Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ"

Transcript

1 Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Αναθζτουςα Αρχή: Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) Προχπολογιςμόσ: ,28 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: πζντε (5) μινεσ Διαδικαςία Ανάθεςησ: Δθμόςιοσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Ημερομηνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΠ:

2 Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 3 Α1. Περιβάλλον του Ζργου... 3 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου... 3 Α1.1.1 υνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ... 3 Α1.1.2 υνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Τλοποίθςθσ... 5 Α1.2 Τφιςτάμενη κατάςταςη (ςε ςχζςη με τισ απαιτήςεισ του Ζργου)... 6 Α1.2.1 Οργανωτικι Δομι και τελζχωςθ του Φορζα... 6 Α1.2.2 Ανάλυςθ υποδομϊν Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν... 7 Α2. Αντικείμενο και ςτόχοι του Ζργου... 9 Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου... 9 Α2.2 κοπιμότητα και αναμενόμενα οφζλη Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α3.2 Πίνακασ Παραδοτζων Α4. Γενικζσ απαιτήςεισ ζργου Α5. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά Α6. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α6.1 Τπηρεςίεσ ανάλυςησ, ςφνταξησ μελζτησ και υλοποίηςησ τησ πολιτικήσ Α6.2 Τπηρεςίεσ εγκατάςταςησ εξοπλιςμοφ Α6.3 Τπηρεςίεσ Εκπαίδευςησ Α6.4 Τπηρεςίεσ πιλοτικήσ λειτουργίασ Α6.5 Τπηρεςίεσ Εγγφηςησ «Καλήσ Λειτουργίασ» Σελίδα 2 από 15

3 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1. Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Α1.1.1 υνοπτική παρουςίαςη Φορζα Λειτουργίασ Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) είναι μια ανεξάρτθτθ Αρχι που απολαφει λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ, κακϊσ και διοικθτικισ και οικονομικισ αυτοτζλειασ. Δεν υπόκειται ςε ζλεγχο από κυβερνθτικά όργανα ι άλλθ διοικθτικι αρχι. Η λειτουργία τθσ υπάγεται ςτον ζλεγχο τθσ Βουλισ των Ελλινων και διζπεται από τισ διατάξεισ του Νόμου 3832/2010 «Ελλθνικό τατιςτικό φςτθμα φςταςθ τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ ωσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ», όπωσ τροποποιικθκε από το Άρκρο 90 παράγραφοι 8 και 9 του Νόμου 3842/2010 «Αποκατάςταςθ φορολογικισ δικαιοςφνθσ, αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ και άλλεσ διατάξεισ», από το Άρκρο 10 του Νόμου 3899/2010 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του προγράμματοσ ςτιριξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ», από το Άρκρο 45 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Αϋ): «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Οικονομικϊν», από το Άρκρο 22 παράγραφοσ 1 του Νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Αϋ): «Αναμόρφωςθ πλαιςίου λειτουργίασ Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ, Δθμοςίων Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, ςφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Περιουςίασ και άλλεσ διατάξεισ», από το Άρκρο πρϊτο του Νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/τ.Αϋ): «Κφρωςθ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ και του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2011» και τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Ρυκμίςεισ κατεπειγόντων κεμάτων εφαρμογισ του ν. 4024/2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ » και των Τπουργείων Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν, Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ » και άλλεσ διατάξεισ» και από το Άρκρο 323 του Νόμου 4072/2012 «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ Νζα εταιρικι μορφι ιματα Μεςίτεσ ακινιτων Ρφκμιςθ κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ». O Νόμοσ 3832/2010, πζραν τθσ ςφςταςθσ τθσ ΕΛΣΑΣ, κακιερϊνει και το Ελλθνικό τατιςτικό φςτθμα (ΕΛ), το οποίο απαρτίηεται από δθμόςιουσ φορείσ, που ζχουν τθν αρμοδιότθτα ι υποχρζωςθ ςυλλογισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Ο ρόλοσ τθσ ΕΛΣΑΣ ςτο ΕΛ είναι κακοριςτικόσ, αφοφ, ςφμφωνα με το Νόμο 3832/2010, ςυντονίηει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ των άλλων φορζων του ΕΛ, που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ, παραγωγι και διάδοςθ των επίςθμων ςτατιςτικϊν τθσ Χϊρασ και διαβιβάηει τισ ςτατιςτικζσ αυτζσ ςτθ Eurostat. Σελίδα 3 από 15

4 Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ΕΛΣΑΣ ζχει, μεταξφ άλλων, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: α) ςυμμετζχει ςτθ διαμόρφωςθ και εγκρίνει, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του υμβουλίου του Ελλθνικοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ (ΤΕΛ), ανά τριετία, το Ελλθνικό τατιςτικό Πρόγραμμα (ΕΛΠ), το οποίο περιλαμβάνει τα κφρια πεδία και τουσ ςτόχουσ των προβλεπόμενων δράςεων των φορζων του ΕΛ για διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν, β) εγκρίνει τα ετιςια ςτατιςτικά προγράμματα εργαςίασ των φορζων του ΕΛ και, λαμβάνοντασ αυτά υπόψθ, καταρτίηει και εκτελεί το αντίςτοιχο δικό τθσ πρόγραμμα, γ) παράγει και δθμοςιεφει ωσ «εκνικι τατιςτικι Τπθρεςία» τισ επίςθμεσ, εκνικζσ και Ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ τθσ Ελλάδοσ, δ) εκπροςωπεί τθν Ελλάδα ωσ «εκνικι τατιςτικι Τπθρεςία» ςτισ Τπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και κάκε άλλο αρμόδιο Διεκνι Οργανιςμό, ε) ςυνεργάηεται με τθ Eurostat και άλλεσ Τπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, τισ Εκνικζσ τατιςτικζσ Τπθρεςίεσ των άλλων Κρατϊν-Μελϊν και τισ εκνικζσ Αρχζσ του ΕΛ για ςτατιςτικά κζματα και μετζχει ςτισ ςχετικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ και Επιτροπζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλων Διεκνϊν Οργανιςμϊν ωσ «εκνικι τατιςτικι Τπθρεςία», ςτ) μεριμνά για τθν ζγκαιρθ, ζγκυρθ και αποτελεςματικι διάχυςθ τθσ ςτατιςτικισ πλθροφόρθςθσ, κακϊσ και τθν προαγωγι των ςτατιςτικϊν κεμάτων και τθσ οικονομικισ ζρευνασ ςτο πλαίςιο τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ τθσ Χϊρασ, η) ςυνεργάηεται με δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ, ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό, όπωσ εκπαιδευτικά ιδρφματα, ερευνθτικά κζντρα, κζντρα μελετϊν και μθ κερδοςκοπικοφσ Οργανιςμοφσ, για τθν προαγωγι τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ για ςτατιςτικά κζματα και τθν εφαρμογι των ςτατιςτικϊν αρχϊν του Ελλθνικοφ και του Ευρωπαϊκοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ, θ) διαβουλεφεται και ςυνεργάηεται με τουσ υπόλοιπουσ φορείσ του ΕΛ, για τθν ανάπτυξθ μεκόδων και ςυςτθμάτων για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ, ςτουσ τομείσ αρμοδιότθτάσ τουσ, κ) αναπτφςςει, διαχζει και ςυντονίηει τθν εφαρμογι του Κϊδικα Ορκισ Πρακτικισ των Ευρωπαϊκϊν τατιςτικϊν, ςτο πλαίςιο του ΕΛ, ι) μεριμνά για τθν εμπζδωςθ των αρχϊν και των μεκόδων παραγωγισ ποιοτικϊν και αξιόπιςτων ςτατιςτικϊν του Ευρωπαϊκοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ από το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ και από τουσ άλλουσ φορείσ του ΕΛ, ια) μεριμνά για τθ διαρκι αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ, μζςω τθσ ςυμμετοχισ του ςε ςεμινάρια κατάρτιςθσ, Σελίδα 4 από 15

5 ιβ) κακορίηει τισ εκνικζσ Αρχζσ που είναι υπεφκυνεσ για τθ ανάπτυξθ, παραγωγι και διάδοςθ των ευρωπαϊκϊν ςτατιςτικϊν, ςτο πλαίςιο του ΕΛ, ιγ) κακορίηει τουσ φορείσ του ΕΛ που ζχουν τθν αρμοδιότθτα ι υποχρζωςθ ςυλλογισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, ιδ) εγκρίνει, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του υμβουλίου του Ελλθνικοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ, τον Κανονιςμό τατιςτικϊν Τποχρεϊςεων των φορζων του ΕΛ, ιε) πιςτοποιεί, ωσ «επίςθμεσ», ςτατιςτικζσ που ζχουν παραχκεί από άλλουσ φορείσ του ΕΛ, επί τθ βάςει ςχετικισ μεκοδολογίασ που αναπτφςςεται ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ και Διαχείριςισ τθσ. το πλαίςιο αυτό, οι λοιποί φορείσ του ΕΛ υποχρεοφνται να υποβάλλουν ςτθν ΕΛΣΑΣ τουλάχιςτον μια φορά κάκε ζτοσ, εκκζςεισ για τθν ποιότθτα των διαβιβαηόμενων ςτοιχείων που εμπίπτουν ςτον τομζα ευκφνθσ τουσ. Αποςτολι τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ είναι θ διαςφάλιςθ και θ διαρκισ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςτατιςτικϊν τθσ Χϊρασ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι εκτελεί τθν αποςτολι τθσ ακολουκϊντασ τα υψθλότερα ευρωπαϊκά και διεκνι ςτατιςτικά πρότυπα ςε όλουσ τουσ τομείσ, ενϊ ταυτόχρονα, απαρζγκλιτα τθρεί τουσ προβλεπόμενουσ κανόνεσ και εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ που ζχει αναλάβει. Με αυτό τον τρόπο ςτοχεφει: 1. Να είναι και να παραμζνει πραγματικά και αναμφιςβιτθτα μια Ανεξάρτθτθ τατιςτικι Αρχι, θ οποία κα λειτουργεί πάντοτε με τρόπο που να εκφράηει αυτό το πρότυπο 2. Να παράγει ςτατιςτικά ςτοιχεία χριςιμα ςυναφι για τθ δθμόςια πολιτικι, τθν οικονομία και τουσ άλλουσ τομείσ τθσ ηωισ 3. Να κερδίηει και να ανανεϊνει ςυνεχϊσ τθν εμπιςτοςφνθ των χρθςτϊν ςτθν αξιοπιςτία των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 4. Να ζχει και να διαφυλάττει τθν εμπιςτοςφνθ των ςτατιςτικϊν μονάδων των πολιτϊν, νοικοκυριϊν, επιχειριςεων οι οποίεσ παρζχουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ τουσ για τθν παραγωγι ςτατιςτικϊν. Οι πρακτικζσ αυτζσ αποτελοφν τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι ςυντονίηει τθ δράςθ και των υπόλοιπων φορζων του Ελλθνικοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ, όςον αφορά τθν ανάπτυξθ, παραγωγι και διάκεςθ των επίςθμων ςτατιςτικϊν τθσ Ελλάδοσ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι ςτοχεφει επίςθσ τθν άριςτθ ςυνεργαςία με τθ Eurostat και τισ άλλεσ Τπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όπωσ επίςθσ, και με τισ Εκνικζσ τατιςτικζσ Τπθρεςίεσ των υπόλοιπων Κρατϊν Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ζτςι ϊςτε να αποτελεί ενεργό μζλοσ ςτο ζργο και ςτθν εξζλιξθ του Ευρωπαϊκοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ. Α1.1.2 υνοπτική παρουςίαςη Φορζα Τλοποίηςησ Είναι ίδιοσ με τον Φορζα Λειτουργίασ. Σελίδα 5 από 15

6 Α1.2 Τφιςτάμενη κατάςταςη (ςε ςχζςη με τισ απαιτήςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και τελζχωςη του Φορζα Όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα, ςτο οργανόγραμμα τθσ ΕΛΣΑΣ ςυμπεριλαμβάνεται Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ (Β1), θ οποία απαρτίηεται από τζςςερα Σμιματα: Σμιμα Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν (Β10) Σμιμα Ειςαγωγισ Δεδομζνων (Β11) Σμιμα Λειτουργίασ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ υςτθμάτων (Β12), και Σμιμα Ηλεκτρονικισ Πλθροφόρθςθσ (Β13) Σο προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ κατανζμεται, κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ και Σμιμα, ωσ εξισ: Επίπεδο εκπαίδευςθσ Δ/νςθ Β1 Σμιμα Β10 Σμιμα Β11 Σμιμα Β12 Σμιμα Β13 φνολο Πανεπιςτθμιακι (ΠΕ) Σεχνικι (ΣΕ) Δευτεροβάκμια (ΔΕ) φνολο Σελίδα 6 από 15

7 Α1.2.2 Ανάλυςη υποδομών Σεχνολογιών Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών Η ΕΛΣΑΣ διακζτει οργανωμζνο υπολογιςτικό κζντρο ςτο οποίο βρίςκονται εγκατεςτθμζνοι οι κεντρικοί εξυπθρετθτζσ που φιλοξενοφν τθσ βάςεισ δεδομζνων, τισ εφαρμογζσ του ΟΠ, το ςφςτθμα διάχυςθσ ςτατιςτικισ πλθροφορίασ (portal) κακϊσ και τον δικτυακό εξοπλιςμό και των εξοπλιςμό αςφαλείασ. τον παρακάτω πίνακα, παρουςιάηονται αναλυτικά, όλοι οι εξυπθρετθτζσ που βρίςκονται εγκατεςτθμζνοι ςτο computer room τθσ Τπθρεςίασ. τθν παρουςίαςθ αναφζρονται τα ονόματα των εξυπθρετθτϊν, ο καταςκευαςτισ και ο τφποσ, το λειτουργικό ςφςτθμα που είναι εγκατεςτθμζνο, κακϊσ και οι εργαςίεσ που εκτελοφνται. ΟΝΟΜΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ/ΣΤΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΕΡΓΑΙΕ ATHENS-AV01 Performer Windows Server 2003 DOMAIN CERTIFICATION AUTHORITY ATHENS-ABBYY01 Fujitsu Windows Server 2008 R2 ABBYY Application Server Populus ATHENS-AV02 HP DL380G5 Windows Server 2003 ANTIVIRUS SERVER version 11 ATHENS-AD02 HP DL145G3 Windows Server 2008 R2 Acrive Directory Server ATHENS010 HP DL360G4p Windows 2000 Server ΠΑΛΑΙΟ Web Server ATHENS-AD01 HP DL360G4 Windows Server st Server Acrive Directory ATHENS-AV02 (es) HP MSA20 External Storage ATHENS-FS01(es) HP MSA20 External Storage ATHENS-FS01 (fs) HP DL360G4 Windows Server x 500GB SATA File Server ATHENS-INTRA HP DL360G4 Windows Server 2003 Intranet web page ATHENS-ISA01 HP DL360G5 Windows Server 2003 Proxy Server GRNET ATHENS-ISA02 HP DL320G5p Windows Server 2003 Proxy Server SYZEFXIS ATHENS-PAYROLL HP DL380G5 Windows Server 2003 Server Μιςκοδοςίασ ATHENS-PR01 HP DL360G5 Windows Server 2003 Print Server ATHENS-SAV01 HP DL380G5 Windows Server 2003 NULL ATHENS-SPSS01 HP DL360G4p Windows Server 2003 SPSS Server ATHENS-SPSS02 HP ML150 Windows Server 2003 SPSS SQL SERVER Σελίδα 7 από 15

8 BACKSERVER HP C3000 HP-UX HP OpenView MAPSERVER HP DL360G4p Windows Server 2003 NULL TAPE BACKUP HP AF204AR ESXi5_SERVER HP DL380G7 VM Host (2xVMs) ESXi5_SERVER HP DL380G7 VM Host (2xVMs) ATHENS-CLOUD01 HP DL980G7 Windows Server 2008 VM Host (VMs) VMSERVER01 HP DL380G7 VMWare VM Host (Linux VMs) CENSUS-HUB HP DL360G4p Centos 4.6 x86-64 Oracle 11g R2 Std Edt, Web site and MySql for Census Data ATHENS-EX01 IBM Series 346 Windows Server 2003 Exchange Server KASTOR IBM P5 AIX 5.3 NULL SAN IBM DS4700 DOWN-->(RIGHT,LEFT) SAN IBM DS4700 UP-->(RIGHT,LEFT) Tape Library IBM 3576-L5B TIVOLI 5.4 Back up atlas IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2 Database Server ESXI-OWB IBM x3650 OPENSUSE 10.3 X86-64 Oracle Data Warehouse cronus IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2 Portal Database Server DIGLIBSRV IBM x3650 Windows Server 2003 Digital Library Database Server DLIB IBM x3650 Windows Server 2003 Digital Library IAS gaia IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2 Portal Database Server hera IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2 Application server HMC IBM x3550 NULL Hardware Management Console ibms7a IBM x3650 Centos 4.6 x86-64 Oracle 11g R2, Βαςικόσ Server του Ο.Π.. plouton IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2, Application server poseidon IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2 Application server SPEECHSRV IBM x3650 Windows Server 2003 Digital Library Speech Server TELSRV IBM x3650 Windows Server 2003 Digital Library Telephone Server zeus, library IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2 Application server ATHENS-DC02 SC513L-260 Windows Server 2003 NULL το υπολογιςτικό κζντρο τθσ ΕΛΣΑΣ είναι επίςθσ εγκατεςτθμζνοι οι routers και firewalls του δικτφου ΕΛΣΑΣ: CISCO 3700, Router ΕΔΕΣ (τεμάχια 1) CISCO ASA-5525X Router FIREWALL (τεμάχια 2). Σελίδα 8 από 15

9 Σζλοσ, ο δικτυακόσ εξοπλιςμόσ ςυμπλθρϊνεται από τα κάτωκι Switches, που αποτελοφν το Backbone τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ: SuperStack 3 Switch port (F.O.) (τεμάχια 7) SuperStack 3 Switch 4226T 24-port + 2-port (F.O.) (τεμάχια 3) PROCURVE 2510G-48 (τεμάχια 4) PROCURVE G (τεμάχια 2) Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο κα εγκαταςτακεί επίςθσ ςτο υπολογιςτικό κζντρο τθσ ΕΛΣΑΣ. Α2. Αντικείμενο και ςτόχοι του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Σο αντικείμενο του ζργου αφορά: α. ςτθν καταγραφι, μελζτθ και αξιολόγθςθ των εφαρμοηόμενων ςτθν ΕΛΣΑΣ πολιτικϊν αςφαλείασ και πρόταςθ για τθν ανακεϊρθςθ και αναβάκμιςι τουσ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και τισ πρακτικζσ των υπολοίπων Ευρωπαϊκϊν τατιςτικϊν Τπθρεςιϊν, αλλά και των εκνικϊν προτφπων και κανόνων για τουσ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ. β. ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Ειδικά, για το μζροσ (α) του ζργου κα πρζπει: 1. Να καταγραφοφν αναλυτικά οι εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ αςφάλειασ και να αναλυκοφν τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα, που αυτζσ παρουςιάηουν. 2. Να εντοπιςτοφν τυχόν κενά, αλλά και αποκλίςεισ από τισ ςυνικεισ πρακτικζσ, που εφαρμόηονται βάςει των διεκνϊν προτφπων, αλλά και κοινά αποδεκτϊν πολιτικϊν αςφαλείασ ςε εκνικό, Ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, ϊςτε για τθ ςφνταξθ τθσ νζασ πολιτικισ να εντοπιςτοφν και να αξιολογθκοφν οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ, που ζχουν υιοκετθκεί από άλλεσ ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ και κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ. 3. Να γίνει μία αναλυτικι εςωτερικι περιγραφι τοφ τι ακριβϊσ κα πρζπει να αςφαλιςτεί και από τι. Πλθν των εξωτερικϊν επικζςεων, κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί και το ενδεχόμενο ηθμιϊν από πικανό εςωτερικό λάκοσ ι μθ ορκι χριςθ (μθ κακόβουλθ) από τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ. Βάςει των ανωτζρω, κα εντοπιςτοφν οι αποκλίςεισ ανάμεςα ςτισ ιςχφουςεσ πολιτικζσ αςφάλειασ ςτθν ΕΛΣΑΣ και ςτισ διεκνείσ πρακτικζσ και κα ςχεδιαςτοφν μζτρα για να εξομαλυνκοφν οι αποκλίςεισ και διαφορζσ. Σζλοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αναςκόπθςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν και των νζων τεχνολογιϊν που κα πραγματοποιθκεί, ο ανάδοχοσ κα ειςθγθκεί τθν αναγκαία Σελίδα 9 από 15

10 αναβάκμιςθ αυτϊν των πολιτικϊν, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ λειτουργία των βαςικϊν εφαρμογϊν τθσ ΕΛΣΑΣ. Η αξιολόγθςθ των νζων πολιτικϊν αςφαλείασ κα ολοκλθρωκεί με τθν διεξαγωγι εκτεταμζνων δοκιμϊν, ϊςτε να επιβεβαιωκεί θ επάρκειά τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ κακόβουλων ι μθ κακόβουλων επικζςεων. Σο παραδοτζο του ζργου, με κωδικό Π.Α.1 και τίτλο «Αναςκόπθςθ - αναβάκμιςθ των πολιτικϊν αςφάλειασ τθσ ΕΛΣΑΣ», είναι μία αναλυτικι μελζτθ των πολιτικϊν αςφάλειασ που κα προτείνονται για εφαρμογι ςτθν ΕΛΣΑΣ, βάςει όλων των προαναφερομζνων κριτθρίων και ςφμφωνα προσ το μορφότυπο (template) του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ (ISMS), βάςει του διεκνοφσ προτφπου ISO/IEC Family of Standards. Η μελζτθ κα επικεντρωκεί τόςο ςε κζματα εξοπλιςμοφ (hardware), όςο και κζματα διαδικαςιϊν αςφάλειασ (procedures) των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ τθσ ΕΛΣΑΣ. Η ανωτζρω μελζτθ κα αποτελζςει τθ βάςθ για το νζο ςφςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ τθσ ΕΛΣΑΣ, το οποίο κα εκπονθκεί από τθν «Ομάδα Ζργου για τθν Αςφάλεια των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων τθσ ΕΛΣΑΣ», ςε ςυνεργαςία με τον ανάδοχο. Α2.2 κοπιμότητα και αναμενόμενα οφζλη Σο παρόν ζργο ζχει ςαν ςτόχο τθν πλιρθ μελζτθ και αξιολόγθςθ των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν αςφαλείασ και τθν επικαιροποίθςθ και αναβάκμιςι τουσ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και τισ πρακτικζσ των υπολοίπων Ευρωπαϊκϊν τατιςτικϊν Τπθρεςιϊν, αλλά και των εκνικϊν προτφπων και κανόνων για τουσ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ. Ο ςχεδιαςμόσ αξιόπιςτων πολιτικϊν αςφάλειασ αποτελεί το πρϊτο αποφαςιςτικό βιμα για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου αςφάλειασ ςτο φορζα και διαςφαλίηει ότι τα δεδομζνα και τα ςυςτιματα δεν κα υποςτοφν ηθμιζσ από κακόβουλεσ επικζςεισ ι μθ ορκι χριςθ τουσ. Σο εγχείρθμα αυτό είναι καίριασ ςθμαςίασ, κακϊσ θ διαρκισ βελτίωςθ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ ΕΛΣΑΣ μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο το ςφνολο των ςυςτθμάτων και να δθμιουργιςει ςοβαρά προβλιματα αςφαλείασ, αν δεν ζχουν λθφκεί τα κατάλλθλα μζτρα και δεν ζχουν υλοποιθκεί οι απαραίτθτεσ υποςτθρικτικζσ δράςεισ. Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Αναλυτικι περιγραφι των λειτουργικϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ζργου παρουςιάηεται ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Σελίδα 10 από 15

11 Α3.1 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Η ςυνολικι διάρκεια υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του Τποζργου είναι πζντε (5) μήνεσ. Σο φυςικό αντικείμενο κα υλοποιθκεί ςε μία μόνο φάςθ (φάςθ Α ), ωσ εξισ: Φάςη Νο Α Σίτλοσ Αξιολόγθςθ πολιτικϊν αςφαλείασ και υλοποίθςι τουσ Μήνασ Ζναρξησ Μινασ 1 (αρχι) Μήνασ Λήξησ Μινασ 5 (τζλοσ) τόχοι Μελζτθ και αξιολόγθςθ των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν αςφάλειασ Μελζτθ διεκνϊν προτφπων, βζλτιςτων πρακτικϊν και πολιτικϊν αςφάλειασ Καταγραφι εςωτερικϊν (ΕΛΣΑΣ) αναγκϊν αςφάλειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των: α) αξιολόγθςθσ επικινδυνότθτασ (risk assessment) και β) δοκιμϊν παρείςδυςθσ (penetration tests) Πρόταςθ για τθν ανακεϊρθςθ - αναβάκμιςθ των πολιτικϊν αςφάλειασ και ενςωμάτωςι τουσ ςτο λειτουργικό περιβάλλον τθσ ΕΛΣΑΣ Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο Περιγραφή Τλοποίηςησ τo πλαίςιο τθσ φάςθσ αυτισ: Θα πραγματοποιθκοφν όλεσ οι προβλεπόμενεσ δράςεισ για τθ μελζτθ των ιςχυουςϊν πολιτικϊν αςφαλείασ και τθν ανακεϊρθςθ και αναβάκμιςθ αυτϊν ςτθν ΕΛΣΑΣ, ζτςι όπωσ αυτζσ ζχουν περιγραφεί ςτθν παράγραφο A1. Αυτζσ περιλαμβάνουν τθν μελζτθ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ ΕΛΣΑΣ (εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ αςφάλειασ και καταγραφι αναγκϊν), τθν μελζτθ των διεκνϊν πρακτικϊν (διεκνι πρότυπα και best practices), τον εντοπιςμό και καταγραφι ςε πρόταςθ των αναγκαίων μζτρων που κα πρζπει να λθφκοφν από τθν ΕΛΣΑΣ. Θα παραδοκεί μελζτθ, ςφμφωνθ προσ το μορφότυπο (template) του προτφπου του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ (ISMS), βάςει του προτφπου ISO/IEC Family of Standards, ςτθν οποία κα καταγράφονται όλα τα ανωτζρω. Θα γίνει προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο Παραδοτζα Π.Α.1: Μελζτθ για τθν αναςκόπθςθ - αναβάκμιςθ των πολιτικϊν αςφάλειασ τθσ ΕΛΣΑΣ Π.Α.2: Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο Ορόςημα O.Α.1: Μελζτθ εφαρμοηόμενων πολιτικϊν αςφάλειασ O.Α.2: Μελζτθ διεκνϊν προτφπων και βζλτιςτων πρακτικϊν O.Α.3: Αξιολόγθςθ εςωτερικϊν αναγκϊν Σελίδα 11 από 15

12 Α3.2 Πίνακασ Παραδοτζων Α/Α Παραδοτζου Π.Α.1 Π.Α.2 Σίτλοσ Παραδοτζου Μελζτθ για τθν αναςκόπθςθ - αναβάκμιςθ των πολιτικϊν αςφάλειασ τθσ ΕΛΣΑΣ Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο Σφποσ Παραδοτζου 1 Τ (υπθρεςία) Μήνασ Παράδοςησ 2 ΤΕ (υλικό/εξοπλιςμόσ) 5 5 Α4. Γενικζσ απαιτήςεισ ζργου Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι αποδεκτόσ κατά CE και καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ διαςφαλίηοντασ τθν αςφάλεια των χειριςτϊν. Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ και να μθν προζρχεται από διαδικαςία ανακαταςκευισ. Α5. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο κα πρζπει να διακζτει κατ ελάχιςτο τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο μζροσ Γ, κεφάλαιο Γ3. 1 Σφποσ Παραδοτζου: Μ (Μελζτθ), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογιςμικό), ΤΕ (Τλικό/Εξοπλιςμόσ), Τ (Τπθρεςία), (φςτθμα), ΑΛ (Άλλο) 2 Μινασ Παράδοςθσ Παραδοτζου (π.χ. Μ1, Μ2,...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρϊτοσ μινασ (δθλ. μινασ ζναρξθσ) του Ζργου Σελίδα 12 από 15

13 Α6. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α6.1 Τπηρεςίεσ ανάλυςησ, ςφνταξησ μελζτησ και υλοποίηςησ τησ πολιτικήσ Πρωταρχικι υποχρζωςθ του αναδόχου είναι να μελετιςει ςε βάκοσ και να αξιολογιςει τισ ιδθ εφαρμοηόμενεσ ςτθν ΕΛΣΑΣ πολιτικζσ αςφαλείασ και να ςυντάξει ολοκλθρωμζνθ ζκκεςθ για τθν επικαιροποίθςθ και αναβάκμιςι τουσ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και τισ πρακτικζσ των υπολοίπων Ευρωπαϊκϊν τατιςτικϊν Τπθρεςιϊν, αλλά και των εκνικϊν προτφπων και κανόνων για τουσ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ, με ςτόχο τθ ςυμμόρφωςθ προσ το πρότυπο ISO/IEC Family of Standards. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει επιςτθμονικι γνϊςθ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία επί των διεκνϊν προτφπων, αλλά και επί κοινά αποδεκτϊν πολιτικϊν αςφαλείασ ςε εκνικό, Ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εντοπίςει, να αξιολογιςει και να ειςθγθκεί τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, που ζχουν υιοκετθκεί από άλλεσ ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ και κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ όλεσ τισ πικανζσ παραμζτρουσ κατά το ςχεδιαςμό των προτεινόμενων αξιόπιςτων πολιτικϊν αςφάλειασ και τθν υλοποίθςθ των υποςτθρικτικϊν δράςεων, ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι τα δεδομζνα και τα ςυςτιματα τθσ ΕΛΣΑΣ δεν κα υποςτοφν ηθμιζσ, είτε από κακόβουλεσ επικζςεισ, είτε από μθ ορκι χριςθ τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα: 1. ε πρϊτο ςτάδιο, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να καταγράψει επακριβϊσ τισ εφαρμοηόμενεσ ςτθν ΕΛΣΑΣ πολιτικζσ αςφάλειασ, όπωσ επίςθσ και τα ιςχφοντα μζτρα αςφαλείασ και αντιμετϊπιςθσ ςυμβάντων αςφαλείασ, και να αναλφςει τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα, που αυτζσ παρουςιάηουν. Επίςθσ, κα πρζπει να εντοπίςει τυχόν κενά, αλλά και αποκλίςεισ από τισ ςυνικεισ πρακτικζσ. 2. τθ ςυνζχεια, κα πρζπει να προβεί ςε μία αναλυτικι περιγραφι των ςυςτθμάτων και των δομϊν τθσ ΕΛΣΑΣ, που πρζπει να αςφαλιςτοφν, κακϊσ και ςε καταγραφι των πικανϊν κινδφνων (Risk Assessment). Πλθν των εξωτερικϊν επικζςεων, κα πρζπει να λάβει υπόψθ και το ενδεχόμενο ηθμιϊν από πικανό εςωτερικό λάκοσ ι μθ ορκι χριςθ (μθ κακόβουλθ) από τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ. 3. Κατόπιν ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εντοπίςει τισ αποκλίςεισ ανάμεςα ςτισ ιςχφουςεσ πολιτικζσ αςφάλειασ ςτθν ΕΛΣΑΣ και ςτισ διεκνείσ πρακτικζσ και να προτείνει μζτρα για να εξομαλυνκοφν οι αποκλίςεισ και διαφορζσ. 4. Σζλοσ ο Ανάδοχοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αξιοποίθςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν και των νζων τεχνολογιϊν που κα ζχει διερευνιςει, κα προτείνει τθν αναβάκμιςθ και προςαρμογι των τρεχουςϊν πολιτικϊν, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ λειτουργία των ςυςτθμάτων τθσ ΕΛΣΑΣ. Η ειςιγθςθ των νζων πολιτικϊν αςφαλείασ κα ολοκλθρωκεί με τθν διεξαγωγι εκτεταμζνων δοκιμϊν, ϊςτε να επιβεβαιωκεί θ επάρκειά τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ κακόβουλων ι μθ κακόβουλων επικζςεων. Σελίδα 13 από 15

14 5. Σο παραδοτζο του ζργου, με τίτλο «Αναςκόπθςθ - αναβάκμιςθ των πολιτικϊν αςφάλειασ τθσ ΕΛΣΑΣ», είναι μία αναλυτικι μελζτθ των πολιτικϊν αςφάλειασ που πρζπει να εφαρμοςτοφν ςτθν ΕΛΣΑΣ, βάςει όλων των προαναφερομζνων κριτθρίων και ςφμφωνα προσ το μορφότυπο (template) του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ (ISMS), βάςει του διεκνοφσ προτφπου ISO/IEC Η μελζτθ κα επικεντρωκεί τόςο ςε κζματα εξοπλιςμοφ (hardware), όςο και ςε κζματα διαδικαςιϊν αςφάλειασ (security procedures) των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ τθσ ΕΛΣΑΣ και κα ςυμπεριλαμβάνει τθν πολιτικι αςφαλείασ, τθν αξιολόγθςθ κινδφνων, τθν πολιτικι αντιμετϊπιςθσ ςυμβάντων αςφαλείασ και τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ, ϊςτε να ςυγκροτεί ζνα Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ Αςφαλείασ (Integrated Security Management System - ISMS), ςφμφωνα προσ το διεκνζσ πρότυπο ISO/IEC Family of Standards. Εικόνα 1: Πλαίςιο ISMS 7. Η ανωτζρω μελζτθ κα αποτελζςει τθ βάςθ για το νζο ςφςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ τθσ ΕΛΣΑΣ, το οποίο κα εκπονθκεί από τθν «Ομάδα Ζργου για τθν Αςφάλεια των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων τθσ ΕΛΣΑΣ», με τθν υποςτιριξθ του αναδόχου, εντόσ του πλαιςίου παροχισ υπθρεςιϊν πιλοτικισ λειτουργίασ. Σελίδα 14 από 15

15 Α6.2 Τπηρεςίεσ εγκατάςταςησ εξοπλιςμοφ Ο ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςφζρει τθλεφωνικι, γραπτι και on-line υποςτιριξθ, διαρκείασ ενόσ (1) ζτουσ τουλάχιςτον, ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ του νζου εξοπλιςμοφ. Α6.3 Τπηρεςίεσ Εκπαίδευςησ Οι προςφορζσ πρζπει να περιλαμβάνουν ςχζδιο εκπαίδευςθσ δφο τουλάχιςτον θμερϊν για μικρό αρικμό υπαλλιλων (3-5) τθσ ΕΛΣΑΣ ςτο νζο εξοπλιςμό, μζροσ τθσ οποίασ κα είναι και on the job training ςχετικά με τισ ρυκμίςεισ που απαιτοφνται. Σζλοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςχζδιο εκπαίδευςθσ δφο (2) θμερϊν για το προςωπικό αςφαλείασ πλθροφοριϊν ςε κζματα πολιτικϊν, αρχϊν και μεκόδων αςφαλείασ. Επιπλζον δφο (2) τουλάχιςτον παρουςιάςεισ του ηθτιματοσ αςφαλείασ και αποτροπισ διαρροϊν πλθροφοριϊν, διαρκείασ 1-2 ωρϊν για το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ ΕΛΣΑΣ. Α6.4 Τπηρεςίεσ πιλοτικήσ λειτουργίασ Ο ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει υπθρεςίεσ πιλοτικισ λειτουργίασ, διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ (1) μθνόσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει κακθμερινι επιτόπια παρουςία εξειδικευμζνου προςωπικοφ. Α6.5 Τπηρεςίεσ Εγγφηςησ «Καλήσ Λειτουργίασ» Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτθν προςφορά τουσ (επί ποινι αποκλειςμοφ) υπθρεςίεσ εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ (δωρεάν τεχνικι και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ). Ωσ χρονικό διάςτθμα εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, (δωρεάν ςυντιρθςθ και τεχνικι/ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ) ορίηεται το διάςτθμα τριών (3) ετών μετά τθν οριςτικι παραλαβι του μζρουσ του ζργου που αφορά ςτισ υποδομζσ αςφαλείασ και κζςθσ αυτοφ ςε λειτουργία, χωρίσ κανζνα επιπρόςκετο κόςτοσ. Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και δωρεάν υποςτιριξθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αντιμετωπίςει προβλιματα και δυςλειτουργίεσ κακϊσ και να υποςτθρίηει το προςωπικό ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των εργαλείων. Η εγγφθςθ, κα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ, τισ εργαςίεσ, κακϊσ και τα ζξοδα μετακίνθςθσ που ενδεχομζνωσ απαιτθκοφν. Οι προςφορζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν αναλυτικι περιγραφι των ςχετικϊν όρων τθσ εγγφθςθσ και τυχόν εξαιρζςεισ αυτισ. Σελίδα 15 από 15

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ λοβακίασ

Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ λοβακίασ Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ λοβακίασ 2-4 Μαρτίου 2011 Σςιντι Ιωάννα Εφοριακόσ ΠΕ/Β Διεφκυνςθ Πολιτικισ Ειςπράξεων 1. Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα... 2 2. Ειςαγωγι... 4 3. Περίλθψθ... 5 4. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα