Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ (A/A 04/13, ημερ: 07/02/2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ www.youthboard.org.cy (A/A 04/13, ημερ: 07/02/2013)"

Transcript

1 Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ (A/A 04/13, ημερ: 07/02/2013) ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 1 από 25

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή 3 Α.1 Δικαιούχοι 3 Α.2 Στόχος του Έργου 3 Α.3 Διαχειριστική Αρχή Α.4 Υπηρεσία του Έργου Α.5 Επιτροπή Αξιολόγησης Α.6 Διοικητικό Συμβούλιο Σελ Β. Συμμετοχή στο Έργο 4 Β.1 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης 4 Β.2 Προθεσμίες Υποβολής Αίτησης 5 Β.3 Προθεσμία Υποβολής Αποδεικτικών 5 Β.4 Προκαταβολές 6 Β.5 Διαδικασία Αξιολόγησης 6 Β.6 Δράσεις 7 Γ. Στόχοι Δράσεων και Ειδικές Προϋποθέσεις 8-10 Δ. Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες Ε. Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 15 Στ. Μέγιστος Αριθμός Υποβολής Αιτήσεων 15 Ζ. Επιπρόσθετες Πληροφορίες 16 Η. Γενικοί Κανονισμοί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δικαιούχοι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μη Δικαιούχοι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Απαιτούμενα Αποδεικτικά Θ. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 23 Ι. Επικοινωνία με Υπηρεσία του Έργου ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 2 από 25

3 A. Εισαγωγή Το Πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» αφορά σε επιχορηγήσεις Δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από νέους και οργανωμένα σύνολα στην Κύπρο. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η πλειοψηφία των Μελών του Κέντρου Λήψεως Αποφάσεων του οποιουδήποτε Δικαιούχου (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο, Διοικούσα Επιτροπή) να απαρτίζεται από νέους μέχρι 35 ετών. A.1 Δικαιούχοι: Το Πρόγραμμα απευθύνεται στις πιο κάτω κατηγορίες Δικαιούχων: 1. Οργανώσεις Νεολαίας (βλ. Παράρτημα Ι, σημείο Α), 2. Άτυπες Ομάδες Νέων, 3. Κέντρα Νεότητας 4. Απόδημοι Κύπριοι Νέοι, 5. Νέοι και Νέες ηλικίας ετών, 6. Σωματεία / Σύλλογοι (που διαθέτουν Τμήματα Νεολαίας και Δ.Σ. που στην πλειοψηφία τους είναι Νέοι κάτω των 35 χρόνων), 7. Πολιτιστικοί Φορείς (που διαθέτουν Δ.Σ. που στην πλειοψηφία τους είναι Νέοι κάτω των 35 χρόνων.) 8. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), Σύνδεσμοι Γονέων Ειδικών Σχολείων και κατ εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΝΕΚ μπορεί να εγκρίνει άλλο φορέα. Αναλυτική επεξήγηση των Δικαιούχων και των Δράσεων στις οποίες μπορούν να υποβάλουν Αίτηση, δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (σελ. 17). Αναλυτική επεξήγηση των ΜΗ Δικαιούχων, δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (σελ. 18). A.2 Στόχος του Προγράμματος: Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους νέους για κινητικότητα και ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά, αθλητικά, πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου. Στόχος του είναι να συμβάλει στη δημιουργία Ενεργών Πολιτών μέσω του Εθελοντισμού. A.3 Διαχειριστική Αρχή: Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος εφαρμόζει το Πρόγραμμα, είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του, τη διαχείριση του Προϋπολογισμού και θέτει τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα κριτήρια του Προγράμματος σε σταθερή βάση. Α.4 Υπηρεσία του Προγράμματος Κύριος ρόλος της Υπηρεσίας είναι η παροχή κάθε είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους αιτητές με σκοπό τη διευκόλυνσή τους στην υποβολή της Αίτησης. Μεταξύ των καθηκόντων της Υπηρεσίας είναι η ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 3 από 25

4 παρακολούθηση των όσων αναφέρουν οι Αιτητές στις αιτήσεις τους και για το σκοπό αυτό, Μέλη της Υπηρεσίας δύνανται ανά πάσα στιγμή να διενεργήσουν επιτόπιο έλεγχο προς επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιγράφονται στις Αιτήσεις. Επίσης, αρμοδιότητα της είναι ο έλεγχος του απολογισμού της δραστηριότητας. Α.5 Επιτροπή Αξιολόγησης Ο Ρόλος της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των Αιτήσεων σύμφωνα με τους Κανονισμούς Χρηματοδότησης που περιγράφονται στον παρόντα Οδηγό. Η Επιτροπή, αφού εξετάσει την κάθε Αίτηση ξεχωριστά, ετοιμάζει και υποβάλλει την Εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενη στα σχετικά κριτήρια και μεθοδολογία του Προγράμματος. Α.6 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει και του Περί Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Νόμου, είναι το αρμόδιο σώμα για την επικύρωση, απόρριψη ή τροποποίηση της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για όλες τις Αιτήσεις. Λαμβάνει όλες τις τελικές αποφάσεις αναφορικά με τις επιχορηγήσεις και είναι το αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση του Οδηγού και του ευρύτερου τρόπου λειτουργίας του Προγράμματος. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι δεσμευτικές για τον Οργανισμό και δεν δύνανται να τροποποιηθούν άμα τη λήψη τους. B. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Β.1 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Έντυπο της Αίτησης από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού και τα διάφορα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων ανά επαρχία ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων. Αιτήσεις σε έντυπη μορφή γίνονται δεκτές μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στο Αρχείο του Έργου (1 ος όροφος Κεντρικών Γραφείων Οργανισμού Νεολαίας, αρ. 104, 106, 108). Σε περίπτωση αποστολής Αίτησης μέσω ιδιωτικής υπηρεσίας παράδοσης ταχυδρομείου (π.χ. courier), πρέπει να δίνεται σαφής εντολή για παράδοσή της στο Αρχείο του Προγράμματος, σε αντίθετη περίπτωση η Αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Με την παράδοση της Αίτησης δίνεται απόκομμα παραλαβής σε όλους τους Αιτητές. Επίσης, αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στη διεύθυνση υπό την προϋπόθεση όμως ότι, η Αίτηση θα υποβάλλεται και σε πρωτότυπη μορφή εντός 7 ημερών, είτε μέσω ιδιωτικής υπηρεσίας (courier), είτε μέσω ταχυδρομείου. Σε αυτή τη περίπτωση απόδειξη παραλαβής της Αίτησης θεωρείται η απάντηση λήψης του μηνύματος από την Υπηρεσία του Προγράμματος. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 4 από 25

5 Στην περίπτωση μη παραλαβής της αίτησης σε πρωτότυπη μορφή, τότε η αίτηση που λήφθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή. Για να μπορεί κάποια Αίτηση να υποβληθεί και να τύχει αξιολόγησης, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνοδεύεται από τα ανάλογα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ, σελ. 20). Β.2 Προθεσμίες Υποβολής Αίτησης: Για όλες τις Δραστηριότητες, ισχύουν πέντε (5) προθεσμίες υποβολής Αιτήσεων ετησίως, ως ακολούθως: Προθεσμία για Δραστηριότητες που ξεκινούν μεταξύ Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων 1 Ιανουαρίου 15 Μαρτίου 1 Δεκεμβρίου 1 Μαρτίου 15 Μαΐου 1 Φεβρουαρίου 1 Μαΐου 15 Αυγούστου 2 Απριλίου 16 Αυγούστου 15 Νοεμβρίου 16 Ιουλίου 1 Νοεμβρίου 15 Ιανουαρίου 2 Οκτωβρίου Οι προθεσμίες της στήλης δεξιά αφορούν στην ημερομηνία υποβολής της Αίτησης στον Οργανισμό. Οι ημερομηνίες της στήλης αριστερά αφορούν συγκεκριμένα στην εκτέλεσή της και όχι στην προετοιμασία για την υλοποίηση. Σε περίπτωση όπου η μέρα της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων συμπίπτει με σαββατοκύριακο ή αργία, τότε η προθεσμία μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα. Β.3 Προθεσμία Υποβολής Αποδεικτικών: Οι Δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν το Έντυπο Αξιολόγησης στον οποίο να περιλαμβάνεται και ο Τελικός Απολογισμός της Δραστηριότητάς τους (βλ. Παράρτημα IV, σελ. 20), το αργότερο 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή της δραστηριότητας. Οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία παράδοσης θεωρείται εκπρόθεσμη και τα Έντυπα Αξιολόγησης ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτά, ως εκ τούτου το ποσό επιχορήγησης δεν θα τους παραχωρείται χωρίς καμία εξήγηση ή δέσμευση από μέρους του Οργανισμού. Εκπρόθεσμα Έντυπα Αξιολόγησης θα γίνονται αποδεκτά μόνο στην περίπτωση που προηγήθηκε ΓΡΑΠΤΗ ενημέρωση του Δικαιούχου προς την Υπηρεσία του Προγράμματος με επεξήγηση των λόγων για τους οποίους το Έντυπο Αξιολόγησης θα υποβληθεί εκπρόθεσμα και τούτο γίνει αποδεκτό από την Υπηρεσία. Τα Έντυπα Αξιολόγησης με τα παραστατικά γίνονται δεκτά μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στο Αρχείο του Προγράμματος. Σε περίπτωση αποστολής μέσω ιδιωτικής υπηρεσίας, θα ισχύει ότι και στην παράδοση της αίτησης (βλ. σελ. 4 ). Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία υλοποίησης της δραστηριότητας, νοουμένου ότι έχουν ενημερώσει εγκαίρως και γραπτώς τον Οργανισμό και, ότι η νέα ημερομηνία υλοποίησης εμπίπτει στις ημερομηνίες που ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 5 από 25

6 αντιστοιχούν στη Περίοδο (Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων) υποβολής έγκρισης της αίτησης. Β.4 Προκαταβολές: Οι Δικαιούχοι δύνανται να ζητήσουν όπως τους καταβληθεί το εξήντα τοις εκατό (60%) του ποσού της επιχορήγησης ως προκαταβολή, μόνο σε περίπτωση που η επιχορήγηση υπερβαίνει τις Για να δοθεί η προκαταβολή απαιτείται η υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού και των Δικαιούχων, νοουμένου ότι η ημερομηνία της Σύμβασης προηγείται της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητας. Αν μέσα από τον οικονομικό έλεγχο των τελικών εξόδων των Δικαιούχων προκύψει μεγάλη διαφορά στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού, ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή/και του συνολικού ποσού της προκαταβολής. Σε περίπτωση άρνησης του Δικαιούχου να επιστρέψει το ποσό, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στις νενομισμένες διαδικασίες σε βάρος του. Β.5 Διαδικασία Αξιολόγησης: Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού μελετήσει την κάθε Αίτηση ξεχωριστά, προχωρεί στην αξιολόγησή της με βάση συγκεκριμένα Κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά παρατίθενται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα. Σε περίπτωση που κάποια Αίτηση συγκεντρώσει βαθμολογία χαμηλότερη του 50%, τότε αυτομάτως απορρίπτεται. Είδος Κριτηρίου Ποσοστό (%) 1. Περιεχόμενο Δραστηριότητας Σκοπός της διοργάνωσης Αναμενόμενο όφελος Περιεχόμενο και μεθοδολογία 2. Παρουσίαση Αίτησης Συνοχή Σαφής περιγραφή Ποιότητα και σχεδιασμός προγρ. Πληρότητα/Επάρκεια Κατανομή και Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού 3. Συμβατότητα με στόχους Οδηγού - Κατανόηση στόχων Υπόδρασης Διάδοση/διάχυση των Αποτελεσμάτων 4. Ενεργός εμπλοκή των νέων Στη διοργάνωση Στη συμμετοχή 5. Αποδεδειγμένη προσπάθεια εξεύρεσης άλλων χορηγών Για κάλυψη των εξόδων Για προβολή/δημοσιότητα ΣΥΝΟΛΟ 100 ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 6 από 25

7 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πάνω Κριτήρια ΔΕΝ εφαρμόζονται στις περιπτώσεις Αιτήσεων για τις Δράσεις 2.5, 4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. Για τις Δράσεις αυτές, η επιχορήγηση που εγκρίνεται αφορά στο σύνολο του Προϋπολογισμού της Αίτησης, νοουμένου ότι: οι Αιτητές εμπίπτουν στους Δικαιούχους, πληρούνται οι Ειδικές Προϋποθέσεις της Δράσης, ο Προϋπολογισμός της Αίτησης είναι εντός των ανώτατων ορίων των Επιλέξιμων Δαπανών της Δράσης, η Αίτηση συνάδει με τους Στόχους της συγκεκριμένης Δράσης. Β.6 Δράσεις: Το Πρόγραμμα χωρίζεται στις πιο κάτω Δράσεις: Δράση 1: Ενεργός συμμετοχή Δράση 2: Κοινωνικές Παρεμβάσεις Δράση 2.1: Προστασία του Περιβάλλοντος Δράση 2.2: Δράσεις Πρόληψης Δράση 2.3: Κοινωνικές Διακρίσεις Δράση 2.4: Διαφυλικές σχέσεις - Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία Δράση 2.5: Νεολαία και Αθλητισμός Δράση 2.6: Δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς Δράση 3: Δικοινοτικές Επαφές Νέων Δράση 4: Εκπαιδευτικές εκδρομές Δράση 5: Πρωτοβουλίες Κέντρων Νεότητας Δράση 6: Πολιτιστικές Παρεμβάσεις Δράση 7: Υποστηρικτικά Μέτρα Δράση 7.1: Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας Δράση 7.2: Διεθνής δράση οργανωμένων συνόλων και συμμετοχή νέων σε συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό Δράση 7.3: Νέοι και Βιβλίο Δράση 7.4: Επίπλωση και Διαμόρφωση ειδικών χώρων της νεολαίας Δράση 7.5: Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες Δράση 8: Δραστηριότητες Άτυπης Μάθησης και Σχέδια Καινοτομίας και Δημιουργικότητας Δράση 9: Πρόγραμμα Αποδήμων Κύπριων Νέων ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 7 από 25

8 Γ. Στόχοι Δράσεων και Ειδικές Προϋποθέσεις Δράση Στόχος Ειδικές προϋποθέσεις 1 - Ενεργός συμμετοχή Η ενίσχυση πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της εμπλοκής των νέων στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου Προστασία του Περιβάλλοντος Η προώθηση της Περιβαλλοντικής Παιδείας και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης ανάμεσα στους νέους Δράσεις Πρόληψης Κοινωνικές Διακρίσεις Διαφυλικές σχέσεις, Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία Νεολαία και Αθλητισμός Δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς Η στήριξη δράσεων πρόληψης, που στόχο έχουν τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου που οδηγούν στη χρήση ουσιών εξάρτησης, παραβατική /αντικοινωνική συμπεριφορά, στη βία στα γήπεδα, στην οδική ασφάλεια και στην προώθηση θετικής στάσης ζωής. Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της καταδεκτικότητας, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η καταπολέμηση γενικά των διακρίσεων. Η ενημέρωση και πρόληψη των νέων σχετικά με τον τομέα της υγείας και τους διάφορους κινδύνους που εγκυμονούν. Η προώθηση της υγιούς απασχόλησης των νέων μέσω της διοργάνωσης αθλητικών τουρνουά και δραστηριοτήτων (π.χ. στίβος, κολύμπι, ). Δεν αφορά σε συνέδρια ή σεμινάρια. Η στήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής προσφοράς. Στα πλαίσια αυτά, εντάσσονται εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Οι δραστηριότητες πρέπει να συνάδουν με τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές πρόληψης του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου (www.ask.org.cy) 1. Σε περίπτωση τουρνουά ο αριθμός των ομάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερεις (4 ) Απόδειξη υλοποίησης μιας δράσης κοινωνικής προσφοράς αποτελεί το φωτογραφικό υλικό, η βεβαίωση ή η απόδειξη εισφοράς. 3 - Δικοινοτικές Επαφές Νέων 4 - Εκπαιδευτικές εκδρομές Η ενδυνάμωση των επαφών μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ νέων που έχουν ως στόχο τον από κοινού προβληματισμό και τη χάραξη κοινών στόχων και οραματισμών για το μέλλον του τόπου. Η ενθάρρυνση των νέων στη γνωριμία της Κύπρου, της ιστορίας και του Πρέπει απαραιτήτως να διασφαλίζεται η συμμετοχή σ αυτή νέων και των 2 κοινοτήτων. Η εκδρομή μπορεί να είναι μονοήμερη, διήμερη ή και με 1 Δραστηριότητες των οποίων το περιεχόμενο έχει περισσότερο ψυχαγωγικό χαρακτήρα (π.χ. αθλητικά τουρνουά, συναυλίες) χωρίς ουσιαστική παρέμβαση πρόληψης και απλά φέρουν τίτλο π.χ. «Ενάντια στα ναρκωτικά» ΔΕΝ επιχορηγούνται. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 8 από 25

9 5 Κέντρα Νεότητας 6 - Πολιτιστικές Παρεμβάσεις 7.1- Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας Συμμετοχή νέων σε συνέδρια/ σεμινάρια στο εξωτερικό και Διεθνής Δράση οργανωμένων συνόλων Νέοι και Βιβλίο Επίπλωση & Διαμόρφωση ειδικών πολιτισμού της μέσα από μια συνδυασμένη διαδικασία μάθησης και ψυχαγωγίας. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. Ειδικά Σχολεία και ΖΕΠ) η διάρκεια της εκδρομής ή/και ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να τροποποιηθεί. Στήριξη των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν και οι οποίες στοχεύουν στην ενεργό εμπλοκή και υγιή απασχόληση των μελών τους Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους των νέων σε θέματα πολιτισμού. Η ετήσια επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των ακόλουθων: -Φοιτητικές Οργανώσεις -Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) -Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) -Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣΝΚ) -Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) για τα λειτουργικά του έξοδα. -Τ/Κ Πολιτικές Οργανώσεις Νεολαίας -Δικοινοτικό Φόρουμ Νεολαίας Η ενθάρρυνση των νέων να λαμβάνουν μέρος σε συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό και η ενίσχυση οργανωμένων συνόλων για τη συμμετοχή τους σε διεθνή φόρα για σκοπούς εκπροσώπησης της Κύπρου. Η καλλιέργεια αναγνωστικής συνείδησης και αγάπης για το βιβλίο μέσω: 1. του εμπλουτισμού των βιβλιοθηκών οργανώσεων νεολαίας και οργανωμένων συνόλων μη προνομιούχων νέων, 2. της υποστήριξης νέων και οργανώσεων νεολαίας για έκδοση συγγραφικού έργου. 3. Έκδοση ενημερωτικού εντύπου Η επίπλωση και διαμόρφωση ειδικών χώρων της νεολαίας, με σκοπό την υγιή δύο διανυκτερεύσεις. Οι συμμετέχοντες να είναι από 20 μέχρι 100 άτομα. Μαζί με την Αίτηση πρέπει να υποβάλλεται αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο τα Κέντρα Νεότητας τα οποία είναι μέλη του ΚΟΚΕΝ. Το ΣΝΚ και ο ΚΟΚΕΝ πρέπει με το τέλος της χρονιάς να υποβάλλουν αναλυτικούς λογαριασμούς πιστοποιημένους από εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο. Κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση μόνο ΜΙΑ φορά τον χρόνο. Από αυτό εξαιρούνται οι Οργανώσεις Νεολαίας. Τα άτομα που χορηγήθηκαν από τον ΟΝΕΚ για συμμετοχή τους σε συνέδριο/σεμινάριο στο εξωτερικό να μπορούν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του ΟΝΕΚ για αξιοποίηση των γνώσεων /εμπειριών που αποκόμισαν. Εκδόσεις που αφορούν σε μελέτες που γίνονται ή που έγιναν στα πλαίσια των πτυχίων και των μεταπτυχιακών δεν επιχορηγούνται. Κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση μόνο μια ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 9 από 25

10 χώρων της νεολαίας Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες 8 - Δραστηριότητες Άτυπης Μάθησης και Σχέδια Καινοτομίας & Δημιουργικότητας 9 Πρόγραμμα Απόδημων Κύπριων νέων απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων κατά τον ελεύθερο τους χρόνο. Ο εμπλουτισμός των οικημάτων των δικαιούχων με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Η προώθηση και ενθάρρυνση της διάδοσης όλων των μορφών άτυπης μάθησης. Επιπλέον, επιδιώκεται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται. Η ενθάρρυνση των απόδημων νέων που ζουν στο εξωτερικό, ώστε να έρθουν πιο κοντά με τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου. φορά το χρόνο. Κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση μόνο μια φορά το χρόνο. Αφορά σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες/δραστηριότητες που αναλαμβάνει ΜΟΝΟ η ΝΕΠΟΜΑΚ. Δ. Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες Α/Α Επιλέξιμη Δραστηριότητα Επιλέξιμες Δαπάνες Ανώτατο ποσό ( ) 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Δράση 1) Ενοίκιο αίθουσας και εξοπλισμός αίθουσας Τεχνικός εξοπλισμός (Ήχος, φωτισμός κά ) Προσκλήσεις & Διαφημιστικά έντυπα Μεταφορά Συνέδρων Εκτύπωση πορισμάτων Coffee Break Φιλοξενία εισηγητών από εξωτερικό Μεταφράσεις / Διερμηνείς Υλικά Συνέδρου (folders/θήκες έντυπης ύλης, πέννες, pats) Ταχυδρομικά έξοδα Διαφήμιση/ προβολή Φωτογράφηση/ Βιντεογράφηση 2. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Δράση 1,2,6,8 ) ΠΛΗΝ της δράσης 2.5 Ενοίκιο αίθουσας και εξοπλισμός αίθουσας Τεχνικός Εξοπλισμός (ήχος, φωτισμός κά ) Προσκλήσεις & Διαφημιστικά έντυπα Μεταφορά Συνέδρων Εκτύπωση πορισμάτων Coffee Break ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 10 από 25

11 Φιλοξενία εισηγητών από εξωτερικό 5000 Μεταφράσεις / Διερμηνείς Ταχυδρομικά έξοδα Υλικά Συνέδρου (folders/θήκες έντυπης ύλης, πέννες, pats ) Διαφήμιση/προβολή Φωτογράφιση/ Βιντεογράφηση ΗΜΕΡΙΔΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Δράση 1,2,8) ΠΛΗΝ της δράσης 2.5 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ (Δράση 1, 2, 8) ΠΛΗΝ της δράσης 2.5 Ενοίκιο αίθουσας και εξοπλισμός αίθουσας Τεχνικός Εξοπλισμός (ήχος, φωτισμός κά. ) Προσκλήσεις & Διαφημιστικά έντυπα Εκτύπωση πορισμάτων Coffee Break 1200 Φιλοξενία εισηγητών από εξωτερικό Μεταφράσεις / Διερμηνείς Μεταφορά Συνέδρων Υλικά Συνέδρου (folders/θήκες έντυπης ύλης, πέννες, pats ) Ταχυδρομικά έξοδα Διαφήμιση/προβολή Φωτογράφιση / Βιντεογράφηση Αγορά υλικού εκστρατείας Διαφημιστικά έντυπα Έκδοση εντύπου Στήσιμο περιπτέρων Σνακ-ποτά 4000 Μεταφορά συμμετεχόντων ΕΚΔΡΟΜΗ (ανά διανυκτέρευση) (Δράση 4) Διαμονή-διατροφή (ανά άτομο) Μεταφορικά (λεωφορείο 52 θέσεων) Ξεναγός/ Είσοδος σε αρχαιολ. Χώρους Ασφάλιση συμμετεχόντων 5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ 5000 ΑΓΟΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (Δράση 4 ) Μεταφορά συμμετεχόντων Αγορά εισιτηρίων ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ενοικίαση γηπέδου ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 11 από 25

12 7. και ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Δράση 2.5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΩΝ (Δράση 9) Διαιτησία Μεταφορικά Σνακ-ποτά Διαφημιστικά έντυπα Ιατρική υποστήριξη ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ 2500 Πρόγραμμα NDCP και συμμετοχή Μελών Κ.Σ. ΝΕΠΟΜΑΚ σε Συνέδρια Αποδήμων 8. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (Δράση 6) Θεατρική ή Μουσικοχορευτική παράσταση Συναυλία Ενοίκιο χώρου και Εξοπλισμός αίθουσας Ενοίκιο καρεκλών Φωτογραφική κάλυψη βιντεοσκόπηση Σκηνικά Ασθενοφόρο Ασφάλιση συμμετεχόντων Φόρος Θεάματος Ενοίκιο κοστουμιών Σχέδιο Ασφάλισης Τεχνικός εξοπλισμός (ήχος, φωτισμός κά) Διαφήμιση/ προβολή Αγορά καλλιτεχνικών υπηρεσιών 2 Μεταφορικά καλλιτεχνών 4,000 8, ΦΕΣΤΙΒΑΛ (Δράση 6) Ενοίκιο χώρου και εξοπλισμός Ενοίκιο καρεκλών Σκηνικά Ενοίκιο κοστουμιών Τεχνικός εξοπλισμός (Ήχος, φωτισμός κά) Σχέδιο ασφάλισης Ασθενοφόρο Ασφάλιση συμμετεχόντων 3 Με τον όρο αυτό ΔΕΝ εννοείται η οποιαδήποτε χορηγία σε ηθοποιούς, τον αιτητή δικαιούχο ή και τα μέλη της Άτυπης Ομάδας νέων, αλλά η αγορά υπηρεσιών εκ μέρους των Αιτητών από επαγγελματίες καλλιτέχνες (π.χ. χοροδιδάσκαλο, σκηνοθέτη κά), για σκοπούς υλοποίησης της παράστασης / εκδήλωσης ή του φεστιβάλ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 12 από 25

13 10. ΕΚΘΕΣΗ (Δράση 6) Διαφήμιση/προβολή Αγορά καλλιτεχνικών υπηρεσιών(βλ. 15,000 σημείο 3 πιο πάνω ) Μεταφορικά καλλιτεχνών Φωτογραφική κάλυψη βιντεοσκόπηση Μεταφορά συμμετεχόντων Στήσιμο περιπτέρων Ενοίκιο χώρου Τεχνικός εξοπλισμός 1800 Διαφήμιση/προβολή Δεξίωση ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΟΥ / ΤΑΙΝΙΑΣ (Δράση 2, 6,8) ΕΠΙΠΛΩΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ (Δράση 7.4) Παραγωγή δίσκου ή ταινίας/ντοκιμαντέρ Καρέκλες-Τραπέζια-Γραφεία Εξοπλισμός για υγιή απασχόληση (π.χ. επιτραπέζια παιγνίδια κά) Βιβλιοθήκες Κατασκευαστικές εργασίες εντός του χώρου ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Δράση 7.5) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 3500 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τηλεφωνικό κέντρο και εσωτερικό δίκτυο Εκτυπωτής (printer) Σαρωτής (scanner) Πολυμηχάνημα Προβολέας (projector)/οθόνη Φωτοτυπική μηχανή 14. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Δράση 7.3) 15. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Δράση 7.3) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(ΝΕΟΙ ΚΑΙ 16. ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟΝ ΟΝΕΚ ) (Δράση 7.2) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 2000 Αγορά βιβλίων 500 Κόστος έκδοσης 2000 Αεροπορικό εισιτήριο - Ανώτατο ποσό για χώρα με Ευρωπαϊκό προορισμό - Ανώτατο ποσό για άλλο προορισμό Κόστος συμμετοχής (αν υπάρχει) 400 ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 13 από 25

14 Κόστος διαμονής (αυτό ισχύει μόνο για τους εκπροσώπους που καθορίζονται από τον ΟΝΕΚ ) 500 ΚΟΚΕΝ Λειτουργικά έξοδα (60% με την έγκριση του Προϋπολογισμού ως α δόση και 40% μέσα Σεπτεμβρίου ως β δόση) 150,000 ΠΟΦΕΝ 35,000 Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου 35,000 ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Φοιτητικές Οργανώσεις (30,000 έκαστη) 17. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΣΕΜ 18,000 ΣΩΜΑΤΩΝ (Δράση 7.1) Δικοινοτικό Φόρουμ Νεολαίας Τ/Κ Πολιτικές Οργανώσεις Νεολαίας 5,000 10, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ή ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Δράση 2.4) ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Μεταφορικά συμμετεχόντων Σνάκ και ποτά Έξοδα ιατρικού προσωπικού Εισιτήρια Συμμετεχόντων Τεχνικός εξοπλισμός (φωτισμός /ήχος) Μεταφορικά συνέδρων Φιλοξενία Μεταφραστικά/διερμηνείς ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 3 (Δράση 7.3) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Δράση 5) Σχεδιασμός Εκτύπωση Ταχυδρομικά τέλη ΑΛΛΟ 4 Υλοποίηση 1500 ΣΗΜ. 1: Τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης δύνανται να μειωθούν ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες του Προϋπολογισμού του Οργανισμού. ΣΗΜ. 2: 3 Στην κατηγορία αυτή ΔΕΝ εντάσσονται οι τακτικές εκδόσεις εφημερίδων/περιοδικών 4 Στην κατηγορία «Άλλο» εντάσσεται μία Δραστηριότητα, η οποία δεν μπορεί να ενταχθεί σε ΚΑΜΙΑ από τις προηγηθείσες Κατηγορίες. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 14 από 25

15 Η έγκριση ή όχι των Επιλέξιμων Δαπανών ή οποιονδήποτε άλλων εξόδων κάθε Αίτησης επαφίεται πάντα στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και στην Υπηρεσία του Προγράμματος. Ε. ΜΗ Επιλέξιμες Δαπάνες Μισθοί / Αμοιβές Αιτητών/ δικαιούχων Οδοιπορικά Τηλέφωνα Πάγια Λειτουργικά έξοδα όπως ενοίκια, τηλέφωνα, ρεύμα κλπ. Αγορά Υπηρεσιών Διανομής Υλικού Υπηρεσίες για συμπλήρωση των εντύπων Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των δραστηριοτήτων Παράθεση γευμάτων/δείπνων Αγορά αλκοολούχων ποτών Δημιουργία ιστοσελίδας Αγορά κουστουμιών (π.χ. θεατρικά και χορευτικά) Αγορά αναμνηστικών δώρων, κυπέλλων ή πλακετών Στ. Μέγιστος αριθμός υποβολής αιτήσεων 1. Ο μέγιστος αριθμός υποβολής αιτήσεων κατά την διάρκεια του έτους καθορίζεται ως εξής: Πολιτιστικοί Φορείς που ασχολούνται με μουσικές, θεατρικές, χορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, κά ) ΔΥΟ φορές τον χρόνο. Καλλιτέχνες / Καλλιτεχνικά και Θεατρικά Σχήματα ΔΥΟ φορές τον χρόνο Άτυπη Ομάδα Νέων, ΔΥΟ φορές τον χρόνο. Νέοι και Νέες ηλικίας χρόνων ΜΙΑ φορά τον χρόνο ΖΕΠ, Σύνδεσμοι Γονέων Ειδικών Σχολείων και Φορείς που ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες και εξειδικευμένα προγράμματα (σε περίπτωση που κατ εξαίρεση το Δ.Σ. εγκρίνει ), ΔΥΟ φορές το χρόνο Σωματεία/ Σύλλογοι ΔΥΟ φορές τον χρόνο. Αθλητικά Σωματεία ΔΥΟ φορές το χρόνο. Έκδοση βιβλίου καθώς και αγορά βιβλίων ΜΙΑ φορά το χρόνο Διαμόρφωση, εξοπλισμός κτηρίων και αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ΜΙΑ φορά τον χρόνο. Παραγωγή δίσκου, ντοκιμαντέρ και ταινίας, ΜΙΑ φορά τον χρόνο. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 15 από 25

16 Ζ. Επιπρόσθετες πληροφορίες 1. Το τελικό ποσό χορηγίας δύναται να μειωθεί και τούτο μπορεί να προκύψει από τα πραγματικά έξοδα και τα παραστατικά που θα υποβληθούν στον Τελικό Απολογισμό του Έντυπου Αξιολόγησης. 2. Οι επιχορηγήσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΔΕΝ αποσκοπούν σε καμία περίπτωση στην κερδοσκοπία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα έσοδα μιας Δραστηριότητας υπερβαίνουν τα έξοδα 5, τότε η επιχορήγηση θα μειώνεται αναλόγως. 3. Οι Δικαιούχοι με εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης πέραν των 2,000 μπορούν με δικά τους έξοδα και ευθύνη, στα πλαίσια του Εντύπου Αξιολόγησης να προσκομίζουν πιστοποιημένους λογαριασμούς εσόδων/εξόδων της Δραστηριότητάς τους από Εγκεκριμένο Λογιστικό Γραφείο ή ελεγμένους λογαριασμούς από Εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο. 4. Ο αιτητής έχει υποχρέωση να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για ποσό ανάλογο του ποσοστού που εγκρίνεται ως χορηγία από τον ΟΝΕΚ. 5. Τα παραστατικά (αποδείξεις ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ή τιμολόγια με Φ.Π.Α.) που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν στις Επιλέξιμες Δαπάνες. Οι Επιλέξιμες Δαπάνες κοινοποιούνται στον αιτητή με την επιστολή / απάντηση του ΟΝΕΚ για το ύψος της χορηγίας. 6. Τα Έσοδα της επιχορηγούμενης δραστηριότητας πρέπει να δηλώνονται και να υποβάλλονται όλα τα παραστατικά που αφορούν σε αυτά (αποδείξεις ΕΙΣΠΑΡΑΞΗΣ ή Τιμολόγια με Φ.Π.Α.). Η. Γενικοί Κανονισμοί 1. Οι Δικαιούχοι απαραιτήτως θα πρέπει να προβάλουν τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου στα διαφημιστικά τους έντυπα, νοουμένου ότι έχουν ενημερωθεί εγκαίρως από τον Οργανισμό. Με τον όρο «εγκαίρως» νοείται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της επιστολής χρηματοδότησης και της ημερομηνίας έναρξης της Δραστηριότητας δεν είναι μικρότερο του ενός μήνα. 5 Έξοδα σημαίνει οι δαπάνες που αφορούν στις επιμέρους δραστηριότητες μιας δράσης όπως αυτές καθορίζονται στον Οδηγό (σημ. Δ Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες ), καθώς επίσης και δαπάνες δραστηριοτήτων οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις Επιλέξιμες Δαπάνες αλλά κρίνονται από την Υπηρεσία του έργου ως σημαντικές για την υλοποίηση της δραστηριότητας. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 16 από 25

17 Σε περίπτωση που Δικαιούχοι δεν προβάλουν τον Οργανισμό αδικαιολόγητα και εξαιτίας δικής τους υπαιτιότητας, θα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Οργανισμού αν θα τους καταβάλει την εγκεκριμένη επιχορήγηση. 2. Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας υλοποίησης της Δραστηριότητας, αυτή δεν μπορεί να παρεκκλίνει των ημερομηνιών της περιόδου μέσα στην οποία έγινε η αίτηση. Για τις περιπτώσεις των οποίων οι ημερομηνίες υλοποίησης βρίσκονται στα όρια της περιόδου μέσα στην οποία έγινε η αίτηση, οι αιτητές θα πρέπει να ενημερώνουν τον ΟΝΕΚ ΓΡΑΠΤΩΣ και μέσα στο χρονικό περιθώριο της περιόδου που αιτήθηκαν ώστε η Υπηρεσία να αποφασίζει κατά πόσο το αίτημα γίνεται αποδεχτό ή όχι. 3. Στις περιπτώσεις που ο Οργανισμός επιχορηγεί μακροχρόνιο πρόγραμμα ή εκστρατεία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου. 4. Οι Αιτητές των οποίων οι προτάσεις έχουν απορριφθεί, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν Ένσταση. Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στην Υπηρεσία του Προγράμματος εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα ανακοινώνεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 5. Ενστάσεις για το ύψος της χορηγίας ΔΕΝ γίνονται σε καμία περίπτωση αποδεκτές. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ. 6. Στις περιπτώσεις που τα έσοδα ή μέρος των εσόδων μιας Δραστηριότητας διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, αυτά θα πρέπει να συνυπολογίζονται στα ΕΣΟΔΑ της Δραστηριότητας. 7. Δραστηριότητες που έχουν απώτερο σκοπό το προσωπικό όφελος (επαγγελματικό, σπουδαστικό ή άλλο) των Αιτητών ΔΕΝ επιχορηγούνται. 8. Όλα τα στοιχεία και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Αιτητών που αναφέρονται στις Αιτήσεις τους θα αφορούν αποκλειστικά στη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου δεσμεύεται για την τήρηση απόλυτης εμπιστευτικότητας. Ο ΟΝΕΚ διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματος του αιτητού, του τίτλου της δραστηριότητας και του ποσού. 9. Ανακοίνωση / δημοσίευση, του ύψους των χορηγιών μέσω της ιστοσελίδας του ΟΝΕΚ, δεν αποτελεί δέσμευση του ΟΝΕΚ έναντι του αιτητού. Δέσμευση αποτελεί ΜΟΝΟ η γραπτή απαντητική επιστολή από τον ΟΝΕΚ προς τον αιτητή. 10. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης σημείων του ΟΔΗΓΟΥ κατά τη διάρκεια του έτους. Η οποιαδήποτε αναθεώρηση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΟΝΕΚ. 11. Σε περίπτωση που κάποιος Φορέας δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω Κανονισμούς, η Υπηρεσία μπορεί να απορρίψει την αξιολόγηση και να μην επιχορηγήσει την δραστηριότητα. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 17 από 25

18 Α. Οργανώσεις Νεολαίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Δικαιούχοι Θ. Παραρτήματα Δικαιούχοι Επεξήγηση / Ανάλυση Δράσεις για τις οποίες μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Β. Άτυπες Ομάδες Νέων 1. Ε/Κ και Τ/Κ Πολιτικές, Μαθητικές & Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Νεολαίας, 2. Δημοτικά/Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας, 3. Οργανώσεις-Μέλη του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος του Οργανισμού Νεολαίας και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. 4. Φοιτητικές Οργανώσεις 6 Άτυπη Ομάδα Νέων θεωρείται ένα μη οργανωμένο σύνολο που αποτελείται από τουλάχιστον 20 νέους ηλικίας ετών. 7 Γ. Κέντρα Νεότητας Κέντρα Νεότητας μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) Όλες πλην των Δράσεων 5, 7.1,9 Δράση 1 Δράση 2 Δράση 4 Δράση 6 Δράση 8 Δράση 5 8 Δ. Απόδημοι Νέοι ΝΕΠΟΜΑΚ. Δράση 9 Ε. Νέοι και Νέες, ηλικίας Σε περιπτώσεις ατομικών αιτήσεων από νέους κάτω των 18 ετών, στην Αίτησή τους πρέπει να υπάρχει σαφής καθορισμός ενήλικα Νόμιμου / Κηδεμόνας Εκπροσώπου. Δράσεις 6 9 Δράση 7.2 Δράση 7.3 Δράση 8 ΣΤ. Φορείς που αναπτύσσουν εξειδικευμένα προγράμματα και που ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες 1. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). 2. Ειδικά Σχολεία και οι Σύνδεσμοι Γονέων τους. 3. Κατ εξαίρεση άλλοι φορείς που αναπτύσσουν εξειδικευμένα προγράμματα και ασχολούνται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Δράση 2 Δράση 4 Δράση 6 Δράση 7.3 Δράση 7.4 Δράση 7.5 Δράση 8 Ζ. Σωματεία / Σύλλογοι Δράση 2 6 Οι Φοιτητικές Οργανώσεις που δικαιούνται ετήσιας επιχορήγησης είναι αυτές που βάσει εκλογικών αποτελεσμάτων, εκπροσωπούνται από τέσσερεις (4) συνέδρους στη Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΦΕΝ και ταυτόχρονα από δώδεκα (12) συνέδρους στο συνέδριο της ΠΟΦΕΝ. 7 Ο απαιτούμενος αριθμός των 20 νέων τουλάχιστον, απαραίτητα θα πρέπει να εφαρμόζεται για την εφαρμογή της δράσης 4 Εκπαιδευτικές Εκδρομές. Για τις υπόλοιπες δράσεις ο αριθμός μπορεί να είναι και μικρότερος. 8 Επεξήγηση: οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τα Κέντρα Νεότητας θα γίνονται στην Δράση 5 και θα αφορά για τις δράσεις 1, 2, 3, 4, 6, 7.2,7.3, 8 (εξαιρούνται των δράσεων 7.1,7.4 και 9 ) 9 Νέος και Νέα ηλικίας χρόνων δικαιούνται επιχορήγησης μόνο για ατομικές δραστηριότητες όπως π.χ. εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, παραγωγή δίσκου, παρουσίαση συγγραφικών και ποιητικών έργων ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 18 από 25

19 1. Σωματεία/Σύλλογοι θεωρούνται τα Τμήματα Νεολαίας των Σωματείων/Συλλόγων που δεν είναι Εταιρείες. 2. Σωματεία/Σύλλογοι με Πολιτιστική Δράση (π.χ. Λαογραφικοί όμιλοι / μουσικοχορευτικοί όμιλοι) Δράση 6 Δράση 6 Η. Αθλητικά σωματεία Αθλητικά Σωματεία που δεν είναι εγγεγραμμένα στην ΚΟΠ ή στην ΚΟΚ Θ. Πολιτιστικοί φορείς 1. Πολιτιστικοί Φορείς θεωρούνται οι ΜΗ κερδοσκοπικοί Φορείς/Ιδρύματα που είναι εγγεγραμμένοι ως Σωματεία/ Σύλλογοι και έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 2. Καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά σχήματα (δικαιούχος μπορεί να είναι άτομο ή / και περισσότερα άτομα) Δράση 2.5 Δράση 4 Δράση 6 Ι. Μη κυβερνητικές/ μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις 1. Οργανώσεις/ Φορείς που έχουν χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό με σαφή πρόνοια στο καταστατικό τους και τα μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων στη πλειοψηφία τους είναι μέχρι 35 χρόνων. Δράση 2 Δράση 6 Κ. ΚΟΚΕΝ Λειτουργικά έξοδα Ετήσια χορηγία Δράση 7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μη Δικαιούχοι Μη Δικαιούχοι Α. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Β. Οργανωμένα σύνολα υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Γ. Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων οποιασδήποτε βαθμίδας, Επαρχιακές Ομοσπονδίες και Παγκύπριες Συνομοσπονδίες γονέων Εξαίρεση Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) Δημόσια Ειδικά Σχολεία και οι Σύνδεσμοι Γονέων τους. Ε. Όμιλοι Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας Στ. Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες) ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 19 από 25

20 Ζ. Εταιρείες ή Λέσχες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η. Οργανώσεις, φορείς και άτομα που Δραστηριοποιούνται εκτός Κύπρου. Θ. Ιδρύματα που έχουν συσταθεί από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ι. Πρεσβείες και πολιτιστικά ή μορφωτικά ιδρύματα ξένων χωρών που εδρεύουν στην Κύπρο. Κ. Τοπικές Οργανώσεις και Σύνδεσμοι μέλη Παγκύπριων Συνδέσμων και Οργανώσεων Λ. Αθλητικά Σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στον ΚΟΠ και τον ΚΟΚ Η ΝΕΠΟΜΑΚ και οι Φοιτητικές Ενώσεις του Εξωτερικού Μέλη της ΠΟΦΕΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Δικαιολογητικά Συμμετοχής Για να μπορεί κάποια Αίτηση να υποβληθεί και να τύχει αξιολόγησης με σκοπό την έγκριση κάποιας επιχορήγησης, θα πρέπει να συνοδεύεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ από τα πιο κάτω Δικαιολογητικά Συμμετοχής, αναλόγως της κατηγορίας των Δικαιούχων: Δικαιούχοι Δικαιολογητικά Συμμετοχής Α. Οργανώσεις Νεολαίας - Καταστατικό της Οργάνωσης. Β. Άτυπες Ομάδες Νέων - Ονομαστικός Κατάλογος των Μελών με αριθμούς ταυτότητας και ημερομηνίες γέννησης. ΕΝΤΥΠΟ I της αίτησης. Αυτό ισχύει για όλες τις δράσεις στις οποίες δικαιούνται επιχορήγησης. - Σε περίπτωση που όλα τα Μέλη της Ομάδας είναι κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να υπάρχει σαφής καθορισμός ενήλικα Νόμιμου Εκπροσώπου, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση. Γ. Νέοι και Νέες, ηλικίας Συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ II της αίτησης. Στις περιπτώσεις αιτητών κάτω των 18 ετών, στην Αίτηση θα πρέπει να υπάρχει σαφής καθορισμός ενήλικα Νόμιμου Εκπροσώπου. Δ. ΖΕΠ, Ειδικά Σχολεία και Σύνδεσμοι - Καταστατικό του Φορέα/Συνδέσμου. Γονέων των Ειδικών Σχολείων Ε. Σωματεία / Σύλλογοι - Καταστατικό του Σωματείου - Ονομαστικό Κατάλογο των Μελών του Τμήματος Νεολαίας με αριθμούς ταυτότητας και ημερομηνίες γέννησης (με ελάχιστο αποδεκτό αριθμό τα 20 άτομα) ΕΝΤΥΠΟ I της αίτησης. - Διοικητικά Συμβούλια ή Διοικούσες Επιτροπές που στην πλειοψηφία τους να ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 20 από 25

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 η Έκτακτη Προκήρυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Π/Υ: 14 400,00 Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 Φεβρουάριος 2015 18T1.18T 18TΕΙΣΑΓΩΓΗ18T 18T2.18T 18TΣΤΟΙΧΕΙΑ 18T3.18T

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ιούνιος 2013 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04) EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.6.2002 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα