ΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ,"

Transcript

1 ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (SIEM SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT) Ελάχιστες Προϋποθέσεις Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2005.

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τεχνική Περιγραφή Το προσφερόμενο λογισμικό διαχείρισης των περιστατικών ασφαλείας θα πρέπει να αποτελεί μια ολοκληρωμένη, αξιόπιστη και επεκτάσιμη υποδομή διαχείρισης και ανάλυσης περιστατικών ασφαλείας για τα πληροφοριακά συστήματα και τις εφαρμογές της Βουλή των Ελλήνων. Το λογισμικό αυτό θα εγκατασταθεί σε περιβάλλον VMWare και θα πρέπει να αποτελείται από ένα σύστημα συλλογής μεγάλου όγκου δεδομένων αναφορών (Logs, events κτλ.), αποθήκευσης, κατηγοριοποίησης, και ανάλυσης αυτών σε πραγματικό χρόνο. Επίσης θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών βάσει κανόνων όπως περιπτώσεις προσπαθειών παραβίασης της ασφάλειας, καθώς και η δημιουργία αναφορών για λόγους υποστήριξης με ρυθμιστικές πρωτοβουλίες συμμόρφωσης και ελέγχων από εξωτερικούς παράγοντες (auditing). Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων βάσει συσχετισμών από α) διαφορετικές πηγές β) διαφορετική ώρα Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως το κεντρικό σημείο διαχείρισης / ανάλυσης logs της Βουλή των Ελλήνων και θα πρέπει να παρέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες δημιουργίας, διαχείρισης και αποθήκευσης κεντρικοποιήμενης πολιτικής συλλογής / ανάλυσης / και ενημέρωσης (alerting) σε πραγματικός χρόνο. Η πρόσβαση στο σύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε ρόλους (role based access control). Οι λεπτομερείς προδιαγραφές του συστήματος τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει ο Ανάδοχος βρίσκονται στο Παράρτημα 1.

3 1.2. Επιπλέον χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητα Το ολοκληρωμένο σύστημα πρέπει υποχρεωτικά να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί έτσι, ώστε να διασφαλιστεί η επικοινωνία (συλλογής δεδομένων) µε τα υφιστάμενα αλλά και μελλοντικά συστήματα / εφαρμογές της Βουλής των Ελλήνων. Στo πλαίσιo του παρόντος έργου είναι απαραίτητη η διασφάλιση της επικοινωνίας με τα ακόλουθα συστήματα: Σύστημα Windows (Servers, Desktops- αν χρειαστεί), Σύστημα AIX Βάσεις Δεδομένων SQL DB2 Oracle Web Servers (Apache, IIS κτλ) Δικτυακό εξοπλισμό (Cisco routers, switches, wireless APs) Flat files text files Checkpoint Firewalls Web Filtering Proxy Antivirus Εφαρμογές (Εσωτερικές ή εμπορικές) Να αναφερθούν τα πρότυπα και οι τεχνολογίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η επικοινωνία με τα υφιστάμενα αλλά και μελλοντικά συστήματα Ασφάλεια Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για: την Ασφάλεια του συστήματος που προδιαγράφει το παρόν Έργο, την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων, αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικές και

4 διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επαρκή ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος. Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του: τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ, τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices), τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός βαθμός προστασίας του πληροφοριακού συστήματος, απαιτούνται κατ ελάχιστο τα εξής: Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας (Security Safeguards-Countermeasures). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει, ως παραδοτέο, Σχέδιο Τεχνικής Ασφάλειας του Συστήματος. Το σχέδιο θα πρέπει να καλύπτει τεχνικά θέματα ασφάλειας του υπολογιστικού εξοπλισμού, των δεδομένων του συστήματος και του λογισμικού που θα εγκατασταθεί. Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου θα πρέπει να περιγράφει τη συνολική τεχνική μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση ενός τεχνικά ασφαλούς πληροφοριακού συστήματος.

5 Κεφάλαιο 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1 ΦΑΣΕΙΣ Υλοποίησης του Έργου Μελέτη Εφαρμογής Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει και να παραδώσει τη Μελέτη Εφαρμογής. Μέσα από αυτήν την ανάλυση, θα εξαχθούν οι λεπτομερείς προδιαγραφές για το σύστημα διαχείρισης των περιστατικών ασφαλείας. Η Μελέτη Εφαρμογής θα συνιστά τον «οδηγό υλοποίησης» και τη βάση αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών καθ όλη την διάρκεια του Έργου και περιλαμβάνει τα εξής: - Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικοί, διοικητικοί και τεχνολογικοί παράμετροι του έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει κατ ελάχιστο να αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές των οποίων ο σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του Αναδόχου: Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου Σχέδιο Επικοινωνίας Προγραμματισμός Έργου Διαχείριση Θεμάτων Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων Διασφάλιση Έλεγχος Ποιότητας Διαχείριση Αρχείων - Δεδομένων Διαχείριση Αλλαγών Διοικητική Πληροφόρηση. - Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης. - Οριστικοποίηση-ιεράρχηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων του Έργου καθώς και οριοθέτηση-αποσαφήνιση του εύρους του Έργου, - Σχηματική αποτύπωση και τεκμηρίωση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής προσέγγισης του Υποψηφίου Αναδόχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου, και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τυποποιήσεις. - Μεθοδολογία ελέγχου αποδοχής όπου θα καθορίζονται προδιαγραφές και χρονοδιαγράμματα για τα σενάρια δοκιμής των επιμέρους υποσυστημάτων ως ολότητα, με

6 σαφή αναφορά στα δεδομένα δοκιμής και καθορισμό της/των μεθόδων καταγραφής των δεικτών απόδοσης της εφαρμογής. Καταγραφή διαδικασία για τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο των σχετικών παραλαβών. Κατ ελάχιστο θα πρέπει να προβλέπονται εκτελέσεις αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unit tests), δοκιμών σε επίπεδο λογισμικού (system tests), δοκιμών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests) - Μεθοδολογία, πρόγραμμα και προδιαγραφές για το υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών. - Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας Μελέτη Εφαρμογής - Παραδοτέα (ελάχιστα): 1 Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) 2 Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων 3 Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης (Technical Architecture & Conceptual Design) 4 Σχέδιο κατάρτισης /εκπαίδευσης στελεχών Βουλή των Ελλήνων 5 Σενάρια και μεθοδολογία ελέγχου 6 Μελέτη Αποτίμησης Επικινδυνότητας 7 Σχέδιο Ασφάλειας

7 2.1.2.Προμήθεια Εγκατάσταση λογισμικού συστημάτων (Systems S/W) Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη εγκατάστασης του λογισμικού συστημάτων που υποστηρίζει την ολοκληρωμένη Λύση. Πιο συγκεκριμένα θα μεριμνήσει για: Παράδοση των προδιαγραφών που θα φιλοξενήσει την λύση, βάση της αρχιτεκτονικής που έχει προαναφερθεί. την εγκατάσταση και ρύθμιση όλου του εξοπλισμού και του απαιτούμενου λογισμικού συστημάτων με εξασφάλιση συμβατότητας με όλη την υπάρχουσα υποδομή Στο χρονοδιάγραμμα που θα συνοδεύει κάθε προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να έχει γίνει η διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης, σε σχέση με την έναρξη του έργου (ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης). Η προετοιμασία των χώρων για την εγκατάσταση του εξοπλισμού δεν είναι υποχρέωση του Αναδόχου. Σε περίπτωση προσφοράς που δεν καθορίζει ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος θα θεωρηθεί ότι αυτές δεν απαιτούνται ή θα γίνουν με δαπάνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του λογισμικού και ενημερώνει την Βουλή των Ελλήνων Δοκιμές Έλεγχου Τεκμηρίωση Για να διαπιστωθεί ότι το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των προδιαγραφών και εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε θα γίνουν έλεγχοι την Αποδοχή του Συστήματος. Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού, και την ολοκλήρωση της παράδοσης και εγκατάστασης του συστήματος υποχρεούται να παραδώσει το σύστημα στο σύνολο του άριστα ελεγμένο. Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την Interamrican, να διενεργήσει τους ελέγχους και να τεκμηριώσει τα αποτελέσματά τους. Ο κύκλος Δοκιμών λειτουργικότητας και επίδοσης του Συστήματος θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα: Δημιουργία πολλαπλών σεναρίων ελέγχου - test plans που θα καλύπτει το πλήρες φάσμα λειτουργίας του Συστήματος (βάσει του Λειτουργικού Σχεδιασμού. Αξιοποίηση όλων των εναρκτήριων παραγωγικών δεδομένων

8 Διεξαγωγή ελέγχων Αποτελέσματα ελέγχων διορθώσεις & ρυθμίσεις (system tuning), κ.ο.κ Οι δοκιμές θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο μέχρι της απαλοιφής των όποιων ατελειών και της επίτευξης αποδεκτής από τους χρήστες επίδοσης του Συστήματος. Τα σενάρια ελέγχου διακρίνονται σε : Unit tests, με τα οποία θα ελέγχεται και θα επιβεβαιώνεται η λειτουργικότητα και η αποδεκτή επίδοση του Συστήματος. System - Ιntegration tests με τα οποία ελέγχεται η συνολική λειτουργικότητα και αποδεκτή επίδοση του Συστήματος. Η επιτυχής διεξαγωγή των δοκιμών αποδοχής αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της Πιλοτικής Λειτουργίας. Τα σενάρια θα καλύπτουν το πλήρες φάσμα της λειτουργικότητας του συστήματος. Οι δοκιμές αποδοχής θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σενάρια. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η παροχή του απαραίτητου προσωπικού (τεχνικό και επιχειρησιακό) για την υποστήριξη της διαδικασίας και την διόρθωση / απαλοιφή / τελικές ρυθμίσεις του συστήματος που πιθανόν θα προκύψουν. 1 Πρόγραμμα Eλέγχου 2 Σενάρια Ελέγχου 3 Αποτελέσματα Ελέγχου 4 Εγχειρίδια κατασκευαστών Δοκιμές ελέγχου τεκμηρίωση Παραδοτέα (ελάχιστα): Εκπαίδευση Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης είναι συμπληρωματικές ως προς το βασικό έργο της υλοποίησης του συστήματος και περιλαμβάνονται στις βασικές υποχρεώσεις του Αναδόχου του παρόντος Έργου. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρασχεθούν στον χώρο της Βουλή των Ελλήνων. Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι: η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών της Βουλή των Ελλήνων, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την διαχείριση, υποστήριξη και περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος

9 η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των διαχειριστών και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήματος, ο Ανάδοχος πρέπει να θέσει το Σύστημα σε Πιλοτική Λειτουργία. Η πιλοτική Λειτουργία του συστήματος αναφέρεται στο πρώτο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας του συστήματος και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί: για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. με τη συμμετοχή μιας περιορισμένης, αλλά αντιπροσωπευτικής ομάδας χρηστών, καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος. χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτική πληροφορία για τον ενδελεχή έλεγχο του συστήματος. Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Επίλυση προβλημάτων, Διόρθωση / Διαχείριση λαθών, Υποστήριξη χρηστών με φυσική παρουσία στελεχών του Αναδόχου (συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες, υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, εφαρμογών, κλπ.) Υποστήριξη help- desk Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: Οι ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και προσαρμογές του λογισμικού συστήματος, Η ολοκλήρωση των υλοποιημένων υποσυστημάτων, Οι ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning). Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εμφανισθούν προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές, ώστε το Σύστημα, μετά το πέρας της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας, να είναι έτοιμο για παραγωγική εκμετάλλευση (deployment). Επιπλέον, προβλήματα των δεδομένων που ενδεχομένως εμφανιστούν κατά την πιλοτική λειτουργία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος.

10 2.1.6.Περίοδος Παραγωγικής Λειτουργίας Η Παραγωγική Λειτουργία του Συστήματος αναφέρεται στην πραγματική λειτουργία του Συστήματος και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί: Για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα μετά την λήξη της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος Χρησιμοποιώντας το σύνολο του εξοπλισμού του Συστήματος. με το σύνολο των χρηστών και για το σύνολο των λειτουργιών του Συστήματος Το Σύστημα τίθεται σε πλήρη Παραγωγική Λειτουργία, προκειμένου να λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες εργασίας Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Παραγωγικής Λειτουργίας, εμφανισθούν σοβαρά προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές ώστε με το πέρας της περιόδου της Παραγωγικής Λειτουργίας το σύστημα να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές και να αντικαταστήσει πλήρως το υφιστάμενο χειρόγραφο και μηχανογραφημένο περιβάλλον εργασίας Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, που θα παρέχει καθ όλη τη διάρκεια της Παραγωγικής Λειτουργίας και Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, και στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης Συντήρησης, καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος: Έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το έργο, Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από την υλοποίηση παρόμοιων έργων, και Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός διαθέτει, υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου.

11 2.2.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου Η διάρκεια του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες (από την ημερομηνία αποδοχής του έργου). Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών, συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης έργου που θα ακολουθηθεί.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1 - Πίνακας συστήματος ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (Security Information and Event Management)

13 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Αριθμός μονάδων 1 2. Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΑΠΟΔΟΣΗ Ρυθμαπόδοση (ροές ανά δευτερόλεπτο) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να προσφέρεται υπό τη μορφή SW appliance, με όλο το απαραίτητο λογισμικό πλήρους εγκατεστημένου και παραμετροποιημένου από το Εργοστάσιο Κατασκευής. Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από συστήματα Λογισμικού, να προσφέρεται υπό την μορφή "όλα σε ένα " (appliance), δίχως ανάγκες διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εξυπηρετητών Εφαρμογών (Application Servers). Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να υλοποιηθεί σε περιβάλλον εικονικοποίσης (virtualization) VMWare ESX. H προσφερόμενη λύση θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη database (όχι σχεσιακή βάση δεδομένων) για την αποθήκευση των πρωτογενών ροών TEXNIKA ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να υποστηρίζει εγγενώς, δίχως ανάγκη ολοκλήρωσης τρίτων λύσεων, ανάλυση δικτυακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο σε επίπεδο εφαρμογών Layer 7 (QFlows). Να προσφερθεί η αντίστοιχη αδειοδότηση Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να υποστηρίζει εγγενώς, δίχως ανάγκη ολοκλήρωσης τρίτων λύσεων, ανάλυση δικτυακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο και εντοπισμού μη φυσιολογικής δικτυακής κίνησης (Network Anomaly Detection), τόσο φυσικού δικτύου (Netflow, JFlow, SFlow and cflowd) όσο και δικτύου εικονικών περιβαλλόντων VMWare ESX (Vflows). Να προσφερθεί η αντίστοιχη αδειοδότηση. >=1000 eps (event per second) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9. Η προσφερόμενη λύση δεν πρέπει να βασίζει τον εντοπισμού κακόβουλων ενεργειών σε μηχανισμό υπογραφών

14 (signatures), αλλά σε εγγενείς μηχανισμούς behavior profiling δικτυακής κίνησης περιλαμβανομένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας / εφαρμογών / δικτύου. Να προσφερθεί η αντίστοιχη αδειοδότηση. Να παρέχεται δυνατότητα επέκτασης λειτουργικότητας Risk Management από τον ίδιο Κατασκευαστή Λογισμικού Να παρέχεται δυνατότητα επέκτασης λειτουργικότητας DataBase Audit Monitoring από τον ίδιο Κατασκευαστή Λογισμικού, με εγγενείς δυνατότητες data base session analysis: SQL Analysis, real time alerts, correlation alerts, sensitive object classification Να παρέχεται δυνατότητα επέκτασης λειτουργικότητας DataBase Security από τον ίδιο Κατασκευαστή Λογισμικού, με εγγενείς δυνατότητες σε πραγματικό χρόνο: data base session blocking, termination, quarantine kai αλλοίωσης δεδομένων (data masking) Να υποστηρίζεται η διαχείριση των γεγονότων του δικτύου και της ασφάλειας Να υποστηρίζεται αυτοματοποιημένα η παραμετροποίηση των διαχειριζόμενων συσκευών Να υποστηρίζονται οι ακόλουθες συσκευές δικτύου και ασφαλείας: Cisco Catalyst Cisco ASA firewall Checkpoint UTMs Cisco Catalyst switches Cisco Routers Να υποστηρίζονται τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows Servers Linux

15 AIX ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ Η προτεινόμενη λύση να συνεργάζεται 17. με εργαλεία αποτίμησης ευπαθειών όπως NMAP, Nessus, IBM App Scanner κ.λπ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 18. To προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει web γραφικό εργαλείο διαχείρισης 19. Η αυθεντικοποίηση των διαχειριστών να γίνεται κατ ελάχιστο με χρήση λογαριασμού και συνθηματικού 20. Nα υποστηρίζεται η δυνατότητα δημιουργίας ρόλων Η επικοινωνία των σταθμών εργασίας 21. των διαχειριστών με το σύστημα να υλοποιείται με μηχανισμούς κρυπτογράφησης μέσω του πρωτοκόλλου SSL ΑΝΑΦΟΡΕΣ 22. Να παρέχονται έτοιμες προς χρήση αναφορές 23. Να παρέχεται η δυνατότητα δημιoυργίας custom αναφορών 24. Να υποστηρίζονται αναφορές σε κανονιστικά πρότυπα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 25. Να παρέχεται δυνατότητα DataBase Security από τον ίδιο Κατασκευαστή Λογισμικού, με εγγενείς δυνατότητες σε πραγματικό χρόνο: data base session blocking, termination, quarantine και αλλοίωσης δεδομένων (data masking). Να προσφερθεί η αντίστοιχη αδειοδότηση 26. Να υποστηρίζονται Microsoft SQL και Oracle

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης:

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες» της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κοζάνη 26/06/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα