ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι Τηλ Φαξ e mail: Αριθ.Πρωτ.: 8855/MZ/μζ Χαλάνδρι, 17/12/2014 ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε. και ειδικότερα για τα Γραφεία της Ε.Ο.Ε. (Δημ. Βικέλα 52 - Χαλάνδρι), το κτήριο της Ε.Ο.Ε. στην Καψάλη 4 (Κολωνάκι), το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ολυμπιακό κολυμβητήριο, τις εγκαταστάσεις της Ε.Ο.Ε. στην Αρχαία Ολυμπία και το μουσείο των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία, για ένα έτος. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν : α. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», (ΦΕΚ 19/Α /1995). β. Του Π.Δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». γ. Την αριθ.35130/739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί αυξήσεων των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/ ). 2. Την αριθμ. 28/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε.. 3. Την αριθμ. πρωτ. 8620/ απόφαση δέσμευσης πίστωσης για τον ΚΑΕ 0892 του τακτικού προϋπολογισμού της Ε.Ο.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε. και ειδικότερα για τα Γραφεία της Ε.Ο.Ε. (Δημ. Βικέλα 52 - Χαλάνδρι), το κτήριο της ΕΟΕ στην οδό Καψάλη 4 (Κολωνάκι), το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ολυμπιακό κολυμβητήριο, τις εγκαταστάσεις της Ε.Ο.Ε. στην Αρχαία Ολυμπία και το μουσείο των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία. 2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των ανωτέρου έργου είναι τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 Eυρώ), συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων επιβαρύνσεων (φόρου ασφαλίστρων κ.λ.π.). Σελίδα 1 από 21

2 3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 στον 3 ο όροφο του κτιρίου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής επί της Λεωφόρου Δημητρίου Βικέλα 52 στο Χαλάνδρι. 4. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο Τμήμα Υλικού και Προμηθειών (Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι, 3 ος όροφος) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 5. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η παρούσα και τα παραρτήματα αυτής δημοσιοποιούνται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος <<ΔΙΑΥΓΕΙΑ>> καθώς και στο δικτυακό τόπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Συνοπτικά στοιχεία του διαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Τεχνικές προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγμα Προσφοράς Ο Πρόεδρος Σπύρος Ι. Καπράλος Σελίδα 2 από 21

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαγωνισμός: Πρόχειρος διαγωνισμός σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Αντικείμενο: Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε. και ειδικότερα για τα Γραφεία της Ε.Ο.Ε. (Δημ. Βικέλα 52 - Χαλάνδρι), το κτίριο της ΕΟΕ στην οδό Καψάλη 4 (Κολωνάκι), το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ολυμπιακό κολυμβητήριο, τις εγκαταστάσεις της Ε.Ο.Ε. στην Αρχαία Ολυμπία και το μουσείο των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία. Εγκαταστάσεις για τις οποίες προορίζεται η Ασφάλιση: Διάρκεια Ασφάλισης: ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΟΕ.- ΚΤΙΡΙΟ ΕΟΕ ΣΤΗΝ ΚΑΨΑΛΗ 4 (ΚΟΛΩΝΑΚΙ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ) ΕΝΑ ΕΤΟΣ - με ενδεικτική ημερομηνία έναρξης 18/3/2015 και λήξης 18/3/2016, (ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της ασφάλισης θα προσδιοριστεί εγγράφως από την Ε.Ο.Ε. στον ανάδοχο, με την επιστολή ανάθεσης). Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου των νομίμων επιβαρύνσεων (φόρου ασφαλίστρων, χαρτοσήμου κ.λ.π.) Προϋπολογισμός που βαρύνει: Προϋπολογισμό Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ΚΑΕ: 0892 Σύνολο Κρατήσεων (%): Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από τον Ν. 2198/94 άρ. 24 φόρος εισοδήματος. Επίσης κατά την πληρωμή θα γίνεται κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/11. Διάρκεια ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη και σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και τα παρακάτω άρθρα, ως ακολούθως: Σελίδα 3 από 21

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α : 1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή έχει σκοπό την κάλυψη ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε. και ειδικότερα για τα Γραφεία της Ε.Ο.Ε. (Δημ. Βικέλα 52 - Χαλάνδρι), το κτίριο της ΕΟΕ στη οδό Καψάλη 4 (Κολωνάκι), το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ολυμπιακό κολυμβητήριο, τις εγκαταστάσεις της Ε.Ο.Ε. στην Αρχαία Ολυμπία και το μουσείο των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία, για ένα έτος. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα και δύνανται να ασφαλίζουν νομίμως περιουσιακά στοιχεία Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Αποκλείονται ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών κα εν γένει διαμεσολαβούντες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες εταιρειών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η ένωση ή κοινοπραξία που τυχόν επιλεγεί, υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, ως προς τις κοινοπραξίες, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ευθύνη εις ολόκληρο κ.λπ.). 4. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ #30.000,00#, συμπεριλαμβανομένου των νομίμων επιβαρύνσεων κ.λπ., και η πληρωμή θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο: αφού ο ανάδοχος προσκομίσει στην Ε.Ο.Ε. τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και μετά τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μετά την προσκόμιση από την ανάδοχο εταιρία της εξοφλητικής απόδειξης και των λοιπών κατά τον Νόμο δικαιολογητικών την ανάδοχο εταιρία θα βαρύνει και ο φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν. 2198/94, οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό ασφαλίστρων με συντελεστή ποσοστού οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. την ανάδοχο εταιρία θα βαρύνει κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/11, η οποία θα υπολογίζεται στο καθαρό ποσό ασφαλίστρων με συντελεστή ποσοστού 0,10 % για την παροχή υπηρεσιών. 5.Διάρκεια Ασφάλισης Η ασφάλιση (των αναφερομένων στην Τεχνική Περιγραφή περιουσιακών στοιχείων) αφορά χρονική διάρκεια ενός (1) έτους, με ενδεικτική ημερομηνία έναρξης την 18/3/2015 και λήξης την 18/3/2016. Σελίδα 4 από 21

5 6.Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. Οι προσφορές πρέπει: 6.1 Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 6.2 Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 6.3 Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη, δηλ. δεν θα γίνει διαχωρισμός της μειοδοσίας ανά εγκατάσταση. 6.4 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λεωφ. Δημ. Βικέλα 52, Χαλάνδρι, 3 ος όροφος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8855/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Ασφάλιση των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: Α. Φάκελο με την ένδειξη ικαιολογητικά Συμμετοχής που περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος όπως i) επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή τον ιδρυτικό νόμο κλπ. του υποψηφίου νομικού προσώπου, μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και δεν έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ το τελευταίο καταστατικό, πρέπει να είναι κατατεθειμένο στη Νομαρχία ή στο αρμόδιο Πρωτοδικείο αντίστοιχα και να προσκομίζεται το παράβολο του ΤΑΠΕΤ, καθώς και ο αριθμός κατάθεσής του στη Νομαρχία ή στο Πρωτοδικείο αντίστοιχα), καθώς και ii) το ΦΕΚ δημοσίευσης ή το ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος διοικητικού οργάνου του Νομικού Προσώπου σε σώμα, (το οποίο, εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και δεν έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, πρέπει να είναι κατατεθειμένο στη Νομαρχία και να προσκομίζεται το παράβολο του ΤΑΠΕΤ, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της κατάθεσής του στη Νομαρχία). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών ή ιδρυτικών νόμων κλπ., ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου. Σελίδα 5 από 21

6 Σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού, επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του Νομικού Προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), του νομίμου εκπροσώπου, με τα οποία παρέχεται σε τρίτο άτομο εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/19 6/Α 75, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 20 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται να έχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: α) δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του γ) δεν τελεί σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.. 118/2007 δ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση ε) δεν τελεί υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1 92/1990 στ) να αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία να προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. Εφόσον δεν πρόκειται να παρευρίσκεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα αυτοπροσώπως, κατά την αποσφράγιση του φακέλου, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμοδίου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του νομίμου εκπροσώπου, με τα οποία παρέχεται το δικαίωμα σε τρίτο να παραβρεθεί κατά την αποσφράγιση του φακέλου και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. Το έγγραφο αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται στο φάκελο δικαιολογητικών του φορέα ή να προσκομίζεται κατά την αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 Εγγυήσεις Μέρος Β της Παρούσης καθώς και στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 και τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Β. Φάκελο με την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται απαραιτήτως οι παρακάτω δηλώσεις του Ν. 1599/86, ήτοι: α. δήλωση του Ν. 1599/86 της ενδιαφερόμενης εταιρίας ότι αποδέχεται τα ασφαλιζόμενα ποσά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της Ε.Ο.Ε. ως αντικειμενικά και ότι αποκλείεται η περίπτωση υπασφάλισης. Σελίδα 6 από 21

7 Προσφορά που δεν περιέχει αυτόν τον όρο θα απορριφθεί. β. Η Ε.Ο.Ε. δεν δέχεται την απαλλαγή κάλυψης ζημιών από καμία αιτία εκτός σεισμού, αλλά οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να την υπολογίσουν στην τιμή των ασφαλίστρων, δηλ η αποζημίωση θα είναι πλήρης σε ολόκληρο το ποσό της ζημίας και υποχρεούνται οι διαγωνιζόμενες εταιρίες να προσκομίσουν, δήλωση του Ν.1599/ 6, που θα δηλώνουν ότι παραιτούνται του όρου απαλλαγής (εκτός σεισμού) και ότι έχουν υπολογίσει την οποιαδήποτε απαλλαγή στην τιμή των ασφαλίστρων. Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω θα απορριφθεί. Επίσης προσφορά που θέτει όρο απαλλαγής πέραν του 2% επί του συνολικά ασφαλιζόμενου κεφαλαίου κάθε ασφαλιζόμενης τοποθεσίας, σε περίπτωση πρόσκλησης ζημιών εξαιτίας σεισμού θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. γ. δήλωση του Ν. 1599/86 της ενδιαφερόμενης εταιρίας, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (παρ. 3 άρθρου 8 α Π.Δ. 118/07), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: i) η εταιρεία (ή οι εταιρείες σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) διαθέτει άδεια λειτουργίας κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970, ii) δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας (ή των εταιρειών σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) κατά την τελευταία δεκαετία, iii) το ύψος των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων στον κλάδο πυρός είναι άνω των ,00 Ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από τους αναλυτικούς λογαριασμούς εκμετάλλευσης της επιχείρησης στο συγκεκριμένο κλάδο και σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών άνω των ,00 Ευρώ αθροιστικά και iv) Ποιοι είναι οι αντασφαλιστές της εταιρείας και ότι είναι χαρακτηρισμένοι τουλάχιστον Α από τους οίκους αξιολόγησης ΑΜ ΒΕST ή STANDARD & POORS v) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμό του Δημοσίου ούτε έχει κηρυχθεί έκπτωτη. δ. δήλωση του Ν. 1599/86 της ενδιαφερόμενης εταιρίας, στην οποία θα αναφέρεται ότι, η προσφορά της συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και της οποίας τους όρους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Γ. Φάκελο με την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα περιλαμβάνει το είδος που περιέχεται στην τεχνική προσφορά με: α) τις προσφερόμενες τιμές του έργου. Οι τιμές θα δοθούν σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ για κάθε εγκατάσταση όπως με λεπτομέρεια αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικά. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Ε.Ο.Ε. Το δικαίωμα συμβολαίου, φόρου ασφαλίστρων και το χαρτόσημο βαρύνουν την Ε.Ο.Ε.. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Κάθε μετέχουσα εταιρία θα συμπληρώσει ευκρινώς, για να μην δημιουργηθεί παρανόηση στα υπάρχοντα κενά των εντύπων της προσφοράς που δίδονται από την υπηρεσία και επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε, το ποσοστό ασφαλίστρου και το εξαγόμενο ποσό ασφαλίστρου σε Ευρώ, το ίδιο ισχύει και για το ποσοστό δικαιώματος συμβολαίου, φόρου ασφαλίστρων για τους κινδύνους πυρός και συναφών, φόρου ασφαλίστρων για σεισμό και χαρτόσημο. Προσφορές που δεν Σελίδα 7 από 21

8 έχουν συμπληρωθεί, όπως απαιτείται, ευκρινώς θα θεωρούνται απαράδεκτες και θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση διαφωνίας της αριθμητικής γραφής του Γενικού Συνόλου Ασφαλίστρων από την ολόγραφη γραφή, ισχυρότερη θεωρείται η ολόγραφη. β) το χρόνο ισχύος της προσφοράς. ΜΕΡΟΣ Β. 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για εκτατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β) Αποσφραγίζονται, μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στην Υπηρεσία. ε) Μειοδότης θα αναδειχθεί η εταιρία η οποία έχει προσφέρει το μικρότερο ποσό στο Γενικό Σύνολο Ασφαλίστρων δηλ. δεν θα γίνει διαχωρισμός της μειοδοσίας ανά εγκατάσταση Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στo Τμήμα Υλικού και Προμηθειών της Ε.Ο.Ε Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το Σελίδα 8 από 21

9 οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 5. Βεβαίωση από την εποπτική αρχή περί άδειας λειτουργίας, έκδοσης 2014 ή Πιστοποιητικό περί μη ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας κατά την τελευταία δεκαετία. Διευκρινίζεται ότι ασφαλιστική εταιρεία της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε έστω και προσωρινά στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας για οποιοδήποτε λόγο, δεν γίνεται δεκτή στο διαγωνισμό. 7. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο κλάδος πυρός αντασφαλίζεται σε αντασφαλιστές οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι τουλάχιστον Α από τους οίκους αξιολόγησης ΑΜ ΒΕST ή STANDARD & POORS. Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Υλικού και Προμηθειών της Ε.Ο.Ε. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διατηρεί το δικαίωμα, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, να ακυρώσει τον διαγωνισμό και να ματαιώσει την κατακύρωσή του στον μειοδότη, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης του μειοδότη ή των λοιπών συμμετεχόντων. 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 5.1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 600,00 Ευρώ ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και για την εκπλήρωση της υποχρέωσης για την υπογραφή των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων και την παράδοσή τους στην Ε.Ο.Ε.. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο ισχύος της Σελίδα 9 από 21

10 σύμβασης που πρόκειται να υπογραφή κατά (2) μήνες, ο εκδότης της εγγύησης όμως υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον τέλος Χαρτοσήμου, όπως και κάθε άλλη τυχόν νόμιμη επιβάρυνση. 5.4.Για το περιεχόμενο των εγγυήσεων και τα σχετικά με αυτές θέματα ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/ ΛΟΙΠΑ 6.1. Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες για όλο το χρονικό διάστημα της ασφάλισης και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο, έστω και αν οι σημερινές οικονομικές συνθήκες μεταβληθούν ουσιωδώς και απροβλέπτως Η ανάδοχος εταιρία δεν μπορεί να εκχωρήσει σε τρίτον τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συμβολαίου. 6.3.Η Ε.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνασφαλίσει τις εγκαταστάσεις σε περισσότερες από μία (1) εταιρίες σε περίπτωση ισοψηφίας. Αλλά πέρα των άλλων, σε περίπτωση ισόποσου προσφοράς πλήθους εταιριών, διατηρεί το δικαίωμα η Ε.Ο.Ε., ώστε στα κριτήρια της επιλογής των εταιριών να ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα των αναλήψεων που έχει η κάθε μία από τις εταιρίες που ισοψήφησαν. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα όπως η Ε.Ο.Ε. προσδιορίζει από τις πιο πάνω εταιρίες, έστω και με το αυτό ποσοστό συμμετοχής μία εταιρία σαν LEADER, που θα έχει τον τεχνικό και διαχειριστικό έλεγχο του συμβολαίου σε περίπτωση ζημίας, αλλά και στον χειρισμό των καλύψεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της Ε.Ο.Ε. για να έχουν ιδία άποψη των ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων κ.λ.π Στην περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν, θα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Ε.Ο.Ε. (www.hoc.gr) και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερομένου να λάβει γνώση για αυτές. 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Σελίδα 10 από 21

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τεχνικές προδιαγραφές Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην κάλυψη ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε. και ειδικότερα για τα γραφεία της (Λεωφ. Δημ. Βικέλα 52 - Χαλάνδρι), το Κτίριο της Καψάλη 4, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, τις εγκαταστάσεις της Ε.Ο.Ε. και το Μουσείο των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων επιβαρύνσεων (Φόρου Ασφαλίστρων κλπ). Α. ΓΕΝΙΚΑ Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι είναι: Από πυρκαγιά (Ζημιές από πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία) Από κεραυνό Από έκρηξη Από σεισμό ή κλονισμό από σεισμό (απαλλαγή 2% επί του συνολικά ασφαλιζομένου κεφαλαίου κάθε ασφαλιζομένης τοποθεσίας. Από καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χαλαζόπτωση, χιονόπτωση, παγετός κ.λ.π.) Από τρομοκρατικές ενέργειες Από στάσεις - οχλαγωγίες - ταραχές Από χουλιγκανισμό, κακόβουλες ενέργειες κ.λ.π. Από πυρκαγιά στο δάσος (αφορά μόνο τις εγκαταστάσεις μας στην Αρχαία Ολυμπία) Κλοπή χρημάτων συνέπεια διάρρηξης ή και ληστεία, μέχρι ποσού 8.800,00 (Αφορά το χρηματοκιβώτιο το οποίο βρίσκεται στα γραφεία της Ε.Ο.Ε., επί της Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα52) Ληστεία Ταμείου μέχρι ποσού 1.500,00 (Αφορά και τα 2 ταμεία που βρίσκονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο) για τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.Ο.Ε. Λεωφ. Δημ. Βικέλα 52-Χαλάνδρι Πενταόροφη οικοδομή από μπετόν και γυαλί με τρία υπόγεια για αρχείο, εγκαταστάσεις και γκαράζ. Εξυπηρετείται από 3 ανελκυστήρες και περιλαμβάνει εκτός των γραφειακών χώρων, κέντρο συνεδρίων με ταυτόχρονη μετάφραση 6 γλωσσών, αίθουσα συνεδριάσεων με ταυτόχρονη μετάφραση 3 γλωσσών και ROOF GARDEN, με επενδύσεις μαρμάρων και καλύψεις κυρίως με μοκέτα πολυτελείας. (Έτος κατασκευής 1995) Εξοπλισμός γραφείων : Έπιπλα και σκεύη ,00 Έργα Τέχνης , ,00 Σελίδα 11 από 21

12 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ,00 Αυτοματισμοί ,00 Μεταφραστικά συστήματα ,00 Τηλεφωνικό κέντρο ,00 Λοιπές εγκαταστάσεις (Ηλεκτρικός Υποσταθμός κλπ) , ,00 2. Κτίριο Ε.Ο.Ε. - Καψάλη 4 - Κολωνάκι Διατηρητέα οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους, λιθόκτιστη, με κεραμοσκεπή (Έτος κατασκευής πριν το 1930) ,00 Εξοπλισμός γραφείων : Κλιματιστική Εγκατάσταση ,00 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος , ,00 3. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ- ΑΘΗΝΑ Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις, αίθουσες αθλήσεως, αποδυτήρια, ηλεκτρικός υποσταθμός, αποθήκες, λεβητοστάσιο, κ.λ.π. (Έτος κατασκευής: 1896 και 1970) ,00 Εξοπλισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων: Έπιπλα και σκεύη ,00 Εκθέματα μουσείου ,00 Πυλώνες φωτισμού , ,00 4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Βασ. Όλγας 6 ΑΘΗΝΑ Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, ήτοι γραφεία, αποδυτήρια, λεβητοστάσιο αντλιοστάσιο, κυλικείο, ηλεκτρικός υποσταθμός, αίθουσες Γυμναστικής- φυσιοθεραπευτήριο, ιατρείο κ.λ.π ,00 (Έτος κατασκευής: 1938) Εξοπλισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων: Έπιπλα και σκεύη ,00 Ηλεκτρομηχ/κός εξοπλισμός ,00 Φωτισμός φωτιστικά σώματα ,00 Αθλητικά και ιατρικά όργανα , ,00 Σελίδα 12 από 21

13 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις μας στην Αρχαία Ολυμπία, ήτοι ξενώνες, κτίριο διοίκησης, εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα διαλέξεων, αποθήκες, κατοικία προϊσταμένου εγκαταστάσεων και κτίριο συνεδριακού κέντρου αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και στο ένα τμήμα του δύο όροφοι, κατασκευασμένο από μπετόν, επίχρισμα και γυαλί. (Έτος κατασκευής: Ξενώνες - Αίθουσα σίτισης: από το έτος Συνεδριακό Κέντρο: το έτος 1993) ,00 Εξοπλισμός εγκαταστάσεων: Έπιπλα και σκεύη ,00 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη & υποσταθμοί ,00 Μεταφραστικά συστήματα ,00 Αντλιοστάσια ,00 Περίφραξη ,00 Κολυμβητήριο ,00 Σύστημα πυρασφάλειας ,00 Τηλεφωνικό κέντρο , ,00 6. ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Κτίριο Μουσείου, αποτελούμενο από υπόγειο και ισόγειο, κατασκευασμένο από μπετόν και επίχρισμα ,00 (Έτος κατασκευής: 1968) Εξοπλισμός κτιρίου: Έπιπλα και σκεύη ,00 Εκθέματα μουσείου ,00 Κλιματιστική Εγκατάσταση , ,00 Σελίδα 13 από 21

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Τόποςκαι ημερομηνία έκδοσης Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ 52, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. 600,00 (και ολογράφως) εξακοσίων ευρώ, υπέρ της εταιρείας. Δ\νση. δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο πρόχειρο διαγωνισμό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την κάλυψη - ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε... σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. διακήρυξη σας, που θα πραγματοποιηθεί την... - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ και είναι σε ισχύ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. Σελίδα 14 από 21

15 (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΚΑΛΥΨΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ" ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ι. ΓΡΑΦΕΙΑ (ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ 52 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ) 1. Ασφάλιστρο πυρός και κεραυνού Οικοδομή ,00 Χ = Περιεχόμενο ,00 Χ = 2. Ασφάλιστρο εκρήξεως Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 3. Ασφάλιστρο σεισμού ή κλονισμού εκ σεισμού Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 4. Ασφάλιστρο θεομηνιών (ανεμοθύελλες - Πλημμύρες - κατολισθήσεις κ.λ.π.) Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 5. Ασφάλιστρο τρομοκρατικών ενεργειών Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = Επασφάλιστρο για κάλυψη τρομακρατικών ενεργειών κατά τη διάρκεια στάσεων και απεργιών Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 6. Ασφάλιστρο στάσεων, απεργιών οχλαγωγιών για ζημιές συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών από πυρκαγιά Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 7. Ασφάλιστρο για χουλιγκανισμό, κακόβουλες ενέργρειες κ.λ.π. Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 8. Ασφάλιστρο για κλοπή χρημάτων συνέπεια διάρρηξης ή ληστεία Χρηματοκιβωτίου 8.800,00 Χ = Σύνολο ασφαλίστρων Ι (2) Άθροισμα σε μεταφορά: Σελίδα 15 από 21

16 Από μεταφορά: ΙΙ. ΚΤΙΡΙΟ Ε.Ο.Ε. (ΚΑΨΑΛΗ 4 - ΑΘΗΝΑ) 1. Ασφάλιστρο πυρός και κεραυνού Οικοδομή ,00 Χ = Περιεχόμενο ,00 Χ = 2. Ασφάλιστρο εκρήξεως Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 3. Ασφάλιστρο σεισμού ή κλονισμού εκ σεισμού Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 4. Ασφάλιστρο θεομηνιών (ανεμοθύελλες - Πλημμύρες - κατολισθήσεις κ.λ.π.) Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 5. Ασφάλιστρο τρομοκρατικών ενεργειών Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = Επασφάλιστρο για κάλυψη τρομακρατικών ενεργειών κατά τη διάρκεια στάσεων και απεργιών Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 6. Ασφάλιστρο στάσεων, απεργιών οχλαγωγιών για ζημιές συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών από πυρκαγιά Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 7. Ασφάλιστρο για χουλιγκανισμό, κακόβουλες ενέργρειες κ.λ.π. Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = Σύνολο ασφαλίστρων ΙΙ (2) Άθροισμα σε μεταφορά: Σελίδα 16 από 21

17 Από μεταφορά: ΙΙΙ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑ 1. Ασφάλιστρο πυρός και κεραυνού Περιλαμβανομένης και της έκρηξης λέβητος κεντρικής θέρμανσης ή θερμοσιφώνων ή μποϊλερ ή φιαλών ή συσκευών οικιακής χρήσης Οικοδομές ,00 Χ = Περιεχόμενο ,00 Χ = 2. Ασφάλιστρο εκρήξεως Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 3. Ασφάλιστρο σεισμού ή κλονισμού εκ σεισμού Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 4. Ασφάλιστρο θεομηνιών (ανεμοθύελλες - Πλημμύρες - κατολισθήσεις κ.λ.π.) Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 5. Ασφάλιστρο τρομοκρατικών ενεργειών Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = Επασφάλιστρο για κάλυψη τρομοκρατικών ενεργειών κατά τη διάρκεια στάσεων και απεργιών Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 6. Ασφάλιστρο στάσεων, απεργιών οχλαγωγιών για ζημιές συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών από πυρκαγιά Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 7. Ασφάλιστρο για χουλιγκανισμό, κακόβουλες ενέργρειες κ.λ.π. Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 8. Ασφάλιστρο για Ληστεία Ταμείου 1.500,00 X = Σύνολο ασφαλίστρων ΙΙΙ (2) Άθροισμα σε μεταφορά: Σελίδα 17 από 21

18 Άθροισμα από μεταφορά: IV. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ - Βασ. Όλγας 6, Αθήνα 1. Ασφάλιστρο πυρός και κεραυνού περιλαμβανομένης και της έκρηξης λέβητος κεντρικής θέρμανσης ή θερμοσιφώνων ή μποϊλερ ή φιαλών ή συσκευών οικιακής χρήσης Οικοδομές ,00 Χ = Περιεχόμενο ,00 Χ = 2. Ασφάλιστρο εκρήξεως Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 3. Ασφάλιστρο σεισμού ή κλονισμού εκ σεισμού Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 4. Ασφάλιστρο θεομηνιών (ανεμοθύελλες - Πλημμύρες - κατολισθήσεις κ.λ.π.) Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 5. Ασφάλιστρο τρομοκρατικών ενεργειών Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = Επασφάλιστρο για κάλυψη τρομακρατικών ενεργειών κατά τη διάρκεια στάσεων και απεργιών Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 6. Ασφάλιστρο στάσεων, απεργιών οχλαγωγιών για ζημιές συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών από πυρκαγιά Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 7. Ασφάλιστρο για χουλιγκανισμό, κακόβουλες ενέργρειες κ.λ.π. Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = Σύνολο ασφαλίστρων ΙV. (2) Άθροισμα σε μεταφορά: Σελίδα 18 από 21

19 Άθροισμα από μεταφορά: V. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ε.Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1. Ασφάλιστρο πυρός και κεραυνού περιλαμβανομένης και της έκρηξης λέβητος κεντρικής θέρμανσης ή θερμοσιφώνων ή μποϊλερ ή φιαλών ή συσκευών οικιακής χρήσης Οικοδομές ,00 Χ = Περιεχόμενο ,00 Χ = 2. Ασφάλιστρο εκρήξεως Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 3. Ασφάλιστρο σεισμού ή κλονισμού εκ σεισμού Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 4. Ασφάλιστρο θεομηνιών (ανεμοθύελλες - Πλημμύρες - κατολισθήσεις κ.λ.π.) Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 5. Ασφάλιστρο τρομοκρατικών ενεργειών Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = Επασφάλιστρο για κάλυψη τρομακρατικών ενεργειών κατά τη διάρκεια στάσεων και απεργιών Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 6. Ασφάλιστρο στάσεων, απεργιών οχλαγωγιών για ζημιές συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών από πυρκαγιά Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 7. Ασφάλιστρο για χουλιγκανισμό, κακόβουλες ενέργρειες κ.λ.π. Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 8. Ασφάλιστρο για πυρκαγιά εκ δάσους Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = Σύνολο ασφαλίστρων V. (2) Άθροισμα σε μεταφορά: Σελίδα 19 από 21

20 Άθροισμα από μεταφορά: VI. ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1. Ασφάλιστρο πυρός και κεραυνού περιλαμβανομένης και της έκρηξης λέβητος κεντρικής θέρμανσης ή θερμοσιφώνων ή μποϊλερ ή φιαλών ή συσκευών οικιακής χρήσης Οικοδομές ,00 Χ = Περιεχόμενο ,00 Χ = 2. Ασφάλιστρο εκρήξεως Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 3. Ασφάλιστρο σεισμού ή κλονισμού εκ σεισμού Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 4. Ασφάλιστρο θεομηνιών (ανεμοθύελλες - Πλημμύρες - κατολισθήσεις κ.λ.π.) Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 5. Ασφάλιστρο τρομοκρατικών ενεργειών Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = Επασφάλιστρο για κάλυψη τρομοκρατικών ενεργειών κατά τη διάρκεια στάσεων και απεργιών Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 6. Ασφάλιστρο στάσεων, απεργιών οχλαγωγιών για ζημιές συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών από πυρκαγιά Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = 7. Ασφάλιστρο για χουλιγκανισμό, κακόβουλες ενέργρειες κ.λ.π. Οικ. και περιεχόμενο ,00 X = Σύνολο ασφαλίστρων VI. (2) Άθροισμα σε μεταφορά: Σελίδα 20 από 21

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ.: 3797/Α2/5-10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β58Γ46ΨΧΗΜ-ΚΜΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1&1Α Τηλ.: 210-3322035-070 FAX : 210-3839084

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΠΡΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1, ΤΚ 10677 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3322035 Αριθμ. Πρωτ: 951.1/ 39 /15 Αριθμ. Σχεδίου: 38 ΑΘΗΝΑ, 16 / 01 /2015 ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434 ΤΗΛ. 2103646754 ΦΑΞ 2103646306 www.pedattikis.gr, info@pedattikis.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434 ΤΗΛ. 2103646754 ΦΑΞ 2103646306 www.pedattikis.gr, info@pedattikis. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434 ΤΗΛ. 2103646754 ΦΑΞ 2103646306 www.pedattikis.gr, info@pedattikis.gr ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 0026/3-7-203 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46904Μ-ΘΒ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε-MAIL : gnaprom@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11053/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ 2011. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα