ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση"

Transcript

1 ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισµός: (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) Ηµεροµηνία ιενέργειας: ,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 7 Συντοµογραφίες - γενικά 8 Συντοµογραφίες Έργου 8 Ορισµοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. 8 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 10 A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 10 A.2 Περιβάλλον Έργου 10 A.2.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου 10 A «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) 11 A Φορέας Λειτουργίας 12 A Επιτροπή Εποπτείας Προγραµµατικής Συµφωνίας (ΕΕΠΣ) 13 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 13 A Θεµατικές Οµάδες Εργασίας 13 A Επιθεωρητές (auditors) Έργου 14 A.2.2 Υφιστάµενη Κατάσταση 15 A Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών του Φορέα 15 A Οργανωτική δοµή & στελέχωση του Φορέα 17 A Υποδοµή ΤΠΕ του Φορέα 20 A.3 Αντικείµενο Έργου 28 A.3.1 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων 28 A Πιλοτική Ψηφιοποίηση είγµατος 29 A Μορφή ιαθέσιµης Πληροφορίας 30 A Σάρωση, Αποθήκευση & Μεταφορά των Ηλεκτρονικών Αντιγράφων 31 A Ψηφιοποίηση ικαστικών Φακέλων 32 A Έλεγχος Αποδοχής Ψηφιοποιηµένων εδοµένων 33 A.3.2 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και ιαλειτουργικότητας 33 A.3.3 Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού 35 A.3.4 Εκπαίδευση Αναδόχου και Προσωπικού των Γραφείων 35 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc) 2-144

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.3.5 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 37 A ΦΑΣΗ 1: Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρµογών 37 A ΦΑΣΗ2 : Προµήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισµού & Έτοιµου Λογισµικού 38 A ΦΑΣΗ3 : Ψηφιοποίηση νοµικών εγγράφων 39 A ΦΑΣΗ4 : Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρµογών 39 A ΦΑΣΗ 5: Εκπαίδευση 40 A ΦΑΣΗ 6: Πιλοτική Λειτουργία 41 ΦΑΣΗ 7: Παραγωγική Λειτουργία (έως την Οριστική Παραλαβή Έργου) 42 A Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 43 A Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 43 A Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 44 A.3.6 Τήρηση Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες 46 A.3.7 Ευχρηστία - Προσβασιµότητα 49 A.3.8 Ασφάλεια 49 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 51 A.4.1 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Έργου 51 A.4.2 Οµάδα Έργου / Σχήµα ιοίκησης Έργου 53 A Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 53 A Μέλη Οµάδας Έργου 53 A.4.3 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 53 A.4.4 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 54 A.4.5 ιαδικασία παραλαβής Έργου 54 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 56 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 56 B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού 56 B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 56 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 56 B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού 56 B.1.5 Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης 57 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 57 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού 57 B.1.8 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης 58 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc) 3-144

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 59 B.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής / Αποκλεισµός Συµµετοχής 59 B.2.2 ικαιολογητικά Συµµετοχής 60 B.2.3 ικαιολογητικά Κατακύρωσης 64 B Οι Έλληνες Πολίτες 64 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 67 B Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 70 B Οι συνεταιρισµοί 72 B Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 74 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 77 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 77 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 78 B.2.7 Εγγύηση Συµµετοχής 83 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 84 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 84 B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 84 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» 86 B Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 87 B Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 88 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 89 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 89 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 89 B.3.5 Τιµές Προσφορών Νόµισµα 89 B.4 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 91 B.4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του ιαγωνισµού 91 B ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - αποσφράγιση προσφορών 91 B ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 93 B Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών 93 B Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 94 B ιαµόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 95 B ιαδικασία κατακύρωσης ιαγωνισµού 95 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 97 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc) 4-144

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.4.3 Προσφυγές 98 B.4.4 Αποτελέσµατα Κατακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού 98 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 99 B.4.5 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης Εγγυήσεις 99 B.4.6 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις 101 B.4.7 Εκτελωνισµός - Φόροι - ασµοί 102 B.4.8 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 102 B.4.9 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 103 B.4.10 Υποχρεώσεις Αναδόχου 104 B.4.11 Υπεργολαβίες 106 B.4.12 Εµπιστευτικότητα 107 B.4.13 Πνευµατικά δικαιώµατα 108 B.4.14 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία 108 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 110 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 110 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 110 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 111 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 112 C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 113 C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 114 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 115 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 117 C.3.1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 117 C.3.2 ΦΟΡΗΤOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 119 C.3.3 ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ 122 C.3.4 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ( Η/Ζ ) 125 C.3.5 Επιτραπέζιος Σαρωτής Α4 127 C.3.6 Ασπρόµαυρος Εκτυπωτής Laser A4 128 C.3.7 Επιπλέον αποθηκευτικός χώρος στο κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα 130 C.3.8 Επιπλέον µνήµη στο κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα 130 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc) 5-144

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 131 C.4.1 Πληροφοριακό Σύστηµα 131 C Εξοπλισµός (βλ. A.3.3 και C.3) 131 C Υπηρεσίες (βλ. A.3.1, A.3.2) 131 C Άλλες δαπάνες 132 C.4.2 Εκπαίδευση χρηστών (A.3.4) 132 C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου 132 C.4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης 133 C.5 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 135 C.5.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 136 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc) 6-144

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίηση του «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Τα σαράντα ένα (41) Γραφεία Νοµικού Συµβούλου στο κέντρο (Αθήνα-Πειραιά) και τα τριάντα τέσσερα (34) ικαστικά Γραφεία στην Περιφέρεια.. Ταξινόµηση κατά CPV :... Ανοικτός ιεθνής ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ύο εκατοµµυρίων, επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων, επτακοσίων πενήντα Ευρώ ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ : ,00) Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα _ ηµοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριµένα τη ΣΑΕ 215/8 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Είκοσι επτά (27) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης / / / / / / και ώρα :00 Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε. / / και ώρα :00 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc) 7-144

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Συντοµογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥ ΨΣ ΚτΠ Α.Ε. ΝΠ ΝΠΙ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφική Σύγκλιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Συντοµογραφίες Έργου ΠΕΣ ΝΣΚ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου (βλ.a.3.5.8) Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους Ορισµοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η ΚτΠ Α.Ε. η οποία θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc) 8-144

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισµοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Αριθµός ιακήρυξης Αρµόδια Επιτροπή ιακήρυξη ΕΕΠΣ Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης ΕΠΠΕ Έργο Κανονισµός Προµηθειών Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) Προϋπολογισµός Έργου Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατικό Τίµηµα Ο αριθµός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισµού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Κανονισµού Προµηθειών. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Επιτροπή Εποπτείας Προγραµµατικής Συµφωνίας Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η Σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Κανονισµού Προµηθειών. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Ο Κανονισµός ηµοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προµηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/ ) Ενα πλήρες και ενοποιηµένο Σύστηµα παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύµβαση, β. τον Κανονισµό Προµηθειών της ΚτΠ Α.Ε., γ. την Προσφορά του Αναδόχου, δ. τη ιακήρυξη. Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc) 9-144

10 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Με το παρόν έργο, το Ν.Σ.Κ. αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση του υφιστάµενου ΟΠΣ Ν.Σ.Κ. από το σύνολο των οργανικών του µονάδων και στην επέκταση (roll-out) του Συστήµατος σε εθνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, σήµερα το υφιστάµενο ΟΠΣ Ν.Σ.Κ. αξιοποιείται αποκλειστικά από την Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. Επίσης, το σύνολο των εγγράφων που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «Υλοποίηση Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) στο Ν.Σ.Κ.» και κωδικό MIS αφορούν αποκλειστικά στις διεργασίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισµού. Η επέκταση (roll-out) του ΟΠΣ Ν.Σ.Κ. σε εθνικό επίπεδο, εκτός των προφανών ωφελειών σε όρους αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας του Οργανισµού, θα επιτρέψει επίσης την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς στους συναλλασσόµενους όλης της χώρας µε το Ν.Σ.Κ., δηµιουργώντας έτσι ισχυρή προστιθέµενη αξία στις παραγωγικές εκροές του Ν.Σ.Κ. µε άµεσα ωφελούµενο το σύνολο των φυσικών και νοµικών προσώπων της χώρας. Επισηµαίνεται ότι η επέκταση του εύρους υποστήριξης των λειτουργιών του ΟΠΣ Ν.Σ.Κ. σε εθνικό επίπεδο και η παροχή των προτεινόµενων ψηφιακών υπηρεσιών αποτελεί τµήµα του στρατηγικού σχεδιασµού του Οργανισµού. Βάσει των ανωτέρω, µέσω της επιτυχούς υλοποίησης του προτεινόµενου έργου αναµένεται να επιτευχθούν οι εξής στόχοι του οργανισµού: 1. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των περιφερειακών Γραφείων και εναρµόνιση τους µε το ΟΠΣ του ΝΣΚ. 2. Επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΝΣΚ σε εθνικό επίπεδο. 3. ιασύνδεση µε συνεργαζόµενους φορείς του ηµοσίου. 4. Παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς φυσικά και νοµικά πρόσωπα. A.2 Περιβάλλον Έργου A.2.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Βλ. παρ. Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης - Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc)

11 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους Βλ. παρ. A ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους Βλ. παρ. A ΕΕΠΣ - Βλ. παρ. A ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. A Θεµατικές Οµάδες εργασίας - Βλ. παρ. A Επιθεωρητές Έργου - Βλ. παρ. A A «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», είναι εταιρεία η οποία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρµόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ηµόσιας ιοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τοµέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη ηµόσια ιοίκηση. Η Εταιρεία λειτουργεί µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας του N. 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), και του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2042/Β/2008) και εποπτεύεται από το ΥΠ.ΕΣ. Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης στο πλαίσιο εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση» και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όµοιων δράσεων και έργων µε στόχο την ενδυνάµωση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας της ηµόσιας ιοίκησης. β) Η εκτέλεση έργων στον τοµέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ηµόσιας ιοίκησης στο πλαίσιο εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υποστήριξη της ηµόσιας ιοίκησης για την εκτέλεση των σχετικών έργων. γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως προβλέπεται στον N. 3614/2007 (άρθρο 32). δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηµατοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράµµατα «ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». ε) Η συστηµατική τεκµηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβληµάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της ηµόσιας ιοίκησης, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της µεταφοράς και προσαρµογής ξένης εµπειρίας και καλών πρακτικών στο Ελληνικό ιοικητικό περιβάλλον. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc)

12 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Φορέας Λειτουργίας Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους υπηρετούν οι λειτουργοί, δηλαδή το Νοµικό προσωπικό, του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και οι διοικητικοί υπάλληλοι. Επικεφαλής του Ν.Σ.Κ. είναι ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ., που αποτελεί τον υπηρεσιακό και διοικητικό προϊστάµενο τόσο του Νοµικoύ προσωπικού όσο και του διοικητικού προσωπικού, ενώ ιεραρχικά έπονται οι Αντιπρόεδροι, οι ικαστικοί Αντιπρόσωποι Α τάξης, οι ικαστικοί Αντιπρόσωποι Β τάξης και οι όκιµοι ικαστικοί Αντιπρόσωποι. Επικεφαλής των διοικητικών υπαλλήλων δύο ιευθυντές, οι Τµηµατάρχες και οι ιοικητικοί Υπάλληλοι. Στις αρµοδιότητες του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους υπάγονται οι εξής: α) Η δικαστική υπεράσπιση των συµφερόντων του Κράτους και γενικότερα η νοµική υποστήριξή του. β) Η υποστήριξη των υποθέσεων της Ελληνικής ηµοκρατίας στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και στο ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 και 15 του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α ) και του άρθρου 56 παρ. 3 ΙΙ περ. α έως ε του Π.. 230/1998 (ΦΕΚ 177 Α ). γ) Η υποστήριξη των υπηρεσιών της ιοίκησης σε θέµατα κοινοτικού δικαίου µε την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στην περίπτωση β της παραγράφου αυτής. δ) Η διενέργεια όλων των δικαστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Πολυµερούς Σύµβασης «Περί διεκδικήσεως διατροφής εις την αλλοδαπήν» που κυρώθηκε µε το Ν../ 4421/1964 (ΦΕΚ 215 Α ) και ανάγονται στα καθήκοντα του Υπουργείου ικαιοσύνης. ε) Η διεξαγωγή των δικαστικών πράξεων που προβλέπονται στις διεθνείς συµβάσεις δικαστικής αρωγής σε ποινικές, αστικές και εµπορικές υποθέσεις, στις οποίες η Ελλάδα είναι συµβαλλόµενο µέρος και συνιστούν καθήκοντα του Υπουργείου ικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής. στ) Η καθοδήγηση των ενεργειών της ιοίκησης µε νοµικές γνωµοδοτήσεις. ζ) Η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του ηµοσίου, ο συµβιβασµός σε διαφορές µε αυτό και η ρύθµιση χρεών πτωχών οφειλετών του ηµοσίου. η) Η γνωµοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του ηµοσίου σε διαιτησία και ο ορισµός διαιτητών του. θ) Η υπεράσπιση δηµοσίων υπαλλήλων σε ποινικά δικαστήρια, εφόσον προβλέπεται τούτο από ειδική διάταξη νόµου. ι) Η γνωµοδότηση για το παραδεκτό και βάσιµο των αναιρέσεων του ηµοσίου και Ν.Π... σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α ), όπως κάθε φορά ισχύει. ια) Η επεξεργασία των σχεδίων νόµων, διαταγµάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, που παραπέµπονται αρµοδίως σ αυτό. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc)

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ιβ) Η δικαστική υπεράσπιση και γενικότερα η νοµική υποστήριξη Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και Ανεξάρτητων ιοικητικών Αρχών, των οποίων η νοµική υπηρεσία διεξάγεται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή από µέλη του σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις». Οι εργασίες του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους διεξάγονται από: α) την Κεντρική Υπηρεσία, β) τα Γραφεία Νοµικών Συµβούλων, που λειτουργούν στα υπουργεία του Ελληνικού Κράτους, σε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα αλλά και σε άλλους µεγάλους φορείς του ηµοσίου, γ) τα Ειδικά Γραφεία Νοµικών Συµβούλων, που λειτουργούν µέσα στα Γραφεία των Νοµικών Συµβούλων, δ) τα ικαστικά Γραφεία, που λειτουργούν σε επαρχιακές πόλεις όπου εδρεύουν ικαστήρια, ε) τους ικηγόρους του ηµοσίου, που εκπροσωπούν το Ελληνικό ηµόσιο, όπου δεν υπάρχουν ικαστικά Γραφεία δ) τους ικηγόρους Αλλοδαπής. A Επιτροπή Εποπτείας Προγραµµατικής Συµφωνίας (ΕΕΠΣ) Ο Κύριος του Έργου και η ΚτΠ Α.Ε. έχουν συνάψει «Προγραµµατική Συµφωνία». Στην εν λόγω συµφωνία περιγράφεται το αντικείµενό της, το πλαίσιο συνεργασίας καθώς και οι κύριες φάσεις υλοποίησης του Έργου. Η Προγραµµατική Συµφωνία προβλέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας της Προγραµµατικής Συµφωνίας η οποία απαρτίζεται από στελέχη του Κυρίου του Έργου και της ΚτΠ Α.Ε. και αποτελεί τη στρατηγική Επιτροπή διοίκησης του Έργου. A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας ιακήρυξης, και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ.«ιαδικασία Παραλαβής Έργου»). A Θεµατικές Οµάδες Εργασίας Η προετοιµασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται µε τη λειτουργία Θεµατικών Οµάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου και την ΚτΠ Α.Ε. Ο συντονισµός των Θεµατικών Οµάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την ΚτΠ Α.Ε. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc)

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Επιθεωρητές (auditors) Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η ΚτΠ Α.Ε. δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συµπερασµάτων και περιοχών παρέµβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιoδήποτε χρονικό σηµείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενηµέρωσης του Αναδόχου από την ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρµόδιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόµενους από την ΚτΠ Α.Ε. επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκµηριωτικό υλικό προκειµένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc)

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.2.2 Υφιστάµενη Κατάσταση A Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών του Φορέα Του Ν.Σ.Κ. προΐσταται ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι υπηρεσιακός και πειθαρχικός προϊστάµενος του κυρίου και διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. και του οποίου οι αρµοδιότητες ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3086/2002. Το έργο του ΝΣΚ υλοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Γραφεία Νοµικού Συµβούλου και τα ικαστικά Γραφεία. Η Κεντρική Υπηρεσία έχει αρµοδιότητες διττού χαρακτήρα: τόσο επιστηµονικού νοµικού, όσο και επιτελικού. Κύριο καθήκον της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι η υποστήριξη του νοµικού ΕΣ του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από ένα σύνολο υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι επιγραµµατικά: o Το Γραφείο Προέδρου o Η Γραµµατεία o Οι Σχηµατισµοί ικαστικών Υποθέσεων που διακρίνονται : α) Στον Σχηµατισµό υποθέσεων δικαιοδοσίας ικαστηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και ικαστηρίων αλλοδαπής και β) Στους Σχηµατισµούς ηµεδαπής. Στους Σχηµατισµούς αυτούς µε απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. µπορεί να τοποθετείται Προϊστάµενος Νοµικός Σύµβουλος ή Πάρεδρος, ενώ των Γραφείων τοποθετείται Προϊστάµενος ικαστικός Αντιπρόσωπος που έχει τετραετή συνολική υπηρεσία. Οι Σχηµατισµοί ικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων ηµεδαπής είναι: α) Σχηµατισµός διαφορών δικαιοδοσίας ιοικητικών ικαστηρίων, β) Σχηµατισµός διαφορών δικαιοδοσίας Πολιτικών ικαστηρίων, γ) Σχηµατισµός Φορολογικών και Τελωνειακών υποθέσεων, δ) Σχηµατισµός Ποινικών υποθέσεων και ε) Σχηµατισµός διαφορών δικαιοδοσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το διαφορετικό αντικείµενο των Σχηµατισµών, στους οποίους υπάγονται, εκτός από τις δικαστικές, και οι εξώδικες υποθέσεις και οι υποθέσεις διαιτησίας, αντίστοιχες κατ είδος και φύση των δικαστικών υποθέσεων της αρµοδιότητας, που προκύπτει από την ονοµασία τους, απεικονίζει ταυτοχρόνως και τους κύκλους δραστηριότητας του Ν.Σ.Κ. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο δραστηριότητας. ηλ. Υποθέσεις ιεθνείς (Ευρωπαϊκής Ενωσης, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΟΗΕ, διεθνών συµβάσεων, διεθνών συµβάσεων δικαστικής αρωγής), και Υποθέσεις εθνικού δικαίου (δικαιοδοσίας ιοικητικών ικαστηρίων, Πολιτικών ικαστηρίων, Ελεγκτικού Συνεδρίου, φορολογικών, τελωνειακών και ποινικών υποθέσεων). o Το Κέντρο Πληροφορικής, Μελετών και Νοµικών Εκδόσεων (µε Γραφεία Μελετών και Νοµικών Εκδόσεων, Βιβλιοθήκης και Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής) o την ιεύθυνση ιοικητικού και ιοικητικής Μέριµνας, στην οποία υπάγονται τα τµήµατα ιοικητικού Προσωπικού, Πρωτοκόλλου και Παραλαβής ικογράφων, Ευρετηρίου, Αρχείου, ιεκπεραίωσης και Γραφείο Ανατύπωσης και Τηλεοµοιοτυπίας. o Την ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων, στην οποία υπάγονται τα τµήµατα Προϋπολογισµού Προµηθειών και Συντήρησης, Μισθοδοσίας Προσωπικού, Εκκαθάρισης Αµοιβών και Εκκαθάρισης ικαστικών απανών. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc)

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Τα Γραφεία Νοµικού Συµβούλου έχουν ως κύριες αρµοδιότητές τους: α) Την ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών παράσταση και υπεράσπιση κάθε κατηγορίας και φύσεως υποθέσεων της αρµοδιότητός τους και την εισήγηση στο ΝΣΚ & την οικεία Επιτροπή για τις ικαστικές και Εξώδικες υποθέσεις που τους ανατίθενται. β) Την εκτέλεση των εντολών που αποστέλλονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. γ) Την εισήγηση επί των ερωτηµάτων, τα οποία απευθύνονται στα Γραφεία Νοµικού Συµβούλου, ενώπιον των Τµηµάτων ή της Ολοµέλειας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και την κατάρτιση των σχετικών γνωµοδοτήσεων. δ) Την καθοδήγηση µε ατοµικές γνωµοδοτήσεις και συµβουλές όλων των υπηρεσιών των Υπουργείων ή Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου. Γραφεία Νοµικού Συµβούλου λειτουργούν στη Βουλή των Ελλήνων, στην Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, σε κάθε Υπουργείο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, στο Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων και στον Πειραιά. Γραφεία Νοµικού Συµβούλου λειτουργούν και σε Γραφεία Υφυπουργών, Γενικές Γραµµατείες, Ανεξάρτητες ιοικητικές Αρχές ή Ν.Π..., εφόσον τούτο προβλέπεται από ειδικές οργανικές διατάξεις. Οι ίδιες διατάξεις προσδιορίζουν αν αυτά είναι αυτοτελή ή υπάγονται στα Γραφεία Νοµικού Συµβούλου του οικείου ή του προϊσταµένου Υπουργείου. Στα Υπουργεία Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (τ. Γεωργίας) λειτουργούν παραλλήλως προς τα κύρια Γραφεία Νοµικού Συµβούλου, ως υπηρεσιακές µονάδες του Ν.Σ.Κ. Ειδικό Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Φορολογίας και Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού ικαίου, καθένα των οποίων έχει τις αρµοδιότητες που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ.2 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α ) και του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α ), αντίστοιχα. Τα ικαστικά Γραφεία λειτουργούν στην έδρα κάθε Περιφέρειας, εκτός της Περιφέρειας Αττικής (Αθήνα, Πειραιά), Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) και Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη), καθώς και στις πόλεις Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Βόλο, Έδεσσα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαµάτα, Κατερίνη, Κοζάνη, Κοµοτηνή, Κόρινθο, Λαµία, Λάρισα, Λιβαδειά, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Πάτρα, Πολύγυρο, Πύργο, Ρέθυµνο, Ρόδο, Σέρρες, Σπάρτη, Σύρο, Τρίκαλα, Χαλκίδα και Χανιά. ικαστικά Γραφεία λειτουργούν επίσης σε Ν.Π..., όπως στον «ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης, (.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ή Ανεξάρτητες ιοικητικές Αρχές, σύµφωνα µε ειδικές για αυτά διατάξεις. Στο ικαστικό Γραφείο ανήκει: α) Η ενώπιον όλων των ικαστηρίων και Αρχών της περιφέρειας του νοµού υπεράσπιση του ηµοσίου. Β) Η εισήγηση για της υποθέσεις αυτές στην Επιτροπή του Γραφείου, αν είναι δυνατή η συγκρότησή της, διαφορετικά στο Ν.Σ.Κ. σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 και της παρ.1 του άρθρου 7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., µπορεί να ιδρύονται και νέα ικαστικά Γραφεία ή να καταργούνται υφιστάµενα. Οι ικηγόροι του ηµοσίου διορίζονται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους όπου δεν υπάρχει ικαστικό Γραφείο, και στις αρµοδιότητές τους είναι η υπεράσπιση του ηµοσίου ενώπιον των ικαστηρίων και των Αρχών της αντίστοιχης περιφέρειας. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc)

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Οργανωτική δοµή & στελέχωση του Φορέα Οι οργανικές θέσεις του Νοµικού προσωπικού (λειτουργών-µελών) του ΝΣΚ ανέρχονται συνολικά σε τριακόσιες ενενήντα οκτώ (398) και κατανέµονται ως εξής : Πρόεδρος (1), Αντιπρόεδροι οκτώ (8), Νοµικοί Σύµβουλοι πενήντα τέσσαρες (54), Πάρεδροι εκατόν δέκα οκτώ (118), ικαστικοί Αντιπρόσωποι διακόσιοι δέκα επτά (217) εκ των οποίων εκατόν τριάντα τέσσαρες (134) ικ. Αντιπρόσωποι Α τάξεως, εξήντα πέντε (65) ικαστικοί Αντιπρόσωποι. Οι οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. ανέρχονται σε εκατόν εξήντα πέντε (165). Γραφεία Νοµικού Συµβούλου Για την αναλυτική περιγραφή των Γραφείων Νοµικού Συµβούλου και δεδοµένου του ότι η οργανωτική δοµή, καθώς και η οργάνωση των διαδικασιών και των αρµοδιοτήτων κάθε Γραφείου Νοµικού Συµβούλου, είναι κοινή για όλα τα Γραφεία, παρουσιάζεται αναλυτικά η οργάνωση, η στελέχωση και οι δραστηριότητες του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου στον Πειραιά. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Πειραιά Προσωπικό και Οργάνωση: Προϊστάµενος ικαστικού Γραφείου: Νοµικός Σύµβουλος του Ν.Σ.Κ. Αριθµός Εργαζοµένων: µία Νοµικός Σύµβουλος, δύο Πάρεδροι του Ν.Σ.Κ., οχτώ ικηγόροι του Ν.Σ.Κ., έξι διοικητικοί υπάλληλοι του Ν.Σ.Κ. και δύο Ασκούµενοι ικηγόροι Επιµέρους Τµήµατα: - Τµήµα Νοµικού Προσωπικού - Γραµµατεία Αρµοδιότητες: Η κύρια λειτουργική δραστηριότητα του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου είναι η εκδίκαση υποθέσεων και η παράσταση των Νοµικών Λειτουργών του Γραφείου σε δίκες που λαµβάνουν χώρα σε δικαστήρια της αρµοδιότητας του Γραφείου. Επίσης, στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Πειραιά, όπως και σε όλα τα Γραφεία Νοµικού Συµβούλου, µπορεί να συσταθεί Τριµελής Επιτροπή για γνωµοδοτήσεις επί θεµάτων που υπάγονται στο καθ ύλην αντικείµενο των Τριµελών Επιτροπών. Στις διοικητικές αρµοδιότητες του ικαστικού Γραφείου ανήκουν: Η έκδοση αριθµού πρωτοκόλλου για τα εισερχόµενα στο Γραφείο έγγραφα. Η τήρηση βιβλίων εισερχοµένων εγγράφων στο Γραφείο και εξερχόµενων εγγράφων από το Γραφείο. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (RFP_NSK_ _v1.1.doc)

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (e-οικοσ ΝΑΥΤΟΥ)>>

ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (e-οικοσ ΝΑΥΤΟΥ)>> ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ 09-06-2015

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ 09-06-2015 Αθήνα, 18-5-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/ 6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι.Μιχαλάκη Τηλ.: 210-8110970 Fax: 210-8110985 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης:

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες» της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Βελτίωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: 12031/03-10-2013 Αριθμ. Διακ.: 14/2013 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα