Να προτάξουμε πολιτικές και όχι προσωπικές επιλογές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να προτάξουμε πολιτικές και όχι προσωπικές επιλογές"

Transcript

1 Σκέψυ λήη υ... κύκλωε η ΦΩΝΗ υ Εβδμδιί λιική εφημερίδ Πάρυ - Αιάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέ η εηµέρωη Πρκευή 30 Αριλίυ 2010 Φύλλ 106 Ές 65 Νέ Περίδς Ές Ίδρυης 1945 ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Δεκεέ ι Δήμι ις Κυκλάδες Αυόμς Δήμς η Αίρς. Πρμέει η έδρ ης Περιφέρεις Ν. Αιγίυ η Σύρ, Πειριά η έδρ ης Ακερωμέης Διίκηης Αιγίυ. Συγκρύι 8 εριφερεικά διμερίμ, μεξύ ω ίω κι ης Πάρυ υ υό εριλμβάει η Αίρς. Σ 5 χρόι η θηεί ω ιρεώ. «Ο «Κλλικράης» εβάηκε η ηιωικόη», δήλωε η ΦΠ ειηγηής υ Σχεδίυ Π. Ρήγς κι ίζει όι «ρβλέι ι ρίηες θεμικές εγγυήεις, ώε ειβιώυ όλι ι μικρί Δήμι έ γωιικό εδί υ διμρφώει». Γι η Α- ίρ ειημίει, όι ρωγός ις ράθειές ης θ είι Δήμς Πάρυ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ρς ρμόδι μήμ υ Υυργείυ Οικμίς, Αγωιικόης & Νυιλίς γι η δική υ δρμλγίυ υ «ΝΗ- ΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ». Ο κ. Βλχγιάης ειημίει η ρηική εξέλιξη ις ράθειες υ Δήμυ κι φρέω υ ηιύ γι η κλύερη εξυηρέηη ω κίκω κι ω εικεώ ης Πάρυ. Αάλγες ειλές διμρυρίς έειλ, Εμ/κός Σύλλγς Πάρυ Αιάρυ κι Σύλλγς Κφεζυθειόρω, κθώς κι Σύλλγς Εικιζμέω Δωμίω «Φιλόξες Δίς». Ν εκφρύ ι άγκες ω λϊκώ ρωμάω Ν ράξυμε λιικές κι όχι ρωικές ειλγές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σ λιικό κηικό υ διμρφώει εόψει ω δημικώ ε- κλγώ ηί μς, ρεμβίει μέλς ης Ν.Ε. Κυκλάδω υ Κ.Κ.Ε. Κώς Ρκίδς, ξεκθρίζς όι η εικέρωη γύρω ό ρόω κι ις φιλδξίες υς, βλάει ό. Εκιμά, όι μό με λιικές ράεις γι μέλλ υ ηιύ θ ωφεληθεί η Πάρς. Διφωεί με κεικό όι «όλι η Πάρ έχυμε κιά υμφέρ» κι κάει λόγ γι η δημιυργί κιήεω υ «θ εκφράζυ ις άγκες ω λϊκώ ρωμάω». Πρεκλγικές ζυμώεις κι φιλδξίες Οι ρεκλγικές ζυμώεις ηί μς εόψει ω ικώ εκλγώ υ Νεμβρίυ έχυ ξεκιήει εδώ κιρό. Γι μι κόμ φρά γίει ράθει, ι ε- κλγές εικερωθύ γύρω ό ρόω, ις φιλδξίες υς κι ις όιες ρωικές ειλγές υς. Έι όι ρβάλλι ή υρβάλλι μέχρι ιγμής, διεκδικύ η ικόη ης διχείριης ω δημικώ ργμάω, λλά ό λεγόμεά υς υιάζει η λιική ρόη ης υψηφιόηάς υς. Αλήθει, -Πώς ιμεωίζυ κι ι ιεύυ γι έ λίι ης ικής διίκηης; -Τι εύ άυξη υ όυ κι ίς υμφέρ θ ρίυ; - Πι θεωρύ ρβλήμ υ όυ κι ως θ διεκδικήυ η είλυή υς; - Τέλς, ως ιλμβάι η ημεριή λιική ργμικόη; Γιί όις θέλει βλέει όι ρβλήμ ης Πάρυ είι εξάρη ό ις κιωικές, λιικές κι ικμικές εξελίξεις η χώρ μς κι λήη, όε ή θέλει εθελυφλεί ή υειδηά θέλει κρύει η ργμικόη, γιί έχει άλλες κιμόηες. υέχει η ελ. 5

2 2 Πρκευή 30 Αριλίυ Ειλέχθηκε εργλάβς Η Ειρί Πγεωργίυ ειλέχθηκε γι η κάη υ έργυ ω ηλιώεω λιμάι ης Πρικίς. Οι ρφρές ίχηκ η ερμέη Δευέρ γρφεί υ Δημικύ Λιμεικύ Τμείυ κι κχυρώθηκε η υγκεκριμέη ειρί με έκωη 31%. Εά ις έε ημέρες υ ρβλέι δε υάρξει έη θ γίει η άθεη υ έργυ εργλάβ κι θ ξεκιήυ έργ. Νές Πρόεδρς Κέρ Υγείς Ο φρμκιός Ν. Φργκύλης έλβε Πρόεδρς υ Κέρυ Υγείς Πάρυ με Αιρόεδρ ιρό (υρλόγ) Αθάι Τιβή ό η Αίρ. Η ΦΠ εύχει κι υς δύ κλή ειυχί έργ υς. Εβδμδιί λιική εφημερίδ Πάρυ-Αιάρυ Ές 65, Νέ Περίδς, Ές ίδρυης 1945 Κωδικός Εύυ 3233, Αριθμ. φύλλυ: 106 Ιδρυής: Φργκίκς Γϊάς Ιδικήης/ Εκδόης/ Διευθυής: Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Αρχιυξί: Μρί Δυλγέρη Αθληικό ρεράζ: Νίκς Σρρής Εμρικό μήμ - Διφήμιη: Ελιάβε Κρδύλη - Ργκύη Σχεδιμός - Σελιδίηη: Μριλέ Γβριήλ Εκύωη: Αγ. Αόλι Νάυς, Πάρς T.K ηλ: fax: mail to: website: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Κργιώργς Αθάις (εριφερεικός), Μιζά Ελέη (Αγέηη), Ρύς Νικόλς (Internews), Σ/Μ Αλάικ (εριφερεικός), Σ/Μ Σιρόκ, Αριεί Αλιράη, Αρόλις, Πρήρι άρυ Αλιράη, Κάβ Τάς, Πρκρεί ξιδίω Πώλς Tours, Γεική Τχυδρμική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οωρωλεί Αλιράη, Κφέ ωδώη, Κφέ Λάζς (εφρί), Γιάης Ρύς Audiophile, βιβλιωλεί Πλύχρωµ, Περίερ ΟΤΕ, Πρκρεί ΠΡΟΠΟ Αρέης Σρρής, Κύς (λ. Τξιρχώ), Bioshop - Αλιράης Α. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυγρφεί, φύρς Ργκύη ΝΑΟΥΣΑ: Σριύ Μργρί, Αριύυ Ιωά «Σΐ», Σ/Μ Ευρωγρά, Σ/Μ Συριδύλ. Αριεί Μργρίη, Αριεί Μί, Αριεί Τυάκη, Smart computers Σκιδάς, Μρµρίγυ Ευγγελί χρωµωλεί, Erkyna Travel, κάηµ Γερµός ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφυρς ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ: Αριεί η Πράδη, Σ/Μ Αδρές Κβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φύρς Χ. Ζυµή ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιωλεί Κληµέρ, Ζχρλεί Νικής, Σ/Μ Μριόυλς, ΑΒ SHOP&GO. ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελίης ΡΥΟΣ: Σ/Μ Αυάκης ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, ερίερ Ιωάη Χιώη, ερίερ Βρεύ Νικλάυ, Πρδικός Φύρς ης Αγκιριάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφγιάη Μρί (Σ/Μ Κλιόυλς) ΚΩΣΤΟΣ: Κφεεί Α. Μάλιυ, Τάυ Ρύυ ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιωλεί Γλάζι Όειρ, Νικόλς Πελίς (Ράφης) ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μριάς, ερίερ Ιάκωβυ Μριάυ Α δε βρίκεε η εφηµερίδ ρκθριµέ ηµεί, κλέε µς ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ηλ Εκδήλωη υ ΥΡΙΑ Ομιλί με θέμ: «Ψυχλγικό ρύμ κι ιδί ρόληψη κι ιμεώιη», με μιλήρι η Ψυχθερεύρι Μρί Αλεξάδρυ ργμιεί Σύλλγς ΥΡΙΑ Λευκώ. Η μιλί θ γίει η Κυρική 2 Μΐυ ις 8 βράδυ Κιικό Κάημ Λευκώ. Εκδήλωη γι υς όφιυς Γείς κι λίες ης Πάρυ κλύι η ελεή φίηης ω ελειόφιω υ Γυμίυ Πάρυ, υ θ γίει ις 8 Μΐυ η ίθυ Πλυγωικύ ις 8 βράδυ. Τη ελεή ειμελήθηκε η κθηγήρι υ χλείυ Μρί Αρκυλή Βρριά κι εριλμβάει θέρ μυική κι χρό. Πρχωρά έργ ης υγειίηης Ολκληρώθηκε έργ ης υγειίηης ω κλωδίω ης ΔΕΗ η ρλική ης Πρικιάς ό ξεδχεί «Πάδρς» έως η εριχή ης Ζωδόχυ Πηγής κι φιρέθηκ ι μεγάλες ιμεέιες κλώες ι ίες θ ικθύ ύμ, με ρδικά φωιικά. Τις εόμεες ημέρες θ γίει υγειίηη ω κλωδίω ης ΔΕΗ η λεί υ Κώυ, η Μάρη Μυεί Περιύ κι η Αγί Μρί Μάρμρ. Τ υλικό κός υ έργυ είι ευρώ, ό ί ι είι δάη υ Δήμυ κι υόλι ης ΔΕΗ. Σ μικρκόι υ Δήμυ ικμικά ω χλικώ ειρώ Σ Δημικό Συμβύλι ης ερχόμεης εβδμάδς θ υζηηθεί θέμ υ έκυψε με 1 Δημικό χλεί Πρικιάς, λλά κι δημικό χλεί Μάρης Αρχιλόχυ, υ ίυ λγιμός δε έχει κεθεί γι έη 2008 κι Σύμφω με ις ληρφρίες, υήρξε δέμευη ιδήμρχ Σ,. Γβλά, ίς κι ρφρικά κι γρώς υ έχει ζηήει ικμικό λγιμό ω δύ ελευίω εώ, κεθεί έως έλς ης εβδμάδς. Σε όι φρά ικμικά υ 1υ Δημικύ χλείυ Πρικιάς, μέει φιεί Δημικό Συμβύλι διεξχθεί εριέρω έλεγχς. Ακίωη ΚΔΕΠΑΠ Λόγω ης μεάωης υ Δήμυ Πάρυ η ηλεφωί υ δικύυ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», ς εημερώυμε όι έ ηλέφω εικιωίς ω λιώ με ρόγρμμ «Βήθει Σ Σίι» είι: κι (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) Πέθς Έφυγε ό κά μς ις 26/03/2010 η Δέι Κρύ υ Αωίυ ό Γλυφά Άρυ Χωριύ Πάρυ. Ση ζωή ης υήρξε ές άθρως με λύι κρδιά, ές άγγελς υ γύε υς άες κι ά κι εδιφερό, με μι λύ μεγάλη κι ηγί γάη κι κλύη γι όλυς. Σργική ύζυγς, υόδειγμ Μάς, Κλυάη Γιγιά, Δέι δηγός κι φύλκς κι φίλη. Είχε μι έρη γάη Θεό, λλά κι υς θρώυς με υθρμηιμό, κλύη, λόη, με ειμόη κι κυρίως βθιά είωη, ιδιέλει κι μεγλύη. Υόδειγμ μάς, λρευή γιγιά κι ργική ύζυγς δίδξε ε όλυς ήθς, θρωιά, εγκρδιόη κι φιλθρωί. Αληθιά όβρ η ζωή ης υήρξε η γάη υ έιωθε γι όλυς υς θρώυς κι ό όλυς υς θρώυς. Ση ιωιόη υ ώρ ξιδεύει η ψυχή ης θ βρίκει δίλ Χριό κι η Πγί υ γάηε κι ιά λάρεψε, εώ η θύμηή ης, η κλύη ης κι χμόγελ ης θ ι φλόγ κίμη γι ά η ζωή μς. Ο Σύζυγς, ιδιά κι εγγόι. Με η ευκιρί ης δημίευης θέλυμε εκφράυμε ις θερμές μς ευχριίες υς ιρύς κι ρωικό υ Κέρυ Υγείς Πάρυ γι η μέριη ιρική ρχή κι φρίδ η θύ όλες ις ημέρες ηλείς ης Κέρ Υγείς. Τ μέλη ης ικγέεις Αγγελί Γάμυ Ο Πελίς Νικόλς υ Κωίυ κι η Perez Regoldi Mariane θ ρευύ Δημρχεί Πάρυ Μάι υ ΑΙΡΕΤΙΚΑ υ Χρίυ Γεωργύη Μθίς μθίυμε «Ψίθυρι η ά υ κυριιύ η ύχ εκείη, η φωή ης υχεριής θάλς χλίκι, η άμηη ης φωής υ, λέγς ευυχί». Τ μυικά ω δέδρω κύει ιηής (Σεφέρης) κι μυικές μυικές ω κυμάω. Φυά ργυδύ με ρό λυδικό κι άλλ υεύι με ήμρ, θρΐζς κι φλιβίζς με υλύς κι φλγέρες. Ακύμε η χλόη μεγλώει, η μέρ ρίζει γυρίζς άξά ης, ι εχές ξιδεύυ ρβιλιζόμεες ε φυρύες, με άρυιες-ειρήες ριγκλίζυ κι μγεύυ. Κρφωμές βράχ ικεεύει γέλι ω κυμάω Πρμηθές Δεμώης. «Πίω ε κυμάω ήριθμ γέλμ» (Αιχύλς). Πώς εριγράφει η Πάρς «βλές» με υιά; Πρά ις δρμικές λλγές, μέυ κόμ ζωί ήχι ης φύης, υ έρ, ης θάλς, ης γης κι ω βράχω. Κι η ζωή γλιρά με «φρ ης ύρς», ερά βιική χρεύς με κεληδιμύς, κμύς, ερείμ κι ζυζυίμ. Κι βλέμε με η μύη; Χρκηριικές μές χρωμίζυ κάθε εχή, η μέρ, η ώρ κι χώρ. Σις κές φύκι ευωδιάζυ ιώδι κι ρωμίζυ άεμ ρθλάιες ρμυρήθρες, κρίμ, θλιά ριφύλλι κι κρίι ης θάλς. Εικρύ άες λυγριάς υς χειμάρρυς, ές λυριάς υς φρυγόυς, «φλυρεί» η κυζά υς υγρόυς, εώ φύλλ ρδόκηης υκιάς με μές γήης μς κθηλώυ. Η γεύη υεργάζει με άλλες ιθήεις, ιδιίερ με η όφρηη, δίει ημικές ληρφρίες, ξευλίγς όμως ελάχιες λέξεις. Συρημέη με βικές γι η ζωή λειυργίες μς υεγείρει γθά ης ζωής, μεβλλόμεη ε δίχυ γηείς κι έλξης, εώ δωρίζει λέξεις γι μεφρές κι ήμ. Η γλύκ, η ίκρ, μεφέρθηκ η κθημεριή μιλί. «Τ γέλι μς βγήκε ξιό», λέμε κι ευρήγρς γίει γλυκμίλης. Η φή ρφέρει λύιμες ληρφρίες γι κόμ κι χίζυμε ις κωδικιήυμε κι ις χειριύμε. Μερικί ριθάι η βρχή θερμό ή ζεό μέω έμυ. Οι υφλί «βλέυ» με η φή κι, η είχμε κλλιεργήει, θ μς δηγύε ε λύερ ύμ. Ο Σεφέρης κάει χρήη με ρήμ γγίζω, χϊδεύω, ψηλφίζω («ψηλφίζς με ις δικές υ φλέβες ις φλέβες εκείες υ μυ ξεφεύγυ»), εώ δύι λέξεις λλές. Τ γκάθι υ κερίζυ, γκυλώυ, ληγώυ, ερύ ε υμβλιμύς κι μεφρές. «Ξιόληι γκάθι». Η κληρόη ης έρς, εύλς μλκός ηλός, ήριξ υς ρώυς λιιμύς. Τ εριβάλλ εκός ης ρής έχει κι ηχηική, φρηική κι γευική διάη. Φωγρφίζς ήχυς κι μές θ είχμε ευωικές εικόες. Εμευμέι ζωγράφι κρθώυ ίκες υ «μιλύ» κι «μυρίζυ»! Ση ελληική εκίδευη κυρίως ηριχήκμε μάι, η όρη. Διάβμ, ήθιη, εξεάεις κι γρά υέχει. Δε δώμε ημί υς δρόμυς κι υς ρόυς ης μάθηης, υ μρεί ξιιηθύ κιηιώς όλες ις ιθήεις. Αφήμε εκμεάλλευ χέρι, γωγό μγικό ης γώης. Ο ύγχρς λιιμός ης εικός μς γίδευε κι φήμε λλά λύιμ ερύ εκμεάλλευ ό μρά μς, υ εώ μιλύ, μυρίζυ, εγγίζυ, ρώχυ, δε ιώθυμε, «όως δε ιώθυμε φυγμό χέρι». Με ις ιθήεις ε εγρήγρη κι λειυργί κλύυμε έρυς δρόμυς κι κιύριυς εξερεύηυς κόμυς.

3 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

4 4 Πρκευή 30 Αριλίυ «Όχι» ψάρεμ έ μίλι λέε ι ιδικήες βιόρς Διάη όψεω Δμάκης Μζελή Εί δός βρίκι ι ιδικήες ω βιόρω, κθώς κθεώς γύρω ό η δυλειά υς είι φές. Η με Ευρωβυλευής Μρί Δμάκη ειμέει ό- ι θ ρέει ις 31 Μΐυ μήυ ψάρεμ, η δε υυργός Αγρικής Αάυξης κ. Μζελή δεμεύηκε κά η υάηη υ είχε με εκρώυς ης Πελλδικής Εωης Βιόρς ις 12 Αριλίυ ζηηθεί ράη 2 χρόω, γι η εφρμγή ης Κιικής Οδηγίς υ ειβάλει ψρεύυ 1 μίλι. Γι θέμ υό, μιλάει η ΦΠ μέλς ης Έωης Β. Βευρής. Όως λέει, η Πάρ κι Αίρ δρηριιύι ερίυ 15 βιόρες, ι ίες κά κό ψρεύυ μρίδ μέρ λύ. Ο- όε έ μίλι είι ρόβλημ γι υς ψράδες, γι υό κι η έωή υς, η ερίωη υ δε δθεί λύη, θ ρφύγει Ευρωϊκό Δικήρι. Ήδη, μς λέει, με ρωβυλί δική μς εδώ κι ερίυ 7 χρόι, δε ψρεύυμε Αρίλι κι Μάι, γι μη κάυμε «ζημιά», κι μελέες υ Πειημίυ Αιγίυ, δείχυ όι η ζημιά υ γίει ό ις βιόρες δε ξεερά 8%. Τίζει είης, όι διάημ υ δε βγίυ γι ψάρεμ ειάγει μρίδ η χώρ μς, υ ωλείι έως 20 ευρώ κιλό, εώ ό ις βιόρες 10 με 20 ευρώ ιχίζει ελάρ. Σύμφω με κ. Βευρή κθεώς ψρέμς με βιόρ ό 2002 είι φές κι ι ίδιι ζυ με η γωί γι ύρι υ υς ξημερώει. Γι υό, Ευρωϊκό Δικήρι, εά δε ξεκθρίει ί ή υς ειβληθεί έ μίλι, είι μόδρμς. Πρέδωε «φκέλυς» Λ. Μωλάκς Πρέδωε «φκέλυς» έως λιμεάρχης Πειριά κι έως ρόφ λιμεάρχης Κερικό Λιμερχεί Πειριά, Λεωίδς Μωλάκς. Ο υύρχς υ Λιμεικύ Σώμς, όρς λέ, ρέδωε - ικάη υ ρχιλίρχ Δημήρη Τιδή. Ο κ. Μωλάκς υηρέηε η Πάρ ως Λιμεάρχης ό 1998 κι γι εά υά έη. Ή ιδιίερ - γηός υς ηιώες, λλά κι ίδις όε είχε ευκιρί εικεό η Πάρ γι δει φίλυς κι γωύς. Αό όι Λιμερχεί κι έρε κ. Μωλάκς ήρε εύημ γι εγγελμιμό υ, γι υό κι ε κάθε ηί υ βρέθηκε έκηε λλύς φίλυς, λλά κι η εκίμηη ω υδέλφω υ. Τ ειέγμ ή- κλείει η κριέρ υ μεγλύερ Λιμερχεί ης χώρς. Εκιδευική εκδρμή μάδς Περιβάλλς Γυμίυ Νάυς T μιάρι ης Πάρυ υάη μιάρι ω Γρεβεώ Ιδιίερ εικδμηική ή η εκιδευική εκδρμή ης εριβλλικής μάδς υ Γυμίυ Νάυς Κέρ Περιβλλικής Εκίδευης Γρεβεώ, υ ργμιήθηκε ό 21/4 έως 24/4. Η λή εριελάμβε 20 μθηές κι μθήριες κι υς εκιδευικύς Ηρκλή Χζόυλ Διευθυή κι υδύς υς κθηγηές Κόη Λεάρδ κι Αγγελύλυ Σφί. Τη 1η μέρ μθηές κι κθηγηές διυκέρευ η έμρφη όλη ω Τρικάλω υ η διχίζει Ληθίς μός κι η εόμεη μέρ ερώς ό η Κλμάκ έφ Γρεβεά. Αμέως άρχιε ρόγρμμ με θέμ «Τ μιάρι». Οι Πριί μθηές ρυί υς υεύθυυς υ Κέρυ όλ φωγρφικό υλικό ό η χειμεριή υς εξόρμηη βυά ης Πάρυ με μιάρι υ ηιύ. Τ ρόγρμμ υεχίηκε όγευμ με ερί «άλς Θεδωρίδη» λίγ έξω ό η όλη ω Γρεβεώ γι εξεύρεη μιριώ. Αργά όγευμ η λή εικέφθηκε η ρωόυη βιεχί μιριώ υ ρωόρυ Φώη Πρκευΐδη, ίς εημέρωε υς μθηές γι η διρφική ξί, κθώς κι η ικιλί διήρηης ω φρέκω μιριώ. Τ βράδυ, όλη η λή εικέφθηκε εδεμωλεί ω Γρεβεώ κι δκίμε μγειρεμέ άγρι μιάρι με διάφρυς ρόυς. Οι γεύεις ή ρωόγωρες κι η εμειρί γι υς μθηές, μδική. Τη εόμεη μέρ εικέφθηκ ρωόρ ερευηή ειδικό ω μιριώ ε ελλδικό κι διεθές είεδ, εκιδευικό Γιώργ Κωιίδη η άξη υ δίδκε. Η εμειρί όλω ή ημική ό γι έργ υ άθρως υός έχει ειελέει, λλά κι γι η λλγή εμειριώ μεξύ εκιδευικώ κι μθηώ. Αμέως μεά εικέφθηκ η εριχή Περιβλάκι υς ρόδες υ όρυς Όρλικς μέ δάς, όυ ι μθηές, με η ρυί ω υδέλφω υ ΚΠΕ κάλυψ μιάρι, λλά κι χάρι άγριω ζώω κι κυρίως ρκύδς. Τ μεημέρι Κέρ με η βήθει κι η φιλόξεη ρφρά ης διευθύρις υ ΚΠΕ Γρεβεώ Νό Ειρήης κι ω υδέλφω Μέη Δημήρη, Τκάρ Δημήρη κι Πλιάχ Θάη, ι μθηές μγείρεψ με διάφρυς ρόυς μιάρι (ύ, ίελ, μελέ), ί η υέχει ίμη δεόως. Η χώρηη μέως μεά ή εικική. Πέρ ό Μεέωρ γι φιχθύ όγευμ Τρίκλ. Τη εόμεη ημέρ υέχι δρόμ ης ειρφής. Κά μεημέρι έφθ η Λειβδιά κι η κληκική εριχή Κρύ, υ βρίκι ι ηγές ης όλης. Εκεί κι εικεί υς υδέχθηκε εβμιώς μηρλίης Θηβώ κι Λεβδείς κ. Γεώργις, ίς μς ρέθεε γεύμ. Γι μι κόμη φρά η γλυκύη, η θερμή φιλξεί κι η θρωιά υ ευωί μθηές κι κθηγηές. Συεχίζς δρόμ ης ειρφής, έφθ βράδυ η Νάυ. Η είκεψη υή ή ημική κι γεμάη εμειρίες γι όλυς, κυρίως όμως γι υς μθηές, υ ε μικρή ηλικί (Α κι Β άξεις) βρέθηκ γι έερις μέρες μκριά ό υς δικύς υς. Ο Διευθυής υ Γυμίυ Νάυς Ηρκλής Χζόυλς κι ι εκιδευικί, ευχριύ όλυς όι βήθη γι η ειυχί υής ης εκδρμής. ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πρικί Πάρυ (Όιθε ACS) Τηλ & ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ Τηλ Fax: Κι

5 Πρκευή 30 Αριλίυ Ν εκφρύ ι άγκες ω λϊκώ ρωμάω Ν ράξυμε λιικές κι όχι ρωικές ειλγές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ γι MENU; Μό ιµκάλγι υβέρ υλά θήκες µχιριώ υέχει ό ελ.1 Πρχεδιμέες ειλγές εις βάρς υ λύ Η λιική υ ήμερ εφρμόζει η κυβέρηη υ ΠΑ.ΣΟ.Κ. κι δε μόρεε ή δε ρόλβε υλιήει η Ν.Δ., είι λιική υ όχ έχει γίυ ράξη ι φάεις υ έχυ ρθεί ρελθό ό η Ε.Ε. κι υ είι μέρ εκυγχριμύ υ ικύ κράυς κι ράιης ω υμφερόω υ μεγάλυ κεφλίυ. Η γκόμι κιλιική ικμική κρίη κι ι- διίερ χρκηριικά ης ελληικής ερίωης, - ελύ η «χρυή ευκιρί» γι η εφρμγή μις κληρής, χωρίς ρηγύμε λιικής, με θύμ υς «υήθεις υόυς». Η όφη ης κυβέρηης ρφύγει μηχιμό δειδόηης Ευρωϊκής Έωης - Διεθύς Νμιμικύ Τμείυ ή ρχεδιμέη εδώ κι κιρό. Με υή η ειλγή, εκός ό ηρίγμ εωερικό ης χώρς κά ιχυρύς υμμάχυς εξωερικό κι άλλθι γι έ άγρι μέρ, ε βάρς ω λϊκώ υμφερόω. Μεά η μείωη ω μιθώ κι ω υάξεω δημόι μέ, έ φρλγικό μχέδι, εφιμό ω φλιικώ δικιωμάω υ έχυ μείει, η ράη υ εργάιμυ βίυ, κλυθύ ι ιήεις ω είρω κι υ Δ.Ν.Τ. γι μειώεις μιθώ ιδιωικό μέ, λήρη ελευθέρωη ω λύεω, ρέρ ελικίηη χέεω εργίς, ράη λιόης κι έ μέρ. Η εφιλελεύθερη είθεη ε λήρη εξέλιξη ό υς «ιλιές» γι «κλό ω μη ρμιύχω». Αρίηη ρϋόθεη γι η υλίηη ης κυβερηικής λιικής είι κι η διικηική μερρύθμιη όμ υ λιγόερυ κράυς κι ης ερικής όως λέε υ δημιμικύ ελλείμμς, η ί άμε θ υ- λιηθεί με «Κλλικράη». Η όξυη ω εριφερεικώ κι ικώ ρβλημάω, ρά η φιλόιμη εικιωική κυβερηική ράθει, είι όφευκη. Η χρημδόηη ω Δήμω θ υεί έ λήγμ κι μι ειρά κιωικές δάες θ ερικύ. Εμείς λέμε, όι ρόκειι γι έ μθέημ υ δε εκφράζει ις άγκες ω λϊκώ ρωμάω κι ης μεγάλης λειψηφίς ω λιώ κι υ με η είφη ης διικηικής μερρύθμιης κι ης κέρωης: Διά ειί χρκήρ ευίθηω μέω κιωικής λιικής, όως είι η υγεί, η Πιδεί κι η ρόι, υ μεφέρι λέ η ική διίκηη. Βικό κριήρι γι κηθεί μι ρμδιόη θ είι η ικμική δυόη υ δήμυ. Αρκεί κεφθεί κείς ις ρεχόμεες υηρείες υς ράω μείς ήμερ η Πάρ γι κλάβει η ιόηά υς μέλλ. Κργεί ελάχι υδιικηικά χρκηριικά υ είχ μείει υς δήμυς κι ις κιόηες κι όι κιωικό υς χρκήρ, φύ όχς είι η ιχυρίηη ω διικήεω με κριήρι η διφάλιη ης γωιικόηάς υς, ρόκειι γι ειχειρήεις. Εωμώει ριικά θεμό ης ρωβάθμις διίκηης κρικό μηχιμό, κάάς φρέ υλίηης ης κυβερηικής λιικής. Ειβάλλει η λγική ης δικόης ύλ ω ρεχόμεω υηρειώ ρς υς λίες. Τ μεγάλ γεωγρφικά όρι ω Δήμω κι ω εριφερειώ ημίυ κόμ μεγλύερυς ρϋλγιμύς έργω κι ρμηθειώ ε υεργί με ιδιώες, ίγς ις ρέξεις ω μεγλειχειρημιώ κι ω μεγλεργλάβω γι έες «ρχές» ε υθήκες διφάεις κι υερκλόγηης. Ν μς υ ις λιικές υ θέεις Αεξάρη όμως κείς υμφωεί ή διφωεί υλικά ή εί μέρυς μζί μς, είι ίγυρ όι εκείι υ «εκίθει» ρέει έχυ άψη κι γωιήυ ις λιικές θέεις κι κικές γι όλ υά, λλά κι ρηγύμε υωρευμέ ρβλήμ υ όυ μς. Ο Πριός λός έχει άγκη, δικίωμ κι υχρέωη, ξέρει γι ώς θ υεριύ υμφέρά υ κι θ διεκδικήυ η είλυη ω ρβλημάω υ όυ ι ικί άρχες με δεδμέ έ, ύθε κι δύκλ ί υ διμρφώει ό «Κλλικράη» κι όχι μό. Αί γι υό, διιώυμε μι ράθει εικρήυ «ιδελγήμ» ης εόης όλω γι κλό υ όυ, ρβάλλς η άγκη υύρξης ε μι κιή ρεί χωρίς εριεχόμε κι ργρμμική υμφωί, χωρίς ρδιρίζει ι είι κλό υ όυ κι ιυς εξυηρεεί. Είι γεγός όι ρόφ ρελθό υή η «άχρωμη», «λίικη» ρέγγιη έδωε εκλγικά. Σήμερ όμως με η ε- μειρί υ έχυ κήει ι λίες: Φάζει υκριικό εικλείι κείς κμμάι ης υψηφιόηάς υ, ό γωρίζει ό υς λίες κριβώς εειδή ή έλεχς εός κμμικύ μηχιμύ. Είι λιικά εικίδυ ειδιώκυμε μη υ- άρχυ ιρθέεις ή ιθέεις γιί υό, εκός ω άλλω, δείχθηκε ελευί χρόι βλβερό γι ό. Η υί υιικής ιλίευης έρηε η Πάρ ό η είλυη λλώ ρβλημάω. Είι λιικά θλό κι κιωικά ειζήμι εικλύμε όι όλι η Πάρ έχυμε κιά υμφέρ. Εμείς, ιεύυμε όι είι γκί ήμερ ρά έ, υάρξυ ι ρίηες λιικές ρωβυλίες κι ε είεδ ικής διίκηης, ώε εκφρύ ι άγκες ω λϊκώ ρωμάω, ργωθεί η - ίή υς κι η διεκδίκηη είλυης ω ρβλημάω υς. Wireless Call System Εειδή ηµί έχει...ώς ερβίρεις! mexican food pizza SCOPA coffeeholic ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - TELECOM SYSTEMS ΕΜΠΟΡΙΟ & SERVICE ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Πρικί Πάρυ ηλ: fax: /

6 6 Πρκευή 30 Αριλίυ Ειδιώκει η άρη υ κμάζ, κυρίως γι η κρυζιέρ Αιδρύ ι Έλληες υικί Έως έλς Μΐυ θ έχει ρθεί κμάζ, ύμφω με δηλώεις ης υφυυργύ Τυριμύ Άζελς Γκερέκυ, «με όχ γίει η χώρ κέρ θλάιυ υριμύ ης Μεγείυ». Σύμφω με η υφυυργό, η Ελλάδ με ηιά κι χλμ κγρμμή έχει όλες ις δυόηες εύχει υό, γι μη χάι, όως είε, άω ό 1 δις εηίως λόγω υ κμάζ. Τ θέμ υό έχει ξεηκώεις ιδράεις κλάδ ω υικώ, κθώς με κμάζ ρευό η εργί υς. Γι υό κι ό Υυργεί ζηείι η ρφρόερη λύη, ώε κι κμάζ ρθεί, λλά κι ρευθύ ι υικί. Αυή ή κι η δέμευή υς ε ρόφη υάηη υ είχ με εκρώυς υ ΣΕΤΕ κι υ ΗΑΤΤΑ. Τ ρβλήμ γι υς Έλληες υικύς Τ κμάζ ρχικά γι όλ ειβηγά λί ης Ελλάδς, θείηκε ρκειμέυ ρευθύ ι θέεις εργίς ω Ελλήω υικώ. Σ λίι υ κμάζ έρεε όλ λί ης κλΐς κι κρυζιερόλι υ έφερ Ελληική ημί, χλύ κλειικά κι μό Έλληες υικύς. Με η είδ ης Ελλάδς η Ευρωϊκή Έωη, άρχιε γίει λόγς, ώε ειρέει ε όλ υό κιική ημί λί, ρλμβάυ ειβάες ό όλ κιικά λιμάι, άρ κι ό Ελληικά. Άρχιε μέως η ΠΝΟ βάζει διάφρυς όρυς, ώε κι άλι ρέψει ις θέεις ω Ελλήω υικώ δεδμέυ όι ό ις μιβές ω εργζόμεω υικώ, ηριζό η Ελληική ικμί. Χρκηριικά 2009 ειέρρευ η Ελλάδ ό υς Έλληες υικύς 19,5 διεκμμύρι ευρώ. Ές ό υς όρυς υ κάφερε ειβάλει η ΠΝΟ, ειδικά γι λί ης κλΐς, ή: «Όις εργάζει κλϊκά ειβάλλει έχει εάρκει ης ελληικής γλώς». Οι λικήριες ειρίες έδρ μέως γιί ήθελ έχυ η δυόη ρλμβάυ ρικμικύς υικύς με ρικμικές φυικά μιβές, όως υμβίει χεδό ε όλ φρηγά λί υ ργμιύ διεθείς λόες. Σήμερ ειδιώκει η άρη υ κμάζ κι η κρυζιέρ. Σόχς ω εδιφερόμεω ειριώ είι έχυ η δυόη ρεγγίζυ ελληικά λιμάι κι ρλμβάυ ελάες/ειβάες. Εδώ έρχει η ΠΝΟ κι λέει ις ειρίες: Εά θέλεε ρλμβάεε ειβάες ό ελληικά λιμάι, φείλεε υλγήεε κι έ ριθμό Ελλήω υικώ. Κι φυικά η ΠΝΟ ζηά κι ό η κυβέρηη θείει όμ υ υχρεώει όλες ις κιικές ειρίες υλγύ κι Έλληες υικύς. Αυό όμως δε δέχι ι ξέες ειρίες, κθώς η ύθεη υ ληρώμός υς, κθρίζει ό η εθικόη υ κάθε λίυ. Κι εώ ι Έλληες υικί, ρθύ εριώυ όες δυό εριόερες θέεις εργίς, ι ξεδόχι κι ι έμρι ης Ελλάδς άθηκ έι ό υς υικύς κθώς εριμέυ όι ό ις διυκερεύεις υ θ κάυ ξεδχεί ι ειβάες υ έρχι ό εξωερικό γι ειβιβύ κρυζιερόλι, θ έχυ εήι όφελς 1,5 διεκμμύρι ευρώ. Έι υμφέρ ω ξεδόχω κι ω εμόρω, βρέθηκ έι ό υμφέρ ω Ελλήω υικώ ι ίι όμως υηρίζυ όι εά χθύ ι θέεις εργίς υς, όε θ μήει η ειρή κεφλίω. Ήδη ρέει ημειωθεί όι ε χέη με 2009, ημειώι ώλειες ης άξης ω 5,5 διεκμμυρίω ευρώ μέ ρώ ρίμη υ Θεδί Κζόγλυ Πρόκληη Η ειρεί Σρρής 3Μ ς ρκλεί η ημερίδ υ ργώει με θέμ: «Οικμί μέ ό η γώη κι η ιόη», με ώερ όχ χίυμε όλι μζί έ δημιυργικό κι υόχρ δικό λό υύρξης, κάι ιδιίερ χρήιμ γι ιμεωίυμε ις υέειες ης ικμικής κρίης. Η ημερίδ θ γίει Ξεδχεί SWISS HOME η Τρίη 4 /5 /2010 ις 11:30.μ. γι υς ειχειρημίες ξεδχεικώ μάδω κι εικιζμέω δωμίω κι ις 17:00 μ.μ. γι υς ειχειρημίες υ μέ είης (ειόρι - βέρες - ιρίες κ.λ.). Ομιληές: 1. Πύλις Γεώργις (ό η 3Μ) 2. Κζμάης Μιχάλης (ό DR.SCHNELL) 3. Mηόυλς Δημήρης (ό η PRO -EQUIP-3M) Πρωμγιάικη εκδήλωη Πρωμγιάικη εκδήλωη διργώει λύλι δίλ γήεδ ό Αέρ Μρμάρω, λιιικός ύλλγς Πρδρόμυ «Σκός Πάρις». Ση εκδήλωη θ υμμεέχει χρευικό υγκρόημ υ Συλλόγυ. ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ υ Σμάη Μύρυ Μέλυς ης Κερικής Ειρής ης Ν.Δ..Πρέδρυ ΟΝΝΕΔ Φάυ Λόγι Οι έρεες Δημκρίες υ ελεύθερυ κόμυ δικρίι ό η ξιίηη ω ιικώ ιχείω κι κάθε λγής δεικώ, ρς όφελς ω λιώ υς. Ο κός υός υήρξε βική ρχή γι λιικύς όως Κωίς Κρμλής κι γι υυργύς ικμικώ όως Πγής Πληγύρς. Έχυ κγρφεί άειρ εριικά όυ ι υγκεκριμέι κυβερήες έδρ άμε κι κθριικά μόλις υς γωιηθήκ μεβλές ριθμώ υ φρύ ιμές ρϊόω ή ώ εργίς ή δημίω εόδω. Εφάρμζ κλύθως λιικές υ έδι λύεις ίιχ ρβλήμ κι εέε εμιύη ε εχθρύς κι φίλυς. Η κική υή έλβε έλς μεά 1981 κι ελέμ ζύμε ήμερ. Ο ημεριός ρωθυυργός εμφίζει δύμς εράει ό λόγι έργ, εώ ι υεργάες υ εριρίζι ε ερλγίες κι κγρφές μις ργμικόης υ γωρίζυμε όλι. Δυυχώς, ρύι ιληφθύ, όι όι κυβερύ είι ειφριμέι ιδράυ με υγκεκριμέ μέρ. Μόλις χθες κιώθηκ έ ά εργίς, υ δείχυ θεμική ύξηη ις ργωγικές ηλικίες. Όις δει μέ ό υή η ύξηη μό ριθμηικό ιχεί, βλέει μό δέρ κι δε μρεί δει δάς. Δηλδή, βρικόμε μρά ε μι έκρηξη υ δημγρφικύ ρβλήμς εόμε χρόι. Πρόφ κιώθηκ ημικές υερήεις η είρξη δημίω εόδω κι φλιικώ ειφρώ, κι μόλις ρι ό λίγες μέρες διλιάηκ ι φρλγικί υελεές γι ις ειχειρήεις - ό ις γειικές χώρες, μέλη ης Ευρωϊκής Έωης, ι ίιχι υελεές ρμέυ 10% κι 15%, η Ελλάδ ρεγγίζυ 45%. Τη ρηγύμεη εβδμάδ με ρλγί φρλγικό μχέδι ειβάλλει κι υς ειχειρημίες ω μικρώ ηιώ η ληρωμή φλιικώ ειφρώ ΟΑΕΕ ί υ ΟΓΑ, υ ημίει η ειβάρυή υς με εριόερ ό εηίως, ό η ίδι ιγμή κύρι μέλημ ης λιείς θ έρεε είι η ήριξη υώ ω ειχειρήεω ε υύς υς μικρύς όυς, κθώς μεά ό λίγ χρόι ηιά μς θ έχυ λιγόερες ειχειρήεις κι λιγόερυς κίκυς κι όε θ ρθύμε άλι κλύψυμε η υρίιδ. Ό η χώρ βρίκει ρ ω υλώ υ Διεθύς Νμιμικύ Τμείυ, εμείς υεχίζυμε ιμεωίζυμε ρβλήμά μς ειφεικά κι χωρίς όρμ. Αυό είι κι ρόβλημ ης λιικής ήμερ. Η μεγάλη ευκιρί υ δόθηκε Κώ Κρμλή ' μρφώει η Ελλάδ χάθηκε μέ η λμί κι φόβ υ γέη ι ίχυρες δμές εός διδλώδυς κι διεφθρμέυ Κράυς. Σ ίδι δρόμ δυυχώς βδίζει κι Γιώργς Πδρέυ ειρές ε ειχειρημίες, όως Αδρές Βγεόυλς, ρεμβίυ λιικά με ειχειρήμ υ κύγι λγικά κι υόη. Πώς μρείς ρηθείς ίημ ω λιώ ελεγχθεί η εριυική κάη κάθε λιικύ η ρεί υ χρόυ υλικά κι όχι ιγμιί με ις ερίφημες δηλώεις όθε έχες; Πώς μρείς ρείι δώεις λόγ γι έργ κι ρλείψεις υ ρεύυ η διφάει κι δημόι χρήμ; Η λιική άξη ης χώρς βρίκει ημεί μηδέ. Οι ευκιρίες ης έυ λίθι κι ι ευθύες δε μρύ είι υλλγικές ό κι υό βλεύει όυς κυβερύ ό θέεις κι ό η ελευί ρικεεί. Η χώρ μς μρεί μη κιδυεύει - κι ευυχώς - ό υγμική εκρή, λλά κιδυεύει ό εριριμό ης εθικής ης κυριρχίς κι η υέλει ε υλλγικύς ργιμύς υ διμρφώυ η έ άξη ργμάω. Θ ειρέψυμε;

7 Πρκευή 30 Αριλίυ 2010 Αδίδυ ι ράθειες Ρώι υρίες η Πάρ Έ γκρυ Ρώω υριώ (24) άμ εικέφθηκε γι 2 ημέρες η ερμέη εβδμάδ η Πάρ, λίι εός εήμερυ ξιδιύ η Ελλάδ. Οι Ρώι υρίες ήρθ ηί μς, κόι ρθειώ Πριώ υριικώ γρφείω, ί ε υεργί με ρωικά υριικά γρφεί ειχειρύ διείδυη η ρωική γρά, μέω υ θρηκευικύ υριμύ. Με φρμή η είκεψη, λλά κι ις ράθειες υ κβάλει η Τυριική Ειρή υ Δήμυ, με ίδι όχ, υριικός ράκρς Δ. Περόυλς φέρει η ΦΠ, όι θρηκευικός υριμός είι έ ημικό κμμάι γι η ρέλκυη υριώ ό η χώρ υή κι η Πάρς, εφό ιμεωιεί ρόβλημ με η βίζ, θ είι ές top ρριμός. Οι ράθειες ό Πριά υριικά γρφεί, λέει κ. Περόυλς, υεχίζι γι η εριέρω διφήμιη υ ηιύ κι εκιμά όι η υμμεχή υ Δήμυ Πάρυ η υριική έκθεη ης Μόχς, ή λύ ημική. Ειλή γι ις Ακλϊκές Συγκιωίες Περιόερ δρμλόγι Ειλή ρς Συμβύλι Ακλϊκώ Συγκιωιώ έλυ, Εμρεγγελμικός Σύλλγς Πάρυ Αιάρυ κι Σύλλγς Κφεζυθειόρω, ι ίι ε κιή ύκεψή υς υζήη θέμ ης κλϊκής υγκιωίς κι ρθέυ ιήμά υς. 1) Ν διηρηθεί η δρμλόγηη υ «Νής Μύκς» η γρμμή Πειριάς -Πάρς - Νάξς - Ικρί - Σάμς, ώε διηρηθεί ό υγιείς γωιμός μεξύ ω κλϊκώ ειρειώ, ό κι η ρφερόμεη ρχή υηρειώ ό ρς υς μόιμυς κίκυς ω ηιώ μς ό κι ρς υς εικέες. 2) Ν εέλθει η δρμλόγηη χυλόω κι όχι μό ό λιμάι ης Ρφής ρς ηί μς, ώε εκμελλευύμε ό η κιή όη ό υγκεκριμέ λιμάι ρς ηί μς ό κι η μικρή όη ό διεθές ερδρόμι «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». 3) Ν ελειυργήει η γρμμή Θελίκη Κυκλάδες Κρήη, ώε δθεί η δυόη υς εικέες ό η Βόρει Ελλάδ κήυ ρόβη ρς ηιά μς ΕΛΜΕ Πάρυ - Αιάρυ Κάλεμ υς λίες ης Πάρυ Τις ελευίες εβδμάδες χώρς ης εκίδευης δέχει μι άευ ρηγυμέυ είθεη ε δικιώμ κι κκήεις δεκειώ. Τ λυμχέδι υ Υυργείυ Πιδείς, με ίλ «Γι η βάθμιη υ ρόλυ υ εκιδευικύ», μό ως κκόγυ εί μρεί εκληφθεί. Τ ράω μχέδι κι η υξιλόγηη, λλάζυ ριζικά δημόι χλεί. Η εξέλιξη υή δε φρά μό υς εκιδευικύς, λλά υς γείς, υς μθηές κι λόκληρη η κιωί. Εκός ό η είθεη υ δέχι ι εκιδευικί όως κι όλι ι εργζόμει υς μιθύς, φλιικά κι υξιδικά υς δικιώμ, Δημόι Σχλεί υβθμίζει δρμικά μέ ό ελευί μέρ. Πι υγκεκριμέ: Θ ξιλγείι η χλική μάδ με γώμ ις ειδόεις ω μθηώ. Κόι θ κηγριιύι ι χλικές μάδες άλγ ω ειυχιώ υς. Η ρκική υή έχει δηγήει ε κλείιμ λλώ μάδω φωχώ γειιώ η Αγγλί κι η Αμερική. Εθρρύει η εύρεη ικμικώ όρω μέω υ Δήμυ, υ Συλλόγυ Γέω ή άλλω φρέω δημόιω ή ιδιωικώ. Ειδικά υή η ράμερς, ε υδυμό με έρμ ης εκίδευης υς Δήμυς θ ημάει υχρημδόηη υ Σχλείυ άρ κι άιγμ ης Σχλικής μάδς γι εύρεη όρω (δίδκρ, χρηγίες, διάφρες υηρείες εί ληρωμή). Ουιικά δηλδή, δικυβεύει δωρεά χρκήρς υ Σχλείυ. Κριήρι ξιλόγηης είι ι μέρες λειυργίς υ χλείυ, δηλδή ι γώες εκιδευικώ κι μθηώ θεωρύι κάι κκό γι χλεί. Αό Σεέμβρη γυράμε ξά ε άξεις 30 μθηώ με όι υό υεάγει γι η ιόη υ μθήμς. Η μείωη ω ρλήψεω θ δηγήει ε εράι κεά χλεί, υ θ κλυφθύ (;) υχρεώς υς δκάλυς ε υερωρίες κι διδκλί ε 2 ή εριόερ χλεί. Με έ ρό ρλήψεω ειύι δρόμ χιλιάδες διόριι εκιδευικί, υ χρόι ώρ έχυ ρφέρει ις υηρείες υς, ειδικά ε ηιωικές κι όμκρες εριχές όως η Πάρς, χωρίς υιική μιβή. Αυά κι άλλ λλά υθέυ λόμυρ κηικό υ ειμάζει η κυβέρηη με ις ευλγίες ης Ε.Ε. γι Σχλεί υ ύρι. Η υεράιη υ Δημόιυ Σχλείυ κι γώς γι η υιική βελίωή υ ρέει είι υόθεη όλω ω εργζμέω, λόκληρυ υ λύ. Ως εκιδευικί δε θ άψυμε γωιζόμε κι ε υό γώ θέλυμε δίλ μς υς μθηές, υς γείς, όλυς εάς. Έχυμε χρές έι υς γώες ω ρηγύμεω δεκειώ, έι υς ευύς μς, λλά κυρίως έι ιδιά μς, ω ίω μέλλ κι όειρ, ό βάρβρ δύι. Αό εμιάρι υ ργμιεί η Πάρ Κέρ Αάυξης Ελληικύ Εμρίυ (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), με ρωβυλί υ Εμρεγγελμικύ Συλλόγυ Πάρυ Αιάρυ, γι η εκίδευη ω εγγελμιώ. Είι δύ μήμ, Internet κι Marketing κι ρκλυθύ ερίυ 30 άμ. Ο Σρρής Ευάγγελς & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει ειλέξει ό η ρχή ης λειυργίς ης, χρηιµιεί κι εµρεύει κλειικά κι µό κύλες βιδιώµεες, λίι ης εφρµγής µις φιλικής ρς εριβάλλ λιικής. Σήµερ βλέυµε υή µς η λιική δικιώει κθώς ι εριόερι ήµι ης χώρς, µεξύ υώ κι ήµς Πάρυ, ειβάλλυ η χρήη βιδιώµεω άκκω ρριµάω µε έ κιµό κθριόης. Εειδή ρώι χληθήκµε µε η βιδιώµεη κύλ, ήµερ κάηµ 3Μ είι ε θέη ς ρφέρει άριη ιόη η κλύερη ιµή. Με εκίµηη, Ευάγγελς Σρρής Έκωη 10% µέχρι έλς Μΐυ ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Περιφερεικός Πρικίς (ληί ΙΚΑ) Τηλ/Fax:

8 8 Πρκευή 30 Αριλίυ Πηγύρι Ζωδόχυ Πηγής Άρ Χωριό Με λμρόη κι με η ρυί λήθυς κόμυ έγιε ερμός υ Ι.Ν. Ζωδόχυ Πηγής Άρ Χωριό. Τ βράδυ ης Πέμης έγιε μικρός εεριός κι ελέηκε γιμός μικρό Ι.Ν. Ζωδόχυ Πηγής. Ση υέχει ργμιήθηκε η λιάευη ης ιερής εικός ό μικρό μεγάλ Ι.Ν., όυ εκεί ελέηκε μέγς ηγυρικός εεριός με ρκλί. Αήμερ ης ερής ελέηκ Ορθρς κι η ηγυρική Θ.Λειυργί, εώ μεά η λιάευη ης ιερής εικός έγιε γλέι με ζωή μυική, φγηό, εδέμ κι άφθ κρί, υ ειμελήθηκε λιιικός ύλλγς «ΑΤ- ΛΑΝΤΙΣ». Τ ηγύρι ίμη με η ρυί υς κά διήμερ Δήμρχς Πάρυ Χρής Βλχγιάης, ι Αιδήμρχι Πάρυ Σέφς Γβλάς κι Ά Κάγκη, Πρόεδρς ης ΚΔΕ- ΠΑΠ Γιώργς Λυκής, Δημικός Σύμβυλς Σύρς Κλκώς, ι Πρόεδρι ω δημ. Διμεριμάω Λευκώ Μρί Τριφύλλυ κι Μάρης Αώης Ργκύης, ικί ύμβυλι, εκρόωι φρέω κι υλλόγω κι λύς κόμς. Μρφωικός Πλιιικός Σύλλγς Αγκιριάς Πηγύρι Αγίυ Γεωργίυ Με ειυχί έγι κι φές όως κι έρυι ι εκδηλώεις γι η γιρή υ Αγ. Γεωργίυ η Αγκιριά Πάρυ. Ση φειή γιρή, Πλιιικός Σύλλγς Αγκιριάς υμμεείχε εεργά με διάφρες εκδηλώεις. Τη ρμή ης γιρής, μεά εεριό ι λυάριθμι ρκυηές κι εικέες όλυ ρδικύς χρύς ό Χρευικό υγκρόημ υ Συλλόγυ υ δημιυργήθηκε ερμέ Οκώβρι κι έδωε, με μεγάλη ειυχί, η ρώη υ ράη. Ση υέχει, μέλη υ υλλόγυ κι υ Τικύ Συμβυλίυ ρέφερ κεράμ, κι κρί κόμ, ίς δικέδε κι χόρεψε μέχρι ις ρώες ρωιές ώρες με ζωή μυική ό υς μυικύς Γιώργ Νίκκ (λύ), Κώ Μκρυδάκη( κρηική λύρ), Γιάη Πλή (Τμύ) ό η Λέρ, Αιάδη Γιώργ (Κρηικό λύ) κι Δελέ Μώλη( βιλί). Όλι ι μυικί έιξ φιλκερδώς. Αήμερ υ Αγ. Γεωργίυ, μεά η Πηγυρική Θ. Λειυργί η ί χράηε Μηρλίης Πρξίς κ. Κλλίικς έγιε εριφρά ης εικός υ Αγίυ Γεωργίυ υό η υδεί ης Φιλρμική υ Δήμυ Πάρυ κι μελώ υ χρευικύ με ρδικές λές κθώς κι λήθυς κόμυ. Σις ράω εκδηλώεις, ρυρέθηκ ι: Δήμρχς Πάρυ Χρής Βλχγιάης, ι Αιδήμρχι Ά Κάγκη κι Σ. Γβλάς, Πρόεδρς υ Δημ. Συμβυλίυ Α. Αρκάς, Νμρχικός Σύμβυλς Γ. Κάγκης, ρόεδρς υ Λιμ. Τμείυ Λ. Κός, ρόεδρς ης Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π, Γ. Λυκής, ρόεδρς ης Τυρ. Ειρής Μ. Ργκύης, ρόεδρς υ Τικύ Συμβυλίυ κ. Ργκύης, ι Δημικί Σύμβυλι κ.κ. Κωβίς κι Κλκώς. Η διργάωη έγιε ό Δήμ Πάρυ, η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π, Δημικό Διμέριμ Αγκιριάς κι Πλιιικό Σύλλγ Αγκιριάς. Ξεάγηη Πάρκ Τη Πρωμγιά Πάρκ Πάρυ θ μιλήυμε γι λυλύδι! Περώς μάι θ υάρχει ξεάγηη γριλύλυδ ης εριχής υ Περιβλλικύ κι Πλιιικύ Πάρκυ Πάρυ Άη Γιάης Δέης. Η ξεάγηη θ ξεκιήει ις 11:00 ρωί. Η μεφρά θ είι δωρεά με λεωφρεί ρς κι ό Πάρκ κι θ ξεκιήει ις 10:45 ό μύλ λιμάι Πρικιάς. Ειρφή ις 14:00. Τη εκδρμή ξεάγηη διργώυ Πλιιικός Σύλλγς «Αρχίλχς» κι Σύλλγς Φίλω υ Πάρκυ Άη Γιάης Δέης. Η Αιδήμρχς Ά Κάγκη γι η δερφύευη η Νάυ Εθελική «ά ής» Μέ η ύγχρη κιωί με έ ιχεί υ μικιμύ, υ γωιμύ, ης κυριρχίς υ ΕΓΩ, ό η χλική ηλικί, εργικό βί, κόμη κι η ρωική ζωή υ κάθε Έλλη, είι ρήγρ κι ελιδφόρ είζι άθρωι υ ρφέρυ εθελικές δρηριόηες. Συγκεκριμέ φέρμι ε υίες μς, ι ίι η ρόή μυ γι δερφύευη υ έυ Δημικύ Σχλείυ ης Νάυς, χωρίς δεύερη υζήηη δέχθηκ λάβυ δερφυεύυ χώρ υ εικέι κθημεριά μικρά ιδιά κι όχι μό, ίρς ρώ ερεθίμ γι η ρί ης φύης κι υ εριβάλλς. Ο ειδικός εί ω διμρφώεω κήω Σεβιός Αγωόυλς εκόηε η μελέη υ χώρυ κι με η γώμη υ γεωόυ Κώ Σιφίυ ρμηθευήκμε φυά ε υεργί με Σύλλγ Γέω υ Δημικύ Σχλείυ. Ο Σεβιός Αγωόυλς κι Αρέης Λυκής με υεργεί υς έκ η δερφύευη (μυγδλιές, ελιές, μυριές κι ρωμικά φυά) γι μρύ ι μθηές κή κάυ μθήμ χεικά με φυά. Βέβι, με μεγάλη χρά ρφέρθηκ κι βήθη φιλκερδώς κι ι Τυάκης Νικόλς (Τμόλς) υ με κφικό υ μηχάημ έκε η διάιξη ω λάκκω, Δβερώς Μώλης, Δβερώς Γιάης, Σγρδέλης Δμιός κι Κγιώργης Μεό γι η μεφρά κι θέηη ειδικύ χώμς. Εειδή είχ λάβει εκ μέρυς υ Δήμυ η είβλεψη, θεωρώ όι είι κθήκ μυ ευχριήω κι υγχρώ θερμά ως εκρόως υ Δήμυ υς ράω υμλίες μυ έ ρς έ γι η ρφρά υς, λλά κι γι η ελίδ υ έδω γι έ μέλλ ι ιιόδξ, έ μέλλ υ θ εμέει ό η ιδιέλει ις υλλγικές δράεις κι εθελιμό. Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ υ Πγιώη Ρήγ Βυλευή N. Κυκλάδω υ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η ώρ ης λήθεις γι «Κλλικράη» ληιάζει Μζί κι η ώρ ης ευθύης γι υς λιικύς φρείς κι λιικό ρωικό ης χώρς. Όι είχ εεδύει ε ιθή υέει, βληικόη κι λμί ης κυβέρηης, διψεύδι κι υχρεώι λέ θεηθύ εί ης υίς, κλύς έι η δική υς υέει κι λιική υερβυλί. Ο «Κλλικράης», ε έ μή ό ήμερ θ ελεί έ θεμικό λίι ργάωης κι λειυργίς ης Αυδιίκηης. Θ εθύ έι ι «ζυμώεις» γι ρόω υ θ εμλκύ η εκλγική μέρηη υ Νεμβρίυ γι η άδειξη ω έω υδιικηικώ ρχώ ε Δημικό κι Περιφερεικό είεδ. Ση Πάρ ήδη κάιι εύδυ ρϋήυ «Κλλικράη» ργγέλλς υψηφιόη γι δημρχικό θώκ, με η διδικί υ υχρίμς. Αμφιβήη υό ελεί δημκρικό δικίωμ υ κάθε Πριύ λίη, λύ δε εριόερ εκείω υ έχυ εεργό ρόλ η λιική κηή υ ηιύ. Η άκηη βεβίως υύ υ δικιώμς γίει κχρηική ό η υψηφιόη υηρίζει με μεθόδυς κι μέ μφίβλης λιικής ηθικής. Τ κυήμ κάω ό η μέη, η ικειίηη υ έργυ ω άλλω κι η υβάθμιη ης ρφράς υς η υλλγική ράθει, ελύ ιχεί λιικής «ρβικόης». Κι γι μιλήυμε με όμ είι ευόη όι ράω φρύ η ημεριή έρχ Πάρυ κ. Πρωλάη. Ακώς φίρε δικίωμά ης διεκδικήει η δημρχί ης Πάρυ, χρηιμιεί μεθόδυς υ ρβιάζυ λιικό fair play. Πρχωρεί ε λγιμό υ έργυ υ Ερχείυ με η λγική μρόωυ φρέ εξυίς, γώς κι υβθμίζς υς υεργάες ης Ερχικό Συμβύλι. Υβθμίζει, μέχρι υιικής εξφάιης, η ρφρά κι έργ υ Δήμυ κι ης Δημρχικής Αρχής ης Πάρυ. Εμφίζει ρηγύμε Δήμρχ ης Πάρυ Γιάη Ργκύη κι διάδχό υ, ημεριό Δήμρχ Χρή Βλχγιάη, ως θεές ης δικής ης ειείς κι ως κμάρυς εός έργυ ί εκείη υήρξε μδικός ρωγωιής. Σε μι εχή υ η υλλγική ράθει, η υέργει κι η υεόηη ελύ ρϋθέεις ειυχίς η θέωη υ «εγώ» ελεί ίγυρ ρωχημέη ίληψη λιικής λειυργίς κι άως είι έξω ό η φιλφί κι εύμ ης μεγάλης θεμικής λλγής υ ειάγει με «Κλλικράη». Η Πριή κιωί κλείι ξιλγήει ις υμεριφρές όλω όω φιλδξύ η εκρωήυ. Πρωικά εμιεύμι η ωριμόηά ης.

9 ADS Σε ερίδ ικμικής κρίης κι ρά ις δυκλίες υ ρκύυ, ά υάρχυ ευκιρίες έξυω εεδύεω γι όυς έχυ κι θέλυ "θεήυ" κάι ό χρημάω. Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ με ις ειδικές ελίδες υ κθιερώει θ ρθήει εξυηρεήει υς εδιφερόμευς. Πράλληλ, έχει δημιυργηθεί κι η ίιχη ιελίδ φιλδξώς κλύψει ις άγκες ης κημγράς. Ψάχς λιό ίως βρείε κι εείς η δική ς "χρυή ευκιρί". Ν.Ρ. Λ. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Αλή γγελί ιδιωώ ως 15 λέξεις. ΔΩΡΕΑΝ ι 2 ρώες δημιεύεις. Αλή γγελί ιδιωώ (ως 15 λέξεις): 5,00 Αλή γγελί μειώ (ως 15 λέξεις): 3,00 Έγχρωμη γγελί: 10,00 Αγγελί με φω (ως 15 λέξεις): 15,00 Αγγελί έρ ω 15 λέξεω: 0,25 / λέξη ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΥΚΕΣ, κικί 117μ κκευής 2008 ε ύψωμ με κληκική θέ Αιγί, ε ικόεδ 4 ρεμμάω & με δυόη ειλέ δόμηης 100μ, 3 υ/δ, 2 μάι, εεργεικό ζάκι & κερική θέρμη, ηλικός θερμίφως, θήκη & γκράζ 35μ, δεξμεή ερύ, ιμή ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ Κωδικός: ΠΠ04-51 ΠΑΡΟΙΚΙΑ, έμρφη μφιθερική μεζέ 187μ. 3Υ/Δ, είης άλλη μεζέ 153μ. 3Υ/Δ με θέ λιμάι κι ηλιβίλεμ. ΑΚΙΝΗ- ΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ, μγευική μκικί 330μ. ε 2 είεδ (ιόγει κι 1ς), 6 Υ/Δ master, 2 κυζίες, 2 λόι ε ικόεδ 5.000μ. με κληκική θέ η Αίρ κι ηλιβίλεμ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: , , www. aiare.gr ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κάημ μεγάλης ρβλής 400μ. (200μ. ιόγει ειί κι 200μ. ημιυόγει) ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ωλείι studio 40.μ., 5είς, με θέ η θάλ, ειλωμέ ε υγκρόημ με ιί. Τηλ.: ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 250μ ό η θάλ, ωλείι εξχική κικί 130.μ. χωρίς υόγει ε ικόεδ 2,5 ρεμμάω. Μειικό Γρφεί «SPITI» Κρχάλις Σύρς. Τηλ.: ΛΕΥΚΕΣ, ωλείι λιά κικί 80.μ., γρφικά κάκι. Μειικό Γρφεί «SPITI» Κρχάλις Σύρς. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ωλείι κίρι κι ειχείρηη εικιζόμεω δωμίω, λήρως εξλιμέ κι κιιμέ. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ωλείι ειχείρηη εικιζόμεω δωμίω (14 δωμάι) λήρως εξλιμέ κι κιιμέ. Τηλ.: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ωλείι ειχείρηη γυικείω ειδώ με 10 εή ελεί. Λειυργεί όλ χρό. Τηλ.: ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ωλύι 2 κικίες ό 106.μ. η κάθε μί, με 2 κρεβκάμρες, 2 μάι, υόγει, ζάκι, λόι με έργλες, ηγάδι, δεξμεές, ό 1,5 ρέμμ κθέ. Εκώεις ή ευκλίες δεκές. Τηλ.: ΛΕΥΚΕΣ ρδική ικί 100.μ. με δύ κύρι υδωμάι, έ μικρόερ, κυζί, κθιικό, ιδιωικό -ιί. Τιμή Μεηικό Λεής: ,www.parosgr. com ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, ρδική ικί 60.μ. με δύ υδωμάι, μάι, κυζi, κεή βερά 8.μ. κι βηθηικό δωμάι 20.μ., όλ ε ικόεδ εός ικιμύ 250.μ. με θυμάι θέ θάλ, με ρεύμ - ερό όλεως. Τιμή Μεηικό Λεής: , ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, διμερίμ 50.μ. λυελύς κκευής, άω κερικό δρόμ. Τιμή: www. parosrealestate.gr (45 χρόι ρυίς) Σέλις Θ. Μιζάς: ΑΛΥΚΗ Πωλύι ΔΙΑΜΕ- ΡΙΣΜΑΤΑ 60.μ μ μ. ό κέρ ης Αλυκής με θέ η θάλ. ΤΗΛ.: ΚΑΜΠΙ, ικί 65.μ., με κήμ μ., βεράες, κλριφέρ, ρά, θέ, έριη μάρ Εκώεις ή ευκλίες δεκές. de Τηλ ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑ- ΡΟΙΚΙΑ, ωλύι ίι, ε υγκρόημ, 153.μ., 2 όρφ με υόγει, 2 λυρά, 3 κρεβκάμρες, θήκη, ζάκι, λκυζί8 με έργλες, κή, ηγάδι κι 2 ρέμμ ικόεδ. Εκώεις ή ευκλίες δεκές. Τηλ.: ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, ωλείι ίι κιύργι διώρφ, 156.μ. με 3 κρεβκάμρες, 2 κυζίες, 2 λόι, 3 λυρά με έργλες, ζάκι, κή, θέρμη, ηλικό, 200m ό η θάλ μέ ε ικιμό. Εκώεις ή ευκλίες δεκές. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ. Πωλύι εξάρηες ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 100.μ., 250μ. ό κέρ ης Αλυκής 100μ. ό η ρλί. ΤΗΛ.: ΑΛΥΚΗ, έριη βίλ 230.μ., άει χώρι, 4 υδωμάι, 3 μάι, εξάρης ξεώς, μεγάλη κυζί λήρως εξλιμέη, βεράες, κλριφέρ, air condition, ειδική κκευή, κής 810.μ., ιί Εκώεις ή ευκλίες δεκές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ικί 109,03.μ., ερόκιη με η ι ω- ρί θέ υ ηιύ γι ιηικύς. Μεγάλες βεράες, έργλες, bbq, κής φυεμές, γκράζ, Εκώεις ή ευκλίες δεκές. de Τηλ ΝΑΟΥΣΑ, ρθλάι μκικί 150.μ. ε 2 είεδ μέ χωριό με μδική θέ κόλ ης Νάυς (χρειάζει εικευές). Τιμή: (45 χρόι ρυίς) Σέλις Θ. Μιζάς: \ ΕΛΗΤΑΣ ικί 117.μ. 2 μεγάλες κρεβκάμρες, κι έ ξεώ, 4 μάι, ζκύι, λόι, κλριφέρ, ιί, βεράες με έργλες, εμόδιη θέ υ λιμιύ κι ηλιβιλέμς Εκώεις ή ευκλίες δεκές. de Τηλ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, κιύργι ερόχιη ικί 89.μ., κλριφέρ, άρκιγκ, κής, έργλες Εκώεις ή ευκλίες δεκές. de Τηλ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, κιύρι ερόχιη ικί 45.μ. θέ θλάης, μεγάλες βεράες, έργλες, κλριφέρ, κής Εκώεις ή ευκλίες δεκές. livadas.de Τηλ ΚΑΜΠΙ, ικί 70.μ. ερόχιη, με κήμ μ., βεράες, κλριφέρ, ρά, θέ, έριη μάρ Εκώεις ή ευκλίες δεκές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥ- ΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ωλείι, ε εεργεί, λήρως εξλιμέ, η ρλί ης Πρικίς. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ικί ερειωμέη 60.μ. λύ κά λιμάι κι Κ.Τ.Ε.Λ., κάλληλη κι γι χρήη γρφείυ ή ιρείυ. Τιμή: www. parosrealestate.gr (45 χρόι ρυίς) Σέλις Θ. Μιζάς: ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, ικί 85.μ. ερόχιη, με θέ η Αίρ, 2 κρεβκάμρες, λόι, κεή βερά, κλριφέρ, μεγάλες βεράες με έργλες, κής εριφργμές Εκώεις ή ευκλίες δεκές. de Τηλ ΕΛΗΤΑΣ, μκικί 238.μ., ε 2 είεδ, 4 κρεβκάμρες, 2 λόι, 3 μάι, 2 κεές βεράες, 200.μ. βεράες με έργλες κι μρμρόρωη ρά 120.μ. με κιά κθιικά, εμόδιη θέ υ λιμιύ κι ηλιβιλέμς Εκώεις ή ευκλίες δεκές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Άγις Γεώργις, ικίες λυελύς κκευής 100 κι 110.μ., με 2 ή 3 υδωμάι, με υόμες ιίες, ε ήυχ ημεί με λύ κλή θέ. Τιμές: εώς www. parosrealestate.gr ( 45 χρόι ρυίς ) Σέλις Θ. Μιζάς: ΓΛΥΣΙΔΙΑ, ικίες ρδικής ρχιεκικής 60, 65, 73.μ., με υόμυς κήυς (εός ικιμύ), ε εικλιές ικόεδ με θέ η Αίρ. Τιμές: , , www. parosrealestate.gr (45 χρόι ρυίς) Σέλις Θ. Μιζάς: ΝΑΟΥΣΑ, ωλείι μεζέ κιύργι 95.μ. εός ικιμύ ε ρμιύχ θέη, θέ η θάλ κι όχι ηχρύη, 2 δωμάι, 2 μάι, λκυζί, ζάκι, κλιμιμός, κερική θέρμη κι γκράζ. Τηλ.: ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ωλύι διμερίμ κι-

10 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΑ με φική θέ! Αό 115 μ 2 Με εδδέδι θέρμη Πλήρως εξλιμέ Αφί Ιωκειμίδη ΑΕΕ ηλ: ύργι 85.μ., 80.μ., 76.μ. κι 60.μ. Είης ε ΝΕΑΠΟ- ΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μγζιά 50.μ. Κκευική Ειρί Αιριώης. Τηλ.: , Κκευές, Αλιώεις, Εί-βλεψη, Δικόμηη, REAL ESTATE. Περιόερ Ακίη - Κκευές : ΤΗΛ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, Περιχή Κλύδι, ωλύι χέδι, 2 υόμες έριες μκικίες, 56.μ έκη, ε δικό υς ικόεδ, ε- ός χεδίυ, 100.μ κι 115.μ ίιχ, βερά με έργκλ, δεξμεή ερύ, ρχές, κ.λ.. ΤΗΛ , ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, κιιμέη κικί 85.μ, ε ιρικό ημεί υ ηιύ, κά η κερικη λεί, 2 ειέδω, 2 υ/δ, 2 κθιικά, 1 μάι, κλληλ κι γι εγγελμικη χρήη. ΤΙΜΗ ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, λιά ικί 65.μ, ε κερικό ημεί, 2 ε- ιέδω. ΤΙΜΗ ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Κ Ο Λ Υ - ΜΠΗΘΡΕΣ, γρεμάχι 22 ρεμμάω, 150μ ό ρλί, λύ κλή & εμόδιη θέ κόλ ης Νάυς, δυόη κάμηης ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ RealEstate. gr. Κωδικός: ΠΠ02-84 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ό η κάω λευρά υ κερικύ δρόμυ, ικόεδ 1500μ με δυόη δόμηης 150μ, κράις κής, υέρχ ηλιβίλεμ ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ Κωδικός: ΠΠ ΝΟΤΙΑ ΠΟΥΝΤΑ εκληκικό ικόεδ 5.734μ. εφόμε η θάλ, ε- ίης άλλ ικόεδ 7.000μ. 2 ό η θάλ. ΑΚΙΝΗ- ΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , ΦΑΡΑΓΓΑΣ μφιθερικό ικόεδ 9.000μ. είης άλλ ικόεδ 4.000μ. με θέ η Αίρ κι ηλιβίλεμ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ωλείι γρεμάχι 8,4 ρεμμάω με έιμη ά- δει ικδμής γι 310.μ. ειί με ιμή: ή χωριά δύ εξ διιρέυ ικόεδ 180 κι 130.μ. με ιμή: κι ίιχ, ε όη 500μ ό η ρλί, με ηγάδι κι 50 ρίζες ελιές. Τηλ.: , , ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ωλείι ικόεδ 20 ρεμμάω. Τιμή: (Συζηήιμη) Τηλ.: ΑΜΠΕΛΑΣ, ωλύι ικόεδ 1 ρέμμς κθέ εός χεδίυ, λίγ μέρ ό η θάλ. Μειικό Γρφεί «SPITI» Κρχάλις Σύρς. Τηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, ωλείι ικόεδ 300.μ. με υελεή δόμηη 0,7. Μειικό Γρφεί «SPITI» Κρχάλις Σύρς. Τηλ.: ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΟ, ωλείι ικόεδ 4 ρεμμάω, άρι κι ικδμήιμ με θέ θάλ κι έιμ έυ υ Δρχείυ. Μειικό Γρφεί «SPITI» Κρχάλις Σύρς. Τηλ.: ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, - γρόκημ μ., ε ήυχ μέρς, ικδμήιμ, μέ ράι. Τιμή Ευκλίες, λλγές, έκωη μερηά. Τηλ ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ- ΡΟΙ, Οικόεδ μ άρι ικδμήιμ, άω ε δρόμ, κι όλες ις ρχές, θεά θάλ. Τιμή: Μειικό Λεής. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ικόεδ εός ικιμύ, εκάεως 125.μ, χίζει 150.μ, ΤΙΜΗ ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, γρεμάχι μ., άμε ις ρλίες Συβλιά κι Πρόρ. Τιμή: (45 χρόι ρυίς) Σέλις Θ. Μιζάς: ΝΑΟΥΣΑ, γρεμάχι μ. η λγιά ρι η Αγί Κυρική, ε ήυχη θεί με θέ η Νάξ. Τιμή: www. parosrealestate.gr (45 χρόι ρυίς) Σέλις Θ. Μιζάς: ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, - γρόκημ 8 ερίυ ρ., ε ήυχ μέρς, ικδμήιμ. Τιμή Ευκλίες, λλγές, έκωη μερηά. Τηλ ΝΑΟΥΣΑ, ωλείι ικόεδ 300.μ., άρι, ικδμήιμ ε ιμή ευκιρίς. Τηλ.: ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ωλείι ικόεδ ε ιμή ευκιρίς. Κλή θεί. Τηλ.: , ΠΑΡΟΣ, ΘΑΨΑΝΑ, ρειό κήμ (15 λεά ό Πρικιά) μ. με κικιά, θήκες κι λιό μύλ (ημιελή). 220 ελιές κι λλά ωρφόρ. Ηλεκρδείι με φωβλϊκά. Ειλωμέ. Θέ. Τιμή www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟΜΟ), ωλείι ικόεδ εός χεδίυ 900m2 με 2 ηγάδι, ερό, φως, λλά φρυόδερ κι λιά κικί 35m2. Tηλ.: ΚΑΜΠΟΣ, ικόεδ εός ικιμύ μ. ε κερικό ημεί με Σ.Δ μ. - ίιχ. Τιμές: , , www. parosrealestate.gr (45 χρόι ρυίς) Σέλις Θ. Μιζάς: ΑΛΥΚΗ, ρθλάι - γρεμάχι μ., δίλ η ρλί Βλάκι, με Σ.Δ. 400.μ. ( μ. είι εός ικιμύ). www. parosrealestate.gr (45 χρόι ρυίς) Σέλις Θ. Μιζάς: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Αγ. Γεώργις, ικόεδ ω μ., εός ικιμύ με Σ.Δ. 400.μ, ε διάφρ ημεί υ ικιμύ. Τιμές: ό έως www. parosrealestate.gr (45 χρόι ρυίς) Σέλις Θ. Μιζάς: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, γρεμάχι μ., μφιθερικό, χίζει 218.μ., ρμική θέ Πάρυ, ΤΙΜΗ ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, γρεμάχι μ., χίζει 280.μ., - ριθεείι ό 3 δρόμυς, εριόριη θέ η θάλ. ΤΙΜΗ ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ» ΤΗΛ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙ- ΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΥΣΤΕΡΝΙ, εικιάζει εγγελμικός χώρς. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, εικιάζει ίι 70.μ. άω κερικό δρόμ, με κή, κυζί. Τηλ.: , ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, εικιάζι γκριέρες γι κλκιριή εζό λήρως εξλιμέες με θέ η θάλ. Τηλ.: , , ΠΑΡΟΙΚΙΑ, εικιάζει 4άρι διμέριμ η εριχή Αλάικ. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ, εικιάζει ρθλάι ίι, λήρως εξλιμέ, γι κλκιριή εζό. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, εικιάζι δωμάι με μή, μόκλι κι δίκλι, γι όλ χρό. Πλήρως εξλιμέ. Τηλ.: ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ, ε- ικιάζει δυάρι 35.μ. κι ριάρι 50.μ. κιύργι. Τηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, εικιάζι 3 ε- ιλωμέ διμερίμ, γι κλκιριή εζό. Τηλ.: ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΟΠΕΛΑ, με γώεις Η / Υ κι Αγγλικά, ζηεί εργί. Τηλ.: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ / ΗΛΕ- ΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, ζηά εργί. Τηλ.: ΖΕΥΓΑΡΙ, ζηά εργί. Τηλ.: ΚΟΠΕΛΑ, λμβάει η φρίδ κικίδιω, ίιη, βόλ, υγιειή ό εείς υιάζει. Τηλ.: ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑ- ΘΗΜΑΤΑ ρδίδι ε εήλικες κι ιδιά. Πρειμί Celi 1-5 Diploma, κρικό ιιηικό. Τηλ.: ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΗ ζηείι γι κάημ η Αλυκή. Η γώη Αγγλικώ θεωρείι ρίηη. Πληρφρίες ηλ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ζηά Santorineos Travel, γι λήρη χόληη ή εζό. Τηλ.: ΜΑΓΕΙΡΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ SPA, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟ- ΤΗΤΑΣ, ζηά ξεδχεί Α κηγρίς. Βιγρφικά (με φωγρφί) υάεις ρίηες. Τηλ.: Αό 10:00-14:00 ΚΟΠΕΛΑ Ή ΚΥΡΙΑ, ζηείι γι φύλξη ιδιύ ό μέ Αριλίυ έως μέ Ο- κωβρίυ. Γι ρωιή έως 6ωρη χόληη κι γι 6 μέρες η εβδμάδ. Τηλ.: ΚΥΡΙΑ, ζηείι γι φρίδ ηλικιωμέης όλ εικιεράωρ. Τηλ.: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζηείι γι ψηωλεί η Αίρ (Τυλιχής/ρι, ερβιόρς/, άμ γι delivery) Τηλ.: ΔΙΑΦΟΡΑ RENAULT CLIO, μέλ 93, ράι χρώμ, ωλείι. Τιμή: 1200 Τηλ.: JCB, ωλείι 4 χ 2 μέλ 82 ε λειυργί κι ε κλή κάη. Τηλ.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗ- ΡΙΟ, ωλείι, 25 κιλώ ε άριη κάη με η βάη υ. Τηλ.: ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ, 7-10, εριεχικό με μηχή 30 HP LISTER. Τηλ.: , ΒΑΡΚΑ ΚΟΤΟΥΛΑ, ωλείι, 530, εριεχική, μηχή ερελίυ IAMAΡ 20άρ. Τηλ.: ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA SH 300i, 4000 km, με ύημ PG-M-Fi, +ABS, ωλείι. Τιμή: Τηλ.: NISSAN MURANO, V6, 4 X 4, ωλείι. Τηλ.: ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑ- ΤΟ, ωλείι, μήκς 8,40 με μηχή 270 HP, VOLVO PENTA /εργάης-gps-vhfβυθόμερ-ρδικεόφω. Τιμή: Δεκός κάθε έ- λεγχς. Τηλ.:

11 Πρκευή 30 Αριλίυ 2010 Αθληιμός 11 Πήρε κι υό έρμι Νηρές Με μεγάλ κερδιμέ Νηρέ έκλειε 2ημερ υ μς έρε, φύ εικράηε κι δεύερ γύρ υ ΑΟΠ με 3-1 κι μίει γι κλά ιχίδι ης όδυ. Η άλλη μς μάδ, υ γωίζει γι η ωηρί, Μρηϊκός, έυχε ίκη ρμής μέ η Νάξ ε βάρς ης Αγέηης με 3-2 κι έκε μεγάλ άλμ ρμής έ μίι όμιλ υ δημιυργήθηκε. ΑΟΠ -Νηρές Μεγάλη ίκη ήρε Νηρές η Κυρική μεημέρι δημικό άδι ης Πρικίς έι ΑΟΠ με 3-1 με μεγάλ ρωγωιή ρχηγό υ (Μρά) υ έυχε 2 έρμ. Ο Νηρές ευύχιε ρηγηθεί λύ ωρίς κρ (μόλις 2 με Μρά) με κεφάλι κι "γώει" υς μικρύς υ ΑΟΠ. Αξίζει ημειώυμε, όι μόλις 3 ίχες υ ΑΟΠ ξεερύ 18 χρόι. Ο ΑΟΠ ράθηε ιδράει, λλά δε μόρεε δημιυργήει κάι κλό κι Πδάκης μάλλ εύκλ κράηε μηδέ η εί υ. Η εάληψη ή η ιδί κριβώς με η έρξη υ ιχιδιύ. Σ 48 Ευάγγελυ εάχηκε ίω ό η άμυ υ ΑΟΠ (έες διμρυρίες ό υς ίχες υ ΑΟΠ), λάρε ωά κι έδωε ρβάδιμ η μάδ υ Νηρέ με δυ έρμ. Αυό έρμ φύιε υ ίχες υ ΑΟΠ, ι ίι μεέφερ ιχίδι ρς η εί υ Νηρέ, η δράει υ ίυ η άμυά υ η εκμελλευικέ λήρως Τόκ κι με λέ μείωε ε 2-1 κι έδωε ελίδες η μάδ υ. Ό κυλύε ιχίδι, η έη κι εύρ υξά με έλεμ έει ρυθμός υ γώ. Ο ΑΟΠ ίεε κι άγγιξε η ιφάριη με Μμύη, λλά Πδάκης είε «όχι» η ι κλική ευκιρί υ ιχιδιύ. Τ ιχίδι είχε άρει άγρι μρφή κι ε μι διμρυρί ρχηγός υ ΑΟΠ ίκριε η κόκκιη κάρ 78. Έι, με έ ίχη ράω η μάδ υ Νηρέ βρήκε εριόερυς χώρυς κι με ωρί λέ 88 Μράς έγρψε ελικό 3-1. (Πρι ό η έρξη υ γώ έγιε μή ό η ΕΠΣ Νηρέ γι η κάληψη ης ρώης θέης η κική ερίδ). Μικρά-Μικρά Νηρές: Αυή η ίκη φέρει ι κά όειρ υ δε είι άλλ ό η εάδό υ η Δ Εθική. Λειυργεί μι κλδυλεμέη μηχή κόυς Μράς. Φίει ώς έχει βρει ρό γι εύχει, ρκεί ιέψυ όλι κι ι φίλι υ Νηρέ είι δίλ υ. Οι δυ εόμει εκός έδρς γώες με Πξικό (μάλλ η Σύρ είι μεγάλη ευκιρί)κι η Άδρ με Αέρ θ κρίυ λλά. Ο Νηρές έχει δείξει φές όι δύκλ μρεί. Εμείς ιεύυμε κι υ ευχόμε όι κλύερ γι η υέχει. ΑΟΠ: Υάρχει γήευη γι η ρεί PLAYOFFS γι η μάδ υ ΑΟΠ, λλά κά η γώμη μς δε θ έρεε. Τ ιδιά έχυ δώει κλύερό υς ευό κι μη ξεχάμε ύε η ιφάριη 103 ό Αέρ μέ η Άδρ ύε η υχή ή ό η Ί. Ο ΑΟΠ είχε θέει εξρχής έ όχ: η ρμή υ η Α κηγρί. Κλβίω όι ι φίλι υ ΑΟΠ ερίμε εριόερ κι υμφωώ, λλά ρέει κρήυμε κι θεικά υής ης χριάς. Πι είι υά; ίευ ράερ ις Ακδημίες υ ελεχώυ κά βάη η μεική. Έ ρόεδρ υ θ έδιε κι η ψυχή υ γι η μάδ (κρήε υό υ θ ς ω. Έχει μεγάλ όειρ κι ειμάζεε μει λύ δυμικά η εόμεη χριά) κι κόμ υ, όυ φές έδωε ι δυμικό ρό ό όλες ις μάδες ω Κυκλάδω. Μρηϊκός Μεγλειώδης ίκη γι η μάδ υ Μρηϊκύ, υ υιικά υ εξφλίζει ό η ρώη κιόλς γωιική ε μεγάλ βθμό η ρμή υ η Α Κηγρί, ερώς ό η Νάξ με 3-2. Τ ρί μάι Όμιλς ω "6" Ομάδ Βθμλ. Αγώες Γκλ Άω Σύρς ΑΜΕΣ Νηρές Αέρς Κρθίυ Πξικός Α.Ο.Πάρυ Α.Σ.Ιυ η Αγωιική Άω Σύρς Πξικός 2-1 Αέρς Κρθίυ Α.Σ.Ιυ 4-0 ΑΜΕΣ Νηρές Α.Ο.Πάρυ 3-1 Α.Ο.Πάρυ Α.Σ.Ιυ Πξικός Εόμεη Αγωιική (7η) Αέρς Κρθίυ Άω Σύρς ΑΜΕΣ Νηρές Αγώες Μίι Πρωθλήμς Αγω/κή Ομάδες Γκλ 1η Αγέηη Νάξυ Μρηϊκός 2-3 2η Αδρικός Αγέηη Νάξυ 3η Μρηϊκός Αδρικός 4η Μρηϊκός Αγέηη Νάξυ 5η Αγέηη Νάξυ Αδρικός 6η Αδρικός Μρηϊκός Βθμλγικός Πίκς - Σιικά Θέη Ομάδ Αγώες Βθμί Γκλ 1 Μρηϊκός Αδρικός Η Άω Σύρς ή η μεγάλη κερδιμέη μεγάλ έρμι ω PLAYOFF εικρώς με 2-1 υ Πξικύ. Η Άω Σύρς ή λύ κλύερη ρώ- 2 Αγέηη Νάξυ ημίχρ κι έκλειε η μάδ ης Νάξυ κρέ ης κι κάφερε ρηγηθεί ημίχρ με 2-0 με έρμ ω Τζώρζη 30 (με έρ υ ό 35 μερά) κι Βάλλυ 42. Ση εάληψη Πξικός έδρε, λλά μό υ κάφερε ή μειώει κρ με Βλάκη. Σ άλλ ιχίδι Αέρς εικράηε άε ης Ίυ με 4-0. Κλήρωη μικλές Αβάλλει η ργρμμιμέη, γι ις 2 Μΐυ 2010, κλήρωη ης μικλές 125 CC ξίς 1400 ευρώ, ης Ελληικής Ομάδς Διάωης Πράρημ Κυκλάδω. Η κλήρωη θ ργμιηθεί η Κυρική 13 Ιυίυ ις μεημέρι, γρφεί ης ΕΟΔ Πρρήμς Κυκλάδω, η Νάυ. Όι ειθυμύ, μρύ ρμηθευύ λχύς ό γρφεί ης μάδς ή ό μέλη ης. MOTORS Μεά η μκρά ειυχημέη ρεί μς, η ί φείλυμε η μέριη εμιύη ς, ς εριμέυμε κιύρι μς κάημ η Κερική Aγρά (δίλ η Εθική Τράεζ) Πρικί Πάρς, ηλ.: Τώρ Dacia Logan µε ! Άρ Χωριό, Πάρς / Τηλ.: & / Fax:

12 12 Πρκευή 30 Αριλίυ 2010 με φκό ης κλάδω υ Κ ω όγ Συλλ ρϊόώ κ ι ρ ικώ ω μ ω Ε η ημ ι ρώθη ήμ, ζή γγελο Συέδρ η, υ ί 4 εμρ υκ υς ε λ λλόυ ρ ρύ μηη υγκιωίες, μ υ φ Εμρικώ Συ ριέ λ έ ω ϊκές θ Η κ κύ λλά άλλ κλ υέδρι Σββ ω, ι ΟΑΕΕ κι εώς 4 Σ ερμέ ε ρς γρφείωυζηήθηκ εκ γμιήθηκ λύ μ θ ρ υ ς υ μίε ρβλή εδρίυ κλάδω υ Συ ύ λύεις γω Κυ άξ. μ δθ μερά κκ η Ν εις κι υ ρείς, ώε μέρες., ρ ι ω γ ό λ ά φ λ η φ υ ς Οι υς ρμόδιυ ι ις εόμεες Εμρικώ Σ μώλης κ όλυς υ, μέ Δ.Σ. ω, κ.κ. Ρήγς, Π ρδάης κι Μ ς ύ ό δ ρ ά μ δ λ Μ ε κ. ς ό.κ ό ρ υ ρι, εκ βυλευές υ ς κι Νάξυ, κ Θεόφιλς, ω Νδ έ υ. ή Τ Λ λί εις ρω Ν λάδω ι ρ ι Δρυμ ι λύθη ς, ι Δήμρχ ιμάρχης Κυκ Αικής κι Όμ κι εκρόω η ύ ω ι γ ύ, Βρ υ η υλλό ίιχ ρικώ Σ ίες ράκης δίς Εμ κης, εγγελμ ρώη κ ε υ ά ρ ά ης Ομ ίυ Δ. Αρμε Αι Πάρυ άφυλλς. γ λ ίυ Αιγ. λ Ε. Τρι ικό Σύ ω ΜΜ ρεγγελμ ης κι Γ.Γ. Α Τ Εμ ρς Α. Αλιρά Πρόεδ Ν ρωθήυμε λιικές κι όχι ρωικές ειλγές, φωάζει εκρόως υ ΚΚΕ Κ. Ρκίδς, λλά ις κύει; Η δύκλη κάη όμως, ειβάλλει γυρίυμε η λάη μς υύς υ ηρίζυ η ρεκλγική κμάι υς η «μρφιά» ή η «χήμι» ω άλλω, υύς υ εικλύι ψεύικες δάφες κι ρθύ μς κρϊδέψυ, ε υύς υ ργώυ υμευικές εκρείες κά ω ιάλω, χωρίς μς λέε ώς υί θ ιμεωίυ ρβλήμά μς. Φάει ι υή η υκριί ω δήθε λιικώ χωρίς λιική. Ν ηκωθύμε ό κέ, βγύμε ό η θηική διφρί κι άρυμε η κάη χέρι μς. Η κάη ειβάλλει. Πλλά υόγει ρεύμ βυρκόερ δρόμ ρς ις δημικές εκλγές. Πλλί υφλόικες-ρυρίι κι άλλ ρωκικά έχυ ιάει δυλειά φωάζς δυά όι άχ όλ κάυ φως υ ήλιυ, γιί ιεύυ υό υ λέει λός «φωάζει κλέφης γι φβηθεί ικκύρης». Σύμ όμως θ υάρξυ κλύψεις κι όε θ δύμε ις έχει ργμικά κιάξει φως. Άλλη μι εκλγική διδικί θ έχει ως βικό θέμ υγειμικό ερκάφς. Αυή η φρά δε θ διυρώυ ξίφη υς υί υ θέλυ με υύς υ δε θέλυ. Τ δικύβευμ θ είι υή η φρά: εάει ή δε εάει ερκάφς; Είι όμως κάι «ω λιικώ», έ ό βρό θέμ, υ έχει κάει με η φάλει ζηήμ υγείς όλω ω Πριώ, ίζυ όκερ ω λιικώ κιμήω. Δε φίει δυυχώς ι «είδξι» Αιριώες μρύ φήυ ίω υς κκό ρελθό κι γυρίυ ελίδ. Μό έι μρύμε εξηγήυμε η δυμί υς κήυ όι βρόερ ρόβλημ υή η ιγμή γι χωριό είι η όλωη, όι βρόερ κκό υ φήει ίω ης η κεί υ ελειώει, είι διχμός. Όις θ κφέρει ξμιάει χωριό, υός θ δείξει όι έχει ρφέρει άρ λλά κι θ υ ξίζει είι ρώς Δήμρχς Αιάρυ. Η ΦΠ είχε ρεξηγηθεί ό ρελθό είχε ειβρβεύει με χόλιά ης Κωβί υ ίως είι μός ό υς δημικύς υμβύλυς, υ όχι λά διβάζει χεικά κυμέ ω θεμάω υ δημικύ υμβυλίυ, λλά χλικά ψάχει κάθε λεμέρει. Α έι δύλευ όλι δημικό υμβύλι δε θ άφη εριθώρι δημιυργηθύ φιόμε υά ω χλικώ ειρώ υ 1υ Δημικύ Πρικιάς κι υ Δημικύ χλείυ Μάρης Αρχιλόχυ. Μ. Φργκύλη, Γ. Κρζάς, Κ. Μιζάς, ρείς δημικί ύμβυλι υμβύλι ης χλικής ειρής υ 1υ δημικύ. Κι όμως υάρχει θέμ. Τ ερώημ είι: υάρχει λιική ευθύη, υάρχει ευθιξί; Ή λά Βλχγιάης γι άλλη μι φρά θ κλέει Ειγγελέ; Κιό υόμημ γι κλϊκό ρόβλημ υέγρψ Εμρεγγελμικός Σύλλγς Πάρυ Αιάρυ κι Σύλλγς Κφεζυθειόρω. Κλή ρχή.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

τροχοί mechanical science και άξονες κτίσε ένα μοτοποδήλατο κτίσε ένα αυτοκίνητο με τιμόνι

τροχοί mechanical science και άξονες κτίσε ένα μοτοποδήλατο κτίσε ένα αυτοκίνητο με τιμόνι κί έ δήλ education Η Engino Education έχι ύξι ι έ ιρά Μηχικής Ειήης, ιδικά γι ιδιά υ ρωιύι γι ά γύρω υς κι θέλυ κάυ κάι γι υό! Η ιρά χλίι 8 κύρι θέ ης Μηχικής: Μχλύς, Σύδι Μχλώ, Οδωί Τρχί, Τρχύς κι Άξς,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

για την κοινωνική Συνέλευση Περάματος για την αλληλεγγύη και τη δράση DeStato destato.blogspot.com

για την κοινωνική Συνέλευση Περάματος για την αλληλεγγύη και τη δράση DeStato destato.blogspot.com destato.blogspot.com Συέλευση Περάμος γι η λληλεγγύη κι η δράση DeStato Ο Ι ) ε ( Λ Ο Χ Σ Έ γι η κοιωική ποσ ύθεσ η σμού ικού σχολι ι ρ κ ει θ ά π ηκε κι ι προσ διμορφώθ ο ποελεί μ υ π σ υ ε, έ κ η ό φ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Τετραπλή Φωτοηλεκτρική Δέσμη ABH

Τετραπλή Φωτοηλεκτρική Δέσμη ABH Τεραλή Φωλεριή σ ABH Εγχειρίδι Χρήσ 1. εριγραφή εξαράων Εξωερι διασάσει 110mm 103mm Βίδα άθε ρύθισ 440mm Οριζνια ρύθισ Φα Σευρ Tamper Βίδα άθε ρύθισ Οριζνια ρύθισ Άνιγα ελγχυ άσ Ενδειιά Led ια ευθυγράισ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΒΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Tι σπουδαίο να γνωρίζεις τον

Tι σπουδαίο να γνωρίζεις τον Tι σπυδί γωρίζεις κύρι Λήρ!!! Έ εκπιδευικ πργρμμ γι μθηές Δ ~ ΣΤ Δημικύ & Α ~ Γ Γυμσίυ Tι σπυδί γωρίζεις ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑRCHAEOLOGICAL MUSEUM OF IGOUMENITSA Εκπιδευικ πργρμμ γι μθηές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ 16 ΕΝΩ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ 2.500, 3.000 ΚΑΙ 4.000 ΕΥΡΩ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟ!

ΤΟ ΒΗΜΑ 16 ΕΝΩ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ 2.500, 3.000 ΚΑΙ 4.000 ΕΥΡΩ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟ! ΑΓΓΛΙΚΑ Χριιν Κορµε Τιν Ννερ 28ης 29 Λουράκι ηλ. 27440 28626 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 30 Σεεµβρίου 2012 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ ΕΤΟΣ 16ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό

βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό κίσε εισεφόμε γεό education Η Engino Education χει ύξει μι σειά Μηχικής Εισήμης, ειδικά γι ιδιά υ ωιύι γι ά γύω υς κι θλυ κάυ κάι γι υό! Η σειά σχλείι με 8 κύι θμ ης Μηχικής: Μχλύς, Σύδεσμι Μχλώ, Οδωί

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Απλές περιπτώσεις Εφαρμόζουμε τις ιδιότητες των ορίων. Ουσιαστικά κάνουμε αντικατάσταση. lim 3x 4x + 8 = 3 1 4 1 + 8 = 3+ 4 + 8 = 9

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Απλές περιπτώσεις Εφαρμόζουμε τις ιδιότητες των ορίων. Ουσιαστικά κάνουμε αντικατάσταση. lim 3x 4x + 8 = 3 1 4 1 + 8 = 3+ 4 + 8 = 9 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ υ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Να βρείτε τα αρακάτω όρια: α. ( 4 8) + 6 + 8 0 Αλές εριτώσεις Εφαρμόζυμε τις ιδιότητες των ρίων. Ουσιαστικά κάνυμε αντικατάσταση. α. 4 + 8 4 + 8 + 4 + 8 9 8 0 8 4 0 0 + 6

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 25 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυμνο, 2014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λθεμπό Κπύ: Βόμβ τη Κδ της Εηής Ομίς Γης Αθδης Δευθυτής Χημ/ώ & Τεωεώ Θεμτω Νέμβς 2015, Θείη Ο δς τω πώ τη εηή μί Κθ έδ ττύ πϋπγμύ (2014)* 47 δ. Ευώ 100% 6δ πό Εδό Φό Κτωης (ΕΦΚ) ΦΠΑ πό Κπ Πϊότ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 : Άλλο πεδίο Κ..: Κωδικός μηχανογραφικού : Θέσεις 90% 2015 : ιδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 Κ ΝΙΤΜΙ 127 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΝ) - Κ... 189 129 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΛΝΙΚ) - Θ... 144

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα