Θέµα: Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά το θέρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά το θέρος"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 1307/ του Υπουργείου Εργασίας Θέµα: Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά το θέρος Την περίοδο του θέρους έχουµε ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζοµένων που οφείλεται στη συνέργεια των µετεωρολογικών δεδοµένων του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραµέτρων µικροκλίµατος του εσωτερικού εργασιακού χώρου. Η δραστηριότητα των Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας την περίοδο αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί σε προληπτικούς ελέγχους εφαρµογής µέτρων που κατατείνουν στη µείωση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στους πλέον επιβαρυµένους από τη θερµική άποψη παραγωγικούς κλάδους π.χ. χυτήρια, κεραµοποιίες, ναυπηγικές εργασίες, υπαίθριες εργασίες κλπ. Για να καταστεί δυνατή η ολοκληρωµένη αλλά και οµοιόµορφη δράση των Τεχνικών και Υγειονοµικών Επιθεωρητών Εργασίας κατά την περίοδο του θέρους, σας υπενθυµίζουµε ορισµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα τα οποία εξειδικεύουν την εργατική νοµοθεσία και ιδίως τα άρθρα 21 και 26 του Ν. 1568/85 και που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας κατά την σύνταξη των υποδείξεων προς τους υπόχρεους εργοδότες, καθώς και κατά την λήψη των διοικητικών µέτρων όπου χρειάζεται: Α. Τεχνικά µέτρα 1. Παρεµβάσεις στα δοµικά στοιχεία των κτιρίων. - θερµοµόνωση στέγης ή πλάκας - βάψιµο µε λευκό ή άλλο ανακλαστικό χρώµα ή - βρέξιµο της πλάκας ή στέγης - κατασκευή σκιάστρων στις δυτικές ή νότιες πλευρές των κτιρίων - τοποθέτηση στις δυτικές ή νότιες πλευρές αδιαφανών ή ανακλαστικών τζαµιών - εγκατάσταση αεροκουρτίνας ψυχρού αέρα στα µεγάλα ανοίγµατα που λόγω αναγκών παραγωγικής διαδικασίας παραµένουν ανοικτά για σηµαντικά χρονικά διαστήµατα. 2. Παρεµβάσεις σε τµήµατα της παραγωγικής διαδικασίας - µόνωση, των θερµών επιφανειών, που βρίσκονται µέσα στους χώρους εργασίας (σωλήνες ζεστού νερού ή λέβητες κ.λ.π.) - αποκλεισµός µε θερµοµονωτικά χωρίσµατα των πηγών θερµότητας και απαγωγή της θερµότητας προς τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. 3. Παρεµβάσεις στο µικροκλίµα του εργασιακού χώρου - απαγωγή των ρύπων και του θερµού αέρα στο πλησιέστερο δυνατό σηµείο προς την πηγή δηµιουργίας τους - επαρκής γενικός εξαερισµός µε εγκατάσταση ανεµιστήρων στα ψηλά σηµεία των αιθουσών και αερισµός ζωνών εργασίας µε φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες - επαρκής ανανέωση του αέρα των χώρων εργασίας, όπου απαιτείται από τις συνθήκες της παραγωγής, µε προσαγωγή νωπού αέρα (µη κλιµατισµένου) και σύγχρονη απαγωγή του αέρα του χώρου εργασίας - επιθυµητή είναι η ύπαρξη κλιµατισµού όταν αυτό είναι δυνατό. Β. Οργανωτικά µέτρα 1. ηµιουργία διαλειµµάτων κατάλληλης διάρκειας για τη µείωση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων σε περίοδο καύσωνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η µείωση προσωπικού λόγω των διαλειµµάτων επιφέρει διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας ή ακόµη δηµιουργεί κίνδυνο όσον αφορά την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, τότε οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να λάβουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων από την θερµική καταπόνηση (τεχνικά µέτρα). Υπενθυµίζεται ότι αρµόδιος φορέας για την εξαγγελία επικράτησης συνθηκών καύσωνα είναι η Ε.Μ.Υ.

2 Στους πίνακες που ακολουθούν περιλαµβάνονται αποδεκτοί συνδυασµοί θερµοκρασιών (ξηρού θερµοµέτρου σχετικής υγρασίας) για ελαφριές, µέσης βαρύτητας και βαριές εργασίες. Ειδικότερα ο πίνακας Π1 αναφέρεται σε συνεχή εργασία χωρίς διακοπή, ενώ οι πίνακες Π2, Π3 και Π4 αναφέρονται σε κατανοµές χρόνου εργασίας ανάπαυσης (διαλείµµατα). Τα σχετικά µεγέθη µετρώνται µε τις τεχνικές οδηγίες Α.Π. 1120/ του Κ.Υ.Α.Ε. Στην περίπτωση όµως που υπάρχει διαθέσιµος ο εξοπλισµός που αναφέρεται στο παράρτηµα 1, µπορεί να χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της θερµικής καταπόνησης στους χώρους εργασίας και ο βιοκλιµατικός δείκτης WBGT. ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 (συνεχής εργασία) Θξ ( C) σχ. υγρασία Θξ ( C) σχ. υγρασία Θξ ( C) σχ. υγρασία ΠΙΝΑΚΑΣ Π2 (75% εργασία 25% ανάπαυση ανά ώρα) Θξ ( C) σχ. υγρασία Θξ ( C) σχ. υγρασία Θξ ( C) σχ. υγρασία ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 (50% εργασία 50% ανάπαυση ανά ώρα) Θξ ( C) σχ. υγρασία Θξ ( C) σχ. υγρασία Θξ ( C) σχ. υγρασία

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Π4 (25% εργασία 75% ανάπαυση ανά ώρα) Θξ ( C) σχ. υγρασία Θξ ( C) σχ. υγρασία Θξ ( C) σχ. υγρασία [Παρατήρηση: ιαφορές 1 ή 2 ποσοστιαίων µονάδων στις µετρούµενες τιµές σχετικής υγρασίας, σε σχέση µε τις τιµές που περιλαµβάνονται στους πίνακες της παρούσης εγκυκλίου, θεωρούνται µη ουσιαστικές κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων µε βάση τους εν λόγω πίνακες.] 2. ιαµόρφωση των κυλικείων ή άλλων κατάλληλων χώρων για τον χρόνο ανάπαυσης. Οι χώροι αυτοί θα επιλεγούν µετά από συνεργασία του εργοδότη και του Τεχνικού Ασφάλειας, Γιατρού Εργασίας και µελών ΕΥΑΕ και όπου δεν υπάρχουν των εκπροσώπων των εργαζοµένων. Οι χώροι αυτοί ανάλογα µε τις αντικειµενικές ανάγκες και δυνατότητες εξοπλίζονται µε σύστηµα κλιµατισµού. 3. Παροχή πόσιµου νερού σε θερµοκρασία 10 0 C C. 4. Προγραµµατισµός εργασιών. - εργασίες που συνεπάγονται υψηλή θερµική καταπόνηση των εργαζοµένων πρέπει να προγραµµατίζονται σε ώρες εκτός θερµοκρασιακών αιχµών. - ενίσχυση των βαρδιών ώστε να υλοποιούνται τα κανονικά διαλείµµατα καθώς και εκείνα που απορρέουν από τους πίνακες της παρ προσπάθεια µετακύλισης του ωραρίου. 5. Σύνταξη σχεδίου αντιµετώπισης της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων. Το σχέδιο συντάσσεται µετά από συνεργασία του εργοδότη µε τον Τεχνικό Ασφάλειας, Γιατρό Εργασίας, µέλη του ΕΥΑΕ και όπου δεν υπάρχουν µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων. Το σχέδιο αυτό εξειδικεύει τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που παίρνει η επιχείρηση µε στόχο την µείωση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων. Επισηµαίνεται ότι κατά την σύνταξη του πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την οµάδα εργαζοµένων µε υψηλό κίνδυνο. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) Η ένταξη των εργαζοµένων στις κατηγορίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 γίνεται από τον Γιατρό Εργασίας και όπου δεν υπάρχει µε ιατρική βεβαίωση που προσκοµίζει ο ίδιος ο εργαζόµενος. Η µέριµνα για τις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνει και την αποχή από την εργασία κατά το διάστηµα που επικρατούν συνθήκες καύσωνα.

4 Το σχέδιο τίθεται υπόψη του Γενικού Επιθεωρητή Εργασίας κατά τον έλεγχο. Γ. Υπαίθριες εργασίες Για τις υπαίθριες εργασίες πρέπει να λαµβάνονται τα εξής µέτρα: -χορήγηση χρήση κατάλληλου καλλύµατος κεφαλής. -χορήγηση πόσιµου δροσερού νερού ( C). -διαµόρφωση επιλογή σκιερού µέρους για τα διαλείµµατα. -κατασκευή στεγάστρων, όπου είναι δυνατόν, για την εκτέλεση εργασιών. -προγραµµατισµός των εργασιών ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται στις ώρες που η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Οι τιµές του δείκτη WBGT υπολογίζονται από τις εξής εξισώσεις: 1. Σε εσωτερικούς εργασιακούς χώρους καθώς και σε υπαίθριους εργασιακούς χώρους υπό σκιά ισχύει: WBGT = 0,7 ΘΦΥ+0,3ΘΣΦ 2. Σε υπαίθριους εργασιακούς χώρους εκτεθειµένους σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία ισχύει: WBGT=0,7ΘΦΥ+0,2ΘΦΣ+0,1ΘΞ Όπου: WBGT: είκτης θερµοκρασίας υγρού σφαιρικού θερµοµέτρου (WET BULB GLOBE TEMPERATURE INDEX). ΘΦΥ: Θερµοκρασία φυσικού υγρού θερµοµέτρου. ΘΣΦ: Θερµοκρασία σφαιρικού θερµοµέτρου. ΘΞ: Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Επιτρεπόµενες οριακές τιµές έκθεσης σε θερµότητα. (οι τιµές δίνονται σε 0 C WBGT) Κατηγορία εργασίας Εργασία Ανάπαυση Ελαφριά Μέτρια Βαριά Συνεχής εργασία 75% εργασία 25% ανάπαυση ανά ώρα 50% εργασία 50% ανάπαυση ανά ώρα 25% εργασία 75% ανάπαυση ανά ώρα Οι οριακές τιµές του ΠΙΝΑΚΑ 1 αναφέρονται σε συνθήκες θερµικής καταπόνησης, υπό τις οποίες πιστεύεται ότι σχεδόν όλοι οι εργαζόµενοι µπορούν να εκτίθενται επανειληµµένα χωρίς βλαπτικές επιπτώσεις στην υγεία τους. Οι τιµές αυτές βασίζονται στην παραδοχή ότι σχεδόν όλοι οι εγκλιµατισµένοι, µε πλήρη ένδυση εργαζόµενοι που εφοδιάζονται επαρκώς µε νερό και αλάτι µπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά κάτω από τις δεδοµένες εργασιακές συνθήκες χωρίς η εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος τους να υπερβεί τους 0 C. Ο προσδιορισµός του δείκτη WBGT απαιτεί τη χρήση σφαιρικού θερµόµετρου (αποτελούµενου από µια κοίλη χάλκινη σφαίρα, διαµέτρου 15 cm, βαµµένη στην εξωτερική της πλευρά µε µαύρο µατ χρώµα), φυσικού (στατικού) υγρού θερµοµέτρου και ξηρού θερµοµέτρου, κατάλληλα προστατευοµένου από την ηλιακή και την θερµική ακτινοβολία στους χώρους εργασίας. Τα θερµόµετρα θα αναρτώνται σε κατάλληλο ορθοστάτη ώστε να µην περιορίζεται η ελεύθερη ροή του αέρα γύρω από τα δοχεία τους και θα τοποθετούνται έτσι ώστε οι ενδείξεις τους να

5 είναι αντιπροσωπευτικές των συνθηκών υπό τις οποίες οι εκτιθέµενοι εργαζόµενοι απασχολούνται. Για την λήψη των ενδείξεων των θερµοµέτρων διαβρέχουµε την θρυαλλίδα που περιβάλλει το δοχείο φυσικού υγρού θερµοµέτρου µε αποσταγµένο νερό µισή ώρα πριν την λήψη κάθε ένδειξης. Καθόλη την διάρκεια αναµονής µέχρις ότου ληφθεί η ένδειξη του θερµοµέτρου η θρυαλλίδα θα διατηρείται υγρή µε χρήση κατάλληλου εφυγραντικού µέσου (υδροβολέα κλπ.). Το σφαιρικό θερµόµετρο εξάλλου θα παραµείνει εκτεθειµένο στην επίδραση της θερµικής ακτινοβολίας τουλάχιστον επί 25 λεπτά προτού ληφθεί η ένδειξη της θερµοκρασίας του. Επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου αισθητήρα θερµοκρασίας, ο οποίος παρέχει ταυτόσηµες ενδείξεις µε ένα υδραργυρικό θερµόµετρο κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Επισήµανση Οι επιτρεπόµενες οριακές τιµές έκθεσης σε θερµότητα ισχύουν εφόσον οι εργαζόµενοι φέρουν ελαφρά θερινή ενδυµασία. Στην περίπτωση που απαιτείται ειδική στολή για την εκτέλεση µιας εξειδικευµένης εργασίας και αυτή η στολή είναι βαρύτερη ή παρεµποδίζει την εξάτµιση του ιδρώτα ή έχει µεγαλύτερες µονωτικές ιδιότητες σε σχέση µε τα καθηµερινά ρούχα, το επιτρεπόµενο όριο έκθεσης σε θερµότητα ανάλογα µε το είδος της επιτελούµενης εργασίας θα είναι χαµηλότερο από τις τιµές του ΠΙΝΑΚΑ 1, διότι η αντοχή του εργαζόµενου σε θερµότητα είναι πλέον µειωµένη λόγω της επιβάρυνσης της αµφίεσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Οµάδες εργαζοµένων µε υψηλό κίνδυνο ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΣ 1. Ασθενείς µε στεφανιαία νόσο ή χειρουργηµένη στεφανιαία νόσο (BY -PASS). 2. Ασθενείς µε βαλβιδοπάθειες ή χειρουργηµένη βαλβιδοπάθεια. 3. Ασθενείς µε µυοκαρδιοπάθειες. ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΣ 1. Κάθε αναπνευστική ανεπάρκεια έστω και ελαφρά. 2. Ασθενείς µε πνευµονικό εµφύσηµα. 3. Ασθµατικοί ασθενείς. 1. Σακχαρώδης διαβήτης. 2. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 3. ιαταραχές ηπατικής λειτουργίας. 4. Υπερ/υπο λειτουργία θυρεοειδούς. 5. ιαταραχές αρτηριακής πίεσης. 6. Αναιµία (συγγενείς αιµοσφαιρινοπάθειες). 7. Ψυχικά νοσήµατα νοσήµατα του Κ.Ν.Σ. 8. Μεγάλης εκτάσεως δερµατοπάθειες. ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

6 9. Παχυσαρκία (30% περισσότερο του προβλεποµένου ιδανικού βάρους). 1. ιουρητικά. 2. Ανασταλτές εισόδου ιόντων Ca Αντιχολινεργικά. 4. Ψυχοφάρµακα Αντιεπιληπτικά. 5. Ινσουλίνη / αντιδιαβητικά δισκία. 6. Ορµόνες. Γυναίκες σε περίοδο κύησης. ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά)

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά) Ηχορύπανση Οµάδα 2 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Μειµάρογλου Ντουρτόγλου Λουβερδής Νίκας Αναστασία Μιχαήλ Μελέτιος Αλέξανδρος Κεφάλαιο 1 1.1 Τι είναι ήχος Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K.

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK (Φ.E.K. ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K. 10/A/18-1-1996) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006)

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες

Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες Ποντικάκη Ρουμπίνη 1, Ρόκα Χριστίνα 2, Ρουκουνάκη Έλλη 3 και Χαλαμανδάρης Στέφανος 4 1,2,3,4 LFH Eugène Delacroix 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4. ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΤΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα