«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Α Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: (χωρίς ΦΠΑ) ετησίως Διάρκεια: Δεκαπέντε (15) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά Διενέργειας Διαγωνισμού Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Ημερομηνίες HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE και HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΧΧΧΧ/ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.: Ημερομηνία Αποστολής της διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο (τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων): Ημερομηνία Αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο: Κωδικοί CPV: Κριτήριο Ανάθεσης: ,00 ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών : Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής Η πλέον συμφέρουσα προσφορά Ημερομηνία Διενέργειας: ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ

3 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» ΘΕΜΑ: Απόφαση Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης» Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Του ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α /95). Των άρθρων του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α /95), όπως ισχύει. Του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/ ), όπως ισχύει. Του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α/ ). Του ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Του ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ267/Α /07), όπως ισχύει. Του άρθρου 4 του ν.4156/2013 «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 122/Α/2013). Της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων

4 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2013). Του άρθρου 88 του ν. 1892/1990 «Υποχρεώσεις αναδόχων πληροφορικής» (ΦΕΚ 101/Α/1990). Του ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α /10), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α /10). Του ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 53/Α ). Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α 50), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (ΦΕΚ Α 133). Του π.δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α /07), όπως ισχύει αναλογικά και συμπληρωματικά όπου γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του στη διακήρυξη. Του π.δ.60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64/Α /07), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». Του π.δ.166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138/Α/ ). Του π.δ.36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 29/Α /00), όπως ισχύει. Του π.δ.261/1997 «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» (ΦΕΚ 186/Α/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τους ν. 3166/2003, ν. 3444/2006 καθώς και με το ν. 3688/ ) Την /ΨΣ4051 Α2/24/07/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με θέμα: Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη" με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : «Ψηφιακή Σύγκλιση» «Μακεδονία Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος», «Αττική». 3) Την 14053/ΕΥΣ1749/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/Β/27/3/08), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4) Την υπ αριθ /ΦΣ1126 Γ/ βεβαίωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ικανοποιεί, ως δικαιούχος, τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας του ν.3614/ ) Το υπ αριθ. ΧΧΧ.ΧΧΧ/ΨΣΧΧΧΧ Β/ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την διατύπωση θετικής γνώμης για το σχέδιο του τεύχους δημοπράτησης του εν λόγω έργου.

5 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου, για τις ανάγκες του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Α' της διακήρυξης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 32 του π.δ. 60/2007. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 0208 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ και το αργότερο μέχρι ώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Πανεπιστημίου 47 49, Αθήνα. Προσφορές επίσης μπορούν να αποστέλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογιών, ισόγειο, γραφείο 0.03, υπόψη κ.κ. xxxxxxx, με οποιονδήποτε τρόπο. Οι προσφορές αυτές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με τον ανωτέρω τρόπο, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο κατά τη διακήρυξη όργανο αποσφράγισης των προσφορών, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις προσφορές που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία εκπροθέσμως, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί μια φορά στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον ελληνικό τύπο, στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια: (et.diavgeia.gov.gr), ενώ θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η διακήρυξη, παράλληλα, θα σταλεί στα Επιμελητήρια καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Συμβουλίου της Επικρατείας, Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογιών και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Υπηρεσία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΣτΕ στις «Ανακοινώσεις» και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικών με τα έγγραφα του διαγωνισμού και την άσκηση προσφυγών, ισχύουν όσα ορίζονται στο π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) και στο ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α ).

6 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα Α, Β, Γ με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού, Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, Πρότυπα Πινάκων και το Σχέδιο Σύμβασης, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας διακήρυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σωτήριος Αλ. Ρίζος Ακριβές Αντίγραφο Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογιών ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

7 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.1.5 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.1.6 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Α1.1.7 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.1.8 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.1.9 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.2.1 Λογική Αρχιτεκτονική Α3.2.2 Φυσική Αρχιτεκτονική Α3.2.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών).. 55 Α3.2.4 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης & πολυκαναλική ενημέρωση ενδιαφερομένων Α3.2.5 Εθνική Νομολογία Διοικητικής Δικαιοσύνης Α3.2.6 Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης Α3.2.7 Διαδικτυακή Πύλη Διοικητικής Δικαιοσύνης Α3.2.8 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e mail) Α3.2.9 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Δικαιοσύνης (Data center Διοικητικής Δικαιοσύνης)... 58

8 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Α Δημιουργία Εφεδρικής Κεντρικής Υποδομής (Disaster Recovery Site) 59 Α Μηχανοργάνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Γενικής Επιτροπείας Διοικητικών Δικαστηρίων και των Διοικητικών Δικαστηρίων Α Διαλειτουργικότητα Α Πολυκαναλική προσέγγιση Α Απαιτήσεις Ασφάλειας Α Απαιτήσεις Ευχρηστίας Προσβασιμότητας Α4. Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράμματος και Φάσεις Έργου Α4.1 ΦΑΣΗ 1: Ανάλυση Απαιτήσεων Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών Α4.2 ΦΑΣΗ 2: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Έτοιμου Λογισμικού 73 Α4.3 ΦΑΣΗ 3: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών & Εφαρμογών Α4.4 ΦΑΣΗ 4: Μετάπτωση Δεδομένων Α4.5 ΦΑΣΗ 5: Εκπαίδευση Α4.6 ΦΑΣΗ 6: Δοκιμαστική Λειτουργία Α4.7 ΦΑΣΗ 7: Παραγωγική Λειτουργία (έως την Οριστική Παραλαβή Έργου).. 79 Α5. Πίνακας Παραδοτέων Α6. Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α7. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α7.1 Υπηρεσίες Μελέτης Εφαρμογής Α7.2 Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων & επαναχρησιμοποίησης υπάρχοντος υλικού εξοπλισμού και λογισμικού Α7.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α7.4 Υπηρεσίες Προβολής και Δημοσιότητας Α7.5 Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας Α7.6 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας Α7.7 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) Α7.8 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Α7.8.1 Τεχνική Υποστήριξη Α7.8.2 Τήρηση εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών Ρήτρες Α8. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α8.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α8.2 Σχήμα Διοίκησης Έργου Α8.3 Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης Έργου... 99

9 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Α8.4 Διαδικασία παραλαβής Έργου... 99

10 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ) για την διαχείριση της ροής των Διοικητικών Δικαστηρίων, τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς το κοινό και την υποβοήθηση των υποστηρικτικών λειτουργιών τους. Το ΟΣΔΔΥ ΔΔ θα εξυπηρετεί όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια (ΣτΕ, Δ. Εφετεία και Δ. Πρωτοδικεία), συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Επιτροπείας ΔΔ. Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο (primary) που θα φιλοξενείται σε χώρους του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε εφεδρικό σύστημα (disaster center) σε χώρο του Δικαστικού Μεγάρου της οδού Λουΐζης Ριανκούρ 85 87, Αθήνα. Το έργο θα υλοποιηθεί σε διάρκεια 15 μηνών. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για την αυτόνομη μηχανογράφηση κάποιων Διοικητικών Δικαστηρίων, όπως στο ΣτΕ, στα Διοικητικά Εφετεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και σε κάποια Διοικητικά Πρωτοδικεία ανά την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία αποσπασματικών εφαρμογών και υποδομών που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ στο σύνολο των Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι η ψηφιοποίηση της ροής της διαδικασίας των Διοικητικών Δικαστηρίων. Για το σκοπό αυτό θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) το οποίο θα περιλαμβάνει επιμέρους εφαρμογές (υποσυστήματα) για την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των μονάδων όλων των βαθμίδων των δικαστηρίων. Η εισαγωγή ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος για τα ελληνικά Διοικητικά Δικαστήρια θα αναβαθμίσει την ποιότητα και την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης και θα επιτρέψει την άμεση πρόσβαση όλων των συντελεστών της απονομής Δικαιοσύνης στην έγκυρη πληροφόρηση. Σελίδα 10 από 99

11 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΣΔΔΥ ΔΔ» Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι φορείς: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣτΕ) Βλ. παρ. Α1.1.2 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΔΑΔ Βλ. παρ. Α1.1.3 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣτΕ) Συμβούλιο της Επικρατείας, Διοικητικά Εφετεία, Διοικητικά Πρωτοδικεία & Γενική Επιτροπεία ΔΔ Βλ. παρ. Α1.1.2 Βλ. παρ Α1.1.1 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορείς λειτουργίας του έργου θα είναι Α) Συμβούλιο της Επικρατείας, Β) τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και Γ) η Γενική Επιτροπεία TΔΔ Α) Συμβούλιο της Επικρατείας Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας και ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 1 του Συντάγματος, στο Συμβούλιο της Επικρατείας ανήκουν ιδίως οι εξής αρμοδιότητες: α) Η μετά από αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των Διοικητικών Αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή για παράβαση νόμου. β) Η μετά από αίτηση αναίρεση τελεσίδικων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει. γ) Η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας που υποβάλλονται σε αυτό σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Σελίδα 11 από 99

12 δ) Η επεξεργασία όλων των διαταγμάτων που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα. Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκει επίσης και η εκδίκαση αιτήσεων αναστολής και ασφαλιστικών μέτρων για την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας. Το Δικαστήριο διαιρείται σε έξι Τμήματα, σε κάθε ένα από τα οποία ανήκει η εκδίκαση ορισμένων κατηγοριών υποθέσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο ΠΔ 361/2001. Υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας ή υποθέσεις στις οποίες τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας διατάξεων τυπικού νόμου εκδικάζονται από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου. Β) Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια Στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγεται η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας (φορολογικών, κοινωνικής ασφάλισης, σχετικών με το κύρος των δημοτικών εκλογών, αστικής ευθύνης του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διαφορών από διοικητικές συμβάσεις, υποθέσεων σχετικών με την είσπραξη δημοσίων εσόδων κ.ά.), καθώς και των αιτήσεων ακυρώσεως κατά ατομικών διοικητικών πράξεων, που έχουν ανατεθεί σε αυτά με διάταξη νόμου (διαφορών που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων του Δημοσίου Ο.Τ.Α. ν.π.δ.δ., την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών κ.ά.). Η διάρθρωση των Διοικητικών Δικαστηρίων είναι η ακόλουθη: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΑ : 9 (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κομοτηνής, Λάρισας, Πάτρας, Πειραιά, Τρίπολης, Χανίων) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ : 30 (Αγρινίου, Αθήνας, Αλεξανδρούπολης, Βέροιας, Βόλου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Κερκύρας, Κοζάνης, Κομοτηνής, Κορίνθου, Λαμίας, Λάρισας, Λιβαδειάς, Μεσολογγίου, Μυτιλήνης, Ναυπλίου, Πάτρας, Πειραιά, Πύργου, Ρόδου, Σερρών, Σύρου, Τρικάλων, Τρίπολης, Χαλκίδας, Χανίων) Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας και ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 1 του Συντάγματος, στο Συμβούλιο της Επικρατείας ανήκουν ιδίως οι εξής αρμοδιότητες: α) Η μετά από αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των Διοικητικών Αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή για παράβαση νόμου. β) Η μετά από αίτηση αναίρεση τελεσίδικων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, όπως ο νόμος ορίζει. γ) Η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας που υποβάλλονται σε αυτό σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. δ) Η επεξεργασία όλων των διαταγμάτων που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα. Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκει επίσης και η εκδίκαση αιτήσεων αναστολής και ασφαλιστικών μέτρων για την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας. Το Δικαστήριο διαιρείται σε έξι Τμήματα, σε κάθε ένα από τα οποία ανήκει η εκδίκαση ορισμένων κατηγοριών υποθέσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο ΠΔ 361/2001. Υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας ή υποθέσεις στις οποίες τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας διατάξεων τυπικού Σελίδα 12 από 99

13 νόμου εκδικάζονται από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου. Σύμφωνα με την υπ αριθ /ΦΣ1126 Γ/ βεβαίωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», το Συμβούλιο της Επικρατείας ικανοποιεί, ως δικαιούχος, τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας του ν.3614/2007. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Φορέας χρηματοδότησης του έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΥΔΔΑΔ) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο είναι ο φορέας χρηματοδότησης του παρόντος έργου, είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση μιας εκ των τριών λειτουργιών της Πολιτείας, της δικαστικής. Το κύριο έργο του Υπουργείου αλλά και των υπαγόμενων σε αυτό φορέων είναι η ανάπτυξη ενός Κράτους Δικαίου, μέσα από το οποίο θα επιτευχθεί η απονομή της δικαιοσύνης και η διατήρηση της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες, η διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η μείωση της εγκληματικότητας και η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας στον τομέα ευθύνης του, όπως απορρέουν από τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Σελίδα 13 από 99

14 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΣΔΔΥ ΔΔ» Οι Επιτροπές του έργου συγκροτούνται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 38 του π.δ. 118/2007 και τα οριζόμενα στο Β τεύχος της παρούσας Διακήρυξης. Α1.1.5 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Αρμόδιο για τη λειτουργία και παρακολούθηση του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, την ασφάλεια, τη συντήρηση του δικτύου, των εφαρμογών και εν γένει του εξοπλισμού μηχανογράφησης είναι το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογιών (άρθρο 7 παρ. 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του ΣτΕ). Απαρτίζεται από υπαλλήλους κλάδου Πληροφορικής, δύο εκ των οποίων, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων πληροφορικής. Το Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογιών εποπτεύεται από την Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων, τα μέλη της οποίας είναι Δικαστικοί Λειτουργοί. Πρόεδρος Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων Προϊστάμενος Δ/νσης Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογιών Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων & Εφαρμογών Διαχείριση Συστημάτων & Δικτύων Υποστήριξη χρηστών Εμπειρία Υλοποίησης έργων Γ ΚΠΣ του Προγράμματος Κοινωνίας της Πληροφορίας Συνοπτική αναφορά Τα κύρια αντικείμενα του έργου «Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακού Συστήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας» που υλοποιήθηκε το 2006 με το Γ ΚΠΣ, είναι τα ακόλουθα: Δημιουργήθηκε διαδικτυακή πύλη για την πρόσβαση των πολιτών και των Σελίδα 14 από 99

15 ενδιαφερόμενων φορέων στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Σχεδιάσθηκαν οι εφαρμογές του Δικαστηρίου (Έρευνα της Νομολογίας, Διαχείριση Γραμματείας, Βιβλιοθήκης κλπ) και επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση (integration) και ομογενοποίηση τους, γεγονός το οποίο επέτρεψε την παροχή εξωστρεφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη με έγκυρο τρόπο και σε πραγματικό χρόνο (real time). Αναβαθμίστηκαν οι υφιστάμενες υποδομές. Έγινε εισαγωγή νέων πρακτικών και εργαλείων αυτοματοποίησης της ροής εργασίας (π.χ. εφαρμογές Intranet, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων). Δημιουργήθηκε σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων (ΜΙS), το οποίο προσφέρει στην διοίκηση του Δικαστηρίου γενική και ειδική κατά περίπτωση εικόνα του έργου που παράγει το Δικαστήριο. Εμπλουτίσθηκε η νομολογιακή βάση με το σύνολο των αποφάσεων του Δικαστηρίου. Ποιοτικά στοιχεία έργου Το σύνολο των εργασιών του Δικαστηρίου εκτελείται, αποκλειστικά, μέσω του ΟΠΣ, σύμφωνα με τις λεπτομερείς διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου. Περαιτέρω, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφόρησης προς τους πολίτες, δικηγόρους, διαδίκους (π.χ. εκθέματα δικασίμων, παρακολούθησης πορείας εκκρεμών υποθέσεων, νομολογιακή πληροφόρηση κλπ) έχει συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου της εξυπηρέτησης του πολίτη, όπως προκύπτει άλλωστε με ενάργεια από τα κατωτέρω στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας του Portal. Στις παρακάτω εικόνες δίνονται στατιστικά στοιχεία για το portal του Δικαστηρίου (www.ste.gr) για το πρώτο εξάμηνο του 2013: Υπηρεσίες: το μεγαλύτερο ποσοστό έχει η παρακολούθηση των εκθεμάτων και ακολουθεί η παρακολούθηση της πορείας της υπόθεσης. Σελίδα 15 από 99

16 Συνολική επισκόπηση κίνησης με βάση την πηγή προέλευσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε. Π. ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟ ΕΡΓΟΥ ΗΜ/ ΝΙΑ ΕΝΤΑ ΞΗΣ ΗΜ/ΝΙ Α ΠΡΟΚΗ ΡΥΞΗΣ ΗΜ/ ΝΙΑ ΣΥ ΜΒΑ ΣΗΣ Π /Υ URL (αν υπάρ χει) Άξονας 2: «Εξυπηρέ τηση του Πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του Επιχειρησι ακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 1) Μέτρο 2.2. «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» 2) Μέτρο 2.5 «Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣ ΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 20/1/ /4/ /11 /2004 Σελίδα 16 από 99

17 Διοίκησης, μελέτες υποστήριξης της Δ.Δ.» Άξονας 5: «Τεχνική Βοήθεια» του Επιχειρησι ακού Προγράμμ ατος «Κοινωνία της Πληροφορ ίας», και συγκεκριμένα στο Μέτρο 5.3 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» Μέτρο 5.3. του Επιχειρησια κού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφο ρίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακού Συστήματος Συμβουλίου της Επικρατείας» Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το Έργο «Εκσυγχρονισ μός Πληροφοριακ ού Συστήματος Συμβουλίου της Επικρατείας» ΜΕΤΡΟ 5.1. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ» «Εφαρμοσμένος Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών» Δομή Διοικητικής Δικαιοσύνης Σελίδα 17 από 99

18 Συμβούλιο της Επικράτειας Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια (επιβλεπόμενα από τη «Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων»): Εννέα (9) Διοικητικά Εφετεία, και Τριάντα (30) Διοικητικά Πρωτοδικεία. Η μηχανοργάνωση των ανωτέρω δικαστηρίων είναι αποσπασματική με αποτέλεσμα την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ τους, ενώ οι απαραίτητες υποδομές ΤΠΕ δεν υπάρχουν στο σύνολο των Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων. Ειδικότερα, τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα των μηχανογραφημένων Διοικητικών Δικαστηρίων παρέχουν αυτόνομα τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Πρόσβαση στο διαδίκτυο Απομακρυσμένη πρόσβαση των δικαστικών λειτουργών στις τοπικές εφαρμογές του εκάστοτε Δ.Δ. Ηλεκτρονική μεταφορά εφέσεων αναιρέσεων από Πρωτοδικείο σε αρμόδιο Εφετείο για τις εξής πόλεις: Αθήνα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σέρρες Θεσσαλονίκη. Ανάρτηση πινακίων Παρακολούθηση πορείας υποθέσεων Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών. Η μέχρι σήμερα προσπάθεια μηχανογραφικής υποστήριξης της λειτουργίας των διοικητικών δικαστηρίων είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας γενιάς δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων εξοικειωμένων με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και έδωσε μια πολύ σημαντική βοήθεια στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας επιταχύνοντας τις διαδικασίες ροής υποθέσεων, έρευνας στη νομολογία και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Ωστόσο, η αυτόνομη μηχανογραφική υποστήριξη κάθε δικαστηρίου ξεχωριστά, οδήγησε: Στην ανάγκη τοπικής υποστήριξης και συντήρησης 15 Computer Rooms και άνω των 50 κεντρικών συστημάτων, στην μερική τοπική παραμετροποίηση και διαφορετική υλοποίηση των ροών των υποθέσεων (σε δικαστήρια ίδιου βαθμού και αρμοδιότητας), σύμφωνα με τις γνώσεις και τη λογική των εκάστοτε γραμματέων, στην αποσπασματική έκδοση και με διαφορετική απεικόνιση των αναγκαίων στατιστικών στοιχείων, στη δημιουργία πολλών και μικρών τοπικών βάσεων δεδομένων νομολογίας χωρίς οι δικαστικοί λειτουργοί να έχουν πρόσβαση στη νομολογία των μεγάλων δικαστηρίων, και στην ανάγκη πρόσβασης σε 15 διαφορετικές ιστοσελίδες για ενημέρωση πληροφόρηση από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, δικηγόρους και φορείς του δημοσίου. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει χαρακτηριστικά την κατάσταση των βάσεων νομολογιακών δεδομένων των 11 Διοικητικών Πρωτοδικείων: Σελίδα 18 από 99

19 Μέχρι σήμερα έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για την αυτόνομη μηχανογράφηση κάποιων, ενώ το σύνολο των δικαστικών λειτουργών της περιφέρειας ζητά επίμονα πρόσβαση στις βάσεις νομολογίας των μεγάλων δικαστηρίων (ΣτΕ, ΔΕΑ, ΔΕΘ, ΔΠΑ, ΔΠΘ). Α1.1.6 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Οργανωτική δομή του ΣτΕ Το Δικαστήριο διαιρείται σε έξι Τμήματα, σε κάθε ένα από τα οποία ανήκει η εκδίκαση ορισμένων κατηγοριών υποθέσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο ΠΔ. 361/2001. Υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας ή υποθέσεις στις οποίες τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας διατάξεων τυπικού νόμου, εκδικάζονται από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου. Γραμματεία Η Γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί Διεύθυνση και διαιρείται σε ένδεκα (11) τμήματα, ως εξής: Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ (αντίστοιχα των δικαστικών σχηματισμών), Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Καταθέσεων & Πρωτοκόλλου, Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογιών, Τμήμα Καθαρογραφής και Τμήμα Τεκμηρίωσης & Σελίδα 19 από 99

20 Αρχείου. Οι αρμοδιότητες του Δικαστηρίου ασκούνται από την Ολομέλεια και τα Τμήματα Δικαστικών Σχηματισμών. Συγκεκριμένα τα Τμήματα αυτά (Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ ), είναι αρμόδια για την εκδίκαση ορισμένων ενδίκων βοηθημάτων, όπως ειδικότερα αυτά καθορίζονται στο Π.Δ. 361/2001, συνεδριάζουν μία φορά την εβδομάδα καθ όλη τη διάρκεια του δικαστικού έτους, προΐσταται αυτών Αντιπρόεδρος, ως Πρόεδρος, συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό Συμβούλου και Παρέδρου και λειτουργεί σ αυτά αντίστοιχη Γραμματεία στην οποία απασχολούνται δικαστικοί υπάλληλοι. Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου είναι ταυτόχρονα και Προϊστάμενος της Επιθεώρησης των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, ως γραμματείας της δικαστικής Ολομελείας, και στις αρμοδιότητες των τμημάτων Α έως ΣΤ, ανήκουν: α) Η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. β) Η ηλεκτρονική σύνταξη, σε ιδιαίτερο αρχείο εκτός του Ο.Π.Σ., στο τέλος κάθε μήνα, των εκθεμάτων του επόμενου μήνα. γ) Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. δ) Η έκδοση των στατιστικών στοιχείων, όπως προκύπτουν από το Ο.Π.Σ. ε) Η παροχή στον πρόεδρο, σε τακτική βάση, των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση των εργασιών και την οργάνωση του ετήσιου προγραμματισμού του σχηματισμού. στ) Η κατάρτιση και υποβολή στον πρόεδρο σχεδίου πινάκων συμμετοχής των δικαστών ανά δικάσιμο και σύνθεση. ζ) Η κατάρτιση πίνακα χρεώσεων των υποθέσεων σε εισηγητές και βοηθούς εισηγητές. η) Η ενημέρωση του θεματικού ευρετηρίου των υποθέσεων του σχηματισμού. ι) Η κατάρτιση σχεδίων πράξεων ορισμού εισηγητή και δικασίμου. ια) Η επιμέλεια για την επίδοση εγγράφων και αποφάσεων, κατά τα προβλεπόμενα ιδίως στα άρθρα 21, 34Α, 34Β, 34 παρ. 5 του π.δ. 18/1989 ή στο διατακτικό αποφάσεως, καθώς και η σύνταξη των σχετικών σχεδίων αποδεικτικών επιδόσεως και διαβιβαστικών αποστολής τους. ιβ) Η αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου 53 του π.δ. 18/1989 αλληλογραφία. ιγ) Η ενημέρωση των δικαστών για τις διασκέψεις και η παράδοση σε αυτούς των υπομνημάτων και λοιπών εγγράφων. Σελίδα 20 από 99

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στοιχεία διακήρυξης: 18/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Στοιχεία διακήρυξης: 28/19.10.2012 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Διεύθυνση: Πλάτανος, Λέρος ΤΚ 85400 Τηλέφωνο - Fax:... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία 23ης Μαρτίου ΤΚ 24100 Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27210 62200/222 Fax : 27210 62229 Πληροφορίες : κ. Γιαννιός Καλλικράτης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα