Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός: ,17 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: είκοσι τέσσερις (24) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 84

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 6 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης...7 Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...9 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα...15 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...16 Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...17 Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου...18 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Εισαγωγή Α3.2 Αρχή Λειτουργίας του Δικτύου μέτρησης και απαιτούμενος εξοπλισμός Α3.2.1 Σύστημα Water Υδρομετρητών...25 Α3.2.2 Σύστημα Αυτόματης Καταγραφής Υδρομετρητών (AMR)...42 Α3.2.3 Καταγραφικά Τιμών Μέτρησης Παροχής Δεξαμενών...48 Α3.3 Προδιαγραφές Υποσυστημάτων Λογισμικού Α3.3.1 Γενικές Αρχές Συστήματος...52 Α3.3.2 Σύστημα αποθήκευσης, επεξεργασίας, διαχείρισης, ανάλυσης και προβολής των μετρήσεων Διαδικτυακή Πύλη...61 Α3.3.3 Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών...62 Α3.3.4 Υποσύστημα Κέντρο παρακολούθησης δεδομένων ύδατος...62 Α3.3.5 Υποσύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών...64 Α3.3.6 Υποσύστημα παρακολούθησης καταναλώσεων για φορητές συσκευές...64 Α3.3.7 Υποσύστημα Ηλεκτρονικών συναλλαγών...64 Α3.3.8 Υποσύστημα συγκριτικής αξιολόγησης καταναλώσεων ύδατος...65 Α3.3.9 Εφαρμογή οδηγού εξοικονόμησης νερού...66 Α Διαδικτυακή Πύλη...67 Α3.4 Προδιαγραφές Υπηρεσιών Α3.4.1 Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμετρίας...67 Σελίδα 2 από 84

3 Α3.4.2 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υποσυστημάτων...68 Α3.4.3 Εγκατάσταση συστημάτων και Εκπαίδευση...69 Α3.4.4 Πιλοτική Λειτουργία και Ολοκλήρωση...70 Α3.4.5 Ενέργειες Προβολής και προώθησης...71 Α4. Υπηρεσίες Εγγύησης & Συντήρησης Α5. Ομάδα Έργου Σχήμα διοίκησης έργου Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής...74 Μέλη Ομάδας Έργου...75 Α6. Πίνακας Παραδοτέων Α7. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α7.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α7.2 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας & Διαχείρισης Κινδύνων Α7.3 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου Διαδικασία παραλαβής Έργου Α7.4 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Σελίδα 3 από 84

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Δήμος Παξών «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Δήμος Παξών ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δήμος Παξών ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ταξινόμηση κατά CPV : Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων Ευρώ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : ,17 ΦΠΑ 23 %: ,83) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό ΣΑΕ: 2011ΣΕ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ / / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ / / και ώρα :00 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δήμος Παξών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ / / και ώρα :00 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών. Αφορά την εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης μετάδοσης των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα την επεξεργασία αυτών και την διάχυση των αποτελεσμάτων στους καταναλωτές. Το παλαιό δίκτυο μέτρησης κατανάλωσης δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις σημερινές αυξανόμενες απαιτήσεις του Δήμου για αυτό και η αντικατάσταση του από δίκτυα νέας γενιάς ψηφιακής τεχνολογίας είναι επιβεβλημένη. Σκοπός του Δήμου είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σελίδα 4 από 84

5 Τηλεμέτρησης Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Μετρήσεων του Δικτύου του που να κάνει χρήση νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών με απώτερο στόχο την αυτοματοποίηση των διαδικασιών μέτρησης, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα αποτελέσει το έναυσμα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που θα καταλήγουν στην προσωποποίηση (στάδιο 5). Συγκεντρωτικά, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης και εξόφλησης λογαριασμού παροχής νερού Υπηρεσία αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών για υπερβολική κατανάλωση ή διαρροές, Υπηρεσία παρακολούθησης και ενημέρωσης κατανάλωσης από Web και φορητές συσκευές Υπηρεσία πληροφόρησης για καλές πρακτικές εξοικονόμησης νερού ΣΤΑΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάμεσα στα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβάνονται: Η δημιουργία και ανάπτυξη τεσσάρων (4) υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη οι οποίες θα είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Αξιοποίηση των δημιουργούμενων υπηρεσιών από το περίπου 1% του πληθυσμού Μεταξύ των κρίσιμων παραμέτρων για την επιτυχή υλοποίηση του έργου περιλαμβάνονται: διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου και η αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής Επάρκεια και διαθεσιμότητα των στελεχών της Ομάδας Έργου, Διασφάλιση της ποιότητας του απαιτούμενου εξοπλισμού, Μέριμνα για τη διασφάλιση διαλειτουργικότητας, πολυκαναλικής προσέγγισης και ανοικτών προτύπων κατά την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών του έργου Η Αναθέτουσα Αρχή θα θεωρήσει ότι έχει επιτευχθεί ο σχεδιασμός και θα έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι του έργου εάν έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο εντός του οριοθετημένου χρονοδιαγράμματος (24 μήνες) και έχει αποδειχθεί η λειτουργικότητα των διαφόρων υποσυστήματων (υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας και δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας). Σελίδα 5 από 84

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Συντομογραφίες ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ΔΠ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ., που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Δήμος Παξών Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Η Αρχή (Δήμος Παξών) και ο Ανάδοχος, μέσω της ομάδας έργου που θα στελεχώσει. Φορέας Λειτουργίας και Φορέας Υλοποίησης του έργου θα είναι ο Δήμος Παξών. Τα διοικητικά όρια του Δήμου δεν έχουν αλλάξει λόγω της Διοικητικής Μεταρρύθμισης που επέφερε ο Ν. 3852/2010 (Ν. Καλλικράτης). Βασική επιδίωξη της Αναθέτουσας Αρχής αποτελεί η διασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας του έργου μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Στο πλαίσιο αυτό, δύο είναι οι κύριοι άξονες που θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση της απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής. Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη της απαιτούμενης τεχνογνωσίας μεταξύ των εμπλεκομένων Διευθύνσεων και η ενημέρωση του άμεσα εξυπηρετούμενου πληθυσμού αναφορικά με τα οφέλη του έργου. Για το λόγο αυτό, βασική συνιστώσα του έργου αποτελούν η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των ωφελουμένων. Ειδικότερες κατευθύνσεις αναφορικά με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου θα αναφερθούν στην ενότητα Α.4.1 και Α.4.2. Η απρόσκοπτη υλοποίηση των στόχων του έργου σε συνδυασμό αφενός με την αποδοχή του από τον άμεσα ωφελούμενο πληθυσμό (πολίτες, Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελίδα 6 από 84

7 και επιχειρήσεις) και αφετέρου από την παλαιότητα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων των υφιστάμενων δικτύων μέτρησης κατανάλωσης υδάτινων πόρων, αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τρίτων Φορέων οι οποίοι θα θελήσουν να μελετήσουν περισσότερο επισταμένα τις πτυχές και τις κύριες συνιστώσες του έργου. Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνονται κυρίως λοιποί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), καθώς επίσης και Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν ερευνητικά το έργο λόγω της τεχνολογικής καινοτομίας που ενσωματώνει. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης Ο δήμος Παξών είναι δήμος του νομού Κέρκυρας που περιλαμβάνει τα νησιά Παξοί και Αντιπαξοί. Ο δήμος αποτελείται από 4 δημοτικά διαμερίσματα (Γαΐου, Λάκκας, Λόγγου και Μαγαζιών) και έχει συνολικό πληθυσμό κατοίκους. Έδρα του δήμου είναι ο Γάϊος. Οι Παξοί, βρίσκονται 7 μίλια νότια της Κέρκυρας, σε απόσταση 8 μιλίων από τις Ηπειρωτικές ακτές και 12 μιλίων από την Πάργα. Ο Δήμος Παξών διαρθρώνεται σύμφωνα με το ακόλουθο οργανόγραμμα (ΦΕΚ.1214.Β/1999) και λειτουργεί με στόχο τον προγραμματισμό και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, την προστασία & διαχείριση του περιβάλλοντος, την οργάνωση διαδικασιών στρατηγικού/ επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών εθνικών προγραμμάτων, την εξοικονόμηση (φυσικών και οικονομικών) πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη υλοποιώντας πρωτοβουλίες με γνώμονα το γενικότερο κοινωνικό όφελος & της ευημερίας της περιοχής αναφοράς. Αναλυτικά, το ισχύον οργανόγραμμα του Δήμου Παξών αποτυπώνεται στην σελ. 10. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες, άρθρ.75 παρ. Ι του ΚΔΚ, υπό τον τομέα α Ανάπτυξης, ο Δήμος Παξών ευθύνεται για την προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων, πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας καθώς & την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων. Ενώ, υπό τον τομέα β Περιβάλλον οι αρμοδιότητες του Φορέα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προστασία & διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. Παράλληλα, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η βελτίωση της λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών αποτελεί επιδιωκόμενο μετρήσιμο στόχο του φορέα. Επιπρόσθετα, με το Πρόγραμμα Καλλικράτης μεταβιβάζονται μία σειρά από αρμοδιότητες στους ΟΤΑ α βαθμού στον τομέα Περιβάλλον και θα αποτελούν από Σελίδα 7 από 84

8 αρμοδιότητα του Δήμου. Για την ορθή υλοποίηση των δράσεων αυτών μεταφέρονται πόροι όσο και στελεχιακό δυναμικό στους Δήμους. Τέλος, ο Δήμος Παξών καλείται να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αποδοτικά στο πλαίσιο των συνθηκών και αρμοδιοτήτων που επιβάλλονται από τις νέες θεσμικές διατάξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ρόλος του Φορέα στην υλοποίηση του παρόντος έργου άπτεται της αρμονικής συνεργασίας με τον Ανάδοχο σε όλα τα στάδια υλοποίησης και της παροχής όποιων στοιχείων ζητηθούν προς διευκόλυνση της πορείας υλοποίησης. Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή είναι υπεύθυνη τόσο για την κατάρτιση του Τεύχους Διακήρυξης του Διαγωνισμού, όσο και για τη διενέργειά του, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Τέλος στο ρόλο του Δήμου Παξών ως Φορέα Υλοποίησης του εν λόγω έργου εμπίπτουν: η εκπλήρωση όλων των προυποθέσεων και δεσμεύσεων που προκύπτουν από την αποδοχή της απόφασης ένταξης, ο έλεγχος (ποιοτικός και ποσοτικός) και η παραλαβή των παραδοτέων, η παρακολούθηση των χρηματορροών και η εκτέλεση των αντίστοιχων πληρωμών. Τέλος, σημεία επαφής από την πλευρά του Δήμου Παξών θα αποτελέσουν καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης ο κ. Βερονίκης Σπύρος και Ανεμογιάννης Γεράσιμος. Σελίδα 8 από 84

9 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Εικόνα 1 Οργανόγραμμα του Δήμου Παξών Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ο Δήμος Παξών στο Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Επάρκειας που τηρεί αναφορικά με τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, ωρίμανση και παρακολούθηση των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, έχει ενσωματώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και τυποποιημένα έντυπα ώστε να διασφαλίζει: i. την τήρηση των προδιαγραφών για την ποιοτική εξέλιξη των παραδοτέων/ λειτουργίας/υλοποίηση της πράξης/υποέργων (προδιαγραφές ποιότητας, διαδικασίες, κ.λπ) Σελίδα 9 από 84

10 ii. τον ορισμό των Υπηρεσιών, στελεχών ή επιτροπών αρμόδιων για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων του έργου Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Προέλευση ύδατος Οι διατιθέμενες ποσότητες του γλυκού / πόσιμου νερού στο Δ. Παξών προέρχονται από δύο κυρίες πηγές : α) όμβρια ύδατα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και στη συνέχεια διατίθεται β) μονάδες αφαλάτωσης εγκατεστημένες στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού, δυναμικότητας παροχής 400 m 3 /d (στη θέση Γάιος) και 150 m 3 /d (στη θέση Λάκκα). Βασικές υποδομές ύδατος Για τη συλλογή των όμβριων υδάτων χρησιμοποιούνται δύο (2) λιμνοδεξαμενές στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού. Αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας (ταχυδιυλιστήρια) χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του νερού και τη βελτίωση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας του πόσιμου νερού τις οποίες ορίζει η ελληνική νομοθεσία (Εικόνα 1) Για τη συλλογή του νερού στις λιμνοδεξαμενές χρησιμοποιείται ένα δίκτυο σωληνώσεων και φρεατίων υποβοηθούμενο από αντλιοστάσια (δίκτυο συλλογής). Επίσης, χρησιμοποιείται και το δίκτυο διακίνησης (ή διάθεσης) για την παροχή του νερού προς τους οικισμούς. Το δίκτυο διάθεσης απαρτίζεται από πλαστικούς σωλήνες PVC, οι οποίοι με τη βοήθεια αντλιοστασίων οδηγούν το νερό προς υψηλά σημεία του νησιού, όπου βρίσκονται μεγάλες δεξαμενές (buffers) για λόγους ελέγχου και ασφαλείας και από τις οποίες στη συνέχεια ρέει με φυσική ροή προς τους οικισμούς. Βάσει του ΟΕΥ του Δ. Παξών (ΦΕΚ Β 1214/1999) και του σχεδίου Καλλικράτης (Ν.3852 ΦΕΚ Α 87/2010) η χωρική αρμοδιότητα του Γραφείου Ύδρευσης του Δήμου καλύπτει το σύνολο των δημοτών του νησιού και θα συνεχίσει να το καλύπτει από 1/1/2011, καθώς ουδεμία μεταβολή στην υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου αναμένεται να επέλθει. Ο Δήμος Παξών θα συνεχίσει να είναι ανεξάρτητος και να καλύπτει ολόκληρο το νησί. Υπό την έννοια αυτή, αποδέκτες της εν λόγω Υπηρεσίας του Δήμου είναι το σύνολο των δημοτών και δεν διαθέτει εσωτερικούς αποδέκτες, δηλαδή συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή άλλα Όργανα διοίκησης του Δήμου που κάνουν άμεση χρήση των υπηρεσιών της. Οι εξυπηρετούμενοι συναλλασσόμενοι ανέρχονται σε καταναλωτές ύδρευσης. Συνολική ποσότητα ύδατος που χρησιμοποιείται στο Δήμο σε ετήσια βάση. Η παραγωγή και διακίνηση γλυκού νερού γίνεται από δύο λιμνοδεξαμενές στις τοποθεσίες: (α) του Γαίου (Γαίος Οζιά) και (β) της Λάκκας (Αγ. Ίσαυρος). Σελίδα 10 από 84

11 Όπως προκύπτει από τις καταγραφές των ημερολογίων της υπηρεσίας ύδρευσης, η ετήσια παραγωγή και διάθεση γλυκού νερού αυξάνεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια (Εικόνα ). Η αύξηση της ζήτησης αποδίδεται στην αυξημένη τουριστική δραστηριότητα που παρουσιάζεται στις περιοχές Γάιος, Λάκκα και Λογγός. Εικόνα 2. Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Παξών Εικόνα 3. Διακινούμενη ποσότητα γλυκού νερού για τα έτη (στοιχεία Υπηρεσίας Ύδρευσης). Σελίδα 11 από 84

12 Από τα σύγχρονα δεδομένα δε, προκύπτει ότι η διάθεση του νερού γίνεται κατά 75% από νερό των εγκατεστημένες μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες εξ ορισμού είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρες διεργασίες. Δεδομένων των προβλέψεων της για συνεχώς αυξανόμενες τάσεις εξέλιξης της ζήτησης θεωρείται ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης αφ ενός της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της και αφ ετέρου της λειτουργικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών της, με κύριο άξονα την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των αποδεκτών. Οι άμεσης προτεραιότητας ανάγκες για την περαιτέρω βελτίωση της δράσης της Υπηρεσίας και την, κατά συνέπεια, αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αποδεκτών και εξοικονόμηση φυσικών πόρων (ύδατος και ενέργειας) απαιτούν τη συστηματική και αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της κατανάλωσης του νερού ιδιαίτερα των κρίσιμων και μεγάλων καταναλωτών (ξενοδοχειακές μονάδες, λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις κτλ). Εκτίμηση του ποσοστού διαρροών Οι υφιστάμενες υποδομές της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν υποστηρίζουν κανέναν αυτοματοποιημένο τρόπο εντοπισμού διαρροών. Ωστόσο, διαρροές καταγράφονται με τυχαίο τρόπο κατόπιν επιτόπιου ελέγχου και αποδίδονται: σε αστοχίες των σωληνώσεων του δικτύου, σε εξάτμιση του συλλεγόμενου νερού στις λιμνοδεξαμενές, σε κλοπές, σε κακή ή ελλιπή καταμέτρηση των μετρητικών διατάξεων Σημειώνεται ότι: στο δίκτυο διακίνησης οι διαρροές εντοπίζονται και αποκαθίστανται έγκαιρα, εξαιτίας του υπέργειου χαρακτήρα, στις υπάρχουσες δεξαμενές (αντλιοστασίων, λιμνοδεξαμενές, κ.α.) οι διαρροές δεν εντοπίζονται γρήγορα και όσο κινούνται στα περιθώρια της συνήθους κατανάλωσης μπορεί να μη γίνονται καν αντιληπτές. ΤΠΕ & Δήμος Παξών Ο Δήμος Παξών παρακολουθώντας την εξέλιξη των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των πολυδιάστατων εφαρμογών τους, επιθυμεί να βελτιώνει και να διανθίζει καθημερινά τις υπηρεσίες του, εισάγοντας μεθόδους μηχανογράφησης και καινοτομικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Σελίδα 12 από 84

13 Το παλαιό δίκτυο μέτρησης κατανάλωσης του Δήμου Παξών δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις σημερινές αυξανόμενες απαιτήσεις του Δήμου για αυτό και η αντικατάσταση του από δίκτυα νέας γενιάς ψηφιακής τεχνολογίας είναι επιβεβλημένη. Η ανάγκη αναβάθμισης του υφιστάμενου συστήματος και εμπλουτισμού του με νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών στην υπηρεσία του πολίτη δημότη και των επιχειρήσεων καθώς επίσης και η επιθυμία ευθυγράμμισης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις συνθέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Δήμος Παξών αποφάσισε να υλοποιήσει το παρόν έργο. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τηλεμέτρησης Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Μετρήσεων του Δικτύου του που να κάνει χρήση νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών με απώτερο στόχο την αυτοματοποίηση των διαδικασιών μέτρησης, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και την καλύτερη, προσωποποιημένη και αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσω της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Από την ανάπτυξη του συστήματος αναμένονται άμεσα οφέλη για: Τον καταναλωτή: Αποφεύγονται λάθη χρεώσεων. Δεν είναι απαραίτητη η ενόχληση για την λήψη των ενδείξεων Εξασφάλιση διαφάνειας και αξιοπιστίας στις συναλλαγές Αποφυγή φυσικής μετάβασης στα σημεία διεκπεραίωσης διαδικασιών εξόφλησης λογαριασμών. Προσωποποιημένη πληροφόρηση με χρήση χαρτογραφικών δεδομένων Αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης Το Δήμο: Πλήρη εικόνα της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο Αύξηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Green CSR) Πράσινες περιβαλλοντικές δράσεις με ενημέρωση Διαδικτυακή Πύλη ενημέρωσης και διαχείρισης πελατών Καλύτερη Διαχείριση του νερού με τη δημιουργία προφίλ κατανάλωσης ανά διαμέρισμα, ημέρα, περίοδο, περιοχή Εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων από την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τον περιορισμό των χειρόγραφων διαδικασιών και εγγράφων Συνολική πολιτική διαχείρισης βάση δεδομένων και όχι βάση εκτιμήσεων ή γνώσεων ειδικών Ενίσχυση της εικόνας του Δήμου στον καταναλωτή. Σελίδα 13 από 84

14 Το έργο στηρίζεται σε διεθνείς πρακτικές, προϊόντα και τεχνολογίες λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό (WMO, ISO) και έχουν αρχίσει σταδιακά να εφαρμόζονται σε Δήμους και ΔΕΥΑ της χώρας (http://gis.dothome.gr/waterutilities/). Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του Φορέα ως προς τις συνθήκες, δομές και διαδικασίες που σχετίζονται άμεσα με το έργο. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Ο Δήμος Παξών διαρθρώνεται σύμφωνα με το ακόλουθο οργανόγραμμα (ΦΕΚ.1214.Β/1999) και λειτουργεί με στόχο τον προγραμματισμό και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, την προστασία & διαχείριση του περιβάλλοντος, την οργάνωση διαδικασιών στρατηγικού/ επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών εθνικών προγραμμάτων, την εξοικονόμηση (φυσικών και οικονομικών) πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη υλοποιώντας πρωτοβουλίες με γνώμονα το γενικότερο κοινωνικό όφελος & της ευημερίας της περιοχής αναφοράς. Η διάρθρωση (συνοπτικά) του ΟΕΥ έχει ως ακολούθως: Γραφείο Προγραμματισμού & ανάπτυξης Τμήμα διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (συνεργείο ύδρευσης αποχέτευσης) Γραφείο Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Ανάμεσα στις αρμοδιότητες, άρθρ.75 παρ. Ι του ΚΔΚ, υπό τον τομέα α Ανάπτυξης, ο Δήμος Παξών ευθύνεται για την προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων, πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας καθώς & την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων. Ενώ, υπό τον τομέα β Περιβάλλον οι αρμοδιότητες του Φορέα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προστασία & διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. Παράλληλα, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η βελτίωση της λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών αποτελεί επιδιωκόμενο μετρήσιμο στόχο του φορέα. Επιπρόσθετα, με το Πρόγραμμα Καλλικράτης μεταβιβάζονται μία σειρά από αρμοδιότητες στους ΟΤΑ α βαθμού στον τομέα Περιβάλλον και θα αποτελούν από αρμοδιότητα του Δήμου. Για την ορθή υλοποίηση των δράσεων αυτών μεταφέρονται πόροι όσο και στελεχιακό δυναμικό στους Δήμους. Σελίδα 14 από 84

15 Τέλος, ο Δήμος Παξών καλείται να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αποδοτικά στο πλαίσιο των συνθηκών και αρμοδιοτήτων που επιβάλλονται από τις νέες θεσμικές διατάξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Οι οργανικές μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση του παρόντος έργου είναι οι κάτωθι: Α) Γραφείο Προγραμματισμού & ανάπτυξης, που θα είναι και η άμεσα εμπλεκόμενη διεύθυνση. Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, καθώς και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου. Επιπρόσθετα το Γραφείο είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου. Ειδικότερα, μεταξύ των αρμοδιότητων του Αυτοτελούς Γραφείου περιλαμβάνονται: o Αρμοδιότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων, o Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ, o Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ, o Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ, o Γενικές αρμοδιότητες ΤΠΕ Β) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (συνεργείο ύδρευσης αποχέτευσης). Το εν λόγω Τμήμα: 1. Μεριμνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός κλπ), 2. Προγραμματίζει, εισηγείται, σχεδιάζει και μεριμνά για την κατασκευάζει έργα επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, Σελίδα 15 από 84

16 3. Μεριμνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων 4. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου. 5. Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου. 6. Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Πυρήνα του παρόντος έργου αποτελεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών, με απώτερο στόχο αφενός την αναβάθμιση του συστήματος μέτρησης κατανάλωσης και αφετέρου, τον εμπλουτισμό ΚΑΙ την αυτοματοποίηση των υφιστάμενων παρεχόμενων υπηρεσιών. Βασική φιλοδοξία και επιδίωξη της Αναθέτουσας Αρχής αποτελεί η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους δημότες κατοίκους αλλά και τις επιχειρήσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παξών, κάποιες εκ των οποίων θα φτάνουν μέχρι και στάδιο 5 και την προσωποποιημένη / εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Παξών επιθυμεί την ανάπτυξη των κάτωθι ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι οποίες θα εμπλουτίσουν την δεξαμενή των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα: o Υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης και εξόφλησης λογαριασμού παροχής νερού από ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με χρήση πιστωτικών καρτών, διατραπεζικών λογαριασμών ή και προπληρωμένων καρτών, o Υπηρεσία αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών για υπερβολική κατανάλωση ή διαρροές. Ειδικότερα, θα καθορίζονται επιτρεπτά όρια τιμών / χρονικού διαστήματος ενημέρωσης για μετρούμενα μεγέθη και θα πραγματοποιείται αποστολή αυτόματων ειδοποιήσεων (μέσω τηλεφώνου, SMS, E mail) σε καταναλωτές, o Υπηρεσία παρακολούθησης και ενημέρωση καταναλωτών από WEB και φορητές συσκευές, όπως υπολογιστές τύπου tablet ή PDA και σύγχρονα κινητά, Σελίδα 16 από 84

17 o Υπηρεσία πληροφόρησης του ενδιαφερόμενου πληθυσμού για καλές πρακτικές στη θεματική της εξοικονόμησης νερού. Ενδεικτικά, μπορεί να περιλαμβάνονται πολύτιμες συμβουλές, τρόποι και πρακτικές εξοικονόμησης νερού, συνιστώμενα προϊόντα, επιλογή εξοπλισμού κ.λπ. Το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών θα συμβάλλει στην ηλεκτρονικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής και στην αναβάθμιση της σχέσης της Δημοτικής Αρχής με τους πολίτες δημότες. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο Δήμος είναι κατάλληλα στελεχωμένος & διαθέτει άρτια υλικοτεχνική υποδομή για να καλύπτει όχι μόνο τις καθημερινές μηχανογραφικές ανάγκες του, αλλά να παρακολουθεί, να στηρίζει τη λειτουργία καινοτομικών έργων, όπως το προτεινόμενο. Στο Δήμο διατίθεται 1 εξυπηρετητής (Ubuntu Linux server) με υπηρεσίες διάθεσης ιστοσελίδων (Apache Web server), βάσεως δεδομένων (MySQL server), Wiki (MediaWiki) & ψηφιακής βιβλιοθήκης (Dspace). Κάθε PC προστατεύεται από το τοπικά εγκατεστημένο firewall/antivirus, ενώ το τοπικό δίκτυο Ethernet 100Mbps τοπολογίας star συνδέεται με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ (2Mbps line). Αναφορικά με τον εξοπλισμό GIS διατίθεται διακομιστής ArcGIS & φορητή υπολογιστική μονάδα για καταγραφή πληροφοριών στο πεδίο (Trimble GeoExplorer PDA). Εντός του κτιρίου διατίθεται Access Point προσβάσιμο μόνον από τους υπαλλήλους, ενώ προσφέρεται ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στις θέσεις Γάιος, Λάκκα & Λογγός ταχύτητας 2 Mbps. Ως προς το προσωπικό που θα κληθεί να διαχειριστεί το έργο, θα αξιοποιηθούν οι γνώσεις & η εμπειρία των: κ. Σπύρος Η. Βερονίκης, MSE Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος & Μηχ/κός Η/Υ, Τακτικός υπάλληλος κ. Σωφρόνης Μητσιάλης, Προϊστάμενος Προσωπικού κ. Γεράσιμος Ανεμογιάννης, Υπάλληλος οικονομικής υπηρεσίας Ειδικότερα, ο κ. Βερονίκης έχει πτυχίο από το Δημοκρίτειο Παν. Θράκης, της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ, ενώ διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στις Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών. Κατά το διάστημα υπήρξε υπότροφος Διδάκτωρ του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τέλος, πέρα από την πληθώρα δημοσιεύσεων σε ελληνικά & διεθνή συνέδρια, βιβλία & περιοδικά, έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρίες στο αντικείμενο του όπως INTΡΑΚΟΜ ΑΕ, RF Group Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης, εκπαιδευτής τεχνικών εφαρμογών πληροφορικής & νέων τεχνολογιών, επιβλέπων Μηχανικός Σελίδα 17 από 84

18 Εγκαταστάτης & Εκτέλεσης έργων ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ. Από το 2009 εργάζεται στο Δ. Παξών ως τακτικός υπάλληλος ΠΕ5 Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων. Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Ο Δήμος Παξών διαθέτει εμπειρία από την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, έχοντας υλοποιήσει τα κάτωθι έργα: Ε.Π. ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚτΠ Προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Περιοχή του Δήμου Παξών ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Π/Υ 24/2/ Παράλληλα, όπως αποτυπώθηκε και στην Ενότητα Α1.2.4, η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει άρτια υλικοτεχνική υποδομή που θα του επιτρέψει να υποστηρίξει έμπρακτα την υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου και να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις αυτού. Για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου, ο Φορέας έχει ήδη προβεί στη σύνταξη σχετικής συνοπτικής μελέτης κόστους οφέλους. Σελίδα 18 από 84

19 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε Θέματα Ύδρευσης. Αφορά την εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης μετάδοσης των ενδείξεων των υδρομετρητών ανά τακτά χρονικά διαστήματα την επεξεργασία αυτών και την διάχυση των αποτελεσμάτων στους καταναλωτές. Το σύστημα θα εγκατασταθεί στις επιλεγμένες περιοχές Γάϊος, Λάκκα και Λογγός, καθώς επίσης και στις κεντρικές λιμνοδεξαμενές και τις ενδιάμεσες δεξαμενές του νησιού. Η συνολική προτεινόμενη λύση αποτελείται από: 1. Σύστημα Water Υδρομετρητών, 2. Σύστημα τηλεπικοινωνιακού καναλιού ασύρματης μετάδοσης δεδομένων για τη μεταφορά μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο από τον Μετρητή σε έναν κεντρικό κατανεμητή ανά συγκεκριμένη Γεωγραφική Περιοχή (AMR Σύστημα), 3. Σύστημα αποθήκευσης, επεξεργασίας, διαχείρισης, ανάλυσης και προβολής των μετρήσεων Διαδικτυακή Πύλη, 4. Διασύνδεση με το υπάρχον σύστημα χρέωσης του Δήμου Το Πληροφοριακό Σύστημα που θα υποστηρίζει τον εξοπλισμό και θα παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα: Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών: Web based, δικαιώματα πρόσβασης, Υποσύστημα Κέντρο παρακολούθησης δεδομένων ύδατος: απεικόνιση χαρτών με τα επιχειρησιακά δεδομένα υδάτων, πλήρης προβολή δικτύου, καθορισμός επιτρεπτών ορίων τιμών για μετρούμενα μεγέθη, προβολή αναφορών, διασύνδεση με υφιστάμενες υποδομές, Υποσύστημα αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών, Υποσύστημα παρακολούθησης καταναλώσεων για φορητές συσκευές, Υποσύστημα Ηλεκτρονικών συναλλαγών: έκδοση ψηφιακών λογαριασμών και συναλλαγή μέσω πιστωτικών καρτών, διατραπεζικών λογαριασμών ή και προπληρωμένων καρτών, Υποσύστημα συγκριτικής αξιολόγησης καταναλώσεων ύδατος, Εφαρμογή οδηγού εξοικονόμησης νερού, Διαδικτυακή Πύλη: θα φιλοξενεί το σύνολο των υποσυστημάτων εφαρμογών που αναλύθηκαν παραπάνω. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου επιδιώκεται η ανάγκη αναβάθμισης του υφιστάμενου συστήματος μέτρησης κατανάλωσης του Δήμου Σελίδα 19 από 84

20 Παξών με δίκτυα νέας γενιάς ψηφιακής τεχνολογίας. Η επιτυχής υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στην τεχνολογική αναβάθμιση της Αναθέτουσας Αρχής, στον εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τόσο προς τους δημότες όσο και προς τις επιχειρήσεις και στην προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα καλύψει το υφιστάμενο κενό που παρατηρείται ως προς το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους του Δήμου που διατίθενται και ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά. Μεταξύ των θετικών επιπτώσεων του έργου, περιλαμβάνονται οι εξής: o Δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης και πληρωμής λογαριασμών παροχής νερού, συρρίκνωση των πιθανοτήτων ανεπιθύμητων χρεώσεων και κατάργηση της απαίτησης φυσικής μετάβασης στα σημεία διεκπεραίωσης διαδικασιών εξόφλησης λογαριασμών, o Δυνατότητα αποστολής αυτόματων ειδοποιήσεων και συναγερμών σε περιπτώσεις υπερβολικής κατανάλωσης ή διαρροών ύδατος. o Δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων (πολιτών / επιχειρήσεων) για θέματα καταναλώσεων, μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογικών μέσων, όπως φορητές συσκευές, σύγχρονα κινητά, υπολογιστές τύπου tablet ή PDA, o Δυνατότητα πρόσβασης σε βάση δεδομένων που θα περιέχει πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές αναφορικά με ζητήματα καταναλώσεως ύδατος και εξοικονόμησης υδάτινων πόρων, o Ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσα από την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση της κατανάλωσης ύδατος, o Αναβάθμιση της σχέσης δημότη και Δημοτικής Αρχής πρωτίστωςκαι δευτερευόντως, Δημοτικής Αρχής και επιχειρήσεων, o Ενίσχυση της εικόνας του Δήμου, o Τεχνολογική αναβάθμιση και ενίσχυση του βαθμού αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου, με απώτερο στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους δημότες / πολίτες. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι κύριοι στόχοι του παρόντος έργου είναι οι ακόλουθοι: o Η αντικατάσταση του υφιστάμενου και πεπαλαιωμένου συστήματος μέτρησης κατανάλωσης ύδατος του Δήμου Παξών με δίκτυα νέας γενιάς ψηφιακής τεχνολογίας, Σελίδα 20 από 84

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013 που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υδρομετρητών DN50, DN40 & DN25

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υδρομετρητών DN50, DN40 & DN25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αγ. Τρύφωνα 14 652 01 Καβάλα Τηλέφωνο 2510 620350 Telefax 2510 620355 Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας Καβάλα 23/3/2015 Αριθ. Πρωτ. 919 Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 58.600,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 58.600,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΠΟ ½ ΕΩΣ ΚΑΙ 1 ½ Η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας γνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που επιτελούν οι υδρομετρητές αναφορικά με την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΤΙΜΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα καταγραφικά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν αδιάλειπτα τιμές παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ Έργα Υποδομών και Υπηρεσίες για τις νέες Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.).) ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ 1 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (1)

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / X X. Οργανωτική Δομή & Καθορισμός Αρμοδιοτήτων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / X X. Οργανωτική Δομή & Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειρήνη Σωπασή Μονάδα Α2 Κέρκυρα, 12/07/ 2011 Θέµατα Παρουσίασης Συνοπτική αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό ΟΠΣ«301177»

Προς: Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό ΟΠΣ«301177» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Β70-ΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Β70-ΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Β70-ΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται το αντικείµενο της προµήθειας, στην ιεύθυνση:

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται το αντικείµενο της προµήθειας, στην ιεύθυνση: ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛ: 2310-966928 Fax: 2310-283117 Θεσσαλονίκη 15/7/2013 Αρ. πρωτ.: 12063 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 66 / 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 81.290,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 99.986,70 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet. ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια Υδροµέτρων για τις ανάγκες της

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / X X. Προγραμματισμός Έργων -Ενεργειών

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / X X. Προγραμματισμός Έργων -Ενεργειών Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ

Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Smart metering & smart grids Κωνσταντίνος Μαγκανιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Τομέας Συστημάτων Μετρήσεων Κλάδος Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 1 Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και Περιφερειακών Δήμου Αλμωπίας

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και Περιφερειακών Δήμου Αλμωπίας Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης: 2/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της σύμβασης. Το αντικείμενο της παρούσης Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 20-5-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4.15028 / οικ.3.752 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 213-13 00 771 Fax : 213-13 00 801 e-mail : dspyrou@ktpae.gr Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Πρόσκληση προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" Μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Β ΦAΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τίτλος Διαγωνισμού : ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα