλος Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη των ΚΔ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου

Θέμα: Προκήρυξη των ΚΔ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υ.Π.Π 7.24.09.1.8 (Πρ) 20 Αυγούστου 2012 Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Προκήρυξη των ΚΔ Παγκύπριων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αρ. Προκήρυξης: 471710-11-12-(11) Αθήνα, 20/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των Πράξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που λειτουργεί εδώ και 9 χρόνια. Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ» ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΚΟΥΠΟΝ/0615 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα)

ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα) ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2013-2014 Κωδικός Πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρ. προκήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους 22 209 300 hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος 24 200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΣΦΜ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Υ.Σ.Φ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 75 (7 30/9/2015) 2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014 «Φ ΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 1/2014 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 20 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 με ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 396 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016 Η Υπηρεσία Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011)

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 12 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Ι. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ: Στις 07/04/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων. Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ίλιον, Ιούλιος 2013 1/9 Άρθρο 1 Το Artfygio Το Artfygio είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε στις 24 Απριλίου του 2013 στο Ίλιον Αττικής και έχει καταχωρηθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FREDERICK

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FREDERICK ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Παρακαλώ όπως αποστείλετε το έντυπο : στο Φαξ: 22349555 ή στο Email: n.christfides@frederick.ac.cy ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συµβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δηµιουργία ή/ και η ενίσχυση υποδοµών και θεσµών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις που παραχωρούνται προς χρήση Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 5 Mαρτίου 2015 ANAKOINΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 5 Mαρτίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 5 Mαρτίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ«ΚΥΠΡΙΑ 2015» Το ιεθνές Φεστιβάλ «Κύπρια 2015», θα πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2015 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το υπό αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014

KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014 KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το υπό αναφορά Πρόγραμμα έχει σαν στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Υποβολής Αίτησης Έμμεσης Διαφήμισης (Χορηγιών) από τη Cyta

Έντυπο Υποβολής Αίτησης Έμμεσης Διαφήμισης (Χορηγιών) από τη Cyta ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΧΟΡΗΓΙΩΝ) ΑΠΟ ΤΗ CYTA Έντυπο Υποβολής Αίτησης Έμμεσης Διαφήμισης (Χορηγιών) από τη Cyta Η παρούσα αίτηση αφορά έργα που πραγματοποιούνται την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ Συνέχιση του προγράμματος επιχορήγησης αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές που φοιτούν στη Β τάξη ημόσιων Γυμνασίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EKΘΕΣΗ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ Ξενοδοχείο ALDEMAR Ολυμπία Αγαπητοί Κύριοι, Η εταιρεία μας ERA Ltd έχει αναλάβει την πλήρη διοργάνωση του 47 ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313 Αίτηση για επιχορήγηση εκδήλωσης στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας 1. Κάλυψη αναγκών στέγασης: ικαιούχοι είναι οι φοιτητές που, με βάση τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα