Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ"

Transcript

1 Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Αναθζτουςα Αρχή: Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) Προχπολογιςμόσ: ,28 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: πζντε (5) μινεσ Διαδικαςία Ανάθεςησ: Δθμόςιοσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Ημερομηνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΠ:

2 Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 3 Α1. Περιβάλλον του Ζργου... 3 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου... 3 Α1.1.1 υνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ... 3 Α1.1.2 υνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Τλοποίθςθσ... 5 Α1.2 Τφιςτάμενη κατάςταςη (ςε ςχζςη με τισ απαιτήςεισ του Ζργου)... 6 Α1.2.1 Οργανωτικι Δομι και τελζχωςθ του Φορζα... 6 Α1.2.2 Ανάλυςθ υποδομϊν Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν... 7 Α2. Αντικείμενο και ςτόχοι του Ζργου... 9 Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου... 9 Α2.2 κοπιμότητα και αναμενόμενα οφζλη Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α3.2 Πίνακασ Παραδοτζων Α4. Γενικζσ απαιτήςεισ ζργου Α5. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά Α6. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α6.1 Τπηρεςίεσ ανάλυςησ, ςφνταξησ μελζτησ και υλοποίηςησ τησ πολιτικήσ Α6.2 Τπηρεςίεσ εγκατάςταςησ εξοπλιςμοφ Α6.3 Τπηρεςίεσ Εκπαίδευςησ Α6.4 Τπηρεςίεσ πιλοτικήσ λειτουργίασ Α6.5 Τπηρεςίεσ Εγγφηςησ «Καλήσ Λειτουργίασ» Σελίδα 2 από 15

3 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1. Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Α1.1.1 υνοπτική παρουςίαςη Φορζα Λειτουργίασ Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) είναι μια ανεξάρτθτθ Αρχι που απολαφει λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ, κακϊσ και διοικθτικισ και οικονομικισ αυτοτζλειασ. Δεν υπόκειται ςε ζλεγχο από κυβερνθτικά όργανα ι άλλθ διοικθτικι αρχι. Η λειτουργία τθσ υπάγεται ςτον ζλεγχο τθσ Βουλισ των Ελλινων και διζπεται από τισ διατάξεισ του Νόμου 3832/2010 «Ελλθνικό τατιςτικό φςτθμα φςταςθ τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ ωσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ», όπωσ τροποποιικθκε από το Άρκρο 90 παράγραφοι 8 και 9 του Νόμου 3842/2010 «Αποκατάςταςθ φορολογικισ δικαιοςφνθσ, αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ και άλλεσ διατάξεισ», από το Άρκρο 10 του Νόμου 3899/2010 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του προγράμματοσ ςτιριξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ», από το Άρκρο 45 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Αϋ): «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Οικονομικϊν», από το Άρκρο 22 παράγραφοσ 1 του Νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Αϋ): «Αναμόρφωςθ πλαιςίου λειτουργίασ Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ, Δθμοςίων Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, ςφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Περιουςίασ και άλλεσ διατάξεισ», από το Άρκρο πρϊτο του Νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/τ.Αϋ): «Κφρωςθ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ και του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2011» και τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Ρυκμίςεισ κατεπειγόντων κεμάτων εφαρμογισ του ν. 4024/2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ » και των Τπουργείων Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν, Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ » και άλλεσ διατάξεισ» και από το Άρκρο 323 του Νόμου 4072/2012 «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ Νζα εταιρικι μορφι ιματα Μεςίτεσ ακινιτων Ρφκμιςθ κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ». O Νόμοσ 3832/2010, πζραν τθσ ςφςταςθσ τθσ ΕΛΣΑΣ, κακιερϊνει και το Ελλθνικό τατιςτικό φςτθμα (ΕΛ), το οποίο απαρτίηεται από δθμόςιουσ φορείσ, που ζχουν τθν αρμοδιότθτα ι υποχρζωςθ ςυλλογισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Ο ρόλοσ τθσ ΕΛΣΑΣ ςτο ΕΛ είναι κακοριςτικόσ, αφοφ, ςφμφωνα με το Νόμο 3832/2010, ςυντονίηει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ των άλλων φορζων του ΕΛ, που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ, παραγωγι και διάδοςθ των επίςθμων ςτατιςτικϊν τθσ Χϊρασ και διαβιβάηει τισ ςτατιςτικζσ αυτζσ ςτθ Eurostat. Σελίδα 3 από 15

4 Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ΕΛΣΑΣ ζχει, μεταξφ άλλων, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: α) ςυμμετζχει ςτθ διαμόρφωςθ και εγκρίνει, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του υμβουλίου του Ελλθνικοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ (ΤΕΛ), ανά τριετία, το Ελλθνικό τατιςτικό Πρόγραμμα (ΕΛΠ), το οποίο περιλαμβάνει τα κφρια πεδία και τουσ ςτόχουσ των προβλεπόμενων δράςεων των φορζων του ΕΛ για διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν, β) εγκρίνει τα ετιςια ςτατιςτικά προγράμματα εργαςίασ των φορζων του ΕΛ και, λαμβάνοντασ αυτά υπόψθ, καταρτίηει και εκτελεί το αντίςτοιχο δικό τθσ πρόγραμμα, γ) παράγει και δθμοςιεφει ωσ «εκνικι τατιςτικι Τπθρεςία» τισ επίςθμεσ, εκνικζσ και Ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ τθσ Ελλάδοσ, δ) εκπροςωπεί τθν Ελλάδα ωσ «εκνικι τατιςτικι Τπθρεςία» ςτισ Τπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και κάκε άλλο αρμόδιο Διεκνι Οργανιςμό, ε) ςυνεργάηεται με τθ Eurostat και άλλεσ Τπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, τισ Εκνικζσ τατιςτικζσ Τπθρεςίεσ των άλλων Κρατϊν-Μελϊν και τισ εκνικζσ Αρχζσ του ΕΛ για ςτατιςτικά κζματα και μετζχει ςτισ ςχετικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ και Επιτροπζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλων Διεκνϊν Οργανιςμϊν ωσ «εκνικι τατιςτικι Τπθρεςία», ςτ) μεριμνά για τθν ζγκαιρθ, ζγκυρθ και αποτελεςματικι διάχυςθ τθσ ςτατιςτικισ πλθροφόρθςθσ, κακϊσ και τθν προαγωγι των ςτατιςτικϊν κεμάτων και τθσ οικονομικισ ζρευνασ ςτο πλαίςιο τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ τθσ Χϊρασ, η) ςυνεργάηεται με δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ, ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό, όπωσ εκπαιδευτικά ιδρφματα, ερευνθτικά κζντρα, κζντρα μελετϊν και μθ κερδοςκοπικοφσ Οργανιςμοφσ, για τθν προαγωγι τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ για ςτατιςτικά κζματα και τθν εφαρμογι των ςτατιςτικϊν αρχϊν του Ελλθνικοφ και του Ευρωπαϊκοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ, θ) διαβουλεφεται και ςυνεργάηεται με τουσ υπόλοιπουσ φορείσ του ΕΛ, για τθν ανάπτυξθ μεκόδων και ςυςτθμάτων για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ, ςτουσ τομείσ αρμοδιότθτάσ τουσ, κ) αναπτφςςει, διαχζει και ςυντονίηει τθν εφαρμογι του Κϊδικα Ορκισ Πρακτικισ των Ευρωπαϊκϊν τατιςτικϊν, ςτο πλαίςιο του ΕΛ, ι) μεριμνά για τθν εμπζδωςθ των αρχϊν και των μεκόδων παραγωγισ ποιοτικϊν και αξιόπιςτων ςτατιςτικϊν του Ευρωπαϊκοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ από το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ και από τουσ άλλουσ φορείσ του ΕΛ, ια) μεριμνά για τθ διαρκι αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ, μζςω τθσ ςυμμετοχισ του ςε ςεμινάρια κατάρτιςθσ, Σελίδα 4 από 15

5 ιβ) κακορίηει τισ εκνικζσ Αρχζσ που είναι υπεφκυνεσ για τθ ανάπτυξθ, παραγωγι και διάδοςθ των ευρωπαϊκϊν ςτατιςτικϊν, ςτο πλαίςιο του ΕΛ, ιγ) κακορίηει τουσ φορείσ του ΕΛ που ζχουν τθν αρμοδιότθτα ι υποχρζωςθ ςυλλογισ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, ιδ) εγκρίνει, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του υμβουλίου του Ελλθνικοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ, τον Κανονιςμό τατιςτικϊν Τποχρεϊςεων των φορζων του ΕΛ, ιε) πιςτοποιεί, ωσ «επίςθμεσ», ςτατιςτικζσ που ζχουν παραχκεί από άλλουσ φορείσ του ΕΛ, επί τθ βάςει ςχετικισ μεκοδολογίασ που αναπτφςςεται ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ και Διαχείριςισ τθσ. το πλαίςιο αυτό, οι λοιποί φορείσ του ΕΛ υποχρεοφνται να υποβάλλουν ςτθν ΕΛΣΑΣ τουλάχιςτον μια φορά κάκε ζτοσ, εκκζςεισ για τθν ποιότθτα των διαβιβαηόμενων ςτοιχείων που εμπίπτουν ςτον τομζα ευκφνθσ τουσ. Αποςτολι τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ είναι θ διαςφάλιςθ και θ διαρκισ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςτατιςτικϊν τθσ Χϊρασ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι εκτελεί τθν αποςτολι τθσ ακολουκϊντασ τα υψθλότερα ευρωπαϊκά και διεκνι ςτατιςτικά πρότυπα ςε όλουσ τουσ τομείσ, ενϊ ταυτόχρονα, απαρζγκλιτα τθρεί τουσ προβλεπόμενουσ κανόνεσ και εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ που ζχει αναλάβει. Με αυτό τον τρόπο ςτοχεφει: 1. Να είναι και να παραμζνει πραγματικά και αναμφιςβιτθτα μια Ανεξάρτθτθ τατιςτικι Αρχι, θ οποία κα λειτουργεί πάντοτε με τρόπο που να εκφράηει αυτό το πρότυπο 2. Να παράγει ςτατιςτικά ςτοιχεία χριςιμα ςυναφι για τθ δθμόςια πολιτικι, τθν οικονομία και τουσ άλλουσ τομείσ τθσ ηωισ 3. Να κερδίηει και να ανανεϊνει ςυνεχϊσ τθν εμπιςτοςφνθ των χρθςτϊν ςτθν αξιοπιςτία των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 4. Να ζχει και να διαφυλάττει τθν εμπιςτοςφνθ των ςτατιςτικϊν μονάδων των πολιτϊν, νοικοκυριϊν, επιχειριςεων οι οποίεσ παρζχουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ τουσ για τθν παραγωγι ςτατιςτικϊν. Οι πρακτικζσ αυτζσ αποτελοφν τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι ςυντονίηει τθ δράςθ και των υπόλοιπων φορζων του Ελλθνικοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ, όςον αφορά τθν ανάπτυξθ, παραγωγι και διάκεςθ των επίςθμων ςτατιςτικϊν τθσ Ελλάδοσ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι ςτοχεφει επίςθσ τθν άριςτθ ςυνεργαςία με τθ Eurostat και τισ άλλεσ Τπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όπωσ επίςθσ, και με τισ Εκνικζσ τατιςτικζσ Τπθρεςίεσ των υπόλοιπων Κρατϊν Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ζτςι ϊςτε να αποτελεί ενεργό μζλοσ ςτο ζργο και ςτθν εξζλιξθ του Ευρωπαϊκοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ. Α1.1.2 υνοπτική παρουςίαςη Φορζα Τλοποίηςησ Είναι ίδιοσ με τον Φορζα Λειτουργίασ. Σελίδα 5 από 15

6 Α1.2 Τφιςτάμενη κατάςταςη (ςε ςχζςη με τισ απαιτήςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και τελζχωςη του Φορζα Όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα, ςτο οργανόγραμμα τθσ ΕΛΣΑΣ ςυμπεριλαμβάνεται Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ (Β1), θ οποία απαρτίηεται από τζςςερα Σμιματα: Σμιμα Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν (Β10) Σμιμα Ειςαγωγισ Δεδομζνων (Β11) Σμιμα Λειτουργίασ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ υςτθμάτων (Β12), και Σμιμα Ηλεκτρονικισ Πλθροφόρθςθσ (Β13) Σο προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ κατανζμεται, κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ και Σμιμα, ωσ εξισ: Επίπεδο εκπαίδευςθσ Δ/νςθ Β1 Σμιμα Β10 Σμιμα Β11 Σμιμα Β12 Σμιμα Β13 φνολο Πανεπιςτθμιακι (ΠΕ) Σεχνικι (ΣΕ) Δευτεροβάκμια (ΔΕ) φνολο Σελίδα 6 από 15

7 Α1.2.2 Ανάλυςη υποδομών Σεχνολογιών Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών Η ΕΛΣΑΣ διακζτει οργανωμζνο υπολογιςτικό κζντρο ςτο οποίο βρίςκονται εγκατεςτθμζνοι οι κεντρικοί εξυπθρετθτζσ που φιλοξενοφν τθσ βάςεισ δεδομζνων, τισ εφαρμογζσ του ΟΠ, το ςφςτθμα διάχυςθσ ςτατιςτικισ πλθροφορίασ (portal) κακϊσ και τον δικτυακό εξοπλιςμό και των εξοπλιςμό αςφαλείασ. τον παρακάτω πίνακα, παρουςιάηονται αναλυτικά, όλοι οι εξυπθρετθτζσ που βρίςκονται εγκατεςτθμζνοι ςτο computer room τθσ Τπθρεςίασ. τθν παρουςίαςθ αναφζρονται τα ονόματα των εξυπθρετθτϊν, ο καταςκευαςτισ και ο τφποσ, το λειτουργικό ςφςτθμα που είναι εγκατεςτθμζνο, κακϊσ και οι εργαςίεσ που εκτελοφνται. ΟΝΟΜΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ/ΣΤΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΕΡΓΑΙΕ ATHENS-AV01 Performer Windows Server 2003 DOMAIN CERTIFICATION AUTHORITY ATHENS-ABBYY01 Fujitsu Windows Server 2008 R2 ABBYY Application Server Populus ATHENS-AV02 HP DL380G5 Windows Server 2003 ANTIVIRUS SERVER version 11 ATHENS-AD02 HP DL145G3 Windows Server 2008 R2 Acrive Directory Server ATHENS010 HP DL360G4p Windows 2000 Server ΠΑΛΑΙΟ Web Server ATHENS-AD01 HP DL360G4 Windows Server st Server Acrive Directory ATHENS-AV02 (es) HP MSA20 External Storage ATHENS-FS01(es) HP MSA20 External Storage ATHENS-FS01 (fs) HP DL360G4 Windows Server x 500GB SATA File Server ATHENS-INTRA HP DL360G4 Windows Server 2003 Intranet web page ATHENS-ISA01 HP DL360G5 Windows Server 2003 Proxy Server GRNET ATHENS-ISA02 HP DL320G5p Windows Server 2003 Proxy Server SYZEFXIS ATHENS-PAYROLL HP DL380G5 Windows Server 2003 Server Μιςκοδοςίασ ATHENS-PR01 HP DL360G5 Windows Server 2003 Print Server ATHENS-SAV01 HP DL380G5 Windows Server 2003 NULL ATHENS-SPSS01 HP DL360G4p Windows Server 2003 SPSS Server ATHENS-SPSS02 HP ML150 Windows Server 2003 SPSS SQL SERVER Σελίδα 7 από 15

8 BACKSERVER HP C3000 HP-UX HP OpenView MAPSERVER HP DL360G4p Windows Server 2003 NULL TAPE BACKUP HP AF204AR ESXi5_SERVER HP DL380G7 VM Host (2xVMs) ESXi5_SERVER HP DL380G7 VM Host (2xVMs) ATHENS-CLOUD01 HP DL980G7 Windows Server 2008 VM Host (VMs) VMSERVER01 HP DL380G7 VMWare VM Host (Linux VMs) CENSUS-HUB HP DL360G4p Centos 4.6 x86-64 Oracle 11g R2 Std Edt, Web site and MySql for Census Data ATHENS-EX01 IBM Series 346 Windows Server 2003 Exchange Server KASTOR IBM P5 AIX 5.3 NULL SAN IBM DS4700 DOWN-->(RIGHT,LEFT) SAN IBM DS4700 UP-->(RIGHT,LEFT) Tape Library IBM 3576-L5B TIVOLI 5.4 Back up atlas IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2 Database Server ESXI-OWB IBM x3650 OPENSUSE 10.3 X86-64 Oracle Data Warehouse cronus IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2 Portal Database Server DIGLIBSRV IBM x3650 Windows Server 2003 Digital Library Database Server DLIB IBM x3650 Windows Server 2003 Digital Library IAS gaia IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2 Portal Database Server hera IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2 Application server HMC IBM x3550 NULL Hardware Management Console ibms7a IBM x3650 Centos 4.6 x86-64 Oracle 11g R2, Βαςικόσ Server του Ο.Π.. plouton IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2, Application server poseidon IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2 Application server SPEECHSRV IBM x3650 Windows Server 2003 Digital Library Speech Server TELSRV IBM x3650 Windows Server 2003 Digital Library Telephone Server zeus, library IBM P5 AIX 5.3 Oracle 11g R2 Application server ATHENS-DC02 SC513L-260 Windows Server 2003 NULL το υπολογιςτικό κζντρο τθσ ΕΛΣΑΣ είναι επίςθσ εγκατεςτθμζνοι οι routers και firewalls του δικτφου ΕΛΣΑΣ: CISCO 3700, Router ΕΔΕΣ (τεμάχια 1) CISCO ASA-5525X Router FIREWALL (τεμάχια 2). Σελίδα 8 από 15

9 Σζλοσ, ο δικτυακόσ εξοπλιςμόσ ςυμπλθρϊνεται από τα κάτωκι Switches, που αποτελοφν το Backbone τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ: SuperStack 3 Switch port (F.O.) (τεμάχια 7) SuperStack 3 Switch 4226T 24-port + 2-port (F.O.) (τεμάχια 3) PROCURVE 2510G-48 (τεμάχια 4) PROCURVE G (τεμάχια 2) Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο κα εγκαταςτακεί επίςθσ ςτο υπολογιςτικό κζντρο τθσ ΕΛΣΑΣ. Α2. Αντικείμενο και ςτόχοι του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Σο αντικείμενο του ζργου αφορά: α. ςτθν καταγραφι, μελζτθ και αξιολόγθςθ των εφαρμοηόμενων ςτθν ΕΛΣΑΣ πολιτικϊν αςφαλείασ και πρόταςθ για τθν ανακεϊρθςθ και αναβάκμιςι τουσ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και τισ πρακτικζσ των υπολοίπων Ευρωπαϊκϊν τατιςτικϊν Τπθρεςιϊν, αλλά και των εκνικϊν προτφπων και κανόνων για τουσ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ. β. ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Ειδικά, για το μζροσ (α) του ζργου κα πρζπει: 1. Να καταγραφοφν αναλυτικά οι εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ αςφάλειασ και να αναλυκοφν τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα, που αυτζσ παρουςιάηουν. 2. Να εντοπιςτοφν τυχόν κενά, αλλά και αποκλίςεισ από τισ ςυνικεισ πρακτικζσ, που εφαρμόηονται βάςει των διεκνϊν προτφπων, αλλά και κοινά αποδεκτϊν πολιτικϊν αςφαλείασ ςε εκνικό, Ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, ϊςτε για τθ ςφνταξθ τθσ νζασ πολιτικισ να εντοπιςτοφν και να αξιολογθκοφν οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ, που ζχουν υιοκετθκεί από άλλεσ ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ και κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ. 3. Να γίνει μία αναλυτικι εςωτερικι περιγραφι τοφ τι ακριβϊσ κα πρζπει να αςφαλιςτεί και από τι. Πλθν των εξωτερικϊν επικζςεων, κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί και το ενδεχόμενο ηθμιϊν από πικανό εςωτερικό λάκοσ ι μθ ορκι χριςθ (μθ κακόβουλθ) από τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ. Βάςει των ανωτζρω, κα εντοπιςτοφν οι αποκλίςεισ ανάμεςα ςτισ ιςχφουςεσ πολιτικζσ αςφάλειασ ςτθν ΕΛΣΑΣ και ςτισ διεκνείσ πρακτικζσ και κα ςχεδιαςτοφν μζτρα για να εξομαλυνκοφν οι αποκλίςεισ και διαφορζσ. Σζλοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αναςκόπθςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν και των νζων τεχνολογιϊν που κα πραγματοποιθκεί, ο ανάδοχοσ κα ειςθγθκεί τθν αναγκαία Σελίδα 9 από 15

10 αναβάκμιςθ αυτϊν των πολιτικϊν, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ λειτουργία των βαςικϊν εφαρμογϊν τθσ ΕΛΣΑΣ. Η αξιολόγθςθ των νζων πολιτικϊν αςφαλείασ κα ολοκλθρωκεί με τθν διεξαγωγι εκτεταμζνων δοκιμϊν, ϊςτε να επιβεβαιωκεί θ επάρκειά τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ κακόβουλων ι μθ κακόβουλων επικζςεων. Σο παραδοτζο του ζργου, με κωδικό Π.Α.1 και τίτλο «Αναςκόπθςθ - αναβάκμιςθ των πολιτικϊν αςφάλειασ τθσ ΕΛΣΑΣ», είναι μία αναλυτικι μελζτθ των πολιτικϊν αςφάλειασ που κα προτείνονται για εφαρμογι ςτθν ΕΛΣΑΣ, βάςει όλων των προαναφερομζνων κριτθρίων και ςφμφωνα προσ το μορφότυπο (template) του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ (ISMS), βάςει του διεκνοφσ προτφπου ISO/IEC Family of Standards. Η μελζτθ κα επικεντρωκεί τόςο ςε κζματα εξοπλιςμοφ (hardware), όςο και κζματα διαδικαςιϊν αςφάλειασ (procedures) των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ τθσ ΕΛΣΑΣ. Η ανωτζρω μελζτθ κα αποτελζςει τθ βάςθ για το νζο ςφςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ τθσ ΕΛΣΑΣ, το οποίο κα εκπονθκεί από τθν «Ομάδα Ζργου για τθν Αςφάλεια των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων τθσ ΕΛΣΑΣ», ςε ςυνεργαςία με τον ανάδοχο. Α2.2 κοπιμότητα και αναμενόμενα οφζλη Σο παρόν ζργο ζχει ςαν ςτόχο τθν πλιρθ μελζτθ και αξιολόγθςθ των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν αςφαλείασ και τθν επικαιροποίθςθ και αναβάκμιςι τουσ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και τισ πρακτικζσ των υπολοίπων Ευρωπαϊκϊν τατιςτικϊν Τπθρεςιϊν, αλλά και των εκνικϊν προτφπων και κανόνων για τουσ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ. Ο ςχεδιαςμόσ αξιόπιςτων πολιτικϊν αςφάλειασ αποτελεί το πρϊτο αποφαςιςτικό βιμα για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου αςφάλειασ ςτο φορζα και διαςφαλίηει ότι τα δεδομζνα και τα ςυςτιματα δεν κα υποςτοφν ηθμιζσ από κακόβουλεσ επικζςεισ ι μθ ορκι χριςθ τουσ. Σο εγχείρθμα αυτό είναι καίριασ ςθμαςίασ, κακϊσ θ διαρκισ βελτίωςθ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ ΕΛΣΑΣ μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο το ςφνολο των ςυςτθμάτων και να δθμιουργιςει ςοβαρά προβλιματα αςφαλείασ, αν δεν ζχουν λθφκεί τα κατάλλθλα μζτρα και δεν ζχουν υλοποιθκεί οι απαραίτθτεσ υποςτθρικτικζσ δράςεισ. Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Αναλυτικι περιγραφι των λειτουργικϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ζργου παρουςιάηεται ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Σελίδα 10 από 15

11 Α3.1 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Η ςυνολικι διάρκεια υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του Τποζργου είναι πζντε (5) μήνεσ. Σο φυςικό αντικείμενο κα υλοποιθκεί ςε μία μόνο φάςθ (φάςθ Α ), ωσ εξισ: Φάςη Νο Α Σίτλοσ Αξιολόγθςθ πολιτικϊν αςφαλείασ και υλοποίθςι τουσ Μήνασ Ζναρξησ Μινασ 1 (αρχι) Μήνασ Λήξησ Μινασ 5 (τζλοσ) τόχοι Μελζτθ και αξιολόγθςθ των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν αςφάλειασ Μελζτθ διεκνϊν προτφπων, βζλτιςτων πρακτικϊν και πολιτικϊν αςφάλειασ Καταγραφι εςωτερικϊν (ΕΛΣΑΣ) αναγκϊν αςφάλειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των: α) αξιολόγθςθσ επικινδυνότθτασ (risk assessment) και β) δοκιμϊν παρείςδυςθσ (penetration tests) Πρόταςθ για τθν ανακεϊρθςθ - αναβάκμιςθ των πολιτικϊν αςφάλειασ και ενςωμάτωςι τουσ ςτο λειτουργικό περιβάλλον τθσ ΕΛΣΑΣ Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο Περιγραφή Τλοποίηςησ τo πλαίςιο τθσ φάςθσ αυτισ: Θα πραγματοποιθκοφν όλεσ οι προβλεπόμενεσ δράςεισ για τθ μελζτθ των ιςχυουςϊν πολιτικϊν αςφαλείασ και τθν ανακεϊρθςθ και αναβάκμιςθ αυτϊν ςτθν ΕΛΣΑΣ, ζτςι όπωσ αυτζσ ζχουν περιγραφεί ςτθν παράγραφο A1. Αυτζσ περιλαμβάνουν τθν μελζτθ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ ΕΛΣΑΣ (εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ αςφάλειασ και καταγραφι αναγκϊν), τθν μελζτθ των διεκνϊν πρακτικϊν (διεκνι πρότυπα και best practices), τον εντοπιςμό και καταγραφι ςε πρόταςθ των αναγκαίων μζτρων που κα πρζπει να λθφκοφν από τθν ΕΛΣΑΣ. Θα παραδοκεί μελζτθ, ςφμφωνθ προσ το μορφότυπο (template) του προτφπου του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ (ISMS), βάςει του προτφπου ISO/IEC Family of Standards, ςτθν οποία κα καταγράφονται όλα τα ανωτζρω. Θα γίνει προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο Παραδοτζα Π.Α.1: Μελζτθ για τθν αναςκόπθςθ - αναβάκμιςθ των πολιτικϊν αςφάλειασ τθσ ΕΛΣΑΣ Π.Α.2: Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο Ορόςημα O.Α.1: Μελζτθ εφαρμοηόμενων πολιτικϊν αςφάλειασ O.Α.2: Μελζτθ διεκνϊν προτφπων και βζλτιςτων πρακτικϊν O.Α.3: Αξιολόγθςθ εςωτερικϊν αναγκϊν Σελίδα 11 από 15

12 Α3.2 Πίνακασ Παραδοτζων Α/Α Παραδοτζου Π.Α.1 Π.Α.2 Σίτλοσ Παραδοτζου Μελζτθ για τθν αναςκόπθςθ - αναβάκμιςθ των πολιτικϊν αςφάλειασ τθσ ΕΛΣΑΣ Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο Σφποσ Παραδοτζου 1 Τ (υπθρεςία) Μήνασ Παράδοςησ 2 ΤΕ (υλικό/εξοπλιςμόσ) 5 5 Α4. Γενικζσ απαιτήςεισ ζργου Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι αποδεκτόσ κατά CE και καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ διαςφαλίηοντασ τθν αςφάλεια των χειριςτϊν. Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ και να μθν προζρχεται από διαδικαςία ανακαταςκευισ. Α5. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ για τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο κα πρζπει να διακζτει κατ ελάχιςτο τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο μζροσ Γ, κεφάλαιο Γ3. 1 Σφποσ Παραδοτζου: Μ (Μελζτθ), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογιςμικό), ΤΕ (Τλικό/Εξοπλιςμόσ), Τ (Τπθρεςία), (φςτθμα), ΑΛ (Άλλο) 2 Μινασ Παράδοςθσ Παραδοτζου (π.χ. Μ1, Μ2,...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρϊτοσ μινασ (δθλ. μινασ ζναρξθσ) του Ζργου Σελίδα 12 από 15

13 Α6. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α6.1 Τπηρεςίεσ ανάλυςησ, ςφνταξησ μελζτησ και υλοποίηςησ τησ πολιτικήσ Πρωταρχικι υποχρζωςθ του αναδόχου είναι να μελετιςει ςε βάκοσ και να αξιολογιςει τισ ιδθ εφαρμοηόμενεσ ςτθν ΕΛΣΑΣ πολιτικζσ αςφαλείασ και να ςυντάξει ολοκλθρωμζνθ ζκκεςθ για τθν επικαιροποίθςθ και αναβάκμιςι τουσ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και τισ πρακτικζσ των υπολοίπων Ευρωπαϊκϊν τατιςτικϊν Τπθρεςιϊν, αλλά και των εκνικϊν προτφπων και κανόνων για τουσ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ, με ςτόχο τθ ςυμμόρφωςθ προσ το πρότυπο ISO/IEC Family of Standards. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει επιςτθμονικι γνϊςθ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία επί των διεκνϊν προτφπων, αλλά και επί κοινά αποδεκτϊν πολιτικϊν αςφαλείασ ςε εκνικό, Ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εντοπίςει, να αξιολογιςει και να ειςθγθκεί τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, που ζχουν υιοκετθκεί από άλλεσ ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ και κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ όλεσ τισ πικανζσ παραμζτρουσ κατά το ςχεδιαςμό των προτεινόμενων αξιόπιςτων πολιτικϊν αςφάλειασ και τθν υλοποίθςθ των υποςτθρικτικϊν δράςεων, ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι τα δεδομζνα και τα ςυςτιματα τθσ ΕΛΣΑΣ δεν κα υποςτοφν ηθμιζσ, είτε από κακόβουλεσ επικζςεισ, είτε από μθ ορκι χριςθ τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα: 1. ε πρϊτο ςτάδιο, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να καταγράψει επακριβϊσ τισ εφαρμοηόμενεσ ςτθν ΕΛΣΑΣ πολιτικζσ αςφάλειασ, όπωσ επίςθσ και τα ιςχφοντα μζτρα αςφαλείασ και αντιμετϊπιςθσ ςυμβάντων αςφαλείασ, και να αναλφςει τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα, που αυτζσ παρουςιάηουν. Επίςθσ, κα πρζπει να εντοπίςει τυχόν κενά, αλλά και αποκλίςεισ από τισ ςυνικεισ πρακτικζσ. 2. τθ ςυνζχεια, κα πρζπει να προβεί ςε μία αναλυτικι περιγραφι των ςυςτθμάτων και των δομϊν τθσ ΕΛΣΑΣ, που πρζπει να αςφαλιςτοφν, κακϊσ και ςε καταγραφι των πικανϊν κινδφνων (Risk Assessment). Πλθν των εξωτερικϊν επικζςεων, κα πρζπει να λάβει υπόψθ και το ενδεχόμενο ηθμιϊν από πικανό εςωτερικό λάκοσ ι μθ ορκι χριςθ (μθ κακόβουλθ) από τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ. 3. Κατόπιν ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εντοπίςει τισ αποκλίςεισ ανάμεςα ςτισ ιςχφουςεσ πολιτικζσ αςφάλειασ ςτθν ΕΛΣΑΣ και ςτισ διεκνείσ πρακτικζσ και να προτείνει μζτρα για να εξομαλυνκοφν οι αποκλίςεισ και διαφορζσ. 4. Σζλοσ ο Ανάδοχοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αξιοποίθςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν και των νζων τεχνολογιϊν που κα ζχει διερευνιςει, κα προτείνει τθν αναβάκμιςθ και προςαρμογι των τρεχουςϊν πολιτικϊν, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ λειτουργία των ςυςτθμάτων τθσ ΕΛΣΑΣ. Η ειςιγθςθ των νζων πολιτικϊν αςφαλείασ κα ολοκλθρωκεί με τθν διεξαγωγι εκτεταμζνων δοκιμϊν, ϊςτε να επιβεβαιωκεί θ επάρκειά τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ κακόβουλων ι μθ κακόβουλων επικζςεων. Σελίδα 13 από 15

14 5. Σο παραδοτζο του ζργου, με τίτλο «Αναςκόπθςθ - αναβάκμιςθ των πολιτικϊν αςφάλειασ τθσ ΕΛΣΑΣ», είναι μία αναλυτικι μελζτθ των πολιτικϊν αςφάλειασ που πρζπει να εφαρμοςτοφν ςτθν ΕΛΣΑΣ, βάςει όλων των προαναφερομζνων κριτθρίων και ςφμφωνα προσ το μορφότυπο (template) του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ (ISMS), βάςει του διεκνοφσ προτφπου ISO/IEC Η μελζτθ κα επικεντρωκεί τόςο ςε κζματα εξοπλιςμοφ (hardware), όςο και ςε κζματα διαδικαςιϊν αςφάλειασ (security procedures) των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ τθσ ΕΛΣΑΣ και κα ςυμπεριλαμβάνει τθν πολιτικι αςφαλείασ, τθν αξιολόγθςθ κινδφνων, τθν πολιτικι αντιμετϊπιςθσ ςυμβάντων αςφαλείασ και τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ, ϊςτε να ςυγκροτεί ζνα Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ Αςφαλείασ (Integrated Security Management System - ISMS), ςφμφωνα προσ το διεκνζσ πρότυπο ISO/IEC Family of Standards. Εικόνα 1: Πλαίςιο ISMS 7. Η ανωτζρω μελζτθ κα αποτελζςει τθ βάςθ για το νζο ςφςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ τθσ ΕΛΣΑΣ, το οποίο κα εκπονθκεί από τθν «Ομάδα Ζργου για τθν Αςφάλεια των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων τθσ ΕΛΣΑΣ», με τθν υποςτιριξθ του αναδόχου, εντόσ του πλαιςίου παροχισ υπθρεςιϊν πιλοτικισ λειτουργίασ. Σελίδα 14 από 15

15 Α6.2 Τπηρεςίεσ εγκατάςταςησ εξοπλιςμοφ Ο ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ. Επίςθσ, κα πρζπει να προςφζρει τθλεφωνικι, γραπτι και on-line υποςτιριξθ, διαρκείασ ενόσ (1) ζτουσ τουλάχιςτον, ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ του νζου εξοπλιςμοφ. Α6.3 Τπηρεςίεσ Εκπαίδευςησ Οι προςφορζσ πρζπει να περιλαμβάνουν ςχζδιο εκπαίδευςθσ δφο τουλάχιςτον θμερϊν για μικρό αρικμό υπαλλιλων (3-5) τθσ ΕΛΣΑΣ ςτο νζο εξοπλιςμό, μζροσ τθσ οποίασ κα είναι και on the job training ςχετικά με τισ ρυκμίςεισ που απαιτοφνται. Σζλοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςχζδιο εκπαίδευςθσ δφο (2) θμερϊν για το προςωπικό αςφαλείασ πλθροφοριϊν ςε κζματα πολιτικϊν, αρχϊν και μεκόδων αςφαλείασ. Επιπλζον δφο (2) τουλάχιςτον παρουςιάςεισ του ηθτιματοσ αςφαλείασ και αποτροπισ διαρροϊν πλθροφοριϊν, διαρκείασ 1-2 ωρϊν για το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ ΕΛΣΑΣ. Α6.4 Τπηρεςίεσ πιλοτικήσ λειτουργίασ Ο ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει υπθρεςίεσ πιλοτικισ λειτουργίασ, διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ (1) μθνόσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει κακθμερινι επιτόπια παρουςία εξειδικευμζνου προςωπικοφ. Α6.5 Τπηρεςίεσ Εγγφηςησ «Καλήσ Λειτουργίασ» Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτθν προςφορά τουσ (επί ποινι αποκλειςμοφ) υπθρεςίεσ εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ (δωρεάν τεχνικι και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ). Ωσ χρονικό διάςτθμα εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, (δωρεάν ςυντιρθςθ και τεχνικι/ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ) ορίηεται το διάςτθμα τριών (3) ετών μετά τθν οριςτικι παραλαβι του μζρουσ του ζργου που αφορά ςτισ υποδομζσ αςφαλείασ και κζςθσ αυτοφ ςε λειτουργία, χωρίσ κανζνα επιπρόςκετο κόςτοσ. Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και δωρεάν υποςτιριξθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αντιμετωπίςει προβλιματα και δυςλειτουργίεσ κακϊσ και να υποςτθρίηει το προςωπικό ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των εργαλείων. Η εγγφθςθ, κα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ, τισ εργαςίεσ, κακϊσ και τα ζξοδα μετακίνθςθσ που ενδεχομζνωσ απαιτθκοφν. Οι προςφορζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν αναλυτικι περιγραφι των ςχετικϊν όρων τθσ εγγφθςθσ και τυχόν εξαιρζςεισ αυτισ. Σελίδα 15 από 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002464758 2014-12-10

14PROC002464758 2014-12-10 e.makri@statistics.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ Πειραιάς, 9 εκεµβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 14982/A2-7652 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002259798 2014-08-27

14PROC002259798 2014-08-27 «ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Υποέργο 1 «Επανασχεδιασµός και Αναβάθµιση του Υποσυστήµατος Στατιστικών Εργασιών του ΟΠΣ της ΕΛΣΤΑΤ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: Α ΑΜ: 14PROC002259798 2014-08-27

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Α.Δ.Α.: Α.Δ.Α.Μ.: Απόφ. Διαγωνιςμοφ: Αρικ. Ρρωτ. Απόφ. ζγκριςθσ. τεφχουσ: 2211/ε/4-11-2014 2211/ςτ/4-11-2014 ΡΟΚΗΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ: «ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Του κύριου έργου. Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο

Του κύριου έργου. Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιοσ 2015 audser@bakertillygreece.com

Μάρτιοσ 2015 audser@bakertillygreece.com Μάρτιοσ 2015 audser@bakertillygreece.com Εγγεγπαμμένη ζηην Ελλάδα. Α.Φ.Μ.: 800388366. ΦΑΕ Αθηνών. Γ.Ε.Μ.Η.: 119685801000. Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Νομικι μορφι και ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Big Data - ΕΣΥ Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Γιάννθσ Κυριόπουλοσ, MD, MSc, MPH, PhD Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα