Να προτάξουμε πολιτικές και όχι προσωπικές επιλογές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να προτάξουμε πολιτικές και όχι προσωπικές επιλογές"

Transcript

1 Σκέψυ λήη υ... κύκλωε η ΦΩΝΗ υ Εβδμδιί λιική εφημερίδ Πάρυ - Αιάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέ η εηµέρωη Πρκευή 30 Αριλίυ 2010 Φύλλ 106 Ές 65 Νέ Περίδς Ές Ίδρυης 1945 ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Δεκεέ ι Δήμι ις Κυκλάδες Αυόμς Δήμς η Αίρς. Πρμέει η έδρ ης Περιφέρεις Ν. Αιγίυ η Σύρ, Πειριά η έδρ ης Ακερωμέης Διίκηης Αιγίυ. Συγκρύι 8 εριφερεικά διμερίμ, μεξύ ω ίω κι ης Πάρυ υ υό εριλμβάει η Αίρς. Σ 5 χρόι η θηεί ω ιρεώ. «Ο «Κλλικράης» εβάηκε η ηιωικόη», δήλωε η ΦΠ ειηγηής υ Σχεδίυ Π. Ρήγς κι ίζει όι «ρβλέι ι ρίηες θεμικές εγγυήεις, ώε ειβιώυ όλι ι μικρί Δήμι έ γωιικό εδί υ διμρφώει». Γι η Α- ίρ ειημίει, όι ρωγός ις ράθειές ης θ είι Δήμς Πάρυ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ρς ρμόδι μήμ υ Υυργείυ Οικμίς, Αγωιικόης & Νυιλίς γι η δική υ δρμλγίυ υ «ΝΗ- ΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ». Ο κ. Βλχγιάης ειημίει η ρηική εξέλιξη ις ράθειες υ Δήμυ κι φρέω υ ηιύ γι η κλύερη εξυηρέηη ω κίκω κι ω εικεώ ης Πάρυ. Αάλγες ειλές διμρυρίς έειλ, Εμ/κός Σύλλγς Πάρυ Αιάρυ κι Σύλλγς Κφεζυθειόρω, κθώς κι Σύλλγς Εικιζμέω Δωμίω «Φιλόξες Δίς». Ν εκφρύ ι άγκες ω λϊκώ ρωμάω Ν ράξυμε λιικές κι όχι ρωικές ειλγές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σ λιικό κηικό υ διμρφώει εόψει ω δημικώ ε- κλγώ ηί μς, ρεμβίει μέλς ης Ν.Ε. Κυκλάδω υ Κ.Κ.Ε. Κώς Ρκίδς, ξεκθρίζς όι η εικέρωη γύρω ό ρόω κι ις φιλδξίες υς, βλάει ό. Εκιμά, όι μό με λιικές ράεις γι μέλλ υ ηιύ θ ωφεληθεί η Πάρς. Διφωεί με κεικό όι «όλι η Πάρ έχυμε κιά υμφέρ» κι κάει λόγ γι η δημιυργί κιήεω υ «θ εκφράζυ ις άγκες ω λϊκώ ρωμάω». Πρεκλγικές ζυμώεις κι φιλδξίες Οι ρεκλγικές ζυμώεις ηί μς εόψει ω ικώ εκλγώ υ Νεμβρίυ έχυ ξεκιήει εδώ κιρό. Γι μι κόμ φρά γίει ράθει, ι ε- κλγές εικερωθύ γύρω ό ρόω, ις φιλδξίες υς κι ις όιες ρωικές ειλγές υς. Έι όι ρβάλλι ή υρβάλλι μέχρι ιγμής, διεκδικύ η ικόη ης διχείριης ω δημικώ ργμάω, λλά ό λεγόμεά υς υιάζει η λιική ρόη ης υψηφιόηάς υς. Αλήθει, -Πώς ιμεωίζυ κι ι ιεύυ γι έ λίι ης ικής διίκηης; -Τι εύ άυξη υ όυ κι ίς υμφέρ θ ρίυ; - Πι θεωρύ ρβλήμ υ όυ κι ως θ διεκδικήυ η είλυή υς; - Τέλς, ως ιλμβάι η ημεριή λιική ργμικόη; Γιί όις θέλει βλέει όι ρβλήμ ης Πάρυ είι εξάρη ό ις κιωικές, λιικές κι ικμικές εξελίξεις η χώρ μς κι λήη, όε ή θέλει εθελυφλεί ή υειδηά θέλει κρύει η ργμικόη, γιί έχει άλλες κιμόηες. υέχει η ελ. 5

2 2 Πρκευή 30 Αριλίυ Ειλέχθηκε εργλάβς Η Ειρί Πγεωργίυ ειλέχθηκε γι η κάη υ έργυ ω ηλιώεω λιμάι ης Πρικίς. Οι ρφρές ίχηκ η ερμέη Δευέρ γρφεί υ Δημικύ Λιμεικύ Τμείυ κι κχυρώθηκε η υγκεκριμέη ειρί με έκωη 31%. Εά ις έε ημέρες υ ρβλέι δε υάρξει έη θ γίει η άθεη υ έργυ εργλάβ κι θ ξεκιήυ έργ. Νές Πρόεδρς Κέρ Υγείς Ο φρμκιός Ν. Φργκύλης έλβε Πρόεδρς υ Κέρυ Υγείς Πάρυ με Αιρόεδρ ιρό (υρλόγ) Αθάι Τιβή ό η Αίρ. Η ΦΠ εύχει κι υς δύ κλή ειυχί έργ υς. Εβδμδιί λιική εφημερίδ Πάρυ-Αιάρυ Ές 65, Νέ Περίδς, Ές ίδρυης 1945 Κωδικός Εύυ 3233, Αριθμ. φύλλυ: 106 Ιδρυής: Φργκίκς Γϊάς Ιδικήης/ Εκδόης/ Διευθυής: Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Αρχιυξί: Μρί Δυλγέρη Αθληικό ρεράζ: Νίκς Σρρής Εμρικό μήμ - Διφήμιη: Ελιάβε Κρδύλη - Ργκύη Σχεδιμός - Σελιδίηη: Μριλέ Γβριήλ Εκύωη: Αγ. Αόλι Νάυς, Πάρς T.K ηλ: fax: mail to: website: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Κργιώργς Αθάις (εριφερεικός), Μιζά Ελέη (Αγέηη), Ρύς Νικόλς (Internews), Σ/Μ Αλάικ (εριφερεικός), Σ/Μ Σιρόκ, Αριεί Αλιράη, Αρόλις, Πρήρι άρυ Αλιράη, Κάβ Τάς, Πρκρεί ξιδίω Πώλς Tours, Γεική Τχυδρμική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οωρωλεί Αλιράη, Κφέ ωδώη, Κφέ Λάζς (εφρί), Γιάης Ρύς Audiophile, βιβλιωλεί Πλύχρωµ, Περίερ ΟΤΕ, Πρκρεί ΠΡΟΠΟ Αρέης Σρρής, Κύς (λ. Τξιρχώ), Bioshop - Αλιράης Α. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυγρφεί, φύρς Ργκύη ΝΑΟΥΣΑ: Σριύ Μργρί, Αριύυ Ιωά «Σΐ», Σ/Μ Ευρωγρά, Σ/Μ Συριδύλ. Αριεί Μργρίη, Αριεί Μί, Αριεί Τυάκη, Smart computers Σκιδάς, Μρµρίγυ Ευγγελί χρωµωλεί, Erkyna Travel, κάηµ Γερµός ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφυρς ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ: Αριεί η Πράδη, Σ/Μ Αδρές Κβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φύρς Χ. Ζυµή ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιωλεί Κληµέρ, Ζχρλεί Νικής, Σ/Μ Μριόυλς, ΑΒ SHOP&GO. ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελίης ΡΥΟΣ: Σ/Μ Αυάκης ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, ερίερ Ιωάη Χιώη, ερίερ Βρεύ Νικλάυ, Πρδικός Φύρς ης Αγκιριάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφγιάη Μρί (Σ/Μ Κλιόυλς) ΚΩΣΤΟΣ: Κφεεί Α. Μάλιυ, Τάυ Ρύυ ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιωλεί Γλάζι Όειρ, Νικόλς Πελίς (Ράφης) ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μριάς, ερίερ Ιάκωβυ Μριάυ Α δε βρίκεε η εφηµερίδ ρκθριµέ ηµεί, κλέε µς ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ηλ Εκδήλωη υ ΥΡΙΑ Ομιλί με θέμ: «Ψυχλγικό ρύμ κι ιδί ρόληψη κι ιμεώιη», με μιλήρι η Ψυχθερεύρι Μρί Αλεξάδρυ ργμιεί Σύλλγς ΥΡΙΑ Λευκώ. Η μιλί θ γίει η Κυρική 2 Μΐυ ις 8 βράδυ Κιικό Κάημ Λευκώ. Εκδήλωη γι υς όφιυς Γείς κι λίες ης Πάρυ κλύι η ελεή φίηης ω ελειόφιω υ Γυμίυ Πάρυ, υ θ γίει ις 8 Μΐυ η ίθυ Πλυγωικύ ις 8 βράδυ. Τη ελεή ειμελήθηκε η κθηγήρι υ χλείυ Μρί Αρκυλή Βρριά κι εριλμβάει θέρ μυική κι χρό. Πρχωρά έργ ης υγειίηης Ολκληρώθηκε έργ ης υγειίηης ω κλωδίω ης ΔΕΗ η ρλική ης Πρικιάς ό ξεδχεί «Πάδρς» έως η εριχή ης Ζωδόχυ Πηγής κι φιρέθηκ ι μεγάλες ιμεέιες κλώες ι ίες θ ικθύ ύμ, με ρδικά φωιικά. Τις εόμεες ημέρες θ γίει υγειίηη ω κλωδίω ης ΔΕΗ η λεί υ Κώυ, η Μάρη Μυεί Περιύ κι η Αγί Μρί Μάρμρ. Τ υλικό κός υ έργυ είι ευρώ, ό ί ι είι δάη υ Δήμυ κι υόλι ης ΔΕΗ. Σ μικρκόι υ Δήμυ ικμικά ω χλικώ ειρώ Σ Δημικό Συμβύλι ης ερχόμεης εβδμάδς θ υζηηθεί θέμ υ έκυψε με 1 Δημικό χλεί Πρικιάς, λλά κι δημικό χλεί Μάρης Αρχιλόχυ, υ ίυ λγιμός δε έχει κεθεί γι έη 2008 κι Σύμφω με ις ληρφρίες, υήρξε δέμευη ιδήμρχ Σ,. Γβλά, ίς κι ρφρικά κι γρώς υ έχει ζηήει ικμικό λγιμό ω δύ ελευίω εώ, κεθεί έως έλς ης εβδμάδς. Σε όι φρά ικμικά υ 1υ Δημικύ χλείυ Πρικιάς, μέει φιεί Δημικό Συμβύλι διεξχθεί εριέρω έλεγχς. Ακίωη ΚΔΕΠΑΠ Λόγω ης μεάωης υ Δήμυ Πάρυ η ηλεφωί υ δικύυ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», ς εημερώυμε όι έ ηλέφω εικιωίς ω λιώ με ρόγρμμ «Βήθει Σ Σίι» είι: κι (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) Πέθς Έφυγε ό κά μς ις 26/03/2010 η Δέι Κρύ υ Αωίυ ό Γλυφά Άρυ Χωριύ Πάρυ. Ση ζωή ης υήρξε ές άθρως με λύι κρδιά, ές άγγελς υ γύε υς άες κι ά κι εδιφερό, με μι λύ μεγάλη κι ηγί γάη κι κλύη γι όλυς. Σργική ύζυγς, υόδειγμ Μάς, Κλυάη Γιγιά, Δέι δηγός κι φύλκς κι φίλη. Είχε μι έρη γάη Θεό, λλά κι υς θρώυς με υθρμηιμό, κλύη, λόη, με ειμόη κι κυρίως βθιά είωη, ιδιέλει κι μεγλύη. Υόδειγμ μάς, λρευή γιγιά κι ργική ύζυγς δίδξε ε όλυς ήθς, θρωιά, εγκρδιόη κι φιλθρωί. Αληθιά όβρ η ζωή ης υήρξε η γάη υ έιωθε γι όλυς υς θρώυς κι ό όλυς υς θρώυς. Ση ιωιόη υ ώρ ξιδεύει η ψυχή ης θ βρίκει δίλ Χριό κι η Πγί υ γάηε κι ιά λάρεψε, εώ η θύμηή ης, η κλύη ης κι χμόγελ ης θ ι φλόγ κίμη γι ά η ζωή μς. Ο Σύζυγς, ιδιά κι εγγόι. Με η ευκιρί ης δημίευης θέλυμε εκφράυμε ις θερμές μς ευχριίες υς ιρύς κι ρωικό υ Κέρυ Υγείς Πάρυ γι η μέριη ιρική ρχή κι φρίδ η θύ όλες ις ημέρες ηλείς ης Κέρ Υγείς. Τ μέλη ης ικγέεις Αγγελί Γάμυ Ο Πελίς Νικόλς υ Κωίυ κι η Perez Regoldi Mariane θ ρευύ Δημρχεί Πάρυ Μάι υ ΑΙΡΕΤΙΚΑ υ Χρίυ Γεωργύη Μθίς μθίυμε «Ψίθυρι η ά υ κυριιύ η ύχ εκείη, η φωή ης υχεριής θάλς χλίκι, η άμηη ης φωής υ, λέγς ευυχί». Τ μυικά ω δέδρω κύει ιηής (Σεφέρης) κι μυικές μυικές ω κυμάω. Φυά ργυδύ με ρό λυδικό κι άλλ υεύι με ήμρ, θρΐζς κι φλιβίζς με υλύς κι φλγέρες. Ακύμε η χλόη μεγλώει, η μέρ ρίζει γυρίζς άξά ης, ι εχές ξιδεύυ ρβιλιζόμεες ε φυρύες, με άρυιες-ειρήες ριγκλίζυ κι μγεύυ. Κρφωμές βράχ ικεεύει γέλι ω κυμάω Πρμηθές Δεμώης. «Πίω ε κυμάω ήριθμ γέλμ» (Αιχύλς). Πώς εριγράφει η Πάρς «βλές» με υιά; Πρά ις δρμικές λλγές, μέυ κόμ ζωί ήχι ης φύης, υ έρ, ης θάλς, ης γης κι ω βράχω. Κι η ζωή γλιρά με «φρ ης ύρς», ερά βιική χρεύς με κεληδιμύς, κμύς, ερείμ κι ζυζυίμ. Κι βλέμε με η μύη; Χρκηριικές μές χρωμίζυ κάθε εχή, η μέρ, η ώρ κι χώρ. Σις κές φύκι ευωδιάζυ ιώδι κι ρωμίζυ άεμ ρθλάιες ρμυρήθρες, κρίμ, θλιά ριφύλλι κι κρίι ης θάλς. Εικρύ άες λυγριάς υς χειμάρρυς, ές λυριάς υς φρυγόυς, «φλυρεί» η κυζά υς υγρόυς, εώ φύλλ ρδόκηης υκιάς με μές γήης μς κθηλώυ. Η γεύη υεργάζει με άλλες ιθήεις, ιδιίερ με η όφρηη, δίει ημικές ληρφρίες, ξευλίγς όμως ελάχιες λέξεις. Συρημέη με βικές γι η ζωή λειυργίες μς υεγείρει γθά ης ζωής, μεβλλόμεη ε δίχυ γηείς κι έλξης, εώ δωρίζει λέξεις γι μεφρές κι ήμ. Η γλύκ, η ίκρ, μεφέρθηκ η κθημεριή μιλί. «Τ γέλι μς βγήκε ξιό», λέμε κι ευρήγρς γίει γλυκμίλης. Η φή ρφέρει λύιμες ληρφρίες γι κόμ κι χίζυμε ις κωδικιήυμε κι ις χειριύμε. Μερικί ριθάι η βρχή θερμό ή ζεό μέω έμυ. Οι υφλί «βλέυ» με η φή κι, η είχμε κλλιεργήει, θ μς δηγύε ε λύερ ύμ. Ο Σεφέρης κάει χρήη με ρήμ γγίζω, χϊδεύω, ψηλφίζω («ψηλφίζς με ις δικές υ φλέβες ις φλέβες εκείες υ μυ ξεφεύγυ»), εώ δύι λέξεις λλές. Τ γκάθι υ κερίζυ, γκυλώυ, ληγώυ, ερύ ε υμβλιμύς κι μεφρές. «Ξιόληι γκάθι». Η κληρόη ης έρς, εύλς μλκός ηλός, ήριξ υς ρώυς λιιμύς. Τ εριβάλλ εκός ης ρής έχει κι ηχηική, φρηική κι γευική διάη. Φωγρφίζς ήχυς κι μές θ είχμε ευωικές εικόες. Εμευμέι ζωγράφι κρθώυ ίκες υ «μιλύ» κι «μυρίζυ»! Ση ελληική εκίδευη κυρίως ηριχήκμε μάι, η όρη. Διάβμ, ήθιη, εξεάεις κι γρά υέχει. Δε δώμε ημί υς δρόμυς κι υς ρόυς ης μάθηης, υ μρεί ξιιηθύ κιηιώς όλες ις ιθήεις. Αφήμε εκμεάλλευ χέρι, γωγό μγικό ης γώης. Ο ύγχρς λιιμός ης εικός μς γίδευε κι φήμε λλά λύιμ ερύ εκμεάλλευ ό μρά μς, υ εώ μιλύ, μυρίζυ, εγγίζυ, ρώχυ, δε ιώθυμε, «όως δε ιώθυμε φυγμό χέρι». Με ις ιθήεις ε εγρήγρη κι λειυργί κλύυμε έρυς δρόμυς κι κιύριυς εξερεύηυς κόμυς.

3 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

4 4 Πρκευή 30 Αριλίυ «Όχι» ψάρεμ έ μίλι λέε ι ιδικήες βιόρς Διάη όψεω Δμάκης Μζελή Εί δός βρίκι ι ιδικήες ω βιόρω, κθώς κθεώς γύρω ό η δυλειά υς είι φές. Η με Ευρωβυλευής Μρί Δμάκη ειμέει ό- ι θ ρέει ις 31 Μΐυ μήυ ψάρεμ, η δε υυργός Αγρικής Αάυξης κ. Μζελή δεμεύηκε κά η υάηη υ είχε με εκρώυς ης Πελλδικής Εωης Βιόρς ις 12 Αριλίυ ζηηθεί ράη 2 χρόω, γι η εφρμγή ης Κιικής Οδηγίς υ ειβάλει ψρεύυ 1 μίλι. Γι θέμ υό, μιλάει η ΦΠ μέλς ης Έωης Β. Βευρής. Όως λέει, η Πάρ κι Αίρ δρηριιύι ερίυ 15 βιόρες, ι ίες κά κό ψρεύυ μρίδ μέρ λύ. Ο- όε έ μίλι είι ρόβλημ γι υς ψράδες, γι υό κι η έωή υς, η ερίωη υ δε δθεί λύη, θ ρφύγει Ευρωϊκό Δικήρι. Ήδη, μς λέει, με ρωβυλί δική μς εδώ κι ερίυ 7 χρόι, δε ψρεύυμε Αρίλι κι Μάι, γι μη κάυμε «ζημιά», κι μελέες υ Πειημίυ Αιγίυ, δείχυ όι η ζημιά υ γίει ό ις βιόρες δε ξεερά 8%. Τίζει είης, όι διάημ υ δε βγίυ γι ψάρεμ ειάγει μρίδ η χώρ μς, υ ωλείι έως 20 ευρώ κιλό, εώ ό ις βιόρες 10 με 20 ευρώ ιχίζει ελάρ. Σύμφω με κ. Βευρή κθεώς ψρέμς με βιόρ ό 2002 είι φές κι ι ίδιι ζυ με η γωί γι ύρι υ υς ξημερώει. Γι υό, Ευρωϊκό Δικήρι, εά δε ξεκθρίει ί ή υς ειβληθεί έ μίλι, είι μόδρμς. Πρέδωε «φκέλυς» Λ. Μωλάκς Πρέδωε «φκέλυς» έως λιμεάρχης Πειριά κι έως ρόφ λιμεάρχης Κερικό Λιμερχεί Πειριά, Λεωίδς Μωλάκς. Ο υύρχς υ Λιμεικύ Σώμς, όρς λέ, ρέδωε - ικάη υ ρχιλίρχ Δημήρη Τιδή. Ο κ. Μωλάκς υηρέηε η Πάρ ως Λιμεάρχης ό 1998 κι γι εά υά έη. Ή ιδιίερ - γηός υς ηιώες, λλά κι ίδις όε είχε ευκιρί εικεό η Πάρ γι δει φίλυς κι γωύς. Αό όι Λιμερχεί κι έρε κ. Μωλάκς ήρε εύημ γι εγγελμιμό υ, γι υό κι ε κάθε ηί υ βρέθηκε έκηε λλύς φίλυς, λλά κι η εκίμηη ω υδέλφω υ. Τ ειέγμ ή- κλείει η κριέρ υ μεγλύερ Λιμερχεί ης χώρς. Εκιδευική εκδρμή μάδς Περιβάλλς Γυμίυ Νάυς T μιάρι ης Πάρυ υάη μιάρι ω Γρεβεώ Ιδιίερ εικδμηική ή η εκιδευική εκδρμή ης εριβλλικής μάδς υ Γυμίυ Νάυς Κέρ Περιβλλικής Εκίδευης Γρεβεώ, υ ργμιήθηκε ό 21/4 έως 24/4. Η λή εριελάμβε 20 μθηές κι μθήριες κι υς εκιδευικύς Ηρκλή Χζόυλ Διευθυή κι υδύς υς κθηγηές Κόη Λεάρδ κι Αγγελύλυ Σφί. Τη 1η μέρ μθηές κι κθηγηές διυκέρευ η έμρφη όλη ω Τρικάλω υ η διχίζει Ληθίς μός κι η εόμεη μέρ ερώς ό η Κλμάκ έφ Γρεβεά. Αμέως άρχιε ρόγρμμ με θέμ «Τ μιάρι». Οι Πριί μθηές ρυί υς υεύθυυς υ Κέρυ όλ φωγρφικό υλικό ό η χειμεριή υς εξόρμηη βυά ης Πάρυ με μιάρι υ ηιύ. Τ ρόγρμμ υεχίηκε όγευμ με ερί «άλς Θεδωρίδη» λίγ έξω ό η όλη ω Γρεβεώ γι εξεύρεη μιριώ. Αργά όγευμ η λή εικέφθηκε η ρωόυη βιεχί μιριώ υ ρωόρυ Φώη Πρκευΐδη, ίς εημέρωε υς μθηές γι η διρφική ξί, κθώς κι η ικιλί διήρηης ω φρέκω μιριώ. Τ βράδυ, όλη η λή εικέφθηκε εδεμωλεί ω Γρεβεώ κι δκίμε μγειρεμέ άγρι μιάρι με διάφρυς ρόυς. Οι γεύεις ή ρωόγωρες κι η εμειρί γι υς μθηές, μδική. Τη εόμεη μέρ εικέφθηκ ρωόρ ερευηή ειδικό ω μιριώ ε ελλδικό κι διεθές είεδ, εκιδευικό Γιώργ Κωιίδη η άξη υ δίδκε. Η εμειρί όλω ή ημική ό γι έργ υ άθρως υός έχει ειελέει, λλά κι γι η λλγή εμειριώ μεξύ εκιδευικώ κι μθηώ. Αμέως μεά εικέφθηκ η εριχή Περιβλάκι υς ρόδες υ όρυς Όρλικς μέ δάς, όυ ι μθηές, με η ρυί ω υδέλφω υ ΚΠΕ κάλυψ μιάρι, λλά κι χάρι άγριω ζώω κι κυρίως ρκύδς. Τ μεημέρι Κέρ με η βήθει κι η φιλόξεη ρφρά ης διευθύρις υ ΚΠΕ Γρεβεώ Νό Ειρήης κι ω υδέλφω Μέη Δημήρη, Τκάρ Δημήρη κι Πλιάχ Θάη, ι μθηές μγείρεψ με διάφρυς ρόυς μιάρι (ύ, ίελ, μελέ), ί η υέχει ίμη δεόως. Η χώρηη μέως μεά ή εικική. Πέρ ό Μεέωρ γι φιχθύ όγευμ Τρίκλ. Τη εόμεη ημέρ υέχι δρόμ ης ειρφής. Κά μεημέρι έφθ η Λειβδιά κι η κληκική εριχή Κρύ, υ βρίκι ι ηγές ης όλης. Εκεί κι εικεί υς υδέχθηκε εβμιώς μηρλίης Θηβώ κι Λεβδείς κ. Γεώργις, ίς μς ρέθεε γεύμ. Γι μι κόμη φρά η γλυκύη, η θερμή φιλξεί κι η θρωιά υ ευωί μθηές κι κθηγηές. Συεχίζς δρόμ ης ειρφής, έφθ βράδυ η Νάυ. Η είκεψη υή ή ημική κι γεμάη εμειρίες γι όλυς, κυρίως όμως γι υς μθηές, υ ε μικρή ηλικί (Α κι Β άξεις) βρέθηκ γι έερις μέρες μκριά ό υς δικύς υς. Ο Διευθυής υ Γυμίυ Νάυς Ηρκλής Χζόυλς κι ι εκιδευικί, ευχριύ όλυς όι βήθη γι η ειυχί υής ης εκδρμής. ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πρικί Πάρυ (Όιθε ACS) Τηλ & ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ Τηλ Fax: Κι

5 Πρκευή 30 Αριλίυ Ν εκφρύ ι άγκες ω λϊκώ ρωμάω Ν ράξυμε λιικές κι όχι ρωικές ειλγές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ γι MENU; Μό ιµκάλγι υβέρ υλά θήκες µχιριώ υέχει ό ελ.1 Πρχεδιμέες ειλγές εις βάρς υ λύ Η λιική υ ήμερ εφρμόζει η κυβέρηη υ ΠΑ.ΣΟ.Κ. κι δε μόρεε ή δε ρόλβε υλιήει η Ν.Δ., είι λιική υ όχ έχει γίυ ράξη ι φάεις υ έχυ ρθεί ρελθό ό η Ε.Ε. κι υ είι μέρ εκυγχριμύ υ ικύ κράυς κι ράιης ω υμφερόω υ μεγάλυ κεφλίυ. Η γκόμι κιλιική ικμική κρίη κι ι- διίερ χρκηριικά ης ελληικής ερίωης, - ελύ η «χρυή ευκιρί» γι η εφρμγή μις κληρής, χωρίς ρηγύμε λιικής, με θύμ υς «υήθεις υόυς». Η όφη ης κυβέρηης ρφύγει μηχιμό δειδόηης Ευρωϊκής Έωης - Διεθύς Νμιμικύ Τμείυ ή ρχεδιμέη εδώ κι κιρό. Με υή η ειλγή, εκός ό ηρίγμ εωερικό ης χώρς κά ιχυρύς υμμάχυς εξωερικό κι άλλθι γι έ άγρι μέρ, ε βάρς ω λϊκώ υμφερόω. Μεά η μείωη ω μιθώ κι ω υάξεω δημόι μέ, έ φρλγικό μχέδι, εφιμό ω φλιικώ δικιωμάω υ έχυ μείει, η ράη υ εργάιμυ βίυ, κλυθύ ι ιήεις ω είρω κι υ Δ.Ν.Τ. γι μειώεις μιθώ ιδιωικό μέ, λήρη ελευθέρωη ω λύεω, ρέρ ελικίηη χέεω εργίς, ράη λιόης κι έ μέρ. Η εφιλελεύθερη είθεη ε λήρη εξέλιξη ό υς «ιλιές» γι «κλό ω μη ρμιύχω». Αρίηη ρϋόθεη γι η υλίηη ης κυβερηικής λιικής είι κι η διικηική μερρύθμιη όμ υ λιγόερυ κράυς κι ης ερικής όως λέε υ δημιμικύ ελλείμμς, η ί άμε θ υ- λιηθεί με «Κλλικράη». Η όξυη ω εριφερεικώ κι ικώ ρβλημάω, ρά η φιλόιμη εικιωική κυβερηική ράθει, είι όφευκη. Η χρημδόηη ω Δήμω θ υεί έ λήγμ κι μι ειρά κιωικές δάες θ ερικύ. Εμείς λέμε, όι ρόκειι γι έ μθέημ υ δε εκφράζει ις άγκες ω λϊκώ ρωμάω κι ης μεγάλης λειψηφίς ω λιώ κι υ με η είφη ης διικηικής μερρύθμιης κι ης κέρωης: Διά ειί χρκήρ ευίθηω μέω κιωικής λιικής, όως είι η υγεί, η Πιδεί κι η ρόι, υ μεφέρι λέ η ική διίκηη. Βικό κριήρι γι κηθεί μι ρμδιόη θ είι η ικμική δυόη υ δήμυ. Αρκεί κεφθεί κείς ις ρεχόμεες υηρείες υς ράω μείς ήμερ η Πάρ γι κλάβει η ιόηά υς μέλλ. Κργεί ελάχι υδιικηικά χρκηριικά υ είχ μείει υς δήμυς κι ις κιόηες κι όι κιωικό υς χρκήρ, φύ όχς είι η ιχυρίηη ω διικήεω με κριήρι η διφάλιη ης γωιικόηάς υς, ρόκειι γι ειχειρήεις. Εωμώει ριικά θεμό ης ρωβάθμις διίκηης κρικό μηχιμό, κάάς φρέ υλίηης ης κυβερηικής λιικής. Ειβάλλει η λγική ης δικόης ύλ ω ρεχόμεω υηρειώ ρς υς λίες. Τ μεγάλ γεωγρφικά όρι ω Δήμω κι ω εριφερειώ ημίυ κόμ μεγλύερυς ρϋλγιμύς έργω κι ρμηθειώ ε υεργί με ιδιώες, ίγς ις ρέξεις ω μεγλειχειρημιώ κι ω μεγλεργλάβω γι έες «ρχές» ε υθήκες διφάεις κι υερκλόγηης. Ν μς υ ις λιικές υ θέεις Αεξάρη όμως κείς υμφωεί ή διφωεί υλικά ή εί μέρυς μζί μς, είι ίγυρ όι εκείι υ «εκίθει» ρέει έχυ άψη κι γωιήυ ις λιικές θέεις κι κικές γι όλ υά, λλά κι ρηγύμε υωρευμέ ρβλήμ υ όυ μς. Ο Πριός λός έχει άγκη, δικίωμ κι υχρέωη, ξέρει γι ώς θ υεριύ υμφέρά υ κι θ διεκδικήυ η είλυη ω ρβλημάω υ όυ ι ικί άρχες με δεδμέ έ, ύθε κι δύκλ ί υ διμρφώει ό «Κλλικράη» κι όχι μό. Αί γι υό, διιώυμε μι ράθει εικρήυ «ιδελγήμ» ης εόης όλω γι κλό υ όυ, ρβάλλς η άγκη υύρξης ε μι κιή ρεί χωρίς εριεχόμε κι ργρμμική υμφωί, χωρίς ρδιρίζει ι είι κλό υ όυ κι ιυς εξυηρεεί. Είι γεγός όι ρόφ ρελθό υή η «άχρωμη», «λίικη» ρέγγιη έδωε εκλγικά. Σήμερ όμως με η ε- μειρί υ έχυ κήει ι λίες: Φάζει υκριικό εικλείι κείς κμμάι ης υψηφιόηάς υ, ό γωρίζει ό υς λίες κριβώς εειδή ή έλεχς εός κμμικύ μηχιμύ. Είι λιικά εικίδυ ειδιώκυμε μη υ- άρχυ ιρθέεις ή ιθέεις γιί υό, εκός ω άλλω, δείχθηκε ελευί χρόι βλβερό γι ό. Η υί υιικής ιλίευης έρηε η Πάρ ό η είλυη λλώ ρβλημάω. Είι λιικά θλό κι κιωικά ειζήμι εικλύμε όι όλι η Πάρ έχυμε κιά υμφέρ. Εμείς, ιεύυμε όι είι γκί ήμερ ρά έ, υάρξυ ι ρίηες λιικές ρωβυλίες κι ε είεδ ικής διίκηης, ώε εκφρύ ι άγκες ω λϊκώ ρωμάω, ργωθεί η - ίή υς κι η διεκδίκηη είλυης ω ρβλημάω υς. Wireless Call System Εειδή ηµί έχει...ώς ερβίρεις! mexican food pizza SCOPA coffeeholic ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - TELECOM SYSTEMS ΕΜΠΟΡΙΟ & SERVICE ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Πρικί Πάρυ ηλ: fax: /

6 6 Πρκευή 30 Αριλίυ Ειδιώκει η άρη υ κμάζ, κυρίως γι η κρυζιέρ Αιδρύ ι Έλληες υικί Έως έλς Μΐυ θ έχει ρθεί κμάζ, ύμφω με δηλώεις ης υφυυργύ Τυριμύ Άζελς Γκερέκυ, «με όχ γίει η χώρ κέρ θλάιυ υριμύ ης Μεγείυ». Σύμφω με η υφυυργό, η Ελλάδ με ηιά κι χλμ κγρμμή έχει όλες ις δυόηες εύχει υό, γι μη χάι, όως είε, άω ό 1 δις εηίως λόγω υ κμάζ. Τ θέμ υό έχει ξεηκώεις ιδράεις κλάδ ω υικώ, κθώς με κμάζ ρευό η εργί υς. Γι υό κι ό Υυργεί ζηείι η ρφρόερη λύη, ώε κι κμάζ ρθεί, λλά κι ρευθύ ι υικί. Αυή ή κι η δέμευή υς ε ρόφη υάηη υ είχ με εκρώυς υ ΣΕΤΕ κι υ ΗΑΤΤΑ. Τ ρβλήμ γι υς Έλληες υικύς Τ κμάζ ρχικά γι όλ ειβηγά λί ης Ελλάδς, θείηκε ρκειμέυ ρευθύ ι θέεις εργίς ω Ελλήω υικώ. Σ λίι υ κμάζ έρεε όλ λί ης κλΐς κι κρυζιερόλι υ έφερ Ελληική ημί, χλύ κλειικά κι μό Έλληες υικύς. Με η είδ ης Ελλάδς η Ευρωϊκή Έωη, άρχιε γίει λόγς, ώε ειρέει ε όλ υό κιική ημί λί, ρλμβάυ ειβάες ό όλ κιικά λιμάι, άρ κι ό Ελληικά. Άρχιε μέως η ΠΝΟ βάζει διάφρυς όρυς, ώε κι άλι ρέψει ις θέεις ω Ελλήω υικώ δεδμέυ όι ό ις μιβές ω εργζόμεω υικώ, ηριζό η Ελληική ικμί. Χρκηριικά 2009 ειέρρευ η Ελλάδ ό υς Έλληες υικύς 19,5 διεκμμύρι ευρώ. Ές ό υς όρυς υ κάφερε ειβάλει η ΠΝΟ, ειδικά γι λί ης κλΐς, ή: «Όις εργάζει κλϊκά ειβάλλει έχει εάρκει ης ελληικής γλώς». Οι λικήριες ειρίες έδρ μέως γιί ήθελ έχυ η δυόη ρλμβάυ ρικμικύς υικύς με ρικμικές φυικά μιβές, όως υμβίει χεδό ε όλ φρηγά λί υ ργμιύ διεθείς λόες. Σήμερ ειδιώκει η άρη υ κμάζ κι η κρυζιέρ. Σόχς ω εδιφερόμεω ειριώ είι έχυ η δυόη ρεγγίζυ ελληικά λιμάι κι ρλμβάυ ελάες/ειβάες. Εδώ έρχει η ΠΝΟ κι λέει ις ειρίες: Εά θέλεε ρλμβάεε ειβάες ό ελληικά λιμάι, φείλεε υλγήεε κι έ ριθμό Ελλήω υικώ. Κι φυικά η ΠΝΟ ζηά κι ό η κυβέρηη θείει όμ υ υχρεώει όλες ις κιικές ειρίες υλγύ κι Έλληες υικύς. Αυό όμως δε δέχι ι ξέες ειρίες, κθώς η ύθεη υ ληρώμός υς, κθρίζει ό η εθικόη υ κάθε λίυ. Κι εώ ι Έλληες υικί, ρθύ εριώυ όες δυό εριόερες θέεις εργίς, ι ξεδόχι κι ι έμρι ης Ελλάδς άθηκ έι ό υς υικύς κθώς εριμέυ όι ό ις διυκερεύεις υ θ κάυ ξεδχεί ι ειβάες υ έρχι ό εξωερικό γι ειβιβύ κρυζιερόλι, θ έχυ εήι όφελς 1,5 διεκμμύρι ευρώ. Έι υμφέρ ω ξεδόχω κι ω εμόρω, βρέθηκ έι ό υμφέρ ω Ελλήω υικώ ι ίι όμως υηρίζυ όι εά χθύ ι θέεις εργίς υς, όε θ μήει η ειρή κεφλίω. Ήδη ρέει ημειωθεί όι ε χέη με 2009, ημειώι ώλειες ης άξης ω 5,5 διεκμμυρίω ευρώ μέ ρώ ρίμη υ Θεδί Κζόγλυ Πρόκληη Η ειρεί Σρρής 3Μ ς ρκλεί η ημερίδ υ ργώει με θέμ: «Οικμί μέ ό η γώη κι η ιόη», με ώερ όχ χίυμε όλι μζί έ δημιυργικό κι υόχρ δικό λό υύρξης, κάι ιδιίερ χρήιμ γι ιμεωίυμε ις υέειες ης ικμικής κρίης. Η ημερίδ θ γίει Ξεδχεί SWISS HOME η Τρίη 4 /5 /2010 ις 11:30.μ. γι υς ειχειρημίες ξεδχεικώ μάδω κι εικιζμέω δωμίω κι ις 17:00 μ.μ. γι υς ειχειρημίες υ μέ είης (ειόρι - βέρες - ιρίες κ.λ.). Ομιληές: 1. Πύλις Γεώργις (ό η 3Μ) 2. Κζμάης Μιχάλης (ό DR.SCHNELL) 3. Mηόυλς Δημήρης (ό η PRO -EQUIP-3M) Πρωμγιάικη εκδήλωη Πρωμγιάικη εκδήλωη διργώει λύλι δίλ γήεδ ό Αέρ Μρμάρω, λιιικός ύλλγς Πρδρόμυ «Σκός Πάρις». Ση εκδήλωη θ υμμεέχει χρευικό υγκρόημ υ Συλλόγυ. ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ υ Σμάη Μύρυ Μέλυς ης Κερικής Ειρής ης Ν.Δ..Πρέδρυ ΟΝΝΕΔ Φάυ Λόγι Οι έρεες Δημκρίες υ ελεύθερυ κόμυ δικρίι ό η ξιίηη ω ιικώ ιχείω κι κάθε λγής δεικώ, ρς όφελς ω λιώ υς. Ο κός υός υήρξε βική ρχή γι λιικύς όως Κωίς Κρμλής κι γι υυργύς ικμικώ όως Πγής Πληγύρς. Έχυ κγρφεί άειρ εριικά όυ ι υγκεκριμέι κυβερήες έδρ άμε κι κθριικά μόλις υς γωιηθήκ μεβλές ριθμώ υ φρύ ιμές ρϊόω ή ώ εργίς ή δημίω εόδω. Εφάρμζ κλύθως λιικές υ έδι λύεις ίιχ ρβλήμ κι εέε εμιύη ε εχθρύς κι φίλυς. Η κική υή έλβε έλς μεά 1981 κι ελέμ ζύμε ήμερ. Ο ημεριός ρωθυυργός εμφίζει δύμς εράει ό λόγι έργ, εώ ι υεργάες υ εριρίζι ε ερλγίες κι κγρφές μις ργμικόης υ γωρίζυμε όλι. Δυυχώς, ρύι ιληφθύ, όι όι κυβερύ είι ειφριμέι ιδράυ με υγκεκριμέ μέρ. Μόλις χθες κιώθηκ έ ά εργίς, υ δείχυ θεμική ύξηη ις ργωγικές ηλικίες. Όις δει μέ ό υή η ύξηη μό ριθμηικό ιχεί, βλέει μό δέρ κι δε μρεί δει δάς. Δηλδή, βρικόμε μρά ε μι έκρηξη υ δημγρφικύ ρβλήμς εόμε χρόι. Πρόφ κιώθηκ ημικές υερήεις η είρξη δημίω εόδω κι φλιικώ ειφρώ, κι μόλις ρι ό λίγες μέρες διλιάηκ ι φρλγικί υελεές γι ις ειχειρήεις - ό ις γειικές χώρες, μέλη ης Ευρωϊκής Έωης, ι ίιχι υελεές ρμέυ 10% κι 15%, η Ελλάδ ρεγγίζυ 45%. Τη ρηγύμεη εβδμάδ με ρλγί φρλγικό μχέδι ειβάλλει κι υς ειχειρημίες ω μικρώ ηιώ η ληρωμή φλιικώ ειφρώ ΟΑΕΕ ί υ ΟΓΑ, υ ημίει η ειβάρυή υς με εριόερ ό εηίως, ό η ίδι ιγμή κύρι μέλημ ης λιείς θ έρεε είι η ήριξη υώ ω ειχειρήεω ε υύς υς μικρύς όυς, κθώς μεά ό λίγ χρόι ηιά μς θ έχυ λιγόερες ειχειρήεις κι λιγόερυς κίκυς κι όε θ ρθύμε άλι κλύψυμε η υρίιδ. Ό η χώρ βρίκει ρ ω υλώ υ Διεθύς Νμιμικύ Τμείυ, εμείς υεχίζυμε ιμεωίζυμε ρβλήμά μς ειφεικά κι χωρίς όρμ. Αυό είι κι ρόβλημ ης λιικής ήμερ. Η μεγάλη ευκιρί υ δόθηκε Κώ Κρμλή ' μρφώει η Ελλάδ χάθηκε μέ η λμί κι φόβ υ γέη ι ίχυρες δμές εός διδλώδυς κι διεφθρμέυ Κράυς. Σ ίδι δρόμ δυυχώς βδίζει κι Γιώργς Πδρέυ ειρές ε ειχειρημίες, όως Αδρές Βγεόυλς, ρεμβίυ λιικά με ειχειρήμ υ κύγι λγικά κι υόη. Πώς μρείς ρηθείς ίημ ω λιώ ελεγχθεί η εριυική κάη κάθε λιικύ η ρεί υ χρόυ υλικά κι όχι ιγμιί με ις ερίφημες δηλώεις όθε έχες; Πώς μρείς ρείι δώεις λόγ γι έργ κι ρλείψεις υ ρεύυ η διφάει κι δημόι χρήμ; Η λιική άξη ης χώρς βρίκει ημεί μηδέ. Οι ευκιρίες ης έυ λίθι κι ι ευθύες δε μρύ είι υλλγικές ό κι υό βλεύει όυς κυβερύ ό θέεις κι ό η ελευί ρικεεί. Η χώρ μς μρεί μη κιδυεύει - κι ευυχώς - ό υγμική εκρή, λλά κιδυεύει ό εριριμό ης εθικής ης κυριρχίς κι η υέλει ε υλλγικύς ργιμύς υ διμρφώυ η έ άξη ργμάω. Θ ειρέψυμε;

7 Πρκευή 30 Αριλίυ 2010 Αδίδυ ι ράθειες Ρώι υρίες η Πάρ Έ γκρυ Ρώω υριώ (24) άμ εικέφθηκε γι 2 ημέρες η ερμέη εβδμάδ η Πάρ, λίι εός εήμερυ ξιδιύ η Ελλάδ. Οι Ρώι υρίες ήρθ ηί μς, κόι ρθειώ Πριώ υριικώ γρφείω, ί ε υεργί με ρωικά υριικά γρφεί ειχειρύ διείδυη η ρωική γρά, μέω υ θρηκευικύ υριμύ. Με φρμή η είκεψη, λλά κι ις ράθειες υ κβάλει η Τυριική Ειρή υ Δήμυ, με ίδι όχ, υριικός ράκρς Δ. Περόυλς φέρει η ΦΠ, όι θρηκευικός υριμός είι έ ημικό κμμάι γι η ρέλκυη υριώ ό η χώρ υή κι η Πάρς, εφό ιμεωιεί ρόβλημ με η βίζ, θ είι ές top ρριμός. Οι ράθειες ό Πριά υριικά γρφεί, λέει κ. Περόυλς, υεχίζι γι η εριέρω διφήμιη υ ηιύ κι εκιμά όι η υμμεχή υ Δήμυ Πάρυ η υριική έκθεη ης Μόχς, ή λύ ημική. Ειλή γι ις Ακλϊκές Συγκιωίες Περιόερ δρμλόγι Ειλή ρς Συμβύλι Ακλϊκώ Συγκιωιώ έλυ, Εμρεγγελμικός Σύλλγς Πάρυ Αιάρυ κι Σύλλγς Κφεζυθειόρω, ι ίι ε κιή ύκεψή υς υζήη θέμ ης κλϊκής υγκιωίς κι ρθέυ ιήμά υς. 1) Ν διηρηθεί η δρμλόγηη υ «Νής Μύκς» η γρμμή Πειριάς -Πάρς - Νάξς - Ικρί - Σάμς, ώε διηρηθεί ό υγιείς γωιμός μεξύ ω κλϊκώ ειρειώ, ό κι η ρφερόμεη ρχή υηρειώ ό ρς υς μόιμυς κίκυς ω ηιώ μς ό κι ρς υς εικέες. 2) Ν εέλθει η δρμλόγηη χυλόω κι όχι μό ό λιμάι ης Ρφής ρς ηί μς, ώε εκμελλευύμε ό η κιή όη ό υγκεκριμέ λιμάι ρς ηί μς ό κι η μικρή όη ό διεθές ερδρόμι «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». 3) Ν ελειυργήει η γρμμή Θελίκη Κυκλάδες Κρήη, ώε δθεί η δυόη υς εικέες ό η Βόρει Ελλάδ κήυ ρόβη ρς ηιά μς ΕΛΜΕ Πάρυ - Αιάρυ Κάλεμ υς λίες ης Πάρυ Τις ελευίες εβδμάδες χώρς ης εκίδευης δέχει μι άευ ρηγυμέυ είθεη ε δικιώμ κι κκήεις δεκειώ. Τ λυμχέδι υ Υυργείυ Πιδείς, με ίλ «Γι η βάθμιη υ ρόλυ υ εκιδευικύ», μό ως κκόγυ εί μρεί εκληφθεί. Τ ράω μχέδι κι η υξιλόγηη, λλάζυ ριζικά δημόι χλεί. Η εξέλιξη υή δε φρά μό υς εκιδευικύς, λλά υς γείς, υς μθηές κι λόκληρη η κιωί. Εκός ό η είθεη υ δέχι ι εκιδευικί όως κι όλι ι εργζόμει υς μιθύς, φλιικά κι υξιδικά υς δικιώμ, Δημόι Σχλεί υβθμίζει δρμικά μέ ό ελευί μέρ. Πι υγκεκριμέ: Θ ξιλγείι η χλική μάδ με γώμ ις ειδόεις ω μθηώ. Κόι θ κηγριιύι ι χλικές μάδες άλγ ω ειυχιώ υς. Η ρκική υή έχει δηγήει ε κλείιμ λλώ μάδω φωχώ γειιώ η Αγγλί κι η Αμερική. Εθρρύει η εύρεη ικμικώ όρω μέω υ Δήμυ, υ Συλλόγυ Γέω ή άλλω φρέω δημόιω ή ιδιωικώ. Ειδικά υή η ράμερς, ε υδυμό με έρμ ης εκίδευης υς Δήμυς θ ημάει υχρημδόηη υ Σχλείυ άρ κι άιγμ ης Σχλικής μάδς γι εύρεη όρω (δίδκρ, χρηγίες, διάφρες υηρείες εί ληρωμή). Ουιικά δηλδή, δικυβεύει δωρεά χρκήρς υ Σχλείυ. Κριήρι ξιλόγηης είι ι μέρες λειυργίς υ χλείυ, δηλδή ι γώες εκιδευικώ κι μθηώ θεωρύι κάι κκό γι χλεί. Αό Σεέμβρη γυράμε ξά ε άξεις 30 μθηώ με όι υό υεάγει γι η ιόη υ μθήμς. Η μείωη ω ρλήψεω θ δηγήει ε εράι κεά χλεί, υ θ κλυφθύ (;) υχρεώς υς δκάλυς ε υερωρίες κι διδκλί ε 2 ή εριόερ χλεί. Με έ ρό ρλήψεω ειύι δρόμ χιλιάδες διόριι εκιδευικί, υ χρόι ώρ έχυ ρφέρει ις υηρείες υς, ειδικά ε ηιωικές κι όμκρες εριχές όως η Πάρς, χωρίς υιική μιβή. Αυά κι άλλ λλά υθέυ λόμυρ κηικό υ ειμάζει η κυβέρηη με ις ευλγίες ης Ε.Ε. γι Σχλεί υ ύρι. Η υεράιη υ Δημόιυ Σχλείυ κι γώς γι η υιική βελίωή υ ρέει είι υόθεη όλω ω εργζμέω, λόκληρυ υ λύ. Ως εκιδευικί δε θ άψυμε γωιζόμε κι ε υό γώ θέλυμε δίλ μς υς μθηές, υς γείς, όλυς εάς. Έχυμε χρές έι υς γώες ω ρηγύμεω δεκειώ, έι υς ευύς μς, λλά κυρίως έι ιδιά μς, ω ίω μέλλ κι όειρ, ό βάρβρ δύι. Αό εμιάρι υ ργμιεί η Πάρ Κέρ Αάυξης Ελληικύ Εμρίυ (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), με ρωβυλί υ Εμρεγγελμικύ Συλλόγυ Πάρυ Αιάρυ, γι η εκίδευη ω εγγελμιώ. Είι δύ μήμ, Internet κι Marketing κι ρκλυθύ ερίυ 30 άμ. Ο Σρρής Ευάγγελς & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει ειλέξει ό η ρχή ης λειυργίς ης, χρηιµιεί κι εµρεύει κλειικά κι µό κύλες βιδιώµεες, λίι ης εφρµγής µις φιλικής ρς εριβάλλ λιικής. Σήµερ βλέυµε υή µς η λιική δικιώει κθώς ι εριόερι ήµι ης χώρς, µεξύ υώ κι ήµς Πάρυ, ειβάλλυ η χρήη βιδιώµεω άκκω ρριµάω µε έ κιµό κθριόης. Εειδή ρώι χληθήκµε µε η βιδιώµεη κύλ, ήµερ κάηµ 3Μ είι ε θέη ς ρφέρει άριη ιόη η κλύερη ιµή. Με εκίµηη, Ευάγγελς Σρρής Έκωη 10% µέχρι έλς Μΐυ ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Περιφερεικός Πρικίς (ληί ΙΚΑ) Τηλ/Fax:

8 8 Πρκευή 30 Αριλίυ Πηγύρι Ζωδόχυ Πηγής Άρ Χωριό Με λμρόη κι με η ρυί λήθυς κόμυ έγιε ερμός υ Ι.Ν. Ζωδόχυ Πηγής Άρ Χωριό. Τ βράδυ ης Πέμης έγιε μικρός εεριός κι ελέηκε γιμός μικρό Ι.Ν. Ζωδόχυ Πηγής. Ση υέχει ργμιήθηκε η λιάευη ης ιερής εικός ό μικρό μεγάλ Ι.Ν., όυ εκεί ελέηκε μέγς ηγυρικός εεριός με ρκλί. Αήμερ ης ερής ελέηκ Ορθρς κι η ηγυρική Θ.Λειυργί, εώ μεά η λιάευη ης ιερής εικός έγιε γλέι με ζωή μυική, φγηό, εδέμ κι άφθ κρί, υ ειμελήθηκε λιιικός ύλλγς «ΑΤ- ΛΑΝΤΙΣ». Τ ηγύρι ίμη με η ρυί υς κά διήμερ Δήμρχς Πάρυ Χρής Βλχγιάης, ι Αιδήμρχι Πάρυ Σέφς Γβλάς κι Ά Κάγκη, Πρόεδρς ης ΚΔΕ- ΠΑΠ Γιώργς Λυκής, Δημικός Σύμβυλς Σύρς Κλκώς, ι Πρόεδρι ω δημ. Διμεριμάω Λευκώ Μρί Τριφύλλυ κι Μάρης Αώης Ργκύης, ικί ύμβυλι, εκρόωι φρέω κι υλλόγω κι λύς κόμς. Μρφωικός Πλιιικός Σύλλγς Αγκιριάς Πηγύρι Αγίυ Γεωργίυ Με ειυχί έγι κι φές όως κι έρυι ι εκδηλώεις γι η γιρή υ Αγ. Γεωργίυ η Αγκιριά Πάρυ. Ση φειή γιρή, Πλιιικός Σύλλγς Αγκιριάς υμμεείχε εεργά με διάφρες εκδηλώεις. Τη ρμή ης γιρής, μεά εεριό ι λυάριθμι ρκυηές κι εικέες όλυ ρδικύς χρύς ό Χρευικό υγκρόημ υ Συλλόγυ υ δημιυργήθηκε ερμέ Οκώβρι κι έδωε, με μεγάλη ειυχί, η ρώη υ ράη. Ση υέχει, μέλη υ υλλόγυ κι υ Τικύ Συμβυλίυ ρέφερ κεράμ, κι κρί κόμ, ίς δικέδε κι χόρεψε μέχρι ις ρώες ρωιές ώρες με ζωή μυική ό υς μυικύς Γιώργ Νίκκ (λύ), Κώ Μκρυδάκη( κρηική λύρ), Γιάη Πλή (Τμύ) ό η Λέρ, Αιάδη Γιώργ (Κρηικό λύ) κι Δελέ Μώλη( βιλί). Όλι ι μυικί έιξ φιλκερδώς. Αήμερ υ Αγ. Γεωργίυ, μεά η Πηγυρική Θ. Λειυργί η ί χράηε Μηρλίης Πρξίς κ. Κλλίικς έγιε εριφρά ης εικός υ Αγίυ Γεωργίυ υό η υδεί ης Φιλρμική υ Δήμυ Πάρυ κι μελώ υ χρευικύ με ρδικές λές κθώς κι λήθυς κόμυ. Σις ράω εκδηλώεις, ρυρέθηκ ι: Δήμρχς Πάρυ Χρής Βλχγιάης, ι Αιδήμρχι Ά Κάγκη κι Σ. Γβλάς, Πρόεδρς υ Δημ. Συμβυλίυ Α. Αρκάς, Νμρχικός Σύμβυλς Γ. Κάγκης, ρόεδρς υ Λιμ. Τμείυ Λ. Κός, ρόεδρς ης Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π, Γ. Λυκής, ρόεδρς ης Τυρ. Ειρής Μ. Ργκύης, ρόεδρς υ Τικύ Συμβυλίυ κ. Ργκύης, ι Δημικί Σύμβυλι κ.κ. Κωβίς κι Κλκώς. Η διργάωη έγιε ό Δήμ Πάρυ, η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π, Δημικό Διμέριμ Αγκιριάς κι Πλιιικό Σύλλγ Αγκιριάς. Ξεάγηη Πάρκ Τη Πρωμγιά Πάρκ Πάρυ θ μιλήυμε γι λυλύδι! Περώς μάι θ υάρχει ξεάγηη γριλύλυδ ης εριχής υ Περιβλλικύ κι Πλιιικύ Πάρκυ Πάρυ Άη Γιάης Δέης. Η ξεάγηη θ ξεκιήει ις 11:00 ρωί. Η μεφρά θ είι δωρεά με λεωφρεί ρς κι ό Πάρκ κι θ ξεκιήει ις 10:45 ό μύλ λιμάι Πρικιάς. Ειρφή ις 14:00. Τη εκδρμή ξεάγηη διργώυ Πλιιικός Σύλλγς «Αρχίλχς» κι Σύλλγς Φίλω υ Πάρκυ Άη Γιάης Δέης. Η Αιδήμρχς Ά Κάγκη γι η δερφύευη η Νάυ Εθελική «ά ής» Μέ η ύγχρη κιωί με έ ιχεί υ μικιμύ, υ γωιμύ, ης κυριρχίς υ ΕΓΩ, ό η χλική ηλικί, εργικό βί, κόμη κι η ρωική ζωή υ κάθε Έλλη, είι ρήγρ κι ελιδφόρ είζι άθρωι υ ρφέρυ εθελικές δρηριόηες. Συγκεκριμέ φέρμι ε υίες μς, ι ίι η ρόή μυ γι δερφύευη υ έυ Δημικύ Σχλείυ ης Νάυς, χωρίς δεύερη υζήηη δέχθηκ λάβυ δερφυεύυ χώρ υ εικέι κθημεριά μικρά ιδιά κι όχι μό, ίρς ρώ ερεθίμ γι η ρί ης φύης κι υ εριβάλλς. Ο ειδικός εί ω διμρφώεω κήω Σεβιός Αγωόυλς εκόηε η μελέη υ χώρυ κι με η γώμη υ γεωόυ Κώ Σιφίυ ρμηθευήκμε φυά ε υεργί με Σύλλγ Γέω υ Δημικύ Σχλείυ. Ο Σεβιός Αγωόυλς κι Αρέης Λυκής με υεργεί υς έκ η δερφύευη (μυγδλιές, ελιές, μυριές κι ρωμικά φυά) γι μρύ ι μθηές κή κάυ μθήμ χεικά με φυά. Βέβι, με μεγάλη χρά ρφέρθηκ κι βήθη φιλκερδώς κι ι Τυάκης Νικόλς (Τμόλς) υ με κφικό υ μηχάημ έκε η διάιξη ω λάκκω, Δβερώς Μώλης, Δβερώς Γιάης, Σγρδέλης Δμιός κι Κγιώργης Μεό γι η μεφρά κι θέηη ειδικύ χώμς. Εειδή είχ λάβει εκ μέρυς υ Δήμυ η είβλεψη, θεωρώ όι είι κθήκ μυ ευχριήω κι υγχρώ θερμά ως εκρόως υ Δήμυ υς ράω υμλίες μυ έ ρς έ γι η ρφρά υς, λλά κι γι η ελίδ υ έδω γι έ μέλλ ι ιιόδξ, έ μέλλ υ θ εμέει ό η ιδιέλει ις υλλγικές δράεις κι εθελιμό. Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ υ Πγιώη Ρήγ Βυλευή N. Κυκλάδω υ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η ώρ ης λήθεις γι «Κλλικράη» ληιάζει Μζί κι η ώρ ης ευθύης γι υς λιικύς φρείς κι λιικό ρωικό ης χώρς. Όι είχ εεδύει ε ιθή υέει, βληικόη κι λμί ης κυβέρηης, διψεύδι κι υχρεώι λέ θεηθύ εί ης υίς, κλύς έι η δική υς υέει κι λιική υερβυλί. Ο «Κλλικράης», ε έ μή ό ήμερ θ ελεί έ θεμικό λίι ργάωης κι λειυργίς ης Αυδιίκηης. Θ εθύ έι ι «ζυμώεις» γι ρόω υ θ εμλκύ η εκλγική μέρηη υ Νεμβρίυ γι η άδειξη ω έω υδιικηικώ ρχώ ε Δημικό κι Περιφερεικό είεδ. Ση Πάρ ήδη κάιι εύδυ ρϋήυ «Κλλικράη» ργγέλλς υψηφιόη γι δημρχικό θώκ, με η διδικί υ υχρίμς. Αμφιβήη υό ελεί δημκρικό δικίωμ υ κάθε Πριύ λίη, λύ δε εριόερ εκείω υ έχυ εεργό ρόλ η λιική κηή υ ηιύ. Η άκηη βεβίως υύ υ δικιώμς γίει κχρηική ό η υψηφιόη υηρίζει με μεθόδυς κι μέ μφίβλης λιικής ηθικής. Τ κυήμ κάω ό η μέη, η ικειίηη υ έργυ ω άλλω κι η υβάθμιη ης ρφράς υς η υλλγική ράθει, ελύ ιχεί λιικής «ρβικόης». Κι γι μιλήυμε με όμ είι ευόη όι ράω φρύ η ημεριή έρχ Πάρυ κ. Πρωλάη. Ακώς φίρε δικίωμά ης διεκδικήει η δημρχί ης Πάρυ, χρηιμιεί μεθόδυς υ ρβιάζυ λιικό fair play. Πρχωρεί ε λγιμό υ έργυ υ Ερχείυ με η λγική μρόωυ φρέ εξυίς, γώς κι υβθμίζς υς υεργάες ης Ερχικό Συμβύλι. Υβθμίζει, μέχρι υιικής εξφάιης, η ρφρά κι έργ υ Δήμυ κι ης Δημρχικής Αρχής ης Πάρυ. Εμφίζει ρηγύμε Δήμρχ ης Πάρυ Γιάη Ργκύη κι διάδχό υ, ημεριό Δήμρχ Χρή Βλχγιάη, ως θεές ης δικής ης ειείς κι ως κμάρυς εός έργυ ί εκείη υήρξε μδικός ρωγωιής. Σε μι εχή υ η υλλγική ράθει, η υέργει κι η υεόηη ελύ ρϋθέεις ειυχίς η θέωη υ «εγώ» ελεί ίγυρ ρωχημέη ίληψη λιικής λειυργίς κι άως είι έξω ό η φιλφί κι εύμ ης μεγάλης θεμικής λλγής υ ειάγει με «Κλλικράη». Η Πριή κιωί κλείι ξιλγήει ις υμεριφρές όλω όω φιλδξύ η εκρωήυ. Πρωικά εμιεύμι η ωριμόηά ης.

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 40 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 141 - Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2015 - Γραφ. Γερανίου 41-10431 - Αθήνα - 5ος όροφος - ΤΗΛ.: 210 52.45.310 Βράβευση

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ Πολιτική Ιοότπτα κα Ι όν θρώπινπ χειραφέτnσπ : αύτός θό μπορούσε ν ό εlν αι ό ύπότιτλος τού έργου τούτου τού Μόρξ, πού θεωρε ίται ένα όπό τό σπμαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα. τριμήνου Ποικιλ ία εκδηλώσεων, πολιτιστικώ ν, αθλητικών και...άλλων, με Ναου σαίου ς «πρω ταγω νιστές» J! ναου σαίικα θέμα τα, ε ίχαμ ε και το τελευτα ίο τρίμ ηνο χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα