Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού"

Transcript

1 Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα της διαδικασίας της Μετάβασης από το σχολείο στην εργασία, σε όλη την Ευρώπη. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν επιλεγµένοι επαγγελµατίες από το χώρο της µετάβασης από 16 χώρες 1. Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από κάθε χώρα σχετικά µε τις υπάρχουσες πρακτικές, τη διαδικασία εφαρµογής της µετάβασης, τα προβλήµατα και τα αποτελέσµατα. Ζητήθηκε από τους επαγγελµατίες να δώσουν πληροφορίες σχετικά µε θέµατα, όπως η πρόσβαση στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των νέων µε αναπηρίες που είναι ενταγµένοι στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η ύπαρξη προγραµµάτων µετάβασης, οι συνθήκες εργασίας/ανεργίας των νέων µε αναπηρίες, η ύπαρξη νοµοθεσίας και πολιτικών µέτρων σχετικά µε τη µετάβαση και τις δράσεις για τη στήριξη της εργασίας, δηλαδή για τα ευαίσθητα αλλά και τα θετικά στοιχεία κάθε χώρας. Συγκεντρώθηκε σηµαντικός αριθµός προγραµµάτων/πρακτικών για ανάλυση, έτσι ώστε να υπάρχουν πιο ολοκληρωµένες πληροφορίες για κάθε χώρα. Τα προγράµµατα κάλυπταν πρωτοβουλίες σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης ή σε παρόµοια εκπαιδευτικά πλαίσια, όπου υπάρχουν µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε είδους. Δεν δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια οµάδα, επειδή ο στόχος ήταν να υπάρχει µία όσο το δυνατόν σφαιρική εικόνα της κατάστασης σε διαφορετικές χώρες, εκτιµώντας τις εθνικές προτεραιότητες κάθε χώρας. Επιπλέον, η επιλογή σχετικά µε το είδος της πρόνοιας έγινε ανεξάρτητα από τον τύπο του προγράµµατος. Για τη συγκέντρωση όλων αυτών των πληροφοριών, οι επαγγελµατίες συµµετείχαν σε αρκετές επισκέψεις έρευνας και σε συναντήσεις εργασίας των συµµετεχόντων από διαφορετικές χώρες. Ο στόχος ήταν να εντοπιστούν οµοιότητες και διαφορές στις πρακτικές και να γίνει η πρώτη ανάλυση σε οµοιότητες και αντιφάσεις- των εµπειριών ώστε να αναδειχτούν τα σηµαντικότερα σηµεία που πρέπει να λάβουµε υπόψη µας για το θέµα της µετάβασης 2 στην εργασία, καθώς και αυτά που χρειάζεται να ενισχυθούν περισσότερο ή να τροποποιηθούν. Οι εργασίες του προγράµµατος είχαν ως αποτέλεσµα να αναγνωριστούν σηµαντικά προβλήµατα και βασικά θέµατα και παράγοντες σχετικά µε τη µετάβαση. Τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες, οι οικογένειές τους και οι επαγγελµατίες σχετικά µε τη µετάβαση από το σχολείο στην εργασία. 1 Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο. 2 Για συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τις διαφορετικές συνθήκες σε κάθε χώρα και για συγκεκριµένες περιοχές ενδιαφέροντος, µπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση για τη Μετάβαση 1

2 Αυτό το θέµα προσεγγίστηκε εξετάζοντας τα υπάρχοντα έγγραφα σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Τα προβλήµατα που εγείρονται στους τοµείς της εκπαίδευσης και της εργασίας είναι αρκετά κοινά και αλληλένδετα. Η έρευνα εντόπισε τα παρακάτω βασικά προβλήµατα: Tα δεδοµένα σε αυτό το πεδίο είναι πολύ περιορισµένα και κάθε σύγκριση µεταξύ των χωρών είναι δύσκολη. Όµως παρά τους διαφορετικούς όρους που χρησιµοποιούνται σε κάθε χώρα µαθητές µε αναπηρίες ή µε ειδικές ανάγκες ο µέσος πληθυσµός που έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί το 3-20 % των νέων κάτω των 20 ετών. Καταγραφή των αναλογιών. Το 1995, το ποσοστό των νέων ηλικίας ετών που δεν ολοκλήρωναν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ήταν περίπου 30%. Αυτό το ποσοστό είναι ακόµη µεγαλύτερο στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο αριθµός των µαθητών που θα σταµατήσουν την εκπαίδευση µόλις τελειώσει η υποχρεωτική φάση, αλλά µπορεί να ειπωθεί ότι πολλοί από αυτούς δε θα συνεχίσουν πέρα από την υποχρεωτική εκπαίδευση. Πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεωρητικά, οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρουσιάζονται να έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές επιλογές µε τους υπόλοιπους µαθητές, αλλά συνήθως στην πράξη προσφέρονται µόνο προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας ή χαµηλόµισθες εργασίες σε αυτούς. Έτσι, οι µαθητές δεν δείχνουν πάντα ενδιαφέρον για τις επιλογές που τους προτείνονται και η εκπαίδευση, όπως και τα προγράµµατα κατάρτισης δεν ανταποκρίνονται πάντα στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες τους. Αυτό τους βάζει σε µειονεκτική θέση στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Η επαγγελµατική προετοιµασία και κατάρτιση συχνά δε συνδέεται µε πραγµατικές εργασιακές πρακτικές: συνήθως πραγµατοποιείται σε αποµονωµένα πλαίσια και δεν είναι προσανατολισµένη σε σύνθετα επαγγέλµατα. Τα άτοµα µε αναπηρίες δεν αποκτούν τα απαραίτητα προσόντα για εργασία: οι πρωτοβουλίες κατάρτισης πρέπει να προσανατολίζονται περισσότερο στις υπάρχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο δείκτης ανεργίας στα άτοµα µε αναπηρίες είναι δύο µε τρεις φορές υψηλότερος από αυτόν στα άτοµα χωρίς αναπηρίες. Τα εθνικά δεδοµένα των χωρών περιλαµβάνουν µόνο τους καταγραµµένους άνεργους, αλλά ένα µεγάλο ποσοστό ατόµων µε ειδικές ανάγκες δεν είναι καταγραµµένοι καθώς δεν έχουν καν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια πρώτη δουλειά. Η αντιµετώπιση της ανεργίας των ατόµων µε αναπηρίες πρέπει να αποτελεί τον τρίτο βασικό στόχο των δαπανών της κοινωνικής πρόνοιας, µετά τις συντάξεις και τις δαπάνες υγείας. Προσδοκίες και στάσεις. Όλες οι αναφορές συµφωνούν σε αυτό το ζήτηµα. Οι δάσκαλοι, οι γονείς, οι εργοδότες και γενικότερα οι περισσότεροι άνθρωποι υποτιµούν τις ικανότητες των ατόµων µε αναπηρίες. Η συνεργασία είναι πολύ σηµαντική προκειµένου να αναπτυχθεί µια ρεαλιστική εικόνα για τις ικανότητες 2

3 των µαθητών σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης, καθώς και κατά το διάστηµα µετάβασης στην εργασία. Προσβασιµότητα του εργασιακού χώρου. Υπάρχουν ακόµη προβλήµατα σχετικά µε τη φυσική προσβασιµότητα στο χώρο εργασίας καθώς και µε την πρόσβαση σε προσωπική και τεχνική υποστήριξη. Η πληροφόρηση και υποστήριξη των εργοδοτών αποτελεί ένα σηµαντικό θέµα που επισηµαίνεται σε πολλές αναφορές. Εφαρµογή της υπάρχουσας νοµοθεσίας. Σε κάποιες χώρες το νοµικό σύστηµα σχετικά µε τη µετάβαση στην εργασία είναι ανύπαρκτο ή αφήνει περιθώρια για πολλές ερµηνείες. Σχετικά µε την εργασιακή ποσόστωση ως µέτρο εργασιακής στήριξης των ατόµων µε αναπηρίες, παρουσιάζονται κάποιες αποτυχίες στην εφαρµογή. Οι περισσότερες χώρες εφαρµόζουν ένα συνδυασµό µέτρων σε χώρους που θεωρούνται αποτελεσµατικοί για να διαφοροποιηθεί η αναλογία των θέσεων. Βασικά θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον τοµέα της µετάβασης, µε βάση τα υπάρχοντα προβλήµατα: Αυτό το θέµα διερευνήθηκε αφού συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι αναφορές που έγιναν από τους επαγγελµατίες των 16 χωρών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα. Αναδείχτηκαν έξι βασικά θέµατα σχετικά µε την έννοια της µετάβασης: Η µετάβαση είναι µια διαδικασία, η οποία πρέπει να στηριχθεί από την καθιέρωση και την εφαρµογή νοµοθεσίας και πολιτικών µέτρων. Στη µετάβαση πρέπει να διασφαλιστεί η συµµετοχή των µαθητών και ο σεβασµός στις προσωπικές τους επιλογές. Οι µαθητές, οι οικογένειές τους και οι επαγγελµατίες πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ τους για το σχεδιασµό ατοµικών προγραµµάτων. Η µετάβαση πρέπει να περιλαµβάνει την ανάπτυξη ατοµικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε έµφαση στην πρόοδο του µαθητή και στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σχολικό περιβάλλον. Η µετάβαση πρέπει να βασίζεται στην άµεση εµπλοκή και συνεργασία όλων των ενδιαφερόµενων µερών. Για τη µετάβαση απαιτείται άµεση συνεργασία µεταξύ των σχολείων και της αγοράς εργασίας, ώστε οι µαθητές να αποκτούν εµπειρίες πραγµατικών συνθηκών εργασίας. Η µετάβαση αποτελεί µέρος µιας µακριάς και σύνθετης διαδικασίας προετοιµασίας και διευκόλυνσης των µαθητών για την είσοδό τους στον οικονοµικό τοµέα και στη ζωή των ενηλίκων. Οι κύριοι παράγοντες που φαίνεται να διευκολύνουν ή να παρεµποδίζουν την εφαρµογή µιας επιτυχηµένης µεταβατικής διαδικασίας σε πρακτικό επίπεδο: Αυτοί οι παράγοντες επισηµάνθηκαν σε κατά τόπους διαδικασίες µετάβασης από διαφορετικούς επαγγελµατίες. Μέσα από πετυχηµένες διαδικασίες µετάβασης ξεχωρίσαµε έναν αριθµό από βασικούς παράγοντες και µπορέσαµε να κάνουµε µια λεπτοµερέστερη περιγραφή των έξι βασικών σηµείων που θίξαµε παραπάνω. Αυτοί οι παράγοντες φαίνεται ότι 3

4 παρεµποδίζουν ή διευκολύνουν την επιτυχία της µετάβασης. Η περιγραφή τους δείχνει ότι ελάχιστοι από αυτούς ανταποκρίνονται σε πραγµατικές και απλές συνθήκες οι απλοί παράγοντες. Η πλειοψηφία φαίνεται να ανταποκρίνεται σε πολύπλοκες και αλληλοσυνδεόµενες συνθήκες σύνθετοι παράγοντες. Προτάσεις Πολιτικής Η ανάλυση των τριών περιοχών που παρουσιάστηκαν παραπάνω είχε ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση προτάσεων για το µέλλον της µετάβασης. Οι προτάσεις απευθύνονται στους υπεύθυνους του πολιτικού σχεδιασµού και έχουν ως στόχο να αποτελέσουν οδηγό για τη βελτίωση της ανάπτυξης και της εφαρµογής της διαδικασίας της µετάβασης. Αυτές οι πολιτικές προτάσεις διατυπώθηκαν για να λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραµµές που θα εφαρµοστούν από τις χώρες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι προτάσεις αντλήθηκαν από τα θέµατα και τους παράγοντες που περιλάµβανε η τελική αναφορά 3 και έγινε προσπάθεια να τονιστούν οι πρακτικές δράσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν προκειµένου να διευκολυνθεί η µετάβαση των νέων µε αναπηρίες από το σχολείο στην εργασία. Καθιέρωση και Εφαρµογή Πολιτικής και Πρακτικών Μέτρων Να προωθούν ή/και να βελτιώνουν αποτελεσµατικά το συντονισµό των πολιτικών ανάµεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες και να αποφεύγουν τη δηµιουργία νέων νόµων που έρχονται σε αντίφαση ή καλύπτουν εν µέρει την υπάρχουσα νοµοθεσία. Να διασφαλίζουν συγκεκριµένα µέτρα για την αποτελεσµατική εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, ώστε να αποφεύγονται διαφορές ή/και διακρίσεις ως αποτέλεσµα των ανισοτήτων σε ανθρώπινους ή τεχνικούς πόρους. Να συµβουλεύονται συστηµατικά, να λαµβάνουν υπόψη και να σέβονται τις απόψεις που εκφράζονται από τις εθελοντικές οργανώσεις που δουλεύουν µε ή για τα άτοµα µε αναπηρίες. Να ερευνούν και να προωθούν ενεργά πολιτικές, ώστε να ενισχύσουν την εργασία και την προσωπική αυτονοµία. Να διασφαλίζουν καλύτερο έλεγχο και αξιολόγηση των µέτρων διευκόλυνσης των ατόµων µε αναπηρίες, όπως το σύστηµα ποσόστωσης, οι φορολογικές διευκολύνσεις κτλ. και να διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Να διασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα επαρκών πληροφοριών σχετικά µε κάθε νοµικό ή µέτρο πολιτικό που απευθύνεται στους εργοδότες. Να διασφαλίζουν τη δηµιουργία τοπικών ηλεκτρονικών δικτύων, για τη συµµετοχή όλων των συνεργατών στην εφαρµογή εθνικής πολιτικής. 3 Βλέπε 4

5 Συµµετοχή Μαθητών. Σεβασµός στις Προσωπικές Επιλογές των Μαθητών Να παρέχουν τους απαραίτητους πόρους (σε χρόνο και προϋπολογισµούς) στα σχολεία, ώστε αυτά να εφαρµόζουν το πρόγραµµα εργασίας µε τους µαθητές και τις οικογένειές τους. Να διασφαλίζουν ότι οι πόροι έχουν χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά και ότι το συνεργατικό πρόγραµµα έχει επιτευχθεί. Ανάπτυξη Ικανοποιητικού Ατοµικού Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Οι σχεδιαστές πολιτικής πρέπει: Nα παρέχουν στα σχολεία τους απαραίτητους πόρους ώστε να διασφαλισθεί ότι θα αναπτυχθούν ατοµικά εκπαιδευτικά προγράµµατα. Συγκεκριµένα, οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο και να έχουν την κατάλληλη καθοδήγηση στη δουλειά τους. Να διασφαλίζουν ότι το ατοµικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει και πρόγραµµα µετάβασης. Να παρέχουν ποιοτικά κριτήρια σχετικά µε τα ατοµικά εκπαιδευτικά προγράµµατα. Να διασφαλίζουν ότι τα πιστοποιητικά που δίνονται στους µαθητές αντανακλούν τα προσόντα τους και ότι δεν γίνονται διακρίσεις. Άµεση Εµπλοκή και Συνεργασία Όλων των Συµµετεχόντων Να διασφαλίζουν πρακτικά µέτρα για τη συνεργασία ανάµεσα στις υπηρεσίες, καθώς και τη διάρκεια της συνεργασίας. Να αναθέτουν ξεκάθαρες ευθύνες σε κάθε υπηρεσία, ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσµατικός συντονισµός τους. Να αξιολογούν το συντονισµό και τη διανοµή καθηκόντων, ώστε να εισάγεται η κάθε απαραίτητη αλλαγή. Να διασφαλίζουν ότι όλες οι υπηρεσίες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και συµµετέχουν στις συντονιστικές εργασίες. Να δίνουν κίνητρα στους εργοδότες και στα επαγγελµατικά σωµατεία, µε ειδικά µέτρα, ώστε να διασφαλίζουν την άµεση εµπλοκή τους. Να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και το συντονισµό όλων των εµπλεκοµένων πλευρών σε εθνικό επίπεδο. Στενές Σχέσεις Ανάµεσα στο Σχολείο και την Αγορά Εργασίας Nα διασφαλίζουν ότι οι νέοι θα έχουν εµπειρίες πραγµατικών συνθηκών εργασίας. 5

6 Να εγγυώνται την πρόσβαση όλων των µαθητών σε κάποιο είδος πρακτικής εκπαίδευσης, µε σεβασµό στις διαφορετικές ανάγκες που µπορεί να υπάρχουν. Να λαµβάνουν ευέλικτα εκπαιδευτικά µέτρα, όπως για παράδειγµα την προπαρασκευαστική περίοδο πριν την επαγγελµατική εκπαίδευση. Να δίνουν επίσηµα και ανεπίσηµα κίνητρα στις επιχειρήσεις (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις, κοινωνική αναγνώριση, κτλ.), ώστε να τις ενθαρρύνουν να παρέχουν χώρους πρακτικής στα νεαρά άτοµα. Να τονίζουν και να αποδεικνύουν τα αµοιβαία οφέλη, αξιολογώντας πετυχηµένα παραδείγµατα µετάβασης. Να διασφαλίζουν την εµπλοκή των εργοδοτών σε αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες απασχόλησης, µέσω της πληροφόρησης: ηλεκτρονικά δίκτυα εργοδοτών και επαγγελµατικών σωµατείων. Να αναγνωρίσουν την ανάγκη επίσηµης συνεργασίας ανάµεσα στην εκπαίδευση και στις υπηρεσίες απασχόλησης. Να παρέχουν πόρους για τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική επιµόρφωση των δασκάλων. Η Μετάβαση στην Εργασία είναι Μέρος µιας Μακράς Διαδικασίας Nα θέτουν σε εφαρµογή όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της επιτυχίας της µεταβατικής διαδικασίας και να εντοπίζουν και να καταργούν τις διαχωριστικές γραµµές. Να αποφεύγουν άκαµπτες εκπαιδευτικές διαδικασίες (π.χ. στην αξιολόγηση). Να διευκολύνουν τη συνεργασία µέσα στις υπηρεσίες καθώς και µεταξύ τους και να αναγνωρίζουν το χρόνο απασχόλησης των επαγγελµατιών σε θέµατα συνεργασίας και συντονισµού των ενεργειών. Να διασφαλίζουν την έγκαιρη ανάπτυξη προγραµµάτων µετάβασης κατά τη διάρκεια της σχολικής σταδιοδροµίας των µαθητών και όχι µόνο στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Να αναγνωρίσουν την ανάγκη ενός επαγγελµατία που θα ενεργεί ως σύµβουλος ή πρόσωπο στήριξης των µαθητών στη µεταβατική διαδικασία. Oι επαγγελµατίες, οι υπεύθυνοι του πολιτικού σχεδιασµού και οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των επαγγελµατικών σωµατείων που συµµετείχαν σε αυτό το πρόγραµµα συµπέραναν ότι η εφαρµογή των παραπάνω προτάσεων θα βελτιώσει αναµφίβολα τη διαδικασία της µετάβασης και θα ελαχιστοποιήσει τα προβλήµατα που συνήθως αντιµετωπίζουν οι µαθητές όταν τελειώνουν το σχολείο και έρχονται αντιµέτωποι µε το θέµα της επαγγελµατικής αποκατάστασής τους. Περισσότερες Πληροφορίες Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συνθήκες σε κάθε χώρα ή/και για συγκεκριµένες περιοχές ενδιαφέροντος µπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική 6

7 βάση δεδοµένων για τη Μετάβαση στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού: Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα Μετάβασης (µε αντίγραφα της αναφοράς του προγράµµατος σε 13 γλώσσες) και γενικά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό, µπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: Eυρωπαϊκός Οργανισµός για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Γραµµατεία Østre Stationsvej 33 DK 5000 Odense C Denmark Tel: Brussels Office Αvenue Palmerston 3, B-1000 Brussels, Belgium Τηλ: Φαξ: Web: 7

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: ekpmet1030@uom.gr

e-mail: ekpmet1030@uom.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ιπλωµατική Εργασία: «Ο αυτοπροσδιορισµός των µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Τίτλος Κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εν κινήσει: μάθηση και κινητικότητα συγκλίνουν Τα κράτη μέλη οδεύουν προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη για φροντίδα και βοήθεια Λένε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα