ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.''

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.''"

Transcript

1 ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.''

2 ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ: ΠΟΙΗΗ: ΔΠΟΠΟΗΗΑ ΣΧΝ ΑΓΔΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (1934) Ο ΚΟΜΟ ΣΖ ΓΤΖ ΣΟΤ (1935) ΑΝΑΡΡΧΖ (1935) ΣΟΠΗΑ (1936) Ζ ΠΡΟΔΤΥΖ ΣΖ ΓΖ (1938) ΧΚΔΑΝΔΗΑ(1939) Ζ ΤΝΟΓΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΔΜΟΤ (1945) ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (1946) ΠΡΟ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΟ ΔΑΤΣΟ (1953) ΑΗΡΘΗΑ ΗΓΖ (1976) ΠΟΗΖΜΑΣΑ , (1977) ΚΑΗ ΔΠΗ ΓΖ ΔΗΡΖΝΖ άηηξα γηα ηελ ηξαγηθή επνρή καο (1984) ΜΑΤΡΟ ΥΗΟΤΜΟΡ ΓΗΑ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΜΑ ΤΜΒΑΗΝΟΤΝ (1988) ΥΡΟΝΗΚΟ ΣΖ «ΝΔΑ ΔΤΣΑΞΗΑ» ΓΗΑ ΣΖ «ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ» (ΑΛΛΑ ΑΣΗΡΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ) (1994) ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΑ: ΦΤΥΟΓΡΑΦΗΚΟ ΑΦΖΓΖΜΑ: ΣΟ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΝΟ ΕΧΟΤ (1938) ΣΟ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΣΖ ΔΡΖΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΗΧΠΖ ΓΟΚΙΜΙΑ: Ζ ΓΗΑΜΟΝΖ ΔΚΔΗΝΟΤ ΠΟΤ ΔΦΤΓΔ (1938) ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΑΡΑΓΔΗΟ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ (1939) Ζ ΟΜΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΣΑΠΔΗΝΧΖ (1944) ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑ (1944) ΚΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΗΖΖ (1946) ΜΟΗΡΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟ (1958) ΜΖΓΔΝΗΜΟ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ (1978) ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΘΑΝΑΣΟΤ ΚΑΗ ΕΧΣΗΚΖ ΔΓΡΖΓΟΡΖ (1982) ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΥΔΔΗ (1987) Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ ΣΖ ΑΝΓΡΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΚΟΗΝΧΝΗΔ ΣΧΝ ΤΠΔΡΚΑΣΑΝΑΛΧΔΧΝ (1990) ΜΔΛΔΣΗ: Ο ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΝΣΖ ΚΑΗ ΣΟ ΝΖΗ ΣΟΤ Μηθξνγξαθία ηεο αλζξσπόηεηαο (1979) ΘΔΑΣΡΟ:

3 ΣΟ ΚΑΣΧ ΠΑΣΧΜΑ (1947) ΝΔΚΡΖ ΕΧΝΖ (1947) ΧΡΑ ΝΑ ΠΗΔΗΣΔ ΣΟ ΣΑΗ Α (1947) ΣΟ ΣΟΗΥΔΗΧΜΔΝΟ ΠΗΣΗ (1948) Ζ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΑΧΣΟΤ (1948) ΣΟ ΜΑΚΡΗΝΟ ΣΑΞΗΓΗ (1948)

4 ΖΗΣΗΣ ΟΘΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ «ΚΕΔΡΟΣ»

5 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ειίο Αληαύγεηεο πνπ αθόκα δνπλ 11 Γηαηί ραίξνπκαη ζήκεξα 12 Αηθλίδηα επίζθεςε 13 Σπληξνθηά εξεκηθή ηνπ Αξρηπειάγνπο 14 Ζ ράξε η νπξαλνύ πνπ καο αγάπεζε 15 Γηαζηάζεηο ρξόλνπ 16 Αιιαγή πεξηπέηεηαο 18 Εεπγάξη λέσλ ζ αλαρώξεζε 19 Αζηάζκεηε 20 Με ην βιέκκα ζ αλαδήηεζε 21 Ση αιώληα ζην μαλέκη 22 Μνπ πεο ζα ξζώ θνληά ζνπ όπνπ θη αλ 23 παο Κνηκήζνπ, θνηκήζνπ θνξκί 24 Ζ ζθελή ζηε ιίκλε 25 Πλεύκα ηνπ Διιεληθνύ ηνπίνπ 26 Γελ έρεη όλνκα ε ραξά 27 Τν άλζνο ηξαγνπδά ζηνλ άλεκν 28 Άθνπ ηελ θακπάλα 29 Γελ ήηαλ αθόκα παγίδα ν ρξόλνο 30 Αηζξία ησλ αβύζζσλ 31 Σαλ άλζνο θαη ζα δέληξν 32 Δξείπην 33 Σε θίιν ζθύιν 34 Λεπθνί νλεηξώδηθνη βξάρνη 35 Μνλήξεο λαπάγην 36 Γελ είκαη κόλνο 37 Θα βξεζνύκε μαλά; 38 Όλεηξν Αλάγιπθν 39 Έινπζεο ηα καιιηά ζνπ ζηε βξαδηά 40 Φσξίο ηε κλήκε 41 Βιέπσ ηνλ αλζό ηνπ αγξηνινύινπδνπ 42 Γείιη ζακπό 43 Γύξσ απ ην κύζν γπξεύσ ηελ ηάμε 44 Σε αζηξηθή εμνξία 45 Διεπζεξία κε ρέξηα θελά 46 Χειαθώ η απνιηζώκαηα επνρώλ 47 Απόζπξεο θαξηεξηθά ηε ζεία ζνπ 48 παξνπζία Σπληξίκκαη αλακλήζεσλ 51 Κόπεθε ν ρξόλνο εδώ 52 Ύκλνο 53 Μεηά ην λαπάγην 54 Σηνπ θόζκνπ ηελ άθξε 56 Αλαβάιινληαο 57 Πειαξγόο θαξηεξεί 58

6 Κύκα ραξάο 59 Γεο η αλνημηάηηθν θύκα 60 Με θαξηεξνύζεο ζηνπ αγλώζηνπ ην 61 αίζζεκα Γίρσο ειπίδα θαη θόβν 62 Μαιιηά πνπ ζνπ ηα ρηέληζε ε θπγή 63 Τα ζύλλεθα ζθνξπάλε ζηνλ νξίδνληα 64 Τα ρξώκαηα ζην ζνύξνππν 65 Καη ζπ δεζηό κεδέλ ηνπ νλείξνπ 66 Σηνπ Chandagupta ην Παιάηη 67 Minucius Felix 68 Palinurus 69 Ο ζάλαηνο ηεο Υπαηείαο 71 Οη αξπάγεο ηνπ Τάισ 73 Μεηάλνηα 75 Ο πεηξαζκόο ηνπ Ananda 76 Ζ θόξε ηεο Τύξνπ 77 Flavious Josephus 79 Σηελ εθηαιηηθή νηθνπκελνύπνιε 81 Από ηελ «Ψδή ζηνλ νκόζπνλδν ζάλαην» 82 Δμέιημε πξνο Άδελ ππξόο ηνπ εμώηεξνπ 83 Πίζσ απ ηηο κάζθεο σθεαλόο 84 Φάζκα ηεο πόιεο 86 Υπεξκνληέξλα ζηαύξσζε 87 Μεξηθέο από ηηο θξίζεηο γηα ηα έξγα ηνπ Εήζε Οηθνλόκνπ

7 ην ΓΗΑΝΝΖ ΡΗΣΟ

8 ηνπο θίινπο ΓΗΧΡΓΟ ΚΑΗ ΦΛΧΡΑ ΚΟΡΦΗΑΣΖ πνπ ηνπο ρξσζηάσ αύηε ηελ έθδνζε

9 ΑΝΣΑΤΓΕΙΕ ΠΟΤ ΑΚΟΜΑ ΖΟΤΝ Δδώ ήηαλ ην ζπίηη καο άζηεγνο επηζηξέθσ κεηά ηελ πεξηπιάλεζε ζε δηαζέζεηο ςπρήο ην θόξν ησλ έξγσλ πιεξώλσ. Πινίν ζθαιηζκέλν ζηελ όρζε ηνπ δάζνπο απόβξαδν εξεηπσκέλε πόιε λπρηεξίδεο, θαληάζκαηα θαη θίδηα νη θάηνηθνη απηώλ ησλ δηαδξόκσλ. Μέζα ζηνπο ηνίρνπο ξνπθήρηεθαλ, έξσηεο θαη κίζε αγθαιηαζκέλα αληαύγεηεο πνύ αθόκα δνπλ θπηά θη εξπεηά γιηζηξνύλ ζηνπο πγξνύο όγθνπο ησλ ιίζσλ. Άιινηε θη εκείο από δσ πεξάζακε ίρλε ησλ ζπγθηλήζεσλ εδώ απνξξνθεκέλα. Νηθεηήο θαηαθηεκέλνο θη αδύλακνο. Λνγηζκνύο θαη δηαζέζεηο καο ζηα εξεηπσκέλα δώκαηα ζησπειά δηαβάδσ. Σώξα ζ απηό ην ζπίηη εξείπην λπρηεξίδεο πνύ ηξέθνπλ θαληάζκαηα ηελ αρλάδα ζνπ βιέπσ ζηηγκή ινπηξνύ ζηνλ πνηακό πνπ αλνδηθά γεινύζεο κέζα ζην έθπιαγν ζώκα ζνπ ηελ ζηηγκή πνύ ή νρηά κόλν ην θόξεκά ζνπ ηόικεζε λ αγγίμεη. Πνηά δόληηα κ έζθημαλ ζε ρώξνπο απξνζηάηεπηνπο θσλάδσ θη νη δηάδξνκνη αληερνύλ ε θόκπξα νξζή δαγθώλεη ην ρξόλν ζε βαζίιεην ζθνηεηλό.

10 ΓΙΑΣΙ ΦΑΙΡΟΤΜΑΙ ΗΜΕΡΑ Δλσκέλνο γελλήζεθα κε ηo ζαύκα ηνπ θόζκνπ ζηαγόλα ζην λεξό ηνπ πξναηώληνπ όπνπ λεηξεύεηαη ε γε θη ε ςπρή αλαζαίλεη ζηε θζνξά ηεο Πώο βξέζεθα ζε ηέηνηνλ γθξεκλό; ζα πέζσ αλεπαίζζεηα ρσξίο εξσηζκό. ρη κέζα ζην ράνο ηνπ Σίπνηα. Ούηε κέζα ζηελ άθξα παγίδα ηνπ Δγώ πνύ πεζαίλεη. Σν ρώκα ηεο κεηέξαο γεο είλ αξθεηό γηα ζθέπαζκα θαη ζηξώκα ηξνθή ησλ θπηώλ πνπ ζε ζξέςαλε ύζηαηε θαηνηθία ηεο παξνύζαο ζηηγκήο πνπ ζε πνηίδεη ζηελ άρξνλε δηάξθεηα λεξό ηνπ θσηεηλνύ σθεαλνύ πνύ ρεη ξερέςεη ζη απύζκελν απζεληηθό ηνπ ζθνηάδη. ε ηέηνηα ζηέξεζε κέιινληνο ρνξεύνπλ η αληηθείκελα ζην ρνξό ηνπ ίιηγγνπ πνπ μέζπαζε. Αληίζηαζε θακηά, δώζε ην ρέξη ηξαγνύδη ηεο δσήο άζκα ηνπ αζηήξηρηνπ έξσηα δελ εηκ εγώ πνπζελά θαη ραίξεζαη, ραίξεζαη σζαλλά, σζαλλά, ζηα πιάζκαηα ηνπ θόζκνπ.

11 ΑΙΥΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΕΧΗ Σν θηιηθό πνηάκη αλαδηπιώλεηαη ζηελ εξεκηά ηεο ξνήο ηνπ ιαιεί πνπιί αδέζκεπην δώζε θαη πεξ απ ην ρξόλν ηαμίδη δσήο ζε άδεην παξόλ: ραίξεηαη κε ην ηίπνηε ε θαξδηά ηνπ λνπ ηα λεξά δηαπγή ελ ζηγή ζηε γε άιγεί ην αίζζεκα κνπζηθή ησλ ζθαηξώλ θαη ηόλνη κέζα ζηνλ ηόλν θαιάκη πνύ θηληέηαη κε ηνλ άλεκν ηεο αλεκώλαο ε απξόζθιεηε ραξά θη αηθλίδηα επίζθεςε αγλώζηνπ.

12 ΤΝΣΡΟΥΙΑ ΕΡΗΜΙΚΗ ΣΟΤ ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟΤ Από ηξηθπκία πειαγίζηα πιεζίαζκα ζηεξγηάο: θόξθνη θαη θάβνη θαη βνπλά ιηκάληα, θνηιάδεο θη απόηνκνη βξάρνη κέξε παλάξραηα: ε θάζε ηνπο πέηξα κηιά ηάμεσλ ζπαξαγκνύο, πνηεηώλ ξεκβαζκνύο ζνθώλ ζεσξήζεηο. ησλ αλέκσλ ηηο ζηξνθέο ακέξηκλνο ε γαιάδηα παξνπζία ζε θαινύζε κπζηθά ζαλ έζραην ιίθλν. Κύκα θαη ζύλλεθν πην βαζηά βπζίδνληαο άρξνλε ζπληξνθηά εξεκηθή ηνπ αξρηπειάγνπο

13 Η ΦΑΡΗ Σ ΟΤΡΑΝΟΤ ΠΟΤ ΜΑ ΑΓΑΠΗΕ Υνξεύνπκε γύξσ: νη πξώηεο βξνρέο ςηράιεο-ςπρέο νη πξώηεο βξνρέο καο δξνζίδνπλ ρνξεύνπκε γύξσ ζηε λέα θαιύβα καο. Καιακπόθη-θερξί γε, νπξαλέ θαη βξνρή ζηα κηζόγπκλα ζώκαηα πάλσ δξνζηά ρνξεύνπκε γύξσ πόδηα ιπγίδνπλ ην ρώκα θηινύλ ηα κέιε εγγίδνπλ ην δάζνο ηελ πύιε ρείιε θαη ρέξηα θαη πόδηα θαη ζηάιεο βξνρή έλα κε όια ηα πιάζκαηα, θηίζκαηα θηίζηε γηνξηή ρνξεύνπκε γύξσ θαιακπόθη ζε ζπέξλνπλ θαη παίξλνπλ ηε ράξε η νπξαλνύ πνπ καο αγάπεζε.

14 ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΡΟΝΟΤ Με ηε ιηαθάδα αύηε βγήθα πεξίπαην: αξραίν κλεκείν, πεξηζηύιηα θαη ζπόλδπινη νςε ζθαιηζκέλε, ρατδεκέλε απ ηνπ βάηνπ ηα θισληά άιινπ θόζκνπ επίγνλνη ηαπεηλά ρακόκεια θαη ζάκλνη απνκεηλάξηα θαιύπηνπλ πεξαζκέλεο δσέο θαιιηηερληθό ην θέιπθνο θνρύιαο πξν αηώλσλ αζηξνθπζηθώλ θη αίζεξηθώλ θόζκσλ παξάιιεισλ ζαύξεο παηγληδηάξηθεο ιηάδνληαη ηώξα μέλνηαζηεο ζηνλ ηόπν απηό. Αλαιήθηεθε ν ρξόλνο παξζέλα μαλά ή δσή. ηακαηά ηελ καξκάξηλε όςε θνηηάδεηώξ απνγεύκαηνο, θόξε θνηκάηαη γιπθά ύπαξμε θαζαξή, ακόιπληε ελέξγεηα, ζείν ην πλεύκα αθηίλεο ζαλ ρέξη Θενύ ρατδεύνπλ ηα πόδηα ηεο ηα γπκλά. Κνηκάηαη ρειηδόληα ρηίδνπλ ηε θσιηά ζηνλ ηόπν αύην ηνπ Θενύ θαη ηνπ σξαίνπ πνύ ηώξα ηνλ ιεζηεύνπλ θέξδε παξάθξνλα θαη ηνλ κνιύλνπλ νη ρεκείεο. Γίρσο όλεηξα λεηξεύεηαη θη ν έξσο ζπκκαδεύεη ηελ εζζήηα ηεο θαη ηηο θνξδέιεο πνπ θνξνύζε ζηα καιιηά όηαλ έηξερε πεδώληαο ζε ηάπεηεο ριόεο. Άλεκνο θύζεμε: ν άλεκνο θαη παξέζπξε ηνπο θηόγθνπο, ηηο θνξδέιεο θαη ηηο έξημε ζηα θηεξά ηνπ ηξπγνληνύ θαη ζηνπ ιαθηνύ ηε κέζε. Κιαίλε ηώξα ηα δάζε, ηα λεξά θη αέξαο θη αγξίκηα θαη πηελά θαη ην ρώκα πνπ θαξκάθη ην πνηίδνπλ.

15 ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ Σν ιόθν ζπκάηαη πξνο ηα μάλεκν: θάησ, πέξα ηα λεξά ε επηπρία αγθαιηαζκέλε ζε δπό θνξκηά ηνπο ηξαβνύζε ε ιεζκνληά ηρζείο αλσλπκίαο θαη ηαμίδεπαλ. Υξόληα κνλάρνη ζην πέιαγνο από λεζάθη ζε λεζάθη αθξσηήξη ζ αθξσηήξη εξεκηθό από ύθαιν ζε ύθαιν θη από ιηκάλη ζε ιηκάλη. Σώξα δελ ηνπο λνηάδεη ην ηαμίδεκα ηεο ζάιαζζαο άιιν θύκα ηνπο έθεξε σο εδώ ηαμίδη ςπρήο βνπλά θαη βπζνί ηνπ αγλώζηνπ.

16 ΖΕΤΓΑΡΙ ΝΕΨΝ ΑΝΑΦΨΡΗΗ Σα σξαία καο καύξα καιιηά θξεκαζηά ζαλ ηή ραίηε ηάρνπκε μπξίζεη σο ηηο ξίδεο βαζηά. Σα κεηαμσηά καο ξνύρα: θεληεκέλνη θήπνη ηα θάςακε καδί κε ηηο ειπίδεο πνπ καο ζάπηδαλ κόλν ζπκπόληα κηα ζηαιηά, θη απηή αλ ηελ έρνπκε αθνινπζεί ζηελ εξεκηά. Κιαίλε γνλείο θαη θίινη καο εκείο ιεύηεξνη ηώξα, δαξσκέλνη ζηε ζπειηά ραηξόκαζηε πνύ αθνύκε ηε βξνρή αδεξθή βξνρή, αδέξθηα καο δέληξα επαίζζεηα θηιηθά καο ζεξία γιπθό καο ρώκα πνύ ζε αζπαδόκαζηε νπξαλέ ηεο απεξαληνζύλεο ηνπ ιεύηεξνπ λνπ θαη άλεκε δηαβαηάξε πνπ καο ρατδεύεηο κόλν ζεηο ζπκπνλείηε απηέο ηηο δπν ςπρέο πνπ κε κηα ζηαιηάλ αγάπεο αγθαιηάδνπλ ηνλ θόζκν.

17 ΑΣΑΘΜΗΣΗ ηέθεηο αληίθξπ κνπ. ε δσγξαθίδσ θαη ζθίδσ ηε δσγξαθηά. ε πιαηζηώλσ ζ αληηθείκελα ζθηηζάξσ ηε κνξθή ζνπ, ηξνπνπνηώ ηε ζηάζε ζνπ αιιάδσ ζέζε θαη πηλειηά ζπγπξίδσ ην δσκάηην ζπκώλσ ιηγάθη, ηνλίδσ ηε ζθηά πςώλσ ην θσο ζηέθεηο αληίθξπ γπκλή θη αγλή άπιε παξνπζία ηνπ ζώκαηνο. βήλσ ηελ ηέρλε κνπ θαη ζ αγθαιηάδσ. Μεο ζην ζθνηάδη δε κηινύζακε κνπζηθή δσκαηίνπ πεξηηηή. Πώο είλ ή ζησπή πην θσλαρηή από θάζε θίλεζε θαη ήρν;

18 ΜΕ ΣΟ ΒΛΕΜΜΑ ΑΝΑΖΗΣΗΗ Έξρεζαη ζηηο ώξεο πόζνπ πνπ λαη θόβνο καο αλνίγεηο ην ζπξηάξη, βξίζθεηο ην πνξηξαίην ζνπ ηα ξνύρα ζνπ θνξάο ζαλ ηελ ςεπηηά αλάβεηο ηα θώηα θη είλαη ζθνηάδη. Με ην βιέκκα ζ αλαδήηεζε, έξρεζαη ρξόλνη θαη ρώξνη ηίπνηε δελ βξίζθνπλ κε θιεηζκέλν ην λνπ θαη ην αίζζεκα κόλν ησλ ζθέςεσλ-θνιάζεσλ νη ζηξόβηινη.

19 Σ ΑΛΨΝΙΑ ΣΟ ΞΑΝΕΜΙ η αιώληα, ζην μαλέκη, πνπ νη θαξπνί αλάθαηνη κε ρώκα: δώκα ηεο αλάκλεζεο. Οη κεγάινη θεπγάηνη, κείλακ εκείο ην παηδνιόη: θνξίηζα θη αγόξηα αιώληα ζηα ρξόληα ηεο γλήζηαο αίζζεζεο άινγα ηξέρνπλ μαλακκέλα θη εκείο θξπκκέλνη ζη άρπξα κεηά ηνλ ρνξό ησλ ρεξηώλ θαη ησλ κνξθώλ ηε ζπδήηεζε ρνξόο ησλ ζσκάησλ αιώληα ζηα ρξόληα ηεο αίζζεζεο άινγα ηξέρνπλ μαλακκέλα.

20 ΜΟΤ ΠΕ, ΘΑ ΡΘΨ ΚΟΝΣΑ ΟΤ ΟΠΟΤ ΚΙ ΑΝ ΠΑ Μνπ πεο, ζα ξζώ θνληά ζνπ όπνπ θη αλ παο κνπ πεο, εγώ είκ εζύ θαη ζπ νδεγόο κνπ. Πεξπαηήζακε ζ ακκώδεηο πεξηνρέο θη είδακε κόιηο ιίγε πξαζηλάδα ζην πεξηζώξην, έηζη ε δσή θνβάηαη ηε δσή θαη ην πλεύκ απνθεύγεη ην πλεύκα. Μνπ πεο θη εγώ αγαπεηή πνπ βιέπσ κηα θάπνηα ζπληαύηηζε κηα ηέηνηα ππνθαηάζηαηε θσλή δηζηάδσ. Πάξε ην δξόκν ην δηθό ζνπ δηάβαηλε ηνπο κάηαηνπο ειηγκνύο θαη ζηάζνπ ζην ζηαπξνδξόκη ζηάζνπ θη απξνεηνίκαζηε λα δεηο ηνλ αγαπεκέλν. Κη αλ αληέμεηο ζ απηή ηε θζνξά θη αλ γίλεηο ζπ ν νδεγόο ηνπ δξόκνπ ζνπ ζα ζπκβαδίζνπκε ζα θύγνπκε λα πάκε πξνο ηε γλώζε θαη ηε δηάιπζε ηνπ εαπηνύ ζηελ ώξηκε εξεκία ηνπ ζαλάηνπ.

21 ΚΟΙΜΗΟΤ, ΚΟΙΜΗΟΤ ΚΟΡΜΙ Μνπ πεο: κειαγρνιία ραξνύκελε πάλσ ζ εξείπηα ζπληξνθηθά έληαζε δσήο ν αθαληζκόο ραξίδεη ζαλ πνπιί γνξγνθηέξνπγν ηειεπάζεηα ρσξίο ηνλ ρσξνρξόλν. Σα κέιε ζνπ γπκλά ζηα ζεξηλά δώκαηα ηνπ ηνπίνπ κηα ζαύξα θαηξνθπιαθηεί ηελ παξνπζία καο πιήζνο κπξκήγθηα μαλνίγνπλ επίπνλν δξόκν. Κνηκήζνπ, θνηκήζνπ θνξκί ε ςπρή ζνπ απ άιιν θόζκν ζα επηζηξέςεη ηεο ειηάο ην θύιισκα ππθλό αύξα ζνπ ρατδεύεη ηα καιιηά ηζίηδηθαο ζε λαλνπξίδεη θνηκήζνπ, θνηκήζνπ θνξκί θνληά ζηε ζπληξηβή ηεο καηαηόηεηαο πνπ νη ηάθνη ησλ πξνγόλσλ καο θαξηεξηθά εηθνλίδνπλ.

22 Η ΚΗΝΗ ΣΗ ΛΙΜΝΗ Καηέβεθε ζηνλ θήπν κνλαρή έξεκε ζην κεγάιν θηήκα. Απηή θη ν ζάλαηνο απηή θαη η άζηξα. Απηή θαη ηα θπηά θαη ηα λεξά. Μηα κέξα ηόζν εξεκηθή ζαλ ηα ραιίθηα ηνπ γπκλνύ κνλνπαηηνύ πνπ ηόζεο θνξέο εθζηαηηθά πεξλνύζε κηα κέξα πεξπαηνύζε πξνο ηε ιίκλε ηεο όπνπ έλαο θύθλνο. Γελ αληαλαθινύζε ηίπνηα ν θαζξέθηεο. Λνπδόηαλ ζην λεξό θη αηζζάλζεθε ν θύθλνο ζη αξγό γαιήλην κειαγρνιηθό ζρεδόλ άθνζκν βιέκκα, ηελ νξθάληα.

23 ΠΝΕΤΜΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΟΠΙΟΤ Πξσί: ζθηέο ησλ θαιακηώλ θαη ηάπεηεο θπθηώλ πξνο ην αθξσηήξη. Ήξζ απ ην ιόθν ζην γηαιό θαη πεξπαηώ πλεύκα ηνπ Διιεληθνύ ηνπίνπ γηα λ ζ εύξσ. Αλάκεζ άπ ησλ θαιακηώλ ηηο γξίιιηεο θαη ηνλ ςίζπξν ηνπ λεξνύ ηεο πεγήο ήζνπλ ζθπθηή θη αλεζπρνύζεο.

24 ΔΕΝ ΕΦΕΙ ΟΝΟΜΑ Η ΦΑΡΑ Με ξώηεζε κηα θίιε αλ αγάπεζα: Γελ μέξσ. Μνλαρηθόο: είλαη θαιά λα αηζζάλεζαη ην ζηξόβηιν άιισλ ςπρώλ πνπ απνξνύλ ξηρκέλεο αλάκεζα ζηα πιήζε ηεο θζνξάο πιάζκαηα πνπ εξσηεύηεθαλ ηνλ θόζκν. πσο ην ειάθη πνπ δξαπέηεπζε αλάκεζ απ ηα λύρηα ηνπ ζεξίνπ όπσο η νξηύθη ζ ώξα πιήξε πξνζθαιεί ηε θίιε ηνπ ζηε ζαιπσξή ηνπ ζάκλνπ όπσο ε άγξηα νκνξθηά πξνο ηε δσή δίρσο ίρλε αλακλήζεσλ θη ειπίδσλ ην εξσηεπκέλν πιάζκα παξαδίλεηαη ζηε ζηγή ηνπ αλεθδήισηνπ θεπγαιέα, αηθλίδηα θη απξόζθιεηε δελ έρεη όλνκα ε ραξά.

25 ΣΟ ΑΝΘΟ ΣΡΑΓΟΤΔΑ ΣΟΝ ΑΝΕΜΟ Με ξώηεζ έλαο θίινο: πνηα κέζνδνο νδεγεί ζηε ιύηξσζε ηνπ θόζκνπ; Ο θόζκνο αξρίδεη από καο όπσο νη αθηίλεο απ ηνλ ήιην ζ απηό ην θνξκί ηεο ςπρήο πνπ αηζζάλεηαη, ινγίδεηαη θαη δξα ηειεηώλεη θαη αξρίδεη ν θόζκνο ραξά ζηε κεγάιε ζηηγκή ην άλζνο ηξαγνπδά ζηνλ άλεκν κεγαιείν αθζνλίαο ιηηό ζησπειό ππεξεπαίζζεηνο δεκηνπξγόο θη έθιπζε ελέξγεηαο αζόξπβεο βέβαην ζηε ξίδα ηνπ ζενύ πνπ δελ δεηάεη.

26 ΑΚΟΤ ΣΗΝ ΚΑΜΠΑΝΑ αηζέξηα πιάηε ν Ήρνο γαιήλε ηνπ λνπ ξπζκόο ηνπ παληόο κεισδία ησλ θόζκσλ σθεαλόο ραξάο ζη απόβξαδν αξππίδσην θη άζπηιν ζέακα ησλ πδάησλ. Ήρνο παληνύ ζην θσηεηλό θσδσλνζηάζη άλεκνη ζαλάηνπ θαη δσήο καγλήηεο ν Ήρνο θαη ζύλδεζκνο ζε λέα Ηεξηρώ ην ζύκπαλ δνλείηαη. Ήρνη ηνπ απόβξαδνπ, θακπάλα Δζπεξηλνύ μαλά ζηε θινγηζκέλε ζάξθα ηνπ πλεύκαηνο νλεηξέληνο ύκλνο ηεο κνξθήο αληαύγεηα ζεία.

27 ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΑΚΟΜΑ ΠΑΓΙΔΑ Ο ΦΡΟΝΟ Ήηαλ θαιά βνιεκέλν ην ζπηηάθη καο θαιύβη πάλσ ζε λεζί ηξαγνύδηα ηνπ πειάγνπ. ε βξάρνπο αθξνί θαη ζηα πόδηα ζνπ εζύ γπκλή θαη λέα Δύα θάγακε, θνηκεζήθακε ζαλ ηνπο πξώηνπο θαηξνύο: νύηε ζενί, νύηε πξνθήηεο, νύηε δαίκνλεο δίρσο ηζηνξία θη ακαξηήκαηα. Ήηαλ θαιά βνιεκέλν ην ζπηηάθη καο ζε ιεύηεξν πλεύκα θαη ζώκα θνρύιηα πεξπαηάλε θαη γειάλε ζην γηαιό ηα λεξά ραξά δσήο. Γελ ήηαλ αθόκα παγίδα ν ρξόλνο.

28 ΑΙΘΡΙΑ ΣΨΝ ΑΒΤΨΝ ην ρείινο ηέηνηνπ παξάζπξνπ αλάκεζα ζε δπό ηπθιώζεηο ν θεγγίηεο αιιαγή θιεηδηώλ θη αηζζαληηθόηεηαο αθνύγνληαη θαη θαίλνληαη ςπρέο θαη δαίκνλεο αζηεηόηεηαο αληίζηνηρεο ησλ έλζαξθσλ ζε δξόκνπο. Σξηγπξλνύλ από εγθέθαιν ζ εγθέθαιν θάπνπ λ αξάμνπλ θάπνπ λα ζηαζνύλ λα γιείθνπλ ρζόληαο ζάξθαο δξνζηά θάηη από ζεμ, ηζηγάξν, αιθνόι θαη θιπαξία. ληα πνύ απηνβαζαλίδνληαη ζε αληαλαθιάζεσλ θαη ζθηώλ πειάγε αζηείεο ζπειηέο ησλ νλείξσλ ηεο Γεο αηώλσλ καζνύλ ηα μεθηίδηα ζε πξάμεσλ παξάζεζε αθίλεηε κόλν ηα ίρλε ησλ ζβεζκέλσλ πδάησλ ηεο θνζκηθήο καο πεξηπέηεηαο ρηππνύλ ζηνλ θαζξέθηε ηνπ λνπ ηεο θύζεο ηα ηξία ζηνηρεία ηαξαγκέλα ζ αληζνξξνπία θνιάζεσλ ηέηνηεο ραξάδξεο θαξθηά ζε ζηξνβίινπο κάζθεο, κάζθεο θη νρπξά ζαπνπλόθνπζθαο θαηαθεύγνπκε, πνπ; Ο ίιηγγνο απέλαληη: αηζξία ησλ αβύζζσλ απεξαληνζύλεο.

29 ΑΝ ΑΝΘΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝΣΡΟ Απόξεζαλ δπό θίινη θαη ξσηήζαλε: πνηα πεηζαξρία καο ραξίδεη ζηγνπξηά απζεληία πνηα καο δηδάζθεη ηα ζσζηά; ια ηα όληα ηέιεηα ζην είδνο ηνπο. Γώζηε πίζσ ηηο ζπκβνπιέο ζηνπο ζπκβνπιάηνξεο θαη ζηνπο γηαηξνύο ηηο ζπληαγέο πνπ ζαο ζθνηώλνπλ ζηνπο ζνβαξνύο επηζηξέςηε ην ύθνο ην γεινίν ηνπο δηαζθεδάζηε κε ηνπο δαζθάινπο ησλ γλώζεσλ, θαζώο παπαγαιίδνπλ. Αο πεξπαηάκε όπσο ν ήιηνο θη ν άλεκνο ειαθξά ζαλ ην γαιάδην η νπξαλνύ, αθίλεηνη ζε θίλεζε πνπ θάλνπκε δεκηνπξγνί αηζζαληηθνί ζαλ άλζνο θαη ζαλ δέληξν.

30 ΕΡΕΙΠΙΟ Αθήλσ ην ξαβδί λα πέζεη απ ην ρέξη ζηελ έξεκε πόξηα ελόο ηέηνηνπ εξείπηνπ. Πνηα ρέξηα θηινηέρλεζαλ απηέο ηηο κνξθέο πνπ ηώξα ζακπά ζηνπο ηείρνπο κνπ γλέθνπλ; Πνην κάηη δηάιεμε κηα ηέηνηα πξννπηηθή ζ απηή ηελ ηξπθεξή γσληά ηεο γεο πνπ όια ηα βιέπεη; Κάζνκαη ζην πεδνύιη ην ρέξη απισκέλν ζε θύιια μεξά θη ν ηξνκαγκέλνο ζθνξπηόο αθηλεηεί δηζηάδνληαο πνιύ αλ είκ ερζξόο ή θίινο.

31 Ε ΥΙΛΟ ΚΤΛΟ Αεξηθό, ςπραλεκίδεζαη θίινπο θη ερζξνύο εδώ παξώλ εδώ θη αιινύ πνπζελά δίρσο αλάκλεζε θαη ρξόλν κλήκε δσεξή παξνπζίαο ηνπ πλεύκαηνο ηαπεηλή θαηάβαζε ζε ηέιεηα ζθύινπ ζάξθα. Μαηηά ηεο αθνζίσζεο ληξέπνπκαη πνιύ πνπ αλήθσ ζε γέλνο αλζξώπσλ. πληξνθηά ζε ζύειιεο, πείλεο, πεξηπέηεηεο, ρσξηζκνύο ην ίδην βιέκκα θηιίαο ζνπ κε θσηίδεη μαλά κεο απ ηεο αλζξσπόηεηαο ην ζθόηνο. Μαδί μαλά πεξίπαην κνλαρηθήο, ζησπειήο ζπλελλόεζεο ηα δέληξα θίινη αηζζαληηθνί ζαύξεο, πηελά ηεο μελνηαζηάο βξάρνη κνλαρηθνί όπσο εκείο θαη ςάξηα ηνπ πειάγνπο όινη καο θίινη πηζηνί νπξαλόο, ρώκα, εηξήλε ησλ πάλησλ ηξπθεξόηεηα ρνξηάξη ηαπεηλό ζαλ πεξηηηό ηέιεηα πιεζώξα αλσλπκίαο αλείπσηε θηιία θη ειαθξάδα ςπρήο ε θηελσδία εμόξηζηε ζ αλζξώπσλ θνηλσλίεο.

32 ΛΕΤΚΟΙ ΟΝΕΙΡΨΔΙΚΟΙ ΒΡΑΦΟΙ Οη βξάρνη θξεκόηαλε ιεπθνί πεξήθαλνη γπξηνί ζην πειώξην πεξηέρνλ. Κη ε ζάιαζζ απόκελε. Κπαλά η αθξηζκέλα θη αρλά θύκαηα, θύκαηα. ην βπζό ε ςπρή ζνπ λα βξίζθεηαη θη απ ηελ πίεζε λα ζθίδεηαη ην δέξκα. Φειά νη βξάρνη νη πεξήθαλνη νη ιεπθνί νλεηξώδηθνη βξάρνη λα θνηηνύλ λα κηινύλ όπσο δε κίιεζε αίζζεκα θαλέλα. Γελ ήηαλ βξάρνη πηα απηνί νύη ήηαλ ξίγνο θπαλό ζησλ ζαιαζζώλ ην γαιάδην. Έλαο άλζξσπνο ήηαλε ζάξθα θσλή, ζηε ραξάδξα πνπ αληερνύζε. Μα ζηε γιαθπξή εζώηεξε ςπρηθή πνξεία θνηιάδεο δελ ππάξρνπλ ιηβάδηα δελ βξίζθνληαη ρινεξά θαη θσλή εηδπιιηαθήο θινγέξαο. Σσλ αθηώλ ηα ρείιε αληηθαζξέθηηδαλ ηνλ εαπηό ζνπ θη ε ζάιαζζα βνύηδε βνύηδε σο ηα θπθώδε ηεο ζπιάρλα σο ηελ πην κηθξή ζηαιίδα ηνπ λεξνύ πνπ ρξύζηδε ν ήιηνο. Κη ήηαλ κεδέλ ην Δγώ ζνπ.

33 ΜΟΝΗΡΕ ΝΑΤΑΓΙΟ Θπκάκαη πνπ άξαμα θάπσο θνπξαζκέλνο απ ηνλ άλεκν θύζεμε βνξηάο ηξηάληα κίιηα ζ έλα ζπλνηθηζκό ςαξάδσλ, ζρηζκέλν ην παλί. ην παλδνρείν θόξεο ηξεηο θη έλαο ζακώλαο έζηξσζε ε κηα ην ηξαπέδη κνπ ε δεύηεξε έθεξε ην θξαζί ε ηξίηε έπαημε ηελ θηζάξα. Ήπηα ην ρακόκειν θη έθπγα πξνο ην Ννηηά θη έδεζα κέξεο ελληά, κνλήξεο λαπάγην ζηηο λόηηεο μέξεο.

34 ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟ Φσλάδεη ν βνξηάο θη νη βξάρνη νξκνύλ πξνο ηα ζύλλεθα ραηξόκαζη εκείο κέζα ζε ηνύην ην ράνο. Γε ζθνηεηλή, ρσξάθηα, ηα πξάζηλα ρέξηα ηνπ δάζνπο καο Κάκε ώ λύρηα λα δήζεη ην βξέθνο απηό. Φσλάδεη ν βνξηάο ζην θαιύβη θαη ηνπ γύπα ε θσλή θαη ηνπ θηδηνύ ην ζύξζηκν. Μεζώ απ ην κειίζζη πνπ κνπ θέξλεη από θύιιν ζε θύιιν θη άλζνο ζ αλζό ηε γιπθηά θσλή ηνπ θόζκνπ. Γελ είκαη κόλνο κεο ζηνπο ζάκλνπο ησλ ςπρώλ.

35 ΘΑ ΒΡΕΘΟΤΜΕ ΞΑΝΑ; Θα βξεζνύκε μαλά κηαλ απγή λα ραξνύκε ηνλ Αύγνπζην; ζα ξζώ ζαξξείο κηα ζηηγκή ζηα βάζε ηεο αβύζζνπ όηαλ ζε βξνπλ όηαλ ζ αληακώζνπλ η άθξα ηέξαηα ζα ξζώ λα ζ αζπαζώ ζαλ πξηλ; Πσο ζα κπνξέζσ λα ζε βξσ κέζα ζηε δηάζηαζε ηνπ θόζκνπ; Σα βαηόκνπξα δελ άθεζαλ θαξπό ζε ζέξκε κηαο απώιεηαο πνπ ξεκάδεη ην ρώκ απηό ην θσο απηό πνπ ζβήλεη ηελ απγή ζε ξίγνο κέζα ξήγκαηνο πνπ εξάπηζελ ν ρξόλνο.

36 ΟΝΕΙΡΟ ΑΝΑΓΛΤΥΟ Κξπζηάιιηλε αζσόηεηα ε βξαδηά ελόο ηέηνηνπ θζηλόπσξνπ θεγγάξη νιόγηνκν πάλσ καο ηα δέληξα: θππαξίζζη, πεύθνο, ειηά ζ απηό ην ρεξζαίν θνκκάηη πνπ βξέρεηαη απ ηνπ πειάγνπ ηα ξίγε. Γίπια κνπ ζπ βξάδη, ζειήλε θαη πέιαγνο ζηελ πνδηά ζνπ πέθηνπλ. Κιείλσ ηα κάηηα θαη ραίξνκαη ε θσλή ηεο Ακθηηξίηεο καθξηά εγγίδσ ην έθζεην ζηήζνο ζνπ: λεηξν αλάγιπθν ηνπ θόζκνπ.

37 ΕΛΟΤΕ ΣΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΤ ΣΗ ΒΡΑΔΙΑ Έινπζεο ηα καιιηά ζνπ ζηε βξαδηά βνπλό ςειό, γαιήλε, ην θεγγάξη ιεηςό, ζην δέληξν θξέκεηαη, θαη ζπ θη εγώ ζησπεινί, (έλα πνπιί ιαιεί πόηε θαη πόηε). Κάξθσζα ην βιέκκα απ ηνλ εμώζηε θάησ ζηα λεξά, θηεξά ηεο ιήζεο όπνπ αλάκεζα, δξπο θαη πεύθνο ζηελ απιή πιάη εζύ γπκλή ζηε ριηαξή θη αλύπαξρηε ώξα. Έθαλα ην ζηαπξό κνπ, πξνζεπρήζεθα ρσξίο κηιηά, ε ειηά, ε θηειηά θη ν ζηεξλόο ηδίηδηθαο θειάεδεζε ζα λα ιεγε απηόο, ζε κηα θσλή ηνπ νλείξνπ καο ηελ άρλα.

38 ΦΨΡΙ ΣΗ ΜΝΗΜΗ ηεο θπιισζηάο ηε δξνζηά ζπλαληεζήθακε θύκα, ςίζπξνο πνπιηώλ θη ν βάηνο δελ ήηαλε θξάρηεο θάγακε βαηόκνπξα, θόθθηλα ηα ρείιε ζνπ ηξέμακε ηνλ αλήθνξν, ηνλ θαηήθνξν κόλνη θιώλνη ζην ζάιινο ηεο έμαιιεο θύζεο. Γεινύζεο ερεξά ρσξίο ηε κλήκε ζνπ κηα ζηξνθή ζη αθξσηήξη θη νια όπσο ήηαλε πξηλ απ ηελ ηζηνξία, παξακύζηα. ηα πόδηα ζνπ ιηθλίζηεθα γπκλό παηδί θαη ζπ θνξαζίδα θεξάζηα ξεκαηηάο θνρύιηα ηνπ γηαινύ παίδνπλ ηα δειθίληα ζηα λεξά γεινύζεο ερεξά από ζπαζκό ραξάο ζηνλ ύζηαην γθξεκλό ζνπ. Κισηζνύζαλ ην ρξόλν ηα πόδηα ζνπ μαπισκέλε ζηε ριόε ξνιόη ηνπ αηώληνπ, λεξνζπξκή θη νξκή δελ είκ εγώ, δελ είζ εζύ θη νη δπό καο αιιά ην θύκα πνύ καο πήξε θαη καο έθεξε ζ απηή ηε Γε πνπ ρξόλνο θαη αληίζηαζε ηα ζηέγλσζε όια.

39 ΒΛΕΠΨ ΣΟΝ ΑΝΘΟ ΣΟΤ ΑΓΡΙΟΛΟΤΛΟΤΔΟΤ Απόγεπκα αλνημηάηηθεο ραξάο ζην εξεκηθό ηνπίν πέηξεο ιεπθέο, ζπάλην ρώκα εύσδηαζηό ζθνίλσλ, θαζθόκεινπ ηξνθή θαη πέξα η όξακα νπξαλνύ θαη ζάιαζζαο. Βιέπσ ηνλ αλζό ηνπ αγξηνινύινπδνπ βπζηζκέλν μέλνηαζηα ζηε ιηόινπζηε εηνύηε ηε γιπθηά απεξαληνζύλε. Θιίςε αγαιιίαζεο δηάρπηεο κπξηάδεο ρξόληα δσ ζε ζεζαπξό κνλήξε. Σν ζάλαηό κνπ εηνηκάδσ αλάκεζα ζηα λαξθσκέλα πιήζε ηεο θνζκνύπνιεο κε ην θσο ηνπ θεγγαξηνύ πάλσ ζηα εξείπηα κε ηελ άξλεζε ηνπ θεύγνληνο θη εξρόκελνπ ζε κεραλέο θξαγκώλ θαη ηπξάλλσλ καπζσιεία. Απόγεπκα αλνημηάηηθεο ραξάο κεγάιε θαη κηθξή αλσλπκία.

40 ΔΕΙΛΙ ΘΑΜΠΟ Γείιη ζακπό, ρξώκα θαη ζρήκα πιαζκάησλ πνπ ζηέθνληαη κηα ζηηγκή κεο ζηελ θίλεζε δείιη ζακπό γηαηί απνξώ πνύ όια θεύγνπλ ζιηκκέλα; Θπκάκαη επγεληθέο ςπρέο πνλώληαο αλεπαίζζεηα πνπ αλαδήηεζαλ παληνύ δίρσο παξεγνξηά πνπ αηζζάλζεθαλ ην ζείν κεγαιείν ηνπ αλέθθξαζηνπ πνπ πέξαζαλ απ ώξεο θη επνρέο θαη γλώξηζαλ ηνλ αγγειηθό πόλν δίρσο απόδξαζε πνπ κέζα ζηελ αζρήκηα ηεο Γεο δελ θέξζεθαλ άζρεκα ζηηγκέο αλάθιεμεο ώ δείιη ζακπό όπνπ κέζα ζνπ όια επδηάθξηηα ηξέκνπλ λαλνύξηζέ κε ιίγν αθόκα θαη ζβήζε κνπ απ ηε κλήκε ην ζηίγκα ιύζε ην δεζκό πέηξα θαη θηήλνο θαη λεξό δίρσο θέληξν θαλέλα ζπαζκέλε ρνξδή ησλ ζηηγκάησλ άθαηξνπ ξπζκνύ θη άπξεπνπ ράδη ράνο θαη δάθξπ.

41 ΓΤΡΨ ΑΠ ΣΟ ΜΤΘΟ ΓΤΡΕΤΨ ΣΗΝ ΣΑΞΗ Γύξσ απ ην κύζν γπξεύσ ηελ ηάμε, αλαδεηώ ηα ίρλε ηνπ αλέθθξαζηνπ. Δδώ ραξάδξα πνπ απόθξπθα ήρνπο θνύθηνπο εράεη. Ο γύπαο θαξηεξεί ηελ αγηνζύλε κνπ. Σν ζέξνο ζεξίδεη ηα ζηάρπα ησλ θξνληίδσλ καο αλάςακε θσηηά, θαζήζακε γύξσ-ηξηγύξσ, ην λύρησκα, πνπ ζάιεπε λα θύγεη απ ην λύρησκα πνπ ιπγηδόηαλ ζ αηρκή ιπξηθήο ηζνξξνπίαο. Δδώ δαξσκέλνη γύξ απ απηό ην πιαίζην κηαο θηελήο κνπηδνύξαο δσγξαθηθήο είδα ηνλ αλύπαξρην θόβν θαη ηελ επηηαγή ηεο επαλάιεςεο ην ξπάθη αλαβιύδεη θαη ηξέρεη θαθαξίδεη ε ρειώλα ζηηο όρζεο ηνπ θάζνκαη θαη δέρνκαη απηή ηελ πνηθηιία κηαο ηέηνηαο βνπβήο πεξηπέηεηαο. (Παξαιιαγή παιαηόηεξνπ)

42 Ε ΑΣΡΙΚΗ ΕΞΟΡΙΑ Καζώο κνιύλζεθε όι ε Γε θαη πνπζελά δελ ζα ζηαζείο πιαλήζνπ αθόκα, πιαλήζνπ. Λίγεο θνξθέο θη εξεκηέο θη άγνλεο πέηξεο ππάξρνπλ αθόκα εθεί λα δήζεηο βόζθνληαο αγξίκη εξσηεπκέλν εθεί λά δεηο θπγάλζξσπα θαη άθνβα δίρσο απόδξαζεο ίρλνο θάησ από ηνλ Ίζθην θνπκαξηάο κε ηνπ ρακόθιαδνπ ην ράδη κέζα ζην πάλαγλν παλέξεκν θσο θεγγαξηνύ θαη ήιηνπ νη γσληέο ηεο Γεο ηξπθεξέο άπεηξε ρώξε θη αγάπε ακόιπληε πνπ ζκίμαηε θαλέλα παξάπνλν ή πηθξία κνλάρα ηέηνηα εδνλή ηνπ αθέξαηνπ γεύζε δσήο θαη ζαλάηνπ. Δπηζθέπηεζαη ηεο ζάιαζζαο ηελ πνδηά κε ηα βόηζαια παίδνληαο θαη ηηο πεηξνύιεο ζπληξνθηά κε ην θηιέξεκν ςάξη, ηνλ θσβηό πνπ ζηέθεη ώξεο νιόθιεξεο εθεί ηξηγύξσ ζπληξνθηά κε ηνπ απόηνκνπ βξάρνπ ηελ ζπκπάζεηα αθόκ απνκέλεη ην ειάρηζην ην κεγάιν αλέθθξαζην άπξνζκέηξεην αίζζεκα αθόκα δεηο ιεύηεξα θη άθνζκα ζε αζηξηθή εμνξία.

43 ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΜΕ ΦΕΡΙΑ ΚΕΝΑ Καηακεηξώληαο ώξεο, ρώξσλ, ησλ όξσλ εδώ άθνπζα ην ρηεο αζηήξηρηνο θησρόο ςαξάο ζηεηξεκέλσλ βπζώλ αθήλσ ηηο ππόινηπεο ζηηγκέο ζην δένο ηνπ θελνύ ιαβσκέλν αγξίκη θαηαθεύγνληαο ζησλ ζάκλσλ ηε ζηέγε. Πνην αθηί ή πνηα γιώζζα ζ αλαλέσζε γηα καο ηνπο ελαληηώκελνπο ζε θάζε ξεύκα ηελ ππόζρεζε κηαο ζύληνκεο γαιήλεο; Μεηαμύ ραξάο θαη ζιίςεο θνπθόηεηα γπξλάο αλάκεζα ζε θσιηέο πηζαλνηήησλ θη νδώλ ζε παληνεηδείο ζθνπξηέο θαη θαύζεηο πνπ λα ζηεξηρηείο ζ απηό ην γιηζηεξό ην επηζθαιέο εζώηεξν ησλ δξόκσλ; Ξέλνο ζε γλώξηκε Σξνία ηξνρόο αηώληαο ηξηβήο θαξηεξηθή θξνπξά πνπ κε ζπλνδεύεη αηγηαιόο μππλεκάησλ θαη ζάιαζζα θαη πέξ απ ηα λεξά θη απ ηα θύκαηα πέξα. Οη ζενί ιεζκνλήζεθαλ, νη άλζξσπνη απόληεο ηέηνηα πιαίζηα γιππηώλ εηθόλσλ πνιιώλ δηαζηάζεσλ θαη θζείξνκαη δσ ζε πάλνπιε δεηιία. Διεπζεξία κε ρέξηα θελά ζε ηέηνηα καθξηλή θη αγλή εμνξία.

44 ΧΗΛΑΥΨ Σ ΑΠΟΛΙΘΨΜΑΣΑ ΕΠΟΦΨΝ πειηά: κηιηά αληερεί ζηαιαθηηηώλ θσλέο πεηξαίσλ πεξηζηεξηώλ, δελ ήζνπλ ύ θη αλήζπρνο θσλάδσ. Μνλάρνο εηκ εδώ, πόζνπο αηώλεο; Φειαθώ ζ απνιηζώκαηα επνρώλ γηα λα ζε βξσ βαζύ ζθνηάδη κα ε κνξθή ζνπ πνπ κεηλε αλζξώπηλε πνιύ απνκεηλάξη δόλεζεο πνπ κ νδεγεί ζηε Γε μαλά λα ζ αληακώζσ ζ αιιαγή. πειηά: ηεο ιεζκνληάο ε έμνδνο πνπ λα λαη; ζα ηε βξσ; Σνπ ρξόλνπ ε πεξηπέηεηα λέθνο πεξαζηηθό: ε νληηθή ζνπ επγέλεηα ην ράνο ζα γεθπξώζεη.

45 ΑΠΟΤΡΕ ΚΑΡΣΕΡΙΚΑ ΣΗ ΘΕΙΑ ΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑ Θεά ηνπ Αξρηπειάγνπο κνλαρηθή ζηα ζπήιαηα ησλ λεζηώλ ζηηο ακκνπδηέο ηξηγύξσ όπνπ ρνξεύνπλ νη γιάξνη θη νη κύξαηλεο θξύβνληαη ζηηο ηξύπεο ησλ πθάισλ. Πεύθα θύνληαη ζηέθνπλ εθεί ζε γθξεκλνύο θη αλαπνινύλ ηε ρσλεκέλε αύξα ησλ θπκάησλ. Θεά ζε θέληξν θόζκσλ θαη δνλήζεσλ θύκαηα ξπζκηθά ηνπ σθεαλνύ Θεά ηνπ νλείξνπ θαη ηνπ ζαύκαηνο έξρνκαη πξνο Δζέλα νη αθηίλεο νπ, ην πλεύκα, ηελ ςε ιαπξύλνπλ θαη η άρξνλν βιέκκα νπ ηε λύρηα ηνπ ρξόλνπ δηαζθνξπά. πίηη ην πεξίθξαθην κε θαιακηέο, κε θπδσληέο ζ αλζό θνληά ζην Άζηπ απηό, όπνπ κεραλέιαηα πνπιηώληαη. Πίζζα ζη απισκέλα ρέξηα καο. Να θη ε ςε ηνπ απαιαίζζεηνπ ινθίζθνπ ζθηέο θσηεηλέο ρατδεύνπλ ηε ξίγαλε αλαπλέεη ην θαζθόκειν αξαηά ηαμηδηάξηθα ζύλλεθα όπσο ε ςπρή νπ θη ν θησρόο καο ζθνίλνο παξαζηάηεο ζηα πξώηα βήκαηα ηνπ Έξσηα θη ν βάηνο ν θαιόο ζπρλά πνπ γάηδσλε ην θόξεκα θαη κάησλε ην δέξκα από ραξάο ηξεμίκαηα ζη αξραίν κνλνπάηη. Θεά ηνπ Αξρηπειάγνπο κνλαρηθή έξρνκαη μαλά ζηελ άκκν απηή πνπ άιινηε αγάπεζα θαη ηελ νξγή ηνπ Πνζεηδώλα μέθπγα έξρνκαη μαλά, κα, πνπ λαη ε θσλή νπ; θη ε αγλαληεξή θνξκνζηαζηά πνπ από καθξπά πειώξην πιάζκα ηνπ Θενύ ζηε δεζηαζηά ηεο δέθαηεο ώξαο πνπ κνπ γλεθεο. Θεά ε θαξηεξώ πάλσ ζην βξάρν ηεο αθηήο θη νη κύξαηλεο θίδηα ζηα ξεπζηά ηα θξάζπεδα παξαθπινύλ ην ζύκα ζε ζύκπαλ δξακαηηθό. Γειθίληα αθξίδνπλ ζη αλνηρηά θαη παίδνπλ ηα καγηόςαξα κε ηνλ μηθηό ιακπξό ζπαζί θη αζηξαθηεξό ζηνλ ήιην. Ήηαλ εδώ πνηάκη ζην Άζηπ καο θαη θάησ από ην Άζηπ εξείπηα ηδεώλ

46 άιισλ θαηξώλ μεξίδσκα πνπ ξίδσζε ζην άρξνλν όια πνύ είλαη Σώξα. Ήηαλ εδώ πνηάκη θη νη θόξεο ηνπ ρσξηνύ καο πξνο η απόγεπκα ζπρλάδνπλ λα ινπζηνύλ θη ν παξάλζξσπνο θνύθνο ηελ άλνημε πιεζηάδεη λα ζκίμεη ην ηξαγνύδη ηνπ κε ησλ κειώλ ηνπο ην ξπζκό πνπ θνιπκπνύλ ζηε γύκληα. Ήηαλ εδώ πνηάκη ιόθνο εθεί κε ην μαλζό ηνπ πξόζσπν ην δηθό νπ πξόζσπν πνπ αγάπεζα θαη ηώξα νη κεραλέο κνπ ην πιεγώλνπλ ν ιόθνο ν μαλζόο θη Δζύ πνύ ν βάηνο άιινηε νπ ράηδεπε ην πλεύκα ζαλ δέζε ηνπ θνξκηνύ θη ν θίινο καο ν ζθνίλνο παξαζηάηεο ζηα πξώηα βήκαηα ηνπ Έξσηα αηζέξαο όια θαη παικόο ζην ζώκα πνπ θξαηώ θαη κε θξαηεί θη Απηή, πνπ λα ζαη; Φσλάδσ γνεξά ηα θύιια πέθηνπλ κε ηνλ άλεκν νη κύξαηλεο θσιηάδνπλ πην βαζηά νη αιθπόλεο ζπλαζξνίδνληαη θη νη γιάξνη νη θίινη καο θη νη ζαύξεο νη θησρέο πνπ ηόζν ηηο αγάπεζεο ζηε κνλαμηά ησλ βξάρσλ νπ όια καδί ζε ηέηνηα ζπληπρία ηξπθεξόηεηαο ηνπ Άρξνλνπ κπξνζηά ζην Θείν νπ θνξκί κνηξνιόη ηεο απνπζίαο νπ καδί θη ε ζάιαζζα πνπ δώλεη ηηο αθηέο ζ αηώληα ζπλαπιία.

47 ΤΝΣΡΙΜΜΑΣ ΑΝΑΜΝΗΕΨΝ Ήξζα πξνο ζε, πνηακέ ηνπ δάζνπο, απόηνκεο πιαγηέο θαη βξάρνη θαη ζεόξαηνη πιάηαλνη ζπληξνθεύνπλ ηε ξνή ζνπ νη ζηελσπνί απ ηα όξε θαη θάκπνπο πιαηηνύο όπνπ ρνξηάξη δεη θη αλζεί θαη μεξαίλεηαη νη δξνκίζθνη πξνο ζε θαηαιήγνπλ δηάδξνκνη ελνριεκέλεο ςπρήο πνπ δελ ζέιεη λα θαηνηθήζεη δξαπέηεο κέζ από ζθηέο θαη ζάκλνπο άλνημα δξόκν θαη ζηάζεθα ζηελ όρζε ζνπ ζπληξίκκαη αλακλήζεσλ ραιθόο θη έλζηηθηα βηνκεραλεκέλα είλαη θαιά όηαλ γιηζηξνύλ ηα λεξά ζνπ αλάκεζ από βξάρνπο θπιιώκαηα θνξκνύο θη εγώ αδειθόο ηη από ζέλα δεηώ; Πξνο ην βξάδπ η αγξίκηα γπξλνύλ γηα ηξνθή θαη ηξέρνπλ θη νπξιηάδνπλ ην ζθνηάδη ηεο ςπρήο κνπ ελώζεθε κ απηέο ηηο θσλέο κ απηή ηε λύρηα κε ηνλ ςίζπξν ηνπ αξγνύ θαη γαιήληνπ ζνπ ξνπ ηίπνηε δε θζάλεη ζην ρείινο ζνπ, ηόζν ζπλζιηκκέλα θύκαηα θπκάησλ κε λένπο ζπλδπαζκνύο ηη έθηαημα θη είκ ν θνξέαο ηνπο; ηη απνπιεξώλεη ν δέθηεο απηόο ελώ ε κπζηθή θαη ήξεκε εθείλε πέηξα εληόο θνηηά θαη δελ επηζπκεί, δελ θιέγεηαη θύζε θαη γλώζε θη ύπαξμε δελ ζπγθηλείηαη πηα όια ηα κάηηα ζνπ είλαη ην ίδην.

48 ΚΟΠΗΚΕ Ο ΦΡΟΝΟ ΕΔΨ Έδώ θσλέο νξηπθηώλ, γέθπξα ζε δύν θάζεηο αλάκεζα θπιά ην λεξό, απαιά κηιά ην θύκα πξνο όια, δίρσο θαηεύζπλζε θη ε αίζζεζε ράλεη ην ρξόλν ζην αίζζεκα. Τγξό ην θιίκα ηεο ςπρήο ζαλ ηελ κπόξα πνπ έξρεηαη θαιώο ηελ αδεξθή καο θαηαηγίδα. Καηαξξάθηεο ηα ζύλλεθα νη γέθπξεο ελώζεθαλ ςειά θαη ρακειά κηιά ε βξνρή, ιάζπεο ζρηζκέο αηρκέο ηνπ πόζνπ θαη θόβνπ ζηε Γε ζε ξερό βπζό δηαθαλή θαη θαηάβαζν θύθηα ζαιεύνπλ ρέξηα κπζηθά ηεο ζάιαζζαο κέδνπζεο θη εζύ κηζή ζην μέθσην κηζή ζην δάζνο άξσκα η απόβξνρνπ νξκή ηνπ πνηακνύ πνπ παξαζέξλεη θνξκνύο, θνξκηά κ εξεκηά πνπ ελώζεθαλ όηαλ νη θηεξνύγεο ρηππηώληαη ζε βξάρνπο θη όηαλ αλαγγέιιεη κηα ηξπγόλα ην θζηλόπσξν κηαο άιιεο επνρήο, αλαζηξακκέλεο θόπεθε ν ρξόλνο εδώ, άπινο ρώξνο, παικόο θύκα πνπ ζ έθεξε ζ απηή ηελ αληίζηημε. Άθνπ: μεκέξσζε κνλαδηθό απγήο αληίδσξν βξύα θαη πνπιηά θαη θίδηα εδώ ζηε βξύζε θαη ζπ κε ζιηκκέλε ραξά θπξά πνπ άπισζεο ην βιέκκα αίκα ηνπ αλζξώπνπ πλεύκα η νπξαλνύ.

49 ΤΜΝΟ Απόηνκε αθηή θνξπθή θη αθξσηήξη Θάκλνη αξσκαηηθνί, θιήκαηα εμόξηζηνη ηνύην ην ζέξνο εμαίζηα εμόξηζηνη. Ο ηειεπηαίνο δεζκόο απνρσξίζηεθε κέζα ζηελ απόιπηε γύκληα καο γεινύκε κ όια ηα πιάζκαηα. Καίεη ν ήιηνο πέηξα δεζηή θαη ζάιαζζα λεξό απ ηα έγθαηα ηνπ βξάρνπ ζθηά ησλ ζάκλσλ θξπβόκαζηε. Λσξίδα ακκνπδηάο απαζηξάπηνπζα, ζηέθσ ζηελ άθξε ηεο ηέιεηαο θαζαξόηεηαο ζώκαηα ησλ δύν θύισλ θαίεη ν ήιηνο θη ε ζάξθα ζαλ θσο ειαθξό πλεύκα θσλάδσ κπζηηθά θαηαθόξπθα έλαο ίππνο ηξέρεη πξνο ηε ζάιαζζα ηξέκνπλ ηα θύιια πιάη ζησλ αλζξώπσλ ηελ έξεκν απέξαληνο ν αληίιαινο αλαδηπιώλεηαη ζαλ από κύξηα ζηόκαηα ύκλνο. Σαμίδη αζηξηθό δσή πνπ θεξδίζακε ην αλέθθξαζην ηεο έθζηαζεο πιήξεο εηεξόηξνπν πηελό θνξίηζη θαη ςάξη. Με ζπληξνθεύεη ν έξσηαο κε δεη ην ζείν κέλνο.

50 ΜΕΣΑ ΣΟ ΝΑΤΑΓΙΟ Σν πινίν βπζίζηεθε, θνιύκπεζα κίιηα δέθα νρηώ αγθαιηάδνληαο ην ύζηαην αληηθείκελν κνλήξεο ν ηόπνο πνπ κ έθεξε ην θύκα ζ απηή ηελ αθηή θνξκί ζηε ζηεξηά, πόδηα ζηε ζάιαζζα γαξίδεο, θαβνύξηα κε ρατδεύνπλ. ύξζεθα σο ην βξάρν, πεγή πνπ αλάβιπδε κέζα ζηελ άθξα ζέξκε ηνπ πεηξόηνπνπ. Καη λα κε γέιηα μαγλαληνύλ ρνξεύνληαο νη λύκθεο ηνπ βνπλνύ νιόγπξα θαζήζαλε θνληά κνπ. Γε ζπκάζαη ; είπε ε Κππξίο εγώ καη πνπ ζε ηξάβεμα ιηπόζπκν απ ην θύκα, αληξείε ηηκνληέξε ηεο απώιεηαο. Άθεζαλ ηηο εζζήηεο ηνπο λα πέζνπλ, ηα καιιηά ζηνπο ώκνπο πάλσ κε παξέζπξαλ ζην ρείινο, ζην γθξεκλό ςειάθεζα ηα κέιε κνπ θαη δσ δελ είλαη ηάθνο κνπ ην ζώκ απηό δελ είλ νξγή ζαλάηνπ ε αύξα απηή πνπ πλέεη. Φνξέζακε ζηεθάληα απ αλζνύο θαη ηξέρακε αλάκεζ από θύιια ξίγνο κπζηθό, ηνπίν θη αίζζεκα πξαγκάησλ θαη πιαζκάησλ αλαθάιπςε μαλά θαη μαλά θαη μαλά πόζεο θνξέο γελλήζεθα ζηελ παξζεληά, ηνπ θόζκνπ ;

51 ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΣΗΝ ΑΚΡΗ Ήηαλ απόγεπκα κπζηθό ηνπίν ζε κηα γσληά κάδεπε ηνλ ήιην, θαη ζπ πιάζκα πνπ ιεζκόλεζε ηνλ εαπηό ηνπ θνξκί ζ νξκή ζησπειή νη θαιακηέο ηξαγνπδνύλ θξεκαζκέλν ην πνιύρξσκν θόξεκα ζην θισλί, κ ππνκνλή κηα ζηάκλα πεξηκέλεη ζηεο δξνζηάο ηνλ ίζθην, ζύζθην παξαπέηαζκα δαξσκέλνη ζηνπ θόζκνπ ηελ άθξε κ όια καδί πέιαγνο νπξαλόο θαη γε θη εκείο παληνύ δηάρπηνη θαξθσκέλνη ζηελ αλάγιπθε ζηηγκή ηνπ Αηώληνπ Σώξα.

52 ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΣΑ Αλαβάιινληεο πάληα δίρσο κάζθα θη απόθαζε αδηαθνξνύκε ζαγελεπκέλνη ζαπκαζηαί ηνπ θεύγνληνο ην απέξαλην παξειζόλ ζην απέξαλην ηώξα ζπλζιίβεηαη παξνπζία ηνπ απόληνο αξθεί ν θαύινο ηνύηνο θύθινο. ε ζπζίεο αλάκεζα θη ππνβνιέο θεύγνπλ νη κέξεο θνπξάζηεθα κέζ από ηέηνην αρξσκάηηζην πέιαγνο ζπληπρίαο θαη ξεπκάησλ έμσ από καο ην βάξνο δίρσο ηε βαξύηεηα δπγίδνληαο ηε ζησπή ζηελ άκκν θπηεύνπκε η άνζκα θαη η άθαξπα ινπινύδηα.

53 ΠΕΛΑΡΓΟ ΚΑΡΣΕΡΕΙ Κνληά ζ απηόλ ηνλ πνηακό κήλεο εθηά ελδηαηηώκαη. Νύρηα θη απγή ζηαιάδνπλ νη ώξεο, ζηνπ πνηακνύ ηε ζηάζηκε ξνή πειαξγόο θαξηεξεί λα κνηξαζηνύκε ηελ άθνζκε δόμα καο κέζα ζηελ πνηακόινπζηε αθξαηθλόηεηα ηνπ νλείξνπ.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού

Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού Σχήματα λόγου στον Κρητικό του Σολωμού Έθνίηαα, θη ήηαλε καθξηά αθόκε ηα αθξνγηάιη Παξήρεζε ηνπ «α» «Αζηξνπειέθη κνπ θαιό, γηα μαλαθέμε πάιη!» Πξνζσπνπνίεζε ηνπ αζηξνπειεθηνύ. Απνζηξνθή ζην Αζηξνπειέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο

Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο Ο καιρός ηης δοκιμαζίας «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο «κηα γξακκή λα ζε ρσξίδεη, ηε δσή καο πνηνο ραιά θαη πνηνο ηε ρηίδεη;» «Μηθξή παηξίδα [ ] Ωο πόηε ζα ζαη έδεζκα ησλ ρξπζνθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ποηήκαηα γηα ηε γηορηή ηοσ 40. θαη ηες ζεκαίας

Ποηήκαηα γηα ηε γηορηή ηοσ 40. θαη ηες ζεκαίας Ποηήκαηα γηα ηε γηορηή ηοσ 40 θαη ηες ζεκαίας Το έκβιεκα ηες 8ες Μεραρτίας Πεδηθού, ε οποία ήηαλ ε πρώηε ποσ ήρζε αληηκέηωπε κε ηης ετζρηθές δσλάκεης. ΟΥΗ ήκεξα ε παηξίδα καο έρεη γηνξηή θαη πάιη Γηνξηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Ναηαιία Μσιωλάθε Αιίλα Ορθαλού Άρηεκης Νηθοιοπούιοσ Γηώργος Ρσκελίδες Πξνζεγγίδσ ην νηθόπεδν ζθεπηόκελε κηα θαηνηθία.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο από ηελ άθξε ησλ αθξώ θαηεθνξάεη ζην Σαίλαξν Φσηηά 'λαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ.5 ΣΙΥΟΙ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ (91) 2. Σνπ έξσηα ζα αλνίμνπκε παληά. 1. Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε

ΙΙΙ.5 ΣΙΥΟΙ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ (91) 2. Σνπ έξσηα ζα αλνίμνπκε παληά. 1. Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε ΙΙΙ.5 ΣΙΥΟΙ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ (91) 1. Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε Σνπ έξσηα αλνίγνπκε θηεξά θαη κηα θσιηά λα θηίζνπκε πνζνύκε θαη έηζη θαηαιήμακε γνξγά ηνπ γάκνπ ην ζηεθάλη λα θνξνύκε. αλ ηεο γηνξηήο ηα θώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού.

Μαθησιακές Δυσκολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μαθησιακές Δυσκολίες Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού Αγγελική Μουζάκη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

Ροκ Ραψωδία Στους Ζηλωηές* της Θεσσαλονίκης

Ροκ Ραψωδία Στους Ζηλωηές* της Θεσσαλονίκης Ροκ Ραψωδία Στους Ζηλωηές* της Θεσσαλονίκης *Μέιε κεξίδνο απνβιεπνύζεο εηο Κνηvσvηθάο κεηαξξπζκίζεηο ζρεκαηηζζείζεο ηνλ ΙΓ' αηώvα εv Θεζ/vίθε ήο θαη εγέvεην ε κεξίο αύηε θύξηα ην 1341 επηβάινπζα θνηvσvηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν (2) κέξε θαη επηά (7) ζειίδεο. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ (ΔΚΘΔΗ)

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν (2) κέξε θαη επηά (7) ζειίδεο. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ (ΔΚΘΔΗ) Γηάξθεηα εμέηαζεο: 1 ώξα Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν (2) κέξε θαη επηά (7) ζειίδεο. Οδεγίεο: Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (ηίπεμ). Να γξάςεηε κε κπιε ή καύξν κειάλη. Η ηειεπηαία ζειίδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Χ Ρ Γ Ο Μ Η Υ Ο Μ Η Κ Ρ Ο Κ Δ Η Μ Δ Ν Α

Γ Η Χ Ρ Γ Ο Μ Η Υ Ο Μ Η Κ Ρ Ο Κ Δ Η Μ Δ Ν Α Γ Η Χ Ρ Γ Ο Μ Η Υ Ο Μ Η Κ Ρ Ο Κ Δ Η Μ Δ Ν Α ISBN: 978-960-89925-0-4 2007 ΔΝΓΤΜΗΧΝ ΔΚΓΟΔΗ giorgosmixos@yahoo.gr ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ Νηθνιe-ηάθεο νθνύιε 3, 151 21 Πεύθε Σει. 210 80 20 153 www.nikoletakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Μηα εληππσζηαθή επίζθεςε θάλακε ρζεο ζην δεκαξρείν Κεξύλεηαο, ζηε Λεπθσζία, θνληά ζην νδόθξαγκα ηνπ Λήδξα Πάιαο. Σηελ είζνδν ηνπ αλαπαιαησκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

toelatirio.wordpress.com

toelatirio.wordpress.com Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗ ΜΟΔΑ ΚΗΝΗ 1 ε Μηα επηγξαθή κε ηα εμήο: Ο κύζνο ιέεη πσο ν Γηνγέλεο ν Κπληθόο όηαλ πέζαλε, δελ άξγεζε θαη πνιύ λα επηζηξέςεη μαλά πίζσ ζην βαζίιεην ησλ δσληαλώλ, θαζ όηη σο άθξαγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα